ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης Notebooks on EU Law and European Integration Πακέηο 2: σγκριηική Γιαθήμιζη ζηις ΖΠΑ και ηην ΔΔ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ενχκε ζε έλαλ θφζκν φπνπ ν θαηαλαισηηζκφο έρεη επεξεάζεη αξθεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε θαη δξνχκε. Φπζηθά παίδνπλ ξφιν θαη νη αλάγθεο καο αιιά θαη νη επηζπκίεο καο. Όκσο, θαηά πφζν κπνξνχκε λα πνχκε φηη αγνξάζακε έλα πξντφλ γηαηί φλησο ην ρξεηαδφκαζηαλ ή φηη ήηαλ θάηη πνπ ζέιακε πάξα πνιχ; Μήπσο παίδνπλ ξφιν θαη νη δηαθεκίζεηο πνπ παξαθνινπζνχκε; Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ν ρψξνο ηνπ κάξθεηηλγθ έρεη γίλεη πην απαηηεηηθφο ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ νπφηε έρεη ζηξαθεί ζηελ πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ γηα λα πνπιεζνχλ ηα αγαζά πνπ παξάγνληαη. Οη δηαθεκίζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηφζε ιεπηνκέξεηα ψζηε λα πείζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη έλα πξντφλ πνπ βγαίλεη ζηελ αγνξά. Όπσο είρε ραξαθηεξίζεη κία εξγαδφκελε ζε εηαηξία δηαθεκίζεσλ ηνλ εαπηφλ ηεο, αλαθεξφκελε ζηε δνπιεηά θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεκηλαξίνπ, «ν ηξειφο λνλφο ζε βάθηηζε». Καη απηφ γηαηί νη δηαθεκηζηέο ζα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα πξνσζήζνπλ έλα πξντφλ. Γειαδή ζα ην ληχζνπλ θαη ζα ην ζηνιίζνπλ κε δηάθνξα επίζεηα γηα λα ην βγάινπλ ζηελ αγνξά. Άζρεηα αλ έλα αγαζφ είλαη θαιφ ή φρη, νη δηαθεκίζεηο ζα είλαη απηέο πνπ ζα πείζνπλ απηφλ ζην ζπίηη λα πάεη ζην θαηάζηεκα θαη λα ην αγνξάζεη. Θα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη ίζσο θαη νη δηαθεκηζηέο θάλνπλ «βξψκηθε» δνπιεηά ή φηη θνξντδεχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα λα πεηχρνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. Απηφ, φκσο, εμαξηάηαη φρη απιψο απφ ηελ εηθφλα ηεο δηαθήκηζεο αιιά θαη απφ ηα ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ίζσο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα εηπσζεί κία θξάζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ δηάθνξα είδε δηαθεκίζεσλ θαη αλάκεζα ζ απηέο ππάξρνπλ θαη νη δηαθεκίζεηο πνπ είλαη «απαγνξεπκέλεο» κε βάζε ην λφκν, γηαηί θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαπιαλεηηθψλ ή ζπγθξηηηθψλ δηαθεκίζεσλ. Πνιινί ζπλδένπλ ηελ παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε κε ηελ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε λνκίδνληαο φηη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά. Ζ παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε, φκσο, είλαη ξεηά απαγνξεπκέλε απφ ην λφκν ελψ ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη θαη λφκηκε αιιά κπνξεί θαη φρη. Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη ε δηαθήκηζε πνπ αλαθέξεη ην πξντφλ ηνπ αληαγσληζηή γηα λα αλαδεηρζεί ην πξντφλ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε έρεη απνθαιεζηεί επηζπκεηή γηα ηνλ αληαγσληζκφ γηαηί ζπκθέξεη ηνλ θαηαλαισηή. Φπζηθά φιεο νη ρψξεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθνχο λφκνπο πάλσ επί απηνχ. Αιιά επεηδή είλαη αδχλαηνλ λα κηιήζνπκε γηα φιεο ηηο ρψξεο παγθνζκίσο, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο λφκνπο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα θαη ζα δνχκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. ηελ παξαθάησ αλάιπζε ζα κηιήζνπκε ζην πξψην κέξνο γηα ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, δειαδή ηελ εξκελεία ηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ζηελ νπνία δηαθξίλεηαη. ην δεχηεξν κέξνο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε ζηηο ΖΠΑ, δειαδή ζηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηε ξχζκηζή ηνπ. Δπίζεο, ζα δνζεί έλα παξάδεηγκα ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο απφ ηελ λνκνινγία ησλ ΖΠΑ. ην ηξίην κέξνο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε ζηελ Δπξψπε θαη θπζηθά ζα αθνινπζήζεη έλα παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ επξσπατθψλ θαλφλσλ. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ζα αλαιχζνπκε ηηο δηαθνξέο ζηε ξχζκηζε ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Δπξψπεο.

3 1. ΣΗ ΔΣΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη θάζε δηαθήκηζε πνπ θαηνλνκάδεη ξεηά ή ππνλνεί έλαλ αληαγσληζηή ή ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ έλαλ αληαγσληζηή (Οδεγία 2006/114/ΔΚ). Τπάξρνπλ ηξεηο πεξηπηψζεηο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο 1 : 1) προζωπική ζσγκριηική δηαθήκηζε, 2) προζκολλώμενη ή αναθερόμενη ζσγκριηική δηαθήκηζε θαη 3) επικριηική ζσγκριηική δηαθήκηζε. 1) Ζ πξνζσπηθή ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε απαγνξεχεηαη, γηαηί ν δηαθεκηδφκελνο αληί λα ζπγθξίλεη ηα πξντφληα ηνπ αληαγσληζηή, αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην ηνλ αληαγσληζηή είηε αλαθέξνληαο γηα παξάδεηγκα ηε ζξεζθεία ηνπ ή ην θχιν ηνπ. 2) Ζ πξνζθνιιψκελε ή αλαθεξφκελε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη αζέκηηε, γηαηί ν δηαθεκηδφκελνο ηνπνζεηεί ηελ θαιή θήκε ησλ πξντφλησλ ηνπ αληαγσληζηή θαη ην αλαθέξεη κε ζεηηθφ ηξφπν ζηηο δηαθεκίζεηο γηα λα αλαδείμεη φηη ην δηθφ ηνπ πξντφλ είλαη εμίζνπ θαιφ. Γειαδή εθκεηαιιεχεηαη ηελ θαιή θήκε ηνπ αληαγσληζηή. 3) Σέινο, ε επηθξηηηθή ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη επηηξεπηή, γηαηί εδψ ζπγθξίλνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο κε ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ηνπ αληαγσληζηή. απηή ηελ πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε άπνςε εθφζνλ θπζηθά είλαη αιεζηλέο θαη αθξηβείο νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηε δηαθήκηζε. Σν θαηλφκελν ηεο ζχγθξηζεο ζε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ σο ζεηηθφ αιιά θαη αξλεηηθφ 2. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο ραξαθηεξίδεηαη σο αξλεηηθφ γηαηί έρεη ππνηηκήζεη ηελ φιε έλλνηα θαη αθξίβεηα ηεο δηαθήκηζεο. Όπσο είπακε, νη δηαθεκίζεηο ζηήλνληαη κε ηφζε ιεπηνκέξεηα γηα λα πξνσζεζεί έλα πξντφλ, φκσο κεξηθνί θαηαιήγνπλ λα αλαθέξνπλ θαη ηα πξντφληα ηνπ αληαγσληζηή γηα λα παίμνπλ «βξψκηθα». Βέβαηα, ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη θαη ζεηηθή. Βιέπε γηα παξάδεηγκα ηελ Apple Inc. ε νπνία αλέδεημε ηε Mac ζε ζχγθξηζε κε απιά PC ζε δηαθεκίζεηο γηα λα πξνσζήζεη ην πξντφλ ηνπ ζηελ αγνξά. Έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη επηηπρήο φηαλ είλαη αλάκεζα ζε δχν γλσζηέο εηαηξίεο 3 γηαηί ηξαβνχλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε σζηφζν δελ επηηξέπεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Βέβαηα, ζε φζεο ρψξεο δελ ππάξρεη ζέκα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζχγθξηζε ζε κία δηαθήκηζε βνεζά ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα αλαβαζκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Όηαλ κία ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη ζσζηή θαη έρεη σο ζθνπφ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, βνεζά ηνλ θαηαλαισηή λα πάξεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα είλαη ρξήζηκεο ζηελ απφθαζή ηνπ. Γη απηφ ην ιφγν έρνπλ ζπζηαζεί δηάθνξεο ππεξεζίεο γηα λα ειέγρνπλ ην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. 1 Γέζπνηλα Αλαγλσζηνπνχινπ, Δίθαην Δηεζλώλ Σπλαιιαγώλ Η Επξωπαϊθή Δηάζηαζε ζει Βι. F. Beard, Comparative Advertising Wars: An Historical Analysis of Their Causes and Consequences, Journal of Macromarketing, Vol. 30, No. 3, 2010, pp C.W. Nye, M.S. Roth & T.A. Shimp, Comparative Advertising in Markets Where Brands and Comparative Advertising are Novel, Journal of International Business Studies, Vol. 39, 2008, pp

4 2. Ζ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΗ ΖΠΑ 2.1.ΝΟΜΟΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΗ ΖΠΑ Οη ΖΠΑ είλαη κηα ηεξάζηηα ρψξα κε κεγάιε δχλακε θαη ηζρπξή πνιηηηθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ηεο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο έρεη ζπζηήζεη δηάθνξεο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαζελφο θαη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξεο ππεξεζίεο κε ηνπο δηθνχο ηνπο λφκνπο θαη θψδηθεο γηα ην ζέκα ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο. Απηέο είλαη: α) Ζ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ (The Federal Trade Commission -FTC) β) Σν Δζληθφ Σκήκα Γηαθήκηζεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Γξαθείσλ Καιχηεξσλ Δπηρεηξήζεσλ (The National Advertising Division (NAD) of the Council of Better Business Bureaus -CBBB) γ) Σν ζχζηεκα πξνζθπγψλ ππφ ην άξζξν 43(α) ηεο Πξάμεο Λάλρακ (Section 43(a) of the Lanham Act) α) Federal Trade Commission (FTC) Σν FTC είλαη κία αλεμάξηεηε ππεξεζία ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ζ.Π.Α., ε νπνία έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαιωηή αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ κε επηηξεπηνύ αληαγωληζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν FTC είλαη ππεχζπλν λα εξεπλά αλ κία δηαθήκηζε είλαη ιάζνο θαη εξεπλά άιια είδε απάηεο. Θέηεη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε φιεο ηηο άιιεο δηαθεκίζεηο νπφηε δε ρξεηάδεηαη θαηεγνξεκαηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα λα ηεθκεξηψζεη ηηο θαηεγνξίεο πεξί ζχγθξηζεο. Έηζη, νη δηαθεκίζεηο πνπ εθζέηνπλ πξντφληα άιισλ αληαγσληζηψλ επηηξέπνληαη αλ είλαη αιεζέο θαη δελ έρνπλ ζθνπφ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σν FTC ζεσξεί κία δηαθήκηζε αλεπίηξεπηε: Αλ ζηελ παξνπζίαζή ηεο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ θαηαλαισηή λα κε ζπκπεξηθεξζεί φπσο ζα έπξεπε ζε κία θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. Αλ ε πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο επεξεάζεη ηνλ θαηαλαισηή ζηελ απφθαζή ηνπ λα αγνξάζεη έλα πξντφλ. Ο δηαθεκηζηήο δελ έρεη θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν λα δείρλεη φηη φ, ηη παξνπζηάδεη είλαη αιεζηλφ. Σν FTC ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθέο δηαθεκίζεηο εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπγθξίλνληαη ηηκέο θαη ζηε ζχγθξηζε κίαο κάξθαο, φηαλ θπζηθά είλαη πξαγκαηηθέο, γηαηί ν θαηαλαισηήο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα απνθαζίζεη κε ζχλεζε αθνχ έρεη πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε θαη πξνηηκφηεξε επηινγή. β) The National Advertising Division (NAD) of the Council of Better Business Bureaus (CBBB)

5 Ο ρψξνο ησλ δηαθεκίζεσλ ίδξπζε ην NAD, ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ην CBBB, γηα λα εμαζθαιίδεη πάληα ηελ αιήζεηα θαη αθξίβεηα ζηηο εζληθέο δηαθεκίζεηο. Σν NAD έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλεμεηάδεη εζληθέο δηαθεκίζεηο νη νπνίεο είραλ δεκνζηεπηεί πξηλ απφ 12 ρξφληα αιιά θαη παιαηφηεξα. Δξεπλνχλ φιεο ηηο δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε θαηαλαισηέο ή επηρεηξήζεηο. Έκπεηξνη δηθεγφξνη δνπιεχνπλ ζην NAD γηα λα επαλεμεηάζνπλ δηαθεκίζεηο πνπ θαηεγνξνχληαη γηα ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ην αλ πήγαηλε ζηα δηθαζηήξηα κηα ππφζεζε γηα λα βξεζεί ιχζε. Σν NAD, θπζηθά, βαζίδεηαη ζην FTC αιιά έρεη πην απζηεξά θξηηήξηα φηαλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ηνπ πξντφληνο ελφο αληαγσληζηή. Γίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηα ιφγηα θαη ζηα κελχκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζηε δηαθήκηζε ψζηε λα ραξαθηεξίδεηαη κε αθξίβεηα ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Σν NAD ζεσξεί φηη πθίζηαηαη ιόγνο εμέηαζεο γηα ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε αλ: Ζ ζχγθξηζε απεπζχλεηαη ζε κεξηθά πξντφληα ηεο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο θαη απηφ δε δηεπθξηλίδεηαη ζηε δηαθήκηζε. Οη δηαθεκηζηέο ζπγθξίλνπλ αλφκνηα πξντφληα. γ) Σν ζχζηεκα πξνζθπγψλ ηνπ Lanham Act Σν Lanham Act είλαη ην πξσηεχνλ νκνζπνλδηαθφ θείκελν δηθαίνπ πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα ζεκάησλ ζηηο ΖΠΑ. Έηζη, αζρνιείηαη κε ηελ παξάβαζε ησλ ζεκάησλ θαη ηηο εζθαικέλεο δηαθεκίζεηο. Σν Άξζξν 43(α) ηνπ Lanham Act απαγνξεχεη ηε εζθαικέλε εξκελεία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο πνηφηεηαο ή αθφκα θαη ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ελφο αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ιέμεσλ, νλνκαζίαο ή ζπκβνιηζκνχ. Δπίζεο, φηαλ δίλεηαη ιάζνο πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Σν Lanham Act θαηαδηθάδεη ηηο δηαθεκίζεηο πνπ είλαη ηειείσο εζθαικέλεο ή είλαη αιεζείο θαη έρνπλ ζθνπφ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηψληαο έλα παξεξκελεπκέλν κήλπκα. Πξηλ αζθήζεη θάπνηνο θαηεγνξία κε βάζε ην Lanham Act πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, επηζηξαηεχνληαο απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη πξνεηνηκάδνληαο κία ζηξαηεγηθή πξηλ πξνρσξήζεη κε ηα ζρέδηα ηνπ Τπόθεζη Phoenix of Broward INC. κατά McDonald's Corporation 4 Απφ ην 1995 έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001 ηα McDonald s έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηνπο πειάηεο ηνπο λα παίμνπλ έλα παηρλίδη γηα λα θεξδίζνπλ ιεθηά έσο θαη 1 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Γηα λα πξνσζήζεη απηφ ην «παηρλίδη» δηαθήκηδε φηη φινη νη θαηαλαισηέο είραλ ίζεο επθαηξίεο λα θεξδίζνπλ. Όκσο ην 2001 ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ (United States Department of Justice -DOJ) θαη ην Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν Αλαθξίζεσλ (Federal Bureau of Investigation -FBI) αλαθνίλσζαλ φηη θάπνηα παηρλίδηα ησλ McDonald s είραλ πεηξαρζεί απφ έλαλ θχθιν εγθιεκαηηψλ κε αξρεγφ έλαλ ππάιιειν ησλ Simon Marketing Inc., εηαηξία πνπ ζπλεξγαδφηαλ κε ηα McDonald s γηα ηα παηρλίδηα. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε, ηα 4 Case Phoenix of Broward, Inc. v. McDonald's Corp., See more at:

6 παηρλίδηα απηά δελ έδηλαλ ζηνπο θαηαλαισηέο ίζεο επθαηξίεο λα θεξδίζνπλ. Παξφια απηά ηα McDonald s πήξαλ πην απζηεξά κέηξα θαη ζπλέρηζαλ λα πξνσζνχλ ηα παηρλίδηα κε ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Με βάζε ην παξαπάλσ, ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2006 ε εηαηξία Phoenix εθπξνζσπψληαο ηα Burger King θαηέζεζε αγσγή θαηά ησλ McDonald s κε βάζε ην Section 43(a) of the Lanham Act, πεξί εζθαικέλσλ δηαθεκίζεσλ. Ζ Phoenix ηζρπξίζηεθε φηη νη δηαθεκίζεηο γηα ηα παηρλίδηα κε ηηο «ίζεο επθαηξίεο λα θεξδίζνπλ» νη θαηαλαισηέο ήηαλ παξεξκελεπκέλεο ηφζν επεηδή ην αληίπαιν franchise είρε απηφ ην ζθνηεηλφ παξειζφλ φζν θαη επεηδή νη δηαθεκίζεηο έθαλαλ ιφγν γηα θέξδνο έσο θαη 1 εθαηνκκχξην δνιάξηα, θάηη πνπ είλαη εληειψο εζθαικέλν. Βαζηθφο ηζρπξηζκφο πνπ πξνέβαιε ήηαλ φηη παξά ην παξειζφλ κε ηα παηρλίδηα, ηα McDonald s ζπλέρηζαλ λα πξνβάιινπλ ηηο δηαθεκίζεηο. Σα McDonald s αξλήζεθαλ ηηο θαηεγνξίεο ππνζηεξίδνληαο φηη ε Phoenix δελ είρε απηά ζηνηρεία γηα ηελ θαηεγνξία. ηηο 1 Απγνχζηνπ 2006 ην πεξηθεξεηαθφ δηθαζηήξην απνθάζηζε φηη δελ ππήξρε ιφγνο θαηεγνξίαο νχηε ήηαλ ιάζνο νη δηαθεκίζεηο. Καη απηφ γηαηί νη δηαθεκίζεηο δελ ήηαλ ιάζνο κε βάζε ην Lanham Act. πλνςίδνληαο, ε Phoenix θαηέζεζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο επεηδή ηα McDonald s απνηεινχλ κεγάιν αληίπαιν. Με ηηο δηαθεκίζεηο απηέο είρε πιεγεί πνιχ εθφζνλ είρε ράζεη ηελ πειαηεία ηνπ. Γε κπνξνχκε λα πνχκε ηίπνηα γηα ην αλ ηζρχεη ή φρη ην ζελάξην γηα ηα παηρλίδηα θαζψο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ην δηαςεχδεη. 3. H ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 3.1. ΝΟΜΟΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ Δπξψπε είλαη κία ηεξάζηηα ήπεηξνο κε πνιιέο ρψξεο, φπνπ ε θάζε ρψξα αληηκεησπίδεη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε κε ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο. Δκείο ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ έρεη αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλν δίθαην γηα ηα 28 θξάηε κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Με βάζε ην Άρθρο 4 ηης Οδηγίας 2006/114/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε επηηξέπεηαη, φζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε 5, φηαλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) δελ είλαη παξαπιαλεηηθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, ζηνηρείν β), ην άξζξν 3 θαη ην άξζξν 8, παξάγξαθνο 1, ηεο παξνχζαο νδεγίαο ή ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο νδεγίαο 2005/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαΐνπ 2005, γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο 11εο Μαΐνπ 2005 γηα ηελ παξαπιαλεηηθή θαη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. β) ζπγθξίλεη ηα αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ίδηεο αλάγθεο ή έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο γ) ζπγθξίλεη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη νπζηψδε, ζπλαθή, εμαθξηβψζηκα, θαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηηκή δ) δελ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δπζθήκηζε ή ηελ ππνηίκεζε ησλ ζεκάησλ, εκπνξηθψλ επσλπκηψλ, άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ, αγαζψλ, ππεξεζηψλ, δξαζηεξηνηήησλ ή ηεο θαηάζηαζεο ελφο αληαγσληζηή 5 Απφ Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθήο Έλσζεο

7 ε) γηα πξντφληα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο, αθνξά ζε θάζε πεξίπησζε πξντφληα κε ηελ ίδηα νλνκαζία πξνέιεπζεο ζη) δελ επσθειείηαη αζέκηηα απφ ηε θήκε ζήκαηνο, εκπνξηθήο επσλπκίαο ή άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ αληαγσληζηή ή απφ ηα δεισηηθά θαηαγσγήο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ δ) δελ παξνπζηάδεη αγαζφ ή ππεξεζία σο απνκίκεζε ή αληίγξαθν αγαζνχ ή ππεξεζίαο πνπ θέξνπλ ζήκα θαηαηεζέλ ή εκπνξηθή επσλπκία ε) δελ δεκηνπξγεί ζχγρπζε κεηαμχ εκπνξεπνκέλσλ, κεηαμχ δηαθεκηζηή θαη αληαγσληζηή ή κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ησλ εκπνξηθψλ επσλπκηψλ, άιισλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δηαθεκηζηή θαη ηνπ αληαγσληζηή. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε δηθαζηήξην γηα ηε δηαθήκηζε. Αιιά, επίζεο, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ θαηά ηεο δηαθήκηζεο απηήο ελψπηνλ ηεο εθάζηνηε δηνηθεηηθήο αξρήο ε νπνία κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ ππφζεζε ή λα ην παξαπέκςεη ζε αξκφδην δηθαζηήξην. Απηά φκσο εμαξηψληαη απφ ην ηη πξνβιέπνπλ νη εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ Τπόθεζη De Landtsheer Emmanuel SA κατά Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne και Veuve Clicquot Ponsardin SA 6 Σν 2001 ζην Βέιγην, ε De Landtsheer παξήγαγε κία θαηλνχξγηα κπχξα κε ην φλνκα Malheur Brut Reserve. Πάλσ ζηελ ζπζθεπαζία ηεο κπχξαο έιεγε φηη ε κπχξα απηή θηηαρλφηαλ κε méthode traditionnelle, δειαδή παξαδνζηαθέο κέζνδνη, νη νπνίεο ήηαλ ίδηεο κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ησλ αθξσδψλ νίλσλ αιιά θαη απηνθφιιεην πάλσ ζην κπνπθάιη ην νπνίν ήηαλ ίδην κε απηφ ησλ νίλσλ. Αθφκα, ε De Landtsheer ην απνθαινχζε Champagne Beer (ακπάληα Μπχξαο) θαη πάλσ ζην κπνπθάιη έγξαθε «Reims, France» (γηαηί ηζρπξηδφηαλ φηη ν ηξφπνο παξαγσγήο ηεο κπχξαο ήηαλ ίδην κε απηφ ησλ θξαζηψλ ζην Reims θαη Epernay ηεο Γαιιίαο) θαζψο επίζεο «Brussels, Belgium». Σα ζιφγθαλ «The first Brut beer in the world» (ε πξψηε κπχξα ζηνλ θφζκν), «brewed in the same way as champagne although it remains a beer» (παξαζθεπάδεηαη φπσο ε ζακπάληα αιιά παξακέλεη κπχξα) θαη «it s acidity is reminiscent of champagne» (ε νμχηεηά ηνπ ζπκίδεη ζακπάληα) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πξνσζήζνπλ ην πξντφλ. Ζ Veuve Clicquot Ponsardin, κία παξαγσγή θξαζηψλ θαη ε Comite Interprofessionel du Vin de Champagne (CIVC), κία εηαηξία πνπ ζπζηάζεθε βαζηδφκελε ζε λφκνπο ηεο Γαιιίαο, θαηέζεζαλ κήλπζε θαηά ηεο De Landtsheer γηα φια ηα παξαπάλσ ηα νπνία δελ ήηαλ απιά παξαπιαλεηηθά αιιά εκθάληδαλ κνξθή ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο. ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2006 ην Δθεηείν ησλ Βξπμειψλ απνθάζηζε φηη ε ρξήζε ησλ θξάζεσλ «Champagne Beer» θαη «Reims,France» ήηαλ παξάλνκα. Όκσο, φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα ην δηθαζηήξην έπξεπε λα επαλεμεηάζεη ηνλ θψδηθα πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο κε βάζεη ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν νξίδεη φηη ε «ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη θάζε δηαθήκηζε πνπ θαηνλνκάδεη ξεηά ή ππνλνεί έλαλ αληαγσληζηή ή ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 6 Τπφζεζε C-381/0, δηαζέζηκν ζηα ειιεληθά ζηελ: 1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKaNr0?text=&docid=62386&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&d ir=&occ=first&part=1&cid=13115

8 πξνζθέξνληαη απφ έλαλ αληαγσληζηή». Γπζηπρψο, ην δηθαζηήξην δπζθνιεχηεθε λα θαηαιήμεη ζε κία ιχζε κε βάζε ηε λνκνζεζία πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο. Έηζη, απεχζπλε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ δήηεζε 7 : 1) αλ πξέπεη λα θάλεη ιφγν γηα έλα πξντφλ ή έλα ζχλνιν πξντφλησλ γηα λα ππάξμεη ζέκα ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο, 2) λα δηεπθξηληζηεί ε «αληαγσληζηηθή ζρέζε» κεηαμχ δηαθεκηδφκελνπ θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, 3) είλαη αζέκηηε θάζε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε πνπ θαζηζηά δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί έλα είδνο πξντφλησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έλδεημε δελ θαζηζηά δπλαηφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο αληαγσληζηή ή ησλ αγαζψλ πνπ απηφο πξνζθέξεη; Σν ζεκηηφ ηεο ζπγθξίζεσο πξέπεη λα εμεηαζηεί ππφ ην θσο κφλνλ εζληθψλ δηαηάμεσλ εθηφο εθείλσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθεκίζεσο, πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ή ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ην είδνο πξντφλησλ πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην πξντφλ ην νπνίν πξνζθέξεη ν δηαθεκηδφκελνο; θαη 4) αλ κε βάζε ην άξζξν 2, ζεκείν 2α, πξέπεη απφ ην άξζξν 3α, ζεκείν 1, ζηνηρείν ζη, ηεο νδεγίαο λα πξνζδηνξηζηεί αζέκηηε ε ζχγθξηζε, γηα πξντφληα ρσξίο νλνκαζία πξνέιεπζεο, λα αλαθέξεηαη ζε πξντφληα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο. Σν ΓΔΚ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα γηα ην πξψην φηη αθόκα θαη ε αλαθνξά ελόο πξνϊόληνο ζε δηαθεκηζηηθό κήλπκα ζεσξείηαη ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. ην δεχηεξν εξψηεκα είπε «ε ύπαξμε αληαγωληζηηθήο ζρέζεωο κεηαμχ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ θαη ηεο επηρεηξήζεσο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δελ δύλαηαη λα απνδεηρζεί αλεμαξηήηωο ηωλ αγαζώλ ή ππεξεζηώλ πνπ απηή πξνζθέξεη» Δπηπξνζζέησο, απνθάζηζε φηη γηα λα πξνζδηνξηζηεί απηή ε «αληαγσληζηηθή ζρέζε» πξέπεη ηα πξντφληα λα είλαη ππνθαηάζηαηα. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε: Ζ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Ζ πεξηνρή φπνπ δηαθεκίδεηαη ην πξντφλ θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή ζε απηή ηελ πεξηνρή. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ πξνσζεί ν δηαθεκηδφκελνο θαη ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη. Γηα ην πξψην ζθέινο ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο, ην Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη «κηα δηαθήκηζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε έλα είδνο πξνϊόληωλ ρωξίο όκωο λα πξνζδηνξίδεη έλαλ αληαγωληζηή ή ηα αγαζά πνπ ν ηειεπηαίνο πξνζθέξεη δελ είλαη αζέκηηε» Γηα ην δεχηεξν ζθέινο είπε φηη «ην ζεκηηφ κηαο ηέηνηαο δηαθεκίζεσο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ππφ ην θσο άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ». Γηα ην ηέηαξην εξψηεκα απνθάζηζε φηη «ην άξζξν 3α, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν ζη, ηεο νδεγίαο 84/450, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 97/55, πξέπεη λα εξκελεπζεί ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη αζέκηηε θάζε ζύγθξηζε ε νπνία, γηα πξνϊόληα πνπ δελ έρνπλ νλνκαζία πξνειεύζεωο, αλαθέξεηαη ζε πξνϊόληα πνπ έρνπλ ηέηνηα νλνκαζία» 4. ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΩΝ ΠΔΡΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΖΠΑ-ΔΤΡΩΠΖ Σψξα πνπ έρνπκε θάλεη ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, είλαη θαλεξφ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Δπξψπεο φζνλ αθνξά ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. Τπάξρνπλ 2 θχξηεο δηαθνξέο. Σν πξψην είλαη ζην πψο βιέπνπλ αζαθέο θαη γεληθέο 7 Πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα απφ ην InfoCuria- Ννκνινγία ηνπ Δηθαζηεξίνπ

9 δηαθεκίζεηο θαη ην δεχηεξν είλαη ζην πψο αληηκεησπίδνπλ ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε πνπ εθζέηεη θαη ππνβηβάδεη ηνλ αληαγσληζηή ΑΑΦΔΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ηηο ΖΠΑ, νη λφκνη απαγνξεχνπλ έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πνπ πξνβάιεη εζθαικέλα δειψζεηο ζηνηρείσλ. Αιιά επηηξέπεη ηε δήισζε απφςεσλ. Θεσξεί φηη ζηηο αζαθείο δηαθεκίζεηο, ε ζπγθξηηηθή θξάζε «θαιχηεξν απφ» δελ είλαη ζηνηρεία εζθαικέλσλ ζπγθξηηηθψλ δηαθεκίζεσλ, γηαηί νξζνινγηθνί θαηαλαισηέο δε ζα πίζηεπαλ φηη ήηαλ δειψζεηο εμαθξηβσκέλσλ ζηνηρείσλ. Αθφκα, νη Ζ.Π.Α. ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαθεκίζεηο απεπζχλνληαη ζε νξζνινγηθνχο θαηαλαισηέο. Ορθολογικός καηαναλωηής είλαη απηφο πνπ επηιέγεη ηα αγαζά ψζηε απφ ηελ θαηαλάισζή ηνπο λα κεγηζηνπνηεί ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Οη λφκνη ησλ ΖΠΑ βαζίδνληαη ζην φηη νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δίλνπλ ζσζηέο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ζην λα ππάξρεη εππηζηία. Τπνζηεξίδνπλ φηη εθφζνλ νη θαηαλαισηέο είλαη νξζνινγηθνί, δελ ππάξρεη ζέκα εμαπάηεζεο γηαηί νη θαηαλαισηέο είλαη ηθαλνί λα δηαπηζηψζνπλ ηηο δηαθνξέο. ηελ Δπξψπε, επηηξέπνληαη ζπγθξηηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ είλαη αμηφπηζηεο θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Με άιια ιφγηα λα κελ είλαη αζαθείο θαη γεληθέο. Δπίζεο, νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Απηφ ην ζέηεη επεηδή έρεη σο θξηηήξην ην φηη νη θαηαλαισηέο δελ είλαη νξζνινγηθνί θαη νπφηε πξέπεη λα πξνζηαηέςεη απηνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ παξνξκεηηθά θαη δε ζθέθηνληαη ΣΡΟΠΟ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΗΒΑΕΔΣΑΗ Ο ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Οη λνκνζεζίεο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα έρνπλ δηαθνξεηηθέο θπξψζεηο γηα ην αλ ζε κηα δηαθήκηζε ππνβηβάδεηαη ή φρη ν αληαγσληζηήο. Αλ ζε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα αλαθεξζεί ν αληαγσληζηήο θαη ππάξρνπλ ζεκάδηα ππνβηβαζκνχ, ε λνκνζεζία ησλ ΖΠΑ πξνβιέπεη φηη αλάινγα κε ην πιήγκα πνπ δέρηεθε ν αληαγσληζηήο ζα ππάξμνπλ θαη αλάινγεο θπξψζεηο. Αιιά δε ζα θαηαθχγεη ζηελ απαγφξεπζε ηεο δηαθήκηζεο. Όκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξψπεο, αλ γίλεη θάηη ηέηνην ακέζσο απαγνξεχεηαη ε πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο. Γειαδή, ηέηνηα ζχγθξηζε ζε δηαθήκηζε δελ γίλεηαη. Δπηπιένλ, επεηδή ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηίζεηαη έλαο αληαγσληζηήο ζε κία δηαθήκηζε «κνηάδεη» κε ππνβηβαζκφ, ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία αιιά θπζηθά ππάξρνπλ άιινη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. ηελ Δπξψπε απηφ δελ επηηξέπεηαη θαζφινπ θαη ππάξρνπλ ζνβαξέο θπξψζεηο φπνηε απηφ γίλεηαη. Απ ηελ άιιε, ζηηο ΖΠΑ έρνπλ ηε ηερληθή λα ζνιψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο ηνπ αληαγσληζηή φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεηαη. Φπζηθά, ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα κελ εμαπαηάηαη απφ ηε ηερληθή απηή θαη λα θαηαιάβεη ην

10 αληαγσληζηηθφ πξντφλ πίζσ απφ ηε ζνινχξα, αιιά φπσο είπακε, ζθνπφο είλαη λα ππάξμεη εππηζηία ηεο δηαθήκηζεο. ΔΠΗΛΟΓΟ Δλ θαηαθιείδη, ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη έλα ζέκα πνπ αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε αληίζηνηρα. Δίλαη αλάινγε κε ηνλ ηξφπν πνπ λνκνζεηεί ε θάζε ρψξα αιιά θαη νη λννηξνπίεο ηεο. ηηο ΖΠΑ, ην FTC, ην NAD θαη ην Lanham Act έρνπλ ζθνπφ ηε ζέζπηζε ησλ λφκσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο θαη γηα λα ηηκσξνχλ αλαιφγσο φζνπο δε ηνπο ηεξνχλ. Φπζηθά, νη ππεξεζίεο θαη ν θψδηθαο (Lanham Act) έρνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ην πφηε κία δηαθήκηζε ζχγθξηζεο είλαη αλεπίηξεπηε. Όκσο, έλα θνηλφ πνπ έρνπλ είλαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο κηαο κήλπζεο, καο «θψηηζε» ην παξάδεηγκα ηεο ππφζεζεο Phoenix Broward Inc. θαηά McDonald s Corporation. Δπηπιένλ, ζηελ Δπξψπε, δειαδή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρεη έλαο θψδηθαο γηα φιεο ηηο ρψξεο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζχγθξηζεο ζε κία δηαθήκηζε. Ζ Δπξψπε είλαη πην απζηεξή ζην ζέκα απηφ θαη ην θαηαιαβαίλνπκε ζην παξάδεηγκα αλαθεξφκελν ζηελ ππφζεζε ηεο De Landtsheer θαηά Veuve Clicquot Ponsardin, θαη Comite Interprofessionel duvin de Champagne (CIVC). Γηαπηζηψλνπκε φηη γηα λα ιεθζεί κία απφθαζε ην Γηθαζηήξην ησλ Βξπμειψλ ρξεηάζηεθε λα αλαθεξζεί ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ηέζεθαλ επ αθξηβψο ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα λα ιεθζεί ε ζσζηή απφθαζε. Αθφκα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο. Δδψ θαηαιαβαίλνπκε ηελ πξφηαζε πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα φηη ε θάζε ρψξα έρεη δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο. Όινη νη θαηαλαισηέο είλαη δηαθνξεηηθνί θαη πφζν κάιινλ φηαλ δνπλ ζε δηαθνξεηηθή ήπεηξν. Οη Ακεξηθάλνη δίλνπλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο φηαλ παξαθνινπζνχλ κία δηαθήκηζε θαη νη Δπξσπαίνη άιιεο. Γη απηφ αλ θαη επηηξέπνπλ ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, ε θάζε ήπεηξνο έρεη θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαη ηα δηθά ηνπ φξηα ζην ηη ζεσξεί ζσζηφ θαη ηη φρη θαη αλ πξέπεη λα ηηκσξείηαη ν δηαθεκηδφκελνο. Σέινο, αλ θαη νη δχν ήπεηξνη έρνπλ ηηο ίδηεο απφςεηο θαη επηηξέπνπλ ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, είδακε φηη ε Δπξψπε είλαη πην απζηεξή ζην ζέκα απηφ ζε αληίζεζε κε ηηο ΖΠΑ. Αλ θαη ζα ιέγακε φηη ε Ακεξηθή έρεη πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο λα ιχζεη κία ππφζεζε ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε. Αιιά απηφ δελ είλαη ην ζέκα. θνπφο θαη ησλ δχν είλαη λα πεξηνξίδνπλ απηνχο πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο λφκνπο θαη ηα ήζε πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο.

11 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Γίθαην Γηεζλψλ πλαιιαγψλ, ε Δπξσπατθή Γηάζηαζε, Δέζπνηλα Γ. Αλαγλωζηνπνύινπ Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2012 C.W. Nye, M.S. Roth & T.A. Shimp, Comparative Advertising in Markets Where Brands and Comparative Advertising are Novel, Journal of International Business Studies, Vol. 39, 2008, pp F. Beard, Comparative Advertising Wars: An Historical Analysis of Their Causes and Consequences, Journal of Macromarketing, Vol. 30, No. 3, 2010, pp board resolutions comparative advertising comparative advertising Law in the US by John E. Villafranco, Kelley Drye & Warren LLP statement of policy regarding comparative advertising Τπφζεζε 489F. 3d 1156 Phoenix of Broward Inc. vs. McDonald s Corporation Northwestern Journal of International Law & Business, comparative advertising in the United States and in France Οδεγία 2006/114/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ European Court of Justice clarifies rules on comparative advertising by Nicolas Clarembeaux Ννκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ C-381/05, De Landtsheer Emmanuel

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη ΠΔΦΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη ΠΔΦΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ"

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ Κεθάιαην 2 Η ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηψλ" 31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ" Αγγεινο Παληνπβάθεο θνπόο θνπφο απηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα