ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ(ΓΙΑ(ΤΗ(ΦΡΟΝΤΙΔΑ(ΤΟΥ(ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ( ΠΟΔΙΟΥ(!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ(ΓΙΑ(ΤΗ(ΦΡΟΝΤΙΔΑ(ΤΟΥ(ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ( ΠΟΔΙΟΥ(!"

Transcript

1 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ(ΓΙΑ(ΤΗ(ΦΡΟΝΤΙΔΑ(ΤΟΥ(ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ( ΠΟΔΙΟΥ( ΔΟΥΚΑΣΛΟΥΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣΤ.Ε.Ι.

2 Η(ΕΠΟΥΛΩΣΗ(ΤΩΝ(ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ(ΕΛΚΩΝ(ΕΙΝΑΙ(ΔΥΣΚΟΛΗ( ΟΣΔεπηρεάζειδυσμενώςτην επουλωτικήδιαδικασία Διαταραχέςστο«μικροπεριβαλλον»τουέλκους(ελάττωση αυξητικώνπαραγόντωνn υπέρμετρηδράσηπρωτεολυτικών ενζύμων,γήρανσητωνινοβλαστών τουδέρματος. Επιβράδυνσητηςφλεγμονώδης αντίδρασηςκαιτηςκοκκίωσης Ηανάπτυξηπεριφ.αγγειοπάθειας καικαταστροφήτωνπεριφ.νεύρων οδηγούνεύκολασεεπιμολύνσεις αλλάκαιδημιουργίανέωνελκών.

3 ΑΛΛΟΙ(ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ(ΠΟΥ(ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΥΝ(ΤΗΝ(ΕΠΟΥΛΩΣΗ( Κακήθρέψη Παχυσαρκία Νεφρικήανεπάρκεια Οιδήματατωνκάτωάκρων Διαταραχέςτηςπήξηςτουαίματος Μεγάληηλικία Λήψηορισμένωνφαρμάκων(ΚορτικοστεροειδήNανοσοκατασταλτικά)

4 ΤοδύσκολοέργοτηςεπούλωσηςτωνΔ.Ελκών βοηθούντασύγχροναεπιθέματα

5 Ηχρήσητωνεπιθεμάτωνστηρίζεταιστηνανάγκητης προσωρινής«υποκατάστασης»τουδερματικού ελλείμματοςστηνπεριοχήτουέλκους,μέχριτην πλήρηαποκατάστασηπουθαεπέλθειμετην ολοκλήρωσητηςεπουλωτικήςδιαδικασίας.

6 ΣΤΟΧΟΙ(ΤΗΣ(ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ((ΕΛΚΟΥΣ((ΜΕ(ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ( Απομάκρυνσητωνεκκρίσεωνπου πλεονάζουν. Προστασίααπόεπιμόλυνσηή επανατραυματισμό. Πρόκλησηοσμωτικήςκαιπροαγωγή αυτολυτικήςαπολέπισης Προαγωγή(και(ενίσχυση(των( νεοαγγειογενετικών(μηχανισμών(:( ΔιατήρησητουPhκαιτης θερμοκρασίαςσειδανικάεπίπεδα. Ηανταλλαγήαερίων. Παροχήισορροπημένουυγρού περιβάλλοντος. ΜείωσηπόνουNαντιμικροβιακή δράση Αποδεκτόαπότονασθενή.Nβελτίωση Ποιότηταςζωής

7 ( ΕΙΔΗ(ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ( Υδροκολλοειδή Αφρώδη Αλγηνικά Υδροτριχοειδικά Απλέςμεμβράνες Αναλγητικάεπιθέματα Αντιμικροβιακάεπιθέματα Επιθέματακολλαγόνου Υποκατάσταταδέρματος Απολεπιστικοίπαράγοντες

8 ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ(ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ( ΚύριοσυστατικότουςμιαΥδροκολλοειδήβάση απόκυτταρίνη,ζελατίνεςκαιπηκτίνηπάνωσε πολυουρεθάνηηαφρώδεςφύλλο Μικρήαπορροφητικότητα Γιαεπιφανειακάκαθαράέλκηκαιμεακέραιοδέρμα πέριξτουέλκους Διατηρούνυγρότοπεριβάλλοντουέλκους Προστατεύουναπότραυματισμό Είναιεύκαμπτακαιελαστικά Ηκολλητικήτουςουσία είναιυποαλλεργικήκαιδεκολλάστοέλκος Διάθεσησεδιάφορασχήματα

9 ΑΦΡΩΔΗ(ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ(( Κύριοσυστατικόηαφρώδηςυδρόφιλη πολυουρεθάνη Γρήγορηκαιμεγάληκατακράτησηχωρίςδιαρροές Δημιουργούνπεριβάλλονζεστόκαιυγρόπουευνοεί τηνκοκκιοποίησηκαιτηνεπιθηλιοποίηση Δεκολλούνστηνπληγήκαιδίνουνάνεσηστον ασθενή Καλύπτουνκαιπροστατεύουντοτραύμα ΣεδιάφοραμεγέθηNαυτοκόλλητακαιμη Μπορούννακόβονταιανάλογατηςέκτασηςτου έλκους Αντένδειξη:όχισεέλκημενεκρωτικήεσχάρα

10 ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ(ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ( Αποτελούνταιαπόπολλαπλά στρώματαυπεραπορροφητικών σωματιδίων(ίνεςπολυαιθυλενίουκαι κυτταρίνης) Παρουσιάζουντηκαλύτερη συγκράτησητωνεκκρίσεωνστο εσωτερικότους(μετατρέπεταισεgel) Δενπρέπεινακόβονται(αποτελεί διαφοράαπότααφρώδη) Κολλητικάκαιμηκολλητικά Ενδείκνυνταιγιαόλαταέλκη

11 Περιέχουναλγινικόασβέστιοαπόφύκια ΑΛΓΗΝΙΚΑ(ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ( Ένδειξηγιαεξιδρωματικήφάσηεπούλωσηςτωνελκών μεγάλουβάθους Ηκυτταρίνηενισχύειτηναπορροφητικότητατους Διαθέτουναιμοστατικέςιδιότητεςλόγωαλγηνικού ασβεστίου Ηεπαφήτουεπιθέματοςμετατρέπεταισεgel παρέχονταςστοέλκοςτηναπαραίτητηυγρασία. Διατίθενταισεδιάφορεςδιαστάσειςκαισεκορδόνι Χρειάζονταιγιατηστήριξητουςδευτερεύωνεπίθεμα

12 ΑΠΛΕΣ(ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ( Λεπτάπολυμερήεπιθέματαπολυουρεθάνηςη πολυαιθυλενίουκ.α. Μικρήωςμηδενικήαπορρόφησηεκκρίσεων Χρήσητουςπροσφέρειμόνοπροστασίααπό επιμολύνσειςκαιαναμολύνσεις Χρησιμοποιούνταισανδευτερεύοντα επιθέματαπάνωαπόαπορροφητικόυλικό (Αλγηνικόκορδόνι)Nσεθεραπείαμε αυτόλογουςαυξητικούςπαράγοντες

13 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ(ΜΕ(ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ(ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ( ΚύριοσυστατικότουςείναιοAgηοσυνδυασμόςτουAgμεαντιβιοτικό (silversulphadiazine) Υπάρχουνσεδιάφορεςμορφέςόπωςτααπλάμεάργυρο,τααφρώδη, κολλητικάκαιμη,σεκορδόνιαλγηνικόκ.α. Έχουνισχυρήαντιμικροβιακήδράσηεπίβακτηριδίων(pseudomonas aeruginosa,staphylococcusaureous,ταmrsaκαιvre). Ενδείξεις:Έλκημεκαθυστερημένηεπούλωσηλόγωτοπικήςη υποκλινικήςτοπικήςλοίμωξηςηαποικισμούμεπαθογόναμικροβιακά στελέχηχωρίςαπαραίτηταναεμφανίζουνκλινικήεικόναλοίμωξης.. Αντενδείξεις:ΜικρήπιθανότητακυτταροτοξικότηταςτουΑργύρουκαι λίγεςπιθανότητεςαλλεργίας. Όσοαφοράταεπιθέματαμεsilversulphadiazineπρέπεινααποκλειστείη πιθανότητααλλεργίαςστιςσουλφοναμίδες

14 ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ((ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ( Είναιαφρώδηεπιθέματαπολυουρεθάνηςμεπροσθήκη ιμπουπροφαίνηςκατανεμημένησεόλητηνεπιφάνειατους Ηιμπουπροφαίνηελευθερώνεταιστοέλκοςότανέρχεταισε επαφήμετοεξίδρωμα,ανακουφίζονταςσημαντικάτονπόνο απότηνκαταστροφήτωνιστών Είναικατάλληλαγιαέλκημεμέτριοωςπολύεξίδρωμα.

15 ΥΔΡΟΓΕΛΕΣ( ( Ένδειξηγιααπομάκρυνσηνεκρωμάτων αυτολυτική,οσμωτικήενζυματικήαπολέπιση τωννεκρώσεων. ΔιαθέτουνψηλήπεριεκτικότητασεH2O, ενυδατικάκαισυνεκτικάσυστατικά(κυτταρίνη αλγηνικόασβέστιο,αλγηνικόνάτριο) Διατίθενταισεσωληνάριακαιλεπτά επιθέματα Καλύπτονταιμεδευτερεύωνεπίθεμα(π.χ. υδροκολλοειδές)

16 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ(ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ( Κύριοσυστατικότουςτοκολλαγόνο Σκοπόςτουςναπροσδώσουνστοέλκοςτοκολλαγόνοπουθα είχεπαραχθείαπότουςινοβλάστες Συνδυάζονταιμεδευτερεύωνσταθεροποιητικόυλικό (αναγεννημένηοξειδωμένηκυτταρίνη) Χρήσησταεγκαύματα,διαβητικάέλκη,φλεβικάέλκηκάτω άκρων Χρήσησε καθαρά έλκη

17 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ(ΜΕΛΙΟΥ( Από(αρχαίων(χρόνων(το(χρησιμοποιούσαν( σε(τραύματαpγνωστό(για(αναλγητική( επουλωτική(και(αντιφλεγμονώδη(δράση(του( ( Το(μέλι(φαίνεται(ότι(έχει(βακτηριοστατική( και(βακτηριοκτόνο(δράσηp(αντιοξειδωτική( δράση( ( Από(το(1999((κυκλοφορούν((θεραπευτικά( σκευάσματα(εγκεκριμένα(από(εοφ((( ( ( ( Υδροενεργάαποστειρωμέναεπιθέματα μεμέλι,ακρυλικόπολυμερέςτζέλκαι νερόσεστρώμαπολυουρεθάνης. Γιαεπιφανειακάκαιβαθειάτραύματα μελίγεςωςπολλέςεκκρίσειςnεγκαύματα Καθαρίζουντοτραύμα οσμωτική δράση Καταπολεμούνμικρόβια μύκητεςn έλεγχοςκακοσμίας Βοηθούνστηνεπούλωση διέγερσητης επιθηλιοποίησης

18 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑΔΕΡΜΑΤΟΣ Καλλιέργειες βλαστικών κυττάρων (ινοβλαστών) πάνω σε βίοn απορροφητικόυλικό Σκοπός η μεταβολική δραστηριοποίηση των ιστών του έλκους και η προαγωγήτηςεπούλωσης Χρήσησε«καθαρά»έλκη Τοποθετούνταιστονπυθμένατουέλκουςμεάσηπτεςτεχνικές Όχιαλληλεπίδρασημεάλλουςπαράγοντες(αντισηπτικά) Ακριβήμέθοδος

19 ΓΕΝΙΚΑ(ΓΙΑ(ΤΑ(ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ( Δενχρειάζεταινααφαιρούνταιγιαακτινοδιαγνωστικέςεξετάσεις Πρέπει να αφαιρούνται σε περιπτώσεις ακτινοθεραπειών υψηλής ενέργειας Υλικόεπιλογής γιατονκαθαρισμότωνελκώνπριντηντοποθέτησητου επιθέματοςείναιοφυσιολογικόςορός

20 ΤΑ(ΚΡΙΤΗΡΙΑ(ΕΠΙΛΟΓΗΣ(ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ( Τοείδοςτουέλκους (νευροπαθητικό,ισχαιμικό, νευροισχαιμικό). Οβαθμόςεξίδρωσηςτουέλκους Τοστάδιοεπούλωσηςτουέλκους Ηπαρουσίαήόχιλοίμωξης*

21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ Σεέλκη μηφλεγμονώδημεχαμηλέςεκκρίσεις μπορείνατοποθετηθεί υδροκολλοειδέςεπίθεμα. Σε έλκη με αυξημένες εκκρίσεις : απορροφητικά επιθέματα με πολυουρεθάνη Σε έλκη με αυξημένες εκκρίσεις και βάθος : αλγηνικό κορδόνι με κυτταρίνηκαιαφρώδηεπίθεμα Σε έλκη όπως τα προηγούμενα όπου εμπλέκονται με αυξημένο μικροβιακό φορτίο (έντονη μυρωδιά) : αφρώδη επίθεμα με Ag η αν χρειαστείκαιαλγηνικόκορδόνιμεag Σεέλκημενεκρωτικόιστό:επίθεμαυδρογέλης Σεεπώδυναέλκη:επιθέματαμεουσίεςκατάτουπόνου Σε έλκη με βάθος και αιμόσταση : επιθέματα κολλαγόνου σε μορφή σπόγγου Σε επιφανειακά καιβαθειάέλκημεμειωμένες ήάφθονεςεκκρίσειςn επιθέματαηαλοιφέςμεκύριοσυστατικότομέλι

22 ΕΠΙΛΟΓΗ(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ( ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ( Η τελική επιλογή του επιθέματος έγκειται στον εκάστοτε ειδικό που επιμελείται το έλκος και στη πείρα που έχει αποκτήσει από τη φροντίδατωνεκάστοτεπεριστατικών.

23 ΟΙΑΛΛΑΓΕΣΣΤΑΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Ηπερίοδοςαλλαγώνεξαρτάταιαπότηνκατάστασητου έλκους. Σεαυξημένεςεκκρίσεις:καθημερινά Σεμειούμενεςεκκρίσεις:κάθε2μέρες Σεκοκκιοποίησηκαιεπιθηλιοποίησητοεπίθεμαμπορείνα παραμείνεικαιπερισσότερο Κάθεδύομέρεςεπιβάλλεταιέλεγχοςτουέλκους

24 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ(ΓΙΑ(ΤΗΝ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΤΩΝ( ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ( Η επιλογή τους να γίνεται από άτομα με σχετική εμπειρία (ιατροί, ποδολόγοι,νοσηλευτές) Ναδιατελούνυπότηνεπιτήρησητωνατόμωναυτών Νατηρούνταιοιενδείξειςκαιοιαντενδείξειςγιατηνεφαρμογήτους Οιασθενείς καιοισυνοδοίτους ναεκπαιδευτούν ώστεναγίνονταιοι «αλλαγές»σωστάκαιμεσυνέπεια

25 Ταεπιθέματαδενείναιπανάκειαστηθεραπείατωνδιαβητικώνελκών.Κανέναδε μπορείναεγγυηθείτηνεπούλωση.ταεπιθέματαείναιαπλάβοηθητικάμέσα.

26 Σαςευχαριστώγιατηπροσοχήσας

27 ΣΤΑΔΙΑ(ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ(ΕΛΚΟΥΣ(

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Προϊόντα τραυματολογίας, ακράτειας και υγιεινής Περιποίηση τραυμάτων Πρώτες βοήθειες Θεραπεία συμπίεσης και στήριξης Προϊόντα ακράτειας Φροντίδα ασθενών Ιατρική φροντίδα δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ M.M. ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2. Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

καθ όλα τα στάδια της θεραπείας. Ο νοσηλευτής, ως ο πλέον οικείος λειτουργός υγείας προς τον ασθενή, είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη εφαρμογή της

καθ όλα τα στάδια της θεραπείας. Ο νοσηλευτής, ως ο πλέον οικείος λειτουργός υγείας προς τον ασθενή, είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη εφαρμογή της ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονείται στα πλαίσια ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής, τη Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 1 2 3 Αποτροπή μόλυνσης Καθαρισμός (εξίδρωση) Κοκκιοποίηση - Προστασία της κοκκιοποίησης (κοκκίδωσης) Επιθηλίωση 1η ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 14/5/2010. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/768

ΑΘΗΝΑ: 14/5/2010. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/768 ΑΘΗΝΑ: 14/5/2010 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/768 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Λ.Κουτσοχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων

Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων PAUL HARTMANN Ηellas Α.Ε. Λ. Βουλιαγµένης 40 66 74 Γλυφάδα, Αθήνα Τηλ.: 0 89 86 630 Fax: 0 89 86 640 mail to: info@gr.hartmann.info http://gr.hartmann.info Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN. Αναλώσιμα προϊόντα για όλα τα ιατρεία

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN. Αναλώσιμα προϊόντα για όλα τα ιατρεία Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Αναλώσιμα προϊόντα για όλα τα ιατρεία Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Η PAUL HARTMANN Hellas A.E. ιδρύθηκε το 2002 με έδρα τη Γλυφάδα, ως θυγατρική

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων Οδηγός για τη Θεραπεία Χρόνιων Τραυµάτων

Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων Οδηγός για τη Θεραπεία Χρόνιων Τραυµάτων PAUL HARTMANN Ηellas Α.Ε. Λ. Βουλιαγµένης 40 66 74 Γλυφάδα, Αθήνα Τηλ.: 0 89 86 630 Fax: 0 89 86 640 mail to: info@gr.hartmann.info http://gr.hartmann.info Το ιδανικό σύστηµα θεραπείας τραυµάτων Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 1/ 6 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΗΦ4690ΒΜ-ΠΓΕ

Φ5 1/ 6 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΗΦ4690ΒΜ-ΠΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΗΦ4690ΒΜ-ΠΓΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαµία, 04 /04/2014 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/8414 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

decutastar Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις

decutastar Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις decutastar TM Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις Αυτοκόλλητα και μη αυτοκόλλητα αφρώδη επιθέματα Υδροκολλοειδή Υδατική γέλη Μεμβράνες Αλγινικά Επιθέματα κολλαγόνου Υαλουρονικός άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 1. Αλοιφή ενυδατική, αδιάβροχη για πρόληψη ερεθισμών του δέρματος γύρω από το στόμιο 60ml +/- 10% 2. Καθαριστικό δέρματος ήπια αντισηπτικό, για υγιές και εξελκωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων Από επαγγελματίες για επαγγελματίες

Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων Από επαγγελματίες για επαγγελματίες Το τι, πως και γιατί κατά τη θεραπεία τραυμάτων Από επαγγελματίες για επαγγελματίες Οι οδηγίες και οι τεχνικές εφαρμογής επιδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτό το CD αποτελούν απλές συστάσεις. Δεν μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16-03-10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Αγ.Κων/νου 16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι.ΦΡΑΔΕΛΑΚΗΣ Τηλ. 210 5238384 Fax: 210 5227405

Αθήνα 16-03-10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Αγ.Κων/νου 16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι.ΦΡΑΔΕΛΑΚΗΣ Τηλ. 210 5238384 Fax: 210 5227405 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ & ΑΝΑΛ.ΥΓ.ΥΛ.. ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Αγ.Κων/νου 16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι.ΦΡΑΔΕΛΑΚΗΣ Τηλ. 210 5238384 Fax: 210 5227405 Υποκ/τα, Αθήνα 16-03-10 Αρ.Πρωτ.Υ00/11 Προς : Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Eπούλωση δερματικού ελλείμματος κατά δεύτερο σκοπό

Eπούλωση δερματικού ελλείμματος κατά δεύτερο σκοπό 217 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 4, (4):217-225, 2007 Eπούλωση δερματικού ελλείμματος κατά δεύτερο σκοπό Second intention healing of skin deficit ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επούλωση δερματικού ελλείμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Περιγραφή ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΝΩΝ 1 17364 ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ. Τζελ για την απομάκρυνση νεκρώσεων με >80% νερό, αλγηνικό ασβέστιο και κυτταρίνη σε συσκευασία 12gr έως 16gr.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ. Τζελ για την απομάκρυνση νεκρώσεων με >80% νερό, αλγηνικό ασβέστιο και κυτταρίνη σε συσκευασία 12gr έως 16gr. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα μέτρησης 1 PURILON-ΥΔΡΟΤΖΕΛ Τζελ για την απομάκρυνση νεκρώσεων με >80% νερό, αλγηνικό ασβέστιο και κυτταρίνη σε συσκευασία 12gr έως 16gr. 2 1 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦ.10CMX20CM

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί επούλωσης έλκους διαβητικού ποδιού..σκούτας ιαβητολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Μηχανισμοί επούλωσης έλκους διαβητικού ποδιού..σκούτας ιαβητολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.Παπαγεωργίου Μηχανισμοί επούλωσης έλκους διαβητικού ποδιού.σκούτας ιαβητολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.Παπαγεωργίου ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι Κλινική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή,εξέλκωση εξέλκωση ή καταστροφή των εν τω βάθει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νικολαϊδης Αθανάσιος, Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων- Νοσηλευτής. Διαβητολογικό κέντρο Γ.Ν Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HYPEROIL

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HYPEROIL ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HYPEROIL ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: CND M040499 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Ri.MOS. srl ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το Hyperoil είναι μία προηγμένη αντισηπτική και αποιδηματική θεραπεία με καταπραϋντικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σάμος, 18/06/2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σάμος, 18/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σάμος, 18/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών. Το 90% των ελκών κατάκλισης εντοπίζεται στο κάτω ήμισυ του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

file://c:\documents and Settings\lpaparoi\Επιφάνεια εργασίας\ιατρικη γαζα.html

file://c:\documents and Settings\lpaparoi\Επιφάνεια εργασίας\ιατρικη γαζα.html Page 1 of 15 A/A: 572 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΝΙΑΙΟΣ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 1 17310 2 17311 3 17313 4 17318 5 17319 6 17320 7 17323 8 17324 9 17326 10 17327 11

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN

Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Κατάλογος προϊόντων HARTMANN Προϊόντα φαρμακείου Γαζοεπιδεσμικά προϊόντα Επιθέματα τραυμάτων Φαρμακεία πρώτων βοηθειών Ѳερμόμετρα Πιεσόμετρα Αισθητική υγιεινή Προϊόντα ακράτειας Περιποίηση δέρματος Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

since 1977 MasterCatalog

since 1977 MasterCatalog since 1977 20 12 MasterCatalog since 1977 Ο Όμιλος Ιπποκράτης έχει 35 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά. Από το 1977 o όμιλος παράγει και προμηθεύει υγειονομικό υλικό τα Νοσοκομεία της Ελλάδος. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, για κάλυψη αναγκών επτά (7) μηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, για κάλυψη αναγκών επτά (7) μηνών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10-2-2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 944 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. oi ['. 1\1 () '~~~ \ 1!< Η ------ ι η ; ~ 1 '~ /.

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. oi ['. 1\1 () '~~~ \ 1!< Η ------ ι η ; ~ 1 '~ /. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 548 u ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΜΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.ΒΑΛΒΗ oi ['. 1\1 () '~~~ \ 1!< Η ι η ; ~ 1 '~ /.\ 1 /\... ; ι ~ ------

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων Φαρμακείου

Κατάλογος προϊόντων Φαρμακείου Κατάλογος προϊόντων Φαρμακείου Γαζοεπιδεσμικά προϊόντα Επιθέματα τραυμάτων Φαρμακεία πρώτων βοηθειών Θερμόμετρα Πιεσόμετρα Αισθητικήυγιεινή Προϊόντα ακράτειας Περιποίηση δέρματος Φροντίδα ασθενών Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα