ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ"

Transcript

1 ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩ ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Αίγηλα 10/9/2015 ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ Α. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ο Γήκνο Αίγηλαο δηαζέηεη 'Σνπηθό ηαζκό Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ '' ζηε ζέζε «θνηεηλή- Παγψλη» ηεο λήζνπ Αίγηλαο. Ο ρψξνο απηφο έρεη έθηαζε 8.374,39 η.κ., είλαη ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Αίγηλαο θαη ιεηηνπξγεί βάζε ηεο ππ'αξ. πξση. Φ 2192/5214/13 / έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. ήκεξα ν Γήκνο καο δηαρεηξίδεηαη ηα ΑΑ έρνληαο θαζηεξψζεη δηαθεθξηκέλα ξεχκαηα απνβιήησλ: 1. χκκεηθηα απφβιεηα-πξάζηλνο θάδνο, 2. Απφβιεηα ζπζθεπαζίαο-κπιε θάδνο, 3. Ογθψδε απφβιεηα θαη Α.Δ.Κ.Κ. (κπάδα) θαη 4. Δηδηθά απφβιεηα -Σα ζχκκεηθηα κε απνξξηκκαηνθφξα θζάλνπλ ζηνλ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο (ΜΑ-ζπλεξγεία δήκνπ) θαη απφ εθεί, κεηά ηελ ζπκπίεζε ζε Press-Container, νδεγνχληαη γηα ηειηθή δηάζεζε ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο. Κάπνηεο πνζφηεηεο ζχκκεηθησλ νδεγνχληαη ζην εξγνζηάζην κεραληθήο αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο ηνπ ΔΓΝΑ (Άλσ Ληφζηα). -Σα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο ζπιιέγνληαη ζηνπο κπιε θάδνπο θαη κε απνξξηκκαηνθφξα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ νδεγνχληαη ζην ΚΓΑΤ ηεο ΔΔΑΑ. Σα ζχκκεηθηα θαη ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο απνηεινχλ ηα εκεξήζηα ξεχκαηα. -Σα νγθψδε απφβιεηα νδεγνχληαη ζην ΚΓΑΤ. ην ΚΓΑΤ θαηαξράο δηαιέγνληαη πιηθά, φπσο, ραξηφλη, πιαζηηθφ, ζηδεξνχρα θαη κε ζηδεξνχρα κέηαιια, ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο, δειαδή φ,ηη κπνξεί λα δνζεί γηα αλαθχθισζε ζε ζχζηεκα πνπ έρεη έγθξηζε απφ ην ΤΠΔΚΑ. Έλα κέξνο ησλ θιαδηψλ ηεκαρίδεηαη ζηελ Αίγηλα. Σα εηδηθά απφβιεηα (φπσο απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ, ηεγαλέιαηα, ζπζζσξεπηέο, θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ιπρλίεο, ειαζηηθά) παξαδίδνληαη ζηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Πνζόηεηεο ΑΑ δήκνπ Αίγηλαο γηα ην Δηζθνξέο δήκνπ Αίγηλαο ζηνλ ΔΓΝΑ γηα ηα έηε Πιεζπζκφ (απνγξαθή 2001) Ζκεξήζηα πνζφηεηα ΑΑ, αλά θάηνηθν (kg) 2010 Δηήζηα πνζφηεηα ΑΑ, αλά θάηνηθν (kg) 2010 Δηήζηα πνζφηεηα ΑΑ (t) 2010 Σαθηηθά έζνδα 2008 (επξψ) Δηζθνξέο 2011 (ηαθηηθά έζνδα 2008*6%) Δηζθνξέο 2012 (πνζφηεηεο 2010*45 επξψ) Δηζθνξέ ο 2013(πν ζφηεηεο 2011*45 επξψ) Δηζθνξέο 2013 (εηζεξρφκελα ΑΑ ζε ΜΑ ρηζηνχ θαη ζε ΥΤΣΑ,ΔΜΑΚ Η Φπιήο) Δηζθνξέο 2013 (ππνιείκκαηα ηεο αλαθχθισζεο απφ ηα ΚΓΑΤ ηεο ΔΔΑΑ-κπιε θάδνη) , , , ,

2 ΠΡΟ ΦΤΛΗ ΤΠΟΛΛΔΙΜΜΑ ΚΓΑΤ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟ ΦΤΛΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧ Η ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΗ ΔΣΗΙΧ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ/ ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΑ ,7% ,6% ,2% Πνζνηηθά ζηνηρεία αλαθύθισζεο (κπιε θάδνη) γηα ην έηνο 2012 ΚΓΑΤ χλνιν ΑΑ Πνζνζηά αλαθχθισζεο Γήκνο χκκεηθηα Καζαξά Μεηθηά Τπφιεηκκα αλαθπθιψζηκα Αίγηλαο 7.376,32 628, , ,75 4,42% ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ 2014 ΠΔΡΗ ΓΡΑ ΦΖ ΔΟΓΑ ,64 ΔΞΟΓΑ ΠΛΖΡΩΜΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ , , ,73 ΤΠΟΛΟΙΠΟ ,09 Β. ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ Σν λέν ηνπηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ πξέπεη λα πηνζεηεί ηελ ηεξαξρία δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, δειαδή ηελ πξφιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, αλάθηεζε θαη απφξξηςε (ηειηθή δηάζεζε), φπσο απηή (ε ηεξαξρία) απεηθνλίδεηαη ζηε γλσζηή ππξακίδα. Πεξηζζφηεξν επηζπκεηή Ληγφηεξν επηζπκεηή ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΑΝΑΥΡΗΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ

3 Όζν πςειφηεξα βξίζθεηαη κηα επηινγή γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηφζν πεξηζζφηεξν επηζπκεηή είλαη. Πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε ζε φινπο φηη ηα απφβιεηα δελ απνηεινχλ έλα άρξεζην βάξνο αιιά έλαλ πνιχηηκν πφξν πνπ, αλ αμηνπνηεζεί ζσζηά, κπνξεί λα δψζεη πνιιαπιά νθέιε. Γη απηφλ ηνλ ιφγν ε απφξξηςε ηνπο ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο πξέπεη λα είλαη ε ηειεπηαία δηαζέζηκε επηινγή. Απφ ηελ άιιε κεξηά, θάζε επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, φζν πεξηβαιινληηθά θηιηθή θαη αλ είλαη, θαηαλαιψλεη ελέξγεηα θαη πφξνπο. Έηζη αβίαζηα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξφβιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ δίλεη ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα. Βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ λένπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα είλαη νη δηαξθείο θαη ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηάθνξεο δξάζεηο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ζα πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα γηα ηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ λέν ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ΑΑ απαηηείηαη θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ. Ο Γήκνο ζα ελεκεξψλεη κε εηήζην δειηίν ηνπο δεκφηεο ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο). Σν λέν ηνπηθό ζρέδην δηαρείξηζεο αζηηθώλ ζηεξώλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Αίγηλαο έρεη σο εμήο: Α) ύκκεηθηα απόβιεηα Σν ζχλνιν ησλ ζχκκεηθησλ απνβιήησλ ηνπ 2012 αλήιζε ζε 7.376,32 ηφλνπο πεξίπνπ (πξάζηλνο θάδνο, κπιε θάδνο). Θα εθαξκνζηεί ε ρσξηζηή δηαινγή βηναπνβιήησλ ζηελ πεγή (ΓζΠ), κε ρξήζε μερσξηζηνχ θάδνπ, ρξψκαηνο θαθέ (ζηα λνηθνθπξηά, μελνδνρεία, λνζνθνκεία θαη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο). Σα βηναπφβιεηα ζα νδεγνχληαη γηα θνκπνζηνπνίεζε ζην εξγνζηάζην κεραληθήο αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο (ΔΜΑΚ- Άλσ Ληφζηα) ηνπ ΔΓΝΑ, κε πνιχ κηθξφηεξε ή θαη κεδεληθή ρξέσζε. Θα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο (π.ρ. θάζε ηξίκελν) ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ ρσξηζηήο δηαινγήο βηναπνβιήησλ. πκπιεξσκαηηθά ζα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα θνκπνζηνπνίεζεο κέξνπο ησλ ρσξηζηά ζπιιεγφκελσλ βηναπνβιήησλ ζε ρψξν ηνπ Γήκνπ κε ρξήζε κεραληθψλ θνκπνζηνπνηεηψλ. Θα εμαθνινπζήζεη λα εθαξκφδεηαη θαη ζα εληζρπζεί ε νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε, κε επηκφξθσζε ησλ θαηφρσλ γηα νξζέο πξαθηηθέο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο. ηόρνο: κέρξη ην 2017 λα γίλεηαη ρσξηζηή ζπιινγή θαη θνκπνζηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 20% ησλ βηναπνβιήησλ θαη κέρξη ην 2020 ηνπιάρηζηνλ ηνπ 40%. Οη αληίζηνηρνη ζηφρνη γηα ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε είλαη 5 θαη 10%.

4 Σα ππφινηπα ζχκκεηθηα (πξάζηλνο θάδνο), ζα νδεγνχληαη γηα ηειηθή δηάζεζε ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο, φζν απηφο ζα ιεηηνπξγεί. Θα επηδησρζεί λα δηαηίζεηαη ζην ΔΜΑΚ ε κέγηζηε επηηξεπφκελε απφ ηνλ ΔΓΝΑ πνζφηεηα, δηφηη έηζη επηηπγράλεηαη επθνιφηεξε πξφζβαζε θαη κεηψλεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφληνο ηνπ δξνκνινγίνπ. Όηαλ ην επηηξέςεη ε λνκνζεζία, ζα εθαξκνζηεί πξφγξακκα πιεξψλσ φζν πεηάσ (ΠΟΠ), (ην νπνίν είρε εθαξκνζηεί πηινηηθά ζε ηκήκα ηνπ δήκνπ Διεπζίλαο απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2009 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011). Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαθέ θάδσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ρσξηζηήο δηαινγήο βηναπνβιήησλ ζηελ πεγή, νπφηε ζα έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ησλ νξγαληθψλ ζηνλ πξάζηλν θάδν, ζα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ηνπηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπκκείθησλ ηνπ πξάζηλνπ θάδνπ, ζε θαηάιιειν ρψξν (π.ρ. δεκνηηθφ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ρακειφηεξνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ. Ζ δηαρείξηζε απηή κπνξεί ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά λα πεξηιακβάλεη δηαινγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, δηαινγή νξγαληθψλ θαη θνκπνζηνπνίεζή ηνπο θαη ηειηθή δηάζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο. Β) Απόβιεηα ζπζθεπαζηώλ Θεσξψληαο φηη ην πνζνζηφ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηνλ Γήκν καο αλέξρεηαη ζε 4,42% πεξίπνπ, ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ αλέξρεηαη ζε 353,43 ηφλνπο. Ζ ζπιινγή ησλ ζπζθεπαζηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ κπιε θάδνπ ζεσξνχκε φηη δίλεη ηθαλνπνηεηηθή ιχζε θαη δελ απαηηείηαη ρσξηζηή ζπιινγή 4 ξεπκάησλ (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, κέηαιιν), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ππφ δηαβνχιεπζε λνκνζρέδην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ. Ζ θαζηέξσζε 4 ξεπκάησλ ζα απαμηψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ΚΓΑΤ αιιά ζα θάλεη θαη επθνιφηεξν ην έξγν ησλ πιαλφδησλ ξαθνζπιιεθηψλ, φζνλ αθνξά ηελ αθαίξεζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο απφ ηνπο θάδνπο. Δπηπιένλ ζεσξνχκε φηη ε ηνπνζέηεζε πεξηζζνηέξσλ θάδσλ ζα είλαη δχζθνιε ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο ππάξρνπλ βάζηκνη θφβνη φηη νη πνιίηεο δχζθνια ζα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ρσξηζηή ζπιινγή 4 ξεπκάησλ κε δεδνκέλν φηη έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε ηνπ (ελφο) κπιε θάδνπ θαη ζα ηνπο δεηεζεί θαη ε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ βηναπνβιήησλ ζε άιιν θάδν (θαθέ). Θα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο εηδηθψλ θάδσλ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ραξηηνχ εθηχπσζεο ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο, φπσο ζρνιεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηξάπεδεο, θ.ι.π., φπνπ φκσο ζα κπνξεί απνζέηεη ραξηί εθηχπσζεο νπνηνζδήπνηε πνιίηεο. Οη πνζφηεηεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη κπνξεί λα πσινχληαη απφ ηνλ Γήκν ζε εηαηξεία αλαθχθισζεο ραξηηνχ. Δίλαη απνιχησο αλαγθαία ε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο. ηόρνο : κέρξη ην 2017 λα γίλεηαη ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 60% ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη κέρξη ην 2020 ηνπιάρηζηνλ ηνπ 80%, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ππνιείκκαηνο (κε αλαθπθιψζηκα πιηθά), θάησ απφ 20%. Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα ραξηηνχ εθηχπσζεο ζα δνζνχλ νδεγίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ γηα εθαξκνγή κέηξσλ πξφιεςεο δεκηνπξγίαο. Σα κέηξα ζα αθνξνχλ α)ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ κε ειεθηξνληθφ

5 ηαρπδξνκείν ή κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ, β)ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ κε άιιεο ππεξεζίεο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή fax (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη), γ)ηελ εθηχπσζε δηπιήο φςεσο θαη δ)ηελ ρξεζηκνπνίεζε γηα πξφρεηξα ζεκεηψκαηα εθηππσκέλσλ ζειίδσλ κνλήο φςεσο. Σέινο ζα αλαδεηεζεί ε θαηάιιειε γξακκαηνζεηξά γηα εθηχπσζε κε κεησκέλε πνζφηεηα toner. Ο δήκνο καο νθείιεη θαη ζα ππνγξάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε όια ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθύθισζεο απνξξηκκάησλ (ΔΔΑΑ κπιε θάδε, ΑΗΗΔ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.ι.π.) σο νξίδεη ν λόκνο. Γ)Ογθώδε απόβιεηα-αδκκ (κπάδα) 1)Ζ μπιεία (παιέηεο, μχιηλα έπηπια, λνβνπάλ, θιπ) πνπ ζα δηαρσξίδεηαη απφ ηα νγθψδε, ζα ηεκαρίδεηαη δχν θνξέο ζηνλ ηεκαρηζηή θαη ζα δηαηίζεηαη γηα αμηνπνίεζε σο ελαιιαθηηθφ θαχζηκν. ηόρνο : κέρξη ην 2017 λα γίλεηαη δηαινγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 80% ηεο εηζεξρφκελεο μπιείαο θαη κέρξη ην 2020 δηαινγή ηνπ 95%. 2)Σα θιαδηά θαη ηα ππφινηπα «πξάζηλα» ζα ηεκαρίδνληαη θαη ζα θνκπνζηνπνηνχληαη ζηελ Αίγηλα ή ζα δηαηίζεληαη ζην ΔΜΑΚ γηα θνκπνζηνπνίεζε κε πνιχ ρακειφηεξε έσο θαη κεδεληθή ρξέσζε (ζε θάζε πεξίπησζε πνιχ ρακειφηεξα απφ φηη ε ηαθή). Δπίζεο έλα κέξνο ησλ ηεκαρηζκέλσλ (ζξπκκαηηζκέλσλ ζε θαηάιιειν ηεκαρηζηή) θιαδηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηθάιπςε γπκλνχ εδάθνπο ζε πάξθα, θήπνπο, θ.ιπ. ή γηα επηθάιπςε επηθαλεηψλ πξνο απνθπγή αλάπηπμεο δηδαλίσλ (π.ρ. ζηα πξαλή ηεο εζληθήο νδνχ). ηόρνο : κέρξη ην 2017 λα γίλεηαη δηαινγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 80% ηεο πνζφηεηαο ησλ θιαδηψλ θαη κέρξη ην 2020 δηαινγή ηνπ 95%. 3)Γηα ηα εηζεξρφκελα ΑΔΚΚ ζα γίλεη πξνζπάζεηα ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ πνπ δηαηίζεηαη ζην ΔΓ, κε ηελ κηθξφηεξε ρξέσζε. Ήδε ζεκαληηθφ πνζνζηφ δηαηίζεηαη ζην ΔΓ, κεηά ηελ απαξαίηεηε θνζθίληζε ησλ πιηθψλ. Γ) Δηδηθά απόβιεηα Σα εηδηθά απφβιεηα (φπσο απφβιεηα έιαηα, ηεγαλέιαηα, ζπζζσξεπηέο, θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ-ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ιπρλίεο, ειαζηηθά, Ορήκαηα Σέινπο Κχθινπ Εσήο, θ.ι.π.) ζα εμαθνινπζήζνπλ λα παξαδίδνληαη ζηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, κε ηα νπνία ν Γήκνο καο ζα δηαζέηεη πάληα ελεξγέο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο. Αλ ππάξμνπλ ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη γηα άιια απφβιεηα, ν δήκνο καο ζα ζπλεξγαζηεί θαη κ απηά. Μέζσ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζα επηδησρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπιιεγφκελσλ πνζνηήησλ.

6 Απνηξνπή ηεο επηκόιπλζεο ησλ ΑΑ Πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξή πξφλνηα γηα ηελ απνηξνπή ηεο επηκφιπλζεο ησλ ΑΑ, κε ηνμηθά απφβιεηα, πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αζηηθά ή ζηα πξνζνκνηάδνληα κε αζηηθά. Ζ ιχζε ζα δνζεί κε ηε ιεηηνπξγία θηλεηνχ ζπλεξγείνπ ζπιινγήο κηθξνπνζνηήησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθηαθή ρξήζε. Ζ ζπιινγή ζα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη κέξεο. ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ Ο Γήκνο καο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αίγηλαο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη επαξθψο, ζε φινπο ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε ππ'αξ. πξση. Φ2192/5214/13 / Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αιιά θαη ζηηο απαηήζεηο ηνπ παξφληνο Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ΑΑ ζηνλ Γήκν Αίγηλαο, πξνέβεη ζηελ ζχληαμε Αξρηηεθηνληθήο Πξνκειέηεο. χκθσλα κε ηα λέα Αξρηηεθηνληθά ρέδηα δηακφξθσζεο ηνπ 'Σνπηθνύ ηαζκνύ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Αίγηλαο '' απηφο ζα δηακνξθσζεί ζε «πξάζηλν ζεκείν»,δειαδή ρψξν κε δηεπξπκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο, γηα: α) ηελ ζπγθέληξσζε πιηθψλ πνπ δελ θαηεπζχλνληαη ζηνπο θάδνπο, φπσο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζπζζσξεπηέο, ειαζηηθά, νγθψδε αληηθείκελα, β) ηπρφλ ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ απφ πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, ππεξεζίεο, ζρνιεία θαη γ) ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο- αληαιιαγήο πιηθψλ,φπσο ξνπρηζκνχ επίπισλ θαη παιαηψλ αληηθεηκέλσλ., θ.ι.π. Ζ πληάμαζα Ο Γήκαξρνο Σαιέβε Αγγέια Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Μνχξηδεο Γεκήηξηνο

7

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε.

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε. Πξνο -ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ρ. Γνύξνπ, -ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ειίδα 1 απφ 49 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την εφαρμογή υστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΟΤΛΙΟ 2010 ειίδα 2 απφ 49 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΣΖ ΗΝΓΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΗΟΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ

ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΑΡΖ ΒΟΤΛΑ ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΔΝΗΣ Γιεύθσνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κων/νοσ & Παν Λογοθέτη 2, 16672, Βάρη Πληρ. : Μιλτιάδης Καβράκος ΤΗΛ. : 213 2019975 FAX : 210 9554495

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 2 1.0 Ο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 1.1. Η Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη ΜΜΔ... 2 1.1.1. Δκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΜΔ... 5 1.1.2. Πξνβνιή & Δπηθνηλσλία... 6 1.2. Ση δελ είλαη Πξάζηλε Δπηρείξεζε... 7 2. ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα