ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 1 Ν1000c/5300/B10

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία για την αντιστοίχηση του κάθε άρθρου του τιµολογίου της µελέτης µε συγκεκριµένη τεχνική προδιαγραφή έγινε σε τρία στάδια: Α. Αρχικά εντοπίστηκαν τα άρθρα, των οποίων οι εργασίες αντιστοιχούν ευθέως µε κάποια από τις εγκεκριµένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Π.χ. η εργασία του άρθρου µε Α.Τ. Ε3 «Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες Καβάλας», αντιστοιχεί στην ΕΤΕΠ «Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους». Κάποιες ΕΤΕΠ αντιστοιχούν σε περισσότερα από ένα άρθρα, εφόσον πρόκειται για συναφείς εργασίες. Π.χ. οι ΕΤΕΠ για τα άρθρα των οπλισµένων σκυροδεµάτων, περιγράφουν και τα άρθρα των σεναζ της τοιχοποιίας, αφού αυτά κατασκευάζονται µε οπλισµένο σκυρόδεµα. Κάποια άρθρα που περιλαµβάνουν σύνθετες εργασίες αντιστοιχούν σε περισσότερες από µια ΕΤΕΠ. Π.χ. οι εργασίες του άρθρου µε Α.Τ. Α-4 «Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα» αντιστοιχεί στις ΕΤΕΠ «Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών» και ΕΤΕΠ «ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων» αφού και οι δύο αυτές ΕΤΕΠ περιγράφουν την εργασία φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφών. Β. Στη συνέχεια για τα άρθρα που δεν περιγράφονται ευθέως στο θέµα κάποιας ΕΤΕΠ, έγινε έρευνα στο κείµενο των ΕΤΕΠ όπου περιγράφονται επιµέρους εργασίες και έτσι έγινε η αντιστοίχιση. Π.χ η εργασία του άρθρου µε Α.Τ. Γ1 «Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς)» αντιστοιχήθηκε µε την ΕΤΕΠ «εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα, καθώς στις παραγράφους 4.4, 4.6, 5.1, 5.7.1, αυτής περιλαµβάνονται αναφορές και περιγραφές της εργασίας τοποθέτησης καπλαµά. Γ. Για τα άρθρα των οποίων οι εργασίες δεν αντιστοιχούν στο θέµα κάποιας ΕΤΕΠ, ή δεν περιγράφονται σε κάποια επιµέρους παράγραφο στο κείµενο των ΕΤΕΠ, συντάχθηκαν νέες τεχνικές περιγραφές που στον «Πίνακα Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ» που ακολουθεί αναγράφονται ως Τ.Π.1, 2, 3 Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις προδιαγραφές, αντλήθηκαν από προδιαγραφές που παρείχαν εξειδικευµένοι κατασκευαστές και προµηθευτές. Οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στον πίνακα, παραθέτονται αναλυτικά στην απόφαση: ΙΠΑ /ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 221/Β/2012) που είναι αναρτηµένη στον ιστότοπο Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν εξ αρχής παραθέτονται αµέσως µετά τον πίνακα, στο κεφάλαιο 3 της παρούσας. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 2 Ν1000c/5300/B10

4 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ Κωδικός Άρθρου A.T. Τίτλος Αρθρου Αρθρα Μελέτης ΟΜΑ Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ "ΕΛΟΤ ΤΠ " ΚΩ. ΕΤΕΠ ΟΙΚ Α-1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΙΚ Α-1.1 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ Α-2 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων ΟΙΚ Α-3 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου ΟΙΚ Α-4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ Α-5 Μεταφορές µε αυτοκίνητο ΟΙΚ Α-5.1 διά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Α-6 Καθαρή µεταφορά θραυστου υλικου λατοµειου από αποσταση 12km. Ο Ο Α-25 Α-7 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη ΟΜΑ Α Β: ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ ΟΙΚ Β-1 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού ΟΙΚ Β-1.1 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ Β-1.2 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Β-2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΩΝ Β-2.1 Β-2.2 Πρόσθετη αποζηµίωση για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Πρόσθετη αποζηµίωση για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Β-3 Σκυροδέµατα µικρών έργων ΟΙΚ Β-3.1 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Β-3.2 Πρόσθετη αποζηµίωση για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/ ΟΙΚ Β-4 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ Β-5 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ΟΙΚ Β-5.1 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ Β-5.2 οµικά πλέγµατα B500C (S500s) ΟΙΚ Β-6 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων ΟΜΑ Α Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΟΙΚ Γ-1 Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς) K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 3 Ν1000c/5300/B10

5 ΟΙΚ Γ-2 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm ΟΙΚ Γ-2.1 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) ΟΙΚ Γ-2.2 Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ Γ-3 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα ΟΙΚ Γ-3.1 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων ΟΙΚ Γ-3.2 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 4 Ν1000c/5300/B Γ-4 Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών ΟΙΚ Γ-4.1 Αρµολογήµατα όψεων ηµιξέστων ή ξεστών λιθοδοµών ΟΙΚ Γ-5 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα ΟΙΚ Γ-6 Επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα ΟΙΚ Γ-7 Αρµοκάλυπτρα ΟΙΚ Γ-7.1 Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 100 mm ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Γ-8 Επιστέγαση µε καλαµωτή Τ.Π.1 ΟΜΑ Α Ε: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-1 Γαρµπιλόδεµα παχους 7cm των 350 kg τσιµέντου ΟΙΚ Ε-2 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-3 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες Καβάλας ΟΙΚ Ε-4 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια ΟΙΚ Ε-4.1 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm ΟΙΚ Ε-4.2 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm ΟΙΚ Ε-5 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP ΟΙΚ Ε-5.1 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm ΟΙΚ Ε-6 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-7 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας µε προσθηκη ενισχυτικού πρόσφυσης ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-8 Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαϊκού: Γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 5 cm Τ.Π.2 ΟΙΚ Ε-9 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-10 Εγχάρακτη αντιολισθητική λωρίδα µαρµάρινων βαθµίδων ΟΙΚ Ε-11 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8 cm Τ.Π.3 ΟΙΚ Ε-12 Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-13 Επιστρώσεις από συνθετική ξυλεία Laminate Τ.Π.4 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-14 Σοβατεπιά Laminate πλάτους 5 έως 8 cm Τ.Π.4 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-15 Επιστρώσεις µε συνθετικο χλοοταπητα Τ.Π.5 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-16 Επιστρώσεις µε δαπεδο TARTAN Τ.Π.6 ΟΙΚ Ε-17 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου ΟΙΚ Ε-17.1 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο ΟΙΚ Ε-18 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο ΟΙΚ Ε-18.1 Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους ΟΙΚ Ε-19 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο ΟΙΚ Ε-19.1 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = 2 cm ΟΙΚ Ε-20 Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m ΟΙΚ Ε-20.1 Μπαλκονοποδιές από µάρµαρο πάχους 3 cm ΟΙΚ Ε-21 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό ΟΙΚ Ε-21.1 Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-22 Επενδύσεις βαθµίδων µε χονδροπλακες πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων) ΟΙΚ Ε-23 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα ΟΙΚ Ε-24 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς

6 ΟΙΚ Ε-25 Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών ΟΙΚ Ε-25.1 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου ΟΙΚ Ε-26 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως ΟΙΚ Ε-26.1 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως ΟΙΚ Ε-27 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή γυψοσανίδων µε οικολογικό ακρυλικό χρώµα βάσεως νερού Ο Ο Ε-17.1 Ε-28 ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-29 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες διατρητες ΟΙΚ Ε-30 ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων Τ.Π.7 ΟΙΚ Ε-31 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα ΟΙΚ Ε-32 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες ΟΙΚ Ε-32.1 Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων ΟΙΚ Ε-33 Επιστρώσεις µε συνθετικές µεµβράνες ΟΙΚ Ε-33.1 Μεµβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM) ΟΙΚ Ε-34 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά ΟΙΚ Ε-34.1 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm ΟΙΚ Ε-35 Μεµβράνη HDPE µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολληµένο γεωύφασµα Τ.Π.8 ΟΙΚ Ε-36 Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΙΚ Ε-37 Επένδυση µε ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Ηeraklith ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-38 Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη παχους 8εκ ΟΙΚ Ε-39 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ε-40 Επιστρώσεις µε βότσαλο Τ.Π.9 ΟΜΑ Α ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΟΙΚ ΣΤ-1 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη ΟΙΚ ΣΤ-1.1 Υαλοστάσια περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, µε κάσσα 9x9 cm ΟΙΚ ΣΤ-2 Υαλόθυρα δροµική ξύλινη ΟΙΚ ΣΤ-2.1 Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-3 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm και επενδυση µελαµινης ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm και επενδυση µελαµινης ΟΙΚ ΣΤ-5 Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές ΟΙΚ ΣΤ-6 Πέργκολες και περεµφερή ΟΙΚ ΣΤ-6.1 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός Τ.Π.10 ΟΙΚ ΣΤ-7 Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων ΟΙΚ ΣΤ-7.1 ροµικών τοίχων ΟΙΚ ΣΤ-7.2 Μπατικών τοίχων ΟΙΚ ΣΤ-8 Κιγκλιδώµατα εξωστών Τ.Π.11 ΟΙΚ ΣΤ-9 Χειρολισθήρας ευθύγραµµος διατοµής 9x9 cm ΟΙΚ ΣΤ-9.1 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας Τ.Π.11 ΟΙΚ ΣΤ-10 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-11 Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα Τ.Π.12 ΟΙΚ ΣΤ-12 Κρεµάστρες (port-manteau) απλές ΟΙΚ ΣΤ-13 Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα ΟΙΚ ΣΤ-14 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες ΟΙΚ ΣΤ-14.1 Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min ΟΙΚ ΣΤ-15 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες ΟΙΚ ΣΤ-15.1 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-16 Συστηµα ηλεκτρουδραυλικού µηχανισµού επαναφοράς δίφυλλης πόρτας ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-17 Συστηµα ηλεκτρουδραυλικου µηχανισµου επαναφορας µονόφυλλης πόρτας K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 5 Ν1000c/5300/B10

7 ΟΙΚ ΣΤ-18 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου Τ.Π.13 Υ Ρ ΣΤ-19 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-20 Περίφραξη εξωτερικού γηπέδου ποδοσφάιρου Τ.Π.14 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-21 Ξύλινη σκηνή σε ξύλινο σκελετό Τ.Π.10 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-22 Αυλόπορτες ξυλινες καρφωτές ΟΙΚ ΣΤ-23 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm Τ.Π.15 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-24 Γωνίες προστασίας ακµών βαθµίδων από γαλβανισµενο χάλυβα Τ.Π.3 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-25 Ενδοδαπέδιο κανάλι σωληνώσεων Τ.Π.16 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-26 Επικαλυψη ενδοδαπεδιων καναλιων µε κοντραπλακε ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤ-27 Μεταλλική ανεµόσκαλα Τ.Π.17 ΟΜΑ Α Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚ Ζ-1 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό µάρµαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Τ.Π.18 ΟΙΚ Ζ-2 ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ΟΙΚ Ζ-2.1 ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) Ζ-3 Πινακιδες Ρυθµιστικες Και Ενδειξης Επικινδυνων Θεσεων ΟΙΚ Ο Ο Ε-9.4 Ζ-3.1 Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους Ζ-4 Στύλοι πινακίδων Ο Ο Ε-10.2 Ζ-4.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3 ) ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-5 Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυόµενου συγκροτήµατος Volley Τ.Π.19 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-6 Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση αναδιπλούµενης µπασκέτας από PLEXIGLASS Τ.Π.20 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-7 Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση µεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου Basket και µπασκέτας από PLEXIGLASS Τ.Π.21 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-8 Ιστός σηµαίας εγκατεστηµένος Τ.Π.22 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-9 Προστατευτικό κάλυµα κλιµατιστικών µονάδων δαπέδου από φύλλα αλουµινιου. Τ.Π.23 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-10 Μεταλλική κατασκευή προστασίας ΗΜ εγκαταστάσεων δώµατος Τ.Π.24 ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Ζ-11 Επένδυση κατακόρυφων σωλήνων µε γυψοσανίδα ανθυγρή Τ.Π.25 ΟΜΑ Α Η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ Α10 Η-1 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε µηχανικά µέσα ΠΡΣ Η1 Η-2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΠΡΣ Η1.1 Η-2.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm ΠΡΣ Η1.1.3 Η Ονοµαστικής διαµέτρου Φ ΠΡΣ Η1.1.4 Η Ονοµαστικής διαµέτρου Φ ΠΡΣ Η1.4 Η-3 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού ΠΡΣ Η4.4 Η-4 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα ΠΡΣ Η4.4.3 Η-4.1 Φ ΠΡΣ Η4.9 Η-5 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ΠΡΣ Η4.9.3 Η-5.1 Φ ΠΡΣ Η4.10 Η-6 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες ΠΡΣ Η Η-6.1 Φ ΠΡΣ Η5.1 Η-7 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN ΠΡΣ Η5.1.3 Η-7.1 Φ 1'' ΠΡΣ Η5.13 Η-8 Μανόµετρο γλυκερίνης Φ ΠΡΣ Η8 ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΠΡΣ Η8.1 Η-9 Σταλάκτες ΠΡΣ Η8.1.2 Η-9.1 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος ΠΡΣ H9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΠΡΣ H9.1 Η-10 Ηλεκτροβάνες ΠΡΣ H9.1.1 Η-10.1 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές ΠΡΣ H Η Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ 1'' ΠΡΣ Η9.1.4 Η-11 Πηνία ηλεκτροβανών - ΠΡΣ Η Η-11.1 Συγκράτησης (latching) - ΠΡΣ Η Η-12 Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου ΠΡΣ Η Η-12.1 Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: ΠΡΣ Η Η-13 Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών - ΠΡΣ Η Η Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών - ΠΡΣ 1 Η-14 ένδρα ΠΡΣ 1.4 Η-14.1 ένδρα κατηγορίας ΠΡΣ Ε4 Η-15 Ανοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος ΠΡΣ Ε4.3 Η-15.1 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 6 Ν1000c/5300/B10

8 ΠΡΣ Ε9 Η-16 Φύτευση φυτών ΠΡΣ Ε9.5 Η-16.1 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50-12,00 lt ΠΡΣ Ε11 Η-17 Υποστύλωση δένδρων ΠΡΣ Ε11.1 Η-17.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου ΠΡΣ Ε Η Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m ΠΡΣ ΣΤ1 Η-18.1 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών ΠΡΣ ΣΤ1.3 Η ιαµέτρου έως 0,40 m ΠΡΣ ΣΤ2.1 Η-19.1 Αρδευση φυτών ΠΡΣ ΣΤ Η Αρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο ΠΡΣ ΣΤ3 Η-20 Λιπάνσεις ΠΡΣ ΣΤ 3.2 Η-20.1 Λιπανση φυτων µε λιπαντηρες ΠΡΣ ΣΤ5 Η-21 Φυτοπροστασία ΠΡΣ ΣΤ5.1 Η-21.1 Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m ΠΡΣ ΣΤ6.3 Η-22 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή ΠΡΣ ΣΤ Η-22.1 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε µη φυτευµένους χώρους K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 7 Ν1000c/5300/B10

9 3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Π.) ΤΠ01. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΩΤΗ Επιστέγαση εξωτερικής πέργκολας από σκυρόδεµα, µε πλέγµα καλαµωτής. Τα καλάµια θα είναι ελληνικής προέλευσης, Α ποιότητας, ολόκληρα, χωρίς σκισίµατα, διατοµής 22χιλ. κατ ελάχιστο, χρώµατος φυσικού. Η συγκοµιδή των καλαµιών γίνεται βάσει προδιαγραφών και η αποξήρανση τους µε φυσικές µεθόδους. Πριν την πλέξη τους θα έχουν υποστεί απεντόµωση. H σύνδεση τους θα γίνει µε σύρµα γαλβανιζέ, ή πλαστικοποιηµένο. H συντήρησή τους συνιστάται να γίνεται µε βερνίκι εµποτισµού υδατοδυαλυτό (οικολογικό). Το πλέγµα θα έχει τη µορφή ρολού πλάτους 1,5 µ. ώστε να καλύπτει τα κενά της πέργκολας από σκυρόδεµα πλάτους 1,3µ. και να αλληλοκαλύπτεται από τα όµορα ρολά. Το κάθε πλέγµα θα καρφώνεται σε δοκίδες εµποτισµένης σουηδικής ξυλείας που πακτώνεται µε εκτονούµενα βύσµατα στο άνω τµήµα των δοκών της πέργκολας. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη. Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη προστασία. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: α) να συµµορφώνονται στην u959 οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π 17/96 και Π 159/99 κλπ). β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): - Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. οκιµή αντοχής σε διάτρηση. - Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. - Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας. - Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345: Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 8 Ν1000c/5300/B10

10 Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. ΤΠ02. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΩΣΑΪΚΟ Επάνω σε πλάκα σκυροδέµατος, θα επιστρωθεί γαρµπιλοµωσαικο 5εκ. Πριν από κάθε άλλη εργασία το δάπεδο πρέπει να καθαριστεί και να πλυθεί επιµελώς. Τρόπος εφαρµογής : Ετοιµάζεται µίγµα τσιµέντου σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΤΠ και θραυστών αδρανών, διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. το οποίο διαστρώνεται πάνω στο δάπεδο µε απλή διαβροχή µε τη βοήθεια µυστριού και πήχη. Ακολουθεί αµέσως κυλίνδρωση του στρώµατος προς όλες τις διευθύνσεις. Το δάπεδο πρέπει να είναι λείο, στέρεο, επίπεδο και µόνιµα στεγνό χωρίς υπολείµµατα οικοδοµικών υλικών, τυχόν ρωγµές ή άλλες ατέλειες. Η τελική επιφάνεια του γαρµπιλοµωσαικου δουλεύεται µε ειδική µηχανή λείανσης («ελικόπτερο»). Πριν την εφαρµογή οποιασδήποτε τελικής επικάλυψης θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη µεγέθους 4,0%. Η υγρασία µετριέται µε ειδικό υγρόµετρο ηλεκτροδίων σε βάθος 25,0 χιλ. Παρατηρήσεις: Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. Ο κατασκευαστής πρέπει να συµβουλευθεί και να τηρήσει τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη. Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη προστασία. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: α) να συµµορφώνονται στην u959 οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π 17/96 και Π 159/99 κλπ). β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): - Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. οκιµή K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 9 Ν1000c/5300/B10

11 αντοχής σε διάτρηση. - Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. - Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας. - Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345: Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. ΤΠ3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ Τρόπος εφαρµογής: Επάνω στην πλάκα του σκυροδέµατος, θα επιστρωθεί επιπεδωτική τσιµεντοκονία πάχους τουλάχιστον 3 cm, σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ ΤΠ , πριν από την οποία πρέπει να προηγηθεί µία συγκολλητική στρώση µε οικοδοµική ρητίνη, για καλύτερη πρόσφυση της τσιµεντοκονίας στο υφιστάµενο σκυρόδεµα. Για την επίπαση του δαπέδου θα χρησιµοποιοηθεί έτοιµο τσιµεντοειδές κονίαµα µε κορούνδιο, χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσµικτα για τη σκλήρυνση της επιφάνειας των νέων βιοµηχανικών, ώστε να προκύψει δάπεδο τύπου CT-C80-F10-AR1 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τελικής επιφανείας θα είναι: Φαινόµενο βάρος ξηρού κονιάµατος: 1,71 ± 0,20 kg/lit Αντοχή σε θλίψη: 88,00 ± 5,00 N/mm2 Αντοχή σε κάµψη: 11,00 ± 1,00 N/mm2 Αντοχή σε τριβή: ΑR1 Το υλικό εφαρµόζεται ξηρό, µε επίπαση επάνω στο φρέσκο σκυρόδεµα ή την τσιµεντοκονία και µόλις αυτά αρχίσουν να πήζουν. Εάν χρειάζεται, η επιφάνεια του νωπού σκυροδέµατος ή της τσιµεντοκονίας διαβρέχεται µετά την επίπαση. Κατόπιν το υλικό δουλεύεται µε ειδική µηχανή λείανσης («ελικόπτερο»). Όπου υπάρχουνε σκάλες τοποθετούνται γωνιόκρανα από γαλβανισµένες ισοσκελείς γωνίες διατοµής L ποιότητας ST 37-2 κατά DIN / διαστάσεων 30/30/4 χιλ. για την προστασία των ακµών των βαθµίδων που επιστρώνονται µε βιοµηχανικό δάπεδο. Τα τεµάχια στερεώνονται µε γαλβανισµένους ήλους και τσιµεντοκονία στις βαθµίδες από σκυρόδεµα. Παρατηρήσεις: Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλαχιστον +5ºC. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 10 Ν1000c/5300/B10

12 ΓΕΝΙΚΑ Το προϊόν περιέχει τσιµέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά µε το νερό και ταξινοµείται ως ερεθιστικό. Ο κατασκευαστής πρέπει να συµβουλευθεί κσι να τηρήσει τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία Στην τιµή πειρλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασίες στερέωσης και ενσωµάτωσης µε την επίστρωση του βιοµηχανικού δαπέδου. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας. Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη. Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη προστασία. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: α) να συµµορφώνονται στην u959 οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π 17/96 και Π 159/99 κλπ). β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): - Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. οκιµή αντοχής σε διάτρηση. - Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. - Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) - - Κράνη προστασίας. - Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345: Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο απαιτείται καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη του σώµατος. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες. ΤΠ4. ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ LAMINATE K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 11 Ν1000c/5300/B10

13 TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα πάνελ από laminate πρέπει να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή. Ειδικότερα πρέπει: - να ενδείκνυται για καρέκλες ή πολυθρόνες µε ροδάκια (EN 425, ροδάκια τύπου W), - να είναι ανθεκτικά σε παπούτσια µε τακούνι (EN 433) - να παρουσιάζουν αντοχή κατά των γδαρσιµάτων (EN 438) - ναι είναι σχεδόν άφλεκτα και βραδύκαυστα (τάξη εφεκτικότητας Β1, EN 438) Συγκεκριµένα θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα για βαριά επαγγελµατική χρήση µε τα εξής χαρακτηριστικά, που θα πιστοποιούνται από αναγνωρισµένο ινστιτούτο: - Επίπεδο χρήσης: 23/33 - Τάξη φθοράς: AC5 - Τάξη πρόσφυσης: IC3 - Falling Ball Test: >= 1600 mm - Impact Test: N - Αντοχή σε γδαρσίµατα: Επίπεδο 5 (EN 438-2) - Ηχοµόνωση µε Silent : -18 db Πριν και κατά την τοποθέτηση, κάθε πάνελ θα πρέπει να εξετάζεται για µηχανικές βλάβες και διαφορά στον χρωµατισµό. Εάν κάποιο πάνελ έχει κάποια βλάβη και τοποθετηθεί το δικαίωµα της εγγύησης χάνεται. Τα πάνελ που παρουσιάζουν βλάβη ή αλλοιώσεις αντικαθίστανται. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Α. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: - σφυρί µαραγκού - ξύλινο σφυρί - ξύλινος κύβος - λοστός - σφήνες - πριόνι - µολύβι -ορθογώνιο - µέτρο ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 1. Πριν την τοποθέτηση θα πρέπει τα πάνελ να αποθηκεύονται για τουλάχιστον 48 ώρες στο χώρο που πρόκειται να τοποθετηθούν. Η ενδεδειγµένη θερµοκρασία είναι ο C και η υγρασία στα 70%. 2. Το δάπεδο που θα τοποθετηθεί πρέπει να είναι επίπεδο, στεγνό, καθαρό και σταθερό δάπεδο. Ανωµαλίες του δαπέδου µεγαλύτερες των 3 χιλιοστών πρέπει να εξοµαλύνονται. 3. Πάνω στο τελικό δάπεδο, τοποθετείται αδιάβροχο υπόστρωµα πολυαιθυλενίου πάχους 0,2 χιλ και στη συνέχεια αφρώδες ηχοαπορροφητικό υπόστρωµα πάχους 3χιλ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Τα πάνελ τοποθετούνται «κολυµβητά» και για αυτό το λόγο δεν απαιτείται κόλληση, κάρφωµα ή στερέωµα µε κάποιον άλλο τρόπο στο δάπεδο. 2. Η πρώτη σειρά πάνελ τοποθετείται µε το γλωσσίδιο να κοιτάζει προς τον τοίχο. Πάντοτε πρέπει να αφήνεται ένα περιθώριο διαστολής περίπου 8-10 mm µεταξύ των πάνελ και των σταθερών στοιχείων (κολώνες, πόρτες, σωληνώσεις τοίχεια, κτλ.). Χρησιµοποιούµε σφήνες για να κρατήσουµε το περιθώριο διαστολής. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_TPro_ΠM.doc - 12 Ν1000c/5300/B10

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑ ΠΜ Σ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00m, με την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής.για βάθος ορύγματος 4,0 έως 6,00m ΥΔΡ.0.05.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία

Προμέτρηση Έργων ΠΜ. Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Προμέτρηση Έργων ΠΜ Άρθρο 1 Περιγραφή Φυσικό μέρος 1: Προεπεξεργασία Περιγραφή εργασίας Μήκος [m] Πλάτος [m] Ύψος [m] Όγκος [m 3 ] Επιφάνεια [m 2 ] Βάρος [dan] Εκσκαφές 11,35 13,41 5,1 775,96 Εξυγείανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ T11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ:5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ:4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2016) ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.293,03 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός:145.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.1 ΟΙΚ2124 m3 164,92 5, ΟΙΚ2127 m3 1,00 28, ΟΙΚ2112 m3 533,00 3, ΟΙΚ2115 m3 1,00 9,95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΕΡΝΤΕΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Προυπ.00,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. %) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Σ.Α.Τ.Α. & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-06 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 06 Σφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες τοιχοποιίες 02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας 02 Με εργαλεία χειρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΩ Τ.Υ.Δ.ΧΑΙΩ ΕΡΓΟ: ΑΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ. ΠΡΟΥΠΟΛ.: 1.119.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Α) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: 125.000,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 02 ιαµόρφωση Στεγανοποίηση Αρµών 03 Εργασίες Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,96 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,96 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ / 07/ 2017 ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 1/2016 ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Αριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αθλητικό δάπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 74.400,00 µε Φ.Π.Α. 24% Κ.Α. : 30.7331.03 Α.Μ.: 10/2017 CPV : 45214100-1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2016) ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2016) ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2016) ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 4 5 6 7 3 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-03 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 03 Στεγάνωση αρµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μονόκαιρων Ανεμόμυλων στην Είσοδο του Οροπεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων, Δήμου Καλλιθέας" ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως

χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Εργο : ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης : ΑΚ2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Α) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 5 3 4 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-03-06 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 03 Στεγανοποιήσεις Λιµνοδεξαµενών - ΧΥΤΑ 06 Εξαεριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ:02.30.7321.003 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CPV:45000000-7/44111400-5/34928220-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ : ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Πηγή Χρηµατοδότησης: ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΟΣ : ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Πηγή Χρηµατοδότησης: ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ : ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Πηγή Χρηµατοδότησης: ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α/Α Είδος εργασίας Α.Τ. ΑΝΑΛΥΣΗ Μονάδα Ποσότητα ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η 2 0 1 7 Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2017 Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-08-01-00 12 Σήραγγες 08 Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης 01 Σύστηµα Μέτρησης Συγκλίσεων Επιφανειών και Επένδυσης υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: "Νέο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 300 μαθητών στην περιοχή Λειβαδά της δημοτικής ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : Ανακατασκευή γηπέδου 9χ9 στη.ε. Νεάπολης. Αρ. Μελέτης 58/2013

Έργο : Ανακατασκευή γηπέδου 9χ9 στη.ε. Νεάπολης. Αρ. Μελέτης 58/2013 . Έργο : Ανακατασκευή γηπέδου 9χ9 στη.ε. Νεάπολης Αρ. Μελέτης 58/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ µε βάση την εγκύκλιο 25 ( 17α/04/103/ΦΝ437) Τα παρακάτω άρθρα δεν περιέχονται στα εγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 206.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/13 ΟΜΑΔΑ Ε (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία

Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία Περιγραφή Προϊόντος Πεδία εφαρμογών Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας, ιδανικό για ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές. Κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα