Εθνικόν και Καποδιζηριακόν Πανεπιζηήμιον Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικόν και Καποδιζηριακόν Πανεπιζηήμιον Αθηνών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Εθνικόν και Καποδιζηριακόν Πανεπιζηήμιον Αθηνών ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Το Τμιμα Φιλολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν προκθρφςςει διαγωνιςμό για τθν ειςαγωγι φοιτθτϊν ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) του Τμιματοσ, ακαδθμαϊκοφ ζτουσ , ςφμφωνα με τθν υπ αρικ / Β7 (3)/20 Μαρτίου 2013 Υπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ. 734/ τ. β.ϋ), που αφορά ςτθν παράταςθ προκεςμίασ που ζκετε θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 12 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Αϋ) για τθ λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ωσ τισ (επίκειται αναμόρφωςη του Π.Μ.. του Σμήματοσ Φιλολογίασ), με τισ ακόλουκεσ ειδικεφςεισ: 1) «Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία» αρικμόσ ειςακτζων 10 (δζκα) 2) «Λατινικι Φιλολογία»»» 5 (πζντε) 3) «Νεοελλθνικι Φιλολογία»»» 15 (δζκα πζντε) 4) «Γλωςςολογία»»» 15 (δζκα πζντε) 5) «Βυηαντινι Φιλολογία»»» 8 (οκτϊ) 6) «Λαογραφικζσ Σπουδζσ και Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ»»» 7 (επτά). Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Κτιριο τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ (Πανεπιςτθμιόπολθ - Ζωγράφου), το πρϊτο δεκαιμερο του Οκτωβρίου Γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι: α ) Απόφοιτοι Τμθμάτων Ελλθνικισ Φιλολογίασ Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ β ) Απόφοιτοι των λοιπϊν Τμθμάτων Φιλοςοφικϊν Σχολϊν Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ γ ) Απόφοιτοι Τμθμάτων άλλων Σχολϊν Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ δ ) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ι ιςοτίμων προσ αυτά. Οι Τομείσ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ μποροφν να ορίςουν ςε υποψιφιουσ των κατθγοριϊν βϋ, γϋ και δϋ, εάν επιτφχουν, να παρακολουκιςουν προπτυχιακά μακιματα που ςτοιχοφν ςτα γνωςτικά αντικείμενα του Τομζα, ορίηονται από τον Τομζα και εγκρίνονται από τθν Συντονιςτικι Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Σ.Ε.Μ.Σ.).

2 Απαραίτητοσ όροσ για να γίνουν δεκτοί πτυχιοφχοι ωσ υποψήφιοι: Να γνωρίηουν μία, τουλάχιςτον, από τισ κάτωκι ξζνεσ γλϊςςεσ: * Αγγλικά (επίπεδο Lower ι TOEFL [500+]) * Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) * Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe) * Ιταλικά (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana). Η επαρκισ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ πιςτοποιείται από τα υποβαλλόμενα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά. Τα πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ μποροφν να προζρχονται από οποιονδιποτε αναγνωριςμζνο ελλθνικό ι ξζνο φορζα. Αν ο υποψήφιοσ δεν διαθζτει το απαιτοφμενο δίπλωμα, υποβάλλεται ςε ςχετική εξζταςη υπό την εποπτεία του Σομζα. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξήσ δικαιολογητικά: 1) Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνϊριςθ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται) 2) Πιςτοποιθτικό ολοκλιρωςθσ ςπουδϊν, ςτο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι βακμοί των μακθμάτων και ο γενικόσ βακμόσ πτυχίου, αρικμθτικά 3) Πιςτοποιθτικό επαρκοφσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ, για τους αλλοδαποφς απαιτείται, επιπλζον, βεβαίωση Ελληνομάθειας 4) Βιογραφικό ςθμείωμα 5) Αντίτυπα τυχόν δθμοςιευμάτων 6) Υπθρεςιακό Σθμείωμα του Ι.Κ.Υ. (εφόςον πρόκειται για υπότροφο). Από τθν διαδικαςία των γραπτϊν εξετάςεων εξαιροφνται μόνον οι θμεδαποί και αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Τ. Πλθροφορίεσ δίνονται από τθν Γραμματεία του Τμιματοσ Φιλολογίασ (Κτιριο Φιλοςοφικισ, 3 οσ όροφοσ, γραφείο 306, Πανεπιςτθμιόπολθ - Ζωγράφου, τθλζφωνα , , , ), απ όπου οι υποψιφιοι κα λαμβάνουν και τον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ και ςτθν οποία κα κατατίκενται οι ςχετικζσ αιτιςεισ από 7 Ιουλίου ζωσ και 12 επτεμβρίου 2014, Δευτζρα, Τετάρτθ και Παραςκευι H Πρόεδροσ του Τμιματοσ Φιλολογίασ Εραςμία-Λουίηα Σταυροποφλου Κακθγιτρια Νεοελλθνικισ Φιλολογίασ 2

3 ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΣΟΜΕΑ ΚΛΑΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ( ) ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Η γραπτή δοκιμασία για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει: 1. ΕΞΕΣΑΗ ΑΡΦΑΙΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ α) σε ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΘΕΜΑ καθ υπαγόρευση από κείμενα Αττικών πεζογράφων 5 ου και 4 ου αι. Π.Φ., με παρατηρήσεις γλωσσικές και ερμηνευτικές, β) σε φωτοτυπημένο ποιητικό κείμενο, με παρατηρήσεις μετρικές, ερμηνευτικές και κριτικής του κειμένου, από κείμενα που ορίζονται ανά διετία (μη διδαχθέντα κατά την τελευταία τετραετία), γ) την αντίστοιχη ύλη Γραμματολογίας και τη βασική βιβλιογραφία. 2. Εξέταση σε πεζό ΛΑΣΙΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (βλ. κατωτ. Λ.Υ., 1 α ). Για την προσεχή εξέταση ορίζονται τα εξής ΠΟΙΗΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: (1) Ομήρου Ιλιάς, Ραψωδία Ψ, (2) οφοκλή Οιδίπους Τύραννος, (3) Αριστοφάνους Σφήκες. Γραμματολογία: περί Ομηρικού έπους, Αττικής τραγωδίας και Αρχαίας κωμωδίας, βλ. A. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Αγ. Σσοπανάκη, Θεσσαλονίκη 1983 τα οικεία κεφάλαια, ή P. E. Easterling B. M. W. Knox, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Ν. Κονομή κ.α., Αθήνα Ενδεικτικά βοηθήματα: I. Morris B. Powell (επιμ.), A new companion to Homer : Εγχειρίδιο ομηρικών σπουδών, μτφρ. Υωτεινή Πέτικα, Μάριος κέμπης, Μιχάλης Μουρατίδης, επιμ. Αντώνιος Ρεγκάκος, Αθήνα, Παπαδήμας, 2009 A. Lesky, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, μτφρ. Ν. Φ. Φουρμουζιάδης, Αθήνα, ΜΙΕΣ, (τ. Α ) 1987, (τ. Β ) 1989 P. E. Easterling (επιμ.), Οδηγός για την αρχαία ελληνική τραγωδία (από το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ), μετάφραση - επιμέλεια Λίνα Ρόζη και Κώστας Βαλάκας, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007 K. Dover, Η κωμωδία του Αριστοφάνη, μτφρ.: Υ. Κακριδής, Μορφωτικό 'Ιδρυμα Εθνικής Σραπέζης, Αθήνα, 1978, κ.ά. Βλ. επίσης σχολιασμένες εκδόσεις των ως άνω κειμένων.

4 ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Η γραπτή δοκιμασία για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης «ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνει: 1. ΕΞΕΣΑΗ ΛΑΣΙΝΙΚΨΝ α) σε ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΘΕΜΑ καθ υπαγόρευση από Λατίνους πεζογράφους (έως και τον 2 ο αι. μ.φ.), με παρατηρήσεις γλωσσικές και ερμηνευτικές, β) σε φωτοτυπημένο ποιητικό κείμενο, με παρατηρήσεις μετρικές, ερμηνευτικές και κριτικής του κειμένου, από κείμενα που ορίζονται ανά διετία (μη διδαχθέντα κατά την τελευταία τετραετία), γ) την αντίστοιχη ύλη Γραμματολογίας και τη βασική βιβλιογραφία. 2. Εξέταση σε πεζό ΑΡΦΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (βλ. Α.Υ., 1 α ). Για την προσεχή διετία ορίζονται τα εξής ΠΟΙΗΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: 1) Βεργιλίου Αινειάς, 7 ο βιβλίο 2) Σιβούλλου, 1 ο βιβλίο, Ελεγείες 1-4 3) ενέκα Υαίδρα Γραμματολογία: 1) Ιστοριογραφία έως και τον Σίτο Λίβιο 2) Έπος έως και τον Λουκανό 3) Αυγούστεια Ελεγεία

5 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α. Γενιά ηοσ 1930 (Ποίεζε πεδογραθία) Ενδεικηική βιβλιογραθία: 1. Νευηεπικοί ποιηηέρ ηος μεζοπολέμος, εηζαγσγή- επηκέιεηα: Α. Αξγπξίνπ, Αζήλα, νθόιεο, Mario Vitti, Η «γενιά ηος ηπιάνηα». Ιδεολογία και μοπθή, Νέα έθδνζε επαπμεκέλε, Αζήλα, Δξκήο Γεκήηξεο Σδηόβαο, Ο μύθορ ηηρ γενιάρ ηος Σπιάνηα. Νεοηεπικόηηηα, ελληνικόηηηα και πολιηιζμική ιδεολογία, Αζήλα, Πόιηο Παλ. Μνπιιάο, «Δηζαγσγή», ζηνλ ηόκν Η μεζοπολεμική πεζογπαθία. Από ηον ππώηο υρ ηον δεύηεπο παγκόζμιο πόλεμο ( ), Σόκνο Α, Αζήλα, Δθδόζεηο νθόιε 1993, ζ Ειζαγυγή ζηην ποίηζη ηος Εγγονόποςλος, Δπηινγή θξηηηθώλ θεηκέλσλ, επηκ. Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνύινπ, Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο Κξήηεο, Ειζαγυγή ζηην ποίηζη ηος Ελύηη, Δπηινγή θξηηηθώλ θεηκέλσλ, επηκ. Mario Vitti, Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο Κξήηεο, Ειζαγυγή ζηην ποίηζη ηος Ρίηζος, Δπηινγή θξηηηθώλ θεηκέλσλ, επηκ. Γεκήηξεο Κόθνξεο, Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο Κξήηεο, Ειζαγυγή ζηην ποίηζη ηος εθέπη, Δπηινγή θξηηηθώλ θεηκέλσλ, επηκ. Γεκήηξεο Γαζθαιόπνπινο, Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο Κξήηεο, Β. Θεωρία λογοηετνίας Η. ΘΔΩΡΗΑ ΣΖ ΠΡΟΛΖΨΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΚΔ ΘΔΩΡΗΔ 1. Compagnon Antoine, «Ο Αλαγλώζηεο» ζην Ο δαίμυν ηηρ θευπίαρ: λογοηεσνία και κοινή λογική, Μεηαίρκην, Αζήλα, 2003, ζ Holub Robert, «Ζ ζεσξία ηεο Πξόζιεςεο: Ζ ρνιή ηεο Κσλζηαληίαο» ζην R. Selden (επηκ.), Ιζηοπία ηηρ Θευπίαρ ηηρ Λογοηεσνίαρ/8. Από ηον Φοπμαλιζμό ζηον Μεηαδομιζμό, Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ [Ίδξπκα Μ. Σξηαληαθπιιίδε], Θεζζαινλίθε, 2004, ζ Ζolub Robert, Θευπία ηηρ Ππόζλητηρ. Μια κπιηική ειζαγυγή, Μεηαίρκην, Αζήλα, 2004.

6 ΗΗ. ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ 1. Culler Jonathan, «Λνγνηερλία θαη πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο» ζην Λογοηεσνική θευπία. Μια ζςνοπηική ειζαγυγή, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην, 2000, ζ Hirschkop Ken, «Mikhail Bakhtin: ην ηζηνξηθό γίγλεζζαη ηεο γιώζζαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ» ζην C. Knellwolf - C. Norris, Ιζηοπία ηηρ Θευπίαρ ηηρ Λογοηεσνίαρ/9. Ιζηοπικέρ, θιλοζοθικέρ και τςσολογικέρ ότειρ ηηρ θευπίαρ ηηρ λογοηεσνίαρ ζηον 20ό αιώνα, Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ [Ίδξπκα Μ. Σξηαληαθπιιίδε], Θεζζαινλίθε, 2010, ζ Smith Philip, «Οη βξεηαληθέο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο» ζην Πολιηιζμική θευπία: Μια ειζαγυγή, εθδ. Κξηηηθή, Αζήλα, 2006, ζ Weedon Chris, «Πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο» ζην C. Knellwolf - C. Norris, Ιζηοπία ηηρ Θευπίαρ ηηρ Λογοηεσνίαρ/9. Ιζηοπικέρ, θιλοζοθικέρ και τςσολογικέρ ότειρ ηηρ θευπίαρ ηηρ λογοηεσνίαρ ζηον 20ό αιώνα, Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ [Ίδξπκα Μ. Σξηαληαθπιιίδε], Θεζζαινλίθε, 2010, ζ Γ. Σσγκριηική θιλολογία Α. Ζ πγθξηηηθή Φηινινγία σο απηόλνκνο θιάδνο ηεο επηζηήκεο ηεο Φηινινγίαο θαη νη εξεπλεηηθέο ηεο θαηεπζύλζεηο: 1. Pierre BRUNEL, Claude PICHOIS, André-Michel ROUSSEAU, Σι είναι η ςγκπιηική Γπαμμαηολογία;, κηθξ. Γεκήηξεο Αγγειάηνο, Αζήλα, Παηάθεο, Διέλε ΠΟΛΗΣΟΤ-ΜΑΡΜΑΡΗΝΟΤ, ςγκπιηική Φιλολογία, Από ηη θευπία ζηην ππάξη, Αζήλα, Gutenberg, Β. Σν δίπνιν ηαπηόηεηα-εηεξόηεηα. Σν θάζκα ησλ δπλαηώλ ζπγθξίζεσλ: πρ. α) Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο κειέηεο ηνπ ινγνηερληθνύ κύζνπ από ηε πγθξηηηθή Φηινινγία: Ε.Η. ΗΑΦΛΔΚΖ, Η εύθπαςζηη αλήθεια, Ειζαγυγή ζηη θευπία ηος λογοηεσνικού μύθος, Αζήλα, Gutenberg, Γ. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ινγνηερλίαο από ηελ νπηηθή ηνπ ινγνηερληθνύ ζπγθξηηηζκνύ: Marc ANGENOT, Jean BESSIERE, Douwe FOKKEMA, Eva KUSHNER, Θευπία ηηρ Λογοηεσνίαρ, επηκ. Ε.Η. ηαθιέθεο, κηθξ. Σηηίθα Γεκεηξνύιηα, Αζήλα, Gutenberg, 2010.

7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δθνικόν και Καποδιζηριακόν Πανεπιζηήμιον Αθηνών ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΒΤΖΑΝΣΘΝΗ ΦΘΛΟΛΟΓΘΑ ΕΞΕΣΑΕΘ ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΘΑΓΩΓΗ ΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ Κείμενα: 1. Αγιολογία: Βίος ηοσ Παηριάρτη Εσθσμίοσ. 2. Ιζηοριογραθία: Γεωργίοσ Ακροπολίηη, Χρονική σγγραθή. 3. Ποίηζη: Ύμνοι Ρωμανού ηοσ Μελωδού. Γραμματολογία: Περίοδος Κομνηνών.

8 ΤΛΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΛΩΟΛΟΓΙΑ Αθαδεκαϊθνύ έηνπο ΓΛΩΟΛΟΓΙΑ 1. Θεωπηηική γλωζζολογία Η θύζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξώπηλεο γιώζζαο, ν ζεκεηαθόο ραξαθηήξαο ηεο γιώζζαο, ε γιώζζα ωο ζύζηεκα ζρέζεωλ, ε έλλνηα ηεο γξακκαηηθήο, κνλάδεο θαη επίπεδα γξακκαηηθήο αλάιπζεο, ε ζρέζε πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ, ζπζηήκαηα γξαθήο, γξαθή θαη νξζνγξαθία. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Γνύηζνο, Γλώζζα. Κείµενο, ποικιλία, ζύζηηµα. Αζήλα: Κξηηηθή. Fromkin,V., Rodman, R. & Hyams, N Ειζαγωγή ζηη µελέηη ηηρ γλώζζαρ. Αζήλα: Παηάθεο. Lyons, J Language and Linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 2. Δομή ηηρ Ελληνικήρ: Μοπθολογία και Σύνηαξη Μοπθολογία: Μνξθνινγηθά ζρεκαηηζηηθά, θιίζε, νλνκαηηθή θιίζε θαη ξεκαηηθή θιίζε, παξαγωγή, ζύλζεζε θαη ινηπέο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο λέωλ ιέμεωλ. Σύνηαξη: Φξαζηηθή δνκή ηεο Διιεληθήο κέζα από ηε ζεωξία ηνπ Υ-ηνλνύκελν, ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο θαη κεηαθίλεζε θεθαιήο, ε δνκήο ηεο πξόηαζεο, ηεο νλνκαηηθήο θξάζεο θαη ηεο ξεκαηηθήο θξάζεο, θαηεγνξίεο ξεκάηωλ κε βάζε ηελ νξηζκαηηθή δνκή, παξαγωγή πξόηαζεο (Βαζεία θαη Δπηθαλεηαθή Γνκή, πηζηνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθώλ, κεηαθίλεζε) θαη πηώζε. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Carnie, A Syntax. 2nd edition. Oxford: Blackwell. Θενθαλνπνύινπ-Κνληνύ, Γ Γενεηική Σύνηαξη. Αζήλα: Καξδακίηζα. Lieber, R Introducing Morphology. Cambridge: Cambridge University Press. Ράιιε, Α Μοπθολογία. Αζήλα: Παηάθεο. 3. Κειμενογλωζζολογία Γιωζζνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. Ιζηνξηθή αλαδξνκή. Κείκελν-πεξηθείκελν. Παξάγνληεο θεηκεληθόηεηαο (ζπλνρή, ζπλεθηηθόηεηα, πξνζεηηθόηεηα, απνδεθηόηεηα, πιεξνθνξεηηθόηεηα, θαηαζηαζηαθόηεηα, δηαθεηκεληθόηεηα). πλνρή θαη κεραληζκνί ηεο. πλεθηηθόηεηα-ρεηνξηθέο δνκέο. Γηαθεηκεληθόηεηα. Κεηκεληθά είδε-θεηκεληθνί ηξόπνη. Γηαθνξνπνίεζε πξνθνξηθνύ-γξαπηνύ θαη αθεγεκαηηθνύ-κε αθεγεκαηηθνύ ιόγνπ. Υαξαθηεξηζηηθά θεηκεληθώλ εηδώλ (ζπλνκηιίαο, ινγνηερληθνύ, επηζηεκνληθνύ,

9 δεκνζηνγξαθηθνύ, δηαθεκηζηηθνύ ιόγνπ) ωο πξνο ηελ θεηκεληθή νξγάλωζε θαη ηηο ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο. Κεηκεληθέο ελδείμεηο θαη ζρέζεηο. Γηδαζθαιία θεηκέλωλ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Αξράθεο, Α Γλωζζική διδαζκαλία και ζύζηαζη ηων κειμένων. Αζήλα: Παηάθεο. Brown, G. & Yule, G Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Γεωξγαθνπνύινπ, A. & Γνύηζνο, Γ Κείμενο και επικοινωνία. Αλαλεωκέλε έθδνζε. Αζήλα: Παηάθεο. 4. Ιζηοπία Ελληνικήρ: Ελληνιζηική πεπίοδορ Παξάγνληεο δηακόξθωζεο ηεο Διιεληζηηθήο Κνηλήο, ην θωλεηηθό /θωλνινγηθό ζύζηεκα ηεο Κνηλήο, κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κνηλήο. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Eideneier, H Όψειρ ηηρ ιζηοπίαρ ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ. Αζήλα: Παπαδήκα. Tonnet, H Ιζηοπία ηηρ νέαρ ελληνικήρ γλώζζαρ: Η διαμόπθωζή ηηρ. (Μηθξ. Μ. Καξακάλνπ & Π. Ληαιηάηζεο. Eπηκ. Υ. Υαξαιακπάθεο). Αζήλα: Παπαδήκα. Υόξξνθο, Σδ Ελληνικά. Ιζηοπία ηηρ γλώζζαρ και ηων ομιληηών ηηρ. (Μεηάθξαζε: Μ. ηαύξνπ & Μ. Σδεβειέθνπ). Αζήλα: Βηβιηνπωιείνλ ηεο Δζηίαο. Υξηζηίδεο, Α.-Φ. (επηκ.), Ιζηοπία ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ: Από ηιρ απχέρ έωρ ηην ύζηεπη απχαιόηηηα. Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο & Ιλζηηηνύην Νενειιεληθώλ πνπδώλ [Ίδξπκα Μαλόιε Σξηαληαθπιιίδε].

10 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ KAI ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΤΓΑΣΖΡΗΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΤΛΖ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟ ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ «ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΟΤΓΔ ΚΑΗ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΔΣΟ Μελάς Αι. ΑΛΔΞΗΑΓΖ: Έλησπα κέζα επηθοηλωλίας θαη ιαϊθός ποιηηηζκός: Νεωηερηθά Λαογραθηθά. Ηλζηηηούηο ηοσ Βηβιίοσ Α. Καρδακίηζα, Αζήλα 2011, ζ. 9-15, Μελάς Αι. ΑΛΔΞΗΑΓΖ: Νεωηερηθή Διιεληθή Λαογραθία, σλαγωγή Μειεηώλ, ηρίηε έθδοζε, Ηλζηηηούηο ηοσ Βηβιίοσ- Α. Καρδακίηζα, Αζήλα Δσάγγειος Γρ. ΑΤΓΗΚΟ : Δηζαγωγή ζηης ζποσδές ηοσ ιαϊθού ποιηηηζκού, Δθδόζεης Κρηηηθή, Αζήλα 2009, ζει Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΤΝΖ - Μ.Γ. ΔΡΓΖ (εθδοηηθή επηκέιεηα), Διιεληθή Λαογραθία: Ηζηορηθά, Θεωρεηηθά, Μεζοδοιογηθά, Θεκαηηθές. Σόκος Α, Δθδόζεης ΖΡΟΓΟΣΟ, Αζήλα 2012, ζει Hermann BAUSINGER, Ο ιαϊθός ποιηηηζκός ζηολ θόζκο ηες ηετλοιογίας (κεηάθραζε: Μ. Καπιάλογιοσ Α. Κοληογηώργε), εθδόζεης Παηάθε, Αζήλα 2009, ζ Γεώργηος ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ: Ο Νίθος Γθάηζος θαη ε Διιεληθή ιαϊθή παράδοζε. Δρκελεσηηθή κειέηε, Αζήλα 2009, ζ Μαρηάλζε ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΤ: «Ζ ιαογραθηθή έρεσλα ηες παροηκίας», ζηο: Γ. Κ. Καπιάλογιοσ Μ. Καπιάλογιοσ, Παροηκίες ηες Κοδάλες. Θέκαηα τρήζεης ερκελείες, Αζήλα 2012 (ασηοέθδοζε, αληίησπα ζηο ποσδαζηήρηο Λαογραθίας), ζ Άιθε ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ: Ζ Θεωρία ηες Διιεληθής Λαογραθίας, Κρηηηθή Αλάισζε, Δηαηρεία ποσδώλ Νεοειιεληθού Ποιηηηζκού θαη Γεληθής Παηδείας, Αζήλα 1978, ζ Μ. Γ. ΜΔΡΑΚΛΖ: Διιεληθή Λαογραθία: Κοηλωληθή σγθρόηεζε Ήζε θαη Έζηκα Λαϊθή Σέτλε, Ηλζηηηούηο ηοσ Βηβιίοσ Α. Καρδακίηζα, Αζήλα Μ.Γ. ΜΔΡΑΚΛΖ: Λαογραθηθά Εεηήκαηα, Β Δθδοζε, Δθδόζεης Καζηαληώηες- Γηάηηωλ, Αζήλα 2004, ζει Μ.Γ. ΜΔΡΑΚΛΖ: Λαϊθός Ποιηηηζκός θαη Νεοειιεληθός Γηαθωηηζκός, Δθδόζεης Παπαδήζε, Αζήλα Ν.Γ. ΠΟΛΗΣΖ: «Λαογραθία», Λαογραθία 1 (1909), ζει Βάιηερ ΠΟΤΥΝΔΡ: Θεωρεηηθή Λαογραθία, Δθδόζεης Αρκός, Αζήλα 2009, ζει , ΑΡ. Ν. ΓΟΤΛΑΒΔΡΑ, Νεοειιεληθός παροηκηαθός ιόγος, Δθδόζεης Αλη. ηακούιες, Θεζζαιολίθε 2010, ζ

ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εισαγωγής έως τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών Στo πλαίσιo λειτουργίας του Π.Μ.Σ του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα επιλέξει με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Πληρ.: Ν. Θεοδοσιάδου Τηλ.: 2310-995260 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ - ANNEXES

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ - ANNEXES ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ, MASTER 2 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΛΕ MAΙΝ, ΓΑΛΛΙΑ: «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές.

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνυζη - Πποκήπςξη

Ανακοίνυζη - Πποκήπςξη Παλεπηζηήµην Παηξώλ ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεµώλ Σµήµα Φηινινγίαο Ανακοίνυζη - Πποκήπςξη Θέµα: Διζαγυγή έυρ ηπιάνηα (30) Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών Σν Σµήµα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Παηξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικές Αρχές Οι Γενικές Αρχές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ( Π. Μ. Σ.) ρυθμίζονται από τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 [COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 * + ΡΑΑΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο Γ Ι Α Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Η Π Ρ Ο Τ Ν Α Ψ Η Τ Μ Β Α Ε Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΛΑΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΒΟΛΟΤ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λιμνου, 38334 ΒΟΛΟ Σθλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιςτοςελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 1 Σελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο

Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο Άρης Γιαβρής Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο Από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ www.kedros.gr Παρουσίαση του βιβλίου www.arisgiavris.gr 2 ΓΛΩΙΚΔ ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ: Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αζήλα, Αύγνπζηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιςτόμιο Πατρών προκηρύςςει την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμόματοσ Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών.

Το Πανεπιςτόμιο Πατρών προκηρύςςει την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμόματοσ Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών. Προκηρύξεισ Το Πανεπιςτόμιο Πατρών προκηρύςςει την πλόρωςη θϋςεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προςωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμόματοσ Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών. ΣΧΟΛΗ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΙΚΗΣ, ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/ τ.β /28.5.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα