Κηφισιά 17/09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κηφισιά 17/09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC003057623 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά 17/09/2015 Αρ. Πρωτ.: Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: Αρ. Μελέτης: 57/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS )» CPV: (Έπιπλα) (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας) (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας) (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου) Προϋπ/σμός (χωρίς Φ.Π.Α.): ,85 Προϋπ/σμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): ,01 Τρόπος Εκτέλεσης: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15PROC Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) 11389/ (ΦΕΚ 185Β / ) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και ειδικότερα του άρθρου 23 παρ. 4 & 5 (σχετικά με τους πρόχειρους διαγωνισμούς), 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α / ) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 12 εδάφιο γ (σχετικά με τους πρόχειρους διαγωνισμούς), 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α / ), 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α / ), 5. Τις διατάξεις του άρθρου 157 Εγγυήσεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α / ), 6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α / ), σχετικά με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 4281/2014, 7. Τις διατάξεις του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68 Α ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 9. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 10. Τις ανάγκες του νέου Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Ερυθραίας για προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη λειτουργία του 11. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση υπό Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Ερυθραίας (χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ATTIKH MIS )», 1

2 12. Την υπ αρ. 329/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της αναγκαιότητας της εν λόγω προμήθειας 13. Tην υπ αριθμ 395/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της απόφασης υπ αρ 329/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου,περί μείωσης της δαπάνης ύψους από ,45 σε ,01, που θα εκτελεσθεί σε βάρος του Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Ερυθραίας ( Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS )». 14. Την υπ αριθμ. 57/2015 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, 15. Την υπ αρ. 844/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης, 16. Την υπ αριθμ. 508/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ. 57/2015 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου 17. Την υπ αριθμ. 4343/ απόφαση προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια του εξοπλισμού του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Ερυθραίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ αριθμ. 57/2015 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κηφισιάς και η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προμήθεια θα διενεργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.4 & 5 του ΕΚΠΟΤΑ, με τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1 ο Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα διακήρυξη β) Η υπ αριθμ. 57/2015 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό γ) Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική) ΑΡΘΡΟ 2 ο Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση προμήθειας Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ κι ενός λεπτού (69.806,01 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH», στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας» της Πράξης «Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας» (με κωδικό MIS και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ ). Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Κηφισιάς έτους 2015 έχει εγγραφεί σχετική πίστωση υπό Κ.Α ΑΡΘΡΟ 3 ο Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κηφισιάς (οδός Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, την 24/09/2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα είναι αυτή που συστάθηκε με την υπ αριθμ. 372/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 4 ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κηφισιάς, στα τηλ και , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί για 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργειά του (αρθ.23 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ), άπαξ σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες και θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου. Το σύνολο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς 2

3 Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (στο Δημαρχείο Κηφισιάς δ/νση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Ισόγειο Αίθουσα Συνεδριάσεων). Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι άλλου τρόπου μέχρι και της προηγούμενης του διαγωνισμού εργασίμου ημέρας (προς το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κηφισιάς, με την ένδειξη: «υπόψη αρμοδίας του διαγωνισμού Επιτροπής»). Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 6 ο Δεκτοί στον διαγωνισμό 6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, που να μπορούν, γενικά, να ανταποκριθούν πλήρως στη ζητούμενη προμήθεια. 6.2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 6.3 Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μία ή περισσότερες ομάδες, από αυτές που περιγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ αριθμ. 57/2015 Μελέτης για να υποβάλλουν προσφορά. Η κατακύρωση του διαγωνισμού ενδέχεται έτσι να γίνει από έναν ( 1 ) μέχρι και σε πέντε ( 5 ) προμηθευτές (έναν για κάθε Ομάδα ειδών ). Για κάθε μία από τις Ομάδες που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες, είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν για το σύνολο των ειδών της ομάδας, καθώς και για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους θα απορρίπτεται συνολικά. ΑΡΘΡΟ 7 ο Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό Οι συμμετέχοντες οφείλουν γενικά να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, την φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία και τις τεχνικές τους δυνατότητες. 7.1 Ειδικότερα, κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, σε δύο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 φωτοαντίγραφο) τα παρακάτω έγγραφα: (1) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ημέρα του διαγωνισμού. (2) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των σχετικών με αυτή τεχνικών προδιαγραφών, διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιους όρους δεν αποδέχεται. Η τελευταία αυτή δήλωση (μη αποδοχής όρου ή όρων) δεν δεσμεύει σε τίποτε την αναθέτουσα αρχή. (4) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (βλ. άρθρο 11). (5) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα αναφέρονται οι Ομάδες Ειδών για τις οποίες επιλέγει να δώσει προσφορά. (6) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. (7) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των προσφερομένων ειδών, έτοιμων προς χρήση-λειτουργία. (8) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών που προσφέρει. 3

4 (9) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή σχετικά με το παρεχόμενο service μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του. (10) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου για εκτέλεση ή μη παρόμοιων προμηθειών με τις προσφερόμενες, στην οποία θα αναφέρει τους πελάτες του που έχουν προμηθευτεί παρόμοια είδη (ειδικότερα φορείς του Δημοσίου, Εσωτερικού ή/και Εξωτερικού). (11) Συμπληρωμένος ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» του Παραρτήματος Β της παρούσης διακήρυξης, όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή αντιστοιχία θα αποκλείονται. (12) Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για τη διασφάλιση ανταλλακτικών για μια 10ετία. (1) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ότι τα προς προμήθεια είδη διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα, από την Ε.Σ.Υ. (άρθρο 3, παρ. 3.1 «Γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές») της υπ αριθμ. 57/2015 μελέτης, πιστοποιητικά, εγγυήσεις, εκθέσεις δοκιμών, δηλώσεις κ.λ.π., τα οποία και θα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία όταν εκείνη τα ζητήσει, πριν ή κατά την παράδοση των ειδών. 7.2 Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, κάθε συμμετέχων οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού και τα ακόλουθα: (13) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ. 57/2015 μελέτης ή σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποκλίσεις να αναφέρει ακριβώς ποιες είναι αυτές, ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. (14) Υπεύθυνη δήλωση ότι στην περίπτωση που ανακηρυχθεί μειοδότης, η τιμολόγηση των ειδών του, δεν θα διαφέρει από την οικονομική του προσφορά. ΑΡΘΡΟ 8 ο Προδιαγραφές προσφορών Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μία ή περισσότερες ομάδες, από αυτές που περιγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ αριθμ. 57/2015 Μελέτης για να υποβάλλουν προσφορά. Η κατακύρωση του διαγωνισμού ενδέχεται έτσι να γίνει από έναν ( 1 ) μέχρι και σε πέντε ( 5 ) προμηθευτές (έναν για κάθε Ομάδα ειδών ). Για κάθε μία από τις Ομάδες που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες, είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν για το σύνολο των ειδών της ομάδας, καθώς και για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους θα απορρίπτεται συνολικά. Εφόσον τα έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά της προσφοράς δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις, αλλά πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια της εταιρείας. Σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων. Ειδικότερα, για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες ή τους φορείς του Δημοσίου που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να προσκομίσουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Προκειμένου για ενώσεις προμηθευτών, η προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 4

5 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 9 ο Σύνταξη και υποβολή προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο (άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β) Το αντικείμενο της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS )», καθώς και η Ομάδα/ες ειδών για την οποία/ες κατατίθεται προσφορά, π.χ. «Ομάδα Α ΕΠΙΠΛΑ». γ) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας/φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό: «προς το ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα. Μέσα στον κυρίως (εξωτερικό) φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 1) Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. άρθρο 7), καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της υπ αρ. 57/2015 Μελέτης). 2) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. 3) Γενικά η οικονομικές προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να συμφωνούν ακριβώς (ως προς τις μονάδες μέτρησης) με τα τιμολόγια που θα προσκομίσουν εφόσον ανακηρυχθούν ανάδοχοι. 4) Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευομένων ειδών, κάθε ομάδας. Γι αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, για κάθε Ομάδα ειδών να προσφέρουν όλα τα είδη και στις ποσότητες που ορίζονται από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. ΑΡΘΡΟ 10 ο Τιμές προσφορών Επιβαρύνσεις μειοδοτών (φόροι τέλη κρατήσεις) Γενικά, οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ ( ). Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιμή κάθε προϊόντος θα δίδεται σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 9, με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. Η προσφερόμενη τιμή μονάδος θα είναι σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οικονομική προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. Στην προσφερόμενη τιμή, περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου, το όφελός του, καθώς και τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων. ΑΡΘΡΟ 11 ο Χρόνος ισχύος των προσφορών Η ισχύς των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το φορέα, πριν από την λήξη της. ΑΡΘΡΟ 12 ο Παραλαβή Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή) και ανακοίνωση τιμών Σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 13 Ο Αξιολόγηση προσφορών Ανακήρυξη μειοδότη 1. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή. 5

6 2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς προσφερόμενη τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των διαγωνιζομένων. ΑΡΘΡΟ 14 ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. ΆΡΘΡΟ 15 ο Έγκριση Αποτελέσματος / Ανακοίνωση κατακύρωσης / Υπογραφή σύμβασης Α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 289/2014), μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Β. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. Γ. Ο ανάδοχος της προμήθειας, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει στο Δήμο Κηφισιάς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Εάν o προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα σ αυτή την προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης, ή δεν προσκομίσει την εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από τον ΕΚΠΟΤΑ κυρώσεις. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού. ΑΡΘΡΟ 16 ο Σύμβαση Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται, για το Δήμο Κηφισιάς, από το Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης (άρθρο 25, παρ. 4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Για την εν λόγω προμήθεια είναι πιθανόν να υπογραφούν περισσότερες της μίας συμβάσεις, δεδομένου ότι η κατακύρωση του διαγωνισμού ενδέχεται να γίνει από έναν ( 1 ) μέχρι και σε πέντε ( 5 ) προμηθευτές (έναν για κάθε Ομάδα ειδών ). Η διάρκεια όλων των συμβάσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας ειδών, θα είναι δύο (2) μήνες από τις ημερομηνίες υπογραφής τους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ( άρθρο 18 ). ΆΡΘΡΟ 17 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (2 μήνες πλέον της λήξης της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2δ. του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 18 ο Χρόνος & Τόπος παράδοσης υλικών / Ποινικές ρήτρες 1. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε έναν ημερολογιακό μήνα, από την υπογραφή των συμφωνητικών της εν λόγω προμήθειας. 2. Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται με φροντίδα, παρουσία, έξοδα και μεταφορικό μέσο των προμηθευτών. 3. Οι παραδόσεις θα γίνουν στο κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Ερυθραίας (διεύθυνση: Αναστασίας Πίττα και Ανδρεαδάκη, Νέα Ερυθραία). 4. Οι παραδόσεις θα γίνονται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00-15:00). 5. Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 6

7 6. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τις ποσότητες ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 19 ο Παραλαβή υλικών / Πλημμελής εκτέλεση 1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πραγματοποιεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του EKΠOTA. 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγκαίρως την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά. 3. Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά παρουσιάζουν απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, ή εμφανίζουν ποιοτικά ελαττώματα, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων υλικών και την άμεση αντικατάσταση τους. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 20 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, για τα είδη που θα παραδίδονται, με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου και την προσκόμιση και ενταλματοποίηση του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και προμηθευτή θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ. ΆΡΘΡΟ 21 ο Φόροι / Τέλη / Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Κηφισιάς. ΑΡΘΡΟ 22 ο Διαφορές διακήρυξης - νόμων Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης, όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 23 ο Λοιποί Όροι 1. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ αριθμ. 57/2015 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. 2. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 3. Ο Δήμος Κηφισιάς διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι αυτόν. 4. Κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ αριθμ. 57/2015 Μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσό του συμβατικού προϋπολογισμού. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 57/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS ) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η μελέτη συντάσσεται για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Γ Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Ερυθραίας. Ο Δήμος Κηφισιάς, προκειμένου να εξασφαλίσει τη λειτουργία του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού, που έχει κατασκευαστεί στο Δήμο Κηφισιάς, στην περιοχή «ΜΟΡΤΕΡΟ» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, επί της συμβολής των οδών Αναστασίας Πίττα και Ανδρεαδάκη, στο Ο.Τ. 222, είναι απαραίτητο να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού λειτουργίας, έτσι ώστε ο Σταθμός να είναι σε θέση να παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στα νήπια και τα βρέφη που θα φιλοξενεί, σύμφωνα με τη δυναμικότητά του (10 βρέφη και 43 νήπια). Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες προϊόντων. Για κάθε ομάδα προϊόντων θα υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες προϊόντων αυτής. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα υποβολής προσφοράς για τμήμα μιας ομάδας προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός φαίνεται συγκεντρωτικά (ανά ομάδες) στον παρακάτω πίνακα και παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα των Προδιαγραφών της Ε.Σ.Υ. και στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσης μελέτης. Α/Α Ομάδες Ονομασία - Περιγραφή Ομάδας 1 ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΙΠΛΑ (βρεφών & νηπίων) 2 ΟΜΑΔΑ B ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (βρεφών & νηπίων) 3 ΟΜΑΔΑ Γ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4 ΟΜΑΔΑ Δ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ 5 ΟΜΑΔΑ Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 8

9 Η παρούσα προμήθεια γίνεται στα πλαίσια του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας» της Πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ" (με κωδικό MIS και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ». Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ κι ενός λεπτού (69.806,01 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ποσού ,00 υπό Κ.Α Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Κηφισιά, 04/09/2015 Ο συντάξας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 57/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS ) Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΓΕΝΙΚΑ, ανά ομάδες: Α/Α Ομάδες Ονομασία - Περιγραφή Ομάδας Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. (23%) Ποσό με Φ.Π.Α. 1 ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΙΠΛΑ (βρεφών & νηπίων) , , ,55 2 ΟΜΑΔΑ B ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (βρεφών & νηπίων) 4.143,00 952, ,89 3 ΟΜΑΔΑ Γ 4 ΟΜΑΔΑ Δ 5 ΟΜΑΔΑ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 3.959,00 910, , , , , , , ,70 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ , , ,01 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Α/Α Eίδος Μον. Μέτρησης Ποσότητα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Μονάδος (ευρώ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ (βρεφών & νηπίων) CPV: (Έπιπλα) Α1. ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ 1 Κρεβάτι βρεφών (κούνια) τεμ , ,00 2 Στρώμα για βρεφικό κρεβάτι τεμ ,00 650,00 3 Πάρκο βρεφών πτυσσόμενο τεμ. 2 85,00 170,00 4 Καρεκλάκι φαγητού βρεφών (με δίσκο) τεμ. 2 70,00 140,00 5 Καρεκλάκι βρεφών χαμηλό τεμ. 6 40,00 240,00 6 Τραπέζι βρεφών τεμ ,00 185,00 7 Καρεκλάκι βρεφών ψηλό τεμ. 2 75,00 150,00 8 Αλλαξιέρα βρεφών πτυσσόμενη τεμ. 1 90,00 90,00 9 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών τεμ. 3 30,00 90,00 10 Κρεμάστρα ρούχων τεμ. 1 80,00 80,00 11 Παπουτσοθήκη τεμ. 1 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.345,00 ΦΠΑ 23% 999,35 10

11 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ A ,35 A2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 1 Κρεβάτι νηπίων τεμ , ,00 2 Στρώμα για κρεβάτι νηπίων τεμ , ,00 3 Ραντζάκι ύπνου νηπίων τεμ ,00 450,00 4 Τραπέζι νηπίων ορθογώνιο (φαγητού ή εργασίας) τεμ ,00 450,00 5 Τραπέζι νηπίων στρογγυλό (εργασίας) τεμ , ,00 6 Καρεκλάκι νηπίων (φαγητού ή εργασίας) τεμ , ,00 7 Χαμηλή μονάδα αποθήκευσης με πόρτες και κλειδαριά τεμ ,00 420,00 8 Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή παιχνιδιών, με μικρά πλαστικά τεμ , ,00 συρτάρια 9 Κρεμάστρα ρούχων τεμ. 4 60,00 240,00 10 Παπουτσοθήκη τεμ. 4 50,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 3.160,20 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ A ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A (A1+A2) ,55 ΟΜΑΔΑ Β: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (βρεφών & νηπίων) CPV: (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας) Β1. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΕΦΩΝ 1 Μπάρα βαδίσματος βρεφών με καθρέπτη τεμ ,00 560,00 2 Χαλάκι δραστηριοτήτων τεμ. 2 40,00 80,00 3 Βρεφικό γυμναστήριο με δραστηριότητες τεμ. 2 60,00 120,00 4 Φουσκωτή βρεφοφωλιά τεμ. 2 40,00 80,00 5 Παιχνίδια βρεφών τεμ ,00 220,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.060,00 ΦΠΑ 23% 243,80 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ Γ ,80 Β2. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΗΠΙΩΝ 1 Αναστημόμετρο τεμ. 3 17,00 51,00 2 Σκηνή ινδιάνου τεμ. 3 90,00 270,00 3 Σπιτάκι - τέντα τεμ. 3 90,00 270,00 4 Πλαστικό σετ κουζίνας τεμ ,00 120,00 5 Πλαστικό σετ τροφίμων τεμ. 4 13,00 52,00 6 Πλαστικός πάγκος κατασκευών τεμ. 1 80,00 80,00 7 Ξύλινο καφάσι με πλαστικά φρούτα τεμ. 2 20,00 40,00 8 Ξύλινο καφάσι με πλαστικά λαχανικά τεμ. 2 20,00 40,00 9 Κουκλοθέατρο ξύλινο τεμ ,00 190,00 10 Κούκλες κουκλοθεάτρου τεμ. 30 7,00 210,00 11 Κούκλες τεμ ,00 500,00 12 Παιχνίδια νηπίων τεμ ,00 600,00 13 Πίνακας μουσικών οργάνων τεμ ,00 360,00 14 Πίνακας μαγνητικός και μαρκαδόρου τεμ. 3 50,00 150,00 15 Ράγα ανάρτησης εργασιών τεμ. 6 25,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.083,00 ΦΠΑ 23% 709,09 11

12 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ Β ,09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (Β1+Β2) 5.095,89 1 ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CPV: (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) Πλαστική τραμπάλα, ατομική, για μικρά παιδιά τεμ. 2 22,00 44,00 2 Πλαστική τραμπάλα, 3 θέσεων, για μεγαλύτερα παιδιά τεμ. 3 36,00 108,00 3 Πλαστική τσουλήθρα, Μικρή τεμ. 1 32,00 32,00 4 Πλαστική τσουλήθρα, Μεγάλη τεμ. 1 70,00 70,00 5 Πλαστική τσουλήθρα, Γιγάντια τεμ ,00 110,00 6 Τούνελ Παιχνιδιού - Αναρριχητής τεμ ,00 185,00 7 Τούνελ παιχνιδιού "Χαρούμενη Κάμπια" (βασικό σετ) τεμ ,00 190,00 8 Πλαστικό σπιτάκι καλύβα πικ-νικ τεμ ,00 300,00 9 Συνθετικός χλοοτάπητας τ.μ , ,00 10 Κάδος απορριμμάτων για τον κήπο τεμ ,00 220,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.959,00 ΦΠΑ 23% 910,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 4.869,57 ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ CPV: (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας) 1 Κουταλάκι τεμ ,50 100,00 2 Κουτάλι τεμ ,10 220,00 3 Πιρούνι τεμ ,80 160,00 4 Μαχαίρι ψωμιού τεμ. 2 18,00 36,00 5 Μαχαίρι κρέατος τεμ. 2 15,00 30,00 6 Μαχαίρι γενικής χρήσεως, με δόντια τεμ. 6 2,10 12,60 7 Μαχαίρι γενικής χρήσεως, χωρίς δόντια τεμ. 6 2,00 12,00 8 Πιατέλες σερβιρίσματος διαφόρων διαστάσεων τεμ. 8 10,00 80,00 9 Μπολ τεμ ,00 130,00 10 Πιάτo μελαμίνης βαθύ τεμ ,00 600,00 11 Μπολ μελαμίνης τεμ ,80 420,00 12 Σαλατιέρα μελαμίνης τεμ. 8 12,00 96,00 13 Μπολ τροφίμων τεμ ,00 130,00 14 Ποτήρι μελαμίνης τεμ ,55 510,00 15 Ποτήρι με χεράκι μελαμίνης τεμ ,00 600,00 16 Ποτήρι νερού, γυάλινο τεμ. 25 0,85 21,25 17 Κανάτα ανοξείδωτη με καπάκι τεμ. 6 15,00 90,00 18 Κανάτα πλαστική τεμ. 4 12,00 48,00 19 Κατσαρόλα 37 λίτρων τεμ. 2 80,00 160,00 20 Κατσαρόλα 25 λίτρων τεμ ,00 330,00 21 Κατσαρόλα 20 λίτρων τεμ. 3 80,00 240,00 22 Χύτρα ταχύτητας τεμ ,00 400,00 23 Μπρίκι τεμ. 2 2,50 5,00 24 Ταψί φούρνου ορθογώνιο τεμ ,00 200,00 25 Ταψί φούρνου στρογγυλό τεμ. 2 60,00 120,00 26 Πλάκα κοπής PVC τεμ. 3 15,00 45,00 27 Πιγκάλ μπάνιου τεμ ,00 180,00 12

13 28 Καλαθάκι μπάνιου τεμ ,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.075,85 ΦΠΑ 23% 1167,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 6.243,30 ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ CPV: (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου) 1 Κουζίνα υγραερίου με φούρνο υγραερίου τεμ , ,00 2 Επιτραπέζια κουζίνα υγραερίου τεμ ,00 650,00 3 Χοάνη απαγωγής οσμών τεμ , ,00 4 Ψυγείο - πάγκος συντήρησης, 3 θυρών τεμ , ,00 5 Ψυγείο - θάλαμος συντήρησης τεμ , ,00 6 Ψυγείο - θάλαμος κατάψυξης τεμ , ,00 7 Συσκευή πλύσης - 1 γούρνα με κάδο τεμ , ,00 8 Συσκευή πλύσης - 1 γούρνα τεμ ,00 700,00 9 Συσκευή πλύσης - 2 γούρνες τεμ ,00 700,00 10 Πλυντήριο πιάτων, ποτηριών και σκευών τεμ , ,00 11 Ερμάριο μεγάλο τεμ , ,00 12 Ερμάριο μικρό τεμ , ,00 13 Ερμάριο κουβέρ τεμ , ,00 14 Πάγκος εργασίας τροχηλατος, μικρός τεμ ,00 350,00 15 Πάγκος εργασίας τροχηλατος, μεγάλος τεμ ,00 450,00 16 Τρόλεϊ σερβιρίσματος μικρό τεμ ,00 800,00 17 Αποστειρωτής μπιμπερό τεμ ,00 300,00 18 Μίξερ τεμ ,00 800,00 19 Μπλέντερ τεμ ,00 400,00 20 Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός τεμ ,00 520,00 21 Ζυγαριά κουζίνας τεμ. 2 80,00 160,00 22 Βραστήρας νερού τεμ ,00 110,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 5.862,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ ,70 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ,85 Φ.Π.Α. 23% ,16 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,01 Κηφισιά, 04/09/2015 Ο συντάξας Κηφισιά, Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε H Προϊσταμένη της Δ/νσης Oικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΙΕΤΟΥ 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 57/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια από το Δήμο Κηφισιάς του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Γ Βρεφονηπιακού σταθμού, που έχει κατασκευαστεί στην περιοχή «ΜΟΡΤΕΡΟ» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός πρόκειται να φιλοξενήσει 10 βρέφη και 43 νήπια. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις 1. Οι διατάξεις της Υ.Α / (ΦΕΚ 185Β / ) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 2. Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α / ) 3. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α / ) 4. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α / ) 5. Οι διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ), όπως ισχύει σήμερα Άρθρο 3 ο Τεχνικές Προδιαγραφές Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο εξοπλισμός του βρεφονηπιακού σταθμού. 3.1 Γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές Όλα τα είδη που θα τοποθετηθούν στον βρεφονηπιακό σταθμό, πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά ένα ασφαλές και ενδιαφέρον περιβάλλον. Όλα τα είδη πρέπει να είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τα πρότυπα για την ποιότητα και την ασφάλεια των παιδικών επίπλων, των παιχνιδιών, των ηλεκτρικών ειδών, των μαγειρικών σκευών, ποτηριών κ.α. (υγιεινή των τροφίμων) κ.λ.π. Επίσης, θα συνοδεύονται από τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ, όπου αυτές απαιτούνται. Γενικά, όλα τα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3/2810/2004 «Γενική ασφάλεια των προϊόντων Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της 3 ης Δεκεμβρίου 2001» (ΦΕΚ 1885 Β /2004). 14

15 Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στο κτίριο του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ωραρίου, δηλαδή έως τις 3.00 μ.μ. Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. Για όσα από τα είδη απαιτείται εγκατάσταση, σύνδεση ή/και δοκιμή, αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Επίσης, οποιαδήποτε τροποποίηση, ενίσχυση, μεταφορά ή επέκταση χρειαστεί να γίνει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις παροχών ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου κ.λ.π., θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή από εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία. Οι παρακάτω όροι για τα προς προμήθεια είδη είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση έστω και με έναν από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών ή την έκπτωση του αναδόχου: 1. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου και τύπου (μοντέλου) και συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους,. 2. Όπου στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους». 3. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών. Επίσης, στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση τυχόν προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Όλα τα παιδικά έπιπλα (ΟΜΑΔΑ Α) θα είναι πρώτης ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3-818/2009 (ΦΕΚ 1395 Β / ) «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό». Ανάλογα με το είδος του επίπλου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά και η κατασκευή στο σύνολο της θα συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές όσον αφορά κυρίως στα εξής: μετανάστευση επικίνδυνων ουσιών από υλικά και επιφάνειες με τα οποία μπορεί να έλθουν σε επαφή τα παιδιά καρκινογόνες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (αζωχρώματα και φορμαλδεΰδη σε υφάσματα) φορμαλδεϋδη για σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα φυσικά και δομικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών αναφλεξιμότητα στρωμάτων αναφλεξιμότητα ταπετσαριών, υφασμάτων και πλαστικών καλυμμάτων μηχανικές αντοχές και συμπεριφορά υλικών κατά τη χρήση αντοχή σε κρούση μέρη που μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού του παιδιού, όπως ακμές και προεξέχοντα μέρη, αυτασφαλιζόμενες βίδες, ετικέτες και διακοσμητικά, αποσπώμενα μέρη που εύκολα μπορεί ένα παιδί να καταπιεί, οπές και διάκενα, σημεία πιθανού εγκλωβισμού 15

16 του κεφαλιού και άλλων μερών του σώματος, ασφάλεια τροχών, συστήματα κλειδώματος, διαστάσεις που διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση του, προστασία από πτώση επάρκεια και καταλληλότητα κιγκλιδωμάτων ευστάθεια ανθεκτικότητα κατασκευής θέματα συσκευασίας επάρκεια οδηγιών συναρμολόγησης και χρήσης. Ειδικότερα, τα παιδικά έπιπλα θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευστάθεια και ασφάλεια για βρέφη και νήπια, την καλύτερη εργονομία (διαστάσεις) και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή και ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις και το πέρασμα του χρόνου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (ΕΝ) που έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής ισχύοντα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας: ΕΛΟΤ ΕΝ 716-1,2: Α1:2013 «Έπιπλα παιδικά κρεβάτια και ανακλινόμενα κρεβάτια για οικιακή χρήση» ΕΛΟΤ ΕΝ 747-1,2:2012 «Έπιπλα Επάλληλα και υπερυψωμένα κρεβάτια για οικιακή χρήση» ΕΛΟΤ ΕΝ ,2:1995 «Έπιπλα Ανακλινόμενα κρεβάτια» ΕΛΟΤ ΕΝ ,2:1996 «Έπιπλα Κούνιες και λίκνα για οικιακή χρήση» ΕΛΟΤ ΕΝ 12792:1998 «Βρεφικά είδη καθίσματα προσαρμοσμένα σε τραπέζι» ΕΛΟΤ ΕΝ ,2:1999 «Αλλαξιέρες και μπανάκι για οικιακή χρήση» ΕΛΟΤ ΕΝ ,2: Α «Παιδικά ψηλά καθίσματα» ΕΛΟΤ ΕΝ 12227:2011 «Παιδικά πάρκα οικιακής χρήσης» ΕΛΟΤ EN 13759:2013 «Έπιπλα - Μηχανισµοί λειτουργίας για καθίσµατα και καναπέδες - κρεβάτια - Μέθοδοι δοκιµής» Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν για τα παιδικά έπιπλα θα είναι νερού, μη τοξικά (δεν θα περιέχουν μόλυβδο ή άλλες τοξικές ουσίες). Όλα τα έπιπλα θα έχουν στρογγυλεμένα άκρα, ασφαλή για τα παιδιά. Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών και όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746 Β / ) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα Επιτροπή Επίπλου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650 Β / ). Σύμφωνα με τις ανωτέρω Κ.Υ.Α, τα παιδικά έπιπλα, που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή ξυλεία δεν πρέπει να ανήκουν σε κλάση φορμαλδεΰδης μεγαλύτερη από την Ε1. Επίσης, δεν πρέπει να παρουσιάζουν μετανάστευση ορισμένων στοιχείων μεγαλύτερη από τα όρια που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000. Επίσης, τα έπιπλα θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα) στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του προτύπου με το οποίο συμμορφώνονται και η εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, του διανομέα ή του εμπόρου λιανικής πώλησης. Τέλος, το εργοστάσιο κατασκευής τους πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. Για τα παιδικά έπιπλα, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ) ξυλεία, πρέπει επιπλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος να φροντίσει για την προσκόμιση των παρακάτω, πριν την παράδοση των επίπλων στο Δήμο: 1) Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα παιδικού επίπλου - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς το είδος και την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), εξετάσθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000 και βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις αυτών, όσον αφορά τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων. 2) Δήλωση του παραγωγού ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 16

17 :1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000 «Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων». 3) Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της ΚΥΑ Ζ3-5430/ ) Τα παιδικά έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, πρέπει να διαθέτουν επιπλέον: Δήλωση του παραγωγού επίπλων, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται τη συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων που πρόκειται να εισαχθούν καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη. Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα του προϊόντος - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς είδος της συγκολλημένης ξυλείας και την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), και το εργοστάσιο παραγωγής, εξετάσθηκε και χαρακτηρίστηκε ότι ανήκει στην κλάση Ε1 φορμαλδεΰδης ή και μικρότερη. Στην έκθεση δοκιμών ή το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής: α) Τα στοιχεία του ανεξάρτητου φορέα που το εξέδωσε, β) Τα στοιχεία της εταιρείας / του εργοστασίου που παρήγγειλε την εξέταση, γ) Τα στοιχεία του δείγματος, δηλαδή το είδος της σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, π.χ. PB (μοριοσανίδα) P2 και η εμπορική του ονομασία, εφόσον υφίσταται, δ) Η ημερομηνία εξέτασης του δείγματος, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη, εντός του τελευταίου εξαμήνου ή η ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού, ε) Η μέθοδος βάσει της οποίας εξετάσθηκε το δείγμα ή το πρότυπο βάσει του οποίου εκδόθηκε πιστοποιητικό CE π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 312 για μοριοσανίδες, ΕΛΟΤ ΕΝ 636 για κόντρα πλακέ και ΕΛΟΤ ΕΝ 622:1-5 για ινοσανίδες, στ) Η μετρηθείσα τιμή εκπεμπόμενης ή περιεχόμενης φορμαλδεΰδης ή η προσδιορισθείσα κλάση στην οποία ανήκει το εξετασθέν δείγμα. Οι εκθέσεις δοκιμών και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που τηρούνται στον τεχνικό φάκελο από τους εισαγωγείς και να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ εργαστήριο τρίτης χώρας. Θα πρέπει δε να δηλώνεται εγγράφως η Αρχή αναγνώρισης/ έγκρισης ή ο Φορέας διαπίστευσης του Εργαστηρίου. Τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ B «Ψυχαγωγικό & παιδαγωγικό υλικό» θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από πιστοποιημένες εταιρίες και να φέρουν στη συσκευασία τους το σήμα-ένδειξη ποιότητας "CE". Τα παιδικά παιχνίδια πρέπει να καλλιεργούν τη δημιουργική φαντασία του παιδιού, να δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει επιδεξιότητες, κοινωνικότητα, πνευματικές και σωματικές ικανότητες και ταυτόχρονα να πληρούν κάποιες βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως: Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της υγιεινής και της ασφάλειας, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν μολύνσεις ή ασθένειες. Οι φυσικές μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες δεν πρέπει να βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει να είναι κάτω από 4,5 εκ. Αντικείμενα, που θα προκαλέσουν τραυματισμούς, δεν πρέπει να μπορούν να εκτοξευθούν, από το παιχνίδι. Στα παιχνίδια, δεν πρέπει να υπάρχουν οξείες ή επικίνδυνες γωνίες. Ειδικά για τα ξύλινα παιδικά παιχνίδια, θα πρέπει: Το ξύλο να είναι «κατάλληλο» (όπως είναι π.χ. η οξιά, η λεύκη, το έλατο, το πεύκο) και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του φυτοφάρμακα ή βαρέα μέταλλα. Η κατεργασία του ξύλου θα πρέπει να έχει γίνει έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι άριστη λείανση, όχι απότομες ή μυτερές γωνίες, και όσο το δυνατόν στρογγυλεμένες άκρες. Οι βαφές να μην είναι συνθετικές, αλλά μόνο φυσικές οικολογικές. Όπου χρησιμοποιούνται βερνίκια, αυτά να είναι υδατοδιαλυτά, όχι κρούστας. Για την κατασκευή και το φινίρισμα των παιχνιδιών, να μην έχει χρησιμοποιηθεί λάκα, συντηρητικά ξύλου και βενζινόκολλλα. 17

18 Τα παιχνίδια να έχουν ασφαλή σχεδιασμό, όσο το δυνατόν χωρίς οπές και ανοίγματα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να σφηνωθεί δάχτυλο και χωρίς προεξέχοντα ελατήρια ή άλλα μεταλλικά εξαρτήματα. 6. Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Γ «Εξοπλισμός παιδικής χαράς & εξωτερικού χώρου» θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου, ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, κατά το παιχνίδι τους, ατομικά ή κατά ομάδες. Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να είναι ελεγμένα, ώστε να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Πριν την παράδοση των ειδών, απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχα πιστοποιητικών διεθνών οργανισμών περί ασφάλειας παιχνιδιών. Ειδικότερα: Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές και τα παιχνίδια, στο χώρο που θα φιλοξενούνται τα παιδιά, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1 έως ΕΛΟΤ ΕΝ (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλευμένες, απαγορεύεται η χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.). Οι κατασκευές και οι επιμέρους εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ έως ΕΛΟΤ EN «Εξοπλισμός παιχνιδότοπων». Αναλυτικότερα, οι κούνιες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ Οι τσουλήθρες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ Οι ταλαντευόμενοι εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ Οι φουσκωτοί εξοπλισμοί, εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ «Εξοπλισμός φουσκωτών παιχνιδιών - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής». Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177:1998 «Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων - Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής» 7. Για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Δ «Κινητός εξοπλισμός κουζίνας & μπάνιου (Είδη Εστίασης κ.λ.π.)» και ειδικότερα για τα είδη εστίασης θα πρέπει: Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων & Ποτών (Άρθρα 9, Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα ) Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά Ο παραγωγός τους να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς 8. Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Ε «Επαγγελματικός εξοπλισμός μαγειρείου» θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό και θα φέρουν σήμανση CE. Επιπλέον θα πληρούν τα κριτήρια του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points: Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Έλεγχου) σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων). Επίσης, όλες οι συσκευές θα είναι επαγγελματικού τύπου, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους και πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Τέλος, ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει σχέδια με διαστάσεις, στα οποία θα φαίνεται η θέση τοποθέτησης των προς προμήθεια ειδών, ειδικά για τους χώρους της κουζίνας του ισογείου και του χώρου παρασκευής γάλακτος των βρεφών στον 1ο όροφο. 18

19 9. Όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά, εγγυήσεις, εκθέσεις δοκιμών, δηλώσεις κ.λ.π., που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο της προμήθειας, πριν ή κατά την παράδοση των ειδών, μετά τη σχετική εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας. Αναλυτικότερα, τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται ενδεικτικά ως ακολούθως. Οι προσφερόμενες λύσεις μπορούν να είναι αντίστοιχες ή παρόμοιες, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Οι διαστάσεις, ο χρωματισμός και τα σχέδια που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Για όποια είδη δεν αναφέρονται τέτοια χαρακτηριστικά, αυτά θα είναι επιλογής του αρμοδίου τμήματος του Δήμου Κηφισιάς. 3.2 Αναλυτική περιγραφή & τεχνικά χαρακτηριστικά Α/Α Eίδος Περιγραφή Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ (βρεφών & νηπίων) CPV: (Έπιπλα) Κρεβάτι βρεφών (κούνια) Στρώμα για βρεφικό κρεβάτι Πάρκο βρεφών πτυσσόμενο Α1. ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ Κρεβάτι ύπνου βρεφών, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον και ακίνδυνο για τα παιδιά. Τα τέσσερα πόδια του θα φέρουν ενισχυμένες ρόδες για ευκολία στη μετακίνηση. Θα περικλείεται από προστατευτικό καγκελάκι οξιάς, ύψους περίπου 60 εκ. από το στρώμα, πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του θα ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια, έχοντας έτσι ρυθμιζόμενο ύψος. Τα κάγκελα θα έχουν διάκενο μεταξύ τους 5,5 ώς 6,4 εκ. Ο πάτος του κρεβατιού θα αποτελείται από ξύλινες πήχες με κενά μεταξύ τους (και όχι από νοβοπάν), για καλύτερο αερισμό του στρώματος. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα, χωρίς κόγχες, για μεγαλύτερη ασφάλεια των βρεφών. Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται. Ενδεικτικές διαστάσεις: 65x135x90 εκ. ύψος (απόκλιση ± 5 εκ.) Ορθοπεδικό, μέτριας σκληρότητας, με πυκνό σύστημα ελατηρίων (ενδεικτική πυκνότητα 116 ελατ./m2). Τα υλικά πληρώσεως και επένδυσης θα είναι αρίστης ποιότητας, ανθεκτικά και ως επί το πλείστον φυσικής προέλευσης (π.χ. βαμβάκι, κοκοφοίνικας κ.α.). Για τη συνδεσμολογία των υλικών, δεν θα έχει γίνει χρήση χημικών κολλητικών ουσιών. Στη μία του πλευρά θα φέρει αδιάβροχη επένδυση. Θα φέρει χερούλια στο πλάι, καθώς και 2 εξαεριστήρες που θα εξασφαλίζουν την κυκλοφορία αέρα μέσα στο στρώμα. Το πάχος του θα είναι περί τα 15εκ. και οι υπόλοιπες διαστάσεις ανάλογες με το κρεβάτι. Θα παραδοθεί σε νάυλον συσκευασία και θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών. Πάρκο βρεφών πτυσσόμενο, από μεταλλικό σκελετό με ανθεκτικό δίκτυ (φιλέ) ασφαλείας ολόγυρα. Στον πάτο θα υπάρχει μαλακό αδιάβροχο στρωματάκι και στην περίμετρο της κουπαστής, αφρώδες υλικό επενδυμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας. Θα διαθέτει από 2 έως 4 κρίκους ανάρτησης παιχνιδιών. Ενδεικτικές διαστάσεις 110x80x85 εκ. 19

20 4 5 Καρεκλάκι φαγητού βρεφών (με δίσκο) Καρεκλάκι βρεφών χαμηλό 6 Τραπέζι βρεφών Καρεκλάκι βρεφών ψηλό Αλλαξιέρα βρεφών πτυσσόμενη Στρωματάκι αλλαγής βρεφών Κρεμάστρα ρούχων 11 Παπουτσοθήκη Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς Α' ποιότητος. Ο δίσκος μπορεί να είναι είτε από μασίφ ξύλο οξιάς, είτε από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. Το καρεκλάκι θα είναι βαμμένο ολόκληρο ή κάποια τμήματα του, σε ζωηρά χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό, καθώς και η πλάτη. Θα έχει μπρατσάκια και ενσωματωμένο δίσκο σερβιρίσματος. Θα έχει επίσης ζώνη ασφαλείας για μεγαλύτερη ασφάλεια Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Θα έχει τέσσερα πόδια και στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Οι συνδέσεις των ξύλινων τμημάτων του καθίσματος δεν θα φέρουν εμφανές οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες). Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: εξωτερικές: 35x45x60 εκ., ύψος καθίσματος: 30 εκ. Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο σε ζωηρά χρώματα. Θα έχει μπρατσάκια και όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Όλες οι συνδέσεις των ξύλινων τμημάτων του καθίσματος δεν θα φέρουν εμφανές οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες). Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 35x35x40 εκ. και ύψος καθίσματος: 20 εκ. Στρογγυλό τραπέζι που θα εξυπηρετεί έξι παιδάκια. Θα έχει εξάγωνο σκελετό για μεγαλύτερη σταθερότητα, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και περασμένος στρογγύλι σε όλες του τις πλευρές. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F (πάχους περί τα 20 χιλ.) με επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: διάμετρος 100 εκ. & ύψος 40εκ. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη του. Τα δύο πλαϊνά του θα είναι σε σχήμα «Λ» (ανοίγει στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη σταθερότητα) και θα ενώνονται μεταξύ τους με τρεις τραβέρσες, το κάθισμα και την πλάτη. Θα φέρει ζώνη ασφαλείας. Επίσης στη βάση θα φέρει 4 πλαστικά τακάκια. Το ύψος του καθίσματος είναι περίπου στα 60 εκ. Αλλαξιέρα βρεφών με μπανάκι, πλαστική, με μεταλλικό σκελετό, πτυσσόμενη. Ενδεικτικές διαστάσεις: 70x60x100 Στρωματάκι κατάλληλο για την αλλαγή των βρεφών. Με γέμισμα από αφρώδες υλικό και μαλακό ύφασμα επένδυσης. Ενδεικτικές διαστάσεις: 85x75x6 εκ. Κρεμάστρα 10 θέσεων. Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Με σχέδιο (επιλογής της υπηρεσίας) χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Θα είναι βαμμένη με ζωηρά-φωτεινά χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κρεμαστάρια θα είναι διπλά, μεταλλικά και μεγάλης αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100x35 εκ. Παπουτσοθήκη τοίχου, κρεμαστή, μορφής πανό, 9 θέσεων (με 9 θήκες). Από νάιλον πανί που πλένεται με σφουγγάρι. Σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 85x85 εκ. 1 Κρεβάτι νηπίων Α2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ Κρεβάτι ύπνου νηπίων, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον και ακίνδυνο για τα παιδιά. Με τέσσερα πόδια ικανής διατομής και πάτο που θα αποτελείται από ξύλινες πήχες (και όχι από νοβοπάν) για να αερίζεται το στρώμα). Τα κρεβατάκια θα έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει ρόδες ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα, χωρίς κόγχες, για μεγαλύτερη ασφάλεια των νηπίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 138x67x20 εκ. (απόκλιση ± 5 εκ.) 20

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 83/2014 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 29-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 61226

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων Των Μαγδαληνής Δημητριάδου και Μιχάλη Αγαπάκη Η καταλληλότητα των βρεφικών και παιδικών επίπλων μας απασχολεί όλους, τόσο ως παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2/12/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24702 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002723040 2015-04-22

15PROC002723040 2015-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 19/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά 22.04.2015 Αρ. Πρωτ.: 16442

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 26/03/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004690059 2016-06-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 23137/30-6-2016 Αρ. Μελέτης : 58/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Α.Μ.: Π55/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 55/2012 ΠΡΟYΠ: 7.435,40

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πύργος 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: 520Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 9/5/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 256/ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 9/5/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 256/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη 9/5/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 13760 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 256/ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για K. Μ. : Π11/2011 ΠΡΟΫΠ. : 14.944,50 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 218/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 22/25-8-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 15/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 38328 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα