«Η εμμελής απαγγελία των αποστολικών αναγνωσμάτων στην ψαλτική τέχνη τού Μανώλη Χατζημάρκου». ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΑΡΠΕΛΛΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η εμμελής απαγγελία των αποστολικών αναγνωσμάτων στην ψαλτική τέχνη τού Μανώλη Χατζημάρκου». ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΑΡΠΕΛΛΟΣ"

Transcript

1 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 230 «Ηεμμελήςαπαγγελίατωναποστολικώναναγνωσμάτων στηνψαλτικήτέχνητούμανώληχατζημάρκου». ΣΤΕΦΑΝΟΣΣΚΑΡΠΕΛΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εμμελής απαγγελία των αποστολικών αναγνωσμάτων αλλά και των ευαγγελικών περικοπών είναι γνωστή και επιβεβαιωμένη από τα πρώιμα στάδια τού βυζαντινού μέλους και έχει αποκτήσει από ενωρίς ιδιαίτερη θέση και κεντρικό νόημα στην Θεία Λατρεία. Πρόκειται για μιαν αρχαίαπράξηκαιτάξη,ηοποίακυριαρχείστηνσκηνοθετικήοργάνωσητής Λατρείας, όπως καθορίζεται από το βυζαντινό τυπικό, με σχεδόν δραματουργικούς όρους. Έτσι στην σκηνική παράσταση που έχει ως κέντρο τηνθείαλειτουργία,όπουσυμπράττουναρμονικάοκορυφαίος(ήπροεστώς) και οι χοροί, με τα χορικά, τις αντιφωνήσεις, τις εισόδους και τα λοιπά λειτουργικά δραματικά στοιχεία, εξέχουσα θέση κρατεί το εκφωνητικό μέλος, που συνδέεται οργανικά με «ολόκληρο το μουσικό οικοδόμημα τής ψαλτικήςπαραδόσεως». 1 Για να είμαστε ακριβείς θα πρέπει να διακρίνουμε δύο επί μέρους περιπτώσεις: την εμμελή απαγγελία ή λογώδες μέλος των λειτουργικών κειμένων αφ ενός και τις χύμα αναγνώσεις των ψαλμών των βιβλικών κειμένων και των ευχών αφ ετέρου. Στην παρούσα ανακοίνωση θα περιορισθούμε στην πρώτη περίπτωση και συγκεκριμένα στην απαγγελία τού αποστολικού αναγνώσματος, ιδιαίτερα δε όπως αυτή παρουσιάζεται στην ευφάνταστη ψαλτική τέχνη τού κορυφαίου σύγχρονου Πρωτοψάλτου Μανώλη Χατζημάρκου. Με την προσέγγιση αυτή συμβάλλουμε πιστεύουμε στηνεμβάθυνσημιαςσυζήτησηςπουέχειξεκινήσεισχετικάμε το θέμα τής εμμελούς απαγγελίας και τής αυθεντικής μουσικής αφετηρίας της. Τοθέμαστηνεποχήμαςέχεικαταστείοιονείσημείοναντιλεγόμενον. Πολλοί εκτελεστές ψάλτες καικληρικοί αγνοώντας όσα η αφετηρία τού μέλους και η παράδοση επιβάλλουν, καταφεύγουν στα αντίθετα άκρα: είτε εκτρέπονται σε υπερβολικούς αυτοσχεδιασμούς και εξωεκκλησιαστικές επιδράσεις είτε αποβάλλουν πλήρως το μέλος και αρκούνται στην ξηρή ή χύμαανάγνωση! Ωστόσο η επιστημονική έρευνα και κυρίως η ζώσα παράδοση υποδεικνύουν την μόνη γνήσια οδό, το αυθεντικό λογαοιδικό μέλος, που

2 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 231 έρχεταιαπότοβυζάντιοκαιακόμηπιοπίσω,απότηνελληνικήαρχαιότητα. Υπέρμαχος τού λογαοιδικού τρόπου ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης κατακεραυνώνει τους αρνητές του: «Οι περί πάντα επιπόλαιοι νεωτερισταί κατέκρινανκαιτολογαοιδικόνμέλοςκαιείπανότιτούτοείναιεπίρρινονδήθεν και κακόζηλον. Εύρον δε καί τινας καινοτόμους ιερείς, οίτινες πεισθέντες εις τας εισηγήσεις των ξενοφρόνων εκείνων, κατήργησαν αυθαιρέτως τον λογαοιδικόν τρόπον και απαγγέλλουσι τας περικοπάς των θείων ρημάτων δι απλήςαναγνώσεως.ειςτουςτοιούτουςιερείςπρέπεινααπαγορευθήαρμοδίως ηκαινοτομίααύτη». 2 Το θέμα συνδέεται και με τους λειτουργικούς συμβολισμούς, την εικονικήοντολογίακαιτηνεσχατολογικήπροοπτικήτήςθείαςευχαριστίας. Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας θεωρεί ότι η απλή ανάγνωσηενόςκειμένουμεσκοπόδιδακτικόκαιηθικοπλαστικόαποσκοπεί στηνκατανόηση,δηλαδήστονορθολογισμό.σεαυτόνπροσκρούειηεμμελής απαγγελία, ήτοι το δοξολογικό πνεύμα που αποσκοπεί στην εσχατολογική φύση τής Θείας Λειτουργίας. Ξέχωρα που σοβεί ο σοβαρός κίνδυνος στην απλήανάγνωσηναυπεισέλθειτουποκειμενικόστοιχείοτήςαπαγγελίας. 3 Στον αντίποδα ο πρώην Πρύτανις τού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Μπαμπινιώτης, με την ιδιότητά του ως«απλού εκκλησιαζομένου», όπωςοίδιοςεπιγράφειτοάρθροτουστοναθηναϊκότύπο,κατάβάθοςόμως από την σκοπιά τού Γλωσσολόγου, που ενδιαφέρεται περισσότερο για τον λόγοειςβάροςίσωςτούμέλους,προτιμάτηναπλήανάγνωση,γιατίθεωρεί ότι η υπερβολή στην επένδυση τού κειμένου με τα εκτεταμένα μελίσματα καταστρέφειτονλόγο. 4 ΑλλάκαιοΜακαριώτατοςΑρχιεπίσκοποςΑθηνώνκαιπάσηςΕλλάδος κ.χριστόδουλοςεπεχείρησεδοκιμαστικώςναεισαγάγειτηναπλήανάγνωση των αποστολικών και ευαγγελικών περικοπών, με την παράλληλη μάλιστα απόδοσή τους στην Νέα Ελληνική! Επρόκειτο φυσικά για μιαν ατυχή απόπειραπουαπέτυχεεντοιςπράγμασι... Ότι ο γνήσιος παραδοσιακός τρόπος είναι η εμμελής απαγγελία τού αποστόλου και μάλιστα στο αρχαιότατον κλιτόν ύφος είναι πλέον αναμφισβήτητο. Το κατέγραψε πρώτος ο Κωνσταντίνος Ψάχος 5 και ακολούθησανκαιάλλοιμουσικοί.φωνογραφικώςτοαπετύπωσεπρώτος,με την χαρακτηριστική του λιτότητα ο Άρχων Πρωτοψάλτης Ιάκωβος Ναυπλιώτης, διασώζοντας την αυθεντική παράδοση τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας. Από την Κωνσταντινούπολη η παράδοση αυτή πέρασε στηνθεσσαλονίκη,τοάγιοόροςκαιτηνυπόλοιπηελλάδα. Παράλληλα με την χρόα αυτή τού κλιτού υπήρξε και η καθαρώς διατονική εκφώνηση των διαστημάτων που καλλιεργήθηκε κυρίως στην ΑθήνακαιπιθανώςπροήλθεαπότιςεκφωνήσειςτωνοίκωντούΑκαθίστου

3 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 232 Ύμνου στονπλάγιοδ ήχο.μίαάλληεκδοχή,πουπροφανώςεπηρεάσθηκε απόταλειτουργικάτούμ.βασιλείου,είναιηεκφώνησησταδιαστήματατής μαλακής χρωματικής κλίμακος τού Β ήχου. Βεβαίως, λόγω τής ισχυρής επιρροής τού χερουβικού ύμνου που ψάλλεται σε όλους τους ήχους είχαμε και ανάλογες πολύηχες εκφωνήσεις, χωρίς πολλές φορές να αποφεύγουμε εκτροπές σε κοσμικούς τρόπους, δυτικές επιρροές ή και ανατολίτικα μακάμια. 6 ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΟΥΜΑΝΩΛΗΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ Το ερώτημα που αυτομάτως προκύπτει, κατόπιν των ανωτέρω, είναι ανοφείλειοσύγχρονοςεκτελεστήςτήςμουσικήςμαςνατηρείμεευλάβεια τηνεπιταγήτήςεμμελούςαπαγγελίαςτούκλιτούήενδεχομένωςανέχειτο δικαίωμα να χρησιμοποιεί και άλλους τρόπους, να αυτοσχεδιάζει και να προσφέρειωςέναβαθμότοπροσωπικότουστοιχείοστηνυπόθεσηαυτή. Το τοπίο, όπως προεξετέθη, είναι θολό και είναι δύσκολο να δοθεί ξεκάθαρηκαιοριστικήαπάντηση.οσεβασμόςστηνπαράδοσηείναιφυσικά αδιαμφισβήτητο αίτημα. Από την άλλη η παράδοση δεν είναι μουσειακή προθήκη που δεν επιδέχεται καμμιάν δοκιμή, αλλά ζώσα υπόθεση, δημιουργικήσύνθεση,όπωςκάθετέχνηαξιώσεων,πουενέχειωςέναβαθμό τηνεξέλιξη.άλλωστεορισμένεςκατηγορίεςμελών,όπωςτακρατήματακαι οι απόστολοι εμπεριέχουν εξ ορισμού το στοιχείο τού αυτοσχεδιασμού. Με άλλαλόγιαοψάλτηςπουκαλείταινααποδώσειτοαποστολικόανάγνωσμα, ανεξαρτήτως τού ήχου που θα επιλέξει ακόμη και αν παραμείνει πιστός στοκλιτόν δενέχειμπροστάτου μουσικόκείμενο.άραούτωςήάλλωςθα επιστρατεύσει την κατάρτισή του, την φαντασία και την έμπνευσή του για ναερμηνεύσειadhocτοσυγκεκριμένοκείμενο. Πώςλοιπόνθααποφευχθείηκαταγεγραμμένηασυδοσία; Την απάντηση έρχεται να δώσει στην πράξη ο Μανώλης Χατζημάρκος με τις μεγαλειώδεις αποστολικές απαγγελίες του. Ο γνωστός Πρωτοψάλτης με την εξαίσια φωνή και τις υποδειγματικές ερμηνείες των παραδεδομένων μελών, που δεσπόζει στο δεύτερο μισό τού 20ού αιώνα και προκαλεί τα αυθόρμητα χειροκροτήματα των πιστών στους θόλους των ναών, βάζει με μιαν θαυμαστή δεξιοτεχνία την προσωπική του σφραγίδα στην απόδοση τού αποστόλου. Με τις εν λόγω εν θερμώ δημιουργίες του αποδεικνύει ότι σε μιαν ζωντανή τέχνη αξιώσεων, όπως είναι η Βυζαντινή Μουσική, δικαιούται κανείς να αυτοσχεδιάζει, χωρίς να «παραβιάζει ανοικτά»τιςπαραδοσιακέςφόρμεςπουεπιβάλλειτοείδος,μόνον ότανέχει αναμφίβολοταλέντο,βαθιάγνώσηκαιαπαράμιλληφαντασία.

4 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 233 Οιδανικόςεκτελεστήςδεναρκείταιμόνονστηνφωνήκαιτηνμουσική γνώση. Δεν υπηρετεί μόνον υποδειγματικά την ορθοφωνία και τον άψογο τονισμό των λέξεων και των επιτονικών φράσεων. Διαθέτει τεράστια καλλιτεχνική ευαισθησία, κατανόηση τής Τέχνης στην ολότητά της, σύλληψη των ελληνικών ακουσμάτων στην διαχρονία τους, βαθύτατη ελληνική παιδεία και προ παντός φαντασία και έμπνευση. Γνωρίζει ο ΜανώληςΧατζημάρκοςότισκοπόςτούμέλουςείναιηανύψωσητούλόγου καιδιδάσκειμετιςερμηνείεςτουποιοςείναιοιδεατόςτρόποςναεπιτευχθεί αυτή.επιστρατεύειόλουςτους ήχους,όλουςτουςτρόπους,όλατα μέσακαι τιςτεχνικές,γιαναεπενδύσειτοκείμενομετοπλέονκατάλληλομελώδημα. Το αποτέλεσμα δικαιώνει πλήρως την εν θερμώ δημιουργία. Καμμία προχειρότητα, καμμία εκτροπή, καμμία παραμόρφωση δεν σημειώνεται, παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτό το πολύ δύσκολο είδος τής τέχνης. Αντιθέτως προσφέρεται αμέσως σε παράλληλη σύνθεση και εκτέλεση μίακλασικήδημιουργίαπουσυγκεντρώνειτοπροσωπικόκαιτο σοβαρό, το πρωτότυπο και το πρότυπο, το καινοτόμο και το απολύτως σύμφωνομετοκαθιερωμένοεκκλησιαστικόήθος!διακρίνεικανείςμίασοφή παρέμβαση που επιλέγει ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι καταλληλότερο, ό,τι ιδανικότερο,γιαναεκφράσειαυτόπουτοκείμενοθέλειναεξηγήσει. Πρόκειταιγιαμιανμυστηριώδηεσωτερικήδιαδικασίαπουσυντελείται στην ψαλτική τέχνη τού Μανώλη Χατζημάρκου, η οποία εκφράζεται κάθε φορά με τις γοητευτικές σχεδόν μαγικές συνταγές του! Τα αφηγηματικά κείμενα αποδίδονται με μιαν έντονη εισαγωγή τους στο «σήμερον» (την παροντοποίηση των γεγονότων που επιτάσσει η Εκκλησία). Κινούνται επίσης αναλόγως με το ύφος τού λόγου, μεταξύ εσωτερικότητας και εξπρεσιονισμού. Ιδιαίτερα σε περικοπές όπου καταγράφονται εντάσεις, συγκρούσεις, συναισθήματα, ο εξπρεσιονισμός κορυφώνεται. Αλλού η έκφρασητούμέλουςγίνεταισυμβολιστική,ακόμηκαιυπερρεαλιστική,όταν επιδιώκεταινααποδοθείημεταφυσικήαγωνίατούανθρώπου. Ο ερμηνευτής κατέχει όλες τις τεχνικές, ακόμη και τα μοντέρνα ρεύματα τής τέχνης, και τα προσαρμόζει στην καλλιτεχνική του δημιουργικότητα. Δεν πρέπει να μας ξενίζει η παρατήρηση αυτή. Άλλωστε ενγένειστηνβυζαντινήπολιτισμικήπαραγωγή,τηντέχνη,τηναγιογραφία, τηνποίηση,πιστώνονται όλααυτάτα μοντέρναρεύματα.γιατίόχικαιπώς όχικαιστηνμουσική; Βεβαίως ο Μανώλης Χατζημάρκος παραμένει πρωτευόντως παραδοσιακός ψάλτης. Γι αυτό κατά καιρούς αναφέρεται μετ επιτάσεως στην προσήλωσή του στο κλιτόν ύφος. Άλλωστε από εκεί ξεκινά και αυτό συνιστά στους ψάλτες και τους μαθητές του. Ο ίδιος το καταγράφει στο

5 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 234 εκδοτικόέργοτου. 7 Αλλάκαιστουςδίσκουςτουηχογραφείτονπαραδοσιακό αυτόντρόπο,μεέξοχοαποτέλεσμα: 1. Την ευχή των Χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο «Άσπιλε, αμόλυντε». 8 2.Τοναπόστολομετηναπολογίακαιτονθάνατοτούπρωτομάρτυρα Στεφάνου. 9 Θαπαραμείνουμελίγοστοδεύτεροαυτόπαράδειγμα,γιαναδείξουμε πώςβάζειστονκαθαρώςπαραδοσιακότρόποτηνπροσωπικήτουσφραγίδαο ερμηνευτής. Ο επιμελητής τού ψηφιακού δίσκου Βασίλης Πολύζος, από την πλούσια συλλογή τού οποίου παραχωρείται το υλικό προς έκδοσιν, παρατηρείστοσυνοδευτικόέντυπο: «Η εμμελής απαγγελία τού Αποστόλου αυτού είναι μία από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες κειμένου που έχω ποτέ ακούσει. Η κλασσική λιτότητατούαυτοσχεδισαμούκαιηευαισθησίατήςεκφραστικήςπαλέταςτού ερμηνευτή παραπέμπουν, ως καλλιτεχνικό ανάλογο, στην έξοχη τέχνη τού Laurence Olivier, όταν απαγγέλλει τον περίφημο μονόλογο τού Άμλετ, στην δεύτερηπράξητούομώνυμουέργου». Μία βασική καινοτομία στην μουσική δομή τής εν λόγω απαγγελίας είναιότιτοπρώτομέρος,πουκαλύπτειταεπεισόδιατήςσυλλήψεωςκαιτής απολογίαςτούστεφάνου,αποδίδεταιστονπαραδοσιακότρόπο.ενώγιατην κατακλείδα τού κειμένου, το επεισόδιο τής θανατώσεως, επιλέγεται ο πλάγιος Α ήχος μινόρε. Με αυτήν την ρηγμάτωση τού παραδοσιακού κώδικααπαγγελίαςαπελευθερώνεταιόληηδραματικότητατήςαφήγησης. Στοπρώτομέροςητεχνοτροπίαείναιεξαιρετικάλιτήκαιαφαιρετική, κινείταισταόριασχεδόντήςέντεχνηςανάγνωσης.οικραδασμοίτήςφωνής, ο ρυθμός τής εκφοράς και η χρήση των παύσεων παίζουν τον ρόλο τους καλύπτονταςτιςανάγκεςπουεπιφέρειηλιτότητα 10.Μίαδεύτερηκαινοτομία τής απαγγελίας αυτής είναι το γεγονός ότι η τονική βάση σταδιακώς ανεβαίνει. Με έναν αριστοτεχνικό πράγματι τρόπο, χωρίς μεταβολή στον ήχο, αλλά μέσα στο πλαίσιο τού κλιτού, με μιαν ομαλή αλλά αύξουσα συνεχώςχρήσηοξυτέρωνφθόγγων,τοτονικόεπίπεδοαρχίζειναανεβαίνει, για να αποδώσει «την δραματική πύκνωση τής ομιλίας, τον συσσωρευμένο ηλεκτρισμότήςατμόσφαιρας». Στοδεύτερομέρος,εκείακριβώςπουξεκινάολιθοβολισμός,εισάγεται «το δυσμικό χρώμα τού μινόρε, αποτυπώνοντας σε έναν ανερμήνευτο συγκερασμότηνφρίκητούφόνουκαιτηνεγκαρτέρησητούμάρτυρα». 11 Εν συνεχεία θα παραθέσουμε ένα δεύτερο παράδειγμα από τον ίδιο ψηφιακό δίσκο. Πρόκειται για τον Απόστολο τής Ανάστασης τήςταβιθά σε ήχο Γ. Στο εν λόγω ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων

6 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 235 εξιστορείταιέναθαύμα. 12 Πάλιοεπιμελητήςσχολιάζει«μερικάμόνοσημεία τήςαπαγγελίας,όπουολόγοςγίνεται σαρξμουσική καιομελωδόςβλέπει κατάτονστίχοτούελύτη τηναλληλουχίατωνκρυφώννοημάτων»: «πάσαιαιχήραικλαίουσαι»:υπόκωφοςθρήνοςδιατρέχειτουπερώον όπουκείταιηνεκρήταβιθά. «εκβαλώνδεέξωπάνταςοπέτρος»:τοαποστολικόκύρος. «Ταβιθάανάστηθι»:ηδύναμημιαςεγερτήριαςπροσταγής. «ιδούσατονπέτρονανεκάθησεν»:ηκίνησητούσώματοςπου ανασηκώνεται. «γνωστόνδεεγένετοκαθ όληςτήςιόπης»:ηχρονικήδιαστολήτής μουσικήςφράσηςαποδίδειτηναπόστόμασεστόμααναγγελίακαι διάδοσητήςανάστασης. Το θαύμα έχει συντελεσθεί και μαζί του η σοφή διαίσθηση τού δημιουργούέκανετοθαύματης! Θα κλείσουμε τις ενδεικτικές αυτές αναφορές με τον περίφημο Ύμνο τής Αγάπης. 13 Ο Μανώλης Χατζημάρκος έχει μελοποιήσει και ερμηνεύσει τον«ύμνο τής Αγάπης», πέρα τής καθιερωμένης εμμελούς απαγγελίας, και σε ήχο πλάγιο Α (μινόρε). 14 Μάλιστα ο δημιουργός καταγράφει την συγκεκριμένησύνθεσηστοεκδοτικόέργοτου. 15 Το μέλος αυτό γνώρισε ευρύτατη διάδοση, και θεωρείται ως μία από τιςπλέονχαρακτηριστικέςσυνθέσειςτούμανώληχατζημάρκου.εξάλλουο εν λόγω«ύμνος» έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, χάρις και στονγνωστότραγουδιστήπέτρογαϊτάνο,οοποίοςτονψάλλεισυνεχώςστις συναυλίες του. Πληροφορούμεθα δε ότι ότι η μελωδική του εκτέλεση προετοιμάζεται να γίνει σε παγκόσμια έκδοση με μετάφρασή του σε άλλες γλώσσες,πάντοτεστομέλοςτούμανώληχατζημάρκου. Πέρα δε τού συγκεκριμένου «Ύμνου», είναι γνωστό ότι πάνω στο μουσικόιδίωματούπλαγίουα ήχου μινόρεομανώληςχατζημάρκοςέχει συνθέσει αρκετά εμπνευσμένα μέλη, καθώς και πολλές εμμελείς απαγγελίες αποστόλων, που αποτελούν υπέροχα δείγματα τής τέχνης του, ασυλλήπτουπράγματικάλλους. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Συμπερασματικά οι ερμηνείες τού Μανώλη Χατζημάρκου στα αποστολικά αναγνώσματα εισάγουν και καθιερώνουν ένα ιδιαίτερο, μοναδικό είδος στην Βυζαντινή Μουσική, το οποίο, πέρα τής αισθητικής απολαύσεως που προσφέρει, παρουσιάζει μέγα μουσικολογικό ενδιαφέρον καιαξίζειπεραιτέρωμελέτηςκαιπροσοχής.

7 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 236 Απότηνάλληπλευράσυμβάλλουνκαθοριστικάστηνδιασάφησητού ερωτήματοςανπρέπειναπαραμείνουμεστονκλιτότρόποπουέρχεταιαπό τηναρχαίαπαράδοσηήσυγχωρούμεθαναδοκιμάζουμεκαιάλλουςτρόπους. Η απάντηση είναι μεν σαφής, όχι όμως και πλήρης! Υπό την έννοια ότι θα εδικαιούμεθα να προχωρούμε σε τέτοιους πειραματισμούς, αν είχαμε την σοφία,τηνπείρακαιτοταλέντοεκείνου! Επειδή όμως η περίπτωση τού Μανώλη Χατζημάρκου είναι μοναδική εξαίρεσηστηνβυζαντινήμουσικήιστορία,οφείλουμεκάθεφοράναείμαστε πολύπροσεκτικοίστουςπειραματισμούςμας.άλλωςθακαταλήξουμεστους άπειρους ακροβατισμούς, στις φρικτές και ανέμπνευστες ακροάσεις που υφιστάμεθααπόδωκαιαπόκει,συχνάπυκνά!ούτεφυσικάημίμησηείναιο ενδεδειγμένοςτρόπος.γιατίκαταλήγεικαιαυτήσεφρικώδηπαραποίηση... Αναμφίβολαχρειάζονταιπλατιάγνώσηκαιπολλήδουλειά.Καιτότεο καλλιτέχνηςξέρειναβάζειαπόμόνοςτουταόρια.καιενπάσηπεριπτώσει, όταν δεν αισθάνεται κανείς έτοιμος, υπάρχει η ασφαλής λύση τού κλιτού τρόπου, που και σοβαρή είναι και αξιοπρεπής παραμένει και κινείται στα μονοπάτιαπουεπιτάσσειηαρχαίαπαράδοση. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1. Αντωνίου Ε. Αλυγιζάκη «Η εκφωνητική ψαλτική πράξη. Τα χύμα και ταεκφώνως αναγνώσματα».πρακτικάα Πανελληνίου Συνεδρίου Ψαλτικής Τέχνης Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2000, σ ΑλεξάνδρουΠαπαδιαμάντηΆπαντα,έκδ.Δόμος,τόμοςΕ 1988,σ Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζηζιούλα «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην ορθόδοξη λατρεία», Σύναξη, τχ. 71, Ιούλιος Σεπτέμβριος1999,σσ Γεωργίου Μπαμπινιώτη «Απορίες εκκλησιαζομένου», Το Βήμα, Κυριακή11Αυγούστου Κωνσταντίνου Ψάχου Λειτουργικόν, Παράρτημα Φόρμιγγος, μουσικόνέτοςα,περίοδοςβ,εναθήναις1905,σσ.63 68και Το φαινόμενο είναι ήδη διαδεδομένο από τον 19ο αιώνα. Πβ. Χριστοδούλου Γεωργιάδου Κεσσανιέως «Δοκίμιον εκκλησιαστικών μελών»,αθήνησι Μανώλη Χατζημάρκου «Μελωδική Ανθοδέσμη», τόμος Γ Η Θεία Λειτουργία,Αθήναι1988,σσ.67 70και71 74.

8 Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page Δισκοθήκη«Ζωή»,Χαιρετισμοί.«Άσπιλε».Δίσκος33ΥΒΞ CD Μανώλης Χατζημάρκος Απόστολοι και Κρατήματα. Ζωντανές ηχογραφήσεις Σε κάποιες φράσεις (λ.χ. «μάρτυρας ψευδείς») η εμμέλεια αποβάλλεται εντελώς, οι λέξεις εκφέρονται ξερές, εκφράζοντας την αποδοκιμασία τού ερμηνευτή. Ενώ σε άλλες φράσεις το μέλος «εμπλουτίζεταιμεχρωματικούςυπαινιγμούςαγαθότηταςκαιελέους» (λ.χ.«ωσείπρόσωποναγγέλου»). 11. Τα εντός εισαγωγικών σχόλια ανήκουν στον επιμελητή τού ανωτέρωψηφιακούδίσκουβασίληπολύζο. 12.CDΜανώληςΧατζημάρκοςΑπόστολοικαιΚρατήματα,έ.α. 13.Δισκοθήκη«Ζωή»,ΜυρίπνοαΆνθη.ΠροςΚορινθίουςΑ Επιστολής Παύλου Δίσκος 33 ΥΒΞ 58. Αναπαραγωγή και στο συλλεκτικό CD ΔίπλωμαΜουσικοδιδασκάλου. 14. Μαρτυρείται ότι το εν λόγω αποστολικό ανάγνωσμα είναι ηχογραφημένο σε ιδιωτικές συλλογές σε όλους τους ήχους. Έχει επίσηςεκδοθείκαιστονα ήχοκαισυμπεριελήφθηστοcdμανώλης Χατζημάρκος Απόστολοι και Κρατήματα. Ζωντανές ηχογραφήσεις ,πουπροανεφέρθη. 15.ΜανώληΧατζημάρκου«ΜελωδικήΑνθοδέσμη»,τόμοςΒ Αθήναι 1985,σσ

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος Προσκύνημα στο Άγιον Όρος Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 2 Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 7 ΟΜΙΛΙΕΣ... 11 Άγιον Όρος και Ευρωπαϊκή Κοινότης... 11 Η Σπουδαιότητα του Αγιορειτικού Μοναχισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ Eugene T. GENDLIN University of Chicago, U.S.A Αυτό το άρθρο είναι μια αναθεωρημένη έκδοση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: Ο 3 ΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ο 20 ος αιώνας έχει μείνει στην Ιστορία ως ο αιώνας δυο φοβερών, πολυαίματων Παγκόσμιων Πολέμων,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 18. Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στο ποιητικό έργο του Γιωσέφ Ελιγιά 22 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 23

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 18. Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στο ποιητικό έργο του Γιωσέφ Ελιγιά 22 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 23 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 12 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 18 Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στο ποιητικό έργο του Γιωσέφ Ελιγιά 22 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 23 Η Ρωμανιώτικη Ισραηλιτική Κοινότητα των Ιωαννίνων 24 Η

Διαβάστε περισσότερα

π. Κυριακού Τσουρού, Δ/ρος Θεολογίας, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων.

π. Κυριακού Τσουρού, Δ/ρος Θεολογίας, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων. Η ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΩΣ ΑΤΡΑΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ π. Κυριακού Τσουρού, Δ/ρος Θεολογίας, Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων. Πηγή: περ. Διάλογος, τ. 13 19 Το φαινόμενο της νεο ειδωλολατρίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο θέμα Εκκλησία και Νεολαία αναφέρονται σήμερα όλοι οι λειτουργοί της Εκκλησίας, τα εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ. «Ένα μουσείο για τον σύγχρονο, υπαρκτό

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ. «Ένα μουσείο για τον σύγχρονο, υπαρκτό ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Ένα μουσείο για τον σύγχρονο, υπαρκτό και γοητευτικό ρομαντισμό της Λεμεσού» Tου Μίμη Σοφοκλέους Επιστημονικού διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (http://spithes.wordpress.com) (με μερικές τροποποιήσεις) 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αν και στον πολύ κόσμο είναι γνωστή η πρακτική εφαρμοσμένη αστρολογία, δηλαδή οι γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΗΘΗ ΚΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΦΗ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Επιμέλεια απαντήσεων: Κοντογιαννίδου Γαβριέλα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Γιώργου Σεφέρη, «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου» Με βάση τη μορφή, το περιεχόμενο, τον τίτλο, τον τόνο, τη χρονολογία

Διαβάστε περισσότερα

YΠOΛOΓIΣTEΣ KAI APXAIOΓNΩΣIA: TO ΠAPAΔEIΓMA TOY «ΠEPΣEA» Παρά τα όσα κατά καιρούς λέγονται και γράφονται, οι σχέσεις των

YΠOΛOΓIΣTEΣ KAI APXAIOΓNΩΣIA: TO ΠAPAΔEIΓMA TOY «ΠEPΣEA» Παρά τα όσα κατά καιρούς λέγονται και γράφονται, οι σχέσεις των Λάμπρος Πόλκας YΠOΛOΓIΣTEΣ KAI APXAIOΓNΩΣIA: TO ΠAPAΔEIΓMA TOY «ΠEPΣEA» Ι. Προλεγόμενα Παρά τα όσα κατά καιρούς λέγονται και γράφονται, οι σχέσεις των εκπροσώπων των κλασικών σπουδών με τα επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλος Παπαδόπουλος Πρεσβύτερος (Αρ. Μητρώου: 358) ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τέλλος Παπαδόπουλος Πρεσβύτερος (Αρ. Μητρώου: 358) ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τέλλος Παπαδόπουλος Πρεσβύτερος (Αρ. Μητρώου: 358) ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ;

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; ΕΑΠ ΕΛΠ40 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) Αντώνης Β. Γκαλίτσιος Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ, ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ Αθανασίου Γ. Βουδούρη ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ (1430 1912) Θεσσαλονίκη 2008 Αθανασίου Γ. Βουδούρη ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Δ Ε Κ Α Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι Ο Ρ Κ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Α Μ Α Ν Τ Α Μ Π Α Ν Τ Ρ Α Εκπομπή Εναδικής Αγάπης Ευλογίας από την καρδιά του Βούδα. Ο Ι Δ Ε Κ Α Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι Ο Ρ Κ Ο Ι Τ Ο Υ Β Ο Δ Ι Σ Α Τ Τ Β Α Μ Α Χ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. Επιμέλεια: Κώστας Γιαννακίδης Λαμπρινή Χ. Θωμά. [[http://flashfiles.flash.gr/flash/rid18/996.asp]]

H ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. Επιμέλεια: Κώστας Γιαννακίδης Λαμπρινή Χ. Θωμά. [[http://flashfiles.flash.gr/flash/rid18/996.asp]] H ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ Επιμέλεια: Κώστας Γιαννακίδης Λαμπρινή Χ. Θωμά [[http://flashfiles.flash.gr/flash/rid18/996.asp]] Στις 29 Μαϊου 1453, ο Μεχμέτ Β πέρασε έφιππος την πύλη της Ανδριανούπολης και μπήκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΔΑ: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΣΟΥΔΑ: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ 1 ΣΟΥΔΑ: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ ο έτος 2002 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στον χώρο της ελληνικής εκδοτικής δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Ντίνια Μαρία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Ανιστόρητον, τόμ. 7 (2007-2009) αρ. 25 1 Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Κωνσταντίνος Μπέλσης, υποψ. διδάκτ. Πάντειο Πανεπιστήμιο Το δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα αποτελεί μία πολύ παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ τής κ. Ελένης Ανδρουλάκη Ορισμοί Ο όρος «γιόγκα» προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα «yuj» (γιούτζ) και «σημαίνει συνάντηση,

Διαβάστε περισσότερα

Σε Αναζήτηση του Κωνσταντίνου Μάνου. Συγγραφέα του Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην 1801

Σε Αναζήτηση του Κωνσταντίνου Μάνου. Συγγραφέα του Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην 1801 Σε Αναζήτηση του Κωνσταντίνου Μάνου Συγγραφέα του Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην 1801 Αθήνα 2011 Πρόλογος Λίγο νωρίτερα από το 1801 ένας νεαρός Φαναριώτης καταπιάνεται με τη συγγραφή ενός ποιμενικού ειδυλλίου.

Διαβάστε περισσότερα

LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität zu Kiel

LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität zu Kiel DER NEUE PAULY: ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ O ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität

Διαβάστε περισσότερα