ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2)Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 266/Α/ ) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 3 )Τις διατάξεις του Ν.2955/ 2001 (ΦΕΚ/ 256 /Α / ) προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕΣΥ και άλλες διατάξεις. 4)Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007(ΦΕΚ 64Α / ) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο. 5) Το νόμο 3377/2005 (άρθρο 35) επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης. 6) Την 187/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση μελέτης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο μέχρι τις 17/10/2014 ΑΡΘΡΟ 1ο Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση του φακέλου της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα γίνει την Παρασκευή 7/11/2014 και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Προμηθειών του Νοσοκομείου, από την επιτροπή που θα ορισθεί με Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Στην αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει προσφορά. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. Υποβολή προσφορών μέχρι Πέμπτη 06/11/2014 Οι προσφορές να αποστέλλονται στην διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο Δράμας Τέρμα Ιπποκράτους 661ΟΟ, ΔΡΑΜΑ, Γραφείο Προμηθειών Λαγοπούλου Αικατερίνη τηλ , FAX :

2 ΑΡΘΡΟ 2ο Η πηγή χρηματοδότησης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με χρηματικό ένταλμα,με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας του τιμολογίου. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω νόμιμες κρατήσεις. α) Υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. 1,5%, Επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επί του τέλους χαρτοσήμου. β) 2% υπέρ Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης γ) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,10% δ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%. ΑΡΘΡΟ 3ο Το κριτήριο βάσει του οποίου θα γίνει η τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή αφού ελεγχθεί : Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ότι η προσφερόμενη τιμή είναι όντως χαμηλή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο είδος. Επίσης θα ληφθεί υπόψη το πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ», το οποίο θα συνυποβάλλεται και θα περιλαμβάνει με πληρότητα και αναλυτικά, για το σύνολο των όρων Διακήρυξης, (γενικών, ειδικών, τεχνικών κ.λ.π.) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής είναι το EURO ( ).Η τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται ανά μονάδα μέτρησης. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η γλώσσα που θα είναι γραμμένη η προσφορά (τεχνική- οικονομική-τεχνικά στοιχεία) θα είναι η ελληνική. ΑΡΘΡΟ 4 ο Για τα προσφερόμενα είδη θα δίνεται μία και μόνο προσφορά και όχι εναλλακτική. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης εργασίας. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιοδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται με έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 2

3 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης καθώς και τους όρους της σύμβασης σε περίπτωση που θα του ανατεθεί η προμήθεια ειδών του διαγωνισμού. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη. Η συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων ειδών με τις προδιαγραφές της διακήρυξης πρέπει να αποδεικνύεται από την τεχνική προσφορά με την οποία θα συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν την σήμανση CE. Προσφορές που δεν θα πληρούν τα ανωτέρω θα απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 5ο Προσφορά ενώσεων προμηθευτών 1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 6ο Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 2) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 3) Ο αριθμός της διακήρυξης 4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 5) Τα στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα στον φάκελο σφραγισμένο ο οποίος θα φέρει τις προαναφερόμενες ενδείξεις του παρόντος άρθρου. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 1) Τα τεχνικά στοιχεία και αναλυτική κατάσταση της προσφερόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με την διακήρυξη. 2) την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η οικονομική και τεχνική προσφορά θα υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα. 3

4 ΑΡΘΡΟ 7ο Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. ΑΡΘΡΟ 8o ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α) ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.» Με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή προβλέπονται οι εργασίες για την ενεργειακή επιθεώρηση του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ανάλογα με τη χρήση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ). 1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ως προσθήκη στα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη) Η ανάθεση της υπηρεσίες διέπεται από τις διατάξεις: i. Περί «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/ ). ii. Την με αριθμό πρωτ. 1603/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)». iii. Του Π.Δ. 100/ (ΦΕΚ 177/Α/ ) με θέμα: «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού. iv. Τον Ν.4122/2013 (ΦΕΚ42/Α / «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 2. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ως προσθήκη στα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά καθώς και νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος (με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης απασχόλησης) έχει τα παρακάτω: 1. Ατομική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή κτηρίων Β τάξης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.100 (ΦΕΚ 177/ ) ή προσωρινοί ενεργειακοί Επιθεωρητές Β τάξης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ.100 οι οποίοι είναι ταμειακά ενήμεροι και εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠ.Ε.Κ.Α. και 2. Εν ισχύ ατομικό μελετητικό πτυχίο οιοσδήποτε κατηγορίας και τάξης του μητρώου μελετητών της Δ/νσης μητρώων και τεχνικών επαγγελμάτων (Δ15) του ΥΠΟΜΕΔΙ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 1 παρ.2 εδαφ. β του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ Α 42/2005). 4

5 3. Λόγο της χρήσης του κτιρίου απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού ειδική τεχνική εμπειρία στην έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών αποδεικνυόμενη με πίνακα των Π.Ε.Α. που έχουν συντάξει, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ακρίβειας των στοιχείων του καθώς και συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργοδοτών των συμβάσεων ή αντίγραφα τιμολογίων συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από μια (1) τουλάχιστον επιθεώρηση σε κτίριο τριτογενή τομέα επιφάνειας τουλάχιστον τ.μ. για το οποίο έχει εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης (Π.Ε.Α.). Ο συμμετέχων θα πρέπει επι ποινή αποκλεισμού να έχει τα παραπάνω προσόντα είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος νομικού προσώπου. Ο Ανάδοχος θα οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν. 3049/2002 και ιδίως τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το νοσοκομείο Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο επαγγελματικό εξοπλισμό και το κατάλληλο γενικό και επιστημονικό λογισμικό για την εκπόνηση τέτοιου είδους μελετών. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι η ανάθεση εργασιών ενεργειακής επιθεώρησης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με σκοπό την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕ.Α) στις περιπτώσεις κτιρίων συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Ν.4122/2013 και αναρτάται σε περίοπτη για το κοινό θέση (παρ.1 Άρθρου 13). Για τα υφιστάμενα κτίρια του δημοσίου τομέα, η έκδοση και η ανάρτηση του ΠΕΑ υλοποιείται από την 9η Ιουνίου Επίσης σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρθρο 13 του παραπάνω Νόμου, η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη φορέων του Δημοσίου σε χρηματοδοτικά προγράμματα κινήτρων για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους. 4.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα αναλάβει την εργασία αυτή, θα πρέπει να διεκπεραιώσει ενεργειακές αποτυπώσεις επιθεωρήσεις του συνόλου του κτιριακού συγκροτήματος του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις της σχετικής νομοθεσίας και θα μεριμνήσει για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), ανάλογα με τη χρήση των κτιρίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), όπως αυτή εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 407/Β/ ) και τις σχετικές ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.). 5

6 Τα παραδοτέα των εργασιών του Ενεργειακού Επιθεωρητή αφορούν στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για συγκεκριμένες κτηριακές υποδομές οι οποίες περιγράφονται με τις συνολικές τους επιφάνειες στον παρακάτω πίνακα: ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (m 2 ) Γ.Ν.Δράμας (όλα τα κτίρια) ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Αναλυτικά, οι εργασίες Ενεργειακής Επιθεώρησης, για την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης του παραπάνω κτιριακού συγκροτήματος, περιλαμβάνουν τα παρακάτω στάδια: Την παραλαβή και συλλογή από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου όλων των διαθέσιμων σχεδίων και στοιχείων για το κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των παραπάνω κτιριακών συγκροτημάτων. Συγκεκριμένα: - Στελέχη οικοδομικών αδειών και άλλα στοιχεία Νομιμότητας (εξαιρέσεις από κατεδάφιση κ.λ.π.) - Κατόψεις των επιπέδων των χώρων όλων των κτιριακών συγκροτημάτων που θα επιθεωρηθούν. Τοπογραφικό Διάγραμμα με απεικόνιση των κτισμάτων των κτιριακών συγκροτημάτων (στην περίπτωση μη ύπαρξης Τοπογραφικού Διαγράμματος, Διάγραμμα Κάλυψης). - Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια μετά την ισχύ του Κανονισμού Θερμομόνωσης (1980), εάν υπάρχουν). - Ένας λογαριασμός ΔΕΗ για κάθε κτίσμα. - Αριθμοί κτηματολογίου ιδιοκτησιών (εάν υπάρχουν). - Φύλλο συντήρησης για κάθε λέβητα Ισχύς, τύπος λέβητα και είδος καυσίμου. - Στοιχεία κτιριακών εγκαταστάσεων Είδος Χρήσης αυτών - Τίτλοι ιδιοκτησίας. - Τυχόν τακτοποιήσεις χώρων (Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, N.4178/2013),ανακαινίσεις και πρόσφατες επεμβάσεις σε κτιριακό κέλυφος και Η/Μ συστήματα. - Την επιτόπου αυτοψία σε όλα τα κτιριακά συγκροτήματα, την επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων και την διόρθωσή τους όπου αυτό απαιτείται, τη λήψη όλων των άλλων απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων τόσο του κτιριακού κελύφους όσο και των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων (συστήματα ψύξης, θέρμανσης, μηχανικού αερισμού, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης, με καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των μονάδων παραγωγής, των δικτύων διανομής, των τερματικών τους μονάδων και των βοηθητικών συστημάτων αυτών) που είναι απαραίτητα προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων. - Την εκτέλεση όλων των απαραίτητων υπολογισμών. 6

7 - Την καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων, καθώς και των αποτελεσμάτων των υπολογισμών στο σχετικό Λογισμικό του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (v ). Λήψη των απαραίτητων αποτελεσμάτων των υπολογισμών των εξεταζόμενων κτιρίων και κατάταξη τους σε μια ενεργειακή κατηγορία. - Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα υποβάλλει στην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. τα αρχεία δεδομένων, με σκοπό την ηλεκτρονική παραλαβή των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. - Την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία σε τρία (3) υπογεγραμμένα αντίγραφα. - Την υποβολή Τεχνικής έκθεσης με αναφορά στις χρήσεις των κτισμάτων για τα οποία θα εκδοθούν τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, στα στοιχεία του κελύφους και των Η/Μ συστημάτων αυτών (περιγραφή θερμικών ζωνών, μη θερμαινόμενων χώρων, συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, μηχανικού αερισμού, φωτισμού, Ζεστού νερού χρήσης ανά κτίριο) και στις επιφάνειές τους. Η Τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνει τις ενεργειακές καταναλώσεις των υφιστάμενων κτισμάτων των κτιριακών συγκροτημάτων για τα οποία εκδίδονται ΠΕΑ, καθώς και 2 τουλάχιστον σενάρια βελτίωσης-ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους και των Η/Μ Συστημάτων των κτιρίων, με ενδεικτικό προϋπολογισμό των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Λόγο της χρήσης του κτιρίου απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού ειδική τεχνική εμπειρία στην έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών αποδεικνυόμενη με πίνακα των Π.Ε.Α. που έχουν συντάξει, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ακρίβειας των στοιχείων του καθώς και συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργοδοτών των συμβάσεων ή αντίγραφα τιμολογίων συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από δύο (2) τουλάχιστον κτίρια τριτογενή τομέα επιφάνειας τουλάχιστον τ.μ. έκαστο για τα οποία έχουν εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης (Π.Ε.Α.). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ένδειξη «Εφημερίδα της υπηρεσίας προμήθειες συμβάσεις» ή στο τηλέφωνο ,(αρμ. υπάλληλος Λαγοπούλου Αικατερίνη) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7

8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η υπ αριθμ / /2014 ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. Δράμα σήμερα την του μήνα.. του έτους 201, ημέρα της εβδομάδας.., οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, κος.., εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Νοσοκομείο και αφετέρου ο/η (θέση στην εταιρεία)... της εταιρείας με την επωνυμία:., που εδρεύει..,.., κος/κα εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του/της την ιδιότητα την παραπάνω εταιρεία έχοντας υπόψη: α) Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, κατά την.. συνεδρίασή του (Θέμα.), με την οποία ενέκρινε μεταξύ άλλων: α)την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ... έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιριακού συγκροτήματος του Νοσοκομείου.αι β) Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιριακού συγκροτήματος του.προϋπολογισμού δαπάνης. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΚΑΕ..). β) την από προσφορά του δεύτερου. γ) το από. Πρακτικό Διενέργειας της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού. δ) Το από.. Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού ε)την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την. συνεδρίασή του (Θέμα.. ο ) με ΑΔΑ κατά την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η επικύρωση του παραπάνω Πρακτικού σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. στ) την υπ αριθμ.. απόφαση του Νοσοκομείου, με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου Γ.Ν. Δράμας, φορέα Κ.Α.Ε.. για το οικονομικό έτος ζ) το υπ αριθμ. πρωτ... έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο κοινοποιήθηκε στο δεύτερο συμβαλλόμενο η κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : 8

9 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι η ανάθεση εργασιών ενεργειακής επιθεώρησης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με σκοπό την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) αυτού. Η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕ.Α) στις περιπτώσεις κτιρίων συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Ν.4122/2013 και αναρτάται σε περίοπτη για το κοινό θέση (παρ.1 Άρθρου 13). Για τα υφιστάμενα κτίρια του δημοσίου τομέα, η έκδοση και η ανάρτηση του ΠΕΑ υλοποιείται από την 9η Ιουνίου Επίσης σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρθρο 13 του παραπάνω Νόμου, η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη φορέων του Δημοσίου σε χρηματοδοτικά προγράμματα κινήτρων για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους. 2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα αναλάβει την εργασία αυτή, θα πρέπει να διεκπεραιώσει ενεργειακές αποτυπώσεις επιθεωρήσεις του συνόλου του κτιριακού συγκροτήματος του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις της σχετικής νομοθεσίας και θα μεριμνήσει για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), ανάλογα με τη χρήση των κτιρίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), όπως αυτή εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 407/Β/ ) και τις σχετικές ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.). Τα παραδοτέα των εργασιών του Ενεργειακού Επιθεωρητή αφορούν στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για συγκεκριμένες κτηριακές υποδομές οι οποίες περιγράφονται με τις συνολικές τους επιφάνειες στον παρακάτω πίνακα: ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (m 2 ) Γ.Ν.Δράμας (όλα τα κτίρια) ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,72 Αναλυτικά, οι εργασίες Ενεργειακής Επιθεώρησης, για την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των παραπάνω κτιριακών συγκροτημάτων, περιλαμβάνουν τα παρακάτω στάδια: -Την παραλαβή και συλλογή από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου όλων των διαθέσιμων σχεδίων και στοιχείων για το κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των παραπάνω κτιριακών συγκροτημάτων. Συγκεκριμένα: - Στελέχη οικοδομικών αδειών (εάν υπάρχουν) και άλλα στοιχεία Νομιμότητας (εξαιρέσεις από κατεδάφιση κ.λ.π.) - Κατόψεις των επιπέδων των χώρων όλων των κτιριακών συγκροτημάτων που θα επιθεωρηθούν. - Τοπογραφικό Διάγραμμα με απεικόνιση των κτισμάτων των κτιριακών συγκροτημάτων (στην περίπτωση μη ύπαρξης Τοπογραφικού Διαγράμματος, Διάγραμμα Κάλυψης). - Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια μετά την ισχύ του Κανονισμού Θερμομόνωσης (1980), εάν υπάρχουν). - Ένας λογαριασμός ΔΕΗ για κάθε κτίσμα. - Αριθμοί κτηματολογίου ιδιοκτησιών (εάν υπάρχουν). 9

10 - Φύλλο συντήρησης για κάθε λέβητα (εάν υπάρχει) Ισχύς, τύπος λέβητα και είδος καυσίμου. - Στοιχεία κτιριακών εγκαταστάσεων Είδος Χρήσης αυτών - Τίτλοι ιδιοκτησίας. - Τυχόν τακτοποιήσεις χώρων (Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, N.4178/2013),ανακαινίσεις και πρόσφατες επεμβάσεις σε κτιριακό κέλυφος και Η/Μ συστήματα. - Την επιτόπου αυτοψία σε όλα τα κτιριακά συγκροτήματα, την επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων και την διόρθωσή τους όπου αυτό απαιτείται, τη λήψη όλων των άλλων απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων τόσο του κτιριακού κελύφους όσο και των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων (συστήματα ψύξης, θέρμανσης, μηχανικού αερισμού, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης, με καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστκών των μονάδων παραγωγής, των δικτύων διανομής, των τερματικών τους μονάδων και των βοηθητικών συστημάτων αυτών) που είναι απαραίτητα προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων. - Την εκτέλεση όλων των απαραίτητων υπολογισμών. - Την καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων, καθώς και των αποτελεσμάτων των υπολογισμών στο σχετικό Λογισμικό του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (v ). Λήψη των απαραίτητων αποτελεσμάτων των υπολογισμών των εξεταζόμενων κτιρίων και κατάταξη τους σε μια ενεργειακή κατηγορία. - Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα υποβάλλει στην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. τα αρχεία δεδομένων, με σκοπό την ηλεκτρονική παραλαβή των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. -Την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης των αναφερόμενων κτιριακών συγκροτημάτων (ανά κτίριο και ανά χρήση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΚΕΝ.Α.Κ. και των ΤΟΤΕΕ) τα οποία θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία σε τρία (3) υπογεγραμμένα αντίγραφα. -Την υποβολή Τεχνικής έκθεσης με αναφορά στις χρήσεις των κτισμάτων για τα οποία θα εκδοθούν τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, στα στοιχεία του κελύφους και των Η/Μ συστημάτων αυτών (περιγραφή θερμικών ζωνών, μη θερμαινόμενων χώρων, συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, μηχανικού αερισμού, φωτισμού, Ζεστού νερού χρήσης ανά κτίριο) και στις επιφάνειές τους. Η Τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνει τις ενεργειακές καταναλώσεις των υφιστάμενων κτισμάτων των κτιριακών συγκροτημάτων για τα οποία εκδίδονται ΠΕΑ, καθώς και 2 τουλάχιστον σενάρια βελτίωσης-ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους και των Η/Μ Συστημάτων των κτιρίων, με ενδεικτικό προϋπολογισμό των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα ισχύος ορίζεται από ********* μέχρι ********* 4. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή των εργασιών από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Παραλαβής) που θα ορίσει το Νοσοκομείο και μετά από έλεγχο που θα διενεργεί, της εφαρμογής των όρων της παρούσης, σύμφωνα με τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Πρακτικό παραλαβής των εργασιών, από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλή εισφορών (ασφαλιστική ενημερότητα). 3. Τον ανάδοχο(-ους) που θα αναδειχτούν βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις: α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50%. β) Επί του ποσού της πρώτης κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). γ) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β / ) : 2,00 % (δύο της εκατό). δ) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 10

11 ε) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013, ΦΕΚ 90/ ) (Ν. 4013/2011, ΦΕΚ 204/Α / ) στ) Επί του ποσού την ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια του είδους, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η προθεσμία πληρωμής του προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά για το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 4152/2013 (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) «Υποπαράγραφος Ζ.5: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». Ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμ. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ύψους δαπάνης EURO με την οποία εγγυάται την καλή εκτέλεση και τήρηση των όρων της παρούσης σύμβασης. Ως προς τα λοιπά θέματα, ισχύουν οι όροι της σχετικής διακήρυξης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης και τα όσα ορίζονται από τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2955/2001, Ν. 3329/2005, Ν. 3527/2007, Ν. 3580/2007, Ν. 3867/2010, Ν. 3868/2010, Ν. 3886/2010, Ν. 3918/2011 και των Π.Δ. 118/2007 και Π.Δ. 60/2007, και τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών. Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν σε πέντε αντίγραφα (3), από τα οποία ένα (1) πήρε ο προμηθευτής και δύο (2) κράτησε το Νοσοκομείο, και υπογράφτηκε. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 11

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός.Τ.Κ. ] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά με αντικείμενο «Την..», συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι.. και μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 12

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα