ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Σεπτέµβριος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών Εργασιών που ακολουθεί αναφέρεται στην Οριστική µελέτη του έργου για την έκδοση της οικοδοµικής Άδειας. Καθίσταται αυτονόητο ότι, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία για την εκτέλεση των δηµόσιων έργων, θα ακολουθήσει στάδιο Μελέτης Εφαρµογής, στην οποία θα βασιστεί η εκτέλεση της κατασκευής του έργου, ώστε να προσδιοριστούν µε πληρότητα και ακρίβεια οι λεπτοµέρειες των κατασκευών και να εξασφαλιστεί η ποιότητα και ορθή εκτέλεση του έργου. 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ. Όλες οι χωµατουργικές εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια και τις έγγραφες οδηγίες και εντολές του κυρίου του έργου, µε πιστή εφαρµογή του ιαγράµµατος Εκσκαφών και της Τεχνικής Περιγραφής της Στατικής µελέτης, τηρουµένων αυστηρά των αντιστοίχων σταθµών. Προ της ενάρξεως οποιασδήποτε εργασίας, ο ανάδοχος θα προβεί µε δαπάνες του και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κυρίου του έργου στην λήψη όλων των απαραίτητων τοπογραφικών και λοιπών στοιχείων, για την πιστή εφαρµογή των σχεδίων. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει στις αναγκαίες αντιστηρίξεις των πρανών που θα έχουν τις ακριβείς διαστάσεις των σχεδίων. Οι επιχώσεις µε υλικά λατοµείου θα έχουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και την έγκριση της επίβλεψης. Οι επιχώσεις µε προϊόντα εκσκαφών θα γίνουν µε επιλογή από τις επιτόπου εκσκαφές ή µε δάνειες γαίες κατ απόλυτη κρίση της επίβλεψης. Η διάστρωση θα γίνει κατά στρώσεις µέχρι πάχους 20εκ. και η συµπύκνωση των στρώσεων θα επιτευχθεί µε µηχανική τύπανση και µε σύγχρονη διαβροχή µε νερό. Τα πλεονάζοντα προϊόντα των εκσκαφών µετά την κατασκευή των επιχώσεων, καθώς και όσα από αυτά κρίνονται ακατάλληλα για επιχώσεις και συµπυκνώσεις, θα φορτωθούν και θα µεταφερθούν προς απόρριψη. Οι µεταφορές των προϊόντων εκσκαφών και οι σχετικές φορτοεκφορτώσεις θα εκτελούνται µε οποιαδήποτε µέσα και µεθόδους που εξασφαλίζουν την οµαλή κυκλοφορία µέσα στο εργοτάξιο και την ασφάλεια των εργασιών και των εργαζοµένων. Η απόθεση και διάστρωση των πλεοναζόντων και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών εκτός της περιοχής του έργου θα γίνεται σε τόπους που επιτρέπει η αστυνοµία και οι άλλες αρµόδιες αρχές και µε τρόπο που θα υποδειχθεί από αυτές. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 2/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

3 3. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Άοπλα σκυροδέµατα. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: - Η εξοµαλυντική στρώση καθαριότητας της θεµελίωσης (πέδιλα και δοκοί) από σκυρόδεµα C12/15. - Η διαµόρφωση ρύσεων στα δώµατα του κτιρίου από ελαφροσκυρόδεµα. - Το βιοµηχανικό δάπεδο του υπογείου από σκυρόδεµα C16/20. - Οι υποβάσεις των εσωτερικών δαπέδων από γαρµπιλόδεµα πάχους 6εκ Ελαφρά οπλισµένα σκυροδέµατα. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: -Τα δάπεδα υποβάσεων του υπαίθριου χώρου όπου υποδεικνύεται από την µελέτη, είναι πάχους 15εκ. από σκυρόδεµα C16/20, µε ένα πλέγµα Τ Οπλισµένα σκυροδέµατα. Στην κατηγορία περιλαµβάνονται τα σκυροδέµατα C20/25 που απαιτούνται για την κατασκευή του Φέροντος Οργανισµού του κτιρίου και τα σκυροδέµατα Β φάσης, όπως παρουσιάζονται στην Στατική µελέτη. Στην κατηγορία των οπλισµένων σκυροδεµάτων περιλαµβάνονται επίσης τα δροµικά και µπατικά διαζώµατα (σενάζ), από σκυρόδεµα C16/20, που κατασκευάζονται σε όλες τις πλινθοδοµές. Το πάχος των σενάζ είναι όσο του αντίστοιχου τοίχου και το ύψος κατά κανόνα 15εκ Εµφανή οπλισµένα σκυροδέµατα. Σύµφωνα µε τη µελέτη προβλέπεται η δηµιουργία εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος στα επιµήκη τοιχώµατα που οργανώνουν τη γενική διάταξη των χώρων και σε άλλες επιφάνειες που υποδεικνύονται στα σχέδια της µελέτης ως εµφανείς. Εµφανή επίσης θα παραµείνουν κάποια τµήµατα των φερόντων στοιχείων στο εσωτερικό του κτιρίου (χώρος εισόδου, εκθεσιακοί χώροι, γραφεία, διάδροµος Β στάθµης) καθώς και οι οροφές των εσωτερικών χώρων όπου δεν υπάρχει ψευδοροφή. Επίσης προβλέπονται ακάλυπτες επιφάνειες επιµεληµένου σκυροδέµατος στους βοηθητικούς χώρους του υπογείου. - Όλες οι εµφανείς επιφάνειες οπλισµένου σκυροδέµατος θα κατασκευαστούν µε ξυλότυπο από µπετοφόρµ και σε περιορισµένες επιφάνειες από πλανισµένες σανίδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχέδια τις µελέτης. Οι ξυλότυποι θα αποτελούνται από στοιχεία σταθερών διαστάσεων, καινούργια, που θα επαλειφθούν προ της σκυροδέτησης µε ειδικό λάδι για να διευκολυνθεί το ξεκαλούπωµα. Η γεωµετρία των ξυλοτύπων εµφανίζεται στα σχέδια των Όψεων και Τοµών και η εφαρµογή της θα ελέγχεται πριν από κάθε σκυροδέτηση. Για τµήµατα κατασκευών που δεν απεικονίζονται ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στο µελετητή. - Το τσιµέντο και τα αδρανή θα είναι σταθερής προέλευσης, ποιότητας και απόχρωσης ώστε να αποφευχθούν χρωµατικές διαφοροποιήσεις στην τελική επιφάνεια. Γενικά θα επιδιωχθεί θερµή, ανοιχτή απόχρωση (προς µπεζ) και όχι ψυχρή (προς γκρι-µπλε) και για το σκοπό αυτό θα προηγηθούν της κατασκευής δείγµατα ώστε να προσδιοριστεί η απαιτούµενη αναλογία λευκού τσιµέντου στο µίγµα. Το τελικό δείγµα θα έχει απαραιτήτως την έγκριση του µελετητή και θα παραµείνει στον τόπο του έργου µέχρι το πέρας της κατασκευής. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 3/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

4 - Η διάστρωση του σκυροδέµατος, που θα γίνει παντού µε τη βοήθεια δονητή και µε ιδιαίτερη επιµέλεια, θα είναι συνεχής και χωρίς διακοπές ώστε να µην προκύψουν στην τελική επιφάνεια «ραφές» και χρωµατικές διαφορές. Για το λόγο αυτό, η κατασκευή του ξυλοτύπου και των ικριωµάτων θα είναι τέλεια συντεθειµένη και θα έχει την απαιτούµενη αντοχή. - Οι άνω επιφάνειες δοκών, στηθαίων, πλακών και τοιχείων θα διαµορφώνονται απόλυτα οριζόντιες ήδη από τη φάση της κατασκευής, µε τοποθέτηση ειδικών οδηγών, και όχι εκ των υστέρων µε την προσθήκη τσιµεντοκονίας και θα υφίστανται επεξεργασία λείανσης. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κλίση (στηθαία δωµάτων) αυτή θα εξασφαλίζεται από τη φάση της σκυροδέτησης. - Η διάστρωση και η δόνηση θα γίνουν µε ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε να εξασφαλιστεί καθαρή επιφάνεια σκυροδέµατος χωρίς τρύπες, κενά, φυσαλίδες κλπ. Θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλος ρευστοποιητής σκυροδέµατος, αποκλειόµενης της προσθήκης νερού στο σκυρόδεµα για επίτευξη ρευστότητας σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται δυσκολία λόγω πολυπλοκότητας του ξυλοτύπου ή πυκνότητας του οπλισµού. Γενικά δεν θα γίνουν δεκτές γενικευµένες αστοχίες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, όπως εκτεταµένες επιφάνειες φυσαλίδων, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στην κακή ποιότητα και χρήση του υλικού και των προσµίκτων και ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις από τον προµηθευτή έτοιµου σκυροδέµατος για την ποιότητα του υλικού, µε δεδοµένο ότι οι αστοχίες αυτές θεωρούνται απαράδεκτες και η αποκατάστασή τους θα τον βαρύνει αποκλειστικά. - Μερικές επιφάνειες ανεπίχριστου σκυροδέµατος (σύµφωνα µε τη µελέτη) θα δεχτούν ειδική επεξεργασία - ντεσλίδικο. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει λάξευση της επιφάνειας µε θραπίνα. Το είδος και το βάθος της λάξευσης θα καθοριστούν από την επίβλεψη επί τόπου µετά από κατασκευή «δειγµάτων». - Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις θέσεις διακοπής της σκυροδέτησης ώστε η επόµενη φάση (και κυρίως όταν είναι στο ίδιο επίπεδο) να αποτελεί οµαλή συνέχεια της πρώτης χωρίς προεξοχές, εσοχές κλπ. - Όπου προβλέπεται η χρήση σκοτιών (σύµφωνα µε τα σχέδια των όψεων) θα είναι απολύτως ευθύγραµµες και για τη διαµόρφωσή τους θα χρησιµοποιηθούν ξύλινα πηχάκια τραπεζοειδούς διατοµής 20Χ15χιλ. τα οποία στη συνέχεια θα αφαιρεθούν χωρίς βλάβη της κατασκευής. Εάν υπάρξουν προεξοχές σκυροδέµατος από τυχόν κενά στον ξυλότυπο θα αφαιρεθούν µε κοπίδι. - Για την στήριξη παρειών του ξυλοτύπου στις κατακόρυφες επιφάνειες θα χρησιµοποιηθούν διαµπερείς µεταλλικοί σύνδεσµοι. Οι σύνδεσµοι θα είναι περασµένοι σε πλαστικούς σωλήνες Seifert ώστε να µπορούν να αφαιρεθούν, αποκλειόµενης της ενσωµάτωσής τους στη µάζα του σκυροδέµατος. Οι σύνδεσµοι θα είναι τοποθετηµένοι σε οριζόντιες και κατακόρυφες περασιές και µετά την αφαίρεσή τους, οι οπές θα φράσσονται επιµελώς µε τσιµεντοκονίαµα. - Στην περίπτωση εµφάνισης κάποιας αστοχίας στην επιφάνεια του εµφανούς σκυροδέµατος π.χ. σπάσιµο γωνίας, τρύπες, γυµνά χαλίκια κλπ. η επιδιόρθωση της βλάβης θα γίνει µε την απόλυτη καθοδήγηση της επίβλεψης και θα αντιµετωπιστεί συνολικά. - Γενικά δεν θα χρησιµοποιηθούν φαλτσογωνιές στις ακµές των στοιχείων του οπλισµένου σκυροδέµατος. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η χρήση φαλτσογωνιάς θα είναι από σταθερή γωνία 15Χ15χιλ. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 4/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

5 - Κατά την κατασκευή θα προβλεφτούν οι κάθε είδους διελεύσεις εγκαταστάσεων, όπως φαίνονται στα σχέδια της Στατικής και Η/Μ µελέτης, αποκλειόµενης της εκ των υστέρων διάνοιξης οπών, καναλιών και υποδοχών. - Στα σηµεία που σύµφωνα µε την µελέτη προβλέπεται δεύτερη φάση σκυροδέτησης θα τοποθετούνται οι αντίστοιχες αναµονές συρραφής. - Οι πλάκες όπου εφαρµόζονται ψευδοδάπεδα διαµορφώνονται µε δονητική πήχη ώστε να καταστούν απολύτως επίπεδες για την τοποθέτηση των δαπέδων. - Οι εξωτερικές τελικές επιφάνειες των εµφανών σκυροδεµάτων θα επαλειφθούν µε διαφανές αδιαβροχοποιητικό βερνίκι εµποτισµού τύπου Wall Preserver TSCO. Οι εσωτερικές εµφανείς επιφάνειες σκυροδέµατος θα βερνικωθούν µε άχρωµο διαφανές βερνίκι µατ τύπου Top Coat T.P TSCO για την προστασία τους. Η εφαρµογή θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή Ξυλότυποι Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών, θα εφαρµοστούν στη θεµελίωση και όλα τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού που πρόκειται να επιχριστούν, να επενδυθούν ή να καλυφτούν µε ψευδοροφές Ξυλότυποι εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος, θα εφαρµοστούν για υποστυλώµατα, δοκούς, τοιχεία κλπ και εν γένει στοιχεία του φέροντα οργανισµού που πρέπει να µείνουν εµφανή. Προδιαγραφές ξυλοτύπων εµφανούς σκυροδέµατος. - Οι επιφάνειες εµφανούς οπλισµένου σκυροδέµατος θα κατασκευαστούν όπου υποδεικνύεται στη µελέτη µε εµφανή ξυλότυπο από µπετοφόρµ σταθερών διαστάσεων, σύµφωνα µε τα σχέδια, και πάχους 2,20εκ. Τα φύλλα µπετοφόρµ θα είναι καινούργια και θα έχουν µέχρι πέντε χρήσεις ανά πλευρά. Όπου υποδεικνύεται επιφάνεια από τάβλες, θα κατασκευαστούν µε εµφανή ξυλότυπο από πλανισµένες σανίδες πλάτους 10εκ. καινούργιες, µέχρι δύο χρήσεων ανά πλευρά, ώστε να αποδοθούν λείες και άριστης εµφάνισης επιφάνειες. Οι αρµοί µεταξύ των σανίδων θα είναι απόλυτα ευθύγραµµοι και παράλληλοι και η επαφή των σανίδων µεταξύ τους θα είναι πλήρης ώστε να παρεµποδίζεται και η παραµικρή έξοδος σκυροδέµατος. Οι ξυλότυποι µπετοφόρµ θα τοποθετούνται µε απόσταση 2χιλ. µεταξύ τους (κατακόρυφα και οριζόντια) ώστε να διαγραφεί ο κάναβος του ξυλοτύπου από την υπερχείλιση του σκυροδέµατος. Τυχόν µικροκακοτεχνίες που θα εµφανίζονται µετά το ξεκαλούπωµα θα καθαρίζονται µε συρµατόβουρτσα ενώ το σκυρόδεµα είναι ακόµα νωπό. - Η κατασκευή των ξυλοτύπων θα είναι εξαιρετικά επιµεληµένη, ευθυγραµµισµένη (οριζόντια και κατακόρυφη) και στεγανή. Η αντοχή και η ακαµψία τους θα είναι τέτοια, ώστε να αποκλείονται φουσκώµατα και αποκλίσεις από την κατακόρυφο υποστυλωµάτων και τοιχείων, βέλη οριζόντιων στοιχείων και γενικά παραµορφώσεις και αποκλίσεις από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα κατασκευαστικά σχέδια. Αν παρουσιαστούν τέτοιες αστοχίες, τα αντίστοιχα τµήµατα της κατασκευής θα κατεδαφίζονται. - Κατά την τοποθέτηση του οπλισµού στους ξυλότυπους εµφανούς σκυροδέµατος θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα πλαστικά παρεµβλήµατα (χρώµατος αποκλειστικά γκρίζου) ώστε να διατηρείται ο οπλισµός σε ορισµένη απόσταση (βάθος) από την επιφάνεια του σκυροδέµατος και να αποφευχθεί η εµφάνισή του στην επιφάνεια, κυρίως στις οροφές και τα τοιχεία. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 5/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

6 - Οι σανίδες που θα χρησιµοποιηθούν µία φορά από κάθε όψη, πριν από κάθε χρήση θα επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό τύπου DMA Mapei ή αναλόγου, για την εύκολη και χωρίς συνέπειες αποκόλλησή τους από το σκυρόδεµα κατά το ξεκαλούπωµα. Επίσης, ο ξυλότυπος προ της σκυροδετήσεως, θα διαβρέχεται επί τρεις µέρες µε άφθονο νερό. Η στήριξη των ξυλοτύπων για τις κατακόρυφες επιφάνειες θα γίνεται µε ειδικούς µεταλλικούς συνδέσµους µέσα σε πλαστικά σωληνάκια τύπου Seifert. Οι σύνδεσµοι θα τοποθετούνται σε ορισµένες θέσεις, που θα είναι ισοϋψείς και σε κατακόρυφες περασιές, µετά δε την αφαίρεσή τους, οι οπές θα φράσσονται επιµελώς µε τσιµεντοκονία. - Ο σκελετός στήριξης των ξυλοτύπων θα έχει κατάλληλη πυκνή διάταξη, ώστε να εξασφαλίζεται το απολύτως επίπεδο και απαραµόρφωτο των επιφανειών ανεξάρτητα από το µήκος ή το ύψος τους. - Για τις ανεπίχριστες επιφάνειες επιµεληµένων σκυροδεµάτων του υπογείου θα χρησιµοποιηθούν ξυλότυποι από µπετοφορµ µε κανονικότητα διάταξης αλλά χωρίς απαίτηση µεγέθους φύλλων. εν θα υπάρχουν σκοτίες και οι τελικές επιφάνειες θα βαφούν µε τσιµεντόχρωµα Κατακόρυφα στοιχεία σκιασµού κουφωµάτων Σε ορισµένα κουφώµατα και σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης θα τοποθετηθούν κατακόρυφα, σταθερά προκατασκευασµένα στοιχεία από εµφανές οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα στοιχεία θα είναι πλάτους 12εκ. και θα στερεώνονται στην άνω και κάτω πλευρά σε µεταλλικούς πύρους ενσωµατωµένους στο τοιχείο σκυροδέµατος. Θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα C20/25. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 6/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

7 4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Πλινθοδοµές Γενικά. Πλινθοδοµές εφαρµόζονται σε εσωτερικά χωρίσµατα της Β στάθµης και των Υπόγειων χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων. Θα είναι µπατικές πάχους 20εκ. και χρησιµοποιηθούν οπτόπλινθοι διαστάσεων 12/9/19εκ. που θα επιχρισθούν στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά του τοίχου. Στις περιπτώσεις που οι τοίχοι αποτελούν όρια πυροδιαµερισµάτων, αυτοί θα αποτελούνται από δύο δροµικές πλινθοδοµές σε επαφή, για αποφυγή εγκάρσιων οπών Υλικά Κανόνες δόµησης. Οι πλινθοδοµές θα κατασκευαστούν από αργιλικούς οπτόπλινθους καλά ψηµένους και απαλλαγµένους από µάργα, κόκκους ασβέστη και άλλες ξένες ουσίες και κατά την παραλαβή τους. Πριν τη χρήση τους οι πλίνθοι θα διαβρέχονται µε νερό. Κατά το κτίσιµο θα πρέπει οι αρµοί του κονιάµατος να είναι τελείως οριζόντιοι. Η τοποθέτηση των οπτοπλίνθων θα γίνεται µε άφθονο κονίαµα, ώστε το κονίαµα να γεµίζει τόσο τους οριζόντιους όσο και τους κατακόρυφους αρµούς, το πάχος των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10χιλ. Χρησιµοποιούνται: Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2,5 των 150χγρ τσιµέντου. Οπτόπλινθοι διάτρητοι διαστάσεων 12Χ9Χ19 εκ. Αρµοί έδρασης οριζόντιοι πάχους 1εκ. το πολύ. Ισχυρά συµπλέγµατα στα τέρµατα, στις συναντήσεις και στις διασταυρώσεις τοίχων. Οµοιόµορφη κατανοµή και κατάλληλη ποσότητα κονιάµατος. Προστασία άµεση µετά την κατασκευή του τοίχου από παγοπληξία, απότοµη ξήρανση και καταπονήσεις πριν εξασφαλιστεί η αντοχή του τοίχου. Για τη σύνδεση των οπτοπλινθοδοµών µε στοιχεία από σκυρόδεµα προηγείται πεταχτή τσιµεντοκονία (1:3 κατ ελάχιστον ασβέστη) στην επιφάνεια του σκυροδέµατος µετά από προηγούµενο κατάβρεγµα. Κατά την δόµηση δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη µη άµεση επαφή των πλίνθων µε το σκυρόδεµα αλλά µε την παρεµβολή ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος (περίπου 1εκ.). Η σύνδεση µε τα οριζόντια στοιχεία του φέροντος οργανισµού γίνεται µε σφήνωση λοξών τούβλων και ισχυρή τσιµεντοκονία αφού το κτίσιµο σταµατήσει 10 εκ. κάτω από τον Φ.Ο. και µετά την παρέλευση του αναγκαίου χρόνου για τη συστολή ξηράνσεως του κονιάµατος Ενισχύσεις. Σε όλους τους τοίχους προβλέπονται οριζόντια σενάζ ενίσχυσης από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20. Έχουν πλάτος όσο το πλάτος της αντίστοιχης πλινθοδοµής και ύψος 15εκ. Ο οπλισµός των σενάζ των δροµικών τοίχων είναι 4Φ10, δύο άνω-δύο κάτω και φέρει εγκάρσιους συνδετήρες Φ6/20. Στην περίπτωση συνάντησης σενάζ µε άλλο σενάζ ή στοιχείο σκυροδέµατος, τοποθετούνται τζινέτια µήκους 25εκ που ενσωµατώνονται στο σενάζ και καρφώνονται στην επιφάνεια σκυροδέµατος µε δύο Hilti. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 7/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

8 4.2. Τοίχοι Γυψοσανίδας Γενικά. Τα χωρίσµατα στην περιοχή της Β στάθµης θα κατασκευαστούν κατά κανόνα (εκτός των χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων) από τοιχοπετάσµατα γυψοσανίδας. Η κατασκευή των τοιχοπετασµάτων είναι τύπου ξηράς δόµησης κατά DIN Γενικά, οι τοίχοι γυψοσανίδας φθάνουν µέχρι την οροφή. - Στις περιπτώσεις που οι ξηροί τοίχοι ορίζουν πυροδιαµερίσµατα θα είναι πυράνοχοι µε τη σχετική πιστοποίηση δείκτη πυραντίστασης. - Στα σηµεία επαφής του τοιχοπετάσµατος µε άλλα δοµικά στοιχεία (κολόνες, δάπεδα, τοίχοι) τοποθετούνται ειδικές ταινίες αρµοκάλυπτρων που καλύπτουν τον αρµό και εξασφαλίζουν άριστη αισθητική εµφάνιση. Σε όλες τις γωνίες και ελεύθερες ακµές τοποθετούνται ειδικά γωνιόκρανα. Ως τοιχοπετάσµατα γυψοσανίδας χρησιµοποιούνται : Τοιχοπετάσµατα Γυψοσανίδας πάχους 10εκ. Συνολικό πάχος τοίχου 100χιλ. Η φέρουσα κατασκευή των χωρισµάτων αποτελείται από µεταλλικό σκελετό τύπου KNAUF ή αναλόγου πλάτους 50χιλ. που συντίθεται από: - Μεταλλικούς γαλβανισµένους στρωτήρες UW, πάχους 0,6χιλ. που στερεώνονται στο δάπεδο και την πλάκα οροφής µε βίδες και βύσµατα. - Μεταλλικούς γαλβανισµένους ορθοστάτες CW, πλάτους 50χιλ., πάχους 0,6χιλ. ανά 30εκ. που ενώνονται µε τους στρωτήρες δηµιουργώντας τον σκελετό. Ο σκελετός επενδύεται αµφίπλευρα µε διπλές γυψοσανίδες τύπου KNAUF GKB ή αναλόγου, 12,5χιλ. έκαστη, τοποθετηµένες σταυρωτά και εσωτερικά τοποθετείται µονωτικό υλικό πετροβάµβακα σε πάπλωµα πάχους 50χιλ. και βάρους 50Kg/m 3. Στις περιπτώσεις που το τοιχοπέτασµα βρίσκεται σε υγρούς χώρους, η διπλές γυψοσανίδες προς τον υγρό χώρο θα είναι ανθυγρές Ηχοµονωτικά Τοιχοπετάσµατα Γυψοσανίδας πάχους 20εκ. Συνολικό πάχος τοίχου 200χιλ. Η φέρουσα κατασκευή των χωρισµάτων αποτελείται από διπλό µεταλλικό σκελετό τύπου KNAUF ή αναλόγου πλάτους 75χιλ. έκαστος µε ενδιάµεσο ελαστικό παρέµβυσµα, που συντίθεται από: - ιπλούς µεταλλικούς γαλβανισµένους στρωτήρες UW, πλάτους 75χιλ., πάχους 0,6χιλ. που στερεώνονται στο δάπεδο και την πλάκα οροφής µε βίδες και βύσµατα. - ιπλούς µεταλλικούς γαλβανισµένους ορθοστάτες CW, πλάτους 75χιλ., πάχους 0,6χιλ. ανά 30εκ. που ενώνονται µε τους στρωτήρες δηµιουργώντας τον σκελετό. Ο σκελετός επενδύεται αµφίπλευρα µε διπλές γυψοσανίδες τύπου KNAUF GKB ή αναλόγου, 12,5χιλ. έκαστη, τοποθετηµένες σταυρωτά και εσωτερικά τοποθετείται µονωτικό υλικό πετροβάµβακα σε πάπλωµα πάχους 2Χ50χιλ. και βάρους 50Kg/m Πυράντοχα Τοιχοπετάσµατα Γυψοσανίδας πάχους 10εκ. Τ60. Εφαρµόζονται στις περιοχές shaft ηλεκτρικών οδεύσεων και ηλεκτρικών πινάκων. Συνολικό πάχος τοίχου 100χιλ. Η φέρουσα κατασκευή των χωρισµάτων αποτελείται από µεταλλικό σκελετό τύπου KNAUF πλάτους 50 χιλ. ανά 60εκ. Ο σκελετός, ως ανωτέρω, επενδύεται αµφίπλευρα µε διπλές πυράντοχες γυψοσανίδες τύπου KNAUF GKF ή αναλόγου, 12,5χιλ. έκαστη, τοποθετηµένες σταυρωτά και εσωτερικά τοποθετείται µονωτικό υλικό πετροβάµβακα σε πάπλωµα πάχους 50χιλ. και βάρους 50 Kg/m 3. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 8/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

9 4.3. Χωρίσµατα διαµερισµάτωσης Γραφείων. Οι τοίχοι διαµερισµάτωσης µεταξύ των γραφειακών χώρων θα διαµορφωθούν µε πετάσµατα που αποτελούνται από τοίχο µονής γυψοσανίδας µε ξυλεπένδυση. Ο τοίχος γυψοσανίδας έχει πάχος 7,5εκ. µε πλήρωση πετροβάµβακα πάχους 5εκ. των 50kg/m3 και επενδύεται µε ξύλινη ακουστική επιφάνεια, τύπου n H TOPAKOUSTIK, ενώ το τµήµα στην πίσω απόληξη του χωρίσµατος, σε πλάτος 70εκ. και σε όλο το ύψος, θα είναι γυάλινο, µε υαλοπίνακα από κρύσταλλο laminate 8χιλ. διαυγές. Σε κάποιες περιπτώσεις, προς το υαλοπέτασµα του διαδρόµου, θα διαµορφώνεται κρυφή, ξύλινη θύρα, πλάτους 90εκ., µεταξύ των γραφείων. Στην ξύλινη επιφάνεια, τοποθετούνται αµφίπλευρα, µόνιµα ξύλινα ράφια βιβλιοθήκης, από µοριοσανίδα µε καπλαµά όµοιο µε την επιφάνεια του πανέλου. Στη βάση του χωρίσµατος και κάτω από τα ράφια προσαρµόζεται χαµηλό έπιπλο ύψους 75εκ. µε εσωτερική κατασκευή από κουτιά λευκής µελαµίνης και καπάκια και ντουλαπόφυλλα από µοριοσανίδα µε επένδυση καπλαµά δρυός Τοίχοι Τσιµεντοσανίδας µε ξυλεπένδυση. Οι εξωτερικοί τοίχοι της περιοχής των γραφείων στις εγκάρσιες πλευρές και προς τα αίθρια θα είναι τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση τσιµεντοσανίδας συνολικού πάχους 12,5χιλ. τύπου Aquapanel Knauf, επί µεταλλικού σκελετού, αποτελούµενου από µεταλλικούς γαλβανισµένους στρωτήρες UW, πλάτους 100χιλ., πάχους 0,6χιλ. και µεταλλικούς γαλβανισµένους ορθοστάτες CW, πλάτους 100χιλ., πάχους 0,6χιλ. Το τοιχοπέτασµα θα έχει πλήρωση από πλάκες πετροβάµβακα πάχους 100χιλ. των 50kgr/m³. Οι τοίχοι θα έχουν στην εσωτερική πλευρά ξύλινη επένδυση, τύπου n H TOPAKOUSTIK, όµοια µε αυτή των διαχωριστικών των γραφείων, ενώ στην εξωτερική πλευρά θα έχουν επένδυση από συµπαγές πανέλο HPL, τύπου Fundermax, πάχους 10χιλ. µε επιφάνεια ξύλου και σε οριζόντιες ζώνες πλάτους 40εκ. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 9/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

10 5. ΜΟΝΩΣΕΙΣ (ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ) 5.1. Μόνωση Υπογείων Εξυγίανση - Μόνωση εδαφόπλακας. Η γενική υπόβαση του κτιρίου διαµορφώνεται µε διάστρωση του σκάµµατος του κτιρίου µε γεωύφασµα πολυπροπυλενικών ινών βάρους 200gr/m2. Ακολουθεί διάστρωση σκύρων σε πάχος 30εκ. Η υπόβαση των σκύρων καλύπτεται µε φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 0,5χιλ. και κατασκευάζεται το σκυρόδεµα καθαριότητος. Οι εδαφόπλακες, στις περιοχές των θερµαινόµενων χώρων, εδράζονται επί της επίχωσης και σε τελική στρώση από αµµοχάλικο 3Α ελάχιστου πάχους 20εκ. επί του οποίου διαστρώνεται γεωύφασµα των 200gr/m² και τοποθετούνται θερµοµονωτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 6εκ. που καλύπτονται µε επιφάνεια φύλλων πολυαιθυλενίου, πάχους 0.5χιλ. και στη συνέχεια κατασκευάζεται η εδαφόπλακα. Στις περιοχές των µη θερµαινόµενων χώρων, µετά τη δηµιουργία της υπόβασης των δαπέδων από αµµοχάλικο 3Α διαστρώνεται επιφάνεια φύλλων πολυαιθυλενίου, πάχους 0.5χιλ. και στη συνέχεια κατασκευάζεται η εδαφόπλακα. Η άνω πλευρά της εδαφόπλακας προς το εσωτερικό του κτιρίου επαλείφεται µε ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου ΕSHΑ COAT Νο 6-S". Στο σηµείο επαφής της εδαφόπλακας µε τα περιµετρικά τοιχεία του υπογείου, καθώς και στους αρµούς διακοπής της πλάκας καρφώνεται πριν τη σκυροδέτηση, υδροδιαστελλόµενο µπετονιτικό κορδόνι R101- Esha Περιµετρικό σύστηµα αποστράγγισης (ντρενάζ). Περιµετρικά του κτιρίου θα κατασκευαστεί αποστραγγιστικό δίκτυο (ντρενάζ), το οποίο απολήγει στη βάση της θεµελίωσης σε διάτρητο πλαστικό σωλήνα Φ200, που προστατεύεται µε γεωύφασµα και καλύπτεται µε σκύρα. Ο σωλήνας εδράζεται σε βάση από άοπλο σκυρόδεµα και έχει τις απαιτούµενες κλήσεις προς τα σηµεία απορροής. Στο σωλήνα απορροής απολήγει η αποστραγγιστική µεµβράνη (αυγουλιέρα) των τοιχείων του υπογείου Μόνωση Υπογείων τοιχωµάτων α. Μόνωση Υπογείων τοιχωµάτων σε φυτεµένες περιοχές Για την προστασία των υπόγειων τοιχωµάτων στις θέσεις που γειτνιάζουν µε φυτεµένες περιοχές, δηλαδή στα εξωτερικά περιµετρικά τοιχώµατα εκτός από αυτά της πλευράς του παρκινγκ, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: - Οι εξωτερικές πλευρές των υπόγειων τοιχωµάτων από σκυρόδεµα θα καθαριστούν επιµελώς από ξένα στοιχεία και οι τυχόν αστοχίες (οπές, ρηγµατώσεις, αποσαθρώσεις κλπ) θα αποκατασταθούν µε χρήση επισκευαστικού κονιάµατος τύπου SicaRep. - Οι επιφάνειες θα επαλειφτούν µε ασφαλτικό βερνίκι Eshalac 50S και θα στεγανωθούν µε την τοποθέτηση διπλής αντιριζικής µεµβράνης πλαστοµερούς βάσεως, τύπου EshaGum Antiroot B2, που εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες τοποθέτησης του οίκου παραγωγής. Στην άνω πλευρά του τοιχείου γίνεται µηχανική στήριξη των φύλλων, µε χρήση ίσιας γαλβανισµένης λαµαρίνας διαστάσεων 50 x 1,25mm, βίδες και βύσµατα ανά 25 εκ. η οποία σφραγίζεται µε ασφαλτική µαστίχη ESHASEALER No1. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 10/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

11 - Στους θερµαινόµενους χώρους εξωτερικά της µεµβράνης θα τοποθετηθούν πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, πάχους 6εκ., που τοποθετούνται κολλητές στη στεγανωτική µεµβράνη µε ασφαλτική µαστίχη. - Η στεγάνωση θα προστατευθεί εξωτερικά µε τοποθέτηση αποστραγγιστικής µεµβράνης τύπου αυγουλιέρας, από µεµβράνη πολυστερίνης (P.S.) µε κωνοειδείς προεξοχές πάχους 11mm, καλυπτόµενη από την µία πλευρά µε επανασυγκολλούµενο γεωύφασµα ινών πολυπροπυλενίου, τύπου Nophadrain 200, η οποία θα στερεωθεί µηχανικά, για προστασία από την υδροστατική πίεση και τις φθορές από τις επιχώσεις. Ο τρόπος προσωρινής στήριξης της αποστραγγιστικής µεµβράνης επάνω στο τοιχείο, πραγµατοποιείται µε ειδικά αυτοκόλλητα πλατυκέφαλα καρφιά του κατασκευαστού του στραγγιστηρίου και την αντίστοιχη ροδέλα σύσφιξης β. Μόνωση Υπογείων τοιχωµάτων σε περιοχές χωρίς φύτευση. Στις περιοχές που δεν γειτνιάζουν µε φυτεύσεις θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: - Οι εξωτερικές πλευρές των υπόγειων τοιχωµάτων από σκυρόδεµα θα καθαριστούν επιµελώς από ξένα στοιχεία και οι τυχόν αστοχίες (οπές, ρηγµατώσεις, αποσαθρώσεις κλπ) θα αποκατασταθούν µε χρήση επισκευαστικού κονιάµατος τύπου SicaRep. - Οι επιφάνειες θα στεγανωθούν µε τσιµεντοειδές κονίαµα δύο συστατικών, τύπου SikaTop Seal-107 SH, σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. - Στους θερµαινόµενους χώρους εξωτερικά της µεµβράνης θα τοποθετηθούν πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, πάχους 6εκ., που τοποθετούνται κολλητές επί του τσιµεντοειδούς κονιάµατος. - Η στεγάνωση θα προστατευθεί εξωτερικά µε τοποθέτηση αποστραγγιστικής µεµβράνης τύπου αυγουλιέρας, από µεµβράνη πολυστερίνης (P.S.) µε κωνοειδείς προεξοχές πάχους 11mm, καλυπτόµενη από την µία πλευρά µε επανασυγκολλούµενο γεωύφασµα ινών πολυπροπυλενίου, τύπου Nophadrain 200, η οποία θα στερεωθεί µηχανικά, για προστασία από την υδροστατική πίεση και τις φθορές από τις επιχώσεις α. Μόνωση ώµατος Υπογείων (φυτεµένο δώµα). Όλα τα δώµατα χώρων υποκείµενων του εδάφους θα στεγανοποιηθούν, θα θερµοµονωθούν και θα καλυφτούν µε κηπευτικό χώµα. Οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι: - Προετοιµασία επιφανείας. Η επιφάνεια του δώµατος θα καθαριστεί καλά από σαθρά και ξένα υλικά. Τυχόν φθορές της επιφανείας θα επισκευαστούν µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου µε ακρυλικής βάσεως οικοδοµική ρητίνη τύπου EshaBond. - ηµιουργία φράγµατος υδρατµών. Επάλειψη της επιφάνειας σε δύο στρώσεις, µε υπέρελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα υψηλών προδιαγραφών τύπου Eshaelastic. - Κατασκευή ρύσεων. ηµιουργία στρώσης ρύσεων µε χρήση κυψελωτού κονιοδέµατος. Οι κυρίως στρώσεις του κυψελωτού κονιοδέµατος, θα είναι βάρους 450kg τσιµέντου/m3, ενώ η τελική στρώση και για πάχος 2-3cm, να είναι πατητή τσιµεντοκονία, για επίτευξη στιβαρής τελικής επιφάνειας. Το ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος του κυψελωτού κονιοδέµατος θα είναι 5cm, ενώ οι τελικές κλίσεις θα είναι της τάξεως του 2,5%. Όπου υπάρχουν στηθαία θα κατασκευασθεί περιµετρικό λούκι διαστάσεων 5x5cm. Το λούκι κατασκευάζεται από τσιµεντοκονίαµα σε δύο στρώσεις. Στην πρώτη στρώση χρησιµοποιείται άµµος µπετού ενώ στην δεύτερη άµµος θαλάσσης. Και στις δύο όµως περιπτώσεις εντός του τσιµεντοκονιάµατος προστίθεται ειδική συγκολλητική, αντιρηγµατώδης ρητίνη τύπου EshaBond ή παροµοίου. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 11/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

12 - Αστάρωµα επιφάνειας πριν τη στεγάνωση. Επάλειψη της επιφανείας των ρύσεων µε υγρή ελαστοµερή ασφαλτική κόλλα, ψυχρής εφαρµογής τύπου EshaRoofcoat No10. - Τοποθέτηση Πρώτης Αντιριζικής Στεγανωτικής Στρώσης ιάστρωση και επικόλληση της αντιριζικής ασφαλτικής στεγανωτικής µεµβράνης τύπου EshaGum Antiroot B2. Η αντιριζική ασφαλτική µεµβράνη είναι πλαστοµερούς βάσεως. Το συνολικό της βάρος είναι 4,2kg/m2, φέρει εσωτερικό οπλισµό από πολυεστερικό ύφασµα υψηλών µηχανικών αντοχών ενώ η άνω και κάτω πλευρά της επικαλύπτεται µε φιλµ πολυαιθυλενίου. Η επικόλληση των στεγανωτικών φύλλων της µεµβράνης επιτυγχάνεται µε χρήση φλόγιστρου. Η διάστρωση των φύλλων της µεµβράνης πραγµατοποιείται πάντοτε από το κατώτερο σηµείο των ρύσεων µε την κατά µήκος διάσταση κάθετη προς τις ρύσεις. Οι κατά µήκος αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων της ασφαλτικής στεγανωτικής µεµβράνης είναι κατά 8-10cm και η επικόλληση επιτυγχάνεται στο σηµείο αυτό µε θερµοκόλληση - - σύντηξη του ιδίου υλικού, αφού έχει προηγηθεί η συγκόλληση του υπολοίπου σώµατος της µεµβράνης µε το υπόστρωµα. - Τοποθέτηση εύτερης Στεγανωτικής Αντιριζικής Στρώσης Ακολουθεί διάστρωση και επικόλληση της δεύτερης αντιριζικής ασφαλτικής στεγανωτικής µεµβράνης τύπου EshaGum Antiroot B2. µε ανάλογο τρόπο. Επί των στηθαίων και γενικά επί των κατακόρυφων επιφανειών απόληξης ανέρχεται ειδική λωρίδα της δεύτερης στεγανωτικής µεµβράνης, η οποία υπερκαλύπτει τη λωρίδα της πρώτης στεγανωτικής µεµβράνης κατά τουλάχιστον 15cm, και στερεώνεται µηχανικά µε λάµα γαλβανισµένης λαµαρίνας ανοικτού Γ πλάτους 3cm, 1,25mm πάχους, βίδες και βύσµατα. Η λάµα σφραγίζεται µε ελαστοµερή µαστίχη πολυσουλφιδικής βάσεως τύπου EshaTheioseal δύο συστατικών, αφού προηγουµένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί. - Προστασία στεγανωτικής στρώσης από υψηλής πυκνότητας φύλλο πολυαιθυλενίου τύπου Eshaprotect (HDPE) ή παροµοίου, ελαχίστου πάχους 1,0mm, επάνω από τη στεγανωτική στρώση. Tα φύλλα της αλληλεπικαλύπτονται κατά 8cm. - Αποστραγγιστική στρώση. Ακολουθεί τοποθέτηση της πολυστρωµατικής αποστραγγιστικής µεµβράνης τύπου Nophadrain ND 4+1. από διάτρητο φύλλο πολυστερίνης (P.S.) µε κωνοειδείς προεξοχές, και επικολληµένων αµφίπλευρα, µε επανασυγκολλούµενη κόλλα διαρκείας, δύο µη υφαντών γεωυφασµάτων από ίνες πολυπροπυλενίου. Οι αποστραγγιστικές µεµβράνες, διαστρώνονται µε αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 10cm. - ιάστρωση κηποχώµατος ελάχιστου πάχους 30εκ. Το κηπευτικό χώµα στην περιοχή του δώµατος θα είναι προδιαγραφών Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. τύπου Esha Oxygen Intensive, χωρίς άργιλο, µε πρόσµιξη ελαφρόπετρας και άµµου για σωστή διαπερατότητα. Μεταξύ κηποχώµατος και κατακόρυφων επιφανειών της ανωδοµής, διατηρείται απόσταση 20cm η οποία πληρώνεται µε βότσαλο, κοκκοµετρίας 16-32mm, µε τη χρήση ειδικού πλαστικού διαχωριστικού γωνιακής διατοµής τύπου Green Liner. Στα αίθρια, θα προβλεφτούν θυρίδες επίσκεψης των υδρορροών. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 12/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

13 5.1.4β. Μόνωση βατού ώµατος Υπογείων (µε κυβόλιθους). Για το τµήµα του φυτεµένου δώµατος της Αίθουσας Π.Χ. που είναι βατό και έχει δάπεδο από κυβόλιθους, ακολουθείται η ίδια διαδικασία κατασκευής της µόνωσης του φυτεµένου δώµατος όπως περιγράφηκε παραπάνω, και µέχρι την τοποθέτηση της αποστραγγιστικής στρώσης. - Ως αποστραγγιστική στρώση τοποθετείται η µεµβράνη Nophadrain 600, η οποία τοποθετείται µε τις ανοικτές κυψέλες προς τα κάτω. - Ακολουθεί η διάστρωση θραυστού υλικού σε στρώση που θα καλύπτει την υψοµετρική διαφορά µε το κηπευτικό χώµα του δώµατος και 10εκ. κάτω από την τελική του επιφάνεια. - Η στρώση του θραυστού υλικού καλύπτεται µε γεωύφασµα των 200gr/m². - Στη συνέχεια διαστρώνεται άµµος, σε στρώση 5εκ. - Ως τελική στρώση τοποθετούνται φυσικοί κυβόλιθοι από παλαιωµένο πωρόλιθο, διαστάσεων 10Χ10Χ5 εκ., χρώµατος µπεζ-γκρι, εργοστασίου Moschou. Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται σφηνωτή επί της στρώσεως άµµου, µε την οποία πληρώνονται και τα κενά των αρµών γ. Μόνωση βατού ώµατος Υπογείων (µε πλάκες πωρόλιθου). Για το βατό τµήµα του δώµατος της Αίθουσας Π.Χ. που βρίσκεται µπροστά από το Κυλικείο και αποτελεί τον υπαίθριο χώρο σερβιρίσµατος, ακολουθούνται οι εξής εργασίες. - ηµιουργείται στρώση ρύσεων από γαρµπιλόδεµα. - Ακολουθεί η διάστρωση της στεγάνωσης από διπλή στεγανωτική µεµβράνη, η πρώτη τύπου ΕSHADIEN PYE PV, πάχους 4χιλ. και η δεύτερη ΕSHADIEN PYE PG, πάχους 4χιλ. - Η στεγανωτική µεµβράνη καλύπτεται µε γεωύφασµα των 200gr/m². - Ως τελική στρώση τοποθετούνται πλάκες από πωρόλιθο, διαστάσεων 60Χ60 εκ. και πάχους 2εκ. Οι πλάκες είναι όµοιες µε του εσωτερικού δαπέδου, οµοιογενούς χρώµατος µπεζ-γκρι, εργοστασίου Moschou, στοκαρισµένες, αδιαβροχοποιηµένες και γυαλισµένες και τοποθετούνται κολυµβητές επί τσιµεντοκονιάµατος Θερµοµόνωση οροφής Αίθουσας Π.Χ. Στην οροφή των χώρων της Αίθουσας Π.Χ. θα τοποθετηθεί εσωτερική θερµοµόνωση - ηχοαπορρόφηση, από πλάκες πετροβάµβακα πάχους 5εκ. των 50kgr/m³ Θερµοµόνωση οροφής Υπογείου. Στην οροφή των υπόγειων χώρων των Η/Μ εγκαταστάσεων θα τοποθετηθεί εσωτερική θερµοµόνωση - ηχοµόνωση από πλάκες πετροβάµβακα µε ξυλόµαλλο τύπου Tektalan πάχους 5εκ Θερµοµόνωση εσωτερικών τοίχων Υπογείου. Τα εσωτερικά τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος των υπόγειων χώρων που συνορεύουν µε θερµαινόµενους χώρους θα θερµοµονωθούν - ηχοµονωθούν εσωτερικά µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 5εκ. των 50kgr/m³. Οι πλάκες θα προστατευτούν µε επιφάνεια µεταλλικού πλέγµατος, που θα στερεωθεί µε τη βοήθεια µεταλλικών ορθοστατών από στρατζαριστές διατοµές 25/50/1,5 χιλ. ανά 2,00µ Μόνωση ωµάτων. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 13/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

14 Μόνωση ωµάτων Σύµµεικτης κατασκευής. Τα σύµµεικτα δώµατα του κτιρίου κατασκευάζονται ως εξής: - Επί των κύριων (ΙΡΕ270) και δευτερευόντων (ΙΡΕ180) φορέων του µεταλλικού σκελετού τοποθετείται φύλλο πτυχωτής λαµαρίνας πάχους 0,75χιλ., σύµφωνα µε τη στατική µελέτη. - Περιµετρικά της επιφάνειας του δώµατος κατασκευάζονται µεταλλικά στηθαία ύψους 40εκ. αποτελούµενα από δύο στρατζαριστές µεταλλικές διατοµές 100/60/2χιλ. µε πλήρωση πολυουρεθάνης, στην άνω και κάτω πλευρά και αντίστοιχους ενδιάµεσους ορθοστάτες, τα οποία εδράζονται στον κύριο µεταλλικό φορέα ΙΡΕ 270. Στην εξωτερική πλευρά του δώµατος το στηθαίο καλύπτεται µε επιφάνεια από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,5χιλ. ενώ η εσωτερική πλευρά καλύπτεται µε φύλλο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18χιλ. Στο ενδιάµεσο κενό του στηθαίου τοποθετείται θερµοµόνωση από πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 6εκ. - Επί της πτυχωτής λαµαρίνας διαστρώνεται ελαφροσκυρόδεµα ρύσεων ελάχιστου πάχους 5εκ. και ώστε να επιτευχθεί κλίση τουλάχιστον 1,5%, µε περιµετρικό αρµό 1εκ. - Επάλειψη της επιφάνειας µε υγρό ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΕSΗΑ ROOFCOAT Νο 10 ή ισοδύναµου. - ιάστρωση και επικόλληση της πρώτης στεγανωτικής µεµβράνης τύπου ΕSHADIEN PYE PV, πάχους 4χιλ. Η µεµβράνη είναι ελαστοµερής µε βάση την άσφαλτο και συνθετικό ελαστικό, έχει εσωτερικό πολυεστερικό οπλισµό. Η ελαστοµερής µεµβράνη επικολλάται µε την βοήθεια φλογίστρου και τα στεγανωτικά φύλλα αλληλεπικαλύπτονται 10cm κατά µήκος και 15cm κατά πλάτος τουλάχιστον. - ιάστρωση και επικόλληση της δεύτερης στεγανωτικής µεµβράνης τύπου ESHADIEN PYE PG, πάχους 4χιλ. Η µεµβράνη είναι ελαστοµερούς βάσεως, φέρει πολυεστερικό εσωτερικό οπλισµό και είναι επικαλυµµένη από την άνω πλευρά µε ειδικό πολυεστερικό πάπλωµα των 200gr/m 2. Η αλληλοεπικάλυψη των στεγανωτικών φύλλων της ελαστοµερούς µεµβράνης θα γίνεται κατά 10cm και η επικόλληση επιτυγχάνεται στο σηµείο αυτό µε θερµοσυγκόλληση -σύντηξη του ιδίου υλικού µε χρήση θερµού αέρα, αφού έχει προηγηθεί η συγκόλληση του υπολοίπου σώµατος της µεµβράνης µε το υπόστρωµα µε χρήση φλογίστρου προπανίου. - Θερµοµονωτική στρώση από πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης τύπου ROOFMATE της DOW, πάχους 6εκ. - ιάστρωση µη υφαντού γεωυφάσµατος πολυπροπυλενικών ινών τύπου POLYFELT TS 60 ή παροµοίου βάρους 250gr/m² - Τελική στρώση ελάχιστου πάχους 5-18εκ. από βότσαλο διαµέτρου Φ18/35. - Υδρορροές: Στα στόµια των υδρορροών θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές που θα ενσωµατώνουν τις µεµβράνες και θα καλύπτονται µε σίτα. - Στην εσωτερική πλευρά του δώµατος, κάτω από την πτυχωτή λαµαρίνα θα τοποθετηθούν θερµοµονωτικές ηχοαπορροφητικές πλάκες πετροβάµβακα πάχους 5εκ. των 50kgr/m³ Μόνωση ώµατος Κυλικείου. Το δώµα του κτιρίου θα στεγανοποιηθεί και θα θερµοµονωθεί µε ανεστραµµένη µόνωση. Οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι: - Σχολαστικός καθαρισµός της επιφάνειας και αποµάκρυνση και αποκατάσταση κάθε χαλαρού σηµείου. - ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε επάλειψη σε δυο στρώσεις µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου ΕSHΑ COAT Νο 6-S" ή ισοδύναµου. - Στρώση ρύσεων από κυψελωτό κονιόδεµα, βάρους τσιµέντου 450 kg/m 3, ώστε να επιτευχθεί κλίση τουλάχιστον 1,5%, που θα κατασκευαστεί µε περιµετρικό αρµό 2εκ. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 14/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

15 Η τελική στρώση του κυψελωτού κονιοδέµατος και για πάχος 2-3cm θα είναι πατητή τσιµεντοκονία για την δηµιουργία στιβαρής επιφάνειας. Μετά την ωρίµανση του κυψελωτού κονιοδέµατος, κατασκευάζεται περιµετρικό λούκι αναπτύγµατος έως 0,30m µε τσιµεντοκονίαµα µέσου πάχους 3,5cm, σε δύο στρώσεις (πεταχτό των 450kg και τραβηχτό των 600 kg). - Επάλειψη της επιφάνειας µε υγρό ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΕSΗΑ ROOFCOAT Νο 10 ή ισοδύναµου. - ιάστρωση και επικόλληση της πρώτης στεγανωτικής µεµβράνης τύπου ΕSHADIEN PYE PP, πάχους 4χιλ. Η µεµβράνη είναι ελαστοµερής µε βάση την άσφαλτο και συνθετικό ελαστικό, έχει εσωτερικό πολυεστερικό οπλισµό, επικαλυµµένη και από τις δυο πλευρές µε χαλαζιακή άµµο. Η ελαστοµερής µεµβράνη επικολλάται µε την βοήθεια φλογίστρου και τα στεγανωτικά φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται 10cm κατά µήκος και 15cm κατά πλάτος τουλάχιστον. - ιάστρωση και επικόλληση της δεύτερης στεγανωτικής µεµβράνης τύπου ESHADIEN PYE PP, πάχους 4χιλ. Η µεµβράνη είναι ελαστοµερούς βάσεως, φέρει πολυεστερικό εσωτερικό οπλισµό και είναι επικαλυµµένη από την άνω πλευρά µε ειδικό πολυεστερικό πάπλωµα των 200gr/m 2 ενώ από την κάτω µε χαλαζιακή άµµο. Η αλληλοεπικάλυψη των στεγανωτικών φύλλων της ελαστοµερούς µεµβράνης θα γίνεται κατά 10cm και η επικόλληση επιτυγχάνεται στο σηµείο αυτό µε θερµοσυγκόλληση -σύντηξη του ιδίου υλικού µε χρήση θερµού αέρα, αφού έχει προηγηθεί η συγκόλληση του υπολοίπου σώµατος της µεµβράνης µε το υπόστρωµα µε χρήση φλογίστρου προπανίου. Οι µεµβράνες θα στερεωθούν µε λάµα αλουµινίου, πλάτους 11cm και πάχους 1,2mm, η οποία θα αγκυρώνεται στο στηθαίο ανά 50cm περίπου, µε ανοξείδωτα εκτονωτικά βύσµατα και ροδέλες µε παρέµβυσµα από νεοπρένιο. Η επάνω επιφάνεια του αρµού τοίχου και λάµας θα σφραγισθεί µε ελαστοµερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών τύπου ΕSHΑTHIOSEAL ή ισοδύναµου. - Θερµοµονωτική στρώση από πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης τύπου ROOFMATE της DOW, πάχους 10εκ. - ιάστρωση γεωυφάσµατος µη υφαντού πολυπροπυλενικών ινών τύπου POLYFELT TS 30 ή παρόµοιου βάρους 155gr/m 2. Η διάστρωση γίνεται µε ελεύθερη τοποθέτηση των φύλλων του γεωυφάσµατος και επικάλυψη τουλάχιστον 10cm. - Τελική στρώση ελάχιστου πάχους 15εκ. από βότσαλο διαµέτρου Φ18/35. - Υδρορροές: Στα στόµια των υδρορροών θα τοποθετηθούν ειδικές κεφαλές που θα ενσωµατώνουν τις µεµβράνες και θα καλύπτονται µε σίτα Μόνωση κατακόρυφων στοιχείων κελύφους. Τα κατακόρυφα στοιχεία της ανωδοµής από οπλισµένο σκυρόδεµα θα θερµοµονωθούν στις περιοχές των shaft µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 10εκ. τύπου Shapemate DOW. Παράλληλα, στα δύο από τα τοιχώµατα σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα σχέδια των τοµών - θα τοποθετηθεί κατά τη φάση της σκυροδέτησης θερµοµονωτικό φύλλο Astrofoil 2x8χιλ. για πρόσθετη θερµοµόνωση. 6. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 15/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

16 6.1. Επιχρίσµατα Γενικά. Πριν την κατασκευή κάθε επιχρίσµατος, η επιφάνεια που πρόκειται να επιχρισθεί, θα καθαρίζεται έτσι ώστε να αφαιρεθούν τα πλεονάζοντα κονιάµατα και θα διαβρέχεται ώστε η πρώτη στρώση του κονιάµατος να τοποθετηθεί σε υγρή επιφάνεια. Επίσης κατά την κατασκευή των διαδοχικών στρώσεων των επιχρισµάτων, οι επιφάνειες θα πρέπει να διαβρέχονται πριν τη νέα στρώση. Οι τελικές επιφάνειες, µετά την επίχριση θα πρέπει να είναι οµοιοµερείς, επίπεδοι, τελείως κατακόρυφοι ή οριζόντιοι χωρίς κοιλότητες και λείες, οποιαδήποτε έκταση κι αν έχουν αυτές. Ανάλογα µε το είδος των κονιαµάτων και των στρώσεων θα πρέπει να χρησιµοποιείται άµµος ανάλογης προέλευσης και µεγέθους κόκκου, η οποία θα κοσκινίζεται, όπως επίσης απαραίτητα θα κοσκινίζονται (µε ψιλό κόσκινο) και τα κονιάµατα των τελευταίων στρώσεων (τα ψιλά). Τα εσωτερικά ικριώµατα στα επιχρίσµατα θα στερεώνονται µε επαφή στους τοίχους µε απαγορευµένη τη διάτρηση αυτών ή την ήλωση και στερέωσή τους πάνω στα πλαίσια (κάσες) των πόρτων και παραθύρων. Η εκτέλεση σποραδικών επισκευών (µερεµετιών) θα γίνεται πάντα έντεχνα και από το υλικό της επισκευαζόµενης επιφάνειας, οι δε ενώσεις των παλαιών µε των νέων επιχρισµάτων θα πρέπει να είναι αφανείς Επιχρίσµατα εσωτερικών επιφανειών: Θα είναι τριπτά. -1η στρώση µέσου πάχους 5χιλ. (πεταχτό) µε τσιµεντοκονίαµα των 150χγρ. τσιµέντου. -2η στρώση πάχους 15 χιλ. µε τσιµεντοκονίαµα των 150χγρ. τσιµέντου. -3η στρώση λεία τσιµεντιµαρµαροκονιάµατος µε πάχος στρώσης 6χιλ. περίπου. Όλες οι τρύπες και τα αυλάκια οποιονδήποτε εγκαταστάσεων (Η/Μ, Οικοδοµικών) θα κλείνονται στο στάδιο του λασπώµατος. Κατά την εκτέλεση της εργασίας ιδιαίτερη σηµασία δίνεται: στη διαµόρφωση επίπεδων επιφανειών, τη τήρηση του προβλεπόµενου πάχους του επιχρίσµατος, την αποφυγή στήριξης των ικριωµάτων επιχρίσµατος στην επιφάνεια Ενισχύσεις επιχρισµάτων. Τοποθετούνται υαλοπλέγµατα µεταξύ οπλισµένου σκυροδέµατος και πλινθοδοµών, για να περιορισθούν οι ρηγµατώσεις από θερµοδιαστολές και από σεισµούς. Σε όλες τις ακµές των εσωτερικών επιχρισµάτων και µέχρι ύψους 2,00µ, τοποθετούνται ειδικά γωνιόκρανα από γαλβανισµένο ατσάλι, ισοσκελή, πλευράς 45χιλ, ενδεικτικού τύπου CATNIC Νο051 ή αναλόγου. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 16/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

17 6.2 Επένδυση τοίχων µε πλάκες πωρόλιθου 30Χ60εκ. Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής επενδύονται µε πλάκες πωρόλιθου, διαστάσεων 30X60 εκ., πάχους 12χιλ. όµοιας ποιότητας µε αυτής των δαπέδων. Οι πλάκες τοποθετούνται κολλητές µε χρήση κόλλας πλακιδίων τύπου Elibond sand ή ισοδύναµου και αρµόστοκου επί επιφάνειας απόλυτα επίπεδης. Επενδύονται όλοι οι υγροί χώροι του κτιρίου (WC, καθαρισµού, καµαρίνια) όπου τα πλακίδια φθάνουν µέχρι την ψευδοροφή. Προβλέπονται σε επιφάνειες γυψοσανίδας ή σκυροδέµατος. Η επιφάνεια που θα επενδυθεί καθαρίζεται και ξεσκονίζεται µε βούρτσα. Γίνεται διάστρωση της κόλλας µε βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και «τράβηγµα» της στρώσης µε οδοντωτή σπάτουλα κατά την κατακόρυφη κατεύθυνση. Ακολουθεί η τοποθέτηση των πλακών µε βάση την επιθυµητή διάταξη, σε οριζόντιες στρώσεις από κάτω προς τα πάνω και µε αρµούς πλάτους 1χιλ. το πολύ. Η πλήρωση των κενών γίνεται µε τη χρήση αρµόστοκου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται: Στις διελεύσεις σωληνώσεων και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Στη θέση των ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών. Στα σηµεία τελειώµατος της επένδυσης και σύνδεσης µε άλλα υλικά. Στο τελείωµα προς τα δάπεδα διαµορφώνεται αρµός που σφραγίζεται µε ειδικό υλικό σφράγισης. Μετά το πέρας των εργασιών, οι επιφάνειες επένδυσης θα είναι τελείως επίπεδες, κατακόρυφες, χωρίς ανωµαλίες και σπασίµατα, µε αρµούς ευθύγραµµους, οριζόντιους και κατακόρυφους ισοπαχείς. 6.3 Επένδυση τοίχων µε Κεραµικά πλακίδια. Οι τοίχοι των χώρων W.C. των καµαρινιών επενδύονται µε κεραµικά πλακίδια µονόχρωµα, διαστάσεων 20X20 εκ. εφυαλωµένα, χωρίς ανάγλυφη την ορατή επιφάνεια, λευκής µάζας. Τα πλακίδια τοποθετούνται κολλητά µε χρήση κόλλας πλακιδίων τύπου Elibond sand ή ισοδύναµου και αρµόστοκου επί επιφάνειας απόλυτα επίπεδης Ηχοαπαρροφητική επένδυση από ακρυλικό plexiglas. Προβλέπεται στις πλευρές του Φουαγιέ της Αίθουσας Π.Χ. και αποτελείται από ακουστικά πανέλα ακρυλικού γυαλιού plexiglas, τύπου Panel Absorber Deamp. Τα πανέλα είναι διαφανή, πάχους 5χιλ. και διάτρητα. Τα πανέλα στερεώνονται στα τοιχεία εµφανούς σκυροδέµατος, µέσω ανοξείδωτων µεταλλικών αποστατών Ξύλινη Ηχοαπαρροφητική επένδυση. Ο πίσω τοίχος της Σκηνής της Αίθουσας Π.Χ. επενδύεται µε ξύλινα Ακουστικά πανέλα γραµµικής διάτρησης, τύπου n H TOPAKOUSTIK 12/4M ή αναλόγου της απόλυτης έγκρισης του µελετητή, οι οποίες τοποθετούνται επί του σκελετού του τοίχου γυψοσανίδας, αφού τοποθετηθεί η στρώση πετροβάµβακα πάχους 50χιλ. των 50kgr/m³ Ηχοαπαρροφητική επένδυση πετροβάµβακα µε λινάτσα. Στις αίθουσες των µεταφραστών σε έναν πλάγιο και στον πίσω τοίχο καθώς και σε όλους τους τοίχους του χώρου προβολής, τοποθετείται ηχοαπορροφητική επένδυση από πετροβάµβακα πάχους 5εκ. µε επικάλυψη λινάτσας. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 17/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

18 7. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ Βιοµηχανικό άπεδο. Όλοι οι υπόγειοι χώροι H/M εγκαταστάσεων θα διαστρωθούν µε Βιοµηχανικό δάπεδο λείο. Η κατασκευή του βιοµηχανικού δαπέδου θα γίνει µε υπόστρωµα από γαρµπιλόδεµα, πάχους 10εκ., µε κατάλληλες κλίσεις προς τα σηµεία που θα τοποθετηθούν διατάξεις απορροής και επίπαση µε σκληρυντικό υλικό. Το σκληρυντικό υλικό για την επεξεργασία του βιοµηχανικού δαπέδου θα είναι µίγµα χαλαζιακών αδρανών µεγάλης σκληρότητας, µελετηµένης κοκκοµετρικής σύνθεσης µε πλαστικοποιητικές και συνδετικές ύλες τύπου MASTEPTOP 100 BASF. Η επεξεργασία του δαπέδου θα γίνει µε µηχανικό λειαντήρα. Το δάπεδο θα έχει αρµούς διακοπής ανά 25µ² περίπου. Το σοβατεπί των χώρων θα είναι από µάρµαρο Καβάλας 2Χ7εκ. Το δάπεδο στην έξοδο κινδύνου της Αίθουσας Π.Χ. θα είναι από έγχρωµο βιοµηχανικό έγχρωµο. 7.2 Μαρµαροστρώσεις. Μαραµαροστρώσεις θα εφαρµοστούν στις περιοχές των εισόδων και των κοινόχρηστων χώρων, όπως και στην περιοχή των γραφείων, σύµφωνα µε τα σχέδια των κατόψεων Μαρµάρινο δάπεδο µε πλάκες 60Χ60εκ. Οι κοινόχρηστοι χώροι της Α στάθµης του κτιρίου θα διαστρωθούν µε δάπεδο από πλάκες πωρόλιθου χρώµατος µπεζ γκρι, οµοιογενούς Α διαλογής, εργοστασίου Moschou, διαστάσεων 60Χ60 εκ. και πάχους 20χιλ. Ο πωρόλιθος θα είναι στοκαρισµένος, και αδιαβροχοποιηµένος. Η προµήθεια των µαρµάρων θα γίνει µετά την έγκριση δείγµατος από την επίβλεψη και τον µελετητή. Η τοποθέτηση των µαρµάρων θα γίνεται µε κονίαµα (κολυµβητά), και µε τρόπο ώστε να έχουµε τέλεια συγκόλληση των πλακών µε το υπόστρωµα σε όλη την επιφάνεια έδρασής τους. Οι κατακόρυφες έδρες επαφής των πλακών θα είναι τελείως κάθετες στις επιφάνειες όψεων. Η τοποθέτηση θα γίνει σε υπόστρωµα από στρώση γαρµπιλοδέµατος πάχους 6εκ. Οι µαρµάρινες πλάκες τοποθετούνται µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:3 των 150 χγρ λευκού τσιµέντου και λευκής άµµου. Οι αρµοί θα έχουν πλάτος 1χιλ. Καθαρίζονται καλά και γεµίζουν υδαρή τσιµεντοπολτό στην απόχρωση του δαπέδου. Επίσης θα υπάρχει αρµός διαστολής πλάτους 1εκ. περίπου ανά 25µ² δαπέδου, ο οποίος σφραγίζεται µε ειδική µαστίχη σφράγισης µπεζ-γκρι χρώµατος. Ανάλογος αρµός θα υπάρχει στην περίµετρο του δαπέδου όπου το δάπεδο έρχεται σε επαφή µε κατακόρυφα στοιχεία εµφανούς σκυροδέµατος Μαρµάρινο δάπεδο µε πλάκες 10Χ10εκ. Οι κοινόχρηστοι χώροι της Β στάθµης του κτιρίου θα διαστρωθούν µε δάπεδο από πλάκες πωρόλιθου χρώµατος µπεζ γκρι, διαστάσεων 10Χ10 εκ. και πάχους 16χιλ., όµοιας ποιότητας µε αυτόν της Α στάθµης, χωρίς όµως απαίτηση οµοιογένειας, εργοστασίου Moschou, Ο πωρόλιθος θα είναι παλαιωµένος, στοκαρισµένος και αδιαβροχοποιηµένος και θα διαστρωθεί µε αρµολόγηµα. Η διάστρωση θα γίνει επί τσιµεντοκονιάµατος λευκού τσιµέντου. Οι αρµοί θα πληρωθούν µε υδαρή τσιµεντοπολτό, ανάλογης απόχρωσης µε αυτής των µαρµάρων. Στην περίµετρο του χώρου όπου το δάπεδο έρχεται σε επαφή µε κατακόρυφα στοιχεία εµφανούς σκυροδέµατος αφήνεται αρµός 1εκ. που πληρώνεται µε ειδική µαστίχη αρµολογήµατος παρόµοιας απόχρωσης. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 18/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

19 Μαρµάρινο δάπεδο 60Χ60εκ. επί Ψευδοδαπέδου Το υπερυψωµένο δάπεδο που θα εφαρµοστεί στους χώρους που υποδεικνύονται από τη µελέτη (γραφεία) θα είναι της NORIT-LINDER τύπος Floor& More Ν30xL/Α. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου είναι από τετραγωνικές πλάκες στοκαρισµένου και γυαλισµένου πωρόλιθου χρώµατος µπεζ - γκρι, εργοστασίου Moschou, διαστάσεων 60Χ60 εκ. και πάχους 20χιλ. Οι πλάκες τοποθετούνται κολλητές µε κόλλα µαρµάρου τύπου Granirapid Mapei στην επιφάνεια του ψευδοδαπέδου. Η επιφάνεια του ψευδοδαπέδου είναι από ινοπλισµένες πλάκες ανυδρίτη, µε περιµετρικό τελείωµα ειδικών εγκοπών, οι οποίες επικολλούνται µεταξύ τους µε ειδική κόλλα συγκόλλησης CPU Norit, έτσι ώστε να δηµιουργούνται πλήρως συµπαγείς αρµοί δαπέδου, µη διαπερατοί από τον καπνό και υψηλή αξιοπιστία από πλευράς πυροπροστασίας. Η τελική επιφάνεια καθίσταται πλήρως µονολιθική και επίπεδη χωρίς υψοµετρικές διαφορές µεταξύ των πλακών και αποκλείει τις κάθε είδους µικροµετατοπίσεις και τριξίµατα των πλακών του δαπέδου. Τα στηρίγµατα είναι µεταλλικά µε δυνατότητα ρύθµισης ±3εκ. και επικολλούνται στην πλάκα σκυροδέµατος, η οποία πρέπει να κατασκευαστεί τελείως επίπεδη, και στις πλάκες ανυδρίτη. Η επισκεψιµότητα του δαπέδου εξασφαλίζεται µε τη δηµιουργία θυρίδων στα σηµεία που θα υποδειχθούν. Το δάπεδο απολήγει στους περιµετρικούς τοίχους και τα λοιπά δοµικά στοιχεία µέσω αντιθορυβικού παρεµβύσµατος Επενδύσεις βαθµίδων κλίµακας. α. Τα Κλιµακοστάσια του κτιρίου επιστρώνεται µε πλάκες πωρόλιθου στοκαρισµένου, γυαλισµένου και αδιαβροχοποιηµένου, χρώµατος µπεζ γκρι, οµοιογενούς Α διαλογής, εργοστασίου Moschou. Τα πατήµατα έχουν πάχος 3εκ. και τα ρίχτια 2εκ. και αποτελούνται αµφότερα από ενιαία τεµάχια. Πάτηµα και ρίχτι έρχονται πρόσωπο, µε σκοτία 10χιλ. που διαµορφώνεται στην άνω πλευρά του ριχτιού. Η τοποθέτηση γίνεται µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα λευκού τσιµέντου. β. Η βαθµίδες στην περιοχή των κλιµακωτών επιπέδων της Εισόδου διαµορφώνονται από ολόσωµα τεµάχια πωρόλιθου, στοκαρισµένου, αδιαβροχοποιηµένου και γυαλισµένου στις ελεύθερες επιφάνειες. γ. Τα πατήµατα του κλιµακοστάσιου των παρασκηνίων είναι ξύλινα πάχους 3εκ Ξύλινα άπεδα Το δάπεδο της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και της Σκηνής είναι ξύλινο, από ξυλεία ρυός Α ποιότητας και για την τοποθέτησή του στην περιοχή των κερκίδων και της σκηνής απαιτείται η δηµιουργία µεταλλικής κατασκευής που θα διαµορφώσει τις υψοµετρίες του δαπέδου (όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο Μεταλλικές Κατασκευές). Το δάπεδο στην περιοχή της πλάκας σκυροδέµατος έχει συνολικό ύψος 100χιλ. και η κατασκευή του έχει ως εξής : - Επί της πλάκας σκυροδέµατος τοποθετείται σκελετός από καδρόνια λευκής ξυλείας ερυθρελάτης 40Χ55χιλ. τα οποία τοποθετούνται ανά 40εκ. και παράλληλα µε τη µεγάλη διάσταση της Αίθουσας. Για την ευθυγράµµιση του σκελετού σε σχέση µε την πλάκα χρησιµοποιούνται ξύλινα πηχάκια κυµαινόµενης διάστασης. Επί του ξύλινου σκελετού διαστρώνονται φύλλα µοριοσανίδας πάχους 22χιλ. που διαµορφώνουν την ενιαία υπόβαση του δαπέδου. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 19/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

20 Το τελικό δάπεδο αποτελείται από σανίδες ξυλείας δρυός, πάχους 22χιλ., πλάτους 100χιλ. και µήκους 1,10 1,80µ. που τοποθετούνται κολλητές και καρφωτές στην υπόβαση της µοριοσανίδας. - Στις περιοχές της µεταλλικής κατασκευής, αυτή διαστρώνεται µε διπλά φύλλα µοριοσανίδας 22χιλ. έκαστο, ώστε να δηµιουργηθεί η ενιαία επιφάνεια της υπόβασης για την τοποθέτηση του δαπέδου. Τα δύο φύλλα της µοριοσανίδας τοποθετούνται µε διασταυρούµενους αρµούς και στερεώνονται στον µεταλλικό σκελετό µε λαµαρινόβιδες. Η τελική επιφάνεια αποτελείται από σανίδες ξυλείας δρυός, πάχους 22χιλ. και µήκους 1,10 1,80µ. που τοποθετούνται κολλητές και καρφωτές στην υπόβαση της µοριοσανίδας. Για την δηµιουργία των σκαλοπατιών στους αναβαθµούς χρησιµοποιούνται ξύλινοι τάκοι από ερυθρελάτη διαστάσεων 210Χ100χιλ. επί των οποίων τοποθετείται η διπλή µοριοσανίδα και το τελικό ξύλινο δάπεδο. Τα ρίχτια των αναβαθµών και των σκαλοπατιών εδράζονται στα αντίστοιχα πατήµατα µέσω λεπτού αντικραδασµικού φύλλου φελλού πάχους 5χιλ. Για τη δηµιουργία του πρώτου (άνω) αναβαθµού χρησιµοποιούνται ξύλινα πηχάκια που καρφώνονται στο σόκορο της πλάκας και σε όλο το µήκος για να εφαρµοστεί το πρώτο ρίχτι. Στις περιοχές όπου το ξύλινο δάπεδο απολήγει σε τοίχο γυψοσανίδας, τοποθετείται ξύλινο σοβατεπί 1,5Χ10εκ. Στις περιοχές όπου το ξύλινο δάπεδο απολήγει σε στοιχείο εµφανούς σκυροδέµατος, διαµορφώνεται αρµός δαπέδου, που καλύπτεται µε λωρίδα φελλού άπεδο Μοκέτας. Στους χώρους Μεταφραστών οµιλητών και στο θάλαµο Προβολής ήχου εφαρµόζεται δάπεδο από µοκέτα αντιστατική πολυαµιδίου µε πέλος 0,5εκ., επί µαλακού υποστρώµατος πάχους 1εκ., τύπου Mila - Desso, η οποία τοποθετείται κολλητή επί του λειασµένου και καθαρού υποστρώµατος τσιµεντοκονιάµατος ή σκυροδέµατος στην πλάκα ορόφου, µε κόλλα σε υδατική διασπορά µε πολύ χαµηλή εκποµπή πτητικών οργανικών ουσιών τύπου AQUACOL T της MAPEI Spa. Το σοβατεπί είναι ξύλινο, από λουστραρισµένο ξύλο δρυός, διατοµής 1.5Χ10εκ. µε εργαλείο και τοποθετούνται καρφωτά µε ανοξείδωτα καρφιά. Όπου η µοκέτα συναντά δάπεδο άλλου υλικού, τοποθετείται ορειχάλκινο αρµοκάλυπτρο άπεδο από κεραµικά πλακίδια. Στους χώρους W.C. των καµαρινιών θα τοποθετηθεί δάπεδο από κεραµικά πλακίδια διαστάσεων 20Χ20 εκ. που τοποθετούνται κολλητά σε υπόβαση από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 14χιλ. το οποίο εφαρµόζεται επί του υποστρώµατος από µοριοσανίδες του ξύλινου δαπέδου άπεδο από µεταλλικές σχάρες. Η άνω επιφάνεια των Cour anglaise καλύπτεται µε βατή επιφάνεια από µεταλλικές ηλεκτροσυντηγµένες σχάρες γαλβανισµένες, λάµας 30/3χιλ. και βρόγχου 25/76χιλ. Η µεταλλική σχάρα εδράζεται εκατέρωθεν σε γαλβανισµένη µεταλλική γωνία L100/100 χιλ. που στερεώνεται στα τοιχεία σκυροδέµατος και σε εγκάρσιες τραβέρσες από γαλβανισµένες διατοµές Τ100/100 που γεφυρώνουν το άνοιγµα µεταξύ των γωνιών ανά διαστήµατα των 1,60µ. ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 20/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1210 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟ ΑΤΟΕ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 ΟΚΤ 2007 σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ............ ΕΡΓΟ:.......... ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΞΕΝΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΕΣΗ : Παπαστράτου 71, Ο.Τ. 23, ΑΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα