Βυζαντινὸς ὀκτώηχος ὡς θεωρητικὴ πυρὴν τῆς φιλλανδικῆς ὀρθοδόξου ψαλμῳδίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βυζαντινὸς ὀκτώηχος ὡς θεωρητικὴ πυρὴν τῆς φιλλανδικῆς ὀρθοδόξου ψαλμῳδίας"

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 588 Βυζαντινὸςὀκτώηχοςὡςθεωρητικὴπυρὴντῆς φιλλανδικῆςὀρθοδόξουψαλμῳδίας Hilkka Seppälä Τὸἄρθρονβασίζεταιεἰςτὴνδιατριβήνμουπερὶὀκτωήχου,τῆςὁποίας εἰςτὸπρῶτονμέροςτὸθέμαμουἦτοἡἐπίδρασιςτῶνβυζαντινῶνἤχων μέχριτὴνμακρινὴνφιλλανδίαν. 402.Ἡδιατριβὴἐξεδώθηεἰςτὴνφιλλανδικὴν καὶεἶναιφυσικόν,ὅτιἡἑλληνικὴπερίληψίςτηςποτὲδὲνεἶχεπολλοὺς ἕλληναςἀναγνώστας.ἐπειδὴτὸθέμαεἶναιἀκόμαἐπίκαιρον,εἶναι ἐπιθυμιτὴἡἔκδοσιςδιὰμεγαλύτερτονκοινόν. Ὁσκοπὸςτῆςμελέτηςπερὶτῆςπαραδόσεωςτῆςὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆςψαλμῳδίαςἦτοἡἐξέτασιςτῶνμεταξὺτῆςβυζαντινῆςκαί τῆςφιλλανδικῆςψαλμῳδίαςσχέσεων,βάσειτῆςἀρχῆςτῶνὀκτώ**ἤχων, δηλαδὴτοῦσυστήματοςτοῦὀκτωήχου.ἀφετηρίατῆςμελέτηςἦτοἡ Βυζαντινήμουσικήθεωρία,καὶπροσπαθεῖνάἀποδείξῃτήνὕπαρξιν ἢμὴ στοιχείωνἐντῇφιλλανδικῇὀρθοδόξῳψαλμῳδίᾳ,τὰὁποῖαδύνανταινὰ θεωρηθοῦνὡςκληρονομίατῆςβυζαντινῆςθεωρητικῆςπερὶμουσικῆς σκέψεως. Σύμπλεγμακοσμικοῦκαὶἐπουρανίου ΕἰςτὸβάθοςτοῦΒυζαντινοῦμουσικοῦσυστήματος,τοῦὀκτωήχου, κεῖταιἡγενικ*ὴὀρθόδοξοςπαράδοσιςπερίτέχνης.ἡθεωρητικήἀντίληψις τῆςμουσικῆςἀπεκρυσταλλώθηκατάτὸνη*αἰῶναεἰςτὸσύστηματοῦ ὀκτωήχου.ἡἐκκλησιαστικήψαλμῳδία,καθὼςκαὶἡεἰκονογραφικήτέχνη, ὑπῆρξενἤδηπαραδοσιακή ἠκολούθησεθεολογικάς,θεωρητικάςτιναςκαί αἰσθητικὰςἀρχάς,αἱὁποῖαιπροήρχοντοἀπὸτοὺςπρώτουςαἰῶναςτοῦ χριστιανισμοῦ. Πρέπεινὰτονισθῆἰδιαιτέρως,ὅτιὁἀριθμὸςὀκτὼτοῦ ὀκτωήχουἑνώνειτὸκοσμικὸνκαὶτὸἐπουράνιον,τὰςἑπτὰἡμέραςτῆς δημιουργίαςκαὶτὴνκαινὴνδημιουργίαν.τὸθέματὸἔχουνπαρουσιάζειοἱ μεγάλοιδιδάσκαλοιτῆςἐκκλησίας,καὶἀποτέλεσματοῦἐνδιαφέροντος αὐτῶνἡπρᾶξιςτοῦὀκτωήχουνσυστήματος.ὁμέγαςδιδάσκαλος,ὁἰωάννης 402 ΟἱΒυζαντινοὶἦχοικαὶἡὈρθόδοξοςΨαλμῳδίαεἰςτὴνΦιλλανδίαν,Ἑλσίνκι1981, (BysanttilaisetekhoksetjaortodoksinenkirkkolauluSuomessa,Helsinki1981).

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 589 ὁχρυσόστομος,τοῦὁποίου1600ὴἐπετηρὶςτελεῖταιἐφέτος 403 παρατηρεῖ,ὅτι οἱψαλμοὶπροεωράκασιτὴνσημασίαντοῦἀριθμοῦὀκτώ.ὁμιλῶνπερὶτῆς ἐπιγραφῆςτοῦϲ*ψαλμοῦλέγειἐντυποσιακῶς Τίςοὔνἐστινἡἐπιγραφή;Ὑπὲρτῆςὁγδόης,φησί.Τίςδὲἐστινἡὀγδόη, ἀλλ ἤἡἡμερατοῦκυρίουἡμεγάληκαὶἐπιφανὴς,ἡὡςκλίβανοςκαιομένη, ἡκαὶτὰςἄνωδυνάμειςτρέμεινπαρασκευάζουσα(σεισθήσονταιγὰρ,φησί, καὶδυνάμειςτῶνοὐρανῶν)ἡπῦρδεικνύουσαπροτρέχοντοῦβασιλέωςτότε ἐκείνου;ὀγδόηνδὲαὐτὴνἐκάλεσε,τὸτῆςκαταστάσεωςἐνηλλαγμένον ἐμφαίνων,καὶτῆςμελλούσηςζωῆςἀνανέωσιν.ὁμὲνγὰρπαρὼνβίοςοὐδὲν ἕτερόνἐστιν,ἀλλ ἤἑβδομὰςμία,ἀρχόμενοςμὲνἀπὸτῆςπρώτηςἡμέρας, τελευτῶνδὲείςτὴνἑβδόμην,καὶπάλιντοῖςαὐτοῖςἀνακυκλούμενος διαστήμασι,καὶεἰςτὴναὐτὴνἀνιὼνἀρχήν,καὶκαταβαίνωνεἰςτὴν τελευτήν.διόπερὀγδ*οὴνἡμερανοὐκἄντιςεἴποιπότετὴνκυριακήν,ἀλλὰ πρώτην οὐγὰρἐκτείνεταιεἰςὄγδοονἀριθμὸνὁτῆςἑβδομάδος κύκλος.ὅτανδὲταῦταπάνταπαύσηταικαταλυθῇτότετὸτῆςόγδοάδος δρόμοςείςμέσονἄγεται οὐγὰρἀνατρέχειπάλινἐπὶτὴνἀρχὴν,ἀλλὰτῶν ἑξῆςἔχεταιδιαστημάτων. 404 ΚαὶὁΒασίλειοςὁΜέγαςὁμιλεῖπερὶἀνακυκλώσεωςτῶνἡμωρῶνκαὶ τοῦἀριθμοῦὀκτώ Καὶμίατοίνυνἡαὐτή,καὶὀγδόη,τὴνμίανὄντωςἐκείνηνκαὶ ἀληθινὴνὀγδόην,ἠςκαὶὁψαλμῳδὸςἔντισινἐπιγραφαῖςτῶνψαλμῶν ἐπεμνήσθη,δι ἑαυτῆςἐμφανίζουσατὴνμετὰτὸνχρόνοντοῦτονκατάστασιν, τὴνἄπαυστονἡμέραν,τὴνἀνέσπερον,τὴνἀδιάδοχον,τὸνἄληκτονἐκεῖνον καὶἀγήρωαίῶνα. 405 ΠολλοὶἐκτῶνδιδασκάλωντῆςἘκκλησίας,ὅπωςὁὨριγένης,ὁ ΕὐσέβειοςΚαισαρείας,ὁΓρηγόριοςΝύσσης,ὁΓεώργιοςἉμαρτωλός,ὁμιλοῦν περὶτῆςσπουδαίαςσημασίαςτοῦἀριθμοῦὀκτώ. ὉἸωάννηςὁΔαμασκηνός,ὁπρωταρχικὸςσυμπηλιτὴςτοῦὀκτωήχου, λέγειπολὺσαφῶς : Ὀκτὼδέ καὶαἰῶνοςφέρειτύποντοῦμέλλοντος.ἑπτὰγὰραἰῶσινὁ παρὼνσυμπεραίνεταιβίος.ὀγδόῃδὲἡμέλλουσαβιοτὴἀνηγόρευται,ὡςὁ 403 ΠερὶτοῦβίουτοῦΧρυσοστόμουβλπ.χ.Λέκκου,Εὐαγγέλου,ὉἱερὸςΧρυσόστομος.Βίος ἔργο,συγγράμματα,ἀπάνθισμακεἰμενωντου,ἀθῆναι ΤοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἸωάννου,ἈρχιεπισκόπουΚωνσταντινουπόλεως,τοῦ Χρυσοστόμου,ΠρὸςΣτελέχιονκαὶπερὶκατανύξεως,Λόγοςδεύτερος,PG ΒασιλείουἈρχιεπισκόπουΚαισαρεῖας,ΚαππαδοκίαςπρὸςτὸνμακαρίονἈμφιλοχίον γεγραμμένον,περὶτοῦἁγίουπνεύματος,pg32,192.

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 590 μέγαςἐνθεολογίᾳγρηγόριοςἔφησε,τὸσολομώντιονῥητὸνἐξηγούμενος, δοῦναιμερίδατοῖςἑπτὰ,τῷπαρόντιβίῳφάσκων,καίγετοῖςὀκτώ,τῷ μέλλοντι.ἔδειδὲἐντῇὀγδόῃτὰτῆςὀγδόηςτοῖςτελείοιςἀποκαλύπτεσθαι. ὩςγὰρὁΘεῖοςὄντωςκαὶθεηγόροςΔιονύσιοςἔλεξεν,οὕτωςὁΔεσπότης ὀφθήσεταιτοῖςτελείοιςθεράπουσιναὐτοῦ,ὃντρόπονἐντῷὄρειθαβὼρτοῖς ἀποστόλοιςτεθέαται.ἔχειςτῶνἡμερῶντὴνἀρίθμησιν. 406 ΠαλαιὰψαλμῳδικὴπαράδοσιςεἰςτὴνΚαρελίανἘπειδὴἡΒυζαντινὴ ἐποχὴεἶχεμεγίστηνσημασίανδιὰτὴνδιαμόρφωσιντῶνὀρθοδόξων ἀκοκουθιῶνκαὶτῶντεχνῶντῶνσχετιζομένωνμετ*αὐτῶν,εἶναιφυσικόν, ὅτιαὐτὴἡβυζαντινήἀντίληψιςπερὶτέχνηςἐπέδρασεμεγάλωςεἰςτὴν κατεύθυνσιντῆςὀρθοδόξουγενικῶςἀντιλήψεωςπερὶτέχνης.μετάτῆς Ὀρθοδοξίαςμετεκομίσθησανκαὶὡρισμένακοινὰστοιχεῖατῆςτέχνης ἐπέκεινατῶνγλωσσικῶνκαὶἐθνικῶνὁρίων.ἀκριβῶςλόγῳτοῦ κανονιστικοῦχαρακτήροςτῆςὀρθοδόξουτέχνης,οἱὀρθόδοξοιτῶν διαφόρωνἐθνικοτήτωνἑνοῦνταικαὶσήμερονὂχιμόνονὡςπρόςτάςκοινάς ἀκολουθίας,ἀλλὰκαὶὡςπρόςτὸκοινὸνπλείστωνχαρακτηριστικῶνἐπὶ ὁλοκλήρουτοῦπεδίουτῆςἐκκλησιαστικῆςτέχνης. ΠαλαιὰψαλμῳδικὴπαράδοσιςεἰςτὴνΚαρελίαν ἩΒυζαντινὴἘκκλησιαστικὴμουσικὴμετεδόθηεἰςτὴνΡωσσίανμετὰ τοῦχριστιανισμοῦ.ὑποτίθεται,ὃτιἡἐπίδρασιςτῆςὀρθοδόξουἐκκλησίας ἐπεξετάθηεἰςτὴνκαρελίανἤδηκατὰτὸν12οναἰῶνα. 407 Κατὰτὰς πληροφορίαςτῶνἀρχαίωνχρονικῶν,ἡὀρθόδοξοςψαλμῳδίαἔγινεδεκτὴεἰς τὴνβυζαντινὴναὐτῆςμορφὴν. * ΠαλαιὰψαλμῳδικὴπαράδοσιςεἰςτὴνΚαρελίαν.Κατὰἀραχαῖαν παράδοσινὁπρῶτοςμοναχὸςκαὶἱδρυτὴςτῆςμονῆςτοῦβάλαμο,ὁὅσιος Σέργιος, ἦλθεἀπὸτὴνἀνατολὴν καὶἦτοἕλληνμοναχός. 408 Παραμείνει ἄγνωστον,ἂνἴσωςἦλθενεἰςτὸνβορρᾶνἀπὸτὸἅγιονὄροςἀθώ.ἐκεῖ πάντωςἠσκήτευσενἀργότεραὁἱδρυτὴςἄλληςμεγάληςμονῆς,κονεβίτσα,ὁ ὅσιοςἀρσένιος(τὸἔτος1393). 409 Ἀπὸἐκείνηντὴνἐποχὴνδὲνὑπάρχουν μουσικὰδοκουμέντα.ἡὀρθόδοξοςἐκκλησίατῆςκαρελίαςὑπήγετοεἰςτὴν Ρωσσίαν. ὙπάρχουνὅμωςπροβλήματατιναὡςπρὸςτὰςἀρχὰςτῆςὈρθοδόξου ἘκκλησιαστικῆςμουσικῆςεἰςτὴνΡωσσίαν.ἈργότεραἡΡωσσικὴψαλμῳδία 406 S. Ioannis Damasceni Homilia in Transfigurationem Domini, PG 96, Kirkinen, Heikki, Karjala idän ja lännen välissä. I, Kirjayhtymä, Helsinki 1970, Kirkinen, H., & Railas, V., Ortodoksisen kirkon historia. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, Pieksämäki 1976, Kirkinen, Heikki, Karjala idän ja lännen välissä. I, Kirjayhtymä, Helsinki 1970, 207.

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 591 ὑπέστηπολλὰςἐπιδράσεις,μάλιστακατὰκαὶμετὰτὸτέλοςτοῦ17ουαἰῶνος. Σήμερονπλέονδὲνεἶναιεὔκολοςἡἐπαναγνώρισιςτῶνχαρακτηριστικῶν,τὰ ὁποῖαἀπέμεινανἀπὸτὴνβυζαντινὴνψαλμῳδιακὴνπαράδοσιν. Χρονολογικῶςδὲνδύναταίτιςνὰπαρακολουθήσῃ βάσειτῶνσημερινῶν μελετῶν εὐκόλωςμέχριτὰςβυζαντινὰςαὐτῆςπηγὰςτὴνρωσσικὴν ὈρθόδοξονἘκκλησιαστικὴνμουσικὴν,διότιἡσημειογραφίααὐτῆς, παλαιοτέρατοῦ17ουαἰῶνος,δὲνδύναταιἀκόμηνὰμεταγραφῇἐπακριβῶς. Φαίνεται,ὃτιἡΦιλλανδικὴὈρθόδοξοςἘκκλησιαστικὴμουσικὴεἶχε κατὰτοὺςἀρχαιοτέρουςχρόνους ἄνδὲνσκεπτώμαστετὴνπρώτην ἀρχαῖανμικρὴνπιθανῶςβυζαντινὴνπερίοδον ἄμεσονσχέσινμετὰτῆς Ρωσσικῆςπαραδόσεως.Τὰδιατηρηθένταἕωςσήμερονἔγγραφατῆς μουσικῆςδεικνύουν,ὅτιἡψαλμῳδίαἠκολούθησετὴνγενικὴνρωσσικὴν μορφὴν.μέχριτὸμέσοντοῦ19.αἰῶνοςαἱἀκολουθίαιἐτελοῦντοείςτὴν Σλαυικὴνγλῶσσαν,ἕωςτῆςἐμφανίσεωςτῶνπρῶτωνΦιλλανδικῶν κειμένωντῶνἐκκλησιαστικῶνἀκολουθιῶν.ὀλίγονκατ*ὀλίγονἡχρῆσιςτῆς Φιλλανδικῆςεἰςτὰςἱερὰςἀκολουθίαςἐγενικεύθη.Εἷςλόγοςὑπῆρξενἡ ἐνίσχυσιςτοῦαἰσθήματοςτοῦἐθνικισμοῦ. ἩκατάστασιςμετὰἀπὸτὴνἀνεξαρτησίαντῆςΦιλλανδίας ὋτανἡΦιλλανδίαἀπέκτησετὴνἀνεξαρτησίαντης,διετηρήθησαντὰ ἘκκλησιαστικὰβιβλίαβασιζόμεναεἰςτὴνΡωσσικὴνψαλμῳδιακὴν παράδοσιν.ἔπειταἐζητήθησανκαὶἄλλαιδυνατότητεςνὰἐμπλουτισθῆἡ Ἐκκλησιαστικὴμουσικὴ.ΤὰπροβλήματατῆςὈρθοδόξουψαλμῳδίας τονίζονταιεἰςτὴνφιλλανδίανἐπειδὴεἰςτὴνχώρανμαςσυναντῶνταιἡ ἀνατολικὴκαὶἡδυτικὴπαράδοσιςτῆςψαλμῳδίας.ἡφιλλανδικὴὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴμουσικὴδὲνἒχειπρὸςτὸπαρὸνἰδίανγραπτὴνθεωρίανὡς βάσιντῆςπράξεωςαὐτῆς.ὁπρωτοπρεσβύτεροςἀλέξανδροςkasankoἔγραψε μικρὸντευχίδιον 410,τὸὁποῖονδιαπραγματεύεταιφιλλανδικῶνμελῳδιῶν,αἱ ὁποῖαιβασίζονταιεἰςτὸνρωσσικὸνὀκτώηχον,μορφὰςκαὶχρῆσιν.ἀλλὰ φαίνεται,ὅτιἐξεδόθηεἰςπολὺμικρὸνἀριθμόν,καὶμόνονὀλίγοιγνωρίσον τὴνὕπαρξίντης.ἐκτὸςἀπὸαὐτὰςτὰςβασικὰςμελῳδίαςχρησιμοποιοῦνται καὶμελῳδίαιἐκτὸςτοῦσυστήματοςτοῦὀκτωήχο.ἐπὶπλέον,τὸμουσικὸν ὑλικὸντυγχάνειλίανποικιλὸνκαὶπολύμορφονὡςπρὸςτὸἦθοςκαὶτὴν ἱστορίαν. ἩσημερινὴκατάστασιςτῆςἘκκλησιαστικῆςμαςμουσικῆςἐπέδρασεν ἐνμέρειεἰςτὴνσυγγραφὴντῆςπαρούσηςμελέτηςκαὶτῆς προβληματολογίαςαὐτῆς.διὰτοὺςἀνωτέρωἐκτεθένταςλόγουςεἶναι 410 Kasanko, Aleksanteri, Sävelmäjaksojemme rakenteesta, Sortavala 1938.

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 592 σπουδαῖοννὰσυνειδιτοποιηθῆἀκριβῶςεἰςτὴνφιλλανδίανὁεἰδικὸς χαρακτὴρτῆςὀρθοδόξουἐκκλησιαστικὴςμουσικὴς,ὄχιμόνονὡς φαινομένουἱστορικοῦἢπολιτιστικοῦ,ἀλλὰκαὶμουσικοθεορητικοῦ.ἡ ΦιλλανδικὴὈρθόδοξοςψαλμῳδίαδύναταινὰἐξετασθὴδιὰσυγκρίσεως αὐτῆςμετὰτῶνσλαυικῶνπηγῶν.ἐντῇπεριπτώσειὃμωςταύτῃδὲνθὰ συνήγομενπληροφορίαςπερὶτῶντυχὸνβυζαντινῶνστοιχείωναὐτῆς.ἡ μοναδικὴμέθοδοςδιὰτὴνἐξεύρεσιντοιούτωνστοιχείωνεἶναιἡσύγκρισις τῆςψαλμῳδίαςκατεὐθείανμετὰτῆςβυζαντινῆςπαραδόσεως.ἡπαροῦσα μελέτηἐπιχειρεῖνὰδιασαφηνίσῃτὸμουσικοθεωρητικὸνβάθοςτῆς ΦιλλανδικῆςὈρθοδόξουἘκκλησιαστικὴςμουσικῆς,καὶνὰδώσῃ κατευθύνσειςτινὰςδιὰτὴνσυγγραφὴντῆςθεωρίαςαὐτῆς.ὁπρώτιστος ὅμωςσκόποςαὐτῆςεἶναινὰἐξετάσῃκατὰπόσονὑπάρχουνσυγκεκριμέναι σχέσειςμεταξὺβυζαντινῆςκαὶφιλλανδικῆςὀρθοδόξουψαλμῳδίας. ἩΒυζαντινὴὀκτώηχος θεωρίαὡςἀφετηρία ἈφετηρίατῆςμελέτηςτυγχάνειἡΒυζαντινὴμουσικὴθεωρίαπερὶ ἤχων. 411 Ἐπειδὴπρὸςτὸπαρὸνδὲνὑπάρχουνμελέταιπερὶτοῦὀκτωήχουαἱ ὁποῖαιθὰἠδύναντονὰβοηθήσουνεἰςτὴνδιασαφήνισιντοῦπροβλήματος τῶνἤχωνεἰςτὴνφιλλανδικὴνεκκλησιαστικὴνμουσικὴν,ἐθεωρήθη ἀναγκαίαἡἔκθεσιςτῆςβυζαντινῆςπερὶἤχωνθεωρίας.ἡἔκθεσιςαὔτηεἶναι μίασύνθεσις,συμπύκνωσιςτῆςβυζαντινῆςμουσικῆςθεωρίας συμπεριλαμβάνειτὰςἱστορικὰςγνώσειςτὰςδιατηρηθείσαςείςτὴν σημερινὴνπαράδοσιντῆςἑλληνικῆςἐκκλησιαστικῆςμουσικῆς. ἽναἐπετύχωμενπληροφορίεςπερὶτῆςποιότητοςτῆςΦιλλανδικῆς ψαλμῳδίας,μεταφέρομενἔπειτατὰςβασικὰςἐννοίαςτῆςβυζαντινῆςεἰςτὸ Φιλλανδικὸνὑλικὸν.ΤὸΦιλλανδικὸνὑλικὸντῆςμελέτηςἀποτελοῦναἱ βασικαὶσυλλογαὶτῆςψαλμῳδίας,αἱὁποῖαιδύνανταιὅπωςθεωρηθοῦνὡς ἐπικυρωθεῖσαιδιὰτῆςχρήσεως.αἱνεώτεραιἐκδόσειςδὲνλαμβάνονταιἐξ ἴσουὑπ*ὄψιν,ἐπειδὴἀκολουθοῦνσυνήθωςἐκεῖνοτὸσύστημαἤχων,τὸ ὁποῖονεἶχον,ὅτανμετεφράσθησανεἰςτὴνφιλλανδικὴν. ἩσχέσιςτῶνἤχωνεἰςτὴνφιλλανδικὴνψαλμῳδίανπρὸςτοὺςΒυζαντινοὺς ἤχους. ΕἰςτὴνἀρχὴνὁὅροςἦχοςμετεφράσθηδιὰτῆςΦιλλανδικῆςλέξεως ääni,φωνὴ.ἔπειταχρησιμοποιοῦνταιλέξειςsävelmä,μελῳδία,καὶ 411 Bλπ.χ.Μαργαζιώτη,Ἰωάννου,ΘεωρητικὸνΒυζαντινῆςἘκκλησιαστικῆςΜουσικῆς, Ἀθῆναι1965.

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 593 sävelmäjakso,τάξιςτῆςμελῳδίας.εἶναισαφές,ὅτιἐδοκίμασανδυσκολίαςεἰς τὴνμετάφρασιντοῦἦχος,glas.παρατηροῦμενὅμως,ὅτιοὐδέποτεἐγένετο δεκτὸςὁδύτικὸςὅροςmodus,ὁὁποῖοςσημαίνειτὸνἦχοντῆςγρηγοριανικῆς μουσικῆς. Παρατηροῦμενἐπίσης,ὅτιτὸΦιλλανδικὸνὑλικὸνδιαιρεῖταιεἰςδύο. Ἓνμέροςἀνήκειείςτὸσύστηματοῦὀκτωήχου,τὸἕτερονἐμφανίζεταιἄνευ ἤχου,ἐκτὸςτοῦσυστήματος. ΜετὰσυγκεντρώνεταιἡπροσοχὴεἰςτὸμέροςἐκεῖνοτοῦΦιλλανδικοῦ ὑλικοῦ,τὸὁποῖονδιεπιστώθηἀκολουθοῦντὸἦχος/σύστημα,ἄςεἶναικαὶ τυπικῶςμόνον.τοῦτοτὸὑλικὸν,συμπεριλαμβάνονκυρίωςτὴνβασικὴν συλλογὴντῆςὀκτωήχου,τὴνμικρὰνὀκτώηχον,μελετᾶταιβάσειτῆς Βυζαντινῆςμουσικῆςθεωρίαςκαὶτοῦἀντιστοίχουνεοβυζαντινοῦὑλικοῦ.Ὁ Βυζαντινὸςὅροςἦχοςἐσμικρύνθηεἰςτὴνφιλλανδικὴνμορφὴν,Ὁκαθεὶςἐκ τῶνὀκτὼἤχωνσυμπεριλαμβάνειὀλίγαςμόνονμελῳδίας.αἱμελῳδίαιτῶν ἢχωνδιαιροῦνταιεἰςμελῳδίας1)τῶνστηχηρῶν,2)τῶνἀπολυτικίων,3)τῶν κανόνων,καὶ4)τῶνπροκειμένων. ἘνῷὁΒυζαντινὸςὅροςπροϋπετίθειμίανκαθωρισμένηνχρῆσινἑνὸς καθωρισμένουμελῳδικοῦδιαστήματος,μόνονὀλίγοιτρόποιπαρέμεινανεἰς τὴνφιλλανδικὴνψαλμῳδίαν.ὅπωςγνωρίζομενἤδηβάσειτῆςρωσσικῆς παραδόσεως,ἡμελῳδίαἔγινεἡκεντρικὴμονὰςἀντὶτοῦμονταλικοῦ διαστήματος.ἡφιλλανδικὴμελῳδίατοῦἢχουχρησιμοποιεῖταιμετὰ ἐλαφρῶνπαραλλαγῶνδιὰπλεῖστακείμενα.τοιαύτηχρῆσιςμιᾶςμελῳδίας ἤχουτινὸςδὲντυγχάνειβεβαίωςξένη**κἂνδιὰτὴνβυζαντινὴνψαλμῳδίαν. Τὸσύστηματῶνπροσομοίωνεἶναιλίανδιαδεδομένον.Ἀλλὰεἶναιμόνονμία δυνατότης.ἡμελῳδίαὡςἰδέαεἶναιπαρὰτοῖςβυζαντινοῖςἐλευθερωτέραἤ παρὰτοῖςφιλλανδοῖς ἡπλουσίαπαραλλαγὴτῶνμελῳδιῶνεἶναιπολὺ συνήθης.ὅμωςπαρατηροῦμεντὴνἐπίδρασιντῆςβυζαντινῆςπερὶμελῳδίας θεωρίαςκαὶεἰςτὴνφιλλανδικὴνμελῳδιακὴνπαράδοσιν.αἱπαραλλαγαὶτῆς μελῳδίαςἐνσχέσειπρὸςτὸνκείμενονγίνονταιμὲἕνατρόπον,ὁὁποίος ἀντιστοιχεῖπρὸςτὸνβυζαντινὸν.ὑπάρχουνκαὶκανονισμοὶὡςπρὸςτὰς παραλλαγὰςτῶνἁπλπυστέρωνμελῳδιῶν. ΟἱἦχοιτῆςΦιλλανδικῆςψαλμῳδίαςἐνσυγκρίσειπρὸςτοὺς Βυζαντινοὺςἤχουςδὲντυγχάνουνἐξἴσουσαφεῖςκατὰτὴνμονταλικὴν αὐτῶνδομήν.ἄνκαὶἕνμέροςτῶνφιλλανδικῶνμελῳδιῶνἀκολουθεῖτὰς νεοβυζαντινὰςἀρχὰςτῆςμονταλικότητος,δὲνδύναταιὅμωςαὔτηνὰ θεωρηθῆὡςλίανσημαντική,ὡςκυριαρχοῦσαἀρχὴτῶνἤχωντῆς Φιλλανδικῆςψαλμῳδίας.Ἡἰδέατοῦπροτύπουἔγινεπλέονσημαντικωτέρα παρὰμίακλίμαξμονταλική.ἡμελέτητῶνμονταλικῶνσχέσεωνἐντῇ Φιλλανδικῇψαλμῳδίαδυσκολεύεταιἐπὶπλέονἀπὸτοῦμικροῦἀριθμοῦτῶν κατ*ἦχωνμελῳδιῶν.ὡςμίαἀφετηρίαδιὰτὴνμελέτηντοῦπροβλήματος

7 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 594 τούτουδυνατὸννὰληφθῇἡμελέτητοῦἱστορικοῦβάθους,τῆςἱστορικῆς γενέσεωςτῶνμελῳδιῶν,αἱὁποῖαιἐκκλίνουνἀπὸτὸνμονταλικὸνἦχον. Παρατηρητέονὅμως,ὅτιἄνκαὶἡσημερινὴΒυζαντινὴδιδασκαλίαπερὶτῶν κλιμάκωντῶνἤχωνεἶναιμᾶλλονσαφής,δυσκολίαςτινὰςπροξενεῖτὸ γεγονός,ὅτιπερισσότεραιτῆςμιᾶςκλίμακοςδυνατὸννὰἀνήκουνεἰςτὸν ἴδιονἦχον.εἰςτὸνεοβυζαντινὸνσύστημαπρόκειταιτότεσυνήθωςπερὶἑνὸς ἀποχρώσεωςτοῦἤχου.εἰςτὴνφιλλανδικὴνψαλμῳδίαν,λόγῳτῆςἱστορικῆς ἐξελίξεως,τοιαῦταιἀποχρώσειςτυγχάνουνοὐκὀλίγαι.δι*αὐτὸντὸνλόγον ἡἰδέα,καθ*ἥνκάθεἦχοςἀποτελεῖμίανμονταλικὴνὁλοκληρότητα,δὲν ἐπαληθεύειπλέον.ἐνσυγκρίσειμετὰτῆςνεοβυζαντινῆςψαλμῳδίαςἡ Φιλλανδικὴψαλμῳδίαεἶναι,φαινομενικὰτοὐλάχιστον,πλέονἀσυνάρτητος, ἀλλὰἴσωςμόνονἐπειδη*αἱἀποχρώσειςδὲνκαθωρίσθησαν μουσικοθεωρητικῶς. Σύγκρισιςτῶνκατ*ἦχονμελῳδιῶν Ἐκεῖἐξετάζονταιαἱκατ*ἦχονμελῳδίαιἐκεῖναι,αἱὁποῖαικατὰτὴν νεοβυζαντινὴνκαὶτὴνφιλλανδικὴναὐτῶνμορφὴνφαίνονταιἀνήκουσαιεἰς κοινὴνμελῳδικὴνπαράδοσιν.ἡσύγκρισιςτῶνμελῳδιῶντούτων ἀποδεικνύει,ὅτιὑπάρχουνἐνχρήσειὅμοιαιμελῳδικαὶπαραδόσεις,ἀκόμη καὶκοιναίμελῳδίαικαὶεἰςτὴνφιλλανδικὴνκαὶεἰςτὴννεοβυζαντινὴν ψαλμῳδίαν.ἰδιαιτέρωςἐμφαίνεταιαὐτὸτὸγεγονὸςεἰςτὴνσύγκρισιντῶν μελῳδιῶντῶνκανόνων.αἱἐνλόγῳμελῳδίαιτῶνκανόνωνἀνήκουνεἰςτὸ λεγόμενονἑλληνικὸνροσπέβ.εἶναιγνωστὸν,ὅτιαὐτὸτὸσύστηματῆς ψαλμῳδίας,τὸὁποῖονμόνονὀλίγονἐμελετήθηἕωςσήμερον,εἶναιεἰςχρῆσιν ἐντῇρωσσίᾳἀπὸτὸν17οναἰῶνα.συγκρίνονταςαὐτὰςτὰςμελῳδίαςμετὰ παραδειγμάτων ἐκτὸςτῶννεοβυζαντινῶνμελῳδιῶν ἀρχαιοτέρων Βυζαντινῶν,διαπιστοῦται,ὅτικαὶἡνεοβυζαντινὴκαὶἡΒυζαντινὴμελῳδία ἔχουνκοινὰχαρακτηριστικά.ἐντὸςτῶνὁρίωντῆςπαρούσηςμελέτηςἡ ἐξέτασηςτῶνμελῳδιῶντοῦἑλληνικοῦροσπὲβκατ*ἀνάγκηνἔγινεμόνον μερικῶς ἀποτελεῖὅμωςἀσφαλῶςλίανἐνδιαφέρονὑλικὸνδιὰτὴνμελέτην. ὍταναἱμελῳδίαιτῶνκανόνωνεἰςτὴνΦιλλανδικὴνψαλμῳδίαν ἐξετάζονταιεἰςεὐρυτέρανμορφήν,ἐκτὸςτοῦκύκλουτοῦὀκτοήχου, παρατηρεῖται,ὅτιἀκολουθοῦνγενικῶςὡςαἱνεοβυζαντιναὶκατ*ἦχον μελῳδίαι.τὸγεγονὸςτοῦτογίνεταιἐμφανές,ὅταναἱφιλλανδικαὶμελῳδίαι τῶνκανόνωνἀποδεικνύονταιἀκολουθοῦσαιτὸσύστηματῶνἤχων,εἰς πλαίσιαεὐρύτερατοῦσημερινοῦσυστήματοςτῆςσημειογραφίας.διότιβάσει τῶνἑλληνικῶνπηγῶνεἶναιδυνατὸννὰεἰσαχθοῦνὅλοιφιλλανδικοὶ κανόνεςτῶνἑορτῶνεἰςτὸκατ*ἦχονσύστημα.ἐντούτῳτῷεὐρυτέρῳ συνόλῳτῶνκανόνωνεὑρίσκονταικαὶαἱπλέονστεναὶσυνάφειαιμεταξὺ

8 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 595 τῶνμελῳδικῶνπαραδόσεων.αἱαὐταὶμελῳδίαιτῶνκανόνωνδεικνύουν ἐπίσης,ὅτιἡκατ*ἦχονψαλμῳδίατῆςφιλλανδικῆςἐκκλησιαστικῆςμουσικῆς ἐντῷσυνόλῳαὐτῆςδὲνἐπιγράφεταικατ*ἦχους.τὸσύστηματῶνἤχων λειτουργεῖἐνμέρεικεκαλυμμένως.ἐντῇπραγματικότητιὅμωςὑπάρχειἐν χρήσεικαὶσήμερονπερισσοτέραμουσικὴκατ*ἦχονἀπὸἐκείνηντὴνὁποίαν εἶναιδυνατὸννὰδιαπιστώσῃκανεὶςβάσειτῶνἐπιγραφῶν. Εἰδικὰτιναχαρακτηριστικὰ ἘδῶἐπιστρέφομενεἰςτὸσύνολοντῆςΦιλλανδικῆςψαλμῳδίαςἐν σχέσειπρὸςτὸνἦχον.ἰδιαιτέρωςπροσέχομενἐκεῖνατὰστοιχεῖα,τὰὁποῖα διαφέρουνεἰςτὴνβυζαντινὴνκαὶτὴνφιλλανδικὴνὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὴνμουσικήν.Ξένονδιὰτὴννεοβυζαντινὴνθεωρίανεἶναι ὁπωσδήποτετὸγεγονὸς,ὅτιἕνμέροςτῆςψαλμῳδίαςδὲνἀνήκειεἰςτὸ σύστηματῶνἤχων.ἐνμέρειαὐτὸὀφείλεται,ὅπωςἀνωτέρωἀνεφέρθη,εἰςτὸ ὅτιαἱἐπιγραφαὶεἶναιἐλλιπεῖς,καὶἑπομένωςμίαδιόρθωσιςεἶναιδυνατή. Ἕνμέροςὅμωςαὐτοῦτοῦἐξωτερικοῦὑλικοῦεἶναιτοιούτουχαρακτήρος,ὅτι δὲνδύναταινὰἐπανάχθῃεἰςτὸκατ*ἦχονσύστημαδιὰτινοςἁπλῆςμεθόδου (π.χ.καθορίζοντεςτὸνἦχονβάσειτοῦἑλληνικοῦὑλικοῦ). ἩἰδέατῶνἤχωνἐντῇΒυζαντινῇμουσικῇἐνισχύεταιδιὰτῆς γραφικῆςἐμφανίσεωςαὐτῆς,τῆςσημειογραφίας.ὅτανγίνεταιχρῆσις εὐροπαϊκῆςμουσικῆςγραφῆς,πενταγράμμου,ἡβυζαντινὴθεωρητικὴσκέψις παραμερίζεται.ἐντῷφιλλανδικῷὑλικῷαὐτὸτὸγεγονὸςγίνεται συγκεκριμένωςἐμφανὲςεἰςτὰςμελῳδίας,αἱὁποῖαιναίμὲνλειτουργοῦν κατὰτὸσύστηματῶνἤχων,ἄνευὅμωςτῆςοἰκείαςἐπιγραφῆς. Κατανοητέον,ὅτιὅτανπρόκειταιπερὶψαλμῳδίας,ἡὁποῖα ἐπαναλαμβάνεταιἑβδομάδακαθ*ἑβδομάδακαὶτυγχάνειμουσικῆςγραφῆς, ἐθεωρήθηἄχρηστοςἡἐπιγραφὴτῶνἤχων.ὅμως,ὅτανὁἦχοςδὲν σημειοῦταιὡςθεωρητικὴβάσιςτῆςψαλμῳδίαςδὲνἐννοεῖταιπλέοντὸ Ὀρθόδοξονσύστηματῆςμουσικῆςθεωρίας.Εἰςπλείσταςσυναφείας ἐμφαίνεταισαφῶς,ὅτιἡφιλλανδικὴψαλμῳδίαπροὐχώρησενἐντούτῷ πέραντῆςρωσσικῆςκαὶἀπεξενώθη ἐξωτερικὰτοὐλάχιστον πρὸςτὴν ἀρχικὴνἰδέαντοῦσυστήματος.εἷςλόγοςεἶναιπιθανῶς,ὅτιἡπαράδοσιςτῆς σημειογραφίαςδὲνἔχειἄμεσονσχέσινμετὰτῆςφιλλανσικῆςψαλμῳδίας, καὶὅτιδὲνὑπάρχειμονόφωνοςσυλλογὴπεριέχουσατὰςπαραλλαγὰςτῶν ἤχων.παράδοξονεἶναι,ὅτιτὸσύστηματῶνἤχωνπραγματοποιεῖται καλύτεραεἰςτὸὑλικόν,τὸὁποῖονδὲνἐγράφημετὰτῆςμουσικῆςγραφῆςἐν τῷσυνόλῳαὐτῆς,ἀλλὰἡχρῆσιςτῶνμελῳδιῶντῶνἤχωνκαθοδηγεῖταιμετὰ τὰςἐπιγραφὰςτῶνἢχων.ἀντιθέτως,ὅτανπρόκειταιδιὰκείμενα,τὰὁποῖα ἐκδίδονταιτακτικῶςμετὰτῆςμουσικῆςγραφῆς,καὶτὰὁποῖατυγχάνουν

9 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 596 πλέονποικιλόμορφαἀπὸτὰπροηγούμεναμουσικῶς,ἡπαρουσίατοῦ συστήματοςτῶνἤχωνδὲνεἶναιἐξίσουἐμφανής. Ἦχος μουσικὴκαὶἐναρμώνησις. Ἡἡρμοσμένηἐμφάνισιςτῆςμουσικῆςδυνατὸννὰπροξενήση δυσκολίαςτινὰςδιὰτὴνδιαπίστωσιντῶνχαρακτηριστικῶντῶνἤχων,ὅπως καὶδιὰτὴνδιατήρησιναὐτῶν.εἰςτὰπλαίσιατῆςπαρούσηςμελέτηςτὸ πρόβληματῆςἐναρμονίσεωςτῆςψαλμῳδίαςδὲνἔχεικεντικὴνθέσιν,καίτοι αὐτὴἡἡπμοσμένημουσικὴδὲνἔχειπαρεμφερῆπαραδείγματαεἰςτὴν παραδοσιατικὴνβυζαντινὴνψαλμῳδίαν.φανερὸνγίνεταιἐπίσης,ὅτιἐντῇ μελέτῃτῶνεἰδικῶνχαρακτηριστικῶντῆςἐνηρμοσμένηςκατ*ἦχονμουσικῆς, μίαπροϋπόθεσιςεἶναι,ὅτιἡκατ*ἦχονμελῳδίαδύναταινὰἐπισημανθῇἐν τῇπολυφωνίᾳ.τὰἀποτελέσματατῆςμελέτηςἐνισχύουναὐτὴντὴνἄποψιν, διότιἀποδεικνύουντὴνσυντήρησιντῆςκατ*ἦχονμελῳδίας. Καθ*ὃσονἡμονοφωνίαθεωρεῖταιὡςἡβασικὴμορφὴτῆςκατ*ἦχον ψαλμῳδίας,τότεἡἐναρμόνισιςτῆςψαλμῳδίαςδέοννὰθεωρηθῆὡς παρακμήτιςκαὶἀποξένωσιςἀπὸτὴνἀρχικὴνἰδέαν.ἁλλὰἄνλάβωμενὑπ* ὄψιν,ὅτιὁπλοῦτοςτῆςἀποχρώσεωςτῆςβυζαντινῆςμουσικῆςἐξαρτᾶταιἔν τινιμέτρῳἀπὸτὴνὡρισμένηνγλῶσσανκαὶἀπὸτὴνμουσικὴνσυνήθειαν, καὶδὲνδύναταινὰδιατηρηθῆεὐκόλωςεἰςἄλληντινὰγλῶσσαν,καὶκατὰ βάθοςδὲνἔχεισχέσινμετὰτῆςμουσκικῆςπαραδόσεωςαὐτῆς,ἀλλὰἀντ* αὐτῆςἐτέθηἄλληἀπόχρωσις,τ.ἐ.ἡἐναρμόνισις,τότεδὲνδυνάμεθαχωρὶς ἄλλουνὰὁμιλήσωμενπερὶπαρακμῆςτῆςψαλμῳδιάςἀλλὰμᾶλλονδέοννὰ μιλήσωμενπερὶδυνάμεωςψαλμῳδικῆςπαραδόσεως,ἐπειδὴἡπαράδοσις εἶναιἱκανὴνὰεὑρίσκῃτὸνπλέονκατάλληλοντρόπονἐμφανίσεως.ὅμωςἡ προϋπόθεσιςτῆςσυντηρήσεωςτοῦἤχουεἶναι,ὅτιἡἐναρμόνισιςδὲνἀλλοιοῖ τὴνἀρχηκὴνἰδέαντοῦἤχου.ὡςβάσιςτῆςψαλμῳδίαςπαραμένειἡ μονοφωνία. Παραδείγματατινατῆςμελέτηςἀποδεικνύουν,ὅτιἡκατ*ἦχον μελῳδίαἐρείδεταιεἰςτὴνἐναρμόνισιν.ἡἡρμοσμένηψαλμῳδία,ἡὁποία εἶναιἐκτὸςτοῦσυστήματοςτῶνἤχων,ἐπαναφέρεταιπολλάκιςλίαν δυσκόλωςεἰςτὸνκύκλοντῶνἤχων.ἡπαράδοσιςτῆςἡρμοσμένηςμουσικῆς δὲνεἶναικαθόλουἑνιαία.διὰτὴνσυνέχειαντοῦπαραδοσιακοῦσυστήματος εἶναιεὐχῆςἔργον,ὅτιοἱαδήτιςκαὶἐάνεἶναιἡδομήτῆςἱστορικῆςμορφῆςτῆς ἐναρμονήσεως,νὰδιατηρηθῆἡκατ*ἦχονμελῳδία ἀγνή.ἐπιπλέονἡ ἐναρμόνισιςθὰἔπρεπεἤδηνὰὑπογραμμίσῃτὴνὕπαρξιντῆςμελῳδίας αὐτῆς.

10 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 597 Ἡπαρουσίατοῦὀκτωήχου ἩπαρουσίατοῦσυστήματοςτοῦὀκτωήχουὑποφαίνειὈρθόδοξον βάσινδιὰτιναμελῳδίαν.ὁκανὼντῆςμουσικῆς,αἱὁδηγίαιδιὰτὴνποιότητα καὶδιὰτὰςδυνατότηταςτῆςἐκφράσεωςτῆςὀρθοδόξουψαλμῳδίας, ἐμπεριέχονταικατ*ἀρχὴνεἰςτὸσύστηματοῦὀκτωήχου.αὐτὸὁπωσδήποτε δὲνσημαίνει,ὅτιμόνονἡνεοβυζαντινὴμουσικὴπρᾶξιςθὰἦτοὀρθὴ.αὐτὸτὸ πρότυποντυγχάνειὅμωςπιστὸςκαὶἀκριβὴςἀκόλουθοςτῆςπαραδόσεως, καὶεἶναιοὕτωκαὶπρότυπον. Ἐπειδὴὁσκοπὸςτῆςμελέτηςἦτονὰδιαφωτήσῃτὰςσχέσειςμεταξὺ τῆςβυζαντινῆςκαὶτῆςφιλλανδικῆςἐκκλησιαστικῆςμουσικῆςβάσειτῆς θεωρίαςκαὶτῆςπαραδόσεοςτῆςψαλμῳδίας,καὶτὰἀποτελέσματα συνδέονταιστενῶςμετ*αὐτῶν.ἀλλὰτὰἀποτελέσματα,εἰςτὰὁποῖα κατελήξαμενἐνταῦθα,ἐφαρμόζονταιἴσωςκαὶεὐρύτερον.λ.χ.εἰςτὰ ζητήματατῆςἡρμοσμένηςκατ*ἦχονμουσικῆςγενικῶςκαὶεἰςτὰζητήματα τῶνχαρακτηριστικῶντῆςψαλμῳδίαςτῶντοπικῶνἐκκλησιῶν.ἐπίσης θέματαἀναφερόμεναεἰςτὴνἀισθητικὴνσκέψιντῆςὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆςμουσικῆςσυνδέονταιἔντινιμέτρῳμετὰτοῦ μουσικοθεωρητικοῦβάθους.ἡμουσικοθεωρητικὴσκέψιςδίδειἐπίσης κατευθύνσειςτινὰςδιὰτὴνλύσιντοῦἐρωτήματος,τίεἶναιβασικὰἡ Ὀρθόδοξοςμουσική,καὶπῶςδιαφέρειἀπὸτὴνκοσμικὴνμουσικὴν. ἝωςσήμεροντὰπροβλήματατῆςὈρθοδόξουψαλμῳδίαςδὲνἔτυχον καὶπολλῆςἔσωθενμελέτης.κατὰτὴνἐποχὴνἡμῶνδὲνἐρωτᾶσχεδὸν κανείς,τίςἡἄποψιςτῆςὀρθοδόξουἐκκλησίαςπερὶτῆςἰδίαςαὐτῆς μουσικῆς.ἐπίσηςδὲνἔγινελεπτομερὴςἀνάλυσιςτῶνχαρακτηριστικῶν,τὰ ὃποῖαἀποτελοῦντὴνὀρθοδοξότητατῆςψαλμῳδίας.ὅμωςπάντοτεὑπῆρξεν ἡἀντίληψιςπερὶτοῦὀρθοῦτῆςψαλμῳδίας.αὐτὸἀποδεικνύεταικαὶἀπὸτοῦ γεγονότος,ὅτιοὐδεμίααἵρεσις,ἀποκοπεῖσαἀπὸτὴνὀρθόδοξονἐκκλησίαν, δὲνἀμφέβαλεδιὰτὴνὀρθότητατῆςμουσικῆςσκέψεωςκαὶἀντιλήψεωςτῆς Ἐκκλησίας. Σκόποςτῆςμελέτηςἦτοἡδιαπίστωσιςτῶνκοινῶνχαρακτηριστικῶν τῆςψαλμῳδίαςεἰςτὰδύοἄκρατῆςμουσικῆςπαραδόσεως.τὰἀποτελέσματα ἐνγενικαῖςγραμμαῖςεἶναιθετικὰ.βυζαντινὰχαρακτηριστικὰτῆςθεωρίας τῆςμουσικῆςἔχουνδιατηρηθῆκαὶεἰςτὴνφιλλανδικὴνὀρθόδοξον ψαλμῳδίαν.τὰκοινὰστοιχεῖαδύνανται ἐπειδὴπρόκειταιδιὰτὰἄκρατῆς Ὀρθοδόξουψαλμῳδίας νὰθεωροῦνταιὡςπανορθόδοξακαὶνὰ ἀριθμοῦνταιεἰςτὰὀρθόδοξασύμβολατῆςψαλμῳδίας.ἡφιλλανδικὴ ὈρθόδοξοςἘκκλησιαστικὴμουσικὴἐμφαίνειἀκριβῶςεἰςτοὺςἤχουςτὴν κοινὴνὀρθόδοξονπαράδοσιν ἩπαραδοσιακὴΒυζαντινὴμουσικὴθεωρία

11 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 598 ἰσχύεικαὶἐκεῖ,ὅπουπλεῖσταἐξωτερικὰστοιχεῖαφαινομενικῶςδίδουντὴν ἐντύπωσιν,ὅτιαὐτὴἤδηἐλησμονήθη.

ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ. Γεωργίου Ε. Χατζηχρόνογλου

ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ. Γεωργίου Ε. Χατζηχρόνογλου Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 224 ΕΜΜΕΛΗΣΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΓεωργίουΕ.Χατζηχρόνογλου Ανάμεσαστηναπλήανάγνωσηπεζούλόγουήτηναπαγγελίααφ ενόςκαι στηνπλούσιαμελωδίααφ ετέρου,στέκεταιμετέωρη,επισφαλήςκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

α/α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Βαθμοί Έτος Πόλη1 Κτγ1

α/α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Βαθμοί Έτος Πόλη1 Κτγ1 1 30537 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 117,0 2003 ΗΡΑ b12 2 32680 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 110,5 2003 ΗΡΑ b12 3 30776 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 71,5 2003 ΗΡΑ b12 4 33545 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8

Α 9.543 9.720-177 -1,8% Α Α 3.327 5.644-2.317-41,1% Α 9.448 9.629-181 -1,9% Α Α 3.758 3.174 584 18,4% Page 1 of 8 Ο Ο Α Α Α Α 817 Α % Α 10.338 10.651-313 -2,9% Α Α Α 817 Α % Α 8.708 8.136 572 7,0% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 8.981 8.651 330 3,8% Α Α Α 817 Α % Α. Α. % 10.078 10.430-352 -3,4% Α Α Α 817 Α % Α. Α.. 9.288 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TEI AEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TEI AEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΣ. 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΣ. 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 14. α/α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Έτος Βαθμοί Κατηγορία ΑΓΟΡΙΑ 10

Page 1 of 14. α/α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Έτος Βαθμοί Κατηγορία ΑΓΟΡΙΑ 10 ΑΓΟΡΙΑ 10 1 36030 ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2005 b10 2 35955 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Α.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2005 b10 3 34580 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Α.Ο.ΤΑΤΟΪΟΥ 2005 b10 4 35959 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΑΣΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΟΠΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΛΛΕΙΠΕΙ (ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ)

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΟΠΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΛΛΕΙΠΕΙ (ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΟΠΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΛΛΕΙΠΕΙ (ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ) Βασίλειος Δαλκαβούκης Στέφανος Φωτιάδης 2 ο Γυμνάσιο Κρύας Βρύσης Γιαννιτσών Ξενοφώντος

Διαβάστε περισσότερα

In ramos palmarum (homilia 3a) (sub nomine Joannis Chrysostomi) Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὰ βαΐα

In ramos palmarum (homilia 3a) (sub nomine Joannis Chrysostomi) Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὰ βαΐα In ramos palmarum (homilia 3a) (sub nomine Joannis Chrysostomi) Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος εἰς τὰ βαΐα Ηδη τῆς δεσποτικῆς πανηγύρεως προλάμπει τὰ χαρίσμα τα, ἤδη τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες μαθητές μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Επιτυχόντες μαθητές μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_Layout 1 8/28/15 2:01 PM Page 3 Επιτυχόντες μαθητές μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Παπουτσή Ελένη του Δημητρίου Ιατρική Αθήνας Πορφυροπούλου Δανάη του Ιωάννη Θεσσαλονίκης Κοψιδά Σωτηρία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΖ ΙΩΝΙΔΕΙΑ 2014 8-9 ΕΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 01-02 Φεβ 2014

ΚΖ ΙΩΝΙΔΕΙΑ 2014 8-9 ΕΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 01-02 Φεβ 2014 ΚΖ ΙΩΝΙΔΕΙΑ 2014 8-9 ΕΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 01-02 Φεβ 2014 1/2/2014 Πρωί 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50) 1 158554 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 2006 ΠΕΡΑ ΑΓ8 00:41.64 2 163655 ΣΑΒΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 Α.Ο. Ω. ΑΓ8 00:45.07 3

Διαβάστε περισσότερα

A-1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

A-1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ A-1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ Π.Χουντής(1), Ν.Αντωνόπουλος(1), Κ.Χατζηβέης(2), Χ.Ρουµπέας(2), Μ.Σακελλαρόπουλος(2), Ι.Μπελλένης(1) (1)Χειρουργική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

MatchesGroupRPT. 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ : 13/9/2014 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ : 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 154

MatchesGroupRPT. 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ : 13/9/2014 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ : 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 154 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ : ΑΝΔΡΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η 13/9/2014 18η 1 154 2 155 ΑΡΗΣ ΑΓ 3 156 ΔΑΦΝΗ 4 157 ΑΧΙΛΛΕΥΣ 5 158 6 159 7 ΝΕΟ 160 ΝΕΟ 8 161 9 162 2η 20/9/2014 19η 10 163 11 164 12 ΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Black Tie Wedding Invitations GREEK FONT SELECTION FONT 1 FONT 2

Black Tie Wedding Invitations GREEK FONT SELECTION FONT 1 FONT 2 GREEK FONT SELECTION FONT 1 FONT 2 Νικολάου Δέσποινας Τουμανίδη Page 1 FONT 3 FONT 4 Νικολάου Δέσποινας Τουμανίδη Page 2 FONT 5 FONT 6 Νικολάου έσποινας Τουμανίδη Page 3 FONT 7 FONT 8 Νικολάου Δέσποινας

Διαβάστε περισσότερα

Historia ecclesiastica ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Historia ecclesiastica ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Historia ecclesiastica ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1.1 Τὸ τοῦ βιβλίου προοίμιον. Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου ἐν ὅλοις δέκα βιβλίοις τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν ἐκθέμενος, κατέπαυσεν εἰς τοὺς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma. ΟΜΙΛΙΑ ΙΓʹ. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα.

Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma. ΟΜΙΛΙΑ ΙΓʹ. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma ΟΜΙΛΙΑ ΙΓʹ. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. Ὁ μὲν σοφὸς Σολομὼν, τῶν κατὰ τὸν βίον πρα γμάτων τοὺς καιροὺς διαιρῶν, καὶ ἑκάστῳ τῶν γινο μένων τὸν ἐπιτήδειον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TEI-AEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ TEI-AEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΣ. 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΣ. 131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Historia ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΗΝ.

Historia ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΗΝ. Historia ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΗΝ. Σὺ μέν, ὦ θειότατε βασιλεῦ, πᾶσαν παιδείαν ἔν τε στρατιωτικοῖς ὅπλοις καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωποποιημένη πλοήγηση σε εξωτερικούς χώρους: ανασκόπηση αλγορίθμων και μεθόδων επιλογής μονοπατιού

Προσωποποιημένη πλοήγηση σε εξωτερικούς χώρους: ανασκόπηση αλγορίθμων και μεθόδων επιλογής μονοπατιού ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΛΑΔΟΣ I: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Προσωποποιημένη πλοήγηση σε εξωτερικούς χώρους: ανασκόπηση αλγορίθμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 908 KONRAD BAK NULL 233 LLENGA ARBER ENGJELLUSH 416 MIHOV ATANAS VASILEV 174 ΑΒΔΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 123 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 895 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 688

Διαβάστε περισσότερα

Tournez la page S.V.P.

Tournez la page S.V.P. 086 Tournez la page S.V.P. Tournez la page S.V.P. Tournez la page S.V.P. Tournez la page S.V.P. !! DOCUMENT 2 now DOCUMENT 3 9 Tournez la page S.V.P. 10 Tournez la page S.V.P. Tournez la page S.V.P.

Διαβάστε περισσότερα

OPEN -- Overall Stage Results ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Printed Οκτώβριος 30, 2012 at 18:15

OPEN -- Overall Stage Results ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Printed Οκτώβριος 30, 2012 at 18:15 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- ΚΙΝΗΣΗ 1 43 11,77 3,6534 45,0000 100,00 30 ΜΠΕΡΓΕΛΕ, ΚΩΝ/ΝΑ(ΜΛΠΣ) 2 37 11,23 3,2947 40,5828 90,18 46 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛ(ΣΑΡΙΣΑ) 3 0 20,46 0,0000 0,0000 0,00 33

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ)

ΤΟΠΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ) - ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Χ. Τόµος 1-3 15812 - ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Χ. Τόµος 4-5 15813 ΑΓΙΑΣΣΟΣ * ΑΓΙΑΣΣΟΣ - Αγιάσσος 1931-1933 19/04/1931-04/08/1933 7977 ΑΓΡΙΝΙΟ * ΤΡΙΧΩΝΙΑ - Αγρίνιο 1885 (09) 04/09/1885 ΤΦ.11 12958 ΦΩΣ, ΤΟ -

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Miroshnikov & Tchepine 1999 Ahn & Freeman 1984 Ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα ενός χάρτη ως µέσω επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων. (http://confious.ics.forth.gr)

CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων. (http://confious.ics.forth.gr) CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων (http://confious.ics.forth.gr) Manos Papagelis ICS-FORTH & Department of Computer Science, University of Toronto

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ Νικόλαος Κυριακούλης *, Ευάγγελος Καρακάσης, Αντώνιος Γαστεράτος, Δημήτριος Κουλουριώτης, Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα μας. ΜΗΝΥΜΑ του ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ

Τα Νέα μας. ΜΗΝΥΜΑ του ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ Τα Νέα μας MHNIAIA EKΔOΣH APIΘ. 431 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΒOYΛΗΣ 36 105 57 AΘHNA THΛ.: 210 3244315 ΜΗΝΥΜΑ του ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ Σαλτιέλ Αγαπητές φίλες και φίλοι ομόθρησκοι, Στις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ INOX 316 ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ INOX 316 ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ INOX 316 ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Στη δεξαμενή αυτή, γίνεται η εμβάπτιση των αντικειμένων (προϊόντων) σε διάλυμα ή νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ της. Το υλικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο Μάθημα 1

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο Μάθημα 1 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο Μάθημα 1 Γιάννης Β. Αυγερινός, LL.M., Ph.D, yannis@avglaw.gr Τι είναι το διεθνές οικονομικό δίκαιο; Πολύπλοκη αρχιτεκτονική κανόνων που διέπουν τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Ηθικής & Δεοντολογίας

Κώδικας. Ηθικής & Δεοντολογίας Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Κώδικας - 1 - Ηθικής & Δεοντολογίας Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας - 2 - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων / Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας περιεχόμενα Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2011. Θεσσαλονίκη, 09-10 Απριλίου 2011 ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 26,350 27,200 23,975 26,600

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2011. Θεσσαλονίκη, 09-10 Απριλίου 2011 ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 26,350 27,200 23,975 26,600 ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ RNK Ind. 1 2 ΟΛΡ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 21,400 (21) 21,400 ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 21,475 (20) 21,475 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΔΩ 82,225 (10) 21,575 20,100 20,150

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ»

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» «ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σηµαντικά ρήγµατα στη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Δημήτριος Σακκής Επικοινωνία Τηλ.: 24210 74765, Fax: 24210 74765, e-mail:dsakkis@uth.gr Βαθμίδα Πρωτοβάθμιος καθηγητής ΠΤΠΕ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ. Θεσσαλονίκη (2009) Ανοίξτε το Bookmarks για να βλέπετε τις κατηγορίες και να επιλέγετε άμεσα ή Page up & down

3ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ. Θεσσαλονίκη (2009) Ανοίξτε το Bookmarks για να βλέπετε τις κατηγορίες και να επιλέγετε άμεσα ή Page up & down 3ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ Θεσσαλονίκη (2009) Ανοίξτε το Bookmarks για να βλέπετε τις κατηγορίες και να επιλέγετε άμεσα ή Page up & down 2009, 3ο Πανελλαδικό, Θεσσαλονίκη, ΑΓΟΡΙΑ 12 Q1 1 ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 Ο.Α.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ δῆθεν Ἀποστολικὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως*

Τὸ δῆθεν Ἀποστολικὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΙΜΟ. Ερευνητικό έργο. της Ε. Γαλιώτου*

ΠΟΛΥΤΙΜΟ. Ερευνητικό έργο. της Ε. Γαλιώτου* 7 Ερευνητικό έργο ΠΟΛΥΤΙΜΟ «της Ε. Γαλιώτου* Σύστημα Επεξεργασίας, Δ ιαχείρισης και Παροχής Πρόσβασης στο Π εριεχόμενο Πολύτιμων Βιβλίων και Χειρογράφων της Ιεράς Μονής Ε υαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση των μελισσοκομικών προϊόντων στη σύγχρονη διατροφή

Η θέση των μελισσοκομικών προϊόντων στη σύγχρονη διατροφή Φεστιβάλ Ελληνικού μελιού & προϊόντων μέλισσας Μυλωνά Μυρτώ Μαρία Διαιτολόγος Διατροφολόγος Η θέση των μελισσοκομικών προϊόντων στη σύγχρονη διατροφή Σύγχρονος τρόπος ζωής : «τίποτα δεν είναι όπως παλιά»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων έργου Ιωάννινα, 14/10/2015

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων έργου Ιωάννινα, 14/10/2015 MIS έργου:346983 Τίτλος Έργου: Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα Book, Edited - Βιβλίο, Επιμελημένο 1

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πτυχιακής εργασίας σε LATEX/XƎTEX

Δείγμα πτυχιακής εργασίας σε LATEX/XƎTEX Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχιακή Εργασία Δείγμα πτυχιακής εργασίας σε LATEX/XƎTEX Θεόδωρος Ι. Μερτζιμέκης AM: 000 Επιβλέπων: A. Teacher Αθήνα 2012 Περίληψη Στο παρόν κείμενο δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Οι 144.000, η Ουράνια σιγή, οι 4 πρώτες Σάλπιγγες.

Γ. Οι 144.000, η Ουράνια σιγή, οι 4 πρώτες Σάλπιγγες. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Οι Σάλπιγγες της Αποκάλυψης «Σήμερα ζούμε σε χρόνια Αποκαλύψεως. εν χρειάζεται να είναι κανείς Προφήτης για να το καταλάβει». Γέρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Αμφισβητώ την κρίση του Προέδρου»

«Αμφισβητώ την κρίση του Προέδρου» 01- KATHI_26-7_KATHI NEW 25/07/15 00:08 Page 1 19/7/2015 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Eτος 6 ο Aρ. φύλλου 355 Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΒΑΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΒΑΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1 2000001101000 ΤΟΜΟΣ 1ος ΓΕΩΛ.ΓΕΩΦ.ΜΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ,ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Κ.Λ.Π. 11.74 2 2000001102000 ΤΟΜΟΣ 2ος ΓΕΩΛ.ΓΕΩΦ.ΜΕΛ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ,ΑΡΩΝΗ,ΒΟΡΕΑΔΗ, Κ.Λ.Π. 11.74 3 2000001124000 ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΕΩΛ.ΓΕΩΦ.ΜΕΛ.ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επιλογήσ ςτο SCRATCH

Δομζσ επιλογήσ ςτο SCRATCH Δομζσ επιλογήσ ςτο SCRATCH 1. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επηινγήο ζην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ SCRATCH. 2. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 4

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Ξεναγών 17. June 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22435623 99901088, 99468896 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ,

Λίστα Ξεναγών 17. June 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22435623 99901088, 99468896 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Page 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ XIAO YU WANG JUDY Οδός 25η Μαρτίου αρ.21 Τσέρι 2480 22251016 99859235 ΚΙΝΕΖΙΚΑ xiaoyu1800@yahoo.com ΑΛΤΜΑΝΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΔΟΣ ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ ΑΡ. 5, ΔΙΑΜ. 402, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών. Βιβλιογραφία. Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη.

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών. Βιβλιογραφία. Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη. Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου Μέθοδοι συµπίεσης ηχητικών σηµάτων DPCM Συµπίεση σηµάτων οµιλίας Κωδικοποίηση µε βάση την αντίληψη Χαρακτηριστικά και εφαρµογές Ψυχοακουστική (psychoacoustics)

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις υπηρεσίας μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων

Χρεώσεις υπηρεσίας μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων Χρεώσεις υπηρεσίας μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ μετάφρασης επικύρωσης Πτυχίο που εκδόθηκε από ελληνικό εκπαιδευτικό Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από ελληνικό Εκκαθαριστικό εφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΣ 1) ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. 1. ΔΡΑΜΑΣ 1ηs ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΣ 1) ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. 1. ΔΡΑΜΑΣ 1ηs ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 1) ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1. ΔΡΑΜΑΣ 1ηs ΙΟΥΛΙΟΥ 2. ΔΡΑΜΑΣ 1ηs ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Γονείς

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Γονείς KIDSCREEN-27 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Γονείς Page 1 of 5 Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Αγαπητοί Γονείς, Πώς είναι το παιδί σας; Πως νιώθει; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα θέλαµε

Διαβάστε περισσότερα

Printed November 5, 2012 at 8:37

Printed November 5, 2012 at 8:37 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- One 1 79 13.21 5.9803 90.0000 100.00 86 ΜΑΔΑΡΟΣ, ΚΩΝ(ΟΑΠΣ) 2 86 15.03 5.7219 86.1108 95.68 14 ΤΥΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ(Σ.Ο.ΑΡΚΑΛ) - 3 84 14.71 5.7104 85.9379 95.49 22 ΦΕΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ .. 1.1.2015 3.3.2015 ... 3... 5... 7 1/1-3/3/2015... 8... 9... 10... 11 1... 11 2... 11 3... 11 4... 11 5... 11 6... 12 7... 12 8... 12 9... 12 10... 12 11... 13 12... 13 13... 13 14... 13 15... 13 16...

Διαβάστε περισσότερα

απόδειξη στα μαθηματικά και τη μαθηματική εκπαίδευση (Β) μαρία καλδρυμίδου

απόδειξη στα μαθηματικά και τη μαθηματική εκπαίδευση (Β) μαρία καλδρυμίδου απόδειξη στα μαθηματικά και τη μαθηματική εκπαίδευση (Β) μαρία καλδρυμίδου απόδειξη γνωστική πλευρά αποδεικνύω είναι η διεργασία που χρησιμοποιείται από ένα άτομο για να εξαλείψει ή να θέσει αμφιβολίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Είναι η πίεσή σας καλά ρυθμισμένη;

Υπέρταση. Είναι η πίεσή σας καλά ρυθμισμένη; Υπέρταση 180 100 Είναι η πίεσή σας καλά ρυθμισμένη; "Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή

Διαβάστε περισσότερα

Info 3ΟΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ

Info 3ΟΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συµµαχίας (Ε.Ε.Σ.) RAINBOW European Movement Member of the European Free Aliance (E.F.A) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΡΑΓΟΥΜΗ 11, Τ.Θ. 51 Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ / LERIN GREECE ΤΗΛ - ΦΑΞ: 2385-46548

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Kenta OKU and Fumio HATTORI

Kenta OKU and Fumio HATTORI DEIM Forum 2012 A1-3 525 8577 1 1 1 E-mail: oku@fc.ritsumei.ac.jp, fhattori@is.ritsumei.ac.jp Kenta OKU and Fumio HATTORI College of Information Science and Engineering, 1 1 1 Nojihigashi, Kusatsu-city,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 4: Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του Ελληνικού WordNet µε Όρους Πληροφορικής και Σηµασιολογικές Σχέσεις Βασισµένες σε Μοντέλο Κατανόησης Κειµένου

Επέκταση του Ελληνικού WordNet µε Όρους Πληροφορικής και Σηµασιολογικές Σχέσεις Βασισµένες σε Μοντέλο Κατανόησης Κειµένου Επέκταση του Ελληνικού WordNet µε Όρους Πληροφορικής και Σηµασιολογικές Σχέσεις Βασισµένες σε Μοντέλο Κατανόησης Κειµένου Παναγιώτης Μπλίτσας 1 και Μαρία Γρηγοριάδου 2 1 ΠΜΣ «Βασική & Εφαρµοσµένη Γνωσιακή

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΑΤΑΞΗ. ΓΕ _ΒΕΡΝΑΡ ΑΚΗΣ_001_ΑδικηµαταΠ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30.000 20 256 ΠΚ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ

Α ΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΑΤΑΞΗ. ΓΕ _ΒΕΡΝΑΡ ΑΚΗΣ_001_ΑδικηµαταΠ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30.000 20 256 ΠΚ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Α ΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ Α ΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥ ΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

%. * % #! ) ) - #. * - [!" 8 ] % % ) & - # " -, -. - % - #. ' - )$ )!- % - % " %!, - %, # - * % !,!. * % ) & ) & -!! ,! & - editorial !!!

%. * % #! ) ) - #. * - [! 8 ] % % ) & - #  -, -. - % - #. ' - )$ )!- % - %  %!, - %, # - * % !,!. * % ) & ) & -!! ,! & - editorial !!! 1 2 µ µ ηµ η η!"#η [!" 2 ] '(η η #")*η η +,/) (η'!ηµ η µ η ' #' [!" 8 ] editorial µ - µµ, µ -!-, µ" - µ #$ µ" µ -! % #$µ µ! µ& - 'µ µ ) µ% # - $ µ$ - )µ µ, - µ # µ µ' - µ! * # µ ") ' % # " -, - - % - #

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Κόσμος και Εννοιολογική Ιστορία

Βυζαντινός Κόσμος και Εννοιολογική Ιστορία Arabatzis, G., 2013. Βυζαντινός Κόσμος και Εννοιολογική Ιστορία. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International

Διαβάστε περισσότερα

Μια πορεία από τον άνθρωπο στη φύση και πάλι στον άνθρωπο: Θύμιος Παπαγιάννης 1958-2009

Μια πορεία από τον άνθρωπο στη φύση και πάλι στον άνθρωπο: Θύμιος Παπαγιάννης 1958-2009 Μια πορεία από τον άνθρωπο στη φύση και πάλι στον άνθρωπο: Θύμιος Παπαγιάννης 1958-2009 σπουδές και επάγγελμα Ο Θύμιος Παπαγιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα τον 1934. Οι γονείς του ζούσαν στην Πλάκα (Απόλλωνος

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρ α μοζό ζ μεν ε ες ε ς Τε Τ χ ε νικ ι έ κ ς έ ς στο τ Ηλεκ ε τ κ ρ τ ον ο ικ ι ό κ Ε μπόρ ό ιο Εργα γ λεί ε α ί κ α κ ι ι Ε φα φ ρ α μογέ γ ς

Προσαρ α μοζό ζ μεν ε ες ε ς Τε Τ χ ε νικ ι έ κ ς έ ς στο τ Ηλεκ ε τ κ ρ τ ον ο ικ ι ό κ Ε μπόρ ό ιο Εργα γ λεί ε α ί κ α κ ι ι Ε φα φ ρ α μογέ γ ς Προσαρμοζόμενες Τεχνικές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εργαλεία και Εφαρμογές Καψάλης Κωνσταντίνος Περιεχόμενα Εισαγωγή Αγοραστική Συμπεριφορά Προσαρμοστικές Ιστοσελίδες Τεχνικές Προσαρμοζόμενων Συστημάτων Συμπεράσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν συναρμολογήσετε την πειραματική διάταξη, διαβάστε το πρόβλημα πλήρως!

Πριν συναρμολογήσετε την πειραματική διάταξη, διαβάστε το πρόβλημα πλήρως! 36 th International Physics Olympiad. Salamanca (España) 005 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Πέμπτη, 7 Ιουλίου, 005 Πριν συναρμολογήσετε την πειραματική διάταξη, διαβάστε το πρόβλημα πλήρως! Παρακαλώ, διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού με τροποποίηση όρων προκήρυξης. IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής Ν. Πλαστήρα 100, BAΣIΛIKA

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Περίληψη Γεώργιος Χλωρός 1, Παναγιώτης Ζέρβας 1,2, Δημήτριος Γ. Σάμψων 1,2 gchloros@tellas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012)

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012) Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς

Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς Η θεωτικὴ ἐμπειρία τῆς «ἁρπαγῆς» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἕως τρίτου οὐρανοῦ», δηλαδὴ «εἰς τὸν Παράδεισον» (Βʹ Κορινθ. ιβʹ 2-4) Περιεχόμενα Προσευχή. Προοίμιον. Α. Η «ἀποκάλυψις»

Διαβάστε περισσότερα

πλάσματος και πλάσμα υψηλής πυκνότητας.. Το βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου

πλάσματος και πλάσμα υψηλής πυκνότητας.. Το βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου 42 βουν πρακτικά οποιοδήποτε περίγραμμα και αρκετές μπορεί να επιδέχονται ρύθμιση των παραμέτρων κοπής (παροχή οξυγόνου, κλπ) μέσω του υπολογιστή ελέγχου. Κοπή με πλάσμα Η κοπή με πλάσμα, όπως και η οξυγονοκοπή,

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2013 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2013 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αθηνόραμα.gr Αρχική σελίδα... 3 αθηνόραμα.gr Προβολή στις εσωτερικές σελίδες (ROS)... 5 αθηνόραμα.gr Προβολή σε συγκεκριμένη ενότητα... 7 αθηνόραμα.gr Ντύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2011 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2011

αθηνόραμα.gr τιμοκατάλογος διαφήμισης 2011 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2011 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αθηνόραμα.gr Αρχική σελίδα... 3 αθηνόραμα.gr Προβολή στις εσωτερικές σελίδες (ROS)... 5 αθηνόραμα.gr Προβολή σε συγκεκριμένη ενότητα... 7 αθηνόραμα.gr Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Ημερίδα Μικρο/νανο Ηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα Corallia Clusters Initiative 19 Νοεμβρίου 2008 Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Παρουσίαση Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 617 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ι. Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

πλάτος που διαμορφώνεται από τον όρο του ημιτόνου με

πλάτος που διαμορφώνεται από τον όρο του ημιτόνου με Διακροτήματα Τα διακροτήματα προκύπτουν από την συμβολή κυμάτων ίσου πλάτους αλλά ελαφρώς διαφορετικής συχνότητας f και f. Τα διακροτήματα προκαλούν μεταβολές της ακουστότητας. Η συχνότητα των διακροτημάτων

Διαβάστε περισσότερα