Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑτJ>ΩΝ ΓΕJ"ΜΛΝΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑτJ>ΩΝ ΓΕJ"ΜΛΝΟΣ"

Transcript

1

2 <<Παναγία Παgθένε, Ύπέρμαχε τού Γένους Στρατηγέ, δεν aντέχει ό λαος Σου στην σκλαβιδ. Ύψώνει λοιπον με τa ταπεινά μου χέρια έμπρός Σου την σημαία τής Έπαναστάσtως. Θέτει Σε Άρχιστράτηγον καi όρκίζεται έμπρός Σου δρκον ίερόν: Έ λ ε υ θ ε ρ ία fj θάνατο ς))... Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑτJ>ΩΝ ΓΕJ"ΜΛΝΟΣ

3 Η ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ κ α i ν ύ ν χ α i ά ε i κ α i ε ί ς τ ο iι ς α ίώ ν α ς τ ώ '' α ίώ ν ω ν. Ά μ ιί 11. ΕΛΛΑΣ Η ΕΠΑΝΑΗΑΙΙΣ ΤΗΣ 2JHI ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΗΑΙΙΝ ΤΟΥ 21 I 'Εορτάζοντες τήν εr.ε-:ειον τίjς 'ΕΟνεγερσ(ιχς στpέ φομεν εuγνώμον:.ι τον νοuν προς τοuς ρωϊκοuς μα:χητd:ς τοu μοικpοu, ιiν(σου κοιι σκληpοu ciγώνος, άπο τον όποϊ:ον άνε8ύθη έκ νέου το 'Έθνος μιχ; έλεuθερον. Α! μεγάλοι ι θ σί:.ιι -:ω ; ' άπέχ-:r,σcιv χο,, μο ϊ_σ-:ο pιχ ν a;jμοισί:.ιν. Διο-:ι 3εν εχιχpισcιν :.ιόνοv εις την, ΕJJ;ηνιzην φυλ ν ":7jν 'Ελεuθερ(cιν -:7Jζ : 'Ε3ί3ιχξcιν εtς -:ο\.ις όίλλοuς λ:χοuς, ο! όποίόι έστέν:χζον Ι.ιπο 3οuλε(ιχν, 1:-.ι δ1:ν jπciρχει ι:ϊ.jj.η όaος προς -:7;v έθνιχ v άνεξαρ-:ησία:ν κcιl ':'7jν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν, άπο τήν ό3ον -:'ijς ιχύ":"απιχpνfισεως. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟl'.\0

4 «ΈΊW 'μαι κείνο τό πουλι' ποi> τή φωτιά σιμώνω, καlγομαι στάχτη γίνομαι, καi πάλιν ξανανοιώνω» ΕΛΛΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ Ό Φοtνιξ ήτο ίερο ορνεο τών Άρχαlων Αlγυπτtων, μεγάλο περlπου, κατά τον Ήρόδοτον, σάν τον aητό, με πτέρωμα κόκκινο κai χρυσό. Κάθε 500 χρόνια έρχόταν άπο την Αραβtα στην Ηλιούπολι τής Αίγύπτου, φέροντας μαζt του την σορο τού πατέρα του, τψι όποία ένταφ{αζε στο ίερο τοϋ 'Ηλίου. Κατά τον Πλίνιο, lνας καi μόνος Φοίνιξ ζή στον κόσμο. 'Όταν γερνάει καi αlσθανθεί δτι πλησιάζει το τέλος του, φτιάχνει μιά ξύλινη φωλιά άπο τά κλαδιά dρωματικώv φυτών καi καθώς αύτ Υι παίρνει φωτιά άπο τiς aκτίνες τού ήλίου καίγεται κι αύτος μαζί της. Απο τήν τέφρα τών οστών καi τοϋ μυελοϋ του, γεννιέται lvα σκουλήκι ποv μεταμορφώνεται σε Φοίνικα. Ό Χριστιανισμος χρησιμοποίησε τον Φοίνικα σάν σύμβολο τοϋ δόγματος τής aθανασίας τής ψυχής. Σάν σύμβολο aκόμα τού aναγεννωμένου άπο την τέφρα του Έλληνικοfi Κράτους, χρησιμοποιήθηκε άπο την Φιλικη Έταιρε{α καi τον Α. Ύψηλάντη στη σημαία ποv ύψωσε τον Φεβρουάριο τού 1821 στη Μονή τών Τριών Ίεραρχών στο Ίάσιο. Ό πρώτος Κυβερνήτης τής Έλλάδος, Ίωάννης Καποδίστριας, έθέσπισε ' Φ ' '., "βλ - Τ? ',., θ ' I τον οινικα σαν επισημο εμ ημα τοv.n.ρατους και ετι ετο στα νομισματα, στiς lπίσημες σφραγίδες.

5 ΤΙ ΠΡΕΠΕ/ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠ' OlVIN ΤΩΝ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ: ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ Παιδί, το περιβόλι μου ΠΟV θa κληρονομήσης, οπως το βρijς κι> δπως το δijς νa μην το παρατψtης. Σ, :., καφε το ακομα πιο α ια και φρα ε το πιο στερεα καi πλούτισε τη χώρα του καi πλάτηνε τη γή του ' β θ' ' 'ξ ', καi νa τοiί φέρνης το νερο το άγνο τής βρυσομάνας, κι > ακ ' }..α'δ ευτο δ που μπ λ εκεται, να ' το ' β εργο λ ογησης,, κι> aν άγα,-τάς τ> άνθρώπινα κι> δσα aρρωστα δ& εlναι, ρίξε άγιασμο καl. ξόρκισε τa ξωτικa νa φύγουν, καl. τη ζω,ιτάνια σπείρε του μ, όσα γερa δροσάτα. Γίνε όργοτόμος, φυτευτής, διαφαντευτής. «ΒΩΜΟ Κ ΠΑΛΑΜΑΣ

6 ΜΕΡΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ «Τά πάντα άποκαλύπτονται εiς τά τέλη της ήμέρας. Καi θά άποκαλυφθοϋν άκόμη περισσότερον δταν δλαι αί ήμέραι τελειώσουν». «'Η θαυμαστή έρyασία έν πολέμφ όφείλεται άποκλειστικώς καί μόνον είς το\:ς όλίyους μέ ύψηλόν φρόνημα iiνδρας οίτινες κινοϋσι κατά άριστοτεχνικ:όν τρόπον τάς μυριάδας τών μαχητών». *,.,. «Αί κριτικαi δέν &χουν κ:αμμίαν σημασίαν. Άς έκ:τεθοϋν τά γεγονότα ώς &χουν κ:αί οί iίνθρωποι οα κρίνουν μόνοι των». Τσώρτσιλ «Κομμουνισμός καi δυστυχία. Δύο συμφοραί τών όποίων είναι δύσκολον νά είπη τις ί:ως που ή μία καί ποία άπό τaς δύο είναι συνέπεια τής iiλλης».

7 ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑτΙΩτΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, ή όποία μi τό πύρινον πνεύμα της εφλόγισε τάς ψvχiις τών νεοσσών Εύελπίδων (τάξις 1943)' οί όποίο ι άψηφήσαντες τάς επιθέσεις τού κατακτητού άνεπέτασαν την Σημαίαν των καi εξώρμησαν πρός τό Κρητικόν πεδίον μάχης καi εκείθεν εlς Μ. 'Ανατολην, σημειώσαντες οϋτω πρώτοι τ'fιν &ντεπίθεσιν κατά τού κατακτητού. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΥΖΥΓΟΝ ΚΑΙ ΜfΓJΈΡΑ, ή όποία ύπερβαίνουσα τι)ν, aπό γijς ελευθέρας καi άσφαλοϋς, παραγγελίαν τών Σπαρτιατίδων «ή τάν ή επi τaς», άπέστελλε τόν σύζυγον ή υlόν πρός τό πεδίον μάχης τονίζουσα, άπό γijς κατακτηθείσης καi &τός τρομακτικijς aτμοσφαίρας, μέ την άοάνατον έντολ1]ν. «Π1}γαινε καi μη μi σκέπτεσαι. Σκέψου την πατρίδα μας. Γιά τά παιδιά μας θiι φροντίσω εγώ»! ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕlΓΜΑΤΙΖΟΥΣΑΝ ΜΝΉΜΗΝ έκείνων ποv έδωσαν την ζωψ των έκτός τών όρίων τijς Έλλάδος καi άναψαν καi πάλιν τiι φώτα τijς πορείας τού Μ. 'Αλεξάνδρου καi τών Βυζαντινών, μέχρι τών 'Ινδιών, τijς Τύνιδος, τού Ρουβίκωνας καi τijς μακρυνijς Κορέας. Kai εlς την δόξαν έκείνων πσv άπό τού 1941 καi μέχρι τού 1967 έκράτησαν καi κρατούν Ύψηλά καi Έθνικa νικηφόρον την Γαλανόλευκον. Μάϊος 1970 Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

8 ΠΡΟλΟΓΟΣ «Τ ο 'Έθ νος δ i ν ε l ν α ι μόνο ν έν α ς α ν θ ρ ω π ο ς, ά λ λ a κ ά τι τ ο ά π ε ί ρ ω ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ν. Ε l ν α ι τ ό α θ ρ ο ι σ μ α δ λ ω ν τ ώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν τ ο υ, 8 λ ω ν τ ώ ν γ ε ν ε ώ ν ή ν ω μ έ ν ω ν ε ί ς κ ο ι ν η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α '' ε π l τ ο ύ α υ τ ο ύ ή κ α i ά π ό τ ο ύ α ύ τ ο ύ ε δ ά φ ο υ ς». Έμποτισμeνη, ή 'Επανάστασις άπό εθελοντικής- εκ παιδικής σχεδόν 1]λικίας Εύελπίδων-άποστολής μi την άνωτέρω άλήθειαν άνέστησε τaς επετείους τών φωτεινών σταθμών τής νικηφόρου τού 'Έθνους πορείας άνa τοvς αίώνας τής 'Ιστορίας της καl άνέβασε διa τούτων την ύπεύθυνον τών νέων γενεaν είς την βάσιν εκείνων άπό την όποίαν δύνανται ούτοι ανετα νa μελετήσωσι καi νa άντιληφθώσι τό μεγαλείον τής κληρονομίας καi διa τούτου την ύψηλην άποστολήν των νa την διατηρήσουν aμείωτον καi νa την παραδώσωσι είς τοvς διαδόχους των. Εί1ιαι όλοφάνερον πλέον δτι ή, Επανάστασις διa τής aναστάσεως τών έπετείων lκρουσε τaς χορδaς δλων τών &πανταχού Έλλήνων wστε νa άποτελώσι χορωδίαν, Εθνικής εξάρσεως καl μυσταγωγίας χωρiς καμμίαν παραφωνίαν. Τό χυθiν είς τψι πορείαν τών αίώνων, ύφ' δλων τών γενεών, Έλληνικόν αlμα εlναι 1] άκατάλυτος συνδετικη ούσία. Πιστεύων καi εγw τόσον είς την εν επικεφαλίδι διατυπωθείσαν aλήθειαν δσον καi εlς η}ν τεραστίαν Έθνικην ώφέλειαν εκ τής 'Επαναστατικής δημιουργίας, τ 'I) ς χ ο ρ ω δ ί α ς τ ώ ν έπ ε τ ε ίων, lθεσα είς την διάθεσιν τής νεωτέρας γενειiς τa ίστορήματα <<Ή Μ ά χ η τ ώ ν >Α θ η ν ώ ν)) καi ό «Γρ άμμος)), διότι άπό πρώτης σκοπιιiς, ώς Διοικητης Μεγάλων Μονάδω1ι, είχαν αμεσον προσωπικην aντίληψιν τών γεγονότων. Έ1ιαπέμεινε ώς χρέος μου νa ίστορήσω την «Μάχην τών ΌλίγωνJJ εκτός τών δρίων τής Έλλάδος, μίαν ήρωϊκην συνέχειαν τής κοινής προσπαθείας, ή όποία εδημιο ύργησε τό θαύμα τής έπαναλήψεωι:: τής πορείας τών Έλλήνων τού Μ.,Αλεξάνδρου καi τών Βυζαντινών χρόνων. Παραδίδω καi ταύτην ώς φόρον τιμής πρός τfιν μνήμην τών δημιουργών της καi ώς συνεχiς θύμημα πρός τοvς κληρονόμους των, οί οποίοι ούδέποτε πρέπει νa λησμονήσουν εν τfί εκτελέσει τής κληρονομικής μεγάλης aποστολής των δτι : «Οί νεκροi iδημιούργησαν τοvς ζώντας καi οί ζώντες όφείλουν νa μείνουν πιστοi πρός τοvς ΝεκρούςJJ.

9 «Δtν &χω ίiλλο νa σίiς ιtώ, μονάχα λόγο!:να, μεθijστ ε άπό τάθάνατο κρασί τοlί Είκιχnένω> ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΟΥ 1821 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ τιμητικαι - ΣΕΛΙΔΕΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ό ρόλος τών δύο Πρωτευουσών-της 'Ισχύος καi τοϋ Πνεύματος είς τοiις Ίστορικοiις Έθνικοi>ς Σταθμούς : Πρiν η aρχίσω τfιν νεωτέραν πολεμικi]ν Ίσ τορίαν τών τέκνων τi'jς Έλλάδος έκτός τών όρίων της, Ίστορίαν τών νεωτέρων γενεών τfιν δποίαν έπέβαλε ή διδακτικi] βαρεία κληρονομία «Περi 'Ελευθερίας», πού τάφερε σ τα Μακεδονικα Βασίλεια καi στα Βυζαντινα Θέματα, όφείλω να δώσω τό προβάδισμα Σ' έκείνους : WΗρωας Πεσόντας, Πολιτικούς, Στρατιωτι κούς καi Πνευματικούς Ήγέ τας, πρό τών όποίων δλον τό Γένος κλίνει εύλαβώς τό γόνυ, στην Έπέ τειον της όποίας ό 'Εορτασμός, ώρίσθηκε για ενα όλόκλη ρο χρόνο-στό δ ι α τ ό ' Α κ α τ ό ρ θ ω τ ο ν Κ α τ ό ρ θ ω μ α να έλευθερώσουν μια γωνια του νεθνους, δίδον τάς την στους aπογόνους των ώς βάσιν έξορμήσεως, για να προσθέσουν σ' αο τη καi ι'iλλα Έθνικα κομμά τια, με την δική τους άξία, με τό δικό τους αιμα. Καi δεν διεψεύσθησαν. 'Από τοϋ ευλογημένου 1821 μέχρι του 1941 με 'Ανα τάσεις καi Σταυρούς ο ί <Ίγ&νες τ&ν κληρονόμων - γενεών εφεραν τό νεθνος ε iς τα σημερινά του όρόσημα. Γράφεται, έπi τij ευκαιρίq της έπετείου της 'Επαναστάσεως τοϋ 1821 δτι ή «Μεγάλη 'Ιδέα ήτο έκείνη πού έκυριάρχησε στόν νουν του ύποδού λου 'Ελληνισμού, κα τα τfιν έξέγερσίν του καi έπi 400 χρόνια». «Ή α ν ά σ τα σ ι ς τ ο υ Μ α ρ μ α ρ ω μ έ ν ο υ Β α σ ι λ ι a κ α i ή <Ίν α β ί ω σ ι ς τ η ς Β υ ζ α ν τ ι ν η ς Α u τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς». Καi τi]ν συνώψισε ενας aπό τους μεγάλους Άγωνιστας- παρa τα μεγάλα του έλατ τώμα τα - ό Κωλέττης κ :χτα τi]ν ίστορικfιν άγόρευσίν του της 3ης Σεπτ. του 1843 : «"Οτι έκυριάρχει στfι συνείδησι του 'Υποδούλου νεθνους ή «Μεγάλη 'Ιδέα». Οί άγωνισταί του δια Πατρίδα έγνώριζον ηίν Βυζαντινfιν Α οτοκρατορίαν». "Ενας άλλος μεγάλος 'Αρχηγός τfjς έξεγέρσεως τοϋ Γένους, δ Άρχι στράτηγος Κολοκοτρώνης, κατ' ι'iλλον τρόπον παρουσίασε τfιν «Μεγά λην 'Ιδέαν» με τaς φράσεις «ό Βασιλεύς μας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 11

10 έσκοτώθη. Καμμιά συνθήκη δεν εκαμε. Ή φρουρά του εχει πάντοτε με τους Τούρκους παντοτινόν πόλεμον καi δύο του φρούρια ήσαν πάντοτε ά.νυπότακτα. Φρουρά του oi Άρματολοi καί Κλέφτες καi τά δύο φρούριά του ή Μάνη καi τό Σούλι καi μαζί τους δλα τά βουνά». Έκυριάρχει πράγματι είς τό πνευμα του ύποδούλου Γένους ή λεγομένη Μεγάλη 'Ιδέα» fι αύτη ήτο κτfjμα μόνον τών Π νευματικών 'Ηγητόρων τούτου; Γεννημένος ύπό τον άφόρητον Τουρκ:ικ:όν ζυγόν, στ ή ν Πρέβεζα τfjς 'Ηπείρου, μέχρι τά 14 μου χ ρόνια (δπότε ξέφυγα στην Αίγυπτο) είχαμε ιdς δδηγούς μας : Τ ό Ε ύ λ ο γ η μ έ ν ο ρ ά σ ο κ α ί τ ό Κ ρ υ φ ό Σ χ ο λ ε ι ό : Κ ρυφό γιατί κρυφά μiiς άνοιγαν τήν ψυχ1) τους, γιά τήν 'Εθνική Πορεία oi σοφοί μας Διδάσκαλοι. Καί τό ράσο πού τό βλέπαμε καi σάν Έθνικη Σημαία, μiiς κρατουσεν στην Πίστιν καί στήν έλπίδα τfjς 'Αναστάσεως του Γένους μας. 'Ακούσαμε καί για τόνμαρμαρωμένο Βασι λιά καi τήν 'Αγία Σοφία. Μ α θυμούμαι ζωντανά, άκόμη καi τώρα τί μiiς έδίδασκε στή Β' τάξι του Γυμνασίου, ενας σοφώτατος δραματιστής Δάσκαλός μας. 'Αξίζει να τά ά.ναφέρω έδώ ώς έκπλήρωσιν τιμfjς καi μνημοσύνου για κείνους πού θυσιάσθηκαν, γιά κείνους πού μiiς στερέωσαν στην Πίστι καί τήν έλπίδα : «Ρ α σ ο φ ό ρ ο υ ς - Δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς - Ά γ ω ν ι σ τ ά ς». «Παιδιά μου. Τό Γένος μας κατα καιρούς διέθετε δύο Πρωτευούσας. Ή μία ήσαν αί Ά θ η ν α ι, ή πρωτεύουσα του Πνεύματος, τό δποίον έκυριάρχησε σε πολλά Εθνη καi τα όδηγεr άκόμη καi τώρα. Καi ή άλλη το Β υ ζ ά ν τ ι ο ν, ή πρωτεύουσα τfjς ίσχύος, στήν όποίαν ένσωματώ θηκε καi ή Πρώτη. Τό 1453 περάσαμε στήν δουλεία του Τουρκικού ζυγοu, καί τό 1821 έπανεστάτησε τό Γένος γιά νά άποκτήσ1j τήν Έλευθερίαν του. Σ' δλα αότά τά χρόνια δέν σταμάτησαν να πιστεύουν καi νά με1αδίδεται άπό γενεά σέ γενεά τό χρέος γιά νά πάρουν πάλιν δ,τι πάρθηκε με τήν Τουρκική βία. Πολλeς φορές θά άκούσατε γιά τήν «Μεγάλη 'Ιδέα» μετα την ύπο δούλωσιν καi κατα την έπανάστασιν. Δηλαδη γιά την άνάστασιν της Βυ ζαντινfjς Αό"οκρατορίας, του Μ αρμαρωμένου Βασιλιά καi τfjς Πόλης! Ή «Μεγάλη 'Ιδέα» δέν είναι αύτη παιδιά μου. Πολλοί κάμουν σύγχυσι. Σiiς είπα δτι τό Βυζάντιον, πρωτεύουσα 'Ισχύος είναι δ Γεωγραφικός χ&ρος, δ δποίος έξετείνετο στά δσα Σiiς έδίδαξα μέχρι τώρα. Α{ Άθi'jναι είναι πνευμα,.χωρίς τόν καθωρισμένο γεωγραφικό χώρο, τό γνω τό πάλιν, πού σiiς έδίδαξα. Μ ε γ ά λ η 'Ι δ έ α ε Ι ν α ι δ Έ λ λ η ν ι σ μ ό ς : Με Βυζάντιον καί χωρίς Βυζάντιον. Μέ 'Αθήνας καi χωρίς 'Αθήνας. Μέ έλευθερία fι με δου λεία. Με στενά 'Εθνικά δρια fι μέ μεγάλα. Αότό μη τό λησμονήσετε ποτέ καί έπάνω σ' Αuτή τήν Μεγάλη 'Ιδέα, στην παρουσία του Έλληνισμου, την ζωντανή μέ τάς πνευματικάς του άκα ταλύτους Δυνάμεις, δπουδήποτε καi liν εύρεθi'jτε, δπουδήποτε καί aν μπο ρείτε Qά τόν ενισχύετε, θά τόν παρουσιάζετε. Α ί πρωτεύουσαι είναι περιωρισμέναι. Ό 'Ελληνισμός elναι παγκό σμιος. Θά τόν εύρfjτε καi. στά πρόσωπα έκείνα πού ζουν έκτός τών δρίων του Εθνους καi στά Μεγάλα Πνευματικά Επη! 12

11 Μεγάλο η μικρό μπcγεί νά είναι τό WΕθνος μας. Μά δ 'Ελληνισμός πάντοτε θάναι μεγάλος. Αότη είναι ή «Μεγάλη 'Ιδέα». Αότη είναι ή κληρο νομία μας. «Θ υ μ η θ fj τ ε μ ε». Καi κατέληγε ψάλλοντας, τονίζοντας, κλαίων σχε δόν καi μας παρέσυρε δλους σ' ενα άνέβασμα ψυχfjς που ή άναπνοή μας ήτο: 'Ελλάδα! 'Ελλάδα! Θεέ μου δώσε μας την 'Ελλάδα!! Τόν θυμήθηκα τόν Σοφό μου Διδάσκαλο καi τοποθέτησα σ ' αuτές τίς τιμητικές σελίδες την διδασκαλία Του σάν τιμή καi σάν σεβασμό πρός έκείνους οί δποίοι είτε μέ τό αίμα τους, είτε μέ τό Πνεuμα τους ένίσχυσαν άνά τά πέρατα του Κόσμου τήν «Μεγάλην 'Ιδέαν», την παρουσίαν τοϋ 'Ελ ληνισμού. Τό Βυζάντιον τήν έζωντάνευε γεωγραφικώς καi πολεμικώς. Καi δταν εσβησε πfjρε ξανά τήν θέσιν της, τήν σκυτάλη της «Μεγάλης 'Ιδέας», ή Πρωτεύουσα τοϋ Πνεύματος ή 'Ακρόπολις του Κόσμου διά των Παρθενώνων της. Καi άπό του 1941 καi μέχρι τοϋ 1953 Ελληνες Λαμπαδηφόροι τήν μετέφεραν στά πέρατα του Κόσμου. Παρουσίασαν κατά τόν {δεωδέστερον τρόπον, τόν τρόπον τfjς αότοθυσίας, τόν Έ λ λ η ν ι σ μ ό ν! Α ν τ ό ώς Βυζάντιον ή Πόλις παραμένει ci>ς ενας άσβεστος φάρος μέ τήν Τουρκοκρατουμένη Μεγάλη 'Αγία Σοφία... Α ν τ ό είναι τό τρέξιμο τοϋ ύποδούλου Γένους πρός τήν φωνην των μαρτύρων Ρασοφόρων «Δεϋτε λάβετε φ&ς» άπό τά δλοκαυτώματά τους τοu Σουλίου- του Άρκαδίου-του Ζαλόγγου, του 'Ολύμπου, τfjς Μάνης, τfjς Ναούσης... Τ ό είναι ή οόρανομήκης κραυγή τ&ν 'Ελλήνων : «Παρόντες ο { Πανέλληνες» Κραυγή που μετεφέρετο άπ' άκρου είς άκρον τοϋ κόσμου καi άντεφωνείτο : Ελληνες!... Ελληνες!... άπό Εόρώπης- άπό Ρωσίας άπό 'Αμερικής- άπό 'Ιαπωνίας, άπό Απω 'Α νατολfjς Ελληνες... Ελληνsς... καi δ 'Ελληνισμός δπουδήποτε καi αν εύρίσκετο κρατοϋσε ύπερήφανα τόν τόνον της 'Αθηνών φωνής <(Οχι». Καi τ ό ν 'Α π ρ ί λ ι ο ν τ ο ϋ i) 'Επανάστασις τήν φωνήν ταύτην, τήν φωνήν τ&ν 'Αθηνών, την φωνήν των 'Ελλήνων, μετέφερε καi ό 'Αρχηγός- Πρωθυπουργός έπανειλημμένως άπευθύνεται πρός τόν άπαν ταχοϋ Έλληνισμόν. Καi είναι χαρακτηριστικός καi συγκινητικός δ τρόπος άνταποκρίσεως όπό των ανά τόν κόσμον άπανταχοϋ 'Ελλήνων. Μ ή πως είχε δ ίκαιον δ σοφός όπδδουλος δάσκα λ ό ς μ ο υ ; «Π α ι δ ι ά μ ο υ, Μ ε y ά λ η 'Ι δ έ α ε Ι ν α ι δ Έ λ λ η ν ι σ μ ό ς». Αίωνία ή μνήμη του. Αίωνία καί φωτοβόλος ας είναι ή μνήμη τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ w w w 13

12 <<'Ώ Έλλάδα, Έλλάδα! γλυκεϊα μητέρα 'Ανθρώπων καί Θεών. Καταδυναστευμένη πάντα καί πάντα νικήτρια!!...» Βύρω1ι ΟΙ ΦΙ ΛΕΛΛΗΝ ΕΣ Β ύρων ο 'Εθνικ ός 'Απόστολος Δεν είναι σ τό σκοπό του βιβ λίου αύ του νά ίστορήσ ιι: την εύεργε τικη παρουσία τών Φι λε λλήνων μαζί με την προσφορά αϊμα τος των, σ τόν άγώνα τών ήμιθέων του 1821 γιά ηίν άπε λευθέρωσι του Γένους. Νά κάμιj τό προ σκ λη τήριον τών ίερών όνομά των των. ΝΟμως πισ τεύω δ τι δεν μπορεί τίπο τε νά γραφij, επίκαιρα με τάς επε τείους τών 1 50 άπό τής άνεξαρ τησίας έ τών, χωρίς μιά ξεχωρισ ηί σε λίδα γι' αύ τούς. Ό 'Ε λληνικός Λαός, ώς σύνο λον καί κα τ' ά τομον, δέν λησμονεί την όφει λομένην εύγνωμοσύνην σ' έκείνους που κα τά διαφόρους χρόνους σ την Ι σ τορία του τόν έβοήθησαν διά την δια τή ρησιν η άνάκ τησιν τής έ λευθερίας του. Γράφον τας τώρα ενα μέρος τής ίσ τορίας τών aγώνων μας aπό του , άπό μιά παρόρμησι ευγνωμοσύνης πρός τά πρόσωπα που έβοήθησαν γιά την άναστή λωσι τών 'Ε λληνικών δπ λων καί άρχίζον τας άπό την σκέψι βαθυ τά του σεβασμου πρός την έποποιία του δεν είναι δυνα τόν να μη σ ταθώ σέ προσκύνημα τών Φι λε λλήνων. Σ την εποποιία τής δικής μας γενιάς σ τό Δεύ τερον Παγκόσμιο Πό λεμο, έγώ συγκρα τώ μέ άνάμνησι βαθυ τά της εύγνωμοσύνης την τε τράδα του Με γά λου πο λι τικου Ούίνσ των Τσώρ τσι λκαί τών Σ τρατιω τικών 'Ηγε τών Paget, Alexander, Montgomery, που εβοήθησαν άπό την aρχη τόν άγώνα μας καί μέχρι την οiκονομικη τους δυνα τό τη τα νά άνακ τήσωμεν καί νά δια τηρή σωμε την ε λευθερίαν μας. Χωρίς αύ τούς δέν θά ύπήρχεν ανάσ τασις τών Πο λεμικών Σημαιών άπό τά ύπέροχα κα τά λοιπα που περιεσώθησαν άπό την κομμουνισ τικη κα ται γίδα. Καί οϋ τε Νίκη σ τη μάχη τών 'Αθηνών. Καί οϋ τε συγκρά τησις μέχρις δ του μaς ε λθ ι:ι ή βο1iθεια τής Μεγά λης 'Αμερικής γιά την τε λικη συν τριβη τών συμμορι τών. Καί σ την έπ έτειον τής έποποιίας του 1 82 l δεν μποροϋμεν νά μην σ τρέ ψωμεν εν τονα καi εύγνώμονα την σκέψιν μας πρός τους Φι λέ λληνας. Καί επάνω άπό δ λους τους, θά σ ταμα τήσωμε πρώ τον, δπως καί σ την δικη μας έποποιία τοϋ , σ τό τέκνο του ίδίου Μεγά λου εeνους σ τόν Ηρωα Λόρδο Βύρωνα. Κάποιος ίσ τορικός τόν άπεκά λεσε- νομίζω- Ε λληνα ώς με τα λαμπαδευ θέν τα, άπό τής εύ λογημένης &ρας πού πά τησε τό πόδι του σ την άγωνιζο μένη γωνιά του 'Ε λληνικοί> Γένους, εlς Ε λληνα την ψυχήν! Ομως πισ τεύω πώς τοί> το δέν άρκεί. Για τί σ τόν τί τλο ΝΕ λλην, ύπάρχει ή άνάμιξις τών φοβερών έ λα ττωμά των μας άκόμη καi δ ταν τό τε άνέβαιναν καθημερινά σέ ύπέροχους Γο λγοθάδες. 14

13 Σ'Αuτόν όφείλεται δ τίτλος του «'Εθνικοί> 'Αποστόλου» κατακάθαρος aπό κάθε έπικίνδυνη aνάμιξι, aπό την καταραμένη aρρώστια τfjς διχονοίας. Αuτην έπάλαιψε να δαμάσ1j. Άλλου έπέτυχε, aλλοϋ aπέτυχε. Ομως καi μόνα τα δπλα «τό ονομά Του καί δ λόγος Του», έπέβαλλον σεβασμόν καί σιγη στίς φοβερές ώρες της διχόνοιας. Έπάλαιψε μέ την aπόλυτη αuτοθυσία ένός 'Ιεραποστόλου τοϋ Έλλη νισμοu. Έμαρτύρησ πολλες φορές στα κατάβαθα τfjς ψυχής του δταν προ σέκρουε στό γρανίτη της τότε διχονοίας! ΥΕδωσε δ,τι μπορεί να δώσ1j ενας άνθρωπος. 'Αλλα στην περίπτωσί Του ήτο συνισταμένη ύλικών, πνευματικών, σωματικών δωρεών ή προσφορα Του. Ή τ ο ε ν α μ ε γ ά λ ο κ α i μ ο ν α δ ι κ ό Σ ύ ν ο λ ο θ υ σ ι ω ν. Καi εδωσε έκεί στό aθάνατο Μεσολόγγι δ 'Εθνικός 'Απόστολος Βύ ρων την τελευταία Του πνοή. Καί δ aποθανών θνητός κατέστη aθάνατος. Ή θυσία Του για την 'Ελλάδα: καί γενικώτερα για τόν 'Ελληνισμό, τόν κα τέστησε 'Αθάνατο!! ΥΕχει αuτό τό δυναμικό δ 'Ελληνισμός να άνεβάζl) στα οuράνια ϋψη! Καi μέσα στα ανεγνωρισμένα μειονεκτήματά του τοϋ αναγνωρίζεται καi ή Μ ε γ α λ ω σ ύ ν η. Καi Μεγαλωσύνη Του είναι-άφοϋ παγκόσμιος είναι δ 'Ελληνισμός να δύναται η)ν Μεγάλη 'Ιδέα να την μεταφέρ1j εiς Συνομοσπονδίαν τών δύο κληρονόμων τοϋ Βυζαντινοϋ Κράτους, Τουρκίας καi 'Ελλάδος καi σ' ενα Βαλκανικό Σύμφωνο. Μ έ κάποια ένδόμυχη ίκανοποί η σι ένθυμοϋμαι δτι εναντι αuτf\ς τής Έθνικfjς 'Ανάγκης, εγραψα τό πρωτον μου μικρόν πόνημα ύπό τόν τίτλον «Στρατιωτικα Πνευματικα Θέματα» δπου τό άγκάλιασμα μέ την Τουρκία έλησμόνησα, στην Έθνικ!) πραγματικότητα, δτι παρέμεινα έπi 14ετίαν ύπό τόν Τουρκικόν ζυγόν- καi ή στερεα καi άπόλυτος συμμαχία μέ την Γιου γκοσλαβία ύπfjρξε τό λεπτότατον θέμα τό δποίον έπραγματεύθην άμέσως aμq. τij παραιτήσει μου τό Πάσχα τοϋ ΥΟνειρο τώρα!! Ομως, δχι καi μετα πολλα χρόνια, θάναι μια πραγματικότη ς!! Ο ί Φιλέλληνες, δ Μεγάλος Βύρων, μaς εφεραν-δπως τ ό έπέβαλλαν α ί έερταζόμεναι έπέτειοι του πολu πίσω. ΥΕκαμα ενα επιβαλλόμενο χρέος προσκυνήματος, aφοϋ κατα τό έορ ταστικό του ετους έκείνου, άρχισα γράφοντας τό βιβλίο αuτό. αν αγνώστ η ς Π ι σ τ ε ύ ω δ τ ι κ α i δ κ ά θ ε Ε λ λ η ν συμμετέχει καί μέ τ η ν δικην του σκέψι στό χ ρέος π ροσκυνήματος πρός την μνήμη των αuτό του Φ ι λ ε λ λ ή ν ω ν π ρ ό ς τ ό ν Λό ρ δ ο Β ύ ρ ω ν α, τ ό ν Ε λ λ η ν α Έθνικόν Ίεραπόστολον. Καi τώρα δικαιούμεθα να προχωρήσωμεν πρός τό σκοπό του βιβλίου αuτου, τό ίστόρημα τής «Μάχης των όλίγων». 15

14 'Ένας 1ιεαρος προσκυνητής τής δ6ξης τής Έ?.J.άδο;. «.11ές aτούς αlώvες πού κvλoiiv τοϋτες ο[ πλάκες θά μιλοiίv γιd κάποιο μεγαλείο, κι' είναι πανάρχαιο κι' lερ6, κι' είν' άγιασμένο dπ' τόv καιρό προγονικό βιβλlο..... >>. (ΚΟΣΜΑΣ 0 ΑΙτΩΛΟΣ) 16

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟποιος πιστός προσκυνηη)ς στέκεται με σεβασμό πρό τοϋ Μνημείου τοϋ 'Αγνώστου Στρατιώτου καi διαβάζει τiς ίερες πλάκες που τόν συν τροφεύουν στήν αίματηρη πορεία τοϋ νεθνους, liν είναι άπό τη γενεά των άγωνιστων τοϋ , Ο.θελά του θά σταματήσ1] στiς πλάκες- Δα φνοστέφανα καi θά ξεχωρίσιj εκείνες που άποτελοϋν τους Έθνικους φάρους που Ο.ναψαν γιά τους κληρονόμους των καi οί δικοί των άγώνες πού έλαβαν χώραν, έθελοντικά, έκτός τών όρίων τfjς 'Ελλάδος, καί είναι άγώνες αίματοδόχου γενεiiς, περίλαμπροι, δπου μόνος τους όδηγός στά ηκε τό 'Αθάνατο 'Ελληνικό Πνεϋμα, ή 'Ιδέα- 'Ελλάς. Καi οί φωτεινο ί, αίώνιοι πλέον, ίστορικοi φάροι, που είναι iερά δη μιουργήματα θυσίας αϊματος, στημένοι σε ξένα χώματα, έκφράζουν θρυ λικες στιγμές, τό «'Ελ - Άλαμέϊν», τά «Δωδεκάνησα» τό «Ρίμινι» τόν <Ρουβίκωνα» καi την «Κορέα» καi ύπενθυμίζουν πώς στόν τελευταίο aντι κειμενικό στόχο τfjς μεγάλης των θυσίας, σε χώρο 'Ιταλικό, φτερουγίζει καi θά φτερουγίζlj πάντοτε τό θείο καi τραγικό Ο.γγελμα των γενναίων : «Ώ ξείν' άγγέλλειν δελλησι δτι τijδε κείμεθα τοίς κείνων ρήμασι πειθόμε νοι». Καi ό εuλαβικός προσκυνητης aπό ηί μια μερια aτενίζει την ύπερή φανον Γαλανόλευκον να κυματίζl] έπάνω εtς τα fερά μνήματά των καί aπό την άλλη διαβάζει με ρίγη συγκινήσεως τήν έντολήν των! Πραγματική έ eνικιi &νάτασις, aντάξια τών δύο ίστορικών ΟΧΙ κατά τοϋ Φασισμοϋ καi τοϋ Ναζισμοϋ στά βορειοηπειρωτικα βουνά, στα Μακεδονικά όχυρά καi στην ό.δάμαστη καi &ξέγνο ιαστη για φορολογία αίματος Κρήτη! 'Ανάτασις που καθίσταται πιό έκπληκτική, δταν φέρη δ καθένας μας στήν σκέψι του δτι ύψώθηκαν έκτός τών όρίων τfjς 'Ελλάδος, δταν τό κορμί της ώργωναν άλύπητα με aπύθμενη βαρβαρότητα οί στυγνοi aντι πρόσωποι τοϋ Ναζισμοϋ, τοϋ Φασισμοϋ καί των διψασμένων πάντοτε δια Έλληνικό αίμα Βουλγάρων, σαν νάναι τό 'Ελληνικό αίμα ή πηγή τfjς ζωής των. Καi δίπλα σ' αύτούς ίσάξιος καi άμιλλώμενος σέ έφευρέσεις βασανιστ ηρίων, καταστροφών, βιασμών καί εγκλημάτων, δ καταραμένος Έλληνο - διεθνής κομμουνισμός! Αuτ1) ή θεϊκή κατάρα εlχε στρέψει τήν κόκκινη ρομφαία της καi σε κάθε έξωτερική γωνιά, δπου άνασυνεκροτείτο καi πάλευε ό καθαρός Ελλην για τήν έλευθέρωσι τής πατρίδος του. Καi εκεί στη Μ. 'Ανατολή, δπως εγραψα καi στό βιβλίο μου «Σαράντα χ ρόνια στρατιώτης τfjς 'Ελλάδος» μετέβαλε μέ η)ν σατανική του ύπονό μευσι- καi οuδεiς δύναται να τό άμφισβηηiσ1]- κάθε δυναμικό 'Εθνικό Κέντρο σ' ενα συνεχές τρελλοκομείο, δπου Βασιλόφρονες καi Δημοκρα τικοi ίiνοιγαν πληγες &πό τiς δποίες έξεχύνετο τό ύγιες αιμα τfjς Έλληνι κfjς φυλfjς καi οί καταραμένοι κομμουνισταi έσάρκαζον πίνοντάς το, αύ τοi πού τό δικό τους τό πούλησαν στό Σλαβισμό! 2 17

16 Τρελλοκομείον, aλληλοσυγκρουομένων πολιτικων καi μόνον συμφε ρόντων, ατομικων φιλοδοξιων καi ίδιαίτατα πάθους τ&ν αύτοκαλουμένων aκραιφνων Δημοκρατικων, οί δποίοι άφηναν την aνόητον όργήν των νά ξεσπάσ1j έπi των ίερων καi όσίων, σύμμαχοι ακόμη καi του κομμουνι σμοί\- εuτυχως οί όλιγώτεροι- διότι κατά σφάλμα aνεδαφικης σκοπιμό τητος δέν είχον χρησιμοποιηθf'j, ώς είχον κάθε δικαίωμα καi επιμόνως ζητήσει, είς τά δύο πρωτα WΟχι του WΕθνους. "Ομως είς πείσμα δλων των άθλιοτήτων καi τi'jς κομμουνιστικf'jς λύσ σης, aπό τό άπαράδεκτον τρελλοκομείον εξεπήδησαν αί Έθνικαi φλόγες των Στρατιωτικ&ν ανατάσεων ποu εσφυρηλάτησαν άνεξίτηλα τά δαφνο στέφανα του 'Αγνώστου Στρατιώτου «'Ελ - Άλαμέϊν- Δωδεκάνησα Ρίμινι- Ρουβίκων - Κορέα», μέ τά όποία fινωσαν την ίστορίαν της πολυπα θο()ς γενεiiς μας μέ την Βυζαντινην Ίστορίαν, άφου έπειτα άπό χρόνια τά τέκνα τi'jς 'Ελλάδος εβάδισαν ύπερήφανα, άπωθουντα τοuς ίδιους άντι πάλους, τόν ίδιο δρόμο μέχρι τόν Ίστορικό Ρουβίκωνα! aλλά καi μέχρι Σεούλ! Καi μόνος, άμετακίνητος, μαζί των εθνικός όδηγός-παρά τάς εναν τίον του Cινοικείους προσβολας καi μέ όλίγους Πολιτικοuς ύπερβαίνοντας τα πολιτικά πάθη- τους συνώδευσε είς τόν aγωνα των δ Έθνοπρεπης Βα σιλευς Γεώργιος δ Β' καi οί Δημητρακάκης- Βενιζέλος- Βούλγαρης- Κα νελλόπουλος, μεστοi πατριωτισμοί\, ανεξαρτήτως ώρισμένων αναποφεύ κτων λαθων καi πσλιτικf'jς τακτικής. Δι' αuτόν τον Βασιλέα, οί Πολιτικοί 'Αρχηγοί- κατά καιρους ολοι aπό κάποιου βήματος Σύμβουλοί Του- έζήτησαν Δημοψήφισμα 'Επι στροφής Του, γιατί διέπραξε τό πατριωτικόν liλμα έκλέγοντας ένα aπό αύτούς, τόν πιό κατάλληλο, για την επικίνδυνο έποχή, τον Πολιτικό Στρατιωτικό 'Ιωάννη Μεταξά καi προπαρασκεύασε τό <(Οχι», τό όποίον δταν τό σάλπισε μέ τό θείο σάλπισμα μάγεψε καi ετόνωσε δλον τον 'Ελεύ θερο κόσμο, συνεκέντρωσε γύρω του δλσ τόν 'Ελληνισμό, πλην τοϋ Σλα βοκινήτου κομμουνισμοϋ, που αύτός είδε πλέον τό δόλιο παιγνίδι του δυσκολώτατο, αν δχι χαμένο. Καi δταν πλέον δ 'Ελληνικός λαός έπεσε {)πό τό πλήγμα τοϋ Γερμανι κοϋ όδοστρωτi'jρος, δ αλησμόνητος έκείνος Βασιλευς αλλάζοντας σαλ πιγκτη- άφου ό πρ&τος επεσε έπi τοϋ πεδίου τi'jς μάχης- έκάλεσε «οσους πιστους καi δυνατους» νά συνεχίσουν τόν aγωνα έκτός τ&ν όρίων τf'jς κατακτηθείσης πατρίδος, στη Μ. 'Ανατολή, δπου ή καλη Μοίρα τους επεφύλαξε ώς Στρατιωτικό 'Αρχηγό, τον μεγάλο φιλέλληνα, κατά κληρο νομίαν έγγονον τοϋ 'Αρχιστρατήγου Τζώρτζ κατά τοός aγωνας τοϋ 1821, aξέχαστον καi διακεκριμένον Άρχιστράτηγον Β. PAGET είς τόν δποίον όφείλεται βαθυτάτη εύγνωμοσύνη του 'Ελληνικοί\ Λαοί\. Διότι ούτος aδια φορων πρός παντοίας πιέσεις- μετά τά καταραμένα διαλυτικά κομμουνι στικά κινήματα- &.γνο&ν την Κυβερνητικην έντολήν του νά μη ύπολογίζ1j πλέον είς τους aδιαφορουντας διά την ελευθερίαν τi'jς πατρίδος των "Ελλη νας (άδικος τρανη κατηγορία, ή όποία έπρεπε νά περιορισθij μόνον είς τους παναθλίους κομμουνιστάς), εξώπλισε καi πάλιν Έλληνικάς δυνάμεις διά την συνέχισιν του aγωνος είς την 'Ιταλίαν καi διά τήν τι μην των δπλων μας. "Ομως πρέπει νά παρακολουθήσωμεν aπό την άρχη τό δρiiμα, τό έγ κλημα, την κομμουνιστικήν επιτυχίαν κατά την θανάσιμον πάλην στη Μ. 'Ανατολή, των 'Ελλήνων που διέφευγον μέ την ψυχη στά δόντια, έγκ:α18

17 ταλείποντες δ,τι αγαπημένο ειχον στή Θεία Π ρ όνοια κατα τών Έλληνο σλάβων, πού μόνον σκοπό τους έταξαν να διαλύσουν έκεί κάτω κάθε 'Ελλη νικό τμfjμα, γιατί μέ τήν έπιστροφή του νικηφόρο, στην Πατρίδα, θα fιμπό διζε τον δόλιο σκοπό τους, να σύρουν δηλαδή την 'Ελλάδα στον Σοβιετικό παράδεισο, του ό πο ου Ι έθεσαν έαυτους φανατισμένους δούλους. 'Α ν α τ ά σ ε ι ς κ α i α θ λ ι ό τ η τ έ ς μ α ς. "Οσοι έζησαν τα γεγονότα τfjς Μ. Άνατολfjς δέν θα βροϋν άλλη λέξι, για να χαρακτηρίσουν την κατάστασι τη Μ. 'Ανατολή, aπό ένα «Μ ε γ ά λ ο τ ρ ε λ λ ο κ ο μ ε ί Ο». Καi έγλύτωσαν aπό τό Τρελλοκομείον δσοι έπίστευαν βαθια στήν Παναγία κα i τή βοήθειά Της. Κανείς δέν γνωρίζει τί ηθελε καi μόνον οί κομμουνισταi γνώριζαν καλα τ ί ήθελαν, ένεργουντες μέ σατανικότητα. Για να μπορέση δ αναγνώστης να άντιληφθij καλύτερα τό δράμα τfjς Μ. Άνατολfjς καi τα τραγικα γεγονότα, ειναι ανάγκη να κατατοπισθ ij, μέ τους σκοπούς, τας επιδιώξεις καi τας πολιτικάς, πολιτειακας καi κοι νωνικας πεποιθήσεις τοϋ aνθρωπίνου ύλικοϋ που κατέφυγε εiς τήν Μ. 'Ανα τολην aπό την 'Ελλάδα (aξιωματικοί, όπλίται, iδιώται) καθ ιi>ς καi μέ την πολιτικήν τήν όποίαν έτήρουν αί τότε ένδιαφερόμεναι Μεγάλαι Σύμμαχοι Δυνάμεις, <Ίφ ' ένός μέν έναντι του γενικωτέρου πολεμικοϋ σκοποϋ, δηλαδή τfjς συντριβής του ΥΑξονος καi aφ' έτέρου έναντι τfjς 'Ελλάδος ώς συμ μάχου κατα τον πόλεμον καi ώς στρατηγικοϋ χώρου, ενδιαφέροντος ενα έκαστον τών Μεγάλων Συμμάχων ('Αμερική - 'Αγγλία - Ρωσία) μετα τό νικηφόρον τέρμα τοϋ πολέμου κατα του Αξονος. τα γεγονότα τi'jς Μ. Άνατολfjς έγιναν aντικείμενον έκμεταλλεύσεως είς τους μεταπελευθερωτικοuς aγώνας τοϋ πολιτικου στίβου. 'Αποτέλεσμα τfjς συρροfjς τών γραφέντων καi iδί λεχθέντων δι' αυτα τα γεγονότα άπό Έλληνικfjς πλευράς, ήτο να σχηματισθij είς τους aγνοοϋντας τα γεγονότα, μια aπατηλη άντiληψις είς τοιοϋτον βαθμόν, &στε οί κατηγορούμενοι να μεταβληθοϋν εiς κατηγόρους καi οί νικηταi είς κατηγορουμένους. Ετσι έσχηματίσθη μία συγκεχυμένη καi θολη είκ iι>ν τfjς δράσεως πολιτικών καi στρατιωτικών, έίκ ιi>ν ή όποία δέν ειχε καμμίαν σχέσιν μέ τήν πραγματικότητα. Άλλα aς aφήσωμεν, στή διαδρομη τοϋ ίστορήματος, την aναγραφη των ύπονομευτικών αθλιοτήτων καi aς δώσωμεν τό προβάδισμα στήν έναρξι τών ανατάσεων. Σ τ η ν π ε λ ω ρ ί α λ α μ π ά δ α τ ώ ν Ν ε ο σ σ ώ ν Ε υ ε λ π ί δ ω ν π ο υ ύ π fj ρ ξ ε ά σ β ε σ τ η καi ή όποία μετεφέρθη νικηφόρος καi φωτεινη aπό τα διαφυγόντα τέκνα, έκτός τών όρίων τfjς 'Ελλάδος, μέ αναπεπταμένα τα Έλληνικα Σύμβολα, έκεί ποu τά ώδήγη σαν οί Μεγάλοι "Ελληνες ΆΗγέται : στiς 'Ινδίες-στήν Τύνιδα-στο Ρου βίκωνα, στην Κορέα. ΥΑς τά προσέξουν οί εύτυχείς κλη ρονόμοι τfjς γενεάς τών aξίων τfjς πατρίδος. Υ 19

18 «Μαύρ' εlν' ή νύχτα στά βουνά, στοi>ς βράχους πέφτει χιόνι. Στά ίiγρια, στά σκοτεινά, σtiς τραχιές πέtρες, σtά στενά, ό "Ελλην ξεσπαθώνει, ξεσπαθώνει. Στό δεξί χέρι του γυμνό βαστq. aστροπελέκι Παλάτι i:χει τό βουνό καi σκέπασμα tόν ούρανό κι' tλπίδα τό τουφέκι. Φεύγουν οι τύραννοι χλωμοί τό μαϋρο του μαχαίρι. Mt Ιδρώτα βρέχει τό ψωμi ξέρει νά ζήστι μέ τιμή, καί ν' άποθάνη ξέρει». Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Η ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941 Ό ΝικηηΊς Στρατός μας τi'jς 'Αλβανίας καi τών όχυρών έχει δώσει δλο του τό φώς στόν πανικόβλητο έλεύθερο κόσμο καi έσβησε. Ομως ή άθάνατη έποποιία θά εχη καt τήν συνέχειά της. Ό Βασιλεύς μέ τήν Κυβέρνησιν έχουν άναχωρήσει στήν Κρήτη γιά νά συνεχίσουν άπό ηίν τελευταία αύτή γωνιά τi'jς 'Ελληνικής γi'jς τήν άντίστασιν του Εθνους κατά του έχθρου. Έλάχισται είναι αί δυνάμεις, Συμμαχικαί καi Έλληνικαί, που βρί σκονται έκεί γιά τήν άμυνα τi'jς Νήσου. Θά μποροϋσε έγκαίρως νά μεταφερθi'j έιcεί ή Μεραρχία τών Κρητών. Μά αύτό δέν έγινε. Τό Β' Σώμα Στρατοϋ-τοu όποίου είχα τήν τιμήν νά είμαι δ 'Επιτελάρχης του κατά τάς ήμέρας τοϋ Γολγοθίi του-τό έζήτησε έπιμόνως. 0[ Κρητικοί πονοϋσαν καi φώναζαν : στήν Κρήτη!! στήν Κρήτη. Ομως δέν άπεστάλησαν. Γιατί άρα γε; Άλλά αύτό άποτελεί ενα άλλο πρόβλημα πρός λύσιν καi iiς τό άφήσωμεν στην κρίσι τοϋ μέλλοντος 'Ιστο ρικοί>. 'Οπωσδήποτε α[ έκεί Δυνάμεις δέν θά μείνουν μόναι των. Πολλοi θά σπεύσουν-δσοι τό κατορθώνουν-γι&. νά ένισχύσουν τήν φρουρά τους. 21

19 Καί έκεί, σ:tό Νησί τής Κρήτης θά γραφi] ό άθάνατος έπίλογος τής άθανάτου έποποιίας! 'Υπάρχει εlς 'Αθήνας μία ίερη γωνιά, ενας 'Εθνικός χώρος, δ δποίος εύρίσκεται έν άναταραχi]. Εύρίσκεται σέ 'Εθνικό παρα λήρημα! Πρίν η έγκατασταθή ή Στρατιωτική Κυβέρνησις τοϋ Μετώπου, πρίν η ή Γερμανικη μπότα <iκουσθή σάν πένθιμη καμπάνα στούς δρόμους τής 'Αθήνας, στό Κέντρον τών 'Αθηνών, στό Πεδίον τοϋ Αρεως, στην Έθνικη 'Εκκλησία, στη Στρατιωτικη Σχολή Εύελπίδων, άναψε να μεγάλο, ενα πανύψηλο φώς. Τό άναψαν oi νεοσσοί -Εuέλπιδες, άψηφοϋντες καί περιφρονοϋντες κάθε άντίθετη διαταγή, καί ώδήγησαν μέ τό φώς τους, πρίν η τό σκοτάδι τής σκλαβιάς άπλωθij στήν τόσο φωτεινή 'Ελλάδα, δλους έκείνους, δλα τά τέκνα της, πού κατάβαθα στήν ψυχή τους κράτησαν, άμέσως μέ τό πέρασμα τοϋ κατακτητικοϋ όδοστρωτηρος, την άπόφασί τους νά τόν σταματήσουν καί νά τόν κάμουν νά άναστραφij πρός την βάσι του, άπό τήν όποίαν έξώρ μησεν καταστρέφων καί σπεiρων τόν όλεθρο καi την aπελπισία. Αuτοί οί νεοσσοί Εuέλπιδες μέ τήν άπόφασί τους, έφώτισαν τούς δρό μους πρός τά βουνά, πρός την Μ. 'Ανατολή, πρός την Έθνικη Άντίστασι. ΕΙναι γ ραμμένοι στή Στ ρ α τ ι ω τ ι κ ή Σ χ ο λ η ώς «Τ ά ξ ι ς τ ο υ 1943». Ομως στήν 'Ιστορία μας την Στρατιωτική, στην 'Ιστορία τής 'Ελλά δος, ειναι γραμμένη ώς ή Μοναδική!. Γιατί : Πολλές τάξεις διεμόρφωσε ή Στρατιωτικη Σχολη Ευελπίδων. Πέρασαν πλείστοι δσοι aπό τό 'Εθνικό αύτό Τέμενος καi εδωσαν έκατόμβας θυσιών καί προβαδίζοντος αίματος! Καί Ήγέται έκ ταύτης ύπήρξαν Πανάξιοι της Πατρίδος μας έπωμι σθέντες τρομακτικό.ς εuθύνας. Ήσαν δ καθένας τους όδηγός καi έντολο δόχος διαχειριστης αίματος! σμως καμμία τάξις δέν ηuλογήθη μέ την συνολικήν της Έθνικην έξέγερσιν, ό.νάτασιν καί προσφορaν πρός θυσίαν aπό την φωλεάν της! Μ έ έπανάστασιν κατά της άπαραδέκτου, γιά τήν φλογισμένη ψυχή τους, διαταγής τών προϊσταμένων των. Καί ή διαταγή τής Διοικήσεως : «Ή Σχολ1) Εύελπίδων παραμένουσα εiς 'Αθήνας θά έκτελi] άστυνομικά καθήκοντα». Ομως τέτοια διαταγη ειναι καί άντίθετος πρός την Ίστορικη παράδοσι έτών της Σχολής. Άλλό. Ciς γυρίσωμεν σ' έκείνη την εuλογημένη &ρα καί iiς ζήσωμεν, δ,τι έδημιούργησαν οί νεοσσοί. Τά όνόματά των τά άναγράφω μέ θαυμασμό-καθώς καi τά όνόματα τών άνταξίων νεαρών δδηγών των-εlς τό τέλος τοϋ κεφαλαίου τούτου γιά νά άποτελέσουν κτfίμα τοϋ μέλλοντος Ίστορικοϋ. Λυποϋμαι πού παρ' δλας τό.ς προσπαθείας μου-<iφοϋ ε1δικαί συνθηκαι πολιτικi'jς άναταραχής δέν μου άφήκαν την δυνατότητα ώς ΑfΓ.Ε. Στρατοu, δέν κατώρθωσα νά πείσω τούς έκάστοτε άρμοδίους Διοικητάς τής Στρατιω τικής Σχολής Εuελπίδων, γενναίους πολεμιστάς, δτι επρεπε νά iστορήσωσι, διό. τό Μουσείον της Σχολης, μίαν καλλιτεχνικήν εiκόνα της 'Ιστορικής ή ρωϊκής έξόδου των.. 22

20 Άλλά aς άρχίσωμεν τό 'Ιστορικόν δρομολόγιόν των : Τήν 8ην ώραν τf)ς 29 'Ο κτωβρίου του 1940 κατετάγησαv 320 τέκνα τf)ς 'Ελλάδος, σφραγισμένα άπό κείνη τήν στιγμή μέ την σφραγίδα τf)ς 'Ιστορίας. Ή ήλικία των έτών. Β Αμα τij κηρύξει τοϊj πολέμου ή τάξις τών &ετών, ή τάξις τοϋ 1940! ή διοικοϋσα τάξις της Σχολης Εύελπίδων, ειχε ήδη πετάξει είς την πρώτην γραμμην καί έβαψε μέ τό πολύτιμο αιμα της τά πολυματωμένα βουνά της Β. 'Ηπείρου. Σέ λίγες ήμέρες &κολουθεί καί ή iσαξία ΙΙ τάξις. Παραμένουν οί νεοσσοί. Τους δίδεται μία άδεια. Άλλά ή νικηφόρος πορεία τ&ν 'Ενόπλων Δυνάμεων έπιτρέπει την συνέχισιν τf)ς έκπαιδεύσεως των. την 24ην Νοεμβρίου του 1940 &νακαλοϋνται ε!ς ηίν Σχολήν. Καί aπό 25 Νοεμβρίου μέχρι 5 'Απριλίου ή Σχολη μεταβάλλεται σέ έκπαιδευτική Κυψέλη. Οί νεοσσοί έτοιμάζονται διά την Ίστορικην έξόρμησίν των. Κατά τόν 'Απρίλιον τοϋ 1941 ειναι ίσάριθμοι μέ τους 300 τ&ν Θερμοπυλών. ΕΙναι δύο 'Ιεροί Λόχοι μέ την πνοην τών 'Ιερολοχιτών τοϋ Δραγατσανίου καί μέ &πόφασιν Μεσολογγιτών τf)ς Ίερfiς 'Εξόδου. Τό προμετωπικόν έμβλημα της Σχολης έντολή, προσευχή, ψαλμός παντός εισερχομένου : «ΕΙς οίωνός άριστος aμύνεσθαι περί πάτρης». Καί τό χάραζαν οί νεοσσοί μέ πύρινη Έθνικη σφραγίδα στη ψυχή τους, ψυχή που μιλοϋσε μέ τό Θείον! Πόσο ώραία! Πόσο μεγάλη! Τους ειχε άναστατώσει ή έπιθυμία να εύρεθουν στό πεδίον τfjς μάχηc. Ή &παισίου κρότου Γερμανικη μπότα πλησίαζε! τα ίiρματά των που κατα κάποιον τρόπον έξευτελίσθησαν στα Μακεδονικα 'Οχυρά, ειχον. άρχίσει άγώνα ταχύτητος για να φθάσουν στόν ίερώτερον χώρον της Οίκουμένης, την Άκρόπολιν τών θεών, την aιφόπολιν που φύλαξαν κατά καιρούς έναντiον βαρβάρων στιφών είς τοuς αίώνας της 'Ιστορίας, γίγαντες, να φθάσουν, να φθάσουν ιcαi να την βεβηλώσουν μέ τόν αγκυλωτό σταυρό, σάν να διησθάνοντο δτι μια ήμέρα όπωσδήποτε θά κατέβαινε κατησχυμένη άποκομίζουσα μαζί της την άποκρουστικη επαρσί της! Στην Πρωτεύουσα ή διοικητικη συνοχη έπαυσε ύφισταμένη. Οί κομμουνισταί έκαμαν &μέσως την έγκληματικην έμφάνισίν των-μέ τό γνώριμον καi άπαίσιον σημα των τοϋ fεροσύλου καi του σκυλεύοντας τό άσπαίρον &κόμη σώμα της 'Ελλάδος, σ' ενα άγώνα των ποιός να λεηλατήσιj τά περισσότερα-άφοϋ ειχον ύπονομεύσει δπου καί δσο μποροϋσαν τό &θάνατον επος του Σ' ενα μεγάλο μέρος, ύπευθύνων καί μή, ίiρχισε νά άναφαίνεται τό : «Ό σφζων έαυτόν σωθήτω». Σωθήτω δια συναθροίσεως &γαθών!! Πόσος άλήθεια aποκρουστικός έγωϊσμός, εύτυχώς τών όλιγωτέρων, πόση μυωπία! Στην πλατεία τοϋ 'Ηρώου τfjς Σχολης Εύελπίδων, στόν 'Ιερόν αύτόν χώρον, μία μεγάλη Έθνικη μυσταγωγία, μέ 'Εθνικούς καλλιφώνους ψάλτας τούς 300 νεοσσούς!! Διοικητής ιcαί ύποδιοιιcητης άπόντες!! ένώ άνεμένοντο ώς 'Αρχιερείς. Ό Καθηγητης τi'jς Πολεμικi'jς τέχνης, θέσει καί διδασκαλί έπιφορτισμένος μέ τό προβάδισμα τi'jς ίεροτελεστίας, ήρνήθη έαυτόν! 23

21 Καθηγητικόν καί Διοικητικόν προσωπικόν είς πλήρη σύγχυσιν καί άστάθειαν σκέψεων καί άποφάσεων. Έκαλύπτοντο άπό άνωτέρας διαταγας <:iπαντες καi οί κανονισμοί εφηρμόσθησαν κατα γράμμα! Πειθαρχία πρός τας διαταγaς των προϊσταμένων! Πόση παρερμηνεία η;ς οοσίας των κανονισμών. Πόση λησμοσύνη τοϋ Ίεροϋ εμβλήματος τοϋ προπατορικοϋ καi ντολης της Σχολής «Είς οίωνός άριστος άμύνεσθαι περί Πάτρης». Στη Γερμανικη έπίθεσι κατα της πατρίδος μας, οί νεοσσοί ταράσσονται καi aρχίζουν τας Έθνικας έκδηλώσεις των για συμμετοχη στον κατα των Γερμανών άγώνα. Ή πρώτη σκέψις των να τρέξουν στας Θερμοπύλας καi έκεί να αναστήσουν καi πάλιν τό δλοκαύτωμα των 300 καί τοϋ Λεωνίδα. Μα δυστυχώς χωρίς Λεωνίδα!! "Ομως 1) ραγδαία έξέλιξις των γεγονότων δέν επιτρέπει την ύλοποtησιν τοιαύτης άποφάσεως. Τό διάγγελμα τοϋ Βασιλέως άναχωροϋντος είς Κρήτην πρός συνέχισιν τοϋ πολέμου, τους ήλεκτρίζει, τους σημειώνει τήν ίστορικην πορείαν των. ΕΙχον οί ίδιοι δπλισθή καί περιβληθη μέ την στολην έκστρατείας.καi ό δπλισμός των; Μάουζερ παλαιοϋ τύπου!! Πυρομαχικά; 50 φυσίγγια κατα Εϋελπιν. 'Οπλοπολυβόλα 8 ύποδ. 1915, χειροβομβίδες 200 και ενα πολυβόλον!! ΕΙναι έκπληκτικόν πώς ό τότε Διοικητής της Σχολής μέ πειθαρχικήν ό.ντίληψιν καθήκοντος δέν άντελήφθη, δέν ένεστερνίσθη τόν παλμόν των, δέν tjκουσε την ούρανίως γλυκείαν χορωδίαν των ξεπεταμένων νεοσσό'>ν; η επνιξε τα ίσaξια αισθήματά του δια να πειθαρχήσ1j είς τήν άνωτέραν διαταγήν; Αοτό πιστεύω. Καi έπιμένει να έκτελεσθi] ή διαταγή περί διαθέσεώς των δια την τήρησι ν της τάξεως. Καί προκαλεί την ayανάκτησίν των. Καί ή άπάντησις δια Εuέλπιδος άρχικό'>ς «'Αρνοϋμαι την εκτέλεσιν τi'jς διαταγfjς αuτi'jς καi τήν παράδοσιν ε!ς τους Γερμανους» καί έπαναληφθείσα έν ένί στόματι ύφ' δλων τών Εύελπίδων προοκάλεσε την ανόητον διαταγην τfjς προφυλακίσεώς του!! άνεκτtλεστο; λόγφ συνολιιcης αντιστάσεως. Οί δροι άντιστρέφονται ιcαί ό Διοικητης μετά τοϋ έκτελεστοϋ τών διαταγό'>ν του Λοχαγοϋ τίθενται όπό κράτησιν. Οί Εuέλπιδες εγκατέστησαν φυλάκια εiς τά έπίιcαιρα σημεία τi'jς Σχολ i'jς προς aμυνάν των κατα της τυχόν έκ τών εξωθεν έπιχειρουμένης ένεργείας ύπό της Α.Σ.Δ.Α., ένφ οί λοιποί ίiδοντες πατριωτικα άσματα εσπευσαν εiς τοuς θαλάμους των, προητοίμασαν γυλιους καi όπλισμόν καί μέ ταχύτητα καταπληκτικήν καi μέ πλήρη πολεμικην έξάρτυσιν i;ξήρχοντο ακολούθως είς τό προαύλιον τi'jς Σχολής. Ταυτοχρόνως δμάς ι:br./.ισμένων Εύελπίδων κατήλθε ν ύπό άνθ fγόν εlς την Λεωφόρον 'Αλεξάνδρας καί έπιτάσσουσα διερχόμενα λεωφορεία τά ώδήγει είς το προαύλιον της Σχολi'jς. Ό έπικρατών μεταξύ τών Εύελπίδων ένθουσιασμός ήτο άπερίγραπτος ΥΕχοντες ούτοι έπίγνωσιν της ίστορικης άποφάσεώς των δια τήν αποστολήν αοτοθυσίας ην αοθορμήτως η ακριβέστερον επαναστατικώς έπωμίζοντο άπό της στιγμής έκείνης, ητις εσωζε την τιμην της Σχολης των, liν καi 24

22 γνωρίζοντες τοuς κινδύνους τfjς περιπετείας καi τας στερήσεις αϊτινες τοuς άνέμενον κατα τήν πορείαν των μέσφ Πελοποννήσου καi έν συνεχείq. δια θαλάσσης μέχρι Κρήτης, i]σθάνοντο έν τούτοις ύπερήφανοι καi πλήρεις αύτοπεποιθήσεως, πιστεύοντες έαυτοuς ίκανοuς καi ώρίμους δια μίαν τοιαύτην ό.ποστολήν. Οuδεiς i]δύνατο να μεταπείσ1j τοuς ΕUέλπιδας να μεταβάλουν γνώμην καi παραμείνουν ε!ς 'Αθήνας. Οτε δέ περi τήν 21ην <fιραν i:φθασεν εiς τήν Σχολτ']ν δ τότε έπιτελάρχης τfjς Α.Σ.Δ.Α., εντεταλμένος ύπό του στρατηγοί) Καβράκου να ματαιώσ1j δια τfjς πειθοϋς - διότι βία ήτο ό.δύνατον ν' ό.σκηθi] κατα των Εuελπίδων- τήν aναχώρησίν των είς Κρήτην, ούτος έζ1ίτησε να όμιλήσ1j πρός τοuς Εύέλπιδας. Πράγματι έπi cφκετfιν &ραν προσεπάθει δι' όμιλίας σχοινοτενοuς νό. τοuς δώσ1j τtίν είκόνα του όλέθρου πρός τόν όποιον έφέροντο ιϊπαντες μέ τήν άκρως παρακεκινδυνευμένην εκείνην aπόφασίν των. «Ή ίσχύς, τοuς είπε, τοu εχθροu είναι κολοσσιαία. Ή έξόντωσις τοu μεγαλυτέρου μέρους της Σχολής ύπό της έχθρικi'jς αεροπορίας καθ' όδόν εiς ττ']ν ξηραν Θα είναι μοιραία. Άλλα καi δ καταποντισμός των ύπολοίπων δσοι τυχόν φθάσουν εiς τό. παρό.λια καi θό. πειραθοuν νό. διαπλεύσουν τό Κρητικόν πέλαγος, θό. πρέπει νό. θεωρfiται πλέον η βέβαιος». Αί aπαντήσεις των Εuελπίδων ήσαν στερεότυποι: «Είμεθα ετοιμοι διό. κάθε θυσίαν χάριν ηϊ ς πατρίδος μας». Ή ψυχη καi τό πνεuμα του Εuέλπιδος, άφυπνίσθη εiς τόν όμιλητήν συνταγματάρχη ν Εύελπι ν καi αύτόν, δστις πλήρης ενθουσιασμοί) συνεχάρη τοuς νεαροuς Εuέλπιδας διό. ττ']ν ύπέροχον ψυχήν των καi συγκεκινημένος μέχρι δακρύων έκ τfjς διαπιστωθείσης άμετακλήτου aποφάσεως αύτοθυσίας των, ύπεσχέθη να ζητήσ1j aπό τόν στρατηγόν Α.Σ.Δ.Α. τήν εuχήν καi συμπαράστασiν του διό. τήν aναχώρησίν των είς Κρήτην. Συνοδευόμενος ύπό του άξιωματικοu έπιτηρητοu μετέβη εiς τό τηλέφωνον του γραφείου ιlξιωματικοu ύπηρεσίας καi έπεκοινώνησε μετά του Α.Σ.Δ.Α. Ό Συνταγματάρχης έθλίβη διότι έκ τοϋ έτέρου ό.κουστικοu εϋρισκεν ό.μετάπειστον τόν στρατηγόν νά δώσ1j συγκατάθεσιν αναχωρήσεως της Σχολής είς Κρήτην. Ό αείμνηστος Στρατηγός Καβράκος έζήτησε aπό τόν έπιτελάpχην του τόν aξιωματικόν έπιτηρητfιν είς τό τηλέφωνον καi τοϋ συνέστησε νό. έκτελέσ1j aμέσως ττ']ν προγενεστέραν διαταγήν του καi να καθήσ1] ή Σχολή «ε!ς ττ']ν θέσιν της>>. Ή aπάντησις του aξ/κοϋ έπιτηρητοu έρμηνεύουσα τήν γνώμην καi τό ψυχικόν σθένος των Εuελπίδων δλων ώς καi των aξιωματικων των, ήτο: Στρατηγέ: Ούδεiς δύναται νi.ι.. διατάξό τfιν Σχολτ']ν Ευελπίδων νά παραδοθi] ε!ς τοuς Γερμανούς». ('Αναφέρεται αϋτη καi ύπό του συνταγματάρχου έ.ά. κ. Δ. Σούλη είς τό βιβλίον του : «Τό κοσμοϊστορικόν ΟΧΙ τi'jς αίωνίας 'Ελλάδος» σελ. 97) την στιγμτ']ν έκείνην παρενέβη εiς τό ακουστικόν δ συνταγματάρχης επιτελάρχης λέγων πρός τόν στρατηγόν: «ΕΙναι άδύνατον νό. καταπνίξlj κανείς ττ']ν έκδήλωσιν τοu πατριωτισμοί) των Εύελπίδων, διότι περi αuτου πρόκειται καi ouχi περί aπειθαρχίας ώς μiiς είπαν άλλοι». 25

23 Τότε ό συνταγματάρχης κατi'jλθεν τήν κλίμακα, ηuχήθη εiς τοuς ΕUέλ πιδας κ α λ η ν τ ύ χ η ν καi άνέθεσε τήν διοίκησιν τi'jς Σχολi'jς άπο τi'jς στιγμi'jς έκ:είνης, έντολij Α.Σ.Δ.Α., ε{ς τον ύπολοχαγον Λυγιδάκ:ην Ν. Προ της έπιβιβάσεως των Ευελπίδων έπi των αναμενόντων έντος τοϋ προαυλίου αύτοκινήτων, δ Εύελπις Γ. Τσακαλώτος (είμεθα ύπερήφανοι δι' αυτόν) εσπευσε καί παρέλαβε τήν Σημαίαν έκ: των Γραφείων Διοικήσεως, συνοδευόμενος ύπο των Ευελπίδων Παγουρτζi'j καί Μακρi'j καί τήν μετέ φερον εις τον χώρον συγκεντρώσεώς των. Ή Σημαία τi'jς Σχολi'jς άφοϋ έχαι ρετίσθη ύπο τών κατα λόχους καi διμοιρίας συντεταγμένων Εύελπίδων εκ:λινεν εύλαβικ:α προ τοϋ 'Ηρώου των ύπέρ τi'jς Πατρίδος πεσόντων αξιω ματικών, εiς το δποίον άναγράφεται «Τεθνάμεναι γαρ ένi προμάχοισι, πε σόντα ι'iνδρα άγαθον περί 1] Πατρίδι μαρνάμενον». ΤΗτο ενδειξις τοϋ δτι ή ψυχη των ζώντων Εuελπίδων είκονιζομένη είς τας iδίας πτυχας τi'jς κυα νολεύκου ύπέσχετο εις την ψυχην των &θανάτων ην έσυμβόλιζεν ή μαρμα ρίνη στήλη τοϋ ή ρώου, δτι το παράδειγμα αύτών των ένδόξων νεκρών ih μ ν υ ο ν ν' ακολουθήσουν καί οί νεαροί βλαστοί τi'jς Σχολi'jς τοϋ 1941, ένφ ή σιωπη τi'jς στιγμi'jς έκ μέρους των ώς αγαλμάτων άκινητούντων Ευελ πίδων δέν έπεσφράγιζεν άπλώς τήν ίερότητα τi'jς στιγμi'jς αλλα καί διεβε βαίωνε τήν περικοπην τοϋ ίεροu των δρκου: «. ο γ π ε ρ α σ π ί ζ ω μ ε π ί σ τ ι ν κ: α ί α φ ο σ ί ω σ ι ν τ α ς σ η μ α ί α ς, ν α μ η τ α ς έ γ κ α τ α λ ε ί π ω, μ η δ ε ν α ά π ο χ ω ρ ί ζ ω μ α ι π ο τ έ α π' α υ τ ω ν». οο Οί Εύέλπιδες - νεοσσοί, ήσαν πλέον πανέτοιμοι, ε{χον έξασφαλίσει δι' έπιτάξεως καi δι' εuφυοuς τηλεφωνήματος προς τον Έρυθρον Σταυρόν περί αναγκαίων αυτοκινήτων, τα άπαιτούμενα τοιαuτα. Καi την 23ην ώραν της 23ης 'Απριλίου ήσαν ετοιμοι πρός έκκίνησιν. Εuτυχώς τους παρέστεκον είς την ώραίαν έξόρμησίν των καi οί συνο μήλικοί των σχεδόν 'Αξιωματικοί Διμοιρίται των 'Ανfγοi (πρώην Εύέλπι δες 111). Πανταζόπουλος Γεώργιος Παπαθανασίου Άχιλ. Κρασσaς Κων. Μπαϊρακτάρης Βασίλ. Τσιριμώκος Άντ. κ α i ο ί β ο η θ ο ί τ ω ν Ε ύ έ λ π ι δ ε ς 11. 'Αργυριάδης 'Ιωακείμ Βιαίττος Άνδρ. Διαμαντης Πέτρος Καραμπάτης Ίω. Κούτσιος Δημ. Μόραλης Γεωργ. Μπουζi'jς Π. Πολυκαλaς Γερ. Πιπέρης Μιχ. Πατεράκης 'Ελ. Πιπέρος Στυλ. Εlς τούτους προσετέθησαν ό Έφ. έκ Μον. Λοχαγός Πεζ. Δανίκας Θεμ., δ όπολ. Μηχ. Λυγιδάκης Νικ., δ δποίος τούς συμπαρίστατο μέ δλην τήν 26

24 φλογερην ψυχήν του, ό ύπiατρος Φατσέας 'Απ., ό Άν/γός Διαχ. Κουμαν δράκης Άντ. ό Έπιλοχiας Καραγιάννης καί ή νοσοκόμος της Σχολής Μαγδαληνη Σπυρίδωνος. Καί την &ραν της 24ης 'Απριλίου ι'iρχισε τό ξεκίνημά των για την 'Αθανασία! Συνολικη ίστορικη τιμή! Διότι ώς σύνολον ένήργησαν, ένέργεια που ήτο ή συνισταμένη δλων. Τό ίδιον πνεϋμα καί ψυχή. Καί ή Σημαία τής Σχολής ήτο τό σύμβολον της συνοχής των. Τό σύνολον αuτό τό όποίο ν άπετέλεσε την τάξιν τοϋ I 943, θα συνεχισθij μέχρι την &ραν έκείνη που στην Κρήτη ενας άλλος που ώρίσθη Διοικητής των θα δώσιj τό παράγγελμα «Τ ο υ ς ζ υ γ ο υ ς λ ύ σ α τ ε». τι περίεργο; καί aπαράδεκτος συμπεριφορά τών δύο Διοικητών! Ό ενας aρνείται να μπij στην 'Ιστορία μαζί των. Ό άλλος τους έγκαταλείπει μέ ενα άποκρουστικό παράγγελμα. 'Εκεί τό σύνολον σταματa καi τα μέλη του θά πάρουν τό καθένα τό δικό του δρόμο, δμως χωρίς νά λησμονήσουν δτι άνήκουν στην ευλογημένη τάξι του 1943 καi δτι ό καθένας όφείλει παντου καί πάντοτε νά άντιπροσω πεύιj τό πνευμα της 24 'Απριλίου 194 1, ήμέραν τής έξορμήσεώ; των. Άλλά aς παρακολουθήσωμε τό ίστορικό δρομολόγιόν των: «Χιλιομόδι Νεμέα. Αργος - Άχλαδόκαμπος καί τό πρωί τη; 25ης 'Απριλίου I 94\ στ ή ν Τρίπολι». Τά aπαίσια Στούκας δέν τους έπτόησαν. Καμμία δυσχέρεια. Κανένα έμπόδιον δέν έμεiωσε τόν Μαραθώνιον δρόμον πρός τό πεδίον μάχης. Πρός την θυσίαν. 'Εκεί, στήν Τρiπολι, κάποιος που παρίστανε τόν Φρούραρχο καi δέν διε κρίθη ποτέ γιά ψυχικά προσόντα ένόμισε δτι μποροϋσε νά σταματήσιj τήν ίστορικήν πορείαν των. Ένόμισε δτι μιό. διμοιρία τόν εφθανε γιά τό στα μάτημα αύτό. Πρό τής θελήσεώς των, ή διμοιρία έστράφη πρός τό. όπίσω. Στό δρόμο του προσέτρεξε έκ του Νοσοκομείου Τριπόλεως ό νοση λευόμενος τραυματίας Ύπολ. Πεζ. Ευθυμιόπουλοι; Ήλ. καί άναλαμβάvει την διοίκησιν του \ ου Λόχου. 'Από τόν Φρούραρχο Τριπόλεως καμμία κατα νόησις. Οϋτε κaν έφοδιασμός μέ βενζίνη!! Καί ή πορεία των συνεχίζεται πρός Σπάρτην καί Γύθειον. Καi σέ ενα χωριό τά Ταραψά, δπου εφθασαν τά ξημερώματα, ενιωσαν κάποια ζεστασιά που δέν εύρηκαν στόν Φρούραρχο Τριπόλεως! 'Εκεί ενας γέρων άσφαλώς παλαιός πολεμιστης συνοδευόμενος ύπό γυναικών τους εφερε κρέας, κρασί, ψωμί, τυρί, πορτοκάλια. Σύνολον τούτων, ή ζωντανιί άγάπη έκδηλουμένη μέ την συμπαράστασι τοϋ χωριοϋ. Τό πρωί εφθασαν είς τό Γύθειον καί τήν 23ην ίι'ιραν έπεβιβάσθησαν έπί μικρών πλοιαρίων καi επει τα άπό άρκετήν 'Οδύσσειαν τό πρωί της 28ης 'Απριλίου συνεκεντρώθησαν είς την Άγίαν Πελαγίαν Κυθήρων. Καί τό βράδυ ξεκίνησαν διά τόν Έθνικόν των Φάρο. Τό πρωί τής 29ης 'Απριλίου i:φθασαν είς τό Καλυμπάρι - του Νομου Χανίων καi έγκατεστά θησαν πέριξ της Ίερaς Μονής Γωνιaς. 'Εκεί εύλογεί την σημαίαν των, τους εύλογεί δ ύπέροχος 'Επίσκοπος η;ς 'Επαρχίας κ.κ. Εύδόκιμος (τέως Στρατιωτικός 'Ιερεύς, λοχαγός Συγκε λάκης).

25 Ας παρακολουθήσωμε για λίγο τό ζωντανό ήμερολόγιο του Ύπολ. Λυγιδάκη για να ίδουμε π&ς τους παρακολουθουν οί έχθροί καί πώς ύπερη φανεύονται οί σύμμαχοι. Τό ραδιόφωνον τfjς γερμανοκρατουμένης πρωτευούσης 'Αθηνών δίς έξήγγειλεν δτι: «ή Σχολη Εuελπίδων πειραθείσα να διαπεραιωθij μέσφ Πελοποννήσου εiς Κρ1Ίτην, έβομβαρδίσθη ύπό των ή μετέρων δυνάμεων καi κατεστράφη όλοσχερ&ς». Μύριοι ήσαν ο ί κίνδυνοι οϋς ι'ιντεμετώπισαν καί κατέβαλον ο ί Ευέλ πιδες καθ' όδόν. Προερχόμενοι έξ 1)μετέρων, έκ του έχθρου άλλα καi έκ τών στοιχείων τfjς φύσεως. 'Εν τούτοις ήδυνήθησαν ούτοι ν' άποβιβασθουν σφοι την πρωίαν τfjς 29ης 'Απριλίου εtς Κολυμπάρι Κρήτης, διαψεύ δοντες τάς προσδοκίας του έχθροϋ, δστις την απάντησιν εiς τας ψευδείς έκπομπάς του έλαβε πάλιν δια τών έρτζιανών κυμάτων διαφόρων ραδιο φωνικών σταθμών. Οϋτω: ΛΟΝΔΙΝΟΝ ( ). ν B.B.C. Έκπομπη ' <Πους μαχητας της Κρήτης ή λθον να ενισχύ σουν καi 300 Εuέλπιδες μέ τούς αξιωματικούς των, οί δποίοι μετα ένδοξον πορείαν μέσφ τfjς Πελοποννήσου καί είς πείσμα τών Γερμανών οί δποίοι επεδίωξαν, χωρίς νά τό επιτύχουν, ηίν καταστροφήν των, κατέχουν άπό σήμερον θέσιν ε!.ς τας έπαλξεις τοϋ φρουρίου Κ ρ ή τ η...». ΜΟΣΧΑ (2-5-41). = WΩρα '... «Ή ψυχη των ήρώων της άρχαίας ελλάδος δέν ελειψε κι' άπό τους συγχρόνους WΕλληνας. Μετα την 'Αλβανία καi τα 'Οχυρά, ή Κρήτη θα δώση τό τελευταίο χτύπημα είς τους Ναζfjδες τοϋ Χίτλερ. τα παλ ληκάρια της, εκείνα πού φθάνουν καθημερινα άπό την 'Ελλάδα στην Κρήτη, eα πολεμήσουν αποφασιστικα iiν ό Χίτλερ τολμήσ1j να κτυπήση έκεί Εt>έλπιδες πέρασαν άπό την Ελλάδα στην Κρήτη μέ την άπόφασι να eυσιασθοϋν aλλα να μην άφήσουν να περάση ό έχθρός στη στερνη έλεύ θερη γη». Τό πνείίμα της Σπάρτης όλοζώντανο. Κι' οί Θερμοπύλες έμπρός των!... ΛΟΝΔΙΝΟΝ (Σχόλιον Δ. Κακλαμάνου, πρεσβευτοϋ, ' ίδρα 1 η Μαίου ).. «Οί η ρωες των Θερμοπυλ&ν, Μαραθώνος καi Σαλαμίνος δέν ήτο δυνατόν να μείνουν καi σήμερον χωρίς μιμητάς, ιiνταξίους ιiπογόνους. Τό παράδειγμα τ&ν 300 Εuελπίδων, που παρα την άντίδρασιν τfjς διοικήσεώς των έφυγαν σαν πουλια άπό τό κλουβί των, μαζί μέ την ενδοξον σημαίαν των για την Κρήτην, καί έφθασαν τώρα σίγουρα έκεί για να συμβάλουν μέ τiς δυνάμεις των στην άμυνα τfjς νήσου, θα πείση άσφαλ&ς τόν Χίτλερ πως liν ποτέ τολμήση, ώς καi έκεί, αi όρδαί του θα συντριβοϋν δπως καί του Ξέρξου άπό την aλύγιστη δύναμι τών νεωτέρων 'Ελλήνων. Γιατί σaν τούς άδάμαστους 300 Ευέλπιδες έχει πολλούς, έχει χιλιάδες τό φρούριο τfjς Κρήτης. Νέους, γέρους, γυναίκες,παιδιά, μυριάδες δλόκληροι που θ' aποδείξουν, δπως καi στό γκάγκστερ συνεταίρο του στα βουνα τfjς Ήπείρου καi στόν ίδιο άκόμη χθές στα όχυρα τfjς Μακεδονίας, πως oi νέοι Ελληνες γνωρίζουν το ίδιο δπως καi οί άρχαίοι πρόγονοί των να δημιουρ γοuν στούς βαρβάρους έπιδρομείς Μαραθώνες, Σαλαμίνες, Πλαταιές». 28

26 'Εκεί στόν {ερό χώρο τfίς Μονfίς ά.νεyνώσθη καi ή κάτωθι ή μερησία διαταyη τοϋ διατελέσαντος διοικητοϋ αύτών ά.πό τfjς 23 'Απριλίου 1941 μέχρι 2 Μαίου 1941 (δτε ά.πεστάλη ετερος Διοικητής). Ήμερησία Διαταyη Σχολfίς Εύέλπιδες: «Κατόπιν 6ημέρων περιπετειωδών καί έντατικών, πλή ρων στερήσεων όγώνων, άρξαμένων άπό της σκέπης τfίς Σχολfjς σας είς 'Αθήνας καί συνε χισοέντι )ν άδ ι ακόπως καθ' δλην t1]ν πορείαν σας μέχρι τi'jς άφίξεώς σας έ νταuο α έρ ρωμένως έπαλα ί σα τε κα i ύπερνικήσατε πολλaς καί ποικίλας ό ντ ιδ ράσεις, Ίiμετέρων, Εχθροί) ιω i στο ι χείων της φύσεως. 'Ι δ ού σι1μερον εύρίσκεσθε εί ς τόν πρώτον σταθμόν τi'jς άποστολfίς σας.αύτοθυσίας ijν ΟΙΚΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣΕΙ ΑΝΕΛΑΒΑΤΕ. Ό άθλος τόν όποίον fιδη έπετελέσατε θ' aναγραφi] εiς τάς πλήρεις γεν ναίων ίι.νδραγαθημάτων δέλτους της πολεμικfjς [στορίας τοϋ "Εθνους μας οώς ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ δ μ α δ ι κ η ς 1) θ ε λ η μ έ ν η ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς δ ι' α ύ τ ο θ υ σ ί α ν καί aναλ1ίψεως αύτοβούλως δράσεως χάριν 'tών εύγενεστέρων aνθρωπίνων ίδεωδών: ΤΗΣ τjμησ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 'Εν ένi σώματι καί μιq. ψυχij οί 300 Εύέλπιδες, πρώτοι καi αύτόκλητοι, έσπεύσατε νά δώσετε τό «ΠΑΡΩΝ» είς τό σάλπισμα κινδύνου της Πατρίδος <rας. Οiμώζουσα αϋτη έκ τών πληγμάτων τών έχθρών της έλπίζει νυν καί άνα μένει έξ Υ Μ ΩΝ τήν σωτηρίαν της. Πεποιθώς, έπί την άνδρείαν σας καί τό άθάνατον πνεϋμα αuταπαρνήσεως,.ών δείγματα λίαν προσφάτως έδώσατε,. άπευθύνω Πρός πάντας όμοϋ καί ενα εκαστον ίδιαιτέρως τό ΕΥΓΕ aποτολμώ νά προδικάσω τήν εύτυχfί όλοκλήρωσιν τfίς αύτοεπωμισθείσης άποστολfίς <rας, έν τi] έκτελέσει της όποίας ή Σχολή Εuελπίδων προμαχοϋσα τών άλλων γενναίων στρατιωτικών μονάδων είς τό πεδίον της μάχης της Κρήτης, fιν Θεία Βούλησις της εταξε, γονυπετης πρό της Μητρός 'Ελλάδος θα δυνηθij διεκδικοϋσα τόν κότινον τi'jς Νίκης ν' aναφωνήσ1j πρός ΑΥΤΗΝ: «Τόν οδρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα, νϋν aπόκειταί μοι ό τ η ς ΔΙΚΑΙΟΣΥ ΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 'Εν μονi] Γωνιaς Κισσάμου Κρήτης Ό Διοικητης της Σχολής ΛΥΓΙΔΑ ΚΗΣ Ν. Ύπfγός Μηχανικοϋ Καi μετά ταύτην ijρχισε ή προπαρασκευή των διά την aπόδειξιν, άλλη :ι.ιι ά φορά, γραμμένην μέ άνεξίτηλα δαφνοστεμμένα γράμματα, για η)ν Σχο.λήν Εύελπίδων ιος Μητέρας 'Ηρώων. 'Εκεί ώνομάσθησαν Άνθυπασπισταί. 'Εκεί συνεπλη ρώθησαν είς άξιωματικοuς καί πήραν τήν κάτωθι σύνθε-σιν. Άν/ρχης Πεζ. Κίτσος Λουκaς, Διοικητης της Σχολης. Λοχ. Ρογκάκος Άθαν. (γενναίος μαχητης των όχυρών Λίσσε καί προσ τρέξας εiς Κρi1την άπό άλλας κατευθύνσεις) <ί)ς ύποδιοικητής. 29

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ 21 η ΜΑΪΟΥ 1864 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 152 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΡΜΟ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 21 ης ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 21 η ΜΑΪΟΥ 2016 [1] Σεβασμιώτατε

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες Η Φιλική Εταιρεία Ήταν μυστική οργάνωση. Ιδρύθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας, το 1814. Σκοπός της ήταν η ανεξαρτησία των Ελλήνων. Πρωτεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Tαχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Ελένη Νικολαϊδου-Τσατίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

"Καλησπέρα σας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλησπέρα σας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 Τηλ.: 213 2049012 fax. 213 2049006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ηµοτικό Κατάστηµα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεµαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΝΕΚΡΟΙ ΛΟΓΩ ΓΡΙΠΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΞΑΝΘΟΥ ΖΗΤΕΙ Ο ΙΣΑ

Περιεχόμενα ΝΕΚΡΟΙ ΛΟΓΩ ΓΡΙΠΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΞΑΝΘΟΥ ΖΗΤΕΙ Ο ΙΣΑ Περιεχόμενα 1. 110 ΝΕΚΡΟΙ ΛΟΓΩ ΓΡΙΠΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΞΑΝΘΟΥ ΖΗΤΕΙ Ο ΙΣΑ 2. ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 3. ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ 4. ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σχολική Χρονιά 2012-2013 Κ ε ί μ ε ν α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κείμενα προς συνανάγνωση συνεξέταση Έριχ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 1933-1958 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-59 ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 1933-1958 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-59 ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 1933-1958 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-59 ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ Γεννήθηκε στην Αναφωτία το 1933 και αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο της γενέτειρας του και μετά από το Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Για την αγάπη και τη συγχώρεση

Για την αγάπη και τη συγχώρεση Ημερομηνία 10/10/2016 Μέσο Συντάκτης Link www.parents24.gr Σωτηρία Παπαρσένη http://www.parents24.gr/3071-2/ Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α Για την αγάπη και τη συγχώρεση Γράφει η Σωτηρία Παπαρσένη H σιωπή του Φάρου

Διαβάστε περισσότερα

Πανηγυρικός της 28η Οκτωβρίου 1940 που εκφωνήθηκε στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας

Πανηγυρικός της 28η Οκτωβρίου 1940 που εκφωνήθηκε στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας Πανηγυρικός της 28η Οκτωβρίου 1940 που εκφωνήθηκε στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας κ. Αντιδήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου Σιάτιστας, κ. Σχολικέ Σύμβουλε της 5 ης Περιφέρειας της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑ Δ ΣΑΞΗ ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΓΟΤΜΕΝΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗ Ήταν πρόεδρος της Επαναστατικής Επιτροπής Ρεθύμνης με καταγωγή από

Διαβάστε περισσότερα