ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς Πληροφορίες: Σ. Κατσιρέλου Τηλέφωνο: Φάξ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τiς διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α 38), όπως τροποποιηθείς ισχύει, β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195), «Περί οργανισµού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», γ. του ΓΠ-400/ (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, δ. του ν.δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου», ε. της διατάξεις των άρθρων 26 έως 37 του Π.. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π..., προµηθειών, µισθώσεων, εκµισθώσεων κ.λ.π.», στ. του ν. 3518/2006, αρθρ. 63, παρ.2 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ Ε) και ρύθµιση άλλων θεµάτων του Υπουργ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», ζ. του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 1

2 θεµάτων», η. του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π. )», θ. του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ι) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια». 2. Την αριθµ /601/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα «Περί καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες», 3. Την αριθµ. 3128/Α2-1804/ απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Συγκρότηση Επιτροπής Στέγασης Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Κιλκις», 4. Την αριθµ. πρωτ. 345/ εισήγηση της Επιτροπής Στέγασης Ν. Κιλκις, 5. Την αριθµ. 1182/Α2-554/ και µε αριθµό καταχώρησης 161 απόφαση ανάληψης σε βάρος του ΚΑΕ 0813 του προϋπολογισµού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτους 2015, 6. Την αριθµ /Α2-6521/ απόφαση προέγκρισης ανάληψης σε βάρος του ΚΑΕ 0813 των προϋπολογισµών εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικον. ετών 2016 και Την αριθµ. 2444/Α2-1214/ απόφαση προέγκρισης ανάληψης σε βάρος του ΚΑΕ 0813 του προϋπολογισµού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ηµόσιο Μειοδοτικό ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, για τη µίσθωση ακινήτου προκειµένου να στεγαστεί η Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Κιλκις, στο Κιλκις για χρονικό διάστηµα έξι (6) ετών από την 1/3/2015 έως 28/02/2021, µε ύψος µισθώµατος µέχρι του ποσού των 270,00 µηνιαίως και συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας (γραφειακοί χώροι και λοιποί βοηθητικοί) από 60 έως 70 τ.µ. περίπου. Το µίσθωµα θα παραµείνει σταθερό για την πρώτη τριετία και θα αναπροσαρµόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της µίσθωσης κατά ποσοστό ίσο µε τη µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου δωδεκάµηνου, όπως αυτή η µεταβολή υπολογίζεται και ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 715/1979 (Α 212), στα γραφεία της Υπηρεσίας Στατιστικής του Ν. Κιλκίς (Ν. Παναγιώτου 13, Κιλκίς) στις, 26 Μαρτίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας τριµελούς Επιτροπής µίσθωσης ακινήτων του άρθρου 26, παρ. 2 του Π.. 715/79 και σύµφωνα µε την 3128/Α2-1804/ απόφαση του Προέδρου «Συγκρότηση Επιτροπής Στέγασης Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Κιλκίς». Οι προσφορές θα υποβάλλονται από της δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 2

3 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήριο Αξιολόγησης είναι το χαµηλότερο µίσθωµα, το οποίο δε θα υπερβαίνει το ποσό των 270 ευρώ το µήνα. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται το τέλος χαρτοσήµου 3,6 % και η νόµιµη κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. ποσοστού 3% µετά του αναλογούντος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου. Το µίσθωµα θα καταβάλλεται ανά τρίµηνο, µετά το πέρας του αντίστοιχου τριµήνου. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1) Το προς µίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας µεταξύ 60 τ.µ. και 70 τ.µ. περίπου, (εξαιρουµένων των χώρων κλιµακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόµων), ήτοι θα περιλαµβάνει 2 έως 3 κυρίους χώρους γραφεία, ένα βοηθητικό χώρο 10 τµ αρχείου και αποθηκευτικός χώρος και λοιπούς βοηθητικούς χώρους (χώροι υγιεινής κλπ) Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νοµιµότητας και καταλληλότητας για την ανωτέρω χρήση, να είναι φωτεινό, µε καλό εξαερισµό και εξοπλισµό θέρµανσης, κλιµατισµού και σκίασης. 2) Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της πόλης του Κιλκίς, σε θέση που να έχουν εύκολα πρόσβαση οι πολίτες. Να είναι αυτόνοµο, ώστε να µην επηρεάζεται η ανεξάρτητη, απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και οι χώροι να είναι τέτοιοι, ώστε να µπορεί να διασφαλίζεται το απόρρητο των στατιστικών στοιχείων και ερευνών. 3) Το προσφερόµενο για µίσθωση ακίνητο θα πρέπει: κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή, ή στην επικαρπία και την κατοχή του προσφέροντος και να είναι ελεύθερο παντός πραγµατικού ή νοµικού βάρους ή ελαττώµατος, που να εµποδίζει την ακώλυτη χρήση του από την ΕΛΣΤΑΤ. να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται (γραφεία), το οποίο θα προκύπτει από την άδεια της οικοδοµής. να είναι πλήρως αποπερατωµένο και έτοιµο για παράδοση στην ΕΛΣΤΑΤ, µε όλες τις αναγκαίες υποδοµές τεχνικού χαρακτήρα (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα πληροφορικής και επικοινωνιών, θέρµανση- κλιµατισµό, ιδιαίτεροι µετρητές ρεύµατος και νερού κ.λ.π.), µέχρι την ηµεροµηνία παραλαβής του ακινήτου. να διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ, εγκεκριµένο από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, το οποίο υποχρεούται ο εκµισθωτής να προσκοµίσει στην ΕΛΣΤΑΤ το αργότερο εντός 2 µηνών από την παράδοση σ αυτήν του ακινήτου. να παρέχονται, κατά την ηµεροµηνία παραλαβής του ακινήτου, οι προβλεπόµενες διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ, όπως αυτές καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση /15/1/2002 (ΦΕΚ Β 18/2002). 3

4 να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το οποίο υποχρεούται ο εκµισθωτής να προσκοµίσει στην ΕΛΣΤΑΤ το αργότερο εντός 2 µηνών από την παράδοση σ αυτήν του ακινήτου. 4. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι ιδιοκτήτες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) των ακινήτων, των οποίων έχουν την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή, ή οι επικαρπωτές αυτών και γενικά όσοι έχουν τα νόµιµα δικαιώµατα για την εκµίσθωσή τους. Τρίτοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό ως αντιπρόσωποι/εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη/ επικαρπωτή του ακινήτου θα πρέπει να έχουν ειδική πληρεξουσιότητα ή ειδική εξουσιοδότηση µε τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ιδιοκτήτη από αρµόδια δηµόσια αρχή. Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι, ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως. εν θα γίνονται δεκτές προσφορές ακινήτων, τα οποία κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς δε θα είναι κενά και ελεύθερα µίσθωσης, µε ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει, κατά την απόλυτη κρίση της, προσφορά που θα είναι αόριστη, υπό αίρεση ή εκτός των όρων της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι προσφορές για µίσθωση θα υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Κιλκίς (Ν. Παναγιώτου 13 Τ.Κ ), από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους, ή από τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους (το πληρεξούσιο ή η εξουσιοδότηση µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή θα δίνεται µαζί µε την προσφορά), έως και την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Επίσης, οι προσφορές µπορούν να σταλούν και ταχυδροµικά, µε την προϋπόθεση να παραληφθούν µέχρι και την προηγούµενη της διεξαγωγής του διαγωνισµού ηµέρα. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για σαράντα πέντε (45) ηµέρες από της κατά το άρθρο 30 του Π.. 715/79 διεξαγωγής της προφορικής µειοδοσίας. Oι προσφορές θα υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο σε σφραγισµένο φάκελο γραµµένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα µε την υπογραφή και τη σφραγίδα (σε 4

5 περίπτωση εταιρίας) του υποψηφίου. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, 2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό: «Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) - Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Κιλκίς, Ν. Παναγιώτου 13, Τ.Κ ) 3. Ο αριθµός της διακήρυξης και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 4. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου (όνοµα, επώνυµο, κατοικία, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, ΟΥ και για Νοµικά Πρόσωπα: έδρα, τηλέφωνο, επικαιροποιηµένο καταστατικό εταιρείας, ΑΦΜ, ΟΥ και η σε ισχύ νοµιµοποίηση του νόµιµου εκπροσώπου αυτού). Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις, όπως σβησίµατα, προσθήκες κλπ. α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 1. πλήρη τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς οι υπάρχοντες χώροι (κύριοι και βοηθητικοί), η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου µε τα σχετικά διαγράµµατα κάλυψης, τοπογραφικά διαγράµµατα, σχέδια κατόψεων, όψεων και τοµών (επικυρωµένα από την Πολεοδοµία αντίγραφα) θα αναφέρεται ρητά αν βρίσκεται σε θέση µε εύκολη προσβασιµότητα των πολιτών. 2. χρονολογία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας (θα αναφέρεται και η παλαιότητα του ακινήτου σε συνδυασµό µε το έτος αποπεράτωσης) και η Πράξη Σύστασης Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, αν υπάρχει. 3. συνοπτική περιγραφή της κατάστασης του ακινήτου κατά τρόπο που να προκύπτουν ασφαλή και αληθή συµπεράσµατα για την ποιότητα, την πληρότητα και το είδος του ακινήτου, ενδεικτικά θα περιγράφονται τα εξωτερικά κουφώµατα, τα δάπεδα των γραφείων και των κοινόχρηστων χώρων, η ύπαρξη αυτόνοµης θέρµανσης κ.α. 4. την ηµεροµηνία παράδοσης του ακινήτου, πλήρως αποπερατωµένου και κατάλληλου για χρήση µε τις ιδιότητες που αναφέρονται στην προσφορά βάσει ακριβούς χρονοδιαγράµµατος. Επίσης, µε την προσφορά θα συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούµενα έγγραφα: 5

6 1. Επικυρωµένο αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας, 2. Αντίγραφο ακριβές-επικυρωµένο, από την Πολεοδοµία, της οικοδοµικής άδειας, η οποία θα πρέπει να προβλέπει ότι το ακίνητο προορίζεται για επαγγελµατική χρήση, 3. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νοµίµως επικυρωµένο, 4. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, εκδόσεως του τελευταίου εξαµήνου µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν έχει κινηθεί κατ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 5. Εγγύηση Συµµετοχής Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή από αναγνωρισµένη στην Ελλάδα Τράπεζα, για ποσό ίσο προς το ένα εικοστό του αιτούµενου ετήσιου µισθώµατος, ως εγγύηση ότι οι διαγωνιζόµενοι θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό και ότι θα προσέλθουν εντός της ορισθείσας προθεσµίας για τη σύνταξη του µισθωτηρίου συµβολαίου και θα παραδώσουν το µίσθιο στη χρήση της ΕΛΣΤΑΤ στην κατάσταση που συµφωνήθηκε και κατά τον οριζόµενο στην παρούσα χρόνο, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 3 του Π.. 715/79. Η παραπάνω εγγύηση επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, µετά την εγκατάσταση της ΕΛΣΤΑΤ στο µίσθιο, στους δε υπολοίπους (σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 29 παρ. 4) εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης προς εγγυοδοσία το ηµόσιο, τα Ν.Π... και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 29, παρ. 5). 6. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε ηµεροµηνία υπογραφής την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της ιακήρυξης και ότι αποδέχεται τους όρους πλήρως και ανεπιφύλακτα. 7. ήλωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο κατά την υποβολή της προσφοράς (π.χ. φρεσκοβαµµένο, αποκατάσταση ελαττωµάτων ή βλαβών ή φθορών που τυχόν υπάρχουν ή ακόµα συµπληρωµατικές διαρρυθµίσεις και βελτιώσεις που θα µπορούσαν να καταστήσουν το µίσθιο λειτουργικότερο και καταλληλότερο, στα πλαίσια της προβλεπόµενης χρήσης και της παρούσας διακήρυξης). 8. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ, εγκεκριµένο από την αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε ηµεροµηνία υπογραφής την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και µε θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι ο προσφέρων δεσµεύεται να τα προσκοµίσει στην ΕΛΣΤΑΤ το αργότερο εντός 2 µηνών από την παράδοση σ αυτήν του ακινήτου. 6

7 Η έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού, που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, θα οδηγήσει στον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην οικονοµική προσφορά, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ξεχωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών θα αναγράφει το µηνιαίο µίσθωµα αριθµητικώς και ολογράφως. 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή του ιαγωνισµού αποσφραγίζει δηµόσια τους φακέλους, µονογράφει τα δικαιολογητικά, ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές αν είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της ιακήρυξης. Για όλα αυτά η Επιτροπή συντάσσει πρακτικά. Όσοι από τους διαγωνιζόµενους το επιθυµούν, µπορούν να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών και να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή είναι αόριστες ή υπό αίρεση θα απορρίπτονται, εκτός και αν οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις, ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση από την αρµόδια επιτροπή. Η Επιτροπή έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον διαγωνιζόµενο την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για το διαγωνιζόµενο. Οι διαγωνιζόµενοι µειοδότες υποχρεούνται να ζητούν εγγράφως και µε απόδειξη από την Επιτροπή πριν την υποβολή των πρακτικών αυτής όσες διασαφηνίσεις θεωρούν αναγκαίες. Τις διασαφηνίσεις αυτές οφείλει η Επιτροπή να ανακοινώνει στον τόπο του διαγωνισµού και να τις καταχωρεί στα σχετικά πρακτικά. Μετά την καταχώρηση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού ορίζει στο πρακτικό την ηµέρα και ώρα που θα γίνει επιτόπια επίσκεψη για την εξέταση κάθε προσφερόµενου ακινήτου, έπειτα από συνεννόηση µε τους διαγωνιζόµενους. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού πραγµατοποιεί επιτόπια επίσκεψη, προκειµένου να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων και να αποφανθεί περί της καταλληλότητας ή µη των προσφερόµενων ακινήτων. Κατά το έλεγχο από την Επιτροπή λαµβάνονται υπόψη η θέση του ακινήτου, τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως παλαιότητα, χρήση, λειτουργία, θέρµανση, ψύξη, ηλεκτρική εγκατάσταση, υδραυλικά και γενικά χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν την καλύτερη γραφειακή λειτουργία. 7

8 Η Επιτροπή του ιαγωνισµού, µετά την επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των προταθέντων προς µίσθωση ακινήτων, συνεδριάζει παρουσία όλων των µελών αυτής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία συντάσσοντας αιτιολογηµένη έκθεση περί καταλληλότητας ή µη των ακινήτων. Η ανωτέρω Έκθεση κοινοποιείται µε απόδειξη σε όλους τους διαγωνιζόµενους (που έχουν υποβάλλει προσφορές), περίληψη δε αυτής τοιχοκολλείται στα γραφεία της Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Κιλκίς Κατά της έκθεσης για την καταλληλότητα ή µη των προσφερόµενων ακινήτων µπορεί να γίνει ένσταση ενώπιον του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Η ένσταση ασκείται εντός 48 ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής του διαγωνισµού περί της µη καταλληλότητας του προσφερόµενου ακινήτου. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, καλούνται από την Επιτροπή ιαγωνισµού να προσέλθουν σε ορισµένη ηµέρα και ώρα προς συνέχιση του διαγωνισµού µεταξύ τους, µε προφορική µειοδοσία. Η προφορική µειοδοσία θα διεξαχθεί κατά τις διατάξεις του Π.. 715/1979, άρθρα 31 και 32. Η προφορική µειοδοτική προσφορά γίνεται δεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον κατά 2% κατώτερη της µικρότερης έγγραφης προσφοράς. Αν δεν γίνουν κατά την ίδια συνεδρίαση νέες προσφορές, ως µίσθωµα που επιτεύχθηκε θεωρείται το ζητούµενο µε τη µικρότερη έγγραφη προσφορά και σε περίπτωση περισσότερων ίσων γραπτών προσφορών, ως µίσθωµα που επιτεύχθηκε, θεωρείται αυτό που αντιστοιχεί στο ακίνητο που θα επιλεγεί από την Επιτροπή ιαγωνισµού. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής µειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής η οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτές εγγράφως, κατά τη διάρκειά του ή εντός 24 ωρών από τη λήξη της διενέργειας (άρθρο 31. Π 715/79). Εάν κριθεί κατάλληλο ένα και µόνο ακίνητο, ο ιαγωνισµός περατούται και υποβάλλεται προς έγκριση στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, στην κρίση του οποίου εναπόκειται η επανάληψη του ιαγωνισµού, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Π 715/79 ή η κατακύρωση του αποτελέσµατος του ιαγωνισµού. 7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά το πέρας της προφορικής µειοδοσίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού µε το οποίο προτείνει αιτιολογηµένα τη µίσθωση ακινήτου ή την επανάληψη του ιαγωνισµού. Το Πρακτικό συνοδεύεται από την Έκθεση της Επιτροπής περί καταλληλότητας του ακινήτου και επισυνάπτονται οι προσφορές των µειοδοτών και οι τυχόν ενστάσεις και οι επ αυτών αποφάσεις της Επιτροπής. 8

9 Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη υποβολή του πρακτικού και της απόφασης της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ιαγωνισµού ή την επανάληψη αυτού ή ακόµα και την αναβολή λήψης απόφασης για εύλογο χρονικό διάστηµα, αν επιβάλλεται αυτό από ειδικούς λόγους. Αν θεωρηθεί από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ ασύµφορο το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ή δεν υπάρξει συµµετοχή, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται και προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο νέος µε περιληπτική διακήρυξη η οποία αναφέρεται στους όρους της αρχικής και περιέχει απαραιτήτως τους (α), (β), (γ), (ε) και (η) όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Π.. 715/1979. Για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, η Επιτροπή του ιαγωνισµού και ο Πρόεδρος δεν δεσµεύονται εκ του τυχόν µικρότερου µισθώµατος άλλου ακινήτου, αλλά δύναται να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα ακίνητα, κατόπιν ειδικής αιτιολογηµένης απόφασής τους. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως και επί αποδείξει προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου από την ΕΛΣΤΑΤ. Ο διαγωνιζόµενος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της, µετά την κατάθεση της και κατά τον χρόνο ισχύος της. 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο εκµισθωτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός ειδοποιείται εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ηµερών να προσέλθει στα γραφεία της ΥΣΝ Κιλκίς για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. Η σύµβαση µίσθωσης καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο. Αν ο ιδιοκτήτης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος από τον Πρόεδρο και καταπίπτει υπέρ της ΕΛΣΤΑΤ η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Ακολούθως η ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει σε νέα µίσθωση ανάλογου ακινήτου άνευ διαγωνισµού σε βάρος του µειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε πληρωµή της τυχόν επιπλέον διαφοράς µισθώµατος, µέχρι τη λήξη του ορισθέντος χρόνου µίσθωσης και σε ανόρθωση κάθε ζηµιάς που προκλήθηκε στην ΕΛΣΤΑΤ από την αθέτηση της υποχρέωσης του µειοδότη προς υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ. 3 του Π 715/ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδώσει κατά το συµφωνηθέντα χρόνο το ακίνητο για χρήση της ΥΣΝ Κιλκίς, το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο και σύµφωνο µε τους όρους της διακήρυξης, διαφορετικά η µίσθωση λύεται από την ΕΛΣΤΑΤ υπέρ της οποίας καταπίπτει η κατατεθειµένη εγγύηση. Ακολούθως η ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει σε νέα µίσθωση ανάλογου ακινήτου άνευ διαγωνισµού σε βάρος του µειοδότη. Η παραλαβή του µισθίου καθώς και η απόδοση στον εκµισθωτή µετά τη λήξη της µίσθωσης θα γίνει 9

10 από τριµελή Επιτροπή που συγκροτείται εκάστοτε µε απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής στο οποίο θα πιστοποιείται η κατάσταση του µισθίου κατά το χρόνο της παραλαβής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του Π.. 715/1979. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 34, παρ. 3,4 και 5 του Π 715/ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η µίσθωση του ακινήτου θα είναι διάρκειας έξι (6) ετών και θα αρχίσει από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του µισθίου. Μετά τη λήξη της µίσθωσης, η ΥΣΝ Κιλκίς δύναται να παραµείνει στο µίσθιο µέχρι δύο (2) µήνες προκειµένου να ολοκληρώσει τις προβλεπόµενες διαδικασίες για τη µεταστέγασή της σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. /γµατος 715/1979,αρ. 34,παρ. 5. Αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφωνίας για την ερµηνεία ή την εφαρµογή της παρούσας διακήρυξης και της σύµβασης θα είναι τα δικαστήρια του Πειραιά. 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνήθη χρήση του µισθίου καθώς και να αποκαθιστά ατέλειες ή τυχόν κακοτεχνίες και κατασκευαστικά ελαττώµατα του µισθίου, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών ύστερα από ειδοποίησή του από την ΕΛΣΤΑΤ. 2. Ειδικά, σε ό, τι αφορά στην αποκατάσταση φθορών ή βλαβών επείγουσας φύσεως και κρίσιµων εγκαταστάσεων, όπως είναι η θέρµανση, ο κλιµατισµός, οι ανελκυστήρες, οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο εκµισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει για την αποκατάστασή τους εντός 24 ωρών από της ειδοποιήσεώς του. Μετά την πάροδο της 24ωρης προθεσµίας η ΕΛΣΤΑΤ δύναται να προβαίνει αυτοβούλως στην αποκατάσταση των εν λόγω φθορών ή βλαβών, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον εκµισθωτή και θα παρακρατείται από τα µισθώµατα των εποµένων µηνών, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 36 του Π.. 715/ Ο εκµισθωτής υποχρεούται να προβεί µε δαπάνες του: στην κατασκευή των απαραίτητων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, της δοµηµένης καλωδίωσης µε κατανεµητές ορόφου, όπου αυτοί χρειάζονται, ώστε να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες θέσεις εργασίας (data, voice και ρευµατολήπτες), η οποία θα καταλήγει σε συγκεκριµένο µοναδικό χώρο, ώστε να αποκλείει την πρόσβαση του κοινού και αυτόνοµα και αδιάλειπτα κλιµατιζόµενο και στην εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεφωνικών γραµµών και στη σύνδεση αυτών µε τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της προς στέγαση υπηρεσίας. Μόνο µετά την εγκατάσταση από πλευράς εκµισθωτή των απαραίτητων µετρητών ρεύµατος και νερού η ΕΛΣΤΑΤ µπορεί να αναλάβει την πληρωµή των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και 10

11 νερού που αντιστοιχούν στους µισθωµένους χώρους. Εάν οι µισθωµένοι από την ΕΛΣΤΑΤ χώροι βαρύνονται µε κοινόχρηστες δαπάνες, η ΕΛΣΤΑΤ υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας κοινοχρήστων µε βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανοµής κοινοχρήστων δαπανών µε εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρµανσης-ψύξης, ανελκυστήρων) που βαρύνουν τον εκµισθωτή του ακινήτου. Ο εκµισθωτής υποχρεούται, σύµφωνα µε την ΥΑ 2/28498/0026/ (Β 1087) που τροποποιεί την ΥΑ 2/5091/0026/ (Β 1741), σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων της σύµβασης µίσθωσης µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έναρξη της µίσθωσης που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση της σχετικής ενυπόγραφης Απόδειξης Υποβολής. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης εντός 2 µηνών από την παράδοση σ αυτήν του ακινήτου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον όρο 3 της παρούσας διακήρυξης. Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί το δικαίωµα, όπως κατά τη διάρκεια της µισθώσεως, εκτελεί µε δικά της έξοδα και κατά την κρίση της, κάθε αναγκαία εσωτερική διαµόρφωση των χώρων του µισθίου, προκειµένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τις λειτουργικές της ανάγκες. Η ΕΛΣΤΑΤ είναι υποχρεωµένη µε δικά της έξοδα, αν το ζητήσει ο εκµισθωτής, να επαναφέρει το µίσθιο στη κατάσταση που το παρέλαβε στην αρχή της µισθωτικής σχέσης. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της σύµβασης να προβεί σε µονοµερή λύση αυτής, χωρίς αποζηµίωση του εκµισθωτή, εφόσον: 1. Προκύψουν, ή διαπιστωθούν οποιοιδήποτε λόγοι ή αιτίες που να καθιστούν ακατάλληλο το µίσθιο για τη στέγαση της Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Κιλκίς. 2. Υπάρξει δυστροπία του εκµισθωτή να ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις κατά τρόπο που να παρακωλύεται η χρήση του ακινήτου, π.χ. αν δεν ανταποκρίνεται στις συµφωνηθείσες και προβλεπόµενες από τη σύµβαση και το νόµο υποχρεώσεις του προς συντήρηση µισθίου. 3. Καταργηθεί µέρος ή το σύνολο των στεγαζοµένων στο µίσθιο υπηρεσιών. 4. Αποκτηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ άλλο ακίνητο, είτε µε αγορά είτε µε ανοικοδόµηση, είτε παραχωρηθεί η δωρεάν χρήση άλλου που θα µπορούσε να καλύψει εν όλω ή εν µέρει τις στεγαστικές ανάγκες της ΥΣΝ Κιλκίς 5. Αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες της ΕΛΣΤΑΤ κατά τρόπο που το µίσθιο να µην εξυπηρετεί πλέον τις στεγαστικές ανάγκες τους ή να µην της είναι πλέον απαραίτητο. 11

12 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο εκµισθωτής θα ειδοποιείται εγγράφως τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες πριν από την καθορισµένη στη σχετική ειδοποίηση ηµεροµηνία λύσης της µίσθωσης από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ για καταβολή µισθώµατος (άρθρο 36 παρ. 3 του Π 715/79). 12. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Η ΕΛΣΤΑΤ δεν υπόκειται σε καµία αποζηµίωση υπέρ του εκµισθωτή για τυχόν βλάβες ή ζηµιές που θα γίνουν στο µίσθιο από τη συνηθισµένη χρήση αυτού ή την κακή κατασκευή του κτηρίου ή από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία. Αν το µίσθιο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στην κυριότητα ή επικαρπία τρίτου, η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, επικαρπωτή ο οποίος θεωρείται εφεξής ως εκµισθωτής. Σχετική αναφορά θα περιληφθεί στην υπογραφείσα σύµβαση. Στο νέο ιδιοκτήτη καταβάλλονται από την ΕΛΣΤΑΤ τα µισθώµατα, από τη στιγµή που θα κοινοποιηθεί νόµιµα προς αυτή (ΕΛΣΤΑΤ) ο νόµιµος τίτλος και το πιστοποιητικό µεταγραφής του µισθίου βάσει του οποίου έγινε αυτός νόµιµος επικαρπωτής, κύριος νοµέας, χρήστης του µισθίου ακινήτου. 13. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ To µίσθωµα στο οποίο θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις, ή ότι κάθε φορά ισχύει, θα καταβάλλεται µετά το τέλος κάθε τριµήνου µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που θα εκδίδει η ΕΛΣΤΑΤ στο όνοµα του εκµισθωτή και θα εξοφλείται από την Ταµειακή Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ. Η πληρωµή του εκµισθωτή θα γίνεται µετά την έκδοση της Απόδειξης Είσπραξης Ενοικίου και της Βεβαίωσης του Προϊσταµένου της ΥΣΝ Κιλκίς για τη χρησιµοποίηση του ακινήτου τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται το µίσθωµα. 14. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ανακοίνωση της διακήρυξης θα γίνει µε τη δηµοσίευση περίληψης αυτής δύο φορές σε µία τουλάχιστον εφηµερίδα της έδρας της ΕΛΣΤΑΤ και σε µία εφηµερίδα του Ν. Κιλκίς που βρίσκεται το ακίνητο. Η µεταξύ της ηµεροµηνίας της πρώτης δηµοσίευσης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών. Πέραν της ανωτέρω δηµοσίευσης, η διακήρυξη γνωστοποιείται µε τοιχοκόλληση σε εµφανές µέρος της εισόδου των γραφείων της ΥΣΝ Κιλκίς Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης και των τυχόν επαναλήψεων αυτής για την εκµίσθωση του ακινήτου, όπου θα στεγαστεί η Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Κιλκίς θα βαρύνουν την ΕΛΣΤΑΤ. 12

13 15. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Η διάθεση της διακήρυξης για τους ενδιαφερόµενους θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη /νση Οικονοµικής ιοίκησης Τµήµα Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Πειραιώς 46 & Επονιτών, 7 ος όροφος, γραφ. 703 τηλεφ καθώς και από την Υπηρεσία Στατιστικής, Ν. Κιλκίς (Ν. Παναγιώτου 13. Τ.Κ ) τηλεφ & και η παραλαβή της γίνεται µε ευθύνη κάθε υποψηφίου αυτοπροσώπως. Προς ενηµέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερόµενων, το πλήρες κείµενο της διακήρυξης θα βρίσκεται και στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (τοµέας διάφορα, υποτοµέας προκηρύξεις). Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν άµεσα και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 16. ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι βασικοί όροι της παρούσας ιακήρυξης θα αποτελέσουν στοιχεία της σύµβασης µίσθωσης και θα δεσµεύσουν τον εκµισθωτή ακόµη και στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν. Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω ισχύει το Π.. 715/79 (ΦΕΚ Α-212). Εσωτερική διανοµή 1.- Γραφείο κ. Προέδρου 2.- Γεν. /νση ιοίκησης & Οργάνωσης 3.- Γεν. /νση Στατιστικών Ερευνών 4.- /νση Οικονοµικής ιοίκησης Τµήµα Προµηθειών Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρ/νος του Τµήµατος Γεν. Πρωτ/λου & ιεκ/σης Σταύρος Μπεριάτος 13

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Ω6ΒΥ6ΣΙ- ΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 8 εκεµβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 6444/Α2-3476

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7642/Α2-4103

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2017 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου διαγωνισμού για την πενταετή μίσθωση οικήματος, για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Απολλώνων Ρόδου.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου διαγωνισμού για την πενταετή μίσθωση οικήματος, για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Απολλώνων Ρόδου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Τ.Κ. 851 00 Τ.Θ. 138 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ.Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. : 25310 35313, 25310 35314 FAX : 25310 20960 email : tee_thrace@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: , (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: ,  (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: 210-8203911, http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 62/2009 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 203ΔΜΔΜ/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210368-9042 και 210368-9043 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 47 TK Πόλη: ΤΚ 831 00, ΣΑΜΟΣ Πληροφορίες: Εμμανουήλ Πυργιώτης Τηλέφωνo/fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 35 ου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20 /2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20 /2016 Άρτα, 16/06 /2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ23/2851 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132 Άρτα Σάββας Απόστολος 26810 50024 26810 76404 asavvas@teiep.gr www.teiep.gr Προς: Ενδιαφερόμενους Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20

Διαβάστε περισσότερα

ημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την μίσθωση ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες του ΤΕΙ Πειραιά

ημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την μίσθωση ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες του ΤΕΙ Πειραιά Αιγάλεω 9/3/2011 Αριθμ. Πρωτ 736.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ EYTIKO I ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Κτηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Φιλιάτες : 07/02/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. Αριθμός Πρωτ. : 1696 ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Φιλιάτες : 07/02/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. Αριθμός Πρωτ. : 1696 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Φιλιάτες : 07/02/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. Αριθμός Πρωτ. : 1696 ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα 10-2-2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14824/605 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 341 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 341 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Χ. Μαχαίρας Θεσσαλονίκη: 30-12-2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16PROC ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: -11-2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/01/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. πρωτ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε..Τ.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/01/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. πρωτ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε..Τ.Α.Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/01/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. πρωτ. 12789 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε..Τ.Α.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Διαχ/σης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Φιλιάτες : Αριθμός Πρωτ. : 3468 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Φιλιάτες : Αριθμός Πρωτ. : 3468 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Φιλιάτες : 23-03-2016 Αριθμός Πρωτ. : 3468 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣ MΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

+ Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

+ Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ + Άγιος Νικόλαος Αριθµ. Πρωτ. : : 26-10-2016 15954 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ.: Κασλή Μαρία Τηλ.: 28413-40120 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 8228 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 8228 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :30-04-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 8228 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ AΠΟΘΗΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 639/2012 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο «Μίσθωση οπτικού κυκλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ του ΚΕΠΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΒ ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ του ΚΕΠΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΒ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14/6/17 ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2103 Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 368-9042 και 368-9043 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2010 Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08/06/2015 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 45417 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΟ (2) ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Το Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ροδόπης ιακηρύσσει ότι :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΟ (2) ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Το Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ροδόπης ιακηρύσσει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Καβείρων 12, 69132 Κοµοτηνή +30.25310.22547 http:www.everodopi.gr +30.25310.25866 info@everodopi.gr, everodopis@gmail.com ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΜΕ Α Α:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΜΕ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΜΕ Α Α: Κηφισιά 14-7-2017 Αρ. Πρωτ.: 35141 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5/2016

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 15/2/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.6691/576 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα 21.03.2016 Αρ. Πρωτοκόλλου : 640. Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ιωάννινα 2/10/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7553 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4 - Ιωάννινα 45444 2651054500 fax:2651054547 ΜΙΣΘΩΣΗ: «Ενοικίαση γραφείων ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Πουλακίδας Αθανάσιος Καλογήρου Κατερίνα Πάτρα 12/07/2017 Τηλ.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Πουλακίδας Αθανάσιος Καλογήρου Κατερίνα Πάτρα 12/07/2017 Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Πουλακίδας Αθανάσιος Καλογήρου Κατερίνα Πάτρα 12/07/2017 Τηλ. : 2610 367658-9 Αριθμ. Πρωτ. ΤΟ 2170 Fax: 2610 367105 Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζει και εγκρίνει την εφαρμογή της παρακάτω διαδικασίας για τη μίσθωση κτιρίων :

αποφασίζει και εγκρίνει την εφαρμογή της παρακάτω διαδικασίας για τη μίσθωση κτιρίων : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 73/12.04.2006 Θέμα 3 ο : 3.22 : Διοικητικά Διαδικασία μίσθωσης κτιρίων Το Πρυτανικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : - Την με ημερομηνία 6/4/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210368-9017 και 210368-9042 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : BIHTOR1I-85Y. 2. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στη Νήσο Κάσο.

Α Α : BIHTOR1I-85Y. 2. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στη Νήσο Κάσο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. πρωτ..κ. 638/2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α Α : BIHTOR1I-85Y Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 Τηλ.: 213 2049012 fax. 213 2049006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2015 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2015 ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΙΟΣ 4/1/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ. 31 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 14/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Αχαΐας διακηρύσσει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΟΙΚ. 3772/09-09-2009 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Β Ν.Ε. 31/07-09-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Πουλακίδας Αθανάσιος Καλογήρου Αικατερίνη Πάτρα, 07/09/2016 Τηλ.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Πουλακίδας Αθανάσιος Καλογήρου Αικατερίνη Πάτρα, 07/09/2016 Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Πουλακίδας Αθανάσιος Καλογήρου Αικατερίνη Πάτρα, 07/09/2016 Τηλ. : 2610 367658-9 Αριθμ. Πρωτ. ΤΟ 2865 Fax: 2610 367105 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : «Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου»

Θέµα : «Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Κουµουνδούρου 29 Ταχ. Κώδικας: 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες: Βασιλική Μπαΐράµη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ,

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/01/2017 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 732 Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτήριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ / FAX: 210.8841617 ΤΗΛ: 210.8213248 Πληροφορίες: Κ. Πιτσαρή Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 357/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 357/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Τηλ.: 2310 996871 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου Ταχ.Κώδικας: 41 110, Λάρισα Πληροφορίες:Ευτ.Ζησοπούλου Τηλέφωνο: 2413-506226

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Σελ. 1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4903/30-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου H Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φωκίδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3668/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3668/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/07/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3668 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3668/03.07.2007 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ήµου για το έτος 2014. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 315 ANAΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΙΟΣ 9/1/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ. 88 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α. ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. α) Ο Πρόεδρος του Ν.Π δηµοσιεύει λεπτοµερή διακήρυξη των όρων που καθορίστηκαν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλί

Α. ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. α) Ο Πρόεδρος του Ν.Π δηµοσιεύει λεπτοµερή διακήρυξη των όρων που καθορίστηκαν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλί ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 17-9-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ.2556 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ AΡΙΘ. 5/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3173 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν.1864/51

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Α Α: Β44ΥΩΚΤ-ΓΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 13/3 /2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:8977/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 13348 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 29/5/2017 Νίκης 4, GR 105 63 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα