Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ"

Transcript

1 Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ), πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ ζηηο 9 Απξηιίνπ 2010, νινθιεξψζεθε, ζε γεληθέο γξακκέο, ην πιαίζην ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ N. 3661/2008 (ΦΔΚ Α 89), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3851/2010, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ. Με ηνλ ΚΔΝΑΚ ελζσκαηψλεηαη πιένλ ε έλλνηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε κειέηε ησλ θηηξίσλ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο, ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ «Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ». Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ λνκνζεηηθνχ ελεξγεηαθνχ πιαηζίνπ, δεκνζηεχηεθε ην ΠΓ.100/2010 ζρεηηθά κε ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο θαη ην ΠΓ. 72/2010 γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο ηνπ ΤΠΔΚΑ. Με ηε ζέζπηζε ηνπ ΚΔΝΑΚ ηίζεληαη δχν βαζηθέο ππνρξεψζεηο: Α) ε ππνρξέσζε ππνβνιήο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, Β) ε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξήζεσλ Κηηξίσλ, Λεβήησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ. θαη δεκηνπξγνχληαη πνιιέο δεπηεξεχνπζεο, ζεκαληηθέο σζηφζν, ζπλέξγεηεο, φπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνπζίαζεο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΑΚ εγθξίζεθαλ κε Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ νη παξαθάησ Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ, ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ αδχλαηε ε εθαξκνγή ηνπ ελεξγεηαθνχ πιαηζίνπ ζρεδηαζκνχ ησλ θηηξίσλ: α) ΣΟΣΔΔ /2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο», β) ΣΟΣΔΔ /2010 «Θεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ θαη έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ», γ) ΣΟΣΔΔ /2010 «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθψλ πεξηνρψλ», δ) ΣΟΣΔΔ /2010 «Οδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ, ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ». θνπόο ΚΔΝΑΚ Ο ΚΔΝΑΚ δηακνξθψλεη ην πιαίζην αξρψλ θαη θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. [1]

2 Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ απνηειεί ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςχμε, θιηκαηηζκφ (ΘΦΚ), θσηηζκφ θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ) κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ άλεζεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ. Ο θνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θειχθνπο, ηεο ρξήζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ). Με ηνλ ΚΔΝΑΚ: (α) Οξίδεηαη κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ησλ θηηξίσλ γηα ΘΦΚ, θσηηζκφ θαη ΕΝΥ. (β) Καζνξίδνληαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη θαηεγνξίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ησλ θηηξίσλ. (γ) Καζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ησλ θηηξίσλ, ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ππφ κειέηε λέσλ θηηξίσλ θαζψο θαη ησλ ξηδηθά αλαθαηληδφκελσλ. (δ) Οξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. (ε) Καζνξίδεηαη ε κνξθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ απηφ ζα πεξηιακβάλεη. (ζη) Καζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ησλ επηζεσξήζεσλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ. ΟΡΙΜΟΙ Θεξκηθή δώλε θηηξίνπ: χλνιν (νκάδα) ρψξσλ κέζα ζην θηίξην κε φκνηεο απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ρξήζε. Οη ζεξκηθέο δψλεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: α) Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ 4 Κ γηα ηε ρεηκεξηλή ή/θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν. β) Τπάξρνπλ ρψξνη κε δηαθνξεηηθή ρξήζε / ιεηηνπξγία. γ) Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηίξην πνπ θαιχπηνληαη κε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή/θαη ςχμεο ή/θαη θιηκαηηζκνχ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. δ) Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηίξην πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο εζσηεξηθψλ ή/θαη ειηαθψλ θεξδψλ ή/θαη ζεξκηθψλ απσιεηψλ. ε) Τπάξρνπλ ρψξνη φπνπ ην ζχζηεκα ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ θαιχπηεη ιηγφηεξν απφ ην 80% ηεο επηθάλεηαο θάηνςεο ηνπ ρψξνπ. Κηίξην αλαθνξάο: θηίξην κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε, πξνζαλαηνιηζκφ, ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε ην εμεηαδφκελν (κειεηψκελν ή επηζεσξνχκελν) θηίξην. Σν θηίξην αλαθνξάο πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη έρεη θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζηα εμσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, φζν θαη ζηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ΘΦΚ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηελ παξαγσγή ΕΝΥ θαη ην θσηηζκφ. Νέν θηίξην: Σν θηίξην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε κε ηα θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθά, γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ (δειαδή, κεηά ηελ 1 ε Οθη. 2010) Ρηδηθή αλαθαίληζε θηηξίνπ: Ζ αλαθαίληζε θηηξίνπ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ή θαη ζηηο ελεξγεηαθέο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, παξνρήο ζεξκνχ λεξνχ, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ, ππεξβαίλεη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ θηηξίνπ, κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ, ή φηαλ ε αλαθαίληζε αθνξά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Ζ αμία ηνπ θηηξίνπ θαζνξίδεηαη απφ [2]

3 ην ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ βάζεη ηνπ ΠΓ 696/74, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 515/89. Ζ αμία ησλ εξγαζηψλ ηεο ξηδηθήο αλαθαίληζεο θαζνξίδεηαη απφ ην ζπκβαηηθφ ή αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ. Δμσηεξηθφ πεξίβιεκα λνείηαη ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο (ηνηρνπνηίεο, θέξνλ νξγαληζκφο, δψκαηα, ζηέγεο, δάπεδα, ππισηέο, θ.α.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνπθσκάησλ (πφξηεο, παξάζπξα, γπάιηλεο πξνζφςεηο). Πεδίν εθαξκνγήο Ο ΚΔΝΑΚ εθαξκφδεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ρξήζεσλ θηηξίσλ: α) θαηνηθίεο δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα θαη ζπγθξνηήκαηα απηψλ, β) πνιπθαηνηθίεο, γ) γξαθεία, δ) εθπαηδεπηηθά θηίξηα, ε) λνζνθνκεία, ζη) μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, δ) αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε) θηίξηα ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ζ) θάζε άιιε θαηεγνξία θηηξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. Δμαηξέζεηο 1. Γελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΑΚ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο θηηξίσλ: α) Κηίξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο αμίαο ηνπο, εθφζνλ ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζα αιινίσλε, θαηά ηξφπν κε απνδεθηφ, ην ραξαθηήξα ή ηελ εκθάληζε ηνπο. β) Κηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη ιαηξείαο ή ζξεζθεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. γ) Με κφληκα θηίξηα πνπ, κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηνπο, ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, εξγαζηήξηα, θηίξηα αγξνηηθψλ ρξήζεσλ - πιελ θαηνηθηψλ - κε ρακειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο, θαη φκνηα θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνκέα θαιππηφκελν απφ ζρεηηθή εζληθή ζπκθσλία πνπ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θηηξίσλ. δ) Απηνηειή θηίξηα, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ πελήληα (50) η.κ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θηηξίσλ θχξηαο ρξήζεο (β) θαη (δ) εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπ θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ησλ ΣΟΣΔΔ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο. Δλεξγεηαθή κειέηε Ζ κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο εθπνλείηαη γηα θάζε λέν θηίξην, θαζψο θαη γηα θάζε πθηζηάκελν θηίξην πνπ αλαθαηλίδεηαη ξηδηθά. Απφ ηελ Έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ (απφ 1/10/2010), θάζε νηθνδνκηθή άδεηα αλέγεξζεο λένπ ή ξηδηθήο αλαθαίληζεο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, ρνξεγείηαη κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία θαη ηεο κειέηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Ζ κειέηε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Ο έιεγρνο, ε έγθξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Ζ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ηνπ Κηηξίνπ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ, σζηφζν νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηελ αξρή ππφςε θαηά ηνλ [3]

4 αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ. Ο ζρεηηθφο θάθεινο ζα εμεηαζζεί νπζηαζηηθά κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ηνπ Κηηξίνπ, ε νπνία ζεσξείηαη ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ Πνιενδνκηθψλ Τπεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε νηθνδνκηθή άδεηα. Ζ ζεψξεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνλ έιεγρν αξρηηεθηνληθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ειέγρνπ αξρηηεθηνληθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ηεθκεξηψλεη φηη ην θηίξην ηθαλνπνηεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Απνηειεί πξφζζεηε κειέηε επηπιένλ ησλ κειεηψλ αξρηηεθηνληθήο, δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζέξκαλζεο, ςχμεο, ΕΝΥ θαη θσηηζκνχ θαη αληηθαζηζηά ηε κειέηε ζεξκνκφλσζεο θαη νη ππνινγηζκνί γηα ηε ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ ΚΔΝΑΚ θαη ζηηο ζρεηηθέο ΣΟΣΔΔ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ππνινγίδνληαη, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ΚΔΝΑΚ, νη θαηαλαιψζεηο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε: ζέξκαλζε, ςχμε, θιηκαηηζκφ, ΕΝΥ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θσηηζκνχ γηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Γηα ηα λέα ή ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θηίξηα, πξέπεη λα εθπνλείηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία κειέηε ηερληθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο, πνπ ζπλνδεχεη ηελ ελεξγεηαθή κειέηε. Ζ Μειέηε ηεο Σερληθήο, Πεξηβαιινληηθήο θαη Οηθνλνκηθήο θνπηκφηεηαο ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ππνγξάθνληεο ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη δελ απαηηείηαη πξφζζεηε ακνηβή γηα ηελ εθπφλεζή ηεο. Δλεξγεηαθνί κειεηεηέο ακνηβή ελεξγεηαθήο κειέηεο Ζ ακνηβή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ θαη ησλ ελ ηζρχ πξνβιεπφκελσλ ακνηβψλ γηα θηηξηαθέο κειέηεο. ηνλ Πίλαθα Γ.1, δίλεηαη ην χςνο ηεο ακνηβήο γηα κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ σο πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο κειέηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. Πίλαθαο Γ.1: Ακνηβέο γηα κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξνπ Δπηθάλεηα δαπέδνπ θηηξίνπ () Α < 5000 η.κ. 20% Α > 5000 η.. 18% Πνζνζηφ εί ζπλνιηθήο ακνηβήο αξρηηεθηνληθήο θαη Ζ/Μ κειέηεο Γηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ έρνπλ νη λνκηκνπνηνχκελνη, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ, λα ππνγξάθνπλ ηηο αληίζηνηρεο επί κέξνπο κειέηεο (αξρηηεθηνληθά, Ζ/Μ). Ζ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζπλππνγξάθεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο κεραληθνχο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. Νέα θηίξηα 1. Σα Νέα θηίξηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. 2. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε αλέγεξζεο φισλ ησλ λέσλ θηηξίσλ, αλεμαξηήησο επηθάλεηαο, πξέπεη [4]

5 λα εθπνλείηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία κειέηε, πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο, φπσο απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή ςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη αληιίεο ζεξκφηεηαο ησλ νπνίσλ ν επνρηαθφο βαζκφο απφδνζεο (SPF) είλαη κεγαιχηεξνο απφ 3,3 1." 3. ηα θηίξηα γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία αίηεζε ρνξήγεζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κεηά ηελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο απφ ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Σν ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ ειηαθνχ κεξηδίνπ ζε εηήζηα βάζε θαζνξίδεηαη ζε 60%. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηα θηίξηα πνπ εμαηξνχληαη, θαζψο θαη φηαλ νη αλάγθεο ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο θαιχπηνληαη απφ άιια ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη ζε αληιίεο ζεξκφηεηαο κε επνρηαθφ βαζκφ απφδνζεο (SPF) κεγαιχηεξν απφ 3,3. Αδπλακία εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ απαηηεί επαξθή ηερληθή ηεθκεξίσζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. 4. Σν αξγφηεξν έσο ηηο , φια ηα Νέα θηίξηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο πξσηνγελνχο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπο κε ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη ζε αληιίεο ζεξκφηεηαο κε επνρηαθφ βαζκφ απφδνζεο (SPF) κεγαιχηεξν απφ ηνλ νξηδφκελν ζηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2009/28/ΔΚ. Γηα ηα Νέα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ππνρξέσζε απηή ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ ην αξγφηεξν έσο ηηο Τθηζηάκελα θηίξηα 1. ηα θηίξηα αλεμαξηήησο εκβαδνχ πνπ πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε, ε ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπο αλαβαζκίδεηαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ, ψζηε λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ ΚΔΝΑΚ. Οη απαηηήζεηο απηέο ζεζπίδνληαη είηε γηα ην αλαθαηληδφκελν θηίξην σο ζχλνιν είηε κφλν γηα ηηο αλαθαηληδφκελεο εγθαηαζηάζεηο ή ηα δνκηθά ζηνηρεία απηνχ, εθφζνλ απνηεινχλ κέξνο αλαθαίληζεο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέζα ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ 2. ηελ πεξίπησζε απηή ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο, κε Σερληθή Έθζεζε, νη επηιεγκέλεο ή κε επεκβάζεηο σο πξνο ηηο ηερληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ηε ζρέζε θφζηνπο/νθέινπο πνπ πξνθχπηεη απφ ην βαζκφ αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη. 2. ηελ πεξίπησζε αλαζεψξεζεο πθηζηάκελεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα παξάηαζε ηζρχνο θαη εθφζνλ δελ έρεη γίλεη θακία νηθνδνκηθή εξγαζία απαηηείηαη ε ππνβνιή Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο. 3. ηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο, θαζ χςνο ή θαη επέθηαζε (άλσ ησλ 50 η.κ). θαη εθφζνλ ε 1 Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξνπ 10 Ν.3851/2010,ΦΔΚ Α 85/ Σν άξζξν 5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.4 άξζξνπ 10 Ν.3851/2010,ΦΔΚ Α 85/ [5]

6 πξνζζήθε πεξηιακβάλεη ρψξν ή ρψξνπο πνπ είλαη ιεηηνπξγηθά εμαξηψκελνη απφ ην πθηζηάκελν θηίξην απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη ππνβνιή Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ (πθηζηάκελν θαη πξνζζήθε). ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζζήθε είλαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε απφ ην πθηζηάκελν θηίξην ε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο απαηηείηαη κφλν γηα ηελ πξνζζήθε. 4. ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ αλαθαίληζεο ελφο θηηξίνπ, νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο θαη γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη έθδνζε λέαο νηθνδνκηθήο άδεηαο εμεηάδεηαη ππνρξεσηηθά θαη αηηηνινγείηαη επαξθψο εάλ εκπίπηεη ή κε ζηελ πεξίπησζε ηεο ξηδηθήο αλαθαίληζεο. 5. ε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο θηηξίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ θαη επεηδή επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε νηθνδνκηθή ηνπ άδεηα εθδφζεθε πξν ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ απαηηείηαη ε ππνβνιή θαη ζεψξεζε Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. Τπνινγηζηηθέο κέζνδνη Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο ησλ θηηξίσλ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο εκη-ζηαζεξήο θαηάζηαζεο κεληαίνπ βήκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ IS013790, θαη ησλ ππνινίπσλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΚΔΝΑΚ. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ππνινγηζηηθά εξγαιεία (ινγηζκηθά), πνπ αμηνινγνχληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ). ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έθδνζε θαη ε έγθξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γεδνκέλα ππνινγηζκνύ Οη παξάκεηξνη ππνινγηζκνχ θαζνξίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο ηνπ θηηξίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ΣΟΣΔΔ. Οη πξφηππεο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκφο εζσηεξηθψλ ρψξσλ, θσηηζκφο θ.α.) ησλ θηηξίσλ πξνζδηνξίδνληαη κε ζρεηηθέο ΣΟΣΔΔ. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ιακβάλνληαη ππφςε ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα φπσο πξνζδηνξίδνληαη κε ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ. Ζ αλαγσγή ηεο ππνινγηδφκελεο ηειηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζε πξσηνγελή γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ Πίλαθα Β.1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο εθαξκφδεηαη ε ίδηα κεζνδνινγία, ηφζν ζην ππφ κειέηε θηίξην, φζν θαη ζην αληίζηνηρν θηίξην αλαθνξάο. ηελ πεξίπησζε θηηξίνπ κεηθηήο ρξήζεο, ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη γηα απηήλ, γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεη δηαθνξεηηθή ρξήζε. Πίλαθαο Β.1: πληειεζηήο κεηαηξνπήο ηεο ηειηθήο θαηαλάιωζο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ ζεπξωηνγελή ελέξγεηα Πεγή Δλέξγεηαο πληειεζηήο κεηαηξνπήο ζε πξωηνγελή ελέγεηα Δθιπόκελνη ξύπνη αλά κνλάδα ελέξγεηαο (kgc02/kwh) Φπζηθφ αέξην 1,05,196 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 1,10 0,264 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 2,90,989 [6]

7 Βηνάδα 1,0 --- Τγξαέξην 1,05 0,238 Σειεζέξκαλζε ΓΔΖ 0,70 0,347 Κιηκαηηθέο δώλεο Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ, ε ειιεληθή επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο Κιηκαηηθέο δψλεο κε βάζε ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο. ηνλ Πίλαθα Β.2 πξνζδηνξίδνληαη νη λνκνί πνπ ππάγνληαη ζηηο ηέζζεξηο Κιηκαηηθέο δψλεο (απφ ηε ζεξκφηεξε ζηελ ςπρξφηεξε). Σα φξηα ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ δχλαληαη λα θαζνξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε αλάιπζε, ζχκθσλα κε ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ. ε θάζε λνκφ, νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 500 κέηξσλ, εληάζζνληαη ζηελ επφκελε ςπρξφηεξε θιηκαηηθή δψλε απφ εθείλε ζηελ νπνία αλήθνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. ρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή δψλε Γ, φιεο νη πεξηνρέο αλεμαξηήησο πςνκέηξνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δψλε Γ. Δπίζεο, ζην ηκήκα ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο πνπ εληάζζεηαη ζηελ θιηκαηηθή δψλε Γ θαη ζην ηκήκα ηνπ λνκνχ εξξψλ (ΒΑ ηκήκα) πνπ εληάζζεηαη ζηελ θιηκαηηθή δψλε Γ, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ πςφκεηξν άλσ ησλ 500 κέηξσλ. Πίλαθαο Β.2: Νννί ειιεληθή επηθξάηεηαο αλά θιηκαηηθή δψλε Κιηκαηηθή Ελε Ννκνί Εψλε Α Ζξαθιείνπ, Υαληψλ, Ρεζχκλνπ, Λαζηζίνπ, Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ, άνπ, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξγνιίδο, αθχλζνπ, Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο, Κχζεξα & λεζηά αξσληθνχ (Αηηηθήο), Αξθαδίαο (πεηλή) Εψλε Β Αηηηθήο (εθηφο Κπζήξσλ & λεζηψλ αξσληθνχ), Κνξηλζίαο, Ζιείαο, Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Φσθίδαο, Βνησηίαο, Δπβνίο, Μαγλεζίαο, Λέζβνπ, Υίνπ, Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Θεζπξσηίαο,Πξέβεδαο, Άξηαο Εψλε Γ Αξθαδίαο (νξεηλή), Δπξπηαλίαο, Ηαλλίλσλ, Λάξηζαο, Καξδίηζαο,Σξηθάισλ, Πηεξίαο, Ζκαζίαο, Πέιιεο, Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Υαιθηδηθήο, εξξψλ (εθηφο ΒΑ ηκήκαηνο), Καβάιαο, Ξάζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ Εψλε Γ Γξεβελά, Κνδάλε, Καζηνξηά, Φιψξηλα, εξξψλ (ΒΑ ηκήκα), Γξάκαο Διάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίωλ Κάζε λέν θηίξην θαζψο θαη θάζε πθηζηάκελν θηίξην πνπ αλαθαηλίδεηαη ξηδηθά, πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηθαλνπνηνχληαη φηαλ ην θηίξην πιεξνί φιεο ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θαη [7]

8 Α) είηε ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο, Β) είηε ην εμεηαδφκελν θηίξην έρεη ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ην θηίξην αλαθνξάο ηφζν σο πξνο ην θηηξηαθφ θέιπθνο φζν θαη σο πξνο ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο ζην ζχλνιν ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κε ελεξγεηαθή κειέηε, ζχκθσλα κε ηελ ππνινγηζηηθή κέζνδν θαη ηα δεδνκέλα ππνινγηζκνχ ηνπ ΚΔΝΑΚ. ε) Δλζσκάησζε ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ Παζεηηθψλ Ζιηαθψλ πζηεκάησλ (ΠΖ), φπσο: άκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο (λφηηα αλνίγκαηα), ηνίρνο κάδαο, ηνίρνο Trombe, ειηαθφο ρψξνο (ζεξκνθήπην) θ.α. Αδπλακία εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ απαηηεί επαξθή ηερληθή ηεθκεξίσζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. Δηδηθφηεξα, απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ αξρψλ ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θηηξίνπ κε επαξθή ηερληθή ηεθκεξίσζε, ζηε βάζε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο θαη έσο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ΣΟΣΔΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα ππάξρνπλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί (πνιενδνκηθνχ, ηερληθνχ, αηζζεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, θιπ) πνπ ελδερνκέλσο απνθιείνπλ ηελ εθηθηφηεηα ηεο βέιηηζηεο ελεξγεηαθά ιχζεο, ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά Σερληθή Έθζεζε, ε νπνία ζα ηεθκεξηψλεη επαξθψο ηνπο ιφγνπο κε εθαξκνγήο θάζε κίαο απφ ηηο πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) αλσηέξσ. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ αλαθνξάο ρεδηαζκόο θηηξίνπ Σν θηίξην αλαθνξάο έρεη ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε, πξνζαλαηνιηζκφ, ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε ην εμεηαδφκελν θηίξην. Σα ΠΖ πνπ πηζαλψο ελζσκαηψλνληαη ζην εμεηαδφκελν θηίξην, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ην θηίξην αλαθνξάο, εθηφο απφ ην ζχζηεκα άκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζην θηίξην αλαθνξάο ηα ηδηαίηεξα δνκηθά ζηνηρεία ησλ ΠΖ αληηθαζίζηαληαη κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά δνκηθά κε δηαθαλή ζηνηρεία κε ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο νξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Γ.1 ηνπ ΚΔΝΑΚ. Καηεγνξίεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίωλ Οη θαηεγνξίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή ηαμηλφκεζε ησλ θηηξίσλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα Δ.1. Ο δείθηεο RR ιακβάλεηαη ίζνο κε ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο. Ο ιφγνο Σ είλαη ην πειίθν ηεο ππνινγηδφκελεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ (ΔΡ) πξνο ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Πίλαθαο Δ.1:. Καηεγνξίεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ Καηεγνξία Όξηα θαηεγνξίαο Όξηα θαηεγνξίαο Α+ ΔΡ < 0,33RR Σ < 0,33 Α 0,33RR < ΔΡ < 0,50RR 0,33 < Σ < 0,50 [8]

9 Β+ 0,50RR < ΔΡ < 0,75RR 0,50 < Σ < 0,75 Β 0,75RR < ΔΡ < 1,00RR 0,75 < Σ < 1,00 Γ 1,0 0RR < ΔΡ < 1,41 RR 1,00 < Σ < 1,41 Γ 1,41RR < ΔΡ < 1,82RR 1,41 < Σ < 1,82 Δ 1,82RR < ΔΡ < 2,27RR 1,82 < Σ < 2,27 Ε 2,27RR < ΔΡ < 2,73RR 2,27 < Σ < 2,73 Ζ 2,73RR < ΔΡ 2,73 < Σ Ζ εηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο αληηζηνηρεί ζην άλσ φξην ηεο θαηεγνξίαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο Β. Κηίξηα κε ρακειφηεξε ή πςειφηεξε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηαηάζζνληαη ζηελ αληίζηνηρε ελεξγεηαθή θαηεγνξία. ηελ πεξίπησζε θηηξίνπ κεηθηήο ρξήζεο, ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη γηα απηήλ, γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεη δηαθνξεηηθή ρξήζε. Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο Γεληθά Μφιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ή ε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θειχθνπο (ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ, παινπηλάθσλ, ρξσκαηηζκνί), ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε ξεπκαηνδφηεζή ηνπ, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Καηά ηελ πψιεζε ή ηε κίζζσζε θηηξίσλ δηαηίζεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ αγνξαζηή ή ηνλ κηζζσηή απηψλ Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Ζ έθδνζε ΠΔΑ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. ηελ πεξίπησζε πψιεζεο αθηλήηνπ βάζεη ζρεδίσλ, ην ΠΔΑ εθδίδεηαη θαη πξνζθνκίδεηαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζεί ην αθίλεην. Σν ΠΔΑ απεηθνλίδεη ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ. ην ΠΔΑ αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα Γεληθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, ε ππνινγηδφκελε εηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαη ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ, ε εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά πεγή ελέξγεηαο θαη ηειηθή ρξήζε, ε πξαγκαηηθή εηήζηα ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, νη ππνινγηδφκελεο θαη πξαγκαηηθέο εηήζηεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαζψο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. ε πεξίπησζε θηηξίσλ κεηθηήο ρξήζεο, ην ΠΔΑ εθδίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε βαζηθή θαηεγνξία ρξήζεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ (θαηνηθίαο, πξνζσξηλήο δηακνλήο, εκπνξίνπ, εθπαίδεπζεο θ.α.). Κάζε ζπκβνιαηνγξάθνο γηα ηελ θαηάξηηζε πξάμεσο αγνξαπσιεζίαο αθηλήηνπ ππνρξενχηαη λα κλεκνλεχζεη ζην ζπκβφιαην ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ ΠΔΑ θαη λα επηζπλάςεη ζε απηφ επίζεκν αληίγξαθν ηνπ ΠΔΑ. ε θάζε κίζζσζε αθηλήηνπ, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηνπ ΠΔΑ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ηδησηηθφ ή ζπκβνιαηνγξαθηθφ κηζζσηήξην έγγξαθν. Ζ θνξνινγηθή αξρή δε ζεσξεί κηζζσηήξηα έγγξαθα εάλ δελ πξνζθνκίδεηαη ελψπηνλ ηεο ηζρχνλ ΠΔΑ. ε πεξίπησζε πνπ ην ΠΔΑ εθδίδεηαη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ γηα ηνλ νηθηαθφ ηνκέα ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ εζληθνχο ή/θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο, νη ζπζηάζεηο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή αλαθέξνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, κε βάζε ηηο επηιέμηκεο, θάζε θνξά, επεκβάζεηο. [9]

10 Με ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ θαζνξίδνληαη ε νξηζηηθή κνξθή θαη πεξηερφκελν ηνπ ΠΔΑ θηηξίνπ. Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θηηξίωλ 1. Σν Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ, θαη ηζρχεη, θαηά αλψηαην φξην, γηα δέθα (10) έηε. Δάλ ζην θηίξην γίλεη ξηδηθή αλαθαίληζε ή πξνζζήθε ζε έθηαζε πνπ επεξεάδεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ, ε ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ιήγεη θαηά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο αλαθαίληζεο ή ηεο πξνζζήθεο, πξηλ παξέιζεη ην δηάζηεκα ησλ δέθα (10) εηψλ. 2. Σν Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηκέο αλαθνξάο, φπσο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο πνπ κπνξεί απηή λα ζπλεπάγεηαη. 3. Ζ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε νξηδφληησλ ή δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ βαζίδεηαη είηε ζε κεκνλσκέλεο πηζηνπνηήζεηο ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ είηε ζε θνηλή πηζηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγθξνηήκαηα κε θνηλφρξεζηα ζπζηήκαηα. Ζ δαπάλε έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ βαξχλεη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ θχξην ή ηνπο ζπγθπξίνπο νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, θαηά ην πνζνζηφ ζπγθπξηφηεηαο εθάζηνπ 3." 4. ε θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη θάζε θνξά, ηνπνζεηείηαη, ζε επδηάθξηηε ζέζε, Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. ηα θηίξηα απηά κπνξεί λα αλαξηάηαη πίλαθαο, φπνπ αλαγξάθνληαη νη ζπληζηψκελεο θαη νη επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο, θαζψο θαη θάζε θιηκαηηθφο παξάγσλ πνπ επεξεάδεη ηηο ζεξκνθξαζίεο απηέο. 5. Ζ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ θαη ε έθδνζε ηνπ ΠΔΑ εθαξκφδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ (1/10/2010), εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο κίζζσζεο θαη ηεο πψιεζεο θηηξίσλ, γηα ηηο νπνίεο ε έλαξμε νξίδεηαη ζηηο 9/1/ Γηα ηελ πεξίπησζε θηηξίσλ γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ (1/10/2010), αιιά ε θαηαζθεπή ηνπο νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ δελ ηζρχεη ε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θαη έθδνζεο ΠΔΑ, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ αγνξαπσιεζίαο ή κίζζσζεο. ηελ πεξίπησζε αλαζεψξεζεο πθηζηάκελεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα παξάηαζε ηζρχνο θαη εθφζνλ δελ έρεη γίλεη θακία νηθνδνκηθή εξγαζία απαηηείηαη ε ππνβνιή Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 5 θαη επνκέλσο θαη έθδνζεο ΠΔΑ. 7. Ζ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε απνζθνπεί: α) ζηελ εθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλά ηειηθή ρξήζε (ζέξκαλζε, ςχμε, αεξηζκφο, θσηηζκφο, ΕΝΥ) θαη ζπλνιηθά, 3 Η παπ.4 ανηικαηαζηάθηκε ωρ άνω με ηην παπ.5 άπθπος 10 Ν.3851/2010,ΦΕΚ Α 85/ Υποςπγική Απόθαζη Π.Ε.Κ.Α με απ. ππωη. 1533/ Πποζηέθηκε με ηην παπ. Α.4 ηηρ Εγκ. 1603/2010 ΥΠΕΚΑ [10]

11 β) ζηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ, γ) ζηελ έθδνζε ηνπ ΠΔΑ, δ) ζηε ζχληαμε ζπζηάζεσλ πξνο ηνλ ηδηνθηήηε/ρξήζηε γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ. 8. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο λέσλ ή ξηδηθά αλαθαηληδφκελσλ θηηξίσλ, εάλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο γηα έθδνζε ΠΔΑ δηαπηζησζεί φηη δελ ηθαλνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη επνκέλσο ην θηίξην δελ θαηαηάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β, ηφηε ν εθάζηνηε ηδηνθηήηεο/δηαρεηξηζηήο ηνπ θηηξίνπ ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ΠΔΑ, κέηξα βειηίσζεο ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ έληαμε ηνπ θηηξίνπ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΔΑ. Αθνινχζσο, δηελεξγείηαη εθ λένπ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θαη εθδίδεηαη λέν ΠΔΑ θαη ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο (θαηάηαμε ηνπιάρηζηνλ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β), εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί απζαηξέησλ θηηξίσλ 6. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη πάληνηε ζε ζρέζε µε ηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, πνπ έρεη εθπνλεζεί θαη ζεσξεζεί απφ ηελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία. πλεπψο, ε ζπκκφξθσζε θαη ηα κέηξα βειηίσζεο πνπ νθείιεη ν ηδηνθηήηεο λα εθαξκφζεη, εληφο πξνζεζκίαο ελφο έηνπο, πξέπεη λα θαζηζηνχλ ην θηίξην ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο απηνχ. 10. Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίσλ ζπκπιεξψλεηαη ηππνπνηεκέλν έληππν Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο Κηηξίνπ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ έθδνζε ηνπ ΠΔΑ. Σν έληππν δηεπθνιχλεη ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ζηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ θαη ζπκβάιεη ζηε ζχληνκε δηεμαγσγή ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Σν Έληππν Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο Κηηξίσλ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ πνπ αθνξνχλ ζηα: α) θηηξηαθφ θέιπθνο, β) ζχζηεκα ζέξκαλζεο, γ) ζχζηεκα ςχμεο, δ) ζχζηεκα αεξηζκνχ, ε) ζχζηεκα θσηηζκνχ θαη ζη) παξακέηξνπο εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ άλεζεο. Με ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ θαζνξίδνληαη ε νξηζηηθή κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Δληχπνπ Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο Κηηξίσλ, θαζψο θαη ηα επηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίσλ. Δπηζεώξεζε ιεβήηωλ 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δηελεξγείηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηνπο ιέβεηεο θηηξίσλ πνπ ζεξκαίλνληαη κε ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα, σο εμήο: Πίλαθαο η.1 πρλφηεηα επηζεσξήζεσλ ιεβήησλ Χθέιηκε Δίδνο πρλφηεηα Ολνκαζηηθή θαπζίκνπ επηζεσξήζεσλ Ηζρχο ιέβεηα KW Τγξφ ή ζηεξεφ θαχζηκν Κάζε 5 έηε > 100 KW Τγξφ ή ζηεξεφ θαχζηκν Κάζε 2 έηε 6 Εθαπμόζονηαι αναλόγων οι διαηάξειρ ηος άπθπος 382 ηος ΠΔ ΦΕΚ 580/Δ/1999 «Κώδικαρ Πολεοδομικήρ Νομοθεζίαρ» [11]

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα