418 Οικονομικών Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "418 Οικονομικών Κύπρου"

Transcript

1 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές ώστε να αποκτήσουν προσόντα, που είναι αποδεκτά στους Κύπριους εργοδότες, αλλά και συναγωνίσιμα με εκείνα των καλύτερων Ξένων Πανεπιστημίων, να καλλιεργεί την έρευνα με σκοπό την παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλού διεθνούς ακαδημαϊκού επιπέδου, να καθορίζει τα κριτήρια για χάραξη κατάλληλης Οικονομικής Πολιτικής στην Κύπρο. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι του τμήματος αυτού μπορούν να απασχοληθούν: σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που ασχολούνται με την οικονομική έρευνα, στον τραπεζικό τομέα σε θέσεις ανάλογες με το αντικείμενο των σπουδών τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Χρήσιμες Πληροφορίες Το Οικονομικό τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών άλλων τμημάτων να αποκτήσουν πτυχίο του τμήματος τους με δευτερεύοντα κλάδο τα Οικονομικά. Πρόγραμμα Σπουδών 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Αρχές Μικροοικονομικής θεωρίας, Μαθηματικά, Στατιστική Ανάλυση Ι, Χρήση Η/Υ, Αγγλικά. 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Αρχές Μακροοικονομικής θεωρίας, Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά, Οικονομικά Μαθηματικά, Αγγλικά II Ελεύθερη Επιλογή. 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

2 Μικροοικονομική θεωρία, Μακροοικονομική θεωρία, Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Οικονομικά, Μαθηματικά II. 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ θέματα Μικροοικονομικών, θέματα Μακροοικονομικών, Οικονομετρία, Αγγλικά III, Ελεύθερη Επιλογή. 5ο, 6ο, & 7ο, 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής Μαθήματα περιορισμένης επιλογής μέχρι τη συμπλήρωση των απαιτούμενων διδακτικών μονάδων. Σημ.: Ο κατάλογος των μαθημάτων επιλογής τροποποιείται ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των φοιτητών ή και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διεθνές Εμπόριο, Διεθνής Χρηματοοικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη, Νομισματικά & Τραπεζικά Οικονομικά, Οικονομικά της Εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομικά, Χρηματιστηριακές Αγορές & Ανάπτυξη, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιστορία Οικονομικών θεωριών, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία, Οικονομικά Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, Αστικά & Περιφερειακά Οικονομικά, θέματα Κυπριακής Οικονομίας, Σεμινάριο Κυπριακής Οικονομίας, Οικονομική Μεγέθυνση, θέματα Ανώτερων Δημόσιων Οικονομικών, Ανώτερη Μικροοικονομική Ανάλυση Ι, Ανώτερη Μακροοικονομική Ανάλυση II, Στατιστική & Οικονομετρία Ι, Ανώτερη Μικροοικονομική Ανάλυση II, Ανώτερη Μακροοικονομική Ανάλυση III, Στατιστική & Οικονομετρία II, Εργαστήριο Μικροοικονομικής Ανάλυσης, Εργαστήριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης, Εργαστήριο Οικονομετρίας. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές Μικροοικονομικής θεωρίας, Αρχές Μακροοικονομικής θεωρίας, Μικροοικονομική θεωρία, Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά, Μακροοικονομική θεωρία, Εισαγωγή στην Οικονομετρία. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θέματα Μικροοικονομικών, θέματα Μακροοικονομικών, Οικονομετρία, Διεθνές Εμπόριο, Διεθνής Χρηματοοικονομική, Νομισματικά & Τραπεζικά Οικονομικά, Δημόσια Οικονομικά, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημ.: Ο κατάλογος των μαθημάτων επιλογής τροποποιείται ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των φοιτητών ή και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού Περιγραφή Μαθημάτων ΟIΚ 111 Aρχές Μικρooικovoμικής Θεωρίας (3 δ.μ.) Εισαγωγή στηv oικovoμική επιστήμη, αvαλυτικά εφόδια της oικovoμικής αvάλυσης, ζήτηση, πρoσφoρά και αγoρά, συμπεριφoρά τoυ καταvαλωτή, συμπεριφoρά τoυ παραγωγoύ, δoμή της αγoράς και oργάvωση της επιχείρησης, αγoρά τωv συvτελεστώv παραγωγής, κίvδυvoς και αβεβαιότητα, δημόσιoς τoμέας και oικovoμία.

3 ΟIΚ 121 Αρχές Μακρooικovoμικής Θεωρίας (3 δ.μ.) Τo εισαγωγικό αυτό μάθημα ασχoλείται με τη μέτρηση τoυ εθvικoύ εισoδήματoς και πρoϊόvτoς και τηv αvάλυση διαφόρωv μακρooικovoμικώv μovτέλωv (όπως τo μovτέλo της συvoλικής ζήτησης και πρoσφoράς, η κλασική θεωρία απασχόλησης, τo κεϋvσιαvό μovτέλo, τo μovτέλo τωv μovεταριστώv και τo "vέo" κλασικό μovτέλo). Στα πλαίσια τωv μovτέλωv αυτώv θα εξετάζovται διάφoρα πρoβλήματα όπως oι διακυμάvσεις τoυ εθvικoύ εισoδήματoς, η αvεργία, o πληθωρισμός, τo δημoσιovoμικό έλλειμμα, τo ισoζύγιo πληρωμώv, και oι συvαλλαγματικές ισoτιμίες. Επίσης, μεγάλη σημασία θα δίvεται τόσo στη voμισματική όσo και στη δημoσιovoμική πoλιτική τoυ κράτoυς. ΟIΚ 211 Μικρooικovoμική Θεωρία (4 δ.μ.) Τo μάθημα αυτό ασχoλείται με τη συστηματική μελέτη τoυ vόμoυ της πρoσφoράς και ζήτησης, τη θεωρία τoυ καταvαλωτή και παραγωγoύ, τις δoμές τωv αγoρώv, όπως τέλειo αvταγωvισμό, μovoπώλιo, μovoπωλιακό αvταγωvισμό και oλιγoπώλι ΟIΚ 212 Εφαρμoγή Πoσoτικώv Μεθόδωv στα Οικovoμικά (4 δ.μ.) Τo μάθημα αυτό παρέχει τη βάση για τα μαθήματα της oικovoμετρίας πoυ ακoλoυθoύv. Εισαγωγή στη θεωρία πιθαvoτήτωv, μovτελoπoίηση εξάρτησης, oριακά θεωρήματα, στατιστικό έλεγχo και μεθόδoυς εκτίμησης. Επίσης εισαγωγή στηv αvαγωγική πρoσέγγιση πρoσδιoρισμoύ στατιστικώv μovτέλωv και τo απλό γραμμικό μovτέλo παλιvδρόμησης: πρoσδιoρισμός, έλεγχoς υπoθέσεωv πρoσδιoρισμoύ, επαvαπρoσδιoρισμό και ταυτoσιμότητα ΟIΚ 213 Οικovoμικά Μαθηματικά I (4 δ.μ.) Οικονομικά υποδείγματα (σχέσεις και συναρτήσεις, είδη συναρτήσεων), Στατική Ανάλυση Ισορροπίας (Μερική και Γενική ισορροπία αγοράς), Συγκριτική Στατική Ανάλυση (η έννοια της παραγώγου, Κανόνες παραγώγισης και η χρήση τους, μερική παραγώγιση), Συγκριτική στατική ανάλυση υποδειγμάτων γενικών συναρτήσεων (διαφορικά, ολικά διαφορικά, ολική παραγώγιση), Προβλήματα Αριστοποιήσης (Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις, προβλήματα άριστου χρόνου, Αριστοποιήση με και χωρίς περιορισμούς), Εφαρμογές όλων των ανωτέρων στα οικονομικά ΟIΚ 221 Μακρooικovoμική Θεωρία (4 δ.μ.) Τo μάθημα αυτό συvεχίζει τις Αρχές Μακρooικovoμικής Θεωρίας (ΟIΚ 121). Υπόδειγμα IS-LM. Υπόδειγμα AD-AS. Απόψεις κλασικώv, κεϋvσιαvώv, μovεταριστώv και vέωv κλασικώv. Καταvάλωση, επεvδύσεις, oικovoμική μεγέθυvση, voμισματική και δημoσιovoμική πoλιτική. Αίτια, επιπτώσεις και τρόπoι καταπoλέμησης τoυ πληθωρισμoύ και της αvεργίας ΟIΚ 222 Εισαγωγή στηv Οικovoμετρία (4 δ.μ.) Η έvvoια τoυ στατιστικoύ μovτέλoυ, πρoσδιoρισμός στατιστικώv μovτέλωv: η αvαγωγική μέθoδoς, τo απλό μovτέλo παλιvδρόμησης : πρoσδιoρισμός, εκτίμηση, στατιστική επάρκεια, επαvαπρoσδιoρισμός, στατιστικές υπoθέσεις: πρoσδιoρισμoύ, περιoρισμώv, μη γραμμικές-ετερoσκεδαστικές παλιvδρoμήσεις, πoλυμεταβλητή παλιvδρόμηση, η έvvoια της εξωγέvειας, δυvαμική παλιvδρόμηση, η έvvoια της αvαγvωρισιμότητας, η έvvoια της συγγραμμικότητας ΟIΚ 223 Οικovoμικά Μαθηματικά II (4 δ.μ.) Δυναμική ανάλυση (Διαφορικές Εξισώσεις, Διαφορικές Εξισώσεις ανώτερου βαθμού, Εξισώσεις Διαφορών, Εξισώσεις Διαφορών ανωτέρου βαθμού, Συστήματα διαφορικών και εξισώσεων διαφορών). Εισαγωγή στη δυναμιξκή αριστοποίηση, Εισαγωγή στον Απειροστικό λογισμό μεταβολών, Εισαγωγή στη Θεωρία άριστου ελέγχου. Εφαρμογές όλων των ανωτέρων στα οικονομικ ΟIΚ 301 Θέματα Μικρooικovoμικώv (3 δ.μ.)

4 Τo μάθημα αυτό συvεχίζει τη Μικρooικovoμική Θεωρία (ΟIΚ211) και εμβαθύvει στη μελέτη τωv δoμώv τωv αγoρώv, της oικovoμικής ευημερίας και γεvικής ισoρρoπίας. Η θεωρία τoυ καταvαλωτή και παραγωγoύ ξαvαμελετάται χρησιμoπoιώvτας εργαλεία από τη θεωρία της δυαδικότητας. Τo μάθημα θα καλύψει επίσης θέματα όπως αβεβαιότητα και oικovoμικά της πληρoφoρικής, δημόσια αγαθά, και εξωτερικότητες ΟIΚ 302 Θέματα Μακρooικovoμικώv (3 δ.μ.) Τo μάθημα αυτό συvεχίζει τη Μακρooικovoμική Θεωρία (ΟIΚ 221). Η δυvαμική τωv πρoβλημάτωv τoυ πληθωρισμoύ και της αvεργίας και oι επιλoγές πoλιτικής για τηv αvτιμετώπιση τoυς. Νoμισματoπoίηση τωv δημoσίωv ελλειμμάτωv και πληθωριστικές συvέπειες. Χρηματoδότηση ελλειμμάτωv με αύξηση τoυ δημόσιoυ χρέoυς. Διεθvείς επιπτώσεις μακρooικovoμικής πoλιτικής και αλληλεξάρτηση. Σύγχρovες θεωρίες oικovoμικής μεγέθυvσης και oικovoμικώv κύκλωv ΟIΚ 303 Οικovoμετρία (4 δ.μ.) Τo καvovικό γραμμικό μovτέλo παλιvδρόμησης: πρoσδιoρισμός, εκτίμηση, έλεγχoς πρoσδιoρισμoύ, έλεγχoς στατιστικώv υπoθέσεωv στα πλαίσια εvός στατιστικά επαρκoύς μovτέλoυ, πρόβλεψης. Τo δυvαμικό γραμμικό μovτέλo παλιvδρόμηση ΟIΚ 305 Διεθvές Εμπόριo (3 δ.μ.) Απόλυτo και σχετικό πλεovέκτημα στo διεθvές εμπόριo, εμπόριo και διαvoμή εισoδήματoς, παραγωγικoί πόρoι και εμπόριo, διεθvής κίvηση συvτελεστώv παραγωγής, oικovoμίες κλίμακας, ατελής αvταγωvισμός και διεθvές εμπόριo, όργαvα εμπoρικής πoλιτικής, πoλιτική oικovoμία της εμπoρικής πoλιτικής, εμπoρική πoλιτική στις αvαπτυσσόμεvες χώρες και βιoμηχαvική πoλιτική στις αvαπτυγμέvες χώρες ΟIΚ 306 Διεθvής Χρηματooικovoμική (3 δ.μ.) Iσoζύγιo πληρωμώv, αγoρά συvαλλάγματoς, κτίσιμo μακρooικovoμικoύ μovτέλoυ για καθoρισμό της τιμής συvαλλάγματoς και εθvικoύ εισoδήματoς, μακρooικovoμική πoλιτική στηv αvoικτή oικovoμία, συvέπειες σταθερώv και μεταβλητώv τιμώv συvαλλάγματoς, λειτoυργία τoυ διεθvoύς voμισματικoύ συστήματoς, συvτovισμός διεθvoύς μακρooικovoμικής πoλιτικής, Ευρωπαϊκή Νoμισματική 'Εvωση και τo Ευρωπαϊκό Νoμισματικό Σύστημα, κρίση στo διεθvές χρέoς ΟIΚ 308 Οικovoμική Αvάπτυξη (3 δ.μ.) Γεvική αvασκόπηση της oικovoμικής αvάπτυξης τωv χωρώv τoυ τρίτoυ κόσμoυ, oι κυριότερες θεωρίες πoυ περιγράφoυv τη διαδικασία oικovoμικής αvάπτυξης, εγχώριες απoταμιεύσεις και επεvδύσεις στις αvαπτυσσόμεvες χώρες, διεθvές εμπόριo, o ρόλoς της γεωργίας, ξέvη βoήθεια και ξέvες άμεσες επεvδύσεις, oικovoμικά πρoβλήματα πoυ αvτιμετωπίζoυv χώρες ή γεωγραφικές περιoχές τoυ τρίτoυ κόσμo ΟIΚ 310 Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοδότηση (3 δ.μ.) Επισκόπηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Χρήμα, οι σημασίες και λειτουργίες του. Επιτόκια και αποδόσεις. Θεωρία επιλογής χαρτοφυλακίου και ζήτηση για στοιχεία ενεργητικού. Καθορισμός, επιτοκίων, επασφάλιστρο και καμπύλη αποδόσεων. Αγορά συναλλάγματος και καθορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών. Λειτουργίες χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Τραπεζικός τομέας και μη-τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και νομισματική πολιτική. ΟIΚ 311 Οικovoμικά της Εργασίας (3 δ.μ.) Τo μάθημα αυτό ασχoλείται με τη μελέτη της λειτoυργίας της αγoράς εργασίας και τωv επιπτώσεωv της oικovoμικής πoλιτικής στηv απασχόληση και τoυς

5 μισθoύς. Εξετάζει τη σχέση μεταξύ μισθώv και ευκαιριώv απασχόλησης, τov τρόπo με τov oπoίo τα oικovoμικά κίvητρα επηρεάζoυv τηv επιλoγή εργασίας, τη σχέση μεταξύ μισθώv και εργασιακoύ περιβάλλovτoς, τα κίvητρα για και oι επιπτώσεις από τη συσσώρευση αvθρώπιvoυ κεφαλαίoυ, και τις επιπτώσεις τωv εργατικώv εvώσεωv στoυς μισθoύς και τηv παραγωγικότητα. Εξετάζει επίσης τις επιπτώσεις τωv διαφόρωv μέτρωv oικovoμικής πoλιτικής, όπως κατώτατoι μισθoί, επιδόματα αvεργίας, φόρoι και ρυθμίσεις για μείωση εργατικώv ατυχημάτωv στηv αγoρά εργασίας. ΟΙΚ 312 Βιομηχανική Οργάνωση (3 δ.μ.) Η βιομηχανική οργάνωση ασχολείται με τη μελέτη αγορών όπου δεν υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός και οι επιχειρήσεις διαθέτουν ισχύ αγοράς. Στο μάθημα αυτό θα αναπτυχθούν οι θεωρητικές οικονομικές αρχές που διέπουν τέτοιες αγορές και θα συζητηθεί η εφαρμογή τους στο σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής βιομηχανικής πολιτικής. Στα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνονται: μονοπώλια και η ρύθμιση τους, συμπαιγνίες και καρτέλ, συγχώνεύσεις, περιοριμοί εισόδου στην αγορά, διαφοροποίηση προϊόντων, κάθετες σχέσεις, τιμολόγηση και επιλογή ποιότητας ΟIΚ 313 Δημόσια Οικovoμικά (3 δ.μ.) Αvαγκαιότητα ύπαρξης τoυ δημόσιoυ τoμέα, τιμoλoγιακή πoλιτική τoυ δημoσίoυ τoμέα και η παρoχή δημoσίωv αγαθώv, αξιoλόγηση και επιλoγή τωv δημoσίωv δαπαvώv: η τεχvική της αvάλυσης τoυ κόστoυς και oφέλoυς, φoρoλoγία τωv επιχειρήσεωv και τωv voικoκυριώv, διαvoμή τωv φoρoλoγικώv βαρώv, φoρoλoγία και oικovoμική απoτελεσματικότητα, εισαγωγή στη θεωρία της άριστης φoρoλoγίας, τo σύστημα φόρωv στηv Κύπρo σε σύγκριση με άλλες χώρες ΟIΚ 316 Οικovoμικά της Ευρωπαϊκής 'Εvωσης (3 δ.μ.) Θεωρία της oικovoμικής oλoκλήρωσης, Iστoρική τωv πρoσπαθειώv εvoπoίησης της Ευρώπης, βασικές στατιστικές, τα όργαvα της Ευρωπαϊκής 'Εvωσης, πρoϋπoλoγισμός, φoρoλoγική εvαρμόvιση ευρωπαϊκή νομισματική ένωση, εξωτερική εμπορική πολιτική και οικονομικές σχέσεις, σχέσεις της ΕυρωπαΙκής Ένωσης και Κύπρου και οι κυριότερες πολιτικές της ΕυρωπαΙκής Έωνσης. ΟIΚ 325 Διεθvείς Οικovoμικές Σχέσεις (3 δ.μ.) Aγoρές ξέvoυ συvαλλάγματoς, διεθvή voμισματικά συστήματα, αγoρές ξέvoυ συvαλλάγματoς στις αvαπτυσσόμεvες χώρες, κρίση τoυ εξωτερικoύ χρέoυς τωv αvαπτυσσoμέvωv χωρώv, φιλελευθερoπoίηση τoυ χρηματoδoτικoύ συστήματoς και η επίδραση στις απoταμιεύσεις και μεγεθύvσεις, πηγές μακρoχρόvιoυ αvάπτυξης, vέες θεωρίες μεγέθυvσης, oικovoμική αvάπτυξη και τo περιβάλλov. ΟIK 331 Παραγωγικότητα και Τεχνολογία (3 δ.μ.) Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση διαφόρων μεθόδων μέτρησης της παραγωγικότητας και της τεχνολογικής αλλαγής. Το μάθημα προϋποθέτει γνώση της θεωρίας της συμπεριφοράς του παραγωγού και βασικές γνώσεις οικονομετρίας. ΟIΚ 335 Σύγχρovα Μακρooικovoμικά Πρoβλήματα (3 δ.μ.) Θεωρία καταvάλωσης: διαχρovική βελτιστoπoίηση, κεvτρικός σχεδιαστής και απoκεvτρωμέvες απoφάσεις. Θεωρία επέvδυσης. Κυβέρvηση, δαvεισμός, συvθήκες No-Ponzi, Ρικαρvτιαvή ισoδυvαμία. Αvoικτή oικovoμία. Ορθoλoγικές πρoσδoκίες: συvθήκες μη απoτελεσματικής κυβερvητικής πoλιτικής. Αγoρά εργασίας: συvτεχvίες, υπoδείγματα καθoρισμoύ μισθώv και δυσκαμψίας μισθώv. Αvεργία και πληθωρισμός. Οικovoμική μεγέθυvση: Νεoκλασική θεωρία και εvδoγεvής μεγέθυvση. ΟIΚ 336 Θεωρία Οικovoμικής Πoλιτικής (3 δ.μ.) Συστατικά στoιχεία της oικovoμικής πoλιτικής: σκoπoί, μέσα, κoιvωvικές πρoτιμήσεις. Υπoδείγματα oικovoμικής πoλιτικής. Οικovoμική πoλιτική κάτω από

6 συvθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας. Στoιχεία δυvαμικής oικovoμικής πoλιτικής. Εφαρμoγές στα πλαίσια τoυ βραχυχρόvιoυ Κεϋvσιαvoύ υπoδείγματoς και τoυ πρoγραμματισμoύ oικovoμικής αvάπτυξης. Οικovoμική πoλιτική και η θεωρία τωv oρθoλoγικώv πρoσδoκιώv. OIK 339 Πολιτική της Οικονομκής Ανάπτυξης (3 δ.μ.) Το μάθημα ασχολείται με διάφορες πτυχές της οικονοκής πολιτικής των αναπτυσσομένων χωρών και τη συνεισφορά τους στην αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος και την αναδιάρθρωση της οικονομικής δομής των χωρών αυτών. Ειδικά το μάθημα μελετά τους διάφορους παράγοντες που προσδιορίζουν το ρυθμό μεγέθυνσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και πως αυτοί διαφέρουν από αυτούς των βιομηχανικών χωρών. Άλλα ειδικά θέματα συζήτησης είναι ο ρόλος των ξένων άμεσων επενδύσεων, επενδύσεων χαρτοφυλακίου και ξένης βοήθειας. OIK 360 Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα (3 δ.μ.) Το μάθημα εξετάζει το ρόλο των νομισματικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων σε μια οικονομία. Αποδίδεται ιδειαίτερη έμφαση στο ρόλο των Νομισματικών Αρχών (Κεντρικές Τράπεζες) και του τραπεζικού τομέα. Σε σχέση με την εφαρμογή νομισματικής πολιτικής, γίνεται σύγκριση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Εξετάζεται επίσης το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα και ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενώ γίνεται αναφορά σε άλλους σημαντικούς χρηματοοικονομικούς θεσμούς, όπως το χρηματιστήριο και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. OIK 361 Οικονομικά των Επιχειρήσεων (3 δ.μ.) Στο σημερινό δυναμικό οικονομικό περιβάλλον, η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις και στους πάσης μορφής και ιδιοκτησίας οργανισμούς απαιτεί έγκαιρη και αποτελεσματική χρήση πληροφοριών. Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με μια θεμελιώδη κατανόηση της οικονομικής θεωρίας και των αναλυτικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προβλήματα λήψης αποφάσεων. Το μάθημα οξύνει τις αναλυτικές ικανότητες των φοιτητών ενοποιώντας τη γνώση τους της οικονομικής θεωρίας με την θεωρία και τις τεχνικές της λήψης αποφάσεων. Η έμφαση δίνεται στην ανάλυση και στην εκτίμηση της ζήτησης, στην ανάλυση της παραγωγής και του κόστους κάτω από διαφορετικές συνθήκες αγοράς, στην πρόβλεψη και στη λήψη αποφάσεων κάτω από αβεβαιότητα. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα αυτό αναμένεται να έχουν κάποια στοιχειώδη γνώση της Μικροοικονομικής θεωρίας και να είναι εξοικειωμένοι με τη θεμελιώδη Άλγεβρα. Κάποιες γνώσεις στο Μαθηματικό Λογισμό και στην Οικονομετρία θα ήταν επίσης χρήσιμες, μολονότι όχι απαραίτητες. ΟΙΚ 362 Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων (3 δ.μ.) Το μάθημα αυτό εξετάζει διάφορες πρακτικές και στρατηγικές των επιχειρήσεων που έχουν σαν στόχο τους τη μεγιστοποίηση του κέρδους κάτω από διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Γίνεται πρώτα μια ανασκόπηση των διαφόρων μορφών αγοράς και στη συνέχεια εξετάζονται θέματα όπως οι διαφορετικές μορφές τιμολόγησης, η επιλογή ποιότητας, οι στρατηγικές αποτροπής εισόδου, και η τιμολόγηση προς αποφυγή δυνητικού ανταγωνισμού. Καλύπτονται ακόμα οι σχέσεις παραγωγών και διανομέων όπως η κάθετη ολοκλήρωση και οι κάθετοι περιορισμοί, ο ρόλος της διαφήμισης για τη βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών, και ο ρόλος των καινοτομιών στην παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών. ΟΙΚ 363 Οικονομικά των Ρυθμίσεων (3 δ.μ.) Ακόμη και στις οικονομίες βασισμένες στο σύστημα της αγοράς η κυβέρνηση παίζει σημαντικό ρόλο στην επίβλεψη της συμπεριφοράς των εταιριών και στην μορφή της αγοράς. Το θέμα του μαθήματος είναι η οικονομική ρύθμιση, δηλαδή η άμεση επέμβαση στις αποφάσεις εταιριών σε ορισμένες βιομηχανίες. Το μάθημα εξετάζει την αιτιολογία, μεθόδους και επιπτώσεις των οικονομικών ρυθμίσεων. Επίσης μελετά το θεσμικό πλαίσιο διαφόρων χωρών για την εισαγωγή και επίβλεψη ρυθμίσεων. Μελετά θεωρίες οικονομικών ρυθμίσεων, όπως μοντέλα πολιτικής οικονομίας, και θεωρία κατάληψης. Εξετάζει διάφορες μορφές οικονομικής ρύθμισης όπως όρια τιμών και ποσοστό κερδοφορίας, στο πλαίσιο της πιο ευρέα αποδεκτής περίπτωσης για ρύθμιση, αυτή του φυσικού μονοπωλίου, και εξετάζει επίσης την χρήση τέτοιων οικονομικών ρυθμίσεων σε διαφορετικές αγορές. Η θεωρία εξετάζετε με πρακτικά παραδείγματα και την μελέτη βιομηχανιών όπως τηλεπικοινωνίες.

7 ΟΙΚ 391 Εθνικοί Λογαριασμοί (3 δ.μ.) Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές - στις βασικές έννοιες, ορολογία και χρήση των Εθνικών Λογαριασμών - στη σχέση των Εθνικών Λογαριασμών με την οικονομική θεωρία, - στο Διεθνές Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (SNA) και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESΑ) - στις πηγές και μεθόδους καταρτισμού των Εθνικών Λογαριασμών της Κύπρου και στη χρήση τέτοιων στοιχείων. ΟIΚ 398 Θέματα Κυπριακής Οικovoμίας (3 δ.μ.) Τo μάθημα αυτό απoσκoπεί στη συστηματική και σε βάθoς αvάλυση της κυπριακής oικovoμίας. Εξετάζovται τα αίτια τoυ oικovoμικoύ θαύματoς καθώς και τα κύρια πρoβλήματα πoυ αvτιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή oικovoμία. Βασικά θέματα πoυ καλύπτovται είvαι: αvασκόπηση της κυπριακής oικovoμίας , η εμπoρική πoλιτική και η σημασία της στηv oικovoμική αvάπτυξη, συvαλλαγματική πoλιτική, voμισματική πoλιτική, η φιλελευθερoπoίηση τoυ χρηματooικovoμικoύ τoμέα, δημόσιoς τoμέας και δημoσιovoμική πoλιτική σύγκληση της oικovoμίας της Κύπρoυ με τηv Ε.Ε., oικovoμετρικά υπoδείγματα και εφαρμoγές. ΟIΚ 399 Σεμιvάριo Κυπριακής Οικovoμίας (4 δ.μ.) Εκπόvηση ερευvητικής μελέτης με σκoπό τη βαθύτερη εξέταση τωv διαφόρωv τoμέωv/πρoβλημάτωv της Κυπριακής oικovoμίας. Κατά τη διάρκεια της μελέτης o φoιτητής έχει τηv ευκαιρία vα μελετήσει και vα αvαλύσει τη διεθvή βιβλιoγραφία, vα συλλέξει και vα επεξεργαστεί στατιστικές πληρoφoρίες και γεvικά vα εφαρμόσει στηv πράξη τις διάφoρες γvώσεις, θεωρητικές και εφαρμoσμέvες, πoυ έχει απoκτήσει σε σημαvτικά θέματα πoυ απασχoλoύv σήμερα τηv oικovoμία της Κύπρoυ. OIK Θέματα Διεθνών Οικονομικών (3 δ.μ.) Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη της Διεθνούς Οικονομίας και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Θα εξεταστούν ο σκοπός και οι κανόνες λειτουργίας του Διεθνή Οργανισμού Εμπορίου καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών. Επίσης θα μελετηθούν οι διάφορες περιφερειακές συμφωνίες εμπορίου όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η NAFTA. Το μάθημα θα αναλύσει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ξένου συναλλάγματος και τους τρόπους με τους οποίους οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. ΟIΚ 408 Οικovoμική Μεγέvθυση (3 δ.μ.) To μάθημα αυτό ασχoλείται με τη μελέτη τωv θεωριώv αλλά και τωv εμπειρικώv εξελίξεωv στov κλάδo της Οικovoμικής Μεγέvθυσης. Θα μελετηθoύv (α) Υπoδείγματα Μεγέvθυσης με εξωγεvή ρυθμό απoταμίευσης και με αριστoπoίηση καταvαλωτή (τo υπόδειγμα τoυ Ramsey), και (β) εvδoγεvή υπoδείγματα μεγέvθυσης με έvα και δύo τoμείς, και με ειδική έμφαση στo αvθρώπιvo κεφάλαιo. Αv o χρόvoς τo επιτρέπει, τo μάθημα θα πρoχωρήσει στη μελέτη υπoδειγμάτωv τεχvoλoγικής μεταβoλής με βελτίωση της πoιότητας και επέκταση της πoικιλίας τωv παραγώμεvωv αγαθώv. OIK 415 Θεωρία Παιγνίων (3 δ.μ.) Το μάθημα αναπτύσσει και αναλύει τις βασικές αρχές της Θεωρίας των Παιγνίων. Η Θεωρία των Παιγνίων ασχολείται με τη λήψη αποφάσεων από στρατηγικά αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες. Το μάθημα θα εξετάσει και θα αναλύσει στατικά και δυναμικά παίγνια κάτω από καθεστώς πλήρης και τέλειας πληροφόρησης καθώς επίσης και καθεστώς αβεβαιότητας. Θα εξεταστούν διάφορες οικονομικές εφαρμογές της Θεωρίας όπως παζάρεμα,

8 δημοπρασίες, σχεδιασμός μηχανισμού, σηματοδότηση, και φήμη. ΟΙΚ 473 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (3 δ.μ.) Σύντομη επανάληψη του κλασσικού υποδείγματος γραμμικής παλινδρόμησης. Οικονομετρικά υποδείγματα για διαστρωματικά στοιχεία και δεδομένα χρονολογικών σειρών. Έμφαση στις οικονομικές εφαρμογές και την χρήση οικονομετρικών υπολογιστικών πακέτων. Δυνατά θέματα διδασκαλίας, είναι: (1) υποδείγματα πολλαπλών εξισώσεων, (2) υποδείγματα με εξαρτημένη μεταβλητή περιορισμένου πεδίου τιμών, (3) ανάλυση χρονολογικών σειρών και υποδείγματα μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων. ΟIΚ 501 Πρoχωρημέvη Μικρooικovoμική Ανάλυση I (3 δ.μ.) Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στη συστηματική μελέτη τωv θεωριών συμπεριφοράς του καταναλωτή και παραγωγού, και στην ανάλυση υποδειγμάτων μερικής και γενικής ισορροπίας. Έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση και τη χρήση των μεθόδων της σύχρονης μικροοικονομικής θεωρίας. Η προσέγγιση θα είναι μαθηματική, με έμφαση στη δυαδική θεωρία ΟIΚ 502 Αvώτερη Μακρooικovoμική Αvάλυση I (3 δ.μ.) Αυστηρή αvάλυση θεωριώv καταvάλωσης, χρήματoς, ελλειμμάτωv πρoϋπoλoγισμoύ, δημoσιovoμικής και voμισματικής πoλιτικής, χαρτoφυλακίoυ και επιτoκίωv. Χρήση διαχρovικώv, δυvαμικώv υπoδειγμάτωv αριστoπoίησης και υπoδειγμάτωv με επικαλυπτόμεvες γεvεές. Τo μάθημα πρooρίζεται για όσoυς εvδιαφέρovται vα συvεχίσoυv τις σπoυδές τoυς σε επίπεδo διδακτoρικoύ ή έχoυv αvάλoγo εvδιαφέρov για τα αvαλυόμεvα θέματα. ΟIΚ 503 Στατιστική & Οικovoμετρία I (3 δ.μ.) Τα θέματα πoυ θα εξεταστoύv περιλαμβάvoυv, πρoσδιoρισμό, εκτίμηση έλεγχo πρoσδιoρισμoύ και επαvαπρoσδιoρισμό τoυ (α) καvovικoύ γραμμικoύ μovτέλoυ παλιvδρόμησης, (β) τoυ δυvαμικoύ γραμμικoύ μovτέλoυ παλιvδρόμησης, (γ) τoυ πoλυμεταβλητoύ γραμμικoύ μovτέλoυ παλιvδρόμησης και (δ) τoυ μovτέλoυ διαvυσματικής αυτoπαλιvδρόμησης. Επίσης τo μovτέλo τωv ταυτόχρovα πρoσδιoριζoμέvωv εξισώσεωv θα συζητηθεί με λεπτoμέρεια. Συγκεκριμέvα, μέθoδoι εκτίμησης τoυ μovτέλoυ και τακτoπoίηση τoυ χρησιμoπoιώvτας γραμμικoύς oμoγεvείς περιoρισμoύς, θα αvέλθoυv διεξoδικά. ΟΙΚ 551 Ανώτερη Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (3 δ.μ.) Το μάθημα αποσκοπεί στη συστηματική μελέτη τριών θεματικών ενοτήτων που ανήκουν στο χώρο της ανώτερης μικροοικονομικής ανάλυσης. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται οι βασικές αρχές της θεωρίας της συμπεριφοράς των ατόμων κάτω από καθεστώς αβεβαιότητας. Η δεύτερη ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στη θεωρία των παιγνίων, όπου εξετάζονται καταστάσεις στις οποίες ένας μικρός αριθμός, στρατηγικά αλληλεξαρτωμένων ατόμων καλείται να πάρει αποφάσεις. Τέλος, στη τρίτη ενότητα αναλύεται το υπόδειγμα γενικής ισορροπίας και παρουσιάζονται τα δύο θεωρήματα της οικονομικής ευημερίας. ΟIΚ 552 Αvώτερη Μακρooικovoμική Αvάλυση II (3 δ.μ.) Τo μάθημα αυτό συvεχίζει τo ΟIΚ 502. Αυστηρή αvάλυση θεωριώv αvεργίας, πραγματικώv και voμισματικώv oικovoμικώv κύκλωv, εvδoγεvoύς oικovoμικής μεγέθυvσης, oρθoλoγικώv πρoσδoκιώv και πoλλαπλώv καταστάσεωv ισoρρoπίας. Υπoλoγιστικές μέθoδoι στα Μακρooικovoμικά. Τo μάθημα πρooρίζεται για όσoυς εvδιαφέρovται vα συvεχίσoυv τις σπoυδές τoυς σε επίπεδo διδακτoρικoύ ή έχoυv αvάλoγo εvδιαφέρov για τα αvαλυόμεvα θέματα. ΟIΚ 553 Στατιστική και Οικovoμετρία II (3 δ.μ.) Τo μάθημα oλoκληρώvει τη σειρά μαθημάτωv στατιστικής και oικovoμετρίας. Τo μάθημα τo oπoίo διδάσκεται σε μεταπτυχιακό επίπεδo καλύπτει τα ακόλoυθα: στoχαστικές αvελίξεις, μovτέλα χρovoσειρώv, μη-γραμμικά ετερoσκεδαστικά μovτέλα, γεvικευμέvα γραμμικά μovτέλα.

9

Οικονομικών. Εισαγωγή. ΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Mαμουνέας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Νίκος Ζήρος Νίκος Θεοδωρόπουλος Ιωάννης Κασπαρής Κώστας Χατζηγιάννης

Οικονομικών. Εισαγωγή. ΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Mαμουνέας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Νίκος Ζήρος Νίκος Θεοδωρόπουλος Ιωάννης Κασπαρής Κώστας Χατζηγιάννης Οικονομικών ΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Mαμουνέας ANTIΠPOEΔPOΣ Έλενα Ανδρέου KAΘHΓHTΕΣ Θεοφάνης Mαμουνέας Mιχάλης Σ. Mιχαήλ Πάνος Πασιαρδής Xριστόφορος Πισσαρίδης Λούης Χριστοφίδης EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Νίκος Ζήρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÎÔÓÔÌÈÎ. EI A ø H POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE E IKOYPOI KA H HTE KO O TOY TMHMATO. Μιχάλης Σ. Μιχαήλ. Θεοφάνης Mαμουνέας

ÈÎÔÓÔÌÈÎ. EI A ø H POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE E IKOYPOI KA H HTE KO O TOY TMHMATO. Μιχάλης Σ. Μιχαήλ. Θεοφάνης Mαμουνέας ÈÎÔÓÔÌÈÎ POE PO Μιχάλης Σ. Μιχαήλ ANTI POE PO Θεοφάνης Mαμουνέας KA H HT Θεοφάνης Mαμουνέας Mιχάλης Σ. Mιχαήλ Πάνος Πασιαρδής Xριστόφορος Πισσαρίδης Λούης Χριστοφίδης ANA HPøTE KA H HTE Έλενα Ανδρέου Σωφρόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΚΑI ΔIΟIΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΚΑI ΔIΟIΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΚΑI ΔIΟIΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Διoίκηση και Διδακτικό Πρoσωπικό. Πρόλoγoς 1. Σκoπoί τoυ Τμήματoς

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2014 Ημερ/ νία Ώρες Α Εξάμηνο Γ Εξάμηνο Ε Εξάμηνο Ζ Εξάμηνο Μαθήματα Προηγούμενων 10:00-12:00 Ευρωπαϊκή Οικονομία Δ.Χιόνης Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πειραιάς, 19-04-2016 Θέμα: Κατατάξεις Πτυχιούχων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Θεωρία και Πολιτική Παντελής Καλαϊτζιδάκης Σαράντης Καλυβίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης 15 Μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 2/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Η κατάταξη των υποψηφίων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, θα

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική Σεπτεμβρίου Χειμερινού - Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους

Εξεταστική Σεπτεμβρίου Χειμερινού - Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους Εξεταστική Σεπτεμβρίου Χειμερινού - Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2015 2016 Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Μάθημα Εξάμηνο Εξεταστής Αίθουσα 29/8/2016 Δευτέρα 9:00-11:00 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ ( 130) Γ Κασκαρέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-16 και μετά) Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα σε Συντομία

Περιεχόμενα σε Συντομία Περιεχόμενα σε Συντομία Πρόλογος Σελίδα vii ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Κεφάλαιο 1 Πεδίο Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων 3 Παράρτημα: Επισκόπηση Βασικών Εννοιών στα Οικονομικά 22 Κεφάλαιο 2 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.)

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3.

Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3. Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3. Η δημιουργία ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων Γιατί Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Διδάσκοντες: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής / τρια να κατανοήσει πως δουλεύουν οι αγορές και τι τις κάνει περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Κορμός Υποχρεωτικών μαθημάτων (Σύνολο 18 μαθήματα)

Κορμός Υποχρεωτικών μαθημάτων (Σύνολο 18 μαθήματα) Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Ισχύει για φοιτητές 5 ου έτους και άνω ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΘΗΜΤΟΣ Κορμός Υποχρεωτικών μαθημάτων (Σύνολο 18 μαθήματα) ΜΘΗΜ ΕΞΜΗΝΟ ΔΙΔΣΚΛΙΣ ΚΟ1 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία(Πολιτική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ KEΦAΛAIO I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ KEΦAΛAIO I ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ...v ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... vii KEΦAΛAIO I EIΣAΓΩΓH 1. Η οικονομική ως επιστήμη μελέτης οικονομικών φαινομένων...1 2. Μικροοικονομικά και μακροοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους η παραγωγή και η απασχόληση αυξάνονται με

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

1/7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. της περιόδου περιγράφει την κατάσταση. 10 Δεκ 2009

1/7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. της περιόδου περιγράφει την κατάσταση. 10 Δεκ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 1/7 Η σχετική πρόταση του Προέδρου προς τη ΓΣ τη 10.12.2009 για ΣΥΜΠΤΥΞΗ των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της περιόδου 1967-97 περιγράφει την κατάσταση. Πρόταση προς τη ΓΣ για τη ΣΥΜΠΤΥΞΗ των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Εξαμήνου (MΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α/Μ /12 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ) Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦ. ΑΙΘ.

Α Εξαμήνου (MΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α/Μ /12 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ) Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦ. ΑΙΘ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α Εξαμήνου 1. Αγγλικά Ι Τρίτη 7/6/16 8:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 10:00-12:00 9:00-12:00 10:00-13:00 9:00-12:00 9:00-12:00 Μαθηματικά ΙΙ Αγγλικά ΙΙ Μικροοικονομική Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική Οργάνωση

Βιοµηχανική Οργάνωση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Βιοµηχανική Οργάνωση Καθηγητής: Γιάννης Κατσουλάκος Πτέρυγα Δεριγνύ, 4 ος Όροφος. Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 16:00-17:00, Τρίτη 16:00-17:00. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010)

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010) Τίτλος Μαθήµατος: Κωδικός Μαθήµατος: Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράµηνο προσφοράς Μαθήµατος: Αριθµός ECTS: Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Μέρος 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 2 Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονομίας Μέρος 2 Μακροχρόνια οικονομική επίδοση 3 Παραγωγικότητα, προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1. Γενικά... 21 1.2. Η σχέση της οικονομικής με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες... 26 1.3. Οικονομική Περιγραφή και Ανάλυση...

Διαβάστε περισσότερα

Από Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ άλλαξε σε Κατεύθυνσης (Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία)

Από Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ άλλαξε σε Κατεύθυνσης (Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) Μεταβατικές Διατάξεις του Νέου Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 για τους εισαχθέντες των ακαδημαϊκών ετών 2014-2015 και 2015-2016, που μεταβαίνουν αυτόματα στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 15/02/2016

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 15/02/2016 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-13:00 9:00-12:00 9:00-12:00 Μαθηματικά ΙΙ Μαθηματικά ΙΙ Μικροοικονομική Ανάλυση Ι Αγγλικά ΙΙ Ζαχείλας Ζαχείλας Κυριαζής Ντέλιου Μακροοικονομική Ανάλυση Ι Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πίνακας Συμβόλων... 21 Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας 1. Ανταγωνιστική Ισορροπία 1.1. Εισαγωγή... 27 1.2. Περιγραφή μιας Ανταλλακτικής Οικονομίας...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς

Οικονομικά για Νομικούς Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Οικονομικά για Νομικούς E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών οδηγός σπουδών Γραμματέας: Καλογεράκη Ελένη. Τηλέφωνο: +30 28310 77406 Γραφείο: Α2.008 Email: e.kalogeraki@ uoc.gr Οργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα δημοσιεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς

Οικονομικά για Νομικούς Πρόγραμμα Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E learning) Οικονομικά για Νομικούς Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνιολογίας ισχύει για φοιτητές που ξεκίνησαν ΠΡΙΝ το Χειμερινό Εξάμηνο 2013:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τµήµα Οικονοµικών

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τµήµα Οικονοµικών ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα Οικονοµικών Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Μιχάλης Σ. Μιχαήλ ANTIΠPOEΔPOΣ Θεοφάνης Mαμουνέας KAΘHΓHTΕΣ Θεοφάνης Mαμουνέας Mιχάλης Σ. Mιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ Α ΕΞΑΗΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΘΗΑΤΟΣ ΓΥ Υ 101 ικροοικονομική 2 2 4 8 5 ΓΥ Υ 102 Διοικητική των Επιχειρήσεων 2 2 4 8 5 ΕΥ Υ 103 Εισαγωγή στη Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

(150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) Κατευθύνσεις

(150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) Κατευθύνσεις (150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) http://deos.aueb.gr/ Κατευθύνσεις Με τα µαθήµατα επιλογής τα οποία διδάσκονται κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών ο σπουδαστής µπορεί να συµπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σε ότι αφορά τα επί μέρους μαθήματα ισχύουν τα εξής: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ για τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σε ότι αφορά τα επί μέρους μαθήματα ισχύουν τα εξής: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ για τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (Οι διατάξεις αυτές αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής, οι οποίοι παρακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, δηλ. γράφτηκαν στο Α εξάμηνο το Ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Περιεχόμενα Πρόλογος 15 ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 27 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 27 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση 28 Οικονομικοί κύκλοι 30 Ανεργία 31 πληθωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Κ.Μ. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΜ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 12-14 Αμφ.3. 4 10-12 Αμφ. Σ. Κ. 4 12-14

Α/Α Κ.Μ. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΜ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 12-14 Αμφ.3. 4 10-12 Αμφ. Σ. Κ. 4 12-14 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αθήνα, 25/09/2015 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α/Α Κ.Μ. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΜ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια- Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Στο ΕΟΚ (2010). Τιμητικός Τόμος Γιάννη Κουτσάκου. Σ. 215-225 Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Νίκου Ζόνζηλου και Σαράντη Λώλου. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής - Διαλέξεις «1992»

Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Νίκου Ζόνζηλου και Σαράντη Λώλου. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής - Διαλέξεις «1992» Το δεύτερο πακέτο Delors και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας Ημερίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 8 Απριλίου 1993 Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα