ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχε ένα άτομο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχε ένα άτομο."

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Πάτρα Αριθμ Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ» Υποέργο Υποέργο 1 «ΠΣ Φοιτητολόγιο» Διάρκεια Διαβούλευσης Από 14/3/2012 έως 29/3/2012 Φορέας (Αναθέτουσα Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Αρχή) Όνοματεπώνυμο Δρ. Χρήστος Πιερρακέας Υπεύθυνου Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πράξης Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο τηλ, fax Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχε ένα άτομο. Διοικητικός Υπάλληλος Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1 Στην ενότητα «Συνοπτικά Στοιχεία Έργου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, αναφέρονται μεταξύ των άλλων ότι το έργο αφορά: «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου», «στην ολοκλήρωση των δυνατοτήτων του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Απάντηση Δικαιούχο υ Ενσωματώ θηκε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Χ Εκ παραδρομής. Η σχετική ενότητα αναδιατυπώθηκε Υποβάλλω ν (Φορέας, Οργανισμ ός, Εταιρεία )

2 Συστήματος Διαχείρισης Φοιτητολογίου», «στοχεύει στην ολοκλήρωση των υφιστάμενων πληροφοριακών υποσυστημάτων Φοιτητολογίου του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία πρόσθετων υποσυστημάτων και πρόσθετης λειτουργικότητας στην περιοχή φοιτητολογίου» Πρόκειται όμως περί ολοκληρωτικής αντικατάστασης του υπάρχοντος λογισμικού από ένα άλλο. Το επίπεδο ανάπτυξης του λογισμικού που λειτουργεί παρέχει ένα σύνολο από δυνατότητες οι οποίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτηθείσας προκήρυξης εμπεριέχονται σε αυτή. Κατά συνέπεια μέρος από τα οφέλη (Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη) ήδη υφίστανται. Με την εγκατάσταση και εφαρμογή του νέου λογισμικού, τίποτα δεν θα υφίσταται από την υπάρχουσα λειτουργούσα λύση. Εξάλλου σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι πρόκειται για «μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο» 2 Στην ενότητα «Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση» δεν είναι ακριβής η αναφορά σε «εφαρμογή Γραμματεία 2.5, της εταιρίας Cardisoft ΑΕ» και τούτο διότι γνωρίζετε ότι αυτό έχει αντικατασταθεί και το σύνολο των 17 τμημάτων του Ιδρύματος εξυπηρετούνται από διαφορετικό λογισμικό από το ανωτέρω αναφερθέν. Το λογισμικό αυτό έχει αναπτυχθεί εσωτερικά στο Ίδρυμα με μηδενικό κόστος αγοράς και μηδενικό κόστος υποστήριξης. 3 Στην ενότητα «Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου» αναφέρονται «Οι πρόσθετες λειτουργικότητες (υποσυστήματα και διασυνδέσεις) που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να συνλειτουργούν με τις υφιστάμενες σε πλήρως ενιαίο περιβάλλον και να Χ Η καταγραφή κάνει αναφορά σε λογισμικό που «υπάρχει» (της Cardisoft) και στη συνέχεια αναφέρεται και το λογισμικό το οποίο αυτή τη στιγμή όπως αναφέρεται «λειτουργεί» και παρουσιάζεται και αυτό. Παρόλα αυτά η αναφορά στο λογισμικό της Cardisoft Α.Ε. θα διαγραφεί. Χ Θα διαγραφεί

3 εξασφαλίζουν την αυτόματη on line μεταξύ τους αλληλοενημέρωση». Σας γνωρίζω λοιπόν ότι δεν είναι εφικτή η αυτόματη on line ενημέρωση των δύο συστημάτων, δηλ. του νέου και του υφιστάμενου 4 Επίσης ενώ γίνεται αναφορά στην ανάγκη διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα υπάρχοντα ή αναπτυσσόμενα και ονοματίζονται, δεν υπάρχει η αναφορά για την ανάγκη διασύνδεσης με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται με τα στοιχεία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών για τις προκηρύξεις και αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς συνεργάτες. 5 Στην ενότητα «Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος» αναφέρονται τα ζητούμενα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος. Στα δώδεκα ζητούμενα υποσυστήματα δεν εμπεριέχονται δύο βασικά υποσυστήματα: 1) υποσύστημα διαχείρισης κάρτας σίτισης και 2) υποσύστημα διαχείρισης εργαστηρίων (βλέπε σχετικά Παράρτημα Α), η εφαρμογή των οποίων πιθανόν να οδηγήσει σε δημοσιονομικό όφελος, από την έγκαιρη γνώση των αναγκών σε εργαστηριακούς συνεργάτες. 6 Στην ενότητα «Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση» περιγράφονται μία σειρά από υπηρεσίες και υπάρχει και σχετική αναφορά και στους πίνακες συμμόρφωσης. «Αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας μαθημάτων που έχει συμμετάσχει ο φοιτητής μέσω SMS» στο κινητό τηλέφωνο του σπουδαστή, ή «Αιτήσεις αιτούντων φοιτητών για εγγραφή σε προγράμματα σπουδών με αυτόματη ενημέρωση αποτελέσματος μέσω sms» στο κινητό τηλέφωνο του Χ Θα προστεθεί σχετική αναφορά Χ Όσον αφορά το Υποσύστημα Διαχείρισης κάρτας σίτισης έχει καλυφθεί από το Υποσύστημα διαχείρισης ροών εργασιών φοιτητολογίου. Όσον αφορά το δεύτερο το υποσύστημα διαχείρισης εργαστηρίων καλύπτεται από το Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προπτυχιακών Φοιτητών καθώς και Προγραμμάτων Σπουδών. Χ Η υπηρεσίες καλόν είναι να υπάρχουν. Η ενεργοποίησή τους αφορά το Ίδρυμα το οποίο προφανώς θα συνεκτιμήσει και το όποιο μελλοντικό κόστος.

4 σπουδαστή, ή «Αυτόματη ενημέρωση διδασκόντων για ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων ή δυνατότητα επεξεργασίας εξετάσεων μέσω sms» στο κινητό τηλέφωνο του εκπαιδευτικού, Η αποστολή μηνυμάτων sms στο πλήθος των σπουδαστών και εκπαιδευτικών με πρόχειρους υπολογισμούς αγγίζει τις περίπου το έτος. Στις σημερινές συνθήκες η δαπάνη αυτή μπορεί να γίνει ώστε να ζητείται ως απαίτηση του έργου; 7 Επίσης θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του Ιδρύματος να καθοριστεί περίοδος καλής λειτουργίας το ελάχιστο τρία (3) έτη και όχι ένα (1) όπως αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης. Χ Η εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους κρίνεται ικανοποιητική αφού το ΠΣ ολοκληρώνει ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας μέσα σε 1 έτος. Σχόλια που αναφέρονται στο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 8 Επισημάνσεις σε λειτουργίες λογισμικού διαχείρισης σπουδαστών ΤΕΙ Σύνολο 22 σελίδες Χ Αν και μεγάλος αριθμός των αναφερόμενων λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτεται από την υπάρχοντα τεύχη Διακήρυξης αλλά και έχει προβλεφθεί 1 μήνας ως Μελέτη Εφαρμογής στην αρχή της Υλοποίησης του Έργου για να προκύψουν τυχόν πρόσθετες λειτουργικότητες βάσει των οποίων θα γίνει προσαρμογή του υπό προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος του πιθανού μελλοντικού αναδόχου, κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθούν σε πρόσθετη υποενότητα «Α Λειτουργικές Απαιτήσεις ΤΕΙ» το σύνολο των αναφερομένων λειτουργικών απαιτήσεων. Σχόλια που αναφέρονται στο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (αφορά Σχόλια στις Προδιαγραφές στον Πίνακα Συμμόρφωσης) 9 C3.1 Γενικό σχόλιο: Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε. Η ανάπτυξη σημαίνει δημιουργία. Πρόκειται για δημιουργία Χ Η ενότητα Α2.1- Αντικείμενο έργου, εξηγεί ακριβώς την φύση του έργου.

5 πληροφοριακού συστήματος ή προμήθεια ετοίμου λογισμικού της αγοράς; 10 C3.1 Α/Α 3 Εισαγωγή φοιτητών σε Προγράμματα Σπουδών με ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων και παρακολούθηση της πορείας της υποψηφιότητας σε συνδυασμό με τη λειτουργία ειδοποιήσεων των υποψηφίων. Σχόλιο: Εξ όσων γνωρίζω η εισαγωγή φοιτητών σε προγράμματα σπουδών δεν γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή αλλά με την εγγραφή τους στο τμήμα ή μπορεί να εντάσσονται με την εφαρμογή νέου προγράμματος σπουδών. 11 C3.1 Α/Α 4 Δήλωση μαθημάτων με προσυμπληρωμένα δεδομένα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής. Σχόλιο: Έχω τη γνώμη ότι η δήλωση μαθημάτων δεν πρέπει να έχει προσυμπληρωμένα δεδομένα. α) Εάν σπουδαστής χρωστά πολλά μαθήματα προγενέστερων εξαμήνων τα οποία έχουν ένα σύνολο ωρών οι οποίες υπερκαλύπτουν το όριο των ωρών δήλωσης στο τρέχον εξάμηνο π.χ. χρωστά μαθήματα (θεωρίες & εργαστήρια) συνολικών ωρών 38, το επιτρεπτό όριο ωρών δήλωσης είναι 32 και θέλει να επιλέξει π.χ. 20 ώρες, με ποιο τρόπο θα γίνει η προσυμπλήρωση; Ο σπουδαστής θα αποεπιλέγει από τα ήδη συμπληρωμένα; β) Εάν σπουδαστής πρέπει να επιλέξει μάθημα από ομάδα μαθημάτων επιλογής υποχρεωτικών, τι θα είναι προσυμπληρωμένο; Θα αποεπιλέγει τα ήδη προσυμπληρωμένα; γ) Εάν σπουδαστής έστω δηλώνει μαθήματα μόνο του εξαμήνου του π.χ. Χ Μη αποδεκτό. Το παραπάνω δεν αναφέρεται σε εφαρμογή νέου προγράμματος σπουδών, αλλά στην αρχική εγγραφή τους στο Ίδρυμα. Αυτό που ζητείται λοιπόν είναι να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά από το φοιτητή η εγγραφή του σε προγράμματα σπουδών και ανάθεση της εργασίας ολοκλήρωσης από το προσωπικό του Ιδρύματος, ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή του ιστορικού της εγγραφής, των συνοδευτικών ψηφιακών εγγράφων (προαιρετικά) και των εκτυπώσεων - βεβαιώσεων που αυτόματα ειδοποιείται ο φοιτητής από το σύστημα για την παραλαβή τους. Χ Μη αποδεκτό. Τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή είναι σωστά. Σε κάθε περίπτωση όμως η δήλωση μαθημάτων μπορεί να περιέχει προσυμπληρωμένα μαθήματα ανάλογα με τους κανόνες των Τμημάτων, οπότε ο φοιτητής να μη χρειάζεται να τα δηλώσει ή να μην μπορεί να τα διαγράψει από τη δήλωσή του. Το παραπάνω επίσης αναφέρεται και στην αυτόματη ένταξη φοιτητών σε τμήματα εργαστηριακών μαθημάτων ανάλογα με τους κανόνες των τμημάτων.

6 ώρες μαθημάτων 32 και όριο ωρών δήλωσης 32, θέλει π.χ. να δηλώσει 20 ώρες; Θα αρχίσει την αποεπιλογή των ήδη συμπληρωμένων; Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση η δήλωση μαθημάτων δεν πρέπει να έχει προσυμπληρωμένα μαθήματα αλλά ο σπουδαστής με δική του απόφαση και ενέργεια να κάνει τις επιλογές των μαθημάτων που επιθυμεί και όχι να τη συμπληρώνει αρνητικά μέσω αφαίρεσης προεπιλεγμένων επιλογών. 12 C3.1 Α/Α 8 Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε μορφή pdf μετά από αίτηση (απαιτείται πιστοποίηση) Σχόλιο: Της αυτόματης έκδοσης πιστοποιητικών (π.χ. βεβαίωση σπουδών) προηγείται η θεσμοθέτηση από το ίδρυμα μέσω του κανονισμού σπουδών, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, πέραν του ρίσκου που έχει, καθόσον θα αποτελεί αντίγραφο και όχι πρωτότυπο έγγραφο χωρίς να περιγράφεται διαδικασία επιβεβαίωσης της έκδοσής του από παραλήπτη. 13 C3.1 Α/Α 17 Παροχή επίσημου πληροφοριακού υλικού Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητή η απαίτηση. 14 C3.1 Α/Α 19 Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης Σχόλιο: Δεν αρκεί η διαδικασία της σίτισης να εξαντλείται μόνο στην αίτηση κάρτας σίτισης, αλλά σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καρτών σίτισης που μπορεί να αποφέρει και δημοσιονομικό όφελος (Βλέπε παράρτημα προτάσεων για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της σίτισης) Χ Μη αποδεκτό. Το συγκεκριμένο αποτελεί δυνατότητα της εφαρμογής που πρέπει ένα σύγχρονο σύστημα εξυπηρέτησης χιλιάδων φοιτητών να παρέχει. Το χαρακτηριστικό αυτό βοηθάει α) τους φοιτητές να ολοκληρώνουν πιο εύκολα και γρήγορα κάποιες εργασίες που μέχρι τώρα ήταν χρονοβόρες (αίτηση και λήψη βεβαιώσεων) και β) το προσωπικό να ασχοληθεί με άλλα πράγματα στο χρόνο εργασίας του. Το πώς θα θεσμοθετηθεί και πως θα χρησιμοποιηθεί θα κριθεί στην πορεία από το Ίδρυμα. Χ Αποδεκτό. Αφορά επίσημες ανακοινώσεις και πληροφορίες του Ιδρύματος ή πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και προβολή τους στο portal των φοιτητών. Το αίτημα θα αναδιατυπωθεί. Χ Μη αποδεκτό. Αναφέρεται σε ένα γενικότερο σύστημα αιτήσεων που υλοποιείται με χρήση ροών εργασιών, αιτήσεων, ανάθεσης εργασιών και τήρηση ιστορικού. Τα αναφερόμενα σχόλια μπορούν να ενταχθούν στους κανόνες που θα ελέγχονται από τις ροές

7 15 C3.1 Α/Α 21 Αιτήσεις φοιτητών για εγγραφή σε προγράμματα σπουδών με αυτόματη ενημέρωση αποτελέσματος μέσω web, ή sms Σχόλιο: Συναφές με την προδιαγραφή Α/Α 3. Ισχύουν τα εκεί σχόλια. 16 C3.1 Α/Α 22 Αυτόματη εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα και προγράμματα σπουδών μετά από ηλεκτρονική διαδικασία αίτησης εισαγωγής Σχόλιο: Συναφές με την προδιαγραφή Α/Α 3 και 21. Ισχύουν τα εκεί σχόλια. Δηλαδή τι ακριβώς ζητάμε και ποια υπαρκτή ανάγκη θέλουμε να καλύψουμε με τις προδιαγραφές με Α/Α 3, 21 και 22; 17 C3.1 Α/Α 24 Ασφαλής αποστολή βαθμολογίας καθηγητών στις γραμματείες. C3.1 Α/Α 28 Καταχώρηση βαθμολογίας φοιτητών μέσω web. Σχόλιο: Εάν οι καθηγητές και οι γραμματείες βλέπουν την ίδια βάση δεδομένων δεν έχει νόημα η απαίτηση 24, εάν όχι ναι έχει νόημα. Δεν προκύπτει όμως εάν βλέπουν την ίδια βάση ή όχι. 18 C3.2 Α/Α 32 να προσφέρει σύστημα που να είναι δυνατόν να διασυνδεθεί με τα προγράμματα λογισμικού της υφιστάμενης κατάστασης. Σχόλιο: Δεν υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το τρέχον λογισμικό, πρόκειται για ολοκληρωτική αντικατάσταση της υπάρχουσας λειτουργούσας λύσης, επομένως δεν έχει νόημα να υφίσταται ως απαίτηση. εργασίας. Χ Μη αποδεκτό. Το σημαντικό στοιχείο του συγκεκριμένου πινακίου είναι η αυτόματη ενημέρωση των φοιτητών από το σύστημα κατά την ολοκλήρωση και έγκριση της εγγραφής τους στο Ίδρυμα μέσω , web κλπ. Το χαρακτηριστικό αυτό θα πρέπει να αποτελεί δυνατότητα ενός σύγχρονου συστήματος εξυπηρέτησης φοιτητών. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Οι αναφορές αυτές δεν έχουν σχέση με το αν είναι ίδια η βάση ή όχι, αλλά με την ασφαλή αποστολή βαθμολογίας των καθηγητών μέσω web με τη χρήση τεχνικών ασφάλειας δεδομένων. Η καταχώρηση βαθμολογίας των φοιτητών θα πρέπει να γίνεται μέσω web και όχι χειρόγραφα, γεγονός το οποίο επιβάλλει τη χρήση τεχνικών ασφάλειας δεδομένων. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. 19 C3.2 Α/Α 33 Τμήμα Σπουδών και Τμήμα Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί.

8 Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε διεπαφή web Σχόλιο: Τι είναι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων; Υπάρχει στο ΤΕΙ; 20 C3.2 Α/Α 35 Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές Σχόλιο: Γενική απαίτηση. Χρειάζεται εξειδίκευση. Ποιες εφαρμογές; Με εφαρμογές εκτός ΤΕΙ π.χ. Εύδοξος και με τη διασύνδεση εφαρμογών εντός ΤΕΙ τι γίνεται; Χρειάζεται διασύνδεση με το Πληροφοριακό σύστημα των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, τροφοδοτώντας αυτό με το σύνολο της πληροφορίας που αφορά μαθήματα προγράμματος σπουδών. 21 C3.2 Α/Α 36 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία Σχόλιο: Ποια ακριβώς είναι η απαίτηση; Τι θα αξιολογηθεί; 22 C3.2 Α/Α 38 Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές Σχόλιο: Λόγω επανάληψης της ίδιας απαίτησης βλέπε ανωτέρω προδιαγραφή Α/Α C3.2 Α/Α 42 Αναλυτική καταγραφή συμβάντων που περιλαμβάνει στοιχεία ενέργειας, χρονική σήμανση και στοιχεία χρήστη Σχόλιο: Δεν αρκεί η ανωτέρω διατύπωση, διότι δεν απαντά στο ερώτημα τι μεταβλήθηκε, ποια η προηγούμενη τιμή και ποια η τρέχουσα. (βλέπε αναλυτικά σχετική λειτουργική απαίτηση στο παράρτημα Λειτουργιών Λογισμικού Διαχείρισης Σπουδαστών) Χ Αποδεκτό. Το αίτημα θα αναδιατυπωθεί ως εξής: Διασύνδεση με άλλα συστήματα εξωτερικών φορέων, όπως Εύδοξος, Ερμής, Κεντρικά Στατιστικά αλλά και συστήματα / εφαρμογές εντός του Ιδρύματος, όπως ΜΟΔΙΠ, ΔΑΣΤΑ, Πληροφοριακό σύστημα των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών. Χ Μη αποδεκτό. Στην ενότητα Α Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου γίνεται σαφή αναφορά στην αρχιτεκτονική και τεχνολογίες που απαιτούνται. Στην ενότητα Α1.2.4 αναφέρεται και ο υφιστάμενος εξοπλισμός που θα πρέπει χρησιμοποιηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Είναι σαφές. Η καταγραφή συμβάντων αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες που καταγράφονται στο σύστημα (ανάλογα με την ενέργεια καταγράφεται η προηγούμενη και η τρέχουσα κατάσταση), στο πότε έγιναν, στα στοιχεία του χρήστη και περιγραφή της ενέργειας άρα απαντάται το ερώτημα τι μεταβλήθηκε, ποια η προηγούμενη τιμή και ποια η τρέχουσα. Παρόλα αυτά κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ως εξής:

9 Αναλυτική καταγραφή συμβάντων που περιλαμβάνει στοιχεία ενέργειας, χρονική σήμανση και στοιχεία χρήστη. Δηλαδή, καταγραφή συμβάντων και ενεργειών από το σύστημα (ανάλογα με την ενέργεια καταγράφεται η προηγούμενη και η τρέχουσα κατάσταση), στο πότε έγιναν, στα στοιχεία του χρήστη και περιγραφή της ενέργειας ώστε να απαντάται το ερώτημα τι μεταβλήθηκε, ποια η προηγούμενη τιμή και ποια η τρέχουσα. 24 C3.2 Α/Α 56 Επεκτασιμότητα & προσαρμοστικότητα των συνθετικών του συστήματος Σχόλιο: Η απαίτηση αυτή πως μπορεί να ελεγχθεί εάν υπάρχει ή όχι, πέρα από ένα ναι του προμηθευτή; Δεν ελέγχεται 25 C3.2 Α/Α 66 Ευχρηστία και Γραφικό περιβάλλον Σχόλιο: Γενική και αόριστη απαίτηση, μη αξιολογήσιμη. Πώς αποτιμάται άραγε; Μόνο ο τελικός χρήστης στη πράξη μπορεί να το αξιολογήσει. 26 C3.2 Α/Α 70 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστο ένα (1) έργα διαχείρισης φοιτητολογίου σε ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το οποίο να χρησιμοποιεί τεχνολογίες shibboleth. Ως αποδεικτικό στοιχείο ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. C3.2 Α/Α 71 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστο ένα (1) έργα διαχείρισης φοιτητολογίου σε ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το οποίο να χρησιμοποιεί τεχνολογίες pubcookie. Ως αποδεικτικό στοιχείο ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης Χ Μη αποδεκτό. Η προδιαγραφή αυτή θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (προδιαγραφή 36) που θα προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Χ Μη αποδεκτό. Θα αξιολογηθεί η αρτιότητα της τεκμηρίωσης του υποψήφιου αναδόχου. Χ Αποδεκτό. Η πιστοποίηση μέσω LDAP του Ιδρύματος είναι υποχρεωτική για τη χρήση τεχνολογιών SSO όπως shibboleth, CAS Server,τα οποία είναι απαίτηση της GUNET για την ομογενοποίηση των πιστοποιήσεων χρηστών στα συστήματα για όλα τα Ιδρύματα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι, η απαίτηση της GUNET είναι κάποια από τα παραπάνω. Η δημιουργία του LDAP (που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα) θα υλοποιηθεί από την αυτεπιστασία του έργου αυτού αλλά σε κάθε περίπτωση το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει πιστοποίηση μέσω LDAP.

10 εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. C3.2 Α/Α 72 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστο ένα (1) έργο διαχείρισης φοιτητολογίου σε ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το οποίο να χρησιμοποιεί τεχνολογίες LDAP v3. Ως αποδεικτικό στοιχείο ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Σχόλιο: Οι ανωτέρω τρεις προδιαγραφές αφορούν μία ομάδα από συνεργαζόμενες τεχνολογίες που σκοπό έχουν να επιτύχουν την πιστοποίηση μέσω web στην είσοδο ενός χρήστη, ο οποίος δίνει μία φορά όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου και μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλαπλές εφαρμογές και υπηρεσίες χωρίς να δίνει για κάθε μία ξεχωριστή εφαρμογή εκ νέου όνομα και κωδικό. Οι προδιαγραφές 70, 71 θα συγχωνευτούν. Το 72 δεν έχει σχέση με τα 70, 71 και είναι απαίτηση της GUNET. Θα απαλειφθεί το..με ποινή αποκλεισμού.. και η απαίτηση αποδεικτικού στοιχείου Το ανωτέρω δεν είναι και δεν έχει καμία σχέση με τις παρεχόμενες λειτουργίες που οφείλει να παρέχει ένα λογισμικό διαχείρισης σπουδαστών. Αφορά τον τρόπο σύνδεσης και πρόσβασης των χρηστών στις λειτουργίες και όχι σε αυτές καθ αυτές τις λειτουργίες. Επιπλέον ο ζητούμενος τρόπος σύνδεσης, απόρροια της απαίτησης μόνο για web διασύνδεση, μπορεί να επιτευχθεί με πολλές υλοποιήσεις (βλέπε e_sign-on_implementations). Κατά συνέπεια ο προσδιορισμός για συγκεκριμένη υλοποίηση και μάλιστα επί ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπει τη συμμετοχή σε ενδιαφερομένους οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει το ζητούμενο με διαφορετικό τρόπο. Το ζητούμενο να είναι ο συγκεκριμένος τρόπος σύνδεσης χωρίς τον περιορισμό του τρόπου με τον οποίο ο προμηθευτής θα το υλοποιήσει. 27 C3.2 Α/Α 73 Υποστήριξη έκδοσης Χ Αποδεκτό. Θα προστεθεί σχόλιο.

11 DIPLOMA SUPPLEMENT τουλάχιστον στα ελληνικά και στα αγγλικά, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη της Bologna και προδιαγραφές (και δείγμα) που ορίζονται στον σύνδεσμο: olicies/rec_qual/recognition/diploma_en. html Σχόλιο: Το ΤΕΙ βάσει του υποδείγματος της Συνθήκης της Bologna, έχει δημιουργήσει το δικό του πρότυπο DIPLOMA SUPPLEMENT. Το πληροφοριακό σύστημα να το υποστηρίζει και να ενσωματωθεί το υπάρχον πρότυπο. Να είναι διαθέσιμο στη διάρκεια της προκήρυξης στους προμηθευτές. 28 C3.2 Α/Α 74 Παροχή βοήθειας με τρόπο κατανοητό και φιλικό προς τον χρήστη Σχόλιο: Γενικό και αόριστο. Πως αποτιμάται η ζητούμενη προδιαγραφή; 29 C3.2 Α/Α 92 Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες εφαρμογές οι οποίες πρόκειται στο μέλλον να αναπτυχθούν από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα με Web Services. Σχόλιο: Η απαίτηση αυτή πως αποτιμάται; 30 C3.2 Α/Α 95 XML και XML schemas για ολοκλήρωση δεδομένων Σχόλιο: Η λειτουργική απαίτηση ποια είναι; και πως αποτιμάται; 31 C3.2 Α/Α 96 XSL για μετασχηματισμό δεδομένων (Data Transformation) Σχόλιο: Η λειτουργική απαίτηση ποια είναι; και πως αποτιμάται; 32 C3.2 Α/Α 98 H ανάπτυξη directory services και σχετικών interfaces θα πρέπει να βασίζεται σε LDAPv3, εκτός από τα Web-based transactions με SOAP όπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται το UDDI Σχόλιο: Απαιτούμε να μας προσφερθεί κάτι σε LDAPv3 που δεν έχουμε ακόμα και δεν σχετίζεται με λειτουργικές Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Το αίτημα αυτό αξιολογείται σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (προδιαγραφή Α/Α 36) που προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Χ Μη αποδεκτό. Τα δεδομένα του συστήματος πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αναπαράστασης σε μορφή XML για τη μεταφορά τους μέσω web σε ετερογενή πληροφοριακά συστήματα. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Καλό θα ήταν να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για μελλοντική χρήση.

12 απαιτήσεις. 33 C3.1.1 Α/Α 99 Το αρχείο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα Σχόλιο: Ποιος είναι ο συνημμένος πίνακας; Που βρίσκεται; 34 C3.1.1 Α/Α 103 Πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης με χρήση τελεστών (ίσο, διάφορο, από-έως, περιέχει, αρχίζει, τελειώνει, μεγαλύτερο, μικρότερο) και όλων των τηρούμενων στοιχείων Σχόλιο: Να υπάρχουν και άλλοι τελεστές όπως (να είναι ένα από, να μην είναι ένα από, να είναι εντός ορίων, να είναι εκτός ορίων) 35 C3.1.1 Α/Α 106 Ολοκλήρωση των Εφαρμογών έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον Σχόλιο: Δηλαδή; (Χωρίς υποσύστημα Διαχείρισης Σίτισης;, υποσύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων;, υποσύστημα σύνδεσης με Βιβλιοθήκης;) πως γίνεται η ολοκλήρωση; 36 C3.1.1 Α/Α 107 Δυνατότητα διασύνδεσης των υποσυστημάτων με άλλα υποσυστήματα εσωτερικών ή εξωτερικών φορέων. Περιγραφή της λύσης και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται (π.χ. XML, κλπ.) Σχόλιο: Δηλαδή; Πως αποτιμάτε; Ποια η ανάγκη; 37 C3.1.1 Α/Α 109 Συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα δημιουργίας αναφορών (Reporting Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Οι τελεστές αυτοί καλύπτονται από τους τελεστές της προδιαγραφής. Χ Μη αποδεκτό. Στην ενότητα Α περιγράφεται η απαίτηση για το Υποσύστημα Σίτισης, Στέγαση & Περίθαλψης. Τα υπόλοιπα υποσυστήματα δεν απαιτούνται ως υποσυστήματα αλλά οι απαιτήσεις για την υποστήριξη της Διαχείρισης Εργαστηρίων καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης με Βιβλιοθήκη έχουν προστεθεί. Χ Στην ενότητα Α3.2.2 αναφέρονται οι απαιτήσεις για διασυνδεσιμότητα. Θα αξιολογηθεί η αρτιότητα της τεκμηρίωσης του υποψήφιου αναδόχου. Το αίτημα αυτό αξιολογείται σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (προδιαγραφή Α/Α 36) που προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Η ανάγκη του παραπάνω είναι η δυνατότητα του συστήματος για διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων με τρίτα εξωτερικά και ετερογενή συστήματα, π.χ. Εύδοξος, Ερμής, Κεντρικά Στατιστικά. Χ Διευκρίνιση: αναφέρεται στην Ενότητα Α3.4.8 όπου αναφέρονται κάποιες γενικές

13 Tools) Σχόλιο: Ποιες είναι αυτές οι ειδικές απαιτήσεις, από πού προέκυψαν; απαιτούμενες στατιστικές αναφορές 38 C3.1.1 Α/Α 134 Αριθμός Γενικού Μητρώου Σχόλιο: Από πού προκύπτει η ανάγκη για Γενικό Αριθμό Μητρώου; 39 C3.1.1 Α/Α 145 Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής SSO (Single Sign On) του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος Σχόλιο: Πως προέκυψε η απαίτησης; Δεν υπάρχει υφιστάμενη κατάσταση Δεν υπάρχει υποδομή για SSO 40 C3.1.1 Α/Α 146 Μοναδικός κωδικός Μαθήματος ανά Τμήμα και ακαδημαϊκή περίοδο με ελεύθερη διαμόρφωση από τον χρήστη Σχόλιο: Από πού προκύπτει η ανάγκη αυτή; Το πώς θα γίνει η κωδικοποίηση των μαθημάτων είναι θέμα υλοποίησης και αφορά τον Ανάδοχο. Δεν αποτελεί λειτουργική απαίτηση του συστήματος. Η απαίτηση να πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο αποκλείει ενδιαφερομένους που ενδεχομένως έχουν υλοποιήσει το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο, καθόσον το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. 41 C3.1.1 Α/Α 150 Ομαδοποίηση. Παρουσίαση και χειρισμός μαθημάτων κατά ομάδες Σχόλιο: Χρειάζεται περισσότερη ανάλυση στο τι ζητείται. 42 C3.1.1 Α/Α 158 Ορισμός ελάχιστης απαραίτητης βαθμολογίας (διαφορετική από τη βάση επιτυχίας) ανά προαπαιτούμενο μάθημα. Σχόλιο: Τι είναι αυτό; Πως προέκυψε; Δεν γνωρίζω να έχει παρουσιαστεί ποτέ τέτοιο θέμα. 43 C3.1.1 Α/Α 159 Απαλλαγή προαπαιτούμενων για φοιτητές που πληρούν όρους όπως ικανό δείκτη προόδου, μέσο όρο βαθμολογίας ή πλήθος διδακτικών μονάδων. Σχόλιο: Τι είναι αυτό; Πως προέκυψε; Δεν γνωρίζω να έχει παρουσιαστεί ποτέ Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Η υποδομή SSO θα δημιουργηθεί μέσα από την αυτεπιστασία του έργου αυτού. Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο αποτελεί δυνατότητα που θα πρέπει να προβλέπεται. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί.

14 τέτοιο θέμα. 44 C3.1.1 Α/Α 161 Αντιστοίχηση μαθημάτων (εναλλακτικά μαθήματα που καλύπτουν απαιτήσεις ή κενά στο ΠΣ) Σχόλιο: Τι είναι αυτό; Ποια είναι η ανάγκη; 45 C3.1.1 Α/Α 165 Δυνατότητα αντιγραφής στοιχείων ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων από άλλες ακαδημαϊκές περιόδους Σχόλιο: Αφορά τρόπο υλοποίησης και όχι απαίτηση 46 C3.1.1 Α/Α 193 Περίπτωση διάτμησης του μαθήματος σε περισσότερα εξάμηνα (Το πρώτο τμήμα, για ορισμένους φοιτητές, γίνεται το χειμερινό εξάμηνο και το δεύτερο, για τους υπόλοιπους, το εαρινό) με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου ή περιοχή αριθμών μητρώου ή εξαμήνου φοίτησης Σχόλιο: Τι είναι αυτό; Πότε έχει παρουσιαστεί; Ποια ανάγκη καλύπτει; 47 C3.1.1 Α/Α 202 Εισαγωγή Δηλώσεων: Σχόλιο: Χρειάζεται ανάλυση. Δεν είναι κατανοητό. 48 C3.1.1 Α/Α 222 Διαχείριση απουσιών Σχόλιο: Χρειάζεται ανάλυση. Από πού απουσίες; 49 C3.1.1 Α/Α 226 Αποστολή με των Βαθμολογίων στους Διδάσκοντες για συμπλήρωση Σχόλιο: Γιατί ζητείται εφόσον θα υπάρχει λειτουργία μέσω web 50 C3.1.1 Α/Α 232 Τεχνολογία επιτάχυνσης της εισαγωγής βαθμολογίας Σχόλιο: Τι σημαίνει αυτό; Ποια η ανάγκη; Χ Αποδεκτό. Αναφέρεται στο χειρισμό του συστήματος σε περίπτωση μετεγγραφής φοιτητών και αναγνώριση των μαθημάτων τους από το Τμήμα. Θα αναδιατυπωθεί. Χ Μη αποδεκτό. Αναφέρεται στη δυνατότητα που πρέπει να έχει το σύστημα για μαζικές εργασίες αντιγραφής μαθημάτων και όχι στον τρόπο υλοποίησής τους. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Δεν αποτελεί προδιαγραφή, αλλά ομαδοποιεί τις επόμενες προδιαγραφές ( ) Χ Αποδεκτό. Αναφέρεται στη δυνατότητα του συστήματος για καταγραφή και διαχείριση των απουσιών των φοιτητών από μαθήματα / εργαστήρια. Θα αναδιατυπωθεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Αναφέρεται στο web portal των διδασκόντων και στην περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής βαθμολογίας ώστε να επιτυγχάνεται με το ταχύτερο

15 51 C3.1.1 Α/Α 233 Παρακολούθηση Υποτροφιών με τήρηση των παρακάτω στοιχείων: Ακαδημαϊκό έτος Σχόλιο: Οι υποτροφίες όπως κάθε φορά προσδιορίζει το ΙΚΥ 52 C3.1.1 Α/Α 250 Υπολογισμός βαθμού πτυχίου Σχόλιο: Κατά τον υπολογισμό του πτυχίου αυτόματα από το σύστημα, να εμφανίζεται και η ημερομηνία της τελευταίας υποχρέωσης, η οποία μπορεί να προέρχεται ή από κατάθεση βαθμολογίου μαθήματος ή από ημερομηνία έγκρισης πρακτική ή από ημερομηνία κατάθεσης βαθμού πτυχιακής και όχι μόνο από πρακτική ή πτυχιακή. 53 C3.1.1 Α/Α 284 Παρακολούθηση αλλαγών προγράμματος σπουδών. Σχόλιο: Δεν είναι σαφές ποια ακριβώς είναι η απαίτηση, διότι μπορεί να γίνουν αλλαγές σε μαθήματα προγράμματος σπουδών π.χ. νέα χαρακτηριστικά τα οποία να μην μπορούν να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα δομή όπως στο τμήμα ΕΠΔΟ, τα μαθήματα του οποίου έχουν πρόσθετη κατηγοριοποίηση (ΔΟΝΑ/Πληροφορική) η οποία λαμβάνεται υπόψη στη λήψη του πτυχίου. Δηλαδή αλλαγές στην υπάρχουσα δομή ή αλλαγές και πέραν της υπάρχουσας δομής; 54 C3.1.1 Α/Α 285 Ένταξη σε Προγράμματα Σπουδών Σχόλιο: Δηλαδή; 55 C3.1.1 Α/Α 287 Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος σπουδών φοιτητών που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια ομαδικής αλλαγής. Να περιγραφούν οι διαθέσιμοι αυτοματοποιημένοι οδηγοί που παρέχονται από την εφαρμογή. Σχόλιο: Χρειάζεται να υπάρξει εκτίμηση εάν καλύπτουν τα υπάρχοντα κριτήρια ομαδικής αλλαγής που έχουν ήδη καθορίσει τα τμήματα.. 56 C3.1.1 Α/Α 296 Υπάρχουν περιπτώσεις φοιτητών που ενώ είναι πτυχιούχοι δεν προσέρχονται στην ορκωμοσία. Για τους φοιτητές αυτούς πρέπει να ορισθεί δυνατό τρόπο. Χ Αποδεκτό. Θα προστεθεί το σχόλιο. Χ Αποδεκτό. Θα προστεθούν στη προδιαγραφή 257 Χ Μη αποδεκτό. Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στη δυνατότητα του συστήματος να υποστηρίζει αλλαγές στην υπάρχουσα και πέραν της υπάρχουσας δομής ενός προγράμματος σπουδών, δηλαδή να έχει τέτοιο βαθμό παραμετροποίησης ώστε να καλύπτονται τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση θα εκτιμηθεί η τεκμηρίωση από τον κάθε υποψήφιο Ανάδοχο και θα αξιολογηθεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Ν7Ι Χ Μη αποδεκτό. Η απαίτηση είναι σαφής, δηλαδή εάν το σύστημα υποστηρίζει αλλαγή προγράμματος σπουδών σε φοιτητές που καλύπτουν κριτήρια ομαδικής αλλαγής ανά τμήμα. Χ Αποδεκτό. Το σχόλιο θα προστεθεί σε νέα προδιαγραφή με Α/Α 297.

16 ειδική ένδειξη (πεδίο) διαχωρισμού τους από αυτούς που ορκίσθηκαν ώστε για την κατηγορία αυτών να μπορούν να τυπωθούν πιστοποιητικά περάτωσης (όχι όμως ορκωμοσίας). Σχόλιο: Επίσης σε σπουδαστές που έχουν καταστεί πτυχιούχοι, έχουν ορκισθεί και έχει γίνει ανάκληση πτυχίου, να υπάρχει διαδικασία διασφάλισης μη έκδοσης βεβαιώσεων που τους αφορά. 57 C3.1.1 Α/Α 305 Πρέπει να υπάρχουν αυτοματοποιημένες λειτουργίες για αλλαγή του προγράμματος σπουδών που ακολουθεί ένας φοιτητής πχ. διαγραφή των δηλώσεων των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος και χρέωση των μαθημάτων του νέου προγράμματος. Σχόλιο: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται διαγραφές δηλώσεων μαθημάτων παλιού προγράμματος σπουδών και τούτο για τον εξής λόγο: όταν ο σπουδαστής καταστεί πτυχιούχος και η γραμματεία πραγματοποιήσει έλεγχο πτυχίου, με βάσει τις δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα θα ανατρέξει στα πρωτότυπα κατατεθειμένα βαθμολόγια. Εάν η αναφορά σε αυτά έχει αλλάξει, συνέπεια της διαγραφής των δηλώσεων μαθημάτων, θα δυσκολευτεί να τα εντοπίσει με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόσθετη επιβάρυνση. 58 C3.1.1 Α/Α 308 Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να τυπώνονται στην ίδια κατάσταση μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητό. Χρειάζεται ανάλυση. 59 C3.1.1 Α/Α 310 Στα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας δεν πρέπει να εμφανίζονται δηλώσεις χωρίς προσπάθεια βαθμολογίας του φοιτητή σε ένα μάθημα σε προηγούμενα ακαδημαϊκά αλλά μόνο της δήλωσης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητό. Χρειάζεται ανάλυση. 60 C3.1.1 Α/Α 312 Η επιλογή των φοιτητών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πρέπει να γίνεται με Χ Η προδιαγραφή αναφέρεται σε αυτοματοποιημένες λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει το σύστημα κατά την αλλαγή προγράμματος σπουδών και οι οποίες πρέπει να περιγραφούν. Θα διαγραφεί το σχόλιο για τη διαγραφή δηλώσεων. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί.

17 κριτήριο το εξάμηνο του φοιτητή (πχ από εξάμηνο - έως). Το αυτό πρέπει να γίνεται και για την μεταφορά οφειλών μαθημάτων. Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητό. Χρειάζεται ανάλυση. 61 C3.1.1 Α/Α 319 Δυνατότητα ορισμού προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών. Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητό. Χρειάζεται ανάλυση. 62 C3.1.1 Α/Α 329 Το σύστημα διαθέτει μηχανισμό αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σχόλιο: Σε ποιους; Πως; Αυτό που εκτιμώ ότι μας ενδιαφέρει είναι να μπορεί να γίνεται μαζική αποστολή s σε σπουδαστές του τμήματος τους οποίους να τους επιλέγουμε με πολλαπλά κριτήρια π.χ. ανά εξάμηνο, ανά περίοδο εγγραφής, όσοι χρωστούν συγκεκριμένο μάθημα κλπ. 63 C3.1.1 Α/Α 331 Σύνδεση με το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του κάθε Τμήματος ώστε να παρακολουθείται η ροή όλων των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν αιτήσεις φοιτητών και πιστοποιητικά βεβαιώσεις που εκδίδονται από το Τμήμα για τους φοιτητές. Σχόλιο: Δηλαδή ζητείτε σύνδεση με την υπάρχουσα εφαρμογή πρωτοκόλλου που έχει προμηθευτεί το ίδρυμα για να γίνεται πρωτοκόλληση εγγράφων, μέσω της εφαρμογής φοιτητολογίου;;; 64 C3.1.1 Α/Α 341 Η πρόσβαση των χρηστών των Γραμματειών των Τμημάτων γίνεται μέσω web γραφικού περιβάλλοντος (ενδεικτικά μέσω κοινού φυλλομετρητή web) Σχόλιο: Πως προέκυψε η επιλογή του περιβάλλοντος εργασίας να είναι μόνο μέσω το web και μόνο και όχι παραθυρικό περιβάλλον όπως π.χ. το περιβάλλον του Microsoft Office, το οποίο αναμφίβολα παρέχει περισσότερες δυνατότητες. 65 C3.3.3 Α/Α 366 Ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα προστεθεί το παρακάτω: «π.χ. αποστολή στους φοιτητές κατά την εισαγωγή ή αλλαγή βαθμολογιών σε μαθήματα που έχουν δηλώσει, ή αποστολή στο τμήμα σε περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης εισαγωγής/αλλαγής βαθμού» Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ροών Εργασιών φοιτητολογίου και απαίτηση είναι να είναι web. Δεν αναφέρεται στην πρόσβαση στο Φοιτητολόγιο. Χ Μη αποδεκτό. Ο τρόπος της

18 Σχόλιο: Ασφαλώς πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Γιατί επιλογής απαίτησης για κρυπτογράφηση και όχι hash value των κωδικών πρόσβασης; Με την κρυπτογράφηση είναι δυνατόν να υπάρξει πρόσβαση στους κωδικούς εάν γίνει γνωστό το κλειδί κρυπτογράφησης. Με τον υπολογισμό hash value τιμής του κωδικού, ποτέ δεν πρόκειται να γίνουν γνωστοί οι κωδικοί. 66 C3.3.3 Α/Α 369 Δυνατότητα ορισμού αριθμητικού κωδικού για τηλεφωνικές εφαρμογές (voice portals) Σχόλιο: Προ πολλών ετών έχει αγοραστεί σύστημα πολλών χιλιάδων ευρώ από εταιρεία ως μέσο ενημέρωσης των σπουδαστών μέσω τηλεφώνου για βαθμολογίες, το οποίο εξ όσων γνωρίζω δεν λειτούργησε. Με την απαίτηση αυτή τι ζητείται; 67 C3.3.3 Α/Α 374 Δυνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (logging). Σχόλιο: Τι ακριβώς θέλουμε να καταγράφεται; ασφάλειας θα τεκμηριωθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο και θα αξιολογηθεί αντίστοιχα. Τα σχόλια παραπέμπουν σε τρόπο υλοποίησης και δεν μπορούν να προστεθούν. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Είναι σαφές. Η καταγραφή συμβάντων αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες που καταγράφονται στο σύστημα (ανάλογα με την ενέργεια καταγράφεται η προηγούμενη και η τρέχουσα κατάσταση), στο πότε έγιναν, στα στοιχεία του χρήστη και περιγραφή της ενέργειας άρα απαντάται το ερώτημα τι μεταβλήθηκε, ποια η προηγούμενη τιμή και ποια η τρέχουσα. Παρόλα αυτά κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ως εξής: Δυνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (logging). Δηλαδή, καταγραφή συμβάντων και ενέργειες από το σύστημα (ανάλογα με την ενέργεια καταγράφεται η προηγούμενη και η τρέχουσα κατάσταση), στο πότε έγιναν, στα στοιχεία του χρήστη και περιγραφή της ενέργειας ώστε να απαντάται το ερώτημα τι μεταβλήθηκε, ποια η προηγούμενη τιμή και ποια η τρέχουσα.

19 68 C3.3.5 Α/Α 396 Το υποσύστημα πρέπει να προβαίνει αυτόματα στις απαραίτητες μετατροπές, ούτως ώστε τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών (από το εξωτερικό αρχείο) από κεφαλαία γράμματα να καταχωρούνται στο σύστημα με μικρά τονούμενα γράμματα. Σχόλιο: Από πού προκύπτει η ανάγκη τα κεφαλαία να καταχωρούνται ως τονούμενα μικρά; 69 C3.3.5 Α/Α 397 Υποστήριξη εξαγωγής των απαιτούμενων δεδομένων σε μορφή συμβατή προς τις απαιτήσεις των αρμόδιων φορέων (ΥΠΕΠΘ, ΙΚΥ, κλπ). Σχόλιο: Πως σχετίζεται το υποσύστημα λήψης εγγραφών από εξωτερικό αρχείο με εξαγωγή απαιτούμενων δεδομένων σε μορφή συμβατή προς τις απαιτήσεις των αρμοδίων φορέων, ποια δεδομένα; 70 C3.3.8 Α/Α 439 να διατίθενται τουλάχιστο οι παρακάτω στατιστικές αναφορές Σχόλιο: Στις στατιστικές αναφορές τα ελάχιστα απαιτούμενα είναι να παρέχονται σε πλήρη μορφή τα στατιστικά στοιχεία που ζητά σε περιοδική βάση η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ζητούμενες αναφορές των υπηρεσιών αυτών. Η απαίτηση ονομαστικής αναφοράς στην ύπαρξη κατ ελάχιστο πληθώρας έτοιμων αναφορών προέκυψε από που; Από πού έχουν ζητηθεί; Η ύπαρξής του είναι τόσο κρίσιμη ώστε να πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία; τι στιγμή που υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά και δεν αναφέρονται; (βλέπε παράρτημα Α Λειτουργίες Προγράμματος Διαχείρισης Σπουδαστών) 71 C3.3.8 Α/Α 441 Εύκολη δημιουργία απλών ή σύνθετων αναφορών Σχόλιο: Η δημιουργία αναφορών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει εμπειρία και γνώση και χρόνο. 72 C3.3.8 Α/Α 442 Πρόσβαση σε όλες τις αναφορές από ένα κοινό σημείο (web page) C3.3.8 Α/Α 443 Σύνδεση των αναφορών σε οποιοδήποτε σημείο του Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Καλόν είναι να υπάρχουν κατά το δυνατόν περισσότερες αναφορές. Το σχόλιο δεν είναι αποδεκτό παρόλα αυτά θα μεταβληθεί η προδιαγραφή σε επιθυμητή. Χ Μη αποδεκτό. Θα αξιολογηθεί η αρτιότητα της τεκμηρίωσης του υποψήφιου αναδόχου Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί.

20 ΟΠΣ Σχόλιο: Εξυπακούεται από τη ζητούμενη απαίτηση γι αποκλειστική διασύνδεση του συστήματος μέσω web 73 C3.3.8 Α/Α 447 Αναζήτηση φοιτητών με βάση την ημερομηνία ανακήρυξής τους ως πτυχιούχους (είναι η τελευταία μέρα της εξεταστικής περιόδου) Σχόλιο: Η ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου δεν είναι η τελευταία μέρα της εξεταστικής περιόδου αλλά η ημερομηνία που ολοκληρώνει την τελευταία υποχρέωση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί. 74 C Α/Α 456 θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μάγος (wizard) ελέγχου προϋποθέσεων φοιτητών για την υποτροφία που είναι επιθυμητή Σχόλιο: Αφορά και υποδεικνύει τρόπο υλοποίησης και όχι απαίτηση. Η προδιαγραφή πρέπει να αφορά λειτουργία και όχι υπόδειξη τρόπου υλοποίησης της λειτουργίας καθόσον μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα αναδιατυπωθεί ως εξής: «Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το μαζικό έλεγχο προϋποθέσεων φοιτητών για υποτροφία σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν οριστεί.» Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη Δρ. Χρήστος Πιερρακέας Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Φοιτητολογίου»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΛΚΕ/ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ} Προϋπολογισμός: 166.260,2 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 36925 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 2-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες ΑΡΙΔΑΙΑ 28/01/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: - Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Δημιουργία και Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου - Αποθετηρίου της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Καβάλας Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ Καβάλας Προϋπολογισμός: 121.951 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 με τίτλο «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ: 327694 που υλοποιείται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα