Απώιεηα όξαζεο κεηά από αθαίξεζε ειαίνπ ζηιηθόλεο. Ματίνα Καμπανάροσ Νοσοκομείο Ερσθρός Στασρός, Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απώιεηα όξαζεο κεηά από αθαίξεζε ειαίνπ ζηιηθόλεο. Ματίνα Καμπανάροσ Νοσοκομείο Ερσθρός Στασρός, Αθήνα"

Transcript

1 Απώιεηα όξαζεο κεηά από αθαίξεζε ειαίνπ ζηιηθόλεο Ματίνα Καμπανάροσ Νοσοκομείο Ερσθρός Στασρός, Αθήνα

2 Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ 24 εηώλ άvδξαο Γηαηηηξαίλνλ νθζαικηθό ηξαύκα (κε ζύξκα) VA=LP, IOP <10mmHg Γηάηξεζε θεξαηνεηδνύο, ύθαηκα, ηξηδνδηάιπζε Φεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηξαύκαηνο (corneal sutures 10.0),

3 B-scan αξγόηεξα: απνθόιιεζε ρνξηνεηδνύο θαη ακθηβιεζηξνεηδνύο 2 ν ρεηξνπξγείν (5 εκέξεο αξγόηεξα) Pars plana vitrectomy, παξνρέηεπζε αηκνξξαγίαο ρνξηνεηδνύο επηπωκαηηζκόο κε silicone oil 5700

4 Μεηεγρεηξεηηθή VA= CF Αθαίξεζε ζηιηθόλεο- 6 κήλεο αξγόηεξα 2 εβδνκάδεο κεηά αθαίξεζε ζηιηθόλεο= κείωζε VA ζε LP Βπζνζθόπεζε: επηθεθνιεκκέλνο ακθηβιεζηξνεηδήο, ρωξίο άιια ηδηαίηεξα θιηληθά επξήκαηα

5 FFA θαη OCT: ρωξίο ηδηαίηεξα παζνινγηθά επξήκαηα πνπ λα δηθαηνινγνύλ ρακειή νπηηθή νμύηεηα Malingering? (non organic visual loss?) Ηιεθηξνθπζηνινγία

6 Flash VER RE Γεμηόο νθζαικόο LE Αξηζηεξόο νθζαικόο

7 Ηιεθηξνακθηβιεζηξνεηδνγξάθεκα (FFERG) Rod ERG Γεμηόο νθζαικόο Αξηζηεξόο νθζαικόο White flash ERG Photopic ERG Flicker ERG

8 Από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία Visual loss following removal of intraocular silicone oil. Cazabon et al. BJO 2005 Loss of vision once silicone oil has been removed. Satchi K et al Retina Vision loss associated with the use and removal of intraocular silicone oil Williams P, et al. Jr Clin Ophthalmol 2008.

9 Μεηαβνιή ηεο VA κεηά από αθαίξεζε ζηιηθόλεο ζε 7 αζζελείο - Φωξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζηιηθόλεο - Κεληξηθό ζθόηωκα - Φπζηνινγηθά: FFA θαη Time Domain OCT

10 Hιεθηξνθπζηνινγηθόο έιεγρνο

11 A) Aηηηνινγία απώιεηα όξαζεο? δηαδηθαζία ρεηξνπξγηθήο αθαίξεζε ζηιηθόλεο Φωηνηνμηθόηεηα Τνμηθόηεηα από PFCL, ICG, trypan blue Mεραληθόο ηξαπκαηηζκόο (δηεγρεηξεηηθή αύμεζε ελδνθζάικηαο πίεζεο, ILM peeling, PVD, trypan blue)

12 ΟΧΙ μόνο αυτή, περιστατικά στην βιβλιογραυία με απώλεια όρασης πριν την αυαίρεση σιλικόνης! Visual loss may be due to silicone oil tamponade effect rather than silicone oil removal Rani PK et al. BJO Vision loss associated with the use and removal of intraocular silicone oil Williams P, et al. Jr Clin Ophthalmol Central scotoma associated with intraocular silicone oil tamponade develops before oil removal. Herbert et al. Graefe's Archive for Clinical Experimental Ophthalmology 2006 Visual loss after silicone oil removal. Herber et al. ΒJO 2005

13 7 ζηνπο 10 αζζελείο είραλ κείωζε όξαζεο > 3 Snellen γξακκέο πξηλ ηελ αθαίξεζε ζηιηθόλεο Vision loss associated with the use and removal of intraocular silicone oil Williams P, et al. Jr Clin Ophthalmol αζζελείο ζηνπο 12: απώιεηα όξαζεο ζε 1 θαη 5 κήλεο κεηά ηελ έλζεζε ζηιηθόλεο PERG= παζνινγηθό ζε 1 αζζελή 2 εβδνκάδεο κεηά (6/6-6/36, ρωξίο βειηίωζε κεηά ηελ αθαίξεζε ζηιηθόλεο) Visual loss after silicone oil removal. Herber et al. ΒJO αζζελείο αλέπηπμαλ θεηξηθά ζθνηώκαηα θαη κείωζε όξαζεο (κέζνο όξνο 0.93 LogMAR, κέζνο όξνο 2.7 κήλεο κεηά ηελ έλζεζε ζηιηθόλεο) OCT =θθ, PERG= παζνινγηθό Central scotoma associated with intraocular silicone oil tamponade develops before oil removal. Herbert et al. Graefe's Archive for Clinical Experimental Ophthalmology 2006

14 PVEP= θαζπζηέξεζε θαη κεηωκέλα δπλακηθά ζε όινπο PERG= κείωζε (1,2,4,5) FFERG= κείωζε (1,2,4,5) Central scotoma associated with intraocular silicone oil tamponade develops before oil removal. Herbert et al. Graefe's Archive for Clinical Experimental Ophthalmology 2006

15 1. Απόηνκεο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπ νθζαικνύ θπξίωο ζην Κ+ κεηά ηελ είζνδν ζηαγνληδίωλ ζηιηθόλεο ζε ηζηνύο= κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο 2. Απμεηηθνί παξάγνληεο 3. Τνμηθόηεηα θωηόο (αθνύ ην έιαην είλαη θαιύηεξνο αγωγόο ηνπ θωηόο από ην aqueous) + Β) Aηηηνινγία απώιεηα όξαζεο? ην ίδην ην έιαην ηεο ζηιηθόλεο 4. Η ζηιηθόλε δηαιύεη ηηο ιηπνδηαιπηέο ρξωζηηθέο ηεο ωρξάο (lutein and zeaxanthin) κείωζε απηώλ 3 εβδνκάδεο κεηά αθαίξεζε ζηιηθόλεο (MPOD κε SLO), 2-3 ) 1. Silicone oil concentrates fibrogenic growth factors in the retro-oil fluid. Asaria RH et al, BJO Interactions between light and vitreous fluid substitutes. Azzolini C et al. Arch Ophthalmol Foveal light exposure is increased at the time of removal of silicone oil with the potential for phototoxicity. Dogramaci M et al. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Visual loss after silicone oil removal. Herber et al. ΒJO 2005

16 - VA - Oπηηθά πεδία - Ηιεθηξνθπζηνινγηθόο έιεγρνο = ιεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο? αλαηνκηθέο δηαηαξαρέο.. Σηνηρεηνζέηεζε απώιεηαο όξαζεο κεηά ηελ έλζεζε/ αθαίξεζε ζηιηθόλεο (Newsome et al., 2004)? είλαη ην OCT πξαγκαηηθά θπζηνινγηθό

17 Με ηε ρξήζε ηνπ spectral domain ΟCT - 33% (3 από 9) ηωλ αζζελώλ κε απνθόιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνύο -macula on, θαη αλακελόκελε VA 20/20 = εκθάληζαλ ζνβαξή απώιεηα όξαζεο κεηά ηελ έλζεζε ζηιηθόλεο = ζνβαξή κείωζε ηνπ πάρνπο ηωλ έζω ζηηβάδωλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή (απώιεηα λεπξηθώλ θπηηάξωλ ζε ωρξά?) Visual loss after use of intraocular silicone oil associated with thinning of inner retinal layers. Christensen et al, Acta Ophthalmologica, 2012.

18 Μεηά από αθαίξεζε ζηιηθόλεο (2-7 κήλεο) = Μείωζε πάρνπο ζηηβάδαο γαγγιηαθώλ θπηηάξωλ θαη έζω δηθηπωηήο ζηηβάδαο ίζωο ε ζηιηθόλε πξέπεη λα αθαηξείηαη κόιηο δηαθξίλνπκε αξρόκελε ιέπηπλζε ηωλ έζω ακθηβιεζηξνεηδηθώλ ζηηβάδωλ κε SD OCT

19 Sullivan P et al. Υπεξαλαθιαζηηθά ζθαηξηθά ζωκαηίδηα θάηω από ηελ επακθηβιεζηξνεηδηθή κεκβξάλε θαη ζε έμω θαη έζω ζηηβάδεο ακθηβιεζηξνεηδή ζε αζζελή κε έιαην ζηιηθόλεο Μεηά ηελ αθαίξεζε ζηιηθόλεο παξαηεξνύληαη ππναλαθιαζηηθνί ρώξνη ζε έζω ακθηβιεζηξνεηδή θαη ππεξαλαθιαζηηθά ζωκαηίδηα κέζα ζε απηά. ζε άιιεο πεξηπηώζεηο ππνακθηβιεζηξνεηδηθή εληόπηζε

20 Μεηά αθαίξεζε ζηιηθόλεο, ζωκαηίδηα ζηιηθόλεο κέζα ζε παινεηδέο, ζε θωηνγξαθία θαη ζην OCT Σν Status OCT θαη ζε Spectral domain OCT θαηαγξάθνληαη ηα ππεξαλαθιαζηηθά ζωκαηίδηα ζηιηθόλεο θάηω από ηελ ERM (θίηξηλα βέιε), ππναλαθιαζηηθέο θνηιόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηιηθόλε (θόθθηλα βέιε). ίζωο απεηθνλίδνπλ κηθξέο/ κεγαιύηεξεο θπζαιίδεο emulsified ζηιηθόλεο θαγνθύηηαξα/ έμω ηκήκαηα θωηνππνδνρέωλ.

21 Οθζαικηθό ηξαύκα, επηπιεγκέλν κε απνθόιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνύο (macula-off), ρεηξνπξγήζεθε κε έλζεζε ζηιηθόλεο (ΜΤΦ VA=0.3) = απώιεηα όξαζεο (VA=0.1) 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζηιηθόλεο

22

23 Γ) Aηηηνινγία απώιεηα όξαζεο? Παζνινγία νπηζζίνπ εκηκνξίνπ - απνθόιιεζε ακθηβιεζηξνεηδνύο (macula-off) - θαηαξξάθηεο - γιαύθωκα - ηζραηκηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα

24 H απώιεηα όξαζεο κεηά από αθαίξεζε ζηιηθόλεο - δελ είλαη ζπάληα (-33%) - ζεκαληηθή θαη κόληκε - Γελ έρεη πιήξωο δηεπθξηληζζεί ε αηηηνινγία ηεο (δηεγρεηξεηηθνί παξάγνληεο, έιαην ζηιηθόλεο, ππνθείκελε παζνινγία ακθηβιεζηξνεηδνύο) θαη επνκέλωο πώο λα απνθεπρζεί.. Ωζηόζν δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κε: είδνο ζηιηθόλεο ρεηξνπξγηθή ηερληθή

25 - Οη θαηλνύξγηεο απεηθνληζηηθέο κέζνδνη καο επηηξέπνπλ λα βιέπνπκε ηελ ζηιηθόλε ελδνακθηβιεζηξνεηδηθά,? ρξήζε SD OCT γηα πξώηκε δηάγλωζε?? αθξηβήο επίδξαζε ηεο ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο - Οη ελδείμεηο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο ζηεξίδνληαη θπξίωο ζε ειεθηξνθπζηνινγηθά δεδνκέλα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΛΑΤΚΩΜΑΣΙΚΗ ΝΕΤΡΟΠΑΘΕΙΑ Γηώξγνο Ν. Μαγθνπξίηζαο Σκήκα Γιαπθώκαηνο, Ννζνθνκείν «Εξπζξόο ηαπξόο» Ζ δηεξεύλεζε, ηνπ γιαπθώκαηνο μεθηλάεη από ηε ζηηγκή πνπ βξεζεί απμεκέλε ε ελδνθζάικηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ μη καταρρακτικού θξπζηαιινεηδνύο θαθνύ γηα θαζαξά δηαζιαζηηθνύο ιόγνπο. Ο θξπζηαιινεηδήο θαθόο αληηθαζίζηαηαη από έλα ελδνθαθό θαηάιιειεο

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ.

Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. 14-09-2010 Πεξηζηαηηθό ηνπ κήλα - Σεπηέκβξηνο Υπεξερνηνκνγξαθία ηνπ πένπο ζε πξηαπηζκό: Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ κεηαηξαπκαηηθνύ, πςειήο ξνήο/κε ηζραηκηθνύ πξηαπηζκνύ. J JACOB, MRCS, MRCP, DTMH; C. J. WILKINS,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηγελεηηθή θαη Πξνγξακκαηηζκόο Φξνλίσλ Νόζσλ. Αλαζηαζία Βαξβαξήγνπ Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο θαη Νενγλνινγίαο

Δπηγελεηηθή θαη Πξνγξακκαηηζκόο Φξνλίσλ Νόζσλ. Αλαζηαζία Βαξβαξήγνπ Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο θαη Νενγλνινγίαο Δπηγελεηηθή θαη Πξνγξακκαηηζκόο Φξνλίσλ Νόζσλ Αλαζηαζία Βαξβαξήγνπ Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο θαη Νενγλνινγίαο Βξεθηθή ζλεζηκόηεηα θαη ηζραηκηθή θαξδηαθή λόζνο (Αγγιία-Οπαιία) Barker DJ et al. Lancet 1986

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Γ. Κξεθνύθηαο MSc Μαθησιακά Αποτελέσματα Καηαλόεζε ησλ αληελδείμεσλ θαη ηεο δηαγλσζηηθήο ηξηάδαο Σπδήηεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο νζθπαιγίαο ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο Δπίδεημε αληαιγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 6 ν

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 6 ν Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 6 ν ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΤΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΡΗΗ ύληοκος ηίηιος: Δηζαγσγή θεληξηθνύ θιεβηθνύ θαζεηήξα αηκνθάζαξζεο θαη θαζεηήξεο γηα άιιε ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ρηλνπιαζηηθή Ρηλνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ επηηπγράλεη ηελ αλάπιαζε ηεο κύηεο κε ζηόρν ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Weber N1, Maros T2, Straub B2, Woenckhaus M3, Baum U4, Ignee A1, Dietrich CF1

Weber N1, Maros T2, Straub B2, Woenckhaus M3, Baum U4, Ignee A1, Dietrich CF1 Case of the Month January 2013 ATYPICAL RENAL LESION ΑΣΤΠΗ ΑΛΛΟΘΩΗ ΝΕΦΡΟΤ Weber N1, Maros T2, Straub B2, Woenckhaus M3, Baum U4, Ignee A1, Dietrich CF1 1 Department of Internal Medicine 2, CaritasHospital

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ νθία Βαξδάθε 1, Γηώξγνο Γηαλλήο 1, Κώζηαο Αλησλίνπ 1, Γεκνζζέλεο Παύινπ 1, Ίσλ Μπεξάηεο 2, Νηθόιανο Αλδξνλάο

Διαβάστε περισσότερα