ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 5.1. Μέζα Μεηαθνξάο Εκπνξεπκάηωλ Γεληθά, ζην ζχζηεκα ησλ κεηαθνξψλ δηαθξίλνπκε α) ηα κέζα πνχ κεηαθέξνπλ ηα εκπνξεχκαηα β) ηα δίθηπα, νδνχο ή δηαδξφκνπο, φπνπ θηλνχληαη ηα κεηαθνξηθά κέζα γ) ηηο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο (ρψξνη ζηαζκεχζεσο, αλεθνδηαζκνχ, θνξηνεθθνξηψζεσο αγαζψλ) θαη δ) δηάθνξα ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο θιπ. εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηα κέζα κεηαθνξψλ. Δπηρεηξψληαο κηα πιαηηά ππνδηαίξεζε ηνπ «ζπζηήκαηνο», κπνξνχκε λα έρνπκε ηξία «ππνζπζηήκαηα»: ηηο ζαιάζζηεο, ηηο ελαέξηεο θαη ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο (νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο). ηηο ζχγρξνλεο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαηά θχξην ιφγν, δχν θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ : α) απηέο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ην κεηαθνξηθφ έξγν θαη β) απηέο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη εμππεξέηεζε ηεο κεηαθνξάο γεληθφηεξα (επηρεηξήζεηο δηακεηαθνξάο), ρσξίο λα έρνπλ ηελ ηδηνθηεζία ή δηαρείξηζε ησλ απαηηνχκελσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε γηα θάζε κέζν µεηαθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη µέζσ αγσγψλ (π.ρ κεηαθνξά αεξίνπ), θαζψο θαη ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. Θαλάζζιες µεηαθορές ε γεληθέο γξαµµέο, νη µεηαθνξέο πξντφλησλ δηα ζαιάζζεο έρεη ππνινγηζηεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ην 98% ησλ κεηαθνξψλ ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ (πνζνηηθά). Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία πινίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθνξά δηαθνξεηηθψλ θνξηίσλ φπσο tankers, container ships (εηθ.5.1), fruit carries, LNGS (liquefied natural gas), multi purpose general cargo ships, OBO (ore/bulk/oil) θηι.. εηθ Kιαζζηθφ container-ship Η κεγαιχηεξε επέλδπζε ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θέξεηαη λα είλαη ην container ship. ε ζχγθξηζε κε ηα θιαζζηθά cargo ships, ηα container ships, δελ είλαη κφλν πνην αληαγσληζηηθά ζην θφζηνο, αιιά θαη ζην ρξφλν κεηαθνξάο, αθνχ έρνπλ

2 κεηψζεη ην ρξφλν παξάδνζεο πεξίπνπ ζην 50%. Έρεη ππνινγηζηεί φηη εκεξεζίσο δηαθηλνχληαη παξαπάλσ απφ πέληε εθαηνκκχξηα containers αλά ηνλ θφζκν. Αςηό οθείλεηαι γενικόηεπα ζηο γεγονόρ όηι η αποηελεζμαηικόηεπη μονάδα αποθήκεςζηρ και διανομήρ, ζε όποςρ ποζόηηηαρ-ηασύηηηαρ-αζθάλειαρ αποηελεί ηο container. Παξ φια απηά, ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο φζνλ αθνξά ηα πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη έρεη ην αξγφ πεηξέιαην. Η αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ νθείιεηαη ζε κία ζεηξά πιενλεθηεκάησλ πνπ έρνπλ, φπσο είλαη: Ο εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο θαη ππεξεζίεο Σν ρακειφ θαη αληαγσληζηηθφ θφζηνο Σν επξχ θάζκα κεηαθεξφκελσλ αθνχ ζεσξεηηθά νηηδήπνηε κπνξεί λα κεηαθεξζεί δηα ζαιάζζεο Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο παξνπζηάδνπλ φκσο θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά, φπσο είλαη : Η πην αξγή κεηαθνξά ζε ζχγθξηζε κε ηε ρεξζαία θαη ηελ ελαέξηα κεηαθνξά Οη πεξηνξηζκέλνη πξννξηζκνί Η ζπζθεπαζία πνπ ζπρλά επηβάιιεη κεγάιεο πξνο κεηαθνξά πνζφηεηεο ηελ Διιάδα, ην 2004, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ζε φινπο ηνπο ιηκέλεο ηεο ρψξαο θαηέπιεπζαλ πάλσ απφ πινία (επηβαηηθά θαη εκπνξηθά). Η ειιελφθηεηε εκπνξηθή λαπηηιία είλαη πξψηε ζηνλ θφζκν ζε δπλακηθφηεηα κεηαθνξάο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 15% ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο ρσξεηηθφηεηαο. Εναέριες Μεηαθορές (Αεροπορικές) Οη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο (εηθ.5.2) είλαη ην λεφηεξν κέζν κεηαθνξψλ αιιά αλακθηζβήηεηα ε επίδξαζή ηνπο είλαη κεγάιε ζην δηεζλέο εκπφξην. Τπνινγίδεηαη φηη δηαθηλνχληαη πεξίπνπ ην 1% ηνπ θνξηίνπ ησλ κεηαθνξψλ ζε παγθφζκην επίπεδν (πνζφηεηα), ην νπνίν φκσο αληηζηνηρεί ζην 20%-30% ηεο ζπλνιηθήο κεηαθεξφκελεο αμίαο. εηθ Aεξνπνξηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Πνιχ γξήγνξε κεηαθνξά Μηθξφηεξν θφζηνο ζπζθεπαζίαο Διάρηζην ξίζθν γηα δεκηέο, θινπέο θ.η.ι.

3 πλεπήο θαη έγθαηξε παξάδνζε Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη είλαη : Τςειφ θφζηνο κεηαθνξάο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρεξζαίεο θαη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο Πεξηνξηζκνί βάξνπο θαη φγθνπ θνξηίσλ Γελ κπνξεί νηηδήπνηε λα κεηαθεξζεί απφ αέξα Η αεξνπνξηθή ηερλνινγία ζηελ επνρή καο, έρεη αλαβαζκηζηεί ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε, λα πξαγκαηνπνηνχλ κεγάιεο ζε δηάξθεηα πηήζεηο, ρσξίο αλεθνδηαζκφ θαη ζηάζεηο, πνπ ήηαλ αδχλαην κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξειζφληνο. Έηζη ζήκεξα ππάξρνπλ ππεξαηιαληηθέο πηήζεηο ρσξίο θακία ελδηάκεζε ζηάζε θαη αλακέλεηαη νη πηήζεηο ζην κέιινλ λα θαιχπηνπλ θαη αθφκα κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο. Μείσζε σζηφζν, ζην ζχλνιν ηνπ δηακεηαθνξηθνχ έξγνπ ζηελ Διιάδα παξνπζηάζηεθε εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζηα αζθάιηζηξα κεηά ηα ζιηβεξά γεγνλφηα ηεο 11 εο επηεκβξίνπ Χερζαίες Μεηαθορές Σιδηροδρομικές Μεηαθορές Οη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο (εηθ.5.3) απνηεινχλ ηελ πιένλ θιαζζηθή κνξθή κεηαθνξάο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αλάπηπμε θαη ησλ άιισλ κνξθψλ κεηαθνξάο, απψιεζαλ κέξνο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ σο αληαγσληζηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν, ζε ζρέζε κε ηα πινία, ηα αεξνπιάλα θαη ηα θνξηεγά. Δηδηθφηεξα, ν ζηδεξφδξνκνο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρεη κεηψζεη ην κεηνλέθηεκα ηεο ηαρχηεηαο, αιιά φρη θαη ηεο αλειαζηηθφηεηαο ζηηο αιιαγέο δξνκνινγίσλ θαη πξννξηζκψλ, αθνχ δηαηεξεί ζηαζεξή πνξεία. Παξ φια απηά, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ην νπνίν ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ηηο εηαηξίεο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα κεηαθέξνπλ ηα θνξηία ηνπο: ην πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ θφζηνπο κεηαθνξάο, ζε ζρέζε κε ηα άιια κεηαθνξηθά κέζα. Άιια πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο είλαη ηα εμήο: Απνηειεζκαηηθέο κεηαθνξέο κεγάινπ θνξηίνπ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο Απνηειεί ην βαζηθφ ζπλδεηηθφ θξίθν γηα ην δηεζλέο ζχζηεκα κεηαθνξψλ Απνηειεί κηα αμηφπηζηε ιχζε γηα ηε κεηαθνξά θνξηεγψλ θνξησκέλσλ κε θνξηία δηακέζνπ ησλ ρσξψλ παξαθάκπηνληαο θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, θπξίσο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, φζνλ αθνξά ηα θνξηία, ηηο εκέξεο θπθινθνξίαο θαη άιια. Δίλαη ην θηιηθφηεξν πξνο ην πεξηβάιινλ κέζν κεηαθνξάο Σν κέζν απηφ, ελ ηνχηνηο, παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, φπσο: Τςειφ ζπλνιηθφ θφζηνο αθνχ ρξεηάδνληαη θαη άιια κεηαθνξηθά κέζα γηα ηε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ Αλειαζηηθφηεηα δξνκνινγίσλ

4 εηθ ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά θνξηίνπ ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ν δείθηεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο. Σν κεξίδην αλακέλεηαη λα απμεζεί ηα επφκελα ρξφληα κε ηε ζηαδηαθή αλαβάζκηζε ηνπ εζληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ελψ κεηά ην 2010 αλακέλεηαη ζεκαληηθή άλνδνο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ ζην Θξηάζην Πεδίν, έξγν πνπ επηδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ. Οδικές μεηαθορές Τπάξρεη ηάζε ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ, θαζφηη είλαη αλακθηζβήηεηα πην ειαζηηθφ κέζν κεηαθνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ δξνκνινγίσλ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα. Οη νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ δηεμάγνληαη κε θνξηεγά νρήκαηα φισλ ησλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ. Σα θνξηεγά νρήκαηα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ θαη containers, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 5.4. εηθ Φνξηεγφ κεηαθνξάο container Σα πιενλεθηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: Σαρχηεξε απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο Φζελφηεξε απφ ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο Πην ειαζηηθή απφ ηηο ζαιάζζηεο θαη ηηο ελαέξηεο Ιθαλφηεηα κεηαθνξάο απφ πφξηα ζε πφξηα Οη νδηθέο κεηαθνξέο παξνπζηάδνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα, φπσο: Βξαδχηεξεο κεηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο ελαέξηεο Αθξηβφηεξε απφ ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά Ύπαξμε πεξηνξηζκψλ ζηα κεηαθεξφκελα θνξηία Πεξηνξηζκνί βάξνπο θαη φγθνπ θνξηίσλ

5 ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, αχμεζε επίζεο παξνπζίαζε ν ηνκέαο απηφο ζην δηάζηεκα ζην ζχλνιν ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ ζηελ Διιάδα. Σν κεξίδην ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ζηηο δηακεηαθνξέο ζηελ Διιάδα ήηαλ πεξί ησλ 58 % ην 2005 (Μειέηε ICAP, 2003) θαη αλακέλεηαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηα επφκελα ρξφληα. Σύγκριζη Μέζων Μεηαθοράς πγθξίλνληαο ηα κέζα κεηαθνξάο κε θξηηήξην ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο ηαρχηεηα, ζπλέπεηα, θηι, πξνθχπηεη ν πίλαθαο 5.1. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΛΤΦΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΟΓΙΚΔ ΙΓΗΡ/ΚΔ ΘΑΛΑΙΔ ΔΝΑΔΡΙΔ ΗΜΕΙΟ ΠΡΟ ΗΜΕΙΟ ΤΦΗΛΗ ΣΑΘΜΟ ΠΡΟ ΣΑΘΜΟ ΑΞΙΑ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΘΕ ΣΤΠΟΤ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΡΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΘΜΟ ΠΡΟ ΣΑΘΜΟ ΜΙΚΡΗ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΘΜΟ ΠΡΟ ΣΑΘΜΟ ΤΦΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΜΕΣΡΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΥΑΜΗΛΗ ΤΦΗΛΗ ΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ (ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟ) ΤΦΗΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΤΝΔΠΔΙΑ ΤΦΗΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΥΑΜΗΛΗ-ΜΕΣΡΙΑ ΤΦΗΛΗ ΑΠΧΛΔΙΔ ΥΑΜΗΛΕ ΜΕΣΡΙΕ- ΤΦΗΛΕ ΥΑΜΗΛΕ- ΜΕΣΡΙΕ ΥΑΜΗΛΕ ΔΤΔΛΙΞΙΑ ΤΦΗΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΥΑΜΗΛΗ ΥΑΜΗΛΗ- ΜΕΣΡΙΑ ΤΦΗΛΗ ΚΟΣΟ ( ) ΜΕΣΡΙΟ ΥΑΜΗΛΟ ΥΑΜΗΛΟ ΤΦΗΛΟ Πίλαθαο 5.1 χγθξηζε Μέζσλ Μεηαθνξάο Δλδεηθηηθά, γηα ηελ κεηαθνξά ελφο container απφ ηελ Πξάγα ζην Ακβνχξγν θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην Υνλγθ Κνλγθ, ην 80% ηνπ θφζηνπο αθνξά ηα έμνδα θφξησζεο θαη νδηθήο κεηαθνξάο ηνπ απφ ηελ Πξάγα πξνο ην Ακβνχξγν. Σν θφζηνο γηα ηελ κεηαθνξά κηαο θηάιεο θξαζηνχ απφ ηελ Γεξκαλία ζηελ Απζηξαιία κε containers κέζσ ηεο ζαιάζζηαο νδνχ, επηβαξχλεη ηελ ηηκή ηεο θαηά κφιηο 5 ζεληο. ηε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο ζεκαληηθφ ξφιν επίζεο παίδνπλ : Σν είδνο ηνπ πξνϊόληνο (δηάξθεηα δσήο, αμία, θηι.) π.ρ. αγξνηηθά πξντφληα απφ ιαηηληθή Ακεξηθή κεηαθέξνληαη αεξνπνξηθψλ πξνο Δπξψπε Η θύζε ηεο παξαγγειίαο (π.ρ. έθηαθηε παξαγγειία απαίηεζε γξήγνξεο αληαπφθξηζεο ηαρχηεηα επηινγή γξεγνξφηεξσλ κέζσλ κεηαθνξάο π.ρ. αεξνκεηαθνξέο)

6 Γεληθά ε έκθαζε ηεο πνιηηηθήο ηωλ εηαηξηώλ (θνζηνθεληξηθή, πειαηνθεληξηθή, πεξηβαιινληηθή) π.ρ. ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ απνδέρνληαη πξνκεζεπηέο εθφζνλ ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο : πξντφλησλ (π.ρ. αλαθπθιψζηκε ζπζθεπαζία), ζπλζεθψλ παξαγσγήο (π.ρ. ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ληφπησλ θαηνίθσλ) αιιά θαη κεηαθνξψλ (παξαθνινχζεζε ζπλζεθψλ κεηαθνξάο κε πιεξνθνξηθή ηερλνινγία, ρξήζε ηξέλσλ, θηι.) Μεηαθορές µέζω αγωγών Οη ζσιελσηνί αγσγνί πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, είλαη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ, θσηαεξίνπ θαη χδαηνο (ηα δίθηπα χδαηνο δελ ζα εμεηαζζνχλ ζην παξφλ θείκελν). Σα δίθηπα απηψλ ησλ αγσγψλ είλαη ζε κεγάιν ηκήκα ηνπο ππφγεηα ή ππνζαιάζζηα. Σν πεηξέιαην εμαθνινπζεί λα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεγή ελέξγεηαο ζηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο ρψξεο. Η ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο βηνκεραληθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεηξειαίνπ άξρηζε ζηηο 28 Απγνχζηνπ 1859 ζηελ πφιε Σίηνπζβηι ηεο Πνιηηείαο Πελζπιβάληα ησλ ΗΠΑ, φπνπ έγηλε ε πξψηε απνδνηηθή γεψηξεζε, ε νπνία νδήγεζε ζηελ εμφξπμε ηνπ πνιχηηκνπ θαχζηκνπ. Δθεί θαηαζθεπάζζεθε θαη ν πξψηνο αγσγφο κεηαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ κήθνπο 7 km. Μέζα ζε ιίγα ρξφληα άξρηζε ε εθκεηάιιεπζε θαη άιισλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, φπσο ηεο Τπεξθαπθαζίαο (ζην Μπαθνχ ηνπ Αδεξκπατηδάλ) θαη ηεο Ρνπκαλίαο (ζηε Βιαρία). ήκεξα ζηελ πξψηε ζέζε ησλ πεηξειαηνπαξαγσγηθψλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ θέξεηαη ε πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη αθνινπζνχλ ε ΗΠΑ, νη ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ε Νηγεξία, ν Καλαδάο, ε Ληβχε, ε Αιγεξία, ε Ιλδνλεζία, ην Μεμηθφ, ε Βελεδνπέια, ε Ννξβεγία θ.ιπ. Η κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ απφ ηνπο ηφπνπο εμφξπμεο θαη παξαγσγήο ή απφ ηνπο ιηκέλεο άθημεο, ζηα δηπιηζηήξηα ή ζηνπο ιηκέλεο θφξησζεο, γίλεηαη κε ηνπο πεηξειαηαγσγνχο. Οη ζσιήλεο είλαη ζπλήζσο κεηαιιηθνί θαη έρνπλ δηάκεηξν κέρξη 30 ίληζεο (760 mm). Σν πγξφ πξνσζείηαη απφ αληιίεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο αθεηεξίεο θαη ζε ελδηάκεζα ζεκεία, αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ πεηξειαηαγσγνχ. ηελ Δπξψπε πθίζηαηαη έλα ππθλφ θαη κεγάιν δίθηπν πεηξειαηαγσγψλ, φπσο είλαη π.ρ. α) ν αγσγφο Νηξνζκπάλ πνπ αξρίδεη ζηελ πεξηνρή ησλ Οπξαιίσλ/Βφιγα (Ρσζία) θαη θαηαιήγεη ζηελ πφιε βέλη ζηνλ πνηακφ Όληεξ (Γεξκαλία), κήθνπο 4000 km β) ν δπηηθνεπξσπατθφο αγσγφο πνπ αξρίδεη ζηε Μαζζαιία (Γαιιία) θαη θαηαιήγεη ζηελ Καξιζξνχε θαη ζην Μάλρατκ (Γεξκαλία), κήθνπο 770 km. Η κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ γίλεηαη θαη κε εηδηθφ θαηαζθεπαζκέλα πινία, ηα πεηξειαηνθφξα (Tanker). Οη κεγάινη άμνλεο ηεο δηεζλνχο θίλεζεο πεηξειαίνπ έρνπλ δχν θχξηνπο πφινπο: ηε Βελεδνπέια (εμαγσγή πξνο ΗΠΑ θαη Μεγάιε Βξεηαλία) θαη πξν πάλησλ ηε Μέζε Αλαηνιή, ε νπνία εμάγεη πεηξέιαην θπξίσο πξνο ηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Ιαπσλία. Σν θπζηθό αέξην είλαη έλα κείγκα θνξεζκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ κε θχξην ζπζηαηηθφ ην κεζάλην (κέρξη θαη 90%). Η ζεξκαληηθή ηνπ ηθαλφηεηα είλαη πςειή θαη θπκαίλεηαη απφ 9000 έσο kcal γηα θάζε 1m 3 θαπζίκνπ. Η αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ε πιένλ ηαρέσο απμαλφκελε ελεξγεηαθή αγνξά. Μεηά ηηο παγθφζκηεο ελεξγεηαθέο θξίζεηο 1973 θαη ην 1979 θαη ζε κηα πξνζπάζεηα απεμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην, ε ζέζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηζρπξνπνηήζεθε δηεζλψο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα βεβαησκέλα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ παγθνζκίσο επαξθνχλ γηα 66 ρξφληα, ελψ ηα βεβαησκέλα απνζέκαηα πεηξειαίνπ δηεζλψο επαξθνχλ γηα 43 ρξφληα. Οη θχξηεο πεγέο θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο πξψελ ΔΓ, θαζψο θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή. Σα δίθηπα θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε είλαη ππθλά θαη νη ζεκαληηθφηεξνη αγσγνί ζε απηά είλαη α) ν αγσγφο TEND (Trans Europa Naturgas Pipeline), ν νπνίνο αξρίδεη απφ ηε Ννξβεγία θαη κέζσ ηεο Γεξκαλίαο θζάλεη ζηελ Διβεηία θαη ζηελ Ιηαιία θαη β) ν αγσγφο MEGAL (Mitteleuropaische

7 Gasleitung), ν νπνίνο αξρίδεη απφ ηε Νφηηα Γαιιία θαη κέζσ ηεο Γεξκαλίαο θαηαιήγεη ζηελ Απζηξία. Σν θπζηθφ αέξην κεηαθέξεηαη θαη κε εηδηθά πινία ππφ πγξνπνηεκέλε κνξθή (LNG=Liquefied Natural Gas). Η κνξθή απηή πξνθχπηεη κε ςχμε ηνπ αεξίνπ ζηνπο C, νπφηε ν φγθνο ηνπ πεξηνξίδεηαη ζην 1/580. ηε ρψξα καο ε φιε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ άξρηζε ην 1988 κε ηε ζχζηαζε ηεο ΓΔΠΑ (Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ), ε νπνία είρε σο ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία θαη ηελ Αιγεξία ζηε ρψξα καο. Σν θπζηθφ αέξην ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Πξνβιέπεηαη φηη ζα απνξξνθήζεη ε βηνκεραλία ην 30%, ν νηθηαθφο εκπνξηθφο ηνκέαο ην 33% θαη ε παξαγσγή ξεχκαηνο ην 37%. Σν θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία έξρεηαη ζηε ρψξα καο κέζσ αγσγνχ, ελψ ην αέξην απφ ηελ Αιγεξία έξρεηαη ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή κε εηδηθά πινία. Η κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία πεξηιακβάλεη έλαλ αγσγφ κήθνπο 511 km, ν νπνίνο αξρίδεη απφ ηνλ Πξνκαρψλα (Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα) θαη θαηαιήγεη ζην Λαχξην. Ο θχξηνο απηφο αγσγφο ζπκπιεξψλεηαη απφ παξάπιεπξνπο θιάδνπο κήθνπο 400 km. Τπνινγίδεηαη φηη ε πνζφηεηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία ζα παξακείλεη κέρξη ην 2016 ζηα 2,4 δηο m 3 /έηνο. Σν πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην, πνπ έξρεηαη απφ ηελ Αιγεξία, απνζεθεχεηαη ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε λήζν Ρεβπζνχζα ζηνλ θφιπν ησλ Μεγάξσλ, φπνπ ζηε ζπλέρεηα επαλέξρεηαη ζε αέξην κνξθή. Σν φιν δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα καο πεξηιακβάλεη α) ην ζχζηεκα κεηαθνξάο ραιπβδνζσιήλσλ πςειήο πίεζεο (50-54 bar) κε ηνλ θχξην αγσγφ κεηαθνξάο (δηακέηξνπ 750 mm), ην ζπλνξηαθφ ζηαζκφ εηζαγσγήο ηνπ αεξίνπ, ηνπο θιάδνπο πςειήο πίεζεο θαη ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηεο Ρεβπζνχζαο, β) ηα δίθηπα δηαλνκήο κέζεο πίεζεο (κέρξη 30 bar, ζπλήζσο 19 bar), κε δηάκεηξν ραιπβδνζσιήλσλ mm πνπ κεηαθέξνπλ ην αέξην ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο κεγάιεο ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ θαζψο θαη ζηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη γ) ηα δίθηπα δηαλνκήο ρακειήο πίεζεο (κέρξη 10 bar), ηα νπνία κεηαθέξνπλ ην αέξην ζηηο θαηνηθίεο. Οη ζσιήλεο ζηα δίθηπα απηά είλαη απφ πνιπαηζπιέλην θαη έρνπλ δηάκεηξν mm. Σν θωηαέξην (γαιιηθά gaz de ville) ιακβάλεηαη κε μεξά απφζηαμε ησλ γαηαλζξάθσλ θαη είλαη κίγκα αεξίσλ κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πδξνγφλν, κεζάλην θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. ηε ρψξα καο ην πξψην εξγνζηάζην παξαγσγήο θσηαεξίνπ ιεηηνχξγεζε ην 1862 ζηελ νδφ Πεηξαηψο (Αζήλα) κε ζθνπφ ην θσηηζκφ ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. ηε ζπλέρεη αθνινχζεζαλ εξγνζηάζηα θαη ζε άιιεο πφιεηο φπσο ζην Βφιν, ζηελ Κέξθπξα, ζηελ Πάηξα θαη ζηνλ Πεηξαηά. Σν δίθηπν ηεο ΓΔΦΑ (Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Φπζηθνχ Αεξίνπ) ησλ Αζελψλ, φπσο εμειίρζεθε, θάιπςε νηθηαθέο θαη εκπνξηθέο αλάγθεο, ζε πνιιέο πεξηνρέο ησλ Αζελψλ (π.ρ. Πιάθα, Φπξξή, Κνισλάθη, Δμάξρεηα, Καιιηζέα θ.ιπ). Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θξίζεθε επηβεβιεκέλνο ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο αεξίνπ απφ ηελ απφζηαμε γαηαλζξάθσλ ζηε ζράζε λάθζαο. Έηζη ην 1984 έθιεηζε ην εξγνζηάζην ηεο νδνχ Πεηξαηψο θαη δεκηνπξγήζεθαλ λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ Αζπξφππξγν. ήκεξα πιένλ ην δίθηπν ηεο ΓΔΦΑ ηξνθνδνηείηαη κε θπζηθφ αέξην απφ ηε ΓΔΠΑ. Σσνδσαζμένες Μεηαθορές Οη πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο (Μ) αθνξνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα γηα δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ρξήζεο ησλ δηαζεζίκσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κε ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο, ηελ κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, ηελ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα, θηι. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο γηα ηηο πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο είλαη: Combined Transport, Intermodal Transport θαη Multimodal Transport.

8 Πξφθεηηαη δειαδή, φρη γηα ζπγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ κέζν, αιιά γηα ζπλδπαζκνχο δηαθφξσλ κεζφδσλ θαη κέζσλ κεηαθνξψλ, κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαθνξηθνχ απνηειέζκαηνο. Οη Μ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ δχν κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κε νινθιεξσκέλν φκσο θαη πξνζρεδηαζκέλν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί βειηηζηνπνίεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ απνηειέζκαηνο, κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ, πνπ είλαη ν ηειηθφο πειάηεο. Οη Μ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ θιαζζηθή έλλνηα ηεο κεηαθνξάο. Δπεηδή πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη θαηάιιειε νξγάλσζε θαη κάλαηδκελη, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ εηαηξίεο ηαρπκεηαθνξψλ courier, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ηηο Μ, αθνχ γηα αζθαιή κεηαθνξά κε ηαρχηαην ρξφλν παξάδνζεο, απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο δηάθνξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ κέζσλ επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη: 1. Η θχζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο 2. Σα ραξαθηεξηζηηθά κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο (δηαζηάζεηο, ζρήκα, εχζξαπζην, εχθιεθην, θηι.) 3. Σν επείγνλ ηεο κεηαθνξάο 4. Σν θφζηνο ηεο κεηαθνξάο 5. Η γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο αγνξάο πνπ ζα γίλεη ε κεηαθνξά, θηι. Μεξηθνί επξχηεξα γλσζηνί ηχπνη Μ είλαη ην ξπκνπιθνχκελν θνξηίν θαη θνληέηλεξ, πνπ αλαθέξεηαη ζαλ ππεξεζία piggy back θαη νη απηνθηλεηάκαμεο (Roadrailers). Πην ζπγθεθξηκέλα: > Piggyback: ηνλ ζπλδπαζκφ απηφ, έλα ηξέηιεξ ή έλα θνληέηλεξ πνπ κεηαθέξεηαη νδηθψο κε θνξηεγφ, ηνπνζεηείηαη ζε έλα βαγφλη ηξαίλνπ θαη κεηαθέξεηαη απφ ζηαζκφ ζε ζηαζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπλδπάδεηαη ην ρακειφ θφζηνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο κε ηελ επειημία θαη επθνιία κεηαθνξάο κε θνξηεγά. > Απηνθηλεηάκαμεο (Roadrailers): Οη απηνθηλεηάκαμεο ζπλδπάδνπλ ηελ νδηθή θαη ηελ ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά κε έλα κφλν κεηαθνξηθφ κέζν! ηνλ απηνθηλεηφδξνκν ηαμηδεχεη ρξεζηκνπνηψληαο ηξνρνχο φπσο ηα απηνθίλεηα, φκσο αληί λα ξπκνπιθεζεί απφ θάπνηα κεραλή ηξέλνπ, αληηθαζίζηαληαη νη ηξνρνί κε άιινπο νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. Κχξην πιενλέθηεκα ηνπ κεηαθνξηθνχ απηνχ κέζνπ είλαη ν ρξφλνο αιιαγήο ησλ ηξνρψλ, ν νπνίνο είλαη ειάρηζηνο ζε ζρέζε κε ηε θνξηνεθθφξησζε ζε ηξέλν-βαγφλη ηνπ ηξέηιεξ ή φινπ ηνπ θνξηεγνχ. Σν βαζηθφ φκσο κεηνλέθηεκα ησλ απηνθηλεηακαμψλ είλαη ην βάξνο θαη ν φγθνο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ηξνρψλ πνπ κεηψλεη ην ρψξν θφξησζεο θαη ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν.

9 Τα μελλονηικά μέζα μεηαθοράς χκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο, κέρξη ην έηνο 2050, νη just-in-time ρεξζαίεο κεηαθνξέο ζα έρνπλ απνζπάζεη ηε 'κεξίδα ηνπ ιένληνο' κε θνξηεγά νρήκαηα! Aπηά εθηηκάηαη φηη ζα είλαη δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο, ζα θαηαλαιψλνπλ ειάρηζηα θαχζηκα, ζα εθπέκπνπλ κεδακηλά θαπζαέξηα θαη ζα δηαζέηνπλ εηδηθά ζπζηήκαηα πινήγεζεο! Η ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ησλ θαπζίκσλ πξφθεηηαη επίζεο λα επεξεάζεη ηηο εμειίμεηο ζηα κέζα κεηαθνξάο. Αλ θαη ιφγσ απνζεκάησλ, δελ ππάξρνπλ αθφκε θαλεξνί θίλδπλνη απφ ηελ ζηήξημε ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηζκνχ ζε κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ππάξρεη ήδε θάπνηα πξφνδνο ζηελ θαηεχζπλζε επέθηαζεο ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ήιηνπ, αλέκνπ, θηι.) Επξωπαϊθή Αγνξά Μεηαθνξώλ Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηε ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσ κεηαθνξάο κε ζθνπφ ηελ ηζνζθέιηζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ απφ ηα άιια κέζα κεηαθνξάο. Οη ζρεηηθέο κε ηηο κεηαθνξέο ππνδνκέο ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 23% ζην δηάζηεκα ζηελ ΔΔ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηεο ΙCAP ζε θαζεκεξηλή βάζε δηαθηλνχληαη πάλσ απφ 150 εθ. επηβάηεο ζε 100εθ. δξνκνιφγηα, ελψ δηαθηλνχληαη πεξί ησλ 50 εθ. ηφλσλ εκπνξεχκαηα θαη 15 ηφλνη κέζσ ηαρπκεηαθνξψλ (courier). ην δηάζηεκα ζεκεηψζεθε κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ζηηο ρεξζαίεο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο (3% νη νδηθέο θαη κφιηο 0,4% νη ζηδεξνδξνκηθέο). ε 44% αλέξρεηαη ην πνζνζηφ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη νδηθψο ζηελ ΔΔ. Όζνλ αθνξά ην ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα, ηα δηεζλή εκπνξηθά ηξέλα δηαζρίδνπλ ηελ Δπξψπε κε κέζε ηαρύηεηα κόιηο 18 km/h. Παξά ηηο κηθξέο ηαρχηεηεο νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο παξνπζηάδνπλ ηζρπξά πιενλεθηήκαηα αζθάιεηαο θαη κε ξππνγφλνπ κέζνπ κεηαθνξάο. Η ππνδνκή ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαιχπηεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ΔΔ θαη είλαη ελ γέλεη ζε θαιή θαηάζηαζε. Γηα ην ιφγν απηφ ε ΔΔ έθαλε έλα ζεκαληηθφ βήκα ην Μάξηην ηνπ 2003 δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε ηδησηηθνχο θνξείο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο θαη λα αληαγσληζηνχλ ηηο θξαηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο ζηηο ππεξεζίεο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. ην ίδην δηάζηεκα ( ) νη ζαιάζζηεο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζεκείσζαλ κέζε εηήζηα αχμεζε 0,7%. Σν 41% ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη εληφο ηεο ΔΔ δηαθηλνχληαη κε πινίν (Η Δπξψπε ζην ζηαπξνδξφκη, ε αλάγθε γηα βηψζηκεο κεηαθνξέο, 2003) ζηηο ιεγφκελεο θαλάζζιερ διαδπομέρ μικπών αποζηάζευν κε απμεηηθέο ηάζεηο. Παξφια απηά, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ, αλ θαη πξφθεηηαη γηα έλα αζθαιέο, αμηφπηζην, αζφξπβν θαη ελεξγεηαθά νηθνλνκηθφ κέζν. Μία θορηηγίδα μπορεί να μεηαθέρει ηο ίδιο θορηίο με 110 θορηηγά. ίγνπξα, ην κέζν απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εθηφλσζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηε ζπκθφξεζε ζηα νδηθά δίθηπα θαη ηελ αλεπάξθεηα ζηα ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα.

10 εηθ Δθθφξησζε θνξηίνπ απφ πινίν ζε θνξηεγίδα Ο αεξνπνξηθφο ηνκέαο ζην δηάζηεκα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,5%. Μάιηζηα, ιφγσ ηεο θαηαθφξπθεο αχμεζεο ησλ αεξνπνξηθψλ ηαμηδηψλ, νξηζκέλα αεξνδξφκηα έθηαζαλ ζε επίπεδα θνξεζκνχ κε ζπλεπαγφκελεο θαζπζηεξήζεηο κε πςειφ θφζηνο (ην 35% ησλ πηήζεσλ ζηνπο θπξηφηεξνπο αεξνιηκέλεο ζηελ ΔΔ θαζπζηεξεί ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά). Χζηφζν, κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11 εο επηεκβξίνπ ηνπ 2001 παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαη επηβαηηθψλ αεξνκεηαθνξψλ. Σν πξφβιεκα επηδεηλψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη εληαίν επξσπατθφ ζχζηεκα ελαέξηαο θπθινθνξίαο : ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ Δπξψπε ππάξρνπλ 26 ππνζπζηήκαηα κε 58 θέληξα ειέγρνπ πηήζεσλ, δειαδή 3 θνξέο πεξηζζφηεξα απφ ηηο ΗΠΑ γηα ηελ αληίζηνηρε έθηαζε. Ο νδηθφο ηνκέαο δεζπφδεη γεληθά ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΔΔ ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2000 ζην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ ην 71% δξαζηεξηνπνηνχηαλ ζηνλ νδηθφ ηνκέα, ην 2% ζηηο πδάηηλεο θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ην 1% ζηηο αεξνκεηαθνξέο θαη ην 25% ζε ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. εκεηψλεηαη πσο ζην δηάζηεκα ν ζηφινο ησλ θνξηεγψλ ζηελ ΔΔ ησλ 15 ππεξηξηπιαζηάζηεθε. Τη μεγαλύηεπη αύξηζη καηέγπατε η Ποπηογαλία (11 θοπέρ) και ακολοςθούν η Ελλάδα (10 θοπέρ) και Ιζπανία (5 θοπέρ). Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη θάζε ρξφλν ζηνπο δξφκνπο ηεο ΔΔ πξνζηίζνληαη 3εθαη. απηνθίλεηα έρεη σο απνηέιεζκα θαζεκεξηλά, km εσρωπαϊκών ασηοκινηηόδρομων μπλοκάροσν από μποηιλιαρίζμαηα. Δπίζεο, ην 80% ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ επηβαηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε απηνθίλεην θαη αθνινπζεί ην ιεσθνξείν (8%), ν ζηδεξφδξνκνο (6%) θαη ην αεξνπιάλν (5%). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκα θαη αλ επηβξαδπλζεί απηή ε ηάζε ηα επφκελα ρξφληα έηε, δελ ζα ζπκβεί ην ίδην ζηα λέα θξάηε-κέιε φπνπ νη αγνξέο απηνθηλήηνπ ζα απμάλνληαη ζεκαληηθά κεηά ηελ έληαμε ηνπο ζηελ ΔΔ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο απφ ηελ ΔΔ ηνπ ζρεδίνπ γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο έρεη δηακνξθωζεί κία δεδνκέλε πνιηηηθή αλάπηπμεο παλεπξωπαϊθώλ δηθηύωλ, ηωλ ιεγόκελωλ trans-european Networks (TENs) ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη ελεξγεηαθήο ππνδνκήο. Καηαξηίζηεθε θαηάινγνο 14 έξγσλ πξνηεξαηφηεηαο ηα νπνία πξφθεηηαη λα νινθιεξσζνχλ κέρξη ην θνπφο ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία δηαζπλνξηαθψλ έξγσλ γηα ηε ζχλδεζε ησλ εζληθψλ δηθηχσλ, ε ζχλδεζε ησλ ιηκαληψλ κε ην ζηδεξφδξνκν θαη ην νδηθφ δίθηπν, ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηα θχξηα θαη πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα, ε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ νδψλ γχξσ απφ ηα αζηηθά θέληξα, θηι. (πεξηζζφηεξα θεθάιαην 6). Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο απφ ηα επξσπατθά παθέηα TENs έρεη ν ζηδεξνδξνκηθφο ηνκέαο θαζψο ζεσξείηαη ν θηιηθφηεξνο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ε ρξήζε ηνπ πεξηνξίδεη ηε

11 ζπκθφξεζε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη αθνινπζνχλ νη νδηθνί άμνλεο πνπ ζπλδένπλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο Κνηλή Πνιηηηθή Μεηαθνξώλ Η πνιηηηθή πνπ ραξάζζεηαη θαη εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ παίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζε θάζε ζχγρξνλε θνηλσλία. Γηφηη, πέξαλ ηνπ γεληθνχ ξφινπ ησλ κεηαθνξψλ σο γέθπξαο κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο, ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ, πνιιαπιαζηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγηθψλ απνηειεζκάησλ, κε δηακφξθσζε δηθηχσλ κεηαθνξψλ. Απηά εμππεξεηνχλ νιφθιεξε ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, κεηά απφ ζρεδηαζκφ θαη κε βάζε ηελ αλάπηπμε ησλ δηακεηαθνξψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο Logistics. Η ΔΔ έρεη ραξάμεη ηελ πνιηηηθή κεηαθνξψλ, κε δηάγλσζε ηνπ ξφινπ ησλ κεηαθνξψλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεξαηάο επείξνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ηερλνινγηθήο έθξεμεο θαη ηνπ θαηλφκελνπ ηεο γλήζηαο παγθνζκηνπνίεζεο. Η βαξχηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ απνηππψλεηαη σο βαζηθφο άμνλαο ζηελ πνιηηηθή δηεχξπλζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο ΔΔ ζε 25 πιένλ Υψξεο-Μέιε, κε θηιφδνμν ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε ελφο δηεπξωπαϊθνύ δηθηύνπ κεηαθνξώλ. Απηφ ζα απνηειέζεη ηελ δεχηεξε κεγάιε έθξεμε ζηε ζηξαηεγηθή καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθήο ηεο ΔΔ, πνπ ραξάρζεθε ζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, γηα λα αλαρζεί ζε πξνηεξαηφηεηα κε ηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992) θαη λα αλαδεηρηεί κεηά απφ ηελ πκθσλία ηεο Ληζζαβφλαο, ψζηε λα θαηαζηεί κέζα ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 2000, ε πξψηε νηθνλνκηθή δχλακε ζηνλ θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ ηεο ΔΔ είλαη ε βαξχηεηα πνπ δφζεθε ζηνλ ηνκέα απηφ, παξάιιεια κε ηελ δηεχξπλζε ζηνλ επξσπατθφ Νφην (Διιάδα, Ιζπαλία, Πνξηνγαιία), κέζσ ησλ Οινθιεξσκέλσλ Μεζνγεηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη αθνινχζσο ησλ ηξηψλ κέρξη ηψξα Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο (ΚΠ), ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο. Απηή ραξαθηεξίζηεθε απφ επέθηαζε βαζηθά ησλ αλεπηπγκέλσλ νδηθψλ δηθηχσλ ησλ Υσξψλ-Μειψλ ηνπ Βνξξά ζηηο Υψξεο-Μέιε ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ, ηελ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ θαη πισηψλ κέζσλ, ησλ ιηκέλσλ, θ.ιπ., θαζψο επίζεο απφ ηελ ελζάξξπλζε ησλ ηάζεσλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ πξψελ εζληθψλ αεξνκεηαθνξέσλ. H ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηελ ΔΔ θαη ε ζηελή ζρέζε ηεο κε ην εκπφξην θαη ηελ νηθνλνκία, θαίλεηαη άκεζα απφ ην φηη ζηνλ ελ ιφγσ θαη ζε ζπλαθείο ηνκείο απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξα απφ 10 εθαηνκκχξηα άηνκα. Ο ηνκέαο απηφο αληηπξνζσπεχεη ην 10% ηνπ ΑΔΠ θαη απνξξνθά πεξίπνπ 40% ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ. Η πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ, γεγνλφο πνπ είρε σο πξννπηηθή ηελ αλάπηπμε ζε επξσπατθφ επίπεδν. ε απηέο ηηο βάζεηο, δεµνζηεχζεθε ηνλ Γεθέµβξην ηνπ 1992 ε πξψηε Λεπθή Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο µε αληηθείµελν ηε µειινληηθή αλάπηπμε ηεο θνηλήο πνιηηηθήο µεηαθνξψλ. Η Λεπθή Βίβινο πεξηιαµβάλεη εμήληα ζπγθεθξηµέλεο πξνηάζεηο, πνπ ζπληζηάηαη λα πινπνηεζνχλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ζην πιαίζην ηεο ΚΠΜ. Έρεη θαηαξηηζζεί έλα πξφγξαµµα δξάζεο, απνηεινχµελν απφ µέηξα πνπ θιηµαθψλνληαη ρξνληθά έσο ην 2010, µε ξήηξεο πεξηνδηθήο αλαζεψξεζεο θαιήο πνξείαο. Πξνβιέπεηαη έλαο µεραληζµφο παξαθνινχζεζεο θαη µηα ελδηάµεζε αμηνιφγεζε ην 2005, ψζηε λα ειεγρζεί αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη αθξηβείο αξηζµεηηθνί ζηφρνη (π.ρ. ζε φηη αθνξά ζηελ θαηαλνµή µεηαμχ ησλ ηξφπσλ µεηαθνξψλ, ζηελ νδηθή αζθάιεηα, θ.ιπ.) θαζψο θαη εάλ είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ αλαπξνζαξµνγέο.

12 Η Λεπθή Βίβινο πεξηέιαβε κηα ζεηξά θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο, πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ ππνβνιή ιεπηνµεξψλ πξνηάζεσλ, ηηο νπνίεο ζα εγθξίλεη ε Δπηηξνπή, κε εηδηθφηεξε έµθαζε: ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ µεηαθνξψλ. ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ. ηνλ θίλδπλν ζπµθφξεζεο ησλ µεγάισλ αμφλσλ θαη δηαηάξαμεο ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ επηθξάηεηα. ηνπο φξνπο επαλεμηζνξξφπεζεο ησλ ηξφπσλ µεηαθνξψλ. ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηελ εμάιεηςε ησλ ζεµείσλ ζπµθφξεζεο. ηελ πνηληθνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ παξαβάζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο ησλ µεηαθνξψλ. ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο παγθνζµηνπνίεζεο ησλ µεηαθνξψλ. ε ζέζπηζε θξηηεξίσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ελδηαθέξνληνο γηα ηα επηκέξνπο κέζα κεηαθνξψλ. ην πιαίζην ηαπηφ απφ ηελ ΔΔ πξνσζείηαη πνιηηηθή αλάπηπμεο παλεπξσπατθψλ δηθηχσλ, ησλ ιεγφκελσλ trans-european Networks (TENs) ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη ελεξγεηαθήο ππνδνκήο. ην πιαίζην ηεο Λεπθήο Βίβινπ θαη κε αθεηεξία απηήλ, έρνπλ εληνπηζηεί δηάθνξεο πιεπξέο ηεο ΚΠΜ, ιφγσ ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηνο ν νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο, ράξαμε θαη εθαξκνγή απηήο. - Καηαξρήλ, ε ηζρπξή νηθνλνµηθή αλάπηπμε δεµηνπξγεί ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη παξάγεη πινχην, κε πξνσζεηηθφ παξάγνληα έλα απνηειεζµαηηθφ ζχζηεµα µεηαθνξψλ, ηθαλφ λα αμηνπνηεί πιήξσο ηελ εληαία εζωηεξηθή αγνξά θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παγθνζµηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θνηλωλίαο ηεο πιεξνθνξίαο κε θαζαξφ απνηέιεζκα κεγαιχηεξεο αλάγθεο κεηαθνξψλ, ζπκςεθηζηηθά κε µείσζε ιφγσ ηειεξγαζίαο ή παξνρήο ηειευπεξεζηψλ. - Με ηηο αιιαγέο πνπ ζεµεηψζεθαλ ζηελ επξσπατθή νηθνλνµία θαη ζην ζχζηεµα παξαγσγήο ζηε δηάξθεηα ησλ 20 ηειεπηαίσλ εηψλ, ππήξμε µεηάβαζε απφ ηελ νηθνλνµία απνζεµάησλ ζηελ νηθνλνµία ξνώλ, θαηλφµελν πνπ εληάζεθε απφ έλα θχµα µεηεγθαηάζηαζεο νξηζµέλσλ βηνµεραληψλ (θπξίσο γηα αγαζά πςειήο έληαζεο εξγαζίαο πνπ επηδηψθνπλ ην ραµειφηεξν δπλαηφ θφζηνο παξαγσγήο), αθφµε θαη αλ ν ηφπνο παξαγσγήο ησλ αγαζψλ απηψλ απέρεη εθαηνληάδεο, κέρξη θαη ρηιηάδεο, ρηιηφµεηξα απφ ηνλ ηφπν ηειηθήο ζπλαξµνιφγεζεο ή θαηαλάισζήο ηνπο. Η θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ ζηελ Κνηλφηεηα ζπλέβαιε ζηελ θαζηέξσζε ελφο ζπζηήµαηνο παξαγσγήο ηνπ ηχπνπ ηελ ηειεπηαία ζηηγµή θαη θπιηφµελσλ απνζεµάησλ. - Ο θηιφδνμνο ζηφρνο νινθιήξσζεο θαη δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ ζε νιφθιεξε ηελ επξσπατθή ήπεηξν, απνηειεί έλα ρσξίο ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν εγρείξεκα/πξφθιεζε: πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο ησλ νηθνλνκηψλ θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ, βαζηθά κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο δηεπξωπαϊθνύ δηθηύνπ κεηαθνξώλ θαη επηθνηλωληώλ, πνπ ζπλεπάγεηαη νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ΚΠΜ. - Τπάξρεη πξφβιεκα νξζνινγηθόηεξεο ρξήζεο θάζε κέζνπ µεηαθνξώλ, κε ηξφπν πνπ λα κε βιάπηνληαη νη θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ ζε θάζε κέζν κεηαθνξάο. Βίαηε σζηφζν παξέµβαζε ζηελ θαηαλνµή µεηαμχ ησλ ηξφπσλ µεηαθνξψλ, θαζφζνλ είλαη εθηθηή, ελέρεη ηνλ θίλδπλν απνζηαζεξνπνίεζεο φινπ ηνπ ζπζηήµαηνο µεηαθνξψλ θαη πξφθιεζεο αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηηο νηθνλνµίεο ηδηαίηεξα ησλ λέσλ ρσξψλ. Άξα, ε νινθιήξσζε ησλ ζπζηεµάησλ µεηαθνξψλ ησλ ρσξψλ απηψλ, ζπληζηά εμαηξεηηθή πξφθιεζε, ζηελ νπνία ηα πξνηεηλφµελα µέηξα νθείινπλ λα δψζνπλ απάληεζε. εκεησηένλ φηη ζηηο 15 Υψξεο-Μέιε, έρεη ππάξμεη

13 αζζχκεηξε αλάπηπμε ζηα νδηθά δίθηπα, ελψ νη ρψξεο ηεο πξψελ θεληξηθά ζρεδηαδφµελεο νηθνλνµίαο, έρνπλ θιεξνδνηήζεη µηα νξγάλσζε µεηαθνξψλ πνπ επλννχζε ην ζηδεξόδξνµν, κε αλακελφκελε ζεµαληηθή ζηξνθή, απφ ηε δεθαεηία ηνπ Οπσζδήπνηε, ε δηεχξπλζε ζα έρεη ζεµαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δήηεζε ζηνλ ηνµέα ησλ µεηαθηλήζεσλ. Θα απαηηεζεί µεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα ηε ζηαδηαθή απνζχλδεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ µεηαθνξψλ απφ ηελ νηθνλνµηθή αλάπηπμε θαη γηα ηελ επαλεμηζζνξφπεζε ησλ ηξφπσλ µεηαθνξψλ, φπσο δηαηππψζεθε σο επρή ζην Δπξσπατθφ πµβνχιην ηνπ Gueteborg. Nα ιεθζεί ππφςε φηη, ζηηο Ηλσµέλεο Πνιηηείεο, ην 40% ησλ µεηαθνξψλ εµπνξεπµάησλ δηεμάγεηαη µέζσ ησλ ζηδεξνδξφµσλ. - Με ηελ ηαρεία αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ κεηαθνξψλ ζην ρψξν ηεο ΔΔ, έρεη δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη πιένλ, φρη κφλν ηηο αζηηθέο δψλεο. Απφ ηε Λεπθή Βίβιν είρε δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ε ζπκθφξεζε, πέξαλ νξηζκέλνπ ζεκείνπ, ζα πιήμεη ηελ αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ εθµεηάιιεπζε επθαηξηψλ δεµηνπξγίαο λέσλ αγνξψλ θαη ηελ απαζρφιεζε. Κχξηεο αηηίεο ζπµθφξεζεο απνηεινχλ νη ειιείςεηο ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο µεηαμχ ηξφπσλ θαη ζπζηεµάησλ. Η επηδίσμε γηα εμηζνξξφπεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα εμήο: o Η νηθνλνµηθή αλάπηπμε µεηαθξάδεηαη ζρεδφλ µεραληθά ζε αχμεζε ησλ αλαγθψλ θηλεηηθφηεηαο, ζχµθσλα µε ππνινγηζµνχο, θαηά 38% γηα ηα εµπνξεχµαηα θαη θαηά 24% γηα ηνπο επηβάηεο. o Η δηεχξπλζε ζα πξνθαιέζεη εθξεθηηθή αχμεζε ησλ µεηαθνξηθψλ ξνψλ ζηα λέα θξάηε µέιε, ηδηαίηεξα ζηηο ζπλνξηαθέο δψλεο. o Ο θνξεζµφο ησλ µεγάισλ αμφλσλ, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ απνµαθξπζµέλσλ θαη εμφρσο απνµαθξπζµέλσλ πεξηνρψλ θαη ε εμνµνίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππνδνµψλ ζηηο ππνςήθηεο ρψξεο απαηηνχλ ζεµαληηθέο επελδύζεηο. o ε απηφ ην πιαίζην πξέπεη λα εμεηαζηεί ε ζηξαηεγηθή ηεο ζηαδηαθήο απνζχλδεζεο ηεο νηθνλνµηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ µεηαθνξψλ ζηελ νπνία είρε ζεµειησζεί ε Λεπθή Βίβινο. o Η απιντθή ιχζε ζα ήηαλ λα ζεζµνζεηεζεί ε µείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο αηφµσλ θαη εµπνξεπµάησλ µε ηελ επηβνιή µηαο λέαο θαηαλνµήο µεηαμχ ησλ ηξφπσλ µεηαθνξψλ. Όµσο ε πξνζέγγηζε απηή δελ απνηειεί ξεαιηζηηθή ιχζε, δηφηη ε Δ.Δ. δελ δηαζέηεη ηελ αξµνδηφηεηα λα ππαγνξεχζεη πεξηνξηζµνχο θπθινθνξίαο ζηηο πφιεηο ή ζηηο νδηθέο αξηεξίεο θαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ κεηαθνξάο Πνιηηηθή ηωλ επηκέξνπο κέζωλ κεηαθνξάο Η πνιηηηθή πνπ έρεη ραξαρζεί θαη αλακέλεηαη λα αθνινπζεζεί ηα επφκελα ρξφληα ζηα επηκέξνπο κέζα κεηαθνξψλ, έρεη αλαιπηηθφηεξα σο εμήο: Πνιηηηθή ηδεξνδξνκηθώλ Μεηαθνξώλ Γηα ηηο ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηνπ 2010 αλακέλεηαη ε εθαξκνγή ηξηψλ θπξίσο λεσηεξηζκψλ πνπ ήδε ζήκεξα έρνπλ μεθηλήζεη πεξηζηαζηαθά λα εθαξκφδνληαη. Οη λεσηεξηζκνί απηνί είλαη: 1. Λεηηνπξγία ζε κφληκε βάζε ησλ ειεχζεξσλ εκπνξεπκαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ δηαδξνκψλ (TransEuropean Rail Freight Freeways TRFF). Μεηαμχ ησλ

14 δηαδξνκψλ απηψλ, απηφο πνπ γηα ηελ Διιάδα ζα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο, αιιά θαη πνπ θαίλεηαη φηη ζα έρεη ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία λα πξαγκαηνπνηεζεί, είλαη ν ζηδ/θφο άμνλαο κέζσ ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο. 2. Δπέθηαζε θαη θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ εμπγίαλζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εηζαγσγήο κεγαιχηεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ζηδεξνδξνκηθνχ έξγνπ πνπ μεθίλεζε ήδε κε ην δηαρσξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο απφ ηε ρξήζε ηεο. 3. Πξνψζεζε παλεπξσπατθήο ιχζεο ζην ζέκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperabiliy) κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ δηθηχσλ. Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα απηή είλαη ηφζν ηερληθή φζν θαη νξγαλσηηθή θαη ζα πξέπεη λα επεθηείλεηαη φρη κφλν ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο ηδίσο ηεο αλαηνιηθέο. Βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ νδηθώλ µεηαθνξώλ Σν βαζηθφ πιενλέθηεµα ησλ νδηθψλ µεηαθνξψλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα µεηαθέξνπλ εµπνξεχµαηα ζε φιε ηελ Δπξψπε µε αζπλαγψληζηε επειημία θαη ειάρηζην θφζηνο. Αλ θαη ν ξφινο πνπ δηαδξαµαηίδεη ν νδηθφο ηνµέαο είλαη αλαληηθαηάζηαηνο, απηφο είλαη πην εππαζήο απ φζν θαίλεηαη. Γελ απνδίδεη παξά νξηαθά θέξδε, ιφγσ ηεο µεγάιεο εμαηνµίθεπζήο ηνπ θαη ηεο πίεζεο ησλ θνξησηψλ θαη ηεο βηνµεραλίαο ζε ζρέζε µε ηηο ηηµέο. Οξηζµέλεο επηρεηξήζεηο νδηθψλ µεηαθνξψλ επηρεηξνχλ έηζη λα εθαξµφζνπλ ληάµπηλγθ ζηηο ηηµέο θαη λα παξαθάµςνπλ ηηο θνηλσληθέο ξπζµίζεηο θαη ηνπο θαλνληζµνχο αζθάιεηαο πξνθεηµέλνπ λα αληηζηαζµίζνπλ ην µεηνλέθηεµα απηφ. Η Δπηηξνπή πξνηείλεη ξπζµίζεηο πνπ ζα ζπµβάιινπλ ζηελ ελαξµφληζε νξηζµέλσλ ζπµβαηηθψλ δηαηάμεσλ µε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ µεηαθνξέσλ έλαληη ησλ θνξησηψλ, ψζηε λα µπνξνχλ λα αλαπξνζαξµφδνπλ ηα ηηµνιφγηά ηνπο ζε πεξίπησζε απφηνµεο αλφδνπ ησλ ηηµψλ ησλ θαπζίµσλ. Οη αιιαγέο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμηζνξξόπεζεο πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ζεηξά µέηξσλ πνπ ζθνπεχνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζµφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νδηθψλ µεηαθνξψλ, κε ζεβαζκφ ζηελ θνηλνηηθή λνµνζεζία θαη ηα δηθαηψµαηα ησλ εξγαδνµέλσλ. Παξάιιεια, είλαη αλαγθαίν λα ελαξµνληζηνχλ θαη λα εληζρπζνχλ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη πξαθηηθέο πνπ ζηέθνληαη εµπφδην ζηνλ πγηή θαη έληηµν αληαγσληζµφ ζηνλ ζπγθεθξηµέλν ηνµέα. Πνιηηηθή Θαιαζζίωλ θαη Πιωηώλ Μεηαθνξώλ Οη ζαιάζζηεο µεηαθνξέο µηθξψλ απνζηάζεσλ θαη νη πνηάµηεο µεηαθνξέο είλαη νη δχν ηξφπνη µεηαθνξψλ πνπ µπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζε ζηε ζπµθφξεζε νξηζµέλσλ νδηθψλ ππνδνµψλ θαη ζηελ έιιεηςε ζηδεξνδξνµηθψλ ππνδνµψλ. Η αμηνπνίεζή ηνπο ζε επίπεδν ΔΔ παξαµέλεη αλεπαξθήο. Η πνιηηηθή αλάθαµςεο ησλ ζαιάζζησλ µεηαθνξψλ µηθξψλ απνζηάζεσλ εμαξηάηαη απφ ηε δεµηνπξγία πξαγµαηηθψλ ζαιάζζηωλ ιεωθόξωλ ζην πιαίζην ηνπ ξπζµηζηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ θαιχηεξε ζχλδεζε ησλ ιηµέλσλ µε ην ζηδεξνδξνµηθφ θαη πνηάµην δίθηπν θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ιηµεληθψλ ππεξεζηψλ. Οξηζµέλεο ζαιάζζηεο ζπλδέζεηο (θπξίσο εθείλεο πνπ ζα ζπµβάιινπλ ζηελ παξάθαµςε ησλ ζεµείσλ ζπµθφξεζεο πνπ εληνπίδεηαη ζηηο Άιπεηο, ζηα Ππξελαία θαη ζηηο ρψξεο ηεο Μπελεινχμ), ζα απνηεινχλ µέξνο ηνπ δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ, φπσο αθξηβψο νη νδηθέο αξηεξίεο θαη νη ζηδεξνδξνµηθέο γξαµµέο.

15 Η ΔΔ πξνηίζεηαη λα ζεζπίζεη εληζρπµέλνπο θαλφλεο γηα ηε ζαιάζζηα αζθάιεηα, πέξαλ ησλ φζσλ εηζεγήζεθε µεηά ην λαπάγην ηνπ Erika. Η Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία µε ην Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζµφ θαη ην Γηεζλή Οξγαληζµφ Δξγαζίαο θαη γηα λα θαηαθέξεη ηζρπξφηεξν πιήγµα ζηνπο ιηµέλεο θαη ηα πινία µε ζεµαία επθαηξίαο, ζα πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή ειάρηζηωλ θνηλωληθώλ ξπζµίζεωλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ζθαθψλ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο πξαγµαηηθνχ επξωπαϊθνύ ζπζηήµαηνο δηαρείξηζεο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο. Παξάιιεια γηα λα εληζρπζεί ε επηζηξνθή ηνπ µεγαιχηεξνπ δπλαηνχ αξηζµνχ ζθαθψλ ζε θνηλνηηθέο ζεµαίεο, ε Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη πξφηαζε νδεγίαο ζρεηηθά µε ηε θνξνιόγεζε ηνπ ωθέιηµνπ θνξηίνπ (ηνλάδ) θαηά ην πξφηππν ησλ λνµνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιαµβάλνπλ νξηζµέλα θξάηε µέιε. Όζνλ αθνξά ζηηο πισηέο µεηαθνξέο, πνπ απφ ηε θχζε ηνπο είλαη ζπλδπαζκέλεο, ζεσξείηαη ζθφπηµε ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπο µε ηε δεµηνπξγία πνηάµηωλ δηαθιαδώζεωλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζµνχ µεηαθφξησζεο πξνθεηµέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε απξφζθνπηε δηέιεπζε πινίσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Η επηδίσμε µίαο πην νινθιεξσµέλεο ελαξµφληζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ πινίσλ, ησλ πηζηνπνηεηηθώλ νδήγεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ φξσλ γηα ηα πιεξώµαηα ζα δψζνπλ επίζεο ψζεζε ζηνλ ζπγθεθξηµέλν ηνµέα. Η πιήξεο απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζηωλ κεηαθνξώλ εζωηεξηθνύ είλαη γηα ηε ρψξα έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο. Οη επηπηψζεηο απφ ηελ απειεπζέξσζε δελ αλακέλνληαη λα είλαη κεγάιεο φζνλ αθνξά ζηελ είζνδν μέλσλ (κε Διιεληθψλ) εηαηξεηψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εζσηεξηθψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ, δεδνκέλνπ φηη ήδε νη ειιεληθέο εηαηξείεο θαίλεηαη λα πξνζαξκφδνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά θαη έγθαηξα ζηηο λέεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. Οη θχξηεο (αξλεηηθέο) επηπηψζεηο, νη νπνίεο θαη ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ, αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη παξνρή έξγνπ ζηηο ιεγφκελεο άγνλεο γξακκέο θαη ζηελ απαζρφιεζε ησλ πιεξσκάησλ ζηα πινία πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο επηβαηηθέο κεηαθνξέο, ηδίσο απηψλ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. Πνιηηηθή Αεξνκεηαθνξώλ Σελ επνρή ηεο εληαίαο αγνξάο, ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ εληαίνπ λνµίζµαηνο, εμαθνινπζεί λα µελ πθίζηαηαη εληαίνο νπξαλφο ζηελ Δπξψπε. Η Δπξσπατθή Έλσζε πιήηηεηαη απφ ηνλ ππεξβνιηθφ θαηαθεξµαηηζµφ ησλ ζπζηεµάησλ δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, γεγνλφο πνπ επηδεηλψλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο πηήζεηο, πξνθαιεί ζπαηάιε θαπζίµσλ θαη ππνβαζµίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, έρεη πξνρσξήζεη ε εθπφλεζε, µηαο δέζµεο ζπγθεθξηµέλσλ πξνηάζεσλ πνπ λα θαζηεξψλνπλ µηα θνηλνηηθή ξύζµηζε ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη λα εγθαηληάδνπλ µία απνηειεζµαηηθή ζπλεξγαζία ηφζν µε ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο φζν θαη µε ηνλ Eurocontrol. Η νξγάλσζε ηνπ επξσπατθνχ νπξαλνχ εληάζζεηαη ζε µία πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ απζηεξή ππαγσγή ηεο αλαπφθεπθηεο επέθηαζεο ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλόηεηαο ηωλ αεξνιηµέλωλ, ε νπνία ζπλδέεηαη θπξίσο µε ηε δηεχξπλζε, ζε λέεο ξπζµίζεηο γηα ηε µείσζε ηεο ελφριεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην ζφξπβν θαη ηε ξχπαλζε ησλ αεξνζθαθψλ. Γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο ε απειεπζέξσζή ηνπο, πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρψξα καο, αλακέλεηαη λα παγησζεί θαη σξηκάζεη κε κία ζεηξά απφ επηπηψζεηο πνπ ήδε θαίλνληαη ζε άιιεο ρψξεο πην πξνεγκέλεο αεξνπνξηθά. Η ηειηθή θαηάιεμε ηνπ ζέκαηνο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο (ε νπνία έρεη δνθηκαζηεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ εζληθνχ αεξνκεηαθνξέα ηεο Ο.Α.) ζα θαζνξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. Αλακέλεηαη λα επηθξαηήζνπλ δχν ή ην πνιχ ηξεηο ηζρπξνί αεξνπνξηθνί νξγαληζκνί κε δξνκνιφγηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ζπγρσλεχζεηο θαη ζπλεξγαζίεο ζηνλ

16 ειιεληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν θαη πηζαλψο κεξηθνί αθφκα κηθξνί ηνπηθήο ή πεξηνξηζκέλεο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο αεξνκεηαθνξείο. Παξάιιεια ζηε δεθαεηία πνπ έξρεηαη, ζα πξέπεη ε ρψξα καο λα εθζπγρξνλίζεη απφ θάζε άπνςε ηελ ππνδνκή ηεο γηα αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο θαη απηφ ζεκαίλεη άκεζε πξνηεξαηφηεηα θαη αλάπηπμε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζε ρψξνπο εμππεξέηεζεο επηβαηψλ, αεξνζθαθψλ, εκπνξεπκάησλ φισλ ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο ηεξαξρψληαο πξνθαλψο έξγα θαη πξνηεξαηφηεηεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ηε ζεκαζία ηνπ ζηνλ ειιεληθφ θαη επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν. Πξνψζεζε εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο ζηα αεξνδξφκηα βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ (master plan) αξρίδνληαο θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ην αεξνδξφκην Θεζζαινλίθεο. Πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ψζηε λα θαηαζηεί απηφ ηθαλφ λα κεηαηξέςεη ηε ρψξα καο ζε πξαγκαηηθφ αεξνπνξηθφ θφκβν ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. Αζθάιεηα θαη Πνηόηεηα ηωλ Μεηαθνξώλ Παξφιν πνπ νη µεηαθνξέο ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν επδσίαο ζε ζπιινγηθφ θαη αηνµηθφ επίπεδν, γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηέο σο ελδερφµελε απεηιή. Σν ηέινο ηνπ 20νχ αηψλα ζεµαδεχηεθε απφ µνηξαία ζηδεξνδξνµηθά αηπρήµαηα, απφ ηελ πηψζε ηνπ Concorde θαη, αθφµε, απφ ην λαπάγην ηνπ Erika πνπ έρνπλ ραξαρζεί ζηε µλήµε φισλ. Χζηφζν, ν βαζµφο απνδνρήο ηεο αλαζθάιεηαο δελ ραξαθηεξίδεηαη πάληνηε απφ ινγηθή ζπλάθεηα. Πψο αιιηψο µπνξεί λα εμεγεζεί ε ζρεηηθή αλνρή έλαληη ησλ νδηθψλ αηπρεµάησλ φηαλ εηεζίσο θαηαγξάθνληαη πεξηζζφηεξνη απφ ζάλαηνη ζε ηξνραία αηπρήµαηα ; Ο ζπλνιηθφο αξηζµφο λεθξψλ ζηνπο επξσπατθνχο δξφµνπο θαζεµεξηλά αληηζηνηρεί πξαθηηθά ζηελ πηψζε ελφο αεξνπιάλνπ µεζαίνπ µεγέζνπο. Σα ζχµαηα νδηθψλ αηπρεµάησλ, λεθξνί ή ηξαπµαηίεο, θνζηίδνπλ ζηελ θνηλσλία δεθάδεο δηζεθαηνµµχξηα επξψ ελψ ην θφζηνο ζε αλζξψπηλν επίπεδν είλαη αλππνιφγηζην. Πξέπεη λα επηζεµαλζεί ε µεγάιε απξνζπµία ησλ θξαηψλ-µειψλ γηα αλάιεςε δξάζεο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, είηε πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο απφ ηα παηδηά ή ζηα ιεσθνξεία ή γηα ηελ ελαξµφληζε ηνπ πνζνζηνχ αιθννιαηµίαο πνπ βξίζθεηαη ππφ ζπδήηεζε εδψ θαη δψδεθα ρξφληα. Η Δπηηξνπή ελζάξξπλε έσο ην 2005 ηελ αληαιιαγή νξζώλ πξαθηηθώλ, αιιά επηθπιάζζεηαη γηα ηελ αλάιεςε ξπζµηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, εάλ δελ µεησζεί ν αξηζµφο ησλ αηπρεµάησλ, ηε ζηηγµή µάιηζηα πνπ παξαµέλεη ζε πςειά επίπεδα ζηηο ππνςήθηεο ρψξεο. Η Δπηηξνπή είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάιεςε δύν πξωηνβνπιηώλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ην δηεπξσπατθφ δίθηπν. Η πξψηε ζπλίζηαηαη ζηελ ελαξµόληζε ηεο ζεµαηνδόηεζεο ησλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλσλ ζεµείσλ. Η δεχηεξε έρεη σο ζηφρν ηνλ εληαίν ραξαθηήξα, γηα ηηο δηεζλείο εµπνξηθέο µεηαθνξέο, ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο πνηλέο γηα ηελ ππεξβνιηθή ηαρύηεηα θαη ηελ νδήγεζε χζηεξα απφ θαηαλάισζε αιθννινύρωλ πνηώλ. Δμ άιινπ, ελ φςεη ηεο γεληθήο ππνβάζµηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ, πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ φιν θαη µεγαιχηεξε ζπµθφξεζε ζηηο πφιεηο, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη βάζεη ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο λα εληζρπζεί ε αληαιιαγή νξζώλ πξαθηηθώλ µε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ µαδηθψλ µεηαθνξψλ θαη ησλ πθηζηαµέλσλ ππνδνµψλ. Οη ηνπηθέο αξρέο πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ µε θαιχηεξν ηξφπν ηηο αζηηθέο µεηαθνξέο, νχησο ψζηε λα ζπµθηιηψζνπλ ηνλ εθζπγρξνληζµφ ησλ δεµνζίσλ ππεξεζηψλ, µε πην νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ. Σα µέηξα απηά, είλαη θαίξηα πξνθεηµέλνπ λα επηηεπρζεί ε βηψζηκε αλάπηπμε, αλ θαη δπζεθπιήξσηα. Με απηφ

17 θπξίσο ην ηίµεµα ζα ηεξεζνχλ νη δηεζλείο δεζµεχζεηο ηνπ Κηφην γηα ηνλ πεξηνξηζµφ ησλ ξππνγφλσλ εθπνµπψλ CO 2. Η Κνηλφηεηα έρεη ήδε επελδχζεη µεγάια ρξεµαηηθά πνζά ζηνλ ηνµέα ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ (πάλσ απφ 1 δηζεθαηνµµχξην Δπξψ µεηαμχ 1997 θαη 2000) ζε πνηθίινπο ηνµείο, φπσο ε δηαηξνπηθφηεηα, ηα θαζαξά νρήµαηα θαη νη εθαξµνγέο ηειεµαηηθήο ζηηο µεηαθνξέο. Απηφ πνπ ρξεηάδνληαη ζήµεξα νη µεηαθνξέο είλαη ιηγφηεξα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη πεξηζζφηεξε επθπΐα. ην µέιινλ πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα απηή µε ζηνρνζέηεζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξνζβιέπνπλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε Λεπθή Βίβινο. Δίλαη αλαγθαίν λα αλαιεθζνχλ απηέο δξάζεηο πην θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ θαη πην αζθαιείο νδηθέο θαη ζαιάζζηεο µεηαθνξέο, θαζψο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε επθπψλ ζπζηεµάησλ ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο µεηαθνξψλ µε ηα νπνία ζα επηηπγράλεηαη απνηειεζµαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ππνδνµψλ. Σν ζρέδην δξάζεο e-europe πξνηείλεη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ εθ µέξνπο ησλ Κξαηψλ- Μειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο, φπσο ηελ αλάπηπμε θαηλνηφµσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ ηφζν ηνπ δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ φζν θαη ησλ δηθηχσλ ζηηο πφιεηο ή ηελ εθαξµνγή ελεξγψλ ζπζηεµάησλ αζθάιεηαο ησλ νρεµάησλ. Με βάζε πξφζθαηα απνηειέζµαηα, ε Δπηηξνπή ζα ζπληάμεη νδεγία γηα ηελ ελαξµόληζε ηωλ µέζωλ πιεξωµήο νξηζµέλσλ ππνδνµψλ, θπξίσο ησλ δηνδίσλ ζηνπο απηνθηλεηφδξνµνπο, θαη µία νδεγία γηα ηα πξόηππα αζθαιείαο ζηηο ζήξαγγεο. ηνλ ηνµέα ηεο αεξνλαπηηιίαο, πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ θηλεηήξσλ, φζνλ αθνξά ζηηο εθπνµπέο θαη ηνλ ζφξπβν ησλ θηλεηήξσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αεξνπιάλσλ.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ «ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ LNG ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ FLNG ΠΛΟΗΑ» Γεώξγηνο Μάξθνγινπ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP)

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Γιώπγορ Π. Βλάσορ 1, Δύα Λέμα 2 Πεπίλητη Η λαπηηιηαθή κεηαθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΔΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ»

«ΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΝ ΣΗ ΑΠΟΓΟΔΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σξαπεδηθή θαη Γηνηθεηηθή ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «ΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα