ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχε ένα άτομο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχε ένα άτομο."

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Πάτρα Αριθμ Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ» Υποέργο Υποέργο 1 «ΠΣ Φοιτητολόγιο» Διάρκεια Διαβούλευσης Από 14/3/2012 έως 29/3/2012 Φορέας (Αναθέτουσα Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Αρχή) Όνοματεπώνυμο Δρ. Χρήστος Πιερρακέας Υπεύθυνου Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πράξης Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο τηλ, fax Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχε ένα άτομο. Διοικητικός Υπάλληλος Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1 Στην ενότητα «Συνοπτικά Στοιχεία Έργου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, αναφέρονται μεταξύ των άλλων ότι το έργο αφορά: «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου», «στην ολοκλήρωση των δυνατοτήτων του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Απάντηση Δικαιούχο υ Ενσωματώ θηκε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Χ Εκ παραδρομής. Η σχετική ενότητα αναδιατυπώθηκε Υποβάλλω ν (Φορέας, Οργανισμ ός, Εταιρεία )

2 Συστήματος Διαχείρισης Φοιτητολογίου», «στοχεύει στην ολοκλήρωση των υφιστάμενων πληροφοριακών υποσυστημάτων Φοιτητολογίου του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία πρόσθετων υποσυστημάτων και πρόσθετης λειτουργικότητας στην περιοχή φοιτητολογίου» Πρόκειται όμως περί ολοκληρωτικής αντικατάστασης του υπάρχοντος λογισμικού από ένα άλλο. Το επίπεδο ανάπτυξης του λογισμικού που λειτουργεί παρέχει ένα σύνολο από δυνατότητες οι οποίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτηθείσας προκήρυξης εμπεριέχονται σε αυτή. Κατά συνέπεια μέρος από τα οφέλη (Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη) ήδη υφίστανται. Με την εγκατάσταση και εφαρμογή του νέου λογισμικού, τίποτα δεν θα υφίσταται από την υπάρχουσα λειτουργούσα λύση. Εξάλλου σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι πρόκειται για «μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο» 2 Στην ενότητα «Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση» δεν είναι ακριβής η αναφορά σε «εφαρμογή Γραμματεία 2.5, της εταιρίας Cardisoft ΑΕ» και τούτο διότι γνωρίζετε ότι αυτό έχει αντικατασταθεί και το σύνολο των 17 τμημάτων του Ιδρύματος εξυπηρετούνται από διαφορετικό λογισμικό από το ανωτέρω αναφερθέν. Το λογισμικό αυτό έχει αναπτυχθεί εσωτερικά στο Ίδρυμα με μηδενικό κόστος αγοράς και μηδενικό κόστος υποστήριξης. 3 Στην ενότητα «Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου» αναφέρονται «Οι πρόσθετες λειτουργικότητες (υποσυστήματα και διασυνδέσεις) που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να συνλειτουργούν με τις υφιστάμενες σε πλήρως ενιαίο περιβάλλον και να Χ Η καταγραφή κάνει αναφορά σε λογισμικό που «υπάρχει» (της Cardisoft) και στη συνέχεια αναφέρεται και το λογισμικό το οποίο αυτή τη στιγμή όπως αναφέρεται «λειτουργεί» και παρουσιάζεται και αυτό. Παρόλα αυτά η αναφορά στο λογισμικό της Cardisoft Α.Ε. θα διαγραφεί. Χ Θα διαγραφεί

3 εξασφαλίζουν την αυτόματη on line μεταξύ τους αλληλοενημέρωση». Σας γνωρίζω λοιπόν ότι δεν είναι εφικτή η αυτόματη on line ενημέρωση των δύο συστημάτων, δηλ. του νέου και του υφιστάμενου 4 Επίσης ενώ γίνεται αναφορά στην ανάγκη διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα υπάρχοντα ή αναπτυσσόμενα και ονοματίζονται, δεν υπάρχει η αναφορά για την ανάγκη διασύνδεσης με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται με τα στοιχεία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών για τις προκηρύξεις και αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς συνεργάτες. 5 Στην ενότητα «Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος» αναφέρονται τα ζητούμενα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος. Στα δώδεκα ζητούμενα υποσυστήματα δεν εμπεριέχονται δύο βασικά υποσυστήματα: 1) υποσύστημα διαχείρισης κάρτας σίτισης και 2) υποσύστημα διαχείρισης εργαστηρίων (βλέπε σχετικά Παράρτημα Α), η εφαρμογή των οποίων πιθανόν να οδηγήσει σε δημοσιονομικό όφελος, από την έγκαιρη γνώση των αναγκών σε εργαστηριακούς συνεργάτες. 6 Στην ενότητα «Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση» περιγράφονται μία σειρά από υπηρεσίες και υπάρχει και σχετική αναφορά και στους πίνακες συμμόρφωσης. «Αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας μαθημάτων που έχει συμμετάσχει ο φοιτητής μέσω SMS» στο κινητό τηλέφωνο του σπουδαστή, ή «Αιτήσεις αιτούντων φοιτητών για εγγραφή σε προγράμματα σπουδών με αυτόματη ενημέρωση αποτελέσματος μέσω sms» στο κινητό τηλέφωνο του Χ Θα προστεθεί σχετική αναφορά Χ Όσον αφορά το Υποσύστημα Διαχείρισης κάρτας σίτισης έχει καλυφθεί από το Υποσύστημα διαχείρισης ροών εργασιών φοιτητολογίου. Όσον αφορά το δεύτερο το υποσύστημα διαχείρισης εργαστηρίων καλύπτεται από το Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προπτυχιακών Φοιτητών καθώς και Προγραμμάτων Σπουδών. Χ Η υπηρεσίες καλόν είναι να υπάρχουν. Η ενεργοποίησή τους αφορά το Ίδρυμα το οποίο προφανώς θα συνεκτιμήσει και το όποιο μελλοντικό κόστος.

4 σπουδαστή, ή «Αυτόματη ενημέρωση διδασκόντων για ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων ή δυνατότητα επεξεργασίας εξετάσεων μέσω sms» στο κινητό τηλέφωνο του εκπαιδευτικού, Η αποστολή μηνυμάτων sms στο πλήθος των σπουδαστών και εκπαιδευτικών με πρόχειρους υπολογισμούς αγγίζει τις περίπου το έτος. Στις σημερινές συνθήκες η δαπάνη αυτή μπορεί να γίνει ώστε να ζητείται ως απαίτηση του έργου; 7 Επίσης θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του Ιδρύματος να καθοριστεί περίοδος καλής λειτουργίας το ελάχιστο τρία (3) έτη και όχι ένα (1) όπως αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης. Χ Η εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους κρίνεται ικανοποιητική αφού το ΠΣ ολοκληρώνει ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας μέσα σε 1 έτος. Σχόλια που αναφέρονται στο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 8 Επισημάνσεις σε λειτουργίες λογισμικού διαχείρισης σπουδαστών ΤΕΙ Σύνολο 22 σελίδες Χ Αν και μεγάλος αριθμός των αναφερόμενων λειτουργικών απαιτήσεων καλύπτεται από την υπάρχοντα τεύχη Διακήρυξης αλλά και έχει προβλεφθεί 1 μήνας ως Μελέτη Εφαρμογής στην αρχή της Υλοποίησης του Έργου για να προκύψουν τυχόν πρόσθετες λειτουργικότητες βάσει των οποίων θα γίνει προσαρμογή του υπό προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος του πιθανού μελλοντικού αναδόχου, κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθούν σε πρόσθετη υποενότητα «Α Λειτουργικές Απαιτήσεις ΤΕΙ» το σύνολο των αναφερομένων λειτουργικών απαιτήσεων. Σχόλια που αναφέρονται στο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (αφορά Σχόλια στις Προδιαγραφές στον Πίνακα Συμμόρφωσης) 9 C3.1 Γενικό σχόλιο: Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε. Η ανάπτυξη σημαίνει δημιουργία. Πρόκειται για δημιουργία Χ Η ενότητα Α2.1- Αντικείμενο έργου, εξηγεί ακριβώς την φύση του έργου.

5 πληροφοριακού συστήματος ή προμήθεια ετοίμου λογισμικού της αγοράς; 10 C3.1 Α/Α 3 Εισαγωγή φοιτητών σε Προγράμματα Σπουδών με ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων και παρακολούθηση της πορείας της υποψηφιότητας σε συνδυασμό με τη λειτουργία ειδοποιήσεων των υποψηφίων. Σχόλιο: Εξ όσων γνωρίζω η εισαγωγή φοιτητών σε προγράμματα σπουδών δεν γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή αλλά με την εγγραφή τους στο τμήμα ή μπορεί να εντάσσονται με την εφαρμογή νέου προγράμματος σπουδών. 11 C3.1 Α/Α 4 Δήλωση μαθημάτων με προσυμπληρωμένα δεδομένα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής. Σχόλιο: Έχω τη γνώμη ότι η δήλωση μαθημάτων δεν πρέπει να έχει προσυμπληρωμένα δεδομένα. α) Εάν σπουδαστής χρωστά πολλά μαθήματα προγενέστερων εξαμήνων τα οποία έχουν ένα σύνολο ωρών οι οποίες υπερκαλύπτουν το όριο των ωρών δήλωσης στο τρέχον εξάμηνο π.χ. χρωστά μαθήματα (θεωρίες & εργαστήρια) συνολικών ωρών 38, το επιτρεπτό όριο ωρών δήλωσης είναι 32 και θέλει να επιλέξει π.χ. 20 ώρες, με ποιο τρόπο θα γίνει η προσυμπλήρωση; Ο σπουδαστής θα αποεπιλέγει από τα ήδη συμπληρωμένα; β) Εάν σπουδαστής πρέπει να επιλέξει μάθημα από ομάδα μαθημάτων επιλογής υποχρεωτικών, τι θα είναι προσυμπληρωμένο; Θα αποεπιλέγει τα ήδη προσυμπληρωμένα; γ) Εάν σπουδαστής έστω δηλώνει μαθήματα μόνο του εξαμήνου του π.χ. Χ Μη αποδεκτό. Το παραπάνω δεν αναφέρεται σε εφαρμογή νέου προγράμματος σπουδών, αλλά στην αρχική εγγραφή τους στο Ίδρυμα. Αυτό που ζητείται λοιπόν είναι να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά από το φοιτητή η εγγραφή του σε προγράμματα σπουδών και ανάθεση της εργασίας ολοκλήρωσης από το προσωπικό του Ιδρύματος, ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή του ιστορικού της εγγραφής, των συνοδευτικών ψηφιακών εγγράφων (προαιρετικά) και των εκτυπώσεων - βεβαιώσεων που αυτόματα ειδοποιείται ο φοιτητής από το σύστημα για την παραλαβή τους. Χ Μη αποδεκτό. Τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή είναι σωστά. Σε κάθε περίπτωση όμως η δήλωση μαθημάτων μπορεί να περιέχει προσυμπληρωμένα μαθήματα ανάλογα με τους κανόνες των Τμημάτων, οπότε ο φοιτητής να μη χρειάζεται να τα δηλώσει ή να μην μπορεί να τα διαγράψει από τη δήλωσή του. Το παραπάνω επίσης αναφέρεται και στην αυτόματη ένταξη φοιτητών σε τμήματα εργαστηριακών μαθημάτων ανάλογα με τους κανόνες των τμημάτων.

6 ώρες μαθημάτων 32 και όριο ωρών δήλωσης 32, θέλει π.χ. να δηλώσει 20 ώρες; Θα αρχίσει την αποεπιλογή των ήδη συμπληρωμένων; Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση η δήλωση μαθημάτων δεν πρέπει να έχει προσυμπληρωμένα μαθήματα αλλά ο σπουδαστής με δική του απόφαση και ενέργεια να κάνει τις επιλογές των μαθημάτων που επιθυμεί και όχι να τη συμπληρώνει αρνητικά μέσω αφαίρεσης προεπιλεγμένων επιλογών. 12 C3.1 Α/Α 8 Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε μορφή pdf μετά από αίτηση (απαιτείται πιστοποίηση) Σχόλιο: Της αυτόματης έκδοσης πιστοποιητικών (π.χ. βεβαίωση σπουδών) προηγείται η θεσμοθέτηση από το ίδρυμα μέσω του κανονισμού σπουδών, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, πέραν του ρίσκου που έχει, καθόσον θα αποτελεί αντίγραφο και όχι πρωτότυπο έγγραφο χωρίς να περιγράφεται διαδικασία επιβεβαίωσης της έκδοσής του από παραλήπτη. 13 C3.1 Α/Α 17 Παροχή επίσημου πληροφοριακού υλικού Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητή η απαίτηση. 14 C3.1 Α/Α 19 Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης Σχόλιο: Δεν αρκεί η διαδικασία της σίτισης να εξαντλείται μόνο στην αίτηση κάρτας σίτισης, αλλά σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καρτών σίτισης που μπορεί να αποφέρει και δημοσιονομικό όφελος (Βλέπε παράρτημα προτάσεων για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της σίτισης) Χ Μη αποδεκτό. Το συγκεκριμένο αποτελεί δυνατότητα της εφαρμογής που πρέπει ένα σύγχρονο σύστημα εξυπηρέτησης χιλιάδων φοιτητών να παρέχει. Το χαρακτηριστικό αυτό βοηθάει α) τους φοιτητές να ολοκληρώνουν πιο εύκολα και γρήγορα κάποιες εργασίες που μέχρι τώρα ήταν χρονοβόρες (αίτηση και λήψη βεβαιώσεων) και β) το προσωπικό να ασχοληθεί με άλλα πράγματα στο χρόνο εργασίας του. Το πώς θα θεσμοθετηθεί και πως θα χρησιμοποιηθεί θα κριθεί στην πορεία από το Ίδρυμα. Χ Αποδεκτό. Αφορά επίσημες ανακοινώσεις και πληροφορίες του Ιδρύματος ή πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και προβολή τους στο portal των φοιτητών. Το αίτημα θα αναδιατυπωθεί. Χ Μη αποδεκτό. Αναφέρεται σε ένα γενικότερο σύστημα αιτήσεων που υλοποιείται με χρήση ροών εργασιών, αιτήσεων, ανάθεσης εργασιών και τήρηση ιστορικού. Τα αναφερόμενα σχόλια μπορούν να ενταχθούν στους κανόνες που θα ελέγχονται από τις ροές

7 15 C3.1 Α/Α 21 Αιτήσεις φοιτητών για εγγραφή σε προγράμματα σπουδών με αυτόματη ενημέρωση αποτελέσματος μέσω web, ή sms Σχόλιο: Συναφές με την προδιαγραφή Α/Α 3. Ισχύουν τα εκεί σχόλια. 16 C3.1 Α/Α 22 Αυτόματη εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα και προγράμματα σπουδών μετά από ηλεκτρονική διαδικασία αίτησης εισαγωγής Σχόλιο: Συναφές με την προδιαγραφή Α/Α 3 και 21. Ισχύουν τα εκεί σχόλια. Δηλαδή τι ακριβώς ζητάμε και ποια υπαρκτή ανάγκη θέλουμε να καλύψουμε με τις προδιαγραφές με Α/Α 3, 21 και 22; 17 C3.1 Α/Α 24 Ασφαλής αποστολή βαθμολογίας καθηγητών στις γραμματείες. C3.1 Α/Α 28 Καταχώρηση βαθμολογίας φοιτητών μέσω web. Σχόλιο: Εάν οι καθηγητές και οι γραμματείες βλέπουν την ίδια βάση δεδομένων δεν έχει νόημα η απαίτηση 24, εάν όχι ναι έχει νόημα. Δεν προκύπτει όμως εάν βλέπουν την ίδια βάση ή όχι. 18 C3.2 Α/Α 32 να προσφέρει σύστημα που να είναι δυνατόν να διασυνδεθεί με τα προγράμματα λογισμικού της υφιστάμενης κατάστασης. Σχόλιο: Δεν υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το τρέχον λογισμικό, πρόκειται για ολοκληρωτική αντικατάσταση της υπάρχουσας λειτουργούσας λύσης, επομένως δεν έχει νόημα να υφίσταται ως απαίτηση. εργασίας. Χ Μη αποδεκτό. Το σημαντικό στοιχείο του συγκεκριμένου πινακίου είναι η αυτόματη ενημέρωση των φοιτητών από το σύστημα κατά την ολοκλήρωση και έγκριση της εγγραφής τους στο Ίδρυμα μέσω , web κλπ. Το χαρακτηριστικό αυτό θα πρέπει να αποτελεί δυνατότητα ενός σύγχρονου συστήματος εξυπηρέτησης φοιτητών. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Οι αναφορές αυτές δεν έχουν σχέση με το αν είναι ίδια η βάση ή όχι, αλλά με την ασφαλή αποστολή βαθμολογίας των καθηγητών μέσω web με τη χρήση τεχνικών ασφάλειας δεδομένων. Η καταχώρηση βαθμολογίας των φοιτητών θα πρέπει να γίνεται μέσω web και όχι χειρόγραφα, γεγονός το οποίο επιβάλλει τη χρήση τεχνικών ασφάλειας δεδομένων. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. 19 C3.2 Α/Α 33 Τμήμα Σπουδών και Τμήμα Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί.

8 Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε διεπαφή web Σχόλιο: Τι είναι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων; Υπάρχει στο ΤΕΙ; 20 C3.2 Α/Α 35 Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές Σχόλιο: Γενική απαίτηση. Χρειάζεται εξειδίκευση. Ποιες εφαρμογές; Με εφαρμογές εκτός ΤΕΙ π.χ. Εύδοξος και με τη διασύνδεση εφαρμογών εντός ΤΕΙ τι γίνεται; Χρειάζεται διασύνδεση με το Πληροφοριακό σύστημα των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, τροφοδοτώντας αυτό με το σύνολο της πληροφορίας που αφορά μαθήματα προγράμματος σπουδών. 21 C3.2 Α/Α 36 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία Σχόλιο: Ποια ακριβώς είναι η απαίτηση; Τι θα αξιολογηθεί; 22 C3.2 Α/Α 38 Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές Σχόλιο: Λόγω επανάληψης της ίδιας απαίτησης βλέπε ανωτέρω προδιαγραφή Α/Α C3.2 Α/Α 42 Αναλυτική καταγραφή συμβάντων που περιλαμβάνει στοιχεία ενέργειας, χρονική σήμανση και στοιχεία χρήστη Σχόλιο: Δεν αρκεί η ανωτέρω διατύπωση, διότι δεν απαντά στο ερώτημα τι μεταβλήθηκε, ποια η προηγούμενη τιμή και ποια η τρέχουσα. (βλέπε αναλυτικά σχετική λειτουργική απαίτηση στο παράρτημα Λειτουργιών Λογισμικού Διαχείρισης Σπουδαστών) Χ Αποδεκτό. Το αίτημα θα αναδιατυπωθεί ως εξής: Διασύνδεση με άλλα συστήματα εξωτερικών φορέων, όπως Εύδοξος, Ερμής, Κεντρικά Στατιστικά αλλά και συστήματα / εφαρμογές εντός του Ιδρύματος, όπως ΜΟΔΙΠ, ΔΑΣΤΑ, Πληροφοριακό σύστημα των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών. Χ Μη αποδεκτό. Στην ενότητα Α Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου γίνεται σαφή αναφορά στην αρχιτεκτονική και τεχνολογίες που απαιτούνται. Στην ενότητα Α1.2.4 αναφέρεται και ο υφιστάμενος εξοπλισμός που θα πρέπει χρησιμοποιηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Είναι σαφές. Η καταγραφή συμβάντων αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες που καταγράφονται στο σύστημα (ανάλογα με την ενέργεια καταγράφεται η προηγούμενη και η τρέχουσα κατάσταση), στο πότε έγιναν, στα στοιχεία του χρήστη και περιγραφή της ενέργειας άρα απαντάται το ερώτημα τι μεταβλήθηκε, ποια η προηγούμενη τιμή και ποια η τρέχουσα. Παρόλα αυτά κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ως εξής:

9 Αναλυτική καταγραφή συμβάντων που περιλαμβάνει στοιχεία ενέργειας, χρονική σήμανση και στοιχεία χρήστη. Δηλαδή, καταγραφή συμβάντων και ενεργειών από το σύστημα (ανάλογα με την ενέργεια καταγράφεται η προηγούμενη και η τρέχουσα κατάσταση), στο πότε έγιναν, στα στοιχεία του χρήστη και περιγραφή της ενέργειας ώστε να απαντάται το ερώτημα τι μεταβλήθηκε, ποια η προηγούμενη τιμή και ποια η τρέχουσα. 24 C3.2 Α/Α 56 Επεκτασιμότητα & προσαρμοστικότητα των συνθετικών του συστήματος Σχόλιο: Η απαίτηση αυτή πως μπορεί να ελεγχθεί εάν υπάρχει ή όχι, πέρα από ένα ναι του προμηθευτή; Δεν ελέγχεται 25 C3.2 Α/Α 66 Ευχρηστία και Γραφικό περιβάλλον Σχόλιο: Γενική και αόριστη απαίτηση, μη αξιολογήσιμη. Πώς αποτιμάται άραγε; Μόνο ο τελικός χρήστης στη πράξη μπορεί να το αξιολογήσει. 26 C3.2 Α/Α 70 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστο ένα (1) έργα διαχείρισης φοιτητολογίου σε ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το οποίο να χρησιμοποιεί τεχνολογίες shibboleth. Ως αποδεικτικό στοιχείο ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. C3.2 Α/Α 71 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστο ένα (1) έργα διαχείρισης φοιτητολογίου σε ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το οποίο να χρησιμοποιεί τεχνολογίες pubcookie. Ως αποδεικτικό στοιχείο ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης Χ Μη αποδεκτό. Η προδιαγραφή αυτή θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (προδιαγραφή 36) που θα προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Χ Μη αποδεκτό. Θα αξιολογηθεί η αρτιότητα της τεκμηρίωσης του υποψήφιου αναδόχου. Χ Αποδεκτό. Η πιστοποίηση μέσω LDAP του Ιδρύματος είναι υποχρεωτική για τη χρήση τεχνολογιών SSO όπως shibboleth, CAS Server,τα οποία είναι απαίτηση της GUNET για την ομογενοποίηση των πιστοποιήσεων χρηστών στα συστήματα για όλα τα Ιδρύματα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι, η απαίτηση της GUNET είναι κάποια από τα παραπάνω. Η δημιουργία του LDAP (που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα) θα υλοποιηθεί από την αυτεπιστασία του έργου αυτού αλλά σε κάθε περίπτωση το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει πιστοποίηση μέσω LDAP.

10 εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. C3.2 Α/Α 72 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστο ένα (1) έργο διαχείρισης φοιτητολογίου σε ελληνικό ακαδημαϊκό Ίδρυμα, το οποίο να χρησιμοποιεί τεχνολογίες LDAP v3. Ως αποδεικτικό στοιχείο ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Σχόλιο: Οι ανωτέρω τρεις προδιαγραφές αφορούν μία ομάδα από συνεργαζόμενες τεχνολογίες που σκοπό έχουν να επιτύχουν την πιστοποίηση μέσω web στην είσοδο ενός χρήστη, ο οποίος δίνει μία φορά όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου και μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλαπλές εφαρμογές και υπηρεσίες χωρίς να δίνει για κάθε μία ξεχωριστή εφαρμογή εκ νέου όνομα και κωδικό. Οι προδιαγραφές 70, 71 θα συγχωνευτούν. Το 72 δεν έχει σχέση με τα 70, 71 και είναι απαίτηση της GUNET. Θα απαλειφθεί το..με ποινή αποκλεισμού.. και η απαίτηση αποδεικτικού στοιχείου Το ανωτέρω δεν είναι και δεν έχει καμία σχέση με τις παρεχόμενες λειτουργίες που οφείλει να παρέχει ένα λογισμικό διαχείρισης σπουδαστών. Αφορά τον τρόπο σύνδεσης και πρόσβασης των χρηστών στις λειτουργίες και όχι σε αυτές καθ αυτές τις λειτουργίες. Επιπλέον ο ζητούμενος τρόπος σύνδεσης, απόρροια της απαίτησης μόνο για web διασύνδεση, μπορεί να επιτευχθεί με πολλές υλοποιήσεις (βλέπε e_sign-on_implementations). Κατά συνέπεια ο προσδιορισμός για συγκεκριμένη υλοποίηση και μάλιστα επί ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπει τη συμμετοχή σε ενδιαφερομένους οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει το ζητούμενο με διαφορετικό τρόπο. Το ζητούμενο να είναι ο συγκεκριμένος τρόπος σύνδεσης χωρίς τον περιορισμό του τρόπου με τον οποίο ο προμηθευτής θα το υλοποιήσει. 27 C3.2 Α/Α 73 Υποστήριξη έκδοσης Χ Αποδεκτό. Θα προστεθεί σχόλιο.

11 DIPLOMA SUPPLEMENT τουλάχιστον στα ελληνικά και στα αγγλικά, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη της Bologna και προδιαγραφές (και δείγμα) που ορίζονται στον σύνδεσμο: olicies/rec_qual/recognition/diploma_en. html Σχόλιο: Το ΤΕΙ βάσει του υποδείγματος της Συνθήκης της Bologna, έχει δημιουργήσει το δικό του πρότυπο DIPLOMA SUPPLEMENT. Το πληροφοριακό σύστημα να το υποστηρίζει και να ενσωματωθεί το υπάρχον πρότυπο. Να είναι διαθέσιμο στη διάρκεια της προκήρυξης στους προμηθευτές. 28 C3.2 Α/Α 74 Παροχή βοήθειας με τρόπο κατανοητό και φιλικό προς τον χρήστη Σχόλιο: Γενικό και αόριστο. Πως αποτιμάται η ζητούμενη προδιαγραφή; 29 C3.2 Α/Α 92 Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες εφαρμογές οι οποίες πρόκειται στο μέλλον να αναπτυχθούν από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα με Web Services. Σχόλιο: Η απαίτηση αυτή πως αποτιμάται; 30 C3.2 Α/Α 95 XML και XML schemas για ολοκλήρωση δεδομένων Σχόλιο: Η λειτουργική απαίτηση ποια είναι; και πως αποτιμάται; 31 C3.2 Α/Α 96 XSL για μετασχηματισμό δεδομένων (Data Transformation) Σχόλιο: Η λειτουργική απαίτηση ποια είναι; και πως αποτιμάται; 32 C3.2 Α/Α 98 H ανάπτυξη directory services και σχετικών interfaces θα πρέπει να βασίζεται σε LDAPv3, εκτός από τα Web-based transactions με SOAP όπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται το UDDI Σχόλιο: Απαιτούμε να μας προσφερθεί κάτι σε LDAPv3 που δεν έχουμε ακόμα και δεν σχετίζεται με λειτουργικές Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Το αίτημα αυτό αξιολογείται σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (προδιαγραφή Α/Α 36) που προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Χ Μη αποδεκτό. Τα δεδομένα του συστήματος πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αναπαράστασης σε μορφή XML για τη μεταφορά τους μέσω web σε ετερογενή πληροφοριακά συστήματα. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Καλό θα ήταν να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για μελλοντική χρήση.

12 απαιτήσεις. 33 C3.1.1 Α/Α 99 Το αρχείο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα Σχόλιο: Ποιος είναι ο συνημμένος πίνακας; Που βρίσκεται; 34 C3.1.1 Α/Α 103 Πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης με χρήση τελεστών (ίσο, διάφορο, από-έως, περιέχει, αρχίζει, τελειώνει, μεγαλύτερο, μικρότερο) και όλων των τηρούμενων στοιχείων Σχόλιο: Να υπάρχουν και άλλοι τελεστές όπως (να είναι ένα από, να μην είναι ένα από, να είναι εντός ορίων, να είναι εκτός ορίων) 35 C3.1.1 Α/Α 106 Ολοκλήρωση των Εφαρμογών έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον Σχόλιο: Δηλαδή; (Χωρίς υποσύστημα Διαχείρισης Σίτισης;, υποσύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων;, υποσύστημα σύνδεσης με Βιβλιοθήκης;) πως γίνεται η ολοκλήρωση; 36 C3.1.1 Α/Α 107 Δυνατότητα διασύνδεσης των υποσυστημάτων με άλλα υποσυστήματα εσωτερικών ή εξωτερικών φορέων. Περιγραφή της λύσης και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται (π.χ. XML, κλπ.) Σχόλιο: Δηλαδή; Πως αποτιμάτε; Ποια η ανάγκη; 37 C3.1.1 Α/Α 109 Συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα δημιουργίας αναφορών (Reporting Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Οι τελεστές αυτοί καλύπτονται από τους τελεστές της προδιαγραφής. Χ Μη αποδεκτό. Στην ενότητα Α περιγράφεται η απαίτηση για το Υποσύστημα Σίτισης, Στέγαση & Περίθαλψης. Τα υπόλοιπα υποσυστήματα δεν απαιτούνται ως υποσυστήματα αλλά οι απαιτήσεις για την υποστήριξη της Διαχείρισης Εργαστηρίων καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης με Βιβλιοθήκη έχουν προστεθεί. Χ Στην ενότητα Α3.2.2 αναφέρονται οι απαιτήσεις για διασυνδεσιμότητα. Θα αξιολογηθεί η αρτιότητα της τεκμηρίωσης του υποψήφιου αναδόχου. Το αίτημα αυτό αξιολογείται σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Τεχνολογία (προδιαγραφή Α/Α 36) που προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Η ανάγκη του παραπάνω είναι η δυνατότητα του συστήματος για διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων με τρίτα εξωτερικά και ετερογενή συστήματα, π.χ. Εύδοξος, Ερμής, Κεντρικά Στατιστικά. Χ Διευκρίνιση: αναφέρεται στην Ενότητα Α3.4.8 όπου αναφέρονται κάποιες γενικές

13 Tools) Σχόλιο: Ποιες είναι αυτές οι ειδικές απαιτήσεις, από πού προέκυψαν; απαιτούμενες στατιστικές αναφορές 38 C3.1.1 Α/Α 134 Αριθμός Γενικού Μητρώου Σχόλιο: Από πού προκύπτει η ανάγκη για Γενικό Αριθμό Μητρώου; 39 C3.1.1 Α/Α 145 Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής SSO (Single Sign On) του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος Σχόλιο: Πως προέκυψε η απαίτησης; Δεν υπάρχει υφιστάμενη κατάσταση Δεν υπάρχει υποδομή για SSO 40 C3.1.1 Α/Α 146 Μοναδικός κωδικός Μαθήματος ανά Τμήμα και ακαδημαϊκή περίοδο με ελεύθερη διαμόρφωση από τον χρήστη Σχόλιο: Από πού προκύπτει η ανάγκη αυτή; Το πώς θα γίνει η κωδικοποίηση των μαθημάτων είναι θέμα υλοποίησης και αφορά τον Ανάδοχο. Δεν αποτελεί λειτουργική απαίτηση του συστήματος. Η απαίτηση να πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο αποκλείει ενδιαφερομένους που ενδεχομένως έχουν υλοποιήσει το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο, καθόσον το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. 41 C3.1.1 Α/Α 150 Ομαδοποίηση. Παρουσίαση και χειρισμός μαθημάτων κατά ομάδες Σχόλιο: Χρειάζεται περισσότερη ανάλυση στο τι ζητείται. 42 C3.1.1 Α/Α 158 Ορισμός ελάχιστης απαραίτητης βαθμολογίας (διαφορετική από τη βάση επιτυχίας) ανά προαπαιτούμενο μάθημα. Σχόλιο: Τι είναι αυτό; Πως προέκυψε; Δεν γνωρίζω να έχει παρουσιαστεί ποτέ τέτοιο θέμα. 43 C3.1.1 Α/Α 159 Απαλλαγή προαπαιτούμενων για φοιτητές που πληρούν όρους όπως ικανό δείκτη προόδου, μέσο όρο βαθμολογίας ή πλήθος διδακτικών μονάδων. Σχόλιο: Τι είναι αυτό; Πως προέκυψε; Δεν γνωρίζω να έχει παρουσιαστεί ποτέ Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Η υποδομή SSO θα δημιουργηθεί μέσα από την αυτεπιστασία του έργου αυτού. Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο αποτελεί δυνατότητα που θα πρέπει να προβλέπεται. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί.

14 τέτοιο θέμα. 44 C3.1.1 Α/Α 161 Αντιστοίχηση μαθημάτων (εναλλακτικά μαθήματα που καλύπτουν απαιτήσεις ή κενά στο ΠΣ) Σχόλιο: Τι είναι αυτό; Ποια είναι η ανάγκη; 45 C3.1.1 Α/Α 165 Δυνατότητα αντιγραφής στοιχείων ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων από άλλες ακαδημαϊκές περιόδους Σχόλιο: Αφορά τρόπο υλοποίησης και όχι απαίτηση 46 C3.1.1 Α/Α 193 Περίπτωση διάτμησης του μαθήματος σε περισσότερα εξάμηνα (Το πρώτο τμήμα, για ορισμένους φοιτητές, γίνεται το χειμερινό εξάμηνο και το δεύτερο, για τους υπόλοιπους, το εαρινό) με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου ή περιοχή αριθμών μητρώου ή εξαμήνου φοίτησης Σχόλιο: Τι είναι αυτό; Πότε έχει παρουσιαστεί; Ποια ανάγκη καλύπτει; 47 C3.1.1 Α/Α 202 Εισαγωγή Δηλώσεων: Σχόλιο: Χρειάζεται ανάλυση. Δεν είναι κατανοητό. 48 C3.1.1 Α/Α 222 Διαχείριση απουσιών Σχόλιο: Χρειάζεται ανάλυση. Από πού απουσίες; 49 C3.1.1 Α/Α 226 Αποστολή με των Βαθμολογίων στους Διδάσκοντες για συμπλήρωση Σχόλιο: Γιατί ζητείται εφόσον θα υπάρχει λειτουργία μέσω web 50 C3.1.1 Α/Α 232 Τεχνολογία επιτάχυνσης της εισαγωγής βαθμολογίας Σχόλιο: Τι σημαίνει αυτό; Ποια η ανάγκη; Χ Αποδεκτό. Αναφέρεται στο χειρισμό του συστήματος σε περίπτωση μετεγγραφής φοιτητών και αναγνώριση των μαθημάτων τους από το Τμήμα. Θα αναδιατυπωθεί. Χ Μη αποδεκτό. Αναφέρεται στη δυνατότητα που πρέπει να έχει το σύστημα για μαζικές εργασίες αντιγραφής μαθημάτων και όχι στον τρόπο υλοποίησής τους. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Δεν αποτελεί προδιαγραφή, αλλά ομαδοποιεί τις επόμενες προδιαγραφές ( ) Χ Αποδεκτό. Αναφέρεται στη δυνατότητα του συστήματος για καταγραφή και διαχείριση των απουσιών των φοιτητών από μαθήματα / εργαστήρια. Θα αναδιατυπωθεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Αναφέρεται στο web portal των διδασκόντων και στην περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής βαθμολογίας ώστε να επιτυγχάνεται με το ταχύτερο

15 51 C3.1.1 Α/Α 233 Παρακολούθηση Υποτροφιών με τήρηση των παρακάτω στοιχείων: Ακαδημαϊκό έτος Σχόλιο: Οι υποτροφίες όπως κάθε φορά προσδιορίζει το ΙΚΥ 52 C3.1.1 Α/Α 250 Υπολογισμός βαθμού πτυχίου Σχόλιο: Κατά τον υπολογισμό του πτυχίου αυτόματα από το σύστημα, να εμφανίζεται και η ημερομηνία της τελευταίας υποχρέωσης, η οποία μπορεί να προέρχεται ή από κατάθεση βαθμολογίου μαθήματος ή από ημερομηνία έγκρισης πρακτική ή από ημερομηνία κατάθεσης βαθμού πτυχιακής και όχι μόνο από πρακτική ή πτυχιακή. 53 C3.1.1 Α/Α 284 Παρακολούθηση αλλαγών προγράμματος σπουδών. Σχόλιο: Δεν είναι σαφές ποια ακριβώς είναι η απαίτηση, διότι μπορεί να γίνουν αλλαγές σε μαθήματα προγράμματος σπουδών π.χ. νέα χαρακτηριστικά τα οποία να μην μπορούν να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα δομή όπως στο τμήμα ΕΠΔΟ, τα μαθήματα του οποίου έχουν πρόσθετη κατηγοριοποίηση (ΔΟΝΑ/Πληροφορική) η οποία λαμβάνεται υπόψη στη λήψη του πτυχίου. Δηλαδή αλλαγές στην υπάρχουσα δομή ή αλλαγές και πέραν της υπάρχουσας δομής; 54 C3.1.1 Α/Α 285 Ένταξη σε Προγράμματα Σπουδών Σχόλιο: Δηλαδή; 55 C3.1.1 Α/Α 287 Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος σπουδών φοιτητών που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια ομαδικής αλλαγής. Να περιγραφούν οι διαθέσιμοι αυτοματοποιημένοι οδηγοί που παρέχονται από την εφαρμογή. Σχόλιο: Χρειάζεται να υπάρξει εκτίμηση εάν καλύπτουν τα υπάρχοντα κριτήρια ομαδικής αλλαγής που έχουν ήδη καθορίσει τα τμήματα.. 56 C3.1.1 Α/Α 296 Υπάρχουν περιπτώσεις φοιτητών που ενώ είναι πτυχιούχοι δεν προσέρχονται στην ορκωμοσία. Για τους φοιτητές αυτούς πρέπει να ορισθεί δυνατό τρόπο. Χ Αποδεκτό. Θα προστεθεί το σχόλιο. Χ Αποδεκτό. Θα προστεθούν στη προδιαγραφή 257 Χ Μη αποδεκτό. Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στη δυνατότητα του συστήματος να υποστηρίζει αλλαγές στην υπάρχουσα και πέραν της υπάρχουσας δομής ενός προγράμματος σπουδών, δηλαδή να έχει τέτοιο βαθμό παραμετροποίησης ώστε να καλύπτονται τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση θα εκτιμηθεί η τεκμηρίωση από τον κάθε υποψήφιο Ανάδοχο και θα αξιολογηθεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Ν7Ι Χ Μη αποδεκτό. Η απαίτηση είναι σαφής, δηλαδή εάν το σύστημα υποστηρίζει αλλαγή προγράμματος σπουδών σε φοιτητές που καλύπτουν κριτήρια ομαδικής αλλαγής ανά τμήμα. Χ Αποδεκτό. Το σχόλιο θα προστεθεί σε νέα προδιαγραφή με Α/Α 297.

16 ειδική ένδειξη (πεδίο) διαχωρισμού τους από αυτούς που ορκίσθηκαν ώστε για την κατηγορία αυτών να μπορούν να τυπωθούν πιστοποιητικά περάτωσης (όχι όμως ορκωμοσίας). Σχόλιο: Επίσης σε σπουδαστές που έχουν καταστεί πτυχιούχοι, έχουν ορκισθεί και έχει γίνει ανάκληση πτυχίου, να υπάρχει διαδικασία διασφάλισης μη έκδοσης βεβαιώσεων που τους αφορά. 57 C3.1.1 Α/Α 305 Πρέπει να υπάρχουν αυτοματοποιημένες λειτουργίες για αλλαγή του προγράμματος σπουδών που ακολουθεί ένας φοιτητής πχ. διαγραφή των δηλώσεων των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος και χρέωση των μαθημάτων του νέου προγράμματος. Σχόλιο: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται διαγραφές δηλώσεων μαθημάτων παλιού προγράμματος σπουδών και τούτο για τον εξής λόγο: όταν ο σπουδαστής καταστεί πτυχιούχος και η γραμματεία πραγματοποιήσει έλεγχο πτυχίου, με βάσει τις δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα θα ανατρέξει στα πρωτότυπα κατατεθειμένα βαθμολόγια. Εάν η αναφορά σε αυτά έχει αλλάξει, συνέπεια της διαγραφής των δηλώσεων μαθημάτων, θα δυσκολευτεί να τα εντοπίσει με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόσθετη επιβάρυνση. 58 C3.1.1 Α/Α 308 Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να τυπώνονται στην ίδια κατάσταση μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητό. Χρειάζεται ανάλυση. 59 C3.1.1 Α/Α 310 Στα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας δεν πρέπει να εμφανίζονται δηλώσεις χωρίς προσπάθεια βαθμολογίας του φοιτητή σε ένα μάθημα σε προηγούμενα ακαδημαϊκά αλλά μόνο της δήλωσης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητό. Χρειάζεται ανάλυση. 60 C3.1.1 Α/Α 312 Η επιλογή των φοιτητών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πρέπει να γίνεται με Χ Η προδιαγραφή αναφέρεται σε αυτοματοποιημένες λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζει το σύστημα κατά την αλλαγή προγράμματος σπουδών και οι οποίες πρέπει να περιγραφούν. Θα διαγραφεί το σχόλιο για τη διαγραφή δηλώσεων. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί.

17 κριτήριο το εξάμηνο του φοιτητή (πχ από εξάμηνο - έως). Το αυτό πρέπει να γίνεται και για την μεταφορά οφειλών μαθημάτων. Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητό. Χρειάζεται ανάλυση. 61 C3.1.1 Α/Α 319 Δυνατότητα ορισμού προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την εισαγωγή των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών. Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητό. Χρειάζεται ανάλυση. 62 C3.1.1 Α/Α 329 Το σύστημα διαθέτει μηχανισμό αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σχόλιο: Σε ποιους; Πως; Αυτό που εκτιμώ ότι μας ενδιαφέρει είναι να μπορεί να γίνεται μαζική αποστολή s σε σπουδαστές του τμήματος τους οποίους να τους επιλέγουμε με πολλαπλά κριτήρια π.χ. ανά εξάμηνο, ανά περίοδο εγγραφής, όσοι χρωστούν συγκεκριμένο μάθημα κλπ. 63 C3.1.1 Α/Α 331 Σύνδεση με το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του κάθε Τμήματος ώστε να παρακολουθείται η ροή όλων των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν αιτήσεις φοιτητών και πιστοποιητικά βεβαιώσεις που εκδίδονται από το Τμήμα για τους φοιτητές. Σχόλιο: Δηλαδή ζητείτε σύνδεση με την υπάρχουσα εφαρμογή πρωτοκόλλου που έχει προμηθευτεί το ίδρυμα για να γίνεται πρωτοκόλληση εγγράφων, μέσω της εφαρμογής φοιτητολογίου;;; 64 C3.1.1 Α/Α 341 Η πρόσβαση των χρηστών των Γραμματειών των Τμημάτων γίνεται μέσω web γραφικού περιβάλλοντος (ενδεικτικά μέσω κοινού φυλλομετρητή web) Σχόλιο: Πως προέκυψε η επιλογή του περιβάλλοντος εργασίας να είναι μόνο μέσω το web και μόνο και όχι παραθυρικό περιβάλλον όπως π.χ. το περιβάλλον του Microsoft Office, το οποίο αναμφίβολα παρέχει περισσότερες δυνατότητες. 65 C3.3.3 Α/Α 366 Ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα προστεθεί το παρακάτω: «π.χ. αποστολή στους φοιτητές κατά την εισαγωγή ή αλλαγή βαθμολογιών σε μαθήματα που έχουν δηλώσει, ή αποστολή στο τμήμα σε περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης εισαγωγής/αλλαγής βαθμού» Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Μη αποδεκτό. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ροών Εργασιών φοιτητολογίου και απαίτηση είναι να είναι web. Δεν αναφέρεται στην πρόσβαση στο Φοιτητολόγιο. Χ Μη αποδεκτό. Ο τρόπος της

18 Σχόλιο: Ασφαλώς πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Γιατί επιλογής απαίτησης για κρυπτογράφηση και όχι hash value των κωδικών πρόσβασης; Με την κρυπτογράφηση είναι δυνατόν να υπάρξει πρόσβαση στους κωδικούς εάν γίνει γνωστό το κλειδί κρυπτογράφησης. Με τον υπολογισμό hash value τιμής του κωδικού, ποτέ δεν πρόκειται να γίνουν γνωστοί οι κωδικοί. 66 C3.3.3 Α/Α 369 Δυνατότητα ορισμού αριθμητικού κωδικού για τηλεφωνικές εφαρμογές (voice portals) Σχόλιο: Προ πολλών ετών έχει αγοραστεί σύστημα πολλών χιλιάδων ευρώ από εταιρεία ως μέσο ενημέρωσης των σπουδαστών μέσω τηλεφώνου για βαθμολογίες, το οποίο εξ όσων γνωρίζω δεν λειτούργησε. Με την απαίτηση αυτή τι ζητείται; 67 C3.3.3 Α/Α 374 Δυνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (logging). Σχόλιο: Τι ακριβώς θέλουμε να καταγράφεται; ασφάλειας θα τεκμηριωθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο και θα αξιολογηθεί αντίστοιχα. Τα σχόλια παραπέμπουν σε τρόπο υλοποίησης και δεν μπορούν να προστεθούν. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Είναι σαφές. Η καταγραφή συμβάντων αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες που καταγράφονται στο σύστημα (ανάλογα με την ενέργεια καταγράφεται η προηγούμενη και η τρέχουσα κατάσταση), στο πότε έγιναν, στα στοιχεία του χρήστη και περιγραφή της ενέργειας άρα απαντάται το ερώτημα τι μεταβλήθηκε, ποια η προηγούμενη τιμή και ποια η τρέχουσα. Παρόλα αυτά κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ως εξής: Δυνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (logging). Δηλαδή, καταγραφή συμβάντων και ενέργειες από το σύστημα (ανάλογα με την ενέργεια καταγράφεται η προηγούμενη και η τρέχουσα κατάσταση), στο πότε έγιναν, στα στοιχεία του χρήστη και περιγραφή της ενέργειας ώστε να απαντάται το ερώτημα τι μεταβλήθηκε, ποια η προηγούμενη τιμή και ποια η τρέχουσα.

19 68 C3.3.5 Α/Α 396 Το υποσύστημα πρέπει να προβαίνει αυτόματα στις απαραίτητες μετατροπές, ούτως ώστε τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών (από το εξωτερικό αρχείο) από κεφαλαία γράμματα να καταχωρούνται στο σύστημα με μικρά τονούμενα γράμματα. Σχόλιο: Από πού προκύπτει η ανάγκη τα κεφαλαία να καταχωρούνται ως τονούμενα μικρά; 69 C3.3.5 Α/Α 397 Υποστήριξη εξαγωγής των απαιτούμενων δεδομένων σε μορφή συμβατή προς τις απαιτήσεις των αρμόδιων φορέων (ΥΠΕΠΘ, ΙΚΥ, κλπ). Σχόλιο: Πως σχετίζεται το υποσύστημα λήψης εγγραφών από εξωτερικό αρχείο με εξαγωγή απαιτούμενων δεδομένων σε μορφή συμβατή προς τις απαιτήσεις των αρμοδίων φορέων, ποια δεδομένα; 70 C3.3.8 Α/Α 439 να διατίθενται τουλάχιστο οι παρακάτω στατιστικές αναφορές Σχόλιο: Στις στατιστικές αναφορές τα ελάχιστα απαιτούμενα είναι να παρέχονται σε πλήρη μορφή τα στατιστικά στοιχεία που ζητά σε περιοδική βάση η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ζητούμενες αναφορές των υπηρεσιών αυτών. Η απαίτηση ονομαστικής αναφοράς στην ύπαρξη κατ ελάχιστο πληθώρας έτοιμων αναφορών προέκυψε από που; Από πού έχουν ζητηθεί; Η ύπαρξής του είναι τόσο κρίσιμη ώστε να πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία; τι στιγμή που υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά και δεν αναφέρονται; (βλέπε παράρτημα Α Λειτουργίες Προγράμματος Διαχείρισης Σπουδαστών) 71 C3.3.8 Α/Α 441 Εύκολη δημιουργία απλών ή σύνθετων αναφορών Σχόλιο: Η δημιουργία αναφορών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει εμπειρία και γνώση και χρόνο. 72 C3.3.8 Α/Α 442 Πρόσβαση σε όλες τις αναφορές από ένα κοινό σημείο (web page) C3.3.8 Α/Α 443 Σύνδεση των αναφορών σε οποιοδήποτε σημείο του Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Καλόν είναι να υπάρχουν κατά το δυνατόν περισσότερες αναφορές. Το σχόλιο δεν είναι αποδεκτό παρόλα αυτά θα μεταβληθεί η προδιαγραφή σε επιθυμητή. Χ Μη αποδεκτό. Θα αξιολογηθεί η αρτιότητα της τεκμηρίωσης του υποψήφιου αναδόχου Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί.

20 ΟΠΣ Σχόλιο: Εξυπακούεται από τη ζητούμενη απαίτηση γι αποκλειστική διασύνδεση του συστήματος μέσω web 73 C3.3.8 Α/Α 447 Αναζήτηση φοιτητών με βάση την ημερομηνία ανακήρυξής τους ως πτυχιούχους (είναι η τελευταία μέρα της εξεταστικής περιόδου) Σχόλιο: Η ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου δεν είναι η τελευταία μέρα της εξεταστικής περιόδου αλλά η ημερομηνία που ολοκληρώνει την τελευταία υποχρέωση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί. 74 C Α/Α 456 θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μάγος (wizard) ελέγχου προϋποθέσεων φοιτητών για την υποτροφία που είναι επιθυμητή Σχόλιο: Αφορά και υποδεικνύει τρόπο υλοποίησης και όχι απαίτηση. Η προδιαγραφή πρέπει να αφορά λειτουργία και όχι υπόδειξη τρόπου υλοποίησης της λειτουργίας καθόσον μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους τρόπους Χ Αποδεκτό. Θα διαγραφεί. Χ Αποδεκτό. Θα αναδιατυπωθεί ως εξής: «Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το μαζικό έλεγχο προϋποθέσεων φοιτητών για υποτροφία σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν οριστεί.» Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη Δρ. Χρήστος Πιερρακέας Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πράξης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Φοιτητολογίου»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Έκδοση 1 Μάρτιος 2007 Σύνταξη Σέντρου Νικολέτα ΣΟ-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πότε είναι οι Ανανεώσεις Εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο 2006/2007; 2. Πότε είναι η εξεταστική για

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Ηλίας Νίτσος Στέλεχος ΜΟΔΙΠ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (1) Πληροφοριακό Σύστημα Άμεση σύνδεση με την ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ Εμφανίζει στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης https://movements.staff.teicrete.gr Σύντομη περιγραφή Η εφαρμογή αυτή έρχεται να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των βημάτων της ροής εργασίας μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχει αλλάξει ο τρόπος επιλογής των δωρεάν συγγραμμάτων. Ο κάθε σπουδαστής, μαζί με την δήλωση των μαθημάτων, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Α) Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εάν κάποια φοιτήτρια / κάποιος φοιτητής δεν πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΛΚΕ/ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ} Προϋπολογισμός: 166.260,2 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχίες μαθημάτων νέου 5ετούς π.σ. με τα παλαιά π.σ. Α και Β κύκλου

Αντιστοιχίες μαθημάτων νέου 5ετούς π.σ. με τα παλαιά π.σ. Α και Β κύκλου Αντιστοιχίες μαθημάτων νέου 5ετούς π.σ. με τα παλαιά π.σ. Α και Β κύκλου 1 Πλαίσιο αντιστοιχιών Από το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014, όλοι οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τον πενταετή κύκλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346635 Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1/14 1. Εγγραφή Για την εγγραφή στο σύστημα ο Υπεύθυνος Παραγγελίας Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ Οι αιτήσεις των σπουδαστών για χορήγηση κάρτας σίτισης σε πρώτη φάση, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας e-students μέχρι και τη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012. Ο σπουδαστής θα συμπληρώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα