Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ"

Transcript

1 Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ), πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ ζηηο 9 Απξηιίνπ 2010, νινθιεξψζεθε, ζε γεληθέο γξακκέο, ην πιαίζην ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ N. 3661/2008 (ΦΔΚ Α 89), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 3851/2010, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ. Με ηνλ ΚΔΝΑΚ ελζσκαηψλεηαη πιένλ ε έλλνηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε κειέηε ησλ θηηξίσλ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο, ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ «Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ». Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ λνκνζεηηθνχ ελεξγεηαθνχ πιαηζίνπ, δεκνζηεχηεθε ην ΠΓ.100/2010 ζρεηηθά κε ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο θαη ην ΠΓ. 72/2010 γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο ηνπ ΤΠΔΚΑ. Με ηε ζέζπηζε ηνπ ΚΔΝΑΚ ηίζεληαη δχν βαζηθέο ππνρξεψζεηο: Α) ε ππνρξέσζε ππνβνιήο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, Β) ε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξήζεσλ Κηηξίσλ, Λεβήησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ. θαη δεκηνπξγνχληαη πνιιέο δεπηεξεχνπζεο, ζεκαληηθέο σζηφζν, ζπλέξγεηεο, φπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνπζίαζεο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΑΚ εγθξίζεθαλ κε Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ νη παξαθάησ Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ, ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ αδχλαηε ε εθαξκνγή ηνπ ελεξγεηαθνχ πιαηζίνπ ζρεδηαζκνχ ησλ θηηξίσλ: α) ΣΟΣΔΔ /2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο», β) ΣΟΣΔΔ /2010 «Θεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ θαη έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ», γ) ΣΟΣΔΔ /2010 «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθψλ πεξηνρψλ», δ) ΣΟΣΔΔ /2010 «Οδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ, ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ». θνπόο ΚΔΝΑΚ Ο ΚΔΝΑΚ δηακνξθψλεη ην πιαίζην αξρψλ θαη θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. [1]

2 Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ απνηειεί ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςχμε, θιηκαηηζκφ (ΘΦΚ), θσηηζκφ θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ) κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ άλεζεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ. Ο θνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θειχθνπο, ηεο ρξήζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ). Με ηνλ ΚΔΝΑΚ: (α) Οξίδεηαη κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ησλ θηηξίσλ γηα ΘΦΚ, θσηηζκφ θαη ΕΝΥ. (β) Καζνξίδνληαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη θαηεγνξίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ησλ θηηξίσλ. (γ) Καζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ησλ θηηξίσλ, ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ππφ κειέηε λέσλ θηηξίσλ θαζψο θαη ησλ ξηδηθά αλαθαηληδφκελσλ. (δ) Οξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. (ε) Καζνξίδεηαη ε κνξθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ απηφ ζα πεξηιακβάλεη. (ζη) Καζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ησλ επηζεσξήζεσλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ. ΟΡΙΜΟΙ Θεξκηθή δώλε θηηξίνπ: χλνιν (νκάδα) ρψξσλ κέζα ζην θηίξην κε φκνηεο απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ρξήζε. Οη ζεξκηθέο δψλεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: α) Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ 4 Κ γηα ηε ρεηκεξηλή ή/θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν. β) Τπάξρνπλ ρψξνη κε δηαθνξεηηθή ρξήζε / ιεηηνπξγία. γ) Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηίξην πνπ θαιχπηνληαη κε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή/θαη ςχμεο ή/θαη θιηκαηηζκνχ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. δ) Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηίξην πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο εζσηεξηθψλ ή/θαη ειηαθψλ θεξδψλ ή/θαη ζεξκηθψλ απσιεηψλ. ε) Τπάξρνπλ ρψξνη φπνπ ην ζχζηεκα ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ θαιχπηεη ιηγφηεξν απφ ην 80% ηεο επηθάλεηαο θάηνςεο ηνπ ρψξνπ. Κηίξην αλαθνξάο: θηίξην κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε, πξνζαλαηνιηζκφ, ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε ην εμεηαδφκελν (κειεηψκελν ή επηζεσξνχκελν) θηίξην. Σν θηίξην αλαθνξάο πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη έρεη θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζηα εμσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, φζν θαη ζηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ΘΦΚ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηελ παξαγσγή ΕΝΥ θαη ην θσηηζκφ. Νέν θηίξην: Σν θηίξην γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε κε ηα θαηά λφκν δηθαηνινγεηηθά, γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ (δειαδή, κεηά ηελ 1 ε Οθη. 2010) Ρηδηθή αλαθαίληζε θηηξίνπ: Ζ αλαθαίληζε θηηξίνπ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ή θαη ζηηο ελεξγεηαθέο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, παξνρήο ζεξκνχ λεξνχ, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ, ππεξβαίλεη ην 25% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ θηηξίνπ, κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ, ή φηαλ ε αλαθαίληζε αθνξά ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Ζ αμία ηνπ θηηξίνπ θαζνξίδεηαη απφ [2]

3 ην ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ βάζεη ηνπ ΠΓ 696/74, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 515/89. Ζ αμία ησλ εξγαζηψλ ηεο ξηδηθήο αλαθαίληζεο θαζνξίδεηαη απφ ην ζπκβαηηθφ ή αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ. Δμσηεξηθφ πεξίβιεκα λνείηαη ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο (ηνηρνπνηίεο, θέξνλ νξγαληζκφο, δψκαηα, ζηέγεο, δάπεδα, ππισηέο, θ.α.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνπθσκάησλ (πφξηεο, παξάζπξα, γπάιηλεο πξνζφςεηο). Πεδίν εθαξκνγήο Ο ΚΔΝΑΚ εθαξκφδεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ρξήζεσλ θηηξίσλ: α) θαηνηθίεο δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα θαη ζπγθξνηήκαηα απηψλ, β) πνιπθαηνηθίεο, γ) γξαθεία, δ) εθπαηδεπηηθά θηίξηα, ε) λνζνθνκεία, ζη) μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, δ) αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ε) θηίξηα ππεξεζηψλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ζ) θάζε άιιε θαηεγνξία θηηξίσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. Δμαηξέζεηο 1. Γελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΑΚ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο θηηξίσλ: α) Κηίξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο αμίαο ηνπο, εθφζνλ ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζα αιινίσλε, θαηά ηξφπν κε απνδεθηφ, ην ραξαθηήξα ή ηελ εκθάληζε ηνπο. β) Κηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη ιαηξείαο ή ζξεζθεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. γ) Με κφληκα θηίξηα πνπ, κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηνπο, ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, εξγαζηήξηα, θηίξηα αγξνηηθψλ ρξήζεσλ - πιελ θαηνηθηψλ - κε ρακειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο, θαη φκνηα θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνκέα θαιππηφκελν απφ ζρεηηθή εζληθή ζπκθσλία πνπ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θηηξίσλ. δ) Απηνηειή θηίξηα, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ πελήληα (50) η.κ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θηηξίσλ θχξηαο ρξήζεο (β) θαη (δ) εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπ θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη ησλ ΣΟΣΔΔ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο. Δλεξγεηαθή κειέηε Ζ κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο εθπνλείηαη γηα θάζε λέν θηίξην, θαζψο θαη γηα θάζε πθηζηάκελν θηίξην πνπ αλαθαηλίδεηαη ξηδηθά. Απφ ηελ Έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ (απφ 1/10/2010), θάζε νηθνδνκηθή άδεηα αλέγεξζεο λένπ ή ξηδηθήο αλαθαίληζεο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, ρνξεγείηαη κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία θαη ηεο κειέηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Ζ κειέηε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Ο έιεγρνο, ε έγθξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Ζ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ηνπ Κηηξίνπ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ, σζηφζν νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηελ αξρή ππφςε θαηά ηνλ [3]

4 αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ. Ο ζρεηηθφο θάθεινο ζα εμεηαζζεί νπζηαζηηθά κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ηνπ Κηηξίνπ, ε νπνία ζεσξείηαη ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ Πνιενδνκηθψλ Τπεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε νηθνδνκηθή άδεηα. Ζ ζεψξεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνλ έιεγρν αξρηηεθηνληθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ειέγρνπ αξρηηεθηνληθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ηεθκεξηψλεη φηη ην θηίξην ηθαλνπνηεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Απνηειεί πξφζζεηε κειέηε επηπιένλ ησλ κειεηψλ αξρηηεθηνληθήο, δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζέξκαλζεο, ςχμεο, ΕΝΥ θαη θσηηζκνχ θαη αληηθαζηζηά ηε κειέηε ζεξκνκφλσζεο θαη νη ππνινγηζκνί γηα ηε ζεξκνκφλσζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ ΚΔΝΑΚ θαη ζηηο ζρεηηθέο ΣΟΣΔΔ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ππνινγίδνληαη, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ ΚΔΝΑΚ, νη θαηαλαιψζεηο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε: ζέξκαλζε, ςχμε, θιηκαηηζκφ, ΕΝΥ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θσηηζκνχ γηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Γηα ηα λέα ή ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θηίξηα, πξέπεη λα εθπνλείηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία κειέηε ηερληθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο, πνπ ζπλνδεχεη ηελ ελεξγεηαθή κειέηε. Ζ Μειέηε ηεο Σερληθήο, Πεξηβαιινληηθήο θαη Οηθνλνκηθήο θνπηκφηεηαο ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ππνγξάθνληεο ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη δελ απαηηείηαη πξφζζεηε ακνηβή γηα ηελ εθπφλεζή ηεο. Δλεξγεηαθνί κειεηεηέο ακνηβή ελεξγεηαθήο κειέηεο Ζ ακνηβή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ θαη ησλ ελ ηζρχ πξνβιεπφκελσλ ακνηβψλ γηα θηηξηαθέο κειέηεο. ηνλ Πίλαθα Γ.1, δίλεηαη ην χςνο ηεο ακνηβήο γηα κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ σο πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο κειέηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. Πίλαθαο Γ.1: Ακνηβέο γηα κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξνπ Δπηθάλεηα δαπέδνπ θηηξίνπ () Α < 5000 η.κ. 20% Α > 5000 η.. 18% Πνζνζηφ εί ζπλνιηθήο ακνηβήο αξρηηεθηνληθήο θαη Ζ/Μ κειέηεο Γηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ έρνπλ νη λνκηκνπνηνχκελνη, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ, λα ππνγξάθνπλ ηηο αληίζηνηρεο επί κέξνπο κειέηεο (αξρηηεθηνληθά, Ζ/Μ). Ζ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζπλππνγξάθεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο κεραληθνχο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. Νέα θηίξηα 1. Σα Νέα θηίξηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ. 2. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε αλέγεξζεο φισλ ησλ λέσλ θηηξίσλ, αλεμαξηήησο επηθάλεηαο, πξέπεη [4]

5 λα εθπνλείηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία κειέηε, πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο, φπσο απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή ςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη αληιίεο ζεξκφηεηαο ησλ νπνίσλ ν επνρηαθφο βαζκφο απφδνζεο (SPF) είλαη κεγαιχηεξνο απφ 3,3 1." 3. ηα θηίξηα γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία αίηεζε ρνξήγεζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κεηά ηελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο απφ ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Σν ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ ειηαθνχ κεξηδίνπ ζε εηήζηα βάζε θαζνξίδεηαη ζε 60%. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηα θηίξηα πνπ εμαηξνχληαη, θαζψο θαη φηαλ νη αλάγθεο ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο θαιχπηνληαη απφ άιια ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη ζε αληιίεο ζεξκφηεηαο κε επνρηαθφ βαζκφ απφδνζεο (SPF) κεγαιχηεξν απφ 3,3. Αδπλακία εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ απαηηεί επαξθή ηερληθή ηεθκεξίσζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. 4. Σν αξγφηεξν έσο ηηο , φια ηα Νέα θηίξηα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο πξσηνγελνχο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπο κε ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαζψο θαη ζε αληιίεο ζεξκφηεηαο κε επνρηαθφ βαζκφ απφδνζεο (SPF) κεγαιχηεξν απφ ηνλ νξηδφκελν ζηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2009/28/ΔΚ. Γηα ηα Νέα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ππνρξέσζε απηή ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ ην αξγφηεξν έσο ηηο Τθηζηάκελα θηίξηα 1. ηα θηίξηα αλεμαξηήησο εκβαδνχ πνπ πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε, ε ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπο αλαβαζκίδεηαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ, ψζηε λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ ΚΔΝΑΚ. Οη απαηηήζεηο απηέο ζεζπίδνληαη είηε γηα ην αλαθαηληδφκελν θηίξην σο ζχλνιν είηε κφλν γηα ηηο αλαθαηληδφκελεο εγθαηαζηάζεηο ή ηα δνκηθά ζηνηρεία απηνχ, εθφζνλ απνηεινχλ κέξνο αλαθαίληζεο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέζα ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ 2. ηελ πεξίπησζε απηή ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο, κε Σερληθή Έθζεζε, νη επηιεγκέλεο ή κε επεκβάζεηο σο πξνο ηηο ηερληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ηε ζρέζε θφζηνπο/νθέινπο πνπ πξνθχπηεη απφ ην βαζκφ αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη. 2. ηελ πεξίπησζε αλαζεψξεζεο πθηζηάκελεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα παξάηαζε ηζρχνο θαη εθφζνλ δελ έρεη γίλεη θακία νηθνδνκηθή εξγαζία απαηηείηαη ε ππνβνιή Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο. 3. ηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο, θαζ χςνο ή θαη επέθηαζε (άλσ ησλ 50 η.κ). θαη εθφζνλ ε 1 Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2 άξζξνπ 10 Ν.3851/2010,ΦΔΚ Α 85/ Σν άξζξν 5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.4 άξζξνπ 10 Ν.3851/2010,ΦΔΚ Α 85/ [5]

6 πξνζζήθε πεξηιακβάλεη ρψξν ή ρψξνπο πνπ είλαη ιεηηνπξγηθά εμαξηψκελνη απφ ην πθηζηάκελν θηίξην απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη ππνβνιή Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ (πθηζηάκελν θαη πξνζζήθε). ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζζήθε είλαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε απφ ην πθηζηάκελν θηίξην ε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο απαηηείηαη κφλν γηα ηελ πξνζζήθε. 4. ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ αλαθαίληζεο ελφο θηηξίνπ, νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο θαη γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη έθδνζε λέαο νηθνδνκηθήο άδεηαο εμεηάδεηαη ππνρξεσηηθά θαη αηηηνινγείηαη επαξθψο εάλ εκπίπηεη ή κε ζηελ πεξίπησζε ηεο ξηδηθήο αλαθαίληζεο. 5. ε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο θηηξίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ θαη επεηδή επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε νηθνδνκηθή ηνπ άδεηα εθδφζεθε πξν ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ απαηηείηαη ε ππνβνιή θαη ζεψξεζε Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. Τπνινγηζηηθέο κέζνδνη Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο ησλ θηηξίσλ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο εκη-ζηαζεξήο θαηάζηαζεο κεληαίνπ βήκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ IS013790, θαη ησλ ππνινίπσλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΚΔΝΑΚ. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ππνινγηζηηθά εξγαιεία (ινγηζκηθά), πνπ αμηνινγνχληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ). ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έθδνζε θαη ε έγθξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γεδνκέλα ππνινγηζκνύ Οη παξάκεηξνη ππνινγηζκνχ θαζνξίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο ηνπ θηηξίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ΣΟΣΔΔ. Οη πξφηππεο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκφο εζσηεξηθψλ ρψξσλ, θσηηζκφο θ.α.) ησλ θηηξίσλ πξνζδηνξίδνληαη κε ζρεηηθέο ΣΟΣΔΔ. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ιακβάλνληαη ππφςε ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα φπσο πξνζδηνξίδνληαη κε ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ. Ζ αλαγσγή ηεο ππνινγηδφκελεο ηειηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζε πξσηνγελή γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ Πίλαθα Β.1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο εθαξκφδεηαη ε ίδηα κεζνδνινγία, ηφζν ζην ππφ κειέηε θηίξην, φζν θαη ζην αληίζηνηρν θηίξην αλαθνξάο. ηελ πεξίπησζε θηηξίνπ κεηθηήο ρξήζεο, ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη γηα απηήλ, γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεη δηαθνξεηηθή ρξήζε. Πίλαθαο Β.1: πληειεζηήο κεηαηξνπήο ηεο ηειηθήο θαηαλάιωζο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ ζεπξωηνγελή ελέξγεηα Πεγή Δλέξγεηαο πληειεζηήο κεηαηξνπήο ζε πξωηνγελή ελέγεηα Δθιπόκελνη ξύπνη αλά κνλάδα ελέξγεηαο (kgc02/kwh) Φπζηθφ αέξην 1,05,196 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 1,10 0,264 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 2,90,989 [6]

7 Βηνάδα 1,0 --- Τγξαέξην 1,05 0,238 Σειεζέξκαλζε ΓΔΖ 0,70 0,347 Κιηκαηηθέο δώλεο Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ, ε ειιεληθή επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο Κιηκαηηθέο δψλεο κε βάζε ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο. ηνλ Πίλαθα Β.2 πξνζδηνξίδνληαη νη λνκνί πνπ ππάγνληαη ζηηο ηέζζεξηο Κιηκαηηθέο δψλεο (απφ ηε ζεξκφηεξε ζηελ ςπρξφηεξε). Σα φξηα ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ δχλαληαη λα θαζνξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε αλάιπζε, ζχκθσλα κε ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ. ε θάζε λνκφ, νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 500 κέηξσλ, εληάζζνληαη ζηελ επφκελε ςπρξφηεξε θιηκαηηθή δψλε απφ εθείλε ζηελ νπνία αλήθνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. ρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή δψλε Γ, φιεο νη πεξηνρέο αλεμαξηήησο πςνκέηξνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δψλε Γ. Δπίζεο, ζην ηκήκα ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο πνπ εληάζζεηαη ζηελ θιηκαηηθή δψλε Γ θαη ζην ηκήκα ηνπ λνκνχ εξξψλ (ΒΑ ηκήκα) πνπ εληάζζεηαη ζηελ θιηκαηηθή δψλε Γ, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ πςφκεηξν άλσ ησλ 500 κέηξσλ. Πίλαθαο Β.2: Νννί ειιεληθή επηθξάηεηαο αλά θιηκαηηθή δψλε Κιηκαηηθή Ελε Ννκνί Εψλε Α Ζξαθιείνπ, Υαληψλ, Ρεζχκλνπ, Λαζηζίνπ, Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ, άνπ, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξγνιίδο, αθχλζνπ, Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο, Κχζεξα & λεζηά αξσληθνχ (Αηηηθήο), Αξθαδίαο (πεηλή) Εψλε Β Αηηηθήο (εθηφο Κπζήξσλ & λεζηψλ αξσληθνχ), Κνξηλζίαο, Ζιείαο, Αραΐαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Φσθίδαο, Βνησηίαο, Δπβνίο, Μαγλεζίαο, Λέζβνπ, Υίνπ, Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Θεζπξσηίαο,Πξέβεδαο, Άξηαο Εψλε Γ Αξθαδίαο (νξεηλή), Δπξπηαλίαο, Ηαλλίλσλ, Λάξηζαο, Καξδίηζαο,Σξηθάισλ, Πηεξίαο, Ζκαζίαο, Πέιιεο, Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Υαιθηδηθήο, εξξψλ (εθηφο ΒΑ ηκήκαηνο), Καβάιαο, Ξάζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ Εψλε Γ Γξεβελά, Κνδάλε, Καζηνξηά, Φιψξηλα, εξξψλ (ΒΑ ηκήκα), Γξάκαο Διάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίωλ Κάζε λέν θηίξην θαζψο θαη θάζε πθηζηάκελν θηίξην πνπ αλαθαηλίδεηαη ξηδηθά, πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηθαλνπνηνχληαη φηαλ ην θηίξην πιεξνί φιεο ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θαη [7]

8 Α) είηε ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο, Β) είηε ην εμεηαδφκελν θηίξην έρεη ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ην θηίξην αλαθνξάο ηφζν σο πξνο ην θηηξηαθφ θέιπθνο φζν θαη σο πξνο ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο ζην ζχλνιν ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κε ελεξγεηαθή κειέηε, ζχκθσλα κε ηελ ππνινγηζηηθή κέζνδν θαη ηα δεδνκέλα ππνινγηζκνχ ηνπ ΚΔΝΑΚ. ε) Δλζσκάησζε ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ Παζεηηθψλ Ζιηαθψλ πζηεκάησλ (ΠΖ), φπσο: άκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο (λφηηα αλνίγκαηα), ηνίρνο κάδαο, ηνίρνο Trombe, ειηαθφο ρψξνο (ζεξκνθήπην) θ.α. Αδπλακία εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ απαηηεί επαξθή ηερληθή ηεθκεξίσζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. Δηδηθφηεξα, απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ αξρψλ ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θηηξίνπ κε επαξθή ηερληθή ηεθκεξίσζε, ζηε βάζε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο θαη έσο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ΣΟΣΔΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα ππάξρνπλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί (πνιενδνκηθνχ, ηερληθνχ, αηζζεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, θιπ) πνπ ελδερνκέλσο απνθιείνπλ ηελ εθηθηφηεηα ηεο βέιηηζηεο ελεξγεηαθά ιχζεο, ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά Σερληθή Έθζεζε, ε νπνία ζα ηεθκεξηψλεη επαξθψο ηνπο ιφγνπο κε εθαξκνγήο θάζε κίαο απφ ηηο πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) αλσηέξσ. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ αλαθνξάο ρεδηαζκόο θηηξίνπ Σν θηίξην αλαθνξάο έρεη ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε, πξνζαλαηνιηζκφ, ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε ην εμεηαδφκελν θηίξην. Σα ΠΖ πνπ πηζαλψο ελζσκαηψλνληαη ζην εμεηαδφκελν θηίξην, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ην θηίξην αλαθνξάο, εθηφο απφ ην ζχζηεκα άκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζην θηίξην αλαθνξάο ηα ηδηαίηεξα δνκηθά ζηνηρεία ησλ ΠΖ αληηθαζίζηαληαη κε αληίζηνηρα ζπκβαηηθά δνκηθά κε δηαθαλή ζηνηρεία κε ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο νξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Γ.1 ηνπ ΚΔΝΑΚ. Καηεγνξίεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίωλ Οη θαηεγνξίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή ηαμηλφκεζε ησλ θηηξίσλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα Δ.1. Ο δείθηεο RR ιακβάλεηαη ίζνο κε ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο. Ο ιφγνο Σ είλαη ην πειίθν ηεο ππνινγηδφκελεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ (ΔΡ) πξνο ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Πίλαθαο Δ.1:. Καηεγνξίεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ Καηεγνξία Όξηα θαηεγνξίαο Όξηα θαηεγνξίαο Α+ ΔΡ < 0,33RR Σ < 0,33 Α 0,33RR < ΔΡ < 0,50RR 0,33 < Σ < 0,50 [8]

9 Β+ 0,50RR < ΔΡ < 0,75RR 0,50 < Σ < 0,75 Β 0,75RR < ΔΡ < 1,00RR 0,75 < Σ < 1,00 Γ 1,0 0RR < ΔΡ < 1,41 RR 1,00 < Σ < 1,41 Γ 1,41RR < ΔΡ < 1,82RR 1,41 < Σ < 1,82 Δ 1,82RR < ΔΡ < 2,27RR 1,82 < Σ < 2,27 Ε 2,27RR < ΔΡ < 2,73RR 2,27 < Σ < 2,73 Ζ 2,73RR < ΔΡ 2,73 < Σ Ζ εηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο αληηζηνηρεί ζην άλσ φξην ηεο θαηεγνξίαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο Β. Κηίξηα κε ρακειφηεξε ή πςειφηεξε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηαηάζζνληαη ζηελ αληίζηνηρε ελεξγεηαθή θαηεγνξία. ηελ πεξίπησζε θηηξίνπ κεηθηήο ρξήζεο, ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη γηα απηήλ, γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεη δηαθνξεηηθή ρξήζε. Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο Γεληθά Μφιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ή ε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θειχθνπο (ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ, παινπηλάθσλ, ρξσκαηηζκνί), ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε ξεπκαηνδφηεζή ηνπ, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Καηά ηελ πψιεζε ή ηε κίζζσζε θηηξίσλ δηαηίζεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ αγνξαζηή ή ηνλ κηζζσηή απηψλ Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Ζ έθδνζε ΠΔΑ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. ηελ πεξίπησζε πψιεζεο αθηλήηνπ βάζεη ζρεδίσλ, ην ΠΔΑ εθδίδεηαη θαη πξνζθνκίδεηαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ καδί κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζεί ην αθίλεην. Σν ΠΔΑ απεηθνλίδεη ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ. ην ΠΔΑ αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα Γεληθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, ε ππνινγηδφκελε εηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαη ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ, ε εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά πεγή ελέξγεηαο θαη ηειηθή ρξήζε, ε πξαγκαηηθή εηήζηα ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, νη ππνινγηδφκελεο θαη πξαγκαηηθέο εηήζηεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαζψο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. ε πεξίπησζε θηηξίσλ κεηθηήο ρξήζεο, ην ΠΔΑ εθδίδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε βαζηθή θαηεγνξία ρξήζεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ (θαηνηθίαο, πξνζσξηλήο δηακνλήο, εκπνξίνπ, εθπαίδεπζεο θ.α.). Κάζε ζπκβνιαηνγξάθνο γηα ηελ θαηάξηηζε πξάμεσο αγνξαπσιεζίαο αθηλήηνπ ππνρξενχηαη λα κλεκνλεχζεη ζην ζπκβφιαην ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ ΠΔΑ θαη λα επηζπλάςεη ζε απηφ επίζεκν αληίγξαθν ηνπ ΠΔΑ. ε θάζε κίζζσζε αθηλήηνπ, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηνπ ΠΔΑ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ηδησηηθφ ή ζπκβνιαηνγξαθηθφ κηζζσηήξην έγγξαθν. Ζ θνξνινγηθή αξρή δε ζεσξεί κηζζσηήξηα έγγξαθα εάλ δελ πξνζθνκίδεηαη ελψπηνλ ηεο ηζρχνλ ΠΔΑ. ε πεξίπησζε πνπ ην ΠΔΑ εθδίδεηαη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ γηα ηνλ νηθηαθφ ηνκέα ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ εζληθνχο ή/θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο, νη ζπζηάζεηο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή αλαθέξνληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, κε βάζε ηηο επηιέμηκεο, θάζε θνξά, επεκβάζεηο. [9]

10 Με ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ θαζνξίδνληαη ε νξηζηηθή κνξθή θαη πεξηερφκελν ηνπ ΠΔΑ θηηξίνπ. Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θηηξίωλ 1. Σν Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ εθδίδεηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ, θαη ηζρχεη, θαηά αλψηαην φξην, γηα δέθα (10) έηε. Δάλ ζην θηίξην γίλεη ξηδηθή αλαθαίληζε ή πξνζζήθε ζε έθηαζε πνπ επεξεάδεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ, ε ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ιήγεη θαηά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο αλαθαίληζεο ή ηεο πξνζζήθεο, πξηλ παξέιζεη ην δηάζηεκα ησλ δέθα (10) εηψλ. 2. Σν Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηκέο αλαθνξάο, φπσο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο πνπ κπνξεί απηή λα ζπλεπάγεηαη. 3. Ζ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε νξηδφληησλ ή δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ βαζίδεηαη είηε ζε κεκνλσκέλεο πηζηνπνηήζεηο ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ είηε ζε θνηλή πηζηνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγθξνηήκαηα κε θνηλφρξεζηα ζπζηήκαηα. Ζ δαπάλε έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ βαξχλεη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ θχξην ή ηνπο ζπγθπξίνπο νιφθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, θαηά ην πνζνζηφ ζπγθπξηφηεηαο εθάζηνπ 3." 4. ε θηίξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη θάζε θνξά, ηνπνζεηείηαη, ζε επδηάθξηηε ζέζε, Πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. ηα θηίξηα απηά κπνξεί λα αλαξηάηαη πίλαθαο, φπνπ αλαγξάθνληαη νη ζπληζηψκελεο θαη νη επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο, θαζψο θαη θάζε θιηκαηηθφο παξάγσλ πνπ επεξεάδεη ηηο ζεξκνθξαζίεο απηέο. 5. Ζ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ θαη ε έθδνζε ηνπ ΠΔΑ εθαξκφδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ (1/10/2010), εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο κίζζσζεο θαη ηεο πψιεζεο θηηξίσλ, γηα ηηο νπνίεο ε έλαξμε νξίδεηαη ζηηο 9/1/ Γηα ηελ πεξίπησζε θηηξίσλ γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ (1/10/2010), αιιά ε θαηαζθεπή ηνπο νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΔΝΑΚ δελ ηζρχεη ε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θαη έθδνζεο ΠΔΑ, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ αγνξαπσιεζίαο ή κίζζσζεο. ηελ πεξίπησζε αλαζεψξεζεο πθηζηάκελεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα παξάηαζε ηζρχνο θαη εθφζνλ δελ έρεη γίλεη θακία νηθνδνκηθή εξγαζία απαηηείηαη ε ππνβνιή Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 5 θαη επνκέλσο θαη έθδνζεο ΠΔΑ. 7. Ζ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε απνζθνπεί: α) ζηελ εθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλά ηειηθή ρξήζε (ζέξκαλζε, ςχμε, αεξηζκφο, θσηηζκφο, ΕΝΥ) θαη ζπλνιηθά, 3 Η παπ.4 ανηικαηαζηάθηκε ωρ άνω με ηην παπ.5 άπθπος 10 Ν.3851/2010,ΦΕΚ Α 85/ Υποςπγική Απόθαζη Π.Ε.Κ.Α με απ. ππωη. 1533/ Πποζηέθηκε με ηην παπ. Α.4 ηηρ Εγκ. 1603/2010 ΥΠΕΚΑ [10]

11 β) ζηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ, γ) ζηελ έθδνζε ηνπ ΠΔΑ, δ) ζηε ζχληαμε ζπζηάζεσλ πξνο ηνλ ηδηνθηήηε/ρξήζηε γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ. 8. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο λέσλ ή ξηδηθά αλαθαηληδφκελσλ θηηξίσλ, εάλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο γηα έθδνζε ΠΔΑ δηαπηζησζεί φηη δελ ηθαλνπνηνχληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη επνκέλσο ην θηίξην δελ θαηαηάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β, ηφηε ν εθάζηνηε ηδηνθηήηεο/δηαρεηξηζηήο ηνπ θηηξίνπ ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ΠΔΑ, κέηξα βειηίσζεο ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ έληαμε ηνπ θηηξίνπ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΔΑ. Αθνινχζσο, δηελεξγείηαη εθ λένπ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θαη εθδίδεηαη λέν ΠΔΑ θαη ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο (θαηάηαμε ηνπιάρηζηνλ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β), εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί απζαηξέησλ θηηξίσλ 6. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη πάληνηε ζε ζρέζε µε ηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, πνπ έρεη εθπνλεζεί θαη ζεσξεζεί απφ ηελ Πνιενδνκηθή Τπεξεζία. πλεπψο, ε ζπκκφξθσζε θαη ηα κέηξα βειηίσζεο πνπ νθείιεη ν ηδηνθηήηεο λα εθαξκφζεη, εληφο πξνζεζκίαο ελφο έηνπο, πξέπεη λα θαζηζηνχλ ην θηίξην ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο απηνχ. 10. Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίσλ ζπκπιεξψλεηαη ηππνπνηεκέλν έληππν Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο Κηηξίνπ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ έθδνζε ηνπ ΠΔΑ. Σν έληππν δηεπθνιχλεη ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ζηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ θαη ζπκβάιεη ζηε ζχληνκε δηεμαγσγή ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Σν Έληππν Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο Κηηξίσλ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ πνπ αθνξνχλ ζηα: α) θηηξηαθφ θέιπθνο, β) ζχζηεκα ζέξκαλζεο, γ) ζχζηεκα ςχμεο, δ) ζχζηεκα αεξηζκνχ, ε) ζχζηεκα θσηηζκνχ θαη ζη) παξακέηξνπο εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ άλεζεο. Με ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ θαζνξίδνληαη ε νξηζηηθή κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Δληχπνπ Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο Κηηξίσλ, θαζψο θαη ηα επηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίσλ. Δπηζεώξεζε ιεβήηωλ 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δηελεξγείηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηνπο ιέβεηεο θηηξίσλ πνπ ζεξκαίλνληαη κε ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα, σο εμήο: Πίλαθαο η.1 πρλφηεηα επηζεσξήζεσλ ιεβήησλ Χθέιηκε Δίδνο πρλφηεηα Ολνκαζηηθή θαπζίκνπ επηζεσξήζεσλ Ηζρχο ιέβεηα KW Τγξφ ή ζηεξεφ θαχζηκν Κάζε 5 έηε > 100 KW Τγξφ ή ζηεξεφ θαχζηκν Κάζε 2 έηε 6 Εθαπμόζονηαι αναλόγων οι διαηάξειρ ηος άπθπος 382 ηος ΠΔ ΦΕΚ 580/Δ/1999 «Κώδικαρ Πολεοδομικήρ Νομοθεζίαρ» [11]

12 > 100 KW Αέξην θαχζηκν Κάζε 4 έηε > 20 KW θαη Μία ζπλνιηθή παιαηφηεξνη επηζεψξεζε ηεο ησλ 15 εηψλ Αλεμαξηήησο θαπζίκνπ εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ιέβεηα θαη δηαηππψλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε ξχζκηζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν. 3. Ζ Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο αθνξά ζηε ζπλνιηθή σθέιηκε εγθαηεζηεκέλε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ ηνπ θηηξίνπ. Δπηζεώξεζε εγθαηαζηάζεωλ θιηκαηηζκνύ 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δηελεξγείηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ, κε ζπλνιηθή σθέιηκε νλνκαζηηθή ζεξκηθή / ςπθηηθή ηζρχ αλψηεξε ησλ δψδεθα (12) kw, ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγνχληαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη δηαζηάζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππψλνληαη θαηάιιειεο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θιηκαηηζκνχ 7. Ζ αξρηθή επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ ζθφπηκν είλαη λα πξνεγείηαη ηεο αξρηθήο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ηνπ θηηξίνπ ή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. 2. Ζ Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ αθνξά ζηε ζπλνιηθή σθέιηκε εγθαηεζηεκέλε νλνκαζηηθή ςπθηηθή/ζεξκηθή ηζρχ ηνπ θηηξίνπ. Δλεξγεηαθνί επηζεωξεηέο Γεληθά 1. Ζ ηδηφηεηα ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη ηελ απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ρνξήγεζε αληίζηνηρεο άδεηαο γηα ηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ ή/θαη ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ή/θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ. 2. Ο ππνςήθηνο Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ πξνζφληα: (α) Να είλαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο, κέινο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (TEE) ή Πηπρηνχρνο Μεραληθφο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ή κεραληθφο πνπ έρεη απνθηήζεη αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηε ρψξα καο θαη` εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. (β) Να παξαθνινπζήζεη εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. (γ) Να ζπκκεηέρεη επηηπρψο ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. 7 Η παπ.1 ανηικαηαζηάθηκε ωρ άνω με ηην παπ.7 άπθπος 10 Ν.3851/2010,ΦΕΚ Α 85/ [12]

13 (δ) λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξαεηή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ή/θαη επηζηεκνληθή εκπεηξία ζε ζέκαηα κειέηεο ή/θαη επίβιεςεο ή/θαη θαηαζθεπήο θηηξίσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ή/θαη ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ θαη ειέγρσλ ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ. 3. Σα έηε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, επί ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ινγίδνληαη σο έηε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Πξνζωξηλνί ελεξγεηαθνί επηζεωξεηέο 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΠΓ.100/2010 θαη γηα πεξίνδν νρηψ (8) κελψλ (δειαδή απφ 6/10/2010 έσο 6/6/2011), πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη άκεζα ε δηαδηθαζία ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο δχλαηαη λα ρνξεγήζεη κε απφθαζε ηνπ Πξνζσξηλέο άδεηεο Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ Πξνζσξηλψλ Αδεηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ Έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΠΓ.100/2010 (δειαδή κέρξη 6/10/2011). [Όπσο γλσξίδεηαη, έρεη ήδε αλαξηεζεί ε πξφζθιεζε απφ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ε νπνία ιήγεηο ζηηο 31/11/2010, γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ πξνζσξηλψλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ.] 2. Οη Πξνζσξηλέο άδεηεο ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά ζε Γηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο, κέιε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (TEE) ή Πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο Σερλνινγηθήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ή/θαη επηζηεκνληθή εκπεηξία ζε ζέκαηα κειέηεο ή/θαη επίβιεςεο ή/θαη θαηαζθεπήο θηηξίσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ή/θαη ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ θαη ειέγρσλ ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ. 3. Οη θάηνρνη Πξνζσξηλψλ Αδεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ηνπο ρνξεγεζεί νξηζηηθή άδεηα Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο Πξνζσξηλήο άδεηαο ηνπο, Βεβαίσζε Δπαξθνχο Παξαθνινχζεζεο απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα εθπαίδεπζεο θαη Πηζηνπνηεηηθφ Δπηηπρνχο Δμέηαζεο, πξνθεηκέλνπ φια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά λα ειεγρζνχλ απφ ηελ Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Πξνζσξηλή άδεηα παχεη λα ηζρχεη θαη δηαγξάθεηαη ε πξνζσξηλή εγγξαθή απφ ην Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ. Άδεηεο Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξεηώλ Οη ελδηαθεξφκελνη, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο σο ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή (Α` ή Β` ηάμεο), ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ήηνη: (α) Κηηξίνπ, (β) Λεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη (γ) Δγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ, σο εμήο: 1.1. Άδεηα Β` ηάμεο: Υνξεγείηαη ζε Γηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο, κέιε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (TEE) θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ (θηηξίνπ, ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ, ε νπνία δίλεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ρξήζεσλ θαη ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνχ αλεμαξηήησο ζεξκηθήο θαη ςπθηηθήο ηζρχνο. [13]

14 1.2. Άδεηα Α` ηάμεο: Υνξεγείηαη ζε Πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ (θηηξίνπ, ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ, ε νπνία δίλεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ θαηνηθίαο θαη ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ θαηνηθίαο, ζπλνιηθήο ζεξκηθήο ή/θαη ςπθηηθήο ηζρχνο έσο 100 θηινβάη. Μεηά απφ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηεο άδεηαο ζε Β` ηάμεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ. 2. Οη άδεηεο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ έρνπλ ηζρχ δέθα (10) εηψλ, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ θαη θαηφπηλ απνδεδεηγκέλεο εκπεηξίαο δηελέξγεηαο ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, είλαη δπλαηή ε αλαλέσζε ηνπο θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ησλ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ, κεηά απφ γλψκε ηεο Γ.ΔΠ. Δ.Δ. 3. Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο απφ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή ζε θηίξην ή ηκήκαηα απηνχ εθφζνλ: α) ζηε κειέηε ή θαηαζθεπή ή επίβιεςε, ή δηαρείξηζε ή ιεηηνπξγία ή ζπληήξεζε ζπκκεηείρε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ν ίδηνο ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο, ή εηαίξνο ή ππάιιεινο, β) έρεη δηθαίσκα θπξηφηεηαο, λνκήο ή θαηνρήο, ν ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ έσο β` βαζκνχ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ν ίδηνο είλαη κέινο, ή εηαίξνο ή ππάιιεινο, γ) είλαη κέινο ηεο Γ.ΔΠ.Δ.Δ. θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπ. Αξρείν Δπηζεώξεζεο Κηηξίωλ Σν Αξρείν Δπηζεσξήζεσο Κηηξίσλ θαηαξηίδεηαη ππφ ηε κνξθή ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο Δλεξγεηαθνχο Δπηζεσξεηέο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ: (α) ηα Πηζηνπνηεηηθά Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ θαη ηα αληίζηνηρα έληππα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θηηξίσλ, (β) ηηο εθζέζεηο επηζεψξεζεο ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θηηξίσλ θαη (γ) ηηο εθζέζεηο επηζεψξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ. Ζ ηήξεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ Μεηξψνπ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ θαη ηνπ Αξρείνπ Δπηζεσξήζεσλ Κηηξίσλ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Τ.ΔΠ. ΔΝ. Δθπαίδεπζε Δλεξγεηαθώλ Δπηζεωξεηώλ 1. Οη Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί, κέιε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (TEE) ή νη Πηπρηνχρνη Μεραληθνί Σερλνινγηθήο, πνπ ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ άδεηα Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, ειέγρσλ ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαη λα ην νινθιεξψζνπλ επηηπρψο, θαηφπηλ εμεηάζεσλ. 2. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη θαη πξαθηηθή εμάζθεζε, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ: [14]

15 (α) 60 ψξεο γηα ηνπο Δπηζεσξεηέο Κηηξίσλ, (β) 30 ψξεο γηα ηνπο Δπηζεσξεηέο ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, (γ) 30 ψξεο γηα ηνπο Δπηζεσξεηέο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ. 3. Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε γηα ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην 30% ηνπ ρξφλνπ ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 4. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα δηεμάγεηαη απφ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ή Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πηζηνπνηεκέλα απφ ην Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Δ.ΚΔ.ΠΗ..). Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε θάζε εθπαηδεπφκελν πνπ ην παξαθνινχζεζε επαξθψο, ρνξεγείηαη ζρεηηθή Βεβαίσζε Δπαξθνχο Παξαθνινχζεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα. 5. Ζ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (TEE), ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο ην ρξφλν, κε ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, γξαπηψο ή ειεθηξνληθψο, επί αγλψζησλ ζεκάησλ επί ηεο χιεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κε αλσλπκία ησλ εμεηαδνκέλσλ έσο ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ακνηβέο ελεξγεηαθώλ επηζεωξεηώλ Σν ζχζηεκα ειαρίζησλ λφκηκσλ ακνηβψλ ησλ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ Κηηξίσλ γηα ηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ζε θηίξηα, έρεη σο εμήο: α) Γηα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ φισλ ησλ ρξήζεσλ εθηφο ηεο θαηνηθίαο: - έσο 1000 η.κ., ε ακνηβή θαζνξίδεηαη ζε 2,5 επξψ αλά η.κ. επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 300 επξψ. - άλσ ησλ 1000 η.κ., ε ακνηβή θαζνξίδεηαη ζε 2,5 επξψ αλά η.κ. επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, γηα ηα πξψηα 1000 η.κ. θαη γηα ηα ππνιεηπφκελα ηεηξαγσληθά κέηξα ε ακνηβή θαζνξίδεηαη ζε 1,5 επξψ αλά η.κ. β) Γηα θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ (νξηδφληηεο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίεο) κε ρξήζε θαηνηθίαο: - γηα θηίξηα πνιιψλ ηδηνθηεζηψλ, φηαλ ε επηζεψξεζε αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ ε ακνηβή θαζνξίδεηαη ζε 1,0 επξψ αλά η.κ. επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 200 επξψ. - γηα θηίξηα πνιιψλ ηδηνθηεζηψλ, φηαλ ε επηζεψξεζε αθνξά ζε ηκήκα θηηξίνπ (μερσξηζηή ηδηνθηεζία) ε ακνηβή θαζνξίδεηαη ζε 2,0 επξψ αλά η.κ. επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 150 επξψ. - γηα κνλνθαηνηθία ε ακνηβή θαζνξίδεηαη ζε 1,5 επξψ αλά η.κ. επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 200 επξψ. 2. Καζνξίδεηαη ζχζηεκα ειάρηζησλ λφκηκσλ ακνηβψλ ησλ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη ησλ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ, γηα ηε δηελέξγεηα αληίζηνηρσλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, σο εμήο: α) Κφζηνο επηζεσξήζεσλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο [15]

16 πλνιηθή ζεξκηθή ηζρύο (kw) Κόζηνο επηζεώξεζεο (επξώ) > Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ηζρχνο >20 kw θαη παιαηφηεξεο ησλ 15 εηψλ 20% πξνζαχμεζε αλά θαηεγνξία β) Κφζηνο επηζεσξήζεσλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ πλνιηθή Ψπθηηθή Ιζρύο (kw) Κόζηνο επηζεώξεζεο (επξώ) > ηα παξαπάλσ πνζά ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. Ειζήγηζη ζηην Ημερίδα ποσ διοργάνωζε ηο Τετνικό Επιμεληηήριο Ελλάδας Τμήμα Αναη. Κρήηης και η ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ζηις 20/11/2010 με θέμα ηον ΚΕΝΑΚ και ηα Φ/Β. [16]

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008)

N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) N. 3661/08/2008 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008) Μέηπα για ηη μείωζη ηηρ ενεπγειακήρ καηανάλωζηρ ηων κηιπίων και άλλερ διαηάξειρ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Τελεςηαίερ εξελίξειρ ζηον ηομέα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ Αναθεώπηζη Κανονιζμού Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ Κηηπίυν (ΚΔΝΑΚ)

Τελεςηαίερ εξελίξειρ ζηον ηομέα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ Αναθεώπηζη Κανονιζμού Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ Κηηπίυν (ΚΔΝΑΚ) Τελεςηαίερ εξελίξειρ ζηον ηομέα Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ Αναθεώπηζη Κανονιζμού Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ Κηηπίυν (ΚΔΝΑΚ) Απόζηολορ Δςθςμιάδηρ Γιπλ. Μησ/γορ-Ζλ/γορ Μησ., Γπ. Μησανικόρ, apostolos.efthymiadis@technometrics.co.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σρέδην Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηνλ «Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ»

Σρέδην Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηνλ «Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ» Σρέδην Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηνλ «Καλνληζκό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ» Άξζξν 1- Σθνπόο 1. Ζ απφθαζε απηή δηακνξθψλεη πιαίζην αξρψλ θαη θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα επηηπγράλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΣΟΝ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ

Η ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΣΟΝ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Η ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΣΟΝ ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ Απσιηέκηυν Μησ/κορ MSc Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο... 3 Η ανάγκθ νζασ ενεργειακισ πολιτικισ ςτα πλαίςια τθσ κλιματικισ αλλαγισ... 3

Κεφάλαιο 1 ο... 3 Η ανάγκθ νζασ ενεργειακισ πολιτικισ ςτα πλαίςια τθσ κλιματικισ αλλαγισ... 3 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1 ο... 3 Η ανάγκθ νζασ ενεργειακισ πολιτικισ ςτα πλαίςια τθσ κλιματικισ αλλαγισ... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 Ενεργειακι Εξάρτθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 27 κρατών... 4 μελών...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάιπζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ λνκνζεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 72/10 (ΦΔΚ 132 Α/ ) : πγθξφηεζε, δηνηθεηηθή - νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηειέρσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο (Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.).

Π.Γ. 72/10 (ΦΔΚ 132 Α/ ) : πγθξφηεζε, δηνηθεηηθή - νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηειέρσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο (Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.). Π.Γ. 72/10 (ΦΔΚ 132 Α/5-8-2010) : πγθξφηεζε, δηνηθεηηθή - νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηειέρσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο (Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη θαη Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα έξγα Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο

Μέζνδνη θαη Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα έξγα Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο Μέζνδνη θαη Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα έξγα Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο ζηνπο OTA. Δξ. Πέηξνο Αιιειόκεο Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο θαη Μεραληθόο Υπνινγηζηώλ, PhD 1 6 Απξίιε 2017 Γιατί Eνεργειακή απόδοση? a sleeping

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ

Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Απνθάζεσλ γηα ηε Βειηίσζε ηεο Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Τθηζηάκελσλ Κηηξίσλ Βαλδνπιάθεο Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Ησάλλεο Κ. θξέηεο Γεψξγηνο Β.

Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Ησάλλεο Κ. θξέηεο Γεψξγηνο Β. ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

«ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πξνθήξπμε Πξνγξάκκαηνο: Θέκα: «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Γεληθά: Σν Πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ Δζληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΠΣΔΡΤΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Α.Π.Θ. ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΔΝΑΚ

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΠΣΔΡΤΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Α.Π.Θ. ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΔΝΑΚ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ.Π, ΚSc ηόρνο Παξνπζίαζεο δεδνκέλα «ΣΔΔ ΘΔΛΑΘ -ΚΔΙΔΣΖ» απνηειέζκαηα Γνκή

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτιριακό Σσγκρότημα Δημοτικού Στολείοσ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτιριακό Σσγκρότημα Δημοτικού Στολείοσ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Κτιριακό Σσγκρότημα Δημοτικού Στολείοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΤΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΤΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα