ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε δεδνκέλσλ από ηα Κνηλσληθά Μέζα, κειέηε κεζόδσλ γηα αλάιπζε Γξάθνπ ησλ Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ θαη εθαξκνγή αιγνξίζκσλ θαηεγνξηνπνηήζεο ΙΧΑΝΝΗ ΠΙΠΙΛΗ Δπηβιεπσλ θαζεγεηεο: Ισάλλεο Πήηαο, Καζεγεηήο ΑΠΘ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013

2

3 Ισάλλεο Πηπίιεο Γηπισκαηνχρνο ρνιήο Πιεξνθνξηθήο, Α.Π.Θ All rights reserved Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.

4 ii

5 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εμέιημε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ απφ κηα ζεηξά ζηαηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζην ζεκεξηλφ Ηζηφ 2.0, έρεη θέξεη ζην πξνζθήλην κηα λέα ζεηξά δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ζηα Κνηλσληθά Μέζα. ηφρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ζηα Κνηλσληθά Μέζα θαη ζηε ζπλέρεηα ε κειέηε κεζφδσλ αλάιπζεο Κνηλσληθψλ δηθηχσλ κέζσ γξαθεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ αλαιπηηθά δεδνκέλα ζηα Κνηλσληθά Μέζα. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηεγξάθεζαλ δηάθνξεο πιαηθφξκεο Κνηλσληθψλ Μέζσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. ηε ζπλέρεηα αθνχ εμεηάζηεθαλ πξνζερηηθά νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο, αλαιχζεθαλ ηη δεδνκέλα δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ζηα αληηθείκελα θαη πσο κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ απφ ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε πξνγξακκαηηζηηθή ηνπο δηεπαθή (ΑΡΗ). Σν επφκελν βήκα ήηαλε ε δηεξεχλεζε ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο Κνηλσληθψλ δηθηχσλ κέζσ γξαθεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πάλσ ζε έλα Κνηλσληθφ Γίθηπν πνπ αλαπηχζζεηαη ζε κηα πιαηθφξκα Κνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σέινο, ζηα πιαίζηα κηαο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ φπσο ην Twitter, YouTube, Flickr κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ θαη πξνγξακκάησλ, φπνπ εθαξκφζηεθαλ αιγφξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο (label propagation, normalized cut, Chinese whisper ) κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ θφκβσλ κε θνηλφ πεξηερφκελν. Ζ κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα νπνηνλδήπνηε ζέιεη ζην κέιινλ λα κειεηήζεη ηηο πιαηθφξκεο ησλ Κνηλσληθψλ Μέζσλ θαη λα δεη ηη νθέιε κπνξεί λα έρεη απφ ηε θάζε κηα. iii

6 Λέμεηο θιεηδηά: «Κνηλσληθά Μέζα, Πιαηθόξκεο Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο, Κνηλσληθά Γίθηπα, Αλάιπζε Γξάθνπ, Crawler, Twitter, YouTube, Flickr, NodeXl, Gephi,N-cut, Label propagation» iv

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Κνηλσληθά κέζα Πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο Οη θπξηφηεξεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο YouTube Twitter Flickr πιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηα Κνηλσληθά κέζα πιινγή δεδνκέλσλ YouTube κέζσ API πιινγή δεδνκέλσλ Flickr κέζσ API πιινγή δεδνκέλσλ Twitter κέζσ API Δμαγσγή δεδνκέλσλ απφ ηα Κνηλσληθά Μέζα θαη δεκηνπξγία Γξάθσλ Θεσξία θαη είδε γξάθσλ Μνληεινπνίεζε αλάιπζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ κέζα απφ Θεσξία γξάθσλ Δίδε Γξάθσλ απφ YouTube Δίδε Γξάθσλ απφ Twitter Δίδε Γξάθσλ απφ Flickr ηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ Αλάιπζε κέζσ Google Trends Κνηλσληθά Μέζα HDTV, Digital TV, Digital Video D βίληεν πγθξηηηθά απνηειέζκαηα Αλάιπζε κέζσ Flickr v

8 4 Αλάιπζε γξάθσλ απφ θνηλσληθά κέζα Μεηξηθέο αλάιπζεο γξάθσλ Μεηξηθέο δηθηχνπ Μεηξηθέο θφκβσλ Δξγαιεία Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ Σν εξγαιείν Gephi Web Crawler YouTube Crawler Γεδνκέλα YouTube Crawler Label Propagation θαη Οκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ γξάθνπ Label Propagation Chinese Whisper Normalized Cut Δθαξκνγή αιγνξίζκσλ θαη Αλάιπζε απνηειεζκάησλ Πξνηεηλφκελα βίληεν ζην Youtube Οκαδνπνίεζε Κφκβσλ Γξάθσλ Label Propagation Chinese Whisper Normalized Cut πκπεξάζκαηα Αλαθνξέο vi

9 ΔΙΑΓΧΓΗ Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλε ζεκαηνδνηεζεί απφ κηα αιιαγή ζηε δνκή ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Ζ εμέιημε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ ζηνλ Ηζηφ 2.0 έρεη θέξεη ζην πξνζθήλην λέεο εθαξκνγέο πνπ εμππεξεηνχλ ηε δηαδξαζηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηε ζρεδίαζε κε επίθεληξν ην ρξήζηε αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία ζην Παγθφζκην Ηζηφ. ε αληίζεζε κε ηηο ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο ηνπ Ηζηνχ 1.0 φπνπ νη ρξήζηεο πεξηνξίδνληαλ ζηελ απιή θαηαλάισζε πιεξνθνξηψλ, νη ηζηφηνπνη ηνπ Ηζηνχ 2.0 αθήλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ππνβάιινπλ ην δηθφ ηνπο πεξηερφκελν. Απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ Ηζηνχ 2.0 είλαη ηα Κνηλσληθά Μέζα. Σα δηαδηθηπαθά κέζα Κνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλε πιένλ εδξαησζεί ζηε θαζεκεξηλή δσή ησλ ρξεζηψλ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ζ επηζθεςηκφηεηα ηνπο απμάλεη ζπλερψο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ελψ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ιαλζάξνπλ ηε δηθηά ηνπο πιαηθφξκα,φπσο έθαλε πξφζθαηα ε Google κε ην Google+.Oη ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Κνηλσληθά Μέζα vii

10 έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλα ηεξάζηην φγθν ζεκαζηνινγηθήο πιεξνθνξίαο. Απηφ πνπ ιείπεη,σζηφζν, κέρξη ηψξα είλαη έλαο εληαίνο ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ζηηο πιαηθφξκεο θαζψο θαη κηα κέζνδνο εθκεηάιιεπζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πάλσ ζηα Κνηλσληθά Γίθηπα. ηε δηπισκαηηθή απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί απηφ ην θελφ, φπνπ αλαπηχζζεηαη κηα κεζνδνινγία γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ,κέζα απφ δεδνκέλα πνπ κεηξψληαη ζηηο πιαηθφξκεο Κνηλσληθψλ Μέζσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ηα δίθηπα. ηφρνο είλαη λα θαηαλνεζεί πσο απφ ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ζηηο πιαηθφξκεο,κπνξνχκε κέζσ Αλάιπζεο Γξάθνπ λα νδεγεζνχκε ζε αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλε νη πξψηνη ζην Γίθηπν. viii

11 1 Κνηλσληθά κέζα ην παξαθάησ θεθάιαην γίλεηαη κηα πξψηε επαθή κε ηα Κνηλσληθά Μέζα θαη ηηο ηζηηνζειίδεο Κνηλσληθήο δηθηχσζεο. Aθνχ εμεγείηαη πσο ζπκβάιινπλ ηα Κνηλσληθά Μέζα ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε πιεξνθνξίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Ηζηνχ 2.0, πεξηγξάθεηαη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη αλαθέξεηαη πσο ηα κέζα Κνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπλεηζθέξνπλ ζην ζρεκαηηζκφ δηθηχσλ ρξεζηψλ πάλσ ζηηο πιαηθφξκεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. Αλαθέξνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αλάινγα κε ηελ βαζηθή ππεξεζία πνπ παξέρεη ν θαζέλαο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πιαηθνξκψλ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο. ηε ηειεπηαία ελφηεηα παξέρεηαη κηα ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ νη πιαηθφξκεο κε θνηλή ιεηηνπξγία. 1.1 Πιαηθόξκεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο H αιιαγή ζηε κνξθή ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θέξεη ζην πξνζθήλην λέεο εθαξκνγέο ράξε ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα αληαιιάμνπλ πεξηερφκελν νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Σαπηφρξνλα ε εμέιημε ηνπ παγθφζκηνπ Ηζηνχ απφ απιψο έλα κέζν παζεηηθήο θαηαλάισζεο πεξηερνκέλνπ, ηνλ Iζηφ 1.0 ζην ζεκεξηλφ δηαδίθηπν φπνπ θάζε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχζεη θαη λα κνηξαζηεί ην δηθφ ηνπ πεξηερφκελν θαζψο θαη λα έξζεη ζε επαθή κε άιινπο ρξήζηεο, ηνλ Ηζηφ 2.0, έρεη θέξεη κηα θαηαθφξπθε αχμεζε ζηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ (θείκελν, ήρνπο, εηθφλεο, θιπ) απφ ρξήζηεο, ην ιεγφκελν «user generated content». Αλαπφζπαζην θνκκάηη απηήο ηεο δεχηεξεο γεληάο ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηεινχλ ηα Κνηλσληθά Μέζα. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν απφ εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ηζηνχ 2.0. Σα εξγαιεία απηά δίλνπλε ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα απφ θνηλνχ λα δεκηνπξγήζνπλε, λα βξνχλε, λα κνηξαζηνχλε, λα αμηνινγήζνπλε θαη λα αληηιεθζνχλε φιν ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκεξηλφ δηαδίθηπν. Σνπο επηηξέπνπλ αθφκε λα ζπλδεζνχλ, λα πιεξνθνξήζνπλ, λα 1

12 εκπλεχζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ άιινπο αλζξψπνπο εθκεηαιιεπφκελνη ηηο θηλεηέο ηερλνινγίεο θαη ηηο ηερλνινγίεο ηζηνχ. Υαξαθηεξηζηηθά ν Andreas Kaplan θαη ν Michael Haenlein[1] νξίδνπλε ηα θνηλσληθά κέζα σο «κηα νκάδα από ζηεξηδόκελεο ζην Internet εθαξκνγέο πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηηο ηδενινγηθέο θαη ηερλνινγηθέο βάζεηο ηνπ Ιζηνύ 2.0 θαη επηηξέπνπλε ζηνπο ρξήζηεο ηε δεκηνπξγία θαη αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ». Όπσο πνιχ εχζηνρα παξαηήξεζε ν Daniel Nations[2]«Μπνξνύκε λα ζθεθηνύκε ηα ζπλεζηζκέλα κέζα (πρ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηειεόξαζε, ξάδην θιπ) σο έλα δξόκν κνλήο θπθινθνξίαο όπνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη κηα εθεκεξίδα ή λα αθνύζεη ηα λέα ζηε ηειεόξαζε αιιά έρεη πνιύ πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα λα εθζέζεη ηηο απόςεηο ηνπ πάλσ ζην ζέκα. Από ηελ άιιε, ηα θνηλσληθά κέζα είλαη έλαο δξόκνο δηπιήο θπθινθνξίαο πνπ ζνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζεηο θαη λα εθζέζεηο ηηο απόςεηο ζνπ». Απηή ε επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη απιή φπσο ην λα ζνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θάλεηο ζρφιηα ζε έλα status update ζην Facebook ή λα ςεθίδεηο ππεξ/θαηά γηα έλα video ζην YouTube ή κπνξεί λα είλαη ζχλζεηε φπσο ζην Flixster πνπ καο πξνηείλεη κηα ηαηλία βαζηδφκελν ζηηο βαζκνινγίεο πάλσ ζε απηήλ, άιισλ αλζξψπσλ κε παξφκνηα ελδηαθέξνληα. Μπνξεί λα εηπσζεί φηη ελψ ηα Κνηλσληθά Μέζα είλαη ηα εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηε παξαγσγή θαη δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, νη ηζηνηφπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο βνεζνχλ ζηε ζχλδεζε ρξεζηψλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ δεκνηηθφηεηά ηνπο πξνζθέξεη έλα πιήζνο απφ επηινγέο ζηνπο ρξήζηεο φρη κφλν ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Ο φξνο είλαη αξθεηά επξχο θαη θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα ηζηνζειίδσλ. Δθηφο απφ ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απηέο θαζαπηέο, ππάξρνπλ θαη αξθεηνί ηζηφηνπνη πνπ έρνπλε πξνζζέζεη ιεηηνπξγίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηηο ήδε ππάξρνπζέο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμήο ηνπο θαη ηεο κεγάιεο δεκνθηιίαο ηνπο είλαη φηη φπσο θαίλεηαη ζην Αlexa[3], κηα αμηφπηζηε ππεξεζία θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο ζην δηαδίθηπν,παξαηεξνχκε φηη ζηνπο 10 πξψηνπο ζε θίλεζε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο νη κηζνί είλαη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (φπσο ην Facebook, ην Youtube θαη ην Twitter) ελψ απφ ηνπο ππφινηπνπο νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ελζσκαηψζεη ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο φπσο ην Google πνπ πξφζθαηα δεκνζίεπζε ηε δηθηά ηνπ πιαηθφξκα, ην Google+. 2

13 Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά παξαδείγκαηα απφ πιαηθφξκεο θνηλσληθψλ κέζσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θνηλσληθά δίθηπα θαζψο θαη ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ. Τπεξεζίεο θνηλσληθψλ ζειηδνδεηθηψλ. (Del.icio.us, Digg, Blinklist, Simpy) Ηζηηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. (Facebook, Hi5, Last.FM, LinkedIn) Γηακνηξαζκφο εηθφλσλ θαη video (YouTube, Flickr, Picasa) πλεξγαηηθά έξγα (Wikipedia, Wikia) Iζηνιφγηα θαη κηθξν-ηζηνιφγηα (Blogger, ExpressionEngine, LiveJournal, Twitter, Wordpress) Δηθνληθνί θφζκνη γηα «θνηλσληθά παηρλίδηα» (Active Worlds, Forterra Systems, Second Life ) Μπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ην Facebook, ην LinkedIn θαη ην MySpace σο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην Flickr θαη ην Youtube γηα ην δηακνηξαζκφ ήρνπ θαη εηθφλαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ην Ustream πνπ είλαη κηα ππεξεζία Livecasting θαη ηα Wordpress θαη Βlogger πνπ έρνπλ ιεηηνπξγία σο ηζηνιφγηα. Όια ηα παξαπάλσ κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ρξήζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν πξνθεηκέλνπ απηνί λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηακνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο. 1.2 Οη θπξηόηεξεο πιαηθόξκεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη θάζε πιαηθφξκα απφ απηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη θαηαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη ζην ρξήζηε. Οη πιαηθφξκεο πνπ επηιέρζεθαλ, εθηφο φηη είλαη αξθεηά δεκνθηιείο κε πνιινχο ρξήζηεο παγθνζκίσο, θαιχπηνπλ επηπιένλ φιν ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απηέο είλαη : YouTube Twitter Flickr YouTube To ΤνuTube απνηειεί έλαλ ηζηφηνπν δηακνηξαζκνχ βίληεν φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ, λα δνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ βίληεν. Ηδξχζεθε ην 2005 απφ ηξεηο πξψελ 3

14 εξγαδνκέλνπο ηεο Paypal αιιά ην 2006 εμαγνξάζηεθε απφ ηε Google θαη πιένλ ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία ηεο. Ζ εγγξαθή θαη ε ρξήζε είλαη δσξεάλ θαζψο ηα έζνδα ηεο ππεξεζίαο πξνέξρνληαη απφ δηαθεκίζεηο. Τπνινγίδεηαη φηη θαζεκεξηλά πξνβάιινληαη ζπλνιηθά 2 δηζεθαηνκκχξηα βίληεν. Γηα ηελ πξνβνιή ησλ βίληεν απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Adobe Flash Video ζηνλ θπιινκεηξεηή, σζηφζν ην 2010 θπθινθφξεζε κηα πεηξακαηηθή έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ ησλ θπιινκεηξεηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην πξφηππν HTML5 ρσξίο ηελ αλάγθε χπαξμεο θαλελφο πξνζζέηνπ (plug-in). To κεγαιχηεξν κέξνο ησλ βίληεν κεηαθνξηψλνληαη απφ άηνκα, αιιά ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ πνπ αλεβάδνπλ επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί, θιπ Μεξηθέο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο είλαη ε ελζσκάησζε βίληεν απφ ην YouTube ζε ηζηνζειίδεο, ηζηνιφγηα ψζηε λα κπνξεί ν θαζέλαο λα ηα παξαθνινπζήζεη εγγξαθή ζε άιινπο ρξήζηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ βίληεν πνπ αλεβάδνπλ ή ε ξχζκηζε ηνπ θαηά πφζνλ ηα δηθά ηνπ βίληεν ζα κεηαδίδνληαη δεκφζηα ή φρη. Μηα αθφκα ελδηαθέξνπζα γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ιεηηνπξγία είλαη ηα πξνηεηλφκελα βίληεν. Ζ ππεξεζία απηή ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα απφ ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, βίληεν πνπ είδαλ άιινη ρξήζηεο κεηά απφ ην ζπγθεθξηκέλν βίληεν ή αθφκα θαη βίληεν πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία, έηζη ψζηε λα πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε κηα ζεηξά απφ βίληεν βνεζψληαο ηνλ λα πεξηεγεζεί ζηα δηζεθαηνκκχξηα βίληεν πνπ παξέρεη ε ππεξεζία Twitter To Twitter δεκηνπξγήζεθε ην 2006 απφ ηνλ Jack Dorsey σο κηα θνηλσληθή πιαηθφξκα κε θχξην ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηθξν-ηζηνινγίσλ (micro-blogging). Kνηλσληθή γηαηί επηηξέπεη ηε ζχλδεζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ. Μηθξν-ηζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ γηαηί νη ζχληνκεο δεκνζηεχζεηο (tweets) πνπ κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ θαη λα αλαξηνχλ νη ρξήζηεο είλαη κήθνπο ην πνιχ 140 ραξαθηήξσλ. ήκεξα, κε πάλσ απφ 140 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, έρεη εμειηρζεί ζε κηα πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο άηνκα αιιά θαη ζε έλα κέξνο πξνψζεζεο ηδεψλ, απφςεσλ, πξντφλησλ, ππεξεζηψλ απφ θπζηθά άηνκα αιιά θαη εηαηξείεο πνπ δεκηνπξγνχλε ινγαξηαζκφ ζηελ ππεξεζία. Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο είλαη βέβαηα ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ην Facebook. Καηαξράο ε αλαδήηεζε ησλ επαθψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο. Ο θάζε 4

15 ρξήζηεο κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ζηελ αλαδήηεζε ηεο ππεξεζίαο νλφκαηα ρξεζηψλ πνπ αλαδεηά θαη λα θαηεπζπλζεί κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα ηνπ παξνπζηαζηνχλ.δπίζεο ράξε ζηελ επηινγή «Find Friends» κπνξεί,φπσο θαη ζην facebook,λα εμνπζηνδνηήζεη ηελ ππεξεζία λα ςάμεη ηηο επαθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ,ψζηε λα βξεη αλ νη επαθέο ηνπ έρνπλε ινγαξηαζκφ ζην Twitter θαη λα ηνπο πξνηείλεη. ε πεξίπησζε πνπ νη επαθέο ηνπ ζην , δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία, κπνξεί λα απνζηαιεί πξφζθιεζε ζε απηέο κε πξνηξνπή λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκφ. ην πξνθίι θάζε ρξήζηε εκθαλίδνληαη, εθηφο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ ν ίδηνο δεκηνπξγεί φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, θαη αξθεηέο άιιεο πιεξνθνξίεο φπσο ην φλνκα ηνπ ρξήζηε (ή πνιιέο θνξέο έλα ςεπδψλπκν), ε ηνπνζεζία, κηα θσηνγξαθία, ε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ρξήζηε θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζε 160 ραξαθηήξεο. Σα Tweets εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε πνπ ηα έρεη γξάςεη αιιά θαη ζηε θεληξηθή ζειίδα φζσλ έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζε απηφλ (followers). Δπίζεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δεκνζίεπζε-απάληεζε ζε κηα δεκνζίεπζε άιινπ ρξήζηε κε ην Μηα απάληεζε μερσξίδεη απφ έλα απιφ tweet δηφηη ζηελ αξρή ππάξρεη ην φπνπ username είλαη ην φλνκα ρξήζηε ηνπ αηφκνπ ζην νπνίν απαληά ν δεκηνπξγφο ηεο δεκνζίεπζεο. Αλ ηψξα ην ηνπνζεηείηαη φρη ζηελ αξρή ηνπ tweet αιιά αιινχ, απηφ ζεσξείηαη αλαθνξά (mention)ζε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε. Δπίζεο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεκνζηεχζεη (retweet) κηα δεκνζίεπζε ελφο άιινπ ρξήζηε ή θαη λα ηνπ ζηείιεη έλα πξνζσπηθφ κήλπκα,αξθεί ν παξαιήπηεο λα είλαη follower. To Σwitter επηηξέπεη επίζεο ηε ρξήζε hashtags πνπ είλαη ιέμεηο ή θξάζεηο κε πξφζεκα ην «#» κε ζθνπφ ηελ νκαδνπνίεζε νκάδσλ ή ζεκάησλ ζπδεηήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ράξε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα κελχκαηα φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Twitter γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γηα παξάδεηγκα, ηε βξαδηά ελφο πνδνζθαηξηθνχ αγψλα κπνξεί κε θαηάιιεια keywords ζην search λα βξεη φια ηα ζρφιηα γηα ηελ εμέιημή ηνπ. Παξφιν ην πεξηνξηζκέλν κήθνο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα tweet, κπνξνχλ λα δεκνζηεπζνχλ θαη url κεγάινπ κήθνπο. Υάξε ζην t.co κηα ππεξεζία ειαρηζηνπνίεζεο URL(url shortening), ην Twitter αληηθαζηζηά ηα αξρηθά γξάκκαηα κε άιια κηθξφηεξα ζε πιήζνο ψζηε λα κπνξεί λα ρσξέζεη ην url ζηε δεκνζίεπζε. Eπηπξφζζεηα, ράξε ζε κηα ππεξεζία κε μερσξηζηφ API, ην Twitpic, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ εηθφλεο ζην Twitter ρσξίο λα ρξεηάδεηαη url shortening θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 5

16 θαηλνχξγηνο ινγαξηαζκφο θαζψο κπνξείο λα ρξεζηκνπνηείο ην φλνκα ρξήζηε θαη ην θσδηθφ πνπ έρεηο γηα ην Twitter. Σέινο ε ππεξεζία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο κέζα απφ θηλεηέο ζπζθεπέο αιιά θαη ηακπιέηεο ππνινγηζηψλ, ελψ πιήζνο εθαξκνγψλ έρνπλε αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθιεηζηηθά γηα θηλεηέο ζπζθεπέο Flickr Σν Flickr είλαη κηα ηζηνζειίδα φπνπ κπνξεί θαλείο λα κεηαθνξηψζεη θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, λα ηα απνζεθεχζεη θαη λα ηα κνηξαζηεί κε άιινπο. Ηδξχζεθε ην 2004, έρεη εμαγνξαζηεί απφ ηε Yahoo! θαη ζήκεξα αξηζκεί εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Τπάξρνπλε γεληθά δχν ήδε ινγαξηαζκψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο, Free θαη Pro. Οη θάηνρνη Free ινγαξηαζκνχ κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ κέρξη 300MB εηθφλσλ θαζψο θαη δχν βίληεν θάζε κήλα, ελψ φζνη έρνπλε Pro κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ απεξηφξηζην αξηζκφ εηθφλσλ θαη βίληεν θάζε κήλα θαη έρνπλε πξφζβαζε ζε απεξηφξηζην εχξνο δψλεο θαη απνζεθεπηηθφ ρψξν. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαγξάςεη έλαλ δσξεάλ ινγαξηαζκφ κεηά απφ δηάζηεκα 90 εκεξψλ θαηά ην νπνίν δελ παξαηεξείηαη θαζφινπ δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηνπο ρξήζηεο ππάξρεη κηα πνηθηιία απφ δπλαηφηεηεο, αθνχ εθηφο απφ ην λα αλεβάζνπλ θαη λα απνζεθεχζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο, κπνξνχλ λα γξάςνπλ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα θάζε κηα απφ απηέο, λα πξνζζέζνπλ ζρφιηα, λα θαζνξίζνπλ κέζα απφ ειέγρνπο αζθαιείαο πνηφο ζα ηηο βιέπεη, λα επηζεκάλνπλ πνηά άηνκα είλαη ζε απηέο, λα πξνζζέζνπλ γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε θάζε εηθφλα αιιά θαη λα ηηο θαηεγνξηνπνηήζνπλ ζε ζχλνια θαη ζπιινγέο. Δπηπιένλ θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο φπσο ην Facebook, Twitter, ζε ηζηνιφγηα θιπ. Σέινο,πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο απφ θηλεηέο ζπζθεπέο, ε πιαηθφξκα παξέρεη πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία κέζα απφ ηξνθνδνζίεο RSS, απφ αιιά θαη δεκνζίεπζε ζε άιινπο ηζηφηνπνπο. 6

17 1.3 πιινγή πιεξνθνξηώλ από ηα Κνηλσληθά κέζα Aθνχ εμεηάζηεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θάζε κηα απφ ηηο πιαηθφξκεο πνπ αλαιχνληαη, ην επφκελν βήκα είλαη λα εξεπλεζεί πσο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ κεηξήζηκα δεδνκέλα (social metrics) απφ θάζε πιαηθφξκα θαζψο θαη πνηά είλαη απηά. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ηα social metrics παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ είλαη φηη κπνξνχλ λα δνζνχλ, σο είζνδνο ζηε κεζνδνινγία αλάιπζεο γξάθνπ ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα/αλαιπηηθά δεδνκέλα (social analytics) πάλσ ζηα Κνηλσληθά Μέζα. Μπνξεί επίζεο λα δνζεί κηα εηθφλα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε απηέο πνπ κέρξη ηψξα δελ ππήξρε άιινο ηξφπνο λα απνθηεζεί, παξά κφλν κε ιχζεηο ρξνλνβφξεο, κεγάινπ θφζηνπο θαη ακθίβνιεο αθξίβεηαο απνηειεζκάησλ πρ δεκνζθνπήζεηο. Σα δεδνκέλα απηά απνηεινχλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο. Έηζη ππάξρεη κηα ζπλερήο αλάγθε γηα ζπιινγή θαη αλάιπζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ πξάγκα πνπ νδήγεζε ηηο εηαηξίεο ηέηνησλ εθαξκνγψλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα έηζη ψζηε λα ππάξρεη άκεζε ζπιινγή θαη πξνζπέιαζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ κέζσ πξνγξακκάησλ. Σα πξνγξακκαηηζηηθά απηά πεξηβάιινληα νλνκάδνληαη Γηεπαθέο Πξνγξακκαηηζκνύ Δθαξκνγώλ (Αpplication Πrogramming Ηnterfaces, API s ) πιινγή δεδνκέλσλ YouTube κέζσ API To YouTube απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ βίληεν ζην δηαδίθηπν θαη δελ ζα κπνξνχζε παξά λα έρεη έλα απφ ηα πνην νινθιεξσκέλα API s ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα είδε ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί θαλείο λα εμάγεη απφ ην YouTube.Σα δεδνκέλα απηά ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: Σα δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ βίληεν θαη απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε. Σα παξαθάησ δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ θιήζε ηεο εληνιήο GetYouTubeVideoEntry(videoID) ε νπνία επηζηξέθεη έλα Atom feed κε ηα αθφινπζα δεδνκέλα. Γεδνκέλα Βίληεν 7

18 Όλνκα κεηαβιεηεο entry.id.text entry.title.text entry.author[0] /.name.text /.uri entry.media.category[0].text entry.published.text Entry.updated.text entry.media.description.text entry.media.keywords.text entry.media.duration.seconds entry.rating.average /.min /.max /.numraters Πιεξνθνξία Μνλαδηθφ ID ηνπ video Σίηινο βίληεν πγγξαθέαο Όλνκα ζπγγξαθέα Γηεχζπλζε ζπγγξαθέα Καηεγνξία (π.ρ. Comedy) Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο Ζκεξνκελία αλαλέσζεο Πεξηγξαθή ηνπ video Λέμεηο θιεηδηά ηνπ Video Γηάξθεηα ζε δεπηεξφιεπηα Μέζε βαζκνινγία Διάρηζηε βαζκνινγία Μέγηζηε βαζκνινγία Πιήζνο ρξεζηψλ πνπ βαζκνιφγεζαλ Σηαηιζηικά δεδομένα entry.statistics.view_count entry.statistics.favorite_count entry.statistics.last_web_access Πιήζνο Πξνβνιψλ Πιήζνο ρξεζηψλ πνπ ην έρνπλ πξνζζέζεη ζηε ιίζηα κε ηα αγαπεκέλα video. Ζ ηειεπηαία θνξά πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζε ην YouTube 8

19 entry.statistics.video_watch_count entry.statistics.subscriber_count entry.statistics.total_upload_views Πιήζνο ησλ video πνπ ν ρξήζηεο είδε ζην YouTube Πιήζνο ρξεζηψλ πνπ έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη πλνιηθφ πιήζνο πξνβνιψλ γηα φια ηα video ζην θαλάιη ελφο ρξήζηε Σχόλια entry.comments.count entry.comments.feed_link Αξηζκφο ζρνιίσλ Link κε ην θείκελν ησλ ζρνιίσλ Εικόνες προεπιζκόπηζης entry.media.thumbnail Δηθφλεο πξνεπηζθφπεζεο Γεδνκέλα ρξήζηε Όλνκα κεηαβιεηήο Πιεξνθνξία entry.id.text entry.age.text entry.gender.text entry.location.text user.first_name user.last_name user.relationship user.description user.description URI Ζιηθία Φχιν Πεξηνρή Όλνκα Δπψλπκν Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε Πεξηγξαθή δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ην ρξήζηε φπσο κηα ζχληνκε πεξηγξαθή,επάγγεικα,ζρνιείν, αζρνιίεο θηι. 9

20 user.occupation user.school Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηά ηα πεδία είλαη θελά. user.hobbies user.movies user.music user.books user.hometown Μεξηθά απφ απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κφλν αλ νη ρξήζηεο ηνπο ηα δηαζέηνπλ ειεχζεξα θαη δελ ζέινπλ ηα απνθξχςνπλ απφ ην θνηλφ. Δπίζεο κέζσ ηνπ API δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ρεηξηζηεί ηελ εθαξκνγή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Μπνξεί δειαδή λα αλαδεηήζεη βίληεν θαη λα πξνζπειάζεη ηα απνηειέζκαηα,λα ηα θηιηξάξεη ππφ νξηζκέλα θίιηξα, λα αλεβάζεη βίληεν ζηελ πιαηθφξκα θηι. Μηα ζεκαληηθή δπλαηφηεηα γηα ην αληηθείκελν πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηηο επφκελεο ελφηεηεο είλαη ηα πξνηεηλφκελα βίληεν. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν απφ βίληεν( κέγηζην φξην 50 βίληεν) πνπ ην ίδην ην YouTube πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε. Απηφ γίλεηαη κε ηελ εληνιή GetYouTubeRelatedVideoFeed ().Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη ζεκαληηθή δηφηη κπνξνχκε αθνχ καδέςνπκε ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα λα δεκηνπξγήζνπκε γξάθνπο θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε δηαθφξνπο αιγνξίζκνπο θαη πεηξάκαηα πιινγή δεδνκέλσλ Flickr κέζσ API Όπσο θαη ζην API ηνπ YouTube εηζη θαη εδψ ε ππεξεζία καο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κέζα απφ πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ.σν 10

21 Get.Photo.GetInfo είλαη κηα εληνιή ε νπνία καο επηζηξέθεη έλα αξρείν.xml ην νπνίν πεξηέρεη ηα παξαθάησ πεδία Γεδνκέλα Φσηνγξαθίαο Όλνκα κεηαβιεηεο Πιεξνθνξία Get.Photo.GetInfo Title Description Owner Visibility Σίηινο Πεξηγξαθή Ηδηνθηήηεο ηεο θσηνγξαθίαο Αλ είλαη δεκφζηα ή ηδησηηθή Dates Dates.posted Dates.taken Dates.last update Editability Ζκ/λία δεκνζίεπζεο Ζκ/λία πνπ ν ρξήζηεο έβγαιε ηελ θσηνγξαθία Σειεπηαία Ζκ/λία αλαλέσζεο Γπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη επηπιένλ δεδνκέλα Πληροθορίες χρήζηη Get.People.GetInfo Username Realname Πξαγκαηηθφ Όλνκα 11

22 Location Photos url Profile url Photos.Firstdate Photos.count Σνπνζεζία Σνurl ησλ θσηνγξαθίσλ ηνπ ρξήζηε Σν urlηνπ Profil ηνπ ρξήζηε Ζκεξνκελία ηεο πξψηεο θσηνγξαθίαο πλνιηθφο αξηζκφο θσηνγξαθηψλ ηνπ ρξήζηε Σηαηιζηικά Stats.getPhotoStats views comments Αξηζκφο ησλ πξνβνιψλ κηαο θσηνγξαθίαο Αξηζκφο ησλ ζρνιίσλ favorites Αξηζκφο πνπ ερεη γίλεη αγαπεκέλν απν θαπνηνλ ρξεζηε πιινγή δεδνκέλσλ Twitter κέζσ API Tweets Σα Tweets είλαη ηα αηνκηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Twitter. Δίλαη 140 ραξαθηήξσλ ελεκεξψζεηο θαηάζηαζεο κε ηα πξφζζεηα ζρεηηθά κεηα-δεδνκέλα. Οη ρξήζηεο θάλνπλ tweet γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη ζέκαηα. ην παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε αξηζηεξά ηεο εληνιέο /θιήζεηο πξνο ηελ πιαηθφξκα θαη δεμηά κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηζηξέθνπλ. 12

23 Γεδνκέλα Tweets Όλνκα κεηαβιεηεο GET.statuses/retweets/:id GET.statuses/show/:id GET statuses/retweeters/ids Πιεξνθνξία Δπηζηξέθεη ηα 100 πην πξφζθαηα re-tweet απφ ην tweet πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν id. Δπηζηξέθεη έλα ζπγθεθξηκέλν tweet (id) Δπηζηξέθεη κέρξη 100 id ρξεζηψλ ηα νπνία αλήθνπλ ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ θάλεη retweet έλα tweet(id παξακεηξνο). Search GET search/tweets Δπηζηξέθεη κηα ζπιινγή απφ tweets ζρεηηθά κε έλα θαζνξηζκέλν εξψηεκα. Friends & Followers GET friends/ids Δπηζηξέθεη ηνπο ρξήζηεο ηνπο νπνίνπο ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο αθνινπζεί. GET followers/ids GET friendships/show Δπηζηξέθεη ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη αθνινπζνχλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Δπηζηξέθεη ηελ ζρέζε κεηαμχ δπν ρξεζηψλ Users GET users/show Δπηζηξέθεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αλαιχνληαη ζηηο παξαθάησ ζεηξέο Id name Σν id ηνπ ρξήζηε Πξαγκαηηθφ Όλνκα 13

24 location Followers_count Favorites_count statuses_count friends_count Σνπνζεζία Αξηζκφο Followers Αξηζκφο αγαπεκέλσλ tweets Αξηζκφο tweets πνπ έρεη θάλεη ν ρξήζηεο Αξηζκφο ησλ θίισλ ηνπ ρξήζηε Favorites GET favorites/list Δπηζηξέθεη 20 απφ ηα πην πξφζθαηα tweets πνπ έγηλαλ αγαπεκέλα απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Trends GET trends/place Entities hashtags Δπηζηξέθεη ηα πξψηα 10 δεκνθηιή topic γηα έλα ζπγθεθξηκέλν WOEID (Yahoo! Where On Earth ID) Σα entities παξέρνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ tweets. Αλ πεξηέρεη hashtags θαη πνηα είλαη media Αλ πεξηέρνπλ θάπνην θαη πνην είδνο media (θσηνγξαθία, βίληεν θηι.) urls user_mentions Αλ πεξηέρεη ζπλδέζκνπο ζε ηζηνζειίδεο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο απηψλ Αλ αλαθέξνληαη θάπνηνη ρξήζηεο ζην tweet θαη πνηνη είλαη απηνί. 14

25 2 Δμαγσγή δεδνκέλσλ από ηα Κνηλσληθά Μέζα θαη δεκηνπξγία Γξάθσλ Aθνχ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ νη κέζνδνη πνπ επηζηξέθνπλ ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ κεηξεζεί απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ζηηο πιαηθφξκεο ησλ Κνηλσληθψλ Μέζσλ, ζε απηφ ην θεθάιαην ζηφρνο είλαη ε εχξεζε κηαο κεζνδνινγίαο πνπ λα κπνξεί λα ηα εθκεηαιιεπηεί απνδνηηθά θαη λα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη αλαιπηηθά δεδνκέλα. Μηα ηέηνηα κεζνδνινγία είλαη απηή ηεο Αλάιπζεο Κνηλσληθψλ δηθηχσλ κέζσ γξαθεκάησλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε γξάθσλ γηα ηελ αλάιπζε Κνηλσληθψλ δηθηχσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε ζπζηεκαηηθφ βαζκφ σο ηερληθή απφ ηνλ Jacob Moreno[4] o νπνίνο, ζην βηβιίν ηνπ «Who shall survive?» επηρείξεζε λα απεηθνλίζεη φιν ηνλ πιεζπζκφ ηεο Ν.Τφξθεο κε ηε κνξθή δηθηχνπ ζρέζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο, παξέρνληαη σο είζνδνο ζηε κεζνδνινγία ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα πνπ κεηξήζεθαλ ζηηο πιαηθφξκεο ησλ Κνηλσληθψλ Μέζσλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Γίλνληαο σο είζνδν ηα δεδνκέλα απηά, είλαη δπλαηφ, κέζα απφ κηα ζεηξά απφ ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γξάθνπο γηα ηελ αλάιπζε Κνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη πηνζεηνχλ νξηζκέλεο κεηξηθέο, λα εμαρζνχλ αλαιπηηθά δεδνκέλα απφ ηα Κνηλσληθά Μέζα, γλσζηά θαη σο Social Analytics, ηα νπνία είλαη πνιχηηκα γηα έλαλ εξεπλεηή ησλ Κνηλσληθψλ Μέζσλ. Αλ δειαδή ηα social metrics είλαη νη κεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηηο πιαηθφξκεο, ηα social analytics είλαη πξνζαξκνζκέλεο κεηξήζεηο κέζα απφ Αλάιπζε Γξάθνπ πνπ δίλνπλ επηπιένλ λφεκα. 2.1 Θεσξία θαη είδε γξάθσλ ε πξψην ζηάδην, παξαηίζεληαη θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο γξάθνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. ηα καζεκαηηθά, έλαο γξάθνο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Reinhard Diestel[5], σο «έλα δηαηεηαγκέλν δεύγνο G = (V, E) πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν από θόκβνπο καδί κε έλα ζύλνιν από αθκέο. Ta ζηνηρεία ηνπ (V) είλαη νη θόκβνη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ (Δ) είλαη νη αθκέο. Ο γξάθνο απεηθνλίδεηαη ζρεδηάδνληαο κηα ηειεία γηα θάζε θόκβν θαη ελώλνληαο κε κηα γξακκή 15

26 ηνπο θόκβνπο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο». Μηα αθκή ζπζρεηίδεηαη κε 2 θφκβνπο, θαη ε 52 ζπζρέηηζε απηή αλαπαξίζηαηαη σο έλα κε δηαηεηαγκέλν δεχγνο θφκβσλ αλάινγα κε ηελ αληίζηνηρε αθκή πνπ ηνπο ζπλδέεη. ηελ εηθφλα έλα, απεηθνλίδεηαη έλαο γξάθνο κε 6 θφκβνπο θαη 7 αθκέο. V = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, E = {{1, 2}, {1, 5}, {2, 3}, {2, 5}, {3, 4}, {4, 5}, {4, 6}}. Δηθόλα 1 Οη γξάθνη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αθκψλ ή ησλ θφκβσλ ηνπο φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 1: Γξάθνο Καηεπζπλόκελνο/ Απιόο/πλζεηνο Πιήξεο/ πλδεδεκέλνο/αζπλδεηνο Με Με Αθκέο Πξνζαλαηνιηζκέλε Γε ζρεκαηίδνληαη Σνπιάρηζη Σα κνλνπάηηα πνπ ο/με- βξφρνη θαη δελ νλ κηα ζρεκαηίδνπλ ζπλδένπλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ππάξρνπλ αθκέο/ αλάκεζα φινπο ηνπο θφκβνπο/γελ Πνιιαπιέο ζε θάζε ηζρχεη ην παξαπάλσ αθκέο-βξφρνη δεχγνο/γελ ηζρχεη ην παξαπάλσ 16

27 Κφκβνη ρεκαηίδνπλ θαη Γελ ππάξρεη Κάζε Κάζε δεχγνο ζπλδέεηαη κνλνκεξείο ηέηνηα δεχγνο κέζσ ζρέζεηο/ακνηβαίεο δπλαηφηεηα ζπλδέεηαη κνλνπαηηνχ/τπάξρνπλ θαη ζρέζεηο /Γπλαηφηεηα κε εληειψο αζχλδεηα δεχγε αιιειεπίδξαζεο αθκή/τπά θφκβνπ κε ηνλ ξρνπλ εαπηφ ηνπ δεχγε ρσξίο αθκή Πίλαθαο 1: Δίδε Γξάθσλ 2.2 Μνληεινπνίεζε αλάιπζεο θνηλσληθώλ δηθηύσλ κέζα από Θεσξία γξάθσλ Σα θνηλσληθά δίθηπα, φπσο πνιιά θαηλφκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία γξάθσλ. Κάζε ρξήζηεο αλαπαξίζηαηαη κε έλαλ θφκβν θαη ε ζρέζε κεηαμχ δχν ρξεζηψλ αλαπαξίζηαηαη απφ κηα αθκή κεηαμχ ησλ θφκβσλ. Άιισζηε έλαο γξάθνο είλαη κηα ζπιινγή απφ θφκβνπο θαη αθκέο αλάκεζά ηνπο. ηε πεξίπησζε, ινηπφλ, ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ νη θφκβνη κπνξεί λα είλαη άλζξσπνη (νκάδεο αλζξψπσλ),βίληεν, ή αθφκα θαη θσηνγξαθίεο, ελψ νη αθκέο αλαπαξηζηνχλε έλα είδνο θνηλσληθήο ζρέζεο[6] ή θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηα πνιπκέζα (θαηεγνξία, ίδην θνηλφ, αλαθνξά ζην ίδην ζέκα). Σνλίδεηαη εδψ φηη γηα ηελ πεξίπησζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη κνλνκεξείο ζρέζεηο (πρ θνηλσληθφ δίθηπν πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε πιαηθφξκα ηνπ Twitter) ρξεζηκνπνηνχληαη θαηεπζπλφκελνη γξάθνη ελψ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε κε θαηεπζπλφκελνη. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο γηα λα αλαπαξαζηαζνχλ ζρέζεηο δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη γξάθε κε βάξε φπνπ ε «δχλακε» κηαο ζρέζεο πεξηγξάθεηαη απφ ην βάξνο ηεο αθκήο πνπ ηελ αλαπαξηζηά. 17

28 Παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 2 νη βαζηθέο έλλνηεο ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ πνπ αλαπαξίζηαηαη κε γξάθν φπσο δηαηππψλνληαη ζην βηβιίν Wasserman, S. and K. Faust, 1994, Social Network Analysis[7]. Έλλνηεο ηνπ δηθηύνπ θαη απεηθόληζή ηνπ κέζσ γξαθεκάησλ Γξάθνο Κφκβνο/ρξήζηεο Γπάδα Κνηλσληθφ Γίθηπν Άλζξσπνη, βίληεν, θσηνγξαθίεο Εεχγνο ρξεζηψλ/πνιπκέζσλ θαη ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο Οκάδα χλνιν φισλ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα κεηξεζνχλ νη δεζκνί Γξακκή ρσξίο πξνζαλαηνιηζκφ ρέζε ακνηβαία κεηαμχ ρξεζηψλ/ πνιπκέζσλ Γξακκή πξνζαλαηνιηζκέλε ρέζε κνλνκεξήο κεηαμχ ρξεζηψλ/ πνιπκέζσλ Γξακκή κε ίδην θφκβν αξρήο θαη ηέινπο Γξάθνο δπγηζκέλνο Αιιειεπίδξαζε ρξήζηε/πνιπκέζσλ κε ηνλ εαπηφ ηνπ Κνηλσληθφ δίθηπν κε ζρέζε δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο κεηαμχ ρξεζηψλ/πνιπκέζσλ Πίλαθαο 2: Έλλνηεο δηθηύνπ πνπ αλαπαξίζηαληαη κε γξάθν Ζ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηε πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ κέζσ γξάθσλ ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξεί ηηο ζρέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ρξεζηώλ/πνιπκέζσλ σο ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θφζκνπ πνπ απεηθνλίδεηαη ζην δίθηπν. Δλψ νη παξαδνζηαθέο έξεπλεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ (φπσο ηα gallop) εζηηάδνπλ ζηνπο κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (πρ θχιν, 18

29 ειηθία, εηζφδεκα) ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη εζηηάδεη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη φρη ζε απηνχο θαζαπηνχο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο Δίδε Γξάθσλ από ην YouTube Σα παξαθάησ είδε γξάθσλ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηνπ API ηνπ YouTube φπσο επίζεο θαη κε ηηο πξφζζεηεο εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο NodeXl Γξάθνο ρξεζηώλ Οη θφκβνη απηνχ ηνπ είδνπο γξάθσλ είλαη νη ίδηνη νη ρξήζηεο ηνπ YouTube. Κάζε ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε άιινπο ρξήζηεο/θαλάιηα έηζη ψζηε λα δέρεηαη εηδνπνηήζεηο γηα λέα βίληεν ή ζρφιηα. Γηα θάζε ηέηνηα ζχλδεζε ππάξρεη θαη κηα αθκή ζηνλ γξάθν. Σέηνηνη γξάθνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αλαιπζνχλ νκάδεο ρξεζηψλ θαη ην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπο θαζψο θαη λα πξνηαζνχλ ζηνπο ρξήζηεο λέα θαλάιηα/ρξήζηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θάπνην ελδηαθέξνλ γηα απηνχο. Ο γξάθνο ρξεζηψλ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα Δηθόλα 2:Γξάθνο ρξεζηώλ από ην YouTube

30 Γξάθνο Βίληεν πνπ ζρνιηάζηεθαλ από ηνπο ίδηνπο ρξήζηεο Οη γξάθνη απηνί έρνπλ σο θφκβνπο βίληεν απφ ην YouTube.Γχν βίληεν ελψλνληαη κε κηα αθκή φηαλ έρνπλ ζρνιηαζηεί ή έρνπλ πάξεη βίληεν αληαπφθξηζεο σο απάληεζε απφ ηνλ ίδην ρξήζηε. Ο γξάθνο ησλ βίληεν ηνπ YouTube πνπ ζρνιηάζηεθε απφ ηνλ ίδην ρξήζηε θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3. Δηθόλα 3: Βίληεν πνπ έρνπλ ζρνιηαζηεί από ηνπο ίδηνπο ρξήζηεο Γίθηπν ζπζρεηηδόκελσλ βίληεν Απηνχ ηνπ είδνπο νη γξάθνη πεξηιακβάλνπλ ηα βίληεν πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ ρξήζηε απφ ην ίδην ην YouTube. Οη θφκβνη απηνχ ηνπ γξάθνπ απνηεινχληαη απφ βίληεν θαη νη αθκέο 20

31 ζπλδένπλ έλα βίληεν κε ηα πξνηεηλφκελα απφ ην YouTube βίληεν. Ο θαηεπζπλφκελνο γξάθνο ησλ ζπζρεηηδφκελσλ βίληεν ηνπ YouTube θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4. Δηθόλα 4: Γξάθνο πζρεηηδόκελσλ βίληεν από YouTube Δίδε Γξάθσλ από ην Twitter Γξάθνο αθνινύζσλ (followers) Απηφο ν θαηεπζπλφκελνο γξάθνο πεξηιακβάλεη σο θφκβνπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Twitter.Έλαο ρξήζηεο έρεη αθκή πξνο έλα άιιν ρξήζηε εάλ ν πξψηνο έρεη επηιέμεη λα αθνινπζεί ηνλ δεχηεξν ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ. Αλαιχνληαο ηέηνηνπ είδνπο γξάθνπο κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζεκαληηθνχο ρξήζηεο αλάκεζα ζε κεγάιεο νκάδεο ρξεζηψλ. Ο γξάθνο αθνινχζσλ ζην twitter θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5. 21

32 Δηθόλα 5: Καηεπζπλόκελνο γξάθνο followers από Twitter Δίδε Γξάθσλ από Flickr Γξάθνο ζπζρεηηδόκελσλ εηηθεηώλ Οη γξάθνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπζρεηηδφκελεο εηηθέηεο ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ Flickr. Οη θφκβνη/εηηθέηεο (tags) ζπλδένληαη κε ηηο ζρεηηθέο εηηθέηεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ εξψηεκα ζηελ ππεξεζία ηνπ Flickr. Γειαδή, γηα θάζε κηα εηηθέηα ην Flickr καο επηζηξέθεη κηα ιίζηα απφ εηηθέηεο. ε απηέο πξνζηίζεηαη κηα αθκή πνπ δείρλεη ζηελ αξρηθή εηηθέηα γηα ηελ νπνία έγηλε ην εξψηεκα. Ο γξάθνο ησλ ζπζρεηηδφκελσλ εηηθεηψλ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6. 22

33 Δηθόλα 6: Γξάθνο ζρεηηθώλ εηηθεηώλ από Flickr (κε θαηεπζπλόκελνο) Σέηνηνπ είδνπο γξάθνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαθάιπςε παξεκθεξείο εηηθέηεο. νκάδαο απφ 23

34 3 ηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσ θνηλσληθώλ δηθηύσλ Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα θνηλσληθά δίθηπα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ θαη ηεο εχθνιεο θαη καδηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνπλ ζπγθεληξψζεη έλα ηεξάζηην φγθν δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη δπλαηή ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δηάθνξσλ φξσλ πνπ αθνξνχλ αληηθείκελα, ζπλήζεηεο, πξνηηκήζεηο αθφκα θαη απφςεσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Αλαιχνληαο θαλείο ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα κπνξεί λα θάλεη ζεκαληηθή έξεπλα πάλσ ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ, πξνψζεζεο πξντφλησλ, λα εμεηάζεη ηελ δηάδνζε αληηιήςεσλ/ηδεψλ ζηελ θνηλσλία αιιά θαη αλαθάιπςεο λέσλ ηάζεσλ ζε απηήλ. ηελ ελφηεηα απηήλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ έξεπλα πνπ έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ηα θνηλσληθά κέζα. Οη φξνη πνπ αλαιχζεθαλ αθνξνχλ αξρηθά ηα θνηλσληθά κέζα θαη έπεηηα φξνη πνπ αθνξνχλ ην ηξηζδηάζηαην βίληεν/ηειεφξαζε θαζψο θαη παξαπιήζησλ αληαγσληζηηθψλ φξσλ. Σα παξαθάησ δεδνκέλα δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ ρξήζε κηαο λέαο ππεξεζίαο ηεο Google,ηελ Google Trends. Μέζα απφ απηήλ ηελ ππεξεζία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα αμηνπνηήζεη δεδνκέλα ηεο γλσζηήο κεραλήο αλαδήηεζεο ηεο Google. Γίλεηαη δειαδή ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα αλαιχζεη ηα πνζνζηά αλαδήηεζεο γηα δηαθφξνπο φξνπο θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα ηα ζπγθξίλεη κε άιινπο φξνπο. 3.1 Αλάιπζε κέζσ Google Trends Σα παξαθάησ δεδνκέλα δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ ρξήζε κηαο λέαο ππεξεζίαο ηεο Google, ηελ Google Trends. Μέζα απφ απηήλ ηελ ππεξεζία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα αμηνπνηήζεη δεδνκέλα ηεο γλσζηήο κεραλήο αλαδήηεζεο ηεο Google. Γίλεηαη δειαδή ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα αλαιχζεη ηα πνζνζηά αλαδήηεζεο γηα δηαθφξνπο φξνπο θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα ηα ζπγθξίλεη κε άιινπο φξνπο. 24

35 3.1.1 Κνηλσληθά Μέζα Δηθόλα 7:Αλάιπζε όγθνπ δεδνκέλσλ social media θαη social network 25

36 ηελ παξαπάλσ αλάιπζε (εηθφλα 7) ζπγθξίλνπκε ηνπο φξνπο social media θαη social network.αξρηθά βιέπνπκε κηα ζηαζεξή ειάρηζηα αλνδηθή πνξεία θαη ηνλ δπν φξσλ κε εμαίξεζε βέβαηα κηα θνξπθή ζηνλ φξν social network ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θπθινθνξία ηεο νκψλπκεο ηαηλίαο πνπ αθνξά ηελ δσή ηνπ Mark Zuckerberg, ηδξπηή ηνπ Facebook, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα παγθνζκίσο θνηλσληθά δίθηπα. Δπίζεο είλαη εκθαλήο θαη ε πξνέιεπζε ηέηνηνπ είδνπο αλαδεηήζεσλ ε νπνία δελ είλαη άιιε απφ ηνλ δπηηθφ θφζκν, ηελ Απζηξαιία αιιά θαη ηελ Ηλδία. Παξαπιήζηνη φξνη ζε ηέηνηεο αλαδεηήζεηο είλαη ιέμεηο πνπ αθνξνχλ ην κάξθεηηλγθ πξάγκα αλακελφκελν θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ρψξν απνθηνχλ δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ HDTV, Digital TV, Digital Video 26

37 Δηθόλα 8: Αλάιπζε όγθνπ αλαδεηήζεσλ HDTV, Digital TV, Digital Video ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πνπ έγηλε κε βάζε ησλ φγθν αλαδεηήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ 8 εηψλ αλαιχνληαη νη φξνη HDTV, Digital TV θαη Digital Video.Όπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ην πξψην δηάγξακκα (εηθφλα 8) φινη νη φξνη έρνπλ κηα πησηηθή ηάζε απφ ην 2009 θαη έπεηηα. Δπίζεο παξαηεξνχκε θάπνηεο αθκέο ζηνλ δηάγξακκα ηνπ φξνπ HDTV θπξίσο ζηηο αξρέο θάζε έηνπο. Απφ απηφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ «lcd, hdtv, Samsung hdtv, 1080 hdtv, best hdtv, led hdtv θηι.» ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ρξήζηεο εμεξεπλνχλ ην δηαδίθηπν κε ζθνπφ λα αγνξάζνπλ θαηλνχξηεο ηειενξάζεηο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θπξίσο ηελ πεξίνδν πξηλ θαη κεηά ηελ αιιαγή ηνπ έηνπο δειαδή ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ. Έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ βγάδνπκε είλαη φηη ε ςεθηαθή ηειεφξαζε δηαδίδεηαη αξθεηά πεξηζζφηεξν ζε ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία, ε Ηλδία, ε Απζηξαιία θαη ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ βνξά κε θνξπθαίνπο ζρεηηθνχο φξνπο αλαδήηεζεο ηελ ηλδηθή εηαηξία ςεθηαθήο ηειεφξαζεο Airtel αιιά θαη ηνλ ςεθηαθφ δέθηε ηεο γλσζηήο εηαηξίαο θαηαζθεπήο ζθιεξψλ δίζθσλ Western Digital. 27

38 D βίληεν ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχζεθαλ επίζεο δχν φξνη πνπ αθνξνχλ ην ηξηζδηάζηαην βίληεν, ηελ εκθάληζε ηνπ ζην ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ «3d movies» αιιά θαη ηηο ηειεφξαζεο «3d TV».Όπσο θαίλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε παξαθάησ (εηθφλα 9) ππάξρεη κηα εκθαλήο άλνδν ζε φηη αθνξά ην 3D βίληεν. Ηδηαίηεξε άλνδν έρνπλ νη ηαηλίεο ηξηψλ δηαζηάζεσλ κηαο θαη νη ηερλνινγίεο θαηαγξαθήο ηξηζδηάζηαηνπ βίληεν έρνπλ εμειηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη θνξπθέο ζην δηάγξακκα ηνπ φξνπ 3D movies απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο εκθαλίζηεθαλ λέεο ηαηλίεο γπξηζκέλεο κε ηξηζδηάζηαηε ηερλνινγία. Δηθόλα 9 : Αλάιπζε όγθνπ αλαδεηήζεσλ γηα 3D movies 28

39 A. Forbes - Can Smaug the Magnificent save 3D movies? Let's put it this way: never underestimate Middle Earth's wealthiest dragon B. Indian Express Steven Spielberg feels 3D movies are not for everyone C. 3D movies: Awesome technology or nausea-inducing fad? D. MarketWatch - NVIDIA 3DTV Play software Now Available,Bringing 3D games,3d photos and Blue-ray 3D Movies to 3D HDTVs E. Telegraph - Ifa 2010: Panasonic offers 3D movies direct from TV set F. Daily Mail - Cineworld boosted by boom in 3D movies G. Cineworld boosted by boom in 3D movies H. Cooming soon: Download 3D movies at home Τπόκλεκα ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ ζπκθώλα κε ην Google Trends 29

40 Ο φξνο «3D TV» βιέπνπκε ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα (εηθφλα 10) φηη θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ πεξίπνπ ην 2010 ηελ πεξίνδν δειαδή πνπ ε Sony θαη άιιεο κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ αλαθνίλσζαλ ηελ θπθινθνξία ησλ πξψησλ ηειενξάζεσλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ. ηελ ζπλέρεηα παξαηεξείηε έλαο θχθινο θνξπθψλ παξφκνηνο κε ηνλ θχθιν ηνπ φξνπ HDTV ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο πνπ έρνπκε ζηα απνηειέζκαηα ν θχξηνο φγθνο ησλ αλαδεηήζεσλ πνπ θάλνπλ νη ρξήζηεο αθνξνχλ ηειενξάζεηο λέαο ηερλνινγίαο 3D. Δηθόλα 10 :Αλάιπζε όγθν αλαδεηήζεσλ γηα ηνλ όξν 3D TV 30

41 A. China launches first 3D TV channel B. The Age - Sony issues ultimatum over LG's 'misleading' 3D TV challenge C. - D. Next Generation 3D TV Demo at HDI - IEEE SVC SPS Meeting E. Sydney Morning Herald - Sports fans winners as 3D TV trials kick off F. San Francisco Chronicle - Discovery, ESPN to launch 3D TV channels G. Sydney Morning Herald - Sony set to roll out 3D TV in 2010 Τπόκλεκα ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ ζπκθώλα κε ην Google Trends Παξαθάησ παξαζέηνπκε κηα πην γεληθή εηθφλα γηα ην ηξηζδηάζηαην βίληεν ππφ ηνλ φξν «3D video».αλεξρφκελνη φξνη θαηά ηελ αλάιπζε απηή ήηαλ φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 3D βίληεν ζην YouTube. 31

42 Δηθόλα 11 : 3d Βίληεν A. MarketWatch - Aiseesoft's New DVD Ripper Platinum Supports ripping dvds to 3D VIDEO B. The Guardian - Martin Scorsese on Hugo:I've always been obsessed with 3D VIDEO C. Samsung TVs 3D Video-On-Demand hits 1m views D. Nitento 3ds gets Hulu Plus,3D Video recording E. Introducing TrueConf 3D - The first solution for 3D video communications in Russia F. ZDNet - Ambarella intros complete 3D camera solution with 3D video pre-processor G. MarketWatch - Gennum SDI Solutions Selected by panasonic for professional 3D video Equipment I. CNET - CES: Panasonic's wireless pole-like speakers/receiver support 3D video pass-through 32

43 Τπόκλεκα ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ ζπκθώλα κε ην Google Trends πγθξηηηθά απνηειέζκαηα Σν παξαθάησ δηάγξακκα (εηθφλα 12) απνηειεί κηα ζχγθξηζε ησλ φξσλ πνπ αλαιχζακε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. πκπεξαίλνπκε φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο δεδνκέλσλ ζπλαληάηε γηα ηελ Hd Tv πξάγκα ινγηθφ θαζψο απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θνκκάηηα ηηο αγνξάο ειεθηξηθψλ εηδψλ. Δηθόλα 12: πγθξηηηθά απνηειέζκαηα 3.2 Αλάιπζε κέζσ Flickr ηελ ελφηεηα απηήλ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ/θσηνγξαθηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Flickr. ηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ κεηξήζεθε ην ζχλνιν ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ πξνζζέηνληαλ θάζε κήλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα 8 ρξφληα θαη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο αλαδήηεζεο φπσο «3D, 3d image,stereography, hd θηι». Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ εηθφλα

44 Δηθόλα 123: Όγθνο δεδνκέλσλ γηα ηνλ όξν 3D Δηθόλα 13: Όγθνο δεδνκέλσλ γηα ηνλ όξν stereography 34

45 Δηθόλα 14: Όγθνο δεδνκέλσλ γηα ηνλ όξν hd Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα ν φγθνο δεδνκέλσλ γηα 3D θαη HD θσηνγξαθίεο απμάλεηαη ζπλερψο. Βέβαηα νη θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ ην 3D έρνπλ έλα πάλσ φξην πεξίπνπ ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ζπλερίδνπλ κε κία ζηαζεξή πνξεία.πγθξηηηθά φκσο κε ηηο HD θσηνγξαθίεο ην πιήζνο ησλ 3D θσηνγξαθηψλ είλαη θαηά κεγαιχηεξν. 4 Αλάιπζε γξάθσλ από θνηλσληθά κέζα 4.1 Μεηξηθέο αλάιπζεο γξάθσλ ε απηή ηελ ελφηεηα, πξνηνχ γίλεη αλαθνξά ζηηο εθαξκνγέο αλάιπζεο γξάθνπ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο απφ εξεπλεηέο γηα ηελ αλάιπζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θαηαγξάθνληαη νη κεηξηθέο (graph metrics) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ κεζνδνινγία γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ δηθηχσλ. ρεδφλ φιεο νη κεηξηθέο ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθά επίπεδα 35

46 αλάιπζεο, ηηο κεηξηθέο επηπέδνπ δηθηχνπ (network metrics) πνπ πεξηγξάθνπλε ηε δνκή νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο κεηξηθέο επηπέδνπ θφκβσλ (vertex metrics) πνπ εζηηάδνπλε ζε ραξαθηεξηζηηθά κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ [7]. Παξαηίζεληαη παξαθάησ κε ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία, ηελ αγγιηθή νξνινγία ζε παξέλζεζε θαη κηα πεξηγξαθή ηεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ηα θνηλσληθά δίθηπα ή κηα ζπλάξηεζε ππνινγηζκνχ φπνπ ρξεηάδεηαη Μεηξηθέο δηθηύνπ Μέγεζνο δηθηύνπ (Size): Ο αξηζκφο ησλ αθκψλ ηνπ γξάθνπ ηνπ δηθηχνπ. Αθκέο κε αληίγξαθα(edges with duplicates): O αξηζκφο ησλ αθκψλ πνπ επαλαιακβάλνληαη. Αθκέο κε αληίγξαθα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλε γηα παξάδεηγκα ζε έλα ηζηνιφγην φπνπ έλαο ρξήζηεο απαληά ζε έλαλ άιιν ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο θαη ζπλδέεηαη κε παξαπάλσ απφ κηα αθκέο καδί ηνπ. Βξόρνη(Self-loops): O αξηζκφο ησλ αθκψλ πνπ ζπλδένπλ θφκβνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Μπνξεί λα πξνθχςεη ζε έλα δίθηπν φπνπ έλαο ρξήζηεο ζηέιλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ιζρπξά ζπλδεδεκέλεο νκάδεο (Strongly Connected components) : O αξηζκφο ησλ ηζρπξά ζπλδεδεκέλσλ νκάδσλ ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν δειαδή νκάδεο φπνπ θάζε θφκβνο ηεο νκάδαο ζπλδέεηαη κε δεζκφ κε νπνηνλδήπνηε άιιν θφκβν ηεο ίδηαο νκάδαο. Ζ αλαγλψξηζε ηέηνησλ νκάδσλ ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν θαη ε απεηθφληζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηά είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ φπσο ε εμεχξεζε πηζαλψλ ζπκκάρσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο ή αηφκσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξείο λα ζπλδεζείο ζε απηήλ. Γηάκεηξνο(diameter): Δίλαη ην κήθνο ηεο κεγαιχηεξεο δηαδξνκήο κεηαμχ νπνηνλδήπνηε δχν θφκβσλ, δειαδή ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ πνπ είλαη καθξχηεξα κεηαμχ ηνπο. Λέγεηαη θαη εθθεληξηθφηεηα (eccentricity) Ππθλόηεηα δηθηύνπ(group Density): Γεδνκέλνπ ελφο δηθηχνπ κε n θφκβνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο δεζκψλ πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλε κεηαμχ ησλ θφκβσλ είλαη. Δπνκέλσο ε ππθλφηεηα δηθηχνπ εθθξάδεη ηελ αλαινγία ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ησλ δεζκψλ θαη ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ θαη παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Γηα κε θαηεπζπλφκελνπο γξάθνπο νξίδεηαη σο: D = 2 edges n n 1 Γηα θαηεπζπλφκελνπο γξάθνπο νξίδεηαη σο: 36

47 D = edges n n 1 πληνκόηεξν κνλνπάηη (shortest path): είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή δηαδξνκή, ζε βήκαηα, απφ φιεο ηηο ππάξρνπζεο αλάκεζα ζε δχν θφκβνπο. Μέζν κήθνο δηαδξνκήο(average path length): νξίδεηαη σο ν κέζνο αξηζκφο βεκάησλ θαηά κήθνο ησλ ζπληνκφηεξσλ κνλνπαηηψλ πνπ ζπλδένπλ φια ηα ζπλδεδεκέλα δεχγε θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. Θεσξνχκε έλα γξάθν δίρσο βάξε G κε ζχλνιν θφκβσλ V. Αλ d(v1,v2), φπνπ v1,v2 αλήθνπλ ζην V,είλαη ην ζπληνκφηεξν κνλνπάηη αλάκεζα ζηνπο v1 and v2. Τπνζέηνπκε φηη d(v1,v2) = 0 αλ v1 = v2 ή αλ ν v2 δελ είλαη πξνζβάζηκνο απφ ηνλ v1. Μέζε γεσδαηηηθή δηαδξνκή(average geodesic distance): Ζ κέζε ηηκή φισλ ησλ γεσδαηηηθψλ δηαδξνκψλ ελφο δηθηχνπ. Γίλεη κηα αίζζεζε ηνπ πφζν θνληά είλαη ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο κεηαμχ ηνπο. Δάλ έρεη πςειή ηηκή, είλαη πηζαλφ πνιιά κέιε ηεο θνηλφηεηαο λα κε γλσξίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο, θαζψο ζηα θνηλσληθά δίθηπα νη ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο άκεζα ή έκκεζα άιια φρη πάληα κέζσ ζχληνκεο δηαδξνκήο. Δάλ έρεη ρακειή ηηκή νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο είηε άκεζα είηε κέζσ ελφο θνηλνχ γλσζηνχ. N-Kιίθεο(N-Clique): Ζ θιίθα είλαη γεληθά έλα ππνζχλνιν ηνπ δηθηχνπ φπνπ νη θφκβνη είλαη ηζρπξφηεξα ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο παξά κε άιινπο έμσ απφ ηελ θιίθα. Δίλαη πνιχ ζχλεζεο νη άλζξσπνη λα ζρεκαηίδνπλε θιίθεο αλάινγα ηελ ειηθία, θχιν, εζληθφηεηα, ζξεζθεία θιπ. Δίλαη παξφκνηα έλλνηα κε ηελ θνηλφηεηα θαζψο ηα κέιε ηεο παξνπζηάδνπλ αξθεηή νκνηφηεηα ζε πνιινχο ηνκείο φπσο νη παξαπάλσ. Οη Ν-Κιίθεο είλαη ζπγθεθξηκέλα θιίθεο φπνπ θάζε θφκβνο ζπλδέεηαη κε έλαλ άιιν ζε κέγηζηε απφζηαζε Ν βεκάησλ. Γηα Ν=2, αληηζηνηρεί π.ρ. ζε απφζηαζε 2 βεκάησλ. πκκεηξία αθκώλ (Link symmetry): Σν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηξηθψλ αθκψλ ζην ζχλνιν φισλ ησλ αθκψλ ηνπ δηθηχνπ. Οη θαηεπζπλφκελεο αθκέο κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ ζηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ πεξηερνκέλνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Έλαο κεγάινο βαζκφο ζπκκεηξίαο απμάλεη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη κεηψλεη ηε δηάκεηξν. Μπνξεί σζηφζν λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ αλαδήηεζε αμηφπηζησλ πεγψλ πιεξνθνξίαο θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ, θαζψο φηαλ κηα αμηφπηζηε πεγή απαληάεη κε έλα δεζκφ ζε έλαλ ρξήζηε πνπ ζπλδέζεθε κε απηήλ, «ράλεη» απηφκαηα έλα κέξνο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο. 37

48 K-πλεθηηθόηεηα (K-Connectivity): Ζ ζπλεθηηθφηεηα θ(g) ελφο γξάθνπ G νξίδεηαη σο ν κηθξφηεξνο αξηζκφο θφκβσλ ησλ νπνίσλ ε απνκάθξπλζε απφ ην γξάθν έρεη σο ζπλέπεηα έλαλ απνζπλδεδεκέλν γξάθν Μεηξηθέο θόκβσλ Δλψ νη κεηξηθέο δηθηχνπ απνηεινχλ βνεζεηηθά εξγαιεία γηα κηα γεληθή επηζθφπεζε ηνπ δηθηχνπ, νη κεηξηθέο θφκβσλ,απφ ηελ άιιε,ρξεζηκεχνπλ σο κέηξα θνηλσληθήο επηξξνήο θαη ηζρχνο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ. Υξήζηεο κε «κεγάιε επηξξνή» είλαη φζνη θαηέρνπλ ζεκαληηθή/ηζρπξή ζέζε ζην δίθηπν. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί, ηψξα, ην πφζν ηζρπξή είλαη κηα ζέζε θαη λα δνζεί κηα εθηίκεζε ηεο θνηλσληθήο επηξξνήο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ην κέηξν ηεο θεληξηθφηεηαο θαη νη παξαιιαγέο απηνχ (centrality measures). ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε θεληξηθφηεηαο θαηά Freeman. Κεληξηθόηεηα βαζκνύ (Degree Centrality): Πξφθεηηαη γηα ην απινχζηεξν κέηξν θεληξηθφηεηαο. Οξίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ δεζκψλ ελφο θφκβνπ κε άιινπο θφκβνπο ζην δίθηπν θαη ζπκβνιίδεηαη κε C p. Ζ βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη είλαη φηη φζν πεξηζζφηεξνπο δεζκνχο έρεη έλαο θφκβνο ζην δίθηπν, ηφζν πιενλεθηηθφηεξε είλαη ε ζέζε ηνπ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο. πλεπψο, γηα έλαλ κε θαηεπζπλφκελν γξάθν G: = (V,E) κε n θφκβνπο, ε θεληξηθφηεηα βαζκνχ ελφο θφκβνπ είλαη : 38 C p u = d G(u) n 1 ηα δίθηπα πνπ αλαπαξηζηψληαη κε θαηεπζπλφκελνπο γξάθνπο, φπσο πρ έλα θνηλσληθφ δίθηπν ζην Twitter,νξίδνπκε ηελ θεληξηθόηεηα βαζκνύ εηζεξρνκέλσλ δεζκώλ (In-degree centrality),θαη ηελ θεληξηθόηεηα βαζκνύ εμεξρνκέλσλ δεζκώλ (Outer-degree centrality). H πξψηε είλαη ν αξηζκφο ησλ δεζκψλ πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ θφκβν ελψ ε δεχηεξε ν αξηζκφο απηψλ πνπ εμέξρνληαη απφ απηφλ. Γηα λα δνζεί κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο θεληξηθφηεηαο βαζκνχ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα ζεηηθέο ζρέζεηο φπσο θηιία ή ζπκβνπιή, ε θεληξηθφηεηα βαζκνχ εξκελεχεηαη σο έλα κέζν δεκνθηιίαο θαζψο νη δεζκνί ζπλήζσο

49 αλαπαξηζηνχλ θηιίεο κεηαμχ αηφκσλ πνπ αλαπαξηζηψληαη απφ θφκβνπο. Ωζηφζν, εάλ ε θεληξηθφηεηα βαζκνχ ζεσξεζεί σο έλα κέηξν θνηλσληθήο επηξξνήο δελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη, παξά ηνλ εχθνιν ππνινγηζκφ ηεο, παξακέλεη έλα αθειέο κέηξν θαζψο δελ δηαθξίλεη ηελ πνηφηεηα απφ ηελ πνζφηεηα. Γηα παξάδεηγκα δελ γίλεηαη δηάθξηζε ελφο δεζκνχ ζηνλ πξφεδξν ησλ Ζ.Π.Α. απφ έλαλ δεζκφ ζε έλα πεξηζσξηαθφ ζηνηρείν. Πνιιέο θνξέο έλα άηνκν κε ιηγφηεξεο επαθέο κπνξεί λα έρεη κεγαιχηεξε θνηλσληθή ηζρχ θαζψο κπνξεί λα δηαζέηεη ζεκαληηθφηεξεο επαθέο απφ φηη έλα άηνκν κε πεξηζζφηεξνπο δεζκνχο. Κεληξηθόηεηα εγγύηεηαο (Closeness Centrality): χκθσλα κε ηελ θεληξηθφηεηα εγγχηεηαο (ιέγεηαη θαη θεληξηθφηεηα απφζηαζεο), έλαο θφκβνο ζεσξείηαη θεληξηθφο αλ κπνξέη λα αιιειεπηδξά εχθνια κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο, αλ δειαδή νη απνζηάζεηο ηνπ κε φινπο ηνπο άιινπο θφκβνπο είλαη κηθξέο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε θεληξηθφηεηα εγγχηεηαο ελφο θφκβνπ, ηφζν επθνιφηεξν είλαη γηα απηφλ λα δηαλείκεη ηε πιεξνθνξία ζην ππφινηπν δίθηπν. Σν παξαπάλσ κέηξν είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε εθαξκνγέο φπνπ είλαη αλαγθαίν λα θπιήζεη γξήγνξα πιεξνθνξία ζε έλα δίθηπν, θαζψο θφκβνη κε πςεινχο βαζκνχο εγγχηεηαο είλαη ηδαληθνί γηα απηφ ην ζθνπφ γηαηί κπνξνχλε ζε ιίγα κφλν βήκαηα λα κεηαδψζνπλ έλα κήλπκα ζε άιινπο. πκβνιίδνπκε κε C C ηνλ αξηζκφ ησλ δεζκψλ ζην ζπληνκφηεξν κνλνπάηη κεηαμχ δχν θφκβσλ. Ζ θεληξηθφηεηα εγγχηεηαο ελφο θφκβνπ είλαη ην κέζν ζπληνκφηεξν κνλνπάηη απφ απηφλ ην θφκβν πξνο φινπο ηνπο ππφινηπνπο θφκβνπο πνπ είλαη πξνζβάζηκνη κέζσ απηνχ: C C = j i V d(i, j) n 1 κε n > 2 λα είλαη ην κέγεζνο ηνπ δηθηχνπ πνπ είλαη πξνζβάζηκν απφ ηνλ i. Κεληξηθόηεηα ελδηακεζόηεηαο (Betweenness centrality): Γείρλεη ζηελ νπζία ζε πνηφ βαζκφ έλαο θφκβνο δηαζπλδέεη απνθνκκέλνπο θφκβνπο ή απνζπλδεδεκέλεο νκάδεο. Δζηηάδεη, δειαδή, ζηελ ηζρχ ελφο θφκβνπ σο ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ ζηε ξνή πιεξνθνξίαο, αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ειέγρεη αιιά θαη λα απνθφπηεη πιήξσο ηελ ξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζην δίθηπν. Κφκβνη πνπ ππάξρνπλ ζε πνιιά ζπληνκφηεξα κνλνπάηηα 39

50 (απνθαινχληαη θαη γεσδαηηηθέο δηαδξνκέο-geodesic distances) κεηαμχ άιισλ θφκβσλ ζην δίθηπν παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο ηηκέο θεληξηθφηεηαο ελδηακεζφηεηαο. Γηα έλαλ γξάθν G: = (V,E) κε n θφκβνπο, ε θεληξηθφηεηα ελδηακεζφηεηαο ελφο θφκβνπ v ππνινγίδεηαη σο εμήο: 1. Γηα θάζε δεχγνο θφκβσλ (s,t), ππνιφγηζε φια ηα ζπληνκφηεξα κνλνπάηηα κεηαμχ ηνπο. 2. Γηα θάζε δεχγνο θφκβσλ (s,t), ππνιφγηζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληνκφηεξσλ κνλνπαηηψλ πνπ πεξλνχλ κέζα απφ ηνλ ελ ιφγσ θφκβν, εδψ ηνλ u. 3. Άζξνηζε ηα πνζνζηά γηα θάζε δεχγνο (s,t): C B u = ς st (u) ς st s u t V φπνπ ς st είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ απφ ην s ζην t, θαη ς st (u) είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπληνκφηεξσλ δηαδξνκψλ απφ ην s ζην t, πνπ πεξλνχλ απφ ηνλ u. Μπνξεί λα δεηρζεί φηη γηα έλα δίθηπν κε Ν θφκβνπο, ε κέγηζηε ηηκή γηα κηα θεληξηθφηεηα ελδηακεζφηεηαο είλαη N 2 3N Έλαο θφκβνο κε κεγάιν βαζκφ θεληξηθφηεηαο ελδηακεζφηεηαο έρεη κεγάιε επηξξνή ζηνλ ηξφπν πνπ ζα θηλεζεί ε πιεξνθνξία ζην δίθηπν θαη ζην θαηά πφζν ζα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηεο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ ηζρχ ηνπ. Μπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε θξηζεκφηεηα ηεο θεληξηθφηεηαο ελδηακεζφηεηαο απμάλεη φηαλ έλαο ρξήζηεο κε δχλακε εμαξηάηαη απφ έλαλ ρξήζηε ζαθψο ιηγφηεξεο ηζρχνο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη κε έλα ππνζχλνιν απφ άιινπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην πςειφ θχξνο/δχλακε ηνπ πξψηνπ παχεη λα έρεη πξαθηηθή ζεκαζία. Αο ζεσξήζνπκε ην παξάδεηγκα κηαο Ηηαινακεξηθάληθεο εηαηξείαο πνπ νη κφλνη νκηινχληεο Αγγιηθά είλαη ηα αθεληηθά θαη έλαο άιινο εξγαδφκελνο. Όληαο ν κνλαδηθφο κεηαθξαζηήο ηνπ αθεληηθνχ, είλαη πξνθαλέο φηη ν εξγαδφκελνο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Μέηξν θεληξηθόηεηαο Οξηζκόο Δπηξξνέο Βαζκνύ (Degree) Αξηζκφο δεζκψλ ελφο θφκβνπ Πιεζψξα ιχζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ Δγγύηεηαο (Closeness) Μήθνο κνλνπαηηψλ πξνο άιινπο θφκβνπο Άκεζε αιιειεπίδξαζε κε άιινπο θφκβνπο 40

51 Δλδηακεζόηεηαο(Betwenness) Θέζε κεηαμχ δεπγψλ άιισλ θφκβσλ Πίλαθαο 3 Παξαιιαγέο ηεο θεληξηθόηεηαο Γπλαηφηεηα απνηξνπήο δεκηνπξγίαο δεζκψλ θαη απνκφλσζε θφκβσλ Κεληξηθόηεηα ηδηνδηαλύζκαηνο (Eigenvector Centrality): Όπσο εηπψζεθε πξηλ, πνιιέο θνξέο ε ζχλδεζε κε έλαλ δεκνθηιή ρξήζηε είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηε ζχλδεζε κε έλαλ απνκνλσκέλν. Ζ θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλχζκαηνο ιακβάλεη ππφςε φρη κφλν ηνλ απφιπην αξηζκφο ησλ επαθψλ ελφο θφκβνπ, αιιά θαη ην πφζν θεληξηθνί είλαη νη θφκβνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη. Έζησ φηη ην Χ ι είλαη ε θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλχζκαηνο ηνπ j-νπ θφκβνπ. Έζησ =1 εάλ ν θφκβνο j είλαη γεηηνληθφο ηνπ i θαη 0 ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Γηα ηνλ i θφκβν, ε θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλχζκαηνο είλαη αλαινγηθή κε ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θφκβσλ πνπ ζπλδένληαη καδί ηνπ. Δπνκέλσο, Χ ι = 1 λ j M(i) X j = 1 λ j =1 A ij X j,φπνπ M(i) είλαη ην ζχλνιν ησλ θφκβσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ i θφκβν, N είλαη ν νιηθφο αξηζκφο ησλ θφκβσλ θαη ι κηα ζηαζεξά. Αλαθέξνληαο έλα παξάδεηγκα πξαθηηθήο ζεκαζίαο απφ ην Twitter, ε θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλχζκαηνο έρεη πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ spammers. Οη spammers ζέινπλ λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο followers πξνθεηκέλνπ λα δηαρένπλ ηα κελχκαηά ηνπο. Ωζηφζν, αθφκα θαη αλ έλαο spammer αθνινπζεί έλα κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, κεξηθνί απφ απηνχο κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη ν spammer δελ έρεη θαζφινπ ηζρχ. ε έλα κε θαηεπζπλφκελν γξάθν, φπνπ δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο δεκνθηιίαο, ν spammer ζα θαηλφηαλε φλησο άηνκν κε επηξξνή. Παξφια απηά ε πξνζνρή ξέεη απφ απηφλ πξνο ηνπο ρξήζηεο πνπ θάλεη follow θαη φρη αληίζηξνθα. Αθφκα θαη αλ θαηαθέξεη λα ζπιιέμεη κεγάιν αξηζκφ απφ followers είλαη ρξήζηκν λα λα μέξνπκε αλ νη ρξήζηεο πνπ αθνινπζνχλ ην spammer έρνπλ θνηλσληθή ηζρχ. Αλ ινηπφλ απηνί δελ είραλ ηζρχ, απηφ ζα γηλφηαλ θαλεξφ απφ ηελ θεληξηθφηεηα ηδηνδηαλχζκαηνο θαη ζα βνεζνχζε λα αλαθαιπθζεί φηη ν spammer δελ έρεη θαζφινπ επηξξνή. 41

52 πληειεζηήο πζηαδνπνίεζεο(clustering coefficient): Δίλαη ε πηζαλφηεηα δχν γεηηνληθνί θφκβνη ελφο θφκβνπ λα είλαη θαη γεηηνληθνί κεηαμχ ηνπο. ηα θνηλσληθά δίθηπα,έλαο ςειφο ζπληειεζηήο ζπζηαδνπνίεζεο δείρλεη φηη νη θίινη ελφο ρξήζηε είλαη θαη θίινη κεηαμχ ηνπο. Γεδνκέλνπ ελφο γξάθνπ G={V,E}, κε V,E ηηο αθκέο θαη ηνπο θφκβνπο αληίζηνηρα, νξίδνπκε σο γεηηνληά ελφο θφκβνπ ηνπο θφκβνπο πνπ ζπλδένληαη άκεζα καδί ηνπ.: N i = {ν j : e ij E ^e ij E} Ο ζπληειεζηήο ζπζηαδνπνίεζεο γηα θάζε θφκβν i είλαη ε αλαινγία ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηεο γεηηνληάο ηνπ ζε ζρέζε κε ην κέγηζην αξηκφ ησλ ζπλδέζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. ε κε θαηεπζπλφκελν γξάθν, γηα θάζε γεηηνληά N i,ππάξρνπλε k i (k i 1) δεζκνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ. Δπνκέλσο ν ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη: C i = {e jk } k i (k i 1) : ν j, ν κ N i, e jk E ε θαηεπζπλφκελν γξάθν, γηα έλαλ θφκβν κε k i γείηνλεο ππάξρνπλε k i k i 1 ην πνιχ κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηεο γεηηνληάο.δπνκέλσο: C i = 2{e jk } k i (k i 1) : ν j, ν κ N i, e jk E 2 δεζκνί Γηα γξάθνπο κε βάξε, νξίδεηαη ν δπγηζκέλνο ζπληειεζηήο ζπζηαδνπνίεζεο (weighted clustering coefficient) C w : C w = W ij i j N i 1 k i (k i 1), Wij ο βαθμόσ τησ ςχέςησ μεταξύ i j, 0 αν δεν υπάρχει 42

53 Mέζνο ζπληειεζηήο ζπζηαδνπνίεζεο (Network average clustering coefficient): Δίλαη ν κέζνο φξνο ησλ ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ φισλ ησλ θφκβσλ: C = 1 n n C i i=1 Παγθόζκηνο ζπληειεζηήο ζπζηαδνπνίεζεο(global Clustering coefficient): Ο παγθφζκηνο ζπληειεζηήο δίλεη κηα νιηθή έλδεημε ηεο ζπζηαδνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ. Απνηειεί έλδεημε ηνπ θαηά πφζν νη θφκβνη ελφο γξάθνπ έρνπλ ηε ηάζε λα ζπζηαδνπνηνχληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ πιήξε γξάθν. Βαζίδεηαη ζε ηξηπιέηεο θφκβσλ. Μηα ηξηπιέηα είλαη ηξεηο θφκβνη πνπ ζπλδένληαη είηε κε δχν δεζκνχο (αλνηθηή) είηε κε ηξεηο δεζκνχο (θιεηζηή). Ο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ θιεηζηψλ πξνο φιεο ηηο ηξηπιέηεο. 4.2 Δξγαιεία Αλάιπζεο Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ησλ εξγαιείσλ αλάιπζεο Κνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξεπλεηέο αιιά θαη ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ ελδηαθέξεηαη λα κειεηήζνπλ εχθνια δίθηπα νπνηαζδήπνηε θιίκαθαο, είηε κηθξήο φπσο έλα νηθνγελεηαθφ ή θηιηθφ δίθηπν, είηε κεγάιεο φπσο ην Internet φπνπ νη ηζηνζειίδεο είλαη νη θφκβνη θαη νη ππεξζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο είλαη νη αθκέο. Μηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα βξεζεί ζηε ζειίδα ηνπ ΗΝSNA[8](International Network for Social Network Analysis). Δδψ παξαηίζεληαη νξηζκέλα απφ ηα πην γλσζηά ρσξηζκέλα ζε δχν θαηεγνξίεο θαζψο θαη κηα ζπλνπηηθή ζχγθξηζε νξηζκέλσλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα φπνπ παξνπζηάδνληαη γηα ην θαζέλα ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ, ην ιεηηνπξγηθφ κε ην νπνίν είλαη ζπκβαηφ θαζψο θαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ : Eξγαιεία κε εξεπλεηηθνχο-αθαδεκαηθνχο ζθνπνχο φπσο Gephi, UCINet, Pajek, ORA, NodeXl, OntoVis, ε βηβιηνζήθε ηνπ stanet γηα ην R θαη ην GUESS Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηκήκαηα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ αλάιπζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε εηαηξηθνχο νξγαληζκνχο φπσο ΝetMiner, InFlow, ΚΥΔΝ Social Network, Orgnet.com 43

54 Δξγαιείν Λεηηνπξγία Λεηηνπξγη θό Κόζηνο ρξήζεο Gephi Αλάιπζε θαη Οπνηνδήπνηε Λνγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα απεηθφληζε κεγάιεο ππνζηεξίδεη Java θιίκαθαο δηθηχσλ UCINet Αλάιπζε δηθηχσλ Οπνηνδήπνηε ππνζηεξίδεη Java Γσξεάλ ινγηζκηθφ Pajek Αλάιπζε θαη Windows,Linux, Γσξεάλ γηα κε εκπνξηθή ρξήζε απεηθφληζε κεγάιεο MAC OS X θιίκαθαο δηθηχσλ NodeXl Stanet NetMiner Inflow KXEN Social Network Eμεξεχλεζε θαη επηζθφπεζε δηθηχσλ Αλάιπζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζην πεξηβάιινλ R Λνγηζκηθφ γηα ηελ αλάιπζε θαη απεηθφληζε δηθηχνπ Γηαδξαζηηθή ραξηνγξάθεζε δηθηχνπ ζε κηα εθαξκνγή γηα αλάιπζε θαη απεηθφληζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ Γπλακηθή αλάιπζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ Windows XP/Vista/7 Windows,Linux,M ac Windows Windows 2000/XP/Vista Windows,Unix,Lin ux Γσξεάλ Λνγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα Δκπνξηθή ρξήζε κε δσξεάλ δνθηκή Eκπνξηθφ κε δσξεάλ άδεηεο γηα αθαδεκαηθή ρξήζε Δκπνξηθφ ORA Αλάιπζε θαη Windows Γσξεάλ γηα κε εκπνξηθή ρξήζε απεηθφληζε δηθηχσλ Πίλαθαο 4 : Σα ζεκαληηθόηεξα εξγαιεία αλάιπζεο δηθηύσλ Σν εξγαιείν Gephi Σν Gephi είλαη έλα ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα ην νπνίν αλαιχεη θαη επεμεξγάδεηαη δίθηπα(γξάθνπο).έρεη ήδε αλαπηπγκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη κπνξεί λα εηζάγεη, λα απεηθνλίζεη, λα θηιηξάξεη, λα δηαρεηξηζηεί θαη λα εμάγεη φια ηα είδε ησλ δηθηχσλ. Ζ ιεηηνπξγία απεηθφληζεο ρξεζηκνπνηεί κία εηδηθή κεραλή απφδνζεο 3D γηα λα πξνβάιεη γξαθήκαηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηεί ηελ θάξηα γξαθηθψλ ηνπ ππνινγηζηή, φπσο θάλνπλ ηα βηληενπαηρλίδηα, θαη αθήλεη ηελ CPU ειεχζεξε γηα άιινπο ππνινγηζηέο. Μπνξεί 44

55 λα αζρνιεζεί κε κεγάιν δίθηπν ( δειαδή πάλσ απφ θφκβνπο ) θαη, επεηδή είλαη ρηηζκέλν ζε έλα κνληέιν πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ, εθκεηαιιεχεηαη πνιππχξηλνπο επεμεξγαζηέο.ο ζρεδηαζκφο θφκβσλ κπνξεί λα είλαη εμαηνκηθεπκέλνο, αληί γηα έλα θιαζηθφ ζρήκα θαη κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα πθή αληί γηα ρξψκαηα γηα κηα νκάδα ή κηα θσηνγξαθία. Αιγφξηζκνη δηάηαμεο κε πνιιέο ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην παξάζπξν ηνπ γξαθήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ε ηαρχηεηα, ε βαξχηεηα, ε απψζεζε,ε απηφκαηε ζηαζεξνπνίεζε,ε αδξάλεηαο, ή πξνζαξκνγή κεγέζνπο είλαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ Force Atlas, έλαο εηδηθφο αιγφξηζκνο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκάδα ηνπ Gephi. Αξθεηνί αιγφξηζκνη κπνξνχλ λα ηξέρνπλ ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε μερσξηζηνχο ρψξνπο εξγαζίαο, ρσξίο λα εκπνδίδνπλ ηνλ ρξήζηε. Σα θείκελα κπνξνχλ λα θαίλνληαη ζαλ εηηθέηεο,ζην παξάζπξν απεηθφληζεο, απφ νπνηνδήπνηε ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο θφκβνπο.δπίζεο ππάξρεη έλαο εηδηθφο αιγφξηζκν πνπ νλνκάδεηαη Label-adjust ν νπνίνο κπνξεί λα ηξέμεη γηα λα απνθεπρζεί ε επηθάιπςε εηηθεηψλ. Ζ δηεπαθή ρξήζηε είλαη ρσξηζκέλε ζε πνιινχο ρψξνπο εξγαζίαο, φπνπ θάζε εξγαζία κπνξεί λα γίλεη μερσξηζηά. Μεγάιε πξνζνρή έρεη ιεθζεί κε ηελ επεθηαζηκφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Έλαο αιγφξηζκνο, έλα θίιηξν ή εξγαιείν κπνξεί εχθνια λα πξνζηεζεί ζην πξφγξακκα, κε ειάρηζηε εκπεηξία πξνγξακκαηηζκνχ. εη ησλ θφκβσλ ή αθκψλ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απηφκαηα ή ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα θίιηξσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα θίιηξα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε θφκβνπο ή αθκέο ζπκθψλα κε ηα θαηψηαηα φξηα, ην εχξνο θαη άιιεο ηδηφηεηεο. ηελ πξάμε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιιαπιά θίιηξα έηζη ψζηε λα πάξεη θαλείο ην επηζπκεηφ ζχλνιν θφκβσλ ή αθκψλ. Δπεηδή ε ρξεζηκφηεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ δηθηχνπ πξνέξρεηαη ζπρλά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο θφκβνπο / αθκέο, ε ζεηξά θαη ε νκαδνπνηήζε κπνξνχλ λα επεμεξγαδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αμίεο απηέο. ηα ζχλνια ησλ θφκβσλ, κε ηηο εηδηθέο γξαθηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ην κέγεζνο Gradient, δηαβάζκηζε ρξψκαηνο ή ηα ζπκπιέγκαηα ρξσκάησλ κπνξεί θάλεηο λα ηα εθαξκφζεη γηα λα αιιάμεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ. Γξαθηθέο ιεηηνπξγίεο ιακβάλνπλ έλα ζχλνιν θφκβσλ ζηελ είζνδν θαη ηξνπνπνηνχλ ηηο παξακέηξνπο ηεο νζφλεο, φπσο ηα ρξψκαηα ή ην κέγεζνο, γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ. 45

56 Αλ θαη ηα δίθηπα κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ κε έλα δηαδξαζηηθφ ηξφπν ζην παξάζπξν απεηθφληζεο, κπνξνχλ επίζεο λα εμαρζνχλ σο SVG ή PDF αξρεία(εηθφλα 15). Σα αξρεία απηά κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα κνηξαζηνχλ ή λα εθηππσζνχλ. Έλαο ηζρπξφο SVG εμαγσγέαο πνπ νλνκάδεηαη Rich SVG export πεξηιακβάλεηαη ζην Gephi. Πνιιέο επηινγέο πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο γηα λα ξπζκίζνπλ ην ζρεδηαζκφ ησλ άθξσλ θφκβσλ, θαη ηηο εηηθέηεο. Οη ηερληθέο απηέο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα απμήζνπλ ηε ζαθήλεηα θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ δηθηχσλ. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηηο γξακκαηνζεηξέο θαη ηηο εηηθέηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη κηθξέο εηηθέηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο άθξεο γηα λα δνχκε ακέζσο ηνπο γείηνλεο ελφο θφκβνπ. 46

57 47 Δηθόλα 15: SVG graph export

58 Οη ηξέρνπζεο κειέηεο ηνλ δεκνηηθψλ δηθηχσλ έρνπλ θέξεη θάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Ζ δπλακηθή απεηθφληζε δηθηχσλ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζην λα θαηαλνήζνπκε ηε κεηαβαηηθή δνκή θαη ε δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ [ 9 ]. Δμεξεπλψληαο δπλακηθά δίθηπα κε έλαλ εχθνιν θαη δηαηζζεηηθφ ηξφπν είλαη απφ ηηο πξσηαξρηθέο ιεηηνπξγίεο ζην Gephi. Ζ αξρηηεθηνληθή ππνζηεξίδεη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ε δνκή ή ην πεξηερφκελν δηαθέξεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη πξνηείλεη έλα ρξνλνδηάγξακκα, φπνπ θάζε θνκκάηη ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα αλαθηεζεί. Απφ ην ρξνληθφ εχξνο ηεο θέηαο ρξνλνδηάγξακκα, ην ζχζηεκα εξσηήκαηα φινπο ηνπο θφκβνπο θαη ηηο αθκέο πνπ αληηζηνηρνχλ θαη λα ελεκεξψζεηε ηε κνλάδα απεηθφληζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, έλα δπλακηθφ δίθηπν κπνξεί λα παίμεη σο αθνινπζίεο ηαηλία. Ζ ιεηηνπξγία απηή κπνξεί λα πάξεη ηα δεδνκέλα ηνπ δηθηχνπ είηε απφ έλα αξρείν ζπκβαηφ κε ην γξάθεκα είηε απφ εμσηεξηθέο πεγέο δεδνκέλσλ. Καηά ηελ εθηέιεζε, κηα πεγή δεδνκέλσλ κπνξεί λα ζηείιεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ ζην δπλακηθφ ειεγθηή, αλά πάζα ζηηγκή θαη ακέζσο λα εκθαληζηνχλ ηα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο web - crawler κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην Gephi γηα λα πξνβιεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ρξνληθά. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ είλαη δηαιεηηνπξγηθή θαη νη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ εχθνια λα επηθνηλσλνχλ κε ην ππάξρνλ ινγηζκηθφ,κε βάζεηο δεδνκέλσλ ηξίησλ ή web -services. Αλ θαη ην ινγηζκηθφ πνπ εθηειείηαη είλαη ζε beta έθδνζε θαη ε 0.9 είλαη ζε εμέιημε γίλεηαη ζπλερείο αλάπηπμε λέσλ πξνζζεθψλ εηδηθά θίιηξσλ, ηα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εξγαιείσλ. Βειηηψζεηο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε δνκή δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηηο νκαδνπνίεζεο θαη ηεο πινήγεζεο κέζα ζε κηα ηεξαξρία ηνπ δηθηχνπ. Δπίζεο ππάξρνπλ αιγφξηζκνη spatialization, ην Gephi είλαη ζε ζέζε λα θηινμελήζεη δηάθνξνπο αιγνξίζκνπο ηαμηλφκεζεο. ηα πεηξάκαηα καο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Gephi επεηδή κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κεγάιεο θιίκαθαο δίθηπα θαη λα ηα απεηθνλίζεη ηθαλνπνηεηηθά. Δπίζεο έρεη κεξηθνχο έηνηκνπο αιγνξίζκνπο γηα νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ ηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξνπκε αλαιπηηθά παξαθάησ. 48

59 4.3 Web Crawler Γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ην δηαδίθηπν θαη θπξίσο απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απαηηείηαη ρξήζε πξνγξακκαηηζκνχ έηζη ψζηε λα ρεηξηδφκαζηε απνηειεζκαηηθά θαη λα απνζεθεχνπκε ηα δεδνκέλα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε κηα εθαξκνγή ε νπνία εθκεηαιιεπφκελε ην Api ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη θπξίσο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ YouTube, ζπιιέγεη δεδνκέλα θαη δεκηνπξγεί ηνπο αληίζηνηρνπο γξάθνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Python ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο βηβιηνζήθεο networkx ε νπνία ππνζηεξίδεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαηαζθεπήο θαη επεμεξγαζίαο γξάθσλ αιιά επίζεο θαη ε urlparse ηεο python γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνλ link ησλ θφκβσλ ησλ βίληεν YouTube Crawler Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ μεθηλάεη απφ έλα αξρηθφ βίληεν δίλνληαο ησλ θσδηθφ ηνπ.έηζη δεκηνπξγείηαη θαη ν αξρηθφο θφκβνο ηνπ γξάθνπ απφ ηνλ νπνίν ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη νη ππφινηπνη. ηε ζπλέρεηα ν Crawler ζπιιέγεη ηα ζπζρεηηδφκελα βίληεν απηνχ ηνπ θφκβνπ, ηα απνζεθεχεη θαη δεκηνπξγεί ζπλδέζεηο κε ηνλ αξρηθφ θφκβν. Δπίζεο ζηηο αθκέο δίλνληαη βάξε αλάινγα κε ηελ ζεηξά εκθάληζεο ηνπο ζηε ιίζηα ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ην YouTube βίληεν. Ζ ηηκέο ησλ βαξψλ θπκαίλνληαη απφ ~0 έσο ~1.Ο Crawler ζπλερίδεη λα εμεξεπλά ηνπο απνζεθεπκέλνπο θφκβνπο κέρξηο φηνπ λα ζπγθεληξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο θφκβσλ πνπ ζέινπκε γηα ηα πεηξάκαηα καο.οη θφκβνη καδί κε ηηο αθκέο θαη ηα βάξε ηνπο θαζψο θαη ηνπο κνλαδηθνχο θσδηθνχο ησλ βίληεν απνζεθεχνληαη ζε κνξθή (.gml ) έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κε ην ινγηζκηθφ αλάιπζεο γξάθσλ Gephi. Μηα επηπιένλ εθαξκνγή πξνγξακκαηίζηεθε έηζη ψζηε λα ζπιιέγεη θαη λα απνζεθεχεη ζηνπο θφκβνπο βίληεν δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκεο φπσο ν ηίηινο, ην πιήζνο πξνβνιψλ, νη εηηθέηεο θαη άιια απφ ηα πεδία πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην

60 4.3.2 Γεδνκέλα YouTube Crawler Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ ζπιιέρζεθαλ δηάθνξα δεδνκέλα. Γεκηνπξγήζεθαλ γξάθνη κε 100,300, 500, 1000 θαη 5000 ρηιηάδεο θφκβσλ. Ωο αξρηθφο θφκβνο-βίληεν επηιέρηεθε ηπραία βίληεν απφ ηελ ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ YouTube.Οη γξάθνη δεκηνπξγήζεθαλ κε ην ίδην αξρηθφ βίληεν. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε γξάθνο κφλν κε δεδνκέλα βίληεν ηξηψλ δηαζηάζεσλ (3D) γηα ηελ δηεμαγσγή πεξεηαίξσ πεηξακάησλ. 4.4 Label Propagation θαη Οκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ γξάθνπ Ζ νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο γξάθνπο είλαη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ ζηνλ πνιπδηάζηαην ρψξν. ηνλ ρψξν ησλ γξάθσλ δελ ππάξρεη ε κεηξηθή ηεο απφζηαζεο. Ζ νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ βξίζθεηαη θσδηθνπνηεκέλε ζηηο αθκέο ησλ γξάθσλ. Αληηθείκελα πνπ δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ. ηνπο γξάθνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηνλ Crawler έγηλε ε εθαξκνγή θάπνησλ γλσζηψλ αιγνξίζκσλ νκαδνπνίεζεο πγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθαλ αιγφξηζκνη Label propagation,chinese Whisper Clustering θαη ν Normalized Cuts clustering Label Propagation Θεσξνχκε ην πξφβιεκα ηεο κάζεζεο απφ δεδνκέλα ηα νπνία κεξηθά έρνπλ θάπνηεο εηηθέηεο θαη θάπνηα φρη. θνπφο δειαδή είλαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα θιάζε κε βάζε ηα ππφινηπα δείγκαηα πνπ αλήθνπλ θάπνπ. Σν πξφβιεκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εκη-επηβιεπφκελσλ πξνβιεκάησλ. Λφγσ ηνπ φηη ε πξνζζήθε εηηθέηαο ζπρλά απαηηεί πνιιέο ψξεο εξγαζίαο απφ αλζξψπνπο, ελψ ην λα ζπιιέμεη θαλείο δεδνκέλα 50

61 ρσξίο εηηθέηεο είλαη αξθεηά πην εχθνιν θαη γξήγνξν, νη ηερληθέο εκί-επηβιεπφκελεο (semisupervized) κάζεζεο είλαη αξθεηά ρξήζηκεο ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη πξφζθαηα έρνπλ πξνζειθχζεη ηνπο εξεπλεηέο [ 12 ] Ο αιγφξηζκνο ιεηηνπξγεί σο εμήο [ 13 ]: Γεδνκέλνπ ελφο ζεη απφ ζεκεία ρ1,ρ2,ρ3 ρλ θαη έλα ζεη απφ εηηθέηεο, ηα πξψηα ι δείγκαηα έρνπλ εηηθέηεο ελψ ηα ππφινηπα φρη. Ο ζηφρνο είλαη λα πξνβιέςνπκε ηελ εηηθέηα ησλ δεηγκάησλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα θιάζε. 1. Γεκηνπξγνχκε ηνλ πίλαθα W ν νπνίνο νξίδεηαη σο ν πίλαθαο βαξψλ απφ ηνλ ππάξρνληα γξάθν. 2. Καηαζθεπάδνπκε ηνλ πίλαθα S = D 1 2 W D 1 2 φπνπ ν D είλαη ν δηαγψληνο πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία ( i, i ) ηεο δηαγσλίνπ ίζα κε ην άζξνηζκα ηεο η-νζηήο ζεηξάο ηνπ W. 3. Δπαλαιακβάλνπκε ηελ αλαδξνκή, F t + 1 = asf t + (1 a)y,φπνπ α είλαη κηα παξάκεηξνο ζην (0,1). 4. F* είλαη ην φξην ηεο αθνινπζίαο {F(t)}.Βάδνπκε εηηθέηα ζε θάζε ζεκείν x ι φπσο ζην y i = argmax j c F ij Chinese Whisper Ο Chinese Whisper είλαη έλαο αιγφξηζκνο ηπραίαο νκαδνπνίεζεο γξάθσλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αιγφξηζκν πνπ εθηειείηαη ζε γξακκηθφ ρξφλν αλάινγν ηνπ αξηζκνχ ησλ αθκψλ. Δίλαη έλαο βαζηθφο αιιά απνδνηηθφο αιγφξηζκνο γηα λα δηαρσξίδεη ηνπο θφκβνπο ελφο κεθαηεπζπλφκελνπ γξάθνπ κε βάξε. Ο αιγφξηζκνο Chinese Whisper έρεη σο ζθνπφ λα βξεη νκάδεο θφκβσλ νη νπνίνη κεηαδίδνπλ ην ίδην κήλπκα ζηνπο γείηνλεο ηνπ. Απφ απηή ηελ δηαδηθαζία βγαίλεη θαη ην φλνκα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ κεηαθξάδεηαη απφ ηελ αγγιηθή γιψζζα σο «ζπαζκέλν ηειέθσλν». 51

62 Ο αιγφξηζκνο ιεηηνπξγεί σο εμήο [14]: Αξρηθά φινη νη θφκβνη παίξλνπλ απφ κία δηαθνξεηηθή θιάζε. Έπεηηα νη θφκβνη επεμεξγάδνληαη γηα έλα κηθξφ αξηζκφ επαλαιήςεσλ θαη θιεξνλνκνχλ ηελ πην ηζρπξή θιάζε απφ ηνπο γεηηνληθνχο θφκβνπο. Απηή είλαη ε θιάζε ηεο νπνίαο ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ ησλ αθκψλ πνπ δείρλνπλ ζην ηξέρνληα θφκβνπ είλαη κέγηζην. ε πεξίπησζε πνπ πνιιέο θιάζεηο ηζνβαζκνχλ επηιέγεηαη ηπραία κηα απφ απηέο θαη απνδίδεηαη ε θιάζε ζηνλ θφκβν. Οη πεξηνρέο πνπ έρεη θαηαιάβεη κηα θιάζε θαηνρπξψλνληαη ζε θάζε επαλάιεςε θαη απμάλνληαη κέρξη λα θηάζνπλ ζηα φξηα κηαο άιιεο θιάζεο. ηελ εηθφλα 15 θαίλεηαη πσο έλαο κηθξφο γξάθνο 11 θφκβσλ ρσξίο βάξε θαηεγνξηνπνηείηε ζε δχν πεξηνρέο ζε 3 επαλαιήςεηο.οη δηαθνξεηηθέο θιάζεηο ζπκβνιίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο ηνπ γθξη. Δηθόλα 16: Οκαδνπνίεζε ζε γξάθν 11 θόκβσλ ζε 2 επαλάιεςεο Παξάιπηα ν αιγφξηζκνο δελ ζπγθιίλεη πάληα. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 16 ν κεζαίνο θφκβνο απνηειείηαη απφ ηέηνηεο αθκέο πνπ ζε θάζε επαλάιεςε ε θιάζε πνπ ζα παίξλεη ν θφκβνο ζα ελαιιάζζεηαη. Έηζη ν αιγφξηζκνο πξέπεη λα ζηακαηάεη κεηά απφ θάπνηεο επαλαιήςεηο. Ο αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ εμαξηάηαη απφ ηε δηάκεηξν ηνπ γξάθνπ. Όζν 52

63 κεγαιχηεξε είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ δχν θφκβσλ ηφζεο επαλαιήςεηο ρξεηάδεηαη ν αιγφξηζκνο γηα λα κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία απφ ηνλ έλα θφκβν ζηνλ άιιν. Δηθόλα 17: Ο κεζαίνο θόκβνο ελαιιάζζεη θιάζε ζε θάζε επαλάιεςε Σν απνηέιεζκα είλαη παξφκνην κε απηφ ηνπ αιγνξίζκνπ Min Cut [15] Ππθλέο πεξηνρέο νκαδνπνηνχληαη ζηελ ίδηα θιάζε θαη αξαηέο πεξηνρέο δηαρσξίδνληαη Normalized Cut Μία πνιχ ζεκαληηθή ηερληθή γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηκεκαηνπνίεζεο κηαο εηθφλαο απνηειεί ε αληηκεηψπηζή ηνπ σο πξφβιεκα δηάζπαζεο ή ζχλδεζεο γξάθνπ [9]. Γξάθνο G, είλαη έλα ζχλνιν ην νπνίν απνηειείηαη απφ θνξπθέο V θαη αθκέο Δ, δειαδή G= {V,E}, (Δηθφλα 17). Κάζε αθκή ελψλεη έλα δεχγνο θνξπθψλ θαη ηζρχεη: E VxV. Γχν θνξπθέο ελφο γξάθνπ ελψλνληαη φηαλ ππάξρεη κηα ζεηξά αθκψλ κε αθεηεξία ηε κία θνξπθή ηνπ γξάθνπ θαη ηέινο ηελ άιιε. ε θάζε αθκή ελφο δεχγνπο θνξπθψλ v i, v j αληηζηνηρεί κηα αξηζκεηηθή ηηκή W(i,j) πνπ νλνκάδεηαη βάξνο ηνπ γξάθνπ θαη ππνδειψλεη ηελ νκνηφηεηα ησλ θνξπθψλ i, j. 53

64 Δηθόλα 18: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ελόο γξάθνπ ην πξφβιεκα ηκεκαηνπνίεζεο εηθφλαο κε γξάθν, ηα εηθνλνζηνηρεία ηεο εηθφλαο απνηεινχλ ηηο θνξπθέο ηνπ γξάθνπ θαη θάζε αθκή (κε θαηεπζπλφκελε), έρεη βάξνο ην νπνίν φζν κεγαιχηεξν είλαη, ηφζν κεγαιχηεξε νκνηφηεηα έρνπλ ηα δχν εηθνλνζηνηρεία πνπ ζπλδέεη. Κάζε θφκβνο ηνπ γξάθνπ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πνιιά εηθνλνζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ κηα πεξηνρή ηεο εηθφλαο. Σα ηκήκαηα απηά νλνκάδνληαη ζπλεθηηθά (connected components). ε κηα ηέηνηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηκεκαηνπνίεζεο κηαο εηθφλαο ν ζηφρνο είλαη ε δηάζπαζε ηνπ γξάθνπ ζε ηφζα ζπλεθηηθά ηκήκαηα φζα είλαη θαη ηα θπζηθά αληηθείκελα ηεο εηθφλαο. Δάλ ν γξάθνο δηαζπαζηεί ζηηο αθκέο φπνπ ε ηηκή ηνπ βάξνπο είλαη κηθξή, ηφηε ηα ζπλεθηηθά ηκήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απνηεινχληαη απφ θφκβνπο κε κεγάιε νκνηφηεηα. Δηθόλα 19: Γεκηνπξγία ζπλεθηηθώλ ηκεκάησλ ύζηεξα από ηε δηάζπαζε ησλ αθκώλ κε κηθξό βάξνο 54

65 ηελ Δηθφλα 18(α) βιέπνπκε έλα γξάθν κε βάξε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νκνηφηεηα αλάκεζα ζηνπο θφκβνπο. Δάλ δηαζπάζνπκε ηηο αθκέο κε κηθξφ βάξνο, παξαηεξνχκε φηη δεκηνπξγνχληαη ηα ζπλεθηηθά ηκήκαηα πνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 18(β). Έλαο γξάθνο αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλαλ ηεηξαγσληθφ πίλαθα, ηνλ πίλαθα βαξψλ. Ο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά βάζε γηα ηελ θαηάηκεζε κηαο εηθφλαο αιιά θαη θαηά επέθηαζε ζηελ θαηάηκεζε ελφο γξάθνπ είλαη ν Ncut. Ζ κέζνδνο απηή, κεηξά ηελ αλνκνηφηεηα κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ νκνηφηεηα ησλ θφκβσλ (εηθνλνζηνηρείσλ) πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα νκάδα. Έλαο γξάθνο G= {V,E} κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν κε ζπλεθηηθά ζχλνια Α, Β αθαηξψληαο απιά ηηο αθκέο πνπ ζπλδένπλ ηα δχν ζχλνια. Ο βαζκφο αλνκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν ζπλφισλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ αθκψλ πνπ αθαηξέζεθαλ. ηε ζεσξία ησλ γξάθσλ, απηφ νλνκάδεηαη cut: cut A, B = u A,v B w(u, v) Γειαδή ην cut(a,b) είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ φισλ ησλ αθκψλ ηνπ V, πνπ έρνπλ έλαλ θφκβν ζην Α θαη έλαλ θφκβν ζην Β. Ζ βέιηηζηε θαηάηκεζε ελφο γξάθνπ ζε δχν ππνγξάθνπο είλαη απηή πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ ηηκή ηεο πνζφηεηαο cut. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο πνπ ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ δε ζπληειεί ζε κηα «θαιή» ηκεκαηνπνίεζε γηαηί είλαη δπλαηφ λα απνκνλσζνχλ ζην ειάρηζην θάπνηνη θφκβνη ηνπ γξάθνπ. Πην αλαιπηηθά, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ επηηπγράλεηαη κε ηε δηάζπαζε κηθξψλ ζπλφισλ απφ απνκνλσκέλνπο θφκβνπο ηνπ γξάθνπ. Δμ νξηζκνχ ε ηηκή ηνπ cut(a,b) κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αθκψλ αλάκεζα ζηα δχν κέξε φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηάζπαζε. ηελ Δηθφλα 19 παξνπζηάδεηαη κηα ηέηνηα πεξίπησζε. ην παξάδεηγκα απηφ εάλ ππνζέζνπκε φηη ην βάξνο ησλ αθκψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν κε ηελ απφζηαζε ησλ δχν θφκβσλ, ηφηε κε ηε δηάζπαζε ηνπ n1 ή n2 ην θξηηήξην έρεη πνιχ κηθξή ηηκή, ελψ αλ ε δηάζπαζε πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε θάπνην άιιν πηζαλφ ζεκείν φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, ην απνηέιεζκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ρσξίο λα ειαρηζηνπνηείηαη ην θξηηήξην. 55

66 Δηθόλα 20 : Πεξίπησζε όπνπ ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ cut(a,b) επηηπγράλεηαη κε κηα όρη ηόζν «θαιή» δηάζπαζε ηνπ γξάθνπ, ελώ ζε κηα άιιε πηζαλή δηάζπαζε ην απνηέιεζκα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθό ρσξίο λα ειαρηζηνπνηείηαη ην θξηηήξην ηελ πεξίπησζε ηνπ αιγνξίζκνπ Ncut αληί λα θνηηάκε ηελ ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο πνπ ζπλδέεη ηηο αθκέο ησλ δχν νκάδσλ, ην κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ππνινγίδεη ην θφζηνο σο ην άζξνηζκα ησλ παξαθάησ θιαζκάησλ, ην νπνίν θαλνληθνπνηεί ηελ ηηκή ηνπ cut(a,b) θαη δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: Νcut A, B = cut(a, B) cut(a, B) + assoc(a, B) assoc(b, V),φπνπ assoc(a,β) = w u, v u A,v B θαη είλαη νη ζπλνιηθέο ζπλδέζεηο απφ ηνπο θφκβνπο ηνπ Α πξνο φινπο ηνπο θφκβνπο ηνπ γξάθνπ. Ζ ηηκή ηεο παξαπάλσ ζπλάξηεζεο θφζηνπο (Ncut) είλαη κηθξή αλ ε πεξηθνπή ρσξίδεη δχν ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ ιίγεο αθκέο ρακεινχ βάξνπο κεηαμχ ηνπο θαη πνιιέο εζσηεξηθέο αθκέο κεγάινπ βάξνπο. ην ίδην πλεχκα, νξίδεηαη έλα άιιν κέηξν γηα ηε ζπλνιηθή νκαινπνηεκέλε έλσζε ζηηο νκάδεο: 56

67 Νassoc A, B = assoc(a, A) cut(b, B) + assoc(a, V) assoc(b, V) φπνπ assoc A, A θαη assoc(b, B) είλαη ηα ζπλνιηθά βάξε ησλ αθκψλ πνπ ζπλδένπλ θφκβνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ νκάδα Α θαη Β αληίζηνηρα. Απηφ είλαη έλα κέηξν πνπ απεηθνλίδεη ην πφζν ζηελά θαηά κέζν φξν νη θφκβνη κέζα ζηελ ίδηα νκάδα ζπλδένληαη ν έλαο κε ηνλ άιιν. Απφ ηα παξαπάλσ, έρνπκε φηη: Νcut A, B = cut(a, B) cut(a, B) + assoc(a, B) assoc(b, V) = 2 Nassoc(A, B) Ωο εθ ηνχηνπ, ηα δχν θξηηήξηα ρσξηζκάησλ πνπ επηδηψθνπκε ζηνλ αιγφξηζκν νκαδνπνίεζήο καο, ειαρηζηνπνηεί ηελ απνζχλδεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη κεγηζηνπνηεί ηελ έλσζε κέζα ζηηο νκάδεο. Ο αιγφξηζκνο Ncut ιεηηνπξγεί σο εμήο: Θεσξεί ηε ζπλνιηθή ζχλδεζε απφ ηνλ θφκβν i ζε φινπο ηνπο άιινπο θφκβνπο, D i, j = j w(i, j) Ζ κέζνδνο απηή, ρξεζηκνπνηεί ηα k κηθξφηεξα ηδηνδηαλχζκαηα ησλ k κηθξφηεξσλ ηδηνηηκψλ απφ ην πξφβιεκα ηδηνηηκψλ: D W y = λ = Dy Ζ δηάζηαζε ηνπ πίλαθα W είλαη (NxM)x(NxM), αλ ην κέγεζνο ηεο αξρηθήο εηθφλαο είλαη NxM, ελψ ην κέγεζνο ηνπ D είλαη (NxM)x(NxM). H εμίζσζε απηή, κπνξεί λα γξαθεί θαη σο: 57

68 D 1 2 D W D 1 2 z = λz, φπνπ z = D 1 2 x. Μπνξνχκε εχθνια λα δνχκε, φηη ην z 0 = D 1 2 I είλαη έλα ηδηνδηάλπζκα ηεο D 1 2 D W D 1 2 z = λz, αιιά κε ηδηνηηκή ίζε κε ην κεδέλ. Ο ( D W ) πίλαθαο,ιέγεηαη αιιηψο «Λαπιαζηαλφο» πίλαθαο. Σν z 0 είλαη ην κηθξφηεξν ηδηνδηάλπζκα, ην z 1 ην ακέζσο κεγαιχηεξν,θιπ.δπνκέλσο, y 0 = 1 είλαη ην κηθξφηεξν ηδηνδηάλπζκα κε ηδηνηηκή 0 θαη 0 = Ζ Τ 1 z 0 = y Τ 1 DI φπνπ y 1 είλαη ην δεχηεξν κηθξφηεξν ηδηνδηάλπζκα ηεο D 1 2 D W D 1 2 z = λz. πλνιηθά, ν αιγφξηζκνο Νcut είλαη ν παξαθάησ: Αξρηθά, θηηάρλνπκε έλα γξάθν βαξψλ G= (V, E). Θεσξνχκε θάζε εηθνλνζηνηρείν σο έλαλ θφκβν θαη ελψλνπκε θάζε θφκβν κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Ζ αθκή κεηαμχ δχν θφκβσλ ζα έρεη βάξνο αλάινγα κε ηελ νκνηφηεηα απηψλ ησλ θφκβσλ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε νκνηφηεηα, ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη θαη ην βάξνο ηεο ζχλδεζεο. Όκνηνη θνληηλνί θφκβνη, έρνπλ κεγάιν βάξνο αθκήο. Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, ζρεκαηίδεηαη ν ηεηξαγσληθφο πίλαθαο βαξψλ W. Λχλνληαο ην πξφβιεκα ηδηνηηκψλ D W y = λdy ή το D 1 2 D W D 1 2 z = λz φπνπ z = D 1 2 x, δειαδή ειαρηζηνπνηψληαο ηελ πνζφηεηα Ncut ππφ ηε ζπλζήθε: 58 y 1 T DI = 0

69 βξίζθνπκε ηηο k κηθξφηεξεο ηδηνηηκέο, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα k κηθξφηεξα ηδηνδηαλχζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ηηο ηδηνηηκέο. Δθαξκφδνπκε θάπνηνλ αιγφξηζκν νκαδνπνίεζεο (γηα παξάδεηγκα ηνλ αιγφξηζκν Κ-κέζσλ) ζηα Κ ηδηνδηαλχζκαηα πνπ βξήθακε έηζη ψζηε λα θφςνπκε ην γξάθν, θαη έηζη παίξλνπκε Κ δηαθνξεηηθέο νκάδεο. 5 Δθαξκνγή αιγνξίζκσλ θαη Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 5.1 Πξνηεηλόκελα βίληεν ζην Youtube Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε έλα πείξακα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνηείλεη βίληεν ζηελ πιαηθφξκα ηνπ YouTube. Γηα ηα πεηξάκαηα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γξάθνη θφκβσλ. Όπσο θαίλεηε ζηελ εηθφλα 20, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ βαζκνχ ζχλδεζεο ησλ θφκβσλ ησλ γξάθσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα πξνηεηλφκελα βίληεν ηνπ YouTube ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνηείλεηαη ζηελ ελφηεηα 4.3.1, νη γξάθνη απηνχ ηνπ είδνπο αθνινπζνχλ εθζεηηθή θαηαλνκή. Δπνκέλσο απνδεηθλχεηε φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ scale-free δηθηχσλ [10], φπσο δειαδή θαη πνιιά άιια θνηλσληθά δίθηπα [11]. 59

70 3D Γξάθνο Απιόο Γξάθνο Δηθφλα 21 : Δθζεηηθή θαηαλνκή βαζκνχ ζχλδεζεο θφκβσλ Έπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιεξνθνξία ησλ ζπλνιηθψλ πξνβνιψλ θάζε βίληεν θαη ζπγθξίζεθε κε ηνλ αξηζκφ πξνβνιψλ θάζε γεηηνληθνχ βίληεν. ηελ εηθφλα 21 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα δηάγξακκα ζην νπνίν γηα θάζε ηηκή πξνβνιψλ ελφο βίληεν ππάξρνπλ πεξίπνπ 50 ηηκέο ίζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβνιψλ ηνπ θάζε πξνηεηλφκελνπ απφ ην YouTube βίληεν. 60

71 Δηθφλα 22 : πλνιηθέο πξνβνιέο ζπζρεηηδφκελσλ βίληεν ζην YouTube Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηνπλ θάπνηα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Σα ζεκεία είλαη μεθάζαξα ζπγθεληξσκέλα ζην θαηά κήθνο ηεο δηαγσλίνπ θαη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνβνιψλ ησλ ζπζρεηηδφκελσλ βίληεν. Όηαλ ην YouTube δηαιέγεη βίληεν γηα λα πξνηείλεη, πξνηηκάεη βίληεν πνπ είλαη ηφζν δεκνθηιή φζν θαη ην βίληεν πνπ παξαθνινπζείηε εθείλε ηελ ζηηγκή. Απηφ επίζεο νξίδεη θαη κηα νπδέηεξε ζηάζε ηεο πιαηθφξκαο σο πξνο ηελ πξνψζεζε ησλ βίληεν. Μπνξνχκε επίζεο λα δνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δείγκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη θνληά ζηελ δηαγψλην βξίζθνληαη ζηελ πάλσ κεξηά ηνπ δηαγξάκκαηνο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην YouTube ζπρλά πξνηείλεη έλα δεκνθηιή βίληεν βιέπνληαο έλα κε δεκνθηιή βίληεν. Δλψ ην αληίζεην δελ ζπκβαίλεη ζρεδφλ πνηέ. Απηφ είλαη θαη ινγηθφ θαζφηη ζε κηα κηθξή αχμεζε ζε έλα ήδε δεκνθηιή βίληεν δελ ζα αιιάμεη ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπ ζην επξχ θνηλφ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα ζπλαληνχκε θαη ζηνλ γξάθν κε 3D πεξηερφκελν φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα

72 πλνιηθέο πξνβνιέο ζπζρεηηδφκελσλ βίληεν ζην YouTube γηα ηνλ 3D γξάθν 5.2 Οκαδνπνίεζε Κόκβσλ Γξάθσλ ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ νκαδνπνίεζεο.ηα πεηξάκαηα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γξάθνη ησλ 5000 δεηγκάησλ κε γεληθφ πεξηερφκελν βίληεν θαζψο θαη γξάθνο 5000 θφκβσλ κε βίληεν ηξηψλ δηαζηάζεσλ (3D) Label Propagation Γηα ηελ επηινγή ησλ k-θέληξσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη k πξψηνη θφκβνη νη νπνίνη είραλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ αθκψλ απφ νιφθιεξν ηνλ γξάθν. Δπίζεο ζε φια ηα πεηξάκαηα ε παξάκεηξνο α ηνπ αιγνξίζκνπ πήξε ηελ ηηκή 0.5. ηηο παξαθάησ απεηθνλίζεηο ππάξρεη 62

73 αληηζηνηρία ησλ θφκβσλ έηζη ψζηε λα γίλνπλ πην εχθνια αληηιεπηά ηα απνηειέζκαηα ησλ αιγνξίζκσλ. ηελ εηθφλα 22 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νκαδνπνίεζεο γηα ηνπο πξψηνπο θ=10 θφκβνπο κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλδεζηκφηεηαο θαζψο θαη ηα πνζνζηά απηψλ. Δηθόλα 23: Label propagation κε θ=10 θιάζεηο 63

74 ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ην επφκελν πείξακα γηα ηνπο θ=5 θφκβνπο κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλδεζηκφηεηαο. Δηθόλα 24: Label propagation κε θ=5 θιάζεηο Σεκείσζε: Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο ζέζεηο ησλ θόκβσλ παξά κόλν ζηελ ρξσκαηηθή νκάδα πνπ αλήθνπλ. ηελ ζπλέρεηα αθινπζνχλ νη πίλαθεο 5 θαη 6 ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη κηα δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηνπο ηίηινπο ησλ βίληεν. Γηα θάζε νκάδα ηνπ γξάθνπ έγηλε κηα ζπρλφηηθή αλάιπζε ιέμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ηίηινπο ησλ βίληεν έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα ιέμεσλ νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα θάζε νκάδα. Έηζη γίλεηαη αληηιεπηή αλ κηα νκάδα έρεη ζπλνρή φζσλ αθνξά ηα πεξηερφκελν ησλ βίληεν ηεο. 64

75 gopro 330 3d 344 the 119 ski 114 the 198 hero 131 gopro skiing the 67 the 242 nonascii 90 the with 103 gopro 64 gopro 61 best 126 black 58 nonascii 99 crash 45 powder 45 compilation 117 with 49 camera avalanche 30 red video 77 and 43 nonascii 30 bull 96 and 44 trailer 76 games 40 freestyle 29 null 75 edition 41 hero 74 motocross 39 freeski 29 nonascii 72 street 40 and 70 ken fail 67 review video 35 edit 23 snowboard 67 3d 37 movie 47 with 34 line league 36 shark 45 bike 32 hero 19 and 63 games moto 32 extreme 19 bike 59 hero3 33 glasses 43 best fails 57 how 29 part 39 car 31 with 19 bmx 53 nonascii 26 how freeride 16 part 53 big 26 surfing 37 shoes 30 how 16 downhill 48 video 26 pro 35 block 27 best 16 mountain 48 pro 25 surf 34 null 23 aksel 16 video 47 landing 24 world 33 crashes 21 salomon 15 people 45 air 21 null 32 action 21 and 14 snowboarding 44 test 21 games 30 red 21 lund 14 new 43 hero2 21 full 30 episode 20 svindal 14 top 42 munich 20 space 29 gymkhana 20 traveling 13 are 41 section 19 transformers 29 monster 20 top 13 funny 40 new 18 red 28 drift 20 episode 13 world 40 part 18 test 27 compilation 20 circus 13 episode 39 camera 18 you 27 official awesome 38 avalanche hot 19 cliff full 17 for 26 wheels 19 skis 11 gopro 35 unboxing 16 launch 25 motorcycle 19 team 11 mtb 33 trailer 16 big 25 pastrana with 33 for p 24 rally 18 movie 11 extreme 33 null 15 mario 23 travis 18 skiers 11 ski 32 from 15 super 23 bull 18 jump 10 how 31 skateboarding 15 anaglyph 23 top 16 video 10 week 31 bow part 16 training 10 failarmy 31 Πίλαθαο 5 : Σίηινη βίληεν γηα θ=5 θιάζεηο 65

76 red 65 bull 65 snowboard 65 the 56 snowboarding ski best 26 mountain 23 usc gopro 18 episode 17 and 16 downhill 15 part 14 world 14 park 13 bike 12 full 12 nonascii 11 video 11 extreme 11 freestyle 11 winter 11 edit 11 new 10 top 10 people 10 mtb 10 ski 108 skiing 77 the 57 gopro 51 powder 44 freestyle 28 freeski 28 nonascii edit 22 line 19 extreme best 16 aksel 16 hero 15 how 15 freeride 15 with 15 salomon 14 lund 14 svindal 14 traveling 13 circus 13 skis 11 team and 11 top 10 movie 10 backcountry 10 training 9 ken 36 shoes 30 the 28 block gymkhana 18 pastrana 16 travis 16 gopro 15 rally 14 blocks 12 games 11 nonascii with 9 red 8 top 8 and 8 bull 8 drift 8 car 7 gear 7 motocross 6 racing 6 crash 6 monster 6 episode 6 best 6 playground 5 new 5 ride 5 awesome 5 gopro 104 the 80 camera 49 hero 44 with 39 surfing 35 surf 33 transformers 23 surfer 22 and 21 nonascii 20 pro 20 wipeouts 20 alana 19 wave 19 mentos 17 hawaii 16 kalani 15 greatest 15 coke girl 14 big 14 blanchard 13 dark 13 moon 13 3d 12 movie 12 pipeline 12 day bbc 10 gopro 9 snowboard 4 hero3 4 black 3 edition 2 how hero 2 park 2 snowboarding 2 summer 1 via 1 breck 1 warth 1 ollie 1 private 1 jump 1 session 1 powder 1 questions 1 skiing 1 partly 1 label 1 heli 1 trip 1 usc 1 answered 1 minishred 1 highlights 1 nail 1 bowl 1 ryan 1 gopro 140 the 88 with 43 games nonascii 34 space 33 wingsuit 30 shark 26 base 26 landing 24 launch 24 supercross 22 monster 21 hero 21 and 21 3d 21 batman 20 air 18 from 18 best 17 energy 17 flying 16 jeb 16 corliss 16 shuttle 16 winter 15 camera 15 jump 14 attack 14 bull 14 crossfit 9 workout 9 the with 7 people 5 are 5 awesome 5 nonascii 4 body 4 part 4 and 4 rich 3 world 3 fitness 3 series 3 strongest 3 year 3 new 3 makes 3 most 3 bodybuilding 2 mens 2 piana 2 bodyweight real 2 get 2 you 2 worlds 2 london 2 gopro 372 3d 319 hero 139 the video 76 nonascii 75 and 74 with 73 trailer 71 black 56 street 50 review 50 how 47 games 46 avalanche 44 edition 39 pro 38 league 38 null 37 camera 36 glasses 35 hero3 34 test 32 full 32 part 32 movie 32 red 30 big 29 for 27 new 24 the nonascii compilation 133 best 111 and 79 null 78 bike 75 video 74 fail 69 fails bmx 54 funny 53 part 51 crash 48 top 45 how 43 with 43 3d 43 new 39 failarmy 36 world 36 official 36 people 35 week 34 gopro 34 moto 33 episode 31 epic 31 win 31 mcmorris 23 epic 19 tim 9 ever 6 best 6 compilation 5 musiikkivideo 5 virallinen 5 style 5 year 5 episode 5 for 5 lewis 4 body 4 makes 4 high 4 ultimate 4 macklemore 4 top 4 one 4 part 4 russia 4 lyrics 4 rich 4 best 4 gangnam 4 ultra 4 world 4 people 4 ryan 3 bass 3 makes 3 Πίλαθαο 6 : Σίηινη βίληεν γηα θ=10 θιάζεηο 66

77 Δηθόλα 25: Label propagation κε θ=10 θιάζεηο γηα ηνλ γξάθν κε 3D πεξηερόκελν ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ην επφκελν πείξακα γηα ηνπο 5 θφκβνπο κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλδεζηκφηεηαο γηα γξάθνπο κε ηξηζδηάζηαην πεξηερφκελν. 67

78 Δηθόλα 26: Label propagation κε θ=5 θιάζεηο γηα ηνλ γξάθν κε 3D πεξηερόκελν Σεκείσζε: Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο ζέζεηο ησλ θόκβσλ παξά κόλν ζηελ ρξσκαηηθή νκάδα πνπ αλήθνπλ. ηελ ζπλέρεηα αθινπζνχλ νη πίλαθεο 8 θαη 9 ζηνπο νπνίνπο θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηνπο ηίηινπο ησλ βίληεν. Γηα θάζε νκάδα ηνπ γξάθνπ έγηλε κηα ζπρλφηηθή αλάιπζε ιέμεσλ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα ιέμεσλ νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα θάζε νκάδα. ε απηά ηα πεηξάκαηα δελ πξνέθπςαλ νκάδεο θιάζεσλ κε επδηάθξηηα ραξαθηεξηζηεθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ παξαζέηνπκε θάπνηνλ ηίηιν ζηηο νκάδεο. 68

79 d 396 yt3d 71 yt3denabletrue 68 video 52 the 51 nonascii 43 test 33 stereoscopic 27 stereo p 18 youtube 18 trailer 16 demo 16 real 16 side 15 and full world 12 new 11 park 11 with 11 panasonic 10 for 10 version car 8 finepix 8 rollercoaster 8 gopro 8 paris 7 ride 7 s3d 7 san 7 mountain 7 reel 7 movie 7 roller 7 coaster 7 fuji sony 6 from 6 camera 6 glasses 6 london 6 national 6 best 6 tru3d 6 3d 267 nonascii 53 the p 18 video 17 demo 16 part 15 sbs 12 stereoscopic 11 yt3d 11 with 9 tauchen 8 park 8 movie 8 gopro 8 live 7 show 7 diving 7 film 7 sony 6 meer 6 side 6 trailer 6 skyrim 6 sea 6 world version 5 full 5 com 5 bbc 5 test 5 wreck 4 fullhd 4 rotes 4 music 4 underwater 4 day 4 glasses 4 space 4 yt3denabletrue 4 and 4 earth 4 national 4 best 4 walk panasonic 4 3d 441 nonascii 397 sony 64 test 55 video 42 demo 40 the 35 panasonic bloggie 23 world 21 stereoscopic 19 full p 17 side 17 yt3d 17 park 14 and 14 td10 14 hdrtd10 13 part 13 disney 13 pov 13 mhsfs3 13 camera front 11 sbs 11 yt3denabletrue 11 seat 11 kingdom 11 onride 11 florida 10 movie 10 magic 9 camcorder 9 walt 9 version 8 stereo 8 gopro 8 with 8 comment 8 parade 8 space 8 from 7 car 7 sea 7 aquarium 7 lake 7 3d 1212 yt3d 149 nonascii 146 trailer 141 the 134 yt3denabletrue 116 video 103 stereoscopic 102 test 70 stereo p 60 side 56 demo 47 real and with 35 sbs 32 hyper 30 finepix 29 version 28 movie 28 s3d 27 tru3d 25 music sony 22 panasonic 22 gopro 22 new 21 part 21 youtube 21 truhd3d 20 world 20 crysis 20 from 20 fujifilm 20 sky 20 official 20 vision 19 full 19 for 18 fuji 17 pictures 16 glasses 16 gameplay 15 bloggie 15 fireworks 15 true 15 3d 1026 trailer 166 nonascii 149 the 106 demo 101 movie 89 video p 61 sbs test 43 stereoscopic 39 side 35 official 34 sony 30 and 29 real with 26 traileravi 25 full 24 yt3denabletrue 24 gopro 23 world 22 yt3d 22 panasonic film 19 avatar 18 best 16 bloggie 16 cinema 16 titanic 15 stereo 15 amazing 14 youtube 14 version 13 park 13 part 13 extreme 13 out 13 show 12 samsung 12 deutsch 11 pop 11 fullhd 11 german 10 man 10 anaglyph 10 Πίλαθαο 8 : Σίηινη βίληεν γηα θ=5 clusters γηα ηνλ γξάθν κε 3D πεξηερόκελν 69

80 3d 1026 trailer 166 nonascii 149 the 106 demo 101 movie 89 video p 61 sbs test 43 stereoscopic 39 side 35 official 34 sony 30 and 29 real with 26 traileravi 25 full yt3denabletrue 24 gopro 23 world 22 yt3d 22 panasonic film 19 avatar 18 best 16 bloggie 16 3d 203 nonascii 48 the p 14 video 13 part 12 yt3d 10 sbs 9 live 7 park 7 movie 7 demo 7 film 7 trailer 6 skyrim bbc 5 world 5 gopro 5 test 5 version 4 full 4 fullhd 4 stereoscopic 4 day 4 side 4 space 4 and 4 show 4 earth 4 3d 884 yt3d 129 trailer 125 nonascii 113 the 104 yt3denabletrue 100 stereoscopic 76 video 72 stereo 57 test 53 side 41 real p 36 and hyper 27 finepix 26 with 22 movie 21 truhd3d 20 crysis 19 fujifilm 18 s3d 18 vision 17 version 17 part 17 youtube new 16 tru3d 16 3d 674 trailer 148 nonascii 95 the 76 movie 74 video sbs p official 30 stereoscopic 29 side 25 traileravi 22 and 22 real 21 test 21 yt3denabletrue avatar 18 with 16 demo 16 yt3d 16 full 14 titanic best 12 sony 11 amazing 11 out 11 film 11 extreme 10 nonascii 352 3d 291 test 30 sony the 19 world 19 video 18 bloggie 18 full p mhsfs3 12 stereoscopic 11 camera 11 park 11 disney 11 pov 11 kingdom 11 side 10 florida 10 yt3denabletrue 10 and front 9 part 9 seat 9 movie 9 walt 9 panasonic 9 yt3d 9 onride 9 3d 155 sony 32 nonascii 26 video 18 test 17 gopro 16 the td10 11 yt3d 11 stereoscopic 10 hdrtd10 10 diving 10 underwater 9 tauchen 8 with 8 yt3denabletrue 7 meer 6 film 6 garden 5 version 5 camcorder 5 beach trailer 5 glasses 5 and 5 movie p part 4 scuba 4 3d 243 nonascii 39 the 36 sbs 28 video p 27 demo 26 stereoscopic 23 side 18 sony 14 music panasonic 13 with 12 yt3d 10 version 9 part 9 half yt3denabletrue 8 for 8 test 7 full 6 trailer 6 and 6 montreal s3d 5 stereo 5 london 5 bloggie 5 museum 5 Πίλαθαο 9: Σίηινη βίληεν γηα θ=10 cluster γηα ηνλ γξάθν κε 3D πεξηερόκελν 3d 408 demo 131 panasonic 45 video 43 nonascii 37 the 37 test p 24 sony 24 stereoscopic 16 trailer 16 optimus 16 cinema 16 samsung 16 world 15 bloggie 14 yt3d 12 disney 11 sky 11 side 10 rollercoaster 10 and 10 sports sbs 9 full 8 jvc d1 7 flight 7 reel 7 3d 113 nonascii 32 test 12 trailer 11 movie 11 video 10 yt3denabletrue p 9 the 9 stereoscopic 6 side 6 real 6 stereo 6 full 5 show 5 yt3d 5 demo 4 world 4 with 4 film 4 sony 3 finepix 3 music 3 fpv 3 adventure sbs skyrim 3 latino 3 best 3 gardaland 3 3d 46 video 9 gopro 9 youtube the 6 3d3d 4 games 4 with 4 test 4 new 3 hero 3 starlight 2 bull 2 course 2 cruise 2 3dnonascii3d 2 demo3d parade 2 wreck 2 full 2 extreme 2 days 2 snowboarding 2 youtube3d 2 usj 2 long 2 flight 2 teva 2 pro 2

81 5.2.2 Chinese Whisper Σν παξαθάησ πείξακα έγηλε ζην γξάθν κε ηνπο 5000 θφκβνπο θαη βάξε πνπ πξνήιζαλ απφ ηα ζπζρεηηδφκελα βίληεν ηνπ YouTube (εηθφλα 27). Δηθόλα 27: Γξάθνο 5000 θόκβσλ κε θαηεγνξηνπνίεζε Chinese Whisper ηελ εηθφλα 28 απεηθνλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ γξάθνπ κε πεξηερφκελν 3D.Σα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη δελ ζπλερίζηεθαλ ηα πεηξάκαηα κε απηφλ ηνλ αιγφξηζκν. 71

82 72 Δηθόλα 28 :Καηεγνξηνπνίεζε Chinese Whisper 3d γξάθνπ

83 5.2.3 Normalized Cut Αξρηθά έγηλα πεηξάκαηα ζηνλ απιφ γξάθν(5000 θφκβνη, εηθφλα 29,30) θαη έπεηηα ζηνλ γξάθν κε ην ηξηζδηάζηαην πεξηερφκελν(εηθφλα 30,31). Δηθόλα 29: N-cut γηα θ=10 θιάζεηο 73

84 Δηθόλα 30 : N-cut γηα 5 θιάζεηο Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηνπο πίλαθεο 10 θαη 11 νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηηο νκάδεο ιέμεσλ γηα θάζε νκάδα ηνπ γξάθνπ. 74

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Τα Social Media (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) τοσ 21 οσ αιώνα και η τρήση των Social Networking

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ:

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Αξηάδλε Μηραιίηζε- Φαξξνύ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ. Δπηβιέπσλ: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΗ ΔΠΗΖΜΔ ΔΛΗΓΔ ΣΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΟ FACEBOOK ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS DEPARTMENT

COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS DEPARTMENT ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αλάπηπμε κεζόδνπ κε ζθνπό ηελ αλαγλώξηζε θαη εμαγωγή ζεκαηηθώλ ιέμεωλ θιεηδηώλ από δηεπζύλζεηο ηζηνζειίδωλ ηνπ ειιεληθνύ Γηαδηθηύνπ Βνληηζάλνπ Μαξία-Αιεμάλδξα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ. «Βειηηζηνπνίεζε ζηόρεπζεο θαη απνδνηηθόηεηαο γηα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ. «Βειηηζηνπνίεζε ζηόρεπζεο θαη απνδνηηθόηεηαο γηα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ «Βειηηζηνπνίεζε ζηόρεπζεο θαη απνδνηηθόηεηαο γηα δηαδηθηπαθέο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζην δίθηπν δηαθεκίζεσλ AdWords

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ»

ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ» ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ησλ καζεηψλ ηνπ Α 3 ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Μπγδνλίαο ΘΔΜΑ: INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ» Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα : Γήκεηξα Ι. Υαηδνπνύινπ, Πιεξνθνξηθήο, MSc. ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Αξηζκφο Μεηξψνπ Καηεχζπλζε Δπηβιέπνληεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO).

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME STREAMING VIDEO). ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΡΟΩΝ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ (REAL TIME

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots)

Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots) ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΝΣΙΝΑΚΗ Κ. ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΑΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY Γνιηθίδεο Μάξηνο νπιετκάλεο Μαλψιεο Θεζζαλονίκη 2015 χκβνπινο θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα