ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, όπως αυτές προβλέπονται να κατασκευασθούν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, αλλά σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, όπου πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, προκειμένου να διασφαλισθούν οι απαιτούμενες ειδικές υποδομές λειτουργίας της Υπηρεσίας. ΓΕΝΙΚΑ Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου υποχρεούται να κατασκευάσει όλες τις παρακάτω εγκαταστάσεις σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών που αναφέρονται στη συνέχεια. Η υλοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μίσθωση. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, οργάνων και συσκευών θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα καλύπτουν τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους και των αντίστοιχων εξουσιοδοτημένων οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), όλες δε οι εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνες με την κείμενη Νομοθεσία. Ηλεκτρικοί πίνακες Η παροχή της ΔΕΗ θα είναι τριφασική, ηλεκτρικής ισχύος που θα προκύψει από το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών καταναλώσεων του μηχανογραφικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στη στεγαζομένη Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρική ισχύς του μηχανογραφικού εξοπλισμού θα δοθεί από την Υπηρεσία στον ανάδοχο κατασκευαστή, προκειμένου να συνυπολογισθεί στο σύνολο της ηλεκτρικής ισχύος που θα καταναλώνει η Υπηρεσία. Η παροχή της ΔΕΗ, που θα ηλεκτροδοτήσει την Υπηρεσία, θα συνδεθεί σε γενικό τριφασικό ηλεκτρικό πίνακα της Υπηρεσίας. Από τον παραπάνω γενικό ηλεκτρικό πίνακα του κτιρίου θα ηλεκτροδοτηθούν οι λοιποί γενικοί ηλεκτρικοί πίνακες ορόφων, εφ όσον υπάρχουν, και οι λοιποί υποπίνακες της Υπηρεσίας Σε κάθε όροφο θα εγκατασταθεί από ένας γενικός ηλεκτρικός πίνακας ορόφου από τον οποίον θα ηλεκτροδοτούνται και οι τυχόν υπάρχοντες υποπίνακες του ιδίου ορόφου Στον χώρο του Computer room (είναι πιθανόν να αναφέρεται και ως χώρος server) θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρικός υποπίνακας αυτού του χώρου, ο οποίος θα ηλεκτροδοτείται από τον γενικό ηλεκτρικού πίνακα του ορόφου. Θα πραγματοποιηθεί επανέλεγχος της εγκατάστασης γείωσης (επιθυμητή τιμή της αντίστασης γείωσης <= 1Ω ). 1

2 Καλώδια ηλεκτροδότησης, δεδομένων (data), και τηλεφώνων (voice) θέσεων εργασίας - Οδεύσεις Πρίζες Τα καλώδια ηλεκτροδότησης των θέσεων εργασίας και των δεδομένων τηλεφώνων (data voice) θα εγκατασταθούν σε πλαστικά κανάλια καλωδίων, καταλλήλων διαστάσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επισκεψιμότητας και αλλαγών. Τα καλώδια ηλεκτροδότησης των πριζών 220 V θα είναι τύπου ΝΥΜ 3Χ2.5 mm2. Τα καλώδια ηλεκτροδότησης των θέσεων εργασίας θα οδεύσουν μέσα στην ψευδοροφή επί σχαρών καλωδίων και μέσα σε εμφανή πλαστικά κανάλια καλωδίων στην οροφή, στις κολώνες, στους τοίχους, στα ελαφρά χωρίσματα και στα γκισέ. Θα μπορεί να γίνει χρήση και της υπάρχουσας υποδομής του κτιρίου (εντός καναλιών και σωλήνων σε ψευδοροφές και σε φρεάτια), εφόσον αυτή υπάρχει, χωρίς να είναι σε βάρος της ασφάλειας της εγκατάστασης και του προσωπικού. Ειδικότερα για τις ψευδοροφές, εφόσον υπάρχουν σχάρες θα οδεύσουν εντός αυτών, ειδάλλως αν είναι ανέφικτη η διαδρομή εντός σχαρών ( λόγω πληρότητας ή ανεπάρκειας) και επίσης ανέφικτη η χρήση καναλιών, να γίνεται προσεκτική χρήση δεματικών με καλώδια ξεχωριστά ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Για τις χαμηλές περιμετρικές οδεύσεις των καλωδίων (επί τοίχων, ελαφρών χωρισμάτων και γκισέ, εφόσον υπάρχει) θα εγκατασταθούν πλαστικά κανάλια ενδεικτικού τύπου LEGRAND DLP διαστάσεων κατά προτίμηση τουλάχιστον 105Χ50 mm, γενικότερα δε κατάλληλης διατομής, ανάλογα πάντα με τον αριθμό των διερχομένων καλωδίων. Ανάλογα οι κατεβασιές των καλωδίων (από οροφή προς διακόπτες, πρίζες, χαμηλό περιμετρικό κανάλι, ηλεκτρικούς πίνακες κλπ.) θα γίνουν μέσα σε πλαστικά κανάλια ενδεικτικού τύπου LEGRAND DLP διαστάσεων κατά προτίμηση 105Χ50, 150Χ50, 20Χ12.5, 32Χ12.5 mm, γενικότερα δε κατάλληλης διατομής, ανάλογα πάντα με τον αριθμό των διερχομένων καλωδίων. Να ληφθεί υπόψη ότι οι διατομές των καναλιών θα επιλεγούν με τρόπο ώστε να απομένει ελεύθερος χώρος κατά 25% του συνολικού ως πρόβλεψη μελλοντικών εγκαταστάσεων. Οι πρίζες ηλεκτροδότησης (SCHUKO 16A) και δεδομένων-τηλεφώνων θα είναι τύπου εγκατάστασης σε πλαστικό κανάλι καλωδίων. Στά πλαστικά κανάλια θα υπάρχουν τα κατάλληλα διαχωριστικά εξαρτήματα καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, και τα λοιπά ειδικά εξαρτήματα όπως γωνιές διαφόρων τύπων, διακλαδώσεις, συνδετικά καλύμματα, κλπ. 1. Στα σημεία που χρειάζεται αλλαγή της κατεύθυνσης ή διακλάδωση των καναλιών, αυτή θα πρέπει να γίνεται με όλους τους κανόνες καλοτεχνίας και ασφάλειας και με άρτια εφαρμογή των καναλιών μεταξύ τους, για όσο το δυνατόν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στα ορατά σημεία. Η διαδρομή των οδεύσεων θα σχεδιαστεί με δύο βασικά κριτήρια : α) το μικρότερο δυνατόν μήκος και β) τον αισθητικότερο δυνατόν τρόπο. Το ύψος εγκατάστασης των πριζών (ρεύματος, δεδομένων, τηλεφώνων) από το δάπεδο θα είναι τουλάχιστον 40 cm. Ειδικά στα γκισέ τα κανάλια και οι πρίζες θα εγκατασταθούν σε ύψος πάνω από το δάπεδο 80 cm, δεδομένου ότι το ύψος του επιπλογραφείου είναι 72 (+2cm), και θα πρέπει να διασφαλίζεται η ευχερής προσπέλαση στα κανάλια για μελλοντικές τροποποιήσεις του δικτύου. Επισημαίνεται γενικά ότι τα κυκλώματα των πριζών είναι ανεξάρτητα των κυκλωμάτων φωτισμού, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα υφίσταται σύνδεση πρίζας σε κύκλωμα φωτισμού. 2

3 Γενικά ισχύει ο κανόνας ότι στους γραφειακούς χώρους σε κάθε θέση εργασίας προβλέπονται: α) από 4 πρίζες ηλεκτροδότησης schuko 16 Α, ήτοι αναλυτικά:. οι 3 με κόκκινο χρωματισμό, συνδεδεμένες σε καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2.5 mm2 για ηλεκτροδότηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, και. η τέταρτη πρίζα θα είναι λευκού χρώματος γενικής χρήσεως συνδεδεμένη σε άλλο καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2.5 mm2. β) από 3 πρίζες data RJ45 C5e η ανωτέρας κατηγορίας, ήτοι αναλυτικά. οι 2 συνδεδεμένες σε δύο ανεξάρτητα καλώδια UTP 4 ζευγών C5e η ανωτέρας κατηγορίας, για χρήση data και. η τρίτη συνδεδεμένη σε ανεξάρτητο καλώδιο UTP 4 ζευγών C5e η ανωτέρας κατηγορίας για τηλεφωνική σύνδεση Όλες δε οι πρίζες θα είναι τύπου εγκατάστασης σε πλαστικό κανάλι καλωδίων. Πλην των θέσεων εργασίας που θα υλοποιηθούν όπως παραπάνω, θα πρέπει να προβλεφθεί και μία γραμμή τροφοδοσίας ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm 2 ανά όροφο για ηλεκτροδότηση των συσκευών εντός του RACK του κάθε ορόφου, που θα απολήγει σε 3 κόκκινες πρίζες SCHUKO 16A (πολύπριζο) στον προβλεπόμενο για το RACK χώρο. Εξαιρείται ο όροφος του Computer room. Ειδικά όσον αφορά τις πρίζες SCHUKO ηλεκτροδότησης μηχανογραφικού εξοπλισμού (κόκκινες) προβλέπονται έως 3 θέσεις εργασίας συνδεδεμένες στο ίδιο κύκλωμα (καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2.5 mm2 με ασφάλεια 16Α από το τμήμα εφεδρείας των διμερών πινάκων του εκάστοτε ορόφου). Η κατανομή των πριζών SCHUKO 16A γενικής χρήσεως (λευκών) θα γίνει σε διαφορετικά (από αυτά του μηχανογραφικού εξοπλισμού) κυκλώματα καλωδίων τύπου ΝΥΜ 3Χ 2.5 mm2 με ασφάλεια 16Α, ο αριθμός δε των πριζών αυτών ανά κύκλωμα θα προκύπτει ανάλογα με το συνολικό φορτίο του εκάστοτε κυκλώματος. Οι προσφερόμενες πρίζες RJ45 θα πληρούν τα διεθνή πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B και ISO/IEC Όλο το σύστημα δομημένης καλωδίωσης (καλώδια, πρίζες, υλικά τερματισμού κοκ) πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή, και όλα τα παθητικά στοιχεία διασύνδεσης της καλωδίωσης (patch cords, adaptors, κατανεμητές, patch panels, πρίζες κ.α.) θα ικανοποιούν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μετάδοσης που ορίζει η Κατηγορία 5e ή νεώτερης κατηγορίας κάνοντας δυνατή τη χρήση τεχνολογιών όπως ISDN, Ethernet 10/100/1000 Mbps, 100Mbps FDDI CDDI, 1000BaseΤ και 155 Mbps ATM. 2. Τα καλώδια UTP που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τα πρότυπα TΙΑ/EΙΑ 568Β, ISO/IEC και EN Η ευφλεκτότητα της γραµµής µεταφοράς χαλκού θα πρέπει να συµµορφώνεται κατ ελάχιστον µε το πρότυπο IEC

4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ( DATA VOICE) Αρχιτεκτονική Η αρχιτεκτονική των καλωδιακών υποδομών των τοπικών δικτύων Η/Υ (LANs) θα βασίζεται στα πρότυπα δομημένης καλωδίωσης. Ο χώρος του Computer room θα αποτελεί σημείο συγκέντρωσης της οριζόντιας δομημένης καλωδίωσης δεδομένων τηλεφώνων (data voice) του ιδίου ορόφου, και επιπλέον, σημείο συγκέντρωσης της καλωδίωσης δεδομένων και τηλεφώνων όλων των άλλων ορόφων της Υπηρεσίας. Στο κτίριο θα εγκατασταθεί ένας κεντρικός κατανεμητής κτιρίου. Στον κεντρικό κατανεμητή θα καταλήξει όλο το σύστημα της κατακόρυφης καλωδίωσης που έρχεται από τους ορόφους του κτιρίου. Επίσης ο κεντρικός κατανεμητής είναι και κατανεμητής ορόφου καθώς θα καταλήγει σε αυτόν η καλωδίωση του ορόφου στον οποίον είναι τοποθετημένος ο κεντρικός κατανεμητής. Η προσφερόμενη λύση καλωδιακών υποδομών θα περιλαμβάνει : την οριζόντια καλωδίωση του δικτύου δεδομένων και φωνής και θα πραγματοποιηθεί με καλώδιο χαλκού UTP 4 ζευγών Cat5e ή (νεώτερης κατηγορίας) τερματισμένα και τα τέσσερα ζεύγη στις πρίζες και στο αντίστοιχο Patch Panel του Ικριώματος (RACK). την κατακόρυφη καλωδίωση για τη ζεύξη των τοπικών κατανεμητών ορόφων με τον κεντρικό κατανεμητή κτιρίου (στον όροφο του COMPUTER ROOM) που θα πραγματοποιηθεί με καλώδιο οπτικών ινών και δύο καλώδια UTP cat 5e ή (νεώτερης κατηγορίας) τεσσάρων ζευγών για το κάθετο καλωδιακό δίκτυο DATA και πολύζευγα καλώδια 25 Ζευγών για το κάθετο δίκτυο VOICE τερματισμένο ανά δύο ζεύγη στο ικρίωμα ορόφου και στο κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου. Εγκατάσταση ικριωμάτων (RACKS). Η οριζόντια καλωδίωση, η κατακόρυφη καλωδίωση χαλκού για μετάδοση δεδομένων, η κατακόρυφη καλωδίωση χαλκού για μετάδοση φωνής και η κατακόρυφη καλωδίωση οπτικής ίνας για μετάδοση δεδομένων τερματίζεται στον κατανεμητή ορόφου στα παρακάτω πεδία: Οριζόντιο πεδίο χαλκού Κατακόρυφο πεδίο χαλκού Τηλεφωνικό κατακόρυφο πεδίο χαλκού Πεδίο οπτικών κατανεμητών. Στο οριζόντιο πεδίο χαλκού θα τερματίζουν τα UTP καλώδια τεσσάρων Ζευγών σε πλήρη μορφή (και τα τέσσερα Ζεύγη) τα οποία προέρχονται από τις πρίζες data-voice των ορόφων. Στο κατακόρυφο πεδίο χαλκού τερματίζονται τα δύο (2) καλώδια UTP Cat 5e ή (νεώτερης κατηγορίας) τεσσάρων ζευγών που έρχονται από το αντίστοιχο κατακόρυφο πεδίο χαλκού του κεντρικού κατανεμητή του κτιρίου και αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο όροφο. Στο τηλεφωνικό κατακόρυφο πεδίο χαλκού ορόφου θα τερματίζουν τα πολύζευγα καλώδια χαλκού Riser UTP cat 5, τα οποία στο άλλο άκρο θα τερματίζουν στο αντίστοιχο πεδίο του κατανεμητή του κτιρίου. Στο Πεδίο Οπτικών Κατανεμητών θα τερματίσει το οπτικό καλώδιο έξι (6) ινών το οποίο αντίστοιχα στο άλλο άκρο θα τερματίσει στο αντίστοιχο πεδίο του κεντρικού κατανεμητή του κτιρίου. 4

5 Ο κεντρικός κατανεμητής κτιρίου αποτελείται από : Οριζόντιο πεδίο χαλκού μαζεύει τη καλωδίωση του συγκεκριμένου ορόφου στο οποίο είναι τοποθετημένος Κατακόρυφο πεδίο χαλκού κτιρίου Τηλεφωνικό κατακόρυφο πεδίο χαλκού κτιρίου Πεδίο οπτικών κατανεμητών κτιρίου Όλο το σύστημα δομημένης καλωδίωσης (καλώδια, πρίζες, υλικά τερματισμού κοκ) πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή, και όλα τα παθητικά στοιχεία διασύνδεσης της καλωδίωσης (patch cords, adaptors, κατανεμητές, patch panels, πρίζες κ.α.) θα ικανοποιούν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μετάδοσης που ορίζει η Κατηγορία 5e ή (νεώτερης κατηγορίας) κάνοντας δυνατή τη χρήση τεχνολογιών όπως ISDN, Ethernet 10/100/1000 Mbps, 100Mbps FDDI CDDI, 1000BaseΤ και 155 Mbps ATM. Οριζόντιες συνδέσεις δεδομένων (data) και τηλεφώνων (voice) Σε κάθε όροφο θα εγκατασταθεί από ένα ικρίωμα (RACK), όπου θα συγκεντρώνονται τα καλώδια δεδομένων και τηλεφώνων του ορόφου. Είναι επιθυμητό όλα αυτά τα RACKS (του Computer room και των ορόφων) να ευρίσκονται επί της ιδίας κατακορύφου στο κτίριο για λόγους ευχερούς επικοινωνίας μεταξύ τους, όσον αφορά την διέλευση των καλωδίων. Τα RACKS των ορόφων (πλην του Computer room) θα πρέπει να ευρίσκονται εκτός γραφειακών χώρων. Είναι προτιμότερο να εγκαθίστανται σε προστατευόμενους και ελεγχόμενους κλειστούς χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους ώστε η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει σε 24ωρη βάση τους 25 ο C. Η κατακόρυφη σύνδεση του rack δεδομένων τηλεφώνων (data voice) στο Computer room, με τα αντίστοιχα racks των άλλων ορόφων θα γίνεται δια μέσου παρακειμένου κατακορύφου οχετού καλωδίων (shaft). Ο οχετός αυτός, εάν δεν υφίσταται ήδη, θα κατασκευασθεί και θα είναι επίτοιχος, θα φέρει στο εσωτερικό του στηρίγματα καλωδίων και θύρες επισκέψεως σε όλους τους ορόφους. Μέσα σε αυτόν θα οδεύσουν κατακόρυφα τα καλώδια data και τηλεφώνων. Όλες οι πρίζες RJ45 C5e ή ανωτέρας κατηγορίας θα είναι ισότιμες δηλαδή θα είναι όλες πλήρως συνδεδεμένες και με τα 4 ζεύγη αγωγών, ώστε να δύνανται ευχερώς να χρησιμοποιηθούν αμφότερες εναλλακτικά, δηλαδή και ως πρίζες δεδομένων (data) και ως τηλεφωνικές. Κάθε έξοδος θα αριθμείται μονοσήμαντα και ευδιάκριτα στην ταμπέλα της πρίζας, αντίστοιχα δε ο συμβολισμός αυτός θα αναγράφεται στα πεδία μικτονόμησης όλων των κατανεμητών, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει το διεθνές πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ-606-Α, ISO και CENELEC EN Για λόγους ομοιομορφίας, ο τρόπος αρίθμησης προτείνεται ως εξής: για όλες τις πρίζες του ισογείου προηγείται το γράμμα I, για τον πρώτο όροφο το Α, για το δεύτερο το Β κ.ο.κ. Στην περίπτωση της διπλής πρίζας προκύπτει π.χ. για ισόγειο η αρίθμηση Ι 1,2 Ι 3,4 κ.ο.κ. ενώ στην περίπτωση της τριπλής η αρίθμηση Ι 1a,1b,2 Ι 3a,3b,4 κ.ο.κ. ούτως ώστε να τηρηθεί ο κανόνας ότι οι έξοδοι με ζυγό αριθμό θα συνδέονται σε τηλεφωνική εγκατάσταση και οι λοιπές σε δίκτυο data. Σε όλες τις πρίζες του ορόφου, άσχετα αν είναι data ή τηλεφωνικές, θα τερματίζονται και τα 4 ζεύγη των UTP καλωδίων σύμφωνα με T568A pin/pair assign. Μέσα στα racks θα είναι εγκατεστημένα τα patch panels όπου θα τερματίζονται και τα 4 ζεύγη των UTP καλωδίων της οριζόντιας καλωδίωσης του ορόφου. 5

6 Θα εγκατασταθούν δύο ομάδες patch panels αφίξεως, όπου στην μία θα τερματίζουν τα UTP καλώδια του οριζοντίου δικτύου δεδομένων-data και στην άλλη θα τερματίζουν τα UTP καλώδια του οριζοντίου δικτύου τηλεφώνων του ορόφου. Η οριζόντια καλωδίωση θα διατρέχει τους ορόφους του κτιρίου και θα ακολουθεί την αρχιτεκτονική ανοικτής καλωδίωσης με βάση την τοπολογία αστέρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Β όπου και τα οκτώ σύρματα της κάθε εξόδου πρίζας εργασίας θα είναι άμεσα συνδεδεμένα στο οριζόντιο πεδίο του κατανεμητή ορόφου. Το μέγιστο μήκος της μόνιμης σύνδεσης μεταξύ κάθε λήψης και του κατανεμητή (rack), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90 μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχει συμφωνία με τα πρότυπα δομημένης καλωδίωσης και να είναι εφικτή η μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως Ethernet 10/100/1000 Mbps και 155 Mbps ΑΤΜ. Για την οριζόντια καλωδίωση φωνής και δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν οκτασύρματα καλώδια UTP cat.5e ή (νεώτερης κατηγορίας) σύμφωνα με τα πρότυπα EIA/TIA 568AE τα οποία θα συνδέσουν τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες με το οριζόντιο πεδίο. Κάθε καλώδιο 4 ζευγών θα σηματοδοτηθεί μονοσήμαντα στην αρχή και το τέλος του με τον ίδιο αριθμό που αντιστοιχεί στην πρίζα που τερματίζεται. Τα καλώδια UTP θα είναι πλήρως συμβατά με τα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B, ISO/IEC και EN Επίσης τηρούν το πρότυπο IEC Το οριζόντιο δίκτυο διανομής θα παρέχει δυνατότητα ταχύτητας πρόσβασης στον τελικό χρήστη μέχρι 1000Mbps. Η εγκατάσταση των συνδέσεων θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 569A, CENELEC EN50174 και τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους όπως ορίζονται στο ΦΕΚ B767( ).. Οι οδεύσεις των UTP καλωδίων θα τηρούν την ελάχιστη απόσταση από τα πεδία των ηλεκτρικών ρευμάτων όπως ορίζει το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Β και CENELEC Part2. Ο χρωματοκώδικας τερματισμού των βυσμάτων χαλκού να είναι ενιαίος για όλο το κτίριο και να χρησιμοποιηθεί ο 568Β. 1. Οι πρίζες πρέπει να πληρούν τα διεθνή πρότυπα: o ANSI/ΤIA/ΕIA 568B o ISO/IEC Τα βύσµατα χαλκού απαιτείται να είναι τύπου RJ45. Θα πρέπει τα βύσματα του χαλκού να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση ασθενών ρευμάτων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να υποστούν φθορές 3. Η διαδικασία τερµατισµού της γραµµής µεταφοράς χαλκού στα βύσµατα χαλκού να είναι τύπου Μονωµένου Αγωγού Κάθετης Μετατόπισης (Insulation Displacement Connector IDC) και η εγκατάσταση είναι επιθυμητό να γίνεται χωρίς την χρήση εργαλείων (tooless). 4. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των βυσµάτων χαλκού απαιτείται να συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές των υλικών κατηγορίας 5e. Κατακόρυφες συνδέσεις δεδομένων (data) και τηλεφώνων (voice) Η κατακόρυφη σύνδεση του rack δεδομένων τηλεφώνων (data voice) στο Computer room, με τα αντίστοιχα racks των άλλων ορόφων θα γίνεται δια μέσου παρακειμένου κατακόρυφου οχετού καλωδίων (shaft) εφόσον υφίσταται ή είναι δυνατή η κατασκευή του. Μέσα σε αυτόν θα οδεύσουν κατακόρυφα τα καλώδια data και τηλεφώνων. 1) Από το rack κάθε ορόφου θα οδεύσουν από 2 εφεδρικά καλώδια UTP 4 ζευγών κατηγορίας 5e η ανωτέρας μέχρι το rack του Computer room. Τα καλώδια αυτά θα είναι τερματισμένα και στις δύο άκρες τους σε ports των data patch panels. 6

7 Τα καλώδια χαλκού να πληρούν το πρότυπο IEC το οποίο ορίζει την ευφλεκτότητα της γραμμής μεταφοράς. Η γραμμή μεταφοράς χαλκού να πληρεί τα πρότυπα ISO/IEC 11801, CENELEC EN και ANSI/ TIA/EIA-568-B-2. 2) Για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων του SYZEFXIS, από τον κεντρικό κατανεμητή ΟΤΕ του κτιρίου μέχρι το χώρο του server (ή computer room) στον όροφο θα εγκατασταθούν 4 καλώδια UTP Cat5e η ανωτέρας κατηγορίας 4 ζευγών. 3) Σε όλα τα racks (ορόφων και Computer room) θα εγκατασταθεί από ένας οπτικός κατανεμητής. Από το rack κάθε ορόφου θα οδεύσει από 1 πολύτροπη οπτική ίνα 6 ινών μέχρι το rack του Computer room. Αυτές οι οπτικές ίνες θα είναι τερματισμένες στους οπτικούς κατανεμητές των racks (ορόφων και Computer room). Τα 6ινα οπτικά καλώδια που χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις θα είναι πολύτροπα 50/125 μm ΟΜ3 εσωτερικού / εξωτερικού χώρου Η ίνα μεταξύ των σημείων να είναι συνεχής και δεν θα υπάρχουν ενδιάμεσες συγκολλήσεις ή τερματισμοί και μικτονομήσεις. Οι οπτικοί κατανεμητές να είναι πλάτους 19 και να διαθέτουν 12 θύρες. Τα χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα: - Box Rack Mounted 19 για SC - Splicing Tray με χώρο για θερμοσυστελλόμενο σωληνίσκο - Προστατευτικά αυτοσυγκρατούμενα καπάκια για όλες τις θέσεις Μαζί με τους οπτικούς κατανεμητές να παρέχονται connectors τύπου SC με pig tail 1m με ίδια χαρακτηριστικά όπως η multimode ίνα (OM3 10Gig) με insertion loss max 0,3db, με κεραμικό ferrule, και metallic holding, να συνοδεύονται από θερμοσυστελλόμενο σωληνίσκο και μεταλλικό στέλεχος προστασίας κατάλληλο για fusion splicing SC-SC adapter με αυτοσυγκροτούμενο πλαστικό καπάκι προστασίας προεγκατεστημένο από το εργοστάσιο πάνω στους οπτικούς κατανεμητές. Επίσης να προσφέρονται και τα οπτικά Patch Cords σύμφωνα με την προσφερόμενη ίνα κατάλληλου τύπου. Τα οπτικά Patch cords φέρουν αυτοσυγκρατούμενο καπάκι προστασίας στα άκρα τους και είναι δύο ινών ενισχυμένα με ίνες αραμίδης. Είναι συσκευασμένα και το insertion loss δεν ξεπερνά τα 0,3 db/connector. Τα καλώδια οπτικών ινών θα οδηγούνται στους οπτικούς κατανεμητές οι οποίοι θα έχουν εγκατασταθεί μέσα στα racks στο χώρο του Computer room και των λοιπών ορόφων. Εκεί να συγκολλούνται με τα μονόϊνα οπτικά καλώδια (pigtails) που διαθέτουν έτοιμους συνδεδεμένους SC συνδετήρες (connectors) από το εργοστάσιο κατασκευής. Οι συνδετήρες στη συνέχεια να συνδέονται στους διπλούς υποδοχείς (adaptors) SC to SC του οπτικού κατανεμητή.οι τερματισμοί να γίνουν από ειδικευμένο συνεργείο για ελαχιστοποίηση των απωλειών και καλύτερη ποιότητα τερματισμών.επίσης να γίνει σήμανση όλων των οπτικών κατανεμητών καθώς και των καλωδίων οπτικών ινών που καταλήγουν σε αυτούς. 3) Στα racks των ορόφων (πλήν του rack του Computer room) θα υπάρχουν και ισάριθμα patch panels αναχωρήσεως τηλεφωνικών γραμμών προς τα τηλεφωνικά patch panels αφίξεως του rack στο Computer room. Τα παραπάνω τηλεφωνικά patch panels (αφίξεως και αναχωρήσεως) θα γεφυρώνονται με κατάλληλο αριθμό patch cords UTP 4ζευγών κατηγορίας 5e η ανωτέρας. Από τα patch panels αναχωρήσεως τηλεφωνικών γραμμών θα αναχωρούν πολύκλωνα καλώδια UTP κατηγορίας 5e η ανωτέρας (25 η 50 ζευγών) τα οποία θα οδεύουν δια μέσου του κατακορύφου οχετού shaft καλωδίων προς τα τηλεφωνικά patch panels αφίξεως του rack στο Computer room. 7

8 Ο αριθμός των τηλεφωνικών πολυκλώνων καλωδίων UTP (25 ή 50 ζευγών) διασύνδεσης των racks των ορόφων μετά του rack του Computer room θα προκύψει με το κριτήριο των 2 ζευγών ανά τηλεφωνική αναμονή πληρώντας τα απαραίτητα πρότυπα διασύνδεσης ψηφιακών συσκευών και ISDN Οσον αφορά στο τηλεφωνικό δίκτυο, διακρίνουμε 2 περιπτώσεις: Α)Την παροχή τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ο εξοπλισμός ΣΥΖΕΥΞΙΣ τοποθετείται από τον ΟΤΕ εντός του computer room. Οι αναμονές των τηλεφωνικών patch panels του κεντρικού rack συνδέονται με το τηλεφωνικό κέντρο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων του SYZEFXIS, θα εγκατασταθούν 4 καλώδια UTP Cat5e η ανωτέρας κατηγορίας 4 ζευγών από τον κεντρικό κατανεμητή ΟΤΕ του κτιρίου μέχρι τον χώρο του server (ή computer room). Β)Την παροχή απλών τηλεφωνικών γραμμών μέσω της εγκατάστασης που υφίσταται από κατασκευής του κτιρίου. Στην περίπτωση εγκαταστάσεως τηλεφωνικού κέντρου, από το σημείο του τηλεφωνικού κέντρου μέχρι τον τηλεφωνικό κατανεμητή του κτιρίου, θα εγκατασταθούν τα τηλεφωνικά καλώδια που απαιτεί το συγκεκριμένο τηλεφωνικό κέντρο. Προδιαγραφές των ικριωμάτων (racks) Γενικά σε κάθε rack του κτιρίου επί πλέον των καλωδιωμένων path panels, θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 4 κενές συστοιχίες patch panels των 24 ports έκαστο για λόγους εφεδρείας. Τα racks θα είναι πλάτους 19 inches βαμμένα με αντιστατική βαφή, ύψους αναλόγου του εξοπλισμού που θα φέρουν προσαυξημένου κατά 30% τουλάχιστον για μελλοντικές ανάγκες (μέσα στα racks θα εγκατασταθούν μελλοντικά και οι συσκευές ενεργού εξοπλισμού), βάθους μεγαλυτέρου των 60 cm, με μεταλλική πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας, δυνατότητα εισαγωγής καλωδίων από το επάνω και το κάτω μέρος και δυνατότητα αφαιρέσεως των πλαινών τοιχωμάτων για διευκόλυνση των εργασιών. Θα φέρουν στην οροφή ανεμιστήρες για την αποφυγή υπερθερμάνσεων. Ο θόρυβος εκάστου rack θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 45 db. Μέσα στα rack θα εγκατασταθούν από 2 πολύπριζα έκαστο των 8 θέσεων schuko 220V με διακόπτη, για την ηλεκτροδότηση του ενεργού εξοπλισμού. Η αντοχή των racks σε φορτίο θα είναι τουλάχιστον 300 Kg. Θα προσφερθούν τα κατάλληλα (όσον αφορά αριθμό και μήκος εκάστου) patch cords χαλκού UTP 4Ζευγών cat 5e ή ανώτερης κατηγορίας για τις πάσης φύσεως μικτονομήσεις, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Πιστοποίηση Μετά το πέρας της εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης στην Υπηρεσία, ο εγκαταστάτης θα παραδώσει έγγραφη πιστοποίηση καλής λειτουργίας της υπόψη εγκατάστασης. 1. Οι διαδικασίες πιστοποίησης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτά που ορίζει το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Β, IEC/ISO και CENELEC EN Η μέτρηση πιστοποίησης θα υλοποιηθεί µε χρήση κατάλληλου οργάνου πιστοποίησης ακρίβειας μέτρησης Επιπέδου ΙΙΙ για κατηγορία 5e ή κλάση D. 2. Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τους εξής ελέγχους: Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου. Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς. 8

9 Έλεγχος επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων. Μέτρηση μήκους καλωδίου. Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου. Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου. Μέτρηση επιπέδου απώλειας σήματος. Έλεγχος επιπέδου crosstalk. Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο. 3. Για όλες τις οπτικές συνδέσεις μεταξύ ενεργών συσκευών θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις πιστοποίησης σε δύο μήκη κύματος σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Β, IEC/ISO και CENELEC EN Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί όργανο OTDR (ενδεικτικά αναφέρονται EXFO, HP, Fluke, Wavetek κ.α) υψηλών προδιαγραφών-σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και πομποδέκτης μέτρησης απώλειας οπτικής ισχύος και θα μετρηθεί κάθε πλήρως τερματισμένη ίνα ξεχωριστά. 4. Όλα τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν για τις μετρήσεις πιστοποίησης θα πρέπει να είναι βαθμονομημένα και πιστοποιημένα και θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος βαθμονόμησης και πιστοποίησης. Προδιαγραφές και υποδομή Computer room Ο χώρος του Computer room θα είναι ανεξάρτητος σε όσο το δυνατόν πιο κεντρική θέση στην Υπηρεσία, εμβαδού 7-10 τετ. μέτρων, και θα περιλαμβάνεται στους λειτουργικούς χώρους της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που αυτός ο χώρος δεν υπάρχει ως αυτόνομος και οριοθετημένος θα πρέπει, αφού ορισθεί η θέση του, να κατασκευασθεί με ελαφρό χώρισμα μέχρι την οροφή και να έχει μία θύρα εισόδου. Ο χώρος αυτός θα πρέπει:. να μην είναι ευάλωτος σε δολιοφθορές. εντός αυτού να μην λειτουργεί θερμαντικό σώμα. να έχει δάπεδο με προδιαγραφές αντιστατικότητας. να μην υπάρχουν προβλήματα διαρροών και υγρασίας. θα πρέπει να έχει εξωτερικό τοίχο ή να γειτνιάζει όσον το δυνατόν περισσότερο με εξωτερικό τοίχο, ώστε να είναι ευχερής η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας τοπικού κλιματιστικού μηχανήματος. Ως εξωτερικός τοίχος νοείται τοίχος προς ακάλυπτο χώρο, αυλή ή βεράντα. Ανάρτηση εξωτερικής μονάδας σε εξωτερικό τοίχο προς δημοσία οδό απαγορεύεται από τις κείμενες Πολεοδομικές διατάξεις.. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων του κλιματιστικού ώστε αυτή να είναι τεχνικώς εφικτή και να μην υλοποιείται σε βάρος της αισθητικής (π.χ. όδευση αποχετευτικού σωλήνα εμφανούς στο εσωτερικό του κτιρίου). Απαραίτητα στον χώρο του Computer room θα εγκατασταθεί ένα τοπικό κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου (split type), ψύξης θέρμανσης (heat pump) ισχύος της τάξης των BTU/H, επιτοίχιας εγκατάστασης ηλεκτροδοτούμενο από μία πρίζα SCHUKO 16 A σε ανεξάρτητη γραμμή ΝΥΜ 3 Χ 2.5 mm2 με ασφάλεια 16 Α από τον πίνακα του Computer room. Σε περίπτωση όπου θα απαιτηθεί να εγκατασταθεί κλιματιστική συσκευή μεγαλυτέρας ισχύος η ηλεκτροδότησή της θα γίνει με καλώδιο ΝΥΜ και ασφάλεια στον πίνακα σύμφωνα με την ισχύ του μηχανήματος και του κανονισμούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (εάν απαιτηθεί διατομή τροφοδοτικού καλωδίου ανωτέρα των 3Χ2.5 mm2, ήτοι 3Χ4 mm2 και άνω δεν εγκαθίσταται πρίζα SCHUKO, αλλά γίνεται κανονική τροφοδότηση κινητήρα μηχανήματος με δυνατότητα επιτόπιας διακοπής της ηλεκτροδότησης για λόγους συντήρησης). 9

10 H ηλεκτρική παροχή θα εγκατασταθεί ψηλά (παρά την οροφή), και σε κατάλληλη θέση προκειμένου να ηλεκτροδοτήσει το παραπάνω κλιματιστικό μηχάνημα. Το παραπάνω τοπικό κλιματιστικό μηχάνημα (split type) ψύξης θέρμανσης (heat pump) θα είναι προδιαγραφών λειτουργίας σε χώρους ηλεκτρονικών υπολογιστών (ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα λειτουργίας σε ψύξη και κατά την διάρκεια του χειμώνα). Εφιστάται δε η προσοχή ότι σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος το κλιματιστικό μηχάνημα άμεσα μετά την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος θα επαναλειτουργεί αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου χειρισμού. Στον χώρο του Computer room θα είναι εγκατεστημένα και τα εξής: - Ο διμερής ηλεκτρικός πίνακας του χώρου. - Το κεντρικό rack δεδομένων τηλεφώνων (data voice) της Υπηρεσίας. - 1 πλήρης θέση εργασίας, όπως ακριβώς αυτή περιγράφεται σε όλους τους γραφειακούς χώρους (3 κόκκινες και μία λευκή πρίζες SCHUKO ηλεκτροδότησης, 3 πρίζες RJ45) κόκκινες πρίζες ηλεκτροδότησης μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εγκατεστημένες σε πλαστικό κανάλι καλωδίων. Οι πρίζες αυτές θα είναι κατανεμημένες σε τρία κυκλώματα, ήτοι ανά 4 πρίζες τροφοδοτικό καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2.5 mm2 ασφαλισμένο με ασφάλεια 16 Α. - 4 λευκές πρίζες ηλεκτροδότησης σε πλαστικό κανάλι καλωδίων. Οι πρίζες αυτές είναι συνδεδεμένες σε ένα κύκλωμα ΝΥΜ 3 Χ 2.5 mm2 ασφαλισμένο με ασφάλεια 16 Α. - Στο Computer room θα υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης (ανιχνευτής ιονισμού-καπνού στην οροφή και φωτεινός επαναλήπτης μετά σειρήνας εξωτερικά στον διάδρομο). Γενικά όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του χώρου του Computer room θα ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά από τον διμερή ηλεκτρικό πίνακα του χώρου αυτού. Παραδοτέα - as build σχέδια κατόψεων και σε hard copy και σε ηλεκτρονική μορφή με πλήρη χωροταξική καταγραφή των συνδέσεων χαλκού με την ονοματολογία των απολήξεων (πριζών). - πλήρη έγγραφη πιστοποίηση της εγκατεστημένης υποδομής με τις απαραίτητες μετρήσεις - as build σχέδια κατόψεων με πλήρη χωροταξική καταγραφή της καλωδίωσης ρεύματος τροφοδοσίας μηχανογραφικού εξοπλισμού και τις απολήξεις (ρευματοδότες). - as build σχέδια α) των Πινάκων και Υποπινάκων ηλεκτροδότησης και των συνδέσεων τους και β) των RACKS, της διάταξης των περιεχομένων συσκευών εντός αυτών και των καλωδίων επικοινωνίας μεταξύ των RACKS ορόφων και του κεντρικού. 10

11 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ) Κανονισμοί - Πρότυπα Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εγκατάσταση θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΣ COOLING LOAD TEMPERATURE DIFFERENCE (CLTD) ASHRAE ASHRAE GUIDE AND DATA BOOK Οι συνθήκες υπολογισμού θα είναι οι εξής: Εξωτερικός αέρας (Outside air) Θέρος: 95 FDB (35 C) / RH=40% Χειμώνας: 32 FDB (0 C) / RH=80% Εσωτερικές συνθήκες (Room design) Θέρος: 27.0 C / RH=50% Χειμώνας: 19.0 C / RH=30% Aερισμός:Συνιστώμενη τιμή: 0.4 lt/sec/m2 (με δυνατότητα έως 0.3 cfm/ft2 δαπέδου) Επισημαίνεται ότι στους γραφειακούς χώρους πρέπει υπάρχει επαρκής αερισμός (προσαγωγή και απαγωγή νωπού αέρα Ποσότητα νωπού αέρα (αερισμός) : τουλάχιστον 30 cfm/άτομο. Επί πλέον εξαερισμός προβλέπεται και στους χώρους των αρχείων και αποθηκών μέσω αξονικών ανεμιστήρων, ή μέσω φυγοκεντρικών ανεμιστήρων και καναλιού εάν είναι αδύνατη ή δυσχερής η εγκατάσταση αξονικών ανεμιστήρων σε εξωτερικούς τοίχους. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ Θα υπάρχει εγκατάσταση εξοπλισμού αντιστάθμισης αέργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων ούτως ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής ισχύος (συνφ) τουλάχιστον Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, όπου να αναγράφεται η μετρηθείσα τιμή του συντελεστού ισχύος (συνφ). ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Θα γίνει εγκατάσταση λαμπτήρων φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α η Β, εφοδιασμένους με ενσωματωμένο ή εξωτερικό στραγγαλιστικό πηνίο, τύπου ηλεκτρονικού η ηλεκτρονικού με ρύθμιση και εναλλακτικά μαγνητικού τύπου υψηλής απόδοσης, αποκλειομένης της χρήσης μαγνητικών πηνίων υψηλών απωλειών και τύπου standard, με εφαρμογή κατά τα λοιπά της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/Β/17682/ (ΦΕΚ Β 1407). Απαιτούνται οι εξής ελάχιστες εντάσεις φωτισμού:. Γραφεία: 500 Lux. Διάδρομοι: 100 Lux. Κλιμακοστάσια: 150 Lux. Aρχεία: 250 Lux. Μηχανολογικοί χώροι (Λεβητοστάσιο, Ψυχροστάσιο, κλπ): 150 Lux Η αλλαγή των λαμπτήρων (μέριμνα, εργασία και δαπάνη) βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Θεωρείται ότι οι λαμπτήρες λειτουργούν για οκτώ ώρες για είκοσι εργάσιμες μέρες κάθε μήνα, οπότε θα υπολογίζεται η ημερομηνία της αλλαγής τους. Για χώρους με επαρκή φυσικό φωτισμό θα σημειώνονται σχετικές παρατηρήσεις σε σχετικό πίνακα. 11

12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Στο κτίριο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η Υπηρεσία είναι απαραίτητο να υφίσταται εγκατάσταση και υποδομή έτοιμη για τη σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου της πόλης. Η υπόψη σύνδεση θα γίνεται από τον ιδιοκτήτη άμεσα εφ όσον υπάρχει κεντρικό δίκτυο της πόλης, είτε μελλοντικά μόλις διέλθει από τον δρόμο που βρίσκεται η Υπηρεσία. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Θα εγκατασταθεί σύστημα πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκειμένου η Πυροπροστασία του κτιρίου να εγκριθεί από την Πολεοδομία και το Πυροσβεστικό σώμα, ώστε να εκδοθεί Πιστοποιητικό (βεβαίωση) Πυροπροστασίας από το Πυροσβεστικό Σώμα, με μέριμνα και δαπάνες των ιδιοκτητών για την έκδοσή και ανανέωσή του. Η έκδοση και ανανέωση της βεβαίωση Πυροπροστασίας, ήτοι μέριμνα και δαπάνες, συνιστούν υποχρέωση του ιδιοκτήτη. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Θα παραδοθεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου (εκμισθωτή) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις, που είναι απαραίτητο για την στέγαση όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών σε εφαρμογή του Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42 Α/ ). Οι δαπάνες για την έκδοση του υπόψη Πιστοποιητικού συνιστούν υποχρέωση του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) του κτιρίου. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το σύστημα ασφαλείας θα περιλαμβάνει: - Πίνακα ασφαλείας τουλάχιστον 12 ή 24 ζωνών (ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου και αντίστοιχα τον συνολικό αριθμό ζωνών που θα επιλεγεί), με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, με δυνατότητα σε κάθε περίπτωση προσθήκης - επέκτασης του αριθμού των ζωνών. Μία από τις ζώνες του πίνακα ασφαλείας θα είναι δεσμευμένη από διέγερση που θα προέρχεται από τον παρακείμενο πίνακα πυρανίχνευσης του κτιρίου (εάν έχει εγκατασταθεί ως απαιτούμενος από την μελέτη Πυροπροστασίας). - 1 Πληκτρολόγιο εγκατεστημένο παρά την είσοδο του κτιρίου και από 1 πληκτρολόγιο έξω από κάθε ανεξάρτητο ειδικό χώρο πλην των γραφειακών (αποθήκες, αρχεία, κλπ). - Ανιχνευτές κίνησης εγκατεστημένους σε κατάλληλες θέσεις σε όλους τους χώρους (γραφειακούς, αρχεία, αποθήκες κλπ). - 1 σειρήνα μετά φωτεινού επαναλήπτου και επαναφορτιζόμενων μπαταριών, εγκατεστημένη σε εξωτερικό τοίχο του κτιρίου παρά την είσοδο του κτιρίου (βλ. σχέδιο). - Ο πίνακας ασφαλείας θα έχει τη δυνατότητα τηλεειδοποίησης μέσω κέντρου λήψης σημάτων εταιρείας security. Όσον αφορά στην τηλεειδοποίηση θα εγκατασταθεί και σύστημα μέσω κινητής τηλεφωνίας, ώστε να καλύπτεται και η περίπτωση διακοπής της ενσύρματης τηλεπικοινωνίας. 12

13 Σε περίπτωση παραβίασης ή διέγερσης πυρανιχνευτού (και επομένως και του πίνακα πυρανίχνευσης) θα συμβούν τα παρακάτω: - ενεργοποίηση ηχητικού και οπτικού σήματος στην αντίστοιχη ζώνη του πίνακα ασφαλείας - τηλεφωνική ειδοποίηση μέσω του πίνακα ασφαλείας - ενεργοποίηση της εξωτερικής σειρήνας μετά φωτεινού επαναλήπτου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ CCTV Το σύστημα καταγραφής κίνησης με κάμερες CCTV αποτελείται από τις έγχρωμες κάμερες, το καταγραφικό και την οθόνη η οθόνες. Οι κάμερες θα ελέγχουν απαραίτητα: - στο ισόγειο την είσοδο και καθώς επίσης περιμετρικά όλο το κτίριο, με όσες κάμερες απαιτηθούν για την ευκρινή καταγραφή όλης της περιμέτρου του ισογείου - σε κάθε όροφο τις εισόδους στους χώρους της Υπηρεσίας (π.χ. από κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, κ.λ.π.) - τους χώρους των ταμείων (όπου υπάρχουν) - όπου αλλού θεωρηθεί επικίνδυνος χώρος από την Αστυνομία ή είναι απαίτηση της Υπηρεσίας. Το καταγραφικό και η οθόνη (οθόνες) θα εγκατασταθούν στην Γραμματεία του Γενικού Διευθυντού, η σε άλλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Α ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ. Οι κάμερες θα είναι υψηλής ευκρίνειας και θα καλύπτουν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Έγχρωμες Κάμερες IR. Κάμερες εσωτερικού χώρου Nα είναι τοποθετημένες εντός ειδικού καλαίσθητου θαλαμίσκου κατάλληλο για τον χώρο εγκατάστασης. Να διαθέτει αισθητήρα 1/3" CCD Σύστημα TV PAL/NTSC Ανάλυση άνω των 600 TV Lines με φακό ρυθμιζόμενου zoom κατάλληλο για τον χώρο κάλυψης. Ελάχιστος φωτισμός ημέρας ~ 0,5Lux για τιμή διαφράγματος f περίπου 2. Ελάχιστος φωτισμός νύκτας 0,0 Lux με IR Να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό ενσωματωμένων IR LED υπέρυθρων για ευκρίνεια στο σκοτάδι 25 μέτρων και άνω σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καλυπτόμενου χώρου. Να διαθέτουν βάση στήριξης. Κάμερες εξωτερικού χώρου. Επιπλέον χαρακτηριστικά Θα είναι τοποθετημένες εντός ειδικού αδιάβροχου IΡ66 και αντιβανδαλιστικού τύπου θαλαμίσκου και θα στηρίζονται σε ειδική βάση. ` Β ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ DVR ΔΙΚΤΥΑΚΟ. Ο ψηφιακός καταγραφέας πρέπει καλύπτει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλος για αδιάλειπτη λειτουργία. 13

14 Να έχει εύκολο χειρισμό και προγραμματισμό. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης πολλών σκληρό δίσκο HDD sata ΙΙ με συνολική χωρητικότητα τουλάχιστο 6ΤΒ για αποθήκευση δεδομένων. Απαίτηση της Υπηρεσίας δίσκος τουλάχιστο 1Τb για αποθήκευση δεδομένων. Να έχει την δυνατότητα συνεχούς καταγραφή και στα 8 κανάλια, καταγραφή με προγραμματισμό ώρας και καταγραφή όταν υπάρξει κίνηση. Ανάλυση εικόνας θέασης PAL NTSC με αυτόματη επιλογή. Ρυθμός εγγραφής σε PAL τουλάχιστο 25 fps ανά κανάλι video σε ανάλυση κατά προτίμηση D1 (720X576) ή τουλάχιστο 4CIF (704x576). Συμπίεση εικόνας σε πρότυπο Η264 ή νεότερο. Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ζωντανής προβολής, καταγραφής, αναπαραγωγής και απομακρυσμένης πρόσβασης. Να διαθέτει τουλάχιστο οκτώ (8)κανάλια εισόδου video. Να διαθέτει τουλάχιστο 1 κανάλι εισόδου ήχου. Να διαθέτει τουλάχιστο 1 έξοδο video HDMI (Εικόνα και Ήχος),1 VGA σε ανάλυσης PAL (704 Χ756), TV κλπ. Να διαθέτει τουλάχιστο 1 έξοδο ήχου. Η μέθοδος εγγραφής θα είναι (continuous / manual / event / programmed / motion,κλπ.). Να διαθέτει θύρα τουλάχιστο μια θύρα USB3 ή USB2 για σύνδεση ποντικιού και backup Να διαθέτει θύρα δικτύου Ethernet Rj45. Να διαθέτει την δυνατότητα πλήρους διαχείρισης μέσω ηλεκτρονικό υπολογιστή και την δυνατότητα απομακρυσμένου έλεγχου μέσω προγράμματος πελάτη από Web Browser, ή Smart Phone (iphone, Android, Symbian S60, Windows CE, Blackberry κλπ). Να έχει την κατάλληλη θύρα για σύνδεση με εξωτερικό πληκτρολόγιο χειρισμού καμερών ρομποτικών καμερών. speed dome (PTZ) Να έχει γραμμών εισόδου alarm in. Να διαθέτει μενού πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών μεταξύ αυτών και την Ελληνική. Το καταγραφικό θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Γ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ. Η οθόνη θα είναι έγχρωμη κατάλληλη για σύνδεση σε ψηφιακό καταγραφέα για επισκόπηση των χώρων που καταγράφουν οι κάμερες Θα καλύπτουν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαγώνιος : 22 ή 19'' ανάλογα με τον αριθμό των καμερών. Ανάλυση : ~1600 x Άνω των 500 γραμμές TV τυπική Φωτεινότητα : ~400 cd/m2 Χρόνος Απόκρισης: ~5 ms Αντίθεση : ~500:1 τυπική και άνω, δυναμική άνω των 10000:1. Συνδεσιμότητα : RGB Analog/RGB Digital, D-Sub, DVI-D, hdmi, Scart, S-Video κλπ. Η οθόνη θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ. Θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης (καλώδια, πλαστικά κανάλια, στηρίγματα, ακροδέκτες κλπ.) και το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. ΔΟΚΙΜΕΣ. Το σύστημα με τις συσκευές θα έχει υποστεί από την κατασκευάστρια εταιρεία σε δοκιμές καλής λειτουργίας. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να δοκιμαστεί και να επαληθευτεί η λειτουργία του και οι συνδέσεις του. 14

15 Να γίνει εκπαίδευση στους χειρισμούς του συστήματος των υπαλλήλων που θα είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία του ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί με εγγύηση τουλάχιστο δύο (2) ετών και να καλύπτεται από ανταλλακτικά για τουλάχιστο 10 χρόνια. Η εγκαταστάτρια εταιρεία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής συντήρησής του. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Σε περίπτωση που θα προκύψει η ανάγκη και άλλων προσθέτων εγκαταστάσεων (ή και αλλαγή τροποποίηση των παραπάνω αναφερθέντων τεχνικών προδιαγραφών), τότε αυτές οι προσθήκες αλλαγές θα συμπεριληφθούν στο Πρακτικό Καταλληλότητας, και η εκτέλεσή τους αποτελεί συμβατική υποχρέωση του εκμισθωτού, διασφαλιζομένου ότι σε καμία περίπτωση δεν θα προκύψει οικονομική ζημία του Δημοσίου. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Αθήνα, Μάρτιος 2014 ΘΕΩΡΗΣΗ Δ. Μάμαλης (Hλεκτρολόγος μηχ. ) Σ. Σάρρος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ/ Γ 15

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επέκταση της δομημένης καλωδίωσης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την επέκταση της δομημένης καλωδίωσης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Συντήρηση και Επέκταση Καλωδίωσης Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Συντήρηση και Επέκταση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Περιγραφή Υποδομής Ο ΕΟΦ στεγάζεται σε κτίριο της οδού Μεσογείων στον αριθμό 84. Το κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους, ισόγειο και υπόγειο. Οι όροφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένη Καλωδίωση δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος καλωδίωσης που μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό

Δομημένη Καλωδίωση δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος καλωδίωσης που μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ Δομημένη Καλωδίωση Δομημένη καλωδίωση είναι μια μέθοδος για τη δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος καλωδίωσης που μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό από τους εγκαταστάτες, διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, πλήρως ηλεκτρονικό, ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ τεχνολογίας ISDN, με υποστήριξη 5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση καλωδιακής υποδομής δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου σε διάφορα κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 31 / 7 /2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο ΚΤΙΡΙΩΝ Ταχ. /νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΣΥΣ ΑΡΙΘ 56 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 17/12/2014, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CELIANE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CELIANE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 5 3.1. Στήριξη 5 3.2. Σύνδεση 5 3.3. Σηµάνσεις 7 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού υλικού θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, με συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Οι οπτικές ίνες θα χρησιµοποιούνται σε κατακόρυφες καλωδιώσεις, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Περιγραφή. Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιγραφή Η LASNET αποτελεί μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες στον τομέα της δομημένης καλωδίωσης και των Η/Μ εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία που μας διακρίνουν είναι: Άρτια εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 electronic προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια, σε πλήρη αρμονία Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς του ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 66 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.452,72 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 30.7135.004 ΕΤΟΣ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την ενίσχυση της ασφάλειας των Δημοτικών Εγκαταστάσεων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια δύο (2) αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυής Δικτυακή Υποδομή Υψηλού Εύρους Ζώνης και Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης

Ευφυής Δικτυακή Υποδομή Υψηλού Εύρους Ζώνης και Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης Ευφυής Δικτυακή Υποδομή Υψηλού Εύρους Ζώνης και Βέλτιστης Ενεργειακής Απόδοσης Του Λάμπρου Κωστάρα, ESB AGENTS - Business Development Manager lkostaras@esbagents.com Επιλέγοντας παραδοσιακά Σύστημα δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Εισαγωγή Οι προδιαγραφές του υλικού που ακολουθούν, έχουν βασιστεί στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και στα Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής για το Γυμνάσιο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit.

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 x ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας ελέγχου 16 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ερμού 23-25, Αθήνα Ε.Φ.: (Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού) ΚΑΕ:

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ερμού 23-25, Αθήνα Ε.Φ.: (Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού) ΚΑΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 27-10-2017 Αριθ. Πρωτ.:Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Κ.Δ.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης Θέρμη Θεσσαλονίκης, 08-12-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 205/08-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελείται από 3 τμήματα : Βασικό πλαίσιο (μεσαίο) διαστάσεων 600mm 2 Πλαϊνά πλαίσιο διαστάσεων 150mm (αριστερά- δεξιά)

Αποτελείται από 3 τμήματα : Βασικό πλαίσιο (μεσαίο) διαστάσεων 600mm 2 Πλαϊνά πλαίσιο διαστάσεων 150mm (αριστερά- δεξιά) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CENTRAL A.E.B.E ΟΠΤΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ODF (ΚΑΜΠΙΝΑ) ISO 9001 Ικρίωμα μεταλλικής κατασκευής, πλήρως συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές GR326, GR-63-CORE, GR-1089, ETSI 300-119

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Πληροφορίες: Κουβελιώτης Χρήστος Τηλέφωνο:

Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Πληροφορίες: Κουβελιώτης Χρήστος Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/02/2016 Α.Π.: 947 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση δικτύου δομημένης στο κτήριο «Υπατία» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 Στην Αθήνα σήμερα την 04/08/2014 μεταξύ αφενός του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ν.Π..., οδός Φιλελλήνων 13-15, AΦΜ 997422717, Α.Ο.Υ. Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ 4469 ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΑΥ Φ.815.1/3993/16/Σ.4773/ 20/09/2016/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠ Ν/ΔΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Legrand Cabling System 2 ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ COMPUTER ROOM ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 lcs 2 από το computer room ως τη θέση εργασίας Τα συστήματα καλωδίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Γ ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Βαφή RAL 3000 Η εγκατάσταση του πυροσβεστήρα θα γίνει σε επίτοιχη επινικελωμένη βάση και άνωθεν αυτού θα τοιχοκολλείται σήμανση

Εξωτερική Βαφή RAL 3000 Η εγκατάσταση του πυροσβεστήρα θα γίνει σε επίτοιχη επινικελωμένη βάση και άνωθεν αυτού θα τοιχοκολλείται σήμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληρ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 5e 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat5e 3 3.1.1. Σύνδεση 3 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat5e 4 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ

RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY EΠΙΔΑΠΕΔΙA RACK ΣΕΙΡΑ ECONOMY ΜΕ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ RACKS 19'' (KAMΠΙΝΕΣ) ΔΟΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACK ΣΕΙΡΑ "ECONOMY" RACK U ΡΑΦΙ (ΒxΠ) ΣΥΣΚ. 10110001 04-005-000E MONΟ 4U 60x46 1 10110002 04-005-001E MONΟ 6U 60x45 1 10110003 04-005-003E MONΟ 9U 60x45

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5 ΔΗΜΟΣ MHΛΟΥ Εργο : Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Παλαία Γερμανικά Ψυγεία) Τμήμα Τεχνικών & Η/Μ Έργων ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού αποσκοπεί στην προστασία χώρων όπως οικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. σε περιπτώσεις: Ανεπιθύμητης εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ LCS 2 20 ΕΤΩΝ Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης Αντίτυπο Συνεργάτη Αντίτυπο Legrand R www.legrand.com.gr 1º À 20ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η Ε LEGRAND ΛΙΣΤΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCS 2» 1 Συµπληρώστε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Β ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ... 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2. ΜΕΛΕΤΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ Cat 6 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 2 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Πρίζες RJ45 Cat6 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 4 3.2. Μετώπες πληροφορικής 19 Cat6 5 3.2.1. Σύνδεση 5 3.2.2. Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 19 / 02/ 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ: 1.1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 9:00 ΠΡΩΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13379/750589 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων)

Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων) Adamsnet td Τοπολογίες ΑΣΤΕΡΑ * Όπου Π.Α.Ρ. (Πίνακας Ασθενών Ρευµάτων) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ιάγραµµα αποστάσεως Χρησιµοποιούµε καλώδιο συναγερµού 4x0,22 + 2x0,5 [ή αλλιώς (4 + 2) (picture)] ή UTP CAT5. PIR 1x(4+2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Αθωράκιστου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Κατηγορίας 6/Κλάσης Ε & Οπτικών Ινών (έκδοση Απρίλιος 2011) v.11.04.13 1. Περιγραφή Έργου Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ41311 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων στο κτίριο της Α ΜΗΕ Α.Ε. επί της οδού υρραχίου 81 & Σµόλικα, Αθήνα» Με το παρόν Συµπλήρωµα : 1. ιορθώνεται, στον Πίνακα Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια συμπληρωματικών καμερών παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος και υλικών για την επανεγκατάσταση του ήδη υπάρχοντος συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σωκράτης ΜΑΡΚΟΣ MSc Μηχανολόγος Μηχανικός Σελίδα 1 από 12 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρτα, 02/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Φ23/6829 ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόµενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί µε απευθείας ανάθεση, στην προµήθεια 5 κλιµατιστικών µηχανηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή

Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Σύνοψη προτύπου, κτιριακών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό συνιστά μια αναφορά που αναδεικνύει μόνο κάποια από τα βασικά σημεία του ANSI/TIA-568-C.0. Φυσικά η παρούσα αναφορά, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Μάθημα 0 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Περίληψη Σε προηγούμενες ενότητες, είδαμε τα βασικά βήματα / διαδικασία / μεθοδολογία στη σχεδίαση οικιακών και εγκαταστάσεων κίνησης. Είδαμε / χρησιμοποιήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 Αριθμός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) Θεσσαλονίκη, 15-03-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000111 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ», με

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Χαρακτηρισμός δικτύων διανομής κατά HD 384. XYΖ όπου Χ: Σχέση του δικτύου διανομής (δηλαδή πρακτικά του ΜΣ διανομής) με τη γη. Τ : Γειωμένος ουδέτερος κόμβος του ΜΣ. Ι : Μη γειωμένος ουδέτερος κόμβος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 7/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 7/16 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Λάρισα 4/4/206 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 7/6. Με την αριθμ. 488/3-3-206 απόφαση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων για Καταστήματα

Μάθημα 9 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων για Καταστήματα Μάθημα 9 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων για Καταστήματα Περίληψη Σε προηγούμενες ενότητες, είδαμε τα βασικά βήματα / διαδικασία / μεθοδολογία στη σχεδίαση μίας οικιακής εγκατάστασης. Βασικά βοηθήματα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 9001

CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ISO 9001 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CENTRAL Α.Ε.Β.Ε. ΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΙΚΡΙΩΜΑ (SUBRACK ODF) ISO 9001 21 Πλάτος x 3U Ύψος x 280mm Βάθος Το οπτικό υποικρίωμα subrack -ODF 21 είναι παθητικό πλαίσιο διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Χαϊδάρι 21/04/2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γενικά. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που παρατίθενται, αφορούν στην προμήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα