ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Αγροτική Κοινωνία και αγροτική κοινότητα, τύποι αγροτικών κοινοτήτων, θεωρίες για την ανάπτυξη των αγροτικών κοινωνιών, αγροτικός και γεωργικός πληθυσμός, η ελληνική αγροτική κοινωνία κατά το 19 ο αιώνα, η ελληνική αγροτική κοινωνία κατά την προπολεμική περίοδο, κοινωνικο-οικονομικές μορφές οργάνωσης των αγροτικών κοινωνιών στον ελλαδικό χώρο, η ελληνική αγροτική κοινωνία κατά τη μεταπολεμική περίοδο, αγροτικές μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμός της γεωργίας και αγροτική κοινωνία, μεταναστευτικά ρεύματα, δημογραφικές εξελίξεις της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, σύγχρονα ζητήματα της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, ξένοι εργάτες και αγροτική κοινωνία, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, μετασχηματισμοί της αγροτικής κοινωνίας και πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου, μεθοδολογία κοινωνιολογικής έρευνας. ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Έννοια, σκοποί και λειτουργίες μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων. Μίγμα και περιβάλλον μάρκετινγκ. Προπαρασκευαστικές λειτουργίες μάρκετινγκ (τυποποίηση, συσκευασία, ταυτοποίηση γεωργικών προϊόντων). Λειτουργίες εφοδιασμού (μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορές γεωργικών προϊόντων). Ενημερωτικές λειτουργίες μάρκετινγκ (πληροφόρηση και έρευνα αγοράς, διαφήμιση). Διευκολυντικές λειτουργίες (χρηματοδότηση εμπορίας και αντιμετώπιση κινδύνων εμπορίας). Υορείς και κανάλια εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Πώληση γεωργικών προϊόντων. τρατηγική εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Κόστος και αποδοτικότητα μάρκετινγκ. Διοίκηση και στρατηγικές μάρκετινγκ. ύγχρονα συστήματα μάρκετινγκ και διανομών. Άμεσο μάρκετινγκ. υνεταιριστική εμπορία γεωργικών προϊόντων. Εμπορία γεωργικών εισροών. ΑΓΡΟΣΙΚΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ Ορισμός των συνεταιρισμών, οι συνεταιριστικές αρχές, ιστορική εξέλιξη των συνεταιρισμών, οικονομική θεωρία των συνεταιρισμών, συνεταιρισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις, δομή των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων στην Ελλάδα, δραστηριότητες των συνεταιρισμών, συνεταιρισμοί και Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα, οι συνεταιρισμοί στον κόσμο, μάνατζμεντ συνεταιρισμών, οικονομική διαχείριση συνεταιρισμών, συνεταιρισμοί «νέας γενιάς». ΑΕΙΥΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας. Δομή του οικοσυστήματος (βιόσφαιρα, δομικά στοιχεία οικοσυστήματος, επίπεδα οργάνωσης της ζωής, φυσικό περιβάλλον, κλίμα). Σροφικές σχέσεις. Περιβαλλοντικά συστήματα και φυσικοί πόροι (έδαφος, νερό, αέρας, φυτική και ζωική παραγωγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Προστατευόμενες περιοχές. Γεωργία. Σουρισμός. Τδατικοί πόροι. Δασικοί πόροι. Ρύπανση του περιβάλλοντος. Σοξικές ουσίες στο περιβάλλον. Επεξεργασία καθαρισμού του πόσιμου νερού. Επεξεργασία καθαρισμού των υγρών αποβλήτων. τερεά απόβλητα και μέθοδοι κατεργασίας καθαρισμού και ανακύκλωσης. Φημεία της ατμόσφαιρας. Έλεγχος ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός.

2 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΦΩΝ Σα βασικά γνωρίσματα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (ΟΜΠ). Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των ΟΜΠ. Γενικές διαρθρωτικές αδυναμίες και αναπτυξιακοί περιορισμοί. υγκριτικά μειονεκτήματα και συγκριτικά πλεονεκτήματα των παραγωγικών συστημάτων των ΟΜΠ. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών ΟΜΠ. Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και δράσεις για την ανάπτυξη των ΟΜΠ. Λόγοι καθιέρωσης ειδικών πολιτικών και δράσεων υπέρ των ΟΜΠ. Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής πολιτικής. Αξιολόγηση της πολιτικής και των δράσεων για την ανάπτυξη των ΟΜΠ Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. τρατηγική ανάπτυξης των ΟΜΠ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Γραμμική άλγεβρα (πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα). Πραγματικές συναρτήσεις μιας και πολλών πραγματικών μεταβλητών. Διαφορικός λογισμός (παράγωγοι, μερικές παράγωγοι, μελέτη συναρτήσεων). Ολοκληρωτικός λογισμός (αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτηση). Ειδικές εφαρμογές στα ανωτέρω θέματα με έμφαση σε εφαρμογές από το χώρο της αγροτικής οικονομίας (ανάλυση εισροών-εκροών, συναρτήσεις γεωργικής οικονομικής και οριακή ανάλυση αυτών, γεωργοοικονομικές εφαρμογές των ολοκληρωμάτων). ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αντικείμενο της ζωοτεχνολογίας, ζωικό κεφάλαιο στον κόσμο, στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, προέλευση, εξημέρωση και εξελικτικές μεταβολές των κατοικίδιων ζώων, σύνθεση και λειτουργίες του ζωικού οργανισμού, στοιχεία γενετικής και γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων, στοιχεία αναπαραγωγής, στοιχεία πέψης και διατροφής, ανάπτυξη του ζωικού οργανισμού, φυσιολογία γαλακτοπαραγωγής, στοιχεία ευζωίας, βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία, συστήματα εκτροφής. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Έννοια και σκοποί της γεωργικής λογιστικής. Περιουσιακά στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης και απόσβεση των σταθερών της κεφαλαίων. τοιχεία γεωργικής εκτιμητικής αναγκαία για την εκτίμηση της αξίας απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής εκμετάλλευσης. Λογιστική παρακολούθηση γεωργικής εκμετάλλευσης στο σύνολο της, ανάλυση των βασικών τεχνικών δεδομένων της και υπολογισμός των κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων της. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής παρακολούθησης (RICA). ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Εισαγωγή στην Γεωργική Οικονομία. Βασικές έννοιες και σχέσεις της οικονομικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Η σημασία της γεωργίας στην οικονομική ανάπτυξη. Διαρθρωτικές αδυναμίες της γεωργίας. Σο αναπτυξιακό επίπεδο της γεωργίας. Η τεχνολογική εξέλιξη της γεωργίας. Θεωρίες εγγείου προσόδου. Η ζήτηση γεωργικών προϊόντων. Η προσφορά γεωργικών προϊόντων. Η σπανιότητα των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Προσφορά και ζήτηση παραγωγικών συντελεστών. χέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και παραγόμενου γεωργικού προϊόντος. χέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και υποκατάσταση αυτών. Εξελίξεις των καλλιεργούμενων εκτάσεων και της ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα.

3 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ Εισαγωγικές έννοιες - διεξαγωγή μιας στατιστικής έρευνας - παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων. Περιγραφική στατιστική (μέτρα θέσης, διασποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης). τοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Βασικές θεωρητικές κατανομές (διακριτές - συνεχείς). Εκτιμητική. Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων. Γραμμική παλινδρόμηση (διμεταβλητό - πολυμεταβλητό υπόδειγμα). Ειδικές εφαρμογές στα ανωτέρω θέματα με έμφαση σε εφαρμογές από το γεωργικό τομέα. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Έννοια και περιεχόμενο της Γεωργικής Πολιτικής. κοποί και θεμελιώδεις αρχές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής και Κοινοτικής Γεωργίας. Υορείς της Γεωργικής πολιτικής. Δομή, οργάνωση και λειτουργία οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στη γεωργία. Λειτουργικοί μηχανισμοί της Ε.Ε. Μέθοδοι και μέτρα της Γεωργικής πολιτικής. Κοινή οργάνωση αγορών σε βασικά γεωργικά προϊόντα. Αγροτική διαρθρωτική πολιτική. Ευρωπαϊκά προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης. Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη. Εξέλιξη και προοπτικές της αγροτικής πολιτικής. Εφαρμοζόμενη γεωργική πολιτική στα βασικά γεωργικά προϊόντα. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Γενικός στόχος της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Η χρηματοοικονομική διοίκηση στα πλαίσια της γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έννοια και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών. Φρηματοοικονομικοί δείκτες (δείκτες ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, αποδοτικότητας, οικονομικής κάλυψης). Φρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Σαμειακές ροές (έννοια, υπολογισμός και ο ρόλος τους στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις). Επιχειρηματικός κίνδυνος και αποτελεσματική διαχείρισή του. Κατηγορίες κινδύνων. Λήψη οικονομικών αποφάσεων σε συνθήκες κινδύνου. Επενδύσεις σε Πάγια Περιουσιακά τοιχεία. Οργάνωση του συντελεστή παραγωγής «κεφάλαιο». Σο κόστος του δανειακού κεφαλαίου. Έννοια της κεφαλαιοποίησης. χέσεις μεταξύ επιτοκίου, χρόνου και κεφαλαιοποίησης. Ενοικιαζόμενο κεφάλαιο. Μελέτες υποδειγμάτων περιπτώσεων στη γεωργία. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ Σο ανάγλυφο της γήινης επιφάνειας και οι βασικές αρχές ανάλυσής του. Σοπογραφικά διαγράμματα και τοπογραφικοί χάρτες. Κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικοί χάρτες. Καταμέτρηση αγροτικής γης, εμβαδομετρήσεις, υψομετρήσεις, κλίσεις εδαφών. Ερμηνεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων. Αναδασμός αγροτικής γης. Νομικά ζητήματα ιδιοκτησίας γεωργικής γης. ΔΙΑΦΕΙΡΗΗ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΩΝ ΑΛΤΙΔΩΝ Λειτουργίες και συστήματα εφοδιασμού. υστήματα διαχείρισης του εφοδιασμού για γεωργικά γεωργικά προϊόντα και εφόδια. υγκέντρωση γεωργικών προϊόντων. χεδιασμός αποθηκευτικών κέντρων και διαχείριση αποθήκευσης. Διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων. Εξυπηρέτηση πελατών και αποτελεσματικότητα συστήματος εφοδιασμού. Εκτέλεση παραγγελιών και διανομή των γεωργικών προϊόντων - τροφίμων. Αλυσίδες διάθεσης νωπών προϊόντων φυτικής προέλευσης. Αλυσίδες διάθεσης νωπών προϊόντων ζωικής προέλευσης. Αλυσίδες διάθεσης μεταποιημένων προϊόντων. Οι αλυσίδες

4 διάθεσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αγορά και διάθεση γεωργικών εφοδίων. Η αντίστροφη εφοδιαστική. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και αξία στο μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων. Συποποίηση και Ποιότητα. Αξιώματα και Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Εργαλεία Ολικής Ποιότητας. Ανάλυση του κόστους ποιότητας στις επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου. τατιστικός έλεγχος ποιότητας και διεργασιών. Διαρκής βελτίωση ποιότητας. υστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή. υστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. υστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στην αγροβιοτεχνία και στον αγροτουρισμό. Ανάπτυξη και πιστοποίηση υστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας βιολογικών προϊόντων. Πρότυπα παραδοσιακών προϊόντων, ονομασίας προέλευσης, ιδιοτυπίας, προϊόντων ειδικών εκτροφών. Έλεγχος, Επιθεώρηση, Ανασκόπηση. Ποιότητα στη φυσική διακίνηση των γεωργικών προϊόντων. ΕΔΑΥΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΠΑΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Α μέρος: Εδαφολογία: Σο έδαφος ως τριφασικό σύστημα και ως οργανωμένο φυσικό σώμα. Σο εδαφικό pedon και polypedon. Σαξινόμηση των ορυκτών (πυριτικά και δευτερογενή ορυκτά). Πετρώματα. Αποσάθρωση (φυσική, χημική, βιολογική)). Η υφή του εδάφους, πραγματικό και φαινόμενο ειδικό βάρος, ειδική επιφάνεια της στερεής φάσης. Η δομή, το πορώδες, το χρώμα, η θερμοκρασία και η συνεκτικότητα του εδάφους. Σα ανόργανα κολλοειδή του εδάφους (καολινίτης, ιλλίτης, μοντμοριλλονίτης, βερμικουλίτης, χλωρίτης), τα ένυδρα οξείδια. Σα οργανικά κολλοειδή (χούμος). Φημικές ιδιότητες των εδαφών, ηλεκτρικό φορτίο της στερεής φάσης, εναλλαγή κατιόντων, CEC (Cation Exchange Capacity). Β μέρος: Λιπασματολογία: Παράγοντες ανάπτυξης των φυτών. Νόμοι απόδοσης των φυτών. χέσεις στο σύστημα έδαφος φυτό. Σα κύρια θρεπτικά (Ν, Ρ, Κ) στο έδαφος, ο κύκλος τους στη φύση, τα λιπάσματά τους. Σα δευτερεύοντα θρεπτικά (Ca, Mg, S) στο έδαφος, τα λιπάσματά τους. Σα ιχνοστοιχεία (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B) στο έδαφος, τα λιπάσματά τους. Διαφυλλική λίπανση. Μικτά και σύνθετα λιπάσματα. Οργανικά λιπάσματα. Αρχές λίπανσης καλλιεργειών. Βαριά μέταλλα και άλλα τοξικά στοιχεία στην αλυσίδα διατροφής. EKTIMHTIKH Έννοια και σκοποί της γεωργικής εκτιμητικής. Εφαρμογές οικονομικών μαθηματικών στη γεωργική εκτιμητική. Μέθοδοι της γεωργικής εκτιμητικής. Εκτίμηση της αξίας του εδάφους, των εγγείων βελτιώσεων, των γεωργικών κατασκευών, των πολυετών καλλιεργειών, των γεωργικών μηχανημάτων, των ζώων παραγωγής, των γεωργικών προϊόντων και εφοδίων, των προκαταβολών καλλιέργειας και της ηρτημένης εσοδείας. Σρόποι εκτίμησης των ζημιών της γεωργικής παραγωγής. Εργαστηριακές ασκήσεις γεωργικής εκτιμητικής. ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΙΑ Α ΜΕΡΟ: Μορφολογία εντόμων: Γενικά περί εντόμων, μορφολογία εντόμων, οικολογία, κατάταξη εντόμων, διαφορές με άλλα αρθρόποδα. Περιγραφή των σπουδαιότερων εντόμων των καλλιεργούμενων φυτών. Αναγνώριση των προσβολών που προκαλούν στις γεωργικές καλλιέργειες. Περιγραφή των κυριοτέρων εντόμων που προσβάλουν τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Αναγνώριση των προσβολών. ύντομη αναφορά και σε άλλους σημαντικούς ζωικούς εχθρούς.

5 Β ΜΕΡΟ: Αντιμετώπιση Γεωργικά φάρμακα και εναλλακτικές μέθοδοι: Οικονομική σημασία των ζημιών από τα παραπάνω έντομα. Απεντομώσεις με σύγχρονες μεθόδους και μέσα (εντομοπαγίδες, φερορμόνες κ.ά.) σε αποθήκες. Ιδιότητες και τρόποι χρήσης καπνιστικών Νομολογία. Εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης. ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ Εισαγωγή (θεωρητική και ιστορική) στη γενική έννοια της οικονομικής ενοποίησης. Σα μεγάλα βήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θεσμικά δεδομένα, όργανα της ΕΕ. Οι κοινές πολιτικές και τομείς δράσης της Ε.Ε. Πολιτική της Ε.Ε. για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σα Κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και σχέδια. Σα οικονομικά της Ε.Ε. Η ενιαία εσωτερική αγορά. Θεωρίες Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Η οικονομική και νομισματική ένωση. Άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη. Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Σράπεζας. Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε. Η ενίσχυση της ένωσης και η διεύρυνσή της. Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις. Οικονομικές Ενώσεις και Φρηματοοικονομικές Κρίσεις. Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. υντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών βάσει του υμφώνου ταθερότητας (). ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΣΡΙΑ Εισαγωγικές έννοιες (ορισμός, σκοπός και στόχοι της οικονομετρίας, βασικά στάδια της οικονομετρικής ανάλυσης, διάκριση των οικονομετρικών υποδειγμάτων). Σύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε μια οικονομετρική ανάλυση (διαστρωματικά δεδομένα, στοιχεία χρονολογικών σειρών και δεδομένα τύπου panel). Σο διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, η γραμμή παλινδρόμησης, η απλή μορφή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων ή συνοπτικά μέθοδος OLS, ερμηνεία των συντελεστών, εκτίμηση της μέσης ελαστικότητας). Σο πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, εκτιμητές και ιδιότητες των εκτιμητών που μας δίνει η μέθοδος OLS, ερμηνεία των συντελεστών στο πολυμεταβλητό υπόδειγμα, εκτίμηση της μέσης ελαστικότητας). Ο συντελεστής προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού. Πηγές μεταβλητικότητας στη γραμμική παλινδρόμηση. Έλεγχοι υποθέσεων με τη στατιστική t και F. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Απλές προβλέψεις. Ειδικής μορφής ερμηνευτικές μεταβλητές (μεταβλητές χρονικής τάσης, ψευδομεταβλητές). Αναφορά σε εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης. Ορισμένα κριτήρια για εξειδικευμένους ελέγχους. Παραβίαση των βασικών υποθέσεων (μη γραμμικά υποδείγματα, πολυσυγραμμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση). Ειδικής μορφής μη γραμμικά υποδείγματα (συναρτήσεις παραγωγής τύπου Cobb-Douglas). Ειδικές εφαρμογές στα ανωτέρω θέματα με έμφαση σε εφαρμογές από το γεωργικό τομέα. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η έννοια και η αναγκαιότητα του συνεργατισμού, τυπικές και άτυπες μορφές συνεργασίας, πρόδρομοι του συνεργατισμού, πρωτεργάτες του συνεργατισμού, εξέλιξη του συνεργατισμού στην Ελλάδα, τυπικές και άτυπες μορφές συνεργασίας στην Ελλάδα μέχρι τον 20 ο αιώνα, κοινωνικό κεφάλαιο, κοινωνική οικονομία, κοινωνική οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις, η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύγχρονες μορφές συλλογικής δράσης στην ελληνική ύπαιθρο. ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Έννοια του κόστους παραγωγής και σημασία της γνώσης του. Είδη κόστους παραγωγής. τοιχεία του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων.

6 Διακρίσεις των στοιχείων του κόστους. Έννοια, προϋποθέσεις και δυσκολίες κοστολόγησης των γεωργικών προϊόντων. Μέθοδοι καταμερισμού των γενικών δαπανών της γεωργικής εκμετάλλευσης στα επιμέρους προϊόντα της. Σρόποι υπολογισμού του κόστους παραγωγής και ανάλυσης των στοιχείων του. Εφαρμογές κοστολόγησης γεωργικών προϊόντων που παράγονται από ετήσιες καλλιέργειες, πολυετείς καλλιέργειες και κλάδους κτηνοτροφίας. Κόστος εργασίας των γεωργικών μηχανημάτων, παράγοντες που το επηρεάζουν και τρόποι μείωσής του. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές Μακροοικονομικές έννοιες. Μέτρηση των βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών. Κατανάλωση και Αποταμίευση. Προσδιορισμός εισοδήματος κλειστής οικονομίας. Ο Δημόσιος τομέας και η επίδρασή του στο Εθνικό Εισόδημα. Οι επενδύσεις και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Προσφορά και ζήτηση χρήματος-νομισματική πολιτική. Η ανεργία και οι επιπτώσεις της. Ο πληθωρισμός και οι επιπτώσεις του. Προσφορά και Ζήτηση. Φρήμα. Σο νομισματικό σύστημα και η νομισματική Πολιτική. Μακροοικονομική ισορροπία στην ανοικτή οικονομία. Οικονομική ανάπτυξη. Οικονομική Πολιτική. Διεθνές εμπόριο και τιμές συναλλάγματος. Οικονομία και Παγκοσμιοποίηση. ΜΕΛΕΣΕ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Έννοια και κατηγορίες μελετών. Έννοια και περιεχόμενο αγροτικής ανάπτυξης. Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Μηχανισμοί χρηματοδότησης έργων αγροτικής ανάπτυξης. Μεθοδολογία εκπόνησης γεωργοοικονομικών μελετών (σχεδίων βελτίωσης) γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ανάλυση των γεωργοοικονομικών μελετών αγροτικής ανάπτυξης σε τυπικής μορφής γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις. Ανάλυση γεωργοοικονομικών μελετών αγροτικής ανάπτυξης περιοχών. Διαδικασία αξιολόγησης μελετών αγροτικής ανάπτυξης. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Έννοια και αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης, Μορφές Οικονομικής Οργάνωσης, Αρχές της Οικονομικής, (Οικονομικές Ανάγκες Οικονομικά Αγαθά, Οικονομικοί πόροι και το πρόβλημα της επιλογής), Οι Αγοραίες Δυνάμεις της Προσφοράς και της Ζήτησης (Θεωρία Ζήτησης, Θεωρία Προσφοράς, Προσδιορισμός της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας), Ελαστικότητα Ζήτησης, Ελαστικότητα Προσφοράς, Θεωρία του καταναλωτή, Θεωρία της επιχείρησης, Σο Κόστος Παραγωγής, Έννοια και μορφές της αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός). ΞΕΝΟΓΛΩΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ειδικά κείμενα γεωργοοικονομικής αγγλικής ορολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιο ορολογίας. Λεξιλογικές ασκήσεις κατανόησης και εμπέδωσης των κειμένων. Περιορισμένα κεφάλαια Γραμματικής που βοηθούν στην κατανόηση κειμένων ορολογίας, υγγραφή βιογραφικού σημειώματος στην αγγλική. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Επισκόπηση των οικονομικών του περιβάλλοντος. χέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Σο περιβάλλον σαν περιουσιακό στοιχείο. Αποτίμηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Βιωσιμότητα ή Αειφορία. Δικαιώματα ιδιοκτησίας και αποτελεσματικές κατανομές τους μέσω της αγοράς. Αποτελεσματικές δομές δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Πλεόνασμα παραγωγού. Πρόσοδος σπανιότητας. Δημόσια αγαθά. χετικές Ασκήσεις. Οι εξωτερικοί παράγοντες ως πηγή

7 αποτυχίας του μηχανισμού της αγοράς. Είδη εξωτερικοτήτων. Ρύθμιση της αγοράς. Πληροφορία και αβεβαιότητα. Η ανάλυση κόστους ωφέλειας. Κανόνες βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μέτρηση του οφέλους. Σρόποι εκτίμησης του κόστους. Κατανομή των εξαντλήσιμων και ανανεώσιμων πόρων. Σαξινόμηση των φυσικών πόρων. Αποτελεσματικές διαχρονικές κατανομές. Κατανομή πόρων μέσω του μηχανισμού της αγοράς. Κατάλληλες δομές δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Περιβαλλοντικό κόστος. Οικονομική του ελέγχου της ρύπανσης. Σαξινόμηση των ρύπων. Κατανομή ρύπων μέσω της αγοράς με την έννοια του αποτελεσματικού κόστους. Επισκόπηση μακροοικονομικών μεθόδων (γραμμικός προγραμματισμός, λογιστική φυσικών πόρων, οικονομικές επιπτώσεις). χετικές ασκήσεις εφαρμογής. Οικονομικές επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Απλός τόκος (εύρεση του τύπου του απλού τόκου, υπολογισμός του κεφαλαίου, του χρόνου και του επιτοκίου, υπολογισμός του συνολικού τόκου διαφόρων κεφαλαίων που τοκίστηκαν για διάφορους χρόνους με το ίδιο επιτόκιο, αυξημένο - ελαττωμένο κεφάλαιο κατά τους τόκους του, μέσο επιτόκιο). Προεξόφληση (μέθοδοι προεξόφλησης, διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής προεξόφλησης, πραγματικό επιτόκιο στην προεξόφληση). Ισοδυναμία γραμματίων. Ανατοκισμός (εύρεση του τύπου του ανατοκισμού και γενίκευσή του, εύρεση της τελικής και αρχικής αξίας, του χρόνου και του επιτοκίου). Ράντες (ακέραιες και κλασματικές πρόσκαιρες σταθερές ράντες, ισοδύναμες ράντες, διηνεκείς ράντες). Δάνεια (ενιαία δάνεια «εξοφλητέα εφάπαξ» και «εξοφλητέα τοκοχρεολυτικώς», δάνεια με τίτλους ή ομολογιακά). OIKONOMIKH ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάπτυξη. υντελεστές Αγροτικής Ανάπτυξης. Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη. Περιεχόμενο, σκοπός, φορείς και συστήματα πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Η εξέλιξη των θεωριών Πολιτικής της Αγροτικής ανάπτυξης. Αγροτική ιδιοκτησία και Αγροτική μεταρρύθμιση. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης Διεθνών Οργανισμών. Μέτρηση της αγροτικής ανάπτυξης. υμβολή της αγροτικής στην περιφερειακή και αστική ανάπτυξη. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΩΝ Αντικείμενο της θεωρίας Βιομηχανικής Οικονομικής, Βασικοί ορισμοί και βασικές έννοιες. Θεωρία της Επιχείρησης και Θεωρίες ανάπτυξης τη επιχείρησης. υμπεριφορά επιχείρησης στο Μονοπώλιο, Σέλειο και σχεδόν τέλειο Ανταγωνισμό και Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό. Βασική θεωρία ολιγοπωλίου με ομοιογενές προϊόν και σύγκριση με μονοπώλιο και τέλειο ανταγωνισμό. Δυναμικά παίγνια και τρατηγικές. Δομή αγοράς: βαθμός συγκέντρωσης και αποδοτικότητα αγοράς. Κάθετη Ολοκλήρωση Διαφοροποίηση προϊόντος (ποικιλία και ποσότητα). Ο ρόλος της Διαφήμισης. Είσοδος επιχειρήσεων και εμπόδια εισόδου. υγχωνεύσεις. Εισαγωγή σε συμπράξεις επιχειρήσεων. Εισαγωγή σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Σεχνολογικό Ανταγωνισμό. Ηλεκτρονικό επιχειρείν. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩΝ Έννοια, ορισμός, σκοποί και περιεχόμενο της οργάνωσης και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Φαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Έννοιες, τύπος, μέγεθος, μορφές και ταξινόμηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων). Η υνάρτηση παραγωγής στη γεωργία. υντελεστές παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και

8 Διαχείρισης (χεδιασμός, Εφαρμογή, Έλεγχος). Διαρθρωτική ανάλυση και ανάλυση των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εκτίμηση της οικονομικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μέθοδοι Οργάνωσης, Διαχείρισης και Αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εφαρμογές. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ Έννοια, ορισμός, σκοποί, περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης και πρακτικής του μάνατζμεντ. Οικονομικός Οργανισμός Επιχείρηση. Μάνατζμεντ και παραγωγικότητα. Επιχειρησιακές Λειτουργίες, Περιβάλλον των επιχειρήσεων. Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων. χεδιασμός: Γενικά περί χεδιασμού, Ανάλυση και Αξιολόγηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της, Προσδιορισμός σκοπών και στόχων, Φάραξη της στρατηγικής, Κατάρτιση προγραμμάτων, Παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων. Οργάνωση: Έννοια και φύση της οργάνωσης, Σύποι οργάνωσης, Επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας, Έκταση της διοίκησης, Οργανωτική δομή της επιχείρησης, Εξουσία, ευθύνη και εξουσιοδότηση. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Γενικά, Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, Προσέλκυση προσώπων, Επιλογή προσωπικού, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Αμοιβή προσωπικού. Διεύθυνση: Τποκίνηση, Ηγεσία, Επικοινωνία, Διεύθυνση Εργασιακών Ομάδων. Έλεγχος: Γενικά περί του ελέγχου, Διαδικασία του ελέγχου, Μέθοδοι ελέγχου, Οικονομικός έλεγχος. Νέες τάσεις για το Μάνατζμεντ, Μελλοντικά προβλήματα. Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής. Ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και οι επιδράσεις της. Περιβαλλοντική πολιτική και πολίτες. Οι Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Η επιστημονική κοινότητα. Σα πράσινα κόμματα. Οι κυβερνήσεις και οι κρατικοί φορείς. Οι διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί. Σο δικαστικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Ι Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Τπολογιστές, δομή, λειτουργία, προγράμματα λογισμικού, μηχανικός εξοπλισμός. Εισαγωγή στα Windows, παρουσίαση και χρήση WORD, Power Point και Internet. Εργασίες με παράθυρα, αρχειοθέτηση-διαχείριση εγγράφων. Βασικές λειτουργίες σουίτας γραφείου και παρουσιάσεις εργασιών. Δίκτυα υπολογιστών. Βασικές αρχές λειτουργίας διαδικτύου (internet). Δικτυακές και διαδικτυακές εφαρμογές. Λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (MS Internet Explorer, Λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Προετοιμασία του Τπολογιστικού υστήματος: Γενικά για τα Πολυμέσα, εφαρμογές Πολυμέσων. Βασικό επίπεδο υλικού και λογισμικού. Αρχιτεκτονική. Απαιτήσεις σε υλικό, το πρότυπο Multimedia PC ή (MPC), απαραίτητος εξοπλισμός. Απαιτήσεις σε Λογισμικό, πολυεπεξεργασία και ανάπτυξη Λογισμικού. Δημιουργία Τπολογιστικού συστήματος Πολυμέσων. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΙΙ Λογισμικό Τπολογιστικών Υύλλων. Βασικά στοιχεία και περιγραφή Υύλλων Εργασίας Δημιουργία Υύλλων Εργασίας. Καταχώρηση, αποθήκευση, άνοιγμα και κλείσιμο. Επεξεργασία Υύλλων Εργασίας. Φρήση τύπων και συναρτήσεων. Διαμόρφωση Υύλλων Εργασίας. Αντιγραφή, διαγραφή, μετακίνηση, γραμματοσειρές, στοίχιση, μορφοποίηση, περιγράμματα. Εκτυπώσεις.

9 Διαμόρφωση σελίδων και εκτύπωση. Γραφικές παραστάσεις. Αποτύπωση και αξιολόγηση δεδομένων και αποτελεσμάτων με γραφήματα. υνεργασία Βιβλίων Εργασίας. ύνδεση-υνεργασία μεταξύ Υύλλων Εργασίας αλλά και μεταξύ Βιβλίων Εργασίας. υνεργασία προγραμμάτων Τπολογιστικών Υύλλων με άλλα πακέτα. υνεργασία με κειμενογράφο, Internet, Βάσεις Δεδομένων, τατιστικά πακέτα και πολυμέσα. Μακροεντολές Εισαγωγή στη χρήση μακροεντολών. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΙΙΙ χεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση υστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS) επάνω σε θέματα διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων. Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα και διαχείρισή τους. ύνδεση των DBMS με πληροφοριακά συστήματα. Επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων η οποία συνίσταται στην παρουσίαση των δεδομένων σε κατάλληλα μετασχηματισμένη μορφή με τον καθορισμό ενός μοντέλου αναπαράστασης των μεγεθών. ΠΟΟΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Έννοια και σημασία της λήψης αποφάσεων. Η Ποσοτική Προσέγγιση στην Επίλυση Επιχειρησιακών Προβλημάτων. Μαθηματικά Μοντέλα στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων: Σεχνικές επιχειρησιακής έρευνας: Γραμμικός Προγραμματισμός. Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού και επίλυση με χρήση Τπολογιστή. Θεωρία Αποθεμάτων. Θεωρία Αποφάσεων. Δυναμικός Προγραμματισμός. ΕΜΙΝΑΡΙΟ Αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας. Επισήμανση και επικοινωνία με των πληροφορητές. Έρευνα σε αντικείμενα κοινωνικά και αγροτο-οικονομικά. ύνταξη μιας ερευνητικής εργασίας. Παρουσίαση μικρών ερευνητικών εργασιών. Παρουσίαση και συζήτηση βίντεο σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Σμήματος. Προφορική παρουσίαση διαφόρων θεμάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Σμήματος από εξωτερικούς συνεργάτες και επιχειρηματίες. ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι Α. Εισαγωγικό μέρος: Σο φυτό (Γενική περιγραφή, στάδια αύξησης και ανάπτυξης των φυτών), Εδαφικοί παράγοντες. Βιοτικοί παράγοντες. Κλιματικοί παράγοντες. χεδιασμός της γεωργικής παραγωγής. Καλλιέργεια συγκομιδή. Β. Καλλιέργειες: Υυτά που παράγουν υδατάνθρακες (Φειμωνιάτικα- Ανοιξιάτικα σιτηρά). Υυτά που παράγουν λίπη και πρωτεΐνης (Φειμωνιάτικα- Ανοιξιάτικα ψυχανθή). Φορτοδοτικά φυτά. Βιομηχανικά φυτά. Αρωματικά- Υαρμακευτικά φυτά. Καλλιέργειες σκοπιμότητας. ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ ημασία της δενδροκομίας-αμπελουργίας-ανθοκομίας σε παγκόσμιο και ελλαδικό επίπεδο. Μορφολογία των οπωροφόρων-αμπέλου-ανθοκομικών φυτών καθώς και των λαχανοκομικών φυτών. Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις. Σρόποι πολλαπλασιασμού υποκείμενα. υστήματα φύτευσης. Καλλιέργεια του εδάφους. Λίπανση. Άρδευση. Σρόπος ανθοφορίας- καρποφορίας. Κλαδέματα διαμόρφωσης και καρποφορίας. Αύξηση και αραίωμα καρπών. Κριτήρια συγκομιδής- διαλογή- συσκευασία- ανθοδετική. υντήρηση καρπώνανθέων. Ποικιλίες.

10 ΥΤΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α ΜΕΡΟ: Παθογόνα αίτια φυτών: Εισαγωγή (ιστορία, σκοπός και αντικείμενο, σημασία), βασικές έννοιες φυτοπαθολογίας, συμπτωματολογία (συμπτώματα, σημεία). Γενικά για τις μεταδοτικές ασθένειες (σχέσεις παρασιτισμού, στάδια της ασθένειας, βιολογικές σχέσεις ξενιστού - παρασίτου, εξειδίκευση, μολυσματικότητα, παθογένεια των παρασίτων, ευπάθεια, αντοχή, ανοσία των φυτών, παθογένεση, επιδημιολογία). Μύκητες (γενικά, αναπαραγωγή, ταξινόμηση, παθογένεση, ελευθέρωση και διασπορά των μολυσμάτων, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες). Βακτήρια (γενικά, ταξινόμηση των βακτηρίων, παθογένεση, επιδημιολογία), ιώσεις (γενικά, χαρακτηριστικά των φυτικών ιών, παθογένεση, μετάδοση των φυτικών ιών). Ασθένειες παρόμοιες με ιώσεις (φυτοπλάσματα, ειδικά βακτήρια, άγνωστα αίτια), σπερματόφυτα παράσιτα (οροβάγχη, κουσκούτα, ιξός). Μη μεταδοτικές ασθένειες (γενικά, ακρότητες θερμοκρασίας, δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, ελαττωματική ανόργανη θρέψη, φυτοτοξικές ουσίες). Β ΜΕΡΟ: Αντιμετώπιση Γεωργικά Υάρμακα: Κανόνες Κωχ, αρχές και μέθοδοι διάγνωσης και καταπολέμησης. Οι κυριότερες ασθένειες των φυτών που έχουν διαπιστωθεί στην Ελλάδα. υμπτωματολογία των σημαντικότερων ασθενειών των φυτών. Αντιμετώπιση με γεωργικά φάρμακα. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Φρηματοδότηση: Έννοια, είδη, σκοπός, ωφέλειες, φορείς, όργανα, συστήματα και μέθοδοι αγροτικής χρηματοδότησης. Οικονομική και πολιτική της αγροτικής χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση της Ελληνικής γεωργίας. Προβλήματα διαχείρισης αγροτικών δανείων-αγροτικά χρέη. Μηχανισμοί χρηματοδότησης των επενδύσεων στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής. Επιλογή κατάλληλου χρόνου επένδυσης. Εθνικές πολιτικές βελτίωσης του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. Διεθνώς υφιστάμενη χρηματοοικονομική κατάσταση. Νέα Σραπεζικά-Φρηματοδοτικά Προϊόντα (Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising). Πρακτικές εφαρμογές στον Ελληνικό Αγροτικό χώρο. Β. Αξιολόγηση επενδύσεων: Λήψη αποφάσεων. Επενδυτικά σχέδια. Μελέτες εφικτότητας. Σαξινόμηση επενδυτικών σχεδίων. Σαμειακές ροές επενδυτικών έργων. Προεξόφληση ταμειακών ροών. Ανάλυση κόστους-ωφέλειας αγροτικών έργων. Ανάλυση νεκρού σημείου σε γεωργικές επιχειρήσεις. Μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης των γεωργικών επενδυτικών έργων (Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης, Περίοδος επανάκτησης κεφαλαίου Μέση λογιστική απόδοση, Δείκτης αποδοτικότητας). Κριτήρια Κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης (έννοια και σημασία των Κοινωνικών τιμών). Επιλογή επενδυτικών σχεδίων. Πρακτικά προβλήματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Πρακτικές εφαρμογές από γεωργικές επιχειρήσεις. Case -studies.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 Τι είναι η κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Σπουδών Διδάσκοντες Ν001Υ Γενική και Ανόργανη Χημεία Φ.Νόλη, Γ.Ψωμάς, Β. Ταγκούλης (Τμ.Χημείας) Ν003Υ Πληροφορική Β. Μάνος Ν005Υ Μαθηματικά Ν.Φαρμάκης (Τμ.Μαθηματικών) Ν007Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14. Θεματικές Ενότητες

Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14. Θεματικές Ενότητες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ www. inoek.gr Email: info@inoek.gr Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14 1 ον. Εισαγωγή στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών

595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών 595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του Τμήματος Γραμματέων του ΚΑΤΕΕ Σερρών, που ιδρύθηκε το 1979. Μέχρι το 1996 λειτούργησε με το ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Για έναν επιχειρηματία,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως:

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφαρμογών Πληροφορικής Λογιστικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 02/02/2015 8-10 21, 22, 23 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (732) (721)

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Α/Α Τομείς Εργασιών Σεμιναρίου Προτεινόμενα Θέματα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΜΜΕ 2 Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 3 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NEO Δ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ. Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2011-2012. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2011-2012. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2011-2012 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 1. Διοίκηση Ποιότητας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον 2. Σεχνολογίες Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015) 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ) Δ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Μελισσοκομία Ι Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2008-09 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα