Ζ θαηλνηόκνο πξόηαζε ηεο Αλάδεημεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ ησλ λέσλ. Γηάξθεηα: 15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ θαηλνηόκνο πξόηαζε ηεο Αλάδεημεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ ησλ λέσλ. Γηάξθεηα: 15"

Transcript

1 10:00-14:00 Γηάξθεηα Πρόγραμμα Εκδήλωσης Ζ θαηλνηόκνο πξόηαζε ηεο Αλάδεημεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ ησλ λέσλ. Γηάξθεηα: Θαηζηνύιεο Δπάγγεινο, MD, MA, MSc, PhD Δηδηθόο Τπρίαηξνο, Τπρνζεξαπεπηήο / ΑΛΑΓΔΗΜΖ, Αθαδεκία Αλώηεξεο Αμηνιόγεζεο Γηαδξαζηηθή, ελδεηθηηθή θαη άκεζε εθαξκνγή δνθηκαζίαο λνεκνζύλεο. a/a Νκηιεηήο/ Φνξέαο Ππλεδξηαθόο Σώξνο ΘΔΞΞΔΓΖΣ ΘΑΚ ΞΟΥΗΛΖ ΕΥΛΖ ΠΑΒBΑΡΝ, 22 ΚΑΟΡΗΝ 10:00 ΡΔΙΔΡΖ ΔΛΑΟΜΖΠ / Ξξνβνιή Ξξνγξακκάησλ Πρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Ξξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΝΟΥΓΗΑ / Ράμε Β1 (14 καζεηέο), Γεκνηηθό Πρνιείν Αγξνθεπίνπ / Γηαδξαζηηθό Ρξαγνύδη «Ν Θξίθνο»Κήλπκα: ΚΝΛΝ ΔΛΥΚΔΛΝΗ ΠΦΗΣΡΑ ΠΑΛ ΘΟΗΘΝΠ ΡΑ ΘΑΡΑΦΔΟΛΝΚΔ ΘΑΙΡΔΟΑ!» 5 10:05 Νκηιίεο Δπηζήκσλ Δθπξόζσπνη Γηνξγάλσζεο (Ξεξηθέξεηα Θξήηεο, Γήκνο - ΘΔΞΞΔΓΖΣ ΘΑΚ, Γηεύζπλζε ΞΔ & ΓΔ Ξξσηλή Θεκαηηθή Εώλε Α Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ζηνλ Διιεληθό Ξνιηηηζκό & Γηαθσηηζκό Β' 10:20 Πηξαηηδάθεο Σάξεο, Πρνιηθόο Πύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 2εο Ξεξηθέξεηαο Ξ.Δ. Έθηαζε θαη Ξώο ν Λενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο ζηελ Θξήηε; Ξξσηλή Θεκαηηθή Εώλε Β Ιεηηνπξγηθνί Νξηζκνί Σαξηζκαηηθόηεηαο θαη ςειήο Λνεκνζύλεο θαη Βησκαηηθή Ξξνζέγγηζε 10:30 Γαβξηιάθεο Γηώξγνο, Θνηλσληνιόγνο / πεύζπλνο ΘΔΘΔΑ Νη έλλνηεο Σαξηζκαηηθόηεηα θαη ςειή Λνεκνζύλε, ηίηινη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο, εξγαιεία Γηάθξηζεο θαη Απηνπξνβνιήο ή Σαξαθηεξηζκνί Δπηθαιπκκέλεο Ιεηηνπξγηθήο Αλεπάξθεηαο; Θνηλσληνινγηθέο Ξξνζεγγίζεηο 10:45 11:00 Θαηζηνύιεο Δπάγγεινο, MD, MA, MSc, PhD / Δηδηθόο Τπρίαηξνο, Τπρνζεξαπεπηήο / ΑΛΑΓΔΗΜΖ, Αθαδεκία Αλώηεξεο Αμηνιόγεζεο Βησκαηηθή Ξξνζέγηζε Γνθηκαζηώλ Λνεκνζύλεο (Θαηζηνύιεο Δ.) Ζ θαηλνηόκνο πξόηαζε ηεο Αλάδεημεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ ησλ λέσλ. Γηαδξαζηηθή, ελδεηθηηθή θαη άκεζε εθαξκνγή δνθηκαζίαο λνεκνζύλεο. 11:20 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ / ΘΑΦΔΠ Δπίζθεςε ζηελ Έθζεζε ηεο ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΖΠ ΑΛΝΗΜΖΠ Ξξσηλή Θεκαηηθή Εώλε Γ Ξξννπηηθέο Αμηνπνίεζεο Ραιέληνπ / Αγσγή Πηαδηνδξνκίαο

2 :00-21:00 Γηάξθεηα 11:30 11:45 Απνζηνιάθε Σαξά, Αξρεηνλόκνο - Βηβιηνζεθνλόκνο / Ίδξπκα Διεπζέξηνο Βεληδέινο Θαιατηδίδεο Σαξίησλαο, Κεζνγεηαθό Αγξνλνκηθό Ηλζηηηνύην Νη Γξάζεηο θαη ην Έξγν ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ θαη Κειεηώλ Διεπζέξηνο Θ. Βεληδέινο Ξεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ θαη Ξξννπηηθέο Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο / ΚΑΗΣ 12:00 Κεληδειόπνπινο Ησάλλεο, Θαιιηηερληθόο Γηεπζπληήο Βεληδέιεηνπ Υδείνπ Ξξνγξάκκαηα Ππνπδώλ, πνηξνθίεο θαη Ξξννπηηθέο Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο από ην Βεληδέιεην Υδείν 12:15 Διέλε Θαβαδίδνπ, Msc PhD / πεύζπλε Πρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, Γηεύζπλζε Ξ.Δ. 12:30 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ / ΘΑΦΔΠ Δμνηθείσζε κε ηελ Αγσγή Πηαδηνδξνκίαο: Ν θαζνξηζηηθόο Οόινο ησλ Πρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ Ξ.Δ. γηα ηελ νκαιή βηνπνξηζηηθή έληαμε ζην ελήιηθν θνηλσληθό πεξηβάιινλ 15' Δλεκέξσζε γηα ην Λενζύζηαην Θεκαηηθό Γίθηπν: ΣΑΟΗΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΤΖΙΖ ΛΝΖΚΝΠΛΖ vs ΡΝΜΗΘΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ 12:45 ΘΙΔΗΠΡΝΠ ΘΘΙΝΠ / πνςήθηνη Φνξείο ζηειέρσζεο ηνπ Λενζύζηαηνπ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ 14:00 ιήμε πξσηλήο δώλεο Φάζε Η: Βαζηθέο Ξξνϋπνζέζεηο θαη πνρξεώζεηο/ Πρεδηαζκόο - Νξγαλόγξακκα 1:15 a/a Φνξέαο Ππλεδξηαθόο Σώξνο ΘΔΞΞΔΓΖΣ ΘΑΚ ΑΞΝΓΔΚΑΡΗΛΖ ΕΥΛΖ ΠΑΒBΑΡΝ, 22 ΚΑΟΡΗΝ 16:30 Θαιιηηερληθή Γξάζε / Σνξεπηηθόο Όκηινο Ν ΤΖΙΝΟΔΗΡΖΠ Πηνλ εμσηεηξθό ρώξν ηνπ ΘΔΞΞΔΓΖΣ ΘΑΚ 17:00 Ξξνβνιή Ξξνγξακκάησλ Πρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Ξξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΛΖΞΗΑΘΖ ΣΝΟΥΓΗΑ / "Ρν ζθνπιεθάθη ηεο δήιεηαο", ζηίρνη: Θαξαγηαλλίδνπ Γέζπνηλα, κνπζηθή: Ησαλλίδεο Πηπιηαλόο, ρνξσδία από ηα λήπηα & ηα πξνλήπηα ηνπ 1νπ Λεπηαγσγείνπ Θνπλνππηδηαλώλ. 5 Ξξσηλή Θεκαηηθή Εώλε Α Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ζηνλ Διιεληθό Ξνιηηηζκό & Γηαθσηηζκό Β' 17:05 Εαραξίνπ Ξαλαγηώηεο, ζπγγξαθέαο, αξζξνγξάθνο, γισζζνιόγνο, αζιεηήο Ζ Πηαδηαθή Δλειηθίσζε ηνπ Διιεληθνύ Θόζκνπ θαη Ζ Ξξόσξε Γήξαλζε ηεο Γύζεο Απνγεπκαηηλή Θεκαηηθή Εώλε Θνηλσληθά Δπλνεκέλε ή Γπζπξόζηηε ε ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΝΡΖΡΑ; 17:20 Γεώξγηνο Αγνξαζηάθεο (πξώελ Αληηλνκάξρεο Λ. ), Ξξόεδξνο ηνπ Ππιιόγνπ/ Ξξώελ Αληηλνκάξρεο / Ξαγθξήηηνο Πύιινγνο Φίισλ Κίθε Θενδσξάθε ΝΟΣΖΠΡΟΗΘΖ ΡΔΣΛΖ: Ραιέληα ζηε κνπζηθή ηέρλε θαη καζεζηαθέο επθνιίεο. Αλαθνξά ζηνλ Κίθε Θενδσξάθε / Ππλνπηηθή Ξαξνπζίαζε ζκοπών ηος Παγκπήηιος ςλλόγος Φίλων Μίκη Θεοδωπάκη

3 Γηάξθεηα 17:35 Καξθαλησλάθεο Γηάλλεο (Δηθαζηηθόο Θαιιηηέρλεο Γηεζλνύο Αλαγλώξηζεο, Σαληά) "ΠΛΘΔΡΑ ΡΑΙΔΛΡΑ ΠΡΖΛ ΡΔΣΛΖ" κε αθνξκε ηηο εηθαζηηθεο ηερλεο δηαπηζησζεηο θαη πξνζσπηθεο εκπεηξηεο 17:50 Ξαπαδνπιάθεο Θνδσξήο (Θηλεκαηνγξαθηζηήο Γηεζλνύο Αλαγλώξηζεο, Σαληά) ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝΠ: Ρν Θνηλσληθό Ξξνθίι Ραιέλησλ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε θαη καζεζηαθέο επθνιίεο. Αλαθνξά ζε ζπλαδέιθνπο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 18:00 Όιγα Ξαπά / Ξξόεδξνο ηνπ Ξαλειιήληνπ Πσκαηείνπ Σνξνύ θαη Οπζκηθήο) ΝΟΣΖΠΡΗΘΖ ΡΔΣΛΖ: Ρν θνηλσληθό Ξξνθίι ηαιέλησλ ζηνλ Έληερλν Σνξό θαη καζεζηαθέο επθνιίεο. Αλαθνξά ζε ζπλαδέιθνπο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο / Ππλνπηηθή Ξαξνπζίαζε ζκοπών ηος ωμαηείος Χοπού και Ρςθμικήρ 18:15 Ιεσλίδαο Καλσιηθάθεο, εζνπνηόο, ζθελνζέηεο / πεύζπλνο ζεκάησλ πνιηηηζκνύ ΘΔΞΞΔΓΖΣ ΘΑΚ ΓΟΑΚΑΡΗΘΖ ΡΔΣΛΖ: Έθεζε ζηελ ππνθξηηηθή, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δεκηνπξγία / Αλαθνξά ζηελ Άνοιξη Καλλιηεσνικήρ Δημιοςπγίαρ 18:35 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ / ΘΑΦΔΠ Διεύζεξε Δπίζθεςε ζηε Καζεηηθή Έθζεζε Δηθαζηηθώλ / Θαιιηηερληθή Άλνημε (ΗΠΝΓΔΗΝ) 18:50 Κακνύηε Αηθαηεξίλε, Δθπαηδεπηηθόο Φπζηθήο Αγσγήο/ Ξξνπνλήηξηα, Ξξσηαζιήηξηα Δλόξγαλεο (Olympian - 9ε ζέζε 1996) / Κέινο ηνπ Γ.Π. ηεο ΔΠΝΑ (Έλσζε Διιήλσλ Ππκκεηερόλησλ ζε Νιπκπηαθνύο Αγώλεο) Ππλνπηηθή Ξαξνπζίαζε ζθνπώλ ηεο Δ.Π.Ν.Α. (2-3 ) / ΞΟΥΡΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ: Ραιέληα ζηνλ Αζιεηηζκό (Αηνκηθά Αζιήκαηα) θαη ςπρνθνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Αλαθνξά ζε ζπλαδέιθνπο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο / 19:05 Θαξαπαηάθε Αγγειηθή, Αξγπξή Νιπκπηνλίθεο 2004 δαηνζθαίξηζε / Ρακίαο / ΓΠ ηνπ Ππιιόγνπ Διιήλσλ Νιπκπηνληθώλ Ππλνπηηθή Ξαξνπζίαζε ζθνπώλ ηνπ Π.Ν.Δ. / ΞΟΥΡΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ: Ραιέληα ζηνλ Αζιεηηζκό (Νκαδηθά Αζιήκαηα) θαη ςπρνθνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Αλαθνξά ζε ζπλαδέιθνπο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. 19:20 Αληηπξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Πθαθηζηηθήο Νκνζπνλδίαο (ΔΠΝ) Ξαξνπζίαζε ζθνπώλ ηεο Δ.Π.Ν. / ΠΘΑΘΗ: Τπρηθέο θαη Λνεηηθέο Γηεπθνιύλζεηο ζθαθηζηηθώλ ηαιέλησλ 19:35 Βεξπθάθεο Αληώλεο, Δκπεηξνηερλίηεο - Θαηαζθεπαζηήο Ξαξαδνζηαθώλ Θξεηηθώλ νξγάλσλ 19:45 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ / ΘΑΦΔΠ 20:00 20:15 Βαζηινκαλσιάθεο Θπξηάθνο, / Δθεκεξίδα Σαληώηηθα Λέα Ξνιύδνπ, Γεκνζηνγξάθνο / Λέα Ρειεόξαζε, Σαληά ΘΙΔΗΠΡΝΠ ΘΘΙΝΠ / πνςήθηνη Φνξείο ζηειέρσζεο ηνπ Λενζύζηαηνπ Θεκαηηθνύ 20:45 Γηθηύνπ 21:30 Ιήμε Βξαδηάο Ξξνζσπηθή Καξηπξία: Ζ καεζηξία ηνπ εκπεηξνηερλίηε θαη ηα πξνλόκηα ηεο Απηνδηδαρήο (έλαληη ηεο ηππνπνηεκέλεο γλώζεο) 10' Δγγξαθέο ζην Ρνπηθό Θεκαηηθό Γίθηπν ΣΑΟΗΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΤΖΙΖ ΛΝΖΚΝΠΛΖ VS ΡΝΜΗΘΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ Δπηιεγκέλεο Αλαζθνπηθέο Αλαθνξέο από ην αξρείν ηεο Δθεκεξίδαο: Θαζεκεξηλά Αδηέμνδα ζε Άηνκα κε Ηδηαίηεξα Ξξνζόληα ή Αλάγθεο Flash Back Σαληώηεο Γηαθεθξηκέλνη αλά ην Ξαλειιήλην ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα Φάζε ΗΗ: Θαηάιεμε Ππληνληζηηθώλ θαη Ππκπξάηηνλησλ Γηνηθεηηθώλ Νξγάλσλ ηνπ Λενζύζηαηνπ Γηθηύνπ a/a Φνξέαο Ππλεδξηαθόο Σώξνο ΘΔΞΞΔΓΖΣ ΘΑΚ

4 17:00-20:00 Γηάξθεηα 11:00-14:00 ΞΟΥΗΛΖ ΕΥΛΖ ΘΟΗΑΘΖ, 23 ΚΑΟΡΗΝ Ξξσηλή Θεκαηηθή Εώλε Αληίμνα Ξξόζσπα ή Αληίμνα Ξεξηβάιινληα; 10:30 Θαζ. Γεώξγηνο Θαξαηδάο, Θνζκήηνξαο ηεο Πρνιήο Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο, Ξνιπηερλείν Θξήηεο Ξεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ν ξόινο ηνπ Κεραληθνύ Ξεξηβάιινληνο 10:45 Δπηθ. Θαζ. Βεληέξε Γαλάε, Πρνιή Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο, Ξνιπηερλείν Θξήηεο Ρνμηθά Νηθνζπζηήκαηα θαη νη Αξλεηηθέο ηνπο Δπηδξάζεηο ζηελ γεία καο 15' 11:00 Αλδξέαο Θαιατηδάθεο, Ξξόεδξνο ηεο Ιέζρεο γηα ηε Γηάδνζε ηεο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο / Κεηάθξαζε: Ονπκειηώηνπ Θαιιηόπε (Γαζθάια, Γηεξκελέαο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο) Ζ πξόζζεηε δπζθνιία Αλάδεημεο Δηδηθώλ Ξιεζπζκώλ ζηελ Θνηλσληθή Εσή 11:10 11:25 11:40 Λίθε Αλδξνπιάθε, Γηαηηνιόγνο - Γηαηξνθνιόγνο / Δθπξόζσπνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Νκάδαο Medi Diatrofi Κεληδίλεο Ληθόιανο, Ξαξαηεξεηήξην θαηά ηεο Πρνιηθήο Βίαο θαη ηνπ Δθθνβηζκνύ, Ξεξηθεξεηαθή Γ/λζε Θξήηεο Βησκαηηθό Πεκηλάξην / Δπνπηεία (Δκηλίδεο Γηάλλεο, Θιηληθόο Τπρνιόγνο) 12:00 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ Ζ Ξξόζζεηε Αμία ηεο θαηάιιειεο Γηαηξνθηθήο Αγσγήο ζε ζπκπεξηθνξηθά απνθθιίλνληεο πιεζπζκνύο Ξαξεθθιίλνπζεο Ππκπεξηθνξέο ζηε καζεηηθή θνηλόηεηα Πηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο Αηθλίδησλ ή Έληνλσλ θαη Ξαξαηεηακέλσλ Πηξεζνγόλσλ Θαηαζηάζεσλ Δγγξαθέο ζην Ρνπηθό Θεκαηηθό Γίθηπν ΣΑΟΗΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΤΖΙΖ ΛΝΖΚΝΠΛΖ VS ΡΝΜΗΘΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ 12:10 Φξαγγεδάθε Αζπαζία, Ξλεπκνλνιόγνο, Φπκαηηνιόγνο / Δπηκειήηξηα Α, ΔΘΑΒ Ζξαθιείνπ, Ρνκέαο, πεύζπλε Δθπαίδεπζεο Ρνκέα 15:00 Ιήμε Ξξσηλήο Εώλεο ΞΟΥΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ Α) Αληηκεηώπηζε Δπείγνπζσλ Θαηαζηάζεσλ ζην Πρνιηθό Ξεξηβάιινλ Β) Βαζηθή πνζηήξημε ηεο Εσήο & Απηόκαηε Δμσηεξηθή Απηλίδσζε 2:50 a/a Φνξέαο Ππλεδξηαθόο Σώξνο ΘΔΞΞΔΓΖΣ ΘΑΚ 17:00 ΑΞΝΓΔΚΑΡΗΛΖ ΕΥΛΖ ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΔΞΗΓΔΗΜΖ από ηνλ Αζιεηηθό Πύιινγν ΘΓΥΛ ΘΟΗΑΘΖ, 23 ΚΑΟΡΗΝ ΔΛΝΟΓΑΛΖ ΘΑΗ ΑΘΟΝΒΑΡΗΘΖ ΓΚΛΑΠΡΗΘΖ ΚΔ ΚΗΘΟΝΠ δηαθεθξηκκέλνπο αζιεηέο 10'

5 Ζ Σαξηζκαηηθόηεηα ζηελ Ρππηθή Αγσγή 19:00 Αιπγηδάθε Δπηπρία, Γαζθάια/ Δκςπρώηξηα Θεαηξηθνύ Ξαηρληδηνύ Ξαηρληδίζκαηα κε ή Σσξίο Βία; πνδεηγκαηηθό ζεαηξηθό δξώκελν εμνηθείσζεο κε ηελ αλνρή, ηε δηαθνξεηηθόηεηα, ηε βία, θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηεο :10 Δκηλίδεο Γηάλλεο, Τπρνιόγνο- Τπραλαιπηήο / Δπηζηεκνληθά πεύζπλνο Πηαζκνύ Άκεζεο Φξνληίδαο ΝΘΑΛΑ, Ξαξάξηεκα Θεζζαινλίθεο Ζ Δηεξόηεηα ζην Πύγρξνλν Πρνιηθό Ξεξηβάιινλ: Θέκα Σαξηζκαηηθόηεηαο, ςειήο Λνεκνζύλεο ή απιά, ςπρνλνεηηθέο αδεμηόηεηεο; 17:30 Αξηάδλε Λόβαθ, Λεπηαγσγόο, Θεαηξνπαηδαγσγόο Ρν Ξνιπζέακα σο Κέζνλ Αλάδεημεο ηεο Κνλαδηθόηεηαο θαη Γηαθνξεηηθόηεηαο ησλ Ξαηδηθώλ Ραιέλησλ 17:45 Γηνύιε Παξηθάθε, Κνπζηθόο PhD(c), Γηεπζύληξηα Γεκνηηθνύ Πρνιείνπ Βξπζώλ, Σαληά Γηδαζθαιία ραξηζκαηηθώλ θαη ηαιαληνύρσλ κνπζηθά καζεηώλ ζην δεκόζην ζρνιείν 18:00 Αξγπξώ Βαηζάθε, Ηζηνξηθόο / Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ θαη Κειεηώλ Δι. Βεληδέινο Ζ Κνπζεηνπαηδαγσγηθή σο Δξγαιείν γηα ηελ Αλάδεημε ηεο Σαξηζκαηηθόηεηαο 18:15 18:35 Πηέιια Ξιάηζθνπ, ΚΑ PhD / Πρνιηθή Πύκβνπινο Θαζεγεηώλ Αγγιηθήο Λ. Ξαηζηά-Νξθαλνπδάθε Αιέθα, Γηεπζύληξηα ζην 1ν Γπκλάζην 18:55 Γηάιεηκκα Ζ εθκάζεζε κηαο δεύηεξεο γιώζζαο ζε κηθξά παηδηά: νθέιε θαη δπλαηόηεηεο δηάθξηζεο Ρν Αζιεηηθό Πρνιείν, ηα ζεηηθά θαη νη αδπλακίεο ηνπ. Ξξννπηηθέο αλαβάζκηζεο ηνπ ζεζκνύ / αμηνπνίεζε θαη πξνώζεζε ηαιέλησλ ζηνλ Λ. Ξαηρληδίζκαηα κε ή Σσξίο Βία; πνδεηγκαηηθό ζεαηξηθό δξώκελν εμνηθείσζεο κε ηελ αλνρή, ηε δηαθνξεηηθόηεηα, ηε βία, θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηεο Σαξηζκαηηθόηεηα ζηελ Δηδηθή Αγσγή 19:40 Ακαιία Κπαζηά, Πσκαηείν ΑκεΑ Λνκνύ Νξηαθέο θαη Θαζνξηζηηθέο Ξαξάκεηξνη νκαιήο θνηλσληθνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο ζε απνθθιίλνληεο καζεζηαθά πιεζπζκνύο 19:55 20:15 Νξθαλάθε Αγάπε, Γαζθάια Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, απνζπαζκέλε ζην ΘΔΓΓ Θπκάθεο Ξαξαζθεπάο/ Εσηδάθε Διίλα MA, Msc, Λεπηαγσγνί Δηδηθήο Αγσγήο 20:35 ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία ζηηο Ράμεηο Κηθηήο Ηθαλόηεηαο, ΡΗ ΞΥΠ ΓΗΑΡΗ. "Έλα Πρνιείν γηα Όινπο θαη κία Δθπαίδεπζε γηα Θαζέλαλ Μερσξηζηά" Ξαξαδείγκαηα Σαξηζκαηηθώλ Αηόκσλ κε Ξνιιαπιέο Αλαπεξίεο θαη Πνβαξά Ξξνβιήκαηα Όξαζεο Δγγξαθέο ζην Ρνπηθό Θεκαηηθό Γίθηπν ΣΑΟΗΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΤΖΙΖ ΛΝΖΚΝΠΛΖ VS ΡΝΜΗΘΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ 21:00 Ιήμε Βξαδηάο Ρειηθέο Βεβαηώζεηο Ππκκεηνρήο

6

2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html

2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html Θπξηαθή 13 Ηνπιίνπ 09:00-10:30 Θεία Ιεηηνπξγία Δθθιεζία (Ξαλαγίαο) Αρεηξνπνηήηνπ Γηεξκελέαο ΔΛΓ: Δπζηξάηηνο Ξαηξηλόο Δλνξία Δθθιεζίαο Αρεηξνπνηήηνπ 11:00-12:00 Γεμίσζε Αίζνπζα Δθδειώζεσλ Δθθιεζία Αρεηξνπνηήηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ 3 ν Ππκπόζην Διιεληθώλ Βνηαληθώλ Θήπωλ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ ΔΘΛΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ, ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΩΟΓΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Θήπνο Θξνπζζίωλ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ 1. ΞΟΝΠΩΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ: Δπίζεην: Όλνκα: Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο: Δζληθόηεηα: Γηεύζπλζε (ηει//fax/e-mail): KANETAKH ΕΥΖ 07.07.1971 Αζήλα, Διιάδα ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΣΑΟΝΠ 67 ΘΝΙΥΛΑΘΗ 115

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Καηάγεηαη από ην Φαλάξη Καξδίηζαο θαη είλαη πηπρηνύρνο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη,

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα πνπ βξηζθόκαζηε σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην όκνξθν λεζί ηεο Θύπξνπ θαη ηελ αδειθνπνηεκέλε πόιε ηεο Ιεκεζνύ. Παο κεηαθέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ πκπιεξώζεθαλ 12 ρξόληα από ηε δηνξγάλσζε ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ Δπαγγεικαηηθνύ πλεδξίνπ FITNESS MEETING, ην νπνίν ζπλδηνξγαλώλνπλ ν Παλειιήληνο ύλδεζκνο Γπκλαζηεξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 http://emathisi.weebly.com/e-pirhoepsilonomicronupsilonlambda.html Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 *ΤΕΥΧΟΣ 8* 2 ΠΕΡΘΕΧΟΜΕΝΑ e-π@ξενύι@

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα:

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: 5 ν Παλειιήλην πλέδξην ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: «Νέεο Μνξθέο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Καθνπνίεζεο: Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο» 6 έσο 8 Μαίνπ 20 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος

Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέσλ γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο Ζ Περίοδος Θεζζαινλίθε, 23/02/2012 Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα