Βυζαντινὸς ὀκτώηχος ὡς θεωρητικὴ πυρὴν τῆς φιλλανδικῆς ὀρθοδόξου ψαλμῳδίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βυζαντινὸς ὀκτώηχος ὡς θεωρητικὴ πυρὴν τῆς φιλλανδικῆς ὀρθοδόξου ψαλμῳδίας"

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 588 Βυζαντινὸςὀκτώηχοςὡςθεωρητικὴπυρὴντῆς φιλλανδικῆςὀρθοδόξουψαλμῳδίας Hilkka Seppälä Τὸἄρθρονβασίζεταιεἰςτὴνδιατριβήνμουπερὶὀκτωήχου,τῆςὁποίας εἰςτὸπρῶτονμέροςτὸθέμαμουἦτοἡἐπίδρασιςτῶνβυζαντινῶνἤχων μέχριτὴνμακρινὴνφιλλανδίαν. 402.Ἡδιατριβὴἐξεδώθηεἰςτὴνφιλλανδικὴν καὶεἶναιφυσικόν,ὅτιἡἑλληνικὴπερίληψίςτηςποτὲδὲνεἶχεπολλοὺς ἕλληναςἀναγνώστας.ἐπειδὴτὸθέμαεἶναιἀκόμαἐπίκαιρον,εἶναι ἐπιθυμιτὴἡἔκδοσιςδιὰμεγαλύτερτονκοινόν. Ὁσκοπὸςτῆςμελέτηςπερὶτῆςπαραδόσεωςτῆςὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆςψαλμῳδίαςἦτοἡἐξέτασιςτῶνμεταξὺτῆςβυζαντινῆςκαί τῆςφιλλανδικῆςψαλμῳδίαςσχέσεων,βάσειτῆςἀρχῆςτῶνὀκτώ**ἤχων, δηλαδὴτοῦσυστήματοςτοῦὀκτωήχου.ἀφετηρίατῆςμελέτηςἦτοἡ Βυζαντινήμουσικήθεωρία,καὶπροσπαθεῖνάἀποδείξῃτήνὕπαρξιν ἢμὴ στοιχείωνἐντῇφιλλανδικῇὀρθοδόξῳψαλμῳδίᾳ,τὰὁποῖαδύνανταινὰ θεωρηθοῦνὡςκληρονομίατῆςβυζαντινῆςθεωρητικῆςπερὶμουσικῆς σκέψεως. Σύμπλεγμακοσμικοῦκαὶἐπουρανίου ΕἰςτὸβάθοςτοῦΒυζαντινοῦμουσικοῦσυστήματος,τοῦὀκτωήχου, κεῖταιἡγενικ*ὴὀρθόδοξοςπαράδοσιςπερίτέχνης.ἡθεωρητικήἀντίληψις τῆςμουσικῆςἀπεκρυσταλλώθηκατάτὸνη*αἰῶναεἰςτὸσύστηματοῦ ὀκτωήχου.ἡἐκκλησιαστικήψαλμῳδία,καθὼςκαὶἡεἰκονογραφικήτέχνη, ὑπῆρξενἤδηπαραδοσιακή ἠκολούθησεθεολογικάς,θεωρητικάςτιναςκαί αἰσθητικὰςἀρχάς,αἱὁποῖαιπροήρχοντοἀπὸτοὺςπρώτουςαἰῶναςτοῦ χριστιανισμοῦ. Πρέπεινὰτονισθῆἰδιαιτέρως,ὅτιὁἀριθμὸςὀκτὼτοῦ ὀκτωήχουἑνώνειτὸκοσμικὸνκαὶτὸἐπουράνιον,τὰςἑπτὰἡμέραςτῆς δημιουργίαςκαὶτὴνκαινὴνδημιουργίαν.τὸθέματὸἔχουνπαρουσιάζειοἱ μεγάλοιδιδάσκαλοιτῆςἐκκλησίας,καὶἀποτέλεσματοῦἐνδιαφέροντος αὐτῶνἡπρᾶξιςτοῦὀκτωήχουνσυστήματος.ὁμέγαςδιδάσκαλος,ὁἰωάννης 402 ΟἱΒυζαντινοὶἦχοικαὶἡὈρθόδοξοςΨαλμῳδίαεἰςτὴνΦιλλανδίαν,Ἑλσίνκι1981, (BysanttilaisetekhoksetjaortodoksinenkirkkolauluSuomessa,Helsinki1981).

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 589 ὁχρυσόστομος,τοῦὁποίου1600ὴἐπετηρὶςτελεῖταιἐφέτος 403 παρατηρεῖ,ὅτι οἱψαλμοὶπροεωράκασιτὴνσημασίαντοῦἀριθμοῦὀκτώ.ὁμιλῶνπερὶτῆς ἐπιγραφῆςτοῦϲ*ψαλμοῦλέγειἐντυποσιακῶς Τίςοὔνἐστινἡἐπιγραφή;Ὑπὲρτῆςὁγδόης,φησί.Τίςδὲἐστινἡὀγδόη, ἀλλ ἤἡἡμερατοῦκυρίουἡμεγάληκαὶἐπιφανὴς,ἡὡςκλίβανοςκαιομένη, ἡκαὶτὰςἄνωδυνάμειςτρέμεινπαρασκευάζουσα(σεισθήσονταιγὰρ,φησί, καὶδυνάμειςτῶνοὐρανῶν)ἡπῦρδεικνύουσαπροτρέχοντοῦβασιλέωςτότε ἐκείνου;ὀγδόηνδὲαὐτὴνἐκάλεσε,τὸτῆςκαταστάσεωςἐνηλλαγμένον ἐμφαίνων,καὶτῆςμελλούσηςζωῆςἀνανέωσιν.ὁμὲνγὰρπαρὼνβίοςοὐδὲν ἕτερόνἐστιν,ἀλλ ἤἑβδομὰςμία,ἀρχόμενοςμὲνἀπὸτῆςπρώτηςἡμέρας, τελευτῶνδὲείςτὴνἑβδόμην,καὶπάλιντοῖςαὐτοῖςἀνακυκλούμενος διαστήμασι,καὶεἰςτὴναὐτὴνἀνιὼνἀρχήν,καὶκαταβαίνωνεἰςτὴν τελευτήν.διόπερὀγδ*οὴνἡμερανοὐκἄντιςεἴποιπότετὴνκυριακήν,ἀλλὰ πρώτην οὐγὰρἐκτείνεταιεἰςὄγδοονἀριθμὸνὁτῆςἑβδομάδος κύκλος.ὅτανδὲταῦταπάνταπαύσηταικαταλυθῇτότετὸτῆςόγδοάδος δρόμοςείςμέσονἄγεται οὐγὰρἀνατρέχειπάλινἐπὶτὴνἀρχὴν,ἀλλὰτῶν ἑξῆςἔχεταιδιαστημάτων. 404 ΚαὶὁΒασίλειοςὁΜέγαςὁμιλεῖπερὶἀνακυκλώσεωςτῶνἡμωρῶνκαὶ τοῦἀριθμοῦὀκτώ Καὶμίατοίνυνἡαὐτή,καὶὀγδόη,τὴνμίανὄντωςἐκείνηνκαὶ ἀληθινὴνὀγδόην,ἠςκαὶὁψαλμῳδὸςἔντισινἐπιγραφαῖςτῶνψαλμῶν ἐπεμνήσθη,δι ἑαυτῆςἐμφανίζουσατὴνμετὰτὸνχρόνοντοῦτονκατάστασιν, τὴνἄπαυστονἡμέραν,τὴνἀνέσπερον,τὴνἀδιάδοχον,τὸνἄληκτονἐκεῖνον καὶἀγήρωαίῶνα. 405 ΠολλοὶἐκτῶνδιδασκάλωντῆςἘκκλησίας,ὅπωςὁὨριγένης,ὁ ΕὐσέβειοςΚαισαρείας,ὁΓρηγόριοςΝύσσης,ὁΓεώργιοςἉμαρτωλός,ὁμιλοῦν περὶτῆςσπουδαίαςσημασίαςτοῦἀριθμοῦὀκτώ. ὉἸωάννηςὁΔαμασκηνός,ὁπρωταρχικὸςσυμπηλιτὴςτοῦὀκτωήχου, λέγειπολὺσαφῶς : Ὀκτὼδέ καὶαἰῶνοςφέρειτύποντοῦμέλλοντος.ἑπτὰγὰραἰῶσινὁ παρὼνσυμπεραίνεταιβίος.ὀγδόῃδὲἡμέλλουσαβιοτὴἀνηγόρευται,ὡςὁ 403 ΠερὶτοῦβίουτοῦΧρυσοστόμουβλπ.χ.Λέκκου,Εὐαγγέλου,ὉἱερὸςΧρυσόστομος.Βίος ἔργο,συγγράμματα,ἀπάνθισμακεἰμενωντου,ἀθῆναι ΤοῦἐνἁγίοιςπατρὸςἡμῶνἸωάννου,ἈρχιεπισκόπουΚωνσταντινουπόλεως,τοῦ Χρυσοστόμου,ΠρὸςΣτελέχιονκαὶπερὶκατανύξεως,Λόγοςδεύτερος,PG ΒασιλείουἈρχιεπισκόπουΚαισαρεῖας,ΚαππαδοκίαςπρὸςτὸνμακαρίονἈμφιλοχίον γεγραμμένον,περὶτοῦἁγίουπνεύματος,pg32,192.

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 590 μέγαςἐνθεολογίᾳγρηγόριοςἔφησε,τὸσολομώντιονῥητὸνἐξηγούμενος, δοῦναιμερίδατοῖςἑπτὰ,τῷπαρόντιβίῳφάσκων,καίγετοῖςὀκτώ,τῷ μέλλοντι.ἔδειδὲἐντῇὀγδόῃτὰτῆςὀγδόηςτοῖςτελείοιςἀποκαλύπτεσθαι. ὩςγὰρὁΘεῖοςὄντωςκαὶθεηγόροςΔιονύσιοςἔλεξεν,οὕτωςὁΔεσπότης ὀφθήσεταιτοῖςτελείοιςθεράπουσιναὐτοῦ,ὃντρόπονἐντῷὄρειθαβὼρτοῖς ἀποστόλοιςτεθέαται.ἔχειςτῶνἡμερῶντὴνἀρίθμησιν. 406 ΠαλαιὰψαλμῳδικὴπαράδοσιςεἰςτὴνΚαρελίανἘπειδὴἡΒυζαντινὴ ἐποχὴεἶχεμεγίστηνσημασίανδιὰτὴνδιαμόρφωσιντῶνὀρθοδόξων ἀκοκουθιῶνκαὶτῶντεχνῶντῶνσχετιζομένωνμετ*αὐτῶν,εἶναιφυσικόν, ὅτιαὐτὴἡβυζαντινήἀντίληψιςπερὶτέχνηςἐπέδρασεμεγάλωςεἰςτὴν κατεύθυνσιντῆςὀρθοδόξουγενικῶςἀντιλήψεωςπερὶτέχνης.μετάτῆς Ὀρθοδοξίαςμετεκομίσθησανκαὶὡρισμένακοινὰστοιχεῖατῆςτέχνης ἐπέκεινατῶνγλωσσικῶνκαὶἐθνικῶνὁρίων.ἀκριβῶςλόγῳτοῦ κανονιστικοῦχαρακτήροςτῆςὀρθοδόξουτέχνης,οἱὀρθόδοξοιτῶν διαφόρωνἐθνικοτήτωνἑνοῦνταικαὶσήμερονὂχιμόνονὡςπρόςτάςκοινάς ἀκολουθίας,ἀλλὰκαὶὡςπρόςτὸκοινὸνπλείστωνχαρακτηριστικῶνἐπὶ ὁλοκλήρουτοῦπεδίουτῆςἐκκλησιαστικῆςτέχνης. ΠαλαιὰψαλμῳδικὴπαράδοσιςεἰςτὴνΚαρελίαν ἩΒυζαντινὴἘκκλησιαστικὴμουσικὴμετεδόθηεἰςτὴνΡωσσίανμετὰ τοῦχριστιανισμοῦ.ὑποτίθεται,ὃτιἡἐπίδρασιςτῆςὀρθοδόξουἐκκλησίας ἐπεξετάθηεἰςτὴνκαρελίανἤδηκατὰτὸν12οναἰῶνα. 407 Κατὰτὰς πληροφορίαςτῶνἀρχαίωνχρονικῶν,ἡὀρθόδοξοςψαλμῳδίαἔγινεδεκτὴεἰς τὴνβυζαντινὴναὐτῆςμορφὴν. * ΠαλαιὰψαλμῳδικὴπαράδοσιςεἰςτὴνΚαρελίαν.Κατὰἀραχαῖαν παράδοσινὁπρῶτοςμοναχὸςκαὶἱδρυτὴςτῆςμονῆςτοῦβάλαμο,ὁὅσιος Σέργιος, ἦλθεἀπὸτὴνἀνατολὴν καὶἦτοἕλληνμοναχός. 408 Παραμείνει ἄγνωστον,ἂνἴσωςἦλθενεἰςτὸνβορρᾶνἀπὸτὸἅγιονὄροςἀθώ.ἐκεῖ πάντωςἠσκήτευσενἀργότεραὁἱδρυτὴςἄλληςμεγάληςμονῆς,κονεβίτσα,ὁ ὅσιοςἀρσένιος(τὸἔτος1393). 409 Ἀπὸἐκείνηντὴνἐποχὴνδὲνὑπάρχουν μουσικὰδοκουμέντα.ἡὀρθόδοξοςἐκκλησίατῆςκαρελίαςὑπήγετοεἰςτὴν Ρωσσίαν. ὙπάρχουνὅμωςπροβλήματατιναὡςπρὸςτὰςἀρχὰςτῆςὈρθοδόξου ἘκκλησιαστικῆςμουσικῆςεἰςτὴνΡωσσίαν.ἈργότεραἡΡωσσικὴψαλμῳδία 406 S. Ioannis Damasceni Homilia in Transfigurationem Domini, PG 96, Kirkinen, Heikki, Karjala idän ja lännen välissä. I, Kirjayhtymä, Helsinki 1970, Kirkinen, H., & Railas, V., Ortodoksisen kirkon historia. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, Pieksämäki 1976, Kirkinen, Heikki, Karjala idän ja lännen välissä. I, Kirjayhtymä, Helsinki 1970, 207.

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 591 ὑπέστηπολλὰςἐπιδράσεις,μάλιστακατὰκαὶμετὰτὸτέλοςτοῦ17ουαἰῶνος. Σήμερονπλέονδὲνεἶναιεὔκολοςἡἐπαναγνώρισιςτῶνχαρακτηριστικῶν,τὰ ὁποῖαἀπέμεινανἀπὸτὴνβυζαντινὴνψαλμῳδιακὴνπαράδοσιν. Χρονολογικῶςδὲνδύναταίτιςνὰπαρακολουθήσῃ βάσειτῶνσημερινῶν μελετῶν εὐκόλωςμέχριτὰςβυζαντινὰςαὐτῆςπηγὰςτὴνρωσσικὴν ὈρθόδοξονἘκκλησιαστικὴνμουσικὴν,διότιἡσημειογραφίααὐτῆς, παλαιοτέρατοῦ17ουαἰῶνος,δὲνδύναταιἀκόμηνὰμεταγραφῇἐπακριβῶς. Φαίνεται,ὃτιἡΦιλλανδικὴὈρθόδοξοςἘκκλησιαστικὴμουσικὴεἶχε κατὰτοὺςἀρχαιοτέρουςχρόνους ἄνδὲνσκεπτώμαστετὴνπρώτην ἀρχαῖανμικρὴνπιθανῶςβυζαντινὴνπερίοδον ἄμεσονσχέσινμετὰτῆς Ρωσσικῆςπαραδόσεως.Τὰδιατηρηθένταἕωςσήμερονἔγγραφατῆς μουσικῆςδεικνύουν,ὅτιἡψαλμῳδίαἠκολούθησετὴνγενικὴνρωσσικὴν μορφὴν.μέχριτὸμέσοντοῦ19.αἰῶνοςαἱἀκολουθίαιἐτελοῦντοείςτὴν Σλαυικὴνγλῶσσαν,ἕωςτῆςἐμφανίσεωςτῶνπρῶτωνΦιλλανδικῶν κειμένωντῶνἐκκλησιαστικῶνἀκολουθιῶν.ὀλίγονκατ*ὀλίγονἡχρῆσιςτῆς Φιλλανδικῆςεἰςτὰςἱερὰςἀκολουθίαςἐγενικεύθη.Εἷςλόγοςὑπῆρξενἡ ἐνίσχυσιςτοῦαἰσθήματοςτοῦἐθνικισμοῦ. ἩκατάστασιςμετὰἀπὸτὴνἀνεξαρτησίαντῆςΦιλλανδίας ὋτανἡΦιλλανδίαἀπέκτησετὴνἀνεξαρτησίαντης,διετηρήθησαντὰ ἘκκλησιαστικὰβιβλίαβασιζόμεναεἰςτὴνΡωσσικὴνψαλμῳδιακὴν παράδοσιν.ἔπειταἐζητήθησανκαὶἄλλαιδυνατότητεςνὰἐμπλουτισθῆἡ Ἐκκλησιαστικὴμουσικὴ.ΤὰπροβλήματατῆςὈρθοδόξουψαλμῳδίας τονίζονταιεἰςτὴνφιλλανδίανἐπειδὴεἰςτὴνχώρανμαςσυναντῶνταιἡ ἀνατολικὴκαὶἡδυτικὴπαράδοσιςτῆςψαλμῳδίας.ἡφιλλανδικὴὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴμουσικὴδὲνἒχειπρὸςτὸπαρὸνἰδίανγραπτὴνθεωρίανὡς βάσιντῆςπράξεωςαὐτῆς.ὁπρωτοπρεσβύτεροςἀλέξανδροςkasankoἔγραψε μικρὸντευχίδιον 410,τὸὁποῖονδιαπραγματεύεταιφιλλανδικῶνμελῳδιῶν,αἱ ὁποῖαιβασίζονταιεἰςτὸνρωσσικὸνὀκτώηχον,μορφὰςκαὶχρῆσιν.ἀλλὰ φαίνεται,ὅτιἐξεδόθηεἰςπολὺμικρὸνἀριθμόν,καὶμόνονὀλίγοιγνωρίσον τὴνὕπαρξίντης.ἐκτὸςἀπὸαὐτὰςτὰςβασικὰςμελῳδίαςχρησιμοποιοῦνται καὶμελῳδίαιἐκτὸςτοῦσυστήματοςτοῦὀκτωήχο.ἐπὶπλέον,τὸμουσικὸν ὑλικὸντυγχάνειλίανποικιλὸνκαὶπολύμορφονὡςπρὸςτὸἦθοςκαὶτὴν ἱστορίαν. ἩσημερινὴκατάστασιςτῆςἘκκλησιαστικῆςμαςμουσικῆςἐπέδρασεν ἐνμέρειεἰςτὴνσυγγραφὴντῆςπαρούσηςμελέτηςκαὶτῆς προβληματολογίαςαὐτῆς.διὰτοὺςἀνωτέρωἐκτεθένταςλόγουςεἶναι 410 Kasanko, Aleksanteri, Sävelmäjaksojemme rakenteesta, Sortavala 1938.

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 592 σπουδαῖοννὰσυνειδιτοποιηθῆἀκριβῶςεἰςτὴνφιλλανδίανὁεἰδικὸς χαρακτὴρτῆςὀρθοδόξουἐκκλησιαστικὴςμουσικὴς,ὄχιμόνονὡς φαινομένουἱστορικοῦἢπολιτιστικοῦ,ἀλλὰκαὶμουσικοθεορητικοῦ.ἡ ΦιλλανδικὴὈρθόδοξοςψαλμῳδίαδύναταινὰἐξετασθὴδιὰσυγκρίσεως αὐτῆςμετὰτῶνσλαυικῶνπηγῶν.ἐντῇπεριπτώσειὃμωςταύτῃδὲνθὰ συνήγομενπληροφορίαςπερὶτῶντυχὸνβυζαντινῶνστοιχείωναὐτῆς.ἡ μοναδικὴμέθοδοςδιὰτὴνἐξεύρεσιντοιούτωνστοιχείωνεἶναιἡσύγκρισις τῆςψαλμῳδίαςκατεὐθείανμετὰτῆςβυζαντινῆςπαραδόσεως.ἡπαροῦσα μελέτηἐπιχειρεῖνὰδιασαφηνίσῃτὸμουσικοθεωρητικὸνβάθοςτῆς ΦιλλανδικῆςὈρθοδόξουἘκκλησιαστικὴςμουσικῆς,καὶνὰδώσῃ κατευθύνσειςτινὰςδιὰτὴνσυγγραφὴντῆςθεωρίαςαὐτῆς.ὁπρώτιστος ὅμωςσκόποςαὐτῆςεἶναινὰἐξετάσῃκατὰπόσονὑπάρχουνσυγκεκριμέναι σχέσειςμεταξὺβυζαντινῆςκαὶφιλλανδικῆςὀρθοδόξουψαλμῳδίας. ἩΒυζαντινὴὀκτώηχος θεωρίαὡςἀφετηρία ἈφετηρίατῆςμελέτηςτυγχάνειἡΒυζαντινὴμουσικὴθεωρίαπερὶ ἤχων. 411 Ἐπειδὴπρὸςτὸπαρὸνδὲνὑπάρχουνμελέταιπερὶτοῦὀκτωήχουαἱ ὁποῖαιθὰἠδύναντονὰβοηθήσουνεἰςτὴνδιασαφήνισιντοῦπροβλήματος τῶνἤχωνεἰςτὴνφιλλανδικὴνεκκλησιαστικὴνμουσικὴν,ἐθεωρήθη ἀναγκαίαἡἔκθεσιςτῆςβυζαντινῆςπερὶἤχωνθεωρίας.ἡἔκθεσιςαὔτηεἶναι μίασύνθεσις,συμπύκνωσιςτῆςβυζαντινῆςμουσικῆςθεωρίας συμπεριλαμβάνειτὰςἱστορικὰςγνώσειςτὰςδιατηρηθείσαςείςτὴν σημερινὴνπαράδοσιντῆςἑλληνικῆςἐκκλησιαστικῆςμουσικῆς. ἽναἐπετύχωμενπληροφορίεςπερὶτῆςποιότητοςτῆςΦιλλανδικῆς ψαλμῳδίας,μεταφέρομενἔπειτατὰςβασικὰςἐννοίαςτῆςβυζαντινῆςεἰςτὸ Φιλλανδικὸνὑλικὸν.ΤὸΦιλλανδικὸνὑλικὸντῆςμελέτηςἀποτελοῦναἱ βασικαὶσυλλογαὶτῆςψαλμῳδίας,αἱὁποῖαιδύνανταιὅπωςθεωρηθοῦνὡς ἐπικυρωθεῖσαιδιὰτῆςχρήσεως.αἱνεώτεραιἐκδόσειςδὲνλαμβάνονταιἐξ ἴσουὑπ*ὄψιν,ἐπειδὴἀκολουθοῦνσυνήθωςἐκεῖνοτὸσύστημαἤχων,τὸ ὁποῖονεἶχον,ὅτανμετεφράσθησανεἰςτὴνφιλλανδικὴν. ἩσχέσιςτῶνἤχωνεἰςτὴνφιλλανδικὴνψαλμῳδίανπρὸςτοὺςΒυζαντινοὺς ἤχους. ΕἰςτὴνἀρχὴνὁὅροςἦχοςμετεφράσθηδιὰτῆςΦιλλανδικῆςλέξεως ääni,φωνὴ.ἔπειταχρησιμοποιοῦνταιλέξειςsävelmä,μελῳδία,καὶ 411 Bλπ.χ.Μαργαζιώτη,Ἰωάννου,ΘεωρητικὸνΒυζαντινῆςἘκκλησιαστικῆςΜουσικῆς, Ἀθῆναι1965.

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 593 sävelmäjakso,τάξιςτῆςμελῳδίας.εἶναισαφές,ὅτιἐδοκίμασανδυσκολίαςεἰς τὴνμετάφρασιντοῦἦχος,glas.παρατηροῦμενὅμως,ὅτιοὐδέποτεἐγένετο δεκτὸςὁδύτικὸςὅροςmodus,ὁὁποῖοςσημαίνειτὸνἦχοντῆςγρηγοριανικῆς μουσικῆς. Παρατηροῦμενἐπίσης,ὅτιτὸΦιλλανδικὸνὑλικὸνδιαιρεῖταιεἰςδύο. Ἓνμέροςἀνήκειείςτὸσύστηματοῦὀκτωήχου,τὸἕτερονἐμφανίζεταιἄνευ ἤχου,ἐκτὸςτοῦσυστήματος. ΜετὰσυγκεντρώνεταιἡπροσοχὴεἰςτὸμέροςἐκεῖνοτοῦΦιλλανδικοῦ ὑλικοῦ,τὸὁποῖονδιεπιστώθηἀκολουθοῦντὸἦχος/σύστημα,ἄςεἶναικαὶ τυπικῶςμόνον.τοῦτοτὸὑλικὸν,συμπεριλαμβάνονκυρίωςτὴνβασικὴν συλλογὴντῆςὀκτωήχου,τὴνμικρὰνὀκτώηχον,μελετᾶταιβάσειτῆς Βυζαντινῆςμουσικῆςθεωρίαςκαὶτοῦἀντιστοίχουνεοβυζαντινοῦὑλικοῦ.Ὁ Βυζαντινὸςὅροςἦχοςἐσμικρύνθηεἰςτὴνφιλλανδικὴνμορφὴν,Ὁκαθεὶςἐκ τῶνὀκτὼἤχωνσυμπεριλαμβάνειὀλίγαςμόνονμελῳδίας.αἱμελῳδίαιτῶν ἢχωνδιαιροῦνταιεἰςμελῳδίας1)τῶνστηχηρῶν,2)τῶνἀπολυτικίων,3)τῶν κανόνων,καὶ4)τῶνπροκειμένων. ἘνῷὁΒυζαντινὸςὅροςπροϋπετίθειμίανκαθωρισμένηνχρῆσινἑνὸς καθωρισμένουμελῳδικοῦδιαστήματος,μόνονὀλίγοιτρόποιπαρέμεινανεἰς τὴνφιλλανδικὴνψαλμῳδίαν.ὅπωςγνωρίζομενἤδηβάσειτῆςρωσσικῆς παραδόσεως,ἡμελῳδίαἔγινεἡκεντρικὴμονὰςἀντὶτοῦμονταλικοῦ διαστήματος.ἡφιλλανδικὴμελῳδίατοῦἢχουχρησιμοποιεῖταιμετὰ ἐλαφρῶνπαραλλαγῶνδιὰπλεῖστακείμενα.τοιαύτηχρῆσιςμιᾶςμελῳδίας ἤχουτινὸςδὲντυγχάνειβεβαίωςξένη**κἂνδιὰτὴνβυζαντινὴνψαλμῳδίαν. Τὸσύστηματῶνπροσομοίωνεἶναιλίανδιαδεδομένον.Ἀλλὰεἶναιμόνονμία δυνατότης.ἡμελῳδίαὡςἰδέαεἶναιπαρὰτοῖςβυζαντινοῖςἐλευθερωτέραἤ παρὰτοῖςφιλλανδοῖς ἡπλουσίαπαραλλαγὴτῶνμελῳδιῶνεἶναιπολὺ συνήθης.ὅμωςπαρατηροῦμεντὴνἐπίδρασιντῆςβυζαντινῆςπερὶμελῳδίας θεωρίαςκαὶεἰςτὴνφιλλανδικὴνμελῳδιακὴνπαράδοσιν.αἱπαραλλαγαὶτῆς μελῳδίαςἐνσχέσειπρὸςτὸνκείμενονγίνονταιμὲἕνατρόπον,ὁὁποίος ἀντιστοιχεῖπρὸςτὸνβυζαντινὸν.ὑπάρχουνκαὶκανονισμοὶὡςπρὸςτὰς παραλλαγὰςτῶνἁπλπυστέρωνμελῳδιῶν. ΟἱἦχοιτῆςΦιλλανδικῆςψαλμῳδίαςἐνσυγκρίσειπρὸςτοὺς Βυζαντινοὺςἤχουςδὲντυγχάνουνἐξἴσουσαφεῖςκατὰτὴνμονταλικὴν αὐτῶνδομήν.ἄνκαὶἕνμέροςτῶνφιλλανδικῶνμελῳδιῶνἀκολουθεῖτὰς νεοβυζαντινὰςἀρχὰςτῆςμονταλικότητος,δὲνδύναταιὅμωςαὔτηνὰ θεωρηθῆὡςλίανσημαντική,ὡςκυριαρχοῦσαἀρχὴτῶνἤχωντῆς Φιλλανδικῆςψαλμῳδίας.Ἡἰδέατοῦπροτύπουἔγινεπλέονσημαντικωτέρα παρὰμίακλίμαξμονταλική.ἡμελέτητῶνμονταλικῶνσχέσεωνἐντῇ Φιλλανδικῇψαλμῳδίαδυσκολεύεταιἐπὶπλέονἀπὸτοῦμικροῦἀριθμοῦτῶν κατ*ἦχωνμελῳδιῶν.ὡςμίαἀφετηρίαδιὰτὴνμελέτηντοῦπροβλήματος

7 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 594 τούτουδυνατὸννὰληφθῇἡμελέτητοῦἱστορικοῦβάθους,τῆςἱστορικῆς γενέσεωςτῶνμελῳδιῶν,αἱὁποῖαιἐκκλίνουνἀπὸτὸνμονταλικὸνἦχον. Παρατηρητέονὅμως,ὅτιἄνκαὶἡσημερινὴΒυζαντινὴδιδασκαλίαπερὶτῶν κλιμάκωντῶνἤχωνεἶναιμᾶλλονσαφής,δυσκολίαςτινὰςπροξενεῖτὸ γεγονός,ὅτιπερισσότεραιτῆςμιᾶςκλίμακοςδυνατὸννὰἀνήκουνεἰςτὸν ἴδιονἦχον.εἰςτὸνεοβυζαντινὸνσύστημαπρόκειταιτότεσυνήθωςπερὶἑνὸς ἀποχρώσεωςτοῦἤχου.εἰςτὴνφιλλανδικὴνψαλμῳδίαν,λόγῳτῆςἱστορικῆς ἐξελίξεως,τοιαῦταιἀποχρώσειςτυγχάνουνοὐκὀλίγαι.δι*αὐτὸντὸνλόγον ἡἰδέα,καθ*ἥνκάθεἦχοςἀποτελεῖμίανμονταλικὴνὁλοκληρότητα,δὲν ἐπαληθεύειπλέον.ἐνσυγκρίσειμετὰτῆςνεοβυζαντινῆςψαλμῳδίαςἡ Φιλλανδικὴψαλμῳδίαεἶναι,φαινομενικὰτοὐλάχιστον,πλέονἀσυνάρτητος, ἀλλὰἴσωςμόνονἐπειδη*αἱἀποχρώσειςδὲνκαθωρίσθησαν μουσικοθεωρητικῶς. Σύγκρισιςτῶνκατ*ἦχονμελῳδιῶν Ἐκεῖἐξετάζονταιαἱκατ*ἦχονμελῳδίαιἐκεῖναι,αἱὁποῖαικατὰτὴν νεοβυζαντινὴνκαὶτὴνφιλλανδικὴναὐτῶνμορφὴνφαίνονταιἀνήκουσαιεἰς κοινὴνμελῳδικὴνπαράδοσιν.ἡσύγκρισιςτῶνμελῳδιῶντούτων ἀποδεικνύει,ὅτιὑπάρχουνἐνχρήσειὅμοιαιμελῳδικαὶπαραδόσεις,ἀκόμη καὶκοιναίμελῳδίαικαὶεἰςτὴνφιλλανδικὴνκαὶεἰςτὴννεοβυζαντινὴν ψαλμῳδίαν.ἰδιαιτέρωςἐμφαίνεταιαὐτὸτὸγεγονὸςεἰςτὴνσύγκρισιντῶν μελῳδιῶντῶνκανόνων.αἱἐνλόγῳμελῳδίαιτῶνκανόνωνἀνήκουνεἰςτὸ λεγόμενονἑλληνικὸνροσπέβ.εἶναιγνωστὸν,ὅτιαὐτὸτὸσύστηματῆς ψαλμῳδίας,τὸὁποῖονμόνονὀλίγονἐμελετήθηἕωςσήμερον,εἶναιεἰςχρῆσιν ἐντῇρωσσίᾳἀπὸτὸν17οναἰῶνα.συγκρίνονταςαὐτὰςτὰςμελῳδίαςμετὰ παραδειγμάτων ἐκτὸςτῶννεοβυζαντινῶνμελῳδιῶν ἀρχαιοτέρων Βυζαντινῶν,διαπιστοῦται,ὅτικαὶἡνεοβυζαντινὴκαὶἡΒυζαντινὴμελῳδία ἔχουνκοινὰχαρακτηριστικά.ἐντὸςτῶνὁρίωντῆςπαρούσηςμελέτηςἡ ἐξέτασηςτῶνμελῳδιῶντοῦἑλληνικοῦροσπὲβκατ*ἀνάγκηνἔγινεμόνον μερικῶς ἀποτελεῖὅμωςἀσφαλῶςλίανἐνδιαφέρονὑλικὸνδιὰτὴνμελέτην. ὍταναἱμελῳδίαιτῶνκανόνωνεἰςτὴνΦιλλανδικὴνψαλμῳδίαν ἐξετάζονταιεἰςεὐρυτέρανμορφήν,ἐκτὸςτοῦκύκλουτοῦὀκτοήχου, παρατηρεῖται,ὅτιἀκολουθοῦνγενικῶςὡςαἱνεοβυζαντιναὶκατ*ἦχον μελῳδίαι.τὸγεγονὸςτοῦτογίνεταιἐμφανές,ὅταναἱφιλλανδικαὶμελῳδίαι τῶνκανόνωνἀποδεικνύονταιἀκολουθοῦσαιτὸσύστηματῶνἤχων,εἰς πλαίσιαεὐρύτερατοῦσημερινοῦσυστήματοςτῆςσημειογραφίας.διότιβάσει τῶνἑλληνικῶνπηγῶνεἶναιδυνατὸννὰεἰσαχθοῦνὅλοιφιλλανδικοὶ κανόνεςτῶνἑορτῶνεἰςτὸκατ*ἦχονσύστημα.ἐντούτῳτῷεὐρυτέρῳ συνόλῳτῶνκανόνωνεὑρίσκονταικαὶαἱπλέονστεναὶσυνάφειαιμεταξὺ

8 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 595 τῶνμελῳδικῶνπαραδόσεων.αἱαὐταὶμελῳδίαιτῶνκανόνωνδεικνύουν ἐπίσης,ὅτιἡκατ*ἦχονψαλμῳδίατῆςφιλλανδικῆςἐκκλησιαστικῆςμουσικῆς ἐντῷσυνόλῳαὐτῆςδὲνἐπιγράφεταικατ*ἦχους.τὸσύστηματῶνἤχων λειτουργεῖἐνμέρεικεκαλυμμένως.ἐντῇπραγματικότητιὅμωςὑπάρχειἐν χρήσεικαὶσήμερονπερισσοτέραμουσικὴκατ*ἦχονἀπὸἐκείνηντὴνὁποίαν εἶναιδυνατὸννὰδιαπιστώσῃκανεὶςβάσειτῶνἐπιγραφῶν. Εἰδικὰτιναχαρακτηριστικὰ ἘδῶἐπιστρέφομενεἰςτὸσύνολοντῆςΦιλλανδικῆςψαλμῳδίαςἐν σχέσειπρὸςτὸνἦχον.ἰδιαιτέρωςπροσέχομενἐκεῖνατὰστοιχεῖα,τὰὁποῖα διαφέρουνεἰςτὴνβυζαντινὴνκαὶτὴνφιλλανδικὴνὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὴνμουσικήν.Ξένονδιὰτὴννεοβυζαντινὴνθεωρίανεἶναι ὁπωσδήποτετὸγεγονὸς,ὅτιἕνμέροςτῆςψαλμῳδίαςδὲνἀνήκειεἰςτὸ σύστηματῶνἤχων.ἐνμέρειαὐτὸὀφείλεται,ὅπωςἀνωτέρωἀνεφέρθη,εἰςτὸ ὅτιαἱἐπιγραφαὶεἶναιἐλλιπεῖς,καὶἑπομένωςμίαδιόρθωσιςεἶναιδυνατή. Ἕνμέροςὅμωςαὐτοῦτοῦἐξωτερικοῦὑλικοῦεἶναιτοιούτουχαρακτήρος,ὅτι δὲνδύναταινὰἐπανάχθῃεἰςτὸκατ*ἦχονσύστημαδιὰτινοςἁπλῆςμεθόδου (π.χ.καθορίζοντεςτὸνἦχονβάσειτοῦἑλληνικοῦὑλικοῦ). ἩἰδέατῶνἤχωνἐντῇΒυζαντινῇμουσικῇἐνισχύεταιδιὰτῆς γραφικῆςἐμφανίσεωςαὐτῆς,τῆςσημειογραφίας.ὅτανγίνεταιχρῆσις εὐροπαϊκῆςμουσικῆςγραφῆς,πενταγράμμου,ἡβυζαντινὴθεωρητικὴσκέψις παραμερίζεται.ἐντῷφιλλανδικῷὑλικῷαὐτὸτὸγεγονὸςγίνεται συγκεκριμένωςἐμφανὲςεἰςτὰςμελῳδίας,αἱὁποῖαιναίμὲνλειτουργοῦν κατὰτὸσύστηματῶνἤχων,ἄνευὅμωςτῆςοἰκείαςἐπιγραφῆς. Κατανοητέον,ὅτιὅτανπρόκειταιπερὶψαλμῳδίας,ἡὁποῖα ἐπαναλαμβάνεταιἑβδομάδακαθ*ἑβδομάδακαὶτυγχάνειμουσικῆςγραφῆς, ἐθεωρήθηἄχρηστοςἡἐπιγραφὴτῶνἤχων.ὅμως,ὅτανὁἦχοςδὲν σημειοῦταιὡςθεωρητικὴβάσιςτῆςψαλμῳδίαςδὲνἐννοεῖταιπλέοντὸ Ὀρθόδοξονσύστηματῆςμουσικῆςθεωρίας.Εἰςπλείσταςσυναφείας ἐμφαίνεταισαφῶς,ὅτιἡφιλλανδικὴψαλμῳδίαπροὐχώρησενἐντούτῷ πέραντῆςρωσσικῆςκαὶἀπεξενώθη ἐξωτερικὰτοὐλάχιστον πρὸςτὴν ἀρχικὴνἰδέαντοῦσυστήματος.εἷςλόγοςεἶναιπιθανῶς,ὅτιἡπαράδοσιςτῆς σημειογραφίαςδὲνἔχειἄμεσονσχέσινμετὰτῆςφιλλανσικῆςψαλμῳδίας, καὶὅτιδὲνὑπάρχειμονόφωνοςσυλλογὴπεριέχουσατὰςπαραλλαγὰςτῶν ἤχων.παράδοξονεἶναι,ὅτιτὸσύστηματῶνἤχωνπραγματοποιεῖται καλύτεραεἰςτὸὑλικόν,τὸὁποῖονδὲνἐγράφημετὰτῆςμουσικῆςγραφῆςἐν τῷσυνόλῳαὐτῆς,ἀλλὰἡχρῆσιςτῶνμελῳδιῶντῶνἤχωνκαθοδηγεῖταιμετὰ τὰςἐπιγραφὰςτῶνἢχων.ἀντιθέτως,ὅτανπρόκειταιδιὰκείμενα,τὰὁποῖα ἐκδίδονταιτακτικῶςμετὰτῆςμουσικῆςγραφῆς,καὶτὰὁποῖατυγχάνουν

9 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 596 πλέονποικιλόμορφαἀπὸτὰπροηγούμεναμουσικῶς,ἡπαρουσίατοῦ συστήματοςτῶνἤχωνδὲνεἶναιἐξίσουἐμφανής. Ἦχος μουσικὴκαὶἐναρμώνησις. Ἡἡρμοσμένηἐμφάνισιςτῆςμουσικῆςδυνατὸννὰπροξενήση δυσκολίαςτινὰςδιὰτὴνδιαπίστωσιντῶνχαρακτηριστικῶντῶνἤχων,ὅπως καὶδιὰτὴνδιατήρησιναὐτῶν.εἰςτὰπλαίσιατῆςπαρούσηςμελέτηςτὸ πρόβληματῆςἐναρμονίσεωςτῆςψαλμῳδίαςδὲνἔχεικεντικὴνθέσιν,καίτοι αὐτὴἡἡπμοσμένημουσικὴδὲνἔχειπαρεμφερῆπαραδείγματαεἰςτὴν παραδοσιατικὴνβυζαντινὴνψαλμῳδίαν.φανερὸνγίνεταιἐπίσης,ὅτιἐντῇ μελέτῃτῶνεἰδικῶνχαρακτηριστικῶντῆςἐνηρμοσμένηςκατ*ἦχονμουσικῆς, μίαπροϋπόθεσιςεἶναι,ὅτιἡκατ*ἦχονμελῳδίαδύναταινὰἐπισημανθῇἐν τῇπολυφωνίᾳ.τὰἀποτελέσματατῆςμελέτηςἐνισχύουναὐτὴντὴνἄποψιν, διότιἀποδεικνύουντὴνσυντήρησιντῆςκατ*ἦχονμελῳδίας. Καθ*ὃσονἡμονοφωνίαθεωρεῖταιὡςἡβασικὴμορφὴτῆςκατ*ἦχον ψαλμῳδίας,τότεἡἐναρμόνισιςτῆςψαλμῳδίαςδέοννὰθεωρηθῆὡς παρακμήτιςκαὶἀποξένωσιςἀπὸτὴνἀρχικὴνἰδέαν.ἁλλὰἄνλάβωμενὑπ* ὄψιν,ὅτιὁπλοῦτοςτῆςἀποχρώσεωςτῆςβυζαντινῆςμουσικῆςἐξαρτᾶταιἔν τινιμέτρῳἀπὸτὴνὡρισμένηνγλῶσσανκαὶἀπὸτὴνμουσικὴνσυνήθειαν, καὶδὲνδύναταινὰδιατηρηθῆεὐκόλωςεἰςἄλληντινὰγλῶσσαν,καὶκατὰ βάθοςδὲνἔχεισχέσινμετὰτῆςμουσκικῆςπαραδόσεωςαὐτῆς,ἀλλὰἀντ* αὐτῆςἐτέθηἄλληἀπόχρωσις,τ.ἐ.ἡἐναρμόνισις,τότεδὲνδυνάμεθαχωρὶς ἄλλουνὰὁμιλήσωμενπερὶπαρακμῆςτῆςψαλμῳδιάςἀλλὰμᾶλλονδέοννὰ μιλήσωμενπερὶδυνάμεωςψαλμῳδικῆςπαραδόσεως,ἐπειδὴἡπαράδοσις εἶναιἱκανὴνὰεὑρίσκῃτὸνπλέονκατάλληλοντρόπονἐμφανίσεως.ὅμωςἡ προϋπόθεσιςτῆςσυντηρήσεωςτοῦἤχουεἶναι,ὅτιἡἐναρμόνισιςδὲνἀλλοιοῖ τὴνἀρχηκὴνἰδέαντοῦἤχου.ὡςβάσιςτῆςψαλμῳδίαςπαραμένειἡ μονοφωνία. Παραδείγματατινατῆςμελέτηςἀποδεικνύουν,ὅτιἡκατ*ἦχον μελῳδίαἐρείδεταιεἰςτὴνἐναρμόνισιν.ἡἡρμοσμένηψαλμῳδία,ἡὁποία εἶναιἐκτὸςτοῦσυστήματοςτῶνἤχων,ἐπαναφέρεταιπολλάκιςλίαν δυσκόλωςεἰςτὸνκύκλοντῶνἤχων.ἡπαράδοσιςτῆςἡρμοσμένηςμουσικῆς δὲνεἶναικαθόλουἑνιαία.διὰτὴνσυνέχειαντοῦπαραδοσιακοῦσυστήματος εἶναιεὐχῆςἔργον,ὅτιοἱαδήτιςκαὶἐάνεἶναιἡδομήτῆςἱστορικῆςμορφῆςτῆς ἐναρμονήσεως,νὰδιατηρηθῆἡκατ*ἦχονμελῳδία ἀγνή.ἐπιπλέονἡ ἐναρμόνισιςθὰἔπρεπεἤδηνὰὑπογραμμίσῃτὴνὕπαρξιντῆςμελῳδίας αὐτῆς.

10 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 597 Ἡπαρουσίατοῦὀκτωήχου ἩπαρουσίατοῦσυστήματοςτοῦὀκτωήχουὑποφαίνειὈρθόδοξον βάσινδιὰτιναμελῳδίαν.ὁκανὼντῆςμουσικῆς,αἱὁδηγίαιδιὰτὴνποιότητα καὶδιὰτὰςδυνατότηταςτῆςἐκφράσεωςτῆςὀρθοδόξουψαλμῳδίας, ἐμπεριέχονταικατ*ἀρχὴνεἰςτὸσύστηματοῦὀκτωήχου.αὐτὸὁπωσδήποτε δὲνσημαίνει,ὅτιμόνονἡνεοβυζαντινὴμουσικὴπρᾶξιςθὰἦτοὀρθὴ.αὐτὸτὸ πρότυποντυγχάνειὅμωςπιστὸςκαὶἀκριβὴςἀκόλουθοςτῆςπαραδόσεως, καὶεἶναιοὕτωκαὶπρότυπον. Ἐπειδὴὁσκοπὸςτῆςμελέτηςἦτονὰδιαφωτήσῃτὰςσχέσειςμεταξὺ τῆςβυζαντινῆςκαὶτῆςφιλλανδικῆςἐκκλησιαστικῆςμουσικῆςβάσειτῆς θεωρίαςκαὶτῆςπαραδόσεοςτῆςψαλμῳδίας,καὶτὰἀποτελέσματα συνδέονταιστενῶςμετ*αὐτῶν.ἀλλὰτὰἀποτελέσματα,εἰςτὰὁποῖα κατελήξαμενἐνταῦθα,ἐφαρμόζονταιἴσωςκαὶεὐρύτερον.λ.χ.εἰςτὰ ζητήματατῆςἡρμοσμένηςκατ*ἦχονμουσικῆςγενικῶςκαὶεἰςτὰζητήματα τῶνχαρακτηριστικῶντῆςψαλμῳδίαςτῶντοπικῶνἐκκλησιῶν.ἐπίσης θέματαἀναφερόμεναεἰςτὴνἀισθητικὴνσκέψιντῆςὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆςμουσικῆςσυνδέονταιἔντινιμέτρῳμετὰτοῦ μουσικοθεωρητικοῦβάθους.ἡμουσικοθεωρητικὴσκέψιςδίδειἐπίσης κατευθύνσειςτινὰςδιὰτὴνλύσιντοῦἐρωτήματος,τίεἶναιβασικὰἡ Ὀρθόδοξοςμουσική,καὶπῶςδιαφέρειἀπὸτὴνκοσμικὴνμουσικὴν. ἝωςσήμεροντὰπροβλήματατῆςὈρθοδόξουψαλμῳδίαςδὲνἔτυχον καὶπολλῆςἔσωθενμελέτης.κατὰτὴνἐποχὴνἡμῶνδὲνἐρωτᾶσχεδὸν κανείς,τίςἡἄποψιςτῆςὀρθοδόξουἐκκλησίαςπερὶτῆςἰδίαςαὐτῆς μουσικῆς.ἐπίσηςδὲνἔγινελεπτομερὴςἀνάλυσιςτῶνχαρακτηριστικῶν,τὰ ὃποῖαἀποτελοῦντὴνὀρθοδοξότητατῆςψαλμῳδίας.ὅμωςπάντοτεὑπῆρξεν ἡἀντίληψιςπερὶτοῦὀρθοῦτῆςψαλμῳδίας.αὐτὸἀποδεικνύεταικαὶἀπὸτοῦ γεγονότος,ὅτιοὐδεμίααἵρεσις,ἀποκοπεῖσαἀπὸτὴνὀρθόδοξονἐκκλησίαν, δὲνἀμφέβαλεδιὰτὴνὀρθότητατῆςμουσικῆςσκέψεωςκαὶἀντιλήψεωςτῆς Ἐκκλησίας. Σκόποςτῆςμελέτηςἦτοἡδιαπίστωσιςτῶνκοινῶνχαρακτηριστικῶν τῆςψαλμῳδίαςεἰςτὰδύοἄκρατῆςμουσικῆςπαραδόσεως.τὰἀποτελέσματα ἐνγενικαῖςγραμμαῖςεἶναιθετικὰ.βυζαντινὰχαρακτηριστικὰτῆςθεωρίας τῆςμουσικῆςἔχουνδιατηρηθῆκαὶεἰςτὴνφιλλανδικὴνὀρθόδοξον ψαλμῳδίαν.τὰκοινὰστοιχεῖαδύνανται ἐπειδὴπρόκειταιδιὰτὰἄκρατῆς Ὀρθοδόξουψαλμῳδίας νὰθεωροῦνταιὡςπανορθόδοξακαὶνὰ ἀριθμοῦνταιεἰςτὰὀρθόδοξασύμβολατῆςψαλμῳδίας.ἡφιλλανδικὴ ὈρθόδοξοςἘκκλησιαστικὴμουσικὴἐμφαίνειἀκριβῶςεἰςτοὺςἤχουςτὴν κοινὴνὀρθόδοξονπαράδοσιν ἩπαραδοσιακὴΒυζαντινὴμουσικὴθεωρία

11 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 598 ἰσχύεικαὶἐκεῖ,ὅπουπλεῖσταἐξωτερικὰστοιχεῖαφαινομενικῶςδίδουντὴν ἐντύπωσιν,ὅτιαὐτὴἤδηἐλησμονήθη.

ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ. Γεωργίου Ε. Χατζηχρόνογλου

ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ. Γεωργίου Ε. Χατζηχρόνογλου Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 224 ΕΜΜΕΛΗΣΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΓεωργίουΕ.Χατζηχρόνογλου Ανάμεσαστηναπλήανάγνωσηπεζούλόγουήτηναπαγγελίααφ ενόςκαι στηνπλούσιαμελωδίααφ ετέρου,στέκεταιμετέωρη,επισφαλήςκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Χρηστάκης Διεύθυνση Αγάθωνος 33, 153 43 Πευκάκια Αγ. Παρασκευή Τηλέφωνο Οικίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Χρηστάκης Διεύθυνση Αγάθωνος 33, 153 43 Πευκάκια Αγ. Παρασκευή Τηλέφωνο Οικίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Όνομα Ιωάννης Επώνυμο Χρηστάκης Διεύθυνση Αγάθωνος 33, 153 43 Πευκάκια Αγ. Παρασκευή Τηλέφωνο Οικίας +302106081541 Τηλέφωνο Γραφείου +302106019326 Τηλεφωνο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπάζογλου ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ

Αλεξάνδρα Παπάζογλου ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ Αλεξάνδρα Παπάζογλου ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ Νέες υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας στην εποχή των ηλεκτρονικών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Kassia: A female hymnographer of the 9 th century SPYROS PANAGOPOULOS

Kassia: A female hymnographer of the 9 th century SPYROS PANAGOPOULOS Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 111 Introduction Kassia:Afemalehymnographerofthe9 th century SPYROSPANAGOPOULOS Forover1.000 yearsmanymenandafewwomenwrotehymnsinbyzantium.

Διαβάστε περισσότερα

Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa

Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa Contents: I. Music Books in Greek... 1 II. Books about Byzantine Music (in Greek)... 36 III. Books about Byzantine

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ)

ΤΟΠΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ) - ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Χ. Τόµος 1-3 15812 - ΓΑΛΗΝΟΣ Α.Χ. Τόµος 4-5 15813 ΑΓΙΑΣΣΟΣ * ΑΓΙΑΣΣΟΣ - Αγιάσσος 1931-1933 19/04/1931-04/08/1933 7977 ΑΓΡΙΝΙΟ * ΤΡΙΧΩΝΙΑ - Αγρίνιο 1885 (09) 04/09/1885 ΤΦ.11 12958 ΦΩΣ, ΤΟ -

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Χαραλαμπάκος

Βασίλειος Χαραλαμπάκος Ερυθρού Σταυρού 44, Περιοχή Διάκου, Πάτρα T.K. 26331 Τηλ.: 6974757648 Email: vharalab1@gmail.com Βασίλειος Χαραλαμπάκος Βιογραφικά Στοιχεία Ημερομηνία Γέννησης: 8/12/1975 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2000 και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βλάσης Σταθακόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βλάσης Σταθακόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βλάσης Σταθακόπουλος ΣΠΟΥ ΕΣ Ph.D. University of Arizona, USA 1987-1991 Κύρια Ειδίκευση: Μάρκετινγκ ευτερεύουσα Ειδίκευση: ιοικητική Οργάνωση Τίτλος ιατριβής: Performance Appraisal

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Χειμαρρικού Περιβάλλοντος με χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αποτύπωση Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου.

Υπολογισμός Χειμαρρικού Περιβάλλοντος με χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αποτύπωση Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου. Υπολογισμός Χειμαρρικού Περιβάλλοντος με χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αποτύπωση Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου. Παναγιώτης Ε.Παπάζογλου 1, Χρήστος Β.Κυρκενίδης 2, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικός και Σημασιολογικός Ιστός στην Υποστήριξη της Ιατρικής Εκπαίδευσης

Συμμετοχικός και Σημασιολογικός Ιστός στην Υποστήριξη της Ιατρικής Εκπαίδευσης 2 ο Πανελλήνιο Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής 25-27 Νοεμβρίου 2011 Συμμετοχικός και Σημασιολογικός Ιστός στην Υποστήριξη της Ιατρικής Εκπαίδευσης Ελένη Καλδούδη Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πρόσβαση τῶν χειρογράφων βυζαντινῆς. ψαλτικῆς στὸ διαδίκτυο 295

Ἡ πρόσβαση τῶν χειρογράφων βυζαντινῆς. ψαλτικῆς στὸ διαδίκτυο 295 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 290 Ἡπρόσβασητῶνχειρογράφωνβυζαντινῆς ψαλτικῆςστὸδιαδίκτυο 295 LouisW.G.Barton TheUniversityofOxford KonstantinosJ. Terzopoulos Ἱ.ΜητρόπολιςὙδρας,Σπετσῶνκαὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 10/-09/2008

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 10/-09/2008 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ημερομηνία γεννήσεως : 03/05/1972 Διεύθυνση κατοικίας : ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ. 62045 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974 437621, 23240 31285 E-mail : mamalis@econ.auth.gr 1998-2003: Ph.D. Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα / Επώνυμο Διεύθυνση ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 37 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αθήνα, Ελλάδα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ Κιν. τηλέφωνο Σταθερό τηλέφωνο URL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μπακάλης, Ph.D

Χρήστος Μπακάλης, Ph.D Χρήστος Μπακάλης, Ph.D Α. Βιογραφικά Στοιχεία και Σπουδές Β. Εργασιακές θέσεις - απασχόληση Γ. Ερευνητική Εμπειρία Α.1 Προσωπικά στοιχεία Α.2 Εκπαίδευση Τόπος γέννησης: Αγρίνιο, Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Παράλληλου Προγραμματισμού

Περιβάλλον Παράλληλου Προγραμματισμού Περιβάλλον Παράλληλου Προγραμματισμού Ελεύθερο Λογισμικό /Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα για την υλοποίηση ενός ολοκλήρωμενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανάπτυξης κώδικα Εμπειρίες και προβλήματα Κ. Τ. Δελησταύρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα