ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομολόγου, λήξης , με ημερομηνία Κανονισμός Σπουδών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του Ο.Τ.Ε.Κ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/22468/0023Α (1) Εκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομολόγου, λήξης , με ημερομηνία Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»(φεκ 178Α/ ) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 24 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α/137). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/ ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/ ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.2579/ Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16Α/1999), καθώς και τις διατάξεις του του άρθρου 37 του ν. 3130/ (ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/ ) 7. Τις διατάξεις του ν. 2842/ «Λήψη συμπλη ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207/Α/ ). 8. Τις διατάξεις του ν. 2628/ «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α / ). 9. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/2006 (ΦΕΚ Β 204) όμοια απόφαση. 10. Την υπ αριθμ /2981/0023/ απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/ )». 11. Την υπ αριθμ. 2/75193/0023Α/ κοινή απόφα ση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά πεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασι κών Διαπραγματευτών Αγοράς». (ΦΕΚ 7 Β/ ) 12. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημε ρομηνία της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου. 13. Τα υπ αριθμ. 342/ και 370/ έγγρα φα του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε: Την έκδοση στις κοινοπρακτικού τιμαριθμο ποιημένου ομολόγου, σε άϋλη μορφή, λήξης Τα ομόλογα θα διατεθούν σε κοινοπραξία τραπεζών, όπως περιγράφονται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμ φωνία εγγραφής, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τον κανονισμό των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι τιμαριθμο ποιημένα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου 2,30%, με πρόσθετη πρόσοδο συν δεδεμένη με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Κατανα λωτή της Ευρωζώνης (εξαιρουμένου του καπνού). Ο τό κος που αποφέρουν καταβάλλεται δεδουλευμένος στις 25 Ιουλίου κάθε έτους, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα είναι η 25η Ιουλίου 2007 και θα αποδοθεί τόκος για την τοκοφόρο

2 11502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περίοδο από 25 Ιουλίου 2006, συμπεριλαμβανομένη, έως 25 Ιουλίου 2007, μη συμπεριλαμβανομένη. 2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκο μερίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο, εκδίδονται σε άϋλη μορφή και είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Aΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος. 3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι Ευρώ. 4. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται σε τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια Ευρώ ( ). Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδο σης, , τα ομόλογα διατίθενται στο 99,000% της ονομαστικής τους αξίας. 5. Το Ελληνικό Δημόσιο για τη διάθεση των παραπά νω ομολόγων στην Κοινοπραξία Τραπεζών, θα εισπρά ξει το συνολικό ποσό των ,00. Το ποσό αυτό αναλύεται σε ,00 που αντιστοιχεί στην αξία διακανονισμού πλέον της αναπροσαρμοζό μενης εξέλιξης του πληθωρισμού από την ημερομηνία έναρξης των ομολόγων ( ) έως και την ημέρα διακανονισμού ( ) και σε ,00 που αντιστοιχεί στους δεδουλευμένους τόκους για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στην κοινοπρα ξία Τραπεζών προμήθεια διαχείρισης και κάλυψης του ποσού της έκδοσης, η οποία ανέρχεται σε 0,275% επί της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. 6. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο, ο οποίος υπολογίζε ται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: Ο τόκος υπολογίζεται στη μικρότερη ονομαστική αξία των ομολόγων ( 1.000), με επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων το οποίο ορίζεται σε 2,30% ετησίως, επί του λόγου δεικτών (Index Ratio) κατά την ημερομηνία πληρωμής τόκου, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του τόκου δεν θα είναι μικρότερο του μηδενός. Το ποσό του συνολικού τόκου των εκφράζεται στα δυο δεκαδικά ψηφία, ενώ ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιείται η μέθοδος Actual/Actual (ICMA). Τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν την κάθε ημερο μηνία πληρωμής τόκου θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και όπως περιγράφεται παρακάτω ο λόγος δεικτών (Index Ratio), καθώς και το συνολικό ποσό τόκου το οποίο αντιστοιχεί σε ονομαστική αξία ομολόγων 1.000, στρογγυλοποι ούμενο στα δυο δεκαδικά ψηφία. 7. Ορισμοί Α. Λόγος δεικτών (Index Ratio): Είναι ο λόγος του Ημε ρήσιου Δείκτη Αναφοράς Πληθωρισμού (Daily Inflation Reference Index) της ημερομηνίας πληρωμής τόκου, προς τον Ημερήσιο Δείκτη Αναφοράς Πληθωρισμού της ημερομηνίας έναρξης. Ο Δείκτης της ημερομηνίας έναρξης, , καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης (Base Inflation Reference Index) και ορίζεται στο 102,37677, για δε τον υπολογισμό του χρη σιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία. Β. Ημερήσιος Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού (Daily Inflation Reference Index): Σε σχέση με μια ημέρα (D) οποιουδήποτε μήνα (Μ), ο Η.Δ.Α.Π. αποδίδεται ως η γραμμική παρεμβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP) του τρίτου μήνα που προηγείται αυτού του μήνα (Μ 3) και του δεύτερου μήνα που προη γείται αυτού του μήνα (Μ 2) εκφρασμένη με βάση το 100 και υπολογιζόμενη σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Ημερήσιος Δείκτης Πληθωρισμού ημέρας ΝΒD 1 D = HICP M 3 + x (ΗICP M 2 ΗΙCP M 3 ) NDM Όπου : HICP M 3 = o ΗΙCP για το μήνα Μ 3 HICP M 2 = o ΗΙCP για το μήνα Μ 2 NBD = ο αριθμός ημερών από την αρχή του μήνα Μ NDM =ο αριθμός ημερών του μήνα Μ Ο Ημερήσιος Δείκτης Πληθωρισμού στρογγυλοποιεί ται σε πέντε δεκαδικά ψηφία. Γ. Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP): Ο HICP είναι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κατα ναλωτή για την Ευρωζώνη, εξαιρουμένου του καπνού και καθορίζεται από τη Eurostat σύμφωνα με το άρθρο 121 της συμφωνίας του Άμστερνταμ (109j της Συμφω νίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Eurostat: eurostat/. Ο HICP ενός μήνα καθορίζεται κατά την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσής του. Οποιαδήποτε αλλαγή του HICP για τον μήνα, θα λη φθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του HICP του μήνα που ακολουθεί την επίσημη ανακοίνωση της αλλαγής. Υπολογισμός του HICP σε νεώτερο έτος βάσης: Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP), υπολογίζεται σε νεώ τερο έτος βάσης, τότε ο Ημερήσιος Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού καθώς και ο Δείκτης Αναφοράς Πληθω ρισμού Βάσης (ημερομηνίας έναρξης) θα εκφραστούν στο ίδιο έτος βάσης. Αντικατάσταση του HICP Εάν ο HICP ενός μήνα δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, τότε ένας υποκατάστατος HICP θα χρησιμοποιηθεί για αυτόν το μήνα και θα υπο λογισθεί ως κατωτέρω: α. εάν έχει ορισθεί από τη Eurostat ένας προσωρινός HICP για τον συγκεκριμένο μήνα τότε θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο HICP. β. εάν δεν έχει ορισθεί προσωρινός HICP, τότε ο HICP υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: HICP P 1 Υποκατάστατος HICP = HICP P 1 X { } υψωμένο στη δύναμη του 1/12 HICP P 13 όπου P είναι ο μήνας για τον οποίο δεν έχει δημοσι ευθεί ο HICP. 8. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T. 9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2030 σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 7 και σε ποσό που υπολογίζεται ως κατωτέρω: Ποσό εξόφλησης (για ονομαστική αξία ) = Ονομαστική αξία (1.000 ) X τον λόγο δεικτών (Index Ratio)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνολικό ποσό εξόφλησης = αριθμός ομολογιών Χ ποσό εξόφλησης των Στην προκειμένη περίπτωση ο λόγος δεικτών (index ratio), είναι ο λόγος του Ημερήσιου Δείκτη Αναφοράς Πληθωρισμού της ημερομηνίας πληρωμής κεφαλαίου (ημερομηνία λήξης), προς τον Δείκτη Αναφοράς Πλη θωρισμού Βάσης. Τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λή ξης θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών και όπως περιγράφεται παρα πάνω, ο λόγος δεικτών (Index Ratio), καθώς και ποσό εξόφλησης ομολόγου που αντιστοιχεί σε ονομαστική αξία ομολόγων Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία λήξης, η τιμή εξόφλησης των ομολόγων, είναι μικρότερη από την ονομαστική τους αξία ( ), τα Ομόλογα θα εξοφληθούν στο ποσό της ονομαστικής τους αξίας. 11. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση βάσει συντελεστού που ισχύει κατά την έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Οι πρόσοδοι που αποφέρουν τα ομόλογα στη λήξη τους, λόγω της αναπροσαρμοζόμενης εξέλιξης του πλη θωρισμού από την ημερομηνία έναρξης των ομολόγων ( ) έως και την ημέρα εξόφλησής τους δεν φο ρολογούνται. Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων. 12. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. 13. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), της Τράπεζα Ελλάδος. 14. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 15. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.). 16. Στα τοκομερίδια των άϋλων τίτλων δίδεται η δυ νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping) αλλά όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί (ISINS). 17. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) θα γίνει στις 16 Απριλίου 2007, ημερομηνία έκδοσης των ομολόγων. 18. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων εκδίδοντας ομόλογα της ιδίας έκδοσης, με δημοπρασία, κοινοπραξία, ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αριθμ (2) Κανονισμός Σπουδών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του Ο.Τ.Ε.Κ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του εδ. β του άρθρου 21 του ν. 3105/2003 «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρ τιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Ορ γάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελ ματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/ Α/2006). 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 «Εθνικό σύστημα Εκπαίδευσης και Κατάρτι σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α). 4. Την υπ αριθμ. 9359/ (ΦΕΚ 1526/Β/2006) «Μετατροπή των ΤΕΕ του ΟΤΕΚ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)». 5. Το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού». 6. Τον ν. 3270/ (ΦΕΚ 187/Α/2004) «Αρμοδιότη τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού». 7. Το Π.Δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ 84/Α/2004). 8. Το Π.Δ. 33/2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α/2006). 9. Την υπ αριθμ. 2864/ (ΦΕΚ 65/Γ/ ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης». 10. Την υπ αριθμ. 405/ Απόφαση που λήφθηκε στην 51η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕΚ. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Καθορίζουμε τον Κανονισμό που διέπει την λειτουρ γία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του Οργανι σμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΤΕΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Άρθρο 1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Το σχολικό έτος για τις ΕΠΑ.Σ Α και Β τάξη του Ο.Τ.Ε.Κ. αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και χω ρίζεται σε δύο μέρη: α) Στο διδακτικό έτος, που αρχίζει το πρώτο δεκαήμε ρο του Οκτωβρίου και λήγει το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου. Κατά την διάρκειά του διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και πραγματοποιούνται οι κάθε είδους

4 11504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξετάσεις. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους θα καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τε τράμηνα : α.1. Α τετράμηνο από την έναρξη του διδακτικού έτους έως το τέλος Ιανουαρίου. α.2. Β τετράμηνο από το τέλος Ιανουαρίου έως την λήξη του διδακτικού έτους. β) Στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις κατά την θερινή περίοδο, που θα πραγματοποιείται μετά το πέ ρας της φοίτησης των μαθητών της Α και Β τάξης των ΕΠΑ.Σ. Άρθρο 2 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ 1. Διδασκαλία μαθημάτων και εξετάσεις δε διενερ γούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους: α) Διακοπές Χριστουγέννων από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου β) Διακοπές Πάσχα από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. γ) Μετά την λήξη του διδακτικού έτους όπως αυτή καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. 2. Ημέρες αργίας ορίζονται: α) Όλες οι Κυριακές β) Οι θρησκευτικές εορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος γ) Οι Εθνικές επέτειοι, της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου δ) Η Καθαρά Δευτέρα ε) Η 1η Μαΐου στ) Οι ημέρες αργίας, σύμφωνα με τις κείμενες δια τάξεις, για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής θρη σκευτικής ή εθνικής εορτής. 3. Μαθητές του Λατινικού δόγματος επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις παρακάτω εξαιρετέες για τη Δυτική Εκκλησία ημέρες και εορ τές: α) Την εορτή του μνηστήρος Ιωσήφ β) Την εορτή της Αγίας Δωρεάς γ) Από την παραμονή μέχρι και την επόμενη του Λα τινικού Πάσχα. 4. Μαθητές της Ισραηλιτικής Θρησκείας επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις ακόλου θες Εβραϊκές Θρησκευτικές εορτές: α) Την παραμονή και την 1η του Εβραϊκού έτους β) Την ημέρα της εξιλέωσης γ) Την παραμονή και την ημέρα του Εβραϊκού Πά σχα 5. Μαθητές της Μουσουλμανικής Θρησκείας επιτρέ πεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα και κατά τις ακόλουθες Μουσουλμανικές Εορτές: α) Σεκέρ Μπαϊράμ β) Κουρμπάν Μπαϊράμ και την παραμονή των εορτών αυτών 6. Δε σημειώνονται απουσίες σε βάρος των μαθητών, των παραγράφων 3,4 και 5 του κεφαλαίου αυτού για τις αντίστοιχες ημέρες απουσίας από τα μαθήματα. 7. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Αν η παραμονή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής. 8. Την 26η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η εορτή της Σημαίας. 9. Τη 17η Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματο ποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Άρθρο 3 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι επιλεγέντες σύμ φωνα με το σύστημα επιλογής για την εισαγωγή στις ΕΠΑΣ του ΟΤΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά. 2. α) Η προθεσμία εγγραφής των μαθητών στην Α τάξη των ΕΠΑ.Σ. του ΟΤΕΚ καθώς και τα απαραίτητα δικαι ολογητικά ορίζονται από την προκήρυξη εισαγωγής μαθητών. β) Οι μαθητές στην Β τάξη των ΕΠΑ.Σ. ανα νεώνουν την εγγραφή τους με αίτησή τους κατά την διάρκεια της εβδομάδας πριν την έναρξη του διδακτικού έτους. γ) Κατ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή και πέραν των προθεσμιών για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτω ση εκπρόθεσμης εγγραφής, το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των καθορισμένων προθεσμιών και σε ειδικές περιπτώσεις, αυτή μπορεί να εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. δ) Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώρηση στο ατομικό δελτίο και στο Μητρώο μαθητών των στοιχείων του μαθητή. 3. Οι απουσίες των μαθητών για το διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων, ως την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο. 4. Φοίτηση μαθητή που δεν έχει νόμιμα εγγραφεί, δεν επιτρέπεται. 5. Η διόρθωση τυχόν εσφαλμένων στοιχείων ταυτό τητας κάποιου μαθητή ή στοιχείων που μεταβλήθηκαν γίνεται με αίτησή του ή με αίτηση του κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος. Η διόρθωση αυτή ενεργείται από το Διευθυντή του σχολείου με κόκκινη μελάνη βάσει επίσημων πιστοποιητικών. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογράφεται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. 6. α) Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ. Σ και σε άλλο σχολείο της Δευτ/βαθμιας Εκπαίδευ σης οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή της Γ/θμιας Εκπ/σης. β) Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ή περισσότερους τομείς ή ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. 7. Αναβολή φοίτησης μαθητών επιτρέπεται μετά από σχετική απόφαση Δ.Σ στις περιπτώσεις όπου συντρέ χουν σοβαροί λόγοι υγείας ή λόγω στράτευσης. Η αίτη ση των μαθητών αυτών, μαζί με τα συνημμένα στοιχεία, διαβιβάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία. Άρθρο 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 1. Εφόσον συντρέχουν οικογενειακοί, οικονομικοί ή λόγοι υγείας που προέκυψαν μετά την αίτηση του υπο ψήφιου μαθητή για φοίτηση, επιτρέπεται η μετεγγραφή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μαθητών από ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. σε άλλη ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. της αντίστοιχης ειδικότητας μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. και εφόσον η δυναμικό τητα της σχολής το επιτρέπει. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτηση για μετεγγρα φή του στην ΕΠΑ.Σ όπου φοιτά η οποία διαβιβάζεται με σχετική εισήγηση στην Κεντρική Υπηρεσία για τα περαιτέρω. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση για μετεγγραφή μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. 2. Μετεγγραφές μαθητών των ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. σε άλλη ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. γίνονται από υπηρεσιακή ανά γκη ακόμη και δίχως αίτηση των κηδεμόνων τους στις περιπτώσεις: α) κατάργησης ή συγχώνευσης των σχολικών μονά δων β) επιβολής σε μαθητή της ποινής της αλλαγής σχο λικού περιβάλλοντος. 3. Ο μετεγγραφόμενος σε σχολείο άλλης πόλης μα θητής δεν θεωρείται ότι απουσιάζει από τα μαθήματα για τις ημέρες που απαιτούνται για την μετάβασή του από τη μια πόλη στην άλλη. 4. Αν από τη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο μέχρι την προσέλευση του μετεγγραφόμενου μαθητή στο σχολείο της νέας διαμονής μεσολάβησε κατά την κρίση του συλλόγου καθηγητών χρόνος μεγαλύτερος από τον απόλυτα αναγκαίο για την μετάβασή του, ση μειώνονται απουσίες για τις ημέρες καθυστέρησης, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του. 5. Η ακολουθούμενη διαδικασία μετεγγραφής μαθητών καθορίζεται με σχετική εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Ο.Τ.Ε.Κ.. Άρθρο 5 ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ 1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών των ΕΠΑ. Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο, από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. 2. Η τακτική φοίτηση ή η απουσία των μαθητών από τις ΕΠΑ.Σ κατά τις ώρες λειτουργίας του αποτελούν τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς. 3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδα κτική ώρα. 4. Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητι κές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος της ΕΠΑΣ λογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες διδακτικές ώρες, η δε απουσία από ημερήσια εκδρομή ή επίσκεψη λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδα κτικές ώρες, όσα και τα ωριαία μαθήματα, που δε διδά χθηκαν για το λόγο αυτό κατά την ίδια μέρα. Εξαίρεση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που, κατά την κρίση του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., η συμμετοχή του μαθητή στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη. 5. Κατά την διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων και κατά την διάρκεια των εκδρομών και επισκέψεων οι μαθητές υποχρεούνται να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και ανάλογη αμφίεση όπως θα καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο από την Κεντρική Υπηρεσία. Στην περίπτω ση που μαθητής προσέλθει κατά την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ή σε εκδρομή επίσκεψη με διαφορετική αμφίεση από την καθοριζόμενη, τότε σημειώνεται αδικαιολόγητες απουσίες στα αντίστοιχα μαθήματα. Άρθρο 6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 1. Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, ως επαρκούς ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς, δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται δικαιολογημένες οι ακόλουθες απουσίες : α) Απουσία από την ΕΠΑ.Σ κατά τις ώρες λειτουρ γίας αυτής, μαθητών που συμμετέχουν σε αποστολές στο εξωτερικό ή το εσωτερικό για εκπαιδευτικούς λό γους όπως συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, διαγω νισμούς κ.λ.π. σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. β) Απουσία μαθητών που απασχολούνται οπωσδήποτε σε εργασία εκπαιδευτικής φύσης που ανατέθηκε σε αυτούς από το Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων. γ) Απουσία μαθητών για την προσέλευσή τους αποδε δειγμένα ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών. δ) Απουσία λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητι κές εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από αρμόδια δημόσια αθλητική αρχή. ε) Απουσία μαθητών: 1) του Καθολικού Δόγματος, 2) Εβραϊκού θρησκεύματος, 3) Μουσουλμανικού θρησκεύ ματος κατά τις ημέρες των εορτών όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 στ) Απουσίες μαθητών από την ΕΠΑ.Σ κατά τις ώρες λειτουργίας της, οι οποίες οφείλονται σε απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς που βεβαιώνεται κατά τό πους από τον Οικείο Νομάρχη. ζ) Απουσίες μαθητών οφειλόμενες στην ανάγκη με ταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν. η) Απουσίες μαθητών που οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη μετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά. θ) Απουσίες μαθητών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και με το ιατρικό δεδομένο ότι η πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειλημμένες μετρήσεις του σακχάρου του αίματος, καθώς και εισαγωγές στο νοσοκομείο. ι) Απουσίες μαθητών μίας ημέρας λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία. ια) Απουσίες λόγω εμφάνισης σε δικαστήριο ιβ) Απουσίες μαθητών, το πολύ 3 ημερών για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, αφού προηγηθεί ενημέρωση και σχετική άδεια από τον Διευθυντή της σχολής. 2. Οι απουσίες μαθητών από την ΕΠΑ.Σ κατά τις ώρες λειτουργίας της, που οφείλονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις χαρακτηρίζονται με πράξη του Συλλόγου Καθηγητών είτε δικαιολογημένες είτε αδικαιολόγητες και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοί τησης.

6 11506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 1. Η απουσία μαθητού από την ΕΠΑ.Σ καταχωρείται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών για κάθε διδακτική ώρα. 2. Η σύνταξη κι η φύλαξη του ημερήσιου δελτίου απου σιών ανατίθεται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ σε μαθητή τάξης ή τμήματος τάξης, που διακρίνεται για το ήθος και την επίδοσή του, αναπληρούμενο από άλλον μαθητή με τους ίδιους όρους. Το δελτίο αυτό ελέγχεται και μονογράφεται από το διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στην οικεία στήλη και μετά τη λήξη των ημερησίων μαθημάτων, παραδίδεται από τον υπεύθυνο κατά τα ανωτέρω μαθητή στον ορισμένο από τον Διευθυντή καθηγητή. 3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται ίδιο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο κατα χωρείται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των απου σιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίαζε, όπως το άθροισμα αυτό αναγράφεται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών. Tη τήρηση, κατά τα παραπάνω, του βιβλίου φοίτησης (απουσιολογίου) αναλαμβάνει η γραμματεία της σχολής. 4. Οι απουσίες που καταχωρούνται στο βιβλίο φοίτη σης (απουσιολόγιο), κατά την προηγούμενη παράγραφο, αθροίζονται κατά μήνα και μεταφέρονται συνολικά στα ατομικά δελτία των μαθητών. 5. Κατά τη λήξη του Β τετραμήνου και πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, τα κατά την προηγού μενη παράγραφο αθροίσματα απουσιών αθροίζονται σε γενικό σύνολο στα ατομικά δελτία των μαθητών και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα προ σκομισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσιών, για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους. Άρθρο 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του ή ο ίδιος όταν είναι ενήλικος. Η Γραμματεία της σχολής, που είναι υπεύθυνη για την συνολική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών, αφού ενημερώσει το Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε το 1/3 του ορίου των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον κηδεμόνα με συστημέ νη ταχυδρομική επιστολή ή με επιστολή στον ίδιο τον μαθητή όταν είναι ενήλικας, η οποία στέλνεται με τη φροντίδα της ΕΠΑ.Σ από την 1η μέχρι την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μαθητή. Με την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή. 2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή δύναται να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση και τις απουσίες του μαθητή από την Γραμματεία της σχολής με ενυπόγραφο ση μείωμα του Δ/ντή. 3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε φροντί ζει ώστε να προσκομισθεί το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στην, ΕΠΑ.Σ, βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Δικαιολογητικά που υποβάλλο νται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δε λαμβάνονται υπόψη. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αί τηση και καταχωρείται στο πρωτόκολλο απαραίτητα. 4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δε δε σμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή. 5. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημέ νες απουσίες μαθητών : α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Δ/ ντή της ΕΠΑ.Σ σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας αυτού, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας της ΕΠΑ.Σ, είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου των διδασκόντων, να δικαιολογηθούν απουσίες που οφείλονται σε εξαιρε τικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, των ιδιαίτερα τοπικών καιρικών, συγκοινωνιακών και άλλων συνθηκών της κάθε ΕΠΑ.Σ. β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο. 6. Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου αυτού, αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης κάθε μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29. Για τις απουσίες αυτές συντάσσεται, αμέσως μετά τη λήξη κάθε τετράμηνου, ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων. 7. Όπου στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδή ποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρό σωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά τις υποχρεώσεις που αναφέ ρονται στο παρόν κεφάλαιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ Άρθρο 9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα στις ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. χωρίζονται σε ομάδες μαθημάτων όπως θα καθορίζο νται με σχετική εγκύκλιο. 2. Οι μαθητές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθή ματα στην τάξη τους, εκτός εκείνων που δεν προβλέ πεται αξιολόγηση. Άρθρο 10 ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Για κάθε μάθημα καταχωρίζεται ενιαία βαθμολογία για κάθε τετράμηνο και κατά την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου. 2. Τα μικτά μαθήματα (Θ+Ε) εξετάζονται και βαθμο λογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους. Ο βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο Μ.Ο. του θεωρητικού και εργαστη ριακού μέρους και ως βαθμολογία του μαθήματος κατα χωρίζεται ένας βαθμός. Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα μαθήματα με δύο ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα (τετραμηνιαία μαθήματα) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε επιμέρους γνωστικό αντικείμενο. Οι προαγωγικές απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιούνται τον μήνα Μάιο. Άρθρο 11 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Στην αρχή του σχολικού έτους είναι δυνατόν να διεξάγονται διαγνωστικές δοκιμασίες σε όσα μαθήματα κρίνεται απαραίτητο. 2. Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι : Να βοηθήσουν τους καθηγητές να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους και ανάλογα να προσαρμόσουν την διδασκαλία τους. Να γίνει η κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα στα μαθήματα των ξένων γλωσσών Να διερευνηθεί αν οι μαθητές διαθέτουν τις απαραί τητες γνώσεις και δεξιότητες για να παρακολουθήσουν χωρίς προβλήματα τη διδασκαλία της νέας ύλης. Στην περίπτωση που επισημανθούν ελλείψεις θα συμπληρώ νονται με τον προσφορότερο τρόπο κατά την κρίση του καθηγητή του μαθήματος. 3. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες διεξάγονται με ευθύ νη των διδασκόντων καθηγητών και δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή. Για την απόδοση στις εν λόγω δοκιμασίες ενημερώνονται οι μαθητές και εφόσον ζητηθεί και οι γονείς και οι κη δεμόνες των μαθητών. Άρθρο 12 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο καθηγητής συνεκτιμά : Α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή δι δασκαλία Β. Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του στο συγκε κριμένο μάθημα. Γ. Την επίδοσή του σε ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασί ες. Αυτές αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας. Γίνονται χωρίς προ ειδοποίηση των μαθητών και διενεργούνται σε αριθμό που καθορίζει ο καθηγητής του μαθήματος. Τα αποτε λέσματά τους αξιοποιούνται για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του μαθητή και τη συνεχή ανατροφοδότηση της διδασκαλίας. Δ. Τις εργασίες που ανατίθενται από τον Καθηγητή. Αυτές διακρίνονται σε : i. Εργασίες ή ασκήσεις εμπέδωσης μαθήματος που πραγματοποιούνται στην τάξη ή κατ οίκον και είναι σύντομης έκτασης. Σκοπό έχουν τον έλεγχο της εμπέ δωσης και της ικανότητας εφαρμογής των γνώσεων που περιλαμβάνονται στη διδασκόμενη ύλη. ii. Συνθετικές Δημιουργικές εργασίες που έχουν σύνθετο χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και του ερευνητικού πνεύμα τος αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές και τελικής σύνθεσης των στοιχείων αυτών. 2. Για την βαθμολογία στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτή ρια: Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας Η ποιότητα της εργασίας ως τελικού αποτελέσμα τος Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κανονισμούς ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργα σίας του. Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά. 3. Στην περίπτωση που λείπουν κάποια στοιχεία της παραγράφου ένα (1) ο προφορικός βαθμός του τετρα μήνου διαμορφώνεται από την συνεκτίμηση των υπαρ χόντων στοιχείων. 4. Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχτηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες κατά την διάρκεια του τετραμήνου, δεν κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδε δειγμένα και δικαιολογημένα ο καθηγητής δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών. Το όριο των (10) δέκα ωρών μειώνεται σε έξι για τα μαθή ματα που διδάσκονται μία (1) ώρα την εβδομάδα ή για μαθήματα τετραμηνιαία. 5. Για μαθήματα που οι μαθητές έχουν απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους, με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών, δεν κατατίθεται βαθμολογία. Στα ατο μικά δελτία τίθεται παύλα( ) 6. Με την λήξη του Α και του Β τετραμήνου κάθε καθηγητής καταθέτει στην Γραμματεία της Σχολής ονο μαστική κατάσταση για κάθε τμήμα χωριστά με τους τετραμηνιαίους βαθμούς προφορικής επίδοσης. 7. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων με ενυ πόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί την έλλειψη βαθμού. Άρθρο 13 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες σε ευρύτερες ενό τητες είναι υποχρεωτικές και πραγματοποιούνται, μετά από προειδοποίηση, σε χρόνο και ενότητα που ανακοι νώνονται στους μαθητές. Οι καθηγητές φροντίζουν να προγραμματίσουν την διδασκαλία τους από την αρχή του έτους ώστε να είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν τις γραπτές δοκιμασίας σε ευρύτερη διδακτική ενότητα. Η έκταση της ύλης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από μια ευρεία διδακτική ενότητα ούτε μεγαλύτερη από την ύλη που διδάχτηκε κατά την διάρκεια του τετρα μήνου. 2. Για την διενέργεια των ωριαίων γραπτών δοκι μασιών απαιτείται προγραμματισμός με συνεννόηση των Καθηγητών και του Διευθυντή του Εκπαιδευτηρί ου. Η συνεννόηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή της συσσώρευσης γραπτών εξετάσεων την ίδια χρονική περίοδο. 3. Δεν επιτρέπονται να διεξάγονται περισσότερες από μια ωριαία γραπτές δοκιμασίες (1) κατά τη διάρκεια του ημερήσιου διδακτικού προγράμματος παρά μονάχα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) στην διάρκεια του εβδομαδιαίου προγράμματος για τους ίδιους μαθητές. 4. Στα μαθήματα που διδάσκονται μία έως τέσσε ρις ώρες εβδομαδιαίως ο αριθμός των υποχρεωτικών γραπτών δοκιμασιών είναι μία για κάθε τετράμηνο, δη λαδή σύνολο δύο σε κάθε σχολικό έτος. Στα μαθήματα που διδάσκονται πέντε ώρες και άνω εβδομαδιαίως, ο

8 11508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αριθμός των υποχρεωτικών γραπτών δοκιμασιών για κάθε τετράμηνο είναι δύο, τέσσερα γραπτές δοκιμασίες συνολικά για κάθε σχολικό έτος. 5. Στην περίπτωση που ο μαθητής απουσιάζει δι καιολογημένα και δεν λάβει μέρος σε κάποια γραπτή δοκιμασία, o καθηγητής ορίζει μια άλλη ημέρα εξέτασης, σε εύλογο χρονικό διάστημα και εξετάζεται σε άλλα θέματα όμως σε ύλη ίδια με την ύλη που εξετάσθηκαν και οι μαθητές του τμήματός του. Όταν ο μαθητής απου σιάζει αδικαιολόγητα ο βαθμός που καταχωρίζεται για τη συγκεκριμένη γραπτή δοκιμασία είναι η μονάδα (1). 6. Οι γραπτές δοκιμασίες, αφού διορθωθούν και βαθ μολογηθούν από τον καθηγητή, τίθενται υπόψη των μαθητών και εν συνεχεία παραδίδονται στη Γραμματεία και φυλάσσονται στη σχολή ως τη λήξη του σχολικού έτους. Επιδεικνύονται επίσης, εφόσον ζητηθούν στους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών και σε κάθε άλλο άτομο εξουσιοδοτημένο από την Υπηρεσία. Τα πρω τότυπα των θεμάτων των γραπτών δοκιμασιών κατα τίθενται στην Γραμματεία της Σχολής, ταξινομούνται κατά μάθημα και κατηγορία και φυλάσσονται σε σχετικό αρχείο, το οποίο είναι στην διάθεση όλων των διδα σκόντων της ΕΠΑ.Σ και κάθε άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου ή φορέα. Άρθρο 14 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολο γίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα είναι 1 20 και λεκτικά προσδιορίζονται με τους χαρακτηρισμούς: Κακώς Ανεπαρκώς Σχεδόν καλώς Καλώς Λίαν Καλώς Άριστα Ο ελάχιστος βαθμός προαγωγής ή απόλυσης κατά το μάθημα ορίζεται το «Σχεδόν καλώς» (10) δέκα. 3. Οι βαθμοί προφορικοί και γραπτοί, δίνονται σε ακέ ραιες μονάδες. 4. Αν κατά την εξαγωγή μέσω όρων προκύπτει αριθ μός μικτός, το κλάσμα λογίζεται ως ακέραια μονάδα, όταν είναι ίσο ή μεγαλύτερο του μισού της ακέραιας μονάδας. Το ίδιο ισχύει και κατά την εξαγωγή των απο τελεσμάτων κάθε φύσεως εξετάσεων. 5. Αν ο γενικός βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι αριθμός μικτός, αναγράφεται στους τίτλους σπουδών ακριβώς, δηλαδή το ακέραιο και κλασματικό μέρος αυ τού. 6. Για τον χαρακτηρισμό του γενικού βαθμού προα γωγής ή απόλυσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου οι καθηγητές καταθέ τουν σε ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά τους βαθμούς επίδοσης, δηλαδή την προφο ρική βαθμολογία καθώς και την βαθμολογία στην ή στις γραπτές δοκιμασίας. Η βαθμολογία Τετραμήνου (ΒΤ) σε κάθε μάθημα εξάγεται από το άθροισμα των βαθμών των γραπτών δοκιμασιών και της προφορικής βαθμολογίας διαιρούμενο δια του τρία όταν οι γραπτές δοκιμασίες είναι δύο, ή δια του δύο όταν η γραπτή δοκιμασία είναι μία. 2. Η βαθμολογία που κατατίθεται από τους καθηγη τές καταχωρίζεται και στον ατομικό έλεγχο προόδου του μαθητή. Οι γονείς και οι κηδεμόνες του μαθητή ή ο ίδιος ο μαθητής, εάν είναι ενήλικος, ενημερώνονται για την επίδοση και την φοίτησή του στο τέλος κάθε τετραμήνου είτε με την προσέλευσή τους στη Σχολή και την επίδοση του ατομικού ελέγχου προόδου σε ημέρα και ώρα που θα καθορίζεται από τον Διευθυντή της σχολής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς σε αυτούς. 3. Όσοι γονείς κηδεμόνες επιθυμούν να ενημερώνο νται συχνότερα για την επίδοση, επιμέλεια την φοίτηση και την συμπεριφορά των παιδιών τους θα μπορούν να έχουν προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία με τους διδάσκοντες καθηγητές. Για το λόγο αυτό οι γονείς κηδεμόνες ενημερώνονται εγγράφως για τις ημέρες και ώρες που μπορούν να επικοινωνήσουν με τους καθη γητές. Αυτές καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Καθηγητών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1. Οι τελικές εξετάσεις, προαγωγικές και πτυχιακές, διεξάγονται τον μήνα Μάιο προκειμένου να αξιολογη θούν συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέ κτησαν οι μαθητές κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι τελικές εξετάσεις, ανάλογα με την φύση του μαθήματος, διεξάγονται: i. γραπτά, ii. γραπτά και στο εργαστήριο, (όπως θα περιγράφο νται στην σχετική εγκύκλιο του άρθρου 10) 2. Πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται στους μαθητές η εξεταστέα ύλη που μπορεί να είναι τα δύο τρίτα (2/3) της ύλης που διδά χθηκε και δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας ύλης. 3. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται το αργότερο δύο ημέρες πριν την έναρξή τους. Σε αυτό ορίζονται οι ημέρες και οι ώρες προσέλευσης των μαθη τών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος. Άρθρο 17 ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και πτυχια κών εξετάσεων σε κάθε μάθημα είναι δύο ώρες εκτός εάν σε ειδικές περιστάσεις ορισθεί διαφορετικά. 2. Ο Διευθυντής του Εκπαιδευτηρίου έχει την γενική εποπτεία και το συντονισμό των τελικών εξετάσεων. Και λαμβάνει επίσης κάθε άλλο μέτρο για την διασφάλιση του αδιάβλητου των εξεταστικών διαδικασιών και την ομαλή διεξαγωγή τους. 3. Τα θέματα των εξετάσεων λαμβάνονται από την εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της ίδια τάξης και ειδικότητας και επιλέγο νται με την συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη. Σε τάξεις η τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από ένα μόνο καθηγητή, ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ένας επί πλέον

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καθηγητής της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας ως συνει σηγητής του μαθήματος. Σε περίπτωση που χρειάζεται να δοθούν διαφορετικά θέματα στα τμήματα της ίδιας τάξης, ο διδάσκων εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να δικαιολογήσει την ενέργειά του αυτή επαρκώς, ανα γράφοντας σε σημείωση κάτω από το έγγραφο που περιέχει τα θέματα τον λόγο ή τους λόγους που επέ βαλαν την ενέργεια αυτή και συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 3. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων, περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων, ερωτήσεις ανά πτυξης, σύντομης απάντησης, ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχισης, ερμηνεία κειμένων ή διαγραμμάτων, πινάκων ή προ γραμμάτων κλπ., ανάλογα με την φύση του μαθήματος και τους διδακτικούς στόχους που ελέγχονται. Οι ερω τήσεις διατρέχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη έκταση ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και εί ναι διαφορετικού βαθμού δυσκολίας καλύπτουν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, ανταποκρίνονται στο διδακτικό έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρ κεια του διδακτικούς έτους, αντιστοιχούν στα θέματα που επεξεργάζονται οι μαθητές στο σχολείο τους και ελέγχονται με αυτές τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. 4. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην διατύπωση των θεμάτων, οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύ εται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζε ται διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι αυτές. 5. Οι γραπτές τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά την λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών και τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο καθηγητή για την βαθμολόγησή τους. 6. Η διόρθωση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από τον διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος οφείλει να καταθέσει τα βαθμολογημένα γραπτά και την κατάσταση των Βαθ μών της Γραπτής εξέτασης (ΒΓΕ) στον Διευθυντή του Εκπαιδευτηρίου το αργότερο σε (5) πέντε ημέρες από την ημέρα της εξέτασης. Άρθρο 18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ 1. Οι επιτηρητές, οι οποίοι ορίζονται από τον Διευθυ ντή της σχολής, προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την τάξη και την επι τήρηση των μαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στους εξεταστές καθηγητές και στη Διεύθυνση της ΕΠΑ.Σ όποιο πρόβλημα προκύψει. 2. Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από τους εξετα στές καθηγητές το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν το χαρτί γραφής, διανέμουν τα φωτοτυπη μένα θέματα της εξέτασης ή υπαγορεύουν αυτά και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. 3. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των μαθητών διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα και θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου. 4. Ο διδάσκων καθηγητής παραλαμβάνει ενυπόγραφα από τους επιτηρητές τα προς διόρθωση γραπτά δοκίμια των μαθητών. Άρθρο 19 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 1. Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο αρμόδιος καθηγητής το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την εξέταση του μαθήματος παραδίδει στον διευθυντή της ΕΠΑ.Σ τα γραπτά δοκίμια διορθωμένα και βαθμολογημένα, καθώς και ονομαστική κατάσταση με τους βαθμούς των μαθητών. Ο Δ/ντής της ΕΠΑ.Σ είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της καταχώρισης της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και στον σύστημα Η/Υ. 2. Για τα εργαστηριακά μαθήματα η βαθμολογία πα ραδίδεται σε ονομαστικές καταστάσεις, στις οποίες αναγράφονται οι βαθμοί κάθε εξεταστή καθηγητή και ο μέσος όρος των βαθμολογιών. Άρθρο 20 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Στα μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που εκτός από την γραπτή εξέταση των μαθητών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και η εργαστηριακή εξέταση ανά λογα με την φύση του μαθήματος, μπορεί να διαρκέσει μέχρι τέσσερις (4) ώρες. 2. Κατά την εξέταση στο εργαστήριο, οι μαθητές εξε τάζονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής οριζόμενης από το Διευθυντή του Εκπαιδευτηρίου και η οποία αποτελεί ται από τους καθηγητές που διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα. Στην περίπτωση που οι εν λόγω καθηγητές είναι λιγότεροι από τρεις η επιτροπή συμπληρώνεται, ανάλογα, από ένα ή δύο καθηγητές της ίδιας ή συνα φούς ειδικότητας. 3 Η εργαστηριακή εξέταση περιλαμβάνει την εκτέλεση από τους μαθητές πρακτικών εφαρμογών και καθώς και προφορική εξέτασή τους στο μάθημα αυτό. Με την ολοκλήρωση της εργαστηριακής εξέτασης οι καθηγητές βαθμολογούν την επίδοση του κάθε μαθητή. Ο βαθμός του μαθητή στην εργαστηριακή εξέταση (ΒΕΕ) εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των τριών βαθμολογη τών. 4. Η βαθμολογία παραδίδεται σε ονομαστικές κατα στάσεις, στις οποίες αναγράφονται οι βαθμοί κάθε εξε ταστή καθηγητή και ο μέσος όρος των βαθμών αυτών. Αν έχει πραγματοποιηθεί και γραπτή εξέταση σε εργα στηριακό μάθημα παραδίνονται και τα γραπτά δοκίμια των μαθητών Άρθρο 21 ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Ο βαθμός των τελικών εξετάσεων (ΒΤΕ) σε κάθε μάθημα προκύπτει ως εξής : α. Στα μαθήματα που εξετάζονται μόνο γραπτά, ο βαθμός προκύπτει μόνο από το βαθμό που έλαβε ο μαθητής κατά την γραπτή εξέταση (ΒΓΕ) β. Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά και στο εργαστήριο, ο βαθμός σε αυτά προκύπτει από τον μέσο όρο του Βαθμού Γραπτής Εξέταση και του Βαθμού Εξέ τασης στο Εργαστήριο, δηλαδή ΒΓΕ +ΒΕΕ/2

10 11510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά και προφο ρικά, ο βαθμός σε αυτά προκύπτει από τον μέσο όρο του Βαθμού Γραπτής Εξέταση και του Βαθμού Προφορικής Εξέτασης, δηλαδή ΒΓΕ +ΒΠΕ/2 2. Οι βαθμοί προφορικής, εργαστηριακής και γραπτής εξέτασης δίνονται σε ακέραιες μονάδες. Σε περίπτωση που κατά την εξαγωγή μέσων όρων προκύπτει αριθμός μικτός, το κλάσμα λογίζεται ως ακέραιη μονάδα, όταν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μο νάδας αλλιώς χάνεται. Άρθρο 22 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Η παρουσία των μαθητών στις τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που μαθητής απουσιάσει αδικαι ολόγητα βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό την μονάδα (01). Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα ή απο χωρήσει από την εξέταση του μαθήματος μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς αδιαθεσίας, εξετάζεται άλλη ημέρα που ορίζεται από το Διευθυντή, εντός της εξεταστικής περι όδου. Εφόσον ο μαθητής αυτός αδυνατεί να εξεταστεί την περίοδο αυτή παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις. Μαθητής που προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό. 2. Οι μαθητές κατά την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης της πληροφο ρίας ή άλλα αντικείμενα από αυτά που επιτρέπονται κατά την εξέταση του μαθήματος. 3. Μαθητής που αντιγράφει κατά την διάρκεια της εξέτασης ή δολιεύεται την εξέταση καθ οιονδήποτε τρόπο και γενικά δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, και εφόσον προηγουμένως κληθεί για εξηγήσεις από τον επιτηρητή και αυτές δεν κριθούν ικανοποιητικές απομακρύνεται από την αίθουσα με αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή του σχολείου, ύστερα από εισήγηση του διδάσκοντος το εξεταζόμενο μάθημα. Για το λόγο αυτό συντάσσεται αιτιολογημένη πράξη από τον επιτηρητή το διδάσκονται και το διευ θυντή του σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν ένα 01. Άρθρο 23 ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια προαγωγικών, πτυχιακών και επαναληπτικών εξετάσεων με την ακόλουθη διαδικασία : 1. Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου οι μα θητές υποβάλλουν αίτηση στη Σχολή όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισ σοτέρων γραπτών δοκιμίων. 2. Οι Διευθυντές των εκπαιδευτηρίων, μόλις λήξει η προθεσμία, διαβιβάζουν τα προς βαθμολόγηση γραπτά, με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό βαθ μό του καθηγητή, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ. μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων. 3. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. συγκροτείται Επιτροπή αναβαθμολόγησης ανά ειδικότητα η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον Καθηγητές με έναν αναπληρωτή της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας, με το μάθημα, στο οποίο ζητείται αναβαθμολόγηση. Αποκλεί ονται ως αναβαθμολογητές οι καθηγητές που αρχικώς βαθμολόγησαν το γραπτό. 4. Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους δύο καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν τον βαθμό τους στο γραπτό. Ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή κα λύπτεται με αδιαφανή ταινία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη γνωρίζει ο δεύτερος αναβαθμολογιτής τον βαθμό του πρώτου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των τριών μονάδων στην βαθμολόγηση των δύο καθηγητών το γραπτό βαθμο λογείται και από τον αναπληρωτή ως τρίτο αναβαθ μολογητή αφού πρώτα προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών αναβαθμολογητών. Ο τελικός γραπτός βαθμός της αναβαθμολόγησης του μαθήματος είναι ο μέσο όρος που προκύπτει από το βαθμό του τρίτου αναβαθμολογητή με τον πλησιέστερο προς αυτό βαθμό των δύο προηγουμένων εκτός της περίπτωσης που ο βαθμός του τρίτου είναι μικρότερος από τους βαθμούς και των δύο πρώτων, οπότε ως βαθμός του γραπτού λαμβάνεται ο μικρότερος βαθμός από αυτούς που έδω σαν οι δύο πρώτοι βαθμολογητές. Στην περίπτωση που ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ίσος με το μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώτων, ως τελικός βαθμός λαμβάνεται ο συγκεκριμένος Μ.Ο. 5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσεται σχετικό πρακτικό στην Κ.Υ. όπου περιέχεται η οριστι κή βαθμολογία των γραπτών και αποστέλλεται στις εκπαιδευτικές μονάδες. Ο Σύλλογος των διδασκόντων προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσματος μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός της αναβαθμολόγησης του γραπτού δοκιμίου είναι μεγαλύτερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά το δοκίμιο βαθμολογηθεί από τον οικείο καθηγητή. 6. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κη δεμόνες ή οι ίδιοι οι μαθητές εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε επαναληπτικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους. Η επιτροπή και η διαδικασία αναβαθμολόγησης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 24 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης και πριν την έναρξη του διδακτικού έτους. 2. Στις επαναληπτικές εξετάσεις παραπέμπονται, όσοι μαθητές: I. Απουσίασαν ή αποχώρησαν δικαιολογημένα από τις τελικές εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων. II. Δεν προάγονται σύμφωνα με το άρθρο 28 (Προα γωγή, απόλυση και παραπομπή μαθητών) III. Υπερβούν το όριο των απουσιών σε ένα ή περισ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σότερα μαθήματα και η φοίτησή τους χαρακτηριστεί ελλιπής. 3. Οι επαναληπτικές εξετάσεις διενεργούνται σε κάθε μάθημα από επιτροπή αποτελούμενη από δύο καθη γητές της ειδικότητας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, που ορίζεται από το Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ ο οποίος ορίζει και περισσότερες από μία επιτροπές ανά μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΠΑ.Σ. 4. Για τους μη προσερχόμενους στις επαναληπτικές εξετάσεις εκδίδεται απορριπτικό αποτέλεσμα. 5. Οι παραπεμπόμενοι προς εξέταση υποχρεούνται να προσέλθουν προς εξέταση στην ΕΠΑΣ από την οποία παραπέμφθηκαν σε αυτή την εξέταση, εκτός αν συντρέ χει λόγος μετεγγραφής, οπότε επιτρέπεται η εξέταση αυτή να διενεργηθεί στο σχολείο στο οποίο μετεγγρά φεται ο μαθητής. 6. Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα ή απο χωρήσει από την εξέταση του μαθήματος μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς αδιαθεσίας, εξετάζεται σε ημέρα που ορίζεται από το Διευθυντή, εντός της εξεταστικής περιόδου Άρθρο 25 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1. α)οι παραπεμπόμενοι είτε λόγω ελλιπούς φοίτησης είτε λόγω παραπομπής σε συμπληρωματική εξέταση σε μαθήματα, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στην ορι σθείσα προς εξέταση ετήσια ύλη κατά την εξεταστική περίοδο Μαίου. Ο μέσος όρος των δύο αυτών βαθμών, προφορικών γραπτών, αποτελεί τον βαθμό της ετήσιας επίδοσης του μαθήματος ή των μαθημάτων στα οποία παραπέμπεται μαθητής είτε πρόκειται για πτυχιακές εξετάσεις είτε για προαγωγικές. β) Στα μαθήματα στα οποία δε γίνεται γραπτή εξέτα ση, ως βαθμός δοκιμασίας στις επαναληπτικές εξετάσεις λογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των μελών της κατά το προηγούμενο άρθρο επιτροπής. γ) Στα μαθήματα τα οποία ανήκουν σε ομάδα μαθη μάτων όπου προβλέπεται εργαστηριακή εξέταση, πραγ ματοποιείται και εξέταση στο εργαστήριο. 2. Οι συμμετέχοντες στις επαναληπτικές εξετάσεις λόγω δικαιολογημένης απουσίας από τις γραπτές δοκι μασίες περιόδου Μαίου, σε μερικά ή σε όλα τα μαθήματα εξετάζονται μόνο γραπτά στην ορισθείσα εξεταστέα ετήσια ύλη των μαθημάτων. Στα μαθήματα στα οποία δε γίνεται γραπτή εξέταση, ως βαθμός της επαναληπτικής εξέτασης λογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθ μών που έλαβε κατά τη διάρκεια των τετραμήνων. 3. α) Οι κατά τις διατάξεις της παρ. 1α του παρόντος άρθρου προφορική δοκιμασία προηγείται της γραπτής, διεξάγεται δε ενώπιον της επιτροπής που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο β) Βαθμός αυτής της προφορικής δοκιμασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών καθηγητών που κατατίθενται και καταχωρίζονται στα τηρούμενα βιβλία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προφορική εξέτασης και δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή αυτών γ) Βαθμός της γραπτής δοκιμασίας είναι ο μέσος όρος των αναγραφομένων βαθμών στο γραπτό δοκίμιο από τους δύο εξεταστές. 4. Οι ως άνω παραπεμπόμενοι σε προαγωγική εξέταση στις επαναληπτικές εξετάσεις προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 διαφορετικά υποχρεούνται να επαναλάβουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο 5. Οι παραπεμπόμενοι κατά τον περίοδο των επανα ληπτικών εξετάσεων σε πτυχιακή εξέταση απολύονται ή προσέρχονται για επανεξέταση σε επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της παρούσης. Άρθρο 26 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙ ΓΡΑΠΤΑ 1. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ του ΟΤΕΚ οι οποίοι σύμφω να με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά (σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική), εφόσον υστέρησαν σε κάποια μαθήματα κατά τις προαγωγικές ή πτυχιακές εξετάσεις δύνα νται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στην ΕΠΑ.Σ που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τον Διευθυντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα. 2. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχο λείο φοίτησης στην προθεσμία που ορίζεται και που αφορά και την αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων. Στην επιτροπή αυτή δεν συμμετέχουν οι καθηγητές που εξέτασαν προφορικά τον μαθητή την πρώτη φορά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στην ΕΠΑ.Σ εξέτασης καθηγητές της απαιτούμενης ειδικότητας διατίθενται για τον σκοπό αυτό καθηγητές από άλλες ΕΠΑ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Άρθρο 27 ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ. 1. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα, στο οποίο γίνεται προφορική και γραπτή εξέ ταση, τίθεται το ένα δεύτερο του αθροίσματος του μέσου όρου των προφορικών βαθμών των τετραμήνων και του βαθμού της τελικής εξέτασης. Ο βαθμός αυτός είναι ακέραιος αριθμός στρογγυλοποιημένος. 2. Στα μαθήματα για τα οποία δεν προβλέπεται γρα πτή εξέταση κατά την περίοδο Μαίου, ως βαθμός ετήσι ας επίδοσης λογίζεται ο μέσος όρος των τετραμηνιαίων βαθμών. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήπο τε λόγο δεν υπάρχει ο ένας από τους τετραμηνιαίους βαθμούς, ο βαθμός αυτός αναπληρώνεται από τον άλλο τετραμηνιαίο βαθμό που πήρε ο μαθητής στο ίδιο μά θημα. 4. Για τα μαθήματα που διδάχτηκαν μόνο κατά το πρώτο ή το δεύτερο τετράμηνο, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου αυτού θεωρείται ως η τελική προφο ρική βαθμολογία του. 5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κα τατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετρά μηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή είναι επαρκής, ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενερ γεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β τετραμή νου το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των

12 11512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μαθημάτων του Β τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος που είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με τον βαθμό «κακώς» μηδέν ένα (01). Άρθρο 28 ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Σε όλες τις τάξεις των ΕΠΑ.Σ ο Γενικός Μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων και εκφράζεται σε μικτό αριθμό. 2. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε αυτά ανα γράφεται στους τίτλους σπουδών, καθώς και στα υπη ρεσιακά βιβλία αλλά δεν λογίζονται στην εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου. 3. Το πτυχίο της Β τάξης των ΕΠΑ.Σ εκδίδεται μια φορά και δεν αλλάζει. 4. Ο μαθητής προάγεται ή απολύεται όταν : Ι. Στα μαθήματα ειδικότητας όπως αυτά θα καθορι στούν με απόφαση Δ.Σ. ο ελάχιστος βαθμός προγαγω γής και απόλυσης θεωρείται το 10 «Σχεδόν καλώς» ΙΙ. Έχει γενικό μέσο όρο σε όλα τα γραπτώς εξεταζό μενα μαθήματα σχεδόν καλώς δέκα (10), ο οποίος υπο λογίζεται από το σύνολο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων συνυπολογογιζομένων και των προφορικών βαθμών. Ο Μαθητής που δεν προάγεται ή δεν απολύεται σύμ φωνα με τα παραπάνω κατά την εξεταστική περίοδο Μαίου του έτους φοίτησης του, παραπέμπεται σε όσα μαθήματα η επίδοσή του είναι ανεπαρκής σε επαναλη πτική εξέταση την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο όσον αφορά την προαγωγή του ή τις επόμενες εξετα στικές περιόδους όσον αφορά την απόλυσή του. ΙΙΙ Το σύνολο των απουσιών που πραγματοποιήθηκαν από τον μαθητή κατά το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει το καθορισμένο όριο των δικαιολογημένων και αδικαι ολόγητων απουσιών. 5. Όταν ο τελικός βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθητή στην Α τάξη μετά και από την συμμετοχή του στις επαναληπτικές εξετάσεις, είναι μικρότερος του δέκα (10) σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, δεν προάγεται. Έχει την δυνατότητα να επαναλάβει την τάξη εφό σον καταβάλει ποσό που ορίζεται με απόφαση Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ.. Εάν δεν προαχθεί και για δεύτερη φορά τότε διαγράφετε οριστικά από την ΕΠΑ.Σ. 6. Όταν ο τελικός βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθητή στην Β τάξη, μετά από την συμμετοχή του στις επανα ληπτικές εξετάσεις, είναι μικρότερος του δέκα (10) σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, δεν απολύεται. Έχει δε την δυνατότητα να λάβει μέρος στις πέντε επόμενες εξεταστικές περιόδους προκειμένου να λάβει βαθμό απόλυσης σε όλα τα μαθήματα. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ύλη που διδάχτηκε κατά το προηγούμενο έτος στο σχολείο που εξετάζο νται οι μαθητές. Οι μαθητές της ανωτέρω κατηγορίας εξετάζονται ενώπιον επιτροπής που συγκροτείται από το Διευθυντή του σχολείου και αποτελείται από δυο καθηγητές της ειδικότητας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας οι οποίοι βαθμολογούν από κοινού την προφορική και γραπτή εξέταση. Ο Μέσος όρος των δύο βαθμολογητών, προφορικής και γραπτής, είναι ο βαθμός του μαθήμα τος. Η εξέταση κατά τα ανωτέρω των μαθητών διενερ γείται στην ΕΠΑ.Σ από την οποία απορρίφθηκαν και στα μαθήματα στα οποία υστέρησαν, προφορικά και γραπτά και απολύονται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28. Μαθητές ΕΠΑ.Σ παρελθόντων σχολικών ετών, που προσέρχονται σε επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις, δεν εξετάζονται σε μαθήματα μετά την παρέ λευση διετίας από την απάλειψή τους από τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας και με την προϋπόθεση ότι η διδακτέα ύλη αυτών δεν περιλαμβάνεται σε άλλα συναφή μαθήματα. Άρθρο 29 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των ΕΠΑ.Σ είναι υπο χρεωτική και χαρακτηρίζεται, ως επαρκής, ελλιπής ή ανεπαρκής, με βάση τις απουσίες, που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους. 2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφ όσον: α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώ θηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας κατ έτος, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. β) Οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν υπερβαίνουν το 30% του ορίου των απουσιών. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Μαίου. 3. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή ο οποί ος : α) Aπουσιάζει πέραν του 20% των προβλεπόμενων συνολικών ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα, όταν αυτό διδάσκεται μία ώρα εβδομαδιαίως ή διδάσκεται κατά την διάρκεια ενός τετραμήνου μόνο. (τετραμηνιαία μα θήματα) β) Απουσιάζει πέραν του 10% των προβλεπόμενων συνολικών ωρών διδασκαλίας, κατά μάθημα που διδά σκεται περισσότερο από μία ώρα εβδομαδιαίως, εκτός των τετραμηνιαίων μαθημάτων όπου ισχύει η περίπτωση 3.α. του άρθρου 29. Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής αποκλείεται των τελικών προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων για το μάθημα ή τα μαθήματα αυτά, θεωρείται ανεξεταστέος και παραπέμπεται για επαναληπτική εξέταση. Η αξιολό γηση κατά την διάρκεια των τετραμήνων του μαθητή, που η φοίτησή του έχει χαρακτηριστεί ελλιπής, γίνεται κανονικά όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Γ. 4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες που: α) υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ωρών διδα σκαλίας του σχολικού έτους, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. β) οι αδικαιολόγητες απουσίες υπερβαίνουν το 30% του ορίου των απουσιών. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, δεν προάγονται και διαγράφονται από τις ΕΠΑ.Σ. Οι μαθητές αυτοί δύνανται να επαναλάβουν την τάξη, με τις ισχύουσες οικονομικές και εκπαιδευτικές

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υποχρεώσεις του έτους επαναφοίτησης στον Ο.Τ.Ε.Κ., το επόμενο σχολικό έτος μετά από σχετική αίτησή τους και έγκριση από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ., στην περίπτωση που οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (λόγοι υγείας του ιδίου, στρά τευσης, θανάτου γονέων ή αδελφών) Ειδικά όταν ο μαθητής υπερβεί το όριο των απουσιών κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους θεωρείται ότι αυτοδίκαια έχει διακόψει την φοίτησή του. Ο Σύλλογος των Καθηγητών μετά από το χρονικό διάστημα των δέκα ημερών από την στιγμή που ο μαθητής υπερβεί το όριο των απουσιών χαρακτηρίζει την φοίτησή του ανεπαρκής. Για αυτό ενημερώνεται ο μαθητής και ο γονέας κηδεμόνας καθώς και το αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ του Ο.Τ.Ε.Κ.. Άρθρο 30 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Η εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πραγματοποιείται όπως περιγράφουν οι σχε τικές διατάξεις του ΥΠΕΠΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙ ΣΕΙΣ Άρθρο 31 ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Η συμπεριφορά μαθητών, που εκδηλώνεται καθοι ονδήποτε τρόπο, με πράξεις ή παραλείψεις κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης, συνιστά τη διαγωγή αυτών. 2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολής κατάστασης των μαθητών που φοιτούν κάθε σχολικό έτος σε ΕΠΑ.Σ και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρείται στα οικεία βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού. 3. Ως προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, που αποτε λεί υποχρέωση αυτών, νοείται η έμπρακτη συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και την ζωή του οικοτροφείου και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διαβι ούν, κάθε δε παρέκκλιση από αυτή, που εκδηλώνεται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με την επι βολή κυρώσεων. 4. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται «κοσμιό τατη», «κοσμία», «επίμεμπτη», ανάλογα με τα συνιστώ ντα αυτή χαρακτηριστικά στοιχεία κατά τις παρακάτω διακρίσεις. α) «κοσμιοτάτη», χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθη τή, όταν αυτός τηρεί απόλυτα την κατά την έννοια της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσα διαγωγή. β) «κοσμία», χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μαθητή, όταν αυτός τηρεί μεν κατά κανόνα την κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού προσήκουσα διαγωγή, όχι όμως και χωρίς παρεκκλίσεις. γ) «επίμεμπτη», χαρακτηρίζεται η διαγωγή του μα θητή, όταν αυτός παρέκκλινε από την κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά η παρέκκλιση αυτής κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανόρθωσης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. Όταν ο μαθητής παρεκκλίνει από την προσήκουσα, κατά την έννοια της παρ. 3, διαγωγή, σε βαθμό ώστε η παρέκκλιση αυτή να δημιουργεί παιδαγωγικό πρόβλημα που υπερβαίνει τις επανορθωτικές δυνατότητες της ΕΠΑ.Σ που φοιτά ο μαθητής, ο μαθητής αυτός, μετά από πρόταση του συλλόγου καθηγητών και σχετική απόφαση του Δ.Σ. των Ο.Τ.Ε.Κ., υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, για να του δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του στα πλαίσια των νέων σχολικών συνθηκών. 5 Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθη τών κάθε ΕΠΑ.Σ ενεργείται μετά τη λήξη και της πρακτι κής άσκησης κάθε τάξης με ειδική πράξη του συλλόγου των διδασκόντων, που αποφαίνεται κατά πλειοψηφία με βάση την εντός και εκτός της ΕΠΑ.Σ συμπεριφορά αυτών και τα τυχόν στα οικεία βιβλία καταχωρηθέντα στοιχεία κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών, κατά την κρίση των διδασκόντων. Για το χαρακτηρισμό της διαγωγής του μαθητή ως κοσμίας ή επίμεμπτης, η πράξη του συλλόγου των διδα σκόντων πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. 6 Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών, ως δε δομένο καθαρά παιδαγωγικού χαρακτήρα, αποτελεί στοιχείο σχολικής αποκλειστικά χρήσης. 7 Δεν επιτρέπεται τροποποίηση της διαγωγής μα θητή από το σύλλογο των διδασκόντων μετά από την με οποιοδήποτε τρόπο οριστική έξοδο αυτού από την ΕΠΑ.Σ. Άρθρο 32 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 1. Για κάθε υπαίτια παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή σύμφωνα με την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 31 και ανάλογα με το βαθμό της παρέκκλισης επιβάλλονται στους μαθητές οι παρακάτω ποινές: i. Γραπτή Παρατήρηση ii. Γραπτή Επίπληξη iii. Ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθη μα iv. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι (2) δύο ήμερες v. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι (5) ημέρες vi. Απομάκρυνση από το οικοτροφείο vii. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. viii. Οριστική διαγραφή 2. Συνδυαστικά με τις παραπάνω ποινές ή μεμονωμένα μπορούν να επιβληθούν χρηματικές κυρώσεις σε περι πτώσεις που αποδεδειγμένα μαθητής προξένησε ζημιά ή φθορά σε κινητή ή ακίνητη περιουσία της ΕΠΑ.Σ Ο.Τ.Ε.Κ. ή στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης. Η αποτίμηση της αξίας των φθορών ή ζημιών γίνεται με ευθύνη του Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ ή του επόπτη πρακτικής άσκησης για την περίοδο πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης 3. Αρμόδια όργανα για να επιβάλλουν τις ποινές και τις κυρώσεις είναι α) Κάθε διδάσκων /σκουσα για τις ποινές i,ii iii. Συγκε κριμένα για τις ποινές i,ii θα προηγείται αιτιολογημένη αναφορά και συνεννόηση με τον Διευθυντή του εκπαι δευτηρίου. β) Ο Διευθυντής της Σχολής για τις ποινές i,ii,iii,iv. γ) Ο Σύλλογος Καθηγητών για τις ποινές v, vi, και για την επιβολή χρηματικών κυρώσεων, στην περίπτωση φθορών, μετά από αιτιολογημένη πράξη του. Ο Σύλλο

14 11514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γος Καθηγητών προτείνει την επιβολή των ποινών vii, viii στο Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. δ) Το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. για την ποινή της αλλαγής σχο λικού περιβάλλοντος και της οριστικής διαγραφής. 4. Στις περιπτώσεις iii,iv,v οι μαθητές οφείλουν να πα ραμένουν στη σχολή κατά τις ώρες των μαθημάτων και να απασχολούνται με μέριμνα του διευθυντή του εκπαιδευτηρίου Άρθρο 33 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Στους μαθητές των ΕΠΑ.Σ που διακρίνονται για τη διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα, απονέ μονται τιμητικές διακρίσεις όπως αναφέρονται παρα κάτω. 2. Ίδιες τιμητικές διακρίσεις απονέμονται στους μαθη τές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας. Άρθρο 34 ΕΙΔΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 1. Σε μαθητές που πέτυχαν γενικό βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» και επέδειξαν διαγωγή «κοσμιότα τη», απονέμεται μετά από απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων «Αριστείο Προόδου» με επίδοση ειδικού διπλώματος. 2. Στον πρώτο από κάθε τάξη ή τμήμα τάξης μαθητή ΕΠΑ.Σ που πέτυχε τουλάχιστον γενικό ετήσιο βαθμό «πολύ καλά» και επέδειξε διαγωγή «κοσμιότατη» απο νέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου των διδα σκόντων, «Βραβείο Προόδου» με επίδοση ειδικού δι πλώματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας απονέμεται και στους ισοβαθμήσαντες ισότιμο αντίστοιχο «Βραβείο Προόδου». 3. Στους μαθητές που δικαιούνται, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 33, ιδιαίτερης τιμη τικής διάκρισης για πράξη αυτοθυσίας ή ασυνήθους ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, αμέσως μετά την τέλεση της πράξης, απονέμεται με απόφαση του Συλλόγου των δι δασκόντων δημόσιος έπαινος ενώπιον του συνόλου των μαθητών και των διδασκόντων καθηγητών που συνέρ χονται μόνο για αυτό. Επιπλέον, στους μαθητές αυτούς επιδίδεται ειδικό δίπλωμα κατά την από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, οριζόμενη ημέρα της επίσημης απονομής των τιμητικών διακρίσεων. 4. O τύπος οι διαστάσεις των υπο του παρόντος άρ θρου, προβλεπομένων ειδικών διπλωμάτων καθορίζο νται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. 5. Οι τιμητικές διακρίσεις απονέμονται σε επίσημη τελετή που καθορίζεται από τον Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ, στην οποία καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι των τοπι κών αρχών, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών και εκπρόσωπος της Διοίκησης του Ο.Τ.Ε.Κ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Άρθρο 35 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 1. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματο ποιούνται υποχρεωτικά στο Α τετράμηνο 2 ημερήσιες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε α) σε Τουριστικές Μονάδες και β) Χώρους Μουσεία πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής στην έδρα που λειτουργεί αντίστοιχα η σχο λική μονάδα της ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. γ) Επιχειρήσεων το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με το εκπαιδευτικό έργο. 2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ. μπορούν να πραγματοποιηθούν μονο ήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις και πάντως όχι περισ σότερες των τεσσάρων (4) κατά το διδακτικό έτος. Άρθρο 36 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 1. Η πραγματοποίηση πολυήμερων εκδρομών δεν είναι υποχρεωτική ούτε για τους καθηγητές ούτε για τους μαθητές. Πρέπει να γίνεται κατάλληλη προετοιμασία στη Σχολή, ώστε να ευαισθητοποιούνται οι μαθητές και να αντιλαμβάνονται πως είναι μία ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη αρχαιολογικό, ιστορικό, οικολογικό, οικονομικό, επαγγελματικό ενδι αφέρον, να γνωρίσουν τη σημερινή πορεία του τόπου μας για πρόοδο. 2. Κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλεται κάθε σχετική προσπάθεια για την πραγματοποίηση των εκδρομών, ιδιαίτερα όταν τις επιβάλλουν εκπαιδευτικοί και επαγ γελματικοί λόγοι και με αυτές προάγεται το γενικό μορφωτικό έργο των ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ.. 3. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της Α τάξης πραγ ματοποιείται μία μονοήμερη υποχρεωτική εκδρομή. 4. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της Β τάξης μπορεί να πραγματοποιηθεί μία πολυήμερη εκπαιδευτική εκ δρομή μέχρι τριών (3) εργάσιμων ημερών στο εσωτερικό της χώρας ή μέχρι πέντε (5) εργασίμων ημερών από και προς τη νησιωτική Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερι κού. Η διάρκεια της εκδρομής δύναται να παραταθεί έως και 2 μη εργάσιμες ημέρες. 5. Για την πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρο μών απαιτείται η συμμετοχή του 70% των μαθητών της τάξης 6. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά καθηγητή συνοδό ορίζεται σε 25 μαθητές. 7. Η Διεύθυνση της σχολής ορίζει και έναν καθηγητή πέρα των καθηγητών συνοδών ως αρχηγό της εκδρομής που συνοδεύει και αυτός την ομάδα των μαθητών. Άρθρο 37 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 1. Για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρο μών (ημερήσιων και πολυήμερων) απαιτείται η έγκριση από τα αρμόδια όργανα, που είναι για τις μονοήμερες ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ., για τις πολυήμερες εκδρομές το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ.. 2. Με σχετικές εγκυκλίους από το αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας καθορίζονται οι διαδικασίες για την έγκριση και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εκ δρομών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΤΥΠΑ Άρθρο 38 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Τα βιβλία που τηρούνται σε κάθε ΕΠΑΣ του ΟΤΕΚ είναι τα ακόλουθα: Πρωτόκολλο Βιβλίο Πράξεων Διευθυντού Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ημερολόγιο Λειτουργίας ΕΠΑΣ Βιβλίο Διδασκόμενης ύλης κατά τάξη ή τμήμα τάξης Βιβλίο Βιβλιοθήκης Μητρώο μαθητών, στο οποίο καταγράφονται τα προ βλεπόμενα στοιχεία ταυτότητας, τα στοιχεία εισόδου, εξόδου, διαγωγής και επίδοσης. Ευρετήριο Βιβλίο φοίτησης ( απουσιολόγιο) Βιβλίο επιβολής κυρώσεων στους μαθητές Βιβλίο εποπτικών μέσων διδασκαλίας Βιβλίο βλαβών και καταστροφών Βιβλίο πτυχίων Ημερολόγιο λειτουργίας του Οικοτροφείου Άρθρο 39 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Ατομικά δελτία μαθητών Ημερήσια δελτία απουσιών Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας Τίτλοι σπουδών Έντυπα επαληθεύσεων τίτλων Υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής μαθητών Έντυπα εισήγησης ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσε ων Καταστάσεις βαθμολογίας προφορικής επίδοσης μα θητών Πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση Πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση Άρθρο 40 ΤΥΠΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 1. Ο τύπος και οι διαστάσεις των εντύπων και των βιβλίων που περιγράφονται στα άρθρα 38 και 39 της παρούσης καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΤΕΚ και είναι κοινά για όλες τις ΕΠΑΣ του ΟΤΕΚ. 2. Τα βιβλία και τα έντυπα είναι δυνατόν να τηρούνται με μηχανογραφικό σύστημα εφόσον έχει εξασφαλισθεί η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας. Τα υπηρεσιακά βιβλία πριν την έναρξη χρήσης τους αριθμούνται ανά σελίδα και συντάσσεται σχετική πράξη στην τελευταία σελίδα από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. 3. Τα ωρολόγια προγράμματα επισημοποιούνται με την σφραγίδα και την υπογραφή του Διευθυντή των ΕΠΑΣ. 4. Ο χρόνος φύλαξης των υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΤΕΚ. ΙΙ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ ον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΙΙΙ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Απριλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

16 11516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Φοίτηση μαθητών Απουσίες

Φοίτηση μαθητών Απουσίες Φοίτηση μαθητών Απουσίες 1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο και από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 2. Η τακτική φοίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή / της μαθήτριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό πρέπει οι γονείς να

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Φοίτηση. Απουσίες και δικαιολόγησή τους

Φοίτηση. Απουσίες και δικαιολόγησή τους Φοίτηση Απουσίες και δικαιολόγησή τους 1. Ενημέρωση του κηδεμόνα Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος, για την παρακολούθηση της φοίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 465/1981. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων

Π.Δ. 465/1981. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων Π.Δ. 465/1981 Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 6 του Ν. 309/ 1976 "περί οργανώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν Τ Α Ι

Ε Ν Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν Τ Α Ι Φ ο ί τ η σ η μ α θ η τ ώ ν 1. Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς φ ο ί τ η σ η ς Την τελευταία ημέρα του Β τετραμήνου στα Λύκεια δεν διεξάγεται διδασκαλία μαθημάτων. Την ημέρα αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 465 της 11/ (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων

Π. Δ. 465 της 11/ (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων Π. Δ. 465 της 11/15.5.81.- (Α' 129). Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγ. 6 του Ν. 309/1976 "περί οργανώσεως και διοικήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/

Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/ 1 Αριθμ. 1045/2016, ΦΕΚ 2236/Β/19.7.2016 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 15/7/2016 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων του 1 ου ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πρώτη ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων του 1 ου ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1 ο ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πρώτη ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων του 1 ου ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Θέματα: Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών Εσωτερικός κανονισμός του σχολείου Αρχαία ελληνική γλώσσα & γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πιο συχνές εργασίες που μπορείτε ή πρέπει να κάνετε στο σχολείο μας και αφορούν μαθητές, γονείς και παλαιούς μαθητές. Α) Παραλαβή απολυτηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΝΕΟ (35) Ελληνική Γλώσσα ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 3/2 Μαθηματικά ΦΥΣΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα, 2 2-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ. Βαθμ. Προτερ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα εξετάσεων... 2 2. Οργάνωση εξετάσεων... 2 3. Διεξαγωγή εξετάσεων... 3 Εσωτερικοί Κανονισμοί Εξετάσεων 1 1. Θέματα εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/20-5-87) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8, της

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( )

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.. 60/06, Π.. 50/08) α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22069 1 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1997 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Καταβολή μερισμάτων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έτους 2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικής: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελ. Λογοτεχνία, Λατινικά, Ιστορία των Κατευθύνσεων: Θετικής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

Θεωρητικής: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελ. Λογοτεχνία, Λατινικά, Ιστορία των Κατευθύνσεων: Θετικής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία. 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σχολ. Έτος 2012-2013 1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. 3475/2006 αρθρ. 3 ( ΦΕΚ 146Α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (Π.Δ. 60/2006) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ Φ.253/120785/Β6/1-11-05 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές καθημερινά και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενήμερο σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σχολ. Έτος :

9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Σχολ. Έτος : 9 ο Γυμνάσιο Αχαρνών Σχολ. Έτος : 2016-17 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 1/9/2016-30/6/2017 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 11 Σεπτ. 20 Ιαν. 2 ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 21 Ιαν. 31 Μαϊου Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα Τάξεις Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Α τάξη Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Κ201 Μ131 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες Α. ΗΜΕΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚANIKΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚANIKΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚANIKΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ψυχικό, 18 Σεπτεμβρίου 2012 Αγαπητοί γονείς, Η Διεύθυνση του Γυμνασίου και ο Σύλλογος των Διδασκόντων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Πότε µπορεί να βγει ένας υποψήφιος από την αίθουσα Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόµενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ στη Γερμανική Γλώσσα

ΘΕΜΑ : Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου & ΕΠΑΛ στη Γερμανική Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37641 18 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3751 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 1 ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 2015-16 ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α 97 49 48 4 Β 101 52 49 4 Γ 65 33 32 3 ΣΥΝΟΛΟ 263 134 129 11 Σχολικό Έτος 2014-15: Μαθητές 256,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 2015-16 1 Άρθρο 1 Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34507 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3362 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1286 12 Σεπτεμβρίου 2006 Όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με τις 1. ΥΑ 139628/Γ2/1-10-2013 (ΦΕΚ 2530/Β/8-10-2013) (Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2013 Γιάννης Βλυσσίδης ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη: 1. Έχουμε μαθήματα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για τη νέα Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση «Λύκειο» Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μ 104 Γ 29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ 149 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 Μ 104 Γ 29 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θ Ε Μ Α: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ---------------------------------- Α. Ημέρα λήξης μαθημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2 Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των βαθμών των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Κ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει

Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει Σχολικό και διδακτικό έτος Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28405 24 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2627 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 133381/Δ4 Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/ τριών στα Επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 Βαθ. Προτερ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 Βαθ. Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, 22-06-09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81 τ. Α'

Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81 τ. Α' Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81 τ. Α' Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 ΦΕΚ 86 τ. Α Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου» (ΕΠΑ.Λ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης. Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016 1 Φ ο ί τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα