ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ. Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ. Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε."

Transcript

1 ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε. ε απφζηαζε 30 ηεο ψξαο κε ηα πφδηα, Γπηηθά ηεο Πνιχηζαλεο θαη πάλσ ζ έλα ιφθν θαηάθπην απφ δξπο, ζψδεηαη ην θαζνιηθφ ηεο παιηάο Μνλήο ηεο Παλαγηάο ηεο Πέξα ή Παλαγηάο Μπξνδέηζη, αθηεξσκέλε ζηελ Κνίκεζε ή ζηε γέλλεζε ηεο Θεηνηφθνπ. Ζ ίδξπζε ηεο Μνλήο Παλαγηάο ηεο Πέξα θαηά παξάδνζε, αιιά θαη ζχκθσλα κε αλαθνξέο ινγίσλ ηεο Πνιχηζαλεο, ρηίζηεθε απφ θάπνηα πξηγθίπηζζα Άλλα ηνλ 7 ν πεξίπνπ αηψλα, ε νπνία ππήξμε θαη ε πξψηε κνλαρή. Ζ ίδηα έρηηζε θαη ηελ Πνιχηζαλε ε νπνία νλνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκή ηεο (πφιε ηεο Άλλαο) Σν φλνκά ηεο θέξεη θαη ε θνηλφηεηα. Καηά ην Λακπξίδε ε Μνλή ηεο Παλαγηάο ηδξχζεθε επί Ηνπζηηληαλνχ. Μεηά (Πνπιίηζαο). Ζ Μνλή ηνπ Αγίνπ Θαλαζίνπ φκσο είλαη μαθνπζηή δηφηη εδψ κφλαζε ν Δπίζθνπνο Γξπτλνπφιεσο νθηαλφο, νπαδφο θαη ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Φηιφζνθνπ. Ο Δπίζθνπνο νθηαλφο είλαη έλαο απφ ηνπο θιεξηθνχο ν νπνίνο ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζην λα εκπνδηζηεί ν καδηθφο εμηζιακηζκφο ησλ Υξηζηηαλψλ. Απφ ην 1672 δίδαμε ζηελ ηδξπζείζα ζρνιή ηνπ κνλαζηεξηνχ. ηελ θαηαζηξνθή ηεο, ζε άγλσζηε επνρή, κεηαθέξζεθε ζην γεηηνληθφ ηεο κεηφρη, ηνπ Αγίνπ Θαλαζίνπ, ην νπνίν είρε ηδξπζεί ην Χο ίδξπζε ηεο απηφλνκεο Μνλήο αλαθέξνληαη κεξηθέο εκεξνκελίεο, φπσο ην 1411 (Σζειηθίδεο), ην 1599 (Αξαβαληηλφο), 1601

2 1) Πνιίηζαλε: Ναΐζθνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ άββνπ (16 νο αηψλαο), Ζ παξάδνζε αλάγεη ην θηίζηκν ηνπ εθθιεζηδίνπ πξηλ ην 16 ν αηψλα, φκσο ν Παλ. Πνπιίηζαο αλαθέξεη φηη πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ λανχ ππήξρε αλνξζφγξαθε επηγξαθή, ε νπνία καξηπξνχζε φηη αλαθαηλίζηεθε ζηα Απηή ζεσξείηαη θαη ε εκεξνκελία ηνηρνγξάθεζεο. Αθφκα, ζε άιιε επηγξαθή, αλαθέξνληαλ ε ρξνλνινγία Ζ αμία ησλ ζσδφκελσλ ηνηρνγξαθηψλ ηνπ είλαη κεγάιε, αθνχ δείρλνπλ ηελ έληνλε επίδξαζε απφ ηελ παιαηνιφγεηα δσγξαθηθή ηεο Μαθεδνλίαο κάιηζηα ε ηνηρνγξαθία ηεο Βατθφξνπ ίζσο είλαη ε δεχηεξε ή ε Σξίηε ηνπ είδνπο ζ φιν ηνλ ειιεληθφ ρψξν (φπνπ ν Υξηζηφο θαη ε πνκπή βαίλνπλ πξνο ηα αξηζηεξά).

3 Ναός Αγίοσ Νηθοιάοσ (17 ος αηώλας) αραθίληζηα Ληούληδες Πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα κεηαβπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο ησλ αξρψλ ηνπ 17 νπ αηψλα. Έρεη αλεγεξζεί ζε ξπζκφ ζηαπξνεηδή κε ηξνχιν, λάξζεθα θαη δπηηθφηεξα, γξαθηθφ εμσλάξζεθα. Έρεη ραγηάηη κε ρηηζηνχο θαηά κέησπν πεζζνχο θαη θίνλεο ελδηάκεζα. Σν ηέκπιν είλαη έξγν μπιφγιππησλ ηνπ 17 νπ αηψλα κε πξφζηππε ηερληθή θαη επίρξπζε βαθή. Οη κεγάιεο εηθφλεο (έξγα ηνπ Ολνχθξηνπ Κππξηψηε, θαηά κηα εθδνρή) είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηηο ζέζεηο ηνπο. πνπδαίεο ηνηρνγξαθίεο θαηαθνζκνχλ ην λαφ, έξγα ηξηψλ δσγξάθσλ απφ ην Ληλνηφπη ηεο Καζηνξηάο: ηνπ Μηραήι, ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Νηθνιάνπ (1630), θαζψο αλαγξάθεη ε ζρεηηθή επηγξαθή ηεο λφηηαο ζχξαο. ην λαφ ζψδνληαη δηάθνξα ηεξά ζθεχε, καλνπάιηα, ζηδεξά ζηέθαλα γάκνπ, θεξνπήγηα θαη κία σξαηφηαηε θνιπκβήζξα ηνπ 1863.

4 1) Βξαρνγνξαληδή: Ναφο ηεο Παλαγίαο (17 νο αηψλαο) Ο λαφο ηεο Γέλλεζεο ηεο Θενηφθνπ ζηε Βξαρνγνξαληδή ζεσξείηαη απφ ηνπο ληφπηνπο εμίζνπ παιαηφο κε ηηο νκψλπκεο εθθιεζίεο ηνπ Λακπφβνπ, ηνπ Εεξβαηίνπ θαη ηεο Δπηζθνπήο. Όπσο εθείλνο ηεο Δπηζθνπήο, θνπβαιά, ηελ ίδηα πξαγκαηηθφηεηα. Ογθφιηζνη θαη θίνλεο ζηα ηείρε... Μαξκάξηλεο θνιψλεο, άιισλ επνρψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο θνξλίδεο ησλ παξαζπξηψλ. Ζ ιατθή παξάδνζε αλαθέξεη ρσξίο δηζηαγκνχο φηη «πάξζεθαλ απφ ηελ Μειαλνχπνιε, ηελ νπνία θαηάπηε ε γεο κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα βνξεηφηεξα.» Όκσο, είλαη θαλεξφ φηη ππνιείπεηαη ζε αηψλεο σο πξνο απηφλ ηεο Δπηζθνπήο θαη ζε επξπζκία θαη έκπλεπζε σο πξνο εθείλνλ ηνπ Εεξβαηίνπ. Ο λαφο απηφο εληάζζεηαη ξπζκνινγηθά ζηνλ ηχπν ηεο ηξνπιαίαο βαζηιηθήο, κε ηξία θιίηε, εθ ησλ νπνίσλ ην κεζαίν είλαη επξχηεξν θαη ρσξίδεηαη απφ ηα πιεπξηθά κε ηνμσηά αλνίγκαηα. Γηα ηελ ζεκαζία ηοσ λαού κηιούλ θαη οη αγηογραθίες ηοσ. Όιοη οη ηοίτοη είλαη αγηογραθεκέλοη περί ηα κέζα ηοσ 17 οσ αηώλα, από ηολ γλωζηό εηθολογράθο, ηολ Ολούθρηο ηολ Κσπρηώηε. Βρατογοραληδή: Ναός ηες Παλαγίας (17 ος αηώλας) Ζ Παλαγηά ηεο Κνζνβίηζαο (ε Εαγθιεθνχηζσ)

5 Ζ Η. Μολή Κοζόβίηζας ηες Παλαγηάς ηες Εαγθιεθούηζως Ζ παξάδνζε ηνπ ρσξηνχ αλαθέξεη φηη ν Εαγθιήο, πξνχρνληαο ηνπ ρσξηνχ Κνχηζη ζηελ πεξηνρή ηεο Υηκάξαο γηα λα κε αιιαμνπ ηζηήζεη θαηέθπγε ζηελ Κνζνβίηζα. (Πνιιέο νηθνγέλεηεο απφ ηελ πεξηνρή απηή εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Γξφπνιε, φπνπ ε ηήξεζε ηεο Υξηζηηαλνζχλεο ήηαλ αδηακθηζβήηεηε. Ηδνχ θαη ην ηξαγνχδη «Μσξ Γεξνπνιίηηζζα). ηελ Κνζνβίηζα ν Εαγθιήο έρηηζε κνλαζηήξη, ζην νπνίν έδσζε φπσο θαηά παξάδνζε ην φλνκα ηεο Μεγαιφραξεο. Όκσο ην φλνκα ηνπ ηδξπηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο πξνζηέζεθαλ ζηελ νλνκαζία ηεο Μνλήο, ε νπνία είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο «Παλαγηά ε Εαγθιεθνχηζσ» Ζ Ηεξά Μνλή βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηεο Κνζνβίηζαο. Οη εκεξνκελίεο ίδξπζεο ηεο Μνλήο πνπ δίδνπλ νη εξεπλεηέο δελ ζπκπίπηνπλ. Μηα εθδνρή (ηνπ Δπαγγειίδε) ηνπνζεηεί ηελ ίδξπζε ηνλ 17 ν αηψλα. Ζ εθδνρή ηνπ Κνζνβηηζηλνχ Υξ. Νηάθαξε παξαπέκπεη ζηνλ 16 ν αηψλα. Ο ηχπνο ηνπ θαζνιηθνχ ηνπ λανχ είλαη ζηαπξνεηδήο κεηά ηξνχινπ. Υηίζηεθε ην Μέρξη ην 1872 ζε θειί ηεο Μνλήο ιεηηνπξγνχζε ζρνιείν. Ζ Μνλή θεκίδεηαη επίζεο γηα ην παλεγχξη ηεο. Γηνξηάδεη ην Γεθαπεληάπγνπζην. Ζ Η. Μολή Κοζόβίηζας. Έργο ηοσ δωγράθοσ Γ. Μήηζε

6 Ο Μεηροποιηηηθός Ναός ηοσ Αργσροθάζηροσ: Μεηροποιηηηθός Ναός Μεηακορθώζεως (κέζα ηοσ 18 οσ αηώλα) Ο Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο. Σν ζχγρξνλν θηίζκα έρεη αλεγεξζεί (επί ησλ ζεκειίσλ ελφο «βαζηιηθνῦ παξεθθιεζίνπ ηνῦ Παληνθξάηνξνο, ὅπεξ, ὡο ιέγεηαη, ἦην ζαπκαηνπξγφλ») πεξί ηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα, κεηά απφ θνηλή απφθαζε φισλ ησλ νξζφδνμσλ ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ηππηθή ηξίθιηηε βαζηιηθή, κε ακθηθιηλή θεξακνζθέπαζηε ζηέγε. Ζ δπηηθή πιεπξά, δεκηνπξγεί έλα είδνο εγθάξζηνπ θιίηνπο, πνπ φκσο δελ αιινηψλεη ηελ εληαία δίξηρηε θαηαζθεπή ηεο (απφ Α. πξνο Γ. βαίλνπζαο) ζηέγεο κέρξη ην δπηηθφ ηεο αέησκα. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη δχν παξαιιειφγξακκα θηεξηαθά ηκήκαηα πξνεθηεηλφκελα πξνο Β. θαη Ν. ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ λανχ. Ο δπηηθφο ηνίρνο εκθαλίδεηαη δηψξνθνο θαη, ζην άλσ ηνπ κεζαίνπ δηαδψκαηνο επίπεδν, αλνίγνληαη ηξία ηζνκεηξηθά παξάζπξα θάησ απφ ην δπηηθφ αέησκα, θαζέλα απφ ηα νπνία πιαηζηψλνληαη κε κεγάια ηνμνεηδή αςηδψκαηα απφ νξηδνληίσο ηνπνζεηεκέλα ηνχβια. Δπίζεο, θαη νη πιεπξηθνί (βφξεηνο θαη λφηηνο) ηνίρνη θέξνπλ ηπθιά αςηδψκαηα κε δηαθνζκεηηθά ηνμσηά πιαίζηα, ηέζζεξα ζε θάζε ηνίρν πάλσ απ απηά ππάξρνπλ ηζάξηζκνη αβαζείο δηαθνζκεηηθνί θχθινη κε αθηηλσηά (ηνπνζεηεκέλα θπθινεηδψο) ηνχβια θαη, αθφκα πην πάλσ, πξηλ ην γείζσκα ηεο ζηέγεο, πεξηηξέρεη ηνπο ηνίρνπο κία ειαθξψο πξνεμέρνπζα δψλε, πάιη απφ πέηξα κε κηθξνχο θχθινπο / πνηθίικαηα. Σέινο, νη γσλίεο, πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα πξνεθηεηακέλα ηκήκαηα ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ λανχ, θαιχπηνληαη ηερληθφηαηα κε θαξδηέο δψλεο θαινιαμεκέλεο παξαιιειφζρεκεο πέηξαο. Δζσηεξηθά, ηίπνηα δελ ππάξρεη απφ ηελ παιαηά κνξθή ηνπ εθηφο απφ θάπνηα ηκήκαηα λεφηεξσλ αγηνγξαθηψλ ζηηο θφγρεο ηνπ Ηεξνχ, θάπνηα εθθπιηζκέλα θηνλφθξαλα θαη κεξηθά ζπαξάγκαηα ελφο άιινηε ιακπξνχ ηέκπινπ, πνπ βξέζεθε θνκκαηηαζκέλν κέζα ζην Ηεξφ. Κάπνηα θνκκάηηα ηνπ απνηεινχλ δείγκαηα εμαηξεηηθήο μπινγιππηηθήο ηέρλεο.

7 2) ωπηθή: Ναός Παλαγίας (1770) Σν αξρηθφ θηίξην ηνπ λανχ πξέπεη λα έγηλε ζηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα θαη ε επξεία αλαθαίληζή ηνπ ζηα 1770, θαζψο αλαγξάθεη κηα επηγξαθή πάλσ απφ ηε λφηηα (θξαγκέλε πηα) ζχξα ηνπ λανχ. ε ξπζκφ θιαζηθήο βαζηιηθήο, κε κεγάιεο δηαζηάζεηο, δίξηρηε ζηέγε (πνπ θέξεη απνηκήζεηο, ζην αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ άθξν) θαη έλα κεγάιν, ζαλ εγθάξζηα ζηνά, ραγηάηη δπηηθά, πνπ έρεη ρηηζηή ηνμνζηνηρία πάλσ ζε πέηξηλν εμψζηε θαη κε πέηξηλα ζθαινπάηηα πνπ αλεβαίλνπλ σο ηνλ εμψζηε ηνπ ραγηαηηνχ. Υαξαθηεξηζηηθφο εδψ είλαη επίζεο ν πέηξηλνο ππιψλαο κε ηελ ηνμνεηδή επίζηεςε θαη ην κεηαγελέζηεξν θακπαλαξηφ. Σα ζηνηρεία καξηπξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ρεηξνλνκία δσξεάο ηνπ Αιί Παζά. Ζ παξάδνζε αλαθέξεη φηη νη σπηθηψηεο έζσζαλ ηνλ Αιή (πξηλ αλαιάβεη ην Παζαιίθη ησλ Ησαλλίλσλ) απφ ηνπο δηψθηεο ηνπ ηνπο Σνχξθνπο. Οη μαθνπζηνί βαξειάδεο ηεο σπηθήο είραλ θαηαζθεπάζεη έλα ηεξάζηην βαξέιη κε ηξία ηνηρψκαηα, πνπ εμαζθάιηδαλ ηξεηο μερσξηζηνχο ρψξνπο. ηνλ θεληξηθφ πνπ ήηαλ θελφο ηνπνζέηεζαλ ηνλ Αιί. Ο επφκελνο ήηαλ γεκάηνο κε θξαζί θαη ν πξνο ηα έμσ κε ζηηάξη. Οη ηνχξθνη έςαμαλ ηνπο δχν πξψηνπο ρψξνπ, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ζηνλ ηξίην θαη νχηε ππνςηάζηεθαλ φηη ζα ππήξρε θαη ηξίηνο ρψξνο. Δπίζεο, ν Ναφο ηεο Παλαγηάο ηεο σπηθήο είλαη θεκηζκέλνο γηα ηελ ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Μεγαιφραξεο. Μεηά ην 1990 επηδίσμαλ λα ηε ιεζηέςνπλ ηξεηο θνξέο, αιιά ζηνπο ιεζηέο φιν θαη θάηη θαθφ ζα ζπλέβαηλε, πνπ ηνπο αλάγθαδε λα επηζηξέςνπλ ηελ εηθφλα πίζσ. Ο Ναφο είλαη πξνηθηζκέλνο θαη κε έλα ζπάλην μπιφγιππην ηέκπιν. Σκήκαηα ηνπ ηέκπινπ απηνχ είρε απνζπάζεη ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο γηα λα εθπξνζσπήζεη ηελ Αιβαλία ζε δηάθνξεο εθζέζεηο ηέρλεο ζηε Γχζε. ηο παραδοζηαθό παλεγύρη ηοσ Ναού

8 Βάληζηα Η.Μ Κοίκεζε ηες Θεοηόθοσ 16 ος 17 ος αηώλας Όζνλ αθνξά ηελ Η.Μ. Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ δελ ππάξρνπλ πεγέο γηα ηελ πξνγελέζηεξε ηεο ηνπξθνθξαηίαο ηζηνξία ηνπ κνλαζηεξηνχ. Σν θαζνιηθφ, πνπ δηαζψδεηαη ππνινγίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 16 νπ αξρέο ηνπ 17 νπ αηψλα είλαη έξγν ιίγν πξηλ, ή ιίγν κεηά ηελ είζνδν ζην 17 ν αηψλα. Ζ είδεζε πξνθχπηεη απφ ηελ επηηνίρηα επηγξαθή πνπ ιέεη φηη ν λαφο ηζηνξήζεθε ην 1617 θαη αλήθεη ζηνλ αγηνγξάθν Μηραήι απφ ην Ληλφηνπν. Γχξσ ζην Μνλαζηήξη ππάξρεη ςειφο καλδξφηνηρνο, πνπ δηαζψδεηαη ζηελ αλαηνιηθή θαη λφηηα πιεπξά ηνπ. Απφ ηηο ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηαζψδνληαη φια ηα θειηά, νη μελψλεο, ε Σξάπεδα, ην εγνπκελείν θ.ά., θαζψο θαη ην θακπαλαξηφ. Σν θνκςφηεξν κέξνο ηνπ λανχ είλαη ν ηξνχινο: Όια ηα επίπεδα ηεο ζηέγεο θαη ν ηξνχινο είλαη θαιπκκέλα κε ζθνπξνπξάζηλεο ζρηζηφπιαθεο. Ο λάξζεθαο είλαη θαηαζθέπαζηνο θαη θαιπκκέλνο απφ σξαηφηαηεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ Μηραήι (1617).

9 Πέπειε: Μολή Αγίας Σρηάδας ηο θαζοιηθό ηο ο αηώλα χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, απφ ηνλ ππθλφ ιφγγν πνπ ζθέπαδε ην ηζηνπκπάξη, φπνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην Μνλαζηήξη, δηαρένληαλ έλα παξάμελν θσο κε ινγήο ινγηψλ ρξψκαηα, πξάγκα πνπ πξνμέλεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηνίθσλ. Αληίθξπζαλ ηελ εηθφλα ηεο Άγηα Σξηάδαο. Σελ πήξαλ κε ηε ζπλνδεία 12 παπάδσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζαλ ζην πξνζθπλεηάξη ηεο εθθιεζίαο ηεο Πέπειεο. Όκσο, ε εηθφλα εμαθαλίζηεθε θαη βξέζεθε μαλά ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε, ππνδεηθλχνληαο έηζη, πσο ήηαλ ζέιεκα Θενχ λα γίλεη εθεί ε εθθιεζία ηεο. Έγηλε, φκσο νιφθιεξν κνλαζηήξη χκθσλα κε ηνλ Γ. Δπαγγειίδε ε Μνλή αλνηθνδνκήζεθε θαηά ηα κέζα ηνπ 17 νπ αηψλα. Άιιεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ε Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο ηεο Πέπειεο πξνυπήξρε απφ ηα βάζπ ησλ πξψησλ Βπδαληηλψλ ρξφλσλ. Απφ ηηο ζπνπδαίεο άιινηε εγθαηαζηάζεηο ηνπ κνλαζηεξηνχ ζψδεηαη ζήκεξα κφλν ην θαζνιηθφ, πνπ ρηίζηεθε ην Ο λάξζεθαο είλαη πιαηχηεξνο απ φζν ζπλεζίδεηαη, κε δχν θίνλεο πνπ ππνβαζηάδνπλ ηελ νξνθή. Ο θπξίσο λαφο, πνπ είλαη αγηνγξαθεκέλνο κε σξαίεο ιατθφηξνπεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 18 νπ αηψλα, θέξεη ηέζζεξηο θίνλεο, ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη δχν ηπθινί ζφινη. Ζ ζηέγε είλαη ηεηξάξηρηε. Ξερσξηζηή νκνξθηά ραξίδνπλ ζην ρηίζκα ην θσδσλνζηάζην θαη ε πεληαγσληθή θφγρε ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο. Σν δνμαζκέλν κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Λεηηνπξγνχζε θάζε κέξα κε ηξεηο παπάδεο θαη νη πξνζθπλεηέο μεπεξλνχζαλ θαζεκεξηλά ηνπ πελήληα. Δίρε ειάρηζηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, φκσο ήηαλ αηξάληαρηα ζξνληαζκέλν ζηελ ςπρή ηνπ ιανχ. Απφ ηνπο πξψηνπο αθηεξσηέο ήηαλ θαη νη αγάδεο. Σν παλεγχξη ηεο Αγίαο Tξηάδαο θξαηνχζε ηέζζεξηο εκέξεο.υηιηάδεο θφζκνο εξρφηαλ απφ ηε Γξφπνιε, ην Πσγψλη, ην Βνχξθν, ην Γέιβηλν, απφ ην Μπακπνχξη θαη ηνλ Σζακαληά. Γη απηφ θαη ζήκεξα γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ αθζνλία ζε γιέληη θαη παλεγχξη, ιέκε: «Έγηλε Πέπειε» Ζ Μνλή ηεο Πέπειεο θαηαηάζζεηαη ζηηο κνλέο φπνπ νξγαλψζεθαλ πξψηεο εκπνξνπαλεγχξεηο Δδψ εγθαηεζηεκέλν θαη βξεθνθνκείν. ηέγαδε παηδηά ηα νπνία νη νηθνγέλεηεο δελ κπνξνχζαλ λα ηα κεγαιψζνπλ, αιιά θαη βξέθε θαξπνί ακαξηίαο γπλαηθψλ. ην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Σξηάδαο ζηεγάδνληαλ επίζεο θαη ζσθξνληζηήξην γηα ηελ ζεξαπεία ησλ «ςπρηθψλ λνζεκάησλ». Δξρφηαλ αζζελείο κέρξη θαη απφ ηελ Απιψλα θαη ηελ Πξέβεδα. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηηο ξίδεο θαη ηεο παξνηκίαο θαηάξαο «ζα ζε πάσ ζηα θνχηζνπξα ηεο Πέπειεο» Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηφικεζε κα θάλεη φηη δελ έθαλε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηε Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Σν κεηέηξεςε ζε ζηξαηψλα.

10 Η.Μ. ηεγφπνιεο (Πξνθ. Ζιία) (1620) Δίθνζη ιεπηά κε ηα πφδηα Β.Α ηεο ηεγφπνιεο, πάλσ ζ έλαλ νιηγφδεληξν ιφθν (πνπ άιινηε, ιέλε νη πεγέο, ήηαλ δαζχδεληξνο θαη θαηαπξάζηλνο) βξίζθεηαη γεξαζκέλν ην κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Ο λαφο είλαη ρηηζκέλνο γχξσ ζηα 1600, έρεη ξπζκφ ηξίθνγρνπ ζηαπξνεηδνχο κε ηξνχιν θαη λάξζεθα ζε ζρήκα επηκήθνπο παξαιιεινγξάκνπ. Οη ηνίρνη είλαη ζε θφθθηλν εψο θεξακηδί ρξψκα. Γηάθνζκνο ζηνπο ηνίρνπο εμσηεξηθά δελ ππάξρεη κφλνλ νη πιεπξηθέο θφγρεο ζρεκαηίδνπλ πέληε, καθξφζηελα σο πάλσ ζηε ζηέγε, ηπθιά αςηδψκαηα. Ο ηξνχινο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ξαδηλφο σο πξνο ην ςηιφιηγλν, νθηαγσληθφ ηνπ ηχκπαλν θαη ειαθξά θσλνεηδήο σο πξνο ηε ζηέγαζή ηνπ. Φέξεη ζε θάζε ηνπ πιεπξά πςηιφ θαη ιεπηφ αςίδσκα, ζε ηέζζεξα δε αςηδψκαηα αλνίγεηαη απφ έλαο θεγγίηεο. Κάησ απφ ην γείζν ηεο ζηέγεο ηνπ ηξνχινπ ππάξρεη κεγαινγξάκκαηε ειιεληθή επηγξαθή: «ΚΤΡΗΔ, ΔΠΗΒΛΔΦΟΝ ΔΞ ΟΤΡΑΝΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΔ...» Ζ είζνδνο ζηνλ επξχηεξν, θακαξνζθέπαζην λάξζεθα, γίλεηαη απφ ην ζηελφκαθξν ππιψλα εηζφδνπ. Ζ αγηνγξάθεζε ηνπ λάξζεθα είλαη πινχζηα θαη ηππηθή, έξγν ησλ ιηλνηνπηηψλ Κσλζηαληίλνπ θαη Νηθνιάνπ απφ ην 1653.

11 πειαίοσ (Κοηκήζεως ηες Θεοηόθοσ) (αρτές 17 οσ αηώλα) Πάλσ απφ ηελ Σξαλνζίζηα ηεο Ληνχληδεο, κηζή ψξα κε ηα πφδηα, βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ή αιιηψο «ηνπ ξπζκφ ζηαπξνεηδή εγγεγξακκέλν κε ηξνχιν θαη λάξζεθα κεηαγελέζηεξν, ζηε ξάρε ηνπ νπνίνπ πξνθηίζηεθε θσδσλνζηάζην. Δηζεξρφκελνο ν πξνζθπλεηήο απφ ην πξνζηψν ζηνλ επξχρσξν λάξζεθα, δηαπηζηψλεη ηε δσεξφηεηα θαη θσηεηλφηεηα ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηνπ θαηά ηξφπνλ εληππσζηαθφ. Όια ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία είλαη θαηάκεζηα απφ αγηνγξαθίεο. πειαίνπ». Ολνκάδεηαη έηζη επεηδή ζε θάπνηα ζπειηά ησλ βξάρσλ ιέγεηαη φηη βξέζεθε ε ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Παλαγηάο θαη εθεί εκφλαδαλ κνλήξεηο αλαρσξεηέο. Σν κνλαζηήξη πξσηντδξχζεθε θαηά ηα ηέιε ηνπ 16 νπ αηψλα. Ο ζσδφκελνο λαφο είλαη θηίζκα ησλ αξρψλ ηνπ 17 νπ αηψλα. Κηίζηεθε ζε

12 ) Σζηάηηζηας (Μεηακορθώζεως ωηήρος) (ηέιε ηοσ 16 οσ αηώλα Σν κνλαζηήξη ηεο Μεηακνξθψζεσο ζηε Σζηάηηζηα ήηαλ άιινηε πινχζην θαη μαθνπζηφ. ήκεξα ζψδεηαη κφλνλ ην θαζνιηθφ πνπ θηίζηεθε ρσξίο δηαθνζκήζεηο ζηα ηέιε ηνπ 16 νπ αη. ζε ξπζκφ ζηαπξεπίζηεγν ηδηφξξπζκν. Ο εμαγσληθφο ηξνχινο, θάζε πιεπξά ηνπ νπνίνπ θέξεη ζρεδφλ ηζνυςή κε απηφλ αςηδψκαηα, θνζκνχληαη ζηελ θνξπθή κε ηξηπιή ηνμνεηδή δηαθφζκεζε ζε επάιιειεο εζνρέο. Ζ ηζηφξεζε ηνπ λανχ θαη ηνπ λάξζεθα έγηλε ην απφ ηνπο γλσζηνχο ιηλνηνπηψηεο Μηραήι, Κσλζηαληίλν θαη Νηθφιαν. Σα έξγα ηνπο δηαηεξνχλ κε αμηνζαχκαζηε θσηεηλφηεηα θαη δσεξφηεηα ηα ρξψκαηα θαη ηε ζηηιπλφηεηά ηνπο.

13 Μίγθνπιεο (Μεηακνξθψζεσο) (κέζα 17 νπ αηψλα) Καηεθνξίδνληαο απφ ηε Μίγθνπιε ζε κηα θαηαπξάζηλε θαη κε άθζνλα λεξά ξεκαηηά, πξνο ηα λφηηα θαη δπηηθά, πάλσ ζε κηα ξαρνχια γξαθηθή ράξε ζηα πνιχρξσκα δέληξα ηεο, αληηθξχδνπκε ην κνλαζηήξη πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξσο. Σν θαζνιηθφ ηεο κνλήο, θηίζκα ησλ κέζσλ ηνπ 17 νπ αη. είλαη ξπζκνχ ζηαπξνεηδνχο εγγεγξακέλνπ, ηξίθνγρνπ κε ηξνχιν. Ο λάξζεθαο είλαη κεηαγελέζηεξνο, ρηηζκέλνο κε πξαζηλσπή πέηξα θαη ζνβαηηζκέλνο. Δζσηεξηθά, ν λάξζεθαο θέξεη ειάρηζηα ίρλε ηνηρνγξαθηψλ. Δμσηεξηθά, ν θπξίσο λαφοθαίλεηαη ρηηζκέλνο κε ινγάδεο ιίζνπο, ζθιεξνχο θαη καιαθνχο. Ο πσξφιηζνο ρξεζηκνπνηείηαη, θπξίσο, εθεί πνπ ππάξρεη δηαθφζκεζε θαη δηαθφζκεζε ππάξρεη ζηηο πιατλέο θφγρεο, ζηελ αςίδα ηνπ ηεξνχ, ζηα παξάζπξα θαη ζηα γείζα. Όινη νη ηνίρνη, νη ζφινη, νη θακάξεο θαη ηα ηφμα ηνπ λανχ είλαη εηθνλνγξαθεκέλα απφ ην 1666 δηα ρεηξφο Γεκεηξίνπ θαη Γεσξγίνπ. Ζ θαιιηηερληθή εξγαζία ησλ δχν αγηνγξάθσλ είλαη πηζηά πξνζθνιιεκέλε ζηελ ηνπηθή Ζπεηξσηηθή ζρνιή θαη ζηα ηερλνηξνπηθά ηεο δεδνκέλα: πνιχ ζθνχξν θψλην, απζηεξή ηεξαξρηθή ηάμε παξαζηάζεσλ, εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκακνλαζηηθφ, ζθηεξά ηνπία, απζηεξέο ή ζνβαξέο κνξθέο αιιά θαη έληνλν θφθθηλν ρξψκα, πινχζηα πηπρνινγία ζηα ελδχκαηα, αιιεπάιιεια θσηίζκαηα πάλσ ζε ζθνχξνπο πξνπιαζκνχο πξνζψπσλ, ηεξαηηθή επιάβεηα θαη κπζηεξηαθή αηκφζθαηξα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο θαιιηηέρλεο θαη αθηηλνβνινχλ ηεξνπξεπψο πξνο ηνπο επιαβείο πξνζθπλεηέο ηεο κνλήο.

14 Γεξβηηζάλεο (Σαμηαξρψλ) Σν κνλαζηήξη ησλ Σαμηαξρψλ, ρηηζκέλν πξηλ απφ ην 17 ν αη., ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ρξνλνινγείηαη, πιελ ηνπ θαζνιηθνχ, ζην 18 ν αη. Βξίζθεηαη ζην βνπλφ, ζε απφζηαζε ηξηψλ ηεηάξησλ πεδνπνξίαο, δπηηθά ηεο Γεξβηηζάλεο. Σν θαζνιηθφ είλαη έλα απέξηηην βπδαληηλφ ηξίθνγρν εθθιεζάθη κε ζθνηεηλφ δηψξνθν πξφλαν, ζηελφρσξν θπξίσο λαφ, θαη Ηεξφ Βήκα. Ο θπξίσο λαφο θέξεη ηέζζεξηο θίνλεο, νη νπνίνη ζηεξίδνπλ θαινγξακκέλα ηφμα, επί ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ν ηξνχινο. Όιν ην εζσηεξηθφ θέξεη εηθνλνγξάθεζε πνπ ζπκίδεη έξγα ηνπ 17 νπ αη., ε νπνία σζηφζν επηδσγξαθίζηεθε ζε πνιιά ζεκεία ηεο αξγφηεξα, θαηά ην 18 ν θαη 19 ν αη.

15 Μερηθά ζηοητεία ζτεηηθά κε ηο θηίζηκο, αιιά περηζζόηερο κε ηελ αγηογραθία κεηαβσδαληηλώλ κλεκείωλ ζηε Μεηρόποιε Αργσροθάζηροσ Πωγώλη 1. Άγηνο Αζαλάζηνο ηνπ Μάληδαξε, Πνιίηζαλε, Δπαξρία Πσγσλίνπ Σνηρνγξάθεζε: Άγηνο Γεκήηξηνο ηνπ άββνπ, Πνιίηζαλε, Δπαξρία Πσγσλίνπ Οηθνδφκεζε: πξηλ ην 1500 Σνηρνγξάθεζε: Καζνιηθφ κνλήο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Πνιίηζαλε, Δπαξρία Πσγσλίνπ Υξνλνινγία: 1601 (ζε αθηεξσηηθή επηγξαθή) 4. Καζνιηθφ κνλήο Μεηακφξθσζεο, Σζηάηηζηα, Δπαξρία Πσγσλίνπ Υξνλνινγία: 1626/7 Εσγξάθνο: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη. Εαγορηά 5. Ναφο ηνπ σηήξα, Υφζηεβα, Υξνλνινγία: Μνλή Σαμηαξρψλ Νίβαλεο, Έηνο ηζηφξεζεο 1779 Ληοσληδερηά θαη περηοτή βόρεηα ηοσ Αργσροθάζηροσ. 7. Μνλή Κνίκεζεο Θενηφθνπ Κφδξαο, (Νηξαγθφηη) Έηνο αλέγεξζεο θαη ηνηρνγξάθεζεο: Άγηνο Νηθφιανο Άλσ Λάκπνβν Σνηρνγξάθεζε: 1605/6 9. Ναφο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ Κάησ Λάκπνβνπ Σνηρνγξάθεζε: Ναφο Αγίσλ Μελά, Βίθησξα θαη Βηθέληηνπ, Σξαλνζίζηα, Υξνλνινγία: 1617 Εσγξάθνο: Αιεβίδηνο Φσθάο απφ Κεθαινληά 11. Ναφο Θενηφθνπ, αξαθίληζηα, Υξνλνινγία: 1613 Εσγξάθνο: Αιεβίδηνο Φσθάο απφ Κεθαινληά 12. Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ, αξαθίληζηα, Υξνλνινγία: 1630 Εσγξάθνη: Μηραήι, Κσλζηαληίλνο, Νηθφιανο απφ ην Ληλνηφπη 13. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο πειαίνπ, αξαθίληζηα Υξνλνινγία: 1634 (θπξίσο λαφο), 1659 (λάξζεθαο) Εσγξάθνη: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (λαφο). Πηζαλφλ δσγξάθνη απφ ηε Γξάκκνζηα (λάξζεθαο) 14. Καζνιηθφ κνλήο Πξνθήηε Ζιία, ηεγφπνιε, Υξνλνινγία: 1653 (λαφο), 1671 (λάξζεθαο) Εσγξάθνη: Κσλζηαληίλνο θαη Νηθφιανο απφ ην Ληλνηφπη (λαφο). Γεκήηξηνο θαη Γεψξγηνο απφ ηε Γξάκκνζηα (λάξζεθαο). 15. Καζνιηθφ κνλήο Μεηακφξθσζεο σηήξνο, Μίγγνπιε, Υξνλνινγία: 1666 Εσγξάθνη: Γεκήηξηνο θαη Γεψξγηνο απφ ηε Γξάκκνζηα Κάηω Γρόποιε 16. Άγηνο Αζαλάζηνο Γνξαληδήο, Γξφπνιε Σνηρνγξάθεζε: 1524

16 17. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο Ραβελίσλ, Γνξαηδή, Υξνλνινγία: 1621 (αςίδα), θάζε κέζσλ θαη β κηζνχ 17νπ αη. ζηνλ θπξίσο λαφ Εσγξάθνη: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (απφδνζε), Κσλζηαληίλνο απφ ην Ληλνηφπη (απφδνζε), Γξακκνζηηλνί δσγξάθνη (απφδνζε) 18. Καζνιηθφ κνλήο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ, Βάληζηα, Υξνλνινγία: 1617 (θπξίσο λαφο) Εσγξάθνο: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (θπξίσο λαφο) 19. Μνλή Βάληζηαο, Ηζηφξεζε: Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ Γνχβηαλεο, Δπαξρία Αξγπξνθάζηξνπ Υξνλνινγία: πηζαλφλ κέζα 16νπ αη. 21. Μνλή Γελεζίνπ ηεο Θενηφθνπ Γνχβηαλεο, Οηθνδφκεζε: 1594/5 Σνηρνγξάθεζε: Πηζαλφλ 17νο αη. Αλαθαίληζε: 1873 Σνηρνγξάθεζε αξρηθή: πηζαλφλ 17νο αη. κε επηδσγξάθηζε ζηνλ 18ν αη. 22. Μνλή Φξαζηαλήο, 14νο 16νο αη. Μαύρε Ρίδα -Αργσροθάζηροσ. 23. Ναφο Κνίκεζεο Θενηφθνπ, Βξαρνγνξαηδή, Υξνλνινγία: 1622 Εσγξάθνο: Ολνχθξηνο απφ Κχπξν Αιεβίδηνο Φσθάο απφ Κεθαινληά Πάλω Γρόποιε. 24. Μνλή Κνίκεζεο Παλαγίαο, Κνζνβίηζα, Υξνλνινγία: Μνλή Αγίαο Σξηάδαο Πέπειεο, Υξνλνινγία: Μνλή Κνίκεζεο Θενηφθνπ ΝηξπάλνπΥξνλνινγία αλέγεξζεο: κέζα 16νπ αη. Σνηρνγξάθεζε: 1569 (θπξίσο λαφο), 1583 (λάξζεθαο) 26. Ναφο Κνίκεζεο Θενηφθνπ, Εεξβάηη, Υξνλνινγία: 1606 Εσγξάθνο: Μηραήι θαη Νηθφιανο 27. Καζνιηθφ κνλήο Πξνθήηε Ζιία, Γεσξγνπηζάηη, Υξνλνινγία: 1617 (λάξζεθαο). Παιαηφηεξν ζηξψκα ζηνλ θπξίσο λαφ Εσγξάθνο: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (λάξζεθαο) Γέιβηλο 28. Ναφο Αξραγγέινπ Μηραήι, Γέιβηλν Υξνλνινγία: 16[20] 29. Καζνιηθφ κνλήο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ «Κάκελαο», Υξνλνινγία: 1662 (λαφο), 1674 (λάξζεθαο) 30. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο Κνθακηάο, Νηβίηζα, Υξνλνινγία: 1672 Εσγξάθνη: Μηραήι απφ ηε Εέξκα. Ρηδά Γειβίλοσ Γίβρες-Λεζηλίηζα 315. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο, Γηβξνβνχλη Γίβξεο Υξνλνινγία: 1603/4 Εσγξάθνο: Μηραήι θαη Κσλζηαληίλνο απφ ηε Γξάκκνζηα 32. Μνλή Αγίνπ Αζαλαζίνπ ή κνλή Γεξκαλνχ, Δπαξρία Γέιβηλνπ Έηνο ηζηφξεζεο: 1801 (Λεζηλίηζα)

17 33. Καζνιηθφ κνλήο Τπαπαληήο, Λεζίληζηα Υξνλνινγία: 1682 Ρηδά Γειβίλοσ - Γαρδίθη 34. Άγηνο Αζαλάζηνο Πεηζάο Σνηρνγξάθεζε: Καζνιηθφ κνλήο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Μνπδίλα Υξνλνινγία: Μνλή Εσνδφρνπ Πεγήο Κψζηαξη, Δπαξρία Γέιβηλνπ Έηνο ηζηφξεζεο: 1775 Πρεκεηή 37. Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ, Μέιαλε Υξνλνινγία: 1632 Εσγξάθνο: Νηθφιανο απφ ην Ληλνηφπη Υηκάρα 38. Ναφο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Γξπκάδεο Υξνλνινγία: 1671 (θφγρε Πξφζεζεο) 39. Ναφο Αγίνπ Ησάλλνπ Θενιφγνπ, Γξπκάδεο Υηκάξαο Υξνλνινγία: Ναφο Δπαγγειηζκνχ, Γξπκάδεο Υηκάξαο Υξνλνινγία: Μνλή Κεπαξνχ (17νο αη.), ζην νκψλπκν ρσξηφ 42. Μνλή θνπηάξαο (18νο αηψλαο), Υσξηφ Βνχλνο... Γεξβηηζάλεο (Σαμηαξρψλ) Φξαζηαλήο (Παλαγίαο) ηελ περηοτή ηες Ληούληδες Η.Μ. ηεγφπνιεο (Πξνθ. Ζιία) (1620) πειαίνπ (Γελλήζεσο Θενηφθνπ) (αξρέο 17 νπ αηψλα) Μίγθνπιεο (Μεηακνξθψζεσο) (κέζα 17 νπ αηψλα) ηελ περηοτή Πωγωλίοσ Σζηάηηζηαο (Μεηακνξθψζεσο σηήξνο) (ηέιε ηνπ 16 νπ αηψλα) ηελ περηοτή Εαγορηάς Υνζηάβαο (Μεηακνξθψζεσο)

18

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2014-2015. Ερευνητική εργασία του τμήματος Α1. Βόνιτσα. Δρυμός. Μοναστηράκι. Παλιάμπελα. Θύρρειο. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γατσούλης Νικόλαος

Σχολικό έτος 2014-2015. Ερευνητική εργασία του τμήματος Α1. Βόνιτσα. Δρυμός. Μοναστηράκι. Παλιάμπελα. Θύρρειο. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γατσούλης Νικόλαος Σχολικό έτος 2014-2015 Ερευνητική εργασία του τμήματος Α1 Βόνιτσα Δρυμός Μοναστηράκι Θύρρειο Υπεύθυνος Καθηγητής: Γατσούλης Νικόλαος Παλιάμπελα 1 Πεξηερόκελα : ΒΟΝΗΣΑ. 4-38 Δηζαγσγή Μνλαζηήξηα Έζηκα Δθδειψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα