ιεύθυνση επικοινωνίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση επικοινωνίας: nikolashasanagas@yahoo.com"

Transcript

1 Στατιστική ανάλυση της επίδρασης του τοπίου στις κοινωνικές σχέσεις: Η περίπτωση δυο πάρκων της ράµας ρ Νικόλαος. Χασάναγας, καθηγητής Christian Spitalas Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας, Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ράµας ιεύθυνση επικοινωνίας: Στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης του τοπίου στην κοινωνικοποίηση. Κάθε τοπίο είναι συνδυασµός φύσης και πολιτισµού. εν υπάρχει µόνο οπτικό τοπίο αλλά και τοπία που δηµιουργούνται από τις άλλες αισθήσεις. Τα συγκεκριµένα τοπία της ράµας (το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας και το πάρκο της «Ειρήνης») εξετάσθηκαν ως καθοριστικός παράγοντας επίδρασης στην κοινωνικοποίηση των επισκεπτών µε τη µέθοδο της συστηµατικής παρατήρησης. Ελήφθησαν 5300 διαφορετικές τιµές για µεταβλητές που περιγράφουν το βαθµό και τα σχήµατα κοινωνικοποίησης. Τα κυριότερα αποτελέσµατα που προέκυψαν είναι ότι το τοπίο επιδρά στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Ποικίλοι παράγοντες καθορίζουν την κοινωνικοποίηση, όπως οι φυσικές συνθήκες, η θέα που προσφέρει κάθε θέση, η τοποθεσία. Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικοποίηση, συστηµατική παρατήρηση, δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον Statistical analysis of landscape effects on the social relations: The case of two parks in Drama, Greece Dr Nikolas D. Hasanagas, Professeur Christian Spitalas Kavala Institute of Technology, Department of Landscape Architecture in Drama Correspondence: This research is aiming at the examination of landscape effects on socialization patterns. There is not only visual landscape but also landscapes which are perceived through the other senses. The Irini and Agia Varvara parks of Drama are used as case study. The research has been based on systematic observation observations of socialization cases have been collected in these parks. The landscape encourages or reduces the socialization degree of the visitors depending on the landscape settings and conditions. Factors such as natural conditions, the sight, the sitting point are of importance for the socialization. Key words: Socialization, systematic observation, built and natural environment 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερώτηµα που προσπαθεί να απαντήσει η παρούσα εργασία είναι πώς και κατά πόσο το τοπίο επηρεάζει τους ανθρώπους στην κοινωνικοποίηση τους. Η επίδραση του χώρου στην κοινωνικοποίηση αποτελεί ένα κλασικό και πολυεπιστηµονικό ερευνητικό ερώτηµα. Ποικίλοι ακαδηµαϊκοί κλάδοι ασχολούνται µε αυτό: Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Χωροταξία κλπ. Ο Αρχιτέκτονας Τοπίου µπορεί να πετύχει έναν τέτοιο σχεδιασµό που να παρέχει τις κατάλληλες προδιαγραφές για κοινωνικοποίηση µέσα από την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Για την ικανοποίηση τους είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη και µη οπτικές διαστάσεις του χώρου (Πανόπουλος, 2005), όπως πχ η υφή του εδάφους που εµποδίζει το βάδισµα µε τακούνια, θόρυβος, θερµοκρασία, ώρα κλπ. Έχει επίσης χρησιµοποιηθεί ερευνητικό υλικό από τους κλάδους της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας και του Σχεδιασµού Αστικού Τοπίου.

2 2 ΑΝΑΣΚΟΠΟΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η Doan (2007) ασχολήθηκε διεισδυτικά µε το αίσθηµα ασφάλειας που προσφέρει µια περιοχή ανάλογα µε τους προσανατολισµούς του φύλου. Ωστόσο, δεν ασχολήθηκε µε την παράµετρο της κοινωνικοποίησης αλλά µόνο µε αυτή της συµπεριφοράς. Η Caudwell (2007) επίσης ασχολήθηκε εκτενώς µε παρόµοιο ζήτηµα από άποψη ελκυστικότητας, χωρίς όµως και πάλι να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα της κοινωνικοποίησης. Επιπλέον, προσεγγίσεις σαν αυτές, που έχουν φεµινιστικό προσανατολισµό, επιδέχονται γενικότερα την κριτική ότι είναι κανονιστικού και πολιτικού χαρακτήρα και ότι ορίζουν «τεχνητά» προβλήµατα αντί απλώς να τα περιγράφουν, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η αντικειµενικότητά τους. Αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσµατα έχουν παρουσιασθεί σε σχέση µε την χωρική ταυτότητα σε σχέση µε την απόσταση από την κατοικία (Abu-Ghazzeh 2000) αλλά χωρίς διερεύνηση σχηµάτων κοινωνικότητας ή αποµόνωσης. Οι Pungas κ.α. (2005) ανέλυσαν πειστικά τις ψυχαγωγικές δυνατότητες υπαίθριων χώρων και τη συµβολή τους στην κοινωνικοποίηση. Ωστόσο, επικεντρώθηκαν κυρίως σε νεαρά άτοµα και στο ρόλο της εποχικότητας. Πληρέστερη θα ήταν η προσέγγιση αν περιλάµβανε και παρατήρηση ανά είδος σχέσης σε όλο το πιθανό φάσµα σε συσχέτιση µε τη θέα. Η Terkenli (2005) διατυπώνει ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά και τις κοινωνικές δοµές σε σχέση µε το τοπίο, αλλά επικεντρώνεται κυρίως σε θέµατα τουρισµού και όχι κοινωνικοποίησης. Οι Daniels και Cosgrove (1988) ανέλυσαν το «τοπίο» ως µια πολιτισµική εικόνα, ένας εικαστικός τρόπος απεικόνισης, διάρθρωσης ή συµβολισµού του περιβάλλοντος χώρου. Ο Lawson (2003) ανέφερε ότι ο σχεδιασµένος χώρος αποσκοπεί στην ικανοποίηση τριών βασικών αναγκών: α) αίσθηµα ασφάλειας (φυσικής και ψυχολογικής), β) αίσθηµα ταυτότητας (οικειότητα και ταύτιση µε το χώρο), γ) διέγερση/ελκυστικότητα (κίνηση ενδιαφέροντος για το χώρο και αισθητική ικανοποίηση). Ο Meining (1979) ορίζει ότι το τοπίο που προσλαµβάνει ο κάθε παρατηρητής από έναν τόπο εξαρτάται από τις πολιτισµικές του καταβολές και την ιδιοσυγκρασία του τα οποία συνιστούν το «πρίσµα πρόσληψης». 3 ΜΕΘΟ ΟΣ Η µέθοδος κοινωνικής έρευνας για τη λήψη αποφάσεων µέσα από την οποία προέκυψαν τα αποτελέσµατα ήταν η συστηµατική παρατήρηση µε ενιαίο πρωτόκολλο. Έγιναν και συµπληρωµατικές συνεντεύξεις για την ερµηνεία των ποσοτικών αποτελεσµάτων. Καταγράφηκαν τα παγκάκια αλλά και άλλα καθιστικά σηµεία. Έπειτα τα παγκάκια αυτά αριθµήθηκαν σύµφωνα µε την θέση την οποία βρίσκονταν. Τα παγκάκια αλλά και τα άλλα καθιστικά σηµεία ανέρχονται στα 53. Τα 37 από αυτά βρίσκονται στο πάρκο της «Ειρήνης» και τα υπόλοιπα 16 στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Το µεν είναι κεντρικό και περιστοιχίζεται από κεντρικούς δρόµους, ενώ το δε πιο αποµακρυσµένο. Πραγµατοποιήθηκαν 100 περιηγήσεις στο κάθε πάρκο συνολικά 200 περιηγήσεις, 10 στη κάθε επίσκεψη. Άρα 5300 διαφορετικές µεταβλητές (3700 στο πάρκο της «Ειρήνης» και 1600 στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας). Το πρώτο σκέλος της έρευνας έγινε στις 12 το πρωί και το δεύτερο στις 4.30 το µεσηµέρι. Η στατιστική ανάλυση των παρατηρήσεων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε τεστ Pearson σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (*) και 1% (*). Πριν ξεκινήσει η έρευνα καταγράφηκαν λεπτοµερώς οι θέες που προσφέρει κάθε πάρκο. Η θέα των δέντρων και κάθε είδους φύτευσης, το υδάτινο στοιχείο, η πανίδα ( Πάρκο της «Αγ. Βαρβάρας» ), άλλα παγκάκια που είναι πολύ σηµαντικά στη συναναστροφή των επισκεπτών δηλαδή στη κοινωνικοποίηση, λιθόστρωτο, παιδική χαρά και η θέα της

3 «Ονειρούπολης» στο πάρκο της «Ειρήνης» η οποία προσαρµόζεται στο τοπίο µια φορά το χρόνο καθώς και η θέα που υπάρχει από κάθε παγκάκι ξεχωριστά. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ανέρχονται σε τρεις, µία δεξιά, µία αριστερά και µία στο κέντρο δηλαδή από σχεδόν όλες τις οπτικές γωνίες του επισκέπτη, συγκεντρώθηκαν 159 φωτογραφίες. Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι ακόλουθες (εικόνα 1): Πάρκο «Ειρήνης» (κέντρο ράµας) Πάρκο «Αγ. Βαρβάρας» Εικόνα 1. Τα πάρκα µελέτης: «Ειρήνης» και «Αγ. Βαρβάρας» Επίσης καταγράφονταν εκτός από την θερµοκρασία και το θόρυβο σ όλο το πάρκο, ο αριθµός των επισκεπτών οι οποίοι βρίσκονταν σε κάποιο καθιστικό σηµείο, το φύλο και η ηλικία. Επίσης µε ιδιαίτερη προσοχή καταγράφηκαν αν η µορφή της παρέας είναι οικογένεια, ζευγάρι, φίλοι και αν είναι άγνωστοι αν υπάρχει κοινωνικοποίηση µεταξύ αγνώστων επισκεπτών. 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Με την πάροδο της ώρας µειώνονται οι µοναχικοί άντρες επισκέπτες (-0,048) (Πίνακας 1). Αυτό δείχνει τελικώς ότι η ανία δεν καταπολεµάται σ αυτή την οµάδα αλλά επαυξάνεται από το συγκεκριµένο τοπίο µε αποτέλεσµα να αναζητούν νέα συγκινησιακά «καταφύγια» (Thwaites 2005). Παράλληλα στις µοναχικές γυναίκες φαίνεται να µην µεγεθύνεται από τα τοπία αυτά (0,001 µη σηµαντικό). Φαίνεται λοιπόν ότι στις γυναίκες το πρίσµα πρόσληψης τοπίου λειτουργεί έστω και λίγο πιο εµπλουτιστικά σε σχέση µε τους άντρες ή ότι οι γυναίκες είναι συγκινησιακά πιο ανεξάρτητες από το τοπίο. Τα υπόλοιπα σχήµατα κοινωνικότητας επίσης δεν φαίνονται να επηρεάζονται από την πάροδο του χρόνου. Εποµένως δείχνουν να εξασφαλίζουν συγκινησιακή ανεξαρτησία (µη σηµαντικοί συντελεστές). ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΛΟΥ

4 Π.Α.Μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΓΥΡΟΙ -,048(**),018,001 -,016 -,012 -,049 -,078 -,009 -,004,001,195,945,243,377,214,365,508,776 ΩΡΑ: (=1), -,020 -,040(**),001,005,024 -,091(*) -,003 -,015, (=2),152,004,957,742,077,020,974,279,221 ΘΟΡΥΒΟΣ,032(*),094(**),023 -,026,013,178(**) -,077,075(**),003 ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ,021,000,092,056,351,000,375,000,838 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Σε πιο προχωρηµένες φάσεις της ηµέρας (απογευµατινές ώρες) δηµιουργούνται όλο και µικρότερες (-0,040) αλλά και νεαρότερες (-0,091) ανδρικές παρέες. Αυτό γίνεται κατανοητό από το γεγονός ότι τα νεαρότερα άτοµα έχουν ελεύθερο χρόνο µετά το σχολείο. Τα νεαρότερα άτοµα τείνουν να σχηµατίζουν µικρότερες παρέες λόγω µεγαλύτερης ποικιλίας ενδιαφερόντων (δεν µιλάνε µόνο για πολιτική όπως πολλοί ηλικιωµένοι) και για αυτό είναι πιο δύσκολο να βρουν άτοµα µε τα ίδια ενδιαφέροντα. Ο θόρυβος που δηµιουργείται οφείλεται κυρίως στην συγκέντρωση επισκεπτών (0,075) και ιδίως ηλικιωµένων ανδρών (0,032, 0,094 και 0,178) που συζητούν δυνατά και παίζουν τάβλι. Αντιθέτως, όταν κυριαρχούν µεγάλες γυναικείες παρέες, επικρατεί και ησυχία (-0,026) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ειδικά στο πάρκο της Αγία Βαρβάρα οι µοναχικοί άντρες φαίνονται να αντισταθµίζουν καλύτερα την ανία τους λόγω του πολυποίκιλου τοπίου (0,008) (Πίνακας 2). Το πάρκο αυτό συγκεντρώνει περισσότερους επισκέπτες (0,098) µεγαλύτερες ηλικίας (0,237) κυρίως τις απογευµατινές ώρες, είτε υπό µορφή παρέας (0.113 και 0,064) είτε υπό µορφή µοναχικών επισκεπτών (0,113). ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑ

5 π.α.μ Π.Α.Π Π.Γ.Μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΓΥΡΟΙ,008,026,048 -,006 -,012 -,045 -,188,007,007 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Ο θόρυβος δηµιουργείται εκεί από µοναχικές γυναίκες (0,094) ή µικτές παρέες (0,100) µεγάλης ηλικίας. Η κυριαρχία του γυναικείου φύλου είναι ιδιαίτερα αισθητή σ αυτό το πάρκο και εύλογα συνδέεται µε τη δηµιουργία θορύβου είτε λόγω συνοµιλίας µεταξύ επισκεπτών είτε λόγω συνοµιλίας στο κινητό Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ,752,294,054,823,641,496,110,774,774 ΩΡΑ: (=1),,034,113(**),071(**) -,038,064(*),237(**) -,012,098(**),098(**) (=2),171,000,005,129,011,000,922,000,000 ΘΟΡΥΒΟΣ,041,022,094(**) -,002,100(**),230(**),012,114(**),114(**),100,378,000,944,000,000,921,000,000 Το πάρκο της Ειρήνης είναι αυτό που µεγεθύνει την ανία των µοναχικών ανδρών αλλά µε αποτέλεσµα να τους απωθεί (-0,073 και -0,030) (Πίνακας 3). Κατά τις απογευµατινές ώρες εµφανίζονται µεγάλες γυναικείες παρέες (0,036) ενώ εξασθενούν όλα τα άλλα σχήµατα κοινωνικότητας. Αυτό το φαινόµενο εύλογα εξηγείται από το γεγονός ότι οι γυναίκες το πρωί απασχολούνται µαζικά -εντός ή εκτός σπιτιού- και εποµένως προβαίνουν σε µια αναλόγως «µαζική» έξοδο το απόγευµα. Προτιµούν δε το πάρκο της Ειρήνης λόγω κοντινής απόστασης. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΣΤ0 ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

6 π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΓΥΡΟΙ -,073(**),016 -,030 -,025 -,013 -,022,016 -,017 -,017 ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ,000,326,064,131,416,646,903,297,297 ΩΡΑ: (=1), -,044(**) -,080(**) -,046(**),036(*) -,004 -,167(**) -,024 -,071(**) -,071(**) (=2),007,000,005,027,796,001,850,000,000 ΘΟΡΥΒΟΣ,042(*),081(**),040(*) -,005,049(**),043 -,085,103(**),103(**),010,000,015,763,003,377,514,000,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Στο πάρκο της Ειρήνης δηµιουργείται θόρυβος απ όλα τα σχήµατα κοινωνικότητας, είτε λόγω συναναστροφής είτε λόγω συνοµιλίας στο κινητό, εκτός από τις γυναικείες παρέες (-0,005 µη σηµαντικό) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 4, γενικά υπάρχει τάση µείωσης των ζευγαριών (-0,039) µε την πάροδο του χρόνου. Αυτό δείχνει ότι το πάρκο σύντοµα το τοπίου του -αν και φαίνεται αρχικά ένα καλό καταφύγιο «ροµαντισµού»- οδηγεί γρήγορα σε κορεσµό. Τα ζευγάρια εµφανίζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα κατά τις απογευµατινές ώρες (0,071), καθώς τελειώνει το σχολείο και γενικότερα επέρχεται χαλάρωση σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. Ταυτόχρονα, η συχνότερη εµφάνιση ζευγαριών τις απογευµατινές ώρες ευνοείται και από την µείωση των οικογενειών µε παιδιά (-0,045) που δηµιουργούν θόρυβο (0,031) αλλά και αίσθηµα δηµόσιας έκθεσης. Η χαλάρωση των απογευµατινών ωρών (0,031) και η µείωση του θορύβου (-0,028) αυξάνει την συχνότητα συναναστροφής µεταξύ αγνώστων. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ Ε ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΥΡΟΙ,008 -,039(**) -,008,542,005,584 ΩΡΑ: (=1), -,045(**),071(**),031(*) (=2),001,000,025 ΘΟΡΥΒΟΣ,031(*) -,022 -,028(*),023,118,044

7 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Σύµφωνα µε τον Πίνακα 5, στο πάρκο της Αγία Βαρβάρα υπάρχει τάση αύξησης των ζευγαριών (0,157) τις απογευµατινές ώρες. Η εµφάνιση των ζευγαριών κατά τις απογευµατινές ώρες οφείλεται κυρίως στην πρωινή ενασχόληση των επισκεπτών είτε από φόρτο εργασίας είτε από σχολικές υποχρεώσεις. Κατά την αύξηση των ζευγαριών τις απογευµατινές ώρες επέρχεται και µείωση του θορύβου (-0,053) που προκύπτει από την µείωση των οικογενειών που δηµιουργούν περισσότερο θόρυβο. ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΩΡΑ: (=1), (=2),157(**) ΘΟΡΥΒΟΣ -,053(*),000, Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Σε αντίθεση µε το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας που έλκει µόνο ζευγάρια τις απογευµατινές ώρες, παρατηρούµε ότι το πάρκο της Ειρήνης επηρεάζει περισσότερα είδη σχέσεων. Οι οικογένειες µειώνονται κατά τις απογευµατινές ώρες (-0,054) καθώς µειώνεται ο φωτισµός και η θερµική άνεση. Ιδιαίτερο ρόλο σ αυτό παίζει η υψηλή βλάστηση η οποία δηµιουργεί σκιά. Το πρόβληµα οξύνεται από την ύπαρξη παιδιών (Πίνακας 6). ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΥΡΟΙ,010 -,036(*),000,542,029 1,000 ΩΡΑ: (=1), -,054(**),018,075(**) (=2),001,277,000 ΘΟΡΥΒΟΣ,018,015 -,036(*),284,363,027 Τα ζευγάρια µειώνονται µε την πάροδο του χρόνου (-0,036). Άρα σ αντίθεση µε το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας που η πάροδος του χρόνου δεν επηρεάζει τα ζευγάρια το τοπίο του πάρκου της Ειρήνης φαίνεται ότι δηµιουργεί συσσώρευση ενόχλησης λόγω ευρύτερης δηµόσιας έκθεσης αλλά και περισσότερη ανία αφού δεν έχει το εκτενές υδάτινο στοιχείο και την οπτική ποικιλότητα στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας.

8 Η συναναστροφή µεταξύ αγνώστων αυξάνεται κατά τις απογευµατινές ώρες (0,075) αφού επέρχεται χαλάρωση και ευνοούνται από την ησυχία (-0,036). 4.2 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 7, η επίδραση της θερµοκρασίας φαίνεται, όπως ήταν αναµενόµενο, να επιδρά αρνητικά στους µοναχικούς επισκέπτες ανεξαρτήτου φύλου (-0,048, και -0,033). Το ίδιο ισχύει και για την τάση συγκέντρωσης (-0,047 και -0,053). Αξιοσηµείωτο ωστόσο είναι ότι το µέγεθος των παρεών κατά φύλο δεν επηρεάζεται στατιστικός σηµαντικά το κρύο (0,007 και 0,008). Με άλλα λόγια, αυτοί που πηγαίνουν εκεί για κοινωνικοποίηση σε πλαίσια οµόφυλης παρέας, δεν φαίνονται να πτοούνται από το κρύο. Οι ετερόφυλες παρέες φαίνονται να πτοούνται από το κρύο. Εκείνη λοιπόν η τάση που φαίνεται να µην ευδοκιµεί χωρίς θερµική άνεση, είναι η τάση για ετερόφυλη διαπροσωπική προσέγγιση, η οποία απαιτεί κατά κανόνα ένα έστω υποτυπώδες υπόβαθρο εξωστρεφούς ροµαντισµού και ηρεµίας. ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΑΝΑ π.α.μ π.γ.μ π.α.π π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΣΗΜΕΙΟ ΨΥΧΟΣ -,048(**) -,033(*),007 -,008 -,058(**),024 -,042 -,047(**) -,053(**),001,018,611,543,000,532,630,001,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα) Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Στον Πίνακα 8, η επίδραση της θερµοκρασίας είναι ένας αρκετά αρνητικός παράγοντας στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας αφού µειώνει σχεδόν όλα τα είδη σχέσεων ανά φύλο όπως οι άντρες µοναχικοί (-0,127), οι γυναίκες µοναχικές (-0,117), οι γυναίκες παρέα (0,049) και η µικτή παρέα ανδρών γυναικών (-0,078). Άρα το κρύο αποτρέπει τους ανθρώπους να επισκεφτούν πάρκα για τη ψυχαγώγηση τους. Προτιµούν άλλα µέρη όπου τα επίπεδα θερµοκρασίας είναι ικανά να τους εξασφαλίσουν την θερµική άνεση που αναζητούν. Βέβαια το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας κυριαρχείται από το υδάτινο στοιχείο το οποίο συµβάλλει στην µείωση της θερµοκρασίας. Εποµένως η τάση συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερα χαµηλή (-0,092 και -0,092) και η κοινωνικοποίηση µειώνεται σε κρύες µέρες. ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

9 ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΨΥΧΟΣ -,127(**) -,030 -,117(**),049(*) -,078(**) -,089,021 -,092(**) -,092(**),000,235,000,049,002,178,859,000,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Η οµάδα που φαίνεται να µην επηρεάζεται σε µεγάλο ποσοστό είναι οι άντρες παρέα (- 0,030) οι οποίοι αψηφούν το κρύο για να περάσουν λίγη ώρα µε φίλους ώστε να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κοινωνικοποίηση και συναναστροφή. Παρόλο αυτά και σ αυτή την οµάδα υπάρχει µείωση της προσέλευσης στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Στον Πίνακα 9, η επίδραση της θερµοκρασίας στο πάρκο της Ειρήνης φαίνεται να µην έχει τόσο σοβαρές επιπτώσεις όπως στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Οι άντρες, οι γυναίκες µοναχικοί και οι άντρες παρέα δεν επηρεάζονται από τις χαµηλές θερµοκρασίες και προτιµούν να επισκεφτούν τα πάρκα µε σκοπό να συναναστραφούν µε την παρέα τους και να αναπτύξουν µε άλλους συζήτηση για να αποβάλλουν την ανία τους. Από την άλλη οι µοναχικές γυναίκες αποφεύγουν το κρύο (-0,052) και προτιµούν µέρη όπου µπορούν να καθίσουν άνετα χωρίς να κρυώνουν είτε µπορούν να συναναστραφούν είτε όχι. Ταυτόχρονα οι µικτές παρέες ανδρών γυναικών πάλι δεν ωφελούνται από την µείωση της θερµοκρασίας (- 0,048) και τείνουν να µειώνονται σε µεγάλο ποσοστό όπως και στο πάρκο της Ειρήνης. ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΨΥΧΟΣ -,011,017,023 -,052(**) -,048(**),028 -,094 -,025 -,025,500,314,170,002,004,568,470,132,132 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Η τάση συγκέντρωσης του πάρκου βέβαια δεν µειώνεται από τις καιρικές συνθήκες αφού κατά γενική οµολογία το πάρκο είτε είναι χειµώνας είτε είναι καλοκαίρι έχει µεγάλη προσέλευση αφού προσφέρει µεγάλες δυνατότητες θέας, ησυχίας, αποµόνωσης και ψυχαγωγίας σε µικρές και µεγάλες ηλικίες. 4.3 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ

10 4.3.1 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 10, το κρύο όπως ήδη σηµατοδοτήθηκε από την αρνητική του επίπτωση στη συγκρότηση µικτών παρεών επιδρά επίσης αρνητικά για όµοιους λόγους στη παρουσία ζευγαριών (-0,075). Εκείνοι που µένουν ανεπηρέαστοι από το κρύο είναι αυτοί που πηγαίνουν στα πάρκα ως οικογένεια, ως άγνωστοι που αναζητούν κοινωνικοποίηση και αυτοί που προβαίνουν σε βάνδαλες συµπεριφορές. ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΒΑΝ ΑΛΙΣΜΟΥΣ ΨΥΧΟΣ,008 -,075(**) -,026 -,012,546,000,058, Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Στην Αγία Βαρβάρα η αρνητική επίδραση του κρύου στα ζευγάρια είναι και πάλι προφανής (-0,100) (Πίνακας 11). Εκείνο που είναι αξιοσηµείωτο είναι ότι το κρύο στην περίπτωση στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας συνδέεται ισχυρά θετικά µε την κοινωνικοποίηση. Όταν αυξάνει το κρύο στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας λόγω αποµόνωσης και υγρασίας εµφανίζονται λιγότεροι επισκέπτες και έτσι αναπτύσσεται γρηγορότερα θάρρος προσέγγισης και οικειότητα. Αυτές οι συνθήκες προσέγγισης ενισχύονται και από το γεγονός ότι το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας προτιµάται ιδιαίτερα από ιδιοκτήτες σκύλων όταν θέλουν να τους βγάλουν βόλτα. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, δηµιουργείται οικειότητα ακόµα πιο εύκολα. Παράλληλα, η ύπαρξη νερού στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας λειτουργεί ως χαλαρωτικός παράγοντας ο οποίος βοηθάει την υπέρβαση του αισθήµατος αποξένωσης που επιβάλλεται µέσα στο καθηµερινό αστικό τοπίο. ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΨΥΧΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ -,100(**),057(*),000, Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Στον Πίνακα 12, βλέπουµε ότι η επίδραση του κρύου στα ζευγάρια (-0,062) αλλά πιο µετριασµένη λόγω της κοντινότερης απόστασης στο κέντρο που αποτελεί ενθαρρυντικό αντισταθµιστικό παράγοντα. Ωστόσο η κοινωνικοποίηση (-0,077) µεταξύ αγνώστων αποθαρρύνεται αισθητά λόγω του υπερπληθυσµού που οφείλεται και πάλι στην κοντινή απόσταση από το κέντρο. Ταυτόχρονα, το πάρκο της Ειρήνης δεν είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος για να βγάζει κάποιος το κατοικίδιο του οπότε αυτός ο ενθαρρυντικός παράγοντας προσέγγισης που υπάρχει στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας εδώ απουσιάζει. Παράλληλα το

11 υδάτινο στοιχείο είναι περιορισµένο και υπερέχει το δοµηµένο περιβάλλον. Έτσι, το αίσθηµα αποξένωσης είναι δύσκολο να καταπολεµηθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΨΥΧΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ -,062(**) -,077(**),000, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΠΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 13, τα παγκάκια µε θέα σπιτιών (0,122, 0,109 και 0,078) φαίνεται να ασκούν ιδιαίτερη έλξη σ άντρες και µοναχικές γυναίκες. Η θετική αυτή περίπτωση µπορεί να ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα της καταπολέµησης της µονοτονίας που προκαλεί η οπτική ποικιλότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος της ράµας. Παγκάκια µε υδάτινο στοιχείο αποφεύγονται από παρέες ανδρικές (-0,147) και γυναικείες (-0,134). Αυτό οφείλεται στον περιορισµένο χώρο που τυχαίνει να έχουν οι συγκεκριµένες θέσεις στα πάρκα αυτά. Οι πόες που δεν υπάρχουν µόνο ως θέα και περιστοιχίζουν το παγκάκι, φαίνεται να απωθούν τις παρέες γυναικών (-0,077) γιατί είναι δύσβατες µε τα τακούνια, ενώ για του άνδρες δεν υπάρχει πρόβληµα (0,047 και 0,154). Απεναντίας στο λιθόστρωτο κυριαρχούν οι γυναίκες (0,191) οι οποίες µάλιστα αποζητούν την κοινωνική γειτνίαση τόσο για λόγους καταπολέµησης της µονοτονίας και µοναχικότητας καθώς και για λόγους ασφάλειας, ενώ µειώνονται οι άνδρες (-0,085) οι οποίοι επειδή παίζουν και τυχερά παιχνίδια επιδιώκουν επιπρόσθετη αποµόνωση, µακριά από µονοπάτια. Αξιοσηµείωτο ότι το δάπεδο µε τις πόες έλκει περισσότερο τις µεγάλες ηλικίες (0,443) καθώς εξασφαλίζει πιο άνετο βάδισµα ενώ το λιθόστρωτο τις απωθεί (-0,392). ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΠΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

12 π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η ΣΠΙΤΙΑ,122(**),109(**),078(*),055,044,025,001,004,038,144,246,855 Υ ΑΤΙΝΟ,032 -,147(*).(a) -,134(*),048,165,582,011,000,021,408,233 ΠΟΕΣ,047(**),154(**) -,023 -,077(**) -,094(**),443(**),008,000,203,000,000,000 ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ -,031 -,085(*),191(**) -,013 -,031 -,392(**),380,016,000,706,388,000 ΘΑΜΝΟΙ,001,122(**) -,033 -,123(**) -,150(**),675(**),969,001,389,001,000,000 ΕΝΤΡΑ,013,041(**),000 -,059(**) -,026,130(**),403,010,995,000,095,004 ΑΛΛΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ -,114(**) -,065,054,042,059 -,541(**),001,050,107,204,075,000 ΡΟΜΟΣ,057,135(**),015 -,033 -,029,315(**),059,000,621,276,331,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Οι θάµνοι συνολικά όπως και τα δένδρα έλκουν ανδρικές παρέες (0,122 και 0,041) και µάλιστα µεγάλης ηλικίας (0,657 και 0,130), ενώ απωθεί τις γυναικείες παρέες (-0,123 και - 0,059). Η θάµνοι σε στοίχιση και τα δένδρα δηµιουργούν ένα φυσικό τοίχος το οποίο δηµιουργεί το αίσθηµα του άγνωστου κινδύνου Doan (2007), έστω και φανταστικού, που κρύβεται από πίσω. Η θέα άλλων πάγκων απωθεί απεναντίας τους άνδρες (-0,114 και -0,065)και µάλιστα µεγάλης ηλικίας (-0,541) που φαίνονται να επιθυµούν θέα φυσικού περιβάλλοντος ώστε να αισθάνονται την ελευθερία «εκτός σπιτιού», ενώ στις γυναίκες η θέα των πάγκων δηµιουργεί το αίσθηµα της οικειότητας. Παράλληλα οι ανδρικές παρέες (0,135) µεγάλης ηλικίας (0,315) τείνουν να συγκεντρώνονται σε πάγκους µε θέα στους δρόµους λόγω εναλλαγής παραστάσεων και εξοικείωσης µε το θόρυβο. 4.5 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΛΟΥ Στον πίνακα 14, παρατηρούµαι ότι το πάρκο της Ειρήνης τείνει να έλκει περισσότερο ανδρικές παρέες (0,062) και µάλιστα σχετικά αυξηµένης ηλικίας (0,199). Παράλληλα, το συγκεκριµένο πάρκο απωθεί τις γυναίκες τόσο ως µοναχικές επισκέπτριες (-0,047) όσο και ως παρέες (- 0,050). Το ίδιο ισχύει και για τις µικτές παρέες (-0,082). Οι γυναίκες και οι µικτές παρέες σχετικά νεαρής ηλικίας φαίνονται να έλκονται από το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Αυτή η τάση µπορεί να αποδοθεί στο ότι το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας είναι προσιτό κυρίως στις νεαρότερες ηλικιακές οµάδες λόγω της απόστασης του απ το κέντρο. Επίσης το υδάτινο στοιχείο κυριαρχεί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας και ασκεί ιδιαίτερη έλξη στις γυναίκες, επαληθεύοντας παρόµοια αποτελέσµατα παλαιότερων ερευνών (Hasanagas κ.α. 2007). Οι µοναχικοί άνδρες επισκέπτες φαίνεται να µην έχουν προτίµηση σε κάποιο από τα δύο πάρκα (-0,010 µη σηµαντικό). Αυτό δείχνει ότι είναι πιο ανεξάρτητοι από τον παράγοντα της απόστασης, της ησυχίας και του υδάτινου στοιχείου.

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΑΒΑΡΑΣ (=1), ΕΙΡΗΝΗΣ (=2) π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η,062(** - -,010 ),047(**) ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ -,050(**) -,082(**),199(**) -,031(*) -,151(**),477,000,001,000,000,000,023,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Η συνολική τάση συγκέντρωσης επισκεπτών (-0,031, -0,151) εµφανίζεται στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας παρόλο που αυτό είναι πιο αποµακρυσµένο από το κέντρο. Με άλλα λόγια, η φέρουσα ικανότητα ενός πάρκου δεν πρέπει να καθορίζεται µόνο µε βάση την πυκνότητα του πληθυσµού της στενότερης περιοχής που ανήκει αλλά εξαρτάται από πιο πολύπλοκο φάσµα παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη συµπεριλαµβανοµένου και του τοπίου (Caudwell 2007) Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το πάρκο της Ειρήνης έλκει κυρίως οικογένειες µε παιδιά (0,036) ενώ το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας ζευγάρια (-0,040) (Πίνακας 15). Αυτό οφείλεται τόσο στην κοντινή απόσταση του πάρκου της Ειρήνης η οποία είναι ενθαρρυντικός παράγοντας για όσους συνοδεύουν παιδί ή σπρώχνουν καρότσι µωρού. Επιπρόσθετα η ύπαρξη παιδικής χαράς στο πάρκο της Ειρήνης αποτελεί ακόµα έναν πόλο έλξης για οικογένειες µε παιδιά. ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΑΒΑΡΑΣ (=1), ΕΙΡΗΝΗΣ (=2) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΒΑΝ ΑΛΙΣΜΟΥΣ,036(**) -,040(**) -,024,013,008,004,075,352 Τα ζευγάρια εξασφαλίζουν καλύτερη φυσική αποµόνωση στην Αγία Βαρβάρα χάρη στα περισσότερα σηµεία περιορισµένης δηµόσιας έκθεσης που υπάρχουν εκεί λόγω του ανώµαλου ανάγλυφου, των µεγάλων κορµών και του µνηµείο που υπάρχει εκεί, και προσφέρουν ταυτόχρονα σχετική άνεση και ησυχία. Η συναναστροφή µεταξύ αγνώστων, καθώς και η συµπεριφορά (βάνδαλη ή µη συµπεριφορά) δεν διαφοροποιείται µεταξύ των δύο πάρκων (-0,024 και 0,013 µη σηµαντικά). 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14 5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Η επίδραση του χρόνου και του θορύβου Γενικά και στα δύο πάρκα µε τη πάροδο της ώρας µειώνονται οι µοναχικοί άντρες και δηµιουργούνται όλο και µικρότερες και νεαρότερες ανδρικές παρέες. Από την άλλη ο θόρυβος δηµιουργείται από ηλικιωµένους άνδρες που συζητούν µεγαλοφώνως και παίζουν τάβλι ενώ όπου υπάρχουν γυναίκες επικρατεί ησυχία. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας ο θόρυβος δηµιουργείται από τις µοναχικές γυναίκες που µιλούν στο κινητό αλλά και συναναστρέφονται µε αγνώστους και από µικτές παρέες ανδρών γυναικών µεγάλης ηλικίας. Στο πάρκο της Ειρήνης όσο περνά η ώρα µεγαλώνουν οι γυναικείες παρέες και ο θόρυβος δηµιουργείται από τα υπόλοιπα είδη σχήµατος µοναχικοί άνδρες, άνδρες παρέα, γυναίκες µοναχικές και µικτή παρέα ανδρών γυναικών. Γενικά όσο περνά η ώρα αυξάνονται τα ζευγάρια και µειώνονται οι οικογένειες. Η χαλάρωση των απογευµατινών ωρών και η µείωση του θορύβου αυξάνει την κοινωνικοποίηση. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας όσο περνά η ώρα αυξάνονται τα ζευγάρια και µειώνονται οι οικογένειες άρα και µειώνεται ο θόρυβος κατά την πάροδο του χρόνου. Στο πάρκο της Ειρήνης καθώς περνά η ώρα µειώνονται οι οικογένειες καθώς µειώνεται ο φωτισµός, η αίσθηση ασφάλειας και η θερµική άνεση. Σηµαντικό αναφοράς είναι η αύξηση της συναναστροφής µεταξύ αγνώστων κατά τις απογευµατινές ώρες αφού επέρχεται χαλάρωση και ευνοούνται από την ησυχία. - Η επίδραση της θερµοκρασίας στο σχήµα κοινωνικότητας κατά σχήµα φύλου. Γενικά η επίδραση της θερµοκρασίας φαίνεται, όπως ήταν αναµενόµενο, να επιδρά αρνητικά στους µοναχικούς επισκέπτες ανεξαρτήτου φύλου. Το ίδιο ισχύει και για την τάση συγκέντρωσης. Οι παρέες κατά φύλο δεν επηρεάζονται από το κρύο ενώ οι ετερόφυλες παρέες φαίνονται να πτοούνται από το κρύο. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας η επίδραση της θερµοκρασίας µειώνει σχεδόν όλα τα είδη σχέσεων ανά φύλο όπως οι άντρες µοναχικοί, οι γυναίκες µοναχικές (-, οι γυναίκες παρέα και η µικτή παρέα ανδρών γυναικών. Η οµάδα που φαίνεται να µην επηρεάζεται σε µεγάλο ποσοστό είναι οι ανδρικές παρέες. Η τάση συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερα χαµηλή άρα και η κοινωνικοποίηση στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Στο πάρκο της Ειρήνης οι άντρες, οι γυναίκες µοναχικοί και οι άντρες παρέα δεν επηρεάζονται από τις χαµηλές θερµοκρασίες. Από την άλλη οι γυναίκες παρέα αποφεύγουν το κρύο. Οι µικτές παρέες ανδρών γυναικών τείνουν να µειώνονται σε µεγάλο ποσοστό. Η τάση συγκέντρωσης του πάρκου δεν µειώνεται από τις καιρικές συνθήκες. - Η επίδραση της θερµοκρασίας κατά είδος σχέσης Γενικά επιδρά αρνητικά στις µικτές παρέες όπως και στη παρουσία ζευγαριών. Εκείνοι που µένουν ανεπηρέαστοι από το κρύο είναι οι οικογένειες, οι άγνωστοι που αναζητούν κοινωνικοποίηση και αυτοί που προβαίνουν σε βάνδαλες συµπεριφορές. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας η πτώση της θερµοκρασίας επιδρά αρνητικά στην προσέλευση των ζευγαριών ενώ επιδρά θετικά στην κοινωνικοποίηση. Στο πάρκο της Ειρήνης επιδρά θετικά στα ζευγάρια ενώ η κοινωνικοποίηση µεταξύ αγνώστων αποθαρρύνεται αισθητά. - Η επίδραση των τοπιακών στοιχείων

15 Γενικά και στα δύο πάρκα η θέα των σπιτιών φαίνεται να ασκεί ιδιαίτερη έλξη στους µοναχικούς άνδρες και γυναίκες. Η θέα του υδάτινου στοιχείου έλκει όλους τους σχηµατισµούς κοινωνικότητας κατά σύνθεση φύλου εκτός από τις γυναικείες και τις ανδρικές παρέες. Η θέα της ποώδους βλάστησης απωθεί τις µοναχικές γυναίκες και έλκει τις µεγάλες ηλικίες, ενώ από την άλλη οι άνδρες δεν φαίνονται να έχουν ιδιαίτερο πρόβληµα στην ποώδη βλάστηση. Σε αντίθεση µε την ποώδη βλάστηση, το λιθόστρωτο έλκει τις γυναίκες και απωθεί τους άνδρες και τις µεγάλες ηλικίες. Η θέα των θάµνων και των δέντρων έλκουν τις ανδρικές παρέες και τις µεγάλες ηλικίες επισκεπτών ενώ απωθεί τις γυναικείες παρέες. Η θέα των άλλων πάγκων απωθεί τους άνδρες µεγάλης ηλικίας και έλκει τις γυναίκες. Και η θέα του δρόµου έλκει τις ανδρικές παρέες µεγάλης ηλικίας. - Η επίδραση των πάρκων Το πάρκο της Ειρήνης έλκει αντρικές παρέες και ιδιαίτερα µεγάλης ηλικίας και απωθεί γυναίκες µοναχικές, γυναίκες παρέα και µικτή παρέα αντρών γυναικών. Από την άλλη µεριά, το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας τείνει να έλκει γυναίκες µοναχικές, γυναίκες παρέα και µικτή παρέα αντρών γυναικών και ιδιαίτερα µικρής ηλικίας. Οι άντρες µοναχικοί φαίνεται να µην έχουν προτίµηση ανάµεσα στα δύο πάρκα. Η τάση συγκέντρωσης ανάµεσα στα δύο πάρκα είναι µεγαλύτερη στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Το πάρκο της Ειρήνης έλκει περισσότερο οικογένειες µε παιδιά ενώ το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας τείνει να έλκει περισσότερο ζευγάρια. Η συναναστροφή µεταξύ αγνώστων δεν φαίνεται να διαφοροποιείται στα δυο πάρκα. 5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Για τις προτάσεις σχεδιασµού ελήφθησαν υπόψη οι συνεντεύξεις, τα στοιχεία των οποίων φάνηκαν να υποστηρίζουν τις αρχές που προτείνονται στη σχετική βιβλιογραφία (πχ Σπιτάλας 2000 και 2006, Ελευθεριάδης 2008). Οι προτάσεις βελτίωσης για το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας είναι οι εξής: Περισσότερη φύτευση ιδιαίτερα χαµηλή, αφού στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας κυριαρχεί η υψηλή φύτευση. Περισσότεροι καθιστικοί χώροι ώστε να ικανοποιεί περισσότερους επισκέπτες. Καλύτερος φωτισµός για λόγους ασφαλείας. Πιο προσεγµένη καθαριότητα στο πάρκο και ιδιαίτερα στη λίµνη στην οποία βρίσκεται εκεί. Συντήρηση των ήδη υπαρχόντων κατασκευών. Οι προτάσεις βελτίωσης για το πάρκο της Ειρήνης είναι οι εξής: Αποµάκρυνση των θάµνων από το µπροστινό µέρος των καθιστικών χώρων αφενός γιατί έτσι µειώνεται η θέα και αφετέρου γιατί αναπτύσσει το αίσθηµα του φόβου, άρα και αποµακρύνει τους επισκέπτες (κυρίως τις γυναίκες) από τις συγκεκριµένες θέσεις θέας. Αναβάθµιση της παιδικής χαράς. Καλύτερος φωτισµός για λόγους ασφαλείας. Πιο προσεγµένη καθαριότητα στο πάρκο και ιδιαίτερα στη λίµνη στην οποία βρίσκεται εκεί. Και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων κατασκευών Βιβλιογραφία:

16 Ελληνόγλωσση: - Σπιτάλας Ν. 2000: Περιβαλλοντική Αισθητική Αρχιτεκτονική. Μελέτες και Κατασκευές. Εκδ. Χριστοδουλίδη. Θεσσαλονίκη - Σπιτάλας Ν. 2006: Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ράµας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας - Ελευθεριάδης Ν. 2008: ιαχείριση Τοπίου. ράµα: Εκδόσεις Χάρις Ξενόγλωσση: - Caudwell J. 2007: Queering the Field? The complexities of sexuality within a lesbianidentified football team in England. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, , 14: Daniels S and Cosrove D. 1988: The iconography of landscape: Essays on the symbolic representation, design, and use of past environments. Cambridge University Press - Doan P.L. 2007: Queers in the American City: Transgendered perceptions of urban space. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, , 14: Lawson B. 2003: The language of space. Oxford: Elsevier - Terkenli T.S 2005: Human Activity in Landscape Seasonality The Case of Tourism in Crete, landscape research, 30 : Pungas P. T. and Palang H. 2005: Seasonality in Estonian Traditional Landscape : The Example of Large Village Swings Landscape Research 30 : Ottosson J. and Grahn P. 2005: A Comparison of Leisure Time Spent in a Garden with Leisure Time Spent Indoors: On Measures of Restoration in Residents in Geriatric Care. Landscape Research, 30 : Thwaites K., Helleur E. and Simkins I.M. 2005: Restorative urban open space: Exploring the spatial configuration of human emotional fulfilment in urban open space. Landscape Research, 30 : Abu-Ghazzeh T.M. 2000: Environmental Messages in Multiple-family Housing: territory and personalization. Landscape Research, 25: Meining D. W. 1979: The beholding eye: ten versions of the same scene. The interpretation of ordinary landscapes: Geographical Essays. (ed.) D.W. Meining. New York: Oxford University Press

The contribution of Bioclimatic design of open spaces to the urban web. A case study: Environmental design for the surrounding area of TEI Karditsas

The contribution of Bioclimatic design of open spaces to the urban web. A case study: Environmental design for the surrounding area of TEI Karditsas Η Συµβολή του βιοκλιµατικού σχεδιασµού υπαίθριων χώρων στη βελτίωση του ιστού της πόλης. Μελέτη περίπτωσης:περιβαλλοντικός σχεδιασµός του περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Καρδίτσας ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΩ Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογική μελέτη απόψεων μαθητών για το σχολικό τους περιβάλλον

Κοινωνιολογική μελέτη απόψεων μαθητών για το σχολικό τους περιβάλλον Κοινωνιολογική μελέτη απόψεων μαθητών για το σχολικό τους περιβάλλον Sociological survey of students opinion about their school environment Αννούλα Πασχαλίδου, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΠΑΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Ι. 1. ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η πεζοδρόμηση μεγάλων αστικών δρόμων και η αξία τους στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις καθώς και η συμβολή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΗΠΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΗΠΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΗΠΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας*, Έκδοση 1.0. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Σ. ΝΤΙΝΤΗ Αθήνα 2012

ΜΑΡΙΑ Σ. ΝΤΙΝΤΗ Αθήνα 2012 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤA AITIA ΓIA THN YΠOANTIΠPOΣΩΠEYΣH THΣ ΣTA ANΩTEPA EΠIΠEΔA THΣ IEPAPXIAΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤA AITIA ΓIA THN YΠOANTIΠPOΣΩΠEYΣH THΣ ΣTA ANΩTEPA EΠIΠEΔA THΣ IEPAPXIAΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤA AITIA ΓIA THN YΠOANTIΠPOΣΩΠEYΣH THΣ ΣTA ANΩTEPA EΠIΠEΔA THΣ IEPAPXIAΣ Της: Ελένης Π. Μαράκη* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οκοινωνικά προκαθορισμένος ρόλος της γυναίκας επηρεάζει,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακή και πόλη: Φυλακές Κορυδαλλού

Φυλακή και πόλη: Φυλακές Κορυδαλλού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φυλακή και πόλη: Φυλακές Κορυδαλλού ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Πάτρα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Πετρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Εποπτεία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ CITY BRANDING ΣΤΟ ΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8. 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9. 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8. 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9. 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ... 9 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10 1.2 Οι Ψυχο-κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(5): 97-132 Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σεραφείμ Πολύζος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ 3220 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην κοινή μας πορεία και σε όσους μας ενέπνευσαν όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο τους Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μας εργασίας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ; Ερευνητική Εργασία του Β1 11 ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ 2013-2014

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ; Ερευνητική Εργασία του Β1 11 ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ 2013-2014 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ; Ερευνητική Εργασία του Β1 11 ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ 2013-2014 1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ: ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΟΜΑΔΑ 1 : Ισχυρές Επιρροές Βασιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΜΟΡΕΝΟ-ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΘ. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Ε. ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΡΑΜΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΨΥΡΡΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΨΥΡΡΗ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Π.Μ.Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυρίδου Μαρία. Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυρίδου Μαρία. Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταυρίδου Μαρία Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα