ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ. Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ. Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε."

Transcript

1 ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε. ε απφζηαζε 30 ηεο ψξαο κε ηα πφδηα, Γπηηθά ηεο Πνιχηζαλεο θαη πάλσ ζ έλα ιφθν θαηάθπην απφ δξπο, ζψδεηαη ην θαζνιηθφ ηεο παιηάο Μνλήο ηεο Παλαγηάο ηεο Πέξα ή Παλαγηάο Μπξνδέηζη, αθηεξσκέλε ζηελ Κνίκεζε ή ζηε γέλλεζε ηεο Θεηνηφθνπ. Ζ ίδξπζε ηεο Μνλήο Παλαγηάο ηεο Πέξα θαηά παξάδνζε, αιιά θαη ζχκθσλα κε αλαθνξέο ινγίσλ ηεο Πνιχηζαλεο, ρηίζηεθε απφ θάπνηα πξηγθίπηζζα Άλλα ηνλ 7 ν πεξίπνπ αηψλα, ε νπνία ππήξμε θαη ε πξψηε κνλαρή. Ζ ίδηα έρηηζε θαη ηελ Πνιχηζαλε ε νπνία νλνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκή ηεο (πφιε ηεο Άλλαο) Σν φλνκά ηεο θέξεη θαη ε θνηλφηεηα. Καηά ην Λακπξίδε ε Μνλή ηεο Παλαγηάο ηδξχζεθε επί Ηνπζηηληαλνχ. Μεηά (Πνπιίηζαο). Ζ Μνλή ηνπ Αγίνπ Θαλαζίνπ φκσο είλαη μαθνπζηή δηφηη εδψ κφλαζε ν Δπίζθνπνο Γξπτλνπφιεσο νθηαλφο, νπαδφο θαη ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Φηιφζνθνπ. Ο Δπίζθνπνο νθηαλφο είλαη έλαο απφ ηνπο θιεξηθνχο ν νπνίνο ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζην λα εκπνδηζηεί ν καδηθφο εμηζιακηζκφο ησλ Υξηζηηαλψλ. Απφ ην 1672 δίδαμε ζηελ ηδξπζείζα ζρνιή ηνπ κνλαζηεξηνχ. ηελ θαηαζηξνθή ηεο, ζε άγλσζηε επνρή, κεηαθέξζεθε ζην γεηηνληθφ ηεο κεηφρη, ηνπ Αγίνπ Θαλαζίνπ, ην νπνίν είρε ηδξπζεί ην Χο ίδξπζε ηεο απηφλνκεο Μνλήο αλαθέξνληαη κεξηθέο εκεξνκελίεο, φπσο ην 1411 (Σζειηθίδεο), ην 1599 (Αξαβαληηλφο), 1601

2 1) Πνιίηζαλε: Ναΐζθνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ άββνπ (16 νο αηψλαο), Ζ παξάδνζε αλάγεη ην θηίζηκν ηνπ εθθιεζηδίνπ πξηλ ην 16 ν αηψλα, φκσο ν Παλ. Πνπιίηζαο αλαθέξεη φηη πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ λανχ ππήξρε αλνξζφγξαθε επηγξαθή, ε νπνία καξηπξνχζε φηη αλαθαηλίζηεθε ζηα Απηή ζεσξείηαη θαη ε εκεξνκελία ηνηρνγξάθεζεο. Αθφκα, ζε άιιε επηγξαθή, αλαθέξνληαλ ε ρξνλνινγία Ζ αμία ησλ ζσδφκελσλ ηνηρνγξαθηψλ ηνπ είλαη κεγάιε, αθνχ δείρλνπλ ηελ έληνλε επίδξαζε απφ ηελ παιαηνιφγεηα δσγξαθηθή ηεο Μαθεδνλίαο κάιηζηα ε ηνηρνγξαθία ηεο Βατθφξνπ ίζσο είλαη ε δεχηεξε ή ε Σξίηε ηνπ είδνπο ζ φιν ηνλ ειιεληθφ ρψξν (φπνπ ν Υξηζηφο θαη ε πνκπή βαίλνπλ πξνο ηα αξηζηεξά).

3 Ναός Αγίοσ Νηθοιάοσ (17 ος αηώλας) αραθίληζηα Ληούληδες Πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα κεηαβπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο ησλ αξρψλ ηνπ 17 νπ αηψλα. Έρεη αλεγεξζεί ζε ξπζκφ ζηαπξνεηδή κε ηξνχιν, λάξζεθα θαη δπηηθφηεξα, γξαθηθφ εμσλάξζεθα. Έρεη ραγηάηη κε ρηηζηνχο θαηά κέησπν πεζζνχο θαη θίνλεο ελδηάκεζα. Σν ηέκπιν είλαη έξγν μπιφγιππησλ ηνπ 17 νπ αηψλα κε πξφζηππε ηερληθή θαη επίρξπζε βαθή. Οη κεγάιεο εηθφλεο (έξγα ηνπ Ολνχθξηνπ Κππξηψηε, θαηά κηα εθδνρή) είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηηο ζέζεηο ηνπο. πνπδαίεο ηνηρνγξαθίεο θαηαθνζκνχλ ην λαφ, έξγα ηξηψλ δσγξάθσλ απφ ην Ληλνηφπη ηεο Καζηνξηάο: ηνπ Μηραήι, ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Νηθνιάνπ (1630), θαζψο αλαγξάθεη ε ζρεηηθή επηγξαθή ηεο λφηηαο ζχξαο. ην λαφ ζψδνληαη δηάθνξα ηεξά ζθεχε, καλνπάιηα, ζηδεξά ζηέθαλα γάκνπ, θεξνπήγηα θαη κία σξαηφηαηε θνιπκβήζξα ηνπ 1863.

4 1) Βξαρνγνξαληδή: Ναφο ηεο Παλαγίαο (17 νο αηψλαο) Ο λαφο ηεο Γέλλεζεο ηεο Θενηφθνπ ζηε Βξαρνγνξαληδή ζεσξείηαη απφ ηνπο ληφπηνπο εμίζνπ παιαηφο κε ηηο νκψλπκεο εθθιεζίεο ηνπ Λακπφβνπ, ηνπ Εεξβαηίνπ θαη ηεο Δπηζθνπήο. Όπσο εθείλνο ηεο Δπηζθνπήο, θνπβαιά, ηελ ίδηα πξαγκαηηθφηεηα. Ογθφιηζνη θαη θίνλεο ζηα ηείρε... Μαξκάξηλεο θνιψλεο, άιισλ επνρψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο θνξλίδεο ησλ παξαζπξηψλ. Ζ ιατθή παξάδνζε αλαθέξεη ρσξίο δηζηαγκνχο φηη «πάξζεθαλ απφ ηελ Μειαλνχπνιε, ηελ νπνία θαηάπηε ε γεο κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα βνξεηφηεξα.» Όκσο, είλαη θαλεξφ φηη ππνιείπεηαη ζε αηψλεο σο πξνο απηφλ ηεο Δπηζθνπήο θαη ζε επξπζκία θαη έκπλεπζε σο πξνο εθείλνλ ηνπ Εεξβαηίνπ. Ο λαφο απηφο εληάζζεηαη ξπζκνινγηθά ζηνλ ηχπν ηεο ηξνπιαίαο βαζηιηθήο, κε ηξία θιίηε, εθ ησλ νπνίσλ ην κεζαίν είλαη επξχηεξν θαη ρσξίδεηαη απφ ηα πιεπξηθά κε ηνμσηά αλνίγκαηα. Γηα ηελ ζεκαζία ηοσ λαού κηιούλ θαη οη αγηογραθίες ηοσ. Όιοη οη ηοίτοη είλαη αγηογραθεκέλοη περί ηα κέζα ηοσ 17 οσ αηώλα, από ηολ γλωζηό εηθολογράθο, ηολ Ολούθρηο ηολ Κσπρηώηε. Βρατογοραληδή: Ναός ηες Παλαγίας (17 ος αηώλας) Ζ Παλαγηά ηεο Κνζνβίηζαο (ε Εαγθιεθνχηζσ)

5 Ζ Η. Μολή Κοζόβίηζας ηες Παλαγηάς ηες Εαγθιεθούηζως Ζ παξάδνζε ηνπ ρσξηνχ αλαθέξεη φηη ν Εαγθιήο, πξνχρνληαο ηνπ ρσξηνχ Κνχηζη ζηελ πεξηνρή ηεο Υηκάξαο γηα λα κε αιιαμνπ ηζηήζεη θαηέθπγε ζηελ Κνζνβίηζα. (Πνιιέο νηθνγέλεηεο απφ ηελ πεξηνρή απηή εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Γξφπνιε, φπνπ ε ηήξεζε ηεο Υξηζηηαλνζχλεο ήηαλ αδηακθηζβήηεηε. Ηδνχ θαη ην ηξαγνχδη «Μσξ Γεξνπνιίηηζζα). ηελ Κνζνβίηζα ν Εαγθιήο έρηηζε κνλαζηήξη, ζην νπνίν έδσζε φπσο θαηά παξάδνζε ην φλνκα ηεο Μεγαιφραξεο. Όκσο ην φλνκα ηνπ ηδξπηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο πξνζηέζεθαλ ζηελ νλνκαζία ηεο Μνλήο, ε νπνία είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο «Παλαγηά ε Εαγθιεθνχηζσ» Ζ Ηεξά Μνλή βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηεο Κνζνβίηζαο. Οη εκεξνκελίεο ίδξπζεο ηεο Μνλήο πνπ δίδνπλ νη εξεπλεηέο δελ ζπκπίπηνπλ. Μηα εθδνρή (ηνπ Δπαγγειίδε) ηνπνζεηεί ηελ ίδξπζε ηνλ 17 ν αηψλα. Ζ εθδνρή ηνπ Κνζνβηηζηλνχ Υξ. Νηάθαξε παξαπέκπεη ζηνλ 16 ν αηψλα. Ο ηχπνο ηνπ θαζνιηθνχ ηνπ λανχ είλαη ζηαπξνεηδήο κεηά ηξνχινπ. Υηίζηεθε ην Μέρξη ην 1872 ζε θειί ηεο Μνλήο ιεηηνπξγνχζε ζρνιείν. Ζ Μνλή θεκίδεηαη επίζεο γηα ην παλεγχξη ηεο. Γηνξηάδεη ην Γεθαπεληάπγνπζην. Ζ Η. Μολή Κοζόβίηζας. Έργο ηοσ δωγράθοσ Γ. Μήηζε

6 Ο Μεηροποιηηηθός Ναός ηοσ Αργσροθάζηροσ: Μεηροποιηηηθός Ναός Μεηακορθώζεως (κέζα ηοσ 18 οσ αηώλα) Ο Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο. Σν ζχγρξνλν θηίζκα έρεη αλεγεξζεί (επί ησλ ζεκειίσλ ελφο «βαζηιηθνῦ παξεθθιεζίνπ ηνῦ Παληνθξάηνξνο, ὅπεξ, ὡο ιέγεηαη, ἦην ζαπκαηνπξγφλ») πεξί ηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα, κεηά απφ θνηλή απφθαζε φισλ ησλ νξζφδνμσλ ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ηππηθή ηξίθιηηε βαζηιηθή, κε ακθηθιηλή θεξακνζθέπαζηε ζηέγε. Ζ δπηηθή πιεπξά, δεκηνπξγεί έλα είδνο εγθάξζηνπ θιίηνπο, πνπ φκσο δελ αιινηψλεη ηελ εληαία δίξηρηε θαηαζθεπή ηεο (απφ Α. πξνο Γ. βαίλνπζαο) ζηέγεο κέρξη ην δπηηθφ ηεο αέησκα. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη δχν παξαιιειφγξακκα θηεξηαθά ηκήκαηα πξνεθηεηλφκελα πξνο Β. θαη Ν. ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ λανχ. Ο δπηηθφο ηνίρνο εκθαλίδεηαη δηψξνθνο θαη, ζην άλσ ηνπ κεζαίνπ δηαδψκαηνο επίπεδν, αλνίγνληαη ηξία ηζνκεηξηθά παξάζπξα θάησ απφ ην δπηηθφ αέησκα, θαζέλα απφ ηα νπνία πιαηζηψλνληαη κε κεγάια ηνμνεηδή αςηδψκαηα απφ νξηδνληίσο ηνπνζεηεκέλα ηνχβια. Δπίζεο, θαη νη πιεπξηθνί (βφξεηνο θαη λφηηνο) ηνίρνη θέξνπλ ηπθιά αςηδψκαηα κε δηαθνζκεηηθά ηνμσηά πιαίζηα, ηέζζεξα ζε θάζε ηνίρν πάλσ απ απηά ππάξρνπλ ηζάξηζκνη αβαζείο δηαθνζκεηηθνί θχθινη κε αθηηλσηά (ηνπνζεηεκέλα θπθινεηδψο) ηνχβια θαη, αθφκα πην πάλσ, πξηλ ην γείζσκα ηεο ζηέγεο, πεξηηξέρεη ηνπο ηνίρνπο κία ειαθξψο πξνεμέρνπζα δψλε, πάιη απφ πέηξα κε κηθξνχο θχθινπο / πνηθίικαηα. Σέινο, νη γσλίεο, πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα πξνεθηεηακέλα ηκήκαηα ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ λανχ, θαιχπηνληαη ηερληθφηαηα κε θαξδηέο δψλεο θαινιαμεκέλεο παξαιιειφζρεκεο πέηξαο. Δζσηεξηθά, ηίπνηα δελ ππάξρεη απφ ηελ παιαηά κνξθή ηνπ εθηφο απφ θάπνηα ηκήκαηα λεφηεξσλ αγηνγξαθηψλ ζηηο θφγρεο ηνπ Ηεξνχ, θάπνηα εθθπιηζκέλα θηνλφθξαλα θαη κεξηθά ζπαξάγκαηα ελφο άιινηε ιακπξνχ ηέκπινπ, πνπ βξέζεθε θνκκαηηαζκέλν κέζα ζην Ηεξφ. Κάπνηα θνκκάηηα ηνπ απνηεινχλ δείγκαηα εμαηξεηηθήο μπινγιππηηθήο ηέρλεο.

7 2) ωπηθή: Ναός Παλαγίας (1770) Σν αξρηθφ θηίξην ηνπ λανχ πξέπεη λα έγηλε ζηα κέζα ηνπ 18 νπ αηψλα θαη ε επξεία αλαθαίληζή ηνπ ζηα 1770, θαζψο αλαγξάθεη κηα επηγξαθή πάλσ απφ ηε λφηηα (θξαγκέλε πηα) ζχξα ηνπ λανχ. ε ξπζκφ θιαζηθήο βαζηιηθήο, κε κεγάιεο δηαζηάζεηο, δίξηρηε ζηέγε (πνπ θέξεη απνηκήζεηο, ζην αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ άθξν) θαη έλα κεγάιν, ζαλ εγθάξζηα ζηνά, ραγηάηη δπηηθά, πνπ έρεη ρηηζηή ηνμνζηνηρία πάλσ ζε πέηξηλν εμψζηε θαη κε πέηξηλα ζθαινπάηηα πνπ αλεβαίλνπλ σο ηνλ εμψζηε ηνπ ραγηαηηνχ. Υαξαθηεξηζηηθφο εδψ είλαη επίζεο ν πέηξηλνο ππιψλαο κε ηελ ηνμνεηδή επίζηεςε θαη ην κεηαγελέζηεξν θακπαλαξηφ. Σα ζηνηρεία καξηπξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ρεηξνλνκία δσξεάο ηνπ Αιί Παζά. Ζ παξάδνζε αλαθέξεη φηη νη σπηθηψηεο έζσζαλ ηνλ Αιή (πξηλ αλαιάβεη ην Παζαιίθη ησλ Ησαλλίλσλ) απφ ηνπο δηψθηεο ηνπ ηνπο Σνχξθνπο. Οη μαθνπζηνί βαξειάδεο ηεο σπηθήο είραλ θαηαζθεπάζεη έλα ηεξάζηην βαξέιη κε ηξία ηνηρψκαηα, πνπ εμαζθάιηδαλ ηξεηο μερσξηζηνχο ρψξνπο. ηνλ θεληξηθφ πνπ ήηαλ θελφο ηνπνζέηεζαλ ηνλ Αιί. Ο επφκελνο ήηαλ γεκάηνο κε θξαζί θαη ν πξνο ηα έμσ κε ζηηάξη. Οη ηνχξθνη έςαμαλ ηνπο δχν πξψηνπο ρψξνπ, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ζηνλ ηξίην θαη νχηε ππνςηάζηεθαλ φηη ζα ππήξρε θαη ηξίηνο ρψξνο. Δπίζεο, ν Ναφο ηεο Παλαγηάο ηεο σπηθήο είλαη θεκηζκέλνο γηα ηελ ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Μεγαιφραξεο. Μεηά ην 1990 επηδίσμαλ λα ηε ιεζηέςνπλ ηξεηο θνξέο, αιιά ζηνπο ιεζηέο φιν θαη θάηη θαθφ ζα ζπλέβαηλε, πνπ ηνπο αλάγθαδε λα επηζηξέςνπλ ηελ εηθφλα πίζσ. Ο Ναφο είλαη πξνηθηζκέλνο θαη κε έλα ζπάλην μπιφγιππην ηέκπιν. Σκήκαηα ηνπ ηέκπινπ απηνχ είρε απνζπάζεη ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο γηα λα εθπξνζσπήζεη ηελ Αιβαλία ζε δηάθνξεο εθζέζεηο ηέρλεο ζηε Γχζε. ηο παραδοζηαθό παλεγύρη ηοσ Ναού

8 Βάληζηα Η.Μ Κοίκεζε ηες Θεοηόθοσ 16 ος 17 ος αηώλας Όζνλ αθνξά ηελ Η.Μ. Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ δελ ππάξρνπλ πεγέο γηα ηελ πξνγελέζηεξε ηεο ηνπξθνθξαηίαο ηζηνξία ηνπ κνλαζηεξηνχ. Σν θαζνιηθφ, πνπ δηαζψδεηαη ππνινγίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 16 νπ αξρέο ηνπ 17 νπ αηψλα είλαη έξγν ιίγν πξηλ, ή ιίγν κεηά ηελ είζνδν ζην 17 ν αηψλα. Ζ είδεζε πξνθχπηεη απφ ηελ επηηνίρηα επηγξαθή πνπ ιέεη φηη ν λαφο ηζηνξήζεθε ην 1617 θαη αλήθεη ζηνλ αγηνγξάθν Μηραήι απφ ην Ληλφηνπν. Γχξσ ζην Μνλαζηήξη ππάξρεη ςειφο καλδξφηνηρνο, πνπ δηαζψδεηαη ζηελ αλαηνιηθή θαη λφηηα πιεπξά ηνπ. Απφ ηηο ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηαζψδνληαη φια ηα θειηά, νη μελψλεο, ε Σξάπεδα, ην εγνπκελείν θ.ά., θαζψο θαη ην θακπαλαξηφ. Σν θνκςφηεξν κέξνο ηνπ λανχ είλαη ν ηξνχινο: Όια ηα επίπεδα ηεο ζηέγεο θαη ν ηξνχινο είλαη θαιπκκέλα κε ζθνπξνπξάζηλεο ζρηζηφπιαθεο. Ο λάξζεθαο είλαη θαηαζθέπαζηνο θαη θαιπκκέλνο απφ σξαηφηαηεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ Μηραήι (1617).

9 Πέπειε: Μολή Αγίας Σρηάδας ηο θαζοιηθό ηο ο αηώλα χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, απφ ηνλ ππθλφ ιφγγν πνπ ζθέπαδε ην ηζηνπκπάξη, φπνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην Μνλαζηήξη, δηαρένληαλ έλα παξάμελν θσο κε ινγήο ινγηψλ ρξψκαηα, πξάγκα πνπ πξνμέλεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηνίθσλ. Αληίθξπζαλ ηελ εηθφλα ηεο Άγηα Σξηάδαο. Σελ πήξαλ κε ηε ζπλνδεία 12 παπάδσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζαλ ζην πξνζθπλεηάξη ηεο εθθιεζίαο ηεο Πέπειεο. Όκσο, ε εηθφλα εμαθαλίζηεθε θαη βξέζεθε μαλά ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε, ππνδεηθλχνληαο έηζη, πσο ήηαλ ζέιεκα Θενχ λα γίλεη εθεί ε εθθιεζία ηεο. Έγηλε, φκσο νιφθιεξν κνλαζηήξη χκθσλα κε ηνλ Γ. Δπαγγειίδε ε Μνλή αλνηθνδνκήζεθε θαηά ηα κέζα ηνπ 17 νπ αηψλα. Άιιεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ε Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο ηεο Πέπειεο πξνυπήξρε απφ ηα βάζπ ησλ πξψησλ Βπδαληηλψλ ρξφλσλ. Απφ ηηο ζπνπδαίεο άιινηε εγθαηαζηάζεηο ηνπ κνλαζηεξηνχ ζψδεηαη ζήκεξα κφλν ην θαζνιηθφ, πνπ ρηίζηεθε ην Ο λάξζεθαο είλαη πιαηχηεξνο απ φζν ζπλεζίδεηαη, κε δχν θίνλεο πνπ ππνβαζηάδνπλ ηελ νξνθή. Ο θπξίσο λαφο, πνπ είλαη αγηνγξαθεκέλνο κε σξαίεο ιατθφηξνπεο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 18 νπ αηψλα, θέξεη ηέζζεξηο θίνλεο, ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη δχν ηπθινί ζφινη. Ζ ζηέγε είλαη ηεηξάξηρηε. Ξερσξηζηή νκνξθηά ραξίδνπλ ζην ρηίζκα ην θσδσλνζηάζην θαη ε πεληαγσληθή θφγρε ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο. Σν δνμαζκέλν κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Σξηάδνο. Λεηηνπξγνχζε θάζε κέξα κε ηξεηο παπάδεο θαη νη πξνζθπλεηέο μεπεξλνχζαλ θαζεκεξηλά ηνπ πελήληα. Δίρε ειάρηζηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, φκσο ήηαλ αηξάληαρηα ζξνληαζκέλν ζηελ ςπρή ηνπ ιανχ. Απφ ηνπο πξψηνπο αθηεξσηέο ήηαλ θαη νη αγάδεο. Σν παλεγχξη ηεο Αγίαο Tξηάδαο θξαηνχζε ηέζζεξηο εκέξεο.υηιηάδεο θφζκνο εξρφηαλ απφ ηε Γξφπνιε, ην Πσγψλη, ην Βνχξθν, ην Γέιβηλν, απφ ην Μπακπνχξη θαη ηνλ Σζακαληά. Γη απηφ θαη ζήκεξα γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ αθζνλία ζε γιέληη θαη παλεγχξη, ιέκε: «Έγηλε Πέπειε» Ζ Μνλή ηεο Πέπειεο θαηαηάζζεηαη ζηηο κνλέο φπνπ νξγαλψζεθαλ πξψηεο εκπνξνπαλεγχξεηο Δδψ εγθαηεζηεκέλν θαη βξεθνθνκείν. ηέγαδε παηδηά ηα νπνία νη νηθνγέλεηεο δελ κπνξνχζαλ λα ηα κεγαιψζνπλ, αιιά θαη βξέθε θαξπνί ακαξηίαο γπλαηθψλ. ην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Σξηάδαο ζηεγάδνληαλ επίζεο θαη ζσθξνληζηήξην γηα ηελ ζεξαπεία ησλ «ςπρηθψλ λνζεκάησλ». Δξρφηαλ αζζελείο κέρξη θαη απφ ηελ Απιψλα θαη ηελ Πξέβεδα. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηηο ξίδεο θαη ηεο παξνηκίαο θαηάξαο «ζα ζε πάσ ζηα θνχηζνπξα ηεο Πέπειεο» Σν θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηφικεζε κα θάλεη φηη δελ έθαλε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηε Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Σν κεηέηξεςε ζε ζηξαηψλα.

10 Η.Μ. ηεγφπνιεο (Πξνθ. Ζιία) (1620) Δίθνζη ιεπηά κε ηα πφδηα Β.Α ηεο ηεγφπνιεο, πάλσ ζ έλαλ νιηγφδεληξν ιφθν (πνπ άιινηε, ιέλε νη πεγέο, ήηαλ δαζχδεληξνο θαη θαηαπξάζηλνο) βξίζθεηαη γεξαζκέλν ην κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Ο λαφο είλαη ρηηζκέλνο γχξσ ζηα 1600, έρεη ξπζκφ ηξίθνγρνπ ζηαπξνεηδνχο κε ηξνχιν θαη λάξζεθα ζε ζρήκα επηκήθνπο παξαιιεινγξάκνπ. Οη ηνίρνη είλαη ζε θφθθηλν εψο θεξακηδί ρξψκα. Γηάθνζκνο ζηνπο ηνίρνπο εμσηεξηθά δελ ππάξρεη κφλνλ νη πιεπξηθέο θφγρεο ζρεκαηίδνπλ πέληε, καθξφζηελα σο πάλσ ζηε ζηέγε, ηπθιά αςηδψκαηα. Ο ηξνχινο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ξαδηλφο σο πξνο ην ςηιφιηγλν, νθηαγσληθφ ηνπ ηχκπαλν θαη ειαθξά θσλνεηδήο σο πξνο ηε ζηέγαζή ηνπ. Φέξεη ζε θάζε ηνπ πιεπξά πςηιφ θαη ιεπηφ αςίδσκα, ζε ηέζζεξα δε αςηδψκαηα αλνίγεηαη απφ έλαο θεγγίηεο. Κάησ απφ ην γείζν ηεο ζηέγεο ηνπ ηξνχινπ ππάξρεη κεγαινγξάκκαηε ειιεληθή επηγξαθή: «ΚΤΡΗΔ, ΔΠΗΒΛΔΦΟΝ ΔΞ ΟΤΡΑΝΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΔ...» Ζ είζνδνο ζηνλ επξχηεξν, θακαξνζθέπαζην λάξζεθα, γίλεηαη απφ ην ζηελφκαθξν ππιψλα εηζφδνπ. Ζ αγηνγξάθεζε ηνπ λάξζεθα είλαη πινχζηα θαη ηππηθή, έξγν ησλ ιηλνηνπηηψλ Κσλζηαληίλνπ θαη Νηθνιάνπ απφ ην 1653.

11 πειαίοσ (Κοηκήζεως ηες Θεοηόθοσ) (αρτές 17 οσ αηώλα) Πάλσ απφ ηελ Σξαλνζίζηα ηεο Ληνχληδεο, κηζή ψξα κε ηα πφδηα, βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ή αιιηψο «ηνπ ξπζκφ ζηαπξνεηδή εγγεγξακκέλν κε ηξνχιν θαη λάξζεθα κεηαγελέζηεξν, ζηε ξάρε ηνπ νπνίνπ πξνθηίζηεθε θσδσλνζηάζην. Δηζεξρφκελνο ν πξνζθπλεηήο απφ ην πξνζηψν ζηνλ επξχρσξν λάξζεθα, δηαπηζηψλεη ηε δσεξφηεηα θαη θσηεηλφηεηα ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηνπ θαηά ηξφπνλ εληππσζηαθφ. Όια ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία είλαη θαηάκεζηα απφ αγηνγξαθίεο. πειαίνπ». Ολνκάδεηαη έηζη επεηδή ζε θάπνηα ζπειηά ησλ βξάρσλ ιέγεηαη φηη βξέζεθε ε ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Παλαγηάο θαη εθεί εκφλαδαλ κνλήξεηο αλαρσξεηέο. Σν κνλαζηήξη πξσηντδξχζεθε θαηά ηα ηέιε ηνπ 16 νπ αηψλα. Ο ζσδφκελνο λαφο είλαη θηίζκα ησλ αξρψλ ηνπ 17 νπ αηψλα. Κηίζηεθε ζε

12 ) Σζηάηηζηας (Μεηακορθώζεως ωηήρος) (ηέιε ηοσ 16 οσ αηώλα Σν κνλαζηήξη ηεο Μεηακνξθψζεσο ζηε Σζηάηηζηα ήηαλ άιινηε πινχζην θαη μαθνπζηφ. ήκεξα ζψδεηαη κφλνλ ην θαζνιηθφ πνπ θηίζηεθε ρσξίο δηαθνζκήζεηο ζηα ηέιε ηνπ 16 νπ αη. ζε ξπζκφ ζηαπξεπίζηεγν ηδηφξξπζκν. Ο εμαγσληθφο ηξνχινο, θάζε πιεπξά ηνπ νπνίνπ θέξεη ζρεδφλ ηζνυςή κε απηφλ αςηδψκαηα, θνζκνχληαη ζηελ θνξπθή κε ηξηπιή ηνμνεηδή δηαθφζκεζε ζε επάιιειεο εζνρέο. Ζ ηζηφξεζε ηνπ λανχ θαη ηνπ λάξζεθα έγηλε ην απφ ηνπο γλσζηνχο ιηλνηνπηψηεο Μηραήι, Κσλζηαληίλν θαη Νηθφιαν. Σα έξγα ηνπο δηαηεξνχλ κε αμηνζαχκαζηε θσηεηλφηεηα θαη δσεξφηεηα ηα ρξψκαηα θαη ηε ζηηιπλφηεηά ηνπο.

13 Μίγθνπιεο (Μεηακνξθψζεσο) (κέζα 17 νπ αηψλα) Καηεθνξίδνληαο απφ ηε Μίγθνπιε ζε κηα θαηαπξάζηλε θαη κε άθζνλα λεξά ξεκαηηά, πξνο ηα λφηηα θαη δπηηθά, πάλσ ζε κηα ξαρνχια γξαθηθή ράξε ζηα πνιχρξσκα δέληξα ηεο, αληηθξχδνπκε ην κνλαζηήξη πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξσο. Σν θαζνιηθφ ηεο κνλήο, θηίζκα ησλ κέζσλ ηνπ 17 νπ αη. είλαη ξπζκνχ ζηαπξνεηδνχο εγγεγξακέλνπ, ηξίθνγρνπ κε ηξνχιν. Ο λάξζεθαο είλαη κεηαγελέζηεξνο, ρηηζκέλνο κε πξαζηλσπή πέηξα θαη ζνβαηηζκέλνο. Δζσηεξηθά, ν λάξζεθαο θέξεη ειάρηζηα ίρλε ηνηρνγξαθηψλ. Δμσηεξηθά, ν θπξίσο λαφοθαίλεηαη ρηηζκέλνο κε ινγάδεο ιίζνπο, ζθιεξνχο θαη καιαθνχο. Ο πσξφιηζνο ρξεζηκνπνηείηαη, θπξίσο, εθεί πνπ ππάξρεη δηαθφζκεζε θαη δηαθφζκεζε ππάξρεη ζηηο πιατλέο θφγρεο, ζηελ αςίδα ηνπ ηεξνχ, ζηα παξάζπξα θαη ζηα γείζα. Όινη νη ηνίρνη, νη ζφινη, νη θακάξεο θαη ηα ηφμα ηνπ λανχ είλαη εηθνλνγξαθεκέλα απφ ην 1666 δηα ρεηξφο Γεκεηξίνπ θαη Γεσξγίνπ. Ζ θαιιηηερληθή εξγαζία ησλ δχν αγηνγξάθσλ είλαη πηζηά πξνζθνιιεκέλε ζηελ ηνπηθή Ζπεηξσηηθή ζρνιή θαη ζηα ηερλνηξνπηθά ηεο δεδνκέλα: πνιχ ζθνχξν θψλην, απζηεξή ηεξαξρηθή ηάμε παξαζηάζεσλ, εηθνλνγξαθηθφ πξφγξακκακνλαζηηθφ, ζθηεξά ηνπία, απζηεξέο ή ζνβαξέο κνξθέο αιιά θαη έληνλν θφθθηλν ρξψκα, πινχζηα πηπρνινγία ζηα ελδχκαηα, αιιεπάιιεια θσηίζκαηα πάλσ ζε ζθνχξνπο πξνπιαζκνχο πξνζψπσλ, ηεξαηηθή επιάβεηα θαη κπζηεξηαθή αηκφζθαηξα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο θαιιηηέρλεο θαη αθηηλνβνινχλ ηεξνπξεπψο πξνο ηνπο επιαβείο πξνζθπλεηέο ηεο κνλήο.

14 Γεξβηηζάλεο (Σαμηαξρψλ) Σν κνλαζηήξη ησλ Σαμηαξρψλ, ρηηζκέλν πξηλ απφ ην 17 ν αη., ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ρξνλνινγείηαη, πιελ ηνπ θαζνιηθνχ, ζην 18 ν αη. Βξίζθεηαη ζην βνπλφ, ζε απφζηαζε ηξηψλ ηεηάξησλ πεδνπνξίαο, δπηηθά ηεο Γεξβηηζάλεο. Σν θαζνιηθφ είλαη έλα απέξηηην βπδαληηλφ ηξίθνγρν εθθιεζάθη κε ζθνηεηλφ δηψξνθν πξφλαν, ζηελφρσξν θπξίσο λαφ, θαη Ηεξφ Βήκα. Ο θπξίσο λαφο θέξεη ηέζζεξηο θίνλεο, νη νπνίνη ζηεξίδνπλ θαινγξακκέλα ηφμα, επί ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ν ηξνχινο. Όιν ην εζσηεξηθφ θέξεη εηθνλνγξάθεζε πνπ ζπκίδεη έξγα ηνπ 17 νπ αη., ε νπνία σζηφζν επηδσγξαθίζηεθε ζε πνιιά ζεκεία ηεο αξγφηεξα, θαηά ην 18 ν θαη 19 ν αη.

15 Μερηθά ζηοητεία ζτεηηθά κε ηο θηίζηκο, αιιά περηζζόηερο κε ηελ αγηογραθία κεηαβσδαληηλώλ κλεκείωλ ζηε Μεηρόποιε Αργσροθάζηροσ Πωγώλη 1. Άγηνο Αζαλάζηνο ηνπ Μάληδαξε, Πνιίηζαλε, Δπαξρία Πσγσλίνπ Σνηρνγξάθεζε: Άγηνο Γεκήηξηνο ηνπ άββνπ, Πνιίηζαλε, Δπαξρία Πσγσλίνπ Οηθνδφκεζε: πξηλ ην 1500 Σνηρνγξάθεζε: Καζνιηθφ κνλήο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Πνιίηζαλε, Δπαξρία Πσγσλίνπ Υξνλνινγία: 1601 (ζε αθηεξσηηθή επηγξαθή) 4. Καζνιηθφ κνλήο Μεηακφξθσζεο, Σζηάηηζηα, Δπαξρία Πσγσλίνπ Υξνλνινγία: 1626/7 Εσγξάθνο: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη. Εαγορηά 5. Ναφο ηνπ σηήξα, Υφζηεβα, Υξνλνινγία: Μνλή Σαμηαξρψλ Νίβαλεο, Έηνο ηζηφξεζεο 1779 Ληοσληδερηά θαη περηοτή βόρεηα ηοσ Αργσροθάζηροσ. 7. Μνλή Κνίκεζεο Θενηφθνπ Κφδξαο, (Νηξαγθφηη) Έηνο αλέγεξζεο θαη ηνηρνγξάθεζεο: Άγηνο Νηθφιανο Άλσ Λάκπνβν Σνηρνγξάθεζε: 1605/6 9. Ναφο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ Κάησ Λάκπνβνπ Σνηρνγξάθεζε: Ναφο Αγίσλ Μελά, Βίθησξα θαη Βηθέληηνπ, Σξαλνζίζηα, Υξνλνινγία: 1617 Εσγξάθνο: Αιεβίδηνο Φσθάο απφ Κεθαινληά 11. Ναφο Θενηφθνπ, αξαθίληζηα, Υξνλνινγία: 1613 Εσγξάθνο: Αιεβίδηνο Φσθάο απφ Κεθαινληά 12. Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ, αξαθίληζηα, Υξνλνινγία: 1630 Εσγξάθνη: Μηραήι, Κσλζηαληίλνο, Νηθφιανο απφ ην Ληλνηφπη 13. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο πειαίνπ, αξαθίληζηα Υξνλνινγία: 1634 (θπξίσο λαφο), 1659 (λάξζεθαο) Εσγξάθνη: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (λαφο). Πηζαλφλ δσγξάθνη απφ ηε Γξάκκνζηα (λάξζεθαο) 14. Καζνιηθφ κνλήο Πξνθήηε Ζιία, ηεγφπνιε, Υξνλνινγία: 1653 (λαφο), 1671 (λάξζεθαο) Εσγξάθνη: Κσλζηαληίλνο θαη Νηθφιανο απφ ην Ληλνηφπη (λαφο). Γεκήηξηνο θαη Γεψξγηνο απφ ηε Γξάκκνζηα (λάξζεθαο). 15. Καζνιηθφ κνλήο Μεηακφξθσζεο σηήξνο, Μίγγνπιε, Υξνλνινγία: 1666 Εσγξάθνη: Γεκήηξηνο θαη Γεψξγηνο απφ ηε Γξάκκνζηα Κάηω Γρόποιε 16. Άγηνο Αζαλάζηνο Γνξαληδήο, Γξφπνιε Σνηρνγξάθεζε: 1524

16 17. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο Ραβελίσλ, Γνξαηδή, Υξνλνινγία: 1621 (αςίδα), θάζε κέζσλ θαη β κηζνχ 17νπ αη. ζηνλ θπξίσο λαφ Εσγξάθνη: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (απφδνζε), Κσλζηαληίλνο απφ ην Ληλνηφπη (απφδνζε), Γξακκνζηηλνί δσγξάθνη (απφδνζε) 18. Καζνιηθφ κνλήο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ, Βάληζηα, Υξνλνινγία: 1617 (θπξίσο λαφο) Εσγξάθνο: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (θπξίσο λαφο) 19. Μνλή Βάληζηαο, Ηζηφξεζε: Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ Γνχβηαλεο, Δπαξρία Αξγπξνθάζηξνπ Υξνλνινγία: πηζαλφλ κέζα 16νπ αη. 21. Μνλή Γελεζίνπ ηεο Θενηφθνπ Γνχβηαλεο, Οηθνδφκεζε: 1594/5 Σνηρνγξάθεζε: Πηζαλφλ 17νο αη. Αλαθαίληζε: 1873 Σνηρνγξάθεζε αξρηθή: πηζαλφλ 17νο αη. κε επηδσγξάθηζε ζηνλ 18ν αη. 22. Μνλή Φξαζηαλήο, 14νο 16νο αη. Μαύρε Ρίδα -Αργσροθάζηροσ. 23. Ναφο Κνίκεζεο Θενηφθνπ, Βξαρνγνξαηδή, Υξνλνινγία: 1622 Εσγξάθνο: Ολνχθξηνο απφ Κχπξν Αιεβίδηνο Φσθάο απφ Κεθαινληά Πάλω Γρόποιε. 24. Μνλή Κνίκεζεο Παλαγίαο, Κνζνβίηζα, Υξνλνινγία: Μνλή Αγίαο Σξηάδαο Πέπειεο, Υξνλνινγία: Μνλή Κνίκεζεο Θενηφθνπ ΝηξπάλνπΥξνλνινγία αλέγεξζεο: κέζα 16νπ αη. Σνηρνγξάθεζε: 1569 (θπξίσο λαφο), 1583 (λάξζεθαο) 26. Ναφο Κνίκεζεο Θενηφθνπ, Εεξβάηη, Υξνλνινγία: 1606 Εσγξάθνο: Μηραήι θαη Νηθφιανο 27. Καζνιηθφ κνλήο Πξνθήηε Ζιία, Γεσξγνπηζάηη, Υξνλνινγία: 1617 (λάξζεθαο). Παιαηφηεξν ζηξψκα ζηνλ θπξίσο λαφ Εσγξάθνο: Μηραήι απφ ην Ληλνηφπη (λάξζεθαο) Γέιβηλο 28. Ναφο Αξραγγέινπ Μηραήι, Γέιβηλν Υξνλνινγία: 16[20] 29. Καζνιηθφ κνλήο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ «Κάκελαο», Υξνλνινγία: 1662 (λαφο), 1674 (λάξζεθαο) 30. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο Κνθακηάο, Νηβίηζα, Υξνλνινγία: 1672 Εσγξάθνη: Μηραήι απφ ηε Εέξκα. Ρηδά Γειβίλοσ Γίβρες-Λεζηλίηζα 315. Καζνιηθφ κνλήο Παλαγίαο, Γηβξνβνχλη Γίβξεο Υξνλνινγία: 1603/4 Εσγξάθνο: Μηραήι θαη Κσλζηαληίλνο απφ ηε Γξάκκνζηα 32. Μνλή Αγίνπ Αζαλαζίνπ ή κνλή Γεξκαλνχ, Δπαξρία Γέιβηλνπ Έηνο ηζηφξεζεο: 1801 (Λεζηλίηζα)

17 33. Καζνιηθφ κνλήο Τπαπαληήο, Λεζίληζηα Υξνλνινγία: 1682 Ρηδά Γειβίλοσ - Γαρδίθη 34. Άγηνο Αζαλάζηνο Πεηζάο Σνηρνγξάθεζε: Καζνιηθφ κνλήο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Μνπδίλα Υξνλνινγία: Μνλή Εσνδφρνπ Πεγήο Κψζηαξη, Δπαξρία Γέιβηλνπ Έηνο ηζηφξεζεο: 1775 Πρεκεηή 37. Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ, Μέιαλε Υξνλνινγία: 1632 Εσγξάθνο: Νηθφιανο απφ ην Ληλνηφπη Υηκάρα 38. Ναφο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Γξπκάδεο Υξνλνινγία: 1671 (θφγρε Πξφζεζεο) 39. Ναφο Αγίνπ Ησάλλνπ Θενιφγνπ, Γξπκάδεο Υηκάξαο Υξνλνινγία: Ναφο Δπαγγειηζκνχ, Γξπκάδεο Υηκάξαο Υξνλνινγία: Μνλή Κεπαξνχ (17νο αη.), ζην νκψλπκν ρσξηφ 42. Μνλή θνπηάξαο (18νο αηψλαο), Υσξηφ Βνχλνο... Γεξβηηζάλεο (Σαμηαξρψλ) Φξαζηαλήο (Παλαγίαο) ηελ περηοτή ηες Ληούληδες Η.Μ. ηεγφπνιεο (Πξνθ. Ζιία) (1620) πειαίνπ (Γελλήζεσο Θενηφθνπ) (αξρέο 17 νπ αηψλα) Μίγθνπιεο (Μεηακνξθψζεσο) (κέζα 17 νπ αηψλα) ηελ περηοτή Πωγωλίοσ Σζηάηηζηαο (Μεηακνξθψζεσο σηήξνο) (ηέιε ηνπ 16 νπ αηψλα) ηελ περηοτή Εαγορηάς Υνζηάβαο (Μεηακνξθψζεσο)

18

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Καηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Πνιηηηζκνύ Εεηήκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο «Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Ζ πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Βέξνηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 1 ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η εμέιημε ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αίγηλα ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 1.1 Ώξρέγνλνη Ώηγηλήηηθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΖ ΑΓΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΕΔΓΔΣΔ ΜΠΟΜΠΟΛΏ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ ΠΟΤΑΏΣΡΕΏ ΜΠΟΨΣΔ ΒΕΡΔΝΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 2008 ΠΕΝΏΚΏ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 - 1 - Α ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 ΠΘΝΑΚΑ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΘΚΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΥΩΝ ελίδα 1. ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΟΤ -1-2. ΔΜΒΛΗΜΑ Α -2-3. ΙΣΟΡΙΑ Α ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΡΥΑΗΟΜΔΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ <<ΑΡΥΑΗΑ ΠΟΡΦΤΡΑ: Ζ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΚΑΗ Ζ ΑΡΥΑΗΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖ>>

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΡΥΑΗΟΜΔΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ <<ΑΡΥΑΗΑ ΠΟΡΦΤΡΑ: Ζ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΚΑΗ Ζ ΑΡΥΑΗΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖ>> Γξ. ΗΧΑΝΝΖ ΛΤΡΗΣΕΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΡΥΑΗΟΜΔΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε : Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ APOKA ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ.

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΔΡΣΑΡΗΓΖ ΑΘΖΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ: 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα ΦΗΓΑΛΔΗΑ Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7 Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα Διδάζκονηες : Π. Κοζμάκη, Κ. Σερράος, Σ. Μασρομμάηη, Γ. Γκοσμοπούλοσ. «Καηακεζήκεξν Ηνπιίνπ... πνπ θη αλ αθφκα δελ ππήξραλ

Διαβάστε περισσότερα

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ Η ελφηεηα ΣΔ18, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπζρηδή αθηνγξακκή, ηελ γεηηλίαζε θαη επηθνηλσλία κε ζεκαληηθά λεζηά ηνπ αξσληθνχ (πέηζεο, Όδξα), ηηο εληαηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ»

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΣΕΔΡΜΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ΚΑΡΒΔΛΖ ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ. 35261)

ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ. 35261) ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΚΑΙ ΔΜΒΑΓΟΜΔΣΡΗΗ, ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΔΡΟΘΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ «ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ» ΠΟΤΓΑΣΔ: ΛΙOΛΙΟΤ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΑΘΑΚΗ ΝΙΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΗΝΑ ΔΙΗΓΗΣΗ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΕΛΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Σα παηδηά απνηεινχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ

ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο. «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία»

Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο. «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία» Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία» Οκάδεο 1 ε Κσδσλάο Παλαγηψηεο Μαλψιεο σηήξεο Μπελέθεο Βαζίιεο Παπαδεκεηξφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ

Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ A.Σ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ Ονοματεπώνσμο : ΜΠΟΤΓΑ ΥΡΗΣΟ Αριθμός Μητρώοσ: 31323

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΑΡΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΑΡΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΑΡΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΜΗΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΚΛΑΗΚΖ ΚΗΘΑΡΑ: «Σξόπνη θαηαζθεπήο θαη κέζνδνη ζηεξενθσληθήο ερνγξάθεζεο» Flackmann David, Giulianna guitarist Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα