فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در"

Transcript

1 فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی آن قدر یادگرفت که توانست در فلورانس به دانشجویان درس بدهد. در سال 1586 رساله کوتاهی با عنوان ترازوی کوچک نوشت و در آن همان استداللی را بازسازی کرد که معتقد بود ارشمیدس با استفاده از آن توانسته است بفهمد که زرگر سازنده تاج شاهی هرون در ساخت آن فلزی سبک تر از طال را هم به کار برده است. در سال 1589 به استادی ریاضیات در دانشگاه پیزا منصوب شد. در فاصله سال های 1589 تا 159 به باالی برج پیزا رفت و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با وزن های مختلف همه با هم به زمین سقوط می کنند. گالیله در سال 159 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در سال 1597 اولین نشانه های دل سپردگی او به نظریه کوپرنیک دیده می شود. در حدود سال 160 گالیله شروع به آزمایش های سقوط اجسام کرد و در سال 1609 موفق به ساخت تلسکوپی با بزرگنمایی 9 برابر شد. ادامه زندگی نامه گالیله را در CD ضمیمه کتاب ببینید. 1

2 هدف های آموزشی فصل انتظار می رود دانش آموزان با مطالعه این فصل مفاهیم زیر را فرا بگیرند: چگونه حرکت بر خط راست بر حسب سرعت متوسط سرعت لحظه ای شتاب متوسط و شتاب لحظه ای توصیف می شود. نمودارهای مکان بر حسب زمان سرعت برحسب زمان و شتاب بر حسب زمان چگونه تفسیر می شوند. وقتی شتاب ثابت نیست حرکت بر خط راست چگونه تحلیل می شود. مکان جسم در یک بعد و دو بعد چگونه با استفاده از بردار مکان نمایش داده می شود. چگونه با دانستن مسیر جسم سرعت برداری آن تعیین می شود. شتاب برداری چگونه محاسبه می شود. مسیر خمیده یک پرتابه چگونه توصیف می شود. 1 ١ حرکت در یک بعد راهنمای تدریس: دانش آموزان در فیزیک و آزمایشگاه تا حدود زیادی با تحلیل حرکت جسم در یک بعد و معادله های مربوط به آن آشنا شده اند. آنچه این بخش را نسبت به دانسته های قبلی دانش آموزان متمایز می سازد سازوکار برداری است که برای توصیف حرکت به کار رفته است. دانش آموزان باید توجه کنند که گزینش جهت محور مختصات اختیاری است و هنگامی که این گزینش را انجام دادند هنگام تعبیر عالمت کمیت های مختلف حرکت باید به آن نظر داشته باشند. برای آن که بین دانسته های قبلی دانش آموزان و مفاهیم این بخش ارتباط معنی داری برقرار کنید مثال های زیر یا هر مثال دیگری را که مناسب می دانید مطرح کنید. مثال پیشنهادی معادله حرکت جسمی روی خط راست در SI با رابطه زیر بیان میشود: x = t - 4t + 1 الف( بردار مکان جسم را در لحظههای = 0 1,, 3, t ثانیه روی محور x نمایش دهید. ب( نمودار مکان زمان )t x( - آن را رسم کنید.

3 حل: الف( با توجه به معادله حرکت جسم جدول زیر را کامل می کنیم. t(s) از مقادیر به دست آمده در جدول باال بردار مکان جسم در لحظه های مورد نظر در شکل های الف ب پ و ت رسم شده است )الف( )ب( )پ( )ت( شکل 1 ب( با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول نمودار مکان زمان جسم در شکل رسم شده است t(s) شکل مثال پیشنهادی 3 حل: مسیر حرکت جسم را در مثال باال رسم کنید. با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول مثال باال مسیر حرکت جسم در شکل 3 رسم شده است شکل 3 توجه کنید که در شکل ٣ باید مسیر روی محور x رسم شود ولی برای نمایش بهتر مسیر آن را به صورتی که در شکل با نقطه چین نشان داده شده است رسم کرده ایم.

4 تمرین 1 1 حل: الف( با توجه به معادله حرکت جسم جدول زیر را کامل می کنیم. t(s) با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول نمودار مکان زمان جسم در شکل 4 رسم شده است t(s) شکل 4 ب( با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول باال بردار مکان جسم در لحظه های مورد نظر در شکل های 5 الف ب و پ رسم شده است )الف( )ب( )پ( شکل 5 4

5 x سرعت متوسط راهنمای تدریس: پس از بررسی مفهوم سرعت متوسط خوب است توجه دانش آموزان را به چند قاعده ساده در خصوص سرعت متوسط در امتداد محور x جلب نمایید: هرگاه x مثبت و روبه افزایش باشد یا منفی بوده و در حال کمتر منفی بودن باشد ذره در جهت x+ در حرکت است و vx مثبت است. هرگاه x مثبت و رو به کاهش باشد یا منفی بوده و در حال بیشتر منفی بودن باشد ذره در جهت x- در حرکت است و v منفی است. مثال پیشنهادی و معادله مکان زمان جسمی که روی خط راست حرکت می کند در SI به صورت زیر بیان می شود. x = t 3-4 t + سرعت متوسط متحرک را در 4 ثانیه اول حرکت حساب کنید. حل: مکان متحرک در لحظههای = 0 1 t و 4 = t ثانیه به ترتیب برابر است با: x 1 = * 0-4 * 0 + = m x = * * 4 + = 114 m در این صورت جابه جایی متحرک در بازه زمانی Δt = 5 s برابر است با: Δx = x -x 1 =114-=11m به این ترتیب سرعت متوسط متحرک برابر است با: v x x 11 = = = 8 ms t 4 تمرین پیشنهادی اتومبیلی روی یک خط راست در راستای جاده ای حرکت می کند. فاصله اتومبیل از یک عالمت توقف در جاده به صورت تابعی از زمان با معادله زیر داده می شود. x (t) = αt - βt 3 که در آن α 1/5= m / s و β 0/05= m / s 3 است. سرعت متوسط اتومبیل را در هریک از بازه های زمانی زیر محاسبه کنید. الف( از = 0 t تا.t = s ب( از = 0 t تا.t = 4 s پ( از t = s تا.t = 4 s پاسخ: الف(.+/8 m/s ب(.+5/ m/s پ(.+7/6 m/s 5

6 سرعت لحظه ای راهنمای تدریس: نکته مهمی که در این قسمت دانش آموزان باید به آن توجه کنند این است که واژه لحظه در فیزیک با تعریف محاوره ای آن قدری متفاوت است. ممکن است عبارت»تنها یک لحظه طول می کشد«را در مواردی به کار بریم که در واقع منظور یک بازه زمانی کوتاه است. ولی در فیزیک لحظه به هیچ وجه طول نمی کشد و لحظه به یک تک مقدار از زمان اشاره دارد. یافتن سرعت لحظه ای از نمودارt x: - در اینجا فرصتی است تا این موضوع با مثال های بیشتری برای دانش آموزان تبیین گردد. همانطور که در کتاب درسی نیز اشاره شده است در نمودار مکان زمان برای حرکت راست خط سرعت لحظه ای x در هر نقطه با شیب خط مماس بر منحنی در آن نقطه برابر است. بسته به این که شیب خط مماس به چه نحوی باشد سرعت لحظه ای می تواند مثبت منفی یا صفر باشد. شکل 6 این سه امکان مختلف را نشان می دهد. در شکل 6 حرکت یک ذره در واقع به دو شیوه ترسیم شده است: )الف( در نمودار x - t و )ب( در نمودار حرکت. نمودار حرکت مکان ذره در زمان های مختلف را همراه با پیکان هایی که نشان دهنده سرعت ذره در هر لحظه اند نشان می دهد. شیب صفر = 0 x v الف( نمودار x - t شیب منفی ب( حرکت ذره ذره در 0< x است و در جهت x+ حرکت می کند. از t A تا t B بر سرعت خود می افزاید. v x > 0 و از t B تا t C از سرعت خود می کاهد. سپس در t C به طور لحظه ای می ایستد. شیب مثبت v x < 0 هر چه شیب نمودار x - t یک جسم )چه مثبت چه منفی( بیشتر باشد. بزرگی سرعت آن در جهت x مثبت یا منفی بیشتر خواهد بود. از t C تا t D در جهت x- بر سرعت خود می افزاید. و از t D تا t E در جهت x- از سرعت خود می کاهد. شکل 6 6

7 پرسش پیشنهادی شکل 7 نمودار x - t حرکت ذره ای را در امتداد خط راست نشان می دهد. الف( مقدارهای سرعت ذره v x را در نقطه های R Q P و S از مثبت ترین تا منفی ترین مرتب کنید. ب( در چه نقطه هایی v x مثبت است پ( در چه نقطه هایی v x منفی است ت( در چه نقطه هایی v x صفر است ث( بزرگی سرعت ذره را در نقطه های R Q P و S از سریع ترین تا کند ترین مرتب کنید. شکل 7 پاسخ: الف( S Q P و.R ب( درنقاطی که شیب نمودار مثبت است. پ( در نقاطی که شیب نمودار منفی است. ت( در نقاطی که شیب نمودار صفر است. ث( Q P R و S در جایی که نمودار تندترین شیب )چه مثبت چه منفی( را دارد مقدار سرعت بیشترین و هر جا شیب صفر باشد سرعت صفر است. 7

8 مثال پیشنهادی معادله مکان زمان متحرکی در SI به صورت x = 8 t - t است. الف( نمودار x - t این متحرک را بین = 0 t و t = 5 s رسم کنید. ب( به کمک نمودار x - t سرعت متوسط متحرک را در این بازه زمانی به دست آورید. پ( سرعت متحرک در لحظه t = s چقدر است حل: الف( نمودار مکان زمان متحرک با استفاده از نقطه یابی در شکل 1 9 رسم شده است. ب( با توجه به نمودار شکل 8 شیب خط OA برابر سرعت متوسط است. به این ترتیب داریم: v x x 10 = = = ms t 5 پ( به دو روش می توان سرعت متحرک را در لحظه t = s به دست آورد. با توجه به نمودار x - t در شکل 8 شیب خط مماس بر منحنی در لحظه t = s صفر است. در نتیجه سرعت متحرک در این لحظه صفر است. روش دوم با استفاده از معادله سرعت متحرک است. در این صورت داریم: v x dx = = 8 4 t dt v x = 8-4 * =0 در نتیجه در لحظه t = s داریم: t(s) vx x t(s) 8 10 t A شکل 8 8

9 تمرین های پیشنهادی اتومبیلی در پشت چراغ راهنمایی ایستاده است. پس از سبز شدن چراغ در راستای جاده مستقیمی به حرکت درمیآید بهطوری که فاصله آن از چراغ با معادل ه x = bt + ct 3 داده میشود که در آن b = /4 m/s و c =0/1 m/s 3 است. الف( سرعت متوسط اتومبیل را در بازه زمانی از = 0 t تا t = 10 s محاسبه کنید. ب( سرعت لحظهای اتومبیل را در = 0 t t = 5 s و t = 10 s محاسبه کنید. پ( این اتومبیل چه مدت پس از شروع حرکت دوباره میایستد پاسخ: الف( 1. m/s ب( ٠ m/s m/s 15 و.1 m/s پ(.13/3 s شخصی از خانه خود خارج شده و در امتداد خط راست شروع به پیادهروی میکند. پس از 5 دقیقه باران شروع به باریدن میکند و شخص به خانه باز میگردد. فاصله شخص از خانهاش به صورت تابعی از زمان در شکل 9 نشان داده شده است. در کدامیک از نقطههای نشان داده شده سرعت شخص الف( صفر است ب( ثابت و مثبت است پ( ثابت و منفی است ت( بزرگی آن رو به افزایش است ث( بزرگی آن رو به کاهش است پاسخ: الف( نقطه.IV ب( نقطه I. پ( نقطه V. ت( نقطه.II و ث( نقطه.III شکل 9 توپی روی خط راستی )محورx ( حرکت می کند. نمودار شکل 10 سرعت این توپ را به صورت تابعی از زمان نشان می دهد. 9

10 الف( بزرگی سرعت متوسط )مسافت پیموده شده بر زمان( و سرعت متوسط توپ در طی 3 ثانیه نخست چقدر است ب( فرض کنید که توپ به گونه ای حرکت می کرد که آن بخش از نمودار که مربوط به بعد از s است به جای 3+ m/s برابر 3- m/s می بود. بزرگی سرعت متوسط و سرعت متوسط توپ را در این مورد حساب کنید. شکل ١٠ پاسخ: الف( /33 m/s و./33 m/s ب( /33 m/s و.0/33 m/s پرسش پیشنهادی شکل 11 نموداری از مکان ذره روی محور x بر حسب زمان است. الف( در زمان 0= t عالمت مکان ذره چیست ب( آیا سرعت ذره در هر یک از لحظه های t = s t = 1 s و t = 3 s مثبت است یا منفی یا صفر است پ( این ذره چند بار از نقطه 0= x عبور می کند شکل 11 10

11 تمرین پیشنهادی مکان ذره ای که در راستای محور x حرکت می کند برحسب cm با x = 9/75 + 1/50 t 3 داده شده است که در آن t برحسب ثانیه است. مطلوب است محاسبه : الف( سرعت متوسط درحین بازه زمانی t = s تا.t = 3 s ب( سرعت لحظه ای در t. = s پ( سرعت لحظه ای در t. = 3 s ت( سرعت لحظه ای در t. = /5 s ث( سرعت لحظه ای هنگامی که ذره وسط مکان های خود در t = s و t = 3 s قرار دارد. پاسخ: الف( /85 cm/s ب( 18/0 cm/s پ( 40/5 cm/s ت( 8/1 cm/s و ث(.30/3 cm/s شتاب متوسط و شتاب لحظه ای راهنمای تدریس: یکی از مشکالتی که از نظر درک مفهومی دانش آموزان معموال با آن مواجه اند اشتباه گرفتن مفهوم شتاب و سرعت به جای یکدیگر است. دانش آموزان باید توجه کنند که: سرعت توصیف می کند که مکان یک جسم با زمان چگونه تغییر می کند. همچنین می گوید که جسم چقدر سریع و در چه جهتی حرکت می کند. در حالی که شتاب توصیف می کند که سرعت چگونه با زمان تغییر می کند. همچنین می گوید که جهت حرکت و بزرگی سرعت چگونه تغییر می کند. به خاطر سپردن این گزاره می تواند برای دانش آموزان سودمند باشد که»ارتباط شتاب با سرعت همانند ارتباط سرعت با مکان است.«همچنین گزاره»همان گونه که سرعت آهنگ تغییر مکان با زمان را توصیف می کند شتاب نیز آهنگ تغییر سرعت با زمان را به دست می دهد.«بیانی دیگر از ارتباط این کمیت ها نسبت به یکدیگر است. نمودار شکل 1 نمودار مفیدی برای نشان دادن شتاب های متوسط و لحظه ای است که خالصه ای از مطالب این بخش را در بردارد. 11

12 شتاب متوسط x یک جسم در جابه جایی در راستای محور x برابر است با شیب خطی که نقطه های متناظر روی نمودار سرعتx ( v av ) برحسب زمان )t( را به هم متصل می کند. شیب مماس بر منحنی v x - t در یک نقطۀ معین برابر شتاب لحظه ای x در آن نقطه است. شیب = شتاب متوسط شکل 1 a x و :v x عالمت جبری هشدار در خصوص عالمت های a x به تنهایی درباره اینکه سرعت جسم رو به افزایش است یا a x را با هم باید کاهش اطالعی به ما نمی دهد. عالمت های v x و مقایسه کرد. هرگاه v x و a x هم عالمت باشند سرعت جسم رو به افزایش است. اگر هر دو مثبت باشند جسم با سرعت رو به افزایش در جهت مثبت x در حرکت است. اگر هر دو منفی باشند جسم با سرعت v x که منفی تر و منفی تر می شود در جهت منفی x در حرکت است و باز هم بزرگی سرعت آن رو به افزایش است. a x دارای عالمت های مخالف هم باشند سرعت اگر v x و a x منفی باشد جسم با جسم رو به کاهش است. اگر v x مثبت و سرعت رو به کاهش در جهت مثبت حرکت می کند. اگر v x منفی a x مثبت باشد جسم در جهت منفی x با سرعت v x که کمتر و و کمتر منفی می شود در حرکت است و باز هم بزرگی سرعت آن رو به کاهش است.برخی از این وضعیت در شکل 13 نشان داده شده اند. )الف( نمودار v x - t ذره ای که روی محور x حرکت می کند. شیب صفر: = 0 x a شکل 13 الف هر چه شیب نمودار v x - t یک جسم تندتر باشد )مثبت یا منفی( شتاب جسم در جهت x مثبت یا منفی بیشتر است. a x شیب مثبت: 0> شیب منفی: >0 x a 1

13 )ب( مکان سرعت و شتاب ذره روی محورx جسم در 0< x و در حرکت در جهت ( v x 0> ) - x و در حال کاستن از سرعت خود است ( x v و a x دارای عالمت مخالف(. جسم در 0< x بهطور لحظهای ساکن است ) 0= x v) و در آستانۀ حرکت در جهت +x است <0( x.) a جسم در 0> x و در حرکت در جهت v) x 0< ) + x است و سرعت آن بهطور لحظهای بدون تغییر است )0= x (. a جسم در 0> x بهطور لحظهای ساکن است ) 0= x v) و در آستانۀ حرکت در جهت -x است >0( x.) a جسم در 0> x و در حرکت در جهت ( v x 0> ) - x و در حال افزایش سرعت است ( x v و a x هم عالمتاند(. شکل 13 ب )الف( نمودار x - t شیب صفر: =0 x v انحنا به طرف پایین: 0< x a شیب منفی: 0> x v انحنا به طرف باال: 0> x a همچنین در شکل 14 نمودار x - t متحرکی نشان داده شده است که در امتداد محور x در حرکت است. شیب مثبت: >0 x v a x انحنا صفر: 0= شیب مثبت: >0 x v انحنا به طرف باال: 0> x a شیب منفی: <0 x v انحنا صفر: =0 x a شکل 14 الف جسم در 0< x در حال حرکت در جهت v) x 0< ) + x با سرعت رو به افزایش ( x v و a x هم عالمت(. جسم در = 0 x در حال حرکت در جهت v) x 0< ) + x سرعت بهطور لحظهای بدون تغییر) 0 =.) a x جسم در < 0 x بهطور لحظهای ساکن ) 0= x v) و در آستانۀ حرکت در جهت.)a x >0( - x جسم در < 0 x در حال حرکت در جهت v x 0> ) - x ) سرعت بهطور لحظهای بدون تغییر) 0 = x.) a )ب( حرکت جسم 13 جسم در < 0 x در حال حرکت در جهت ( v x 0> ) - x با سرعت رو به کاهش) v x و a x با عالمت های مخالف (. شکل 14 ب

14 ساده ترین نوع حرکت شتابدار که دانش آموزان در فیزیک )( و آزمایشگاه با برخی از جوانب آن آشنا شدند حرکت راست خط با شتاب است. نمودار شکل 15 می تواند مرور مناسبی باشد بر مفاهیم این حرکت. این شکل نمودار حرکتی است که مکان سرعت و شتاب را برای ذره ای که با شتاب ثابت حرکت می کند نشان می دهد. اگر ذرهای با شتاب a x x ثابت بر یک خط راست حرکت کند. سرعت x آن در بازههای زمانی مساوی به مقدار یکسان تغییر میکند. ولی مکان در بازههای زمانی مساوی به مقدارهای متفاوت تغییر میکند زیرا سرعت در حال تغییر است. شکل 15 تمرین 1 ٢ پاسخ: با توجه به این که شیب خط مماس بر منحنی سرعت زمان برابر شتاب لحظه ای متحرک t( 4 مقدار شتاب t 3 و )t 1 و) است در بازه های زمانی ) 0 و لحظه ای مثبت و در نتیجه بردار شتاب متحرک در t( 3 بردار شتاب t 1 تا جهت محورx است. در بازه زمانی ( متحرک در خالف جهت محورx است. تمرین پیشنهادی شکل 16 نمودار تغییرات شتاب نسبت به زمان یک هواپیما را پیش از برخاستن از روی زمین نشان می دهد. همان طور که دیده می شود شتاب هواپیما در این بازه زمانی چندان ثابت نیست. با این حال می توان فرض کرد که در بازه زمانی صفر تا 18/4 s شتاب آن ثابت و برابر a x = 4/3 m/s ٢ است. الف( سرعت هواپیما در لحظه t = 18/4 s چقدر است )سرعت اولیه هواپیما را صفر بگیرید.( ب( در این بازه زمانی هواپیما چه مسافتی را طی می کند 14

15 پ( نمودارهای شتاب زمان سرعت زمان و مکان زمان هواپیما را رسم کنید. شکل 16 اطالعات شتاب یک هواپیما پیش از برخاستن پاسخ: الف(.Δ x ~ 78 m ب(.v x ~ 79m/s پ( شکل 17 نمودارهای شتاب سرعت و مکان هواپیما را برحسب زمان نشان میدهد. شکل 17 فعالیت 1 ١ الف( مثبت منفی کندشونده منفی. ب( منفی منفی تندشونده مثبت. پ( منفی مثبت کندشونده منفی. 15

16 تمرین های پیشنهادی شکل 18 یک ماشین مسابقهای را در حین کاهش سرعت نشان میدهد. اگر کاهش سرعت با شتاب ثابت باشد با توجه به اطالعات روی شکل مطلوب است. الف( شتاب ماشین. ب( جابهجایی ماشین در این بازه زمانی. پ( نوع حرکت ماشین. پاسخ: الف( -5 m/s. ب(. 61/5 m شکل 18 پ( کندشونده. شکل 19 یک قایق تندرو را نشان میدهد که با شتاب ثابت m/s سرعت خود را افزایش میدهد. با توجه به اطالعات روی شکل مطلوب است: الف( سرعت قایق در لحظه t. = 8 s ب( جابهجایی قایق در بازه زمانی )8 و 0 (. پ( نوع حرکت قایق. پاسخ: الف(. m/s ب( m پ( تندشونده. شکل 19 شکل 0 شکل 1 شکل 0 هواپیمایی را در حال سرعت گرفتن برای بلند شدن از عرشه یک ناوجنگی نشان می دهد. با توجه به اطالعات روی شکل حداقل طول عرشه این ناوجنگی چقدر باید باشد پاسخ: 6 m شکل 1 حرکت موتور سواری را در امتداد مسیری x 1 برابر مستقیم نشان میدهد که شتاب آن در حین جابهجایی +/6 m/s و در حین جابهجایی x برابر -1/5 m/s است. با توجه به اطالعات روی شکل مطلوب است: الف( جابهجایی x ب( نوع حرکت موتور سوار در هریک از جابهجاییهای. x و x 1 پاسخ: الف( m ب( تندشونده کند شونده. 16

17 حرکت سقوط آزاد راهنمای تدریس: از آنجا که دانش آموزان در سال دوم با حرکت سقوط آزاد بدون سرعت اولیه آشنا شده اند ضمن یادآوری فرض هایی که الزم است در نظر بگیریم تا حرکتی را بتوان سقوط آزاد نامید با حل چند مثال مختلف به بررسی جسم در حال سقوط آزاد بپردازید. آزمایش نشان می دهد که اگر بتوان اثرهای مقاومت هوارا نادیده گرفت همه جسم ها در یک مکان خاص بدون توجه به اندازه یا وزن آن ها با شتاب تقریبا ثابتی که جهت آن روبه پایین است سقوط می کنند. اگر عالوه بر این مسافت سقوط در مقایسه با شعاع زمین کوچک باشد و اگر اثرهای اندک ناشی از چرخش زمین را نادیده بگیریم شتاب سقوط جسم ثابت است. حرکت آرمانی ای که با فرض های باال نتیجه می شود با آنکه عالوه بر سقوط شامل باال رفتن نیز می شود سقوط آزاد خوانده می شود. تمرین های پیشنهادی سکه ای را با سرعت اولیه 5 m/s روبه باال در امتداد قائم پرتاپ می کنیم. سرعت آن در فاصله 1/04 m از نقط ه پرتاپ چقدر است )شکل ( پاسخ: در مسیر رفت + /15 m/s و در مسیر برگشت. -/15 m/s 17 شکل ٢

18 توپی را از بام ساختمان بلندی به طور قائم روبه باال پرتاپ میکنید. توپ در نقطهای لب نردههای پشت بام با سرعت روبه باالیی به بزرگی 15 m/s از دست شما رها میشود از آن پس توپ در حال سقوط آزاد است. در راه پایین آمدن توپ درست از کنار نردهها میگذرد. در مکان ساختمان g = 9/8 m/s است. الف( مکان و سرعت توپ را 1s و 4s پس از رها شدن از دستان خود پیدا کنید. ب( سرعت توپ وقتی به فاصله 5 m باالی نردهها میرسد چقدر است پ( ارتفاع بیشینه و زمانی را که توپ به آن ارتفاع میرسد به دست آورید. ت( شتاب توپ در بیشینه ارتفاع چقدر است پاسخ: ابتدا تصویری مطابق شکل 3 )که نمودار حرکت توپ نیز هست( رسم کنید. الف( y = -18/4m و. v y = -4/m/s ب( v y = ± 11/3 m/s عالمت مثبت مربوط به مسیر باال رفتن و عالمت منفی مربوط به مسیر بازگشت است. پ( t = 1/53s و.y = + 11/5 m ت( این یک تصویر نادرست متداول است که حرکت سقوط آزاد در باالترین نقطه سرعت صفر و شتاب هم صفر است. اگر این طور میبود هنگامی که توپ به باالترین نقطه میرسد باید همان جا در میان هوا معلق بماند. از آنجا که شتاب آهنگ تغییر سرعت است اگر در باالترین نقطه شتاب صفر میبود سرعت توپ دیگر تغییری نمیکرد. به این ترتیب شتاب در باالترین نقطه کماکان همان a y = g- = 9/8- m/s است که توپ به هنگام باال رفتن یا پایین آمدن داشته است. شکل 3 مکان و سرعت توپی که بهطور قائم پرتاپ شده است. به منظور روشنی بیشتر مسیر به طرف پایین توپ اندکی از جای واقعی آن به راست جابهجا شده است. نمودارهای مکان و سرعت بر حسب زمان تمرین قبل را رسم کنید. پاسخ: شکل 4 الف نمودار مکان زمان و شکل 4 ب نمودار سرعت زمان را نشان می دهد. 18

19 )ب( شکل 4 )الف( فعالیت پیشنهادی اگر اثرهای مقاومت هوا که بر قطره های در حال سقوط باران عمل می کنند نادیده گرفته شوند آنگاه می توانیم قطره های باران را مانند جسم های در حال سقوط آزاد بدانیم. الف( ابرهای بارانی به طور نوعی حدود 1500 متر باالی زمین هستند. قطره های باران را به صورت جسم های در حال سقوط آزاد در نظر بگیرید و سرعت بر خورد آنها را با زمین تخمین بزنید. مقدار تخمینی خود را بر حسب m/s و km/ h ارائه کنید. ب( با توجه به مشاهدات شخصی خود از باران سرعت واقعی برخورد قطره های باران به زمین را تخمین بزنید. پ( بر اساس پاسخ هایی که به بخش های )الف( و )ب( داده اید آیا نادیده گرفتن اثرهای مقاومت هوا بر قطره های باران در حال سقوط تقریب خوبی است توضیح دهید. فعالیت 1 این فعالیت در واقع آزمایش ساده ای است که به کمک آن می توان زمان واکنش هر شخص را اندازه گیری کرد. چنانچه برای انجام این آزمایش خط کش بلندتری استفاده کنید انجام آن ساده تر است )شکل 5 (.در یک آزمایش نوعی مقدار h = 0 cm به دست آمده است. در نتیجه زمان واکنش برابر است با y = y0 gt h = gt h 0 / m t = = = 0 / s g 9/ 8 m/s شکل 5

20 پرسش های پیشنهادی در حالیکه به نرده های یک پل تکیه داده اید در همان حال که توپی را )بدون سرعت اولیه( رها می کنید توپ دیگری را رو به پایین پرت می کنید. کدامیک از منحنی های شکل 6 سرعت v(t) را برای هریک از حالت های زیر درست نشان می دهد )منحنی های A وB موازی اند به همان ترتیب منحنی های D C و E با هم و منحنی های F و G نیز با هم موازی اند.( الف( توپ رها شده. ب( توپ پرت شده. شکل 6 در شکل 7 یک گلوله که به طور مستقیم روبه باال پرتاپ شده است از سه پنجره به ارتفاع یکسان که در فاصله مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند عبور می کند. این پنجره ها را به گونه ای مرتب کنید که کمیت های زیر در ابتدا دارای بیشترین مقدار باشند. الف( بزرگی سرعت متوسط توپ به هنگام عبور از مقابل آنها. ب( زمانی که طول می کشد توپ از مقابل آنها عبور کند. پ( بزرگی شتاب توپ به هنگام عبور از مقابل آنها. شکل 7 0

21 تمرین پیشنهادی الف( یک توپ باید با چه سرعتی به طور قائم از سطح زمین پرتاپ شود تا به ارتفاع بیشینه 50 m برسد ب( توپ چه مدت در هوا حرکت خواهد کرد پ( نمودارهای v y و a را بر حسب زمان برای توپ رسم کنید.روی دو نمودار اول زمانی را که توپ به ارتفاع 50 m می رسد نشان دهید. پاسخ: الف( 31. m/s ب(.6/4 s 1 دانستنی زمان تعلیق: برخی ورزشکاران توانایی پرش زیادی دارند. چنان مستقیما باال می جهند که گویی با سرپیچی از گرانی»در هوا معلق«اند. اگر از دوستان خود بخواهید که»زمان تعلیق«ورزشکاران معروف را برآورد کنند شاید بگویند زمانی که ورزشکار در هواست و پاهایش از زمین فاصله دارند دو یا سه ثانیه است. اما شگفت آنکه زمان معلق بودن قهرمانان بزرگ همواره کمتر از 1 ثانیه بوده است! زمان طوالنی تر یکی از توهم های بی شمار ما از طبیعت است. توهم دیگر مربوط به ارتفاع عمودی است که یک انسان می تواند بپرد.اغلب همکالسی های شما احتماال نمی توانند بیش از 0/5 متر باال بپرند. آنها می توانند از حصار 0/5 متری بپرند اما برای این کار بدنشان فقط اندکی باال می رود. ارتفاع مانع با ارتفاع»گرانیگاه«کسی که می پرد تفاوت دارد.بسیاری از افراد می توانند از حصاری یک متری بپرند ولی به ندرت کسی می تواند»گرانیگاه«بدن خود را 1 متر باال ببرد.حتی مایکل جوردن Jordan( )Michael ستاره معروف بستکبال در اوج کار خود نمی توانست بدنش را 1/5 متر باال ببرد گرچه به راحتی می توانست به باالتر از ارتفاع 3 متری سبد برسد. بهترین شیوه اندازه گیری قابلیت پرش پرش عمودی ایستاده است. مقابل یک دیوار بایستید و پاهای خود را صاف روی زمین بگذارید و دست های خود را باال ببرید. باالترین نقطه ای را که می توانید به آن برسید عالمت گذاری کنید. سپس باال بپرید و در نقطه اوج خود عالمتی بگذارید. فاصله بین این دو عالمت جهش عمودی شما را نشان می دهد. اگر این مقدار بیش از 0/6 متر باشد استثنایی هستید.

22 فیزیک مسئله بدین قرار است. وقتی باال می پرید نیروی پرش فقط وقتی اعمال می شود که پای شما با زمین در تماس باشد. هرچه این نیرو بزرگتر باشد اندازه سرعت پرتاپ شما بیشتر است و باالتر می پرید سرعت باالسوی شما بالفاصله با آهنگ ثابت g- یا - 10 m/s کاهش می یابد.اندازه سرعت باالسوی شما در نقطه اوج پرش صفر می شود. سپس شروع به افتادن می کنید و درست با همان آهنگ g شتاب می گیرید. اگر همانطور که باال رفتید ایستاده و با پاهای کشیده فرود بیایید زمان صعود شما با زمان سقوط برابر می شود زمان تعلیق زمان باال رفتن به عالوه زمان پایین آمدن است. وقتی در هوا هستید هیچ گونه باال و پایین بردن دست و پا یا حرکت های بدنی دیگر نمی تواند زمان تعلیق شما را تغییر دهد. رابطه بین زمان باال و پایین رفتن و ارتفاع عمودی به صورت زیر است: 1 d = gt اگر ارتفاع عمودی d را بدانیم می توانیم با تغییر ترتیب این عبارت آن را به صورت زیر درآوریم: d t = g اسپود وب Webb( )Spud ستاره بسکتبال امریکایی رکورددار پرش عمودی ایستاده 1/5 متر در سال 1986 است. 1 این ارتفاع در آن هنگام رکورد جهانی بود. بگذارید از ارتفاع 1/5 m برای d و مقدار دقیق تر 9/8 m/s برای g استفاده کنیم. باحل آن برای t نصف زمان تعلیق به دست می آوریم: d ( 1/ 5m) t = = = 0/ 50s g 9/ 8m/s این زمان را دو برابر کنید )زیرا فقط به یک طرف این رفت و برگشت به باال و پایین مربوط می شود( و مشاهده می کنیم که زمان تعلیق اسپود رکوردشکن 1 ثانیه می شود. در اینجا از حرکت عمودی صحبت می کنیم. اما پرش های در حین دویدن چطور زمان تعلیق فقط به سرعت عمودی شخص در آغاز پرش بستگی دارد. در حال پرواز اندازه سرعت افقی کسی که در حال پرش است ثابت می ماند در حالیکه اندازه سرعت عمودی او شتاب می گیرد. فیزیک هیجان انگیز! شکل 8 ١ مقدارm 1/5 برای d بیانگر بیشینه ارتفاع گرانیگاه قهرمان است نه ارتفاع میله. در تعیین قابلیت پرش ارتفاع گرانیگاه کسی که می پرد اهمیت دارد.

23 1 حرکت در دو بعد یا حرکت در صفحه راهنمای تدریس: بیشتر حرکت هایی که در پیرامون ما رخ می دهند یا دو بعدی اند و یا سه بعدی. پرواز پرندگان و هواپیماها حرکت توپ در فضا و حرکت بسیاری دیگر از این نمونه ها یا در دو بعد انجام می شوند و یا در سه بعد. در اینجا باید به دانش آموزان گوشزد نمود که برای بررسی این نوع حرکت ها نمی توان از همان روش هایی استفاده کنیم که برای اجسامی که تنها در راستای خط راست حرکت می کردند به کار بردیم. بلکه نیازمندیم که توصیف و بررسی حرکت را به دو و سه بعد تعمیم دهیم. از آنجا که دانش آموزان در فیزیک سال سوم به انداز ه کافی با بردارها و بردارهای یکه و نحوه کار با آنها آشنا شده اند منطقی به نظر می رسد که دانش آموزان بتوانند موضوع های مطرح شده را به خوبی دنبال کنند. مثال پیشنهادی معادله های حرکت متحرکی در امتداد محورهای x و y در SI به صورت زیر است: x = - t و + 1 y = 8 t الف( معادله مسیر این متحرک را به دست آورید. ب( مسیر این متحرک را در صفحه xy رسم کنید. حل: الف( با استفاده از معادله حرکت در امتداد محور x ها داریم: x t = 1 با جایگذاری t در معادله حرکت در امتداد محور y ها خواهیم داشت: 1 x y= 8( ) = x 4x+ ب( با نقطهیابی میتوان معادله مسیر را در صفحه xy رسم کرد. شکل 9 مسیر حرکت این متحرک را نشان میدهد. همانطور که دیده میشود این مسیر یک سهمی است که کمینه آن در x = 1 m قرار دارد. y(m) 0 1 شکل 9 3

24 مثال پیشنهادی معادلههای حرکت یک گوزن و یک یوزپلنگ )شکل 30 ( درصفحه افقی به ترتیب به صورت زیر است: )در ) SI x = t y = 8t با رسم مسیر این دو حیوان در یک صفحه مختصات نشان دهید آیا یوزپلنگ به گوزن می رسد شکل 30 حل: ابتدا معادله حرکت گوزن را به دست می آوریم: x x t = y = 8( ) = x به همین ترتیب معادله مسیر یوزپلنگ عبارت است از: x x t = y = 1( ) = 3x / 5m y,y A شکل 31 مسیرهای گوزن )خط پر( و یوزپلنگ )خط چین( را نشان می دهد که به طریق نقطه یابی رسم شده است. همانطور که دیده می شود در نقطه A به مختصات ) 4/5 و 1/5( یوزپلنگ به گوزن می رسد. O شکل 31 1 / 5 m x,x 4

25 فعالیت 1 3 معادله مسیر خرگوش عبارت است از : 1 1 y = ( x) = x در = 0 t داریم = 0 x و در t = 5 s داریم. x = 50 m به این ترتیب در بازه 0 تا 5 ثانیه داریم: y(m) مسیر حرکت این خرگوش در شکل 3 رسم شده است. شکل 3 مثال پیشنهادی در محوطه پارکینگی خرگوشی در حال دویدن است. مختصات خرگوش )به متر( برحسب تابع زمان t )به ثانیه( به صورت زیر داده شده است: x = 0/ 31t + 7 / t+ 8 y = 0/ t 9 / 1t + 30 r خرگوش برحسب نمادگذاری بردارهای یکه چگونه است الف( در t = 15 s بردار مکان ب( مسیر حرکت خرگوش را در بازه زمانی 0 تا 5 ثانیه رسم کنید. 5

26 x = )- 0/31( )15( + )7/( )15( + 8 = 66 m y = )0/( )15( - )9/1( )15( + 30 = - 57 m r = ( 66m) i ( 57 m) j حل: الف( در t = 15 s داریم: به این ترتیب از رابطه r (t) = x(t) i + y(t) j داریم: r داریم: این بردار در شکل 33 الف رسم شده است. برای به دست آوردن بزرگی و جهت r = x + y = ( 66m) + ( 57m) = 87 m 1y 1 57m θ= tan = tan ( ) = 41 x 66m و ب( چنانچه قسمت الف را برای مقادیر مختلف t تکرار کنیم آنگاه نتایج حاصل در بازه 0 تا 5 ثانیه مطابق شکل 33 ب خواهد بود. شکل 33 الف شکل ٣٣ ب فعالیت 1 4 همانطور که نمودار شکل 34 نشان می دهد در لحظه t = s دو خودرو با هم تالقی دارند. اگر در زمان یکسانی از نقطه )m 1( m 8 عبور نکنند بین آنها برخورد رخ نمی دهد. شکل 34 6

27 جابه جایی و سرعت متوسط راهنمای تدریس: در اینجا نیز جسم در واقع ذره ای است که روی مسیری در صفحه حرکت می کند. باید دانش آموزان به مسیر و تغییرات مؤلفه های x و y ذره هنگام حرکت توجه داشته باشند. چنانچه مسیری واقعی تر مطابق شکل 35 روی تابلوی کالس رسم کنید. به نظر می رسد درک آن ملموس تر باشد. در اینجا ماشین را نیز مانند یک ذره در نظر می گیریم. شکل 35 مثال پیشنهادی معادله های حرکت جسمی در امتداد محورهای x و y در SI با رابطه های زیر بیان شده است x = - 8 t +1 y = t -t الف( بردار مکان جسم را در لحظه های = 0 1 t و t = 3 s به دست آورید. ب( سرعت متوسط را در بازه زمانی صفر تا 3 s تعیین و بزرگی آن را حساب کنید. حل: الف( در لحظه = 0 1 t داریم: x = 1m,y = 0 r = i x = 3m,y = 3m r = 3 i+ 3 j همچنین در لحظه t = 3 s داریم: ب( در بازه زمانی صفر تا 3 s یعنی Δt = 3 s داریم: Δx = x - x 1 = -3-1 = -4m 7

28 Δy = y - y 1 = 3-0 = 3m x y v = i + j t t 4 3 = i + j = 8 i + j 3 3 v = ( 8) + () 1 = 65 8m/s تمرین پیشنهادی بردار مکان ذرهای در ابتدا r1 = 5 i 6 j و 10 ثانیه بعد r = i + 8 j است )همه برحسب متر(. بردار سرعت متوسط این ذره در حین این 10 ثانیه برحسب نماد گذاری بردارهای یکه چگونه است پاسخ: پرسش 1 1 تمرین های پیشنهادی v = 07 / i + 14 / j از آنجا که Δt همواره کمیتی نرده ای و مثبت است تقسیم یک کمیت برداری بر Δt تغییری در جهت و ماهیت برداری بودن آن کمیت نمی دهد. خرگوشی در زمان = 0 1 t دارای مؤلفه های x و 3/4 m) y و )1/1 m و در زمان t = 3 s دارای مؤلفه های )m 0/5- و 5/3( m است. در این بازه زمانی مطلوب است: الف( مؤلفه های سرعت متوسط خرگوش. ب( بزرگی و جهت سرعت متوسط. شکل 36 شکل 36 مسیر حرکت خرگوش را نشان می دهد که در پی غذا از نقطه آغازین i به راه افتاده است. خرگوش برای رفتن از هر نقط ه مشخص شده به نقطه مشخص شده بعدی روی مسیر زمان یکسان T را طی می کند. نقطه های b a و c را بنا به بزرگی سرعت متوسط خرگوش برای رسیدن به آنها از نقطه آغازین i به گونه ای مرتب کنید که بیشترین مقدار در ابتدا باشد. 8

29 شکل 37 شکل 37 مسیر حرکت سنجابی را نشان می دهد که روی سطح زمین از نقطه A )در زمان = 0 t( به نقاط B )در زمان )t = 5 min و C )در زمان )t = 1 0 min و ( D در زمان )t = 15 min می رود. الف( بردار سرعت های متوسط سنجاب را از نقطه A به هر سه نقطه دیگر برحسب نمادگذاری بردارهای یکه بنویسید. ب( بزرگی سرعت های متوسط را پیدا کرده و از بیشترین تا کمترین مقدار به ترتیب بنویسید. 9 شکل 38 تمرین 1 3 پاسخ: بردار مکان ذره عبارت است از r = ( 10t) i + ( 5 t ) j r = 1 0 r = 0 i 0 j در = 0 1 t داریم: در t = s داریم: به این ترتیب خواهیم داشت. r = r r1= 0 i 0 j با توجه به تعریف سرعت متوسط داریم: r 0 i 0 j v = = = 10 i 10 j t بزرگی سرعت متوسط برابر است با: v= = 10 14m/s سرعت لحظه ای راهنمای تدریس: در حرکت دوبعدی نیز مشابه حرکت یک بعدی سرعت لحظه ای برابر است با حد سرعت متوسط وقتی بازه زمانی به صفر میل می کند و برابر است با آهنگ لحظهای تغییر مکان با زمان. اختالف اساسی در آن است که در این جا هردو برداری اند. مکان r و سرعت لحظهای v دانش آموزان باید به خوبی درک کنند که وقتی t به صفر بر مسیر حرکت مماس می شود به این میل می کند بردار r

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی 1 2 پیچیدگی زمانی Complexity) (Time مثال : 1 تابع زیر جمع عناصر یک آرایه را در زبان C محاسبه می کند. در این برنامه اندازه ورودی همان n یا تعداد عناصر آرایه است و عمل

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

فصل 3 حالت های ماده منجر به کاربردهای فراوانی در فناوری صنعت و زندگی روزمره شده است. شاره ها )واژه ای که برای

فصل 3 حالت های ماده منجر به کاربردهای فراوانی در فناوری صنعت و زندگی روزمره شده است. شاره ها )واژه ای که برای فصل 3 ویژگی های فیزیکی مواد چرا آب روی گلبرگ ها و برگ های نیلوفر آبی )نیلوفرهایی که در آب رشد می کنند( به صورت قطره های ریز و درشتی درمی آید آشنایی با ویژگی های فیزیکی مواد در تمام شاخه های علوم مهندسی

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

فهرست خودآزمایی فصل اول ٨ فعالیت ١ ٣ ٢ اولین برنامه به زبان #C 18 ٤ ٢ الگوی یک برنامه ساده به زبان #C 18

فهرست خودآزمایی فصل اول ٨ فعالیت ١ ٣ ٢ اولین برنامه به زبان #C 18 ٤ ٢ الگوی یک برنامه ساده به زبان #C 18 فهرست اول آشنایی با مفاهیم پایهای پردازش دادهها ١ ١ دادهها و اطالعات ١ 2 1 انواع زبانهای برنامهنویسی ٥ خودآزمایی فصل اول ٨ فعالیت ١ آشنایی با زبان #C دوم 12 ١ ٢ آشنایی با زبان #C 14 ٢ ٢ شروع برنامهنویسی

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی. Info. Info

راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی. Info. Info راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی Info Info Info 2 معرفی جستجو جستجو بر اساس كليدواژه 3 3 Quick Search 4 Basic Search 4 Recall Search Advanced Search مشاهدة نتایج مرور در ليست مجالت نکاتی در ارتباط با

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی فصل اول سیگنال: نشانه یا عالمت هر کمیت فیزیکی) قابل اندازه گیری ) است. انواع سیگنال : سیگنالپیوستهدرزمانکهبهصورت x(t) نشان داده میشود و t یک متغیر

Διαβάστε περισσότερα

عملکردهای سه بعدی که توسط این بهنگام سازی ثابت افزار ارائه میشوند در این کتابچه رشح داده شده اند.

عملکردهای سه بعدی که توسط این بهنگام سازی ثابت افزار ارائه میشوند در این کتابچه رشح داده شده اند. عملکردهای سه بعدی که توسط این بهنگام سازی ثابت افزار ارائه میشوند در این کتابچه رشح داده شده اند. لطفا به "دفرتچه راهنام" و Handbook" α" گنجانده شده در CD-ROM ضمیمه مراجعه فرمایید. عملکردهای سه بعدی تصاویر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای

بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای هب انم آنکه جان را فک رت آموخت بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای مرتضی امینی نیمسال دوم 92-91 )محتویات اسالیدها برگرفته از یادداشتهای کالسی استاد محمدتقی روحانی رانکوهی است.( یادآوری: مدل دادهای 2

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com طراحی و ساخت هایبرید 18 درجه باند وسیع بر پایه ي مقسم توان گایسل 1 مهدي فرتوك زاده سید 3 حسین محسنی ارمکی مرتضی کازرونی 1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر mahdi.fartookzadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر mohseni@ee.iust.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

اضافه شار پادپروتونهای ثانویه با فرض محیط بین ستارهای

اضافه شار پادپروتونهای ثانویه با فرض محیط بین ستارهای 27 مجلة پژوهش سیستمهای بس ذرهای دورة 4 شمارة 7 تابستان 393 اضافه شار ثانویه با فرض محیط بین ستارهای چکیده سعید دوستمحمدی سید جلیلالدین فاطمی * حمید ارجمندکرمانی مریم مهدیزاده سمیه سومندر دانشکده فیزیک

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

استراتژی و کمپین ها تاکتیک ها

استراتژی و کمپین ها تاکتیک ها استراتژی و کمپین ها تاکتیک ها تکنولوژی و دفاع از حقوق بشر ایوان مارویچ 1 استراتژی چیست تسی: سون»هنر جنگ«2 سطوح استراتژی: استراتژی کمپین ها (عملیات) تاکتیک ها 3 استراتژی Στρατηγός (یونان باستان) فرمانده

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

Forecasting in Business

Forecasting in Business پیش بینی و برآورد در کسب و کار Forecasting in Business برگرداننده: سعادت صادقی Page 1 of 28 فهرست مطالب چکیده فصل...... 3 روشهای پیش بینی و برآورد.... 3 برآوردهای تخمینی... 8 برآوردهای مبتنی بر روند زمانی

Διαβάστε περισσότερα

شهرام درخشان. Archive of SID چکیده میگیرد. مقدمه عمدتا" وانگ[ 5 ] شارما[ 6 ] همچنین استپانوف[ 2 ] گانتار[ 4 ] نویسندگان مقاله[ 6 ]

شهرام درخشان. Archive of SID چکیده میگیرد. مقدمه عمدتا وانگ[ 5 ] شارما[ 6 ] همچنین استپانوف[ 2 ] گانتار[ 4 ] نویسندگان مقاله[ 6 ] 765 نشریه دانشکده فنی جلد 9 شماره 6 اسفند 184 از صفحه 765 تا 771 تحلیل رفتار پمپ و اراي ه بهترین نقطه کارکرد به عنوان توربین ا ن در حالت چرخش چکیده سید احمد نوربخش استاد دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

می توانید قهوه هایی نظیر الته ماکیاتو کاپوچینو و الته را به راحتی تهیه نمایید.

می توانید قهوه هایی نظیر الته ماکیاتو کاپوچینو و الته را به راحتی تهیه نمایید. : راهنمای فارسی 42606 اسپرسو ساز مشتری گرامی : با تشکر از حسن انتخاب شما جهت انتخاب محصوالت با کیفیت گاستروبک دستگاهی که خریداری نموده اید دستگاه اسپرسو ساز حرفه ای با کارکرد بسیار آسان می باشد. با این

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد

پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد دانشکده علوم پایه پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد Mg 3 P 2 دكتر ويشتاسب سلیمانیان شهريور 2931 چکیده: در این پایاننامه با استفاده از بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو و استفاده از امواج

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا اسفند 9 AeroP حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

:56 INT MENU تلفن شما دارای یک فیش آداپتور صرفه جویی در انرژی بوده و از انرژی کمتری استفاده می کند.

:56 INT MENU تلفن شما دارای یک فیش آداپتور صرفه جویی در انرژی بوده و از انرژی کمتری استفاده می کند. 1 Gigaset AL110 هشدار پیام های جدید موجود در لیست تماس ها/ لیست دستگاه پیغام گیر )صندوق پستی شبکه( بواسطه ) ص. 8( یک آیکون چشمک زن بر روی صفحه نمایش مشخص می شوند. دکمه های نمایشگر فشار دادن یک دکمه عملکردی

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای نوشتن مقاله در سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

راهنمای نوشتن مقاله در سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران راهنمای نوشتن مقاله در سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران نام و نام خانوادگی نویسنده اول ۱ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم ۱ و نام و نام خانوادگی نویسنده سوم ۱ ۲ ۱ رتبه علمی نویسنده در صورت تمایل

Διαβάστε περισσότερα

تغییرات انرژی حالت پایه چارمونیم در فضای

تغییرات انرژی حالت پایه چارمونیم در فضای ون 55 مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای دورة ششم شمارة دوازدهم زمستان 5931 تغییرات انرژی حالت پایه چارمونیم در فضای چکیده و ک ی ل غالمرضا برون خدیجه قاسمیان گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه ایران

Διαβάστε περισσότερα

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا )س( سال چهارم شمارة 1 بهار و تابستان 1393 بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا 1 عباس شاهبندی قوچانی تاریخ دریافت: 92/7/13 تاریخ تصویب: 92/11/9 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب دوره 48 شماره 2 تابستان 1395 صفحه 115 تا 124 Vol. 48, No. 2, Summer 2016, pp. 115-124 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering ASJR-ME

Διαβάστε περισσότερα

چکیده با روش کوادراتور دیفرانسیلی گسسته شده و مقادیر بدست آمده از حل معادالت استاتیکی در دستگاه معادالت گسسته شده

چکیده با روش کوادراتور دیفرانسیلی گسسته شده و مقادیر بدست آمده از حل معادالت استاتیکی در دستگاه معادالت گسسته شده دوره 47 شماره زمستان 1394 صفحه 71 تا 8 Vol. 47, No., Wintr 015, pp. 71-8 نشریه علمی ی امیرکبیر )مهندسی مکانیک( AmirKabir Jounrnal of Scinc & Rsarch (Mchanical Enginring) (ASJR-ME) تحليل عددي و تجربي ارتعاشات

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα