ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης Notebooks on EU Law and European Integration Πακέηο 2: σγκριηική Γιαθήμιζη ζηις ΖΠΑ και ηην ΔΔ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ενχκε ζε έλαλ θφζκν φπνπ ν θαηαλαισηηζκφο έρεη επεξεάζεη αξθεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε θαη δξνχκε. Φπζηθά παίδνπλ ξφιν θαη νη αλάγθεο καο αιιά θαη νη επηζπκίεο καο. Όκσο, θαηά πφζν κπνξνχκε λα πνχκε φηη αγνξάζακε έλα πξντφλ γηαηί φλησο ην ρξεηαδφκαζηαλ ή φηη ήηαλ θάηη πνπ ζέιακε πάξα πνιχ; Μήπσο παίδνπλ ξφιν θαη νη δηαθεκίζεηο πνπ παξαθνινπζνχκε; Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ν ρψξνο ηνπ κάξθεηηλγθ έρεη γίλεη πην απαηηεηηθφο ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ νπφηε έρεη ζηξαθεί ζηελ πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ γηα λα πνπιεζνχλ ηα αγαζά πνπ παξάγνληαη. Οη δηαθεκίζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηφζε ιεπηνκέξεηα ψζηε λα πείζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη έλα πξντφλ πνπ βγαίλεη ζηελ αγνξά. Όπσο είρε ραξαθηεξίζεη κία εξγαδφκελε ζε εηαηξία δηαθεκίζεσλ ηνλ εαπηφλ ηεο, αλαθεξφκελε ζηε δνπιεηά θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεκηλαξίνπ, «ν ηξειφο λνλφο ζε βάθηηζε». Καη απηφ γηαηί νη δηαθεκηζηέο ζα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα πξνσζήζνπλ έλα πξντφλ. Γειαδή ζα ην ληχζνπλ θαη ζα ην ζηνιίζνπλ κε δηάθνξα επίζεηα γηα λα ην βγάινπλ ζηελ αγνξά. Άζρεηα αλ έλα αγαζφ είλαη θαιφ ή φρη, νη δηαθεκίζεηο ζα είλαη απηέο πνπ ζα πείζνπλ απηφλ ζην ζπίηη λα πάεη ζην θαηάζηεκα θαη λα ην αγνξάζεη. Θα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη ίζσο θαη νη δηαθεκηζηέο θάλνπλ «βξψκηθε» δνπιεηά ή φηη θνξντδεχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα λα πεηχρνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. Απηφ, φκσο, εμαξηάηαη φρη απιψο απφ ηελ εηθφλα ηεο δηαθήκηζεο αιιά θαη απφ ηα ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ίζσο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα εηπσζεί κία θξάζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ δηάθνξα είδε δηαθεκίζεσλ θαη αλάκεζα ζ απηέο ππάξρνπλ θαη νη δηαθεκίζεηο πνπ είλαη «απαγνξεπκέλεο» κε βάζε ην λφκν, γηαηί θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαπιαλεηηθψλ ή ζπγθξηηηθψλ δηαθεκίζεσλ. Πνιινί ζπλδένπλ ηελ παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε κε ηελ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε λνκίδνληαο φηη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά. Ζ παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε, φκσο, είλαη ξεηά απαγνξεπκέλε απφ ην λφκν ελψ ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη θαη λφκηκε αιιά κπνξεί θαη φρη. Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη ε δηαθήκηζε πνπ αλαθέξεη ην πξντφλ ηνπ αληαγσληζηή γηα λα αλαδεηρζεί ην πξντφλ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε έρεη απνθαιεζηεί επηζπκεηή γηα ηνλ αληαγσληζκφ γηαηί ζπκθέξεη ηνλ θαηαλαισηή. Φπζηθά φιεο νη ρψξεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθνχο λφκνπο πάλσ επί απηνχ. Αιιά επεηδή είλαη αδχλαηνλ λα κηιήζνπκε γηα φιεο ηηο ρψξεο παγθνζκίσο, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο λφκνπο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα θαη ζα δνχκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. ηελ παξαθάησ αλάιπζε ζα κηιήζνπκε ζην πξψην κέξνο γηα ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, δειαδή ηελ εξκελεία ηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ζηελ νπνία δηαθξίλεηαη. ην δεχηεξν κέξνο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε ζηηο ΖΠΑ, δειαδή ζηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηε ξχζκηζή ηνπ. Δπίζεο, ζα δνζεί έλα παξάδεηγκα ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο απφ ηελ λνκνινγία ησλ ΖΠΑ. ην ηξίην κέξνο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε ζηελ Δπξψπε θαη θπζηθά ζα αθνινπζήζεη έλα παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ επξσπατθψλ θαλφλσλ. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ζα αλαιχζνπκε ηηο δηαθνξέο ζηε ξχζκηζε ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Δπξψπεο.

3 1. ΣΗ ΔΣΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη θάζε δηαθήκηζε πνπ θαηνλνκάδεη ξεηά ή ππνλνεί έλαλ αληαγσληζηή ή ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ έλαλ αληαγσληζηή (Οδεγία 2006/114/ΔΚ). Τπάξρνπλ ηξεηο πεξηπηψζεηο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο 1 : 1) προζωπική ζσγκριηική δηαθήκηζε, 2) προζκολλώμενη ή αναθερόμενη ζσγκριηική δηαθήκηζε θαη 3) επικριηική ζσγκριηική δηαθήκηζε. 1) Ζ πξνζσπηθή ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε απαγνξεχεηαη, γηαηί ν δηαθεκηδφκελνο αληί λα ζπγθξίλεη ηα πξντφληα ηνπ αληαγσληζηή, αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην ηνλ αληαγσληζηή είηε αλαθέξνληαο γηα παξάδεηγκα ηε ζξεζθεία ηνπ ή ην θχιν ηνπ. 2) Ζ πξνζθνιιψκελε ή αλαθεξφκελε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη αζέκηηε, γηαηί ν δηαθεκηδφκελνο ηνπνζεηεί ηελ θαιή θήκε ησλ πξντφλησλ ηνπ αληαγσληζηή θαη ην αλαθέξεη κε ζεηηθφ ηξφπν ζηηο δηαθεκίζεηο γηα λα αλαδείμεη φηη ην δηθφ ηνπ πξντφλ είλαη εμίζνπ θαιφ. Γειαδή εθκεηαιιεχεηαη ηελ θαιή θήκε ηνπ αληαγσληζηή. 3) Σέινο, ε επηθξηηηθή ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη επηηξεπηή, γηαηί εδψ ζπγθξίλνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο κε ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ηνπ αληαγσληζηή. απηή ηελ πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε άπνςε εθφζνλ θπζηθά είλαη αιεζηλέο θαη αθξηβείο νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηε δηαθήκηζε. Σν θαηλφκελν ηεο ζχγθξηζεο ζε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ σο ζεηηθφ αιιά θαη αξλεηηθφ 2. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο ραξαθηεξίδεηαη σο αξλεηηθφ γηαηί έρεη ππνηηκήζεη ηελ φιε έλλνηα θαη αθξίβεηα ηεο δηαθήκηζεο. Όπσο είπακε, νη δηαθεκίζεηο ζηήλνληαη κε ηφζε ιεπηνκέξεηα γηα λα πξνσζεζεί έλα πξντφλ, φκσο κεξηθνί θαηαιήγνπλ λα αλαθέξνπλ θαη ηα πξντφληα ηνπ αληαγσληζηή γηα λα παίμνπλ «βξψκηθα». Βέβαηα, ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη θαη ζεηηθή. Βιέπε γηα παξάδεηγκα ηελ Apple Inc. ε νπνία αλέδεημε ηε Mac ζε ζχγθξηζε κε απιά PC ζε δηαθεκίζεηο γηα λα πξνσζήζεη ην πξντφλ ηνπ ζηελ αγνξά. Έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη επηηπρήο φηαλ είλαη αλάκεζα ζε δχν γλσζηέο εηαηξίεο 3 γηαηί ηξαβνχλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε σζηφζν δελ επηηξέπεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Βέβαηα, ζε φζεο ρψξεο δελ ππάξρεη ζέκα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζχγθξηζε ζε κία δηαθήκηζε βνεζά ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα αλαβαζκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Όηαλ κία ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη ζσζηή θαη έρεη σο ζθνπφ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, βνεζά ηνλ θαηαλαισηή λα πάξεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα είλαη ρξήζηκεο ζηελ απφθαζή ηνπ. Γη απηφ ην ιφγν έρνπλ ζπζηαζεί δηάθνξεο ππεξεζίεο γηα λα ειέγρνπλ ην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. 1 Γέζπνηλα Αλαγλσζηνπνχινπ, Δίθαην Δηεζλώλ Σπλαιιαγώλ Η Επξωπαϊθή Δηάζηαζε ζει Βι. F. Beard, Comparative Advertising Wars: An Historical Analysis of Their Causes and Consequences, Journal of Macromarketing, Vol. 30, No. 3, 2010, pp C.W. Nye, M.S. Roth & T.A. Shimp, Comparative Advertising in Markets Where Brands and Comparative Advertising are Novel, Journal of International Business Studies, Vol. 39, 2008, pp

4 2. Ζ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΗ ΖΠΑ 2.1.ΝΟΜΟΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΗ ΖΠΑ Οη ΖΠΑ είλαη κηα ηεξάζηηα ρψξα κε κεγάιε δχλακε θαη ηζρπξή πνιηηηθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ηεο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο έρεη ζπζηήζεη δηάθνξεο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαζελφο θαη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξεο ππεξεζίεο κε ηνπο δηθνχο ηνπο λφκνπο θαη θψδηθεο γηα ην ζέκα ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο. Απηέο είλαη: α) Ζ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ (The Federal Trade Commission -FTC) β) Σν Δζληθφ Σκήκα Γηαθήκηζεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Γξαθείσλ Καιχηεξσλ Δπηρεηξήζεσλ (The National Advertising Division (NAD) of the Council of Better Business Bureaus -CBBB) γ) Σν ζχζηεκα πξνζθπγψλ ππφ ην άξζξν 43(α) ηεο Πξάμεο Λάλρακ (Section 43(a) of the Lanham Act) α) Federal Trade Commission (FTC) Σν FTC είλαη κία αλεμάξηεηε ππεξεζία ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ζ.Π.Α., ε νπνία έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαιωηή αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ κε επηηξεπηνύ αληαγωληζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν FTC είλαη ππεχζπλν λα εξεπλά αλ κία δηαθήκηζε είλαη ιάζνο θαη εξεπλά άιια είδε απάηεο. Θέηεη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε φιεο ηηο άιιεο δηαθεκίζεηο νπφηε δε ρξεηάδεηαη θαηεγνξεκαηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα λα ηεθκεξηψζεη ηηο θαηεγνξίεο πεξί ζχγθξηζεο. Έηζη, νη δηαθεκίζεηο πνπ εθζέηνπλ πξντφληα άιισλ αληαγσληζηψλ επηηξέπνληαη αλ είλαη αιεζέο θαη δελ έρνπλ ζθνπφ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σν FTC ζεσξεί κία δηαθήκηζε αλεπίηξεπηε: Αλ ζηελ παξνπζίαζή ηεο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ θαηαλαισηή λα κε ζπκπεξηθεξζεί φπσο ζα έπξεπε ζε κία θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. Αλ ε πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο επεξεάζεη ηνλ θαηαλαισηή ζηελ απφθαζή ηνπ λα αγνξάζεη έλα πξντφλ. Ο δηαθεκηζηήο δελ έρεη θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν λα δείρλεη φηη φ, ηη παξνπζηάδεη είλαη αιεζηλφ. Σν FTC ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθέο δηαθεκίζεηο εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπγθξίλνληαη ηηκέο θαη ζηε ζχγθξηζε κίαο κάξθαο, φηαλ θπζηθά είλαη πξαγκαηηθέο, γηαηί ν θαηαλαισηήο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα απνθαζίζεη κε ζχλεζε αθνχ έρεη πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε θαη πξνηηκφηεξε επηινγή. β) The National Advertising Division (NAD) of the Council of Better Business Bureaus (CBBB)

5 Ο ρψξνο ησλ δηαθεκίζεσλ ίδξπζε ην NAD, ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ην CBBB, γηα λα εμαζθαιίδεη πάληα ηελ αιήζεηα θαη αθξίβεηα ζηηο εζληθέο δηαθεκίζεηο. Σν NAD έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλεμεηάδεη εζληθέο δηαθεκίζεηο νη νπνίεο είραλ δεκνζηεπηεί πξηλ απφ 12 ρξφληα αιιά θαη παιαηφηεξα. Δξεπλνχλ φιεο ηηο δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε θαηαλαισηέο ή επηρεηξήζεηο. Έκπεηξνη δηθεγφξνη δνπιεχνπλ ζην NAD γηα λα επαλεμεηάζνπλ δηαθεκίζεηο πνπ θαηεγνξνχληαη γηα ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ην αλ πήγαηλε ζηα δηθαζηήξηα κηα ππφζεζε γηα λα βξεζεί ιχζε. Σν NAD, θπζηθά, βαζίδεηαη ζην FTC αιιά έρεη πην απζηεξά θξηηήξηα φηαλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ηνπ πξντφληνο ελφο αληαγσληζηή. Γίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηα ιφγηα θαη ζηα κελχκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζηε δηαθήκηζε ψζηε λα ραξαθηεξίδεηαη κε αθξίβεηα ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Σν NAD ζεσξεί φηη πθίζηαηαη ιόγνο εμέηαζεο γηα ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε αλ: Ζ ζχγθξηζε απεπζχλεηαη ζε κεξηθά πξντφληα ηεο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο θαη απηφ δε δηεπθξηλίδεηαη ζηε δηαθήκηζε. Οη δηαθεκηζηέο ζπγθξίλνπλ αλφκνηα πξντφληα. γ) Σν ζχζηεκα πξνζθπγψλ ηνπ Lanham Act Σν Lanham Act είλαη ην πξσηεχνλ νκνζπνλδηαθφ θείκελν δηθαίνπ πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα ζεκάησλ ζηηο ΖΠΑ. Έηζη, αζρνιείηαη κε ηελ παξάβαζε ησλ ζεκάησλ θαη ηηο εζθαικέλεο δηαθεκίζεηο. Σν Άξζξν 43(α) ηνπ Lanham Act απαγνξεχεη ηε εζθαικέλε εξκελεία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο πνηφηεηαο ή αθφκα θαη ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ελφο αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ιέμεσλ, νλνκαζίαο ή ζπκβνιηζκνχ. Δπίζεο, φηαλ δίλεηαη ιάζνο πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Σν Lanham Act θαηαδηθάδεη ηηο δηαθεκίζεηο πνπ είλαη ηειείσο εζθαικέλεο ή είλαη αιεζείο θαη έρνπλ ζθνπφ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηψληαο έλα παξεξκελεπκέλν κήλπκα. Πξηλ αζθήζεη θάπνηνο θαηεγνξία κε βάζε ην Lanham Act πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, επηζηξαηεχνληαο απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη πξνεηνηκάδνληαο κία ζηξαηεγηθή πξηλ πξνρσξήζεη κε ηα ζρέδηα ηνπ Τπόθεζη Phoenix of Broward INC. κατά McDonald's Corporation 4 Απφ ην 1995 έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001 ηα McDonald s έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηνπο πειάηεο ηνπο λα παίμνπλ έλα παηρλίδη γηα λα θεξδίζνπλ ιεθηά έσο θαη 1 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Γηα λα πξνσζήζεη απηφ ην «παηρλίδη» δηαθήκηδε φηη φινη νη θαηαλαισηέο είραλ ίζεο επθαηξίεο λα θεξδίζνπλ. Όκσο ην 2001 ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ (United States Department of Justice -DOJ) θαη ην Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν Αλαθξίζεσλ (Federal Bureau of Investigation -FBI) αλαθνίλσζαλ φηη θάπνηα παηρλίδηα ησλ McDonald s είραλ πεηξαρζεί απφ έλαλ θχθιν εγθιεκαηηψλ κε αξρεγφ έλαλ ππάιιειν ησλ Simon Marketing Inc., εηαηξία πνπ ζπλεξγαδφηαλ κε ηα McDonald s γηα ηα παηρλίδηα. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε, ηα 4 Case Phoenix of Broward, Inc. v. McDonald's Corp., See more at:

6 παηρλίδηα απηά δελ έδηλαλ ζηνπο θαηαλαισηέο ίζεο επθαηξίεο λα θεξδίζνπλ. Παξφια απηά ηα McDonald s πήξαλ πην απζηεξά κέηξα θαη ζπλέρηζαλ λα πξνσζνχλ ηα παηρλίδηα κε ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Με βάζε ην παξαπάλσ, ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2006 ε εηαηξία Phoenix εθπξνζσπψληαο ηα Burger King θαηέζεζε αγσγή θαηά ησλ McDonald s κε βάζε ην Section 43(a) of the Lanham Act, πεξί εζθαικέλσλ δηαθεκίζεσλ. Ζ Phoenix ηζρπξίζηεθε φηη νη δηαθεκίζεηο γηα ηα παηρλίδηα κε ηηο «ίζεο επθαηξίεο λα θεξδίζνπλ» νη θαηαλαισηέο ήηαλ παξεξκελεπκέλεο ηφζν επεηδή ην αληίπαιν franchise είρε απηφ ην ζθνηεηλφ παξειζφλ φζν θαη επεηδή νη δηαθεκίζεηο έθαλαλ ιφγν γηα θέξδνο έσο θαη 1 εθαηνκκχξην δνιάξηα, θάηη πνπ είλαη εληειψο εζθαικέλν. Βαζηθφο ηζρπξηζκφο πνπ πξνέβαιε ήηαλ φηη παξά ην παξειζφλ κε ηα παηρλίδηα, ηα McDonald s ζπλέρηζαλ λα πξνβάιινπλ ηηο δηαθεκίζεηο. Σα McDonald s αξλήζεθαλ ηηο θαηεγνξίεο ππνζηεξίδνληαο φηη ε Phoenix δελ είρε απηά ζηνηρεία γηα ηελ θαηεγνξία. ηηο 1 Απγνχζηνπ 2006 ην πεξηθεξεηαθφ δηθαζηήξην απνθάζηζε φηη δελ ππήξρε ιφγνο θαηεγνξίαο νχηε ήηαλ ιάζνο νη δηαθεκίζεηο. Καη απηφ γηαηί νη δηαθεκίζεηο δελ ήηαλ ιάζνο κε βάζε ην Lanham Act. πλνςίδνληαο, ε Phoenix θαηέζεζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο επεηδή ηα McDonald s απνηεινχλ κεγάιν αληίπαιν. Με ηηο δηαθεκίζεηο απηέο είρε πιεγεί πνιχ εθφζνλ είρε ράζεη ηελ πειαηεία ηνπ. Γε κπνξνχκε λα πνχκε ηίπνηα γηα ην αλ ηζρχεη ή φρη ην ζελάξην γηα ηα παηρλίδηα θαζψο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ην δηαςεχδεη. 3. H ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 3.1. ΝΟΜΟΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ Δπξψπε είλαη κία ηεξάζηηα ήπεηξνο κε πνιιέο ρψξεο, φπνπ ε θάζε ρψξα αληηκεησπίδεη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε κε ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο. Δκείο ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ έρεη αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλν δίθαην γηα ηα 28 θξάηε κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Με βάζε ην Άρθρο 4 ηης Οδηγίας 2006/114/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε επηηξέπεηαη, φζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε 5, φηαλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) δελ είλαη παξαπιαλεηηθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, ζηνηρείν β), ην άξζξν 3 θαη ην άξζξν 8, παξάγξαθνο 1, ηεο παξνχζαο νδεγίαο ή ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο νδεγίαο 2005/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαΐνπ 2005, γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο 11εο Μαΐνπ 2005 γηα ηελ παξαπιαλεηηθή θαη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. β) ζπγθξίλεη ηα αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ίδηεο αλάγθεο ή έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο γ) ζπγθξίλεη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη νπζηψδε, ζπλαθή, εμαθξηβψζηκα, θαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηηκή δ) δελ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δπζθήκηζε ή ηελ ππνηίκεζε ησλ ζεκάησλ, εκπνξηθψλ επσλπκηψλ, άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ, αγαζψλ, ππεξεζηψλ, δξαζηεξηνηήησλ ή ηεο θαηάζηαζεο ελφο αληαγσληζηή 5 Απφ Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθήο Έλσζεο

7 ε) γηα πξντφληα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο, αθνξά ζε θάζε πεξίπησζε πξντφληα κε ηελ ίδηα νλνκαζία πξνέιεπζεο ζη) δελ επσθειείηαη αζέκηηα απφ ηε θήκε ζήκαηνο, εκπνξηθήο επσλπκίαο ή άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ αληαγσληζηή ή απφ ηα δεισηηθά θαηαγσγήο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ δ) δελ παξνπζηάδεη αγαζφ ή ππεξεζία σο απνκίκεζε ή αληίγξαθν αγαζνχ ή ππεξεζίαο πνπ θέξνπλ ζήκα θαηαηεζέλ ή εκπνξηθή επσλπκία ε) δελ δεκηνπξγεί ζχγρπζε κεηαμχ εκπνξεπνκέλσλ, κεηαμχ δηαθεκηζηή θαη αληαγσληζηή ή κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ησλ εκπνξηθψλ επσλπκηψλ, άιισλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δηαθεκηζηή θαη ηνπ αληαγσληζηή. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε δηθαζηήξην γηα ηε δηαθήκηζε. Αιιά, επίζεο, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ θαηά ηεο δηαθήκηζεο απηήο ελψπηνλ ηεο εθάζηνηε δηνηθεηηθήο αξρήο ε νπνία κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ ππφζεζε ή λα ην παξαπέκςεη ζε αξκφδην δηθαζηήξην. Απηά φκσο εμαξηψληαη απφ ην ηη πξνβιέπνπλ νη εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ Τπόθεζη De Landtsheer Emmanuel SA κατά Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne και Veuve Clicquot Ponsardin SA 6 Σν 2001 ζην Βέιγην, ε De Landtsheer παξήγαγε κία θαηλνχξγηα κπχξα κε ην φλνκα Malheur Brut Reserve. Πάλσ ζηελ ζπζθεπαζία ηεο κπχξαο έιεγε φηη ε κπχξα απηή θηηαρλφηαλ κε méthode traditionnelle, δειαδή παξαδνζηαθέο κέζνδνη, νη νπνίεο ήηαλ ίδηεο κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ησλ αθξσδψλ νίλσλ αιιά θαη απηνθφιιεην πάλσ ζην κπνπθάιη ην νπνίν ήηαλ ίδην κε απηφ ησλ νίλσλ. Αθφκα, ε De Landtsheer ην απνθαινχζε Champagne Beer (ακπάληα Μπχξαο) θαη πάλσ ζην κπνπθάιη έγξαθε «Reims, France» (γηαηί ηζρπξηδφηαλ φηη ν ηξφπνο παξαγσγήο ηεο κπχξαο ήηαλ ίδην κε απηφ ησλ θξαζηψλ ζην Reims θαη Epernay ηεο Γαιιίαο) θαζψο επίζεο «Brussels, Belgium». Σα ζιφγθαλ «The first Brut beer in the world» (ε πξψηε κπχξα ζηνλ θφζκν), «brewed in the same way as champagne although it remains a beer» (παξαζθεπάδεηαη φπσο ε ζακπάληα αιιά παξακέλεη κπχξα) θαη «it s acidity is reminiscent of champagne» (ε νμχηεηά ηνπ ζπκίδεη ζακπάληα) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πξνσζήζνπλ ην πξντφλ. Ζ Veuve Clicquot Ponsardin, κία παξαγσγή θξαζηψλ θαη ε Comite Interprofessionel du Vin de Champagne (CIVC), κία εηαηξία πνπ ζπζηάζεθε βαζηδφκελε ζε λφκνπο ηεο Γαιιίαο, θαηέζεζαλ κήλπζε θαηά ηεο De Landtsheer γηα φια ηα παξαπάλσ ηα νπνία δελ ήηαλ απιά παξαπιαλεηηθά αιιά εκθάληδαλ κνξθή ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο. ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2006 ην Δθεηείν ησλ Βξπμειψλ απνθάζηζε φηη ε ρξήζε ησλ θξάζεσλ «Champagne Beer» θαη «Reims,France» ήηαλ παξάλνκα. Όκσο, φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα ην δηθαζηήξην έπξεπε λα επαλεμεηάζεη ηνλ θψδηθα πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο κε βάζεη ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν νξίδεη φηη ε «ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη θάζε δηαθήκηζε πνπ θαηνλνκάδεη ξεηά ή ππνλνεί έλαλ αληαγσληζηή ή ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 6 Τπφζεζε C-381/0, δηαζέζηκν ζηα ειιεληθά ζηελ: 1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKaNr0?text=&docid=62386&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&d ir=&occ=first&part=1&cid=13115

8 πξνζθέξνληαη απφ έλαλ αληαγσληζηή». Γπζηπρψο, ην δηθαζηήξην δπζθνιεχηεθε λα θαηαιήμεη ζε κία ιχζε κε βάζε ηε λνκνζεζία πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο. Έηζη, απεχζπλε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ δήηεζε 7 : 1) αλ πξέπεη λα θάλεη ιφγν γηα έλα πξντφλ ή έλα ζχλνιν πξντφλησλ γηα λα ππάξμεη ζέκα ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο, 2) λα δηεπθξηληζηεί ε «αληαγσληζηηθή ζρέζε» κεηαμχ δηαθεκηδφκελνπ θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, 3) είλαη αζέκηηε θάζε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε πνπ θαζηζηά δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί έλα είδνο πξντφλησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έλδεημε δελ θαζηζηά δπλαηφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο αληαγσληζηή ή ησλ αγαζψλ πνπ απηφο πξνζθέξεη; Σν ζεκηηφ ηεο ζπγθξίζεσο πξέπεη λα εμεηαζηεί ππφ ην θσο κφλνλ εζληθψλ δηαηάμεσλ εθηφο εθείλσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθεκίζεσο, πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ή ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ην είδνο πξντφλησλ πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην πξντφλ ην νπνίν πξνζθέξεη ν δηαθεκηδφκελνο; θαη 4) αλ κε βάζε ην άξζξν 2, ζεκείν 2α, πξέπεη απφ ην άξζξν 3α, ζεκείν 1, ζηνηρείν ζη, ηεο νδεγίαο λα πξνζδηνξηζηεί αζέκηηε ε ζχγθξηζε, γηα πξντφληα ρσξίο νλνκαζία πξνέιεπζεο, λα αλαθέξεηαη ζε πξντφληα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο. Σν ΓΔΚ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα γηα ην πξψην φηη αθόκα θαη ε αλαθνξά ελόο πξνϊόληνο ζε δηαθεκηζηηθό κήλπκα ζεσξείηαη ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. ην δεχηεξν εξψηεκα είπε «ε ύπαξμε αληαγωληζηηθήο ζρέζεωο κεηαμχ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ θαη ηεο επηρεηξήζεσο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δελ δύλαηαη λα απνδεηρζεί αλεμαξηήηωο ηωλ αγαζώλ ή ππεξεζηώλ πνπ απηή πξνζθέξεη» Δπηπξνζζέησο, απνθάζηζε φηη γηα λα πξνζδηνξηζηεί απηή ε «αληαγσληζηηθή ζρέζε» πξέπεη ηα πξντφληα λα είλαη ππνθαηάζηαηα. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε: Ζ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Ζ πεξηνρή φπνπ δηαθεκίδεηαη ην πξντφλ θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή ζε απηή ηελ πεξηνρή. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ πξνσζεί ν δηαθεκηδφκελνο θαη ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη. Γηα ην πξψην ζθέινο ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο, ην Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη «κηα δηαθήκηζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε έλα είδνο πξνϊόληωλ ρωξίο όκωο λα πξνζδηνξίδεη έλαλ αληαγωληζηή ή ηα αγαζά πνπ ν ηειεπηαίνο πξνζθέξεη δελ είλαη αζέκηηε» Γηα ην δεχηεξν ζθέινο είπε φηη «ην ζεκηηφ κηαο ηέηνηαο δηαθεκίζεσο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ππφ ην θσο άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ». Γηα ην ηέηαξην εξψηεκα απνθάζηζε φηη «ην άξζξν 3α, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν ζη, ηεο νδεγίαο 84/450, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 97/55, πξέπεη λα εξκελεπζεί ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη αζέκηηε θάζε ζύγθξηζε ε νπνία, γηα πξνϊόληα πνπ δελ έρνπλ νλνκαζία πξνειεύζεωο, αλαθέξεηαη ζε πξνϊόληα πνπ έρνπλ ηέηνηα νλνκαζία» 4. ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΩΝ ΠΔΡΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΖΠΑ-ΔΤΡΩΠΖ Σψξα πνπ έρνπκε θάλεη ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, είλαη θαλεξφ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Δπξψπεο φζνλ αθνξά ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. Τπάξρνπλ 2 θχξηεο δηαθνξέο. Σν πξψην είλαη ζην πψο βιέπνπλ αζαθέο θαη γεληθέο 7 Πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα απφ ην InfoCuria- Ννκνινγία ηνπ Δηθαζηεξίνπ

9 δηαθεκίζεηο θαη ην δεχηεξν είλαη ζην πψο αληηκεησπίδνπλ ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε πνπ εθζέηεη θαη ππνβηβάδεη ηνλ αληαγσληζηή ΑΑΦΔΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ηηο ΖΠΑ, νη λφκνη απαγνξεχνπλ έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πνπ πξνβάιεη εζθαικέλα δειψζεηο ζηνηρείσλ. Αιιά επηηξέπεη ηε δήισζε απφςεσλ. Θεσξεί φηη ζηηο αζαθείο δηαθεκίζεηο, ε ζπγθξηηηθή θξάζε «θαιχηεξν απφ» δελ είλαη ζηνηρεία εζθαικέλσλ ζπγθξηηηθψλ δηαθεκίζεσλ, γηαηί νξζνινγηθνί θαηαλαισηέο δε ζα πίζηεπαλ φηη ήηαλ δειψζεηο εμαθξηβσκέλσλ ζηνηρείσλ. Αθφκα, νη Ζ.Π.Α. ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαθεκίζεηο απεπζχλνληαη ζε νξζνινγηθνχο θαηαλαισηέο. Ορθολογικός καηαναλωηής είλαη απηφο πνπ επηιέγεη ηα αγαζά ψζηε απφ ηελ θαηαλάισζή ηνπο λα κεγηζηνπνηεί ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Οη λφκνη ησλ ΖΠΑ βαζίδνληαη ζην φηη νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δίλνπλ ζσζηέο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ζην λα ππάξρεη εππηζηία. Τπνζηεξίδνπλ φηη εθφζνλ νη θαηαλαισηέο είλαη νξζνινγηθνί, δελ ππάξρεη ζέκα εμαπάηεζεο γηαηί νη θαηαλαισηέο είλαη ηθαλνί λα δηαπηζηψζνπλ ηηο δηαθνξέο. ηελ Δπξψπε, επηηξέπνληαη ζπγθξηηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ είλαη αμηφπηζηεο θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Με άιια ιφγηα λα κελ είλαη αζαθείο θαη γεληθέο. Δπίζεο, νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Απηφ ην ζέηεη επεηδή έρεη σο θξηηήξην ην φηη νη θαηαλαισηέο δελ είλαη νξζνινγηθνί θαη νπφηε πξέπεη λα πξνζηαηέςεη απηνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ παξνξκεηηθά θαη δε ζθέθηνληαη ΣΡΟΠΟ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΗΒΑΕΔΣΑΗ Ο ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Οη λνκνζεζίεο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα έρνπλ δηαθνξεηηθέο θπξψζεηο γηα ην αλ ζε κηα δηαθήκηζε ππνβηβάδεηαη ή φρη ν αληαγσληζηήο. Αλ ζε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα αλαθεξζεί ν αληαγσληζηήο θαη ππάξρνπλ ζεκάδηα ππνβηβαζκνχ, ε λνκνζεζία ησλ ΖΠΑ πξνβιέπεη φηη αλάινγα κε ην πιήγκα πνπ δέρηεθε ν αληαγσληζηήο ζα ππάξμνπλ θαη αλάινγεο θπξψζεηο. Αιιά δε ζα θαηαθχγεη ζηελ απαγφξεπζε ηεο δηαθήκηζεο. Όκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξψπεο, αλ γίλεη θάηη ηέηνην ακέζσο απαγνξεχεηαη ε πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο. Γειαδή, ηέηνηα ζχγθξηζε ζε δηαθήκηζε δελ γίλεηαη. Δπηπιένλ, επεηδή ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηίζεηαη έλαο αληαγσληζηήο ζε κία δηαθήκηζε «κνηάδεη» κε ππνβηβαζκφ, ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία αιιά θπζηθά ππάξρνπλ άιινη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. ηελ Δπξψπε απηφ δελ επηηξέπεηαη θαζφινπ θαη ππάξρνπλ ζνβαξέο θπξψζεηο φπνηε απηφ γίλεηαη. Απ ηελ άιιε, ζηηο ΖΠΑ έρνπλ ηε ηερληθή λα ζνιψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο ηνπ αληαγσληζηή φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεηαη. Φπζηθά, ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα κελ εμαπαηάηαη απφ ηε ηερληθή απηή θαη λα θαηαιάβεη ην

10 αληαγσληζηηθφ πξντφλ πίζσ απφ ηε ζνινχξα, αιιά φπσο είπακε, ζθνπφο είλαη λα ππάξμεη εππηζηία ηεο δηαθήκηζεο. ΔΠΗΛΟΓΟ Δλ θαηαθιείδη, ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη έλα ζέκα πνπ αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε αληίζηνηρα. Δίλαη αλάινγε κε ηνλ ηξφπν πνπ λνκνζεηεί ε θάζε ρψξα αιιά θαη νη λννηξνπίεο ηεο. ηηο ΖΠΑ, ην FTC, ην NAD θαη ην Lanham Act έρνπλ ζθνπφ ηε ζέζπηζε ησλ λφκσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο θαη γηα λα ηηκσξνχλ αλαιφγσο φζνπο δε ηνπο ηεξνχλ. Φπζηθά, νη ππεξεζίεο θαη ν θψδηθαο (Lanham Act) έρνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ην πφηε κία δηαθήκηζε ζχγθξηζεο είλαη αλεπίηξεπηε. Όκσο, έλα θνηλφ πνπ έρνπλ είλαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο κηαο κήλπζεο, καο «θψηηζε» ην παξάδεηγκα ηεο ππφζεζεο Phoenix Broward Inc. θαηά McDonald s Corporation. Δπηπιένλ, ζηελ Δπξψπε, δειαδή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρεη έλαο θψδηθαο γηα φιεο ηηο ρψξεο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζχγθξηζεο ζε κία δηαθήκηζε. Ζ Δπξψπε είλαη πην απζηεξή ζην ζέκα απηφ θαη ην θαηαιαβαίλνπκε ζην παξάδεηγκα αλαθεξφκελν ζηελ ππφζεζε ηεο De Landtsheer θαηά Veuve Clicquot Ponsardin, θαη Comite Interprofessionel duvin de Champagne (CIVC). Γηαπηζηψλνπκε φηη γηα λα ιεθζεί κία απφθαζε ην Γηθαζηήξην ησλ Βξπμειψλ ρξεηάζηεθε λα αλαθεξζεί ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ηέζεθαλ επ αθξηβψο ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα λα ιεθζεί ε ζσζηή απφθαζε. Αθφκα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο. Δδψ θαηαιαβαίλνπκε ηελ πξφηαζε πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα φηη ε θάζε ρψξα έρεη δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο. Όινη νη θαηαλαισηέο είλαη δηαθνξεηηθνί θαη πφζν κάιινλ φηαλ δνπλ ζε δηαθνξεηηθή ήπεηξν. Οη Ακεξηθάλνη δίλνπλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο φηαλ παξαθνινπζνχλ κία δηαθήκηζε θαη νη Δπξσπαίνη άιιεο. Γη απηφ αλ θαη επηηξέπνπλ ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, ε θάζε ήπεηξνο έρεη θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαη ηα δηθά ηνπ φξηα ζην ηη ζεσξεί ζσζηφ θαη ηη φρη θαη αλ πξέπεη λα ηηκσξείηαη ν δηαθεκηδφκελνο. Σέινο, αλ θαη νη δχν ήπεηξνη έρνπλ ηηο ίδηεο απφςεηο θαη επηηξέπνπλ ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, είδακε φηη ε Δπξψπε είλαη πην απζηεξή ζην ζέκα απηφ ζε αληίζεζε κε ηηο ΖΠΑ. Αλ θαη ζα ιέγακε φηη ε Ακεξηθή έρεη πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο λα ιχζεη κία ππφζεζε ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε. Αιιά απηφ δελ είλαη ην ζέκα. θνπφο θαη ησλ δχν είλαη λα πεξηνξίδνπλ απηνχο πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο λφκνπο θαη ηα ήζε πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο.

11 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Γίθαην Γηεζλψλ πλαιιαγψλ, ε Δπξσπατθή Γηάζηαζε, Δέζπνηλα Γ. Αλαγλωζηνπνύινπ Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2012 C.W. Nye, M.S. Roth & T.A. Shimp, Comparative Advertising in Markets Where Brands and Comparative Advertising are Novel, Journal of International Business Studies, Vol. 39, 2008, pp F. Beard, Comparative Advertising Wars: An Historical Analysis of Their Causes and Consequences, Journal of Macromarketing, Vol. 30, No. 3, 2010, pp board resolutions comparative advertising comparative advertising Law in the US by John E. Villafranco, Kelley Drye & Warren LLP statement of policy regarding comparative advertising Τπφζεζε 489F. 3d 1156 Phoenix of Broward Inc. vs. McDonald s Corporation Northwestern Journal of International Law & Business, comparative advertising in the United States and in France Οδεγία 2006/114/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ European Court of Justice clarifies rules on comparative advertising by Nicolas Clarembeaux Ννκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ C-381/05, De Landtsheer Emmanuel

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθέμιηες εμπορικές πρακηικές και προζηαζία ηοσ καηαναλωηή ζηην Δσρωπαϊκή αγορά

Αθέμιηες εμπορικές πρακηικές και προζηαζία ηοσ καηαναλωηή ζηην Δσρωπαϊκή αγορά Αθέμιηες εμπορικές πρακηικές και προζηαζία ηοσ καηαναλωηή ζηην Δσρωπαϊκή αγορά Μεηαπηστιακός Φοιηηηής: Μανέηας Ανδρέας-Πάηροκλος Δπιβλέπων Καθηγηηής: Αργσρός Γεώργιος Πάηρα 28/02/2011 1 ΑΦΗΔΡΧΖ ηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα