Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑτJ>ΩΝ ΓΕJ"ΜΛΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑτJ>ΩΝ ΓΕJ"ΜΛΝΟΣ"

Transcript

1

2 <<Παναγία Παgθένε, Ύπέρμαχε τού Γένους Στρατηγέ, δεν aντέχει ό λαος Σου στην σκλαβιδ. Ύψώνει λοιπον με τa ταπεινά μου χέρια έμπρός Σου την σημαία τής Έπαναστάσtως. Θέτει Σε Άρχιστράτηγον καi όρκίζεται έμπρός Σου δρκον ίερόν: Έ λ ε υ θ ε ρ ία fj θάνατο ς))... Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑτJ>ΩΝ ΓΕJ"ΜΛΝΟΣ

3 Η ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ κ α i ν ύ ν χ α i ά ε i κ α i ε ί ς τ ο iι ς α ίώ ν α ς τ ώ '' α ίώ ν ω ν. Ά μ ιί 11. ΕΛΛΑΣ Η ΕΠΑΝΑΗΑΙΙΣ ΤΗΣ 2JHI ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΗΑΙΙΝ ΤΟΥ 21 I 'Εορτάζοντες τήν εr.ε-:ειον τίjς 'ΕΟνεγερσ(ιχς στpέ φομεν εuγνώμον:.ι τον νοuν προς τοuς ρωϊκοuς μα:χητd:ς τοu μοικpοu, ιiν(σου κοιι σκληpοu ciγώνος, άπο τον όποϊ:ον άνε8ύθη έκ νέου το 'Έθνος μιχ; έλεuθερον. Α! μεγάλοι ι θ σί:.ιι -:ω ; ' άπέχ-:r,σcιv χο,, μο ϊ_σ-:ο pιχ ν a;jμοισί:.ιν. Διο-:ι 3εν εχιχpισcιν :.ιόνοv εις την, ΕJJ;ηνιzην φυλ ν ":7jν 'Ελεuθερ(cιν -:7Jζ : 'Ε3ί3ιχξcιν εtς -:ο\.ις όίλλοuς λ:χοuς, ο! όποίόι έστέν:χζον Ι.ιπο 3οuλε(ιχν, 1:-.ι δ1:ν jπciρχει ι:ϊ.jj.η όaος προς -:7;v έθνιχ v άνεξαρ-:ησία:ν κcιl ':'7jν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν, άπο τήν ό3ον -:'ijς ιχύ":"απιχpνfισεως. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟl'.\0

4 «ΈΊW 'μαι κείνο τό πουλι' ποi> τή φωτιά σιμώνω, καlγομαι στάχτη γίνομαι, καi πάλιν ξανανοιώνω» ΕΛΛΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ Ό Φοtνιξ ήτο ίερο ορνεο τών Άρχαlων Αlγυπτtων, μεγάλο περlπου, κατά τον Ήρόδοτον, σάν τον aητό, με πτέρωμα κόκκινο κai χρυσό. Κάθε 500 χρόνια έρχόταν άπο την Αραβtα στην Ηλιούπολι τής Αίγύπτου, φέροντας μαζt του την σορο τού πατέρα του, τψι όποία ένταφ{αζε στο ίερο τοϋ 'Ηλίου. Κατά τον Πλίνιο, lνας καi μόνος Φοίνιξ ζή στον κόσμο. 'Όταν γερνάει καi αlσθανθεί δτι πλησιάζει το τέλος του, φτιάχνει μιά ξύλινη φωλιά άπο τά κλαδιά dρωματικώv φυτών καi καθώς αύτ Υι παίρνει φωτιά άπο τiς aκτίνες τού ήλίου καίγεται κι αύτος μαζί της. Απο τήν τέφρα τών οστών καi τοϋ μυελοϋ του, γεννιέται lvα σκουλήκι ποv μεταμορφώνεται σε Φοίνικα. Ό Χριστιανισμος χρησιμοποίησε τον Φοίνικα σάν σύμβολο τοϋ δόγματος τής aθανασίας τής ψυχής. Σάν σύμβολο aκόμα τού aναγεννωμένου άπο την τέφρα του Έλληνικοfi Κράτους, χρησιμοποιήθηκε άπο την Φιλικη Έταιρε{α καi τον Α. Ύψηλάντη στη σημαία ποv ύψωσε τον Φεβρουάριο τού 1821 στη Μονή τών Τριών Ίεραρχών στο Ίάσιο. Ό πρώτος Κυβερνήτης τής Έλλάδος, Ίωάννης Καποδίστριας, έθέσπισε ' Φ ' '., "βλ - Τ? ',., θ ' I τον οινικα σαν επισημο εμ ημα τοv.n.ρατους και ετι ετο στα νομισματα, στiς lπίσημες σφραγίδες.

5 ΤΙ ΠΡΕΠΕ/ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠ' OlVIN ΤΩΝ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ: ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ Παιδί, το περιβόλι μου ΠΟV θa κληρονομήσης, οπως το βρijς κι> δπως το δijς νa μην το παρατψtης. Σ, :., καφε το ακομα πιο α ια και φρα ε το πιο στερεα καi πλούτισε τη χώρα του καi πλάτηνε τη γή του ' β θ' ' 'ξ ', καi νa τοiί φέρνης το νερο το άγνο τής βρυσομάνας, κι > ακ ' }..α'δ ευτο δ που μπ λ εκεται, να ' το ' β εργο λ ογησης,, κι> aν άγα,-τάς τ> άνθρώπινα κι> δσα aρρωστα δ& εlναι, ρίξε άγιασμο καl. ξόρκισε τa ξωτικa νa φύγουν, καl. τη ζω,ιτάνια σπείρε του μ, όσα γερa δροσάτα. Γίνε όργοτόμος, φυτευτής, διαφαντευτής. «ΒΩΜΟ Κ ΠΑΛΑΜΑΣ

6 ΜΕΡΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ «Τά πάντα άποκαλύπτονται εiς τά τέλη της ήμέρας. Καi θά άποκαλυφθοϋν άκόμη περισσότερον δταν δλαι αί ήμέραι τελειώσουν». «'Η θαυμαστή έρyασία έν πολέμφ όφείλεται άποκλειστικώς καί μόνον είς το\:ς όλίyους μέ ύψηλόν φρόνημα iiνδρας οίτινες κινοϋσι κατά άριστοτεχνικ:όν τρόπον τάς μυριάδας τών μαχητών». *,.,. «Αί κριτικαi δέν &χουν κ:αμμίαν σημασίαν. Άς έκ:τεθοϋν τά γεγονότα ώς &χουν κ:αί οί iίνθρωποι οα κρίνουν μόνοι των». Τσώρτσιλ «Κομμουνισμός καi δυστυχία. Δύο συμφοραί τών όποίων είναι δύσκολον νά είπη τις ί:ως που ή μία καί ποία άπό τaς δύο είναι συνέπεια τής iiλλης».

7 ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑτΙΩτΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, ή όποία μi τό πύρινον πνεύμα της εφλόγισε τάς ψvχiις τών νεοσσών Εύελπίδων (τάξις 1943)' οί όποίο ι άψηφήσαντες τάς επιθέσεις τού κατακτητού άνεπέτασαν την Σημαίαν των καi εξώρμησαν πρός τό Κρητικόν πεδίον μάχης καi εκείθεν εlς Μ. 'Ανατολην, σημειώσαντες οϋτω πρώτοι τ'fιν &ντεπίθεσιν κατά τού κατακτητού. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΥΖΥΓΟΝ ΚΑΙ ΜfΓJΈΡΑ, ή όποία ύπερβαίνουσα τι)ν, aπό γijς ελευθέρας καi άσφαλοϋς, παραγγελίαν τών Σπαρτιατίδων «ή τάν ή επi τaς», άπέστελλε τόν σύζυγον ή υlόν πρός τό πεδίον μάχης τονίζουσα, άπό γijς κατακτηθείσης καi &τός τρομακτικijς aτμοσφαίρας, μέ την άοάνατον έντολ1]ν. «Π1}γαινε καi μη μi σκέπτεσαι. Σκέψου την πατρίδα μας. Γιά τά παιδιά μας θiι φροντίσω εγώ»! ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕlΓΜΑΤΙΖΟΥΣΑΝ ΜΝΉΜΗΝ έκείνων ποv έδωσαν την ζωψ των έκτός τών όρίων τijς Έλλάδος καi άναψαν καi πάλιν τiι φώτα τijς πορείας τού Μ. 'Αλεξάνδρου καi τών Βυζαντινών, μέχρι τών 'Ινδιών, τijς Τύνιδος, τού Ρουβίκωνας καi τijς μακρυνijς Κορέας. Kai εlς την δόξαν έκείνων πσv άπό τού 1941 καi μέχρι τού 1967 έκράτησαν καi κρατούν Ύψηλά καi Έθνικa νικηφόρον την Γαλανόλευκον. Μάϊος 1970 Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

8 ΠΡΟλΟΓΟΣ «Τ ο 'Έθ νος δ i ν ε l ν α ι μόνο ν έν α ς α ν θ ρ ω π ο ς, ά λ λ a κ ά τι τ ο ά π ε ί ρ ω ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ν. Ε l ν α ι τ ό α θ ρ ο ι σ μ α δ λ ω ν τ ώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν τ ο υ, 8 λ ω ν τ ώ ν γ ε ν ε ώ ν ή ν ω μ έ ν ω ν ε ί ς κ ο ι ν η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α '' ε π l τ ο ύ α υ τ ο ύ ή κ α i ά π ό τ ο ύ α ύ τ ο ύ ε δ ά φ ο υ ς». Έμποτισμeνη, ή 'Επανάστασις άπό εθελοντικής- εκ παιδικής σχεδόν 1]λικίας Εύελπίδων-άποστολής μi την άνωτέρω άλήθειαν άνέστησε τaς επετείους τών φωτεινών σταθμών τής νικηφόρου τού 'Έθνους πορείας άνa τοvς αίώνας τής 'Ιστορίας της καl άνέβασε διa τούτων την ύπεύθυνον τών νέων γενεaν είς την βάσιν εκείνων άπό την όποίαν δύνανται ούτοι ανετα νa μελετήσωσι καi νa άντιληφθώσι τό μεγαλείον τής κληρονομίας καi διa τούτου την ύψηλην άποστολήν των νa την διατηρήσουν aμείωτον καi νa την παραδώσωσι είς τοvς διαδόχους των. Εί1ιαι όλοφάνερον πλέον δτι ή, Επανάστασις διa τής aναστάσεως τών έπετείων lκρουσε τaς χορδaς δλων τών &πανταχού Έλλήνων wστε νa άποτελώσι χορωδίαν, Εθνικής εξάρσεως καl μυσταγωγίας χωρiς καμμίαν παραφωνίαν. Τό χυθiν είς τψι πορείαν τών αίώνων, ύφ' δλων τών γενεών, Έλληνικόν αlμα εlναι 1] άκατάλυτος συνδετικη ούσία. Πιστεύων καi εγw τόσον είς την εν επικεφαλίδι διατυπωθείσαν aλήθειαν δσον καi εlς η}ν τεραστίαν Έθνικην ώφέλειαν εκ τής 'Επαναστατικής δημιουργίας, τ 'I) ς χ ο ρ ω δ ί α ς τ ώ ν έπ ε τ ε ίων, lθεσα είς την διάθεσιν τής νεωτέρας γενειiς τa ίστορήματα <<Ή Μ ά χ η τ ώ ν >Α θ η ν ώ ν)) καi ό «Γρ άμμος)), διότι άπό πρώτης σκοπιιiς, ώς Διοικητης Μεγάλων Μονάδω1ι, είχαν αμεσον προσωπικην aντίληψιν τών γεγονότων. Έ1ιαπέμεινε ώς χρέος μου νa ίστορήσω την «Μάχην τών ΌλίγωνJJ εκτός τών δρίων τής Έλλάδος, μίαν ήρωϊκην συνέχειαν τής κοινής προσπαθείας, ή όποία εδημιο ύργησε τό θαύμα τής έπαναλήψεωι:: τής πορείας τών Έλλήνων τού Μ.,Αλεξάνδρου καi τών Βυζαντινών χρόνων. Παραδίδω καi ταύτην ώς φόρον τιμής πρός τfιν μνήμην τών δημιουργών της καi ώς συνεχiς θύμημα πρός τοvς κληρονόμους των, οί οποίοι ούδέποτε πρέπει νa λησμονήσουν εν τfί εκτελέσει τής κληρονομικής μεγάλης aποστολής των δτι : «Οί νεκροi iδημιούργησαν τοvς ζώντας καi οί ζώντες όφείλουν νa μείνουν πιστοi πρός τοvς ΝεκρούςJJ.

9 «Δtν &χω ίiλλο νa σίiς ιtώ, μονάχα λόγο!:να, μεθijστ ε άπό τάθάνατο κρασί τοlί Είκιχnένω> ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΟΥ 1821 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ τιμητικαι - ΣΕΛΙΔΕΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ό ρόλος τών δύο Πρωτευουσών-της 'Ισχύος καi τοϋ Πνεύματος είς τοiις Ίστορικοiις Έθνικοi>ς Σταθμούς : Πρiν η aρχίσω τfιν νεωτέραν πολεμικi]ν Ίσ τορίαν τών τέκνων τi'jς Έλλάδος έκτός τών όρίων της, Ίστορίαν τών νεωτέρων γενεών τfιν δποίαν έπέβαλε ή διδακτικi] βαρεία κληρονομία «Περi 'Ελευθερίας», πού τάφερε σ τα Μακεδονικα Βασίλεια καi στα Βυζαντινα Θέματα, όφείλω να δώσω τό προβάδισμα Σ' έκείνους : WΗρωας Πεσόντας, Πολιτικούς, Στρατιωτι κούς καi Πνευματικούς Ήγέ τας, πρό τών όποίων δλον τό Γένος κλίνει εύλαβώς τό γόνυ, στην Έπέ τειον της όποίας ό 'Εορτασμός, ώρίσθηκε για ενα όλόκλη ρο χρόνο-στό δ ι α τ ό ' Α κ α τ ό ρ θ ω τ ο ν Κ α τ ό ρ θ ω μ α να έλευθερώσουν μια γωνια του νεθνους, δίδον τάς την στους aπογόνους των ώς βάσιν έξορμήσεως, για να προσθέσουν σ' αο τη καi ι'iλλα Έθνικα κομμά τια, με την δική τους άξία, με τό δικό τους αιμα. Καi δεν διεψεύσθησαν. 'Από τοϋ ευλογημένου 1821 μέχρι του 1941 με 'Ανα τάσεις καi Σταυρούς ο ί <Ίγ&νες τ&ν κληρονόμων - γενεών εφεραν τό νεθνος ε iς τα σημερινά του όρόσημα. Γράφεται, έπi τij ευκαιρίq της έπετείου της 'Επαναστάσεως τοϋ 1821 δτι ή «Μεγάλη 'Ιδέα ήτο έκείνη πού έκυριάρχησε στόν νουν του ύποδού λου 'Ελληνισμού, κα τα τfιν έξέγερσίν του καi έπi 400 χρόνια». «Ή α ν ά σ τα σ ι ς τ ο υ Μ α ρ μ α ρ ω μ έ ν ο υ Β α σ ι λ ι a κ α i ή <Ίν α β ί ω σ ι ς τ η ς Β υ ζ α ν τ ι ν η ς Α u τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς». Καi τi]ν συνώψισε ενας aπό τους μεγάλους Άγωνιστας- παρa τα μεγάλα του έλατ τώμα τα - ό Κωλέττης κ :χτα τi]ν ίστορικfιν άγόρευσίν του της 3ης Σεπτ. του 1843 : «"Οτι έκυριάρχει στfι συνείδησι του 'Υποδούλου νεθνους ή «Μεγάλη 'Ιδέα». Οί άγωνισταί του δια Πατρίδα έγνώριζον ηίν Βυζαντινfιν Α οτοκρατορίαν». "Ενας άλλος μεγάλος 'Αρχηγός τfjς έξεγέρσεως τοϋ Γένους, δ Άρχι στράτηγος Κολοκοτρώνης, κατ' ι'iλλον τρόπον παρουσίασε τfιν «Μεγά λην 'Ιδέαν» με τaς φράσεις «ό Βασιλεύς μας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 11

10 έσκοτώθη. Καμμιά συνθήκη δεν εκαμε. Ή φρουρά του εχει πάντοτε με τους Τούρκους παντοτινόν πόλεμον καi δύο του φρούρια ήσαν πάντοτε ά.νυπότακτα. Φρουρά του oi Άρματολοi καί Κλέφτες καi τά δύο φρούριά του ή Μάνη καi τό Σούλι καi μαζί τους δλα τά βουνά». Έκυριάρχει πράγματι είς τό πνευμα του ύποδούλου Γένους ή λεγομένη Μεγάλη 'Ιδέα» fι αύτη ήτο κτfjμα μόνον τών Π νευματικών 'Ηγητόρων τούτου; Γεννημένος ύπό τον άφόρητον Τουρκ:ικ:όν ζυγόν, στ ή ν Πρέβεζα τfjς 'Ηπείρου, μέχρι τά 14 μου χ ρόνια (δπότε ξέφυγα στην Αίγυπτο) είχαμε ιdς δδηγούς μας : Τ ό Ε ύ λ ο γ η μ έ ν ο ρ ά σ ο κ α ί τ ό Κ ρ υ φ ό Σ χ ο λ ε ι ό : Κ ρυφό γιατί κρυφά μiiς άνοιγαν τήν ψυχ1) τους, γιά τήν 'Εθνική Πορεία oi σοφοί μας Διδάσκαλοι. Καί τό ράσο πού τό βλέπαμε καi σάν Έθνικη Σημαία, μiiς κρατουσεν στην Πίστιν καί στήν έλπίδα τfjς 'Αναστάσεως του Γένους μας. 'Ακούσαμε καί για τόνμαρμαρωμένο Βασι λιά καi τήν 'Αγία Σοφία. Μ α θυμούμαι ζωντανά, άκόμη καi τώρα τί μiiς έδίδασκε στή Β' τάξι του Γυμνασίου, ενας σοφώτατος δραματιστής Δάσκαλός μας. 'Αξίζει να τά ά.ναφέρω έδώ ώς έκπλήρωσιν τιμfjς καi μνημοσύνου για κείνους πού θυσιάσθηκαν, γιά κείνους πού μiiς στερέωσαν στην Πίστι καί τήν έλπίδα : «Ρ α σ ο φ ό ρ ο υ ς - Δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς - Ά γ ω ν ι σ τ ά ς». «Παιδιά μου. Τό Γένος μας κατα καιρούς διέθετε δύο Πρωτευούσας. Ή μία ήσαν αί Ά θ η ν α ι, ή πρωτεύουσα του Πνεύματος, τό δποίον έκυριάρχησε σε πολλά Εθνη καi τα όδηγεr άκόμη καi τώρα. Καi ή άλλη το Β υ ζ ά ν τ ι ο ν, ή πρωτεύουσα τfjς ίσχύος, στήν όποίαν ένσωματώ θηκε καi ή Πρώτη. Τό 1453 περάσαμε στήν δουλεία του Τουρκικού ζυγοu, καί τό 1821 έπανεστάτησε τό Γένος γιά νά άποκτήσ1j τήν Έλευθερίαν του. Σ' δλα αότά τά χρόνια δέν σταμάτησαν να πιστεύουν καi νά με1αδίδεται άπό γενεά σέ γενεά τό χρέος γιά νά πάρουν πάλιν δ,τι πάρθηκε με τήν Τουρκική βία. Πολλeς φορές θά άκούσατε γιά τήν «Μεγάλη 'Ιδέα» μετα την ύπο δούλωσιν καi κατα την έπανάστασιν. Δηλαδη γιά την άνάστασιν της Βυ ζαντινfjς Αό"οκρατορίας, του Μ αρμαρωμένου Βασιλιά καi τfjς Πόλης! Ή «Μεγάλη 'Ιδέα» δέν είναι αύτη παιδιά μου. Πολλοί κάμουν σύγχυσι. Σiiς είπα δτι τό Βυζάντιον, πρωτεύουσα 'Ισχύος είναι δ Γεωγραφικός χ&ρος, δ δποίος έξετείνετο στά δσα Σiiς έδίδαξα μέχρι τώρα. Α{ Άθi'jναι είναι πνευμα,.χωρίς τόν καθωρισμένο γεωγραφικό χώρο, τό γνω τό πάλιν, πού σiiς έδίδαξα. Μ ε γ ά λ η 'Ι δ έ α ε Ι ν α ι δ Έ λ λ η ν ι σ μ ό ς : Με Βυζάντιον καί χωρίς Βυζάντιον. Μέ 'Αθήνας καi χωρίς 'Αθήνας. Μέ έλευθερία fι με δου λεία. Με στενά 'Εθνικά δρια fι μέ μεγάλα. Αότό μη τό λησμονήσετε ποτέ καί έπάνω σ' Αuτή τήν Μεγάλη 'Ιδέα, στην παρουσία του Έλληνισμου, την ζωντανή μέ τάς πνευματικάς του άκα ταλύτους Δυνάμεις, δπουδήποτε καi liν εύρεθi'jτε, δπουδήποτε καί aν μπο ρείτε Qά τόν ενισχύετε, θά τόν παρουσιάζετε. Α ί πρωτεύουσαι είναι περιωρισμέναι. Ό 'Ελληνισμός elναι παγκό σμιος. Θά τόν εύρfjτε καi. στά πρόσωπα έκείνα πού ζουν έκτός τών δρίων του Εθνους καi στά Μεγάλα Πνευματικά Επη! 12

11 Μεγάλο η μικρό μπcγεί νά είναι τό WΕθνος μας. Μά δ 'Ελληνισμός πάντοτε θάναι μεγάλος. Αότη είναι ή «Μεγάλη 'Ιδέα». Αότη είναι ή κληρο νομία μας. «Θ υ μ η θ fj τ ε μ ε». Καi κατέληγε ψάλλοντας, τονίζοντας, κλαίων σχε δόν καi μας παρέσυρε δλους σ' ενα άνέβασμα ψυχfjς που ή άναπνοή μας ήτο: 'Ελλάδα! 'Ελλάδα! Θεέ μου δώσε μας την 'Ελλάδα!! Τόν θυμήθηκα τόν Σοφό μου Διδάσκαλο καi τοποθέτησα σ ' αuτές τίς τιμητικές σελίδες την διδασκαλία Του σάν τιμή καi σάν σεβασμό πρός έκείνους οί δποίοι είτε μέ τό αίμα τους, είτε μέ τό Πνεuμα τους ένίσχυσαν άνά τά πέρατα του Κόσμου τήν «Μεγάλην 'Ιδέαν», την παρουσίαν τοϋ 'Ελ ληνισμού. Τό Βυζάντιον τήν έζωντάνευε γεωγραφικώς καi πολεμικώς. Καi δταν εσβησε πfjρε ξανά τήν θέσιν της, τήν σκυτάλη της «Μεγάλης 'Ιδέας», ή Πρωτεύουσα τοϋ Πνεύματος ή 'Ακρόπολις του Κόσμου διά των Παρθενώνων της. Καi άπό του 1941 καi μέχρι τοϋ 1953 Ελληνες Λαμπαδηφόροι τήν μετέφεραν στά πέρατα του Κόσμου. Παρουσίασαν κατά τόν {δεωδέστερον τρόπον, τόν τρόπον τfjς αότοθυσίας, τόν Έ λ λ η ν ι σ μ ό ν! Α ν τ ό ώς Βυζάντιον ή Πόλις παραμένει ci>ς ενας άσβεστος φάρος μέ τήν Τουρκοκρατουμένη Μεγάλη 'Αγία Σοφία... Α ν τ ό είναι τό τρέξιμο τοϋ ύποδούλου Γένους πρός τήν φωνην των μαρτύρων Ρασοφόρων «Δεϋτε λάβετε φ&ς» άπό τά δλοκαυτώματά τους τοu Σουλίου- του Άρκαδίου-του Ζαλόγγου, του 'Ολύμπου, τfjς Μάνης, τfjς Ναούσης... Τ ό είναι ή οόρανομήκης κραυγή τ&ν 'Ελλήνων : «Παρόντες ο { Πανέλληνες» Κραυγή που μετεφέρετο άπ' άκρου είς άκρον τοϋ κόσμου καi άντεφωνείτο : Ελληνες!... Ελληνες!... άπό Εόρώπης- άπό Ρωσίας άπό 'Αμερικής- άπό 'Ιαπωνίας, άπό Απω 'Α νατολfjς Ελληνες... Ελληνsς... καi δ 'Ελληνισμός δπουδήποτε καi αν εύρίσκετο κρατοϋσε ύπερήφανα τόν τόνον της 'Αθηνών φωνής <(Οχι». Καi τ ό ν 'Α π ρ ί λ ι ο ν τ ο ϋ i) 'Επανάστασις τήν φωνήν ταύτην, τήν φωνήν τ&ν 'Αθηνών, την φωνήν των 'Ελλήνων, μετέφερε καi ό 'Αρχηγός- Πρωθυπουργός έπανειλημμένως άπευθύνεται πρός τόν άπαν ταχοϋ Έλληνισμόν. Καi είναι χαρακτηριστικός καi συγκινητικός δ τρόπος άνταποκρίσεως όπό των ανά τόν κόσμον άπανταχοϋ 'Ελλήνων. Μ ή πως είχε δ ίκαιον δ σοφός όπδδουλος δάσκα λ ό ς μ ο υ ; «Π α ι δ ι ά μ ο υ, Μ ε y ά λ η 'Ι δ έ α ε Ι ν α ι δ Έ λ λ η ν ι σ μ ό ς». Αίωνία ή μνήμη του. Αίωνία καί φωτοβόλος ας είναι ή μνήμη τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ w w w 13

12 <<'Ώ Έλλάδα, Έλλάδα! γλυκεϊα μητέρα 'Ανθρώπων καί Θεών. Καταδυναστευμένη πάντα καί πάντα νικήτρια!!...» Βύρω1ι ΟΙ ΦΙ ΛΕΛΛΗΝ ΕΣ Β ύρων ο 'Εθνικ ός 'Απόστολος Δεν είναι σ τό σκοπό του βιβ λίου αύ του νά ίστορήσ ιι: την εύεργε τικη παρουσία τών Φι λε λλήνων μαζί με την προσφορά αϊμα τος των, σ τόν άγώνα τών ήμιθέων του 1821 γιά ηίν άπε λευθέρωσι του Γένους. Νά κάμιj τό προ σκ λη τήριον τών ίερών όνομά των των. ΝΟμως πισ τεύω δ τι δεν μπορεί τίπο τε νά γραφij, επίκαιρα με τάς επε τείους τών 1 50 άπό τής άνεξαρ τησίας έ τών, χωρίς μιά ξεχωρισ ηί σε λίδα γι' αύ τούς. Ό 'Ε λληνικός Λαός, ώς σύνο λον καί κα τ' ά τομον, δέν λησμονεί την όφει λομένην εύγνωμοσύνην σ' έκείνους που κα τά διαφόρους χρόνους σ την Ι σ τορία του τόν έβοήθησαν διά την δια τή ρησιν η άνάκ τησιν τής έ λευθερίας του. Γράφον τας τώρα ενα μέρος τής ίσ τορίας τών aγώνων μας aπό του , άπό μιά παρόρμησι ευγνωμοσύνης πρός τά πρόσωπα που έβοήθησαν γιά την άναστή λωσι τών 'Ε λληνικών δπ λων καί άρχίζον τας άπό την σκέψι βαθυ τά του σεβασμου πρός την έποποιία του δεν είναι δυνα τόν να μη σ ταθώ σέ προσκύνημα τών Φι λε λλήνων. Σ την εποποιία τής δικής μας γενιάς σ τό Δεύ τερον Παγκόσμιο Πό λεμο, έγώ συγκρα τώ μέ άνάμνησι βαθυ τά της εύγνωμοσύνης την τε τράδα του Με γά λου πο λι τικου Ούίνσ των Τσώρ τσι λκαί τών Σ τρατιω τικών 'Ηγε τών Paget, Alexander, Montgomery, που εβοήθησαν άπό την aρχη τόν άγώνα μας καί μέχρι την οiκονομικη τους δυνα τό τη τα νά άνακ τήσωμεν καί νά δια τηρή σωμε την ε λευθερίαν μας. Χωρίς αύ τούς δέν θά ύπήρχεν ανάσ τασις τών Πο λεμικών Σημαιών άπό τά ύπέροχα κα τά λοιπα που περιεσώθησαν άπό την κομμουνισ τικη κα ται γίδα. Καί οϋ τε Νίκη σ τη μάχη τών 'Αθηνών. Καί οϋ τε συγκρά τησις μέχρις δ του μaς ε λθ ι:ι ή βο1iθεια τής Μεγά λης 'Αμερικής γιά την τε λικη συν τριβη τών συμμορι τών. Καί σ την έπ έτειον τής έποποιίας του 1 82 l δεν μποροϋμεν νά μην σ τρέ ψωμεν εν τονα καi εύγνώμονα την σκέψιν μας πρός τους Φι λέ λληνας. Καί επάνω άπό δ λους τους, θά σ ταμα τήσωμε πρώ τον, δπως καί σ την δικη μας έποποιία τοϋ , σ τό τέκνο του ίδίου Μεγά λου εeνους σ τόν Ηρωα Λόρδο Βύρωνα. Κάποιος ίσ τορικός τόν άπεκά λεσε- νομίζω- Ε λληνα ώς με τα λαμπαδευ θέν τα, άπό τής εύ λογημένης &ρας πού πά τησε τό πόδι του σ την άγωνιζο μένη γωνιά του 'Ε λληνικοί> Γένους, εlς Ε λληνα την ψυχήν! Ομως πισ τεύω πώς τοί> το δέν άρκεί. Για τί σ τόν τί τλο ΝΕ λλην, ύπάρχει ή άνάμιξις τών φοβερών έ λα ττωμά των μας άκόμη καi δ ταν τό τε άνέβαιναν καθημερινά σέ ύπέροχους Γο λγοθάδες. 14

13 Σ'Αuτόν όφείλεται δ τίτλος του «'Εθνικοί> 'Αποστόλου» κατακάθαρος aπό κάθε έπικίνδυνη aνάμιξι, aπό την καταραμένη aρρώστια τfjς διχονοίας. Αuτην έπάλαιψε να δαμάσ1j. Άλλου έπέτυχε, aλλοϋ aπέτυχε. Ομως καi μόνα τα δπλα «τό ονομά Του καί δ λόγος Του», έπέβαλλον σεβασμόν καί σιγη στίς φοβερές ώρες της διχόνοιας. Έπάλαιψε μέ την aπόλυτη αuτοθυσία ένός 'Ιεραποστόλου τοϋ Έλλη νισμοu. Έμαρτύρησ πολλες φορές στα κατάβαθα τfjς ψυχής του δταν προ σέκρουε στό γρανίτη της τότε διχονοίας! ΥΕδωσε δ,τι μπορεί να δώσ1j ενας άνθρωπος. 'Αλλα στην περίπτωσί Του ήτο συνισταμένη ύλικών, πνευματικών, σωματικών δωρεών ή προσφορα Του. Ή τ ο ε ν α μ ε γ ά λ ο κ α i μ ο ν α δ ι κ ό Σ ύ ν ο λ ο θ υ σ ι ω ν. Καi εδωσε έκεί στό aθάνατο Μεσολόγγι δ 'Εθνικός 'Απόστολος Βύ ρων την τελευταία Του πνοή. Καί δ aποθανών θνητός κατέστη aθάνατος. Ή θυσία Του για την 'Ελλάδα: καί γενικώτερα για τόν 'Ελληνισμό, τόν κα τέστησε 'Αθάνατο!! ΥΕχει αuτό τό δυναμικό δ 'Ελληνισμός να άνεβάζl) στα οuράνια ϋψη! Καi μέσα στα ανεγνωρισμένα μειονεκτήματά του τοϋ αναγνωρίζεται καi ή Μ ε γ α λ ω σ ύ ν η. Καi Μεγαλωσύνη Του είναι-άφοϋ παγκόσμιος είναι δ 'Ελληνισμός να δύναται η)ν Μεγάλη 'Ιδέα να την μεταφέρ1j εiς Συνομοσπονδίαν τών δύο κληρονόμων τοϋ Βυζαντινοϋ Κράτους, Τουρκίας καi 'Ελλάδος καi σ' ενα Βαλκανικό Σύμφωνο. Μ έ κάποια ένδόμυχη ίκανοποί η σι ένθυμοϋμαι δτι εναντι αuτf\ς τής Έθνικfjς 'Ανάγκης, εγραψα τό πρωτον μου μικρόν πόνημα ύπό τόν τίτλον «Στρατιωτικα Πνευματικα Θέματα» δπου τό άγκάλιασμα μέ την Τουρκία έλησμόνησα, στην Έθνικ!) πραγματικότητα, δτι παρέμεινα έπi 14ετίαν ύπό τόν Τουρκικόν ζυγόν- καi ή στερεα καi άπόλυτος συμμαχία μέ την Γιου γκοσλαβία ύπfjρξε τό λεπτότατον θέμα τό δποίον έπραγματεύθην άμέσως aμq. τij παραιτήσει μου τό Πάσχα τοϋ ΥΟνειρο τώρα!! Ομως, δχι καi μετα πολλα χρόνια, θάναι μια πραγματικότη ς!! Ο ί Φιλέλληνες, δ Μεγάλος Βύρων, μaς εφεραν-δπως τ ό έπέβαλλαν α ί έερταζόμεναι έπέτειοι του πολu πίσω. ΥΕκαμα ενα επιβαλλόμενο χρέος προσκυνήματος, aφοϋ κατα τό έορ ταστικό του ετους έκείνου, άρχισα γράφοντας τό βιβλίο αuτό. αν αγνώστ η ς Π ι σ τ ε ύ ω δ τ ι κ α i δ κ ά θ ε Ε λ λ η ν συμμετέχει καί μέ τ η ν δικην του σκέψι στό χ ρέος π ροσκυνήματος πρός την μνήμη των αuτό του Φ ι λ ε λ λ ή ν ω ν π ρ ό ς τ ό ν Λό ρ δ ο Β ύ ρ ω ν α, τ ό ν Ε λ λ η ν α Έθνικόν Ίεραπόστολον. Καi τώρα δικαιούμεθα να προχωρήσωμεν πρός τό σκοπό του βιβλίου αuτου, τό ίστόρημα τής «Μάχης των όλίγων». 15

14 'Ένας 1ιεαρος προσκυνητής τής δ6ξης τής Έ?.J.άδο;. «.11ές aτούς αlώvες πού κvλoiiv τοϋτες ο[ πλάκες θά μιλοiίv γιd κάποιο μεγαλείο, κι' είναι πανάρχαιο κι' lερ6, κι' είν' άγιασμένο dπ' τόv καιρό προγονικό βιβλlο..... >>. (ΚΟΣΜΑΣ 0 ΑΙτΩΛΟΣ) 16

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟποιος πιστός προσκυνηη)ς στέκεται με σεβασμό πρό τοϋ Μνημείου τοϋ 'Αγνώστου Στρατιώτου καi διαβάζει τiς ίερες πλάκες που τόν συν τροφεύουν στήν αίματηρη πορεία τοϋ νεθνους, liν είναι άπό τη γενεά των άγωνιστων τοϋ , Ο.θελά του θά σταματήσ1] στiς πλάκες- Δα φνοστέφανα καi θά ξεχωρίσιj εκείνες που άποτελοϋν τους Έθνικους φάρους που Ο.ναψαν γιά τους κληρονόμους των καi οί δικοί των άγώνες πού έλαβαν χώραν, έθελοντικά, έκτός τών όρίων τfjς 'Ελλάδος, καί είναι άγώνες αίματοδόχου γενεiiς, περίλαμπροι, δπου μόνος τους όδηγός στά ηκε τό 'Αθάνατο 'Ελληνικό Πνεϋμα, ή 'Ιδέα- 'Ελλάς. Καi οί φωτεινο ί, αίώνιοι πλέον, ίστορικοi φάροι, που είναι iερά δη μιουργήματα θυσίας αϊματος, στημένοι σε ξένα χώματα, έκφράζουν θρυ λικες στιγμές, τό «'Ελ - Άλαμέϊν», τά «Δωδεκάνησα» τό «Ρίμινι» τόν <Ρουβίκωνα» καi την «Κορέα» καi ύπενθυμίζουν πώς στόν τελευταίο aντι κειμενικό στόχο τfjς μεγάλης των θυσίας, σε χώρο 'Ιταλικό, φτερουγίζει καi θά φτερουγίζlj πάντοτε τό θείο καi τραγικό Ο.γγελμα των γενναίων : «Ώ ξείν' άγγέλλειν δελλησι δτι τijδε κείμεθα τοίς κείνων ρήμασι πειθόμε νοι». Καi ό εuλαβικός προσκυνητης aπό ηί μια μερια aτενίζει την ύπερή φανον Γαλανόλευκον να κυματίζl] έπάνω εtς τα fερά μνήματά των καί aπό την άλλη διαβάζει με ρίγη συγκινήσεως τήν έντολήν των! Πραγματική έ eνικιi &νάτασις, aντάξια τών δύο ίστορικών ΟΧΙ κατά τοϋ Φασισμοϋ καi τοϋ Ναζισμοϋ στά βορειοηπειρωτικα βουνά, στα Μακεδονικά όχυρά καi στην ό.δάμαστη καi &ξέγνο ιαστη για φορολογία αίματος Κρήτη! 'Ανάτασις που καθίσταται πιό έκπληκτική, δταν φέρη δ καθένας μας στήν σκέψι του δτι ύψώθηκαν έκτός τών όρίων τfjς 'Ελλάδος, δταν τό κορμί της ώργωναν άλύπητα με aπύθμενη βαρβαρότητα οί στυγνοi aντι πρόσωποι τοϋ Ναζισμοϋ, τοϋ Φασισμοϋ καί των διψασμένων πάντοτε δια Έλληνικό αίμα Βουλγάρων, σαν νάναι τό 'Ελληνικό αίμα ή πηγή τfjς ζωής των. Καi δίπλα σ' αύτούς ίσάξιος καi άμιλλώμενος σέ έφευρέσεις βασανιστ ηρίων, καταστροφών, βιασμών καί εγκλημάτων, δ καταραμένος Έλληνο - διεθνής κομμουνισμός! Αuτ1) ή θεϊκή κατάρα εlχε στρέψει τήν κόκκινη ρομφαία της καi σε κάθε έξωτερική γωνιά, δπου άνασυνεκροτείτο καi πάλευε ό καθαρός Ελλην για τήν έλευθέρωσι τής πατρίδος του. Καi εκεί στη Μ. 'Ανατολή, δπως εγραψα καi στό βιβλίο μου «Σαράντα χ ρόνια στρατιώτης τfjς 'Ελλάδος» μετέβαλε μέ η)ν σατανική του ύπονό μευσι- καi οuδεiς δύναται να τό άμφισβηηiσ1]- κάθε δυναμικό 'Εθνικό Κέντρο σ' ενα συνεχές τρελλοκομείο, δπου Βασιλόφρονες καi Δημοκρα τικοi ίiνοιγαν πληγες &πό τiς δποίες έξεχύνετο τό ύγιες αιμα τfjς Έλληνι κfjς φυλfjς καi οί καταραμένοι κομμουνισταi έσάρκαζον πίνοντάς το, αύ τοi πού τό δικό τους τό πούλησαν στό Σλαβισμό! 2 17

16 Τρελλοκομείον, aλληλοσυγκρουομένων πολιτικων καi μόνον συμφε ρόντων, ατομικων φιλοδοξιων καi ίδιαίτατα πάθους τ&ν αύτοκαλουμένων aκραιφνων Δημοκρατικων, οί δποίοι άφηναν την aνόητον όργήν των νά ξεσπάσ1j έπi των ίερων καi όσίων, σύμμαχοι ακόμη καi του κομμουνι σμοί\- εuτυχως οί όλιγώτεροι- διότι κατά σφάλμα aνεδαφικης σκοπιμό τητος δέν είχον χρησιμοποιηθf'j, ώς είχον κάθε δικαίωμα καi επιμόνως ζητήσει, είς τά δύο πρωτα WΟχι του WΕθνους. "Ομως είς πείσμα δλων των άθλιοτήτων καi τi'jς κομμουνιστικf'jς λύσ σης, aπό τό άπαράδεκτον τρελλοκομείον εξεπήδησαν αί Έθνικαi φλόγες των Στρατιωτικ&ν ανατάσεων ποu εσφυρηλάτησαν άνεξίτηλα τά δαφνο στέφανα του 'Αγνώστου Στρατιώτου «'Ελ - Άλαμέϊν- Δωδεκάνησα Ρίμινι- Ρουβίκων - Κορέα», μέ τά όποία fινωσαν την ίστορίαν της πολυπα θο()ς γενεiiς μας μέ την Βυζαντινην Ίστορίαν, άφου έπειτα άπό χρόνια τά τέκνα τi'jς 'Ελλάδος εβάδισαν ύπερήφανα, άπωθουντα τοuς ίδιους άντι πάλους, τόν ίδιο δρόμο μέχρι τόν Ίστορικό Ρουβίκωνα! aλλά καi μέχρι Σεούλ! Καi μόνος, άμετακίνητος, μαζί των εθνικός όδηγός-παρά τάς εναν τίον του Cινοικείους προσβολας καi μέ όλίγους Πολιτικοuς ύπερβαίνοντας τα πολιτικά πάθη- τους συνώδευσε είς τόν aγωνα των δ Έθνοπρεπης Βα σιλευς Γεώργιος δ Β' καi οί Δημητρακάκης- Βενιζέλος- Βούλγαρης- Κα νελλόπουλος, μεστοi πατριωτισμοί\, ανεξαρτήτως ώρισμένων αναποφεύ κτων λαθων καi πσλιτικf'jς τακτικής. Δι' αuτόν τον Βασιλέα, οί Πολιτικοί 'Αρχηγοί- κατά καιρους ολοι aπό κάποιου βήματος Σύμβουλοί Του- έζήτησαν Δημοψήφισμα 'Επι στροφής Του, γιατί διέπραξε τό πατριωτικόν liλμα έκλέγοντας ένα aπό αύτούς, τόν πιό κατάλληλο, για την επικίνδυνο έποχή, τον Πολιτικό Στρατιωτικό 'Ιωάννη Μεταξά καi προπαρασκεύασε τό <(Οχι», τό όποίον δταν τό σάλπισε μέ τό θείο σάλπισμα μάγεψε καi ετόνωσε δλον τον 'Ελεύ θερο κόσμο, συνεκέντρωσε γύρω του δλσ τόν 'Ελληνισμό, πλην τοϋ Σλα βοκινήτου κομμουνισμοϋ, που αύτός είδε πλέον τό δόλιο παιγνίδι του δυσκολώτατο, αν δχι χαμένο. Καi δταν πλέον δ 'Ελληνικός λαός έπεσε {)πό τό πλήγμα τοϋ Γερμανι κοϋ όδοστρωτi'jρος, δ αλησμόνητος έκείνος Βασιλευς αλλάζοντας σαλ πιγκτη- άφου ό πρ&τος επεσε έπi τοϋ πεδίου τi'jς μάχης- έκάλεσε «οσους πιστους καi δυνατους» νά συνεχίσουν τόν aγωνα έκτός τ&ν όρίων τf'jς κατακτηθείσης πατρίδος, στη Μ. 'Ανατολή, δπου ή καλη Μοίρα τους επεφύλαξε ώς Στρατιωτικό 'Αρχηγό, τον μεγάλο φιλέλληνα, κατά κληρο νομίαν έγγονον τοϋ 'Αρχιστρατήγου Τζώρτζ κατά τοός aγωνας τοϋ 1821, aξέχαστον καi διακεκριμένον Άρχιστράτηγον Β. PAGET είς τόν δποίον όφείλεται βαθυτάτη εύγνωμοσύνη του 'Ελληνικοί\ Λαοί\. Διότι ούτος aδια φορων πρός παντοίας πιέσεις- μετά τά καταραμένα διαλυτικά κομμουνι στικά κινήματα- &.γνο&ν την Κυβερνητικην έντολήν του νά μη ύπολογίζ1j πλέον είς τους aδιαφορουντας διά την ελευθερίαν τi'jς πατρίδος των "Ελλη νας (άδικος τρανη κατηγορία, ή όποία έπρεπε νά περιορισθij μόνον είς τους παναθλίους κομμουνιστάς), εξώπλισε καi πάλιν Έλληνικάς δυνάμεις διά την συνέχισιν του aγωνος είς την 'Ιταλίαν καi διά τήν τι μην των δπλων μας. "Ομως πρέπει νά παρακολουθήσωμεν aπό την άρχη τό δρiiμα, τό έγ κλημα, την κομμουνιστικήν επιτυχίαν κατά την θανάσιμον πάλην στη Μ. 'Ανατολή, των 'Ελλήνων που διέφευγον μέ την ψυχη στά δόντια, έγκ:α18

17 ταλείποντες δ,τι αγαπημένο ειχον στή Θεία Π ρ όνοια κατα τών Έλληνο σλάβων, πού μόνον σκοπό τους έταξαν να διαλύσουν έκεί κάτω κάθε 'Ελλη νικό τμfjμα, γιατί μέ τήν έπιστροφή του νικηφόρο, στην Πατρίδα, θα fιμπό διζε τον δόλιο σκοπό τους, να σύρουν δηλαδή την 'Ελλάδα στον Σοβιετικό παράδεισο, του ό πο ου Ι έθεσαν έαυτους φανατισμένους δούλους. 'Α ν α τ ά σ ε ι ς κ α i α θ λ ι ό τ η τ έ ς μ α ς. "Οσοι έζησαν τα γεγονότα τfjς Μ. Άνατολfjς δέν θα βροϋν άλλη λέξι, για να χαρακτηρίσουν την κατάστασι τη Μ. 'Ανατολή, aπό ένα «Μ ε γ ά λ ο τ ρ ε λ λ ο κ ο μ ε ί Ο». Καi έγλύτωσαν aπό τό Τρελλοκομείον δσοι έπίστευαν βαθια στήν Παναγία κα i τή βοήθειά Της. Κανείς δέν γνωρίζει τί ηθελε καi μόνον οί κομμουνισταi γνώριζαν καλα τ ί ήθελαν, ένεργουντες μέ σατανικότητα. Για να μπορέση δ αναγνώστης να άντιληφθij καλύτερα τό δράμα τfjς Μ. Άνατολfjς καi τα τραγικα γεγονότα, ειναι ανάγκη να κατατοπισθ ij, μέ τους σκοπούς, τας επιδιώξεις καi τας πολιτικάς, πολιτειακας καi κοι νωνικας πεποιθήσεις τοϋ aνθρωπίνου ύλικοϋ που κατέφυγε εiς τήν Μ. 'Ανα τολην aπό την 'Ελλάδα (aξιωματικοί, όπλίται, iδιώται) καθ ιi>ς καi μέ την πολιτικήν τήν όποίαν έτήρουν αί τότε ένδιαφερόμεναι Μεγάλαι Σύμμαχοι Δυνάμεις, <Ίφ ' ένός μέν έναντι του γενικωτέρου πολεμικοϋ σκοποϋ, δηλαδή τfjς συντριβής του ΥΑξονος καi aφ' έτέρου έναντι τfjς 'Ελλάδος ώς συμ μάχου κατα τον πόλεμον καi ώς στρατηγικοϋ χώρου, ενδιαφέροντος ενα έκαστον τών Μεγάλων Συμμάχων ('Αμερική - 'Αγγλία - Ρωσία) μετα τό νικηφόρον τέρμα τοϋ πολέμου κατα του Αξονος. τα γεγονότα τi'jς Μ. Άνατολfjς έγιναν aντικείμενον έκμεταλλεύσεως είς τους μεταπελευθερωτικοuς aγώνας τοϋ πολιτικου στίβου. 'Αποτέλεσμα τfjς συρροfjς τών γραφέντων καi iδί λεχθέντων δι' αυτα τα γεγονότα άπό Έλληνικfjς πλευράς, ήτο να σχηματισθij είς τους aγνοοϋντας τα γεγονότα, μια aπατηλη άντiληψις είς τοιοϋτον βαθμόν, &στε οί κατηγορούμενοι να μεταβληθοϋν εiς κατηγόρους καi οί νικηταi είς κατηγορουμένους. Ετσι έσχηματίσθη μία συγκεχυμένη καi θολη είκ iι>ν τfjς δράσεως πολιτικών καi στρατιωτικών, έίκ ιi>ν ή όποία δέν ειχε καμμίαν σχέσιν μέ τήν πραγματικότητα. Άλλα aς aφήσωμεν, στή διαδρομη τοϋ ίστορήματος, την aναγραφη των ύπονομευτικών αθλιοτήτων καi aς δώσωμεν τό προβάδισμα στήν έναρξι τών ανατάσεων. Σ τ η ν π ε λ ω ρ ί α λ α μ π ά δ α τ ώ ν Ν ε ο σ σ ώ ν Ε υ ε λ π ί δ ω ν π ο υ ύ π fj ρ ξ ε ά σ β ε σ τ η καi ή όποία μετεφέρθη νικηφόρος καi φωτεινη aπό τα διαφυγόντα τέκνα, έκτός τών όρίων τfjς 'Ελλάδος, μέ αναπεπταμένα τα Έλληνικα Σύμβολα, έκεί ποu τά ώδήγη σαν οί Μεγάλοι "Ελληνες ΆΗγέται : στiς 'Ινδίες-στήν Τύνιδα-στο Ρου βίκωνα, στην Κορέα. ΥΑς τά προσέξουν οί εύτυχείς κλη ρονόμοι τfjς γενεάς τών aξίων τfjς πατρίδος. Υ 19

18 «Μαύρ' εlν' ή νύχτα στά βουνά, στοi>ς βράχους πέφτει χιόνι. Στά ίiγρια, στά σκοτεινά, σtiς τραχιές πέtρες, σtά στενά, ό "Ελλην ξεσπαθώνει, ξεσπαθώνει. Στό δεξί χέρι του γυμνό βαστq. aστροπελέκι Παλάτι i:χει τό βουνό καi σκέπασμα tόν ούρανό κι' tλπίδα τό τουφέκι. Φεύγουν οι τύραννοι χλωμοί τό μαϋρο του μαχαίρι. Mt Ιδρώτα βρέχει τό ψωμi ξέρει νά ζήστι μέ τιμή, καί ν' άποθάνη ξέρει». Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Η ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941 Ό ΝικηηΊς Στρατός μας τi'jς 'Αλβανίας καi τών όχυρών έχει δώσει δλο του τό φώς στόν πανικόβλητο έλεύθερο κόσμο καi έσβησε. Ομως ή άθάνατη έποποιία θά εχη καt τήν συνέχειά της. Ό Βασιλεύς μέ τήν Κυβέρνησιν έχουν άναχωρήσει στήν Κρήτη γιά νά συνεχίσουν άπό ηίν τελευταία αύτή γωνιά τi'jς 'Ελληνικής γi'jς τήν άντίστασιν του Εθνους κατά του έχθρου. Έλάχισται είναι αί δυνάμεις, Συμμαχικαί καi Έλληνικαί, που βρί σκονται έκεί γιά τήν άμυνα τi'jς Νήσου. Θά μποροϋσε έγκαίρως νά μεταφερθi'j έιcεί ή Μεραρχία τών Κρητών. Μά αύτό δέν έγινε. Τό Β' Σώμα Στρατοϋ-τοu όποίου είχα τήν τιμήν νά είμαι δ 'Επιτελάρχης του κατά τάς ήμέρας τοϋ Γολγοθίi του-τό έζήτησε έπιμόνως. 0[ Κρητικοί πονοϋσαν καi φώναζαν : στήν Κρήτη!! στήν Κρήτη. Ομως δέν άπεστάλησαν. Γιατί άρα γε; Άλλά αύτό άποτελεί ενα άλλο πρόβλημα πρός λύσιν καi iiς τό άφήσωμεν στην κρίσι τοϋ μέλλοντος 'Ιστο ρικοί>. 'Οπωσδήποτε α[ έκεί Δυνάμεις δέν θά μείνουν μόναι των. Πολλοi θά σπεύσουν-δσοι τό κατορθώνουν-γι&. νά ένισχύσουν τήν φρουρά τους. 21

19 Καί έκεί, σ:tό Νησί τής Κρήτης θά γραφi] ό άθάνατος έπίλογος τής άθανάτου έποποιίας! 'Υπάρχει εlς 'Αθήνας μία ίερη γωνιά, ενας 'Εθνικός χώρος, δ δποίος εύρίσκεται έν άναταραχi]. Εύρίσκεται σέ 'Εθνικό παρα λήρημα! Πρίν η έγκατασταθή ή Στρατιωτική Κυβέρνησις τοϋ Μετώπου, πρίν η ή Γερμανικη μπότα <iκουσθή σάν πένθιμη καμπάνα στούς δρόμους τής 'Αθήνας, στό Κέντρον τών 'Αθηνών, στό Πεδίον τοϋ Αρεως, στην Έθνικη 'Εκκλησία, στη Στρατιωτικη Σχολή Εύελπίδων, άναψε να μεγάλο, ενα πανύψηλο φώς. Τό άναψαν oi νεοσσοί -Εuέλπιδες, άψηφοϋντες καί περιφρονοϋντες κάθε άντίθετη διαταγή, καί ώδήγησαν μέ τό φώς τους, πρίν η τό σκοτάδι τής σκλαβιάς άπλωθij στήν τόσο φωτεινή 'Ελλάδα, δλους έκείνους, δλα τά τέκνα της, πού κατάβαθα στήν ψυχή τους κράτησαν, άμέσως μέ τό πέρασμα τοϋ κατακτητικοϋ όδοστρωτηρος, την άπόφασί τους νά τόν σταματήσουν καί νά τόν κάμουν νά άναστραφij πρός την βάσι του, άπό τήν όποίαν έξώρ μησεν καταστρέφων καί σπεiρων τόν όλεθρο καi την aπελπισία. Αuτοί οί νεοσσοί Εuέλπιδες μέ τήν άπόφασί τους, έφώτισαν τούς δρό μους πρός τά βουνά, πρός την Μ. 'Ανατολή, πρός την Έθνικη Άντίστασι. ΕΙναι γ ραμμένοι στή Στ ρ α τ ι ω τ ι κ ή Σ χ ο λ η ώς «Τ ά ξ ι ς τ ο υ 1943». Ομως στήν 'Ιστορία μας την Στρατιωτική, στην 'Ιστορία τής 'Ελλά δος, ειναι γραμμένη ώς ή Μοναδική!. Γιατί : Πολλές τάξεις διεμόρφωσε ή Στρατιωτικη Σχολη Ευελπίδων. Πέρασαν πλείστοι δσοι aπό τό 'Εθνικό αύτό Τέμενος καi εδωσαν έκατόμβας θυσιών καί προβαδίζοντος αίματος! Καί Ήγέται έκ ταύτης ύπήρξαν Πανάξιοι της Πατρίδος μας έπωμι σθέντες τρομακτικό.ς εuθύνας. Ήσαν δ καθένας τους όδηγός καi έντολο δόχος διαχειριστης αίματος! σμως καμμία τάξις δέν ηuλογήθη μέ την συνολικήν της Έθνικην έξέγερσιν, ό.νάτασιν καί προσφορaν πρός θυσίαν aπό την φωλεάν της! Μ έ έπανάστασιν κατά της άπαραδέκτου, γιά τήν φλογισμένη ψυχή τους, διαταγής τών προϊσταμένων των. Καί ή διαταγή τής Διοικήσεως : «Ή Σχολ1) Εύελπίδων παραμένουσα εiς 'Αθήνας θά έκτελi] άστυνομικά καθήκοντα». Ομως τέτοια διαταγη ειναι καί άντίθετος πρός την Ίστορικη παράδοσι έτών της Σχολής. Άλλό. Ciς γυρίσωμεν σ' έκείνη την εuλογημένη &ρα καί iiς ζήσωμεν, δ,τι έδημιούργησαν οί νεοσσοί. Τά όνόματά των τά άναγράφω μέ θαυμασμό-καθώς καi τά όνόματα τών άνταξίων νεαρών δδηγών των-εlς τό τέλος τοϋ κεφαλαίου τούτου γιά νά άποτελέσουν κτfίμα τοϋ μέλλοντος Ίστορικοϋ. Λυποϋμαι πού παρ' δλας τό.ς προσπαθείας μου-<iφοϋ ε1δικαί συνθηκαι πολιτικi'jς άναταραχής δέν μου άφήκαν την δυνατότητα ώς ΑfΓ.Ε. Στρατοu, δέν κατώρθωσα νά πείσω τούς έκάστοτε άρμοδίους Διοικητάς τής Στρατιω τικής Σχολής Εuελπίδων, γενναίους πολεμιστάς, δτι επρεπε νά iστορήσωσι, διό. τό Μουσείον της Σχολης, μίαν καλλιτεχνικήν εiκόνα της 'Ιστορικής ή ρωϊκής έξόδου των.. 22

20 Άλλά aς άρχίσωμεν τό 'Ιστορικόν δρομολόγιόν των : Τήν 8ην ώραν τf)ς 29 'Ο κτωβρίου του 1940 κατετάγησαv 320 τέκνα τf)ς 'Ελλάδος, σφραγισμένα άπό κείνη τήν στιγμή μέ την σφραγίδα τf)ς 'Ιστορίας. Ή ήλικία των έτών. Β Αμα τij κηρύξει τοϊj πολέμου ή τάξις τών &ετών, ή τάξις τοϋ 1940! ή διοικοϋσα τάξις της Σχολης Εύελπίδων, ειχε ήδη πετάξει είς την πρώτην γραμμην καί έβαψε μέ τό πολύτιμο αιμα της τά πολυματωμένα βουνά της Β. 'Ηπείρου. Σέ λίγες ήμέρες &κολουθεί καί ή iσαξία ΙΙ τάξις. Παραμένουν οί νεοσσοί. Τους δίδεται μία άδεια. Άλλά ή νικηφόρος πορεία τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων έπιτρέπει την συνέχισιν τf)ς έκπαιδεύσεως των. την 24ην Νοεμβρίου του 1940 &νακαλοϋνται ε!ς ηίν Σχολήν. Καί aπό 25 Νοεμβρίου μέχρι 5 'Απριλίου ή Σχολη μεταβάλλεται σέ έκπαιδευτική Κυψέλη. Οί νεοσσοί έτοιμάζονται διά την Ίστορικην έξόρμησίν των. Κατά τόν 'Απρίλιον τοϋ 1941 ειναι ίσάριθμοι μέ τους 300 τ&ν Θερμοπυλών. ΕΙναι δύο 'Ιεροί Λόχοι μέ την πνοην τών 'Ιερολοχιτών τοϋ Δραγατσανίου καί μέ &πόφασιν Μεσολογγιτών τf)ς Ίερfiς 'Εξόδου. Τό προμετωπικόν έμβλημα της Σχολης έντολή, προσευχή, ψαλμός παντός εισερχομένου : «ΕΙς οίωνός άριστος aμύνεσθαι περί πάτρης». Καί τό χάραζαν οί νεοσσοί μέ πύρινη Έθνικη σφραγίδα στη ψυχή τους, ψυχή που μιλοϋσε μέ τό Θείον! Πόσο ώραία! Πόσο μεγάλη! Τους ειχε άναστατώσει ή έπιθυμία να εύρεθουν στό πεδίον τfjς μάχηc. Ή &παισίου κρότου Γερμανικη μπότα πλησίαζε! τα ίiρματά των που κατα κάποιον τρόπον έξευτελίσθησαν στα Μακεδονικα 'Οχυρά, ειχον. άρχίσει άγώνα ταχύτητος για να φθάσουν στόν ίερώτερον χώρον της Οίκουμένης, την Άκρόπολιν τών θεών, την aιφόπολιν που φύλαξαν κατά καιρούς έναντiον βαρβάρων στιφών είς τοuς αίώνας της 'Ιστορίας, γίγαντες, να φθάσουν, να φθάσουν ιcαi να την βεβηλώσουν μέ τόν αγκυλωτό σταυρό, σάν να διησθάνοντο δτι μια ήμέρα όπωσδήποτε θά κατέβαινε κατησχυμένη άποκομίζουσα μαζί της την άποκρουστικη επαρσί της! Στην Πρωτεύουσα ή διοικητικη συνοχη έπαυσε ύφισταμένη. Οί κομμουνισταί έκαμαν &μέσως την έγκληματικην έμφάνισίν των-μέ τό γνώριμον καi άπαίσιον σημα των τοϋ fεροσύλου καi του σκυλεύοντας τό άσπαίρον &κόμη σώμα της 'Ελλάδος, σ' ενα άγώνα των ποιός να λεηλατήσιj τά περισσότερα-άφοϋ ειχον ύπονομεύσει δπου καί δσο μποροϋσαν τό &θάνατον επος του Σ' ενα μεγάλο μέρος, ύπευθύνων καί μή, ίiρχισε νά άναφαίνεται τό : «Ό σφζων έαυτόν σωθήτω». Σωθήτω δια συναθροίσεως &γαθών!! Πόσος άλήθεια aποκρουστικός έγωϊσμός, εύτυχώς τών όλιγωτέρων, πόση μυωπία! Στην πλατεία τοϋ 'Ηρώου τfjς Σχολης Εύελπίδων, στόν 'Ιερόν αύτόν χώρον, μία μεγάλη Έθνικη μυσταγωγία, μέ 'Εθνικούς καλλιφώνους ψάλτας τούς 300 νεοσσούς!! Διοικητής ιcαί ύποδιοιιcητης άπόντες!! ένώ άνεμένοντο ώς 'Αρχιερείς. Ό Καθηγητης τi'jς Πολεμικi'jς τέχνης, θέσει καί διδασκαλί έπιφορτισμένος μέ τό προβάδισμα τi'jς ίεροτελεστίας, ήρνήθη έαυτόν! 23

21 Καθηγητικόν καί Διοικητικόν προσωπικόν είς πλήρη σύγχυσιν καί άστάθειαν σκέψεων καί άποφάσεων. Έκαλύπτοντο άπό άνωτέρας διαταγας <:iπαντες καi οί κανονισμοί εφηρμόσθησαν κατα γράμμα! Πειθαρχία πρός τας διαταγaς των προϊσταμένων! Πόση παρερμηνεία η;ς οοσίας των κανονισμών. Πόση λησμοσύνη τοϋ Ίεροϋ εμβλήματος τοϋ προπατορικοϋ καi ντολης της Σχολής «Είς οίωνός άριστος άμύνεσθαι περί Πάτρης». Στη Γερμανικη έπίθεσι κατα της πατρίδος μας, οί νεοσσοί ταράσσονται καi aρχίζουν τας Έθνικας έκδηλώσεις των για συμμετοχη στον κατα των Γερμανών άγώνα. Ή πρώτη σκέψις των να τρέξουν στας Θερμοπύλας καi έκεί να αναστήσουν καi πάλιν τό δλοκαύτωμα των 300 καί τοϋ Λεωνίδα. Μα δυστυχώς χωρίς Λεωνίδα!! "Ομως 1) ραγδαία έξέλιξις των γεγονότων δέν επιτρέπει την ύλοποtησιν τοιαύτης άποφάσεως. Τό διάγγελμα τοϋ Βασιλέως άναχωροϋντος είς Κρήτην πρός συνέχισιν τοϋ πολέμου, τους ήλεκτρίζει, τους σημειώνει τήν ίστορικην πορείαν των. ΕΙχον οί ίδιοι δπλισθή καί περιβληθη μέ την στολην έκστρατείας.καi ό δπλισμός των; Μάουζερ παλαιοϋ τύπου!! Πυρομαχικά; 50 φυσίγγια κατα Εϋελπιν. 'Οπλοπολυβόλα 8 ύποδ. 1915, χειροβομβίδες 200 και ενα πολυβόλον!! ΕΙναι έκπληκτικόν πώς ό τότε Διοικητής της Σχολής μέ πειθαρχικήν ό.ντίληψιν καθήκοντος δέν άντελήφθη, δέν ένεστερνίσθη τόν παλμόν των, δέν tjκουσε την ούρανίως γλυκείαν χορωδίαν των ξεπεταμένων νεοσσό'>ν; η επνιξε τα ίσaξια αισθήματά του δια να πειθαρχήσ1j είς τήν άνωτέραν διαταγήν; Αοτό πιστεύω. Καi έπιμένει να έκτελεσθi] ή διαταγή περί διαθέσεώς των δια την τήρησι ν της τάξεως. Καί προκαλεί την ayανάκτησίν των. Καί ή άπάντησις δια Εuέλπιδος άρχικό'>ς «'Αρνοϋμαι την εκτέλεσιν τi'jς διαταγfjς αuτi'jς καi τήν παράδοσιν ε!ς τους Γερμανους» καί έπαναληφθείσα έν ένί στόματι ύφ' δλων τών Εύελπίδων προοκάλεσε την ανόητον διαταγην τfjς προφυλακίσεώς του!! άνεκτtλεστο; λόγφ συνολιιcης αντιστάσεως. Οί δροι άντιστρέφονται ιcαί ό Διοικητης μετά τοϋ έκτελεστοϋ τών διαταγό'>ν του Λοχαγοϋ τίθενται όπό κράτησιν. Οί Εuέλπιδες εγκατέστησαν φυλάκια εiς τά έπίιcαιρα σημεία τi'jς Σχολ i'jς προς aμυνάν των κατα της τυχόν έκ τών εξωθεν έπιχειρουμένης ένεργείας ύπό της Α.Σ.Δ.Α., ένφ οί λοιποί ίiδοντες πατριωτικα άσματα εσπευσαν εiς τοuς θαλάμους των, προητοίμασαν γυλιους καi όπλισμόν καί μέ ταχύτητα καταπληκτικήν καi μέ πλήρη πολεμικην έξάρτυσιν i;ξήρχοντο ακολούθως είς τό προαύλιον τi'jς Σχολής. Ταυτοχρόνως δμάς ι:br./.ισμένων Εύελπίδων κατήλθε ν ύπό άνθ fγόν εlς την Λεωφόρον 'Αλεξάνδρας καί έπιτάσσουσα διερχόμενα λεωφορεία τά ώδήγει είς το προαύλιον της Σχολi'jς. Ό έπικρατών μεταξύ τών Εύελπίδων ένθουσιασμός ήτο άπερίγραπτος ΥΕχοντες ούτοι έπίγνωσιν της ίστορικης άποφάσεώς των δια τήν αποστολήν αοτοθυσίας ην αοθορμήτως η ακριβέστερον επαναστατικώς έπωμίζοντο άπό της στιγμής έκείνης, ητις εσωζε την τιμην της Σχολης των, liν καi 24

22 γνωρίζοντες τοuς κινδύνους τfjς περιπετείας καi τας στερήσεις αϊτινες τοuς άνέμενον κατα τήν πορείαν των μέσφ Πελοποννήσου καi έν συνεχείq. δια θαλάσσης μέχρι Κρήτης, i]σθάνοντο έν τούτοις ύπερήφανοι καi πλήρεις αύτοπεποιθήσεως, πιστεύοντες έαυτοuς ίκανοuς καi ώρίμους δια μίαν τοιαύτην ό.ποστολήν. Οuδεiς i]δύνατο να μεταπείσ1j τοuς ΕUέλπιδας να μεταβάλουν γνώμην καi παραμείνουν ε!ς 'Αθήνας. Οτε δέ περi τήν 21ην <fιραν i:φθασεν εiς τήν Σχολτ']ν δ τότε έπιτελάρχης τfjς Α.Σ.Δ.Α., εντεταλμένος ύπό του στρατηγοί) Καβράκου να ματαιώσ1j δια τfjς πειθοϋς - διότι βία ήτο ό.δύνατον ν' ό.σκηθi] κατα των Εuελπίδων- τήν aναχώρησίν των είς Κρήτην, ούτος έζ1ίτησε να όμιλήσ1j πρός τοuς Εύέλπιδας. Πράγματι έπi cφκετfιν &ραν προσεπάθει δι' όμιλίας σχοινοτενοuς νό. τοuς δώσ1j τtίν είκόνα του όλέθρου πρός τόν όποιον έφέροντο ιϊπαντες μέ τήν άκρως παρακεκινδυνευμένην εκείνην aπόφασίν των. «Ή ίσχύς, τοuς είπε, τοu εχθροu είναι κολοσσιαία. Ή έξόντωσις τοu μεγαλυτέρου μέρους της Σχολής ύπό της έχθρικi'jς αεροπορίας καθ' όδόν εiς ττ']ν ξηραν Θα είναι μοιραία. Άλλα καi δ καταποντισμός των ύπολοίπων δσοι τυχόν φθάσουν εiς τό. παρό.λια καi θό. πειραθοuν νό. διαπλεύσουν τό Κρητικόν πέλαγος, θό. πρέπει νό. θεωρfiται πλέον η βέβαιος». Αί aπαντήσεις των Εuελπίδων ήσαν στερεότυποι: «Είμεθα ετοιμοι διό. κάθε θυσίαν χάριν ηϊ ς πατρίδος μας». Ή ψυχη καi τό πνεuμα του Εuέλπιδος, άφυπνίσθη εiς τόν όμιλητήν συνταγματάρχη ν Εύελπι ν καi αύτόν, δστις πλήρης ενθουσιασμοί) συνεχάρη τοuς νεαροuς Εuέλπιδας διό. ττ']ν ύπέροχον ψυχήν των καi συγκεκινημένος μέχρι δακρύων έκ τfjς διαπιστωθείσης άμετακλήτου aποφάσεως αύτοθυσίας των, ύπεσχέθη να ζητήσ1j aπό τόν στρατηγόν Α.Σ.Δ.Α. τήν εuχήν καi συμπαράστασiν του διό. τήν aναχώρησίν των είς Κρήτην. Συνοδευόμενος ύπό του άξιωματικοu έπιτηρητοu μετέβη εiς τό τηλέφωνον του γραφείου ιlξιωματικοu ύπηρεσίας καi έπεκοινώνησε μετά του Α.Σ.Δ.Α. Ό Συνταγματάρχης έθλίβη διότι έκ τοϋ έτέρου ό.κουστικοu εϋρισκεν ό.μετάπειστον τόν στρατηγόν νά δώσ1j συγκατάθεσιν αναχωρήσεως της Σχολής είς Κρήτην. Ό αείμνηστος Στρατηγός Καβράκος έζήτησε aπό τόν έπιτελάpχην του τόν aξιωματικόν έπιτηρητfιν είς τό τηλέφωνον καi τοϋ συνέστησε νό. έκτελέσ1j aμέσως ττ']ν προγενεστέραν διαταγήν του καi να καθήσ1] ή Σχολή «ε!ς ττ']ν θέσιν της>>. Ή aπάντησις του aξ/κοϋ έπιτηρητοu έρμηνεύουσα τήν γνώμην καi τό ψυχικόν σθένος των Εuελπίδων δλων ώς καi των aξιωματικων των, ήτο: Στρατηγέ: Ούδεiς δύναται νi.ι.. διατάξό τfιν Σχολτ']ν Ευελπίδων νά παραδοθi] ε!ς τοuς Γερμανούς». ('Αναφέρεται αϋτη καi ύπό του συνταγματάρχου έ.ά. κ. Δ. Σούλη είς τό βιβλίον του : «Τό κοσμοϊστορικόν ΟΧΙ τi'jς αίωνίας 'Ελλάδος» σελ. 97) την στιγμτ']ν έκείνην παρενέβη εiς τό ακουστικόν δ συνταγματάρχης επιτελάρχης λέγων πρός τόν στρατηγόν: «ΕΙναι άδύνατον νό. καταπνίξlj κανείς ττ']ν έκδήλωσιν τοu πατριωτισμοί) των Εύελπίδων, διότι περi αuτου πρόκειται καi ouχi περί aπειθαρχίας ώς μiiς είπαν άλλοι». 25

23 Τότε ό συνταγματάρχης κατi'jλθεν τήν κλίμακα, ηuχήθη εiς τοuς ΕUέλ πιδας κ α λ η ν τ ύ χ η ν καi άνέθεσε τήν διοίκησιν τi'jς Σχολi'jς άπο τi'jς στιγμi'jς έκ:είνης, έντολij Α.Σ.Δ.Α., ε{ς τον ύπολοχαγον Λυγιδάκ:ην Ν. Προ της έπιβιβάσεως των Ευελπίδων έπi των αναμενόντων έντος τοϋ προαυλίου αύτοκινήτων, δ Εύελπις Γ. Τσακαλώτος (είμεθα ύπερήφανοι δι' αυτόν) εσπευσε καί παρέλαβε τήν Σημαίαν έκ: των Γραφείων Διοικήσεως, συνοδευόμενος ύπο των Ευελπίδων Παγουρτζi'j καί Μακρi'j καί τήν μετέ φερον εις τον χώρον συγκεντρώσεώς των. Ή Σημαία τi'jς Σχολi'jς άφοϋ έχαι ρετίσθη ύπο τών κατα λόχους καi διμοιρίας συντεταγμένων Εύελπίδων εκ:λινεν εύλαβικ:α προ τοϋ 'Ηρώου των ύπέρ τi'jς Πατρίδος πεσόντων αξιω ματικών, εiς το δποίον άναγράφεται «Τεθνάμεναι γαρ ένi προμάχοισι, πε σόντα ι'iνδρα άγαθον περί 1] Πατρίδι μαρνάμενον». ΤΗτο ενδειξις τοϋ δτι ή ψυχη των ζώντων Εuελπίδων είκονιζομένη είς τας iδίας πτυχας τi'jς κυα νολεύκου ύπέσχετο εις την ψυχην των &θανάτων ην έσυμβόλιζεν ή μαρμα ρίνη στήλη τοϋ ή ρώου, δτι το παράδειγμα αύτών των ένδόξων νεκρών ih μ ν υ ο ν ν' ακολουθήσουν καί οί νεαροί βλαστοί τi'jς Σχολi'jς τοϋ 1941, ένφ ή σιωπη τi'jς στιγμi'jς έκ μέρους των ώς αγαλμάτων άκινητούντων Ευελ πίδων δέν έπεσφράγιζεν άπλώς τήν ίερότητα τi'jς στιγμi'jς αλλα καί διεβε βαίωνε τήν περικοπην τοϋ ίεροu των δρκου: «. ο γ π ε ρ α σ π ί ζ ω μ ε π ί σ τ ι ν κ: α ί α φ ο σ ί ω σ ι ν τ α ς σ η μ α ί α ς, ν α μ η τ α ς έ γ κ α τ α λ ε ί π ω, μ η δ ε ν α ά π ο χ ω ρ ί ζ ω μ α ι π ο τ έ α π' α υ τ ω ν». οο Οί Εύέλπιδες - νεοσσοί, ήσαν πλέον πανέτοιμοι, ε{χον έξασφαλίσει δι' έπιτάξεως καi δι' εuφυοuς τηλεφωνήματος προς τον Έρυθρον Σταυρόν περί αναγκαίων αυτοκινήτων, τα άπαιτούμενα τοιαuτα. Καi την 23ην ώραν της 23ης 'Απριλίου ήσαν ετοιμοι πρός έκκίνησιν. Εuτυχώς τους παρέστεκον είς την ώραίαν έξόρμησίν των καi οί συνο μήλικοί των σχεδόν 'Αξιωματικοί Διμοιρίται των 'Ανfγοi (πρώην Εύέλπι δες 111). Πανταζόπουλος Γεώργιος Παπαθανασίου Άχιλ. Κρασσaς Κων. Μπαϊρακτάρης Βασίλ. Τσιριμώκος Άντ. κ α i ο ί β ο η θ ο ί τ ω ν Ε ύ έ λ π ι δ ε ς 11. 'Αργυριάδης 'Ιωακείμ Βιαίττος Άνδρ. Διαμαντης Πέτρος Καραμπάτης Ίω. Κούτσιος Δημ. Μόραλης Γεωργ. Μπουζi'jς Π. Πολυκαλaς Γερ. Πιπέρης Μιχ. Πατεράκης 'Ελ. Πιπέρος Στυλ. Εlς τούτους προσετέθησαν ό Έφ. έκ Μον. Λοχαγός Πεζ. Δανίκας Θεμ., δ όπολ. Μηχ. Λυγιδάκης Νικ., δ δποίος τούς συμπαρίστατο μέ δλην τήν 26

24 φλογερην ψυχήν του, ό ύπiατρος Φατσέας 'Απ., ό Άν/γός Διαχ. Κουμαν δράκης Άντ. ό Έπιλοχiας Καραγιάννης καί ή νοσοκόμος της Σχολής Μαγδαληνη Σπυρίδωνος. Καί την &ραν της 24ης 'Απριλίου ι'iρχισε τό ξεκίνημά των για την 'Αθανασία! Συνολικη ίστορικη τιμή! Διότι ώς σύνολον ένήργησαν, ένέργεια που ήτο ή συνισταμένη δλων. Τό ίδιον πνεϋμα καί ψυχή. Καί ή Σημαία τής Σχολής ήτο τό σύμβολον της συνοχής των. Τό σύνολον αuτό τό όποίο ν άπετέλεσε την τάξιν τοϋ I 943, θα συνεχισθij μέχρι την &ραν έκείνη που στην Κρήτη ενας άλλος που ώρίσθη Διοικητής των θα δώσιj τό παράγγελμα «Τ ο υ ς ζ υ γ ο υ ς λ ύ σ α τ ε». τι περίεργο; καί aπαράδεκτος συμπεριφορά τών δύο Διοικητών! Ό ενας aρνείται να μπij στην 'Ιστορία μαζί των. Ό άλλος τους έγκαταλείπει μέ ενα άποκρουστικό παράγγελμα. 'Εκεί τό σύνολον σταματa καi τα μέλη του θά πάρουν τό καθένα τό δικό του δρόμο, δμως χωρίς νά λησμονήσουν δτι άνήκουν στην ευλογημένη τάξι του 1943 καi δτι ό καθένας όφείλει παντου καί πάντοτε νά άντιπροσω πεύιj τό πνευμα της 24 'Απριλίου 194 1, ήμέραν τής έξορμήσεώ; των. Άλλά aς παρακολουθήσωμε τό ίστορικό δρομολόγιόν των: «Χιλιομόδι Νεμέα. Αργος - Άχλαδόκαμπος καί τό πρωί τη; 25ης 'Απριλίου I 94\ στ ή ν Τρίπολι». Τά aπαίσια Στούκας δέν τους έπτόησαν. Καμμία δυσχέρεια. Κανένα έμπόδιον δέν έμεiωσε τόν Μαραθώνιον δρόμον πρός τό πεδίον μάχης. Πρός την θυσίαν. 'Εκεί, στήν Τρiπολι, κάποιος που παρίστανε τόν Φρούραρχο καi δέν διε κρίθη ποτέ γιά ψυχικά προσόντα ένόμισε δτι μποροϋσε νά σταματήσιj τήν ίστορικήν πορείαν των. Ένόμισε δτι μιό. διμοιρία τόν εφθανε γιά τό στα μάτημα αύτό. Πρό τής θελήσεώς των, ή διμοιρία έστράφη πρός τό. όπίσω. Στό δρόμο του προσέτρεξε έκ του Νοσοκομείου Τριπόλεως ό νοση λευόμενος τραυματίας Ύπολ. Πεζ. Ευθυμιόπουλοι; Ήλ. καί άναλαμβάvει την διοίκησιν του \ ου Λόχου. 'Από τόν Φρούραρχο Τριπόλεως καμμία κατα νόησις. Οϋτε κaν έφοδιασμός μέ βενζίνη!! Καί ή πορεία των συνεχίζεται πρός Σπάρτην καί Γύθειον. Καi σέ ενα χωριό τά Ταραψά, δπου εφθασαν τά ξημερώματα, ενιωσαν κάποια ζεστασιά που δέν εύρηκαν στόν Φρούραρχο Τριπόλεως! 'Εκεί ενας γέρων άσφαλώς παλαιός πολεμιστης συνοδευόμενος ύπό γυναικών τους εφερε κρέας, κρασί, ψωμί, τυρί, πορτοκάλια. Σύνολον τούτων, ή ζωντανιί άγάπη έκδηλουμένη μέ την συμπαράστασι τοϋ χωριοϋ. Τό πρωί εφθασαν είς τό Γύθειον καί τήν 23ην ίι'ιραν έπεβιβάσθησαν έπί μικρών πλοιαρίων καi επει τα άπό άρκετήν 'Οδύσσειαν τό πρωί της 28ης 'Απριλίου συνεκεντρώθησαν είς την Άγίαν Πελαγίαν Κυθήρων. Καί τό βράδυ ξεκίνησαν διά τόν Έθνικόν των Φάρο. Τό πρωί τής 29ης 'Απριλίου i:φθασαν είς τό Καλυμπάρι - του Νομου Χανίων καi έγκατεστά θησαν πέριξ της Ίερaς Μονής Γωνιaς. 'Εκεί εύλογεί την σημαίαν των, τους εύλογεί δ ύπέροχος 'Επίσκοπος η;ς 'Επαρχίας κ.κ. Εύδόκιμος (τέως Στρατιωτικός 'Ιερεύς, λοχαγός Συγκε λάκης).

25 Ας παρακολουθήσωμε για λίγο τό ζωντανό ήμερολόγιο του Ύπολ. Λυγιδάκη για να ίδουμε π&ς τους παρακολουθουν οί έχθροί καί πώς ύπερη φανεύονται οί σύμμαχοι. Τό ραδιόφωνον τfjς γερμανοκρατουμένης πρωτευούσης 'Αθηνών δίς έξήγγειλεν δτι: «ή Σχολη Εuελπίδων πειραθείσα να διαπεραιωθij μέσφ Πελοποννήσου εiς Κρ1Ίτην, έβομβαρδίσθη ύπό των ή μετέρων δυνάμεων καi κατεστράφη όλοσχερ&ς». Μύριοι ήσαν ο ί κίνδυνοι οϋς ι'ιντεμετώπισαν καί κατέβαλον ο ί Ευέλ πιδες καθ' όδόν. Προερχόμενοι έξ 1)μετέρων, έκ του έχθρου άλλα καi έκ τών στοιχείων τfjς φύσεως. 'Εν τούτοις ήδυνήθησαν ούτοι ν' άποβιβασθουν σφοι την πρωίαν τfjς 29ης 'Απριλίου εtς Κολυμπάρι Κρήτης, διαψεύ δοντες τάς προσδοκίας του έχθροϋ, δστις την απάντησιν εiς τας ψευδείς έκπομπάς του έλαβε πάλιν δια τών έρτζιανών κυμάτων διαφόρων ραδιο φωνικών σταθμών. Οϋτω: ΛΟΝΔΙΝΟΝ ( ). ν B.B.C. Έκπομπη ' <Πους μαχητας της Κρήτης ή λθον να ενισχύ σουν καi 300 Εuέλπιδες μέ τούς αξιωματικούς των, οί δποίοι μετα ένδοξον πορείαν μέσφ τfjς Πελοποννήσου καί είς πείσμα τών Γερμανών οί δποίοι επεδίωξαν, χωρίς νά τό επιτύχουν, ηίν καταστροφήν των, κατέχουν άπό σήμερον θέσιν ε!.ς τας έπαλξεις τοϋ φρουρίου Κ ρ ή τ η...». ΜΟΣΧΑ (2-5-41). = WΩρα '... «Ή ψυχη των ήρώων της άρχαίας ελλάδος δέν ελειψε κι' άπό τους συγχρόνους WΕλληνας. Μετα την 'Αλβανία καi τα 'Οχυρά, ή Κρήτη θα δώση τό τελευταίο χτύπημα είς τους Ναζfjδες τοϋ Χίτλερ. τα παλ ληκάρια της, εκείνα πού φθάνουν καθημερινα άπό την 'Ελλάδα στην Κρήτη, eα πολεμήσουν αποφασιστικα iiν ό Χίτλερ τολμήσ1j να κτυπήση έκεί Εt>έλπιδες πέρασαν άπό την Ελλάδα στην Κρήτη μέ την άπόφασι να eυσιασθοϋν aλλα να μην άφήσουν να περάση ό έχθρός στη στερνη έλεύ θερη γη». Τό πνείίμα της Σπάρτης όλοζώντανο. Κι' οί Θερμοπύλες έμπρός των!... ΛΟΝΔΙΝΟΝ (Σχόλιον Δ. Κακλαμάνου, πρεσβευτοϋ, ' ίδρα 1 η Μαίου ).. «Οί η ρωες των Θερμοπυλ&ν, Μαραθώνος καi Σαλαμίνος δέν ήτο δυνατόν να μείνουν καi σήμερον χωρίς μιμητάς, ιiνταξίους ιiπογόνους. Τό παράδειγμα τ&ν 300 Εuελπίδων, που παρα την άντίδρασιν τfjς διοικήσεώς των έφυγαν σαν πουλια άπό τό κλουβί των, μαζί μέ την ενδοξον σημαίαν των για την Κρήτην, καί έφθασαν τώρα σίγουρα έκεί για να συμβάλουν μέ τiς δυνάμεις των στην άμυνα τfjς νήσου, θα πείση άσφαλ&ς τόν Χίτλερ πως liν ποτέ τολμήση, ώς καi έκεί, αi όρδαί του θα συντριβοϋν δπως καί του Ξέρξου άπό την aλύγιστη δύναμι τών νεωτέρων 'Ελλήνων. Γιατί σaν τούς άδάμαστους 300 Ευέλπιδες έχει πολλούς, έχει χιλιάδες τό φρούριο τfjς Κρήτης. Νέους, γέρους, γυναίκες,παιδιά, μυριάδες δλόκληροι που θ' aποδείξουν, δπως καi στό γκάγκστερ συνεταίρο του στα βουνα τfjς Ήπείρου καi στόν ίδιο άκόμη χθές στα όχυρα τfjς Μακεδονίας, πως oi νέοι Ελληνες γνωρίζουν το ίδιο δπως καi οί άρχαίοι πρόγονοί των να δημιουρ γοuν στούς βαρβάρους έπιδρομείς Μαραθώνες, Σαλαμίνες, Πλαταιές». 28

26 'Εκεί στόν {ερό χώρο τfίς Μονfίς ά.νεyνώσθη καi ή κάτωθι ή μερησία διαταyη τοϋ διατελέσαντος διοικητοϋ αύτών ά.πό τfjς 23 'Απριλίου 1941 μέχρι 2 Μαίου 1941 (δτε ά.πεστάλη ετερος Διοικητής). Ήμερησία Διαταyη Σχολfίς Εύέλπιδες: «Κατόπιν 6ημέρων περιπετειωδών καί έντατικών, πλή ρων στερήσεων όγώνων, άρξαμένων άπό της σκέπης τfίς Σχολfjς σας είς 'Αθήνας καί συνε χισοέντι )ν άδ ι ακόπως καθ' δλην t1]ν πορείαν σας μέχρι τi'jς άφίξεώς σας έ νταuο α έρ ρωμένως έπαλα ί σα τε κα i ύπερνικήσατε πολλaς καί ποικίλας ό ντ ιδ ράσεις, Ίiμετέρων, Εχθροί) ιω i στο ι χείων της φύσεως. 'Ι δ ού σι1μερον εύρίσκεσθε εί ς τόν πρώτον σταθμόν τi'jς άποστολfίς σας.αύτοθυσίας ijν ΟΙΚΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣΕΙ ΑΝΕΛΑΒΑΤΕ. Ό άθλος τόν όποίον fιδη έπετελέσατε θ' aναγραφi] εiς τάς πλήρεις γεν ναίων ίι.νδραγαθημάτων δέλτους της πολεμικfjς [στορίας τοϋ "Εθνους μας οώς ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ δ μ α δ ι κ η ς 1) θ ε λ η μ έ ν η ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς δ ι' α ύ τ ο θ υ σ ί α ν καί aναλ1ίψεως αύτοβούλως δράσεως χάριν 'tών εύγενεστέρων aνθρωπίνων ίδεωδών: ΤΗΣ τjμησ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 'Εν ένi σώματι καί μιq. ψυχij οί 300 Εύέλπιδες, πρώτοι καi αύτόκλητοι, έσπεύσατε νά δώσετε τό «ΠΑΡΩΝ» είς τό σάλπισμα κινδύνου της Πατρίδος <rας. Οiμώζουσα αϋτη έκ τών πληγμάτων τών έχθρών της έλπίζει νυν καί άνα μένει έξ Υ Μ ΩΝ τήν σωτηρίαν της. Πεποιθώς, έπί την άνδρείαν σας καί τό άθάνατον πνεϋμα αuταπαρνήσεως,.ών δείγματα λίαν προσφάτως έδώσατε,. άπευθύνω Πρός πάντας όμοϋ καί ενα εκαστον ίδιαιτέρως τό ΕΥΓΕ aποτολμώ νά προδικάσω τήν εύτυχfί όλοκλήρωσιν τfίς αύτοεπωμισθείσης άποστολfίς <rας, έν τi] έκτελέσει της όποίας ή Σχολή Εuελπίδων προμαχοϋσα τών άλλων γενναίων στρατιωτικών μονάδων είς τό πεδίον της μάχης της Κρήτης, fιν Θεία Βούλησις της εταξε, γονυπετης πρό της Μητρός 'Ελλάδος θα δυνηθij διεκδικοϋσα τόν κότινον τi'jς Νίκης ν' aναφωνήσ1j πρός ΑΥΤΗΝ: «Τόν οδρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα, νϋν aπόκειταί μοι ό τ η ς ΔΙΚΑΙΟΣΥ ΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 'Εν μονi] Γωνιaς Κισσάμου Κρήτης Ό Διοικητης της Σχολής ΛΥΓΙΔΑ ΚΗΣ Ν. Ύπfγός Μηχανικοϋ Καi μετά ταύτην ijρχισε ή προπαρασκευή των διά την aπόδειξιν, άλλη :ι.ιι ά φορά, γραμμένην μέ άνεξίτηλα δαφνοστεμμένα γράμματα, για η)ν Σχο.λήν Εύελπίδων ιος Μητέρας 'Ηρώων. 'Εκεί ώνομάσθησαν Άνθυπασπισταί. 'Εκεί συνεπλη ρώθησαν είς άξιωματικοuς καί πήραν τήν κάτωθι σύνθε-σιν. Άν/ρχης Πεζ. Κίτσος Λουκaς, Διοικητης της Σχολης. Λοχ. Ρογκάκος Άθαν. (γενναίος μαχητης των όχυρών Λίσσε καί προσ τρέξας εiς Κρi1την άπό άλλας κατευθύνσεις) <ί)ς ύποδιοικητής. 29

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ 22/02/2009 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ Αγαπητοί συμπατριώτες, Κυρίες και κύριοι Ευχαριστώ τον Σύλλογο Αιτ/νων και τον φίλο δραστήριο Πρόεδρό του Χρ. Χούτα για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας.

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Πρόταση διδασκαλίας Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Ενότητα 4. Το έργο του Αλέξανδρου Κύρια σημεία της ενότητας Περιγραφή της γεωγραφικής έκτασης και της ποικιλίας των λαών του κράτους που δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επέτειος της καρδιάς μας

Η Εθνική Επέτειος της καρδιάς μας Η Εθνική Επέτειος της καρδιάς μας Σήμερα, 28 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με απόφασή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 1 of 5 14/10/2014 12:12 µµ Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 Γονική Κατηγορία: Ιστορική Βιβλιοθήκη Κατηγορία: Έπος 1940-2ος Παγκόσµιος Πόλεµος ηµοσιευµένο στις Τρίτη, 13 εκέµβριος 2011 05:25 Από τον/την http://users.sch.gr/pchaloul/kalavrita.htm

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 Μελέτη Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν Αρχιτέκτονες μηχανικοί Οδός Πατρός Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΗ «ΕΟΡΤΗ» ΤΗΝ 31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ» ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1996: Η ΕΛΛΑΔΑ «ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΣΕ»

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO Αγγελόπουλος Βασίλης Το γκράφιτι βρίσκεται πολλά χρόνια στην ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι οι τοίχοι γύρω μας είναι γεμάτοι από αυτά δίνοντας χρώμα και ζωντάνια

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Όταν γίνονταν οι αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές των Σαρακηνών στην Κύπρο, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έστελναν ηρωικούς Έλληνες πολέμαρχους

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα