ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας /0180(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας προς την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώµατα επί µουσικών έργων για επιγραµµικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0372 C7-0183/ /0180(COD)) Συντάκτρια γνωµοδότησης: Helga Trüpel PA\ doc PE v01-00 Eνωµένη στην πολυµορφία

2 PA_Legam PE v /48 PA\ doc

3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης (ΟΣ ), αν και µη κερδοσκοπικοί ως προς τη σύλληψή τους, αποτελούν οικονοµικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Εντούτοις, διαφέρουν από άλλους παρόχους υπηρεσιών ως προς το ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την προστασία και την προαγωγή της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας, προστατεύοντας τους λιγότερο δηµοφιλείς ή διάσηµους καλλιτέχνες, εξασφαλίζοντας ισότιµη πρόσβαση των διαφόρων ρεπερτορίων στην αγορά και προωθώντας ρεπερτόρια που απευθύνονται σε περιορισµένο αγοραστικό κοινό και ρεπερτόρια τοπικής εµβέλειας. Επίσης αποστολή τους είναι η προστασία και η προάσπιση των συµφερόντων όλων των µελών τους, ανεξάρτητα από το ταλέντο ή την επιτυχία του καθενός. Σε ορισµένα κράτη µέλη οι ΟΣ υποχρεούνται από τον νόµο να στηρίζουν την καλλιτεχνική δηµιουργία παρέχοντας οικονοµική ενίσχυση σε ειδικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Εποµένως, εάν θεωρήσουµε ότι οι καλλιτέχνες ανήκουν στα πιο πολύτιµα περιουσιακά στοιχεία της κοινωνίας της ΕΕ, οι ΟΣ, διευκολύνοντας την αδειοδότηση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων και µειώνοντας το κόστος των συναλλαγών, είναι το καλύτερο µέσο ώστε οι καλλιτέχνες να αµείβονται µέσω των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας τους. Μολονότι η σηµασία της συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων ως αρχή είναι προφανής, τα τελευταία χρόνια τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι χρήστες εκφράζουν ολοένα και µεγαλύτερες ανησυχίες και εντονότερη κριτική όσον αφορά τη λειτουργία των ΟΣ, ζητώντας καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότητα, µεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά µε τις χρεώσεις, καλύτερη διανοµή των εσόδων και καλύτερες λογιστικές πρακτικές, καθώς και καλύτερη διακυβέρνηση. Παράλληλα, το επιγραµµικό περιβάλλον έχει δηµιουργήσει νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και για τους στόχους της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Οι αλλαγές στο καθεστώς αδειοδότησης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητες, δεδοµένου ότι οι επιγραµµικές υπηρεσίες δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Η εµφάνιση αυτού του είδους των υπηρεσιών αποτελεί πρόκληση για τους ΟΣ, οι οποίοι κατά πάγιο τρόπο ήταν αρµόδιοι για τη χορήγηση αδειών επί εδαφικής βάσης για το εκάστοτε οικείο/εγχώριο ρεπερτόριο. Η συντάκτρια της παρούσας γνωµοδότησης πιστεύει ότι η συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων, όταν λειτουργεί ορθά, είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος αδειοδότησης δικαιωµάτων ώστε να ωφελούνται οι δικαιούχοι. Προκειµένου να διατηρηθεί αυτός ο ρόλος, είναι επιτακτική η ανάγκη µεταρρύθµισης της διαχείρισης συλλογικών δικαιωµάτων. Η συντάκτρια της παρούσας γνωµοδότησης χαιρετίζει, εποµένως, την πρόταση της Επιτροπής, η οποία δίνει εγκαίρως στον νοµοθέτη την ευκαιρία να ασχοληθεί µε αυτά τα ζητήµατα. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ένα ευέλικτο πλαίσιο που ρυθµίζει τη συλλογική διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων µέσω διατάξεων για µεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη διακυβέρνηση και επιβολή, καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών για επιγραµµική χρήση. PA\ doc 3/48 PE v01-00

4 Η συντάκτρια της γνωµοδότησης πιστεύει ότι είναι ουσιώδους σηµασίας να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο και διαφανές σύστηµα ανταγωνισµού, ώστε να αποφευχθεί η συρρίκνωση των εσόδων των δικαιούχων και να διαµορφωθούν όροι ισότιµου ανταγωνισµού. Εποµένως, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν ορισµένες από τις προτεινόµενες διατάξεις, καθώς και να προταθούν ορισµένες επιπλέον, ώστε να ενισχυθούν συγκεκριµένα σηµεία. Συγκεκριµένα, οι εµπορικοί φορείς εκµετάλλευσης, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται µέσω συµβατικών συµφωνιών να διαχειρίζονται δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώµατα για λογαριασµό των δικαιούχων, µολονότι δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να υπόκεινται σε ορισµένες απαιτήσεις διαφάνειας. Μεγαλύτερη διαφάνεια συνεπάγεται επίσης τη διάθεση στο κοινό όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να διαπραγµατεύονται από καλύτερη θέση τα δικαιώµατά τους και να µπορούν να συµµετέχουν καλύτερα στη διακυβέρνηση των ΟΣ στους οποίους είναι µέλη. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα, ανεξάρτητα από τη χώρα κατοικίας τους ή τη χώρα καταγωγής τους, τον ΟΣ εντός της ΕΕ που επιθυµούν να τους εκπροσωπεί. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι αυτό το δικαίωµα δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα ρεπερτόρια που απευθύνονται σε περιορισµένο αγοραστικό κοινό και τα ρεπερτόρια τοπικής εµβέλειας, δεδοµένου του κινδύνου τα δικαιώµατα να συγκεντρώνονται στους µεγαλύτερους ΟΣ. Πρέπει να διασφαλίζεται η παρακολούθηση ώστε να επιβάλλονται ορθά οι διατάξεις σε όλα τα κράτη µέλη. Η συντάκτρια της παρούσας γνωµοδότησης θα ήθελε επίσης να τονίσει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν τα έργα τους βάσει άδειας ανοικτού περιεχοµένου της επιλογής τους, όπως π.χ. µέσω του Creative Commons, χωρίς απαραίτητα αυτό να σηµαίνει ότι επιλέγουν να αποχωρήσουν από το σύστηµα συλλογικής διαχείρισης. Επιπλέον, η συντάκτρια της παρούσας γνωµοδότησης θα ήθελε να παρέχεται ακόµη µεγαλύτερη ευελιξία στους δικαιούχους κατά τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους. Οι ΟΣ θα πρέπει να παρέχουν ακριβή ενηµέρωση ως προς τα ρεπερτόρια, ιδίως δε για έργα που εµπίπτουν στην κατηγορία έργων που θεωρούνται ελεύθερης χρήσης. Οι ΟΣ θα πρέπει να µεριµνούν για την ακριβή και τακτική επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά µε τα έργα για τα οποία επίκειται η λήξη της περιόδου προστασίας τους, ώστε να απαλλάσσονται τα εν λόγω έργα από την αδειοδότηση και να αποτρέπεται η υποβολή συναφών αξιώσεων προς επιβολή από τους ΟΣ. Είναι επίσης σηµαντικό να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κατακερµατισµός του ρεπερτορίου, ειδικότερα στο πλαίσιο της ψηφιακής αγοράς. Προς τον σκοπό αυτό, οι ΟΣ θα πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους, δεδοµένου ότι ο ρόλος τους στον τοµέα της αδειοδότησης στον κόσµο της επιγραµµικής µουσικής είναι καίριος για την ανάπτυξη µιας πραγµατικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην ΕΕ. Η παροχή ενός νέου κανονιστικού περιβάλλοντος ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία των ΟΣ και να τους παρέχεται η δυνατότητα να διαχειρίζονται δικαιώµατα παντού στην Ένωση είναι ουσιώδους σηµασίας ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες PE v /48 PA\ doc

5 στους δικαιούχους και κατ' επέκταση να αναδεικνύουν την προστιθέµενη αξία της διαχείρισης συλλογικών δικαιωµάτων έναντι άλλων µορφών διαχείρισης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Η Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 1 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί στον τοµέα των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων παρέχουν ήδη ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους δικαιούχους και, ως εκ τούτου, ένα πλαίσιο στο οποίο µπορεί να λάβει χώρα η εκµετάλλευση του προστατευόµενου από τα εν λόγω δικαιώµατα περιεχοµένου. Συµβάλλουν στην ανάπτυξη και διατήρηση της δηµιουργικότητας. Σε µια εσωτερική αγορά όπου ο ανταγωνισµός δεν στρεβλώνεται, η προστασία της καινοτοµίας και της πνευµατικής δηµιουργίας ενθαρρύνουν επίσης τις επενδύσεις σε καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα. (1) Οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί στον τοµέα των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων παρέχουν ήδη ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους δικαιούχους και, ως εκ τούτου, ένα πλαίσιο στο οποίο µπορεί να λάβει χώρα η εκµετάλλευση του προστατευόµενου από τα εν λόγω δικαιώµατα περιεχοµένου. Συµβάλλουν στην ανάπτυξη και διατήρηση της δηµιουργικότητας, καθώς και στην προώθηση και διασφάλιση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας. Σε µια εσωτερική αγορά όπου ο ανταγωνισµός δεν στρεβλώνεται, η προστασία της καινοτοµίας και της πνευµατικής δηµιουργίας ενθαρρύνουν επίσης τις επενδύσεις σε καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα. PA\ doc 5/48 PE v01-00

6 2 Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Η διάδοση του περιεχοµένου που προστατεύεται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώµατα, καθώς και οι συνδεµένες υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλίων, των οπτικοακουστικών παραγωγών και της ηχογραφηµένης µουσικής απαιτούν την αδειοδότηση των δικαιωµάτων από διαφορετικούς κατόχους δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, όπως συγγραφείς, ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, παραγωγούς και εκδότες. Κατά κανόνα, εναπόκειται στους δικαιούχους να επιλέξουν µεταξύ της ατοµικής ή συλλογικής διαχείρισης των δικαιωµάτων τους. Η διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων περιλαµβάνει τη χορήγηση αδειών στους χρήστες, τον λογιστικό έλεγχο των αδειούχων και την παρακολούθηση της χρήσης των δικαιωµάτων, την επιβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων, την είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώµατα που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων και τη διανοµή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης παρέχουν τη δυνατότητα στους δικαιούχους να αµείβονται για χρήσεις δικαιωµάτων τις οποίες δεν θα ήταν σε θέση να ελέγχουν ή να επιβάλλουν οι ίδιοι, συµπεριλαµβανοµένων των χρήσεων σε µη εγχώριες αγορές. Επιπλέον, διαδραµατίζουν σηµαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο ως φορείς προώθησης της ποικιλοµορφίας των πολιτιστικών εκδηλώσεων δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά σε µικρότερα και (2) Η διάδοση του περιεχοµένου που προστατεύεται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώµατα, καθώς και οι συνδεµένες υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλίων, των οπτικοακουστικών παραγωγών και της ηχογραφηµένης µουσικής απαιτούν την αδειοδότηση των δικαιωµάτων από διαφορετικούς κατόχους δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, όπως συγγραφείς, ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, παραγωγούς και εκδότες. Κατά κανόνα, εναπόκειται στους δικαιούχους να επιλέξουν µεταξύ της ατοµικής ή συλλογικής διαχείρισης των δικαιωµάτων τους. Η διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων περιλαµβάνει τη χορήγηση αδειών στους χρήστες, τον λογιστικό έλεγχο των αδειούχων και την παρακολούθηση της χρήσης των δικαιωµάτων, την επιβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων, την είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώµατα που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων και τη διανοµή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης παρέχουν τη δυνατότητα στους δικαιούχους να αµείβονται για χρήσεις δικαιωµάτων τις οποίες δεν θα ήταν σε θέση να ελέγχουν ή να επιβάλλουν οι ίδιοι, συµπεριλαµβανοµένων των χρήσεων σε µη εγχώριες αγορές. Θα πρέπει να λαµβάνεται δεόντως υπόψη ότι λειτουργούν ως εντολοδόχοι και ότι φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήµατα και ενώπιον της ίδιας της κοινωνίας. PE v /48 PA\ doc

7 λιγότερο δηµοφιλή ρεπερτόρια. Σύµφωνα µε το άρθρο 167 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις πολιτισµικές πτυχές στη δράση της, αποβλέποντας ιδίως στον σεβασµό και την προώθηση της ποικιλοµορφίας των πολιτισµών της. Επιπλέον, διαδραµατίζουν σηµαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο ως φορείς προώθησης της ποικιλοµορφίας των πολιτιστικών εκδηλώσεων δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά σε µικρότερα και λιγότερο δηµοφιλή ρεπερτόρια. Σύµφωνα µε το άρθρο 167 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις πολιτισµικές πτυχές στη δράση της, αποβλέποντας ιδίως στον σεβασµό και την προώθηση της ποικιλοµορφίας των πολιτισµών της. Κατ αυτόν τον τρόπο, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης συνεισφέρουν σηµαντικά στην εξέλιξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής σκηνής στην Ευρώπη, καθώς και στην ανάπτυξη των κλάδων του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας. Αιτιολόγηση Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης (ΟΣ ) δεν είναι απλώς πάροχοι υπηρεσιών, καθώς είναι επιφορτισµένοι µε έναν ειδικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο, ο οποίος θα πρέπει να τονιστεί. 3 Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) (2α) Ουσιώδους σηµασίας είναι να διαµορφωθούν όροι ισότιµου ανταγωνισµού στον τοµέα της διαχείρισης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και να χαίρουν προστασίας τα δικαιώµατα και τα οικονοµικά συµφέροντα των δικαιούχων. Εν προκειµένω, η παρούσα οδηγία αντικατοπτρίζει τον ειδικό ρόλο που αναλαµβάνουν οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης έναντι τόσο των δικαιούχων PA\ doc 7/48 PE v01-00

8 όσο και των χρηστών και καθιστά πιο ακριβείς τους κανόνες που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, προσαρµόζοντάς τους αναλόγως. 4 Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) (2β) Τα de jure και de facto µονοπώλια που απολαµβάνουν εν γένει οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης κατ αρχήν δεν αποτελούν πρόβληµα ως προς τον ανταγωνισµό, εφόσον όµως δεν επιβάλλουν παράλογους περιορισµούς στα µέλη τους ή στην πρόσβαση στα δικαιώµατα από τους πιθανούς χρήστες. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης εκτελούν καθήκοντα προς το δηµόσιο συµφέρον και προς το συµφέρον των δικαιούχων και των χρηστών. Εν προκειµένω, το δίκαιο περί ανταγωνισµού εξετάζει πιθανές καταχρήσεις µονοπωλίου από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης σε επιµέρους περιπτώσεις, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική εξασφάλιση της διαχείρισης δικαιωµάτων. 5 Αιτιολογική σκέψη 3 (3) Από τη στιγµή της σύστασής τους (3) Από τη στιγµή της σύστασής τους PE v /48 PA\ doc

9 εντός της Ένωσης, οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, ως πάροχοι υπηρεσιών, πρέπει να συµµορφώνονται µε τις εθνικές απαιτήσεις δυνάµει της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά σκοπός της οποίας είναι η δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών. Τούτο συνεπάγεται ότι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να είναι ελεύθερες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους πέραν των συνόρων, να εκπροσωπούν τους δικαιούχους που κατοικούν ή είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη ή να χορηγούν άδειες σε χρήστες που κατοικούν ή είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη. εντός της Ένωσης, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης, ως πάροχοι υπηρεσιών, πρέπει να συµµορφώνονται µε τις εθνικές απαιτήσεις δυνάµει της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά σκοπός της οποίας είναι η δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών µεταξύ των κρατών µελών. Τούτο συνεπάγεται ότι οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης πρέπει να είναι ελεύθεροι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους πέραν των συνόρων, να εκπροσωπούν τους δικαιούχους που κατοικούν ή είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη ή να χορηγούν άδειες σε χρήστες που κατοικούν ή είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη. Εντούτοις, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους, καθώς οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης δεν είναι απλώς πάροχοι υπηρεσιών. Υπόκεινται στην εποπτεία των εθνικών αρχών και υποχρεούνται να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες προϋποθέσεις στο κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι. Επιπλέον, στα περισσότερα κράτη µέλη, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης διαδραµατίζουν ειδικό ρόλο ως προς τη στήριξη πολιτιστικών και κοινωνικών ταµείων, γεγονός που συµβάλλει στην προώθηση του δηµόσιου συµφέροντος ως µέρους της πολιτιστικής πολιτικής των κρατών µελών. PA\ doc 9/48 PE v01-00

10 6 Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους εθνικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους έναντι των µελών τους και των δικαιούχων. Περάν των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µη εγχώριοι δικαιούχοι κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους και την πολύ συχνά ανεπαρκή οικονοµική διαχείριση των εισπραχθέντων εσόδων, τα προβλήµατα που απορρέουν από τη λειτουργία των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης οδηγούν σε ανεπάρκειες όσον αφορά την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων ανά την εγχώρια αγορά εις βάρος τόσο των µελών των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης, των δικαιούχων όσο και των χρηστών. Οι δυσκολίες αυτές δεν εµφανίζονται στη λειτουργία των ανεξάρτητων παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωµάτων οι οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι των δικαιούχων για τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους σε εµπορική βάση και όπου οι δικαιούχοι δεν ασκούν δικαιώµατα που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως µελών. (4) Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους εθνικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, λόγω της ιστορικής, νοµικής, οικονοµικής και κυρίως πολιτιστικής ποικιλοµορφίας µεταξύ των κρατών µελών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους έναντι των µελών τους και των δικαιούχων. Περάν των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µη εγχώριοι δικαιούχοι κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους και λαµβάνοντας υπόψη ότι τα εισπραχθέντα έσοδα πολύ συχνά έχουν τύχει ανεπαρκούς οικονοµικής διαχείρισης, τα προβλήµατα που απορρέουν από τη λειτουργία των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης οδηγούν σε ανεπάρκειες όσον αφορά την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων ανά την εγχώρια αγορά εις βάρος τόσο των µελών των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, των δικαιούχων όσο και των χρηστών. PE v /48 PA\ doc

11 7 Αιτιολογική σκέψη 5 (5) Η ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης έχει ήδη προσδιοριστεί κατά το παρελθόν. Η σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, σχετικά µε τη συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων για τις νόµιµες επιγραµµικές (online) µουσικές υπηρεσίες ορίζει µια σειρά αρχών, όπως την ελευθερία των δικαιούχων να επιλέγουν την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που θα τους εκπροσωπεί, την ίση µεταχείριση των κατηγοριών των δικαιούχων και τη δίκαιη διανοµή των αµοιβών για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η εν λόγω σύσταση καλούσε τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να παρέχουν στους χρήστες επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τις χρεώσεις και το ρεπερτόριο πριν από την εκκίνηση των διαπραγµατεύσεων. Τέλος, περιλάµβανε συστάσεις για τη λογοδοσία, την εκπροσώπηση των δικαιούχων στα όργανα λήψης αποφάσεων των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και την επίλυση διαφορών. Ωστόσο, η σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής αποτελούσε ένα µη δεσµευτικό νοµικό µέσο µε περιορισµένο πεδίο εφαρµογής. Ως εκ τούτου, δεν έχει τηρηθεί µε συνέπεια. (5) Η ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης έχει ήδη προσδιοριστεί κατά το παρελθόν. Η σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, σχετικά µε τη συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων για τις νόµιµες επιγραµµικές (online) µουσικές υπηρεσίες ορίζει µια σειρά αρχών, όπως την ελευθερία των δικαιούχων να επιλέγουν τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης που θα τους εκπροσωπεί, την ίση µεταχείριση των κατηγοριών των δικαιούχων και τη δίκαιη διανοµή των αµοιβών για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η εν λόγω σύσταση καλούσε τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης να παρέχουν στους χρήστες επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τις χρεώσεις και το ρεπερτόριο πριν από την εκκίνηση των διαπραγµατεύσεων. Τέλος, περιλάµβανε συστάσεις για τη λογοδοσία, την εκπροσώπηση των δικαιούχων στα όργανα λήψης αποφάσεων των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και την επίλυση διαφορών. Ωστόσο, η σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής αποτελούσε ένα µη δεσµευτικό νοµικό µέσο µε περιορισµένο πεδίο εφαρµογής. Ως εκ τούτου, δεν έχει τηρηθεί µε συνέπεια. (Εάν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, η αντίστοιχη αλλαγή θα εφαρµοστεί στο σύνολο του κειµένου.) PA\ doc 11/48 PE v01-00

12 Αιτιολόγηση Ο όρος οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης (ΟΣ ) καλύπτει όλες τις µορφές οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων, όπως είναι οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Πρόκειται για ευρύτερο όρο που θα πρέπει να χρησιµοποιείται ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες οντότητες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα. 8 Αιτιολογική σκέψη 9 (9) Η ελευθερία των δικαιούχων να παρέχουν και να λαµβάνουν υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης πέραν των εθνικών συνόρων συνεπάγεται τη δυνατότητά τους να επιλέγουν ελεύθερα την εταιρεία συλλογικής διαχείρισης που θα διαχειρίζεται τα δικαιώµατά τους, όπως τα δικαιώµατα επί της δηµόσιας εκτέλεσης ή ραδιοτηλεοπτικής προβολής, ή κατηγορίες δικαιωµάτων, όπως η διαδραστική επικοινωνία µε το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται ήδη τέτοιου είδους δικαιώµατα ή κατηγορίες δικαιωµάτων. Τούτο συνεπάγεται ότι οι δικαιούχοι µπορούν εύκολα να ανακαλούν τα δικαιώµατα ή τις κατηγορίες των δικαιωµάτων τους από µια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης και να τα αναθέτουν ή µεταβιβάζουν εν όλω ή εν µέρει σε άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης ή άλλη οντότητα, ανεξάρτητα από το κράτος µέλος κατοικίας ή την ιθαγένεια είτε της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είτε του δικαιούχου. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζονται διαφορετικά είδη έργων και άλλα αντικείµενα, όπως λογοτεχνικά, µουσικά ή φωτογραφικά έργα, πρέπει να παρέχουν επίσης αυτήν τη δυνατότητα ευελιξίας σε δικαιούχους όσον αφορά τη διαχείριση διαφορετικών ειδών έργων ή άλλου αντικειµένου. Οι εταιρείες (9) Η ελευθερία των δικαιούχων να παρέχουν και να λαµβάνουν υπηρεσίες για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, των συναφών δικαιωµάτων και άλλων αντικειµένων πέραν των εθνικών συνόρων συνεπάγεται τη δυνατότητά τους να επιλέγουν ελεύθερα τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης που θα διαχειρίζεται τα δικαιώµατά τους, όπως τα δικαιώµατα επί της δηµόσιας εκτέλεσης ή ραδιοτηλεοπτικής προβολής, ή κατηγορίες δικαιωµάτων, όπως η διαδραστική επικοινωνία µε το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται ήδη τέτοιου είδους δικαιώµατα ή κατηγορίες δικαιωµάτων. Τούτο συνεπάγεται ότι οι δικαιούχοι µπορούν εύκολα να ανακαλούν τα δικαιώµατα ή τις κατηγορίες των δικαιωµάτων τους από έναν οργανισµό συλλογικής διαχείρισης και να τα αναθέτουν ή µεταβιβάζουν εν όλω ή εν µέρει σε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή άλλη οντότητα, ανεξάρτητα από το κράτος µέλος κατοικίας ή την ιθαγένεια είτε του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης είτε του δικαιούχου. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζονται διαφορετικά είδη έργων και άλλα αντικείµενα, όπως λογοτεχνικά, µουσικά ή φωτογραφικά έργα, πρέπει να παρέχουν επίσης αυτήν τη δυνατότητα PE v /48 PA\ doc

13 συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να ενηµερώνουν τους δικαιούχους σχετικά µε την εν λόγω επιλογή και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να την ασκούν µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ευχέρεια. Τέλος, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις δυνατότητες των δικαιούχων να διαχειρίζονται ατοµικά τα δικαιώµατά τους, ακόµη και για µη εµπορικές χρήσεις. ευελιξίας σε δικαιούχους όσον αφορά τη διαχείριση διαφορετικών ειδών έργων ή άλλου αντικειµένου. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να ενηµερώνουν τους δικαιούχους σχετικά µε την εν λόγω επιλογή και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να την ασκούν µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ευχέρεια. Τέλος, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις δυνατότητες των δικαιούχων να διαχειρίζονται ατοµικά τα δικαιώµατά τους, ακόµη και για µη εµπορικές χρήσεις. 9 Αιτιολογική σκέψη 12 (12) Τα µέλη των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση η άσκηση των δικαιωµάτων αυτών µπορεί να υπόκειται σε δίκαιους και αναλογικούς περιορισµούς. Η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου πρέπει να διευκολυνθεί. (12) Όλα τα µέλη των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση. Η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου πρέπει να διευκολυνθεί και όποτε είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα. 10 Αιτιολογική σκέψη 13 (13) Τα µέλη πρέπει να έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στην παρακολούθηση της διαχείρισης των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, οι (13) Τα µέλη πρέπει να έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στην παρακολούθηση της διαχείρισης των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης. Προς τον σκοπό αυτό, οι PA\ doc 13/48 PE v01-00

14 εταιρείες συλλογικής διαχείρισης πρέπει να ορίζουν µια εποπτική λειτουργία η οποία θα αρµόζει στη δική τους οργανωτική δοµή και να επιτρέπουν στα µέλη τους να εκπροσωπούνται στο όργανο που θα ασκεί την εν λόγω λειτουργία. Για να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικής επιβάρυνσης σε µικρότερες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και για να διασφαλιστεί ο αναλογικός χαρακτήρας των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε θέση να εξαιρούν τις µικρότερες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης από την οργάνωση µιας τέτοιας εποπτικής λειτουργίας, σε περίπτωση που το κρίνουν αναγκαίο. οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης πρέπει να ορίζουν µια εποπτική λειτουργία η οποία θα αρµόζει στη δική τους οργανωτική δοµή και να επιτρέπουν στις διάφορες κατηγορίες µελών τους να εκπροσωπούνται στο όργανο που θα ασκεί την εν λόγω λειτουργία. 11 Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Για λόγους χρηστής διαχείρισης, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη µιας εταιρείας συλλογικής διαχείρισης πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Οι διαχειριστές και οι εκτελεστικοί διευθυντές πρέπει να δηλώνουν ετησίως στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης κατά πόσον υπάρχουν συγκρούσεις µεταξύ των συµφερόντων τους και αυτών της εταιρείας. (14) Για λόγους χρηστής διαχείρισης, τα διοικητικά στελέχη ενός οργανισµού συλλογικής διαχείρισης πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Οι διαχειριστές και οι εκτελεστικοί διευθυντές πρέπει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, να δηλώνουν κατά πόσον υπάρχουν συγκρούσεις µεταξύ των συµφερόντων τους και αυτών του οργανισµού. Επιπλέον, θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν τέτοιου είδους δηλώσεις σύγκρουσης συµφερόντων σε ετήσια βάση µετά την ανάληψη καθηκόντων σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. PE v /48 PA\ doc

15 12 Αιτιολογική σκέψη 23 (23) Η σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής προώθησε ένα νέο κανονιστικό περιβάλλον καλύτερα προσαρµοσµένο στη διαχείριση, σε ενωσιακό επίπεδο, των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων για την παροχή νόµιµων επιγραµµικών µουσικών υπηρεσιών. Αναγνώρισε ότι στην εποχή της επιγραµµικής εκµετάλλευσης των µουσικών έργων, οι εµπορικοί χρήστες χρειάζονται µια πολιτική χορήγησης διακρατικών αδειών η οποία να αρµόζει σε ένα επιγραµµικό περιβάλλον που είναι πανταχού παρόν και έχει διακρατικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η σύσταση, λόγω του προαιρετικού χαρακτήρα της, δεν αποδείχθηκε επαρκής για την ενθάρρυνση της ευρέως διαδεδοµένης χορήγησης διακρατικών αδειών για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων ούτε για την αντιµετώπιση των ειδικών απαιτήσεων της χορήγησης διακρατικών αδειών. (23) Η σύσταση 2005/737/ΕΚ της Επιτροπής προώθησε ένα νέο κανονιστικό περιβάλλον καλύτερα προσαρµοσµένο στη διαχείριση, σε ενωσιακό επίπεδο, των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων για την παροχή νόµιµων επιγραµµικών µουσικών υπηρεσιών. Αναγνώρισε ότι στην εποχή της επιγραµµικής εκµετάλλευσης των µουσικών έργων, οι εµπορικοί χρήστες χρειάζονται µια πολιτική χορήγησης διακρατικών αδειών η οποία να αρµόζει σε ένα επιγραµµικό περιβάλλον που είναι πανταχού παρόν και έχει διακρατικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η σύσταση δεν αποδείχθηκε επαρκής για την ενθάρρυνση της ευρέως διαδεδοµένης χορήγησης διακρατικών αδειών για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων ούτε για την αντιµετώπιση των ειδικών απαιτήσεων της χορήγησης διακρατικών αδειών. 13 Αιτιολογική σκέψη 35 (35) Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί βασίζονται εν γένει σε άδεια χορηγηθείσα από τοπική εταιρεία συλλογικής διαχείρισης για τις δικές τους εκποµπές ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων που περιλαµβάνουν µουσικά έργα. Σε πολλές περιπτώσεις, η άδεια αυτή ισχύει (35) Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί βασίζονται εν γένει σε άδεια χορηγηθείσα από τοπικό οργανισµό συλλογικής διαχείρισης για τις δικές τους εκποµπές ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων που περιλαµβάνουν µουσικά έργα. Προκειµένου να επιτρέπεται η διάθεση PA\ doc 15/48 PE v01-00

16 περιοριστικά για ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες. Προκειµένου να επιτρέπεται η διάθεση τέτοιου είδους ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων στο διαδίκτυο, απαιτείται άδεια για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων. Για να διευκολύνεται η χορήγηση διακρατικών αδειών σε επιγραµµικά µουσικά δικαιώµατα για τους σκοπούς της ταυτόχρονης και καθυστερηµένης µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών στο διαδίκτυο, πρέπει να προβλέπεται παρέκκλιση από τους κανόνες που θα ίσχυαν σε διαφορετική περίπτωση για τη χορήγηση διακρατικής άδειας σε µουσικά έργα για επιγραµµικές χρήσεις Η εν λόγω παρέκκλιση πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα στο διαδίκτυο και σε υλικό που έχει σαφή σχέση εξάρτησης µε την αρχική εκποµπή και παράγεται για σκοπούς όπως η συµπλήρωση, η προκαταρκτική εξέταση ή η επανεξέταση των εν λόγω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραµµάτων. Η παρέκκλιση αυτή δεν πρέπει να λειτουργεί µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού µε τις άλλες υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν στους καταναλωτές πρόσβαση σε ατοµικά µουσικά ή οπτικοακουστικά έργα στο διαδίκτυο, ή να οδηγεί σε περιοριστικές πρακτικές, όπως η κατανοµή της αγοράς ή της πελατείας, κατά παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τέτοιου είδους ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων στο διαδίκτυο, απαιτείται άδεια για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων. Για να διευκολύνεται η χορήγηση διακρατικών αδειών σε επιγραµµικά µουσικά δικαιώµατα για τους σκοπούς της διάθεσης ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων στο διαδίκτυο, πρέπει να αποσαφηνίζεται ότι η χορήγηση διακρατικών αδειών σε µουσικά έργα δεν ισχύει για την επιγραµµική χρήση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς. Η εν λόγω αποσαφήνιση πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε οργανώσεις συλλογικής διαχείρισης να εξακολουθούν να χορηγούν άδειες γενικής χρήσης για παγκόσµιας εµβέλειας ρεπερτόριο σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς για χρήση της µουσικής στις υπηρεσίες τους εντός και εκτός διαδικτύου, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του οικείου κράτους µέλους, αναβαθµίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση των πολιτών σε ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα στο διαδίκτυο και σε υλικό που έχει σαφή σχέση εξάρτησης µε την αρχική εκποµπή και παράγεται για σκοπούς όπως η συµπλήρωση, η προκαταρκτική εξέταση ή η επανεξέταση των εν λόγω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραµµάτων. Αυτού του είδους οι άδειες γενικής χρήσης δεν πρέπει να λειτουργούν µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού µε τις άλλες υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν στους καταναλωτές πρόσβαση σε ατοµικά µουσικά ή οπτικοακουστικά έργα στο διαδίκτυο, ή να οδηγούν σε περιοριστικές πρακτικές, όπως η κατανοµή της αγοράς ή της πελατείας, κατά παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. PE v /48 PA\ doc

17 14 Αιτιολογική σκέψη 37 (37) Επιπλέον, τα κράτη µέλη πρέπει να καθιερώνουν κατάλληλες διαδικασίες µέσω των οποίων θα καθίσταται δυνατή η υποβολή καταγγελιών κατά των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης οι οποίες δεν συµµορφώνονται µε το νόµο και να διασφαλίσουν ότι επιβάλλονται, κατά περίπτωση, αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίζουν τις αρχές που θα ευθύνονται για τη διαχείριση των διαδικασιών περί καταγγελιών και κυρώσεων. Για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις για τη χορήγηση διακρατικών αδειών, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (37) Επιπλέον, τα κράτη µέλη πρέπει να καθιερώνουν κατάλληλες διαδικασίες µέσω των οποίων θα καθίσταται δυνατή η υποβολή καταγγελιών κατά των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης οι οποίοι δεν συµµορφώνονται µε το νόµο και να διασφαλίσουν ότι επιβάλλονται, κατά περίπτωση, αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις ή µέτρα. Τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίζουν τις αρχές που θα ευθύνονται για τη διαχείριση των διαδικασιών περί καταγγελιών και κυρώσεων. Για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις για τη χορήγηση διακρατικών αδειών, πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 15 Άρθρο 1 παράγραφος 1 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της διαχείρισης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης. Επίσης, θεσπίζει απαιτήσεις για τη χορήγηση διακρατικών αδειών από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης των δικαιωµάτων Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της διαχείρισης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφάνεια και την υποβολή αναφορών, από τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και PA\ doc 17/48 PE v01-00

18 των δηµιουργών µουσικών έργων για επιγραµµική χρήση. άλλες οντότητες που εξουσιοδοτούνται να διαχειρίζονται δραστηριότητες εξ ονόµατος δικαιούχων. Επίσης, θεσπίζει απαιτήσεις για τη χορήγηση διακρατικών αδειών από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης των δικαιωµάτων των δηµιουργών µουσικών έργων για επιγραµµική χρήση. 16 Άρθρο 1 παράγραφος 1 α (νέα) Το αργότερο µέχρι το 2020, όλοι οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι στην Ένωση θα επιβάλλουν, για κάθε µορφή εκµετάλλευσης έργων, τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας επί των πληροφοριών ρεπερτορίου και υποχρεώσεις έγκαιρης και ακριβούς υποβολής αναφορών σχετικά µε την τιµολόγηση και την καταβολή πληρωµών στους δικαιούχους, όπως περιγράφεται στα άρθρα 23, 25 και 26, για όλους τους τύπους αδειών που χορηγούν. Αιτιολόγηση Οι προϋποθέσεις διαφάνειας και λογοδοσίας όπως προτείνονται στο παρόν σχέδιο οδηγίας θα πρέπει πιο µακροπρόθεσµα να ισχύουν για όλες τις µορφές εκµετάλλευσης µουσικών έργων που αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων όλων των δηµιουργών. PE v /48 PA\ doc

19 17 Άρθρο 2 παράγραφος 1 Οι τίτλοι Ι, ΙΙ και IV, µε εξαίρεση τα άρθρα 36 και 40 εφαρµόζονται σε όλες τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένες στην Ένωση. Οι τίτλοι Ι, ΙΙ και IV, µε εξαίρεση τα άρθρα 36 και 40 εφαρµόζονται σε όλους τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και άλλες οντότητες διαχείρισης δικαιωµάτων που είναι εγκατεστηµένοι στην Ένωση. Αιτιολόγηση Και άλλες οντότητες διαχείρισης δικαιωµάτων, όπως η CAS, θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις µε τους ΟΣ. 18 Άρθρο 2 παράγραφος 2 Ο τίτλος ΙΙΙ και τα άρθρα 36 και 40 του τίτλου IV εφαρµόζονται µόνο στις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζονται τα δικαιώµατα δηµιουργών επί µουσικών έργων που προορίζονται για επιγραµµική χρήση σε διακρατική βάση. Ο τίτλος ΙΙΙ και τα άρθρα 36 και 40 του τίτλου IV εφαρµόζονται µόνο στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και σε άλλες οντότητες διαχείρισης δικαιωµάτων που διαχειρίζονται τα δικαιώµατα δηµιουργών επί µουσικών έργων που προορίζονται για επιγραµµική χρήση σε διακρατική βάση. Ίδια αιτιολόγηση µε αυτήν της τροπολογίας 17. Αιτιολόγηση PA\ doc 19/48 PE v01-00

20 19 Άρθρο 2 παράγραφος 2 α (νέα) Τα άρθρα 10, 11 παράγραφος 1, 12, 15, 16, 18, 19 και 20 του τίτλου Ι, ο τίτλος ΙΙΙ και τα άρθρα 34, 35, 37 και 38 του τίτλου IV εφαρµόζονται επίσης σε όλες τις οντότητες διαχείρισης δικαιωµάτων που ενεργούν για λογαριασµό δικαιούχων για τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους σε εµπορική βάση. Ίδια αιτιολόγηση µε αυτήν της τροπολογίας 17. Αιτιολόγηση 20 Άρθρο 3 στοιχείο α α) ως «εταιρεία συλλογικής διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισµός που εξουσιοδοτείται από το νόµο ή µέσω εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συµβατικής συµφωνίας, από περισσότερους από έναν δικαιούχους, για τη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό της, και η οποία ανήκει ή ελέγχεται από τα µέλη της α) ως «οργανισµός συλλογικής διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισµός που εξουσιοδοτείται από το νόµο ή µέσω εκχώρησης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συµβατικής συµφωνίας, από περισσότερους από έναν δικαιούχους, για τη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του, και ο οποίος ανήκει ή ελέγχεται από τα µέλη του PE v /48 PA\ doc

21 21 Άρθρο 3 στοιχείο α α (νέο) α α) ως «φορέας εµπορικής εκµετάλλευσης» νοείται κάθε οντότητα που µέσω συµβατικής συµφωνίας εξουσιοδοτείται να διαχειρίζεται δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώµατα για λογαριασµό δικαιούχων σε εµπορική βάση Αιτιολόγηση Μολονότι δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, οι φορείς εµπορικής εκµετάλλευσης όπως οι εκδοτικές και οι δισκογραφικές εταιρείες, θα πρέπει να υπόκεινται σε ένα ελάχιστο σύνολο κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας, προς όφελος και για την προστασία των δικαιούχων, καθώς και προκειµένου να διασφαλίζεται ο ισότιµος ανταγωνισµός στον τοµέα της διαχείρισης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 22 Άρθρο 3 στοιχείο α β (νέο) α β) ως «άλλη οντότητα διαχείρισης δικαιωµάτων» νοείται κάθε οντότητα που έχει τη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό της και η οποία ανήκει εν µέρει ή εν όλω σε έναν τουλάχιστον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης PA\ doc 21/48 PE v01-00

22 23 Άρθρο 3 στοιχείο γ γ) ως «µέλος εταιρείας συλλογικής διαχείρισης» νοείται δικαιούχος ή οντότητα που εκπροσωπεί άµεσα τους δικαιούχους, συµπεριλαµβανοµένων άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και των ενώσεων των δικαιούχων, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης για προσχώρηση µέλους γ) ως «µέλος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης» νοείται δικαιούχος ή οντότητα που εκπροσωπεί άµεσα τους δικαιούχους, συµπεριλαµβανοµένων άλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και των ενώσεων των δικαιούχων, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης για προσχώρηση µέλους, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής 24 Άρθρο 3 στοιχείο ε ε) ως «διευθυντής» νοείται κάθε µεµονωµένος διευθύνων σύµβουλος, κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου, της διοίκησης ή του εποπτικού συµβουλίου εταιρείας συλλογικής διαχείρισης ε) ως «διευθυντής» νοείται κάθε µεµονωµένο διοικητικό στέλεχος, κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου, της διοίκησης ή του εποπτικού συµβουλίου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης 25 Άρθρο 3 στοιχείο στ στ) ως «έσοδα από δικαιώµατα» νοούνται τα έσοδα που εισπράττονται από µια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης για στ) ως «έσοδα από δικαιώµατα» νοούνται τα έσοδα που εισπράττονται από έναν οργανισµό συλλογικής διαχείρισης για PE v /48 PA\ doc

23 λογαριασµό των δικαιούχων, είτε προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωµα είτε από δικαίωµα αµοιβής είτε από δικαίωµα αποζηµίωσης λογαριασµό των δικαιούχων, είτε προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωµα είτε από δικαίωµα αµοιβής είτε από δικαίωµα αποζηµίωσης, καθώς και κάθε χρηµατοοικονοµικό έσοδο, όπως η καταβολή τόκων επί ποσών που συλλέγονται από οργανισµό συλλογικής διαχείρισης για λογαριασµό των δικαιούχων 26 Άρθρο 3 στοιχείο ζ ζ) ως «έξοδα διαχείρισης» νοείται το ποσό που χρεώνεται από µια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, προκειµένου να καλύψει τα έξοδά της που προκύπτουν από τη διαχείριση των υπηρεσιών που αφορούν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώµατα ζ) ως «έξοδα διαχείρισης» νοείται το ποσό που παρακρατείται από έναν οργανισµό συλλογικής διαχείρισης από τα έσοδα από δικαιώµατα, προκειµένου να καλύψει τα έξοδά του που προκύπτουν από τη διαχείριση των υπηρεσιών που αφορούν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώµατα 27 Άρθρο 4 παράγραφος 1 Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να ενεργούν µε γνώµονα το συµφέρον των µελών τους και να µην επιβάλλουν σε δικαιούχους των οποίων τα δικαιώµατα διαχειρίζονται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις οι οποίες δεν είναι αντικειµενικά Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης να ενεργούν µε γνώµονα το συµφέρον των δικαιούχων των οποίων τα δικαιώµατα διαχειρίζονται και ότι δεν τους επιβάλλουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις οι οποίες θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν την PA\ doc 23/48 PE v01-00

24 αναγκαίες για την προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των εν λόγω δικαιούχων. προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων τους. 28 Άρθρο 5 παράγραφος 2 2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να εξουσιοδοτούν εταιρεία συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους να διαχειρίζεται τα δικαιώµατα, τις κατηγορίες δικαιωµάτων ή τα είδη έργων και άλλα αντικείµενα της επιλογής τους, για τα κράτη µέλη της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος µέλος κατοικίας ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια είτε της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης είτε του δικαιούχου. 2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να εξουσιοδοτούν οργανισµό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους να διαχειρίζεται τα δικαιώµατα, τις κατηγορίες δικαιωµάτων τα έργα ή τα είδη έργων και άλλα αντικείµενα της επιλογής τους, για τα κράτη µέλη της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος µέλος κατοικίας ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια είτε του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης είτε του δικαιούχου. 29 Άρθρο 5 παράγραφος 2 α (νέα) 2α. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να χορηγούν ατελώς άδειες για τη µη εµπορική χρήση των έργων και των δικαιωµάτων τους. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι ενηµερώνουν εγκαίρως τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εξουσιοδοτηµένοι να διαχειρίζονται τα δικαιώµατα αυτών των έργων ότι έχει χορηγηθεί ατελώς άδεια χρήσης. PE v /48 PA\ doc

25 Αιτιολόγηση Θα πρέπει να παρέχεται ευελιξία στους δικαιούχους ως προς τη διαχείριση των έργων τους: οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να αποφασίζουν εάν ορισµένα από τα έργα τους µπορούν να χρησιµοποιούνται µε άδεια ελεύθερης χρήσης, όπως το Creative Commons, χωρίς να διακυβεύεται η συµµετοχή τους στον ΟΣ που τους εκπροσωπεί. 30 Άρθρο 5 παράγραφος 3 3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται τα δικαιώµατα, τις κατηγορίες των δικαιωµάτων ή τα είδη των έργων και άλλα αντικείµενα που χορηγούνται στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης ή να ανακαλούν από εταιρεία συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα ή τις κατηγορίες δικαιωµάτων ή τα είδη των έργων και άλλα αντικείµενα της επιλογής τους, για τα κράτη µέλη της επιλογής τους, κατόπιν επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. Η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης δύναται να αποφασίσει ότι η έναρξη ισχύος µιας τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαµβάνει χώρα µόνο είτε στα µέσα είτε στο τέλος του οικονοµικού έτους, ανάλογα µε το ποιο προσεγγίζει περισσότερο τη λήξη της περιόδου προειδοποίησης. 3. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να θέτουν τέλος στην εξουσιοδότηση οργανισµού συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται τα δικαιώµατα, τις κατηγορίες των δικαιωµάτων, τα έργα ή τα είδη των έργων και άλλα αντικείµενα που χορηγούνται στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή να ανακαλούν από οργανισµό συλλογικής διαχείρισης οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα ή τις κατηγορίες δικαιωµάτων, τα έργα ή τα είδη των έργων και άλλα αντικείµενα της επιλογής τους, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης, για τα κράτη µέλη της επιλογής τους, κατόπιν επίδοσης εύλογης προειδοποίησης η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωµα να αποφασίσει ότι η έναρξη ισχύος µιας τέτοιας λήξης ή ανάκλησης θα λαµβάνει χώρα µόνο είτε στα µέσα είτε στο τέλος του οικονοµικού έτους, ανάλογα µε το ποιο προσεγγίζει περισσότερο τη λήξη της περιόδου προειδοποίησης. PA\ doc 25/48 PE v01-00

26 31 Άρθρο 5 παράγραφος 5 5. Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δεν περιορίζουν την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 επιβάλλοντας να ανατίθεται η διαχείριση των δικαιωµάτων ή των κατηγοριών δικαιωµάτων ή των ειδών έργων και άλλων θεµατικών αντικειµένων που υπόκεινται σε λήξη ή ανάκληση σε άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. 5. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης δεν περιορίζουν την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 επιβάλλοντας να ανατίθεται η διαχείριση των δικαιωµάτων ή των κατηγοριών δικαιωµάτων, των έργων ή των ειδών έργων και άλλων θεµατικών αντικειµένων που υπόκεινται σε λήξη ή ανάκληση σε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. 32 Άρθρο 5 παράγραφος 6 6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο δικαιούχος να δίνει τη ρητή συναίνεσή του συγκεκριµένα για κάθε δικαίωµα ή κατηγορία δικαιωµάτων ή είδος έργων και άλλων θεµατικών αντικειµένων που ο δικαιούχος επιτρέπει στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται και οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση να αποδεικνύεται τεκµηριωµένα. 6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο δικαιούχος να δίνει τη ρητή συναίνεσή του συγκεκριµένα για κάθε δικαίωµα ή κατηγορία δικαιωµάτων, έργο ή είδος έργων και άλλων θεµατικών αντικειµένων που ο δικαιούχος επιτρέπει στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται και οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση να αποδεικνύεται τεκµηριωµένα. PE v /48 PA\ doc

27 33 Άρθρο 5 παράγραφος 7 α (νέα) 7α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 4, οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα να διενεργήσει οικονοµικό έλεγχο του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης στον οποίο ανήκουν ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης. 34 Άρθρο 6 παράγραφος 5 α (νέα) 5α. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης καθιστούν προσβάσιµο από το κοινό τον κατάλογο των µελών τους και των αντίστοιχων δικαιωµάτων ή κατηγοριών δικαιωµάτων ή έργων ή κατηγοριών έργων και άλλων αντικειµένων που οι δικαιούχοι εξουσιοδοτούν τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των δικαιούχων. PA\ doc 27/48 PE v01-00

28 35 Άρθρο 7 παράγραφος 3 3. Η γενική συνέλευση εγκρίνει οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού και των όρων προσχώρησης µέλους της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης, σε περίπτωση που οι όροι αυτοί δεν ρυθµίζονται από το καταστατικό. 3. Το καταστατικό και οι όροι προσχώρησης µέλους του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. 36 Άρθρο 7 παράγραφος 5 στοιχείο β β) τη χρήση των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους τα οποία δεν µπορούν να διανεµηθούν κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 εκτός από τις περιπτώσεις που η γενική συνέλευση αποφασίζει να αναθέσει τη λήψη της απόφασης αυτής στο όργανο που ασκεί την εποπτική λειτουργία διαγράφεται 37 Άρθρο 7 παράγραφος 6 6. Η γενική συνέλευση ελέγχει τις δραστηριότητες της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης λαµβάνοντας τουλάχιστον 6. Η γενική συνέλευση ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης λαµβάνοντας PE v /48 PA\ doc

29 απόφαση για τον διορισµό ή την αποµάκρυνση του ελεγκτή και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας, καθώς και την έκθεση του ελεγκτή. τουλάχιστον απόφαση για τον διορισµό ή την αποµάκρυνση του ελεγκτή και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας, καθώς και την έκθεση του ελεγκτή. Όταν εγείρονται σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, η γενική συνέλευση δικαιούται να ζητήσει εξωτερικό οικονοµικό έλεγχο του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης. Το αποτέλεσµα του εν λόγω εξωτερικού ελέγχου κοινοποιείται σε όλα τα µέλη και στο ευρύ κοινό. 38 Άρθρο 7 παράγραφος 7 εδάφιο 1 εισαγωγικό µέρος Κάθε περιορισµός του δικαιώµατος των µελών της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης να συµµετέχουν στη γενική συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου τους σε αυτή, πρέπει να είναι δίκαιος και αναλογικός και να βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: Κάθε µέλος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης διαθέτει δικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευση, µεταξύ άλλων και µε ηλεκτρονική ψήφο. Κάθε περιορισµός του δικαιώµατος ενός µέλους του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης να συµµετέχει στη γενική συνέλευση και να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου του σε αυτόν, πρέπει να είναι δίκαιος και αναλογικός και να βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 39 Άρθρο 7 παράγραφος 8 8. Κάθε µέλος εταιρείας συλλογικής 8. Κάθε µέλος οργανισµού συλλογικής PA\ doc 29/48 PE v01-00

30 διαχείρισης έχει το δικαίωµα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειµένου να παρίσταται και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση εξ ονόµατός του. διαχείρισης έχει το δικαίωµα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειµένου να παρίσταται και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση εξ ονόµατός του. Προκειµένου να έχει ισχύ, η εξουσιοδότηση πρέπει να έχει παραδοθεί από το µέλος στον πληρεξούσιο κατά µέγιστο τρεις µήνες πριν την ηµεροµηνία χρήσης του. 40 Άρθρο 8 παράγραφος 1 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να ορίζει εποπτική λειτουργία η οποία θα είναι αρµόδια για τη διαρκή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και την εκτέλεση των καθηκόντων των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία συλλογικής διαχείρισης. Πρέπει να υπάρχει δίκαιη και ισορροπηµένη εκπροσώπηση των µελών της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης στο όργανο που θα ασκεί την εν λόγω λειτουργία, προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική συµµετοχή τους. 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης να ορίζει εποπτική λειτουργία η οποία θα είναι αρµόδια για τη διαρκή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και την εκτέλεση των καθηκόντων των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε διευθυντικά καθήκοντα στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. Πρέπει να υπάρχει δίκαιη και ισορροπηµένη εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών µελών του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης στο όργανο που θα ασκεί την εν λόγω λειτουργία, προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική συµµετοχή τους. PE v /48 PA\ doc

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0180(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Toine Manders (PE v01)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0180(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Toine Manders (PE v01) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 15.5.2013 2012/0180(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 56-242 Σχέδιο γνωμοδότησης Toine Manders (PE508.055v01) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/26/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/26/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 84/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/26/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.7.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

A7-0281/170

A7-0281/170 29.1.2014 A7-0281/170 Τροπολογία 170 Klaus-Heiner Lehne εξ ονόµατος της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων Έκθεση A7-0281/2013 Marielle Gallo ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώµατα και διακρατικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2012 COM(2012) 372 final 2012/0180 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ιεθνούς Εµπορίου 19.9.2014 2013/0435(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ιεθνούς Εµπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.6.2012 2011/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2012 SWD(2012) 205 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0280(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/0035(COD) 18.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2015/0278(COD) 10.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0284(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0284(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0284(COD) 26.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.7.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1278/2013 του Ole Seelenmeyer, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της γερμανικής ένωσης μουσικών της ροκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.12.2014 2013/0402(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/0174(COD) 20.12.2007 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0268(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0268(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.3.2016 2015/0268(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.11.2016 2016/0151(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 4.3.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0176(COD) 11.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.7.2012 COM(2012) 426 final 2010/0253 (COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2003 SEC(2003) 627 τελικό 2002/0123 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 21.1.2011 2010/0282(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 SWD(2016) 302 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0035(COD) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2017/0035(COD) 12.5.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0287(COD) 7.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 17.6.2013 2012/0279(NLE) *** ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου που αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0145(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0145(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/0145(COD) 5.10.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0031(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0031(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0031(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0398(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0398(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 19.6.2017 2016/0398(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 10.5.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0139(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0139(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.6.2013 2013/0139(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης. (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης. (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 13.7.2012 2011/0280(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 57-69 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE480.659v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0378(COD) 4.7.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-16 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE605.971v01-00) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0279(COD) 5.12.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A7-0190/237. Τροπολογία

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A7-0190/237. Τροπολογία 26.3.2014 A7-0190/237 Τροπολογία 237 Catherine Trautmann εξ ονόµατος της Οµάδας S&D Amelia Andersdotter εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 4 - Άδεια λειτουργίας Άρθρο 5 - Σύσταση ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 4 - Άδεια λειτουργίας Άρθρο 5 - Σύσταση ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης Νόμος για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0274(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0274(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0274(COD) 7.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 24.5.2012 2011/0384(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο γνωμοδότησης. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0294(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σχέδιο γνωμοδότησης. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0294(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 26.6.2012 2011/0294(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-8. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0374(CNS)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-8. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0374(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/0374(CNS) 28.3.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-8 Σχέδιο γνωμοδότησης Bogdan Andrzej Zdrojewski (PE601.090v01-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0359(COD) 11.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0307(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0307(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2015/0307(COD) 29.3.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 11.7.2013 2013/0023(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2011/0273(COD) 2.3.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0287(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0287(COD) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/0287(COD) 17.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0143(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 26.1.2010 2009/0143(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 18.7.2012 2011/0280(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.9.2017 L 242/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1563 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2011/0284(COD) 4.6.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0256(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0256(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0256(COD) 19.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2013/0221(COD) 25.9.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2016/0284(COD) 7.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 13 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0279 (COD) LEX 1752 PE-CONS 24/1/17 REV 1 PI 67 CODEC 856 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0089(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0089(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 17.7.2013 2013/0089(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 19.1.2015 2013/0442(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 559 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 65(Ι)/2017 Αρ. 4604, 16.6.2017 Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.9.2016 2016/0261(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα