ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ. Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ. Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε."

Transcript

1 ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε. ε απφζηαζε 30 ηεο ψξαο κε ηα πφδηα, Γπηηθά ηεο Πνιχηζαλεο θαη πάλσ ζ έλα ιφθν θαηάθπην απφ δξπο, ζψδεηαη ην θαζνιηθφ ηεο παιηάο Μνλήο ηεο Παλαγηάο ηεο Πέξα ή Παλαγηάο Μπξνδέηζη, αθηεξσκέλε ζηελ Κνίκεζε ή ζηε γέλλεζε ηεο Θεηνηφθνπ. Ζ ίδξπζε ηεο Μνλήο Παλαγηάο ηεο Πέξα θαηά παξάδνζε, αιιά θαη ζχκθσλα κε αλαθνξέο ινγίσλ ηεο Πνιχηζαλεο, ρηίζηεθε απφ θάπνηα πξηγθίπηζζα Άλλα ηνλ 7 ν πεξίπνπ αηψλα, ε νπνία ππήξμε θαη ε πξψηε κνλαρή. Ζ ίδηα έρηηζε θαη ηελ Πνιχηζαλε ε νπνία νλνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκή ηεο (πφιε ηεο Άλλαο) Σν φλνκά ηεο θέξεη θαη ε θνηλφηεηα. Καηά ην Λακπξίδε ε Μνλή ηεο Παλαγηάο ηδξχζεθε επί Ηνπζηηληαλνχ. Μεηά (Πνπιίηζαο). Ζ Μνλή ηνπ Αγίνπ Θαλαζίνπ φκσο είλαη μαθνπζηή δηφηη εδψ κφλαζε ν Δπίζθνπνο Γξπτλνπφιεσο νθηαλφο, νπαδφο θαη ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Φηιφζνθνπ. Ο Δπίζθνπνο νθηαλφο είλαη έλαο απφ ηνπο θιεξηθνχο ν νπνίνο ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζην λα εκπνδηζηεί ν καδηθφο εμηζιακηζκφο ησλ Υξηζηηαλψλ. Απφ ην 1672 δίδαμε ζηελ ηδξπζείζα ζρνιή ηνπ κνλαζηεξηνχ. ηελ θαηαζηξνθή ηεο, ζε άγλσζηε επνρή, κεηαθέξζεθε ζην γεηηνληθφ ηεο κεηφρη, ηνπ Αγίνπ Θαλαζίνπ, ην νπνίν είρε ηδξπζεί ην Χο ίδξπζε ηεο απηφλνκεο Μνλήο αλαθέξνληαη κεξηθέο εκεξνκελίεο, φπσο ην 1411 (Σζειηθίδεο), ην 1599 (Αξαβαληηλφο), 1601

2 1) Πνιίηζαλε: Ναΐζθνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ άββνπ (16 νο αηψλαο), Ζ παξάδνζε αλάγεη ην θηίζηκν ηνπ εθθιεζηδίνπ πξηλ ην 16 ν αηψλα, φκσο ν Παλ. Πνπιίηζαο αλαθέξεη φηη πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ λανχ ππήξρε αλνξζφγξαθε επηγξαθή, ε νπνία καξηπξνχζε φηη αλαθαηλίζηεθε ζηα Απηή ζεσξείηαη θαη ε εκεξνκελία ηνηρνγξάθεζεο. Αθφκα, ζε άιιε επηγξαθή, αλαθέξνληαλ ε ρξνλνινγία Ζ αμία ησλ ζσδφκελσλ ηνηρνγξαθηψλ ηνπ είλαη κεγάιε, αθνχ δείρλνπλ ηελ έληνλε επίδξαζε απφ ηελ παιαηνιφγεηα δσγξαθηθή ηεο Μαθεδνλίαο κάιηζηα ε ηνηρνγξαθία ηεο Βατθφξνπ ίζσο είλαη ε δεχηεξε ή ε Σξίηε ηνπ είδνπο ζ φιν ηνλ ειιεληθφ ρψξν (φπνπ ν Υξηζηφο θαη ε πνκπή βαίλνπλ πξνο ηα αξηζηεξά).

3 Ναός Αγίοσ Νηθοιάοσ (17 ος αηώλας) αραθίληζηα Ληούληδες Πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα κεηαβπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο ησλ αξρψλ ηνπ 17 νπ αηψλα. Έρεη αλεγεξζεί ζε ξπζκφ ζηαπξνεηδή κε ηξνχιν, λάξζεθα θαη δπηηθφηεξα, γξαθηθφ εμσλάξζεθα. Έρεη ραγηάηη κε ρηηζηνχο θαηά κέησπν πεζζνχο θαη θίνλεο ελδηάκεζα. Σν ηέκπιν είλαη έξγν μπιφγιππησλ ηνπ 17 νπ αηψλα κε πξφζηππε ηερληθή θαη επίρξπζε βαθή. Οη κεγάιεο εηθφλεο (έξγα ηνπ Ολνχθξηνπ Κππξηψηε, θαηά κηα εθδνρή) είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηηο ζέζεηο ηνπο. πνπδαίεο ηνηρνγξαθίεο θαηαθνζκνχλ ην λαφ, έξγα ηξηψλ δσγξάθσλ απφ ην Ληλνηφπη ηεο Καζηνξηάο: ηνπ Μηραήι, ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Νηθνιάνπ (1630), θαζψο αλαγξάθεη ε ζρεηηθή επηγξαθή ηεο λφηηαο ζχξαο. ην λαφ ζψδνληαη δηάθνξα ηεξά ζθεχε, καλνπάιηα, ζηδεξά ζηέθαλα γάκνπ, θεξνπήγηα θαη κία σξαηφηαηε θνιπκβήζξα ηνπ 1863.

4 1) Βξαρνγνξαληδή: Ναφο ηεο Παλαγίαο (17 νο αηψλαο) Ο λαφο ηεο Γέλλεζεο ηεο Θενηφθνπ ζηε Βξαρνγνξαληδή ζεσξείηαη απφ ηνπο ληφπηνπο εμίζνπ παιαηφο κε ηηο νκψλπκεο εθθιεζίεο ηνπ Λακπφβνπ, ηνπ Εεξβαηίνπ θαη ηεο Δπηζθνπήο. Όπσο εθείλνο ηεο Δπηζθνπήο, θνπβαιά, ηελ ίδηα πξαγκαηηθφηεηα. Ογθφιηζνη θαη θίνλεο ζηα ηείρε... Μαξκάξηλεο θνιψλεο, άιισλ επνρψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο θνξλίδεο ησλ παξαζπξηψλ. Ζ ιατθή παξάδνζε αλαθέξεη ρσξίο δηζηαγκνχο φηη «πάξζεθαλ απφ ηελ Μειαλνχπνιε, ηελ νπνία θαηάπηε ε γεο κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα βνξεηφηεξα.» Όκσο, είλαη θαλεξφ φηη ππνιείπεηαη ζε αηψλεο σο πξνο απηφλ ηεο Δπηζθνπήο θαη ζε επξπζκία θαη έκπλεπζε σο πξνο εθείλνλ ηνπ Εεξβαηίνπ. Ο λαφο απηφο εληάζζεηαη ξπζκνινγηθά ζηνλ ηχπν ηεο ηξνπιαίαο βαζηιηθήο, κε ηξία θιίηε, εθ ησλ νπνίσλ ην κεζαίν είλαη επξχηεξν θαη ρσξίδεηαη απφ ηα πιεπξηθά κε ηνμσηά αλνίγκαηα. Γηα ηελ ζεκαζία ηοσ λαού κηιούλ θαη οη αγηογραθίες ηοσ. Όιοη οη ηοίτοη είλαη αγηογραθεκέλοη περί ηα κέζα ηοσ 17 οσ αηώλα, από ηολ γλωζηό εηθολογράθο, ηολ Ολούθρηο ηολ Κσπρηώηε. Βρατογοραληδή: Ναός ηες Παλαγίας (17 ος αηώλας) Ζ Παλαγηά ηεο Κνζνβίηζαο (ε Εαγθιεθνχηζσ)

5 Ζ Η. Μολή Κοζόβίηζας ηες Παλαγηάς ηες Εαγθιεθούηζως Ζ παξάδνζε ηνπ ρσξηνχ αλαθέξεη φηη ν Εαγθιήο, πξνχρνληαο ηνπ ρσξηνχ Κνχηζη ζηελ πεξηνρή ηεο Υηκάξαο γηα λα κε αιιαμνπ ηζηήζεη θαηέθπγε ζηελ Κνζνβίηζα. (Πνιιέο νηθνγέλεηεο απφ ηελ πεξηνρή απηή εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Γξφπνιε, φπνπ ε ηήξεζε ηεο Υξηζηηαλνζχλεο ήηαλ αδηακθηζβήηεηε. Ηδνχ θαη ην ηξαγνχδη «Μσξ Γεξνπνιίηηζζα). ηελ Κνζνβίηζα ν Εαγθιήο έρηηζε κνλαζηήξη, ζην νπνίν έδσζε φπσο θαηά παξάδνζε ην φλνκα ηεο Μεγαιφραξεο. Όκσο ην φλνκα ηνπ ηδξπηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο πξνζηέζεθαλ ζηελ νλνκαζία ηεο Μνλήο, ε νπνία είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο «Παλαγηά ε Εαγθιεθνχηζσ» Ζ Ηεξά Μνλή βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηεο Κνζνβίηζαο. Οη εκεξνκελίεο ίδξπζεο ηεο Μνλήο πνπ δίδνπλ νη εξεπλεηέο δελ ζπκπίπηνπλ. Μηα εθδνρή (ηνπ Δπαγγειίδε) ηνπνζεηεί ηελ ίδξπζε ηνλ 17 ν αηψλα. Ζ εθδνρή ηνπ Κνζνβηηζηλνχ Υξ. Νηάθαξε παξαπέκπεη ζηνλ 16 ν αηψλα. Ο ηχπνο ηνπ θαζνιηθνχ ηνπ λανχ είλαη ζηαπξνεηδήο κεηά ηξνχινπ. Υηίζηεθε ην Μέρξη ην 1872 ζε θειί ηεο Μνλήο ιεηηνπξγνχζε ζρνιείν. Ζ Μνλή θεκίδεηαη επίζεο γηα ην παλεγχξη ηεο. Γηνξηάδεη ην Γεθαπεληάπγνπζην. Ζ Η. Μολή Κοζόβίηζας. Έργο ηοσ δωγράθοσ Γ. Μήηζε

6 Ο Μεηροποιηηηθός Ναός ηοσ Αργσροθάζηροσ: Μεηροποιηηηθός Ναός Μεηακορθώζεως (κέζα ηοσ 18 οσ αηώλα) Ο Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο. Σν ζχγρξνλν θηίζκα έρεη αλεγεξζεί (επί ησλ ζεκειίσλ ελφο «βαζηιηθνῦ παξεθθιεζίνπ ηνῦ Παληνθξάηνξνο, ὅπεξ, ὡο ιέγεηαη, ἦην ζαπκαηνπξγφλ») πεξί ηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα, κεηά απφ θνηλή απφθαζε φισλ ησλ νξζφδνμσλ ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ηππηθή ηξίθιηηε βαζηιηθή, κε ακθηθιηλή θεξακνζθέπαζηε ζηέγε. Ζ δπηηθή πιεπξά, δεκηνπξγεί έλα είδνο εγθάξζηνπ θιίηνπο, πνπ φκσο δελ αιινηψλεη ηελ εληαία δίξηρηε θαηαζθεπή ηεο (απφ Α. πξνο Γ. βαίλνπζαο) ζηέγεο κέρξη ην δπηηθφ ηεο αέησκα. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη δχν παξαιιειφγξακκα θηεξηαθά ηκήκαηα πξνεθηεηλφκελα πξνο Β. θαη Ν. ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ λανχ. Ο δπηηθφο ηνίρνο εκθαλίδεηαη δηψξνθνο θαη, ζην άλσ ηνπ κεζαίνπ δηαδψκαηνο επίπεδν, αλνίγνληαη ηξία ηζνκεηξηθά παξάζπξα θάησ απφ ην δπηηθφ αέησκα, θαζέλα απφ ηα νπνία πιαηζηψλνληαη κε κεγάια ηνμνεηδή αςηδψκαηα απφ νξηδνληίσο ηνπνζεηεκέλα ηνχβια. Δπίζεο, θαη νη πιεπξηθνί (βφξεηνο θαη λφηηνο) ηνίρνη θέξνπλ ηπθιά αςηδψκαηα κε δηαθνζκεηηθά ηνμσηά πιαίζηα, ηέζζεξα ζε θάζε ηνίρν πάλσ απ απηά ππάξρνπλ ηζάξηζκνη αβαζείο δηαθνζκεηηθνί θχθινη κε αθηηλσηά (ηνπνζεηεκέλα θπθινεηδψο) ηνχβια θαη, αθφκα πην πάλσ, πξηλ ην γείζσκα ηεο ζηέγεο, πεξηηξέρεη ηνπο ηνίρνπο κία ειαθξψο πξνεμέρνπζα δψλε, πάιη απφ πέηξα κε κηθξνχο θχθινπο / πνηθίικαηα. Σέινο, νη γσλίεο, πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα πξνεθηεηακέλα ηκήκαηα ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ λανχ, θαιχπηνληαη ηερληθφηαηα κε θαξδηέο δψλεο θαινιαμεκέλεο παξαιιειφζρεκεο πέηξαο. Δζσηεξηθά, ηίπνηα δελ ππάξρεη απφ ηελ παιαηά κνξθή ηνπ εθηφο απφ θάπνηα ηκήκαηα λεφηεξσλ αγηνγξαθηψλ ζηηο θφγρεο ηνπ Ηεξνχ, θάπνηα εθθπιηζκέλα θηνλφθξαλα θαη κεξηθά ζπαξάγκαηα ελφο άιινηε ιακπξνχ ηέκπινπ, πνπ βξέζεθε θνκκαηηαζκέλν κέζα ζην Ηεξφ. Κάπνηα θνκκάηηα ηνπ απνηεινχλ δείγκαηα εμαηξεηηθήο μπινγιππηηθήο ηέρλεο.

7 2) ωπηθή: Ναός Παλαγίας (1770) Σν αξρηθφ θηίξην ηνπ λανχ πξέπεη λα έγηλε ζηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα θαη ε επξεία αλαθαίληζή ηνπ ζηα 1770, θαζψο αλαγξάθεη κηα επηγξαθή πάλσ απφ ηε λφηηα (θξαγκέλε πηα) ζχξα ηνπ λανχ. ε ξπζκφ θιαζηθήο βαζηιηθήο, κε κεγάιεο δηαζηάζεηο, δίξηρηε ζηέγε (πνπ θέξεη απνηκήζεηο, ζην αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ άθξν) θαη έλα κεγάιν, ζαλ εγθάξζηα ζηνά, ραγηάηη δπηηθά, πνπ έρεη ρηηζηή ηνμνζηνηρία πάλσ ζε πέηξηλν εμψζηε θαη κε πέηξηλα ζθαινπάηηα πνπ αλεβαίλνπλ σο ηνλ εμψζηε ηνπ ραγηαηηνχ. Υαξαθηεξηζηηθφο εδψ είλαη επίζεο ν πέηξηλνο ππιψλαο κε ηελ ηνμνεηδή επίζηεςε θαη ην κεηαγελέζηεξν θακπαλαξηφ. Σα ζηνηρεία καξηπξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ρεηξνλνκία δσξεάο ηνπ Αιί Παζά. Ζ παξάδνζε αλαθέξεη φηη νη σπηθηψηεο έζσζαλ ηνλ Αιή (πξηλ αλαιάβεη ην Παζαιίθη ησλ Ησαλλίλσλ) απφ ηνπο δηψθηεο ηνπ ηνπο Σνχξθνπο. Οη μαθνπζηνί βαξειάδεο ηεο σπηθήο είραλ θαηαζθεπάζεη έλα ηεξάζηην βαξέιη κε ηξία ηνηρψκαηα, πνπ εμαζθάιηδαλ ηξεηο μερσξηζηνχο ρψξνπο. ηνλ θεληξηθφ πνπ ήηαλ θελφο ηνπνζέηεζαλ ηνλ Αιί. Ο επφκελνο ήηαλ γεκάηνο κε θξαζί θαη ν πξνο ηα έμσ κε ζηηάξη. Οη ηνχξθνη έςαμαλ ηνπο δχν πξψηνπο ρψξνπ, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ζηνλ ηξίην θαη νχηε ππνςηάζηεθαλ φηη ζα ππήξρε θαη ηξίηνο ρψξνο. Δπίζεο, ν Ναφο ηεο Παλαγηάο ηεο σπηθήο είλαη θεκηζκέλνο γηα ηελ ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Μεγαιφραξεο. Μεηά ην 1990 επηδίσμαλ λα ηε ιεζηέςνπλ ηξεηο θνξέο, αιιά ζηνπο ιεζηέο φιν θαη θάηη θαθφ ζα ζπλέβαηλε, πνπ ηνπο αλάγθαδε λα επηζηξέςνπλ ηελ εηθφλα πίζσ. Ο Ναφο είλαη πξνηθηζκέλνο θαη κε έλα ζπάλην μπιφγιππην ηέκπιν. Σκήκαηα ηνπ ηέκπινπ απηνχ είρε απνζπάζεη ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο γηα λα εθπξνζσπήζεη ηελ Αιβαλία ζε δηάθνξεο εθζέζεηο ηέρλεο ζηε Γχζε. ηο παραδοζηαθό παλεγύρη ηοσ Ναού

8 Βάληζηα Η.Μ Κοίκεζε ηες Θεοηόθοσ 16 ος 17 ος αηώλας Όζνλ αθνξά ηελ Η.Μ. Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ δελ ππάξρνπλ πεγέο γηα ηελ πξνγελέζηεξε ηεο ηνπξθνθξαηίαο ηζηνξία ηνπ κνλαζηεξηνχ. Σν θαζνιηθφ, πνπ δηαζψδεηαη ππνινγίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 16 νπ αξρέο ηνπ 17 νπ αηψλα είλαη έξγν ιίγν πξηλ, ή ιίγν κεηά ηελ είζνδν ζην 17 ν αηψλα. Ζ είδεζε πξνθχπηεη απφ ηελ επηηνίρηα επηγξαθή πνπ ιέεη φηη ν λαφο ηζηνξήζεθε ην 1617 θαη αλήθεη ζηνλ αγηνγξάθν Μηραήι απφ ην Ληλφηνπν. Γχξσ ζην Μνλαζηήξη ππάξρεη ςειφο καλδξφηνηρνο, πνπ δηαζψδεηαη ζηελ αλαηνιηθή θαη λφηηα πιεπξά ηνπ. Απφ ηηο ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηαζψδνληαη φια ηα θειηά, νη μελψλεο, ε Σξάπεδα, ην εγνπκελείν θ.ά., θαζψο θαη ην θακπαλαξηφ. Σν θνκςφηεξν κέξνο ηνπ λανχ είλαη ν ηξνχινο: Όια ηα επίπεδα ηεο ζηέγεο θαη ν ηξνχινο είλαη θαιπκκέλα κε ζθνπξνπξάζηλεο ζρηζηφπιαθεο. Ο λάξζεθαο είλαη θαηαζθέπαζηνο θαη θαιπκκέλνο απφ σξαηφηαηεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ Μηραήι (1617).

9 Πέπειε: Μολή Αγίας Σρηάδας ηο θαζοιηθό ηο ο αηώλα χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, απφ ηνλ ππθλφ ιφγγν πνπ ζθέπαδε ην ηζηνπκπάξη, φπνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην Μνλαζηήξη, δηαρένληαλ έλα παξάμελν θσο κε ινγήο ινγηψλ ρξψκαηα, πξάγκα πνπ πξνμέλεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηνίθσλ. Αληίθξπζαλ ηελ εηθφλα ηεο Άγηα Σξηάδαο. Σελ πήξαλ κε ηε ζπλνδεία 12 παπάδσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζαλ ζην πξνζθπλεηάξη ηεο εθθιεζίαο ηεο Πέπειεο. Όκσο, ε εηθφλα εμαθαλίζηεθε θαη βξέζεθε μαλά ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε, ππνδεηθλχνληαο έηζη, πσο ήηαλ ζέιεκα Θενχ λα γίλεη εθεί ε εθθιεζία ηεο. Έγηλε, φκσο νιφθιεξν κνλαζηήξη χκθσλα κε ηνλ Γ. Δπαγγειίδε ε Μνλή αλνηθνδνκήζεθε θαηά ηα κέζα ηνπ 17 νπ αηψλα. Άιιεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ε Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο ηεο Πέπειεο πξνυπήξρε απφ ηα βάζπ ησλ πξψησλ Βπδαληηλψλ ρξφλσλ. Απφ ηηο ζπνπδαίεο άιινηε εγθαηαζηάζεηο ηνπ κνλαζηεξηνχ ζψδεηαη ζήκεξα κφλν ην θαζνιηθφ, πνπ ρηίζηεθε ην Ο λάξζεθαο είλαη πιαηχηεξνο απ φζν ζπλεζίδεηαη, κε δχν θίνλεο πνπ ππνβαζηάδνπλ ηελ νξνθή. Ο θπξίσο λαφο, πνπ είλαη αγηνγξαθεκέλνο κε σξαίεο ιατθφηξνπεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 18 νπ αηψλα, θέξεη ηέζζεξηο θίνλεο, ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη δχν ηπθινί ζφινη. Ζ ζηέγε είλαη ηεηξάξηρηε. Ξερσξηζηή νκνξθηά ραξίδνπλ ζην ρηίζκα ην θσδσλνζηάζην θαη ε πεληαγσληθή θφγρε ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο. Σν δνμαζκέλν κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Λεηηνπξγνχζε θάζε κέξα κε ηξεηο παπάδεο θαη νη πξνζθπλεηέο μεπεξλνχζαλ θαζεκεξηλά ηνπ πελήληα. Δίρε ειάρηζηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, φκσο ήηαλ αηξάληαρηα ζξνληαζκέλν ζηελ ςπρή ηνπ ιανχ. Απφ ηνπο πξψηνπο αθηεξσηέο ήηαλ θαη νη αγάδεο. Σν παλεγχξη ηεο Αγίαο Tξηάδαο θξαηνχζε ηέζζεξηο εκέξεο.υηιηάδεο θφζκνο εξρφηαλ απφ ηε Γξφπνιε, ην Πσγψλη, ην Βνχξθν, ην Γέιβηλν, απφ ην Μπακπνχξη θαη ηνλ Σζακαληά. Γη απηφ θαη ζήκεξα γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ αθζνλία ζε γιέληη θαη παλεγχξη, ιέκε: «Έγηλε Πέπειε» Ζ Μνλή ηεο Πέπειεο θαηαηάζζεηαη ζηηο κνλέο φπνπ νξγαλψζεθαλ πξψηεο εκπνξνπαλεγχξεηο Δδψ εγθαηεζηεκέλν θαη βξεθνθνκείν. ηέγαδε παηδηά ηα νπνία νη νηθνγέλεηεο δελ κπνξνχζαλ λα ηα κεγαιψζνπλ, αιιά θαη βξέθε θαξπνί ακαξηίαο γπλαηθψλ. ην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Σξηάδαο ζηεγάδνληαλ επίζεο θαη ζσθξνληζηήξην γηα ηελ ζεξαπεία ησλ «ςπρηθψλ λνζεκάησλ». Δξρφηαλ αζζελείο κέρξη θαη απφ ηελ Απιψλα θαη ηελ Πξέβεδα. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηηο ξίδεο θαη ηεο παξνηκίαο θαηάξαο «ζα ζε πάσ ζηα θνχηζνπξα ηεο Πέπειεο» Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηφικεζε κα θάλεη φηη δελ έθαλε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηε Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Σν κεηέηξεςε ζε ζηξαηψλα.

10 Η.Μ. ηεγφπνιεο (Πξνθ. Ζιία) (1620) Δίθνζη ιεπηά κε ηα πφδηα Β.Α ηεο ηεγφπνιεο, πάλσ ζ έλαλ νιηγφδεληξν ιφθν (πνπ άιινηε, ιέλε νη πεγέο, ήηαλ δαζχδεληξνο θαη θαηαπξάζηλνο) βξίζθεηαη γεξαζκέλν ην κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Ο λαφο είλαη ρηηζκέλνο γχξσ ζηα 1600, έρεη ξπζκφ ηξίθνγρνπ ζηαπξνεηδνχο κε ηξνχιν θαη λάξζεθα ζε ζρήκα επηκήθνπο παξαιιεινγξάκνπ. Οη ηνίρνη είλαη ζε θφθθηλν εψο θεξακηδί ρξψκα. Γηάθνζκνο ζηνπο ηνίρνπο εμσηεξηθά δελ ππάξρεη κφλνλ νη πιεπξηθέο θφγρεο ζρεκαηίδνπλ πέληε, καθξφζηελα σο πάλσ ζηε ζηέγε, ηπθιά αςηδψκαηα. Ο ηξνχινο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ξαδηλφο σο πξνο ην ςηιφιηγλν, νθηαγσληθφ ηνπ ηχκπαλν θαη ειαθξά θσλνεηδήο σο πξνο ηε ζηέγαζή ηνπ. Φέξεη ζε θάζε ηνπ πιεπξά πςηιφ θαη ιεπηφ αςίδσκα, ζε ηέζζεξα δε αςηδψκαηα αλνίγεηαη απφ έλαο θεγγίηεο. Κάησ απφ ην γείζν ηεο ζηέγεο ηνπ ηξνχινπ ππάξρεη κεγαινγξάκκαηε ειιεληθή επηγξαθή: «ΚΤΡΗΔ, ΔΠΗΒΛΔΦΟΝ ΔΞ ΟΤΡΑΝΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΔ...» Ζ είζνδνο ζηνλ επξχηεξν, θακαξνζθέπαζην λάξζεθα, γίλεηαη απφ ην ζηελφκαθξν ππιψλα εηζφδνπ. Ζ αγηνγξάθεζε ηνπ λάξζεθα είλαη πινχζηα θαη ηππηθή, έξγν ησλ ιηλνηνπηηψλ Κσλζηαληίλνπ θαη Νηθνιάνπ απφ ην 1653.

11 πειαίοσ (Κοηκήζεως ηες Θεοηόθοσ) (αρτές 17 οσ αηώλα) Πάλσ απφ ηελ Σξαλνζίζηα ηεο Ληνχληδεο, κηζή ψξα κε ηα πφδηα, βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ή αιιηψο «ηνπ ξπζκφ ζηαπξνεηδή εγγεγξακκέλν κε ηξνχιν θαη λάξζεθα κεηαγελέζηεξν, ζηε ξάρε ηνπ νπνίνπ πξνθηίζηεθε θσδσλνζηάζην. Δηζεξρφκελνο ν πξνζθπλεηήο απφ ην πξνζηψν ζηνλ επξχρσξν λάξζεθα, δηαπηζηψλεη ηε δσεξφηεηα θαη θσηεηλφηεηα ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηνπ θαηά ηξφπνλ εληππσζηαθφ. Όια ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία είλαη θαηάκεζηα απφ αγηνγξαθίεο. πειαίνπ». Ολνκάδεηαη έηζη επεηδή ζε θάπνηα ζπειηά ησλ βξάρσλ ιέγεηαη φηη βξέζεθε ε ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Παλαγηάο θαη εθεί εκφλαδαλ κνλήξεηο αλαρσξεηέο. Σν κνλαζηήξη πξσηντδξχζεθε θαηά ηα ηέιε ηνπ 16 νπ αηψλα. Ο ζσδφκελνο λαφο είλαη θηίζκα ησλ αξρψλ ηνπ 17 νπ αηψλα. Κηίζηεθε ζε

12 ) Σζηάηηζηας (Μεηακορθώζεως ωηήρος) (ηέιε ηοσ 16 οσ αηώλα Σν κνλαζηήξη ηεο Μεηακνξθψζεσο ζηε Σζηάηηζηα ήηαλ άιινηε πινχζην θαη μαθνπζηφ. ήκεξα ζψδεηαη κφλνλ ην θαζνιηθφ πνπ θηίζηεθε ρσξίο δηαθνζκήζεηο ζηα ηέιε ηνπ 16 νπ αη. ζε ξπζκφ ζηαπξεπίζηεγν ηδηφξξπζκν. Ο εμαγσληθφο ηξνχινο, θάζε πιεπξά ηνπ νπνίνπ θέξεη ζρεδφλ ηζνυςή κε απηφλ αςηδψκαηα, θνζκνχληαη ζηελ θνξπθή κε ηξηπιή ηνμνεηδή δηαθφζκεζε ζε επάιιειεο εζνρέο. Ζ ηζηφξεζε ηνπ λανχ θαη ηνπ λάξζεθα έγηλε ην απφ ηνπο γλσζηνχο ιηλνηνπηψηεο Μηραήι, Κσλζηαληίλν θαη Νηθφιαν. Σα έξγα ηνπο δηαηεξνχλ κε αμηνζαχκαζηε θσηεηλφηεηα θαη δσεξφηεηα ηα ρξψκαηα θαη ηε ζηηιπλφηεηά ηνπο.

13 Μίγθνπιεο (Μεηακνξθψζεσο) (κέζα 17 νπ αηψλα) Καηεθνξίδνληαο απφ ηε Μίγθνπιε ζε κηα θαηαπξάζηλε θαη κε άθζνλα λεξά ξεκαηηά, πξνο ηα λφηηα θαη δπηηθά, πάλσ ζε κηα ξαρνχια γξαθηθή ράξε ζηα πνιχρξσκα δέληξα ηεο, αληηθξχδνπκε ην κνλαζηήξη πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξσο. Σν θαζνιηθφ ηεο κνλήο, θηίζκα ησλ κέζσλ ηνπ 17 νπ αη. είλαη ξπζκνχ ζηαπξνεηδνχο εγγεγξακέλνπ, ηξίθνγρνπ κε ηξνχιν. Ο λάξζεθαο είλαη κεηαγελέζηεξνο, ρηηζκέλνο κε πξαζηλσπή πέηξα θαη ζνβαηηζκέλνο. Δζσηεξηθά, ν λάξζεθαο θέξεη ειάρηζηα ίρλε ηνηρνγξαθηψλ. Δμσηεξηθά, ν θπξίσο λαφοθαίλεηαη ρηηζκέλνο κε ινγάδεο ιίζνπο, ζθιεξνχο θαη καιαθνχο. Ο πσξφιηζνο ρξεζηκνπνηείηαη, θπξίσο, εθεί πνπ ππάξρεη δηαθφζκεζε θαη δηαθφζκεζε ππάξρεη ζηηο πιατλέο θφγρεο, ζηελ αςίδα ηνπ ηεξνχ, ζηα παξάζπξα θαη ζηα γείζα. Όινη νη ηνίρνη, νη ζφινη, νη θακάξεο θαη ηα ηφμα ηνπ λανχ είλαη εηθνλνγξαθεκέλα απφ ην 1666 δηα ρεηξφο Γεκεηξίνπ θαη Γεσξγίνπ. Ζ θαιιηηερληθή εξγαζία ησλ δχν αγηνγξάθσλ είλαη πηζηά πξνζθνιιεκέλε ζηελ ηνπηθή Ζπεηξσηηθή ζρνιή θαη ζηα ηερλνηξνπηθά ηεο δεδνκέλα: πνιχ ζθνχξν θψλην, απζηεξή ηεξαξρηθή ηάμε παξαζηάζεσλ, εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκακνλαζηηθφ, ζθηεξά ηνπία, απζηεξέο ή ζνβαξέο κνξθέο αιιά θαη έληνλν θφθθηλν ρξψκα, πινχζηα πηπρνινγία ζηα ελδχκαηα, αιιεπάιιεια θσηίζκαηα πάλσ ζε ζθνχξνπο πξνπιαζκνχο πξνζψπσλ, ηεξαηηθή επιάβεηα θαη κπζηεξηαθή αηκφζθαηξα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο θαιιηηέρλεο θαη αθηηλνβνινχλ ηεξνπξεπψο πξνο ηνπο επιαβείο πξνζθπλεηέο ηεο κνλήο.

14 Γεξβηηζάλεο (Σαμηαξρψλ) Σν κνλαζηήξη ησλ Σαμηαξρψλ, ρηηζκέλν πξηλ απφ ην 17 ν αη., ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ρξνλνινγείηαη, πιελ ηνπ θαζνιηθνχ, ζην 18 ν αη. Βξίζθεηαη ζην βνπλφ, ζε απφζηαζε ηξηψλ ηεηάξησλ πεδνπνξίαο, δπηηθά ηεο Γεξβηηζάλεο. Σν θαζνιηθφ είλαη έλα απέξηηην βπδαληηλφ ηξίθνγρν εθθιεζάθη κε ζθνηεηλφ δηψξνθν πξφλαν, ζηελφρσξν θπξίσο λαφ, θαη Ηεξφ Βήκα. Ο θπξίσο λαφο θέξεη ηέζζεξηο θίνλεο, νη νπνίνη ζηεξίδνπλ θαινγξακκέλα ηφμα, επί ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ν ηξνχινο. Όιν ην εζσηεξηθφ θέξεη εηθνλνγξάθεζε πνπ ζπκίδεη έξγα ηνπ 17 νπ αη., ε νπνία σζηφζν επηδσγξαθίζηεθε ζε πνιιά ζεκεία ηεο αξγφηεξα, θαηά ην 18 ν θαη 19 ν αη.

15 Μερηθά ζηοητεία ζτεηηθά κε ηο θηίζηκο, αιιά περηζζόηερο κε ηελ αγηογραθία κεηαβσδαληηλώλ κλεκείωλ ζηε Μεηρόποιε Αργσροθάζηροσ Πωγώλη 1. Άγηνο Αζαλάζηνο ηνπ Μάληδαξε, Πνιίηζαλε, Δπαξρία Πσγσλίνπ Σνηρνγξάθεζε: Άγηνο Γεκήηξηνο ηνπ άββνπ, Πνιίηζαλε, Δπαξρία Πσγσλίνπ Οηθνδφκεζε: πξηλ ην 1500 Σνηρνγξάθεζε: Καζνιηθφ κνλήο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Πνιίηζαλε, Δπαξρία Πσγσλίνπ Υξνλνινγία: 1601 (ζε αθηεξσηηθή επηγξαθή) 4. Καζνιηθφ κνλήο Μεηακφξθσζεο, Σζηάηηζηα, Δπαξρία Πσγσλίνπ Υξνλνινγία: 1626/7 Εσγξάθνο: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη. Εαγορηά 5. Ναφο ηνπ σηήξα, Υφζηεβα, Υξνλνινγία: Μνλή Σαμηαξρψλ Νίβαλεο, Έηνο ηζηφξεζεο 1779 Ληοσληδερηά θαη περηοτή βόρεηα ηοσ Αργσροθάζηροσ. 7. Μνλή Κνίκεζεο Θενηφθνπ Κφδξαο, (Νηξαγθφηη) Έηνο αλέγεξζεο θαη ηνηρνγξάθεζεο: Άγηνο Νηθφιανο Άλσ Λάκπνβν Σνηρνγξάθεζε: 1605/6 9. Ναφο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ Κάησ Λάκπνβνπ Σνηρνγξάθεζε: Ναφο Αγίσλ Μελά, Βίθησξα θαη Βηθέληηνπ, Σξαλνζίζηα, Υξνλνινγία: 1617 Εσγξάθνο: Αιεβίδηνο Φσθάο απφ Κεθαινληά 11. Ναφο Θενηφθνπ, αξαθίληζηα, Υξνλνινγία: 1613 Εσγξάθνο: Αιεβίδηνο Φσθάο απφ Κεθαινληά 12. Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ, αξαθίληζηα, Υξνλνινγία: 1630 Εσγξάθνη: Μηραήι, Κσλζηαληίλνο, Νηθφιανο απφ ην Ληλνηφπη 13. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο πειαίνπ, αξαθίληζηα Υξνλνινγία: 1634 (θπξίσο λαφο), 1659 (λάξζεθαο) Εσγξάθνη: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (λαφο). Πηζαλφλ δσγξάθνη απφ ηε Γξάκκνζηα (λάξζεθαο) 14. Καζνιηθφ κνλήο Πξνθήηε Ζιία, ηεγφπνιε, Υξνλνινγία: 1653 (λαφο), 1671 (λάξζεθαο) Εσγξάθνη: Κσλζηαληίλνο θαη Νηθφιανο απφ ην Ληλνηφπη (λαφο). Γεκήηξηνο θαη Γεψξγηνο απφ ηε Γξάκκνζηα (λάξζεθαο). 15. Καζνιηθφ κνλήο Μεηακφξθσζεο σηήξνο, Μίγγνπιε, Υξνλνινγία: 1666 Εσγξάθνη: Γεκήηξηνο θαη Γεψξγηνο απφ ηε Γξάκκνζηα Κάηω Γρόποιε 16. Άγηνο Αζαλάζηνο Γνξαληδήο, Γξφπνιε Σνηρνγξάθεζε: 1524

16 17. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο Ραβελίσλ, Γνξαηδή, Υξνλνινγία: 1621 (αςίδα), θάζε κέζσλ θαη β κηζνχ 17νπ αη. ζηνλ θπξίσο λαφ Εσγξάθνη: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (απφδνζε), Κσλζηαληίλνο απφ ην Ληλνηφπη (απφδνζε), Γξακκνζηηλνί δσγξάθνη (απφδνζε) 18. Καζνιηθφ κνλήο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ, Βάληζηα, Υξνλνινγία: 1617 (θπξίσο λαφο) Εσγξάθνο: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (θπξίσο λαφο) 19. Μνλή Βάληζηαο, Ηζηφξεζε: Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ Γνχβηαλεο, Δπαξρία Αξγπξνθάζηξνπ Υξνλνινγία: πηζαλφλ κέζα 16νπ αη. 21. Μνλή Γελεζίνπ ηεο Θενηφθνπ Γνχβηαλεο, Οηθνδφκεζε: 1594/5 Σνηρνγξάθεζε: Πηζαλφλ 17νο αη. Αλαθαίληζε: 1873 Σνηρνγξάθεζε αξρηθή: πηζαλφλ 17νο αη. κε επηδσγξάθηζε ζηνλ 18ν αη. 22. Μνλή Φξαζηαλήο, 14νο 16νο αη. Μαύρε Ρίδα -Αργσροθάζηροσ. 23. Ναφο Κνίκεζεο Θενηφθνπ, Βξαρνγνξαηδή, Υξνλνινγία: 1622 Εσγξάθνο: Ολνχθξηνο απφ Κχπξν Αιεβίδηνο Φσθάο απφ Κεθαινληά Πάλω Γρόποιε. 24. Μνλή Κνίκεζεο Παλαγίαο, Κνζνβίηζα, Υξνλνινγία: Μνλή Αγίαο Σξηάδαο Πέπειεο, Υξνλνινγία: Μνλή Κνίκεζεο Θενηφθνπ ΝηξπάλνπΥξνλνινγία αλέγεξζεο: κέζα 16νπ αη. Σνηρνγξάθεζε: 1569 (θπξίσο λαφο), 1583 (λάξζεθαο) 26. Ναφο Κνίκεζεο Θενηφθνπ, Εεξβάηη, Υξνλνινγία: 1606 Εσγξάθνο: Μηραήι θαη Νηθφιανο 27. Καζνιηθφ κνλήο Πξνθήηε Ζιία, Γεσξγνπηζάηη, Υξνλνινγία: 1617 (λάξζεθαο). Παιαηφηεξν ζηξψκα ζηνλ θπξίσο λαφ Εσγξάθνο: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (λάξζεθαο) Γέιβηλο 28. Ναφο Αξραγγέινπ Μηραήι, Γέιβηλν Υξνλνινγία: 16[20] 29. Καζνιηθφ κνλήο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ «Κάκελαο», Υξνλνινγία: 1662 (λαφο), 1674 (λάξζεθαο) 30. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο Κνθακηάο, Νηβίηζα, Υξνλνινγία: 1672 Εσγξάθνη: Μηραήι απφ ηε Εέξκα. Ρηδά Γειβίλοσ Γίβρες-Λεζηλίηζα 315. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο, Γηβξνβνχλη Γίβξεο Υξνλνινγία: 1603/4 Εσγξάθνο: Μηραήι θαη Κσλζηαληίλνο απφ ηε Γξάκκνζηα 32. Μνλή Αγίνπ Αζαλαζίνπ ή κνλή Γεξκαλνχ, Δπαξρία Γέιβηλνπ Έηνο ηζηφξεζεο: 1801 (Λεζηλίηζα)

17 33. Καζνιηθφ κνλήο Τπαπαληήο, Λεζίληζηα Υξνλνινγία: 1682 Ρηδά Γειβίλοσ - Γαρδίθη 34. Άγηνο Αζαλάζηνο Πεηζάο Σνηρνγξάθεζε: Καζνιηθφ κνλήο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Μνπδίλα Υξνλνινγία: Μνλή Εσνδφρνπ Πεγήο Κψζηαξη, Δπαξρία Γέιβηλνπ Έηνο ηζηφξεζεο: 1775 Πρεκεηή 37. Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ, Μέιαλε Υξνλνινγία: 1632 Εσγξάθνο: Νηθφιανο απφ ην Ληλνηφπη Υηκάρα 38. Ναφο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Γξπκάδεο Υξνλνινγία: 1671 (θφγρε Πξφζεζεο) 39. Ναφο Αγίνπ Ησάλλνπ Θενιφγνπ, Γξπκάδεο Υηκάξαο Υξνλνινγία: Ναφο Δπαγγειηζκνχ, Γξπκάδεο Υηκάξαο Υξνλνινγία: Μνλή Κεπαξνχ (17νο αη.), ζην νκψλπκν ρσξηφ 42. Μνλή θνπηάξαο (18νο αηψλαο), Υσξηφ Βνχλνο... Γεξβηηζάλεο (Σαμηαξρψλ) Φξαζηαλήο (Παλαγίαο) ηελ περηοτή ηες Ληούληδες Η.Μ. ηεγφπνιεο (Πξνθ. Ζιία) (1620) πειαίνπ (Γελλήζεσο Θενηφθνπ) (αξρέο 17 νπ αηψλα) Μίγθνπιεο (Μεηακνξθψζεσο) (κέζα 17 νπ αηψλα) ηελ περηοτή Πωγωλίοσ Σζηάηηζηαο (Μεηακνξθψζεσο σηήξνο) (ηέιε ηνπ 16 νπ αηψλα) ηελ περηοτή Εαγορηάς Υνζηάβαο (Μεηακνξθψζεσο)

18

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Καηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Πνιηηηζκνύ Εεηήκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο «Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Ζ πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Βέξνηαο

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΖ ΑΓΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 1 ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η εμέιημε ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αίγηλα ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 1.1 Ώξρέγνλνη Ώηγηλήηηθνη

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΕΔΓΔΣΔ ΜΠΟΜΠΟΛΏ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ ΠΟΤΑΏΣΡΕΏ ΜΠΟΨΣΔ ΒΕΡΔΝΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 2008 ΠΕΝΏΚΏ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΑΛΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΒΙΣΡΩ

ΓΤΑΛΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΒΙΣΡΩ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΤΑΛΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΒΙΣΡΩ ΕΡΓΑΣΘΑ ΓΘΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΘΑ ΥΛΘΚΩΝ ηοσ Λάζαροσ Τζολαρίδη Υπεύθσνοι: Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ. 35261)

ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ. 35261) ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΚΑΙ ΔΜΒΑΓΟΜΔΣΡΗΗ, ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΔΡΟΘΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 - 1 - Α ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 ΠΘΝΑΚΑ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΘΚΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΥΩΝ ελίδα 1. ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΟΤ -1-2. ΔΜΒΛΗΜΑ Α -2-3. ΙΣΟΡΙΑ Α ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα