Ζ ΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΖΠΔΗΡΩΣΖ- Ω ΜΔΟ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΖΠΔΗΡΩΣΖ- Ω ΜΔΟ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ."

Transcript

1 Ζ ΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΖΠΔΗΡΩΣΖ- Ω ΜΔΟ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ. Ζ ηξίηε πεξίνδνο παηδείαο θαη γξακκάησλ ζηελ Ήπεηξν ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θξάηνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο ελζσκάησζεο ζ απηφ πνπ δηαηξέρεη ε Ήπεηξνο. Ζ πινχζηα εκπεηξία ηεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλεηζθνξά ησλ γξακκάησλ ζηε Νενειιεληθή Ηδενινγία θαη ηελ απειεπζεξσηηθή Δπαλάζηαζε, ππαγνξεχεη ζηνπο Ζπεηξψηεο ηελ επξχηαηε επέθηαζε θαη ηελ πνηνηηθή άλνδν ηνπ ζρνιείνπ. Μνλαδηθφο ζηφρνο παξέκελε ε ελίζρπζε θαη πξνβνιή ηνπ Διιεληζκνχ σο βαζηθφ φπιν γηα λα εκπνδηζηεί ν αθξσηεξηαζκφο ηεο εληαίαο Ζπείξνπ. Ζ πινχζηα εθπαηδεπηηθή παξάδνζε γλψξηζε αθφκε κεγαιχηεξε άλνδν κε ηνλ θαηαθφξπθν πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ. ηα 1878, έηνο ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ, ζηελ Ήπεηξν ιεηηνπξγνχζαλ 530 ειιεληθά ζρνιεία κε καζεηέο θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 800 δαζθάινπο. (Γελ πεξηιακβάλνληαη ζ απηά ην ζαληδάθη ηεο Κνξπηζάο, ζην νπνίν ππήξραλ 70 ειιεληθά ζρνιεία κε 2000 καζεηέο) ηελ επαξρία Ησαλλίλσλ 200 ειιεληθά ζρνιεία, 213 δάζθαινη θαη 8832 καζεηέο, ζην ηκήκα Άξηαο 90 ζρνιεία θαη 2500 καζεηέο, ζηελ επαξρία Παξακπζηάο 49 ζρνιεία κε 1304 καζεηέο, ζηελ επαξρία Γξπτλνπφιεσο Γειβίλνπ-Μπξεγθληεηη 78 ζρνιεία κε 3378 καζεηέο, ζηελ επαξρία Βειιάο θαη Κνλίηζεο 104 ζρνιεία κε 2120 καζεηέο, επαξρία Μεηζφβνπ 9 ζρνιεία κε 600 καζεηέο ζηελ επαξρία Εαγνξηάο ιεηηνπξγνχζαλ 84 ζρνιεία κε 3300 καζεηέο (απφ 64 ζρνιεία θαη 2800 καζεηέο ην (πεγή Βαθαιφπνπινο Κ., 2003, Ζ ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ, Θεζζαινλίθε). Μέρξη θαη ηα πην απφκεξα ρσξηά ηεο Ζπείξνπ είραλ ζρνιείν, ελψ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ήηαλ ζπλερέο. (Ζ άλζηζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ Ήπεηξν ελφριεζε ηδηαίηεξα ηελ Πχιε, ε νπνία γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ πνξεία ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ, έιαβε κέηξα γηα άλνηγκα εδψ ζρνιείσλ ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Όπσο αλαθέξεη ε Nathalie Clayer, «Σελ πεξίνδν αλάκεζα ζηα 1894 θαη 1903, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Πχιεο γηα ηελ παηδεία ηξηπιαζηάζηεθε. Γχξσ ζηα 1900 ζηελ Ήπεηξν αξηζκνχληαλ 100 εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πνπ ζπληεξνχληαλ απφ ηηο νζκαληθέο αξρέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δχν θνιέγηα θαη δεθαηέζζεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε πεξίπνπ καζεηέο» Ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε απφ ηελ Πχιε ζηε ιεηηνπξγία ζηα Ησάλληλα ελφο θνιεγίνπ (ζηα 1882) γηα λα αληαγσληζηεί ηδηαίηεξα ηε Εσζηκαία ρνιή. Βιεπ. Clayer N., 2007, Aux origins du nationalism albanais, La naissance d une nation majoritarirement muslumane en Europe, Paris (αιβαληθή κεηάθξαζε) ζει. 103) Σεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ Ήπεηξν θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19 νπ αηψλα ππήξμε ε ίδξπζε ην 1874 ησλ Εσγξάθεησλ Γηδαζθαιείσλ ζην Κεζηνξάηη Αξγπξνθάζηξνπ. Ζ ζεκαζία νθείιεηαη ζην ζθνπφ δεκηνπξγίαο ησλ, πνπ ήηαλ ε θαηάξηηζε Ζπεηξσηψλ ειιελνδηδαζθάισλ. Σα Εσγξάθεηα Γηδαζθαιία ήηαλ ηα πξψηα εθπαηδεπηήξηα ζπζηεκαηηθήο κφξθσζεο δαζθάισλ ζε ζρέζε κε ην ειιεληθφ Γέλνο. πγθξνηήζεθαλ κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ Υξηζηάθε Εσγξάθνπ. (Σν παξφκνην δηδαζθαιείν ηεο Αζήλαο ηδξχζεθε ην Γχν ρξφληα κεηά ηδξχζεθαλ ηα δηδαζθαιεία ηεο Σξίπνιεο, ηεο Κέξθπξαο θαη Λάξηζαο, ην ηεξνδηδαζθαιείν Βειιάο ηδξχζεθε ην 1911 θαη ην δηδαζθαιείν Ησαλλίλσλ ην 1913.) Γεληθφηεξα φκσο, γηα ηελ άλζηζε ηεο παηδείαο ζην βφξεην ηκήκα ηεο Ζπείξνπ, ππήξμε θαζνξηζηηθή ε ακέξηζηε ζπλεηζθνξά ησλ κεγάισλ Ζπεηξσηψλ εζληθψλ επεξγεηψλ Εσγξάθνπ, ίλα, Αξζάθε, Εάππα, Μπάγθα, Γνχθα θαη άιισλ.

2 Ζ ζσλεηζθορά ηοσ απόδεκοσ επεηρωηηθού θοηλοηηζκού θαη ε λέα πιεηάδα ιογίωλ. Απξφζθνπηε ππήξμε σζηφζν ε ζπλεηζθνξά ησλ απιψλ Ζπεηξσηψλ. Γηαθξίλεηαη ηδηαίηεξα ν απφδεκνο επεηξσηηθφο θνηλνηηζκφο. Μεηαηξάπεθε ζε θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ, πνπ ζπρλά παξέζεξλε, θαη ηνπο εκπφξνπο, θαη ηνπο επεξγέηεο. Γηαθξίλεηαη έλαο δηπιφο ηξφπνο νξγάλσζεο. Ο πρώηος αθορά ηελ οργάλωζε ζε θηιοιογηθούς θαη θηιεθπαηδεσηηθούς ζσιιόγοσς. Οη θπξηφηεξνη ζχιινγνη, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Ήπεηξν ππήξμαλ ν «Διιεληθφο Φηινινγηθφο χιινγνο Κσλζηαληηλνππφιεσο»(1861), (Λεηηνπξγνχζε σο έλα άηππν ππνπξγείν παηδείαο ηνπ αιχηξσηνπ ειιεληζκνχ. Με ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ιεηηνχξγεζαλ ζε φιε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ηελ Διιάδα πνιπάξηζκνη θηινινγηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί ζχιινγνη, αδειθφηεηεο θαη αλαγλσζηήξηα), ν «χιινγνο πξνο δηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ» (1869), ν «Ζπεηξσηηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο Κσλζηαληηλνππφιεσο» (1872) (ηα 1880 είρε 1300 κέιε. Με ηε ζπκβνιή ηνπ Υξ. Εσγξάθνπ θαη ηνπ Κ. Εάππα, ν ζχιινγνο θαηφξζσζε λα έρεη δηθφ ηνπ ρηίξην. Δίρε αμηφινγε ζπκβνιή ζηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζηελ Ήπεηξν κε ηελ κεγαιχηεξε επηηπρία ηελ ζπγθξφηεζε ησλ δηδαζθαιείσλ ζηε γελέηεηξα ηνπ Εσγξάθνπ, ην Κεζηνξάηη Αξγπξνθαζηξνπ. Ζ νξγάλσζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηηο ρνξεγίεο ησλ εκπφξσλ θαη επεξγεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλε δξάζε έρνπλ νη θηιεθπαηδεπηηθέο αδειθφηεηεο ησλ αληίζηνηρσλ ρσξηψλ ή θαη πεξηνρψλ ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ησλ Ζπεηξσηψλ. Γλσζηέο θηιεθπαηδεπηηθέο αδειθφηεηεο είλαη ηεο Βήζζαλεο, ησλ Υισκησηψλ, ησλ ρσξηαδεηψλ, αξαθηληζηησηψλ, ησλ Βνπιηαξαηηλψλ, ησλ Κιεηζαξηηψλ, ησλ Γξνβηαληηψλ, Λεζηηζηλησηψλ θιπ Ο δεχηεξνο ηξφπνο νξγάλσζεο αθνξά ηηο θνηλφηεηεο απνδήκσλ ζηηο μέλεο ρψξεο. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο αιιειεγγχεο θαη ε παξνρή βνήζεηαο γηα θνηλνηηθά έξγα ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα. Σέηνηεο θνηλφηεηαο ηδξχνληαη ζηελ Διιάδα, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ Αίγππην, ζηελ Μνιδνβιαρία θαη Ρσζία, ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη κέρξη αθφκα ηελ καθξηλή Απζηξαιία, Καλαδά θαη ΖΠΑ (Ζ παξάδνζε απηή δηαηεξείηαη δσληαλή απφ λεφηεξεο γεληέο κεηαλαζηψλ ησλ λέσλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλεκάησλ κέρξη ζήκεξα). Παξάιιεια, ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19 νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ηδξχζεθαλ δηάθνξνη ζχιινγνη θαη νξγαληζκνί, ιέζρεο θαη εθεκεξίδεο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ, ηελ αλχςσζε ηνπ εζληθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ θξνλήκαηνο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα, ηελ Ήπεηξν. Αδειθφηεηεο Ζπεηξσηψλ κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ππήξμαλ ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ειεχζεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζηηο επεηξσηηθέο ζθιαβσκέλεο αθφκα πφιεηο. ηα Γηάλλελα ιεηηνπξγνχζαλ δηάθνξεο θηιεθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο ησλ γχξσ ρσξηψλ, ζηελ Κνξπηζά ε αδειθφηεηα «Αγαπάηε αιιήινπο», «Ζ αδειθφηεο Κπξηψλ», «Ζ αδειθφηεο ησλ Φηινκνχζσλ ε Αλαγέλλεζηο». Παξφκνηεο αδειθφηεηεο ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Δξζέθα.

3 Σελ ίδηα περίοδο κηα λέα πιεηάδα ιογίωλ θούληωζε ζηελ Ήπεηρο, επηβεβαηώλοληας όηη ε πεγή αλαγέλλεζες γηα ηολ Ζπεηρώηε είλαη ηα γράκκαηα. Μεξηθέο απφ ηηο έμνρεο απηέο θπζηνγλσκίεο είλαη: Ο Παλαγηώηες Αραβαληηλός, ( ), Γελλήζεθε ζηελ Πάξγα. Μεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Κέξθπξα ην 1832 κεηέβεθε ζηα Ησάλληλα φπνπ έκεηλε κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ. Δδψ, κέζα ζε έλα θιίκα θνξηηζκέλν κε ηε καγεία ελφο καθξαίσλνπ παξειζφληνο, ππθλνχ ζε πνιηηηζηηθά θαη πλεπκαηηθά γεγνλφηα, ζα δεκηνπξγήζεη έλα πνιχηνκν θαη ζεκαληηθφ έξγν, ην νπνίν ζα θξηζεί απνθαζηζηηθφ γηα ηελ ηζηνξηθή θπζηνγλσκία ηεο Ζπείξνπ. Σν 1856 έδσζε ζε δχν ηφκνπο ηε γλσζηή «Υξνλνγξαθία ηεο Ζπείξνπ» πνπ απνηειεί ηε πξψηε αμηφινγε ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ. Πέληε ρξφληα αξγφηεξα ζα ζπγγξάςεη ην Ζπεηξσηηθφ γισζζάξην, φπνπ απνζεζαπξίδεηαη πιήζνο αξραίσλ ειιεληθψλ ιέμεσλ πνπ πέξαζαλ ζηε δηάιεθην ηεο Ζπείξνπ. Γπν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1863, ζα εθδψζεη ζηα Ησάλληλα ην Παξνηκηαζηήξηνλ. Γηα λα ζεσξεζεί σζηφζν «ν πνιπγξαθφηεξνο» ησλ Ζπεηξσηψλ ινγίσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε δεθάδεο άιια έξγα, θηινινγηθά, ιανγξαθηθά κεηαθξάζεηο θιπ, φπσο ηελ Ηζηνξία ηνπ Αιί Παζά, ηε πιινγή ησλ δεκνδψλ αζκάησλ ηεο Ζπείξνπ, ηελ Πξαγκαηεία πεξί Γσδψλεο, ηελ Μνλνγξαθία πεξί θπιήο ησλ θηπηηαξ, ηελ Βηνγξαθηθή ζπιινγή ινγίσλ ηεο ηνπξθνθξαηίαο θιπ. Ο Βαζίιεηος Εώηος ν επηιεγφκελνο Μνινζζφο. Γελλήζεθε ζηε Γξφβηαλε ην 1837 θαη πέζαλε ζε πησρνθνκείν ηεο Αζήλαο ην Αγσληζηήο, κε ζπκκεηνρή ζηε Μεγάιε Κξηηηθή Απειεπζεξσηηθή Δπαλάζηαζε ηνπ Πλεπκαηηθφο άλζξσπνο κε πνιιά εθδνκέλα θαη αλέθδνηα ζπγγξάκκαηα ηζηνξηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηθνχ θαη γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Πεξηεγήζεθε ζρεδφλ φιε ηε Βαιθαληθή θαη έγξαςε νδνηπνξηθά νινθιήξνπ ηεο πεξηνρήο. Έρεη εθδψζεη ζπλνιηθά 21 βηβιία. Γεληθφο ηίηινο ησλ ζπγγξακκάησλ ηνπ είλαη «Ζπεηξσηηθέο κειέηεο», νη νπνίεο ρξεζίκεπζαλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα φινπο ηνπο κεηέπεηηα κειεηεηέο ηεο Ζπείξνπ. Έγξαςε επίζεο έλα «Λεμηθφλ ησλ Αγίσλ Πάλησλ». Γελ εθδφζεθαλ «Ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ», «Σνπνγξαθία ηεο Ζπείξνπ» θιπ. ηα αλέθδνηα έξγα ηνπ θαηαηάζζεηαη θαη κηα γισζζνινγία ησλ ηεζζάξσλ δηαιέθησλ ηεο αιβαληθήο γιψζζαο (ηζάκηθεο, ιηάκπηθεο, ηφζθηθεο θαη γθέγθθεο). ην ηέινο ζπλνδεχεηαη κε έλα εηπκνινγηθφ ιεμηθφ. ην Μνινζζφ αλήθεη επίζεο, θαηά ην Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ Διεπζεξνπδάθε, έλα αιθαβεηάξην αιβαληθήο γιψζζαο κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. (Βιεπ. Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ Διεπζεξνπδάθε, ηφκνο 6, ζει. 276) Ο Αζαλάζηος Πεηρίδες, ( ) ζπγρσξηαλφο ηνπ Μνινζζνχ. Σν 1866 δεκνζίεπζε ηε κειέηε, «Eπηζηαζίαη θξηηηθαί πεξί Γσδψλεο». Έθδσζε ηελ δηθή ηνπ εθδνρή ηνπ ρξνληθνχ ηεο Γξφπνιεο κε ηίηιν «Υξνληθφλ Γξπνπίδνο». ηνλ Πεηξίδε αλήθεη επίζεο ην βηβιίν «χληνκνο γεσγξαθηθή πεξηγξαθή ηεο Ζπείξνπ» θαη άιια γξαθηά ζηα πεξηνδηθά «Παλδψξα», «Απφιισλ» θιπ. Γξνβηαλίηεο είλαη επίζεο θαη ν Νηθόιαος Γ. Μσζηαθίδες ( ). ην Μπζηαθίδε αλήθνπλ 45 δηάθνξεο κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ αξραηνινγία, ηελ ηζηνξία, ηα γξάκκαηα θαη ηε ζξεζθεία ζηελ Ήπεηξν. (Μηα παξέλζεζε: Αθεγνχληαη ζηε Γξφβηαλε πσο κεηά ην ζάλαην ηνπ Ν. Μπζηαθίδε ζηε Γξφβηαλε, ηα πξψηα

4 ρξφληα κεηά ην 1930, ην νγθψδεο αξρείν ηνπ δηαζθνξπίζηεθε θαη «.. είρε γεκίζεη ν ηφπνο ραξηηά γχξσ ζην ζπίηη» Γηα πνιχ θαηξφ «ηα δεθηέξηα ηνπ ρξεζίκεπαλ γηα λα ηπιίγνπλ ινπθνχκηα θαη δαραξσηά.»). Μίλως Λάππας, Γελλήζεθε θη απηφο ζηε Γξφβηαλε θαηά ην πνχδαζε ζηελ Πάηξα θαη κεηά ζην Βεξνιίλν. Σν πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ πήξε ζηε Γελεχε θαη ζηελ Αγγιία. Γπξίδνληαο ζηελ Διιάδα δηνξίζζεθε θαζεγεηήο ζηελ Κέξθπξα θαη αξγφηεξα θαζεγεηήο Ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο «Αλαηνιηθφο Αζηήξ». Τπήξμε επίζεο γηα πνιιά ρξφληα αληαπνθξηηήο ηεο εγθπξφηεξεο ηφηε (κεηά ησλ «Σάτκο») εθεκεξίδαο ηνπ Λνλδίλνπ «Δζπεξηλήο εκαίαο». Έγξαςε άξζξα, επηθπιιίδεο θαη πξαγκαηείεο ππφ ην ςεπδψλπκν «Ραδάκαλζπο» Ήηαλ ν πνιηηηθφο αξρεγφο ηεο επαλάζηαζεο ησλ Ζπεηξσηψλ ηνπ 1878 γλσζηή σο ε επαλάζηαζε ηνπ Λπθνπξζηνχ. Ωο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη φρη κφλν, πξνζέθεξε πνιιά ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ εμέρνληα Πξσζππνπξγνχ Υαξίιανπ Σξηθνχπε. Θεκηζηοθιήs Μπακίταs ( ). Γελλήζεθε ζην Γέιβηλν. Δμειέγε Βνπιεπηήο ζηελ Σνπξθηθή Βνπιή θαη εθπξνζψπεζε επαμίσο ην ζπκπαγή ειιεληθφ πιεζπζκφ ηνπ Ννκνχ Αξγπξνθάζηξνπ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αληηπξνζψπεπζε καδί κε ηνλ Α. Καξαπάλν ηελ Β. Ήπεηξν θαη ππνζηήξημε ζζελαξά ηα δηθαηψκαηά ηεο ζηε πλδηάζθεςε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ. Αληέγξαςε κε επηκέιεηα θαη δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ «Ζπεηξσηηθά Υξνληθά» (έηνο Δ, 1930, ζει 56-75) ηνλ Κψδηθα ηνπ Γειβίλνπ. πλεπψο ε δηάζσζή ηνπ νθείιεηαη ζην ελδηαθέξνλ ηνπ. Οη πύρος ηράηες, Νηθόιαος ηαύρος θαη πύρος Ρίδος, είλαη νη ηδξπηέο θαη ρξεκαηνδφηεο ηεο «Αθαδεκίαο ηνπ Γειβίλνπ» (1737 θαη ζπλερψο). σκπεραζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε παηδεία, ηα γξάκκαηα θαη νη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ζηελ Ήπεηξν πξνεγνχληαη ρξνληθά ηνπ δπηηθνχ ηδενινγήκαηνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Σαπηφρξνλα ζπκπνξεχεηαη καδί ηνπ σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία δηαηεξψληαο ηα ηνπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Όληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξντφλ ηεο δηαρξνληθήο παξάδνζεο, ζπλέβαιαλ άκεζα ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο απνζηνιήο ηεο παηδείαο θαη ησλ γξακκάησλ, πνπ ήηαλ ε απφρηεζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο. Πξνο εμππεξέηεζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο εζληθήο θνηλσληθήο αλαζπγθξφηεζεο, ε παηδεία ζηελ Ήπεηξν δίλεη έκθαζε ζην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο, ζηε γλψζε θαη κειέηε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, ζηε κειέηε ηεο θηινζνθίαο (κέρξη θαη ησλ λέσλ θηινζνθηθψλ ξεπκάησλ), ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Ζ γιψζζα ηεο παηδείαο απηήο ήηαλ ε δεκνηηθή. Ζ πξνζπάζεηα άξζξσζεο πξνζσπηθνχ ιφγνπ θαη πξνβιεκαηηζκνχ απφρηεζε ζηα Γηάλλελα ηελ αμία ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ ινγίσλ θαη ηελ ηάζε επέθηαζεο κεηαμχ ησλ επξχηεξσλ ζηξσκάησλ. Γηα πξψηε θνξά εκθαλίδνληαη εηδηθεχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πνιινί απφ ηνπο δάζθαινπο ηνπ Γέλνπο, ήηαλ ζπγγξαθείο, επηζηήκνλεο θαη δηαλννχκελνη επξσπατθνχ βειελεθνχο, νη νπνίνη αλακίρηεθαλ άκεζα ζηηο επαλαζηαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο. Σν λέν απηφ θνηλσληθφ ζχζηεκα ζηεξίδνληαλ ζηε ζχδεπμε ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο κε ηα επηηεχγκαηα ηεο Γχζεο κε δηαθνκηζηέο ηηο ειιεληθέο παξνηθίεο κεηαλαζηψλ θαη ηα λέα πξφηππα νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο, πνπ ήηαλ θπξίσο ην εκπφξην. Οη ηειεπηαίνη απνηέιεζαλ ην βαζηθφ ηζηφ, φπνπ ζηεξίρηεθε ε νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή πξφνδνο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Διιάδαο.

5

Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή

Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή Παλεπηζηήκηο Παηρώλ Τκήκα Φηιοιογίας, Πρόγρακκα Μεηαπηστηαθώλ Σποσδώλ Τίηιος Π.Μ.Σ: Σύγτρολες προζεγγίζεης ζηε γιώζζα θαη ηα θείκελα Καηεύζσλζε: Νεοειιεληθή Φηιοιογία Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ

Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ Αξγπξόθαζηξν 2004-2005 Universiteti «Eqrem Çabej Fakulteti i Shkencave Shoqërore Departamneti i Gjuhës dhe i Letërsisë Greke

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηστηαθή Δργαζία

Μεηαπηστηαθή Δργαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΩΝ, ΛΑΒΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π.Μ..: ποσδές ζηης Γιώζζες θαη ηολ Ποιηηηζκό ηφλ Υφρώλ ηες Νοηηοαλαηοιηθής Δσρώπες Μεηαπηστηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) βηβιίν, ζ. 116, ζζ. 137-169 ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα. Ştefan Petrescu

Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα. Ştefan Petrescu Έλληνες δημοζιογράθοι ζηη Ροσμανία ηον δέκαηο έναηο αιώνα Ştefan Petrescu Σνλ δέθαην έλαην αηψλα, ζηηο πφιεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ Κάησ Γνχλαβε, φπνπ νη Έιιελεο αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηηο εκπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΤΖΜΔΣ ΤΖΣ ΑΓΨΓΖΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: H ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΜΔΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ: ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΑΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ: ΣΡΔΙ ΑΙΩΝΔ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Η ΓΔΝΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ- ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΥΡΟΝΙΑ

ΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ: ΣΡΔΙ ΑΙΩΝΔ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Η ΓΔΝΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ- ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ: ΣΡΔΙ ΑΙΩΝΔ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Η ΓΔΝΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ- ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΥΡΟΝΙΑ Σα ζρνιηθά βηβιία είλαη δεκηνπξγήκαηα ζρεηηθά πξφζθαηα. ηα αξραία ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχζαλ σο αλαγλσζηηθά απηνχζηα έξγα

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ».

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». 1883 1950 Μνπζηθφο (βηνιηζηήο), πλζέηεο, Παξαγσγφο. Copyright: Vivi G. Kanellatou, 2002 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 01. Πεξηερφκελα.. 02 02. Δπραξηζηίεο 03 03. Δηζαγσγηθφ πιάλν εξγαζίαο... 04

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάιπζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ,

Διαβάστε περισσότερα