Βυζαντινὸς ὀκτώηχος ὡς θεωρητικὴ πυρὴν τῆς φιλλανδικῆς ὀρθοδόξου ψαλμῳδίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βυζαντινὸς ὀκτώηχος ὡς θεωρητικὴ πυρὴν τῆς φιλλανδικῆς ὀρθοδόξου ψαλμῳδίας"

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 588 Βυζαντινὸςὀκτώηχοςὡςθεωρητικὴπυρὴντῆς φιλλανδικῆςὀρθοδόξουψαλμῳδίας Hilkka Seppälä Τὸἄρθρονβασίζεταιεἰςτὴνδιατριβήνμουπερὶὀκτωήχου,τῆςὁποίας εἰςτὸπρῶτονμέροςτὸθέμαμουἦτοἡἐπίδρασιςτῶνβυζαντινῶνἤχων μέχριτὴνμακρινὴνφιλλανδίαν. 402.Ἡδιατριβὴἐξεδώθηεἰςτὴνφιλλανδικὴν καὶεἶναιφυσικόν,ὅτιἡἑλληνικὴπερίληψίςτηςποτὲδὲνεἶχεπολλοὺς ἕλληναςἀναγνώστας.ἐπειδὴτὸθέμαεἶναιἀκόμαἐπίκαιρον,εἶναι ἐπιθυμιτὴἡἔκδοσιςδιὰμεγαλύτερτονκοινόν. Ὁσκοπὸςτῆςμελέτηςπερὶτῆςπαραδόσεωςτῆςὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆςψαλμῳδίαςἦτοἡἐξέτασιςτῶνμεταξὺτῆςβυζαντινῆςκαί τῆςφιλλανδικῆςψαλμῳδίαςσχέσεων,βάσειτῆςἀρχῆςτῶνὀκτώ**ἤχων, δηλαδὴτοῦσυστήματοςτοῦὀκτωήχου.ἀφετηρίατῆςμελέτηςἦτοἡ Βυζαντινήμουσικήθεωρία,καὶπροσπαθεῖνάἀποδείξῃτήνὕπαρξιν ἢμὴ στοιχείωνἐντῇφιλλανδικῇὀρθοδόξῳψαλμῳδίᾳ,τὰὁποῖαδύνανταινὰ θεωρηθοῦνὡςκληρονομίατῆςβυζαντινῆςθεωρητικῆςπερὶμουσικῆς σκέψεως. Σύμπλεγμακοσμικοῦκαὶἐπουρανίου ΕἰςτὸβάθοςτοῦΒυζαντινοῦμουσικοῦσυστήματος,τοῦὀκτωήχου, κεῖταιἡγενικ*ὴὀρθόδοξοςπαράδοσιςπερίτέχνης.ἡθεωρητικήἀντίληψις τῆςμουσικῆςἀπεκρυσταλλώθηκατάτὸνη*αἰῶναεἰςτὸσύστηματοῦ ὀκτωήχου.ἡἐκκλησιαστικήψαλμῳδία,καθὼςκαὶἡεἰκονογραφικήτέχνη, ὑπῆρξενἤδηπαραδοσιακή ἠκολούθησεθεολογικάς,θεωρητικάςτιναςκαί αἰσθητικὰςἀρχάς,αἱὁποῖαιπροήρχοντοἀπὸτοὺςπρώτουςαἰῶναςτοῦ χριστιανισμοῦ. Πρέπεινὰτονισθῆἰδιαιτέρως,ὅτιὁἀριθμὸςὀκτὼτοῦ ὀκτωήχουἑνώνειτὸκοσμικὸνκαὶτὸἐπουράνιον,τὰςἑπτὰἡμέραςτῆς δημιουργίαςκαὶτὴνκαινὴνδημιουργίαν.τὸθέματὸἔχουνπαρουσιάζειοἱ μεγάλοιδιδάσκαλοιτῆςἐκκλησίας,καὶἀποτέλεσματοῦἐνδιαφέροντος αὐτῶνἡπρᾶξιςτοῦὀκτωήχουνσυστήματος.ὁμέγαςδιδάσκαλος,ὁἰωάννης 402 ΟἱΒυζαντινοὶἦχοικαὶἡὈρθόδοξοςΨαλμῳδίαεἰςτὴνΦιλλανδίαν,Ἑλσίνκι1981, (BysanttilaisetekhoksetjaortodoksinenkirkkolauluSuomessa,Helsinki1981).

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 589 ὁχρυσόστομος,τοῦὁποίου1600ὴἐπετηρὶςτελεῖταιἐφέτος 403 παρατηρεῖ,ὅτι οἱψαλμοὶπροεωράκασιτὴνσημασίαντοῦἀριθμοῦὀκτώ.ὁμιλῶνπερὶτῆς ἐπιγραφῆςτοῦϲ*ψαλμοῦλέγειἐντυποσιακῶς Τίςοὔνἐστινἡἐπιγραφή;Ὑπὲρτῆςὁγδόης,φησί.Τίςδὲἐστινἡὀγδόη, ἀλλ ἤἡἡμερατοῦκυρίουἡμεγάληκαὶἐπιφανὴς,ἡὡςκλίβανοςκαιομένη, ἡκαὶτὰςἄνωδυνάμειςτρέμεινπαρασκευάζουσα(σεισθήσονταιγὰρ,φησί, καὶδυνάμειςτῶνοὐρανῶν)ἡπῦρδεικνύουσαπροτρέχοντοῦβασιλέωςτότε ἐκείνου;ὀγδόηνδὲαὐτὴνἐκάλεσε,τὸτῆςκαταστάσεωςἐνηλλαγμένον ἐμφαίνων,καὶτῆςμελλούσηςζωῆςἀνανέωσιν.ὁμὲνγὰρπαρὼνβίοςοὐδὲν ἕτερόνἐστιν,ἀλλ ἤἑβδομὰςμία,ἀρχόμενοςμὲνἀπὸτῆςπρώτηςἡμέρας, τελευτῶνδὲείςτὴνἑβδόμην,καὶπάλιντοῖςαὐτοῖςἀνακυκλούμενος διαστήμασι,καὶεἰςτὴναὐτὴνἀνιὼνἀρχήν,καὶκαταβαίνωνεἰςτὴν τελευτήν.διόπερὀγδ*οὴνἡμερανοὐκἄντιςεἴποιπότετὴνκυριακήν,ἀλλὰ πρώτην οὐγὰρἐκτείνεταιεἰςὄγδοονἀριθμὸνὁτῆςἑβδομάδος κύκλος.ὅτανδὲταῦταπάνταπαύσηταικαταλυθῇτότετὸτῆςόγδοάδος δρόμοςείςμέσονἄγεται οὐγὰρἀνατρέχειπάλινἐπὶτὴνἀρχὴν,ἀλλὰτῶν ἑξῆςἔχεταιδιαστημάτων. 404 ΚαὶὁΒασίλειοςὁΜέγαςὁμιλεῖπερὶἀνακυκλώσεωςτῶνἡμωρῶνκαὶ τοῦἀριθμοῦὀκτώ Καὶμίατοίνυνἡαὐτή,καὶὀγδόη,τὴνμίανὄντωςἐκείνηνκαὶ ἀληθινὴνὀγδόην,ἠςκαὶὁψαλμῳδὸςἔντισινἐπιγραφαῖςτῶνψαλμῶν ἐπεμνήσθη,δι ἑαυτῆςἐμφανίζουσατὴνμετὰτὸνχρόνοντοῦτονκατάστασιν, τὴνἄπαυστονἡμέραν,τὴνἀνέσπερον,τὴνἀδιάδοχον,τὸνἄληκτονἐκεῖνον καὶἀγήρωαίῶνα. 405 ΠολλοὶἐκτῶνδιδασκάλωντῆςἘκκλησίας,ὅπωςὁὨριγένης,ὁ ΕὐσέβειοςΚαισαρείας,ὁΓρηγόριοςΝύσσης,ὁΓεώργιοςἉμαρτωλός,ὁμιλοῦν περὶτῆςσπουδαίαςσημασίαςτοῦἀριθμοῦὀκτώ. ὉἸωάννηςὁΔαμασκηνός,ὁπρωταρχικὸςσυμπηλιτὴςτοῦὀκτωήχου, λέγειπολὺσαφῶς : Ὀκτὼδέ καὶαἰῶνοςφέρειτύποντοῦμέλλοντος.ἑπτὰγὰραἰῶσινὁ παρὼνσυμπεραίνεταιβίος.ὀγδόῃδὲἡμέλλουσαβιοτὴἀνηγόρευται,ὡςὁ 403 ΠερὶτοῦβίουτοῦΧρυσοστόμουβλπ.χ.Λέκκου,Εὐαγγέλου,ὉἱερὸςΧρυσόστομος.Βίος ἔργο,συγγράμματα,ἀπάνθισμακεἰμενωντου,ἀθῆναι ΤοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἸωάννου,ἈρχιεπισκόπουΚωνσταντινουπόλεως,τοῦ Χρυσοστόμου,ΠρὸςΣτελέχιονκαὶπερὶκατανύξεως,Λόγοςδεύτερος,PG ΒασιλείουἈρχιεπισκόπουΚαισαρεῖας,ΚαππαδοκίαςπρὸςτὸνμακαρίονἈμφιλοχίον γεγραμμένον,περὶτοῦἁγίουπνεύματος,pg32,192.

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 590 μέγαςἐνθεολογίᾳγρηγόριοςἔφησε,τὸσολομώντιονῥητὸνἐξηγούμενος, δοῦναιμερίδατοῖςἑπτὰ,τῷπαρόντιβίῳφάσκων,καίγετοῖςὀκτώ,τῷ μέλλοντι.ἔδειδὲἐντῇὀγδόῃτὰτῆςὀγδόηςτοῖςτελείοιςἀποκαλύπτεσθαι. ὩςγὰρὁΘεῖοςὄντωςκαὶθεηγόροςΔιονύσιοςἔλεξεν,οὕτωςὁΔεσπότης ὀφθήσεταιτοῖςτελείοιςθεράπουσιναὐτοῦ,ὃντρόπονἐντῷὄρειθαβὼρτοῖς ἀποστόλοιςτεθέαται.ἔχειςτῶνἡμερῶντὴνἀρίθμησιν. 406 ΠαλαιὰψαλμῳδικὴπαράδοσιςεἰςτὴνΚαρελίανἘπειδὴἡΒυζαντινὴ ἐποχὴεἶχεμεγίστηνσημασίανδιὰτὴνδιαμόρφωσιντῶνὀρθοδόξων ἀκοκουθιῶνκαὶτῶντεχνῶντῶνσχετιζομένωνμετ*αὐτῶν,εἶναιφυσικόν, ὅτιαὐτὴἡβυζαντινήἀντίληψιςπερὶτέχνηςἐπέδρασεμεγάλωςεἰςτὴν κατεύθυνσιντῆςὀρθοδόξουγενικῶςἀντιλήψεωςπερὶτέχνης.μετάτῆς Ὀρθοδοξίαςμετεκομίσθησανκαὶὡρισμένακοινὰστοιχεῖατῆςτέχνης ἐπέκεινατῶνγλωσσικῶνκαὶἐθνικῶνὁρίων.ἀκριβῶςλόγῳτοῦ κανονιστικοῦχαρακτήροςτῆςὀρθοδόξουτέχνης,οἱὀρθόδοξοιτῶν διαφόρωνἐθνικοτήτωνἑνοῦνταικαὶσήμερονὂχιμόνονὡςπρόςτάςκοινάς ἀκολουθίας,ἀλλὰκαὶὡςπρόςτὸκοινὸνπλείστωνχαρακτηριστικῶνἐπὶ ὁλοκλήρουτοῦπεδίουτῆςἐκκλησιαστικῆςτέχνης. ΠαλαιὰψαλμῳδικὴπαράδοσιςεἰςτὴνΚαρελίαν ἩΒυζαντινὴἘκκλησιαστικὴμουσικὴμετεδόθηεἰςτὴνΡωσσίανμετὰ τοῦχριστιανισμοῦ.ὑποτίθεται,ὃτιἡἐπίδρασιςτῆςὀρθοδόξουἐκκλησίας ἐπεξετάθηεἰςτὴνκαρελίανἤδηκατὰτὸν12οναἰῶνα. 407 Κατὰτὰς πληροφορίαςτῶνἀρχαίωνχρονικῶν,ἡὀρθόδοξοςψαλμῳδίαἔγινεδεκτὴεἰς τὴνβυζαντινὴναὐτῆςμορφὴν. * ΠαλαιὰψαλμῳδικὴπαράδοσιςεἰςτὴνΚαρελίαν.Κατὰἀραχαῖαν παράδοσινὁπρῶτοςμοναχὸςκαὶἱδρυτὴςτῆςμονῆςτοῦβάλαμο,ὁὅσιος Σέργιος, ἦλθεἀπὸτὴνἀνατολὴν καὶἦτοἕλληνμοναχός. 408 Παραμείνει ἄγνωστον,ἂνἴσωςἦλθενεἰςτὸνβορρᾶνἀπὸτὸἅγιονὄροςἀθώ.ἐκεῖ πάντωςἠσκήτευσενἀργότεραὁἱδρυτὴςἄλληςμεγάληςμονῆς,κονεβίτσα,ὁ ὅσιοςἀρσένιος(τὸἔτος1393). 409 Ἀπὸἐκείνηντὴνἐποχὴνδὲνὑπάρχουν μουσικὰδοκουμέντα.ἡὀρθόδοξοςἐκκλησίατῆςκαρελίαςὑπήγετοεἰςτὴν Ρωσσίαν. ὙπάρχουνὅμωςπροβλήματατιναὡςπρὸςτὰςἀρχὰςτῆςὈρθοδόξου ἘκκλησιαστικῆςμουσικῆςεἰςτὴνΡωσσίαν.ἈργότεραἡΡωσσικὴψαλμῳδία 406 S. Ioannis Damasceni Homilia in Transfigurationem Domini, PG 96, Kirkinen, Heikki, Karjala idän ja lännen välissä. I, Kirjayhtymä, Helsinki 1970, Kirkinen, H., & Railas, V., Ortodoksisen kirkon historia. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, Pieksämäki 1976, Kirkinen, Heikki, Karjala idän ja lännen välissä. I, Kirjayhtymä, Helsinki 1970, 207.

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 591 ὑπέστηπολλὰςἐπιδράσεις,μάλιστακατὰκαὶμετὰτὸτέλοςτοῦ17ουαἰῶνος. Σήμερονπλέονδὲνεἶναιεὔκολοςἡἐπαναγνώρισιςτῶνχαρακτηριστικῶν,τὰ ὁποῖαἀπέμεινανἀπὸτὴνβυζαντινὴνψαλμῳδιακὴνπαράδοσιν. Χρονολογικῶςδὲνδύναταίτιςνὰπαρακολουθήσῃ βάσειτῶνσημερινῶν μελετῶν εὐκόλωςμέχριτὰςβυζαντινὰςαὐτῆςπηγὰςτὴνρωσσικὴν ὈρθόδοξονἘκκλησιαστικὴνμουσικὴν,διότιἡσημειογραφίααὐτῆς, παλαιοτέρατοῦ17ουαἰῶνος,δὲνδύναταιἀκόμηνὰμεταγραφῇἐπακριβῶς. Φαίνεται,ὃτιἡΦιλλανδικὴὈρθόδοξοςἘκκλησιαστικὴμουσικὴεἶχε κατὰτοὺςἀρχαιοτέρουςχρόνους ἄνδὲνσκεπτώμαστετὴνπρώτην ἀρχαῖανμικρὴνπιθανῶςβυζαντινὴνπερίοδον ἄμεσονσχέσινμετὰτῆς Ρωσσικῆςπαραδόσεως.Τὰδιατηρηθένταἕωςσήμερονἔγγραφατῆς μουσικῆςδεικνύουν,ὅτιἡψαλμῳδίαἠκολούθησετὴνγενικὴνρωσσικὴν μορφὴν.μέχριτὸμέσοντοῦ19.αἰῶνοςαἱἀκολουθίαιἐτελοῦντοείςτὴν Σλαυικὴνγλῶσσαν,ἕωςτῆςἐμφανίσεωςτῶνπρῶτωνΦιλλανδικῶν κειμένωντῶνἐκκλησιαστικῶνἀκολουθιῶν.ὀλίγονκατ*ὀλίγονἡχρῆσιςτῆς Φιλλανδικῆςεἰςτὰςἱερὰςἀκολουθίαςἐγενικεύθη.Εἷςλόγοςὑπῆρξενἡ ἐνίσχυσιςτοῦαἰσθήματοςτοῦἐθνικισμοῦ. ἩκατάστασιςμετὰἀπὸτὴνἀνεξαρτησίαντῆςΦιλλανδίας ὋτανἡΦιλλανδίαἀπέκτησετὴνἀνεξαρτησίαντης,διετηρήθησαντὰ ἘκκλησιαστικὰβιβλίαβασιζόμεναεἰςτὴνΡωσσικὴνψαλμῳδιακὴν παράδοσιν.ἔπειταἐζητήθησανκαὶἄλλαιδυνατότητεςνὰἐμπλουτισθῆἡ Ἐκκλησιαστικὴμουσικὴ.ΤὰπροβλήματατῆςὈρθοδόξουψαλμῳδίας τονίζονταιεἰςτὴνφιλλανδίανἐπειδὴεἰςτὴνχώρανμαςσυναντῶνταιἡ ἀνατολικὴκαὶἡδυτικὴπαράδοσιςτῆςψαλμῳδίας.ἡφιλλανδικὴὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴμουσικὴδὲνἒχειπρὸςτὸπαρὸνἰδίανγραπτὴνθεωρίανὡς βάσιντῆςπράξεωςαὐτῆς.ὁπρωτοπρεσβύτεροςἀλέξανδροςkasankoἔγραψε μικρὸντευχίδιον 410,τὸὁποῖονδιαπραγματεύεταιφιλλανδικῶνμελῳδιῶν,αἱ ὁποῖαιβασίζονταιεἰςτὸνρωσσικὸνὀκτώηχον,μορφὰςκαὶχρῆσιν.ἀλλὰ φαίνεται,ὅτιἐξεδόθηεἰςπολὺμικρὸνἀριθμόν,καὶμόνονὀλίγοιγνωρίσον τὴνὕπαρξίντης.ἐκτὸςἀπὸαὐτὰςτὰςβασικὰςμελῳδίαςχρησιμοποιοῦνται καὶμελῳδίαιἐκτὸςτοῦσυστήματοςτοῦὀκτωήχο.ἐπὶπλέον,τὸμουσικὸν ὑλικὸντυγχάνειλίανποικιλὸνκαὶπολύμορφονὡςπρὸςτὸἦθοςκαὶτὴν ἱστορίαν. ἩσημερινὴκατάστασιςτῆςἘκκλησιαστικῆςμαςμουσικῆςἐπέδρασεν ἐνμέρειεἰςτὴνσυγγραφὴντῆςπαρούσηςμελέτηςκαὶτῆς προβληματολογίαςαὐτῆς.διὰτοὺςἀνωτέρωἐκτεθένταςλόγουςεἶναι 410 Kasanko, Aleksanteri, Sävelmäjaksojemme rakenteesta, Sortavala 1938.

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 592 σπουδαῖοννὰσυνειδιτοποιηθῆἀκριβῶςεἰςτὴνφιλλανδίανὁεἰδικὸς χαρακτὴρτῆςὀρθοδόξουἐκκλησιαστικὴςμουσικὴς,ὄχιμόνονὡς φαινομένουἱστορικοῦἢπολιτιστικοῦ,ἀλλὰκαὶμουσικοθεορητικοῦ.ἡ ΦιλλανδικὴὈρθόδοξοςψαλμῳδίαδύναταινὰἐξετασθὴδιὰσυγκρίσεως αὐτῆςμετὰτῶνσλαυικῶνπηγῶν.ἐντῇπεριπτώσειὃμωςταύτῃδὲνθὰ συνήγομενπληροφορίαςπερὶτῶντυχὸνβυζαντινῶνστοιχείωναὐτῆς.ἡ μοναδικὴμέθοδοςδιὰτὴνἐξεύρεσιντοιούτωνστοιχείωνεἶναιἡσύγκρισις τῆςψαλμῳδίαςκατεὐθείανμετὰτῆςβυζαντινῆςπαραδόσεως.ἡπαροῦσα μελέτηἐπιχειρεῖνὰδιασαφηνίσῃτὸμουσικοθεωρητικὸνβάθοςτῆς ΦιλλανδικῆςὈρθοδόξουἘκκλησιαστικὴςμουσικῆς,καὶνὰδώσῃ κατευθύνσειςτινὰςδιὰτὴνσυγγραφὴντῆςθεωρίαςαὐτῆς.ὁπρώτιστος ὅμωςσκόποςαὐτῆςεἶναινὰἐξετάσῃκατὰπόσονὑπάρχουνσυγκεκριμέναι σχέσειςμεταξὺβυζαντινῆςκαὶφιλλανδικῆςὀρθοδόξουψαλμῳδίας. ἩΒυζαντινὴὀκτώηχος θεωρίαὡςἀφετηρία ἈφετηρίατῆςμελέτηςτυγχάνειἡΒυζαντινὴμουσικὴθεωρίαπερὶ ἤχων. 411 Ἐπειδὴπρὸςτὸπαρὸνδὲνὑπάρχουνμελέταιπερὶτοῦὀκτωήχουαἱ ὁποῖαιθὰἠδύναντονὰβοηθήσουνεἰςτὴνδιασαφήνισιντοῦπροβλήματος τῶνἤχωνεἰςτὴνφιλλανδικὴνεκκλησιαστικὴνμουσικὴν,ἐθεωρήθη ἀναγκαίαἡἔκθεσιςτῆςβυζαντινῆςπερὶἤχωνθεωρίας.ἡἔκθεσιςαὔτηεἶναι μίασύνθεσις,συμπύκνωσιςτῆςβυζαντινῆςμουσικῆςθεωρίας συμπεριλαμβάνειτὰςἱστορικὰςγνώσειςτὰςδιατηρηθείσαςείςτὴν σημερινὴνπαράδοσιντῆςἑλληνικῆςἐκκλησιαστικῆςμουσικῆς. ἽναἐπετύχωμενπληροφορίεςπερὶτῆςποιότητοςτῆςΦιλλανδικῆς ψαλμῳδίας,μεταφέρομενἔπειτατὰςβασικὰςἐννοίαςτῆςβυζαντινῆςεἰςτὸ Φιλλανδικὸνὑλικὸν.ΤὸΦιλλανδικὸνὑλικὸντῆςμελέτηςἀποτελοῦναἱ βασικαὶσυλλογαὶτῆςψαλμῳδίας,αἱὁποῖαιδύνανταιὅπωςθεωρηθοῦνὡς ἐπικυρωθεῖσαιδιὰτῆςχρήσεως.αἱνεώτεραιἐκδόσειςδὲνλαμβάνονταιἐξ ἴσουὑπ*ὄψιν,ἐπειδὴἀκολουθοῦνσυνήθωςἐκεῖνοτὸσύστημαἤχων,τὸ ὁποῖονεἶχον,ὅτανμετεφράσθησανεἰςτὴνφιλλανδικὴν. ἩσχέσιςτῶνἤχωνεἰςτὴνφιλλανδικὴνψαλμῳδίανπρὸςτοὺςΒυζαντινοὺς ἤχους. ΕἰςτὴνἀρχὴνὁὅροςἦχοςμετεφράσθηδιὰτῆςΦιλλανδικῆςλέξεως ääni,φωνὴ.ἔπειταχρησιμοποιοῦνταιλέξειςsävelmä,μελῳδία,καὶ 411 Bλπ.χ.Μαργαζιώτη,Ἰωάννου,ΘεωρητικὸνΒυζαντινῆςἘκκλησιαστικῆςΜουσικῆς, Ἀθῆναι1965.

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 593 sävelmäjakso,τάξιςτῆςμελῳδίας.εἶναισαφές,ὅτιἐδοκίμασανδυσκολίαςεἰς τὴνμετάφρασιντοῦἦχος,glas.παρατηροῦμενὅμως,ὅτιοὐδέποτεἐγένετο δεκτὸςὁδύτικὸςὅροςmodus,ὁὁποῖοςσημαίνειτὸνἦχοντῆςγρηγοριανικῆς μουσικῆς. Παρατηροῦμενἐπίσης,ὅτιτὸΦιλλανδικὸνὑλικὸνδιαιρεῖταιεἰςδύο. Ἓνμέροςἀνήκειείςτὸσύστηματοῦὀκτωήχου,τὸἕτερονἐμφανίζεταιἄνευ ἤχου,ἐκτὸςτοῦσυστήματος. ΜετὰσυγκεντρώνεταιἡπροσοχὴεἰςτὸμέροςἐκεῖνοτοῦΦιλλανδικοῦ ὑλικοῦ,τὸὁποῖονδιεπιστώθηἀκολουθοῦντὸἦχος/σύστημα,ἄςεἶναικαὶ τυπικῶςμόνον.τοῦτοτὸὑλικὸν,συμπεριλαμβάνονκυρίωςτὴνβασικὴν συλλογὴντῆςὀκτωήχου,τὴνμικρὰνὀκτώηχον,μελετᾶταιβάσειτῆς Βυζαντινῆςμουσικῆςθεωρίαςκαὶτοῦἀντιστοίχουνεοβυζαντινοῦὑλικοῦ.Ὁ Βυζαντινὸςὅροςἦχοςἐσμικρύνθηεἰςτὴνφιλλανδικὴνμορφὴν,Ὁκαθεὶςἐκ τῶνὀκτὼἤχωνσυμπεριλαμβάνειὀλίγαςμόνονμελῳδίας.αἱμελῳδίαιτῶν ἢχωνδιαιροῦνταιεἰςμελῳδίας1)τῶνστηχηρῶν,2)τῶνἀπολυτικίων,3)τῶν κανόνων,καὶ4)τῶνπροκειμένων. ἘνῷὁΒυζαντινὸςὅροςπροϋπετίθειμίανκαθωρισμένηνχρῆσινἑνὸς καθωρισμένουμελῳδικοῦδιαστήματος,μόνονὀλίγοιτρόποιπαρέμεινανεἰς τὴνφιλλανδικὴνψαλμῳδίαν.ὅπωςγνωρίζομενἤδηβάσειτῆςρωσσικῆς παραδόσεως,ἡμελῳδίαἔγινεἡκεντρικὴμονὰςἀντὶτοῦμονταλικοῦ διαστήματος.ἡφιλλανδικὴμελῳδίατοῦἢχουχρησιμοποιεῖταιμετὰ ἐλαφρῶνπαραλλαγῶνδιὰπλεῖστακείμενα.τοιαύτηχρῆσιςμιᾶςμελῳδίας ἤχουτινὸςδὲντυγχάνειβεβαίωςξένη**κἂνδιὰτὴνβυζαντινὴνψαλμῳδίαν. Τὸσύστηματῶνπροσομοίωνεἶναιλίανδιαδεδομένον.Ἀλλὰεἶναιμόνονμία δυνατότης.ἡμελῳδίαὡςἰδέαεἶναιπαρὰτοῖςβυζαντινοῖςἐλευθερωτέραἤ παρὰτοῖςφιλλανδοῖς ἡπλουσίαπαραλλαγὴτῶνμελῳδιῶνεἶναιπολὺ συνήθης.ὅμωςπαρατηροῦμεντὴνἐπίδρασιντῆςβυζαντινῆςπερὶμελῳδίας θεωρίαςκαὶεἰςτὴνφιλλανδικὴνμελῳδιακὴνπαράδοσιν.αἱπαραλλαγαὶτῆς μελῳδίαςἐνσχέσειπρὸςτὸνκείμενονγίνονταιμὲἕνατρόπον,ὁὁποίος ἀντιστοιχεῖπρὸςτὸνβυζαντινὸν.ὑπάρχουνκαὶκανονισμοὶὡςπρὸςτὰς παραλλαγὰςτῶνἁπλπυστέρωνμελῳδιῶν. ΟἱἦχοιτῆςΦιλλανδικῆςψαλμῳδίαςἐνσυγκρίσειπρὸςτοὺς Βυζαντινοὺςἤχουςδὲντυγχάνουνἐξἴσουσαφεῖςκατὰτὴνμονταλικὴν αὐτῶνδομήν.ἄνκαὶἕνμέροςτῶνφιλλανδικῶνμελῳδιῶνἀκολουθεῖτὰς νεοβυζαντινὰςἀρχὰςτῆςμονταλικότητος,δὲνδύναταιὅμωςαὔτηνὰ θεωρηθῆὡςλίανσημαντική,ὡςκυριαρχοῦσαἀρχὴτῶνἤχωντῆς Φιλλανδικῆςψαλμῳδίας.Ἡἰδέατοῦπροτύπουἔγινεπλέονσημαντικωτέρα παρὰμίακλίμαξμονταλική.ἡμελέτητῶνμονταλικῶνσχέσεωνἐντῇ Φιλλανδικῇψαλμῳδίαδυσκολεύεταιἐπὶπλέονἀπὸτοῦμικροῦἀριθμοῦτῶν κατ*ἦχωνμελῳδιῶν.ὡςμίαἀφετηρίαδιὰτὴνμελέτηντοῦπροβλήματος

7 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 594 τούτουδυνατὸννὰληφθῇἡμελέτητοῦἱστορικοῦβάθους,τῆςἱστορικῆς γενέσεωςτῶνμελῳδιῶν,αἱὁποῖαιἐκκλίνουνἀπὸτὸνμονταλικὸνἦχον. Παρατηρητέονὅμως,ὅτιἄνκαὶἡσημερινὴΒυζαντινὴδιδασκαλίαπερὶτῶν κλιμάκωντῶνἤχωνεἶναιμᾶλλονσαφής,δυσκολίαςτινὰςπροξενεῖτὸ γεγονός,ὅτιπερισσότεραιτῆςμιᾶςκλίμακοςδυνατὸννὰἀνήκουνεἰςτὸν ἴδιονἦχον.εἰςτὸνεοβυζαντινὸνσύστημαπρόκειταιτότεσυνήθωςπερὶἑνὸς ἀποχρώσεωςτοῦἤχου.εἰςτὴνφιλλανδικὴνψαλμῳδίαν,λόγῳτῆςἱστορικῆς ἐξελίξεως,τοιαῦταιἀποχρώσειςτυγχάνουνοὐκὀλίγαι.δι*αὐτὸντὸνλόγον ἡἰδέα,καθ*ἥνκάθεἦχοςἀποτελεῖμίανμονταλικὴνὁλοκληρότητα,δὲν ἐπαληθεύειπλέον.ἐνσυγκρίσειμετὰτῆςνεοβυζαντινῆςψαλμῳδίαςἡ Φιλλανδικὴψαλμῳδίαεἶναι,φαινομενικὰτοὐλάχιστον,πλέονἀσυνάρτητος, ἀλλὰἴσωςμόνονἐπειδη*αἱἀποχρώσειςδὲνκαθωρίσθησαν μουσικοθεωρητικῶς. Σύγκρισιςτῶνκατ*ἦχονμελῳδιῶν Ἐκεῖἐξετάζονταιαἱκατ*ἦχονμελῳδίαιἐκεῖναι,αἱὁποῖαικατὰτὴν νεοβυζαντινὴνκαὶτὴνφιλλανδικὴναὐτῶνμορφὴνφαίνονταιἀνήκουσαιεἰς κοινὴνμελῳδικὴνπαράδοσιν.ἡσύγκρισιςτῶνμελῳδιῶντούτων ἀποδεικνύει,ὅτιὑπάρχουνἐνχρήσειὅμοιαιμελῳδικαὶπαραδόσεις,ἀκόμη καὶκοιναίμελῳδίαικαὶεἰςτὴνφιλλανδικὴνκαὶεἰςτὴννεοβυζαντινὴν ψαλμῳδίαν.ἰδιαιτέρωςἐμφαίνεταιαὐτὸτὸγεγονὸςεἰςτὴνσύγκρισιντῶν μελῳδιῶντῶνκανόνων.αἱἐνλόγῳμελῳδίαιτῶνκανόνωνἀνήκουνεἰςτὸ λεγόμενονἑλληνικὸνροσπέβ.εἶναιγνωστὸν,ὅτιαὐτὸτὸσύστηματῆς ψαλμῳδίας,τὸὁποῖονμόνονὀλίγονἐμελετήθηἕωςσήμερον,εἶναιεἰςχρῆσιν ἐντῇρωσσίᾳἀπὸτὸν17οναἰῶνα.συγκρίνονταςαὐτὰςτὰςμελῳδίαςμετὰ παραδειγμάτων ἐκτὸςτῶννεοβυζαντινῶνμελῳδιῶν ἀρχαιοτέρων Βυζαντινῶν,διαπιστοῦται,ὅτικαὶἡνεοβυζαντινὴκαὶἡΒυζαντινὴμελῳδία ἔχουνκοινὰχαρακτηριστικά.ἐντὸςτῶνὁρίωντῆςπαρούσηςμελέτηςἡ ἐξέτασηςτῶνμελῳδιῶντοῦἑλληνικοῦροσπὲβκατ*ἀνάγκηνἔγινεμόνον μερικῶς ἀποτελεῖὅμωςἀσφαλῶςλίανἐνδιαφέρονὑλικὸνδιὰτὴνμελέτην. ὍταναἱμελῳδίαιτῶνκανόνωνεἰςτὴνΦιλλανδικὴνψαλμῳδίαν ἐξετάζονταιεἰςεὐρυτέρανμορφήν,ἐκτὸςτοῦκύκλουτοῦὀκτοήχου, παρατηρεῖται,ὅτιἀκολουθοῦνγενικῶςὡςαἱνεοβυζαντιναὶκατ*ἦχον μελῳδίαι.τὸγεγονὸςτοῦτογίνεταιἐμφανές,ὅταναἱφιλλανδικαὶμελῳδίαι τῶνκανόνωνἀποδεικνύονταιἀκολουθοῦσαιτὸσύστηματῶνἤχων,εἰς πλαίσιαεὐρύτερατοῦσημερινοῦσυστήματοςτῆςσημειογραφίας.διότιβάσει τῶνἑλληνικῶνπηγῶνεἶναιδυνατὸννὰεἰσαχθοῦνὅλοιφιλλανδικοὶ κανόνεςτῶνἑορτῶνεἰςτὸκατ*ἦχονσύστημα.ἐντούτῳτῷεὐρυτέρῳ συνόλῳτῶνκανόνωνεὑρίσκονταικαὶαἱπλέονστεναὶσυνάφειαιμεταξὺ

8 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 595 τῶνμελῳδικῶνπαραδόσεων.αἱαὐταὶμελῳδίαιτῶνκανόνωνδεικνύουν ἐπίσης,ὅτιἡκατ*ἦχονψαλμῳδίατῆςφιλλανδικῆςἐκκλησιαστικῆςμουσικῆς ἐντῷσυνόλῳαὐτῆςδὲνἐπιγράφεταικατ*ἦχους.τὸσύστηματῶνἤχων λειτουργεῖἐνμέρεικεκαλυμμένως.ἐντῇπραγματικότητιὅμωςὑπάρχειἐν χρήσεικαὶσήμερονπερισσοτέραμουσικὴκατ*ἦχονἀπὸἐκείνηντὴνὁποίαν εἶναιδυνατὸννὰδιαπιστώσῃκανεὶςβάσειτῶνἐπιγραφῶν. Εἰδικὰτιναχαρακτηριστικὰ ἘδῶἐπιστρέφομενεἰςτὸσύνολοντῆςΦιλλανδικῆςψαλμῳδίαςἐν σχέσειπρὸςτὸνἦχον.ἰδιαιτέρωςπροσέχομενἐκεῖνατὰστοιχεῖα,τὰὁποῖα διαφέρουνεἰςτὴνβυζαντινὴνκαὶτὴνφιλλανδικὴνὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὴνμουσικήν.Ξένονδιὰτὴννεοβυζαντινὴνθεωρίανεἶναι ὁπωσδήποτετὸγεγονὸς,ὅτιἕνμέροςτῆςψαλμῳδίαςδὲνἀνήκειεἰςτὸ σύστηματῶνἤχων.ἐνμέρειαὐτὸὀφείλεται,ὅπωςἀνωτέρωἀνεφέρθη,εἰςτὸ ὅτιαἱἐπιγραφαὶεἶναιἐλλιπεῖς,καὶἑπομένωςμίαδιόρθωσιςεἶναιδυνατή. Ἕνμέροςὅμωςαὐτοῦτοῦἐξωτερικοῦὑλικοῦεἶναιτοιούτουχαρακτήρος,ὅτι δὲνδύναταινὰἐπανάχθῃεἰςτὸκατ*ἦχονσύστημαδιὰτινοςἁπλῆςμεθόδου (π.χ.καθορίζοντεςτὸνἦχονβάσειτοῦἑλληνικοῦὑλικοῦ). ἩἰδέατῶνἤχωνἐντῇΒυζαντινῇμουσικῇἐνισχύεταιδιὰτῆς γραφικῆςἐμφανίσεωςαὐτῆς,τῆςσημειογραφίας.ὅτανγίνεταιχρῆσις εὐροπαϊκῆςμουσικῆςγραφῆς,πενταγράμμου,ἡβυζαντινὴθεωρητικὴσκέψις παραμερίζεται.ἐντῷφιλλανδικῷὑλικῷαὐτὸτὸγεγονὸςγίνεται συγκεκριμένωςἐμφανὲςεἰςτὰςμελῳδίας,αἱὁποῖαιναίμὲνλειτουργοῦν κατὰτὸσύστηματῶνἤχων,ἄνευὅμωςτῆςοἰκείαςἐπιγραφῆς. Κατανοητέον,ὅτιὅτανπρόκειταιπερὶψαλμῳδίας,ἡὁποῖα ἐπαναλαμβάνεταιἑβδομάδακαθ*ἑβδομάδακαὶτυγχάνειμουσικῆςγραφῆς, ἐθεωρήθηἄχρηστοςἡἐπιγραφὴτῶνἤχων.ὅμως,ὅτανὁἦχοςδὲν σημειοῦταιὡςθεωρητικὴβάσιςτῆςψαλμῳδίαςδὲνἐννοεῖταιπλέοντὸ Ὀρθόδοξονσύστηματῆςμουσικῆςθεωρίας.Εἰςπλείσταςσυναφείας ἐμφαίνεταισαφῶς,ὅτιἡφιλλανδικὴψαλμῳδίαπροὐχώρησενἐντούτῷ πέραντῆςρωσσικῆςκαὶἀπεξενώθη ἐξωτερικὰτοὐλάχιστον πρὸςτὴν ἀρχικὴνἰδέαντοῦσυστήματος.εἷςλόγοςεἶναιπιθανῶς,ὅτιἡπαράδοσιςτῆς σημειογραφίαςδὲνἔχειἄμεσονσχέσινμετὰτῆςφιλλανσικῆςψαλμῳδίας, καὶὅτιδὲνὑπάρχειμονόφωνοςσυλλογὴπεριέχουσατὰςπαραλλαγὰςτῶν ἤχων.παράδοξονεἶναι,ὅτιτὸσύστηματῶνἤχωνπραγματοποιεῖται καλύτεραεἰςτὸὑλικόν,τὸὁποῖονδὲνἐγράφημετὰτῆςμουσικῆςγραφῆςἐν τῷσυνόλῳαὐτῆς,ἀλλὰἡχρῆσιςτῶνμελῳδιῶντῶνἤχωνκαθοδηγεῖταιμετὰ τὰςἐπιγραφὰςτῶνἢχων.ἀντιθέτως,ὅτανπρόκειταιδιὰκείμενα,τὰὁποῖα ἐκδίδονταιτακτικῶςμετὰτῆςμουσικῆςγραφῆς,καὶτὰὁποῖατυγχάνουν

9 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 596 πλέονποικιλόμορφαἀπὸτὰπροηγούμεναμουσικῶς,ἡπαρουσίατοῦ συστήματοςτῶνἤχωνδὲνεἶναιἐξίσουἐμφανής. Ἦχος μουσικὴκαὶἐναρμώνησις. Ἡἡρμοσμένηἐμφάνισιςτῆςμουσικῆςδυνατὸννὰπροξενήση δυσκολίαςτινὰςδιὰτὴνδιαπίστωσιντῶνχαρακτηριστικῶντῶνἤχων,ὅπως καὶδιὰτὴνδιατήρησιναὐτῶν.εἰςτὰπλαίσιατῆςπαρούσηςμελέτηςτὸ πρόβληματῆςἐναρμονίσεωςτῆςψαλμῳδίαςδὲνἔχεικεντικὴνθέσιν,καίτοι αὐτὴἡἡπμοσμένημουσικὴδὲνἔχειπαρεμφερῆπαραδείγματαεἰςτὴν παραδοσιατικὴνβυζαντινὴνψαλμῳδίαν.φανερὸνγίνεταιἐπίσης,ὅτιἐντῇ μελέτῃτῶνεἰδικῶνχαρακτηριστικῶντῆςἐνηρμοσμένηςκατ*ἦχονμουσικῆς, μίαπροϋπόθεσιςεἶναι,ὅτιἡκατ*ἦχονμελῳδίαδύναταινὰἐπισημανθῇἐν τῇπολυφωνίᾳ.τὰἀποτελέσματατῆςμελέτηςἐνισχύουναὐτὴντὴνἄποψιν, διότιἀποδεικνύουντὴνσυντήρησιντῆςκατ*ἦχονμελῳδίας. Καθ*ὃσονἡμονοφωνίαθεωρεῖταιὡςἡβασικὴμορφὴτῆςκατ*ἦχον ψαλμῳδίας,τότεἡἐναρμόνισιςτῆςψαλμῳδίαςδέοννὰθεωρηθῆὡς παρακμήτιςκαὶἀποξένωσιςἀπὸτὴνἀρχικὴνἰδέαν.ἁλλὰἄνλάβωμενὑπ* ὄψιν,ὅτιὁπλοῦτοςτῆςἀποχρώσεωςτῆςβυζαντινῆςμουσικῆςἐξαρτᾶταιἔν τινιμέτρῳἀπὸτὴνὡρισμένηνγλῶσσανκαὶἀπὸτὴνμουσικὴνσυνήθειαν, καὶδὲνδύναταινὰδιατηρηθῆεὐκόλωςεἰςἄλληντινὰγλῶσσαν,καὶκατὰ βάθοςδὲνἔχεισχέσινμετὰτῆςμουσκικῆςπαραδόσεωςαὐτῆς,ἀλλὰἀντ* αὐτῆςἐτέθηἄλληἀπόχρωσις,τ.ἐ.ἡἐναρμόνισις,τότεδὲνδυνάμεθαχωρὶς ἄλλουνὰὁμιλήσωμενπερὶπαρακμῆςτῆςψαλμῳδιάςἀλλὰμᾶλλονδέοννὰ μιλήσωμενπερὶδυνάμεωςψαλμῳδικῆςπαραδόσεως,ἐπειδὴἡπαράδοσις εἶναιἱκανὴνὰεὑρίσκῃτὸνπλέονκατάλληλοντρόπονἐμφανίσεως.ὅμωςἡ προϋπόθεσιςτῆςσυντηρήσεωςτοῦἤχουεἶναι,ὅτιἡἐναρμόνισιςδὲνἀλλοιοῖ τὴνἀρχηκὴνἰδέαντοῦἤχου.ὡςβάσιςτῆςψαλμῳδίαςπαραμένειἡ μονοφωνία. Παραδείγματατινατῆςμελέτηςἀποδεικνύουν,ὅτιἡκατ*ἦχον μελῳδίαἐρείδεταιεἰςτὴνἐναρμόνισιν.ἡἡρμοσμένηψαλμῳδία,ἡὁποία εἶναιἐκτὸςτοῦσυστήματοςτῶνἤχων,ἐπαναφέρεταιπολλάκιςλίαν δυσκόλωςεἰςτὸνκύκλοντῶνἤχων.ἡπαράδοσιςτῆςἡρμοσμένηςμουσικῆς δὲνεἶναικαθόλουἑνιαία.διὰτὴνσυνέχειαντοῦπαραδοσιακοῦσυστήματος εἶναιεὐχῆςἔργον,ὅτιοἱαδήτιςκαὶἐάνεἶναιἡδομήτῆςἱστορικῆςμορφῆςτῆς ἐναρμονήσεως,νὰδιατηρηθῆἡκατ*ἦχονμελῳδία ἀγνή.ἐπιπλέονἡ ἐναρμόνισιςθὰἔπρεπεἤδηνὰὑπογραμμίσῃτὴνὕπαρξιντῆςμελῳδίας αὐτῆς.

10 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 597 Ἡπαρουσίατοῦὀκτωήχου ἩπαρουσίατοῦσυστήματοςτοῦὀκτωήχουὑποφαίνειὈρθόδοξον βάσινδιὰτιναμελῳδίαν.ὁκανὼντῆςμουσικῆς,αἱὁδηγίαιδιὰτὴνποιότητα καὶδιὰτὰςδυνατότηταςτῆςἐκφράσεωςτῆςὀρθοδόξουψαλμῳδίας, ἐμπεριέχονταικατ*ἀρχὴνεἰςτὸσύστηματοῦὀκτωήχου.αὐτὸὁπωσδήποτε δὲνσημαίνει,ὅτιμόνονἡνεοβυζαντινὴμουσικὴπρᾶξιςθὰἦτοὀρθὴ.αὐτὸτὸ πρότυποντυγχάνειὅμωςπιστὸςκαὶἀκριβὴςἀκόλουθοςτῆςπαραδόσεως, καὶεἶναιοὕτωκαὶπρότυπον. Ἐπειδὴὁσκοπὸςτῆςμελέτηςἦτονὰδιαφωτήσῃτὰςσχέσειςμεταξὺ τῆςβυζαντινῆςκαὶτῆςφιλλανδικῆςἐκκλησιαστικῆςμουσικῆςβάσειτῆς θεωρίαςκαὶτῆςπαραδόσεοςτῆςψαλμῳδίας,καὶτὰἀποτελέσματα συνδέονταιστενῶςμετ*αὐτῶν.ἀλλὰτὰἀποτελέσματα,εἰςτὰὁποῖα κατελήξαμενἐνταῦθα,ἐφαρμόζονταιἴσωςκαὶεὐρύτερον.λ.χ.εἰςτὰ ζητήματατῆςἡρμοσμένηςκατ*ἦχονμουσικῆςγενικῶςκαὶεἰςτὰζητήματα τῶνχαρακτηριστικῶντῆςψαλμῳδίαςτῶντοπικῶνἐκκλησιῶν.ἐπίσης θέματαἀναφερόμεναεἰςτὴνἀισθητικὴνσκέψιντῆςὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆςμουσικῆςσυνδέονταιἔντινιμέτρῳμετὰτοῦ μουσικοθεωρητικοῦβάθους.ἡμουσικοθεωρητικὴσκέψιςδίδειἐπίσης κατευθύνσειςτινὰςδιὰτὴνλύσιντοῦἐρωτήματος,τίεἶναιβασικὰἡ Ὀρθόδοξοςμουσική,καὶπῶςδιαφέρειἀπὸτὴνκοσμικὴνμουσικὴν. ἝωςσήμεροντὰπροβλήματατῆςὈρθοδόξουψαλμῳδίαςδὲνἔτυχον καὶπολλῆςἔσωθενμελέτης.κατὰτὴνἐποχὴνἡμῶνδὲνἐρωτᾶσχεδὸν κανείς,τίςἡἄποψιςτῆςὀρθοδόξουἐκκλησίαςπερὶτῆςἰδίαςαὐτῆς μουσικῆς.ἐπίσηςδὲνἔγινελεπτομερὴςἀνάλυσιςτῶνχαρακτηριστικῶν,τὰ ὃποῖαἀποτελοῦντὴνὀρθοδοξότητατῆςψαλμῳδίας.ὅμωςπάντοτεὑπῆρξεν ἡἀντίληψιςπερὶτοῦὀρθοῦτῆςψαλμῳδίας.αὐτὸἀποδεικνύεταικαὶἀπὸτοῦ γεγονότος,ὅτιοὐδεμίααἵρεσις,ἀποκοπεῖσαἀπὸτὴνὀρθόδοξονἐκκλησίαν, δὲνἀμφέβαλεδιὰτὴνὀρθότητατῆςμουσικῆςσκέψεωςκαὶἀντιλήψεωςτῆς Ἐκκλησίας. Σκόποςτῆςμελέτηςἦτοἡδιαπίστωσιςτῶνκοινῶνχαρακτηριστικῶν τῆςψαλμῳδίαςεἰςτὰδύοἄκρατῆςμουσικῆςπαραδόσεως.τὰἀποτελέσματα ἐνγενικαῖςγραμμαῖςεἶναιθετικὰ.βυζαντινὰχαρακτηριστικὰτῆςθεωρίας τῆςμουσικῆςἔχουνδιατηρηθῆκαὶεἰςτὴνφιλλανδικὴνὀρθόδοξον ψαλμῳδίαν.τὰκοινὰστοιχεῖαδύνανται ἐπειδὴπρόκειταιδιὰτὰἄκρατῆς Ὀρθοδόξουψαλμῳδίας νὰθεωροῦνταιὡςπανορθόδοξακαὶνὰ ἀριθμοῦνταιεἰςτὰὀρθόδοξασύμβολατῆςψαλμῳδίας.ἡφιλλανδικὴ ὈρθόδοξοςἘκκλησιαστικὴμουσικὴἐμφαίνειἀκριβῶςεἰςτοὺςἤχουςτὴν κοινὴνὀρθόδοξονπαράδοσιν ἩπαραδοσιακὴΒυζαντινὴμουσικὴθεωρία

11 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 598 ἰσχύεικαὶἐκεῖ,ὅπουπλεῖσταἐξωτερικὰστοιχεῖαφαινομενικῶςδίδουντὴν ἐντύπωσιν,ὅτιαὐτὴἤδηἐλησμονήθη.

ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ. Γεωργίου Ε. Χατζηχρόνογλου

ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ. Γεωργίου Ε. Χατζηχρόνογλου Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 224 ΕΜΜΕΛΗΣΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΓεωργίουΕ.Χατζηχρόνογλου Ανάμεσαστηναπλήανάγνωσηπεζούλόγουήτηναπαγγελίααφ ενόςκαι στηνπλούσιαμελωδίααφ ετέρου,στέκεταιμετέωρη,επισφαλήςκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ)

ΤΟΠΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ) - ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Χ. Τόµος 1-3 15812 - ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Χ. Τόµος 4-5 15813 ΑΓΙΑΣΣΟΣ * ΑΓΙΑΣΣΟΣ - Αγιάσσος 1931-1933 19/04/1931-04/08/1933 7977 ΑΓΡΙΝΙΟ * ΤΡΙΧΩΝΙΑ - Αγρίνιο 1885 (09) 04/09/1885 ΤΦ.11 12958 ΦΩΣ, ΤΟ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ INOX 316 ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ INOX 316 ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ INOX 316 ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Στη δεξαμενή αυτή, γίνεται η εμβάπτιση των αντικειμένων (προϊόντων) σε διάλυμα ή νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ της. Το υλικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα Book, Edited - Βιβλίο, Επιμελημένο 1

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρ α μοζό ζ μεν ε ες ε ς Τε Τ χ ε νικ ι έ κ ς έ ς στο τ Ηλεκ ε τ κ ρ τ ον ο ικ ι ό κ Ε μπόρ ό ιο Εργα γ λεί ε α ί κ α κ ι ι Ε φα φ ρ α μογέ γ ς

Προσαρ α μοζό ζ μεν ε ες ε ς Τε Τ χ ε νικ ι έ κ ς έ ς στο τ Ηλεκ ε τ κ ρ τ ον ο ικ ι ό κ Ε μπόρ ό ιο Εργα γ λεί ε α ί κ α κ ι ι Ε φα φ ρ α μογέ γ ς Προσαρμοζόμενες Τεχνικές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εργαλεία και Εφαρμογές Καψάλης Κωνσταντίνος Περιεχόμενα Εισαγωγή Αγοραστική Συμπεριφορά Προσαρμοστικές Ιστοσελίδες Τεχνικές Προσαρμοζόμενων Συστημάτων Συμπεράσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Περίληψη Γεώργιος Χλωρός 1, Παναγιώτης Ζέρβας 1,2, Δημήτριος Γ. Σάμψων 1,2 gchloros@tellas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 617 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ι. Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2011 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2011

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2011 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2011 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αθηνόραμα.gr Αρχική σελίδα... 3 αθηνόραμα.gr Προβολή στις εσωτερικές σελίδες (ROS)... 5 αθηνόραμα.gr Προβολή σε συγκεκριμένη ενότητα... 7 αθηνόραμα.gr Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2013 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2013 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αθηνόραμα.gr Αρχική σελίδα... 3 αθηνόραμα.gr Προβολή στις εσωτερικές σελίδες (ROS)... 5 αθηνόραμα.gr Προβολή σε συγκεκριμένη ενότητα... 7 αθηνόραμα.gr Ντύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2012 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2012

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2012 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2012 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αθηνόραμα.gr Αρχική σελίδα... 3 αθηνόραμα.gr Προβολή στις εσωτερικές σελίδες (ROS)... 5 αθηνόραμα.gr Προβολή σε συγκεκριμένη ενότητα... 7 αθηνόραμα.gr Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS Τι είναι ιστοσελίδα; Ιστοσελίδα ( web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Χρηστάκης Διεύθυνση Αγάθωνος 33, 153 43 Πευκάκια Αγ. Παρασκευή Τηλέφωνο Οικίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Χρηστάκης Διεύθυνση Αγάθωνος 33, 153 43 Πευκάκια Αγ. Παρασκευή Τηλέφωνο Οικίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Όνομα Ιωάννης Επώνυμο Χρηστάκης Διεύθυνση Αγάθωνος 33, 153 43 Πευκάκια Αγ. Παρασκευή Τηλέφωνο Οικίας +302106081541 Τηλέφωνο Γραφείου +302106019326 Τηλεφωνο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

AquaLingua. Οδηγός Χρήσης

AquaLingua. Οδηγός Χρήσης AquaLingua Οδηγός Χρήσης Εισαγωγή Πρόσβαση ανά θέµα Πρόσβαση µε αναζήτηση Προβολή των φωτογραφιών 1/6 Εισαγωγή Η ιστοσελίδα AquaLingua επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει σχολιασµένες εικόνες σε µία γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Sports, Politics and Cultures

Sports, Politics and Cultures 1o Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 3-5 Ιουλίου 2012, Αρχαία Ολυμπία Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ. Οι αριθμοί πέρα απ τους κανόνες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ. Οι αριθμοί πέρα απ τους κανόνες ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Οι αριθμοί πέρα απ τους κανόνες Οι αριθμοί πέρα απ τους κανόνες Γιάννης Καραγιαννάκης Copyright Γιάννης Καραγιαννάκης Eκδότης: Διερευνητική Μάθηση, Αθήνα 2012 Επιμέλεια: Γιάννης Καραγιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 17 ο αι.-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 17 ο αι.-2010 6 - ANALECTA HISTORICA - 6 Πηγές & Μελέτες Καθολικής Ιστορίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 17 ο αι.-2010 Θεσσαλονίκη 2011 Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

31 2013 (1 2013 31 2013)

31 2013 (1 2013 31 2013) .. 31 2013 (1 2013 31 2013) ... 4... 7... 9... 10... 11... 12... 13 1... 13 2... 13 2.1... 13 2.2... 14 2.3... 16 2.4... 17 2.5... 17 2.6... 17 2.7... 17 2.8... 18 2.9... 19 2.10... 19 2.11... 19 2.12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012 1. Εισαγωγή Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos Όνομα: Βασίλης Ζησιμόπουλος Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανικός Ενέργειας, Μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ 101838 Ημερομηνία Γέννησης: 15/06/76 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο, Κρήτης Οικογ. Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

The 37 th International Physics Olympiad Singapore Theory Competition Monday, 10 July 2006

The 37 th International Physics Olympiad Singapore Theory Competition Monday, 10 July 2006 Σελ. 1 από 6 The 37 th International Physics Olympiad Singapore Theory Competition Monday, 10 July 006 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις πιο κάτω οδηγίες: 1. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών,

2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Σπουδές 2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Ηνωμένο Βασίλειο. 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία; Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου; Το Τμήμα Ψυχολογίας σε Αριθμούς Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ RODOS PALACE ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ RODOS PALACE ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρόδος, εκέµβριος 2009 ΤΟ RODOS PALACE ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Tο πολυτελές συγκρότηµα Rodos Palace συµπλήρωσε εφέτος µε επιτυχία τα 35 χρόνια λειτουργίας του και πρωτοστάτησε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Παράλληλου Προγραμματισμού

Περιβάλλον Παράλληλου Προγραμματισμού Περιβάλλον Παράλληλου Προγραμματισμού Ελεύθερο Λογισμικό /Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα για την υλοποίηση ενός ολοκλήρωμενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανάπτυξης κώδικα Εμπειρίες και προβλήματα Κ. Τ. Δελησταύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων της μορφής του υποδείγματος ΣΤ 1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων

Διαβάστε περισσότερα

περιβάλλον οι ανθρώπινοι πόροι ιστορία ο πολιτισμός

περιβάλλον οι ανθρώπινοι πόροι ιστορία ο πολιτισμός Ηκατάστασησήμερα Σύγχρονηκρίση =/ Παλιά Εργαλεία Αναπτυξιακό μοντέλο με εξαντλημένα τα όριατου Τασυγκριτικά πλεονεκτήματατηςχώρας δεν είναιηβαριά βιομηχανία, αλλά το περιβάλλον, οι ανθρώπινοιπόροι, η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014 Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Σημείωση προς τους φοιτητές: Παρακάτω αναφέρονται οι θεματικοί

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [06]

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [06] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [06] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [06.01.---] Βλαστός Στ. Γ. Επίτομο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Σάκκουλα, 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΣΥΝΩΔΗ Όνομα: ΕΥΑΝΘΙΑ Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Επωνυμί: Εργστήριο Έρευνς Μάρκετινγκ κι ιφήµισης Σχολή: ιοίκησης κι Οικονοµίς Κθηγητές ΤΕΙ Αθήνς που υποβάλλουν την πρότση: Επώνυμο Όνομ βθμίδ Σχολή 1 Τομάρς

Διαβάστε περισσότερα

26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა

26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა 26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა 3η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Νέων The 3rd International Forum of Young Researchers ყველა ეპოქის დიდი ბერძნები - პრეზენტაცია ქართველი

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων 1

Κατάλογος προϊόντων 1 Κατάλογος προϊόντων 1 Ηλεκτρομηχανικά κουδούνια Μ350/1, Μ350/2, Μ351 Μελωδικά ηλεκτρομηχανικά κουδούνια 1 ή 2 ήχων, κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας ABS και πολυστερίνη. Μ350 Μ351 ΒΟΜΒΗΤΗΣ Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ*

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ* Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ 3. (Α)σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Προτάσεις - Προοπτικές ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βλάσης Σταθακόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βλάσης Σταθακόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βλάσης Σταθακόπουλος ΣΠΟΥ ΕΣ Ph.D. University of Arizona, USA 1987-1991 Κύρια Ειδίκευση: Μάρκετινγκ ευτερεύουσα Ειδίκευση: ιοικητική Οργάνωση Τίτλος ιατριβής: Performance Appraisal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi.

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Mail: galgeorg@unipi.gr 1 / 14 Σπουδές - Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά - Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφτοµαι και ταξινοµώ. Λογικοµαθηµατική σκέψη.

Σκέφτοµαι και ταξινοµώ. Λογικοµαθηµατική σκέψη. NOHTIKES_ENOTHTA 5:Layout 2 11/25/08 2:31 PM Page 93 Ενότητα 5 η Σκέφτοµαι και ταξινοµώ. Λογικοµαθηµατική σκέψη. 93 93 NOHTIKES_ENOTHTA 5:Layout 2 11/25/08 2:32 PM Page 94 94 94 NOHTIKES_ENOTHTA 5:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO Δημιουργία νέων προοπτικών για την πόλη ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δέσποινα Αμαραντίδου, Πρόεδρος Γιατί Convention Bureau

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προτύπων ISO στα ΑΕΙ & Διασφάλιση Ποιότητας

Εφαρμογή Προτύπων ISO στα ΑΕΙ & Διασφάλιση Ποιότητας Εφαρμογή Προτύπων ISO στα ΑΕΙ & Διασφάλιση Ποιότητας Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. (TQM Quality/Robust Engineering) Επιστημονικός Συνεργάτης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 22/08/1977, Σπάρτη Λακωνίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη Ε-mail: Evangelou.al@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Mourtou, E., The role of Rules and Regulations in the

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Mourtou, E., The role of Rules and Regulations in the ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Mourtou, E., The role of Rules and Regulations in the management of technological change in hospitals. The

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY : Η πιό High-Tech Πολυτελής Ιδιωτική Κατοικία στην Ελλάδα

CASE STUDY : Η πιό High-Tech Πολυτελής Ιδιωτική Κατοικία στην Ελλάδα CASE STUDY : Η πιό High-Tech Πολυτελής Ιδιωτική Κατοικία στην Ελλάδα ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Το νέο έργο που ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία η Acoustic Design Advanced Integration

Διαβάστε περισσότερα

SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT

SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT Paper By: Shaul Dar, Michael J. Franklin, Bjorn Jonsson, Divesh Srivastava, Michael Tan Appeared: VLDB conference 1996 Presented by: Βασίλης Φωτόπουλος Agenda 1. Data-Shipping

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2-1, AGRO 2-2

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ : ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου Πρόεδρος, EEL Βορείου Ελλάδος Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. eiakovou@auth.gr, www.gascm.

Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου Πρόεδρος, EEL Βορείου Ελλάδος Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. eiakovou@auth.gr, www.gascm. Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου Πρόεδρος, EEL Βορείου Ελλάδος Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. eiakovou@auth.gr, www.gascm.org Σάββατο 29 Μαρτίου 2014, Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη Καλώς

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεώργιος Ε. Μαγείρου

ρ. Γεώργιος Ε. Μαγείρου Σχολή Ικάρων Τοµέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής οµικών Κατασκευών-Εργα Υποδοµών ρ. Γεώργιος Ε. Μαγείρου Ε.Ε. Ι.Π.-II Τµήµα Αεροπορικών Επιστηµών Τοµέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής οµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου International Life, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς. Insurance Money Conference, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ Θ. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα

Η Εξέλιξη της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα Η Εξέλιξη της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα Σδρόλιας Λάμπρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, lsdrolias@teilar.gr Νούσια Μαρία ΜSc Γεωπόνος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοντογεώργος Α. Δήμος

Κοντογεώργος Α. Δήμος Κοντογεώργος Α. Δήμος Ολύμπου 73, 17342 Άγιος Δημήτριος, Αττική Τηλ. +30 210 7724002, +30 210 6400883, +30 210 9941944 Κιν. +30 693 4010529 e-mail: dimkon@central.ntua.gr, dimoskontog@gmail.com Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα