«ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)» ΥΠΟΕΡΓΟ 3:«Μελέτες σχεδιασμού, ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας» Ο Ειδικός Λογαριασμός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά από εθνικούς πόρους, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Α 87), 2. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Β1/819 (ΦΕΚ Β 920/ ) και την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/ ). 3. Το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ). 4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος, εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων » (ΦΕΚ Α 267/ ) 5. Το Ν. 3391/2005 «Διεθνές Πανεπιστήμιο, Ίδρυση Τμημάτων ΑΕΙ, θέματα εκπαιδευτικών, Αρχεία Πρωθυπουργού κλπ» (ΦΕΚ Α 240), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3577/2007 «Φορέας Διαχείρισης Ολοκλ. Πρ/τος Δια Βίου Μάθησης-Νεανική επιχειρημ/τα ιδ. εκπαίδευσης κλπ.» (ΦΕΚ Ά 130) και το Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 6. Το άρθρο 2 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 7. Την με αριθ Πρωτ. 4015/ Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου 1

2 Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με Κωδικό έργου MIS Την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (αριθμός συνεδρίασης 54/ ), με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση έργου με αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης ενεργειακής επιθεώρησης στα κτίρια του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΔΒΜ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)» - Υποέργο 3 «Μελέτες σχεδιασμού, ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κλειστές προσφορές για την εκπόνηση έργου με αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης ενεργειακής επιθεώρησης στα κτίρια του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στη βελτίωση και αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος που βρίσκονται στο 14 ο χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών (κτίρια ιδιοκτησίας ΠΑΣΕΓΕΣ). Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ και στη ΣΑΕ 2009ΣΕ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το οποίο ενεργεί ως φορέας χρηματοδότησης της πράξης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία - Ανάπτυξη)». Η απόδοση των πιστώσεων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο γίνεται μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Η δαπάνη για τη σύνταξη μελέτης ενεργειακής επιθεώρησης στα κτίρια του ΔΙ.ΠΑ.Ε., θα καλυφθεί από το Υποέργο 3 «Μελέτες σχεδιασμού, ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας» της ανωτέρω πράξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαρισμό Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 14ο χλμ. Θεσ/νίκης-Μουδανιών, Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι τη Δευτέρα 28/03/2011 και ώρα 13:00, ή εφόσον αποστέλλονται, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία, μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών είναι η κ. Σμαρώ Καραμανίδου, τηλ Φαξ: και για την παροχή διευκρινίσεων ο κ. Μαρτινόπουλος Γεώργιος τηλ Fax: , Αντικείμενο διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου για την μελέτη ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων του ΔΙ.ΠΑ.Ε Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 9.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (7.317,07 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Διάρκεια ισχύος προσφορών: 2 μήνες. Δικαίωμα συμμετοχής: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από χώρες ΕΕ ή ΕΟΧ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι μηχανικοί ή/και μελετητικά γραφεία που είναι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές από το Υ.ΠΕ.ΚΑ. 2

3 Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (http://rc.ihu.edu.gr) 10/03/2011 και την ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ Α. Αντικείμενο του Έργου Διεξαγωγή ενεργειακής επιθεώρησης στο κτιριακό απόθεμα του ΔΙΠΑΕ Αναφορικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής ενεργειακής επιθεώρησης και διαμόρφωσης προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του ΔΙΠΑΕ: (α) Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3661/08 και του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. για την βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων, η ενεργειακή επιθεώρηση των δημοσίων κτιρίων αποτελεί άμεση προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ. (β) Ως προς τα δύο κτίρια που στεγάζουν το ΔΙΠΑΕ, συνολικής έκτασης τ.μ περίπου, το μέγεθος, τη πολυπλοκότητα και την αλλαγή χρήσεων που έχει συντελεστεί λόγω της αλλαγής στη λειτουργία τους σε σχέση με την αρχικώς προβλεφθείσα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διεξαγωγής μίας εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης. Αυτή θα περιλαμβάνει: 1. αποτύπωση των κτιριολογικών χαρακτηριστικών, της διάταξης και κατάστασης του συστήματος θέρμανσης, του συστήματος κλιματισμού και του συστήματος φωτισμού και ηλεκτρικής κατανομής δικτύων (από κοινού) 2. επικαιροποίηση των σχετικών σχεδίων 3. αξιολόγηση των συνθηκών θερμικής άνεσης και της ποιότητας αέρα (ΑΜΠ) 4. μετρήσεις της θερμοπερατότητας του κελύφους με χρήση θερμοκάμερας (ΑΜΠ) 5. προσδιορισμό της ανηγμένης κατανάλωσης και συγκριτική αποτίμησή της με τη μέθοδο του κτιρίου αναφοράς κατά τον ΚΕΝΑΚ (από κοινού) 6. την επεξεργασία, διατύπωση και αξιολόγηση συγκεκριμένων προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος. (από κοινού) Οι παρεμβάσεις που θα μελετηθούν θα επικεντρώνονται: 1. στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κελύφους του κτιρίου (ΑΜΠ) 2. στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού και κατανομής ηλεκτρικών δικτύων (ΑΚ) 3. στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα εφόσον αυτό προκύψει ως αναγκαίο (από κοινού) 4. στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά και οι ηλιακοί συλλέκτες, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. (από κοινού) Η επιθεώρηση θα πρέπει να καταλήξει στην έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού με βάση τα όσα προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα αναλυθούν σε επίπεδο τεχνικής προμελέτης και θα διερευνηθούν ως προς το αναμενόμενο ενεργειακό όφελος με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης, καθώς και ως προς την οικονομοτεχνική σκοπιμότητά τους. 3

4 Αν υποβληθεί πρόταση από ομάδα εργασίας αυτή θα αποτελείται από πιστοποιημένους επαρκώς ενεργειακούς επιθεωρητές που ο καθένας στην ειδικότητά του έχουν την σχετική εμπειρία και την αναλογή πιστοποίηση στις κατηγορίες εργασιών και υπηρεσιών που προβλέπονται από τον Κ.Ε.Ν.Α.Κ να παραδώσουν ένα άρτιο τεχνικά αποτέλεσμα και να προτείνουν τις βέλτιστες δυνατές λύσεις, επεμβάσεις και εργασίες που θα απαιτηθούν για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου. Β. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Ο ενεργειακός επιθεωρητής που θα αναλάβει την μελέτη ενεργειακής επιθεώρησης θα πρέπει να παραδώσει εντός 60 ημερών τα τελικά σχέδια και το πιστοποιητικό, τα οποία πρέπει να είναι σε επαρκή λεπτομέρεια, ώστε να είναι εφικτή η ακριβής τεχνική υλοποίηση τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκπόνησης και παράδοσης των σχεδίων και του σχετικού πιστοποιητικού από τον ανάδοχο, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης, υλικής ή ηθικής ήθελε υποστεί, εξαιτίας της καθυστέρησης του αναδόχου. Γ. Τρόπος υποβολής προσφοράς Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έναν ενιαίο φάκελο προσφοράς, εντός του οποίου θα εσωκλείσουν ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς. Στην εξωτερική πλευρά των φακέλων θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής («Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»), ο τίτλος του διαγωνισμού («Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό εκπόνηση έργου με αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης ενεργειακής επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.») και τα στοιχεία του συμμετέχοντος (όνομα ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο και φαξ επικοινωνίας, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος σε περίπτωση εταιρίας). Γ.1. Φάκελος Τεχνικής προσφοράς Οι υποψήφιοι στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους θα πρέπει να υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα: 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος. 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι: α) ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύνταξη ενεργειακής μελέτης των εγκαταστάσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., β) σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος, θα προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση που θα συντάξει το ΔΙ.ΠΑ.Ε. και γ) ότι δεν συντρέχει οποιοδήποτε κώλυμα που να μην του επιτρέπει την σύμφωνη με τους όρους της παρούσας, απρόσκοπτη και ακριβόχρονη εκτέλεση του έργου. 3. Βιογραφικό σημείωμα (για φυσικά πρόσωπα) ή προφίλ της εταιρίας (για νομικά πρόσωπα). 4. Κατάλογο έργων που έχει υλοποιήσει και που είναι συναφή με το αντικείμενο της ζητούμενης εργασίας. 5. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του έργου. 6. Εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. στο τμήμα Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών η πολιτικών μηχανικών η αρχιτεκτόνων μηχανικών ή σε αντίστοιχο 4

5 επιμελητήριο της χώρας του προσφέροντος που θα αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα. 7. Εγγραφή στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του Υ.ΠΕ.ΚΑ που θα αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα. Γ.2. Φάκελος οικονομικής προσφοράς Οικονομική προσφορά για το σύνολο των εργασιών. Η συνολική τιμή θα δίδεται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις Ευρώ (7.317,07 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%), στο οποίο υπάγεται η υπό προμήθεια υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή αξιολόγησης. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία υπό Γ.1. και Γ.2. πρέπει να προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα σε σφραγισμένους φακέλους. Δ. Τρόπος πληρωμής Η αμοιβή θα καταβληθεί µετά την εμπρόθεσμη παράδοση των παραδοτέων σχεδίων του φακέλου των μελετών και του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης. Ε. Σύμβαση Ο ανάδοχος κατόπιν της επιλογής του, που θα λάβει χώρα με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε., θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με την οποία θα αναλαμβάνει την ευθύνη της εμπρόθεσμης και σύμφωνης με την προσφορά του και την παρούσα εκτέλεσης του έργου. Η σύμβαση διατυπώνεται από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. και ο ανάδοχος έχει υποχρέωση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη έγγραφης ενημέρωσης από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. ότι ανακηρύχθηκε ανάδοχος, να προσέλθει και να υπογράψει τη σύμβαση. Σε περίπτωση καθυστέρησης του αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται ο δεύτερος κατά σειρά βαθμολόγησης προκειμένου να υπογράψει σύμβαση. ΣΤ. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών Για τη διενέργεια του διαγωνισμού η Ε.Δι.Ε.Λ. έχει ήδη συστήσει επιτροπή διαγωνισμού που θα παραλάβει τις προσφορές, θα τις αξιολογήσει και θα εισηγηθεί στην Ε.Δι.Ε.Λ. αυτού για την επιλογή του αναδόχου. Κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, η Επιτροπή διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τους ενιαίους φακέλους προσφορών των υποψηφίων και θα αποσφραγίσει τους φακέλους τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Οι φάκελοι οικονομικών προσφορών μονογράφονται εξωτερικά από τα μέλη της Επιτροπής και δεν αποσφραγίζονται. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή διαγωνισμού και την εξαγωγή αποτελεσμάτων, η Επιτροπή ενημερώνει τους υποψηφίους ως προς τη βαθμολογία που έλαβαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και καθορίζει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων οικονομικών προσφορών. Οι υποψήφιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους έχουν δικαίωμα να παρίστανται κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών. Αν ορισμένος υποψήφιος αποκλείστηκε από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό κατά την 5

6 αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ο φάκελος της οικονομικής του προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται κλειστός στον υποψήφιο. Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές συνεκτιμώντας α) την τεχνική προσφορά (60%) και β) την οικονομική προσφορά (40%) των υποψηφίων. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ως ακολούθως: Ειδικά για την παραλαβή του έργου, θα συσταθεί επιτροπή παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου του έργου, τα οποία πρέπει να προηγηθούν της καταβολής της αμοιβής του αναδόχου. ΣΤ.1. Τεχνική αξιολόγηση ΣΤ.1.1. Η Επιτροπή διαγωνισμού διαπιστώνει καταρχήν, ότι έχουν συμπεριληφθεί στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τα αναφερόμενα στον όρο Γ. υπό 1-6 δικαιολογητικά στοιχεία, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στο στάδιο αυτό σε βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών, τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, και σε υπολογισμό του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος. Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθμών σε ένα ΣΒΤΠ για την τεχνική ικανότητα του κάθε προσφέροντος θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί: Βαθμολογούνται με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Στη συνέχεια ο βαθμός κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων κάθε ομάδας κριτηρίων. Το άθροισμα αυτό των βαθμών των κριτηρίων κάθε ομάδας κριτηρίων πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων για να προκύψει ο βαθμός της ομάδας κριτηρίων. Το άθροισμα των βαθμών των ομάδων κριτηρίων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. Ο συνολικός βαθμός τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, υπολογίζεται με τον τύπο: Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ κάθε προσφέρ.) ΣΒΤΠ = Χ 100 Απόλυτος Βαθμός Καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ max) όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. ΣΤ.1.2. Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 6

7 Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους κριτηρίων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαθμολόγησης. Πίνακας κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών Α/Α Κριτήρια Συντελεστές Βαρύτητας 1 Επάρκεια ομάδας έργου τεχνική ικανότητα 60% 2 Ύπαρξη κατάλληλης τεχνογνωσίας 40% Για την βαθμολόγηση του πρώτου κριτηρίου θα ληφθεί υπόψη το βιογραφικό του συμμετέχοντος ή το προφίλ της εταιρίας και ο κατάλογος των έργων του/της, ενώ για το δεύτερο κριτήριο θα ληφθεί υπόψη η συνάφεια των έργων που έχει εκτελέσει με το ζητούμενο. ΣΤ.2. Οικονομική αξιολόγηση Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων θα γίνει κατά τον ακόλουθο τρόπο: Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής: Συνολική Οικονομική Προσφορά (χαμηλότερη) ΣΒΟΠ = Χ 100 Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος όπου Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (Ο προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει ΣΒΟΠ 100). ΣΤ.3. Υπολογισμός των συνολικών προσφορών Η τελική αξιολόγηση των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα τάξη με τον υπολογισμό της Συμφερότερης Προσφοράς. Η Συνολική Προσφορά (ΣΠ) κάθε προσφέροντος θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: ΣΠ = (ΣΒΤΠ Χ 0,60) + (ΣΒΟΠ Χ 0,40) Με βάση τις Συνολικές Προσφορές τους, οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμού ΣΠ τους. Συμφερότερη προσφορά είναι αυτή με τον μεγαλύτερο βαθμό Συνολικής Προσφοράς (ΣΠ). Ζ. Υπεργολαβίες Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου 7

8 υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του. Η. Γενικοί Όροι Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 49597/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή / και ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 10/11/2014 Α.Π.: 5058/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα