Εισηγητές : Μπέτσα Θεοδώρα. Μποτέλη Χρηστίνα Σωτηρίου Σταυρούλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγητές : Μπέτσα Θεοδώρα. Μποτέλη Χρηστίνα Σωτηρίου Σταυρούλα"

Transcript

1 Εισηγητές : Μπέτσα Θεοδώρα Μποτέλη Χρηστίνα Σωτηρίου Σταυρούλα

2

3 Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος σε δύο συστεγαζόμενα δημόσια νηπιαγωγεία στο κέντρο της Αθήνας. Συμμετείχαν 30 παιδιά μεικτής ηλικίας (νήπιαπρονήπια) δύο τμημάτων από τα οποία στο ένα λειτουργούσε τμήμα ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία επίσης φοιτούν παιδιά από διαφορετικά πολιτιστικά, θρησκευτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Στόχους του προγράμματος αποτέλεσαν η ανάπτυξη της συνεργασίας, η καλλιέργεια του σεβασμού, η ελεύθερη έκφραση και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Το παιχνίδι επιλέχθηκε σαν εργαλείο καθώς αποτελεί τον φυσικό τρόπο λειτουργίας των παιδιών και η τέχνη γιατί θεωρείται φορέας γνώσης, έκφρασης και επικοινωνίας. Λέξεις κλειδιά: παιχνίδι, τέχνη, αξίες

4 The program was implemented in the school year in two co-location public kindergartens in the city center. 30 mixed age children ( 4-5 years old) from two different classrooms attended the program. Some of the students who took part to the program were children with special educational needs who attend the integration class.at particular kindergartens also study children from diverse cultural, religious and linguistic backgrounds. Goals of the program were the development of cooperation, fostering respect, free expression and acceptance of diversity. The game was chosen as a tool as it is the natural mode of children and art because it is considered as a point of knowledge, expression and communication. Keywords: game, art, values

5 Επιλογή θέματος (the choice of the subject ) Η επιλογή του προγράμματος έγινε γιατί η τέχνη και το παιχνίδι μπορούν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά παρέχοντας πολλά ερεθίσματα σε σύνθετα περιβάλλοντα μάθησης. We chose the particular program because art and play can provide compensatory education and many stimuli in complex learning environments.

6 Το παιχνίδι (the play) Το παιδί μέσω του παιχνιδιού αλληλεπιδρά με τους γύρω του, αντιλαμβάνεται τον κόσμο του, εκφράζει τις ιδέες του, τα συναισθήματά του και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και την αυτονομία του ( Αυγητίδου, 2001). The child through the play interacts with those around him, perceives the world, expresses ideas, feelings and develop creativity and autonomy (Avgitidou, 2001).

7 Η τέχνη ( art)..βοηθά τα παιδιά να βιώνουν τις αξίες τις ζωής μέσα από τη δημιουργία. Έρχεται να ικανοποιήσει μια θεμελιώδη πνευματική ανάγκη και ταυτόχρονα αξία, την ελευθερία ( Διαμαντόπουλος, 1991). helps children to experience the values of life through creation. It comes to meet simultaneously a fundamental spiritual need and value, freedom (Diamantopoulos, 1991).

8 Όταν μάλιστα το παιχνίδι και η τέχνη μπορούν να συνδυαστούν δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν, να παίξουν, να χαρούν και να έρθουν σε επαφή με βασικές ανθρώπινες αξίες με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο. Especially when play and art can be combined children are able to learn, play, enjoy and come in contact with basic human values with experiential and enjoyable way.

9 Ο όρος αξίες συνήθως αναφέρεται στις ιδέες για το τι είναι καλό, σωστό, ωφέλιμο ή μη σε μια κοινωνική ομάδα. Ένα σύστημα αξιών σχετίζεται άμεσα με αντιλήψεις - θρησκευτικές - κοσμικές - ανθρωπολογικές - ιδεολογικές ( Gehlen, 1961). Έχουν υποκειμενικό περιεχόμενο και ποικίλουν μεταξύ ατόμων και πολιτισμών ( Rudolph,1959). Καθορίζονται από το τρίπτυχο άνθρωπος- χώρος χρόνος και μεταβάλλονται με την αλλαγή αυτών των παραγόντων (Ιστότοπος : users.sch.gr/ikomninou/xasoo.pdf)

10 The term usually refers to values ideas of what is good, true, beneficial or not in a social group. A value system is directly related to perceptions - religious - cosmic - anthropological - ideological ( Gehlen, 1961)

11 ΑΞΙΕΣ VALUES ΣΤΑΣΕΙΣ ATTIDUTES ΣΥΜΠΕΡΙΦ ΟΡΕΣ BEHAVIORS

12 Οι αξίες που διδάσκονται μπορεί να διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο ή και από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Παρ όλα αυτά υπάρχουν αξίες πανανθρώπινες και ευρέως αποδεκτές. Σύμφωνα με το Διεθνές Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αξίες ζωής στην Εκπαίδευση» ( Living Values Education Program) βασικές προσωπικές και κοινωνικές αξίες θεωρούνται η ειρήνη, ο σεβασμός, η αγάπη, η υπευθυνότητα, η ευτυχία, η ελευθερία, η συνεργασία, η τιμιότητα, η ταπεινοφροσύνη, η ανεκτικότητα, η απλότητα και η ενότητα.

13 The values taught may vary from school to school and from teacher to teacher. Nevertheless there are universal values and widely accepted. According to the International Training Program "Values of life in Education» (Living Values Education Program) basic personal and social values are peace, respect, love, responsibility, happiness, freedom, collaboration, honesty, humility, tolerance, simplicity and unity

14

15 The strategies that were used are : -encourage teamwork (contributes to the development of social skills and the integration of children with special educational needs). - arranging actions. - developing individual skills. - parental involvement in educational activities - developing self-esteem.

16 «Είχα μεγάλους βόλους γυάλινους με χρωματιστά στριφτά νερά, και μικρούς ίδιους, κι άλλους που δεν μ άρεσαν, μονόχρωμους, ξύλινους. Και προσπαθούσα, σαν έχανα, να τους δώσω στα άλλα παιδιά μα κι αυτά δεν τους ήθελαν. Πολλοί φίλοι μου είχανε ένα σακουλάκι για τους βόλους. Εκεί τους έκρυβαν άμα τελείωνε το παιχνίδι και σηκώνοντας την ποδιά τους τους έχωναν στιβαρά στην τσέπη του κοντού παντελονιού τους» Ν. Χαζτηκυριάκος Γκίκας, 1996 Παιχνίδια με βόλους.

17 Πήλινοι βόλοι ( marbles) Σεβασμός ( περιμένω τη σειρά μου). Respect ( wait for my turn)

18 Diego Rivera

19

20 P. Picasso

21

22

23 Φιλία ( friendship) Le Ballon Rouge

24

25

26 Συνεργασία ( collaboration ) Αποδοχή (acceptance) ισοτιμία ( equivalent)

27

28

29 Ελευθερία ( freedom) Ο γύρος του κόσμου με ποδήλατο, Λ. Μαράβας (γλυπτό, sculpture)

30

31 Ο Καραγκιόζης (figures of shadow theater) Ο αρχικός σχεδιασμός εμπλουτίστηκε και με προτάσεις των παιδιών. Συνδέσεις- προεκτάσεις: ιστορικές, πολιτιστικές, συγκρίσεις. The original design was enriched with recommendations for children. Linksextensions: historical, cultural, comparisons ελευθερία έκφρασης ( freedom of thought) κριτική σκέψη ( critical thinking)

32

33 Αξίες- Τέχνη- Παιχνίδι και συνεκπαίδευση (integration) Η προσέγγιση μέσα από την τέχνη και το παιχνίδι έχει πρακτική εφαρμογή και στην ειδική αγωγή. The approach through art and play has practical application in special education.

34 Ωστόσο στην ειδική αγωγή υπάρχουν περιορισμοί και μειωμένες δυνατότητες να εμπλακούν τα παιδιά στο παιχνίδι ( Brodin, 1999) και συχνά δεν έχουν τόσες ευκαιρίες, ούτε επωφελούνται από την ενασχόλησή τους με το παιχνίδι στον ίδιο βαθμό με αυτό των συνομηλίκων με τυπική ανάπτυξη. Πολλές φορές το παιχνίδι χρησιμοποιείται σαν στρατηγική παρέμβασης για να ενισχύσει τις αναπτυξιακές διαδικασίες. Τέλος, το παιχνίδι χρησιμοποιείται ως εργαλείο αξιολόγησης και ως θεραπευτικό μέσο ( Linder, 1993).

35 However in special education are restrictions and reduced opportunities to engage children in play (Brodin, 1999) and often children with special educational needs do not have as many opportunities, or benefit from their involvement with the game in the same extent, as their peers with typical development. It should be mentioned that play can be used as a tool for assessing, as a therapeutic agent and as an intervation strategy to strengthen development processes ( Linder, 1993).

36 Τέχνη ( art) Η επιλογή της ενασχόλησης με την τέχνη στην ειδική αγωγή έχει πρακτική εφαρμογή καθώς έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ αισθητικού και νοητικού τομέα ( Άλκηστις, 1998). The choice of engagement with art in special education has practical application as it has been shown that there is an inseparable link between sensory and perceptual field. (Alcestis, 1998).

37 ΕΛ.ΤΑ alritmodeljuego.pdf

38

39 Universal value of life is the desire and the right of children with special educational needs to receive equal education and develop skills for life. This value led to the creation of programs based on alternative teaching methods. The purpose is to understand through the lived experience and the way to achieve that is almost always the game

40 trust empathy acceptance αποδοχή συνεργασία love επικοινωνία

41 Άλκηστις (1998), Το βιβλίο της δραματοποίησης. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Αυγητίδου, Σ. (2001). Το παιχνίδι Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα,Τυπωθήτω-Γ.Δαρδάνος Brodin,J (1999). Play in children with severe multiple disabilities : Play with toys : a review. International Journal of Disability, Development and Education, 4611), Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Gehlen, Α Anthropologische Forschung Zur Selbstebegegung und Selbstentdeckung des Menschen. Reinbec be : Hamburg, 1961 στο Χ. Νόβα Καλτσούνη, Κοινωνικοποίηση, Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου (1996), Gutenberg, Αθήνα. Κόκκος, Α. & συνεργάτες.(2011). Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες. Αθήνα, Μεταίχμιο Linder, T. W. (1993). Trans disciplinary play based assessment. Baltimore, H. Brooks Μουσείο Μπενάκη,(2013). Λαϊκά παιχνίδια στο σπίτι του Ν. Χατζηκυριάκου- Γκίκα. Αθήνα Πολίτης,Κ. (2007). Στου Χατζηφράγκου. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας Πουρκός, Μ. (2009). Τέχνη, παιχνίδι, αφήγηση. Αθήνα, Τόπος W. Rudolph, Die amerikanische Cultural Anthropology und das Wertproblem, Berlin,1959 στο στο Χ. Νόβα Καλτσούνη, Κοινωνικοποίηση, Η γένεση του κοινωνικού υποκειμένου (1996), Gutenberg, Αθήνα Χατζηκυριάκος- Γκίκας, Ν. (1996). Το χαλί όπου παίζαμε ήτανε κόκκινο. Ίκαρος : Αθήνα Ιστότοποι: Ιστότοπος : users.sch.gr/ikomninou/xasoo.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2006-07

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2009-10

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων

ECP2015. Βιβλίο Περιλήψεων ECP2015 Βιβλίο Περιλήψεων Βιβλίο Περιλήψεων Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρία Σακελλαρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών Logo: Χρυσιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Στάμου Λελούδα Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του όρου 'μουσική δημιουργικότητα' και η

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2015. Βιβλίο Περιλήψεων

2 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2015. Βιβλίο Περιλήψεων 2 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2015 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο

Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο Μαρίνα Μπέση Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΤΑΛΑΣ Ν. - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Δράμας

ΣΠΙΤΑΛΑΣ Ν. - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Δράμας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ Τ. - Δρ Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΠΙΤΑΛΑΣ Ν. - Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Δράμας ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - Δρ. Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ 2004 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/3/2004 (κατά αλφαβητική σειρά εισηγητών)

ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ 2004 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/3/2004 (κατά αλφαβητική σειρά εισηγητών) ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ 2004 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12/3/2004 (κατά αλφαβητική σειρά εισηγητών) 1) Teater/Scenkonst: about the theatre orientation and new visions of the Swedish upper secondary theatre

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2011 Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό μάθημα παραδοσιακού χορού στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου

Δημιουργικό μάθημα παραδοσιακού χορού στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Τεύχος 1, 2004, σ.σ. 84-96 Δημιουργικό μάθημα παραδοσιακού χορού στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Λυκεσάς Γεώργιος, Κωνσταντινίδου Μαρία, Παπαδοπούλου Σοφία Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η επικοινωνία αποτελεί το υπόβαθρο δημιουργίας του πανανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μίχα Παρασκευή, Phd Α βάθμια Εκπαίδευση Μουσικοπαιδαγωγός, Εκπαιδευτικός evi_micha@yahoo.fr

Μίχα Παρασκευή, Phd Α βάθμια Εκπαίδευση Μουσικοπαιδαγωγός, Εκπαιδευτικός evi_micha@yahoo.fr Προτάσεις για την αποδοχή της διαφορετικότητας των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τη μουσική, σε μια μικρή πολυπολιτισμική μαθητική κοινότητα Μίχα Παρασκευή, Phd Α βάθμια Εκπαίδευση Μουσικοπαιδαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Εφαρμογές CLIL στο ελληνικό σχολείο: επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Κωνσταντίνος Οικονόμου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Mare Ponticum Volume 4/2014

Mare Ponticum Volume 4/2014 Evangelia Boutskou ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Teachers aspirations for their role and their training on special education in Greece 3 Μαρία Δημάση Αδαμάντιος Παπασταμάτης Ισαάκ Στόγιος Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διπλωματική Εργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Report of a Structured Dialouge Co-Laboratory Elementary School Deryneia A 2, 3, 16 November 2007 Future Worlds Center 2008 Authors: Editor: Kerstin Wittig,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2004 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Κενταύρου 39, 3468 Άγιος Δομέτιος

Διαβάστε περισσότερα