Κηφισιά 17/09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κηφισιά 17/09/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC003057623 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά 17/09/2015 Αρ. Πρωτ.: Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: Αρ. Μελέτης: 57/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS )» CPV: (Έπιπλα) (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας) (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας) (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου) Προϋπ/σμός (χωρίς Φ.Π.Α.): ,85 Προϋπ/σμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): ,01 Τρόπος Εκτέλεσης: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15PROC Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) 11389/ (ΦΕΚ 185Β / ) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και ειδικότερα του άρθρου 23 παρ. 4 & 5 (σχετικά με τους πρόχειρους διαγωνισμούς), 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α / ) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 12 εδάφιο γ (σχετικά με τους πρόχειρους διαγωνισμούς), 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α / ), 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α / ), 5. Τις διατάξεις του άρθρου 157 Εγγυήσεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α / ), 6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α / ), σχετικά με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 4281/2014, 7. Τις διατάξεις του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68 Α ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει 8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 9. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 10. Τις ανάγκες του νέου Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Ερυθραίας για προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη λειτουργία του 11. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση υπό Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Ερυθραίας (χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ATTIKH MIS )», 1

2 12. Την υπ αρ. 329/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της αναγκαιότητας της εν λόγω προμήθειας 13. Tην υπ αριθμ 395/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της απόφασης υπ αρ 329/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου,περί μείωσης της δαπάνης ύψους από ,45 σε ,01, που θα εκτελεσθεί σε βάρος του Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Ερυθραίας ( Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS )». 14. Την υπ αριθμ. 57/2015 Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, 15. Την υπ αρ. 844/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης, 16. Την υπ αριθμ. 508/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ. 57/2015 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου 17. Την υπ αριθμ. 4343/ απόφαση προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια του εξοπλισμού του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Ερυθραίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ αριθμ. 57/2015 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κηφισιάς και η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προμήθεια θα διενεργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.4 & 5 του ΕΚΠΟΤΑ, με τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1 ο Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα διακήρυξη β) Η υπ αριθμ. 57/2015 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό γ) Η προσφορά του μειοδότη (τεχνική και οικονομική) ΑΡΘΡΟ 2 ο Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση προμήθειας Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ κι ενός λεπτού (69.806,01 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH», στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας» της Πράξης «Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας» (με κωδικό MIS και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ ). Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Κηφισιάς έτους 2015 έχει εγγραφεί σχετική πίστωση υπό Κ.Α ΑΡΘΡΟ 3 ο Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κηφισιάς (οδός Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, την 24/09/2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα είναι αυτή που συστάθηκε με την υπ αριθμ. 372/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 4 ο Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κηφισιάς, στα τηλ και , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί για 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργειά του (αρθ.23 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ), άπαξ σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες και θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου. Το σύνολο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς 2

3 Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα του επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (στο Δημαρχείο Κηφισιάς δ/νση Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Ισόγειο Αίθουσα Συνεδριάσεων). Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή δι άλλου τρόπου μέχρι και της προηγούμενης του διαγωνισμού εργασίμου ημέρας (προς το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κηφισιάς, με την ένδειξη: «υπόψη αρμοδίας του διαγωνισμού Επιτροπής»). Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 6 ο Δεκτοί στον διαγωνισμό 6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, που να μπορούν, γενικά, να ανταποκριθούν πλήρως στη ζητούμενη προμήθεια. 6.2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 6.3 Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μία ή περισσότερες ομάδες, από αυτές που περιγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ αριθμ. 57/2015 Μελέτης για να υποβάλλουν προσφορά. Η κατακύρωση του διαγωνισμού ενδέχεται έτσι να γίνει από έναν ( 1 ) μέχρι και σε πέντε ( 5 ) προμηθευτές (έναν για κάθε Ομάδα ειδών ). Για κάθε μία από τις Ομάδες που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες, είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν για το σύνολο των ειδών της ομάδας, καθώς και για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους θα απορρίπτεται συνολικά. ΑΡΘΡΟ 7 ο Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό Οι συμμετέχοντες οφείλουν γενικά να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, την φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία και τις τεχνικές τους δυνατότητες. 7.1 Ειδικότερα, κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, σε δύο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 φωτοαντίγραφο) τα παρακάτω έγγραφα: (1) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ημέρα του διαγωνισμού. (2) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και των σχετικών με αυτή τεχνικών προδιαγραφών, διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιους όρους δεν αποδέχεται. Η τελευταία αυτή δήλωση (μη αποδοχής όρου ή όρων) δεν δεσμεύει σε τίποτε την αναθέτουσα αρχή. (4) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (βλ. άρθρο 11). (5) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα αναφέρονται οι Ομάδες Ειδών για τις οποίες επιλέγει να δώσει προσφορά. (6) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. (7) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των προσφερομένων ειδών, έτοιμων προς χρήση-λειτουργία. (8) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών που προσφέρει. 3

4 (9) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή σχετικά με το παρεχόμενο service μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του. (10) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου για εκτέλεση ή μη παρόμοιων προμηθειών με τις προσφερόμενες, στην οποία θα αναφέρει τους πελάτες του που έχουν προμηθευτεί παρόμοια είδη (ειδικότερα φορείς του Δημοσίου, Εσωτερικού ή/και Εξωτερικού). (11) Συμπληρωμένος ο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» του Παραρτήματος Β της παρούσης διακήρυξης, όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή αντιστοιχία θα αποκλείονται. (12) Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για τη διασφάλιση ανταλλακτικών για μια 10ετία. (1) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ότι τα προς προμήθεια είδη διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα, από την Ε.Σ.Υ. (άρθρο 3, παρ. 3.1 «Γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές») της υπ αριθμ. 57/2015 μελέτης, πιστοποιητικά, εγγυήσεις, εκθέσεις δοκιμών, δηλώσεις κ.λ.π., τα οποία και θα προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία όταν εκείνη τα ζητήσει, πριν ή κατά την παράδοση των ειδών. 7.2 Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, κάθε συμμετέχων οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού και τα ακόλουθα: (13) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ. 57/2015 μελέτης ή σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποκλίσεις να αναφέρει ακριβώς ποιες είναι αυτές, ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. (14) Υπεύθυνη δήλωση ότι στην περίπτωση που ανακηρυχθεί μειοδότης, η τιμολόγηση των ειδών του, δεν θα διαφέρει από την οικονομική του προσφορά. ΑΡΘΡΟ 8 ο Προδιαγραφές προσφορών Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μία ή περισσότερες ομάδες, από αυτές που περιγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ αριθμ. 57/2015 Μελέτης για να υποβάλλουν προσφορά. Η κατακύρωση του διαγωνισμού ενδέχεται έτσι να γίνει από έναν ( 1 ) μέχρι και σε πέντε ( 5 ) προμηθευτές (έναν για κάθε Ομάδα ειδών ). Για κάθε μία από τις Ομάδες που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες, είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν για το σύνολο των ειδών της ομάδας, καθώς και για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους θα απορρίπτεται συνολικά. Εφόσον τα έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά της προσφοράς δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις, αλλά πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα φυλλάδια της εταιρείας. Σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων. Ειδικότερα, για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες ή τους φορείς του Δημοσίου που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να προσκομίσουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Προκειμένου για ενώσεις προμηθευτών, η προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 4

5 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 9 ο Σύνταξη και υποβολή προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο (άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β) Το αντικείμενο της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS )», καθώς και η Ομάδα/ες ειδών για την οποία/ες κατατίθεται προσφορά, π.χ. «Ομάδα Α ΕΠΙΠΛΑ». γ) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας/φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό: «προς το ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα. Μέσα στον κυρίως (εξωτερικό) φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 1) Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. άρθρο 7), καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της υπ αρ. 57/2015 Μελέτης). 2) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. 3) Γενικά η οικονομικές προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να συμφωνούν ακριβώς (ως προς τις μονάδες μέτρησης) με τα τιμολόγια που θα προσκομίσουν εφόσον ανακηρυχθούν ανάδοχοι. 4) Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευομένων ειδών, κάθε ομάδας. Γι αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, για κάθε Ομάδα ειδών να προσφέρουν όλα τα είδη και στις ποσότητες που ορίζονται από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. ΑΡΘΡΟ 10 ο Τιμές προσφορών Επιβαρύνσεις μειοδοτών (φόροι τέλη κρατήσεις) Γενικά, οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ ( ). Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιμή κάθε προϊόντος θα δίδεται σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 9, με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. Η προσφερόμενη τιμή μονάδος θα είναι σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οικονομική προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. Στην προσφερόμενη τιμή, περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου, το όφελός του, καθώς και τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων. ΑΡΘΡΟ 11 ο Χρόνος ισχύος των προσφορών Η ισχύς των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το φορέα, πριν από την λήξη της. ΑΡΘΡΟ 12 ο Παραλαβή Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή) και ανακοίνωση τιμών Σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 13 Ο Αξιολόγηση προσφορών Ανακήρυξη μειοδότη 1. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή. 5

6 2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς προσφερόμενη τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των διαγωνιζομένων. ΑΡΘΡΟ 14 ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ. ΆΡΘΡΟ 15 ο Έγκριση Αποτελέσματος / Ανακοίνωση κατακύρωσης / Υπογραφή σύμβασης Α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 289/2014), μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Β. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. Γ. Ο ανάδοχος της προμήθειας, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει στο Δήμο Κηφισιάς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Εάν o προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα σ αυτή την προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης, ή δεν προσκομίσει την εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από τον ΕΚΠΟΤΑ κυρώσεις. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού. ΑΡΘΡΟ 16 ο Σύμβαση Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται, για το Δήμο Κηφισιάς, από το Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης (άρθρο 25, παρ. 4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Για την εν λόγω προμήθεια είναι πιθανόν να υπογραφούν περισσότερες της μίας συμβάσεις, δεδομένου ότι η κατακύρωση του διαγωνισμού ενδέχεται να γίνει από έναν ( 1 ) μέχρι και σε πέντε ( 5 ) προμηθευτές (έναν για κάθε Ομάδα ειδών ). Η διάρκεια όλων των συμβάσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας ειδών, θα είναι δύο (2) μήνες από τις ημερομηνίες υπογραφής τους. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη ( άρθρο 18 ). ΆΡΘΡΟ 17 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (2 μήνες πλέον της λήξης της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2δ. του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 18 ο Χρόνος & Τόπος παράδοσης υλικών / Ποινικές ρήτρες 1. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε έναν ημερολογιακό μήνα, από την υπογραφή των συμφωνητικών της εν λόγω προμήθειας. 2. Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται με φροντίδα, παρουσία, έξοδα και μεταφορικό μέσο των προμηθευτών. 3. Οι παραδόσεις θα γίνουν στο κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ν. Ερυθραίας (διεύθυνση: Αναστασίας Πίττα και Ανδρεαδάκη, Νέα Ερυθραία). 4. Οι παραδόσεις θα γίνονται μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00-15:00). 5. Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 6

7 6. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τις ποσότητες ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 19 ο Παραλαβή υλικών / Πλημμελής εκτέλεση 1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πραγματοποιεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του EKΠOTA. 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγκαίρως την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά. 3. Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά παρουσιάζουν απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, ή εμφανίζουν ποιοτικά ελαττώματα, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων υλικών και την άμεση αντικατάσταση τους. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 20 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, για τα είδη που θα παραδίδονται, με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου και την προσκόμιση και ενταλματοποίηση του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και προμηθευτή θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ. ΆΡΘΡΟ 21 ο Φόροι / Τέλη / Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Κηφισιάς. ΑΡΘΡΟ 22 ο Διαφορές διακήρυξης - νόμων Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης, όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 23 ο Λοιποί Όροι 1. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ αριθμ. 57/2015 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. 2. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 3. Ο Δήμος Κηφισιάς διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι αυτόν. 4. Κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπ αριθμ. 57/2015 Μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσό του συμβατικού προϋπολογισμού. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 57/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS ) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η μελέτη συντάσσεται για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Γ Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Ερυθραίας. Ο Δήμος Κηφισιάς, προκειμένου να εξασφαλίσει τη λειτουργία του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού, που έχει κατασκευαστεί στο Δήμο Κηφισιάς, στην περιοχή «ΜΟΡΤΕΡΟ» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, επί της συμβολής των οδών Αναστασίας Πίττα και Ανδρεαδάκη, στο Ο.Τ. 222, είναι απαραίτητο να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού λειτουργίας, έτσι ώστε ο Σταθμός να είναι σε θέση να παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στα νήπια και τα βρέφη που θα φιλοξενεί, σύμφωνα με τη δυναμικότητά του (10 βρέφη και 43 νήπια). Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες προϊόντων. Για κάθε ομάδα προϊόντων θα υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες προϊόντων αυτής. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα υποβολής προσφοράς για τμήμα μιας ομάδας προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός φαίνεται συγκεντρωτικά (ανά ομάδες) στον παρακάτω πίνακα και παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα των Προδιαγραφών της Ε.Σ.Υ. και στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσης μελέτης. Α/Α Ομάδες Ονομασία - Περιγραφή Ομάδας 1 ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΙΠΛΑ (βρεφών & νηπίων) 2 ΟΜΑΔΑ B ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (βρεφών & νηπίων) 3 ΟΜΑΔΑ Γ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 4 ΟΜΑΔΑ Δ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ 5 ΟΜΑΔΑ Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 8

9 Η παρούσα προμήθεια γίνεται στα πλαίσια του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας» της Πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ" (με κωδικό MIS και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2012ΕΠ ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ». Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ κι ενός λεπτού (69.806,01 ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ποσού ,00 υπό Κ.Α Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Κηφισιά, 04/09/2015 Ο συντάξας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 57/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS ) Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΓΕΝΙΚΑ, ανά ομάδες: Α/Α Ομάδες Ονομασία - Περιγραφή Ομάδας Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. (23%) Ποσό με Φ.Π.Α. 1 ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΙΠΛΑ (βρεφών & νηπίων) , , ,55 2 ΟΜΑΔΑ B ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (βρεφών & νηπίων) 4.143,00 952, ,89 3 ΟΜΑΔΑ Γ 4 ΟΜΑΔΑ Δ 5 ΟΜΑΔΑ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 3.959,00 910, , , , , , , ,70 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ , , ,01 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Α/Α Eίδος Μον. Μέτρησης Ποσότητα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Μονάδος (ευρώ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ) ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ (βρεφών & νηπίων) CPV: (Έπιπλα) Α1. ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ 1 Κρεβάτι βρεφών (κούνια) τεμ , ,00 2 Στρώμα για βρεφικό κρεβάτι τεμ ,00 650,00 3 Πάρκο βρεφών πτυσσόμενο τεμ. 2 85,00 170,00 4 Καρεκλάκι φαγητού βρεφών (με δίσκο) τεμ. 2 70,00 140,00 5 Καρεκλάκι βρεφών χαμηλό τεμ. 6 40,00 240,00 6 Τραπέζι βρεφών τεμ ,00 185,00 7 Καρεκλάκι βρεφών ψηλό τεμ. 2 75,00 150,00 8 Αλλαξιέρα βρεφών πτυσσόμενη τεμ. 1 90,00 90,00 9 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών τεμ. 3 30,00 90,00 10 Κρεμάστρα ρούχων τεμ. 1 80,00 80,00 11 Παπουτσοθήκη τεμ. 1 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.345,00 ΦΠΑ 23% 999,35 10

11 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ A ,35 A2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 1 Κρεβάτι νηπίων τεμ , ,00 2 Στρώμα για κρεβάτι νηπίων τεμ , ,00 3 Ραντζάκι ύπνου νηπίων τεμ ,00 450,00 4 Τραπέζι νηπίων ορθογώνιο (φαγητού ή εργασίας) τεμ ,00 450,00 5 Τραπέζι νηπίων στρογγυλό (εργασίας) τεμ , ,00 6 Καρεκλάκι νηπίων (φαγητού ή εργασίας) τεμ , ,00 7 Χαμηλή μονάδα αποθήκευσης με πόρτες και κλειδαριά τεμ ,00 420,00 8 Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή παιχνιδιών, με μικρά πλαστικά τεμ , ,00 συρτάρια 9 Κρεμάστρα ρούχων τεμ. 4 60,00 240,00 10 Παπουτσοθήκη τεμ. 4 50,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 3.160,20 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ A ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A (A1+A2) ,55 ΟΜΑΔΑ Β: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (βρεφών & νηπίων) CPV: (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας) Β1. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΡΕΦΩΝ 1 Μπάρα βαδίσματος βρεφών με καθρέπτη τεμ ,00 560,00 2 Χαλάκι δραστηριοτήτων τεμ. 2 40,00 80,00 3 Βρεφικό γυμναστήριο με δραστηριότητες τεμ. 2 60,00 120,00 4 Φουσκωτή βρεφοφωλιά τεμ. 2 40,00 80,00 5 Παιχνίδια βρεφών τεμ ,00 220,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.060,00 ΦΠΑ 23% 243,80 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ Γ ,80 Β2. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΗΠΙΩΝ 1 Αναστημόμετρο τεμ. 3 17,00 51,00 2 Σκηνή ινδιάνου τεμ. 3 90,00 270,00 3 Σπιτάκι - τέντα τεμ. 3 90,00 270,00 4 Πλαστικό σετ κουζίνας τεμ ,00 120,00 5 Πλαστικό σετ τροφίμων τεμ. 4 13,00 52,00 6 Πλαστικός πάγκος κατασκευών τεμ. 1 80,00 80,00 7 Ξύλινο καφάσι με πλαστικά φρούτα τεμ. 2 20,00 40,00 8 Ξύλινο καφάσι με πλαστικά λαχανικά τεμ. 2 20,00 40,00 9 Κουκλοθέατρο ξύλινο τεμ ,00 190,00 10 Κούκλες κουκλοθεάτρου τεμ. 30 7,00 210,00 11 Κούκλες τεμ ,00 500,00 12 Παιχνίδια νηπίων τεμ ,00 600,00 13 Πίνακας μουσικών οργάνων τεμ ,00 360,00 14 Πίνακας μαγνητικός και μαρκαδόρου τεμ. 3 50,00 150,00 15 Ράγα ανάρτησης εργασιών τεμ. 6 25,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.083,00 ΦΠΑ 23% 709,09 11

12 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ Β ,09 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (Β1+Β2) 5.095,89 1 ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CPV: (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) Πλαστική τραμπάλα, ατομική, για μικρά παιδιά τεμ. 2 22,00 44,00 2 Πλαστική τραμπάλα, 3 θέσεων, για μεγαλύτερα παιδιά τεμ. 3 36,00 108,00 3 Πλαστική τσουλήθρα, Μικρή τεμ. 1 32,00 32,00 4 Πλαστική τσουλήθρα, Μεγάλη τεμ. 1 70,00 70,00 5 Πλαστική τσουλήθρα, Γιγάντια τεμ ,00 110,00 6 Τούνελ Παιχνιδιού - Αναρριχητής τεμ ,00 185,00 7 Τούνελ παιχνιδιού "Χαρούμενη Κάμπια" (βασικό σετ) τεμ ,00 190,00 8 Πλαστικό σπιτάκι καλύβα πικ-νικ τεμ ,00 300,00 9 Συνθετικός χλοοτάπητας τ.μ , ,00 10 Κάδος απορριμμάτων για τον κήπο τεμ ,00 220,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.959,00 ΦΠΑ 23% 910,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 4.869,57 ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ CPV: (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας) 1 Κουταλάκι τεμ ,50 100,00 2 Κουτάλι τεμ ,10 220,00 3 Πιρούνι τεμ ,80 160,00 4 Μαχαίρι ψωμιού τεμ. 2 18,00 36,00 5 Μαχαίρι κρέατος τεμ. 2 15,00 30,00 6 Μαχαίρι γενικής χρήσεως, με δόντια τεμ. 6 2,10 12,60 7 Μαχαίρι γενικής χρήσεως, χωρίς δόντια τεμ. 6 2,00 12,00 8 Πιατέλες σερβιρίσματος διαφόρων διαστάσεων τεμ. 8 10,00 80,00 9 Μπολ τεμ ,00 130,00 10 Πιάτo μελαμίνης βαθύ τεμ ,00 600,00 11 Μπολ μελαμίνης τεμ ,80 420,00 12 Σαλατιέρα μελαμίνης τεμ. 8 12,00 96,00 13 Μπολ τροφίμων τεμ ,00 130,00 14 Ποτήρι μελαμίνης τεμ ,55 510,00 15 Ποτήρι με χεράκι μελαμίνης τεμ ,00 600,00 16 Ποτήρι νερού, γυάλινο τεμ. 25 0,85 21,25 17 Κανάτα ανοξείδωτη με καπάκι τεμ. 6 15,00 90,00 18 Κανάτα πλαστική τεμ. 4 12,00 48,00 19 Κατσαρόλα 37 λίτρων τεμ. 2 80,00 160,00 20 Κατσαρόλα 25 λίτρων τεμ ,00 330,00 21 Κατσαρόλα 20 λίτρων τεμ. 3 80,00 240,00 22 Χύτρα ταχύτητας τεμ ,00 400,00 23 Μπρίκι τεμ. 2 2,50 5,00 24 Ταψί φούρνου ορθογώνιο τεμ ,00 200,00 25 Ταψί φούρνου στρογγυλό τεμ. 2 60,00 120,00 26 Πλάκα κοπής PVC τεμ. 3 15,00 45,00 27 Πιγκάλ μπάνιου τεμ ,00 180,00 12

13 28 Καλαθάκι μπάνιου τεμ ,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.075,85 ΦΠΑ 23% 1167,45 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 6.243,30 ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ CPV: (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου) 1 Κουζίνα υγραερίου με φούρνο υγραερίου τεμ , ,00 2 Επιτραπέζια κουζίνα υγραερίου τεμ ,00 650,00 3 Χοάνη απαγωγής οσμών τεμ , ,00 4 Ψυγείο - πάγκος συντήρησης, 3 θυρών τεμ , ,00 5 Ψυγείο - θάλαμος συντήρησης τεμ , ,00 6 Ψυγείο - θάλαμος κατάψυξης τεμ , ,00 7 Συσκευή πλύσης - 1 γούρνα με κάδο τεμ , ,00 8 Συσκευή πλύσης - 1 γούρνα τεμ ,00 700,00 9 Συσκευή πλύσης - 2 γούρνες τεμ ,00 700,00 10 Πλυντήριο πιάτων, ποτηριών και σκευών τεμ , ,00 11 Ερμάριο μεγάλο τεμ , ,00 12 Ερμάριο μικρό τεμ , ,00 13 Ερμάριο κουβέρ τεμ , ,00 14 Πάγκος εργασίας τροχηλατος, μικρός τεμ ,00 350,00 15 Πάγκος εργασίας τροχηλατος, μεγάλος τεμ ,00 450,00 16 Τρόλεϊ σερβιρίσματος μικρό τεμ ,00 800,00 17 Αποστειρωτής μπιμπερό τεμ ,00 300,00 18 Μίξερ τεμ ,00 800,00 19 Μπλέντερ τεμ ,00 400,00 20 Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός τεμ ,00 520,00 21 Ζυγαριά κουζίνας τεμ. 2 80,00 160,00 22 Βραστήρας νερού τεμ ,00 110,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 5.862,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ ,70 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ,85 Φ.Π.Α. 23% ,16 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,01 Κηφισιά, 04/09/2015 Ο συντάξας Κηφισιά, Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε H Προϊσταμένη της Δ/νσης Oικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΙΕΤΟΥ 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 57/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ MIS ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια από το Δήμο Κηφισιάς του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Γ Βρεφονηπιακού σταθμού, που έχει κατασκευαστεί στην περιοχή «ΜΟΡΤΕΡΟ» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός πρόκειται να φιλοξενήσει 10 βρέφη και 43 νήπια. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις 1. Οι διατάξεις της Υ.Α / (ΦΕΚ 185Β / ) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 2. Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α / ) 3. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α / ) 4. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α / ) 5. Οι διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ), όπως ισχύει σήμερα Άρθρο 3 ο Τεχνικές Προδιαγραφές Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο εξοπλισμός του βρεφονηπιακού σταθμού. 3.1 Γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές Όλα τα είδη που θα τοποθετηθούν στον βρεφονηπιακό σταθμό, πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά ένα ασφαλές και ενδιαφέρον περιβάλλον. Όλα τα είδη πρέπει να είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τα πρότυπα για την ποιότητα και την ασφάλεια των παιδικών επίπλων, των παιχνιδιών, των ηλεκτρικών ειδών, των μαγειρικών σκευών, ποτηριών κ.α. (υγιεινή των τροφίμων) κ.λ.π. Επίσης, θα συνοδεύονται από τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ, όπου αυτές απαιτούνται. Γενικά, όλα τα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3/2810/2004 «Γενική ασφάλεια των προϊόντων Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της 3 ης Δεκεμβρίου 2001» (ΦΕΚ 1885 Β /2004). 14

15 Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στο κτίριο του Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ωραρίου, δηλαδή έως τις 3.00 μ.μ. Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. Για όσα από τα είδη απαιτείται εγκατάσταση, σύνδεση ή/και δοκιμή, αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Επίσης, οποιαδήποτε τροποποίηση, ενίσχυση, μεταφορά ή επέκταση χρειαστεί να γίνει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις παροχών ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου κ.λ.π., θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή από εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία. Οι παρακάτω όροι για τα προς προμήθεια είδη είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση έστω και με έναν από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών ή την έκπτωση του αναδόχου: 1. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου και τύπου (μοντέλου) και συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους,. 2. Όπου στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους». 3. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών. Επίσης, στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση τυχόν προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Όλα τα παιδικά έπιπλα (ΟΜΑΔΑ Α) θα είναι πρώτης ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3-818/2009 (ΦΕΚ 1395 Β / ) «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό». Ανάλογα με το είδος του επίπλου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά και η κατασκευή στο σύνολο της θα συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές όσον αφορά κυρίως στα εξής: μετανάστευση επικίνδυνων ουσιών από υλικά και επιφάνειες με τα οποία μπορεί να έλθουν σε επαφή τα παιδιά καρκινογόνες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (αζωχρώματα και φορμαλδεΰδη σε υφάσματα) φορμαλδεϋδη για σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα φυσικά και δομικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών αναφλεξιμότητα στρωμάτων αναφλεξιμότητα ταπετσαριών, υφασμάτων και πλαστικών καλυμμάτων μηχανικές αντοχές και συμπεριφορά υλικών κατά τη χρήση αντοχή σε κρούση μέρη που μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού του παιδιού, όπως ακμές και προεξέχοντα μέρη, αυτασφαλιζόμενες βίδες, ετικέτες και διακοσμητικά, αποσπώμενα μέρη που εύκολα μπορεί ένα παιδί να καταπιεί, οπές και διάκενα, σημεία πιθανού εγκλωβισμού 15

16 του κεφαλιού και άλλων μερών του σώματος, ασφάλεια τροχών, συστήματα κλειδώματος, διαστάσεις που διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση του, προστασία από πτώση επάρκεια και καταλληλότητα κιγκλιδωμάτων ευστάθεια ανθεκτικότητα κατασκευής θέματα συσκευασίας επάρκεια οδηγιών συναρμολόγησης και χρήσης. Ειδικότερα, τα παιδικά έπιπλα θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευστάθεια και ασφάλεια για βρέφη και νήπια, την καλύτερη εργονομία (διαστάσεις) και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή και ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις και το πέρασμα του χρόνου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (ΕΝ) που έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής ισχύοντα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας: ΕΛΟΤ ΕΝ 716-1,2: Α1:2013 «Έπιπλα παιδικά κρεβάτια και ανακλινόμενα κρεβάτια για οικιακή χρήση» ΕΛΟΤ ΕΝ 747-1,2:2012 «Έπιπλα Επάλληλα και υπερυψωμένα κρεβάτια για οικιακή χρήση» ΕΛΟΤ ΕΝ ,2:1995 «Έπιπλα Ανακλινόμενα κρεβάτια» ΕΛΟΤ ΕΝ ,2:1996 «Έπιπλα Κούνιες και λίκνα για οικιακή χρήση» ΕΛΟΤ ΕΝ 12792:1998 «Βρεφικά είδη καθίσματα προσαρμοσμένα σε τραπέζι» ΕΛΟΤ ΕΝ ,2:1999 «Αλλαξιέρες και μπανάκι για οικιακή χρήση» ΕΛΟΤ ΕΝ ,2: Α «Παιδικά ψηλά καθίσματα» ΕΛΟΤ ΕΝ 12227:2011 «Παιδικά πάρκα οικιακής χρήσης» ΕΛΟΤ EN 13759:2013 «Έπιπλα - Μηχανισµοί λειτουργίας για καθίσµατα και καναπέδες - κρεβάτια - Μέθοδοι δοκιµής» Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν για τα παιδικά έπιπλα θα είναι νερού, μη τοξικά (δεν θα περιέχουν μόλυβδο ή άλλες τοξικές ουσίες). Όλα τα έπιπλα θα έχουν στρογγυλεμένα άκρα, ασφαλή για τα παιδιά. Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών και όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746 Β / ) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα Επιτροπή Επίπλου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650 Β / ). Σύμφωνα με τις ανωτέρω Κ.Υ.Α, τα παιδικά έπιπλα, που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή ξυλεία δεν πρέπει να ανήκουν σε κλάση φορμαλδεΰδης μεγαλύτερη από την Ε1. Επίσης, δεν πρέπει να παρουσιάζουν μετανάστευση ορισμένων στοιχείων μεγαλύτερη από τα όρια που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000. Επίσης, τα έπιπλα θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα) στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του προτύπου με το οποίο συμμορφώνονται και η εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, του διανομέα ή του εμπόρου λιανικής πώλησης. Τέλος, το εργοστάσιο κατασκευής τους πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. Για τα παιδικά έπιπλα, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ) ξυλεία, πρέπει επιπλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος να φροντίσει για την προσκόμιση των παρακάτω, πριν την παράδοση των επίπλων στο Δήμο: 1) Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα παιδικού επίπλου - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς το είδος και την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), εξετάσθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000 και βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις αυτών, όσον αφορά τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων. 2) Δήλωση του παραγωγού ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 16

17 :1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000 «Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων». 3) Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της ΚΥΑ Ζ3-5430/ ) Τα παιδικά έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, πρέπει να διαθέτουν επιπλέον: Δήλωση του παραγωγού επίπλων, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται τη συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων που πρόκειται να εισαχθούν καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη. Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα του προϊόντος - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς είδος της συγκολλημένης ξυλείας και την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), και το εργοστάσιο παραγωγής, εξετάσθηκε και χαρακτηρίστηκε ότι ανήκει στην κλάση Ε1 φορμαλδεΰδης ή και μικρότερη. Στην έκθεση δοκιμών ή το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής: α) Τα στοιχεία του ανεξάρτητου φορέα που το εξέδωσε, β) Τα στοιχεία της εταιρείας / του εργοστασίου που παρήγγειλε την εξέταση, γ) Τα στοιχεία του δείγματος, δηλαδή το είδος της σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, π.χ. PB (μοριοσανίδα) P2 και η εμπορική του ονομασία, εφόσον υφίσταται, δ) Η ημερομηνία εξέτασης του δείγματος, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη, εντός του τελευταίου εξαμήνου ή η ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού, ε) Η μέθοδος βάσει της οποίας εξετάσθηκε το δείγμα ή το πρότυπο βάσει του οποίου εκδόθηκε πιστοποιητικό CE π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 312 για μοριοσανίδες, ΕΛΟΤ ΕΝ 636 για κόντρα πλακέ και ΕΛΟΤ ΕΝ 622:1-5 για ινοσανίδες, στ) Η μετρηθείσα τιμή εκπεμπόμενης ή περιεχόμενης φορμαλδεΰδης ή η προσδιορισθείσα κλάση στην οποία ανήκει το εξετασθέν δείγμα. Οι εκθέσεις δοκιμών και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που τηρούνται στον τεχνικό φάκελο από τους εισαγωγείς και να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ εργαστήριο τρίτης χώρας. Θα πρέπει δε να δηλώνεται εγγράφως η Αρχή αναγνώρισης/ έγκρισης ή ο Φορέας διαπίστευσης του Εργαστηρίου. Τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ B «Ψυχαγωγικό & παιδαγωγικό υλικό» θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από πιστοποιημένες εταιρίες και να φέρουν στη συσκευασία τους το σήμα-ένδειξη ποιότητας "CE". Τα παιδικά παιχνίδια πρέπει να καλλιεργούν τη δημιουργική φαντασία του παιδιού, να δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει επιδεξιότητες, κοινωνικότητα, πνευματικές και σωματικές ικανότητες και ταυτόχρονα να πληρούν κάποιες βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως: Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της υγιεινής και της ασφάλειας, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν μολύνσεις ή ασθένειες. Οι φυσικές μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες δεν πρέπει να βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει να είναι κάτω από 4,5 εκ. Αντικείμενα, που θα προκαλέσουν τραυματισμούς, δεν πρέπει να μπορούν να εκτοξευθούν, από το παιχνίδι. Στα παιχνίδια, δεν πρέπει να υπάρχουν οξείες ή επικίνδυνες γωνίες. Ειδικά για τα ξύλινα παιδικά παιχνίδια, θα πρέπει: Το ξύλο να είναι «κατάλληλο» (όπως είναι π.χ. η οξιά, η λεύκη, το έλατο, το πεύκο) και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του φυτοφάρμακα ή βαρέα μέταλλα. Η κατεργασία του ξύλου θα πρέπει να έχει γίνει έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι άριστη λείανση, όχι απότομες ή μυτερές γωνίες, και όσο το δυνατόν στρογγυλεμένες άκρες. Οι βαφές να μην είναι συνθετικές, αλλά μόνο φυσικές οικολογικές. Όπου χρησιμοποιούνται βερνίκια, αυτά να είναι υδατοδιαλυτά, όχι κρούστας. Για την κατασκευή και το φινίρισμα των παιχνιδιών, να μην έχει χρησιμοποιηθεί λάκα, συντηρητικά ξύλου και βενζινόκολλλα. 17

18 Τα παιχνίδια να έχουν ασφαλή σχεδιασμό, όσο το δυνατόν χωρίς οπές και ανοίγματα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να σφηνωθεί δάχτυλο και χωρίς προεξέχοντα ελατήρια ή άλλα μεταλλικά εξαρτήματα. 6. Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Γ «Εξοπλισμός παιδικής χαράς & εξωτερικού χώρου» θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου, ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, κατά το παιχνίδι τους, ατομικά ή κατά ομάδες. Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να είναι ελεγμένα, ώστε να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Πριν την παράδοση των ειδών, απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχα πιστοποιητικών διεθνών οργανισμών περί ασφάλειας παιχνιδιών. Ειδικότερα: Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές και τα παιχνίδια, στο χώρο που θα φιλοξενούνται τα παιδιά, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1 έως ΕΛΟΤ ΕΝ (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλευμένες, απαγορεύεται η χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.). Οι κατασκευές και οι επιμέρους εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ έως ΕΛΟΤ EN «Εξοπλισμός παιχνιδότοπων». Αναλυτικότερα, οι κούνιες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ Οι τσουλήθρες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ Οι ταλαντευόμενοι εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ Οι φουσκωτοί εξοπλισμοί, εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ «Εξοπλισμός φουσκωτών παιχνιδιών - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής». Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177:1998 «Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων - Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής» 7. Για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Δ «Κινητός εξοπλισμός κουζίνας & μπάνιου (Είδη Εστίασης κ.λ.π.)» και ειδικότερα για τα είδη εστίασης θα πρέπει: Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων & Ποτών (Άρθρα 9, Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα ) Να φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας Να είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά Ο παραγωγός τους να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς 8. Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Ε «Επαγγελματικός εξοπλισμός μαγειρείου» θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό και θα φέρουν σήμανση CE. Επιπλέον θα πληρούν τα κριτήρια του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points: Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Έλεγχου) σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων). Επίσης, όλες οι συσκευές θα είναι επαγγελματικού τύπου, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους και πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Τέλος, ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει σχέδια με διαστάσεις, στα οποία θα φαίνεται η θέση τοποθέτησης των προς προμήθεια ειδών, ειδικά για τους χώρους της κουζίνας του ισογείου και του χώρου παρασκευής γάλακτος των βρεφών στον 1ο όροφο. 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 03/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 05-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 5120

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 2/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά 24.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 27909

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 06/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 07-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 14604

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001662638 2013-10-14

13PROC001662638 2013-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 13PROC001662638 2013-10-14 Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 10/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 25614 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 41752 / 14-07 - 2014 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002314712 2014-09-30

14PROC002314712 2014-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2014 «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, πλακιδίων ασφαλείας & αστικού εξοπλισμού για δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Σίφνου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879785 2015-06-29

15PROC002879785 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 29-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 8548 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002490092 2014-12-18

14REQ002490092 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24184/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 751 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.: 2655024000 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΨ-82Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Δ.Τ.Υ. ΣΔΑΝΞ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΨ-82Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Δ.Τ.Υ. ΣΔΑΝΞ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Δ.Τ.Υ. ΣΔΑΝΞ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826088 2015-06-05

15PROC002826088 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: 02/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΟΙΚ 20297 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα