Δόμηση Ενεργειακής με Πηλό και Κανονισμός (ΚΕΝΑΚ); Ελευθερία Αλεξανδρή 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δόμηση Ενεργειακής με Πηλό και Κανονισμός (ΚΕΝΑΚ); Ελευθερία Αλεξανδρή 1"

Transcript

1 Δόμηση Ενεργειακής με Πηλό και Κανονισμός Δυνατότητες (ΚΕΝΑΚ): Απόδοσης και Περιορισμοί Κτιρίων MPhil Πολιτικός Ελευθερία Cambridge, Μηχανικός Αλεξανδρή PhD ΕΜΠ, Cardiff Τι είναι ο Κανονισμός Στα Κτιρίων Ενεργειακής Απόδοσης Αειφόρος Αναγκαιότητας κατανάλωσης πλαίσια ανάπτυξη της συμφωνίας της μείωσης του της Κυότο τομέα, που ενέργειας του κτιριακού (ΚΕΝΑΚ); Αναγκαιότητας κατανάλωσης αυξητική τάση τότε ενέργειας της καταλάμβανε μείωσης στην της ΕΕ το τελικής με 40% Θέτονται ενεργειακής και Ενεργειακή απαιτήσεις απόδοσης ασφάλεια ελάχιστης στην για τα ΕΕ 1000m2που για τα υφιστάμενα υφίστανται κτίρια ριζική άνω νέα ανακαίνιση κτίρια των Ελευθερία Αλεξανδρή 1

2 Στη απόδοσης Θερμικές μεθοδολογία των κτιρίων υπολογισμού λαμβάνονται της ενεργειακής υπ όψη: Γεωμετρίακαιπροσανατολισμόςκτιρίου κελύφους ιδιότητες (θερμοπερατότητα, των δομικών στοιχείων του Ηλιακάκέρδη θερμοχωρητικότητα, ανακλαστικότητα κοκ) Εσωτερικάκέρδη Υλικά Αερισμός Απόδοσηπαθητικώνσυστημάτωνθέρμανσης ΑπόδοσηΗ/Μσυστημάτων ΧρήσηΑΠΕ Σχεδιασμός Η/Μ Πλεονεκτήματα της δόμησης με πηλό, ως προς Σεσυνδυασμόμεάχυρο,κίσηρηκοκμπορείνα προσδώσει την ενεργειακή ικανήκατανάλωση θερμομόνωση του κτιρίου (μείωση Βελτίωσητωνσυνθηκώνθερμικήςάνεσης,λόγω σταθερότηταςτηςσχετικήςυγρασίαςστοεσωτερικό Εξετάζονται τουκτιρίου τον ΚΕΝΑΚ από Μικρήενσωματωμένηενέργειασεσχέσημεάλλα θερμοπερατότητας μεγαλύτερηθερμομόνωση) Αυξημένηθερμικήμάζα(θερμοχωρητικότητα) Μικρόπεριβαλλοντικόαποτύπωμααπότην«κούνια» δομικάυλικά ωςτον«τάφο»τουυλικούκαιτουκτιρίου(cradleto thegrave) Δεν εξετάζονται από ΚΕΝΑΚ Ελευθερία Αλεξανδρή 2

3 υπολογισμό Στοιχεία δόμησης δομικού που της λαμβάνουν ενεργειακής στοιχείου χώρα και ζήτησης τρόπου στον Ηενεργειακήζήτησηυπολογίζεταιμόνοβάσειτης κτιρίου ΚΕΝΑΚ του μεθόδουημι σταθερήςκατάστασηςμηνιαίουβήματος, όπωςαναπτύσσεταιστοπρότυποεν Ταστοιχείαενόςδομικούστοιχείουπουχρειάζονταιγια τονυπολογισμότηςενεργειακήςζήτησηςείναι: 1.Συντελεστήςθερμοπερατότητας 2.Θερμοχωρητικότητα 3.Θερμογέφυρες 4.Ανακλαστικότητακαιικανότηταεκπομπήςεξωτερικής επιφάνειας Κλιματικές Ζώνες κατά ΚΕΝΑΚ «Σεκάθενομό,οιπεριοχέςπουβρίσκονταισευψόμετροάνωτων 500μέτρων,εντάσσονταιστηνεπόμενηψυχρότερηκλιματικήζώνη 2010][ΚΕΝΑΚ, 2010] [ΚΕΝΑΚ, Ελευθερία Αλεξανδρή απόεκείνηστηνοποίαανήκουν» 3

4 θερμοπερατότητας 1. Μέγιστα κατά όρια ΚΕΝΑΚ ανά συντελεστή κλιματική ζώνη [Πηγή: ΚΕΝΑΚ, 2010, Άρθρο 8] Θερμοφυσικές Στοιχεία που δίνονται από τις ΤΟΤΕΕ χαρακτηριστικές για ιδιότητες τιμές δόμηση υλικών με πηλό [Πηγή: Πίνακας 2, ΤΟΤΕΕ /2010] Γιαοπτοπλινθοδομή:λ=0.510W/mK Γιασκυρόδεμα: λ=2.500w/mk Ελευθερία Αλεξανδρή 4

5 όρια 1. τύπων Ελάχιστα συντελεστή δόμησης πάχη τις θερμοπερατότητας με 4 εξωτερικής πηλό, σύμφωνα τοιχοποιίας ζώνεςκατά με τα ΚΕΝΑΚ διαφόρων μέγιστα για Ωμόπλινθοι Ελάχιστο από Ελαφρός πηλός με πρόσμιξη πηλό πάχος για (κίσηρη άχυρου τις τοίχου συντελεστή τέσσερις σε επαφή κλιματικές θερμοπερατότητας με τον εξωτερικό βάσει κατά αέρα των ΚΕΝΑΚ από μέγιστων διάφορα ορίων στοιχεία του ζώνες, 2 1 λ<0.250w/mk Ζώνη ΑΓ Ζώνη ΒΔ Πάχος + πηλός) 0 (cm) εξωτερική θερμοπερατότητας με 1. πηλό, Ελάχιστα σύμφωνα τοιχοποιία πάχη κατά με σε θερμομονωτικού τα διάφορους ΚΕΝΑΚ μέγιστα για όρια τύπους τις υλικού 4 συντελεστή κλιματικές δόμησης σε Ωμόπλινθοι με πρόσμιξη Ελάχιστο ζώνες d=40cm τον συμπαγείς εξωτερικό άχυρου πάχος θερμομονωτικού αέρα για τις τέσσερις με θερμοπερατότητας κλιματικές τοίχου κατά βάσει από ΚΕΝΑΚ διάφορα των μέγιστων στοιχεία ορίων από του πηλόσε συντελεστή επαφή με μπαγδατί λάσπη Ζώνη ΑΒΓΔ ζώνες, 3 Ωμόπλινθοι, Πηλός, λ>0.250w/mk λθερμ=0.040w/mk d=10cm d=40cm Πάχος (cm) Ελευθερία Αλεξανδρή λ=0.04w/mk

6 2. Θερμοχωρητικότητα Υλικό Ελαφρός Ωμόπλινθοι πηλός με πρόσμιξη (κίσηρη+ άχυρου πηλός) 12 Θερμοχωρητικότητα (kj/m3k) [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010] Πηλός, Ωμόπλινθοι, Υλικόλάσπησυμπαγείς Θερμοχωρητικότητα 2004 (kj/m3k) ΥπολογισμόςβάσειτωνπροτύπωνΕΝ14683καιΕΝ Θερμογεφυρών Απλοποιητικά,μπορούνναχρησιμοποιηθούνοισυντελεστές Στην ΤΟΤΕΕ /2010 δίνονται Ψπουέχουνυπολογισθείγιατηνοπτοπλινθοδομή. τιμές συνήθεις του ελληνικές συντελεστή κατασκευές. Ψ για τις [Προσωπική επικοινωνία με Καθ. Δ. Αραβαντινό] [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010] Ελευθερία Αλεξανδρή 6

7 ακτινοβολία 4. Απορροφητικότητα επιφάνειας και ικανότητα από στην πηλό εκπομπής ηλιακή [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010] [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010] 40-60% ιδανικές Α. Θερμική σχετική συνθήκες άνεση υγρασία για τον και σε ανθρώπινο εσωτερικούς σχετική οργανισμό υγρασία χώρους: Τοίχοι από πηλό Σχετική υγρασία κλιματικά μη κλιματιζόμενου δεδομένα εσωτερικού του Αυγούστου, χώρου Market για διάφορα Harbrough, επιφανειακά Αγγλία υλικά, για τα [Allinson and Hall, 2010] Ελευθερία Αλεξανδρή 7

8 Β. Ενσωματωμένη ενέργεια Ηενσωματωμένηενέργειαμπορείναφτάσεικαιτο60%της ενέργειαςτουκύκλουζωήςενόςκτιρίου. έχει [Blengini επεξεργασία, Το τοποθετηθεί σύνολο καταναλωθεί της το Υλικό Πηλός & Di Οπτόπλινθος Οπλισμένο (ωμόπλινθος, Carlo, 2010] τη ενέργειας υλικό μεταφορά για την στο που εξόρυξη εργοτάξιο, καταναλώνεται τοποθέτησή της δηλαδή πρώτης του η έως ύλης, ενέργεια στην να την οικοδομή) που [Πηγή: Berge, 2009] Σκυρόδεμα γη) Ενσωματωμένη (MJ/kg)Χρήση νερού (lt/kg) Γιαμιαμονοκατοικία,ηαντικατάστασητωναδιαφανών στοιχείωναπόοπτόπλινθοκαισκυρόδεμαμεπηλό,μπορείνα επιφέρειεξοικονόμησηενέργειαςστηνενσωματωμένηενέργεια τηςκατασκευήςτηςτάξηςτου95%. Υλικό Γ. Μικρό περιβαλλοντικό Ο κύκλος των υλικών αποτύπωμα Μελέτη Κατασκευή (σχεδιασμός) / [Πηγή αρχικού σχήματος: Berge, 2009] Κτίριο Χρήστης / Ελευθερία Αλεξανδρή 8

9 Ηποσότητατωνοικοδομικώναπορριμμάτωνστην Ελλάδακυμαίνεταιαπό7,5μέχρι30,8%του Γ.ΔομικάαπόβληταστηνΕλλάδα συνόλουτωναστικώναπορριμμάτων [Δημούδη, 2006] Πιοαναλυτικήέκφρασητηςμεταφοράςθερμότηταςκαι μάζας,λαμβάνονταςυπ όψηκαιτηνεπιρροήτωνδομικών Δόμηση πηλό ΚΕΝΑΚ υλικώνστησχετικήυγρασία,εκτόςαπότηθερμοκρασία Εμπλουτισμόςβάσεωνδεδομένωνθερμοφυσικώνιδιοτήτων υλικώνφυσικήςπροέλευσης Κατάλληλεςβάσειςδεδομένωνγιατηνενσωματωμένη ενέργειακαιτηδιαχείρισητωνδομικώναποβλήτωνστην Ελλάδα Εκτόςαπότηνενεργειακήκατανάλωσηκατάτηδιάρκεια τηςλειτουργίαςτουκτιρίου,πρέπειναεξετάζονταιταεξής: Ενσωματωμένηενέργειακατασκευής Χρήσηνερού Ανάλυση του βιοαποικοδομησιμότητας αποτύπωμα, Κύκλου την Ζωής ικανότητα Κτιρίου, των δομικών επανάχρησης με έμφαση στοιχείων. και περιβαλλοντικό Ελευθερία Αλεξανδρή 9

10 Πηγές 2.B.Berge(2009)TheEcologyoBuildingMaterials.Elsevier, 1.D.Allinson&M.Hall(2010)HygrothermalAnalysisofa Buildings,Vol.42,pp StabilisedRammedEarthTestBuildingintheUK.Energyand 4.Α.Δημούδη(2006)ΟικολογικάΔομικάΥλικά.Δημοκρίτειο 3.G.A.Blengini&T.DiCarlo(2010)Thechangingroleoflifecycle phases,subsystemsandmaterialsinthelcaoflowenergy buildings.energyandbuildingsvol42(2010),pp Amsterdam. 5.ΚΕΝΑΚ(2010)ΈγκρισηΚανονισμούΕνεργειακήςΑπόδοσης ΠανεπιστήμιοΘράκης,ΠολυτεχνικήΣχολή,ΤμήμαΜηχανικών 6.ΤΟΤΕΕ (2010)ΑναλυτικέςΕθνικέςΠροδιαγραφές Περιβάλλοντος, ΑνθρωπογνωστικούΣχεδιασμού,Ξάνθη. Κτηρίων.ΦΕΚ407/ ,Αριθμ.Δ6/Β/οικ Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και 7.ΤΟΤΕΕ (2010)Θερμοφυσικέςιδιότητεςδομικώνυλικών ΠαραμέτρωνγιατονΥπολογισμότηςΕνεργειακήςΑπόδοσης ΚτηρίωνκαιτηνΈκδοσητουΠιστοποιητικούΕνεργειακής Απόδοσης.Α έκδοση,τεε,αθήνα. καιέλεγχοςτηςθερμομομονωτικήςεπάρκειαςτωνκτηρίων.α Ελευθερία Αλεξανδρή 10

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης Θερμομόνωση κτηρίων Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Θερμομόνωσης Αννίτα Γκούντα Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΒΑ Τεχνική & εμπορική υποστήριξη KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Εφαρμογές της Διογκωμένης Πολυστερίνης EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 09/12/2010 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες Ηµερίδα: Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια - Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Εµπειρίες, Θεσµικό πλαίσιο, Αγορά, Προοπτικές Κέρδη από Θερµική Μόνωση σε Υφιστάµενα Κτίρια: Μια Αξιολόγηση για τις Ελληνικές Κλιµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνέδριο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2010 ΑΘΗΝΑ Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ας

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος 1 Αγις Μ. Παπαδόπουλος 2 Περίληψη Η πρόοδος που σηµειώθηκε στο χώρο της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων

Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εισηγητής :ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ Ενεργειακή Κατανάλωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα