Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου:Ποιοτικός Έλεγχος και Στατιστική Ανάλυση των Αποτελεσµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου:Ποιοτικός Έλεγχος και Στατιστική Ανάλυση των Αποτελεσµάτων"

Transcript

1 Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου:Ποιοτικός Έλεγχος και Στατιστική Ανάλυση των Αποτελεσµάτων Σ.Λυκούδης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Σκυροδέµατος στην Κοινοπραξία γέφυρα Λ. Χαρικιοπούλου Cordova Συντελεστής Μελέτης Σκυροδέµατος και Γεωτεχνικών Εργασιών στην Κοινοπραξία Γέφυρα Π. Παπανικόλας Τεχνικός ιευθυντής στην Κοινοπραξία Γέφυρα Λέξεις κλειδιά: παραγωγή σκυροδέµατος, ποιοτικός έλεγχος, σκυρόδεµα υψηλής επιτελεστικότητας, δοκιµές συστατικών σκυροδέµατος, αντοχή, τυπική απόκλιση. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για το σκυρόδεµα της Γέφυρας Ρίου Αντιρίου αναπτύχθηκαν πάνω από 15 συνθέσεις ανάλογα µε την αντοχή, την ανθεκτικότητα και τις απαιτήσεις των µεθόδων κατασκευής. Το εργαστήριο Σκυροδέµατος είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση της οµοιόµορφης παραγωγής του σκυροδέµατος συγκεκριµένης σύνθεσης και την στατιστική αποτίµηση των αποτελεσµάτων. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται µια σειρά από ελέγχους στα επιµέρους συστατικά του σκυροδέµατος, στο παρασκευαστήριο, και στο παραγώµενο νωπό και ώριµο σκυρόδεµα. Στο άρθρο παρουσιάζονται οι ποιοτικοί έλεγχοι διασφάλισης οµοιόµορφης παραγωγής σκυροδέµατος καθώς και η στατιστική αποτίµηση των αποτελεσµάτων της µεγάλης δειγµατοληψίας δοκιµών θραύσης σκυροδέµατος. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είδαµε στο άρθρο "Μελέτη συνθέσεων σκυροδέµατος στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου" ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης και του τρόπου κατασκευής σχεδιάστηκαν οι διάφορες συνθέσεις σκυροδέµατος και επιλέχθηκαν οι αναλογίες των υλικών. Κατά την διάρκεια της παραγωγής και σε καθηµερινή βάση ο ποιοτικός έλεγχος διασφαλίζει την συµφωνία της παραγωγής κάθε φόρµουλας µε τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης σύνθεσης. Ο στόχος είναι να µειωθεί η µεταβλητότητα στα συστατικά του σκυροδέµατος (τσιµέντο-αδρανήνερό-πρόσµικτα), στη διαδικασία ανάµειξης (hardware του παρασκευαστηρίου, ζυγοί, mixer κτλ.), στη θερµοκρασία του σκυροδέµατος (χρήση ζεστού νερού κατά τους χειµερινούς µήνες-χρήση κρύου νερού κατά τους θερινούς µήνες) και στη µέτρηση των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος (νωπό στερεά µορφή). Για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκε παραγωγή σκυροδέµατος µε απαιτήσεις τις υψηλές αντοχές, τον µεγάλο όγκο παρασκευής, την εκτεταµένη διάρκεια εργασιµότητας και την χρήση τσιµέντου CEMIII σε µαζική παραγωγή.

2 2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Η σταθερότητα των συστατικών υλικών του σκυροδέµατος, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, είναι βασική προϋπόθεση για την δηµιουργία σταθερής και οµοιόµορφης παραγωγής. 2.1 Τσιµέντο Το τσιµέντο CEMIII/Α 42.5-NW/NA (σκωριοτσιµέντο), µε ποσότητα σκωρίας µεγαλύτερης του 60% (slag>60%) κατά ΕΝ 196-1, είναι το υλικό εκείνο που επιλέχθηκε για τις περισσότερες συνθέσεις σκυροδέµατος της Κυρίως Γέφυρας. Το τσιµέντο CEMIII παρασκευάζεται σε δόσεις των τόνων από το Εργοστάσιο Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ στο ρέπανο Αχαΐας αποκλειστικά για την K/Ξ Γέφυρα. Σε περίπτωση που λόγω του εντατικού κύκλου εργασιών (π.χ. σκυροδέτηση πλάκας καταστρώµατος) απαιντούνταν υψηλότερες αντοχές σε µικρές ηλικίες, έγινε χρήση του τσιµέντου CEMI 52.5-NA κατά ΕΝ Τέτοια στοιχεία ήταν τα προενταµένα δοκάρια στην γέφυρα πρόσβασης του Αντιρίου (φόρµουλα 416/418), και οι βραχίωνες (φόρµουλα 620-C60/75). Το τσιµέντο αυτό παρασκευάζεται σε δόσεις των tn από το Εργοστάσιο Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ στο Καµάρι Βοιωτίας αποκλειστικά για την Κ/Ξ Γέφυρα. Σύµφωνα µε συµβατική υποχρέωση της εταιρείας ΤΙΤΑΝ κάθε δόση παραγωγής (batch) συνοδεύεται από αποτελέσµατα δοκιµών στα βασικά χαρακτηριστικά του τσιµέντου, τα οποία πρέπει να βρίσκονται εντός συγκεκριµένων ορίων (συµβόλαιο µε ΤΙΤΑΝ). Στα Σχήµατα 1 και 3 φαίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής αναλύσεως των τσιµέντων CEMIII και CEMI αντίστοιχα. Στα Σχήµατα 2 και 4 φαίνονται τα ιστογράµµατα συχνοτήτων µε τις αντοχές από τα τσιµέντα CEMIII και CEMI αντίστοιχα. Ταυτόχρονα σε διµηνιαία βάση ή όποτε κρινόταν σκόπιµο στέλνονταν δείγµα σε εξωτερικό συνεργαζόµενο εργαστήριο "LERM" προκειµένου να επιβεβαιώνονται από την καρασκευάστρια Κοινοπραξία ή την επίβλεψη τα αποτελέσµατα όλων των χαρακτηριστικών των τσιµέντων. Σε κάθε παραλαβή λάµβανε χώρα διπλή δειγµατοληψία: ένα δείγµα για την Κ/Ξ Γέφυρα και ένα δείγµα πίσω στον ΤΙΤΑΝ. 3,00 2,50 Εκατοστιαίο Ποσοστό 2,00 1,50 1,00 K2O Na2O Na2O eq S-2 Chloride Content Loss of Ignition Insoluble R esidue Sulphate Content 0,50 0, Μήνες ( ) Σχήµα 1. Περιεκτικότητα Χηµικών Συστατικών-CEMIII-Αποτελέσµατα Εργαστηρίου TITAN

3 3,00 2,50 Εκατοστιαίο Ποσοστό (%) 2,00 1,50 1,00 K2O Na2O Na2O eq S-2 Chloride Content Loss of Ignition Insoluble Residue Sulphate Content 0,50 0,00 APRIL 02 MAY 02 JUNE 02 JULY 02 SEPT 02 OCT 02 NOV 02 DEC 02 JAN 03 FEB 03 MAR 03 APR 03 MAY 03 Η µ εροµ ηνίες Σχήµα 2. Περιεκτικότητα Χηµικών Συστατικών-CEMI-Αποτελέσµατα Εργαστηρίου TITAN Αριθµός Τέστ 8 6 Frequency CEMIII Frequency CEMI More Θλιπτική Αντοχή (M pa) Σχήµα 3. Ιστόγραµµα Αντοχών 28 ηµερών CEMIII-CEMI-Αποτελέσµατα Εργαστηρίου TITAN 2.2 Αδρανή Υλικά Τα αδρανή υλικά, τα οποία επιλέχθηκαν, είνα θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή προελεύσεως λατοµείου Lafarge Αράξου. Ανάλογα µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση τους κατατάσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Σκύρα 10/20 Γαρµπίλι 4/10 Άµµος 0/4

4 Η χρήση του ασβεστόλιθου εξαφανίζει τον κίνδυνο της αλκαλοπυριτικής αντίδρασης. Σύµφωνα µε συµβατική υποχρέωση της εταιρείας Lafarge η εταιρεία προσκοµίζει σε κάθε ηµερήσια παραλαβή αποτελέσµατα δοκιµών επί του φορτίου παράδοσης: Καθαρότητα για το 10/20 Καθαρότητα για το 4/10 Fines για την άµµο Σε εβδοµαδιαία βάση επίσης η εταιρεία Lafarge αποστέλλει στο εργαστήριο της Κοινοπραξίας τα αποτελέσµατα των δοκιµών που πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια της παραγωγής των αδρανών και αφορούν τις δοκιµές: κοκκοµέτρηση, απορροφητικότητα, δείκτης πλακοειδούς, επιβλαβή υλικά, φαινόµενο βάρος, ειδικό βάρος, καθαρότητα, περιεχόµενη υγρασία για τα χονδρόκκοκα. Για την άµµο κοκκοµέτρηση, απορροφητικότητα, ισοδύναµο άµµου, επιβλαβή υλικά, φαινόµενο βάρος, ειδικό βάρος, µπλε του µεθυλενίου,περιεχόµενη υγρασία. Σε ηµερήσια βάση στο Εργαστήριο της Κοινοπραξίας πραγµατοποιούνται δοκιµές κοκκοµέτρησης σε κάθε κλάσµα, δοκιµές καθαρότητας στα χονδρά κλάσµατα και σε εβδοµαδιαία βάση ισοδύναµο άµµου και µπλε του µεθυλενίου. Σε µηνιαία βάση δείγµατα στέλνονται στο εξωτερικό εργαστήριο της ΕΚΕΤ (Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιµέντου) και πραγµατοποιούνται όλες οι δοκιµές προσδιορισµού χαρακτηριστικών των αδρανών. Στα ακόλουθα σχήµατα φαίνονται τα αποτελέσµατα κοκκοµετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο της Κοινοπραξίας. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1,0 10,0 100,0 Σχήµα 4. Αποτελέσµατα Κοκκοµετρήσεων έτους 2002 στο κλάσµα 10/20

5 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Σχήµα 5. Αποτελέσµατα Κοκκοµετρήσεων έτους 2002 στο κλάσµα 4/10 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0,01 0, Σχήµα 6. Αποτελέσµατα Κοκκοµετρήσεων έτους 2002 στο κλάσµα 0/4 2.3 Νερό Τόσο στο Αντίριο οσο και στο Ρίο το νερό προέρχεται από γεώτρηση. Σε εβδοµαδιαία βάση πραγµατοποιείται έλεγχος στο εργαστήριο (προκαταρκτική εξέταση κατά ΕΝ 1008) και σε διµηνιαία βάση αποστέλλεται δείγµα στο εξωτερικό εργαστήριο της ΕΚΕΤ για να ελεγχθεί. Πραγµατοποιούνται δοκιµές σύµφωνα µε ΕΝ1008 και προσδιορισµός χλωριόντων, θειικών, αλκαλικών (και εκφρασµένα σε Na 2 O eq).

6 Water Values of water characteristics Cl- (mg/l) SO4- (mg/l) Na2O eq (m g/l) NOVEMBER 1999 JANUARY 2000 MARCH 2000 MAY 2000 JUNE 2000 JULY 2000 AUGUST 2000 SEPTEMBER 2000 NOVEMBER 2000 JANUARY 2001 MARCH MAY 2001 JULY 2001 AUGUST 2001 AUGUST 2001 AUGUST 2001 SEPTEMBER 2001 OCTOBER 2001 OCTOBER 2001 NOVEMBER 2001 JANUARY 2002 MARCH 2002 APRIL 2002 MAY 2002 JULY 2002 SEPTEMBER 2002 NOVEMBER 2002 NOVEMBER 2002 JANUARY 2003 JANUARY 2003 MARCH 2003 MARCH 2003 Dates Σχήµα 7. Χηµικά Συστατικά Νερού. 2.4 Πρόσµικτα Τα βασικά πρόσµεικτα που επιλέχθηκαν µετά από εκτεταµένο έλεγχο είναι τα: Optima 100 της Chryso, Glenium 27 και Rheobuilt T3 της MBT. Στην παραλαβή κάθε δόση αποστέλλονται αποτελέσµατα από τον προµηθευτή που αφορούν την πυκνότητα, ph, ξηρό υπόλοιπο και IR Analysis. Σε διµηνιαία βάση ελέγχονται δείγµατα από το εξωτερικό εργαστήριο της ΕΚΕΤ Ποσοστό Ξηρού Υπολοίπου% Ξηρό Υπόλοιπο-Προµηθευτής Ξηρό Υπόλοιπο-έλεγχος εξωτ.εργαστηρίου APRIL 2000 MAY 2000 JUNE 2000 JULY 2000 AUGUST 2000 SEPTEMBER 2000 NOVEMBER 2000 JANUARY 2001 FEBRUARY 2001 MARCH 2001 APRIL 2001 MAY 2001 JUNE 2001 JULY 2001 AUGUST 2001 SEPTEMBER 2001 OCTOBER 2001 NOVEMBER 2001 JANUARY 2002 FEBRUARY 2002 Ηµεροµηνίες MARCH 2002 APRIL 2002 MAY 2002 JUNE 2002 JULY 2002 AUGUST 2002 SEPTEMBER 2002 NOVEMBER 2002 DECEMBER 2002 JANUARY 2003 FEBRUARY 2003 MARCH 2003 Σχήµα 8. Πυκνότητα & Ξηρό Υπόλοιπο Optima 100

7 25 20 Ποσοστό Ξηρού Υπολοίπου% Ξηρό Υπόλοιπο-Προµηθευτής Ξηρό Υπόλοιπο-Έλεγχος εξωτ.εργαστηρίου 5 0 NOVEMBER 1999 DECEMBER 1999 JANUARY 2000 FEBRUARY 2000 MARCH 2000 APRIL 2000 MAY 2000 JUNE 2000 JULY 2000 AUGUST 2000 SEPTEMBER 2000 NOVEMBER 2000 DECEMBER 2000 JANUARY 2001 FEBRUARY 2001 MARCH 2001 APRIL 2001 MAY 2001 JUNE 2001 JULY 2001 AUGUST 2001 SEPTEMBER 2001 OCTOBER 2001 NOVEMBER 2001 JANUARY 2002 MARCH 2002 APRIL 2002 MAY 2002 JULY 2002 SEPTEMBER 2002 OCTOBER 2002 NOVEMBER 2002 JANUARY 2003 MARCH 2003 Ηµεροµηνίες Σχήµα 9. Πυκνότητα & Ξηρό Υπόλοιπο Glenium 27 32, ,5 Ποσοστό Ξηρού Υπολοίπου% 31 30,5 30 Ξηρό Υπόλοιπο-Προµηθευτής Ξηρό Υπόλοιπο-Έλεγχος εξωτ.εργαστηρίου 29,5 29 MAY 2000 NOVEMBER 2000 MARCH 2001 AUGUST 2001 JANUARY 2002 NOVEMBER 2002 Ηµεροµηνίες Σχήµα 10. Πυκνότητα & Ξηρό Υπόλοιπο Rheobuild T3 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Το Παρασκευαστήριο Σκυροδέµατος είναι υπεύθυνο για την παραγωγή σκυροδέµατος, την επάρκεια και την τροφοδοσία των υλικών, την αποθήκευσή τους στον χώρο του εργοταξίου την εβδοµαδιαία-ηµερήσια οργάνωση της παραγωγής.

8 Το παρασκευαστήριο σκυροδέµατος είναι στην ουσία δύο ανεξάρτητα όµοια παρασκευαστήρια τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις κατά ΕΝ 206, ClassIII µε µέσο όρο παραγωγής 4m³/h το καθένα (και µέγιστη το m³/h). Αποτελείται το καθένα από: Κατακόρυφο mixer (τύπου Dual Shaft-pan mixer) χωρητικότητας 2m³ Πέντε silo αδρανών µε διπλή πόρτα ακριβούς δοσολογίας Skip τροφοδοσίας αδρανών Αυτόµατη µεταφορική ταινία αδρανών Τέσσερα Silo τσιµέντου και ένα Silica Fume Σύστηµα πλήρως ελεγχόµενο από υπολογιστή, το οποίο επιτρέπει αυτόµατη, ηµιαυτόµατη και χειροκίνητη παραγωγή σκυροδέµατος. Σύστηµα Wattmeter µε εκτυπούµενη καταγραφή Συνεχείς εκτυπώσεις των Batch Report & Delivery Note Παρακολούθηση κατανάλωσης Ειδοποίηση (alarm) σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ακρίβειας Σύστηµα υγρασιοµέτρων (τύπου microwave) για παρατήρηση πιθανής µεταβολής της υγρασίας (στα silo γαρµπιλιου και άµµου). Έλεγχος των ζυγιστικών συστηµάτων πραγµατοποιείται κάθε τρίµηνο από το Εργαστήριο µε διακριβωµένα βάρη. 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ - ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σε ηµερήσια βάση πριν αρχίσει η παραγωγή σκυροδέµατος ελέγχεται η περιεχόµενη υγρασία των αδρανών. Ελέγχεται στην πρώτη δόση η κάθιση (slump), η εξάπλωση (flow) και η θερµοκρασία του σκυροδέµατος. Αν οι τιµές εργασιµότητας συµφωνούν µε τις τιµές της σύνθεσης συµόρφωσης (conformity trial) και η θερµοκρασία του σκυροδέµατος είναι ικανοποιητική ανάλογα µε την εποχή, προχωρά η διαδικασία της παραγωγής σκυροδέµατος. Αν οι τιµές δεν συµφωνούν γίνονται οι διορθωτικές ρυθµίσεις ( ±5kg νερό, ±0.5kg πρόσµεικτο) και ρυθµίζεται η αναλογία ζεστού/κρύου νερού προκειµένου να επιτευχθεί η ικανοποιητική θερµοκρασία. Οι τιµές κάθισης/εξάπλωσης ελέγχονται σε κάθε βαρέλα. Το οµοιόµορφο της παραγωγής ελέγχεται µέσω του βατόµετρου(wattmeter) από τον χειριστή στο παρασκευαστήριο σκυροδέµατος. Επί του έργου ελέγχεται επίσης η εργασιµότητα του σκυροδέµατος (κάθιση/εξάπλωση) και η θερµοκρασία του από τον µηχανικό ποιότητας QC του έργου. Κάθε 100m³ ή σε κάθε ηµερήσια σκυροδέτηση (αν η ποσότητα είναι µικρότερη) ανά κοµµάτι κατασκευής γίνεται δειγµατοληψία κύβων. Επίσης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κατασκευής (ξεκαλούπωµα, 1 η,2 η φάση προέντασης κ.τ.λ.) λαµβάνονται κύβοι για θραύση σε πρώιµη ηλικία. Σε εβδοµαδιαία βάση ελέγχεται η πυκνότητα και η εξίδρωση του φρέσκου σκυροδέµατος ανά κατηγορία. Όλα τα αποτελέσµατα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και σε µηνιαία βάση τα αποτελέσµατα προωθούνται στον Επιβλέποντα Μηχανικό. 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε το ACI (Recommended Practice for Evaluation of Strength Test Results of Concrete) µπορούµε να ξεχωρίσουµε την µεταβλητότητα σε:

9 Μεταβλητότητα στη δοκιµή (within-test-variation) Μεταβλητότητα από παρτίδα σε παρτίδα παραγωγής (batch-to-batch) Η µεταβλητότητα στη δοκιµή οφείλεται κυρίως σε διαφορές στη δειγµατοληψία, χειρισµού και συντήρησης των δοκιµίων, ποιότητα των µητρών, συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας συντήρησης, διαδικασία θραύσης και τρόπου «καπελώµατος» των κυλίνδρων. Η µείωση αυτής της µεταβλητότητας επιτεύχθηκε µε διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, την ύπαρξη απλοποιηµένων µεθόδων κάθε δοκιµής µε συνεχή έλεγχο και αντικατάσταση του εξοπλισµού του εργαστηρίου µε παρακολούθηση των συνθηκών στο θάλαµο συντήρησης και τη χρήση καπελώµατος µε τη µέθοδο Sand Box. Για την εύρεση της αντοχής σε ηλικία 7 και 28 ηµερών δειγµατοληψεία 3 δοκιµίων πραγµατοποιείται και αποτέλασµα της τιµής είναι ο µέσος όρος των τριών επιµέρους τιµών. Η µεταβλητότητα από παρτίδα σε παρτίδα (batch-to-batch variation) οφείλεται κυρίως σε µεταβολή από παρτίδα σε παρτίδα στην ποσότητα του νερού (συνήθως λόγω υγρασιών των αδρανών) µεταβλητότητα των ποιoτικών χαρακτηριστικών των συστατικών υλικών, ποσοστό αέρα, διαδικασία µείξης, αξιοπιστία των ζυγιστικών συστηµάτων. Στις προηγούµενες παραγράφους αναπτύχθηκε πως παρακολουθούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών. Τα αδρανή υλικά απόθηκεύονται σε σκεπασµένους χώρους υποδοχής (προκειµένου να προστατεύονται από τις υγρασιακές - θερµοκρασιακές µεταβολές). Πριν την έναρξη της παραγωγής ή όποτε κρίνεται σκόπιµο πραγµατοποιείται έλεγχος υγρασίας και στα τρία κλάσµατα των αδρανών. Υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης ±5kg/m³ νερού ή ±0.5kg/m³ προσµείκτου κατά την κρίση του χειριστή του εργαστηρίου (François de Larrard. Modern Approach of Stability of Concrete in an Industrial Process). Τα ζυγιστικά στο παρασκευαστήριο ελέγχονται µε πρότυπα βάρη και συγκεκριµένη διαδικασία κάθε τρεις µήνες. Τα όρια απόρριψης κάποιου "ελαττωµατικού" batch όσον αφορά τις ποσότητες των υλικών είναι συγκεκριµένα, ενώ σε ειδοποίηση του προγράµµατος, ο χειριστής είναι υποχρεωµένος να προβεί σε χειροκίνητη διόρθωση. Η τυπική απόκλιση µιάς φόρµουλας σκυροδέµατος στην παραγωγή δίνεται, σύµφωνα µε το ACI (Reapproved 1997), από την εξίσωση 1: σ = σ 1 + σ (1) όπου σ = η συνολική τυπική απόκλιση, σ 1 = τυπική απόκλιση στη δοκιµή (within the test variation) και σ 2 = τυπική απόκλιση από παρτίδα σε παρτίδα (batch to batch variation) Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνεται κατά κατηγορία σκυροδέµατος τα στατιστικά χαρακτηριστικά κάθε φόρµουλας σκυροδέµατος που χρησηµοποιήθηκε στηνκυρίως γέφυρα:

10 Πίνακας 1. Μέση Τιµή Αντοχής και Τυπικής Απόκλισης ανά Κατηγορία Σκυροδέµατος Κατηγορία Σκυροδέµα -τος Όνοµα Φόρµουλας Ποσότητα Τσιµέντου Μέση Αντοχή (Mpa) Τυπική Απόκλιση (Mpa) Min Max Range Count C40/50 416/ ,4 3,7 59,7 83,3 23, ,6 4,8 60,1 87,2 27,1 107 C45/55 425/426/428/ ,6 4,8 55,9 87,2 31, ,9 4,9 60,5 84,8 24,3 322 C50/ ,2 67,2 81,8 14, ,2 62,7 85,9 23, ,3 96,1 23,8 47 C60/ ,8 2,6 76,1 85, ,6 2,8 74,5 93,2 18, ,5 2 77,6 83,7 6,1 13 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο σχεδιασµός κάθε φόρµουλας (εκλογή w/c και ποσότητα τσιµέντου) δεν είχε αποκλειστικό στόχο και µόνο την επίτευξη της απόλυτης αντοχής για την συγκεκριµένη κατηγορία. Άλλα στοιχεία όπως η ανθεκτικότητα, οι αντοχές σε νεαρές ηλικίες, αντλησιµότητα, ευκολία διάστρωσης, δηµιουργία τελικής επιφάνειας ήταν εκείνα που συνέβαλλαν στην εκλογή αυτή. Τα βασικά στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία σκυροδέµατος που υπολογίστηκαν είναι: ελάχιστη τιµή µέγιστη τιµή µέσος όρος τυπική απόκλιση έκταση πλήθος 1 Αποτελέσµατα θραύσεων σε κυλίνδρους µε χρήση Sand Box

11 Τα ιστογράµµατα συχνοτήτων για κάθε φόρµουλα εξοµοιώνονται µε την κανονική κατανοµή (κατανοµή κατά Gauss). Για παράδειγµα στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται το ιστόγραµµα συχνοτήτων στην κατηγορία σκυροδέµατος C45/55 και η συσχέτισή του µε την κανονική κατανοµή. Στο Σχήµα 10β δίνονται τα αποτελέσµατα των θραύσεων σε ηλικίεσ 7 και 28 ηµερών από το 1999 εώς το days 28 days No of tests Histogramme on frequencies on C45/55 Concrete Formulas Compressive Strength (N/mm²) 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20, Φεβ-00 1-Φεβ-01 1-Φεβ-02 1-Φεβ-03 Compressive Strength (MPa) Date of Pouring Σχήµα 11α. Παράδειγµα ιστογράµµατος Συχνοτήτων Σχήµα 11β. ΠαράδειγµαΑποτελέσµατα θραύσεων 7 και 28 ηµερών. 5.1 Τυπική Απόκλιση και Κατηγορία Σκυροδέµατος Στο σχήµα 13 φαίνεται η σχέση τυπικής απόκλισης και µέσης αντοχής. (Προτιµήθηκε η µέση αντοχή στον άξονα των x από την κατηγορία σκυροδέµατος για καλύτερη απόδοση της σχέσης σκυροδέµατος υψηλής επιτελεστικότητας και τυπικής απόκλισης) Τυπική Απόκλιση ,6 69,9 74, ,6 95,8 96,6 96,7 98,4 Αντοχή-Ανηγµένη τιµή κύβου (MPa) Σχήµα 12. ιάγραµµα Τυπικής Απόκλισης-Μέσης Αντοχής

12 6 5 4 Τυπική Απόκλιση Ποσότητα Τσιµέντου (kg/m³) Σχήµα 13. ιάγραµµα Τυπικής Απόκλισης-Ποσότητας Τσιµέντου Στο ACI αναφέρεται ότι είναι πιθανό να υπάρχει µία αύξηση στην τυπική απόκλιση όταν η µέση αντοχή αυξάνεται σε βασικό βαθµό. Επίσης η αύξηση της τυπικής απόκλισης όταν η µέση αντοχή αυξάνεται σε σηµαντικό βαθµό είναι κάτι λιγότερο από άµεση αναλογική αύξηση. Στο ACI 363R-92 (High Strength Concrete) αναφέρεται ότι η τυπική απόκλιση είναι το εργαλείο εκείνο µε το οποίο µπορεί να ελεγχθεί η παρακολούθηση της παραγωγής του Σκυροδέµατος Υψηλής Αντοχής. Αποδεκτές τιµές απόκλισης Mpa (τιµή σε κύλινδρο). Ενώ σε Σκυρόδεµα χαρακτηριστικής αντοχής εώς 35Mpa η τιµή εκείνη η οποία χαρακτηρίζει ένα καλό εργαστήριο είναι Mpa (τιµή σε κύβο-βλέπε Πιν. 2) Πίνακας 2. Πρότυπα Ελέγχου σε Σχέση µε την Τυπική Απόκλιση για σκυρόδεµα έως 35MPa Τυπική Απόκλιση Συντελεστής Απόκλισης Τυπική Απόκλιση Εξαιρετικό Πολύ καλό Καλό Μέτριο Φτωχό < >4.92 <3.0% <3 4% 4 5% 5 6% >6% 5.2 Σχέση κυλίνδρου και κύβου Σύµφωνα µε το BS 1881:Part 120 (1983) η αντοχή του κυλίνδρου είναι ίση µε το 0.8 της αντοχής του κύβου αλλά στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει τόσο απλή συσχέτιση. Ο λόγος των αντοχών κυλίνδρου/κύβου αυξάνεται σηµαντικά µε την αύξηση της αντοχής και είναι περίπου ίσος µε το ένα (1) για αντοχές περίπου ίσες µε 100Mpa (Neville Properties of Concrete). Αυτό παρατηρήθηκε και στο εργαστήριο της Κ/Ξ και αποφασίστηκε για την κατηγορία σκυροδέµατος C60/75 να πραγµατοποιείται θραύση κυλίνδρων διαστάσεων 16*32(cm) αντί για κύβους διαστάσεων 15x15x15cm.

13 Ταυτόχρονα επιλέγη η µέθοδος καπελώµατος (Capping) µε τη συσκευή Sand Box (NFP ) σαν ο πλέον αξιόπιστος τρόπος µιά και η µέθοδος µε το κονίαµα θείου απεδείχθη ανεπαρκής λόγω της αντοχής του κονιάµατος (αντοχή κονιάµατος 50Mpa). Όπως είναι εµφανές (Πιν. 1) η µέθοδος θραύσης µε αυτή τη µέθοδο οδηγεί σε αποτελέσµατα µε χαµηλή τυπική απόκλιση. 5.3 Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και Παραγωγή Σύµφωνα µε το κριτήριο (Εργοταξιακό Σκυρόδεµα µεγάλων Έργων) ο 7 ος καο ο 8 ος κανόνας αποδοχής έπρεπε να τηρούταν για όλες τις κατηγορίες σκυροδέµατος. x 36 f ck *s (7 ος ) (2) x 3 f ck *s (8 ος ) (3) όπου x 36 = ο µέσος όρος 36 συνεχόµενων θραύσεων, x 3 = ο µέσος όρος 3 συνεχόµενων θραύσεων και s = η τυπική απόκλιση της τελευταίας οµάδας 60 δοκιµίων Όπως είναι προφανές από τα γραφήµατα τα Σχήµατα 13 και 14 οι κανόνες αυτοί πληρούνται. 5.4 Αντοχή µικρής ηλικίας Ωριµότητα (Maturity) Προκειµένου να επιταχυνθούν οι εργασίες τάνυσης των καλωδίων στο κατάστρωµα της Κυρίως Γέφυρας, θα πρέπει να γνωρίζουµε µε καλή ακρίβεια την επί τόπου αντοχή του σκυροδέµατος σε νεαρή ηλικία, µε µη καταστροφικούς ελέγχους. Αυτό επιτυγχάνεται µε την η δοκιµή Ωριµότητας του Σκυροδέµατος (ASTM Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity). Αρχή της µεθόδου είναι να υπολογίσει την Ωριµότητα στο Πεδίο βασισµένη στην θερµοκρασιακή "ιστορία" του σκυροδετούµενου στοιχείου. Η Ωριµότητα του Σκυροδέµατος εκφράζεται σε Ισοδύναµη Ηλικία ( Equivelant Age) που υπολογίζεται µε βάση τον νόµο του Arhenius. Η ταχύτητα αναπτυξης της αντοχής µιας φόρµουλας σκυροδέµατος είναι µέγεθος ανάλογο µε την έκλυση θερµότητας κατά την ενυδάτωση του τσιµέντου και εξαρτάται κυρίως από: την ποσότητα και τον τύπο του τσιµέντου, το λόγο νερού προς τσιµέντο, τον τύπο των αδρανών, τον τύπο του προσµείκτου που χρησιµοποιείται στην αρχική θερµοκρασία του σκυροδέµατος και την θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η µέτρηση της "Ενέργειας Ενεργοποίησης" (Activation Energy) πραγµατοποιείται στο Εργαστήριο µε συντήρηση δοκιµίων σε 3 τουλάχιστον διαφορετικά περιβάλλοντα συντήρησης (20 C, θερµοµονωµένο κελί και συνθήκες περιβάλλοντος). Η ταχύτητα ανάπτυξης της αντοχής ενός σκυροδετούµενου στοιχείου στο πεδίο εξαρτάται κυρίως από την αρχική θερµοκρασία του σκυροδέµατος, το σκυροδετούµενο όγκο, τις θερµοµονωτικές ιδιότητες του καλουπιού, τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερµοκρασία, υγρασία), θερµοκρασία υποστρώµατος. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται στι πεδίο µε τη µέτρηση της αναπτυσσόµενης θερµοκρασίας στο στοιχείο και µε τον τύπο του Arhenius υπολογίζεται η ισοδύναµη ηλικία (την ηλικία που θα είχαν τα δοκίµια αν είχαν συντηρηθεί στους 20 C). Η εξίσωση του Arhenius µε την οποία υπολογίζεται η ισοδύναµη ηλικία είναι η παρακάτω

14 t e = age t= 0 e φ R T T r * t (6) όπου t e = ισοδύναµη ηλικία δοκιµίου σκληρυνµένου, θ = θερµοκρασία σκυροδέµατος, ф=ενέργεια ενεργοποίησης (Activation Energy, joule/mol), R=παγκόσµια σταθερά ιδανικών αερίων (universal gas constant 8,3144 (J/mol)/ C), T=θερµοκρασία στοιχείου, Τ r =θερµοκρασία αναφοράς, (Reference Temperature 20 C). Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία στις πλάκες καταστρώµατος. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η οµοιόµορφη παραγωγή σκυροδέµατος επιτυγχάνεται µε συχνούς καταστρεπτικούς και µη καταστρεπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους του σκυροδέµατος, µε ελέγχους των συστατικών υλικών (τσιµέντο αδρανή νερό πρόσµικτα) και της διαδικασίας ανάµειξης στο παρασκευαστήριο. 7 Βιβλιογραφία - Αναφορές ACI - Manual of Concrete Practice (All Volumes) 2000 ASTM - Concrete Standards BS 1881 British Standards for Concrete and Aggregates Day Ken Concrete Mix Design, Quality Control and Specification ENV 206 (96)-Concrete Performance, Production and Conformity EN Εσωτερικά Έγγραφα: Laboratory Procedures/Concrete Production/Sub Contract Agreements F. de Larrard Concrete Mixture Proportioning A Scientific Approach Κιόχος Α. Πέτρος Στατιστική Neville A.M Properties of Concrete Royer Till Statistical Methods for the Earth Scientist The Sand Box A new Capping System for Testing HPC Cylinders by Claude Bouley and François de Larrard 2000/2001/2002/2003 Annual statistical analysis (Interval Laboratory Report) Jan Byfors Plain Concrete at Early Ages HETEK Control for Early Age Cracking in Concrete Guidelines J.B.Kennedy and A.M.Neville Basic Statistical Methods for Engineers and Scientists

15 Φωτογραφία 1. Χώρος αποθήκευσης αδρανών Φωτογραφία 2. Γενική άποψη του Παρασκευαστηρίου

16 Φωτογραφία 3. οκιµή Flow στο Παρασκευαστήριο Φωτογραφία 4. Χειριστήριο Παρασκευαστηρίου Σκυροδέµατος

17 Φωτογραφία 5. Μέτρηση θερµοκρασίας στο Παρασκευαστήριο Φωτογραφία 6. οκιµή Slump στο Παρασκευαστήριο

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων Μελέτη της Αποσάθρωσης των Αδρανών µε Στόχο τη Βελτίωση της Ανθεκτικότητας του Παραγόµενου Σκυροδέµατος A Study of the Weathering of Aggregates Aiming at the Improvement of the Durability of Concrete Ρεβέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:ΝΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Ε Π Υ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ 17025

Ε Κ Ε Π Υ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ 17025 Ε Κ Ε Π Υ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΚΙΜΩΝ ΕΝ 17025 Αριθµός ιαπίστευσης: 36/01 ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ: ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ: Α ΡΑΝΗ: ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Φυσικές, Μηχανικές, Χηµικές οκιµές Φυσικές, Μηχανικές οκιµές Φυσικές,

Διαβάστε περισσότερα

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015.

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά. ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-02-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη 02 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 07 Οπλισµένα / ενισχυµένα επιχρίσµατα 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Κατάλογος περιεχοµένων οργάνων... 3 Γενικά... 7 1 Χώροι 302 βιβλιοθήκη-αίθουσα συσκέψεων, 303

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 01 Κατασκευές από Σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και ιάστρωση Σκυροδέµατος 01 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος 00 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1

Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1 Προκατασκευασµένα στοιχεία πρόσοψης από σκυρόδεµα στο νέο µουσείο της Ακρόπολης των Αθηνών. Precast concrete facade elements for the new museum of Acropolis in Athens Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με έργα από σκυρόδεμα και η οδηγία προϊόντων δομικών έργων Θόδωρος Πάνου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Έγχρωμος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Μορφή

Construction. Έγχρωμος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Μορφή Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 08.01.010 Chapdur Premix Έγχρωμος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 17 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων επιχρισμάτων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε Ιπτάµενη τέφρα Απόκτηση τεχνογνωσίας για µελλοντική χρήση ΓΚΙΝΟΥ. ΜΗΝΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ιδρύθηκε το 1986 από οµάδα επιχειρηµατιών µε πολυετή δραστηριότητα στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.10.01.030 Sikadur -32 Ν 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur -32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-05-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 05 Ανεπίχριστο σκυρόδεµα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο. Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα και πότε χρησιµοποιείται; 5) Α2. Σε τι διακρίνονται οι µεταβλητές και τι είναι οι τιµές τους;

ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο. Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα και πότε χρησιµοποιείται; 5) Α2. Σε τι διακρίνονται οι µεταβλητές και τι είναι οι τιµές τους; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/20122 Κωδικός: 2012.08.04.030 2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Περιγραφή Προϊόντος H είναι 2 συστατικών, εποξειδική ρητίνη εμποτισμού. Εφαρμογές Ρητίνη εμποτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Μαυρίδου Σ. 1, Σικαλίδης Κ. 2 και Οικονόμου Ν. 3 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Χηλής 29, 55132, Θεσσαλονίκη, E-mail: smavrido@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.05 18:06:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΤΠΗΓ-2ΤΗ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων Πειραματικά Αποτελέσματα Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα: ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ορίζεται ως η ικανότητα ενός πορώδους μέσου να επιτρέπει σε ένα ρευστό να ρέει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΕΓΛΕΡΗΣ Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Σύµβουλος, ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ Λέξεις κλειδιά: Ειδικά καινοτοµικά πρόσµικτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

1-3 10 1-3 6 3-5 40 3-5 30 5-7 20 5-7 20 7-9 20 7-9 30 9-11 8 9-11 10 11-13 2 11-13 4 Σύνολο 100 Σύνολο 100

1-3 10 1-3 6 3-5 40 3-5 30 5-7 20 5-7 20 7-9 20 7-9 30 9-11 8 9-11 10 11-13 2 11-13 4 Σύνολο 100 Σύνολο 100 1. (Εξεταστ. Φεβ. 2004) Μια µεγάλη εταιρία θέλει να εξετάσει εάν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθήσανε οι 100 πωλητές της ήταν αποτελεσµατικό (δηλαδή εάν αυξήθηκαν οι πωλήσεις). Οι δύο παρακάτω πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Άσκηση 1 Οι βαθμοί 5 φοιτητών που πέρασαν το μάθημα της Στατιστικής ήταν: 6 5 7 5 9 5 6 6 8 10 8 5 6 7 5 6 5 7 8 9 5 6 7 5 8 i. Να κάνετε πίνακα κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 28/02/2014 (v2) Κωδικός: 08.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000004 EN 1504-4 08 0921 2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-41-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 14 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα σε έργα επεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Λέξεις κλειδιά: Αξονοσυμμετρικό Κυλινδρούμενο Σκληρό Επίχωμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Λίµνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, Απρίλιος 26 27, 2007

ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Λίµνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, Απρίλιος 26 27, 2007 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΙΤΕΣΚ) 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση απορριπτόμενων υλικών από μονάδες έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων: Πρώτη προσέγγιση

Αξιοποίηση απορριπτόμενων υλικών από μονάδες έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων: Πρώτη προσέγγιση Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Αξιοποίηση απορριπτόμενων υλικών από μονάδες έτοιμου σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα