Ευρετική αξιολόγηση από προσοµοιωµένους ειδικούς σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρετική αξιολόγηση από προσοµοιωµένους ειδικούς σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης"

Transcript

1 Ευρετική αξιολόγηση από προσοµοιωµένους ειδικούς σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης Νικόλαος Τσέλιος, Βασίλης Κόµης, Νικόλαος Αβούρης* Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, *Τµήµα ΗΜΤΥ, Πανεπιστήµιο Πατρών GR Ρίο Πάτρα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν και διαπιστώνεται η αυτονόητη απαίτηση για πιστοποίηση της ευχρηστίας εκπαιδευτικού λογισµικού, εντούτοις αναγνωρίζεται σηµαντικό έλλειµµα σε εφαρµοσµένες τεχνικές αξιολόγησης χαµηλού κόστους. Η εκτίµηση αυτή είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε εκπαιδευτικό λογισµικό οικοδοµιστικού γνωσιοθεωρητικού χαρακτήρα, όπου οι προτεινόµενες τεχνικές αξιολόγησης είναι περιορισµένες και συχνά ιδιαίτερα επίπονες στην εφαρµογή τους. Στην εργασία αυτή µελετάται η εφαρµογή µιας διαδεδοµένης - σε γενικού τύπου λογισµικό- µεθόδου αξιολόγησης, της ευρετικής αξιολόγησης (heuristic evaluation), τροποποιηµένης ώστε να παράγει ποσοτικοποιηµένα αποτελέσµατα και να εφαρµόζεται από τελικούς χρήστες οι οποίοι παίζουν το ρόλο προσοµοιωµένων ειδικών. Μέσα από την ανάλυση µιας µελέτης περίπτωσης αξιολόγησης ανοιχτού περιβάλλοντος µάθησης, επιχειρείται η εξαγωγή συµπερασµάτων για την αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθόδου, κύρια µέσω της παράλληλης εφαρµογής της από ειδικούς αξιολόγησης ευχρηστίας και σύγκρισης των αποτελεσµάτων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Ευρετική αξιολόγηση, ανοικτά περιβάλλοντα µάθησης, αξιολόγηση ευχρηστίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διερεύνηση της καταλληλότητας και εφαρµοσιµότητας των υπαρχουσών µεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού λογισµικού και ιδιαίτερα στα ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης, αποτελεί αντικείµενο συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Οι Squires και Preece (1999) αµφισβητούν συνολικά την εγκυρότητα µιας αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού που βασίζεται αποκλειστικά σε ερωτηµατολόγια, προτείνοντας συνδυαστικού τύπου αξιολόγηση προσαρµοσµένη κατάλληλα ώστε να συνεκτιµά και παιδαγωγικές διαστάσεις του περιβάλλοντος. Παρόµοια αµφισβήτηση διατυπώνει ο Nielsen (1993) συνολικά για την αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού, προτάσσοντας την παρατήρηση αντιπροσωπευτικών χρηστών ως την πλέον αξιόπιστη λύση. Η διερεύνηση όµως της καταλληλότητας των µεθόδων για το εκπαιδευτικό λογισµικό δυσχεραίνεται κύρια από τρεις παράγοντες. Τις σηµαντικές διαφορές εκπαιδευτικού λογισµικού και λογισµικού γενικού σκοπού, το γεγονός ότι συχνά τα επιστηµονικά πεδία της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή και Εκπαιδευτικού Λογισµικού δεν συνεργάζονται και το γεγονός ότι διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικό λογισµικό απαιτεί διαφορετική προσέγγιση στην αξιολόγησή του. Πράγµατι, τα φαινόµενα που παρατηρούνται κατά τη χρήση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος. Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Αθήνα Οκτώβριος 2004.

2 διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε την τυπική αλληλεπίδραση αντιπροσωπευτικών χρηστών µε περιβάλλοντα εργασίας (Inkpen, 1997). Και αυτό γιατί ο στόχος είναι ριζικά διαφορετικός: Στο εκπαιδευτικό λογισµικό σκοπός του χρήστη-εκπαιδευοµένου είναι η µάθηση και όχι η διεξαγωγή κάποιας τυπικής και συχνά µηχανικά επαναλαµβανόµενης εργασίας. Επιπλέον. ενώ οι χρήστες τυπικών περιβαλλόντων εργασίας είναι συνήθως γνώστες του αντικειµένου στο οποίο το σύστηµα αναφέρεται (domain knowledge), οι µαθητές χρήστες χαρακτηρίζονται από µικρή τέτοια γνώση καθώς επίσης και ισχυρές διαφοροποιήσεις µεταξύ των (Soloway et al., 1994). Πολλές φορές, ακόµα και η ύπαρξη κινήτρου για την ενασχόληση ή όχι µε το σύστηµα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη (Soloway et al., 1996). Κατά συνέπεια, οι παραδοσιακές µετρικές που αξιολογούν την ευχρηστία µιας διεργασίας (ταχύτητα εκτέλεσης, ποσοστό λαθών, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα κ.α.) αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο στην αξιολόγηση της ποιότητας αλληλεπίδρασης ενός εκπαιδευτικού λογισµικού. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον Squires (1999), παρά το γεγονός ότι η έρευνα στα πεδία αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και εκπαιδευτικού λογισµικού έχει οδηγήσει σε εδραιωµένες πρακτικές και µεθοδολογίες, τα πεδία αυτά σπανίως επικοινωνούν αποτελεσµατικά µεταξύ τους λαµβάνοντας υπ όψην τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισµούς που τα διακρίνουν. Τέλος, η αναγνώριση των σηµαντικών διαφοροποιήσεων των διαφόρων ειδών εκπαιδευτικού λογισµικού ανάλογα µε το πλαίσιο που εκφράζουν έχει οδηγήσει στη πρόταση ειδικά προσαρµοσµένων µεθόδων και πλαισίων αξιολόγησης κατά περίπτωση. Σε εκπαιδευτικό λογισµικό που εκφράζει συµπεριφοριστικό πλαίσιο µάθησης, ο µαθητής καλείται να διαµορφώσει αντίληψη για έννοιες που παρέχονται έτοιµες από τους εκπαιδευτικούς. Έτσι το περιβάλλον αυτό πρακτικά πραγµατώνει ένα µοντέλο «ποµπού-διαβιβαστή πληροφορίας» του εκπαιδευτικού προς τους µαθητές (Soloway et al. 1994). Με βάση τις προσδοκίες των Mayes και Fowler (1999) για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής πρωτογενούς τύπου εκπαιδευτικού λογισµικού (primary courseware, όπως τα χαρακτηρίζουν) στη µαθησιακή διαδικασία µπορεί να δηµιουργηθεί ισχυρό κίνητρο για µάθηση, ενώ παράλληλα η ικανότητα πρόσβασης στην γνώση αυξάνεται άρα και της αποδοτικότητας της τεχνολογίας µάθησης. Για την παράµετρο της ευχρηστίας, θεωρούν ότι δεν εµπλέκεται άµεσα µε τη διαδικασία µάθησης. Η διαπίστωση αυτή καθιστά γενικά έγκυρες τις υπάρχουσες µορφές αξιολόγησης σε αυτή τη κατηγορία εκπαιδευτικού λογισµικού και αντίστοιχες είναι οι προτάσεις που έχουν γίνει για σχετικά πλαίσια αξιολόγησης (Avouris et al., 2001, Tselios et al., 2001, Heines, 2000, Piquet and Peraya, 2000). υσχερέστερη είναι η αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού που εκφράζει οικοδοµιστικό γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο µάθησης, όπως είναι τα ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης. Στα περιβάλλοντα αυτά η διεπιφάνεια χρήσης θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές αναπαραστάσεις κατά τη διάρκεια της εµπλοκής των µαθητών µε τις έννοιες που εµπεριέχονται. Παράλληλα, οι µαθητές θα πρέπει να υπεισέρχονται σε αναστοχαστικές γνωστικές λειτουργίες οι οποίες δεν θα πρέπει να αυτοµατοποιούνται από τη διεπιφάνεια χρήσης (Langer, 1997, Sedig et al., 2001), καθώς όσο µεγαλύτερος γνωστικός φόρτος καταβληθεί για τη νοηµατική επεξεργασία µιας έννοιας τόσο αποτελεσµατικότερη καθίσταται η µάθηση (Salomon, 1979). Αν και η έρευνα για την αξιολόγησή τους στο πεδίο θωρείται αναντικατάστατη, υπάρχουν σηµαντικά θέµατα τεχνικής και παιδαγωγικής φύσεως τα οποία αφορούν στο σχεδιασµό των περιβαλλόντων αυτών ως εργαλείων όπως και ως περιβαλλόντων µάθησης τα οποία πρέπει να εντοπισθούν από ειδικούς πριν από τη µελέτη στο πεδίο. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν προταθεί πλαίσια και µέθοδοι αξιολόγησης που να συγκεράζουν παιδαγωγικές και αλληλεπιδραστικές απαιτήσεις (Lewis et al., 1998, Squires and Preece, 1999, Tselios et al., 2002). Στα πλαίσια αυτά δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη φύση της εργασίας που καλείται να επιτελέσει ο χρήστης-µαθητής και στην κατά τη δυνατόν απλούστευσή της χωρίς να εξαλείφεται η εµπλοκή του σε γνωστικού τύπου εργασίες που αφορούν στις προς µελέτη έννοιες του πεδίου, ασχέτως της δυσχέρειας που αυτές παρουσιάζουν.

3 Ευρετική αξιολόγηση Η ευρετική αξιολόγηση (heuristic evaluation) αποτελεί µία από τις πιο διαδεδοµένες τεχνικές που έχουν προταθεί για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού. Μερικά από τα πλεονεκτήµατά της είναι η δυνατότητα εφαρµογής της σε κάθε σηµείο του κύκλου σχεδιασµού και αξιολόγησης, ο περιορισµένος αριθµός κανόνων που περιλαµβάνει στην πρωτότυπή της µορφή καθώς και οι σαφείς κατευθύνσεις για την αξιοποίησή της µέσα από την εµπειρία εφαρµογής της σε διαφόρων ειδών λογισµικά (Nielsen and Landauer, 1993, Nielsen, 1994). Η αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή γίνεται από πεπειραµένους αξιολογητές ευχρηστίας οι οποίοι όµως δεν έχουν εµπλακεί στην ανάπτυξη του συστήµατος. Η µέθοδος παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα της γενικευµένης εφαρµοσιµότητάς της σε διαδραστικά συστήµατα ποικίλου σκοπού, ακόµη και σε πολύ αρχικά στάδια του σχεδιασµού και το σχετικά χαµηλό κόστος διεξαγωγής της. Βασίζεται επίσης σε ένα σχετικά µικρό αριθµό «ευρετικών κανόνων» (Πίνακας 1), σε αντίθεση µε τη χρήση εκτεταµένου αριθµού οδηγιών (guidelines), όπου το πλήθος των οδηγιών-κανόνων καθιστούν δύσκολη την αξιοποίησή τους για σχεδιασµό ή και αξιολόγηση διεπιφάνειας χρήσης. Ενδεικτικά, τέτοιους οδηγούς έχουν διατυπώσει ο Brown µε 302 οδηγίες, ο Mayhew (1992) µε 288 οδηγίες και οι Smith και Mosier µε 944 οδηγίες, ενώ παρόµοια προσέγγιση προτείνει και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Papadopoulos, 2002). Η αξιολόγηση µε τη µέθοδο αυτή εστιάζεται σε δύο βασικά σηµεία, τη γενική σχεδίαση των οθονών του συστήµατος και τη ροή διαλόγων, µηνυµάτων και ενεργειών που απαιτούνται για να γίνει µια συγκεκριµένη διεργασία. 1) Χρήση απλών και φυσικών διαλόγων. 2) Χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας µε την οποία είναι εξοικειωµένοι οι χρήστες και όχι δυσνόητη ορολογία. 3) Ελαχιστοποίηση του φορτίου µνήµης που απαιτείται από τον χρήστη. Κάθε ενέργεια που πρέπει να κάνει ο χρήστης πρέπει να είναι όσο πιο φανερή γίνεται, χωρίς να πρέπει να θυµηθεί ο χρήστης περίπλοκες εντολές. 4) ιατήρηση συνέπειας και συνέχειας στο τρόπο παρουσίασης των µενού επιλογής, και των άλλων συστατικών των διαλόγων. Ως συνέπεια, η ίδια ενέργεια πρέπει να γίνεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε κάθε σηµείο της διάδρασης. 5) Παροχή ανάδρασης: Το σύστηµα πρέπει ανά πάσα στιγµή να ενηµερώνει το χρήστη για το την πρόοδο εργασιών στα πλαίσια ενός αποδεκτού χρόνου. 6) Ύπαρξη σαφών και εύκολων διεξόδων από κάποια διεργασία που ενδεχοµένως έχει καλέσει εσφαλµένα ο χρήστης χωρίς να πρέπει να ακολουθήσει εκτενείς διάλογους. Τυπικό παράδειγµα είναι οι εντολές undo και redo. 7) Παροχή συντοµεύσεων (shotcuts) που επιταχύνουν κάποιες διεργασίες για του προχωρηµένους χρήστες που είναι όσο το δυνατόν «αόρατα» για τον αρχάριο χρήστη. Καλό είναι το σύστηµα να παραµετροποιείται σε αυτό το σηµείο µε βάση τις ανάγκες του χρήστη για τις ενέργειες που θέλει να εκτελεί πιο συχνά. 8) Παροχή σαφών µηνυµάτων λαθών: θα πρέπει να παρέχονται σε απλή γλώσσα, να εστιάζουν στο πρόβληµα και να προτείνουν λύση διεξόδου. 9) Να εµποδίζονται κατά το δυνατόν τα λάθη και η κακή χρήση του συστήµατος. 10) Παροχή βοήθειας και τεκµηρίωσης (εγχειρίδιο οδηγιών). Πίνακας 1: Οι δέκα ευρετικοί κανόνες αξιολόγησης Σκοπός της µεθόδου δεν είναι να υποκαταστήσει µορφές αξιολόγησης βασισµένες σε τελικούς χρήστες των οποίων η σηµασία είναι διαπιστωµένη (Lewis and Rieman, 1994). Συχνά όµως, η συµπλήρωση ενός πλαισίου αξιολόγησης µε µία µέθοδο αξιολόγησης από ειδικούς όπως η ευρετική αξιολόγηση προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως έγκαιρη διάγνωση προβληµάτων στη διεπιφάνεια χρήσης και επιδιόρθωσή τους και δυνατότητα προ-αξιολόγησης εναλλακτικών προτάσεων διεπιφανειών χρήσης µε σηµαντικά µικρότερο κόστος σε σχέση µε τη παρατήρηση χρηστών στο πεδίο ή σε εργαστήριο ευχρηστίας (Holleran, 1991, Nielsen, 1993). Ανάλογα µε το τύπο του εκπαιδευτικού λογισµικού, η ευρετική αξιολόγηση έχει προταθεί είτε ως κύρια µέθοδος αξιολόγησης από ειδικούς µε κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να συνεκτιµώνται και οι παιδαγωγικές παράµετροι του λογισµικού (Squires and Preece, 1999), είτε ως αυτόνοµη µέθοδος αξιολόγησης που οδηγεί σε ουσιαστικά συµπεράσµατα για τη ποιότητα της διεπιφάνειας χρήσης (Avouris et al., 2001), είτε ως µέθοδος αρχικής εκτίµησης σε συνδυασµό µε αναλυτικές

4 µεθόδους αξιολόγησης όπως η ιεραρχική ανάλυση εργασιών σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης (Tselios et al., 2002). Σκοπός της µελέτης που περιγράφεται στην εργασία αυτή είναι η διερεύνηση της εφαρµοσιµότητας της ευρετικής αξιολόγησης ως αυτόνοµης µεθόδου αξιολόγησης σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης τροποποιηµένης µε κατάλληλο τρόπο ώστε να αξιοποιείται τόσο ως ποιοτική µέθοδος ανακάλυψης προβληµάτων ευχρηστίας από ειδικούς, όσο και ως ποσοτική µέθοδος αποτίµησης της ποιότητας της διεπιφάνειας χρήσης από τελικούς χρήστες ή προσοµοιωµένους τελικούς χρήστες και η διερεύνηση της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων που συνάγονται. Οι πεπειραµένοι αξιολογητές, εξετάζουν διαδοχικά τη διεπιφάνεια χρήσης του προς αξιολόγηση συστήµατος για ανεπάρκεια σε κάθε ένα από τους ευρετικούς κανόνες. Μελέτες (Nielsen and Landauer, 1993, Avouris et al., 2001, Tselios et al., 2001), δείχνουν ότι υπό προϋποθέσεις (ανάλυση ευρετικών κανόνων στους αξιολογητές, σχετικά υψηλό επίπεδο εµπειρίας χρήσης λογισµικού αντίστοιχου τύπου), η µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί µε αποτελεσµατικότητα και από τελικούς χρήστες ή µη ειδικούς αξιολόγησης ευχρηστίας (προσοµοιωµένους ειδικούς). ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το αντικείµενο αξιολόγησης που παρουσιάζεται στο παράδειγµα µας είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον µάθησης, το εκπαιδευτικό λογισµικό ηµιουργός Μοντέλων έκδοση 2 ( Μ2). Ο Μ2 παρέχει τη δυνατότητα προσοµοίωσης γεγονότων του πραγµατικού κόσµου στους µαθητές µέσω της κατασκευής και παρατήρησης της λειτουργίας µοντέλων (Komis et al., 2001, Dimitracopoulou & Komis, 2004). Το λογισµικό Μ2 συνιστά ένα ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον µάθησης που επιτρέπει στους µαθητές την επινόηση και το σχεδιασµό µοντέλων, τη διερεύνηση της συµπεριφοράς τους, τη βελτίωσή τους και ενδεχοµένως τον έλεγχο των ορίων της εγκυρότητάς τους. Πρόκειται για περιβάλλον µοντελοποίησης, µε έµφαση στον ποιοτικό και στον ηµιποσοτικό τύπο συλλογισµού, καθώς και στους εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και οπτικοποίησης µοντέλων. Με τον όρο «ηµιποσοτικός συλλογισµός» εννοείται η δυνατότητα του χρήστη να εκφράζει ποσοτικές σχέσεις µε ποιοτικό τρόπο, χωρίς δηλαδή να χρησιµοποιεί µαθηµατικούς φορµαλισµούς (Dimitracopoulou & Komis, 2004, Komis et al., 2001). Για να δηµιουργήσει ο µαθητής ένα µοντέλο µε το ηµιουργό Μοντέλων είναι απαραίτητο να καθορίσει µε τη χρήση των εργαλείων του συστήµατος: τις οντότητες του µοντέλου, τις ιδιότητες της κάθε οντότητας, τις σχέσεις ανάµεσα στις οντότητες αυτές µέσω ιδιοτήτων τους. Η εννοιολογική του σχεδίαση παρέχει την υποστήριξη έκφρασης µέσω διαφορετικών τρόπων συλλογισµού µε τη χρήση απλών και σύνθετων µεθόδων και µηχανισµών µοντελοποίησης οι οποίες απορρέουν από τη χρήση από διαφορετικά θεµατικά περιεχόµενα που επιτρέπουν ποικιλότροπες προσεγγίσεις. Το σύστηµα χρησιµοποιεί απεικονίσεις και αναπαραστάσεις και επιτρέπει την κατασκευή προσοµοιώσεων µέσω χρήσης εργαλείων µοντελοποίησης αλληλεπιδρώντας απ ευθείας µε τις έννοιες που καθορίζουν το µοντέλο, επιτρέποντας πολλαπλές, εναλλακτικές φόρµες αναπαραστάσεων (Dimitracopoulou et al., 1999). Η αξιολόγηση έγινε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη αξιολογήθηκε το περιβάλλον από δύο έµπειρους αξιολογητές. Οι αξιολογητές εκτέλεσαν αντιπροσωπευτικές εργασίες (κατασκευή, εκτέλεση µοντέλων, πολλαπλές αναπαραστάσεις µαθηµατικών σχέσεων που συνέδεαν τις διάφορες οντότητες κλπ) επιθεωρώντας τη διεπιφάνεια χρήσης για προβλήµατα µε βάση κάθε ένα από τους δέκα ευρετικούς κανόνες. Στη δεύτερη φάση διεξήχθη παρατήρηση πεδίου. που έλαβε χώρα στο εργαστήριο του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε συµµετοχή 128 φοιτητών του Τµήµατος (6 αγόρια και 122 κορίτσια, ηλικίας ετών), στα πλαίσια µαθηµάτων που αφορούν σε θέµατα Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Προηγήθηκε σύντοµη περιγραφή του στόχου και του ηµιουργού Μοντέλων διάρκειας 20 λεπτών. Στη συνέχεια, στους χρήστες δόθηκε φύλλο εργασίας στο οποίο ζητήθηκε να σχεδιάσουν το µοντέλο µιας εκδροµής. Για την επιτυχή αντιµετώπιση του προβλήµατος έπρεπε να σταθµιστούν όλοι οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος µιας εκδροµής (µεταφορικό µέσο, αριθµός ατόµων, τόπος

5 προορισµού, ηµέρες διαµονής, έξοδα διατροφής κλπ). Κατ εξαίρεση σε δύο από τις οµάδες που είχαν διαµορφωθεί, ζητήθηκε από τους χρήστες να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα βιολογίας και συγκεκριµένα της κληρονοµικότητας χτίζοντας ένα µοντέλο λογικής. Επίσης, ζητήθηκε να κατασκευάσουν και δικές τους πρωτότυπες οντότητες, σενάριο χρήσης το οποίο δεν αντιµετώπισαν οι άλλες οµάδες. Στο πρώτο σκέλος της επίλυσης του προβλήµατος, οι χρήστες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισµένα ερωτήµατα ώστε να διαµορφώσουν άποψη για τις οντότητες που θα έπρεπε να απαρτίζουν το µοντέλο του προβλήµατος. Στη συνέχεια, ζητήθηκε να υλοποιήσουν το µοντέλο αυτό και να αναστοχαστούν πάνω στην κατασκευή τους µε τη χρήση του ηµιουργού Μοντέλων. Για τη διαδικασία αυτή, είχαν διαθέσιµα 80 λεπτά της ώρας. Τέλος, οι χρήστες κλήθηκαν να αξιολογήσουν το σύστηµα µε τη βοήθεια των δέκα ευρετικών κανόνων, οι οποίοι τους είχαν δοθεί µε τη µορφή ερωτήσεων. Κάθε ερώτηση αποτελούσε αντικείµενο αξιολόγησης σε κλίµακα Likert (1-5). Στους συµµετέχοντες δόθηκαν σαφείς οδηγίες συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, συζητήθηκε η ερµηνεία του κάθε κανόνα ξεχωριστά, ενώ τονίστηκε σε αυτούς ότι στόχος δεν ήταν η εξέταση των ιδίων αλλά η συλλογή δεδοµένων και η αποκάλυψη προβληµάτων στη διεπιφάνεια χρήσης του προς αξιολόγηση συστήµατος. Οι αξιολογητές δεν υποχρεώθηκαν να σηµειώσουν τα στοιχεία τους στο ερωτηµατολόγιο, παρά µόνο το έτος σπουδών και το πρόβληµα που επέλυσαν. Στο ερωτηµατολόγιο υπήρχε επίσης ειδικός χώρος για την καταγραφή από τους φοιτητές συγκεκριµένων σφαλµάτων που διαπίστωσαν κατά τη χρήση του λογισµικού, ενώ επίσης τους ζητήθηκε προαιρετικά να συσχετίσουν τα σφάλµατα που κατέγραφαν µε κάποιον (ή κάποιους) από τους ευρετικούς κανόνες στον οποίο αναφέρεται. Έτος-πρόβληµα N M.O. Ε1-Ταξιδι 47 0,79 1,55 0,85 1,57 1,40 1,38 0,45 0,04 0,28 0,85 0,92 sdev 1,00 0,75 1,16 0,65 0,80 1,28 0,88 1,49 1,35 1,02 1,04 θετικές κρίσεις ,60 αρνητικές κρίσεις ,70 Ε2-Ταξιδι 13 0,85 1,46 0,62 1,69 1,38 0,69 0,54-1,46 0,08 1,08 0,69 sdev 1 0,66 1,45 0,63 0,65 1,38 1,61 0,97 1,66 0,86 1,11 θετικές κρίσεις ,60 αρνητικές κρίσεις ,10 Ε3-Ταξιδι 29 0,97 1,52-0,10 1,66 1,03 1,52 0,38-0,59 0,48 0,69 0,76 sdev 0,98 0,78 1,37 0,55 0,94 0,78 0,90 1,40 1,18 1,11 1,00 θετικές κρίσεις ,60 αρνητικές κρίσεις ,70 Ε4-Ταξιδι 9 1,22 1,56 0,89 2,00 1,11 1,78 0,22-0,56 1,00 1,33 1,06 sdev 1,09 0,53 1,76 0,00 1,27 0,44 0,44 1,42 1,32 0,71 0,90 θετικές κρίσεις ,50 αρνητικές κρίσεις ,20 Ε1-Βιολογία 30 1,53 1,57 0,57 1,27 1,20 1,13 0,43 1,03 0,90 1,40 1,10 sdev 0,63 0,82 1,10 0,58 0,92 0,97 0,90 1,10 0,88 0,62 0,85 θετικές κρίσεις ,00 αρνητικές κρίσεις ,70 Σύνολο 128 1,04 1,54 0,55 1,56 1,25 1,31 0,42-0,06 0,50 1,00 0,91 sdev 0,94 0,75 1,27 0,56 0,88 1,05 0,93 1,32 1,23 0,91 0,98 θετικές κρίσεις ,30 αρνητικές κρίσεις ,40 %θετικές κρίσεις 75,8% 89,8% 60,2% 93,8% 82,8% 78,9% 42,2% 41,4% 57,0% 75,8% 69,8% Πίνακας 2: Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ανά ευρετικό κανόνα, έτος και πρόβληµα

6 Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα της ευρετικής αξιολόγησης κατηγοριοποιηµένα ανά έτος σπουδών (Ε1-Ε4) των συµµετεχόντων µαθητών και πρόβληµα συνοψίζονται στον Πίνακα 2. Συγκρίνοντας τις τέσσερις οµάδες των διαφορετικών ετών µεταξύ τους µε µια µη παραµετρική µέθοδο ANOVA (Kruskal-Wallis test) προκύπτει µη στατιστικά σηµαντική διαφορά στην µέση αποτίµηση της ευχρηστίας (Σχήµα 1) όπως αυτή αποτυπώθηκε µε το ερωτηµατολόγιο των ευρετικών κανόνων (P=0,2964). Φαίνεται λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι φοιτητές µεγαλύτερων ετών έχουν µεγαλύτερη κατά κανόνα εµπειρία σε εκπαιδευτικά λογισµικά (γεγονός που απορρέει από το πρόγραµµα σπουδών) οι αποτιµήσεις τους για την ποιότητα της διεπιφάνειας χρήσης δεν επηρεάζεται από τον παράγοντα αυτό. Η διαπίστωση αυτή συµφωνεί µε αντίστοιχες µελέτες µε χρήση ερωτηµατολογίων για αποτίµηση της ποιότητας εκπαιδευτικού λογισµικού (Koohang, 2004). Μέση αποτίµηση των 10 ευρετικών κανόνων Θετικές-αρνητικές κρίσεις ανά ευρετικό κανόνα 2, , , , ,00-0, ,00 Ε1-Ταξιδι Ε2-Ταξιδι Ε3-Ταξιδι Ε4-Ταξιδι Ε1-Βιολογία 0% 20% 40% 60% 80% 100% θετικές κρίσεις Ουδέτερες κρίσεις αρνητικές κρίσεις Σχήµα 1: Η µέση αποτίµηση των δέκα ευρετικών κανόνων-ερωτήσεων και θετικές-αρνητικές κρίσεις ανά ευρετικό κανόνα Παρόλα αυτά, συνεκτιµώντας και την πέµπτη οµάδα (Ε1 Βιολογία), προκύπτει p=0,039 που δεικνύει στατιστικά σηµαντική διαφορά στα αποτελέσµατα των οµάδων. Αναλύοντας περαιτέρω τα δεδοµένα και ανά ζεύγη οµάδων µε τη µέθοδο πολλαπλών συγκρίσεων Dunn (δέκα διαφορετικοί συνδυασµοί) προκύπτει στατιστικά σηµαντική διαφορά µόνο µεταξύ των τριτοετών φοιτητών-χρηστών και των πρωτοετών που αντιµετώπισαν το πρόβληµα της βιολογίας. Το γεγονός όµως ότι οι φοιτητές της µιας οµάδας δούλεψαν διαφορετικό πρόβληµα, εισαγάγει την εύλογη πιθανότητα να έχουν διαµορφώσει ελαφρά διαφορετική αντίληψη για τη ποιότητα του λογισµικού, κάτι που δεν ακυρώνει τη διαπίστωση της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων. Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται στο Σχήµα 1 όπου φαίνεται η διαφοροποίηση της αποτίµησης των φοιτητών που αντιµετώπισαν στο πρόβληµα της βιολογίας, ιδιαίτερα στον όγδοο κανόνα (παροχή σαφών µηνυµάτων λαθών). Επίσης διαφαίνεται και µια µικρή παρέκκλιση της οµάδας των φοιτητών που δούλεψαν στο πρόβληµα της βιολογίας, στον κανόνα 1 (απλοί και φυσικοί διάλογοι). Αυτό ερµηνεύεται ως εξής: Πολύ µεγάλος αριθµός χρηστών είχε πρόβληµα στο να δηµιουργήσει µια σχέση µεταξύ δύο οντοτήτων. Η πεποίθηση που είχαν ήταν ότι για να εισάγουν µια σχέση µεταξύ δύο οντοτήτων αρκούσε η εισαγωγή της σχέσης και η σύνδεση των άκρων της µε τις δύο οντότητες (αίτιο και αποτέλεσµα). Στην πραγµατικότητα, το µοντέλο σχεδιαστή του συστήµατος απαιτούσε τη σύνδεση της σχέσης µε τις ιδιότητες των οντοτήτων. Αυτό προκάλεσε σηµαντική σύγχυση στους χρήστες µε αποτέλεσµα, να αξιολογήσουν µέτρια το λογισµικό µε κριτήριο αυτό του κανόνα 1. Στην οµάδα της βιολογίας, επειδή δείχθηκε χάριν παραδείγµατος ο ακριβής τρόπος εισαγωγής µιας σχέσης, αυτό επηρέασε την πεποίθησή τους για το ποιος είναι ο διαισθητικά φυσικός τρόπος για να εισάγουν µια σχέση, µε αποτέλεσµα να αξιολογήσουν επιεικέστερα το σύστηµα σύµφωνα µε στον κανόνα αυτό.

7 Η γενική αποτίµηση της ποιότητας της διεπιφάνειας χρήσης κρίνεται ικανοποιητική τόσο από τη µέση τιµή (0,91, Ν=128, sdev=0,98), όσο και από το υψηλό ποσοστό θετικών κρίσεων (+1 και +2 στη κλίµακα Likert) σε σχέση µε τις αρνητικές (-1, και -2), όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1. Η ικανοποιητική αποτίµηση επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών κατασκεύασαν ένα µοντέλο (συχνά λανθασµένο από εννοιολογική άποψη) και έλεγξαν τη λειτουργία του µε χρήση γραφήµατος, ραβδογράµµατος και πίνακα τιµών. Σύγκριση µε τα πορίσµατα της κλασσικής εφαρµογής της ευρετικής αξιολόγησης Επόµενος στόχος της µελέτης ήταν η προσπάθεια ερµηνείας των αποτελεσµάτων. Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν οι αποτιµήσεις ανά ευρετικό κανόνα όντως καταδεικνύουν την ύπαρξη η µη προβληµάτων στη διεπιφάνεια χρήσης. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη ανεξάρτητα, από δύο έµπειρους αξιολογητές η ευρετική αξιολόγηση. Οι αξιολογητές επιθεώρησαν τη διεπιφάνεια χρήσης επιχειρώντας να ανακαλύψουν προβλήµατα για κάθε ένα ευρετικό κανόνα ξεχωριστά. Ο αριθµός των προβληµάτων ανά ευρετικό κανόνα συνοψίζονται στον Πίνακα 3. Τα προβλήµατα της ευρετικής αξιολόγησης που ανακαλύφθηκαν από τους δύο αξιολογητές ήταν 47 και 48 αντίστοιχα. Ευρετικός κανόνας Προβλήµατα (αξιολογητής α) Προβλήµατα (αξιολογητής β) Σύνολο Προβληµάτων Αποτίµηση κανόνων από προσοµοιωµένους ειδικούς 1,04 1,54 0,55 1,56 1,25 1,31 0,42-0,06 0,50 1,00 Πίνακας 3: Προβλήµατα ανά ευρετικό κανόνα και η υποκειµενική αξιολόγηση από τους προσοµοιωµένους χρήστες ιαφαίνεται αναντιστοιχία του αριθµού των προβληµάτων που ανακαλύφθηκαν και της αποτίµησης του ευρετικού κανόνα από τους αξιολογητές σε ορισµένους κανόνες, ιδιαίτερα στον όγδοο (µικρός αριθµός προβληµάτων αλλά χαµηλή βαθµολογία µε βάση τον κανόνα) και στους κανόνες τέσσερα και πέντε (µεγάλος αριθµός προβληµάτων αλλά υψηλή βαθµολογία από τους προσοµοιωµένους ειδικούς). Σύµφωνα µε τον κανόνα οκτώ, οι προσοµοιωµένοι ειδικοί αποτίµησαν χαµηλά το σύστηµα, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπήρχαν σαφή µηνύµατα λάθους και αντίστοιχες ενδείξεις σε περίπτωση που κατασκεύαζαν ένα µοντέλο µε απρόβλεπτη συµπεριφορά στην περίπτωση που µια ιδιότητα οντότητας του µοντέλου, ξεπερνούσε το προκαθορισµένο πεδίο τιµών της. Ως αποτέλεσµα, υπήρξε µεγάλη σύγχυση κατά τον έλεγχο του µοντέλου που δηµιουργήθηκε. Στη πλειονότητά τους, οι προσοµοιωµένοι ειδικοί-χρήστες δεν αντιλήφθηκαν ότι το πρόβληµα εδραζόταν σε λανθασµένο χειρισµό έννοιας του γνωστικού πεδίου, και όχι σε πρόβληµα χειρισµού της διεπιφάνειας χρήσης. Αυτό το πρόβληµα, αναντίστοιχης αποτίµησης της διεπιφάνειας χρήσης παρουσιάζεται µε έµφαση στα ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης. Η ευρετική αξιολόγηση εστιάζει σε ζητήµατα σχεδίασης της διεπιφάνειας χρήσης από την άποψη της συνέπειας και συνέχειας, την ύπαρξη και την ποιότητα ανατροφοδότησης και την καταλληλότητα της χρησιµοποιούµενης ορολογίας (Tselios et al., 2002) παρά στην αξιολόγηση των µηχανισµών αλληλεπίδρασης που απαιτήθηκαν για να πραγµατοποιήσουν τις εργασίες, ιδιαίτερα αυτές που χειρίζονται σηµαντικές έννοιες του γνωστικού πεδίου (Sedig et al., 2001). Το γεγονός αυτό, του εσφαλµένου χειρισµού εννοιών του γνωστικού πεδίου και την απουσία µηνυµάτων σφάλµατος που θα οδηγούσαν εποικοδοµητικά σε σωστή λύση, οι προσοµοιωµένοι ειδικοί το ερµήνευσαν ως φτωχή ανατροφοδότηση του

8 συστήµατος. Σχετικά αρνητικές ήταν οι κρίσεις των προσοµοιωµένων ειδικών µε βάση τον ευρετικό κανόνα 7 (παροχή συντοµεύσεων για επιτάχυνση επαναλαµβανόµενων εργασιών). Το αποτέλεσµα είναι συµβατό και µε τα συµπεράσµατα των ειδικών καθώς διαπιστώθηκαν παραλείψεις σε χρήσιµες συντοµεύσεις, όπως αυτόµατη αντιστροφή φοράς µιας σχέσης µεταξύ δύο οντοτήτων, µη αυτόµατη εισαγωγή αιτίου και αποτελέσµατος σε ένα γράφηµα επιλέγοντας µια σχέση και µη ύπαρξη σχέσης πολλαπλής αναλογίας (που θα ένωνε περισσότερες από δύο οντότητες ταυτόχρονα) που θα επιτάχυναν σηµαντικά εργασίες ρουτίνας κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός σύνθετου µοντέλου. Επίσης χαµηλές βαθµολογίες υπήρχαν στα κριτήρια των κανόνων 3 (ελαχιστοποίηση µνηµονικού φορτίου του χρήστη) και 9 (σχεδιασµός για αποτροπή σφαλµάτων χρήστη). Και εκεί διαπιστώθηκαν ελλείψεις του λογισµικού που δυσχέραιναν τους χρήστες. Κατά της διάρκεια αλλαγής τιµής µιας ιδιότητας εµφανιζόταν διάλογος που δεν ανέφερε σε ποια ιδιότητα παρεµβαίνει ο χρήστης και χωρίς να εξηγεί ποια είναι τα όρια του πεδίου τιµών, υποχρεώνοντάς τον να θυµάται συνεχώς της πληροφορίες αυτές από τµήµατα προηγούµενων διαλόγων. Επίσης οι οντότητες δεν παρουσίαζαν καµία λεκτική αναπαράσταση υποχρεώνοντας το χρήστη να αντιληφθεί έµµεσα τι αναπαριστούν, ενώ σε σχέση µε τον κανόνα 9 συχνά η κατασκευή µοντέλου το οποίο δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστεί λόγω εισαγωγής σχέσεων µε αντιφατικό τρόπο το σύστηµα παρουσίαζε µηνύµατα προτροπής ελέγχου του συστήµατος, τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις οδηγούσαν σε κατάρρευση του συστήµατος. Τα σχόλια των προσοµοιωµένων αξιολογητών, στην ερώτηση ανοιχτού τύπου, όπου ζητήθηκε να καταγράψουν µε λεπτοµέρεια προβλήµατα που αντιµετώπισαν ή γενικότερα σχόλια και να επιχειρήσουν να τα συσχετίσουν µε κάποιο από τους ευρετικούς κανόνες ήταν σχετικώς φτωχά. Μόλις οι 49 από τους συµµετέχοντες κατέγράψαν παρατηρήσεις (38,28 %). Τα σχόλια ήταν αρκετά γενικά, και δεν ξεπέρασαν τα δύο προβλήµατα ανά ερωτηµατολόγιο. Πιθανές ερµηνείες για το γεγονός αυτό, είναι ο περιορισµένος χρόνος που ήταν διαθέσιµος για την αξιολόγηση και η ενδεχόµενη αδυναµία να εκφράσουν τα προβλήµατα µε όρους ευχρηστίας της διεπιφάνειας χρήσης παρά το γεγονός ότι διαισθητικά είχαν σχηµατοποιήσει εκτίµηση για τα µειονεκτήµατα της. ιαφαίνεται λοιπόν, πιθανή αδυναµία αξιοποίησης της ευρετικής αξιολόγησης από προσοµοιωµένους ειδικούς για την αποκοµιδή συγκεκριµένων προβληµάτων συνοδευόµενα από προτάσεις για βελτιώσεις που θα οδηγούν σε επίλυση των σφαλµάτων της διεπιφάνειας χρήσης. Τα περισσότερα από τα σχόλια εστίασαν στα φτωχά µηνύµατα λαθών (15),στη δυσνόητη για αυτούς εµφάνιση µιας οντότητας που ξεπερνούσε το πεδίο τιµών της σε ένα µοντέλο (12) και στο µη αποτελεσµατικό και µε ύπαρξη συντοµεύσεων χειρισµό µιας σχέσης (10). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ευρετική αξιολόγηση αποτελεί χρήσιµο µεθοδολογικό εργαλείο για την εκτίµηση της ποιότητας της διεπιφάνειας χρήσης. Η µελέτη εφαρµογής της σε ένα ανοιχτό περιβάλλον µάθησης, κατέδειξε µερικά από τα πλεονεκτήµατά της και σε αυτή τη κατηγορία εκπαιδευτικού λογισµικού. Αναντίρρητα, η αξία της ως εργαλείο που διαµορφώνει το σχεδιασµό αναδεικνύεται µόνο µε την εφαρµογή της από έµπειρους αξιολογητές ευχρηστίας. Η πρόταση τροποποίησής της ως ερωτηµατολόγιο ποσοτικής αποτίµησης της διεπιφάνειας χρήσης όµως οδηγεί σε αξιόπιστα αποτελέσµατα, διατηρώντας µερικά από τα πλεονεκτήµατά της (µικρός αριθµός κανόνων, γρήγορη και ανέξοδη συλλογή και επεξεργασία αποτελεσµάτων σε περίπτωση που συνδυάζεται µε παρατήρηση πεδίου). Παράλληλα, η τεχνική αυτή παρέχει τη δυνατότητα τελικής και συγκριτικής αποτίµησης της ποιότητας εκπαιδευτικού λογισµικού που βασίζεται σε γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο µάθησης. Ιδιαίτερη δε σηµασία, παρουσιάζει η διαπίστωση της έλλειψης ευαισθησίας του δείκτη αξιολόγηση από την ηλικία των προσοµοιωµένων ειδικών. Η διαπίστωση αυτή ως προς τα όρια

9 και τη γενικότητά της, µένει να δειχθεί και σε επόµενες µελέτες αξιολόγησης, παράλληλα µε τη διερεύνηση της επίδρασης άλλων παραµέτρων όπως του φύλου και το βαθµό εξοικείωσης και χρήσης υπολογιστή. Όπως όµως φαίνεται από την ανάλυση των αποτελεσµάτων, είναι πιθανή η επιπόλαιη εξαγωγή συµπερασµάτων από τη πλευρά του υπεύθυνου αξιολόγησης, σε περίπτωση που βασιστεί αποκλειστικά στα αριθµητικά δεδοµένα. Απαιτείται η σε βάθος ανάλυση των αιτίων που οδήγησαν τους χρήστες να αποτιµήσουν τον κάθε κανόνα χωριστά. Αυτό διαφαίνεται χαρακτηριστικά, στην αποτίµηση της σαφήνειας των µηνυµάτων λαθών, όπου οι χρήστεςαξιολογητές, αποτίµησαν αυστηρότερα τη διεπιφάνεια χρήσης λόγω της µη υποβοήθησης στην κατεύθυνση της ορθής κατασκευής της λύσης, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε οικοδοµιστικό εκπαιδευτικό λογισµικό. Συνολικά όµως, διαφαίνεται εγκυρότητα στη κρίση των χρηστών, καθώς φαίνεται να αξιολόγησαν δυσµενέστερα κανόνες στους οποίους πράγµατι εντοπίστηκαν ουσιώδη προβλήµατα. Παράλληλα, σύγκριση µε τον αριθµό σφαλµάτων που ανακαλύφθηκαν από τους ειδικούς ανά ευρετικό κανόνα, µπορεί να οδηγήσει σε εκτίµηση της βαρύτητας και της προσοχής που απαιτείται σε κάθε ευρετικό κανόνα προκειµένου να υποστηριχθούν αποτελεσµατικότερα οι εργασίες των µαθητών από τη διεπιφάνεια χρήσης. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται όµως στις κατευθύνσεις αυτές και µε άλλου τύπου λογισµικά ώστε να διαπιστωθεί το εύρος της χρησιµότητας της τροποποιηµένες ευρετικής αξιολόγησης από προσοµοιωµένους ειδικούς στα πλαίσια των ανοιχτών περιβαλλόντων µάθησης συνολικά. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Αγγελική Τζαβάρα και Ιώ Παπαδηµητρίου, µεταπτυχιακές φοιτήτριες και στη Μαρίντα Εργαζάκη, Λέκτορα Π 407 του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Πατρών για τη σηµαντική βοήθειά τους στη σχεδίαση, προετοιµασία και διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης. Χωρίς τη συµβολή τους, η πραγµατοποίηση της παρούσας µελέτης δεν θα ήταν εφικτή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Avouris, N.M., Tselios, N.K., Tatakis, E.C. (2001). Development and evaluation of a computerbased laboratory teaching tool. Journal Computer Applications in Engineering Education, vol. 9 (1), March pp Dimitracopoulou A. & Komis V. (in press 2004). Design Principles for a modeling environment for learning, Modeling & collaboration in sciences, In C. Constantinou, Z. Zacharia, P. Commers, (Guest Editors), International Journal of Continuing Engineering Education and Life- Long Learning (IJCEELL), Special issue on The Role of Information and Communication Technology in Science Teaching and Learning. Dimitracopoulou, A., Komis, V., Apostolopoulos, P., Politis P. (1999). Design principles of a new modelling environment for young students, supporting various types of reasoning and interdisciplinary approaches. International Conference on Artificial Intelligence in Education, Le Mans, France. Heines J.M. (2000). Evaluating the effect of a course web site on student performance, J. of Computing in Higher Education, 12 (1), pp Holleran, P.A. (1991). A methodological note on pitfalls in usability testing. Behaviour and information technology, 10 (5), Inkpen K. (1997). Three Important Research Agendas for Educational Multimedia: Learning, Children, and Gender. AACE World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia 97, Calgary, AB, June 1997, pp Komis V., Dimitracopoulou A., Politis P., Avouris N.(2001). Expérimentations exploratoires sur

10 l utilisation d un environnement informatique de modélisation par petits groupes d élèves, Sciences et Techniques Educatives, Vol. 8, no 1-2, April 2001, pp Koohang, A. (2004). A study of users' perceptions toward e-learning courseware usability. International Journal on E-Learning, 3(2), Langer, E.J. (1997). The Power of Mindful Learning. Addison-Wesley, Reading, MA. Lewis C., Brand C., Cherry G., Rader C. (1998). Adapting user interface design methods to the design of educational activities. In proceedings of ACM CHI 98. Lewis. C. and Rieman, J. (1994) Task centered User Interface Design- A practical introduction. ιαθέσιµο στο Mayes, J.T. and Fowler C.J. (1999). Learning technology and usability: a framework for understanding courseware, Interacting with computers, Mayhew, D.J. (1992). Principles and Guidelines in Software User Interface Design. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. Nielsen J. (1993). Usability Engineering, Academic Press, London Nielsen, J., (1994) Usability inspection methods, in J.Nielsen, R.L. Mark (ed.), Usability Inspection Methods, John Willey, New York, Nielsen, J., Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the findings of usability problems. Proceedings ACM/IFIP INTERCHI'93 Conference (Amsterdam, The Netherlands, April 24-29), Papadopoulos G. (ed), (2002), Computer and Communication Technologies in Education: Quality Evaluation of Educational Software, Pedagogical Institute Publ., Athens, Greece (in Greek) Piguet, A. and Peraya, D. (2000). Creating web-integrated learning environments: An analysis of WebCT authoring tools in respect to usability. Australian Journal of Educational Technology, 16(3), pp Salomon, G. (1979). Interaction of Media, Cognition, and Learning: An Exploration of How Symbolic Forms Cultivate Mental Skills and Affect Knowledge Acquisition. Jossey-Bass Inc. Publishers, San Francisco, CA. Sedig, K., Klawe, M., Westrom, M. (2001). Role of Interface Manipulation Style and Scaffolding on Cognition and Concept Learning in Learnware. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 8 ( 1), March 2001, pp Soloway, E., Guzdial M., and Hay K.,E. (1994). Learner-centered design: The challenge for HCI in the 21st century. Interactions, 1(2), 1994 pp Soloway, E., Jackson, S.L., Klein, J., Quintana, C., Reed, J., Spitulnik, J., Stratford, S.J., Studer, S., Eng, J., and Scala, N., (1996). Learning theory in practice: case studies of learner-centered design. Proceedings of CHI'96: Human factors in Computing Systems, April 13-18, 1996, Vancouver, B.C., Canada. ACM Press, pp Squires D. (1999). Usability and Educational Software Design: Special Issue of Interacting with Computers, Editorial, Interacting with computers, v.11, n.5, 1999, pp Squires D. and Preece, J. (1999). Predicting quality in educational software: Evaluating for learning, usability and the synergy between them, Interacting with Computers, 11, pp Tselios N., Avouris N., (2004) Usability Evaluation of Educational Systems: A survey of techniques according to different learning perspectives, chapter 5 in S. Retalis (Ed), Advanced Internet Technologies in Learning, Kastaniotis Publ., Athens, 2004 ( in Greeek) Tselios N., Avouris N., Dimitracopoulou A., Daskalaki S. (2001). Evaluation of Distance-learning Environments: Impact of Usability on Student Performance. International Journal of Educational Telecommunications, 7(4), pp Tselios N., Avouris N., Kordaki M., (2002). Student Task Modeling in design and evaluation of open problem-solving environments, Journal of Education and Information Technologies, 7:1, pp

Αναγνωρισιµότητα Εικονιδίων στη ιεπιφάνεια Εκπαιδευτικού Λογισµικού

Αναγνωρισιµότητα Εικονιδίων στη ιεπιφάνεια Εκπαιδευτικού Λογισµικού Αναγνωρισιµότητα Εικονιδίων στη ιεπιφάνεια Εκπαιδευτικού Λογισµικού Νικόλαος Τσέλιος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα ΗΜΤΥ, GR-265 00 Ρίο Πάτρα nitse@ee.upatras.gr N.Avouris@ee.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού. λογισμικού

Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού. λογισμικού Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 1 Βασικά ερωτήματα σχεδιασμού μελετών αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Ο χαρακτήρας της αξιολόγησης τεχνικός εκπαιδευτικός ή συνδυασμός των δύο (Squires

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ευχρηστία Εκπαιδευτικού Λογισµικού: προβλήµατα και προτάσεις.

Ευχρηστία Εκπαιδευτικού Λογισµικού: προβλήµατα και προτάσεις. Ευχρηστία Εκπαιδευτικού Λογισµικού: προβλήµατα και προτάσεις. Νικόλαος Τσέλιος 1, Μαρία Κοµνηνού 2 και Νικόλαος Αβούρης 1 Πανεπιστήµιο Πατρών 1 Τµήµα ΗΜΤΥ, 2 Τµήµα ΠΤ Ε, nitse@ee.upatras.gr, mkom@pi-schools.gr,

Διαβάστε περισσότερα

#8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού. Ανάλυση πληκτρολογήσεων. Μέσοι χρόνοι τυπικών πληκτρολογήσεων. Παράδειγµα...

#8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού. Ανάλυση πληκτρολογήσεων. Μέσοι χρόνοι τυπικών πληκτρολογήσεων. Παράδειγµα... #8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού Η αξιολόγηση της ευχρηστίας του συστήµατος είναι βασική διαδικασία κατά τη σχεδίαση - διαµορφωτική αξιολόγηση - συµπερασµατική αξιολόγηση Αναλυτικές τεχνικές : στο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

5 ο κεφάλαιο: Aξιολόγηση ευχρηστίας διδακτικών συστηµάτων Επισκόπηση τεχνικών µε βάση διαφορετικές µαθησιακές προσεγγίσεις

5 ο κεφάλαιο: Aξιολόγηση ευχρηστίας διδακτικών συστηµάτων Επισκόπηση τεχνικών µε βάση διαφορετικές µαθησιακές προσεγγίσεις 5 ο κεφάλαιο: Aξιολόγηση ευχρηστίας διδακτικών συστηµάτων Επισκόπηση τεχνικών µε βάση διαφορετικές µαθησιακές προσεγγίσεις Νικόλαος Τσέλιος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα ΗΜ&ΤΥ, Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: ιερευνητική αξιολόγηση ιερευνητική αξιολόγηση Πλαίσιο αξιολόγησης: DECIDE Μεθοδολογίες Συνεντεύξεις Ερωτηµατολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση µαθήµατος µε τη χρήση της ενότητας «Τοπικά ίκτυα» του «Λογισµικού ικτύων»

Σχεδίαση µαθήµατος µε τη χρήση της ενότητας «Τοπικά ίκτυα» του «Λογισµικού ικτύων» 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 297 ιατήρηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής αξίας του λογισµικού µέσω της κριτικής και της ανατροφοδότησής του στη τάξη : Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Ενότητα 4: Αξιολόγηση Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πολυμέσων (Human centered multimedia) Κολαξίζης Ιωάννης Α.Μ.53068 (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ) 1 Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός Ανθρωπο-κεντρικός σχεδιασµός σημαίνει την εµπλοκή σε µεγάλο βαθµό

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μεθοδολογία Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Συστημάτων

Δυναμική Μεθοδολογία Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Συστημάτων Δυναμική Μεθοδολογία Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Συστημάτων Πιτσικάλης Σταύρος 1, Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία 2 pitsikalis@sch.gr, e_ilona@outlook.com 1 Τμήμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης, Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία. Ενότητα 7: Κανόνες Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία. Ενότητα 7: Κανόνες Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 7: Κανόνες Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση νοητικών µοντέλων για την ανάπτυξη - θρέψη των φυτών µε εννοιολογική χαρτογράφηση και εκπαιδευτικό λογισµικό

ιερεύνηση νοητικών µοντέλων για την ανάπτυξη - θρέψη των φυτών µε εννοιολογική χαρτογράφηση και εκπαιδευτικό λογισµικό ιερεύνηση νοητικών µοντέλων για την ανάπτυξη - θρέψη των φυτών µε εννοιολογική χαρτογράφηση και εκπαιδευτικό λογισµικό Εργαζάκη Μαρίντα (*), Κόµης Βασίλης, Ζόγκζα Βάσω ergazaki@upatras.gr, komis@upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

9.Σχεδίαση ψηφιακών περιβαλλόντων διάδρασης (Μέρος 3)

9.Σχεδίαση ψηφιακών περιβαλλόντων διάδρασης (Μέρος 3) 9.Σχεδίαση ψηφιακών περιβαλλόντων διάδρασης (Μέρος 3) Μερικά πρακτικά ζητήµατα Ποιοι είναι οι χρήστες? Τι είναι οι απαιτήσεις ή ανάγκες χρηστών? Γιατί χρειαζόµαστε εναλλακτικές επιλογές και πως τις δηµιουργούµε?

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Ψυχαγωγικό Λογισμικό Ψυχαγωγικό Λογισμικό Εφαρμογές Ψυχαγωγικού και Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον διδακτικής υποστήριξης µαθηµάτων Πληροφορικής Γυµνασίου-Λυκείου

Ολοκληρωµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον διδακτικής υποστήριξης µαθηµάτων Πληροφορικής Γυµνασίου-Λυκείου Ολοκληρωµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον διδακτικής υποστήριξης µαθηµάτων Πληροφορικής Γυµνασίου-Λυκείου Άλκης Γεωργόπουλος 1, Νικόλαος Τσέλιος 2, Βασίλης Κόµης 2, Παναγιώτης Πολίτης 3 1 Τµήµα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και ανάλυσης συμπεριφοράς με χρήση βίντεο

Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και ανάλυσης συμπεριφοράς με χρήση βίντεο Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και ανάλυσης συμπεριφοράς με χρήση βίντεο Γεώργιος Φιωτάκης και Νικόλαος Αβούρης Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, Πανεπιστήμιο Πατρών fiotakis@ee.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 435: ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Το τρέχον έγγραφο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 2 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σύνθετη υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Ζαφείρης > Αναπληρωτής Καθηγητής. Λογιπαίγνιον

Δρ Παναγιώτης Ζαφείρης > Αναπληρωτής Καθηγητής. Λογιπαίγνιον Δρ Παναγιώτης Ζαφείρης > Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιπαίγνιον μέθοδοι αυτό-αξαξ ξιολόγησης Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή uman-computer Interactio on (HCI) Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπ πολογιστή (ΑΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 13/11/2016 ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία και µεθοδολογίες αξιολόγησης ανοικτών περιβαλλόντων µάθησης

Εργαλεία και µεθοδολογίες αξιολόγησης ανοικτών περιβαλλόντων µάθησης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 371 Εργαλεία και µεθοδολογίες αξιολόγησης ανοικτών περιβαλλόντων µάθησης Μαρία Κορδάκη, Νίκος M. Αβούρης, Νίκος K. Τσέλιος Ερευνητική οµάδα Aλληλεπίδρασης Aνθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού υποστήριξης από-απόσταση. εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού υποστήριξης από-απόσταση. εκπαίδευσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 361 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού υποστήριξης από-απόσταση εκπαίδευσης * Ν. Κ. Τσέλιος, Ν. Μ. Αβούρης, Ε. Φωτόπουλος. Ερευνητική οµάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (ΔΕ) Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή E-learning ιδασκαλία υποστηριζόµενη από υπολογιστές µέσω χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜYPROJECT ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜYPROJECT ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜYPROJECT ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜ: 11Μ10 ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Δρ. Γ. Παπαδόπουλος Σύμβουλος του Π.Ι. Περίληψη Η ποιότητα του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών).

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Θέµα: Η διερεύνηση µερικών βασικών ιδιοτήτων των παραλληλογράµµων από τους µαθητές µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ALMA ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το Διαδίκτυο» Ομάδα αξιολογητών: Σοφία Γεωργάκη, Μαρία Παπουλάκου, Ιωάννης Φούφουλας Εισαγωγή Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ALMA

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 167 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES Καστανιώτης Δημήτρης Μαθηματικός-επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4 ης τακτικής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/9/2013 Η Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της αλληλεπίδρασης σε περιβάλλον µάθησης µε χρήση λογισµικού µοντελοποίησης

Μελέτη της αλληλεπίδρασης σε περιβάλλον µάθησης µε χρήση λογισµικού µοντελοποίησης Μελέτη της αλληλεπίδρασης σε περιβάλλον µάθησης µε χρήση λογισµικού µοντελοποίησης Λαβίδας Κωνσταντίνος Υποψήφιος ιδάκτορας, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήµιο Πατρών Πάτρα, Ελλάδα, lavidas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 4: Η Αλληλεπίδραση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα