Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου:Ποιοτικός Έλεγχος και Στατιστική Ανάλυση των Αποτελεσµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου:Ποιοτικός Έλεγχος και Στατιστική Ανάλυση των Αποτελεσµάτων"

Transcript

1 Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου:Ποιοτικός Έλεγχος και Στατιστική Ανάλυση των Αποτελεσµάτων Σ.Λυκούδης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Σκυροδέµατος στην Κοινοπραξία γέφυρα Λ. Χαρικιοπούλου Cordova Συντελεστής Μελέτης Σκυροδέµατος και Γεωτεχνικών Εργασιών στην Κοινοπραξία Γέφυρα Π. Παπανικόλας Τεχνικός ιευθυντής στην Κοινοπραξία Γέφυρα Λέξεις κλειδιά: παραγωγή σκυροδέµατος, ποιοτικός έλεγχος, σκυρόδεµα υψηλής επιτελεστικότητας, δοκιµές συστατικών σκυροδέµατος, αντοχή, τυπική απόκλιση. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για το σκυρόδεµα της Γέφυρας Ρίου Αντιρίου αναπτύχθηκαν πάνω από 15 συνθέσεις ανάλογα µε την αντοχή, την ανθεκτικότητα και τις απαιτήσεις των µεθόδων κατασκευής. Το εργαστήριο Σκυροδέµατος είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση της οµοιόµορφης παραγωγής του σκυροδέµατος συγκεκριµένης σύνθεσης και την στατιστική αποτίµηση των αποτελεσµάτων. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται µια σειρά από ελέγχους στα επιµέρους συστατικά του σκυροδέµατος, στο παρασκευαστήριο, και στο παραγώµενο νωπό και ώριµο σκυρόδεµα. Στο άρθρο παρουσιάζονται οι ποιοτικοί έλεγχοι διασφάλισης οµοιόµορφης παραγωγής σκυροδέµατος καθώς και η στατιστική αποτίµηση των αποτελεσµάτων της µεγάλης δειγµατοληψίας δοκιµών θραύσης σκυροδέµατος. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είδαµε στο άρθρο "Μελέτη συνθέσεων σκυροδέµατος στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου" ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης και του τρόπου κατασκευής σχεδιάστηκαν οι διάφορες συνθέσεις σκυροδέµατος και επιλέχθηκαν οι αναλογίες των υλικών. Κατά την διάρκεια της παραγωγής και σε καθηµερινή βάση ο ποιοτικός έλεγχος διασφαλίζει την συµφωνία της παραγωγής κάθε φόρµουλας µε τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης σύνθεσης. Ο στόχος είναι να µειωθεί η µεταβλητότητα στα συστατικά του σκυροδέµατος (τσιµέντο-αδρανήνερό-πρόσµικτα), στη διαδικασία ανάµειξης (hardware του παρασκευαστηρίου, ζυγοί, mixer κτλ.), στη θερµοκρασία του σκυροδέµατος (χρήση ζεστού νερού κατά τους χειµερινούς µήνες-χρήση κρύου νερού κατά τους θερινούς µήνες) και στη µέτρηση των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος (νωπό στερεά µορφή). Για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκε παραγωγή σκυροδέµατος µε απαιτήσεις τις υψηλές αντοχές, τον µεγάλο όγκο παρασκευής, την εκτεταµένη διάρκεια εργασιµότητας και την χρήση τσιµέντου CEMIII σε µαζική παραγωγή.

2 2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Η σταθερότητα των συστατικών υλικών του σκυροδέµατος, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, είναι βασική προϋπόθεση για την δηµιουργία σταθερής και οµοιόµορφης παραγωγής. 2.1 Τσιµέντο Το τσιµέντο CEMIII/Α 42.5-NW/NA (σκωριοτσιµέντο), µε ποσότητα σκωρίας µεγαλύτερης του 60% (slag>60%) κατά ΕΝ 196-1, είναι το υλικό εκείνο που επιλέχθηκε για τις περισσότερες συνθέσεις σκυροδέµατος της Κυρίως Γέφυρας. Το τσιµέντο CEMIII παρασκευάζεται σε δόσεις των τόνων από το Εργοστάσιο Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ στο ρέπανο Αχαΐας αποκλειστικά για την K/Ξ Γέφυρα. Σε περίπτωση που λόγω του εντατικού κύκλου εργασιών (π.χ. σκυροδέτηση πλάκας καταστρώµατος) απαιντούνταν υψηλότερες αντοχές σε µικρές ηλικίες, έγινε χρήση του τσιµέντου CEMI 52.5-NA κατά ΕΝ Τέτοια στοιχεία ήταν τα προενταµένα δοκάρια στην γέφυρα πρόσβασης του Αντιρίου (φόρµουλα 416/418), και οι βραχίωνες (φόρµουλα 620-C60/75). Το τσιµέντο αυτό παρασκευάζεται σε δόσεις των tn από το Εργοστάσιο Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ στο Καµάρι Βοιωτίας αποκλειστικά για την Κ/Ξ Γέφυρα. Σύµφωνα µε συµβατική υποχρέωση της εταιρείας ΤΙΤΑΝ κάθε δόση παραγωγής (batch) συνοδεύεται από αποτελέσµατα δοκιµών στα βασικά χαρακτηριστικά του τσιµέντου, τα οποία πρέπει να βρίσκονται εντός συγκεκριµένων ορίων (συµβόλαιο µε ΤΙΤΑΝ). Στα Σχήµατα 1 και 3 φαίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής αναλύσεως των τσιµέντων CEMIII και CEMI αντίστοιχα. Στα Σχήµατα 2 και 4 φαίνονται τα ιστογράµµατα συχνοτήτων µε τις αντοχές από τα τσιµέντα CEMIII και CEMI αντίστοιχα. Ταυτόχρονα σε διµηνιαία βάση ή όποτε κρινόταν σκόπιµο στέλνονταν δείγµα σε εξωτερικό συνεργαζόµενο εργαστήριο "LERM" προκειµένου να επιβεβαιώνονται από την καρασκευάστρια Κοινοπραξία ή την επίβλεψη τα αποτελέσµατα όλων των χαρακτηριστικών των τσιµέντων. Σε κάθε παραλαβή λάµβανε χώρα διπλή δειγµατοληψία: ένα δείγµα για την Κ/Ξ Γέφυρα και ένα δείγµα πίσω στον ΤΙΤΑΝ. 3,00 2,50 Εκατοστιαίο Ποσοστό 2,00 1,50 1,00 K2O Na2O Na2O eq S-2 Chloride Content Loss of Ignition Insoluble R esidue Sulphate Content 0,50 0, Μήνες ( ) Σχήµα 1. Περιεκτικότητα Χηµικών Συστατικών-CEMIII-Αποτελέσµατα Εργαστηρίου TITAN

3 3,00 2,50 Εκατοστιαίο Ποσοστό (%) 2,00 1,50 1,00 K2O Na2O Na2O eq S-2 Chloride Content Loss of Ignition Insoluble Residue Sulphate Content 0,50 0,00 APRIL 02 MAY 02 JUNE 02 JULY 02 SEPT 02 OCT 02 NOV 02 DEC 02 JAN 03 FEB 03 MAR 03 APR 03 MAY 03 Η µ εροµ ηνίες Σχήµα 2. Περιεκτικότητα Χηµικών Συστατικών-CEMI-Αποτελέσµατα Εργαστηρίου TITAN Αριθµός Τέστ 8 6 Frequency CEMIII Frequency CEMI More Θλιπτική Αντοχή (M pa) Σχήµα 3. Ιστόγραµµα Αντοχών 28 ηµερών CEMIII-CEMI-Αποτελέσµατα Εργαστηρίου TITAN 2.2 Αδρανή Υλικά Τα αδρανή υλικά, τα οποία επιλέχθηκαν, είνα θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή προελεύσεως λατοµείου Lafarge Αράξου. Ανάλογα µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση τους κατατάσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Σκύρα 10/20 Γαρµπίλι 4/10 Άµµος 0/4

4 Η χρήση του ασβεστόλιθου εξαφανίζει τον κίνδυνο της αλκαλοπυριτικής αντίδρασης. Σύµφωνα µε συµβατική υποχρέωση της εταιρείας Lafarge η εταιρεία προσκοµίζει σε κάθε ηµερήσια παραλαβή αποτελέσµατα δοκιµών επί του φορτίου παράδοσης: Καθαρότητα για το 10/20 Καθαρότητα για το 4/10 Fines για την άµµο Σε εβδοµαδιαία βάση επίσης η εταιρεία Lafarge αποστέλλει στο εργαστήριο της Κοινοπραξίας τα αποτελέσµατα των δοκιµών που πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια της παραγωγής των αδρανών και αφορούν τις δοκιµές: κοκκοµέτρηση, απορροφητικότητα, δείκτης πλακοειδούς, επιβλαβή υλικά, φαινόµενο βάρος, ειδικό βάρος, καθαρότητα, περιεχόµενη υγρασία για τα χονδρόκκοκα. Για την άµµο κοκκοµέτρηση, απορροφητικότητα, ισοδύναµο άµµου, επιβλαβή υλικά, φαινόµενο βάρος, ειδικό βάρος, µπλε του µεθυλενίου,περιεχόµενη υγρασία. Σε ηµερήσια βάση στο Εργαστήριο της Κοινοπραξίας πραγµατοποιούνται δοκιµές κοκκοµέτρησης σε κάθε κλάσµα, δοκιµές καθαρότητας στα χονδρά κλάσµατα και σε εβδοµαδιαία βάση ισοδύναµο άµµου και µπλε του µεθυλενίου. Σε µηνιαία βάση δείγµατα στέλνονται στο εξωτερικό εργαστήριο της ΕΚΕΤ (Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιµέντου) και πραγµατοποιούνται όλες οι δοκιµές προσδιορισµού χαρακτηριστικών των αδρανών. Στα ακόλουθα σχήµατα φαίνονται τα αποτελέσµατα κοκκοµετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο της Κοινοπραξίας. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1,0 10,0 100,0 Σχήµα 4. Αποτελέσµατα Κοκκοµετρήσεων έτους 2002 στο κλάσµα 10/20

5 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Σχήµα 5. Αποτελέσµατα Κοκκοµετρήσεων έτους 2002 στο κλάσµα 4/10 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0,01 0, Σχήµα 6. Αποτελέσµατα Κοκκοµετρήσεων έτους 2002 στο κλάσµα 0/4 2.3 Νερό Τόσο στο Αντίριο οσο και στο Ρίο το νερό προέρχεται από γεώτρηση. Σε εβδοµαδιαία βάση πραγµατοποιείται έλεγχος στο εργαστήριο (προκαταρκτική εξέταση κατά ΕΝ 1008) και σε διµηνιαία βάση αποστέλλεται δείγµα στο εξωτερικό εργαστήριο της ΕΚΕΤ για να ελεγχθεί. Πραγµατοποιούνται δοκιµές σύµφωνα µε ΕΝ1008 και προσδιορισµός χλωριόντων, θειικών, αλκαλικών (και εκφρασµένα σε Na 2 O eq).

6 Water Values of water characteristics Cl- (mg/l) SO4- (mg/l) Na2O eq (m g/l) NOVEMBER 1999 JANUARY 2000 MARCH 2000 MAY 2000 JUNE 2000 JULY 2000 AUGUST 2000 SEPTEMBER 2000 NOVEMBER 2000 JANUARY 2001 MARCH MAY 2001 JULY 2001 AUGUST 2001 AUGUST 2001 AUGUST 2001 SEPTEMBER 2001 OCTOBER 2001 OCTOBER 2001 NOVEMBER 2001 JANUARY 2002 MARCH 2002 APRIL 2002 MAY 2002 JULY 2002 SEPTEMBER 2002 NOVEMBER 2002 NOVEMBER 2002 JANUARY 2003 JANUARY 2003 MARCH 2003 MARCH 2003 Dates Σχήµα 7. Χηµικά Συστατικά Νερού. 2.4 Πρόσµικτα Τα βασικά πρόσµεικτα που επιλέχθηκαν µετά από εκτεταµένο έλεγχο είναι τα: Optima 100 της Chryso, Glenium 27 και Rheobuilt T3 της MBT. Στην παραλαβή κάθε δόση αποστέλλονται αποτελέσµατα από τον προµηθευτή που αφορούν την πυκνότητα, ph, ξηρό υπόλοιπο και IR Analysis. Σε διµηνιαία βάση ελέγχονται δείγµατα από το εξωτερικό εργαστήριο της ΕΚΕΤ Ποσοστό Ξηρού Υπολοίπου% Ξηρό Υπόλοιπο-Προµηθευτής Ξηρό Υπόλοιπο-έλεγχος εξωτ.εργαστηρίου APRIL 2000 MAY 2000 JUNE 2000 JULY 2000 AUGUST 2000 SEPTEMBER 2000 NOVEMBER 2000 JANUARY 2001 FEBRUARY 2001 MARCH 2001 APRIL 2001 MAY 2001 JUNE 2001 JULY 2001 AUGUST 2001 SEPTEMBER 2001 OCTOBER 2001 NOVEMBER 2001 JANUARY 2002 FEBRUARY 2002 Ηµεροµηνίες MARCH 2002 APRIL 2002 MAY 2002 JUNE 2002 JULY 2002 AUGUST 2002 SEPTEMBER 2002 NOVEMBER 2002 DECEMBER 2002 JANUARY 2003 FEBRUARY 2003 MARCH 2003 Σχήµα 8. Πυκνότητα & Ξηρό Υπόλοιπο Optima 100

7 25 20 Ποσοστό Ξηρού Υπολοίπου% Ξηρό Υπόλοιπο-Προµηθευτής Ξηρό Υπόλοιπο-Έλεγχος εξωτ.εργαστηρίου 5 0 NOVEMBER 1999 DECEMBER 1999 JANUARY 2000 FEBRUARY 2000 MARCH 2000 APRIL 2000 MAY 2000 JUNE 2000 JULY 2000 AUGUST 2000 SEPTEMBER 2000 NOVEMBER 2000 DECEMBER 2000 JANUARY 2001 FEBRUARY 2001 MARCH 2001 APRIL 2001 MAY 2001 JUNE 2001 JULY 2001 AUGUST 2001 SEPTEMBER 2001 OCTOBER 2001 NOVEMBER 2001 JANUARY 2002 MARCH 2002 APRIL 2002 MAY 2002 JULY 2002 SEPTEMBER 2002 OCTOBER 2002 NOVEMBER 2002 JANUARY 2003 MARCH 2003 Ηµεροµηνίες Σχήµα 9. Πυκνότητα & Ξηρό Υπόλοιπο Glenium 27 32, ,5 Ποσοστό Ξηρού Υπολοίπου% 31 30,5 30 Ξηρό Υπόλοιπο-Προµηθευτής Ξηρό Υπόλοιπο-Έλεγχος εξωτ.εργαστηρίου 29,5 29 MAY 2000 NOVEMBER 2000 MARCH 2001 AUGUST 2001 JANUARY 2002 NOVEMBER 2002 Ηµεροµηνίες Σχήµα 10. Πυκνότητα & Ξηρό Υπόλοιπο Rheobuild T3 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Το Παρασκευαστήριο Σκυροδέµατος είναι υπεύθυνο για την παραγωγή σκυροδέµατος, την επάρκεια και την τροφοδοσία των υλικών, την αποθήκευσή τους στον χώρο του εργοταξίου την εβδοµαδιαία-ηµερήσια οργάνωση της παραγωγής.

8 Το παρασκευαστήριο σκυροδέµατος είναι στην ουσία δύο ανεξάρτητα όµοια παρασκευαστήρια τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις κατά ΕΝ 206, ClassIII µε µέσο όρο παραγωγής 4m³/h το καθένα (και µέγιστη το m³/h). Αποτελείται το καθένα από: Κατακόρυφο mixer (τύπου Dual Shaft-pan mixer) χωρητικότητας 2m³ Πέντε silo αδρανών µε διπλή πόρτα ακριβούς δοσολογίας Skip τροφοδοσίας αδρανών Αυτόµατη µεταφορική ταινία αδρανών Τέσσερα Silo τσιµέντου και ένα Silica Fume Σύστηµα πλήρως ελεγχόµενο από υπολογιστή, το οποίο επιτρέπει αυτόµατη, ηµιαυτόµατη και χειροκίνητη παραγωγή σκυροδέµατος. Σύστηµα Wattmeter µε εκτυπούµενη καταγραφή Συνεχείς εκτυπώσεις των Batch Report & Delivery Note Παρακολούθηση κατανάλωσης Ειδοποίηση (alarm) σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ακρίβειας Σύστηµα υγρασιοµέτρων (τύπου microwave) για παρατήρηση πιθανής µεταβολής της υγρασίας (στα silo γαρµπιλιου και άµµου). Έλεγχος των ζυγιστικών συστηµάτων πραγµατοποιείται κάθε τρίµηνο από το Εργαστήριο µε διακριβωµένα βάρη. 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ - ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σε ηµερήσια βάση πριν αρχίσει η παραγωγή σκυροδέµατος ελέγχεται η περιεχόµενη υγρασία των αδρανών. Ελέγχεται στην πρώτη δόση η κάθιση (slump), η εξάπλωση (flow) και η θερµοκρασία του σκυροδέµατος. Αν οι τιµές εργασιµότητας συµφωνούν µε τις τιµές της σύνθεσης συµόρφωσης (conformity trial) και η θερµοκρασία του σκυροδέµατος είναι ικανοποιητική ανάλογα µε την εποχή, προχωρά η διαδικασία της παραγωγής σκυροδέµατος. Αν οι τιµές δεν συµφωνούν γίνονται οι διορθωτικές ρυθµίσεις ( ±5kg νερό, ±0.5kg πρόσµεικτο) και ρυθµίζεται η αναλογία ζεστού/κρύου νερού προκειµένου να επιτευχθεί η ικανοποιητική θερµοκρασία. Οι τιµές κάθισης/εξάπλωσης ελέγχονται σε κάθε βαρέλα. Το οµοιόµορφο της παραγωγής ελέγχεται µέσω του βατόµετρου(wattmeter) από τον χειριστή στο παρασκευαστήριο σκυροδέµατος. Επί του έργου ελέγχεται επίσης η εργασιµότητα του σκυροδέµατος (κάθιση/εξάπλωση) και η θερµοκρασία του από τον µηχανικό ποιότητας QC του έργου. Κάθε 100m³ ή σε κάθε ηµερήσια σκυροδέτηση (αν η ποσότητα είναι µικρότερη) ανά κοµµάτι κατασκευής γίνεται δειγµατοληψία κύβων. Επίσης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κατασκευής (ξεκαλούπωµα, 1 η,2 η φάση προέντασης κ.τ.λ.) λαµβάνονται κύβοι για θραύση σε πρώιµη ηλικία. Σε εβδοµαδιαία βάση ελέγχεται η πυκνότητα και η εξίδρωση του φρέσκου σκυροδέµατος ανά κατηγορία. Όλα τα αποτελέσµατα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και σε µηνιαία βάση τα αποτελέσµατα προωθούνται στον Επιβλέποντα Μηχανικό. 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε το ACI (Recommended Practice for Evaluation of Strength Test Results of Concrete) µπορούµε να ξεχωρίσουµε την µεταβλητότητα σε:

9 Μεταβλητότητα στη δοκιµή (within-test-variation) Μεταβλητότητα από παρτίδα σε παρτίδα παραγωγής (batch-to-batch) Η µεταβλητότητα στη δοκιµή οφείλεται κυρίως σε διαφορές στη δειγµατοληψία, χειρισµού και συντήρησης των δοκιµίων, ποιότητα των µητρών, συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας συντήρησης, διαδικασία θραύσης και τρόπου «καπελώµατος» των κυλίνδρων. Η µείωση αυτής της µεταβλητότητας επιτεύχθηκε µε διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, την ύπαρξη απλοποιηµένων µεθόδων κάθε δοκιµής µε συνεχή έλεγχο και αντικατάσταση του εξοπλισµού του εργαστηρίου µε παρακολούθηση των συνθηκών στο θάλαµο συντήρησης και τη χρήση καπελώµατος µε τη µέθοδο Sand Box. Για την εύρεση της αντοχής σε ηλικία 7 και 28 ηµερών δειγµατοληψεία 3 δοκιµίων πραγµατοποιείται και αποτέλασµα της τιµής είναι ο µέσος όρος των τριών επιµέρους τιµών. Η µεταβλητότητα από παρτίδα σε παρτίδα (batch-to-batch variation) οφείλεται κυρίως σε µεταβολή από παρτίδα σε παρτίδα στην ποσότητα του νερού (συνήθως λόγω υγρασιών των αδρανών) µεταβλητότητα των ποιoτικών χαρακτηριστικών των συστατικών υλικών, ποσοστό αέρα, διαδικασία µείξης, αξιοπιστία των ζυγιστικών συστηµάτων. Στις προηγούµενες παραγράφους αναπτύχθηκε πως παρακολουθούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών. Τα αδρανή υλικά απόθηκεύονται σε σκεπασµένους χώρους υποδοχής (προκειµένου να προστατεύονται από τις υγρασιακές - θερµοκρασιακές µεταβολές). Πριν την έναρξη της παραγωγής ή όποτε κρίνεται σκόπιµο πραγµατοποιείται έλεγχος υγρασίας και στα τρία κλάσµατα των αδρανών. Υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης ±5kg/m³ νερού ή ±0.5kg/m³ προσµείκτου κατά την κρίση του χειριστή του εργαστηρίου (François de Larrard. Modern Approach of Stability of Concrete in an Industrial Process). Τα ζυγιστικά στο παρασκευαστήριο ελέγχονται µε πρότυπα βάρη και συγκεκριµένη διαδικασία κάθε τρεις µήνες. Τα όρια απόρριψης κάποιου "ελαττωµατικού" batch όσον αφορά τις ποσότητες των υλικών είναι συγκεκριµένα, ενώ σε ειδοποίηση του προγράµµατος, ο χειριστής είναι υποχρεωµένος να προβεί σε χειροκίνητη διόρθωση. Η τυπική απόκλιση µιάς φόρµουλας σκυροδέµατος στην παραγωγή δίνεται, σύµφωνα µε το ACI (Reapproved 1997), από την εξίσωση 1: σ = σ 1 + σ (1) όπου σ = η συνολική τυπική απόκλιση, σ 1 = τυπική απόκλιση στη δοκιµή (within the test variation) και σ 2 = τυπική απόκλιση από παρτίδα σε παρτίδα (batch to batch variation) Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνεται κατά κατηγορία σκυροδέµατος τα στατιστικά χαρακτηριστικά κάθε φόρµουλας σκυροδέµατος που χρησηµοποιήθηκε στηνκυρίως γέφυρα:

10 Πίνακας 1. Μέση Τιµή Αντοχής και Τυπικής Απόκλισης ανά Κατηγορία Σκυροδέµατος Κατηγορία Σκυροδέµα -τος Όνοµα Φόρµουλας Ποσότητα Τσιµέντου Μέση Αντοχή (Mpa) Τυπική Απόκλιση (Mpa) Min Max Range Count C40/50 416/ ,4 3,7 59,7 83,3 23, ,6 4,8 60,1 87,2 27,1 107 C45/55 425/426/428/ ,6 4,8 55,9 87,2 31, ,9 4,9 60,5 84,8 24,3 322 C50/ ,2 67,2 81,8 14, ,2 62,7 85,9 23, ,3 96,1 23,8 47 C60/ ,8 2,6 76,1 85, ,6 2,8 74,5 93,2 18, ,5 2 77,6 83,7 6,1 13 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο σχεδιασµός κάθε φόρµουλας (εκλογή w/c και ποσότητα τσιµέντου) δεν είχε αποκλειστικό στόχο και µόνο την επίτευξη της απόλυτης αντοχής για την συγκεκριµένη κατηγορία. Άλλα στοιχεία όπως η ανθεκτικότητα, οι αντοχές σε νεαρές ηλικίες, αντλησιµότητα, ευκολία διάστρωσης, δηµιουργία τελικής επιφάνειας ήταν εκείνα που συνέβαλλαν στην εκλογή αυτή. Τα βασικά στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία σκυροδέµατος που υπολογίστηκαν είναι: ελάχιστη τιµή µέγιστη τιµή µέσος όρος τυπική απόκλιση έκταση πλήθος 1 Αποτελέσµατα θραύσεων σε κυλίνδρους µε χρήση Sand Box

11 Τα ιστογράµµατα συχνοτήτων για κάθε φόρµουλα εξοµοιώνονται µε την κανονική κατανοµή (κατανοµή κατά Gauss). Για παράδειγµα στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται το ιστόγραµµα συχνοτήτων στην κατηγορία σκυροδέµατος C45/55 και η συσχέτισή του µε την κανονική κατανοµή. Στο Σχήµα 10β δίνονται τα αποτελέσµατα των θραύσεων σε ηλικίεσ 7 και 28 ηµερών από το 1999 εώς το days 28 days No of tests Histogramme on frequencies on C45/55 Concrete Formulas Compressive Strength (N/mm²) 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20, Φεβ-00 1-Φεβ-01 1-Φεβ-02 1-Φεβ-03 Compressive Strength (MPa) Date of Pouring Σχήµα 11α. Παράδειγµα ιστογράµµατος Συχνοτήτων Σχήµα 11β. ΠαράδειγµαΑποτελέσµατα θραύσεων 7 και 28 ηµερών. 5.1 Τυπική Απόκλιση και Κατηγορία Σκυροδέµατος Στο σχήµα 13 φαίνεται η σχέση τυπικής απόκλισης και µέσης αντοχής. (Προτιµήθηκε η µέση αντοχή στον άξονα των x από την κατηγορία σκυροδέµατος για καλύτερη απόδοση της σχέσης σκυροδέµατος υψηλής επιτελεστικότητας και τυπικής απόκλισης) Τυπική Απόκλιση ,6 69,9 74, ,6 95,8 96,6 96,7 98,4 Αντοχή-Ανηγµένη τιµή κύβου (MPa) Σχήµα 12. ιάγραµµα Τυπικής Απόκλισης-Μέσης Αντοχής

12 6 5 4 Τυπική Απόκλιση Ποσότητα Τσιµέντου (kg/m³) Σχήµα 13. ιάγραµµα Τυπικής Απόκλισης-Ποσότητας Τσιµέντου Στο ACI αναφέρεται ότι είναι πιθανό να υπάρχει µία αύξηση στην τυπική απόκλιση όταν η µέση αντοχή αυξάνεται σε βασικό βαθµό. Επίσης η αύξηση της τυπικής απόκλισης όταν η µέση αντοχή αυξάνεται σε σηµαντικό βαθµό είναι κάτι λιγότερο από άµεση αναλογική αύξηση. Στο ACI 363R-92 (High Strength Concrete) αναφέρεται ότι η τυπική απόκλιση είναι το εργαλείο εκείνο µε το οποίο µπορεί να ελεγχθεί η παρακολούθηση της παραγωγής του Σκυροδέµατος Υψηλής Αντοχής. Αποδεκτές τιµές απόκλισης Mpa (τιµή σε κύλινδρο). Ενώ σε Σκυρόδεµα χαρακτηριστικής αντοχής εώς 35Mpa η τιµή εκείνη η οποία χαρακτηρίζει ένα καλό εργαστήριο είναι Mpa (τιµή σε κύβο-βλέπε Πιν. 2) Πίνακας 2. Πρότυπα Ελέγχου σε Σχέση µε την Τυπική Απόκλιση για σκυρόδεµα έως 35MPa Τυπική Απόκλιση Συντελεστής Απόκλισης Τυπική Απόκλιση Εξαιρετικό Πολύ καλό Καλό Μέτριο Φτωχό < >4.92 <3.0% <3 4% 4 5% 5 6% >6% 5.2 Σχέση κυλίνδρου και κύβου Σύµφωνα µε το BS 1881:Part 120 (1983) η αντοχή του κυλίνδρου είναι ίση µε το 0.8 της αντοχής του κύβου αλλά στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει τόσο απλή συσχέτιση. Ο λόγος των αντοχών κυλίνδρου/κύβου αυξάνεται σηµαντικά µε την αύξηση της αντοχής και είναι περίπου ίσος µε το ένα (1) για αντοχές περίπου ίσες µε 100Mpa (Neville Properties of Concrete). Αυτό παρατηρήθηκε και στο εργαστήριο της Κ/Ξ και αποφασίστηκε για την κατηγορία σκυροδέµατος C60/75 να πραγµατοποιείται θραύση κυλίνδρων διαστάσεων 16*32(cm) αντί για κύβους διαστάσεων 15x15x15cm.

13 Ταυτόχρονα επιλέγη η µέθοδος καπελώµατος (Capping) µε τη συσκευή Sand Box (NFP ) σαν ο πλέον αξιόπιστος τρόπος µιά και η µέθοδος µε το κονίαµα θείου απεδείχθη ανεπαρκής λόγω της αντοχής του κονιάµατος (αντοχή κονιάµατος 50Mpa). Όπως είναι εµφανές (Πιν. 1) η µέθοδος θραύσης µε αυτή τη µέθοδο οδηγεί σε αποτελέσµατα µε χαµηλή τυπική απόκλιση. 5.3 Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και Παραγωγή Σύµφωνα µε το κριτήριο (Εργοταξιακό Σκυρόδεµα µεγάλων Έργων) ο 7 ος καο ο 8 ος κανόνας αποδοχής έπρεπε να τηρούταν για όλες τις κατηγορίες σκυροδέµατος. x 36 f ck *s (7 ος ) (2) x 3 f ck *s (8 ος ) (3) όπου x 36 = ο µέσος όρος 36 συνεχόµενων θραύσεων, x 3 = ο µέσος όρος 3 συνεχόµενων θραύσεων και s = η τυπική απόκλιση της τελευταίας οµάδας 60 δοκιµίων Όπως είναι προφανές από τα γραφήµατα τα Σχήµατα 13 και 14 οι κανόνες αυτοί πληρούνται. 5.4 Αντοχή µικρής ηλικίας Ωριµότητα (Maturity) Προκειµένου να επιταχυνθούν οι εργασίες τάνυσης των καλωδίων στο κατάστρωµα της Κυρίως Γέφυρας, θα πρέπει να γνωρίζουµε µε καλή ακρίβεια την επί τόπου αντοχή του σκυροδέµατος σε νεαρή ηλικία, µε µη καταστροφικούς ελέγχους. Αυτό επιτυγχάνεται µε την η δοκιµή Ωριµότητας του Σκυροδέµατος (ASTM Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity). Αρχή της µεθόδου είναι να υπολογίσει την Ωριµότητα στο Πεδίο βασισµένη στην θερµοκρασιακή "ιστορία" του σκυροδετούµενου στοιχείου. Η Ωριµότητα του Σκυροδέµατος εκφράζεται σε Ισοδύναµη Ηλικία ( Equivelant Age) που υπολογίζεται µε βάση τον νόµο του Arhenius. Η ταχύτητα αναπτυξης της αντοχής µιας φόρµουλας σκυροδέµατος είναι µέγεθος ανάλογο µε την έκλυση θερµότητας κατά την ενυδάτωση του τσιµέντου και εξαρτάται κυρίως από: την ποσότητα και τον τύπο του τσιµέντου, το λόγο νερού προς τσιµέντο, τον τύπο των αδρανών, τον τύπο του προσµείκτου που χρησιµοποιείται στην αρχική θερµοκρασία του σκυροδέµατος και την θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η µέτρηση της "Ενέργειας Ενεργοποίησης" (Activation Energy) πραγµατοποιείται στο Εργαστήριο µε συντήρηση δοκιµίων σε 3 τουλάχιστον διαφορετικά περιβάλλοντα συντήρησης (20 C, θερµοµονωµένο κελί και συνθήκες περιβάλλοντος). Η ταχύτητα ανάπτυξης της αντοχής ενός σκυροδετούµενου στοιχείου στο πεδίο εξαρτάται κυρίως από την αρχική θερµοκρασία του σκυροδέµατος, το σκυροδετούµενο όγκο, τις θερµοµονωτικές ιδιότητες του καλουπιού, τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερµοκρασία, υγρασία), θερµοκρασία υποστρώµατος. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται στι πεδίο µε τη µέτρηση της αναπτυσσόµενης θερµοκρασίας στο στοιχείο και µε τον τύπο του Arhenius υπολογίζεται η ισοδύναµη ηλικία (την ηλικία που θα είχαν τα δοκίµια αν είχαν συντηρηθεί στους 20 C). Η εξίσωση του Arhenius µε την οποία υπολογίζεται η ισοδύναµη ηλικία είναι η παρακάτω

14 t e = age t= 0 e φ R T T r * t (6) όπου t e = ισοδύναµη ηλικία δοκιµίου σκληρυνµένου, θ = θερµοκρασία σκυροδέµατος, ф=ενέργεια ενεργοποίησης (Activation Energy, joule/mol), R=παγκόσµια σταθερά ιδανικών αερίων (universal gas constant 8,3144 (J/mol)/ C), T=θερµοκρασία στοιχείου, Τ r =θερµοκρασία αναφοράς, (Reference Temperature 20 C). Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία στις πλάκες καταστρώµατος. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η οµοιόµορφη παραγωγή σκυροδέµατος επιτυγχάνεται µε συχνούς καταστρεπτικούς και µη καταστρεπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους του σκυροδέµατος, µε ελέγχους των συστατικών υλικών (τσιµέντο αδρανή νερό πρόσµικτα) και της διαδικασίας ανάµειξης στο παρασκευαστήριο. 7 Βιβλιογραφία - Αναφορές ACI - Manual of Concrete Practice (All Volumes) 2000 ASTM - Concrete Standards BS 1881 British Standards for Concrete and Aggregates Day Ken Concrete Mix Design, Quality Control and Specification ENV 206 (96)-Concrete Performance, Production and Conformity EN Εσωτερικά Έγγραφα: Laboratory Procedures/Concrete Production/Sub Contract Agreements F. de Larrard Concrete Mixture Proportioning A Scientific Approach Κιόχος Α. Πέτρος Στατιστική Neville A.M Properties of Concrete Royer Till Statistical Methods for the Earth Scientist The Sand Box A new Capping System for Testing HPC Cylinders by Claude Bouley and François de Larrard 2000/2001/2002/2003 Annual statistical analysis (Interval Laboratory Report) Jan Byfors Plain Concrete at Early Ages HETEK Control for Early Age Cracking in Concrete Guidelines J.B.Kennedy and A.M.Neville Basic Statistical Methods for Engineers and Scientists

15 Φωτογραφία 1. Χώρος αποθήκευσης αδρανών Φωτογραφία 2. Γενική άποψη του Παρασκευαστηρίου

16 Φωτογραφία 3. οκιµή Flow στο Παρασκευαστήριο Φωτογραφία 4. Χειριστήριο Παρασκευαστηρίου Σκυροδέµατος

17 Φωτογραφία 5. Μέτρηση θερµοκρασίας στο Παρασκευαστήριο Φωτογραφία 6. οκιµή Slump στο Παρασκευαστήριο

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 04 Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 00 -

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΑΣΚΗΣΗ 9

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή

έσποινα ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ, Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Λέξεις κλειδιά : βαρέα σκυροδέµατα, ακτινοβολία, αντοχή Σκυρόδεµα µεγάλου ειδικού βάρους, Πρώτες Ύλες Παραγωγής, Εργαστηριακή Παρασκευή, Πειραµατικός Έλεγχος Αντίστασης/Προσβολής σε Ακτινοβολία Heavyweight concrete, Raw Materials, Laboratory Trial Mix, Test

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

Η σήµανση СЄ στα αδρανή υλικά

Η σήµανση СЄ στα αδρανή υλικά Η σήµανση СЄ στα αδρανή υλικά η σηµασία για τον κατασκευαστή ΛΕΝΑ Γ. ΤΖΑΒΑΡΑ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Τι σηµαίνει η ύπαρξη της σήµανσης СЄ στο προϊόν Ότι το προϊόν συµφωνεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων Μελέτη της Αποσάθρωσης των Αδρανών µε Στόχο τη Βελτίωση της Ανθεκτικότητας του Παραγόµενου Σκυροδέµατος A Study of the Weathering of Aggregates Aiming at the Improvement of the Durability of Concrete Ρεβέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 10. Επιθεώρηση και Έλεγχος 10.1 Γενικά Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, κυρίως λόγω των καταστροφών που ο πόλεµος είχε επιφέρει στις υποδοµές και τη βιοµηχανία των αναπτυγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Α.Φωτόπουλος, Χηµικός Μηχανικός

Φ.Α.Φωτόπουλος, Χηµικός Μηχανικός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα 25 Νοεµβρίου 2004 Αθήνα, Ε.Β.Ε.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ 1, ΕΝ 206-1 Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 η : ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ελληνικός όρος αδρανή αερακτικό υλικό άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο άντληση αντοχή αξιολόγηση, εκτίμηση απογραφή, κατάλογος αρχή αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:ΝΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα Σεµινάρια Τεχνικών εξιοτήτων. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση. Training. Ausbildung Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010

Εξειδικευµένα Σεµινάρια Τεχνικών εξιοτήτων. You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση. Training. Ausbildung Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 You expect Added Value.not just one more boring seminar! Εκπαίδευση Training Ausbildung Εξειδικευµένα Σεµινάρια Τεχνικών εξιοτήτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 ΕΚ ΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010-Α 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ. : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ. : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Οι παρακάτω συµβολισµοί έχουν την ακόλουθη έννοια. f 28 : Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών. f ck : Χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2006-07 2η ΟΣΣ Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Δοκιμαστική πειραματική εφαρμογή μεθόδου ελέγχου της ομοιομορφίας της παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97

ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 ΥΠΕΧΩ Ε 14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 Έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση Ε 2α/01/21/Φ.Ν.310/8.3.85 του Υπουργού ηµοσίων Έργων, µε την οποία εγκρίθηκε ο εν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

O έλεγχος ποιότητας του αναλυτή Cobas Mira

O έλεγχος ποιότητας του αναλυτή Cobas Mira O έλεγχος ποιότητας του αναλυτή Cobas Mira Επιμέλεια: Πέτρος Καρκαλούσος Εισαγωγή Ο αναλυτής Cobas Mira είναι βιοχημικός αναλυτής που εκτελεί φωτομετρικές αναλύσεις (σάκχαρο, ουρία κτλ), μετρήσεις φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας

Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό έργο της Ικαρίας Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Χρήση σκωρίας κάδου στο ΑΣΣ και εφαρμογή στο υβριδικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015.

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει τις απαιτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Ε Π Υ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ 17025

Ε Κ Ε Π Υ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ 17025 Ε Κ Ε Π Υ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΚΙΜΩΝ ΕΝ 17025 Αριθµός ιαπίστευσης: 36/01 ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ: ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ: Α ΡΑΝΗ: ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Φυσικές, Μηχανικές, Χηµικές οκιµές Φυσικές, Μηχανικές οκιµές Φυσικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Κατάλογος περιεχοµένων οργάνων... 3 Γενικά... 7 1 Χώροι 302 βιβλιοθήκη-αίθουσα συσκέψεων, 303

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά. ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ (MATURITY METHOD)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ (MATURITY METHOD) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα δαπέδων με αδρανή σκωρίας και ίνες

Υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα δαπέδων με αδρανή σκωρίας και ίνες Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα δαπέδων με αδρανή σκωρίας και ίνες Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 01 Κατασκευές από Σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και ιάστρωση Σκυροδέµατος 01 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος 00 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Διάλεξη 5 η. Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 ΑΙ Σοφιανός Σε συνεργασία με Μ. Μιχαηλίδη Χ.Μ.

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Διάλεξη 5 η. Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 ΑΙ Σοφιανός Σε συνεργασία με Μ. Μιχαηλίδη Χ.Μ. Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Διάλεξη 5 η Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 ΑΙ Σοφιανός Σε συνεργασία με Μ. Μιχαηλίδη Χ.Μ. GUNITE SHOTCRETE SPRAYED CONCRETE 2 3 Ορισμός Ως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (shotcrete ή gunite ή sprayed

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ .Φουσκάκης- Ασκήσεις στους Ελέγχους Υποθέσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ) Με µια νέα µέθοδο προσδιορισµού του σηµείου τήξης (σ.τ.) µετάλλων προέκυψαν οι παρακάτω µετρήσεις για το µαγγάνιο: 67,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-01-04 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 01 Στεγανοποιήσεις Επιφανειών Σκυροδέµατος 04 Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1

Αικατερίνη ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1 Σύγκριση μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών σε αδρανή υλικά με αμερικανικά (ASTM) και ευρωπαϊκά (ΕΝ) πρότυπα δοκιμών Comparison of laboratory test methods on aggregates conducted according to American (ASTM)

Διαβάστε περισσότερα

Hawai i Health Connector Extended Services Transition Plan

Hawai i Health Connector Extended Services Transition Plan Appendix F Transition Plan Hawai ihealthconnector ExtendedServicesTransitionPlan AUGUST28,2015 201 Merchant Street, Suite 1630, Honolulu HI 96813 Contents ExecutiveSummary...3 Background...5 ExtendedServicesTransitionPlan(Plan)...6

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 17 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων επιχρισμάτων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα

Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Α.Ν. Γιάγκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ εισαγωγή Μαρίνα Μωρέττη, Επικ.Καθηγήτρια Π.Θ. Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο. Απαιτήσεις Μοντέλο εδοµένων. MinusXLRequirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm

Γενικό πλαίσιο. Απαιτήσεις Μοντέλο εδοµένων. MinusXLRequirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm MinusXLRequirements Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm Γενικό πλαίσιο Μια από τις πιο γνωστές και ευρέως διαδεδομένες εμπορικές εφαρμογές για τη διαχείριση λογιστικών φύλλων είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2012» ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2012» ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν ί κ α ι : 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 Δ Η Μ Ο Σ Ν Ι Κ Α Ι Α Σ Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Η Ρ Ε Ν Τ Η Α ρ. π ρ ω τ : Β 1 / 4 6 9 / 1 2 1 9 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΟΛ3ΔΚ9Κ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 85 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική βαφή EN 1504-2 ΕΝ 13813. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Construction. Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική βαφή EN 1504-2 ΕΝ 13813. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 21/02/2014 (v1) Κωδικός:07.09.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000080000002 EN 1504-2 ΕΝ 13813 11 11 0921 Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική

Διαβάστε περισσότερα

dbase# AuthorGr Year Month 22453 Καλλέργης, Ε. 1876 September 22454 Καλλέργης, Ε. 1876 November 21466 Καλλιγάς, Μ. [1874] [September] 21468 Καλλιγάς, Π. 1874 December 21467 Καλλιγάς, Π. 1874 May 21942

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο. Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα και πότε χρησιµοποιείται; 5) Α2. Σε τι διακρίνονται οι µεταβλητές και τι είναι οι τιµές τους;

ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο. Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα και πότε χρησιµοποιείται; 5) Α2. Σε τι διακρίνονται οι µεταβλητές και τι είναι οι τιµές τους; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 26 Solar elevation Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυριτική Παιπάλη στην Κυπριακή Κατασκευαστική Βιομηχανία Silica Fume in the Cypriot Construction Industry

Η Πυριτική Παιπάλη στην Κυπριακή Κατασκευαστική Βιομηχανία Silica Fume in the Cypriot Construction Industry 1 Η Πυριτική Παιπάλη στην Κυπριακή Κατασκευαστική Βιομηχανία Silica Fume in the Cypriot Construction Industry Αντώνης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1, Μιχάλης ΠΕΤΡΟΥ 2, Ιωάννης ΙΩΑΝΝΟΥ 3, Μάριος ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 4, Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-07-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 07 Οπλισµένα / ενισχυµένα επιχρίσµατα 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα