ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ τολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Δπιζηημών και Σετνών Σμήμα Γιεθνών και Δσρωπαϊκών ποσδών ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΗΚΔ ΠΟΤΓΔ» ημειώζεις Δσρωπαϊκού Γικαίοσ και Δσρωπαϊκής Ολοκλήρωζης Notebooks on EU Law and European Integration Πακέηο 2: σγκριηική Γιαθήμιζη ζηις ΖΠΑ και ηην ΔΔ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Ενχκε ζε έλαλ θφζκν φπνπ ν θαηαλαισηηζκφο έρεη επεξεάζεη αξθεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε θαη δξνχκε. Φπζηθά παίδνπλ ξφιν θαη νη αλάγθεο καο αιιά θαη νη επηζπκίεο καο. Όκσο, θαηά πφζν κπνξνχκε λα πνχκε φηη αγνξάζακε έλα πξντφλ γηαηί φλησο ην ρξεηαδφκαζηαλ ή φηη ήηαλ θάηη πνπ ζέιακε πάξα πνιχ; Μήπσο παίδνπλ ξφιν θαη νη δηαθεκίζεηο πνπ παξαθνινπζνχκε; Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ν ρψξνο ηνπ κάξθεηηλγθ έρεη γίλεη πην απαηηεηηθφο ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ νπφηε έρεη ζηξαθεί ζηελ πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ γηα λα πνπιεζνχλ ηα αγαζά πνπ παξάγνληαη. Οη δηαθεκίζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηφζε ιεπηνκέξεηα ψζηε λα πείζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη έλα πξντφλ πνπ βγαίλεη ζηελ αγνξά. Όπσο είρε ραξαθηεξίζεη κία εξγαδφκελε ζε εηαηξία δηαθεκίζεσλ ηνλ εαπηφλ ηεο, αλαθεξφκελε ζηε δνπιεηά θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεκηλαξίνπ, «ν ηξειφο λνλφο ζε βάθηηζε». Καη απηφ γηαηί νη δηαθεκηζηέο ζα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα πξνσζήζνπλ έλα πξντφλ. Γειαδή ζα ην ληχζνπλ θαη ζα ην ζηνιίζνπλ κε δηάθνξα επίζεηα γηα λα ην βγάινπλ ζηελ αγνξά. Άζρεηα αλ έλα αγαζφ είλαη θαιφ ή φρη, νη δηαθεκίζεηο ζα είλαη απηέο πνπ ζα πείζνπλ απηφλ ζην ζπίηη λα πάεη ζην θαηάζηεκα θαη λα ην αγνξάζεη. Θα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη ίζσο θαη νη δηαθεκηζηέο θάλνπλ «βξψκηθε» δνπιεηά ή φηη θνξντδεχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα λα πεηχρνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. Απηφ, φκσο, εμαξηάηαη φρη απιψο απφ ηελ εηθφλα ηεο δηαθήκηζεο αιιά θαη απφ ηα ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ίζσο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα εηπσζεί κία θξάζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ δηάθνξα είδε δηαθεκίζεσλ θαη αλάκεζα ζ απηέο ππάξρνπλ θαη νη δηαθεκίζεηο πνπ είλαη «απαγνξεπκέλεο» κε βάζε ην λφκν, γηαηί θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαπιαλεηηθψλ ή ζπγθξηηηθψλ δηαθεκίζεσλ. Πνιινί ζπλδένπλ ηελ παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε κε ηελ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε λνκίδνληαο φηη δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά. Ζ παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε, φκσο, είλαη ξεηά απαγνξεπκέλε απφ ην λφκν ελψ ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη θαη λφκηκε αιιά κπνξεί θαη φρη. Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη ε δηαθήκηζε πνπ αλαθέξεη ην πξντφλ ηνπ αληαγσληζηή γηα λα αλαδεηρζεί ην πξντφλ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε έρεη απνθαιεζηεί επηζπκεηή γηα ηνλ αληαγσληζκφ γηαηί ζπκθέξεη ηνλ θαηαλαισηή. Φπζηθά φιεο νη ρψξεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθνχο λφκνπο πάλσ επί απηνχ. Αιιά επεηδή είλαη αδχλαηνλ λα κηιήζνπκε γηα φιεο ηηο ρψξεο παγθνζκίσο, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο λφκνπο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα θαη ζα δνχκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. ηελ παξαθάησ αλάιπζε ζα κηιήζνπκε ζην πξψην κέξνο γηα ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, δειαδή ηελ εξκελεία ηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ζηελ νπνία δηαθξίλεηαη. ην δεχηεξν κέξνο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε ζηηο ΖΠΑ, δειαδή ζηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηε ξχζκηζή ηνπ. Δπίζεο, ζα δνζεί έλα παξάδεηγκα ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο απφ ηελ λνκνινγία ησλ ΖΠΑ. ην ηξίην κέξνο ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε ζηελ Δπξψπε θαη θπζηθά ζα αθνινπζήζεη έλα παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ επξσπατθψλ θαλφλσλ. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ζα αλαιχζνπκε ηηο δηαθνξέο ζηε ξχζκηζε ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Δπξψπεο.

3 1. ΣΗ ΔΣΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη θάζε δηαθήκηζε πνπ θαηνλνκάδεη ξεηά ή ππνλνεί έλαλ αληαγσληζηή ή ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ έλαλ αληαγσληζηή (Οδεγία 2006/114/ΔΚ). Τπάξρνπλ ηξεηο πεξηπηψζεηο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο 1 : 1) προζωπική ζσγκριηική δηαθήκηζε, 2) προζκολλώμενη ή αναθερόμενη ζσγκριηική δηαθήκηζε θαη 3) επικριηική ζσγκριηική δηαθήκηζε. 1) Ζ πξνζσπηθή ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε απαγνξεχεηαη, γηαηί ν δηαθεκηδφκελνο αληί λα ζπγθξίλεη ηα πξντφληα ηνπ αληαγσληζηή, αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην ηνλ αληαγσληζηή είηε αλαθέξνληαο γηα παξάδεηγκα ηε ζξεζθεία ηνπ ή ην θχιν ηνπ. 2) Ζ πξνζθνιιψκελε ή αλαθεξφκελε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη αζέκηηε, γηαηί ν δηαθεκηδφκελνο ηνπνζεηεί ηελ θαιή θήκε ησλ πξντφλησλ ηνπ αληαγσληζηή θαη ην αλαθέξεη κε ζεηηθφ ηξφπν ζηηο δηαθεκίζεηο γηα λα αλαδείμεη φηη ην δηθφ ηνπ πξντφλ είλαη εμίζνπ θαιφ. Γειαδή εθκεηαιιεχεηαη ηελ θαιή θήκε ηνπ αληαγσληζηή. 3) Σέινο, ε επηθξηηηθή ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη επηηξεπηή, γηαηί εδψ ζπγθξίλνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο κε ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ηνπ αληαγσληζηή. απηή ηελ πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε άπνςε εθφζνλ θπζηθά είλαη αιεζηλέο θαη αθξηβείο νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηε δηαθήκηζε. Σν θαηλφκελν ηεο ζχγθξηζεο ζε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ σο ζεηηθφ αιιά θαη αξλεηηθφ 2. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο ραξαθηεξίδεηαη σο αξλεηηθφ γηαηί έρεη ππνηηκήζεη ηελ φιε έλλνηα θαη αθξίβεηα ηεο δηαθήκηζεο. Όπσο είπακε, νη δηαθεκίζεηο ζηήλνληαη κε ηφζε ιεπηνκέξεηα γηα λα πξνσζεζεί έλα πξντφλ, φκσο κεξηθνί θαηαιήγνπλ λα αλαθέξνπλ θαη ηα πξντφληα ηνπ αληαγσληζηή γηα λα παίμνπλ «βξψκηθα». Βέβαηα, ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη θαη ζεηηθή. Βιέπε γηα παξάδεηγκα ηελ Apple Inc. ε νπνία αλέδεημε ηε Mac ζε ζχγθξηζε κε απιά PC ζε δηαθεκίζεηο γηα λα πξνσζήζεη ην πξντφλ ηνπ ζηελ αγνξά. Έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη επηηπρήο φηαλ είλαη αλάκεζα ζε δχν γλσζηέο εηαηξίεο 3 γηαηί ηξαβνχλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε σζηφζν δελ επηηξέπεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Βέβαηα, ζε φζεο ρψξεο δελ ππάξρεη ζέκα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ζχγθξηζε ζε κία δηαθήκηζε βνεζά ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα αλαβαζκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Όηαλ κία ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη ζσζηή θαη έρεη σο ζθνπφ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, βνεζά ηνλ θαηαλαισηή λα πάξεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα είλαη ρξήζηκεο ζηελ απφθαζή ηνπ. Γη απηφ ην ιφγν έρνπλ ζπζηαζεί δηάθνξεο ππεξεζίεο γηα λα ειέγρνπλ ην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. 1 Γέζπνηλα Αλαγλσζηνπνχινπ, Δίθαην Δηεζλώλ Σπλαιιαγώλ Η Επξωπαϊθή Δηάζηαζε ζει Βι. F. Beard, Comparative Advertising Wars: An Historical Analysis of Their Causes and Consequences, Journal of Macromarketing, Vol. 30, No. 3, 2010, pp C.W. Nye, M.S. Roth & T.A. Shimp, Comparative Advertising in Markets Where Brands and Comparative Advertising are Novel, Journal of International Business Studies, Vol. 39, 2008, pp

4 2. Ζ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΗ ΖΠΑ 2.1.ΝΟΜΟΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΗ ΖΠΑ Οη ΖΠΑ είλαη κηα ηεξάζηηα ρψξα κε κεγάιε δχλακε θαη ηζρπξή πνιηηηθή ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ηεο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο έρεη ζπζηήζεη δηάθνξεο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαζελφο θαη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξεο ππεξεζίεο κε ηνπο δηθνχο ηνπο λφκνπο θαη θψδηθεο γηα ην ζέκα ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο. Απηέο είλαη: α) Ζ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ (The Federal Trade Commission -FTC) β) Σν Δζληθφ Σκήκα Γηαθήκηζεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Γξαθείσλ Καιχηεξσλ Δπηρεηξήζεσλ (The National Advertising Division (NAD) of the Council of Better Business Bureaus -CBBB) γ) Σν ζχζηεκα πξνζθπγψλ ππφ ην άξζξν 43(α) ηεο Πξάμεο Λάλρακ (Section 43(a) of the Lanham Act) α) Federal Trade Commission (FTC) Σν FTC είλαη κία αλεμάξηεηε ππεξεζία ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ζ.Π.Α., ε νπνία έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαιωηή αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ κε επηηξεπηνύ αληαγωληζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν FTC είλαη ππεχζπλν λα εξεπλά αλ κία δηαθήκηζε είλαη ιάζνο θαη εξεπλά άιια είδε απάηεο. Θέηεη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε φιεο ηηο άιιεο δηαθεκίζεηο νπφηε δε ρξεηάδεηαη θαηεγνξεκαηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα λα ηεθκεξηψζεη ηηο θαηεγνξίεο πεξί ζχγθξηζεο. Έηζη, νη δηαθεκίζεηο πνπ εθζέηνπλ πξντφληα άιισλ αληαγσληζηψλ επηηξέπνληαη αλ είλαη αιεζέο θαη δελ έρνπλ ζθνπφ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σν FTC ζεσξεί κία δηαθήκηζε αλεπίηξεπηε: Αλ ζηελ παξνπζίαζή ηεο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ θαηαλαισηή λα κε ζπκπεξηθεξζεί φπσο ζα έπξεπε ζε κία θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. Αλ ε πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο επεξεάζεη ηνλ θαηαλαισηή ζηελ απφθαζή ηνπ λα αγνξάζεη έλα πξντφλ. Ο δηαθεκηζηήο δελ έρεη θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν λα δείρλεη φηη φ, ηη παξνπζηάδεη είλαη αιεζηλφ. Σν FTC ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθέο δηαθεκίζεηο εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπγθξίλνληαη ηηκέο θαη ζηε ζχγθξηζε κίαο κάξθαο, φηαλ θπζηθά είλαη πξαγκαηηθέο, γηαηί ν θαηαλαισηήο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα απνθαζίζεη κε ζχλεζε αθνχ έρεη πάξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε θαη πξνηηκφηεξε επηινγή. β) The National Advertising Division (NAD) of the Council of Better Business Bureaus (CBBB)

5 Ο ρψξνο ησλ δηαθεκίζεσλ ίδξπζε ην NAD, ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ην CBBB, γηα λα εμαζθαιίδεη πάληα ηελ αιήζεηα θαη αθξίβεηα ζηηο εζληθέο δηαθεκίζεηο. Σν NAD έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλεμεηάδεη εζληθέο δηαθεκίζεηο νη νπνίεο είραλ δεκνζηεπηεί πξηλ απφ 12 ρξφληα αιιά θαη παιαηφηεξα. Δξεπλνχλ φιεο ηηο δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε θαηαλαισηέο ή επηρεηξήζεηο. Έκπεηξνη δηθεγφξνη δνπιεχνπλ ζην NAD γηα λα επαλεμεηάζνπλ δηαθεκίζεηο πνπ θαηεγνξνχληαη γηα ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ην αλ πήγαηλε ζηα δηθαζηήξηα κηα ππφζεζε γηα λα βξεζεί ιχζε. Σν NAD, θπζηθά, βαζίδεηαη ζην FTC αιιά έρεη πην απζηεξά θξηηήξηα φηαλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ηνπ πξντφληνο ελφο αληαγσληζηή. Γίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηα ιφγηα θαη ζηα κελχκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζηε δηαθήκηζε ψζηε λα ραξαθηεξίδεηαη κε αθξίβεηα ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Σν NAD ζεσξεί φηη πθίζηαηαη ιόγνο εμέηαζεο γηα ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε αλ: Ζ ζχγθξηζε απεπζχλεηαη ζε κεξηθά πξντφληα ηεο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο θαη απηφ δε δηεπθξηλίδεηαη ζηε δηαθήκηζε. Οη δηαθεκηζηέο ζπγθξίλνπλ αλφκνηα πξντφληα. γ) Σν ζχζηεκα πξνζθπγψλ ηνπ Lanham Act Σν Lanham Act είλαη ην πξσηεχνλ νκνζπνλδηαθφ θείκελν δηθαίνπ πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα ζεκάησλ ζηηο ΖΠΑ. Έηζη, αζρνιείηαη κε ηελ παξάβαζε ησλ ζεκάησλ θαη ηηο εζθαικέλεο δηαθεκίζεηο. Σν Άξζξν 43(α) ηνπ Lanham Act απαγνξεχεη ηε εζθαικέλε εξκελεία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο πνηφηεηαο ή αθφκα θαη ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ελφο αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ιέμεσλ, νλνκαζίαο ή ζπκβνιηζκνχ. Δπίζεο, φηαλ δίλεηαη ιάζνο πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Σν Lanham Act θαηαδηθάδεη ηηο δηαθεκίζεηο πνπ είλαη ηειείσο εζθαικέλεο ή είλαη αιεζείο θαη έρνπλ ζθνπφ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηψληαο έλα παξεξκελεπκέλν κήλπκα. Πξηλ αζθήζεη θάπνηνο θαηεγνξία κε βάζε ην Lanham Act πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, επηζηξαηεχνληαο απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη πξνεηνηκάδνληαο κία ζηξαηεγηθή πξηλ πξνρσξήζεη κε ηα ζρέδηα ηνπ Τπόθεζη Phoenix of Broward INC. κατά McDonald's Corporation 4 Απφ ην 1995 έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001 ηα McDonald s έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηνπο πειάηεο ηνπο λα παίμνπλ έλα παηρλίδη γηα λα θεξδίζνπλ ιεθηά έσο θαη 1 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Γηα λα πξνσζήζεη απηφ ην «παηρλίδη» δηαθήκηδε φηη φινη νη θαηαλαισηέο είραλ ίζεο επθαηξίεο λα θεξδίζνπλ. Όκσο ην 2001 ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ (United States Department of Justice -DOJ) θαη ην Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν Αλαθξίζεσλ (Federal Bureau of Investigation -FBI) αλαθνίλσζαλ φηη θάπνηα παηρλίδηα ησλ McDonald s είραλ πεηξαρζεί απφ έλαλ θχθιν εγθιεκαηηψλ κε αξρεγφ έλαλ ππάιιειν ησλ Simon Marketing Inc., εηαηξία πνπ ζπλεξγαδφηαλ κε ηα McDonald s γηα ηα παηρλίδηα. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε, ηα 4 Case Phoenix of Broward, Inc. v. McDonald's Corp., See more at:

6 παηρλίδηα απηά δελ έδηλαλ ζηνπο θαηαλαισηέο ίζεο επθαηξίεο λα θεξδίζνπλ. Παξφια απηά ηα McDonald s πήξαλ πην απζηεξά κέηξα θαη ζπλέρηζαλ λα πξνσζνχλ ηα παηρλίδηα κε ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Με βάζε ην παξαπάλσ, ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2006 ε εηαηξία Phoenix εθπξνζσπψληαο ηα Burger King θαηέζεζε αγσγή θαηά ησλ McDonald s κε βάζε ην Section 43(a) of the Lanham Act, πεξί εζθαικέλσλ δηαθεκίζεσλ. Ζ Phoenix ηζρπξίζηεθε φηη νη δηαθεκίζεηο γηα ηα παηρλίδηα κε ηηο «ίζεο επθαηξίεο λα θεξδίζνπλ» νη θαηαλαισηέο ήηαλ παξεξκελεπκέλεο ηφζν επεηδή ην αληίπαιν franchise είρε απηφ ην ζθνηεηλφ παξειζφλ φζν θαη επεηδή νη δηαθεκίζεηο έθαλαλ ιφγν γηα θέξδνο έσο θαη 1 εθαηνκκχξην δνιάξηα, θάηη πνπ είλαη εληειψο εζθαικέλν. Βαζηθφο ηζρπξηζκφο πνπ πξνέβαιε ήηαλ φηη παξά ην παξειζφλ κε ηα παηρλίδηα, ηα McDonald s ζπλέρηζαλ λα πξνβάιινπλ ηηο δηαθεκίζεηο. Σα McDonald s αξλήζεθαλ ηηο θαηεγνξίεο ππνζηεξίδνληαο φηη ε Phoenix δελ είρε απηά ζηνηρεία γηα ηελ θαηεγνξία. ηηο 1 Απγνχζηνπ 2006 ην πεξηθεξεηαθφ δηθαζηήξην απνθάζηζε φηη δελ ππήξρε ιφγνο θαηεγνξίαο νχηε ήηαλ ιάζνο νη δηαθεκίζεηο. Καη απηφ γηαηί νη δηαθεκίζεηο δελ ήηαλ ιάζνο κε βάζε ην Lanham Act. πλνςίδνληαο, ε Phoenix θαηέζεζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο επεηδή ηα McDonald s απνηεινχλ κεγάιν αληίπαιν. Με ηηο δηαθεκίζεηο απηέο είρε πιεγεί πνιχ εθφζνλ είρε ράζεη ηελ πειαηεία ηνπ. Γε κπνξνχκε λα πνχκε ηίπνηα γηα ην αλ ηζρχεη ή φρη ην ζελάξην γηα ηα παηρλίδηα θαζψο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ην δηαςεχδεη. 3. H ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 3.1. ΝΟΜΟΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ Δπξψπε είλαη κία ηεξάζηηα ήπεηξνο κε πνιιέο ρψξεο, φπνπ ε θάζε ρψξα αληηκεησπίδεη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε κε ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο. Δκείο ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ έρεη αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλν δίθαην γηα ηα 28 θξάηε κέιε πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Με βάζε ην Άρθρο 4 ηης Οδηγίας 2006/114/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε επηηξέπεηαη, φζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε 5, φηαλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) δελ είλαη παξαπιαλεηηθή ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, ζηνηρείν β), ην άξζξν 3 θαη ην άξζξν 8, παξάγξαθνο 1, ηεο παξνχζαο νδεγίαο ή ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο νδεγίαο 2005/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαΐνπ 2005, γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο 11εο Μαΐνπ 2005 γηα ηελ παξαπιαλεηηθή θαη ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. β) ζπγθξίλεη ηα αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ίδηεο αλάγθεο ή έρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο γ) ζπγθξίλεη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη νπζηψδε, ζπλαθή, εμαθξηβψζηκα, θαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηηκή δ) δελ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δπζθήκηζε ή ηελ ππνηίκεζε ησλ ζεκάησλ, εκπνξηθψλ επσλπκηψλ, άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ, αγαζψλ, ππεξεζηψλ, δξαζηεξηνηήησλ ή ηεο θαηάζηαζεο ελφο αληαγσληζηή 5 Απφ Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθήο Έλσζεο

7 ε) γηα πξντφληα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο, αθνξά ζε θάζε πεξίπησζε πξντφληα κε ηελ ίδηα νλνκαζία πξνέιεπζεο ζη) δελ επσθειείηαη αζέκηηα απφ ηε θήκε ζήκαηνο, εκπνξηθήο επσλπκίαο ή άιισλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ αληαγσληζηή ή απφ ηα δεισηηθά θαηαγσγήο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ δ) δελ παξνπζηάδεη αγαζφ ή ππεξεζία σο απνκίκεζε ή αληίγξαθν αγαζνχ ή ππεξεζίαο πνπ θέξνπλ ζήκα θαηαηεζέλ ή εκπνξηθή επσλπκία ε) δελ δεκηνπξγεί ζχγρπζε κεηαμχ εκπνξεπνκέλσλ, κεηαμχ δηαθεκηζηή θαη αληαγσληζηή ή κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ησλ εκπνξηθψλ επσλπκηψλ, άιισλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δηαθεκηζηή θαη ηνπ αληαγσληζηή. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε δηθαζηήξην γηα ηε δηαθήκηζε. Αιιά, επίζεο, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ θαηά ηεο δηαθήκηζεο απηήο ελψπηνλ ηεο εθάζηνηε δηνηθεηηθήο αξρήο ε νπνία κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ ππφζεζε ή λα ην παξαπέκςεη ζε αξκφδην δηθαζηήξην. Απηά φκσο εμαξηψληαη απφ ην ηη πξνβιέπνπλ νη εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ Τπόθεζη De Landtsheer Emmanuel SA κατά Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne και Veuve Clicquot Ponsardin SA 6 Σν 2001 ζην Βέιγην, ε De Landtsheer παξήγαγε κία θαηλνχξγηα κπχξα κε ην φλνκα Malheur Brut Reserve. Πάλσ ζηελ ζπζθεπαζία ηεο κπχξαο έιεγε φηη ε κπχξα απηή θηηαρλφηαλ κε méthode traditionnelle, δειαδή παξαδνζηαθέο κέζνδνη, νη νπνίεο ήηαλ ίδηεο κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ησλ αθξσδψλ νίλσλ αιιά θαη απηνθφιιεην πάλσ ζην κπνπθάιη ην νπνίν ήηαλ ίδην κε απηφ ησλ νίλσλ. Αθφκα, ε De Landtsheer ην απνθαινχζε Champagne Beer (ακπάληα Μπχξαο) θαη πάλσ ζην κπνπθάιη έγξαθε «Reims, France» (γηαηί ηζρπξηδφηαλ φηη ν ηξφπνο παξαγσγήο ηεο κπχξαο ήηαλ ίδην κε απηφ ησλ θξαζηψλ ζην Reims θαη Epernay ηεο Γαιιίαο) θαζψο επίζεο «Brussels, Belgium». Σα ζιφγθαλ «The first Brut beer in the world» (ε πξψηε κπχξα ζηνλ θφζκν), «brewed in the same way as champagne although it remains a beer» (παξαζθεπάδεηαη φπσο ε ζακπάληα αιιά παξακέλεη κπχξα) θαη «it s acidity is reminiscent of champagne» (ε νμχηεηά ηνπ ζπκίδεη ζακπάληα) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πξνσζήζνπλ ην πξντφλ. Ζ Veuve Clicquot Ponsardin, κία παξαγσγή θξαζηψλ θαη ε Comite Interprofessionel du Vin de Champagne (CIVC), κία εηαηξία πνπ ζπζηάζεθε βαζηδφκελε ζε λφκνπο ηεο Γαιιίαο, θαηέζεζαλ κήλπζε θαηά ηεο De Landtsheer γηα φια ηα παξαπάλσ ηα νπνία δελ ήηαλ απιά παξαπιαλεηηθά αιιά εκθάληδαλ κνξθή ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο. ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2006 ην Δθεηείν ησλ Βξπμειψλ απνθάζηζε φηη ε ρξήζε ησλ θξάζεσλ «Champagne Beer» θαη «Reims,France» ήηαλ παξάλνκα. Όκσο, φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα ην δηθαζηήξην έπξεπε λα επαλεμεηάζεη ηνλ θψδηθα πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο κε βάζεη ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν νξίδεη φηη ε «ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη θάζε δηαθήκηζε πνπ θαηνλνκάδεη ξεηά ή ππνλνεί έλαλ αληαγσληζηή ή ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 6 Τπφζεζε C-381/0, δηαζέζηκν ζηα ειιεληθά ζηελ: 1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKaNr0?text=&docid=62386&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&d ir=&occ=first&part=1&cid=13115

8 πξνζθέξνληαη απφ έλαλ αληαγσληζηή». Γπζηπρψο, ην δηθαζηήξην δπζθνιεχηεθε λα θαηαιήμεη ζε κία ιχζε κε βάζε ηε λνκνζεζία πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο. Έηζη, απεχζπλε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ δήηεζε 7 : 1) αλ πξέπεη λα θάλεη ιφγν γηα έλα πξντφλ ή έλα ζχλνιν πξντφλησλ γηα λα ππάξμεη ζέκα ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο, 2) λα δηεπθξηληζηεί ε «αληαγσληζηηθή ζρέζε» κεηαμχ δηαθεκηδφκελνπ θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, 3) είλαη αζέκηηε θάζε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε πνπ θαζηζηά δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί έλα είδνο πξντφλησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έλδεημε δελ θαζηζηά δπλαηφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο αληαγσληζηή ή ησλ αγαζψλ πνπ απηφο πξνζθέξεη; Σν ζεκηηφ ηεο ζπγθξίζεσο πξέπεη λα εμεηαζηεί ππφ ην θσο κφλνλ εζληθψλ δηαηάμεσλ εθηφο εθείλσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθεκίζεσο, πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ή ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ην είδνο πξντφλησλ πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην πξντφλ ην νπνίν πξνζθέξεη ν δηαθεκηδφκελνο; θαη 4) αλ κε βάζε ην άξζξν 2, ζεκείν 2α, πξέπεη απφ ην άξζξν 3α, ζεκείν 1, ζηνηρείν ζη, ηεο νδεγίαο λα πξνζδηνξηζηεί αζέκηηε ε ζχγθξηζε, γηα πξντφληα ρσξίο νλνκαζία πξνέιεπζεο, λα αλαθέξεηαη ζε πξντφληα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο. Σν ΓΔΚ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα γηα ην πξψην φηη αθόκα θαη ε αλαθνξά ελόο πξνϊόληνο ζε δηαθεκηζηηθό κήλπκα ζεσξείηαη ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. ην δεχηεξν εξψηεκα είπε «ε ύπαξμε αληαγωληζηηθήο ζρέζεωο κεηαμχ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ θαη ηεο επηρεηξήζεσο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δελ δύλαηαη λα απνδεηρζεί αλεμαξηήηωο ηωλ αγαζώλ ή ππεξεζηώλ πνπ απηή πξνζθέξεη» Δπηπξνζζέησο, απνθάζηζε φηη γηα λα πξνζδηνξηζηεί απηή ε «αληαγσληζηηθή ζρέζε» πξέπεη ηα πξντφληα λα είλαη ππνθαηάζηαηα. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε: Ζ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Ζ πεξηνρή φπνπ δηαθεκίδεηαη ην πξντφλ θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή ζε απηή ηελ πεξηνρή. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ πξνσζεί ν δηαθεκηδφκελνο θαη ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη. Γηα ην πξψην ζθέινο ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο, ην Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη «κηα δηαθήκηζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε έλα είδνο πξνϊόληωλ ρωξίο όκωο λα πξνζδηνξίδεη έλαλ αληαγωληζηή ή ηα αγαζά πνπ ν ηειεπηαίνο πξνζθέξεη δελ είλαη αζέκηηε» Γηα ην δεχηεξν ζθέινο είπε φηη «ην ζεκηηφ κηαο ηέηνηαο δηαθεκίζεσο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ππφ ην θσο άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ». Γηα ην ηέηαξην εξψηεκα απνθάζηζε φηη «ην άξζξν 3α, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν ζη, ηεο νδεγίαο 84/450, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 97/55, πξέπεη λα εξκελεπζεί ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη αζέκηηε θάζε ζύγθξηζε ε νπνία, γηα πξνϊόληα πνπ δελ έρνπλ νλνκαζία πξνειεύζεωο, αλαθέξεηαη ζε πξνϊόληα πνπ έρνπλ ηέηνηα νλνκαζία» 4. ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΩΝ ΠΔΡΗ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΖΠΑ-ΔΤΡΩΠΖ Σψξα πνπ έρνπκε θάλεη ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, είλαη θαλεξφ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Δπξψπεο φζνλ αθνξά ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε. Τπάξρνπλ 2 θχξηεο δηαθνξέο. Σν πξψην είλαη ζην πψο βιέπνπλ αζαθέο θαη γεληθέο 7 Πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα απφ ην InfoCuria- Ννκνινγία ηνπ Δηθαζηεξίνπ

9 δηαθεκίζεηο θαη ην δεχηεξν είλαη ζην πψο αληηκεησπίδνπλ ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε πνπ εθζέηεη θαη ππνβηβάδεη ηνλ αληαγσληζηή ΑΑΦΔΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ηηο ΖΠΑ, νη λφκνη απαγνξεχνπλ έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πνπ πξνβάιεη εζθαικέλα δειψζεηο ζηνηρείσλ. Αιιά επηηξέπεη ηε δήισζε απφςεσλ. Θεσξεί φηη ζηηο αζαθείο δηαθεκίζεηο, ε ζπγθξηηηθή θξάζε «θαιχηεξν απφ» δελ είλαη ζηνηρεία εζθαικέλσλ ζπγθξηηηθψλ δηαθεκίζεσλ, γηαηί νξζνινγηθνί θαηαλαισηέο δε ζα πίζηεπαλ φηη ήηαλ δειψζεηο εμαθξηβσκέλσλ ζηνηρείσλ. Αθφκα, νη Ζ.Π.Α. ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαθεκίζεηο απεπζχλνληαη ζε νξζνινγηθνχο θαηαλαισηέο. Ορθολογικός καηαναλωηής είλαη απηφο πνπ επηιέγεη ηα αγαζά ψζηε απφ ηελ θαηαλάισζή ηνπο λα κεγηζηνπνηεί ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Οη λφκνη ησλ ΖΠΑ βαζίδνληαη ζην φηη νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δίλνπλ ζσζηέο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ζην λα ππάξρεη εππηζηία. Τπνζηεξίδνπλ φηη εθφζνλ νη θαηαλαισηέο είλαη νξζνινγηθνί, δελ ππάξρεη ζέκα εμαπάηεζεο γηαηί νη θαηαλαισηέο είλαη ηθαλνί λα δηαπηζηψζνπλ ηηο δηαθνξέο. ηελ Δπξψπε, επηηξέπνληαη ζπγθξηηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ είλαη αμηφπηζηεο θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Με άιια ιφγηα λα κελ είλαη αζαθείο θαη γεληθέο. Δπίζεο, νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Απηφ ην ζέηεη επεηδή έρεη σο θξηηήξην ην φηη νη θαηαλαισηέο δελ είλαη νξζνινγηθνί θαη νπφηε πξέπεη λα πξνζηαηέςεη απηνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ παξνξκεηηθά θαη δε ζθέθηνληαη ΣΡΟΠΟ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ ΤΠΟΒΗΒΑΕΔΣΑΗ Ο ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Οη λνκνζεζίεο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα έρνπλ δηαθνξεηηθέο θπξψζεηο γηα ην αλ ζε κηα δηαθήκηζε ππνβηβάδεηαη ή φρη ν αληαγσληζηήο. Αλ ζε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα αλαθεξζεί ν αληαγσληζηήο θαη ππάξρνπλ ζεκάδηα ππνβηβαζκνχ, ε λνκνζεζία ησλ ΖΠΑ πξνβιέπεη φηη αλάινγα κε ην πιήγκα πνπ δέρηεθε ν αληαγσληζηήο ζα ππάξμνπλ θαη αλάινγεο θπξψζεηο. Αιιά δε ζα θαηαθχγεη ζηελ απαγφξεπζε ηεο δηαθήκηζεο. Όκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξψπεο, αλ γίλεη θάηη ηέηνην ακέζσο απαγνξεχεηαη ε πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο. Γειαδή, ηέηνηα ζχγθξηζε ζε δηαθήκηζε δελ γίλεηαη. Δπηπιένλ, επεηδή ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηίζεηαη έλαο αληαγσληζηήο ζε κία δηαθήκηζε «κνηάδεη» κε ππνβηβαζκφ, ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία αιιά θπζηθά ππάξρνπλ άιινη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. ηελ Δπξψπε απηφ δελ επηηξέπεηαη θαζφινπ θαη ππάξρνπλ ζνβαξέο θπξψζεηο φπνηε απηφ γίλεηαη. Απ ηελ άιιε, ζηηο ΖΠΑ έρνπλ ηε ηερληθή λα ζνιψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο ηνπ αληαγσληζηή φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεηαη. Φπζηθά, ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα κελ εμαπαηάηαη απφ ηε ηερληθή απηή θαη λα θαηαιάβεη ην

10 αληαγσληζηηθφ πξντφλ πίζσ απφ ηε ζνινχξα, αιιά φπσο είπακε, ζθνπφο είλαη λα ππάξμεη εππηζηία ηεο δηαθήκηζεο. ΔΠΗΛΟΓΟ Δλ θαηαθιείδη, ε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε είλαη έλα ζέκα πνπ αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε αληίζηνηρα. Δίλαη αλάινγε κε ηνλ ηξφπν πνπ λνκνζεηεί ε θάζε ρψξα αιιά θαη νη λννηξνπίεο ηεο. ηηο ΖΠΑ, ην FTC, ην NAD θαη ην Lanham Act έρνπλ ζθνπφ ηε ζέζπηζε ησλ λφκσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο θαη γηα λα ηηκσξνχλ αλαιφγσο φζνπο δε ηνπο ηεξνχλ. Φπζηθά, νη ππεξεζίεο θαη ν θψδηθαο (Lanham Act) έρνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ην πφηε κία δηαθήκηζε ζχγθξηζεο είλαη αλεπίηξεπηε. Όκσο, έλα θνηλφ πνπ έρνπλ είλαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο κηαο κήλπζεο, καο «θψηηζε» ην παξάδεηγκα ηεο ππφζεζεο Phoenix Broward Inc. θαηά McDonald s Corporation. Δπηπιένλ, ζηελ Δπξψπε, δειαδή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρεη έλαο θψδηθαο γηα φιεο ηηο ρψξεο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζχγθξηζεο ζε κία δηαθήκηζε. Ζ Δπξψπε είλαη πην απζηεξή ζην ζέκα απηφ θαη ην θαηαιαβαίλνπκε ζην παξάδεηγκα αλαθεξφκελν ζηελ ππφζεζε ηεο De Landtsheer θαηά Veuve Clicquot Ponsardin, θαη Comite Interprofessionel duvin de Champagne (CIVC). Γηαπηζηψλνπκε φηη γηα λα ιεθζεί κία απφθαζε ην Γηθαζηήξην ησλ Βξπμειψλ ρξεηάζηεθε λα αλαθεξζεί ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ηέζεθαλ επ αθξηβψο ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα λα ιεθζεί ε ζσζηή απφθαζε. Αθφκα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληίζηνηρα δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο. Δδψ θαηαιαβαίλνπκε ηελ πξφηαζε πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα φηη ε θάζε ρψξα έρεη δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο. Όινη νη θαηαλαισηέο είλαη δηαθνξεηηθνί θαη πφζν κάιινλ φηαλ δνπλ ζε δηαθνξεηηθή ήπεηξν. Οη Ακεξηθάλνη δίλνπλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο φηαλ παξαθνινπζνχλ κία δηαθήκηζε θαη νη Δπξσπαίνη άιιεο. Γη απηφ αλ θαη επηηξέπνπλ ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, ε θάζε ήπεηξνο έρεη θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαη ηα δηθά ηνπ φξηα ζην ηη ζεσξεί ζσζηφ θαη ηη φρη θαη αλ πξέπεη λα ηηκσξείηαη ν δηαθεκηδφκελνο. Σέινο, αλ θαη νη δχν ήπεηξνη έρνπλ ηηο ίδηεο απφςεηο θαη επηηξέπνπλ ηε ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, είδακε φηη ε Δπξψπε είλαη πην απζηεξή ζην ζέκα απηφ ζε αληίζεζε κε ηηο ΖΠΑ. Αλ θαη ζα ιέγακε φηη ε Ακεξηθή έρεη πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο λα ιχζεη κία ππφζεζε ζε ζρέζε κε ηελ Δπξψπε. Αιιά απηφ δελ είλαη ην ζέκα. θνπφο θαη ησλ δχν είλαη λα πεξηνξίδνπλ απηνχο πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο λφκνπο θαη ηα ήζε πεξί ζπγθξηηηθήο δηαθήκηζεο.

11 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Γίθαην Γηεζλψλ πλαιιαγψλ, ε Δπξσπατθή Γηάζηαζε, Δέζπνηλα Γ. Αλαγλωζηνπνύινπ Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 2012 C.W. Nye, M.S. Roth & T.A. Shimp, Comparative Advertising in Markets Where Brands and Comparative Advertising are Novel, Journal of International Business Studies, Vol. 39, 2008, pp F. Beard, Comparative Advertising Wars: An Historical Analysis of Their Causes and Consequences, Journal of Macromarketing, Vol. 30, No. 3, 2010, pp board resolutions comparative advertising comparative advertising Law in the US by John E. Villafranco, Kelley Drye & Warren LLP statement of policy regarding comparative advertising Τπφζεζε 489F. 3d 1156 Phoenix of Broward Inc. vs. McDonald s Corporation Northwestern Journal of International Law & Business, comparative advertising in the United States and in France Οδεγία 2006/114/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ European Court of Justice clarifies rules on comparative advertising by Nicolas Clarembeaux Ννκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ C-381/05, De Landtsheer Emmanuel

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη ΠΔΦΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη ΠΔΦΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ"

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ Κεθάιαην 2 Η ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηψλ" 31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ηαμηλόκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηελ επνρή ηεο "δηνηθεηηθήο ησλ ππεξεζηώλ" Αγγεινο Παληνπβάθεο θνπόο θνπφο απηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Μεξζίλα Υξηζηίλα ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γεξνληίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ ΕΜΠΟΡΘΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 1. ΝΘΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΟΒΘΣΗ 2. ΥΡΗΣΟ ΖΑΜΠΘΝΑ 3. ΑΜΑΡΣΖΗ ΝΘΚΟΛΑΟ 4. ΝΘΚΗ ΣΡΘΑΝΣΑΦΤΛΛΗ 5. ΥΑΡΑΚΑ ΘΩΑΝΝΗ 6. ΑΝΣΡΕΑ ΛΑΜΠΡΘΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ, ΜΟΤΗΚΑ ΒΗΝΣΔΟ ΚΛΗΠ ΚΑΗ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΟΦΘΑΛΜΗΚΖ ΚΗΝΖΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ «Papi» ΣΖ «J.LO» Άληξε Υαηδεθαιιή

Διαβάστε περισσότερα

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο ηνπο θαηά ηη δηαθνξεηηθέο, αιιά αξθεηά φκνηεο ζε θηινζνθία κε απηέο ησλ εηαηξηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ.

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο ηνπο θαηά ηη δηαθνξεηηθέο, αιιά αξθεηά φκνηεο ζε θηινζνθία κε απηέο ησλ εηαηξηθψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Πεξηερόκελα Πεξίιεςε... 2 Abstract... 4 Δηζαγσγή... 5 Α. Γεκόζηεο ζρέζεηο... 8 Α1. Οξηζκόο- ελλνηνιόγεζε... 8 Α2. ύληνκν ηζηνξηθό... 12 Α3. Οη δεκόζηεο ζρέζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ (corporate public

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα