ιεύθυνση επικοινωνίας:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση επικοινωνίας: nikolashasanagas@yahoo.com"

Transcript

1 Στατιστική ανάλυση της επίδρασης του τοπίου στις κοινωνικές σχέσεις: Η περίπτωση δυο πάρκων της ράµας ρ Νικόλαος. Χασάναγας, καθηγητής Christian Spitalas Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας, Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ράµας ιεύθυνση επικοινωνίας: Στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης του τοπίου στην κοινωνικοποίηση. Κάθε τοπίο είναι συνδυασµός φύσης και πολιτισµού. εν υπάρχει µόνο οπτικό τοπίο αλλά και τοπία που δηµιουργούνται από τις άλλες αισθήσεις. Τα συγκεκριµένα τοπία της ράµας (το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας και το πάρκο της «Ειρήνης») εξετάσθηκαν ως καθοριστικός παράγοντας επίδρασης στην κοινωνικοποίηση των επισκεπτών µε τη µέθοδο της συστηµατικής παρατήρησης. Ελήφθησαν 5300 διαφορετικές τιµές για µεταβλητές που περιγράφουν το βαθµό και τα σχήµατα κοινωνικοποίησης. Τα κυριότερα αποτελέσµατα που προέκυψαν είναι ότι το τοπίο επιδρά στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Ποικίλοι παράγοντες καθορίζουν την κοινωνικοποίηση, όπως οι φυσικές συνθήκες, η θέα που προσφέρει κάθε θέση, η τοποθεσία. Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικοποίηση, συστηµατική παρατήρηση, δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον Statistical analysis of landscape effects on the social relations: The case of two parks in Drama, Greece Dr Nikolas D. Hasanagas, Professeur Christian Spitalas Kavala Institute of Technology, Department of Landscape Architecture in Drama Correspondence: This research is aiming at the examination of landscape effects on socialization patterns. There is not only visual landscape but also landscapes which are perceived through the other senses. The Irini and Agia Varvara parks of Drama are used as case study. The research has been based on systematic observation observations of socialization cases have been collected in these parks. The landscape encourages or reduces the socialization degree of the visitors depending on the landscape settings and conditions. Factors such as natural conditions, the sight, the sitting point are of importance for the socialization. Key words: Socialization, systematic observation, built and natural environment 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερώτηµα που προσπαθεί να απαντήσει η παρούσα εργασία είναι πώς και κατά πόσο το τοπίο επηρεάζει τους ανθρώπους στην κοινωνικοποίηση τους. Η επίδραση του χώρου στην κοινωνικοποίηση αποτελεί ένα κλασικό και πολυεπιστηµονικό ερευνητικό ερώτηµα. Ποικίλοι ακαδηµαϊκοί κλάδοι ασχολούνται µε αυτό: Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Χωροταξία κλπ. Ο Αρχιτέκτονας Τοπίου µπορεί να πετύχει έναν τέτοιο σχεδιασµό που να παρέχει τις κατάλληλες προδιαγραφές για κοινωνικοποίηση µέσα από την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Για την ικανοποίηση τους είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη και µη οπτικές διαστάσεις του χώρου (Πανόπουλος, 2005), όπως πχ η υφή του εδάφους που εµποδίζει το βάδισµα µε τακούνια, θόρυβος, θερµοκρασία, ώρα κλπ. Έχει επίσης χρησιµοποιηθεί ερευνητικό υλικό από τους κλάδους της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας και του Σχεδιασµού Αστικού Τοπίου.

2 2 ΑΝΑΣΚΟΠΟΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η Doan (2007) ασχολήθηκε διεισδυτικά µε το αίσθηµα ασφάλειας που προσφέρει µια περιοχή ανάλογα µε τους προσανατολισµούς του φύλου. Ωστόσο, δεν ασχολήθηκε µε την παράµετρο της κοινωνικοποίησης αλλά µόνο µε αυτή της συµπεριφοράς. Η Caudwell (2007) επίσης ασχολήθηκε εκτενώς µε παρόµοιο ζήτηµα από άποψη ελκυστικότητας, χωρίς όµως και πάλι να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα της κοινωνικοποίησης. Επιπλέον, προσεγγίσεις σαν αυτές, που έχουν φεµινιστικό προσανατολισµό, επιδέχονται γενικότερα την κριτική ότι είναι κανονιστικού και πολιτικού χαρακτήρα και ότι ορίζουν «τεχνητά» προβλήµατα αντί απλώς να τα περιγράφουν, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η αντικειµενικότητά τους. Αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσµατα έχουν παρουσιασθεί σε σχέση µε την χωρική ταυτότητα σε σχέση µε την απόσταση από την κατοικία (Abu-Ghazzeh 2000) αλλά χωρίς διερεύνηση σχηµάτων κοινωνικότητας ή αποµόνωσης. Οι Pungas κ.α. (2005) ανέλυσαν πειστικά τις ψυχαγωγικές δυνατότητες υπαίθριων χώρων και τη συµβολή τους στην κοινωνικοποίηση. Ωστόσο, επικεντρώθηκαν κυρίως σε νεαρά άτοµα και στο ρόλο της εποχικότητας. Πληρέστερη θα ήταν η προσέγγιση αν περιλάµβανε και παρατήρηση ανά είδος σχέσης σε όλο το πιθανό φάσµα σε συσχέτιση µε τη θέα. Η Terkenli (2005) διατυπώνει ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά και τις κοινωνικές δοµές σε σχέση µε το τοπίο, αλλά επικεντρώνεται κυρίως σε θέµατα τουρισµού και όχι κοινωνικοποίησης. Οι Daniels και Cosgrove (1988) ανέλυσαν το «τοπίο» ως µια πολιτισµική εικόνα, ένας εικαστικός τρόπος απεικόνισης, διάρθρωσης ή συµβολισµού του περιβάλλοντος χώρου. Ο Lawson (2003) ανέφερε ότι ο σχεδιασµένος χώρος αποσκοπεί στην ικανοποίηση τριών βασικών αναγκών: α) αίσθηµα ασφάλειας (φυσικής και ψυχολογικής), β) αίσθηµα ταυτότητας (οικειότητα και ταύτιση µε το χώρο), γ) διέγερση/ελκυστικότητα (κίνηση ενδιαφέροντος για το χώρο και αισθητική ικανοποίηση). Ο Meining (1979) ορίζει ότι το τοπίο που προσλαµβάνει ο κάθε παρατηρητής από έναν τόπο εξαρτάται από τις πολιτισµικές του καταβολές και την ιδιοσυγκρασία του τα οποία συνιστούν το «πρίσµα πρόσληψης». 3 ΜΕΘΟ ΟΣ Η µέθοδος κοινωνικής έρευνας για τη λήψη αποφάσεων µέσα από την οποία προέκυψαν τα αποτελέσµατα ήταν η συστηµατική παρατήρηση µε ενιαίο πρωτόκολλο. Έγιναν και συµπληρωµατικές συνεντεύξεις για την ερµηνεία των ποσοτικών αποτελεσµάτων. Καταγράφηκαν τα παγκάκια αλλά και άλλα καθιστικά σηµεία. Έπειτα τα παγκάκια αυτά αριθµήθηκαν σύµφωνα µε την θέση την οποία βρίσκονταν. Τα παγκάκια αλλά και τα άλλα καθιστικά σηµεία ανέρχονται στα 53. Τα 37 από αυτά βρίσκονται στο πάρκο της «Ειρήνης» και τα υπόλοιπα 16 στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Το µεν είναι κεντρικό και περιστοιχίζεται από κεντρικούς δρόµους, ενώ το δε πιο αποµακρυσµένο. Πραγµατοποιήθηκαν 100 περιηγήσεις στο κάθε πάρκο συνολικά 200 περιηγήσεις, 10 στη κάθε επίσκεψη. Άρα 5300 διαφορετικές µεταβλητές (3700 στο πάρκο της «Ειρήνης» και 1600 στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας). Το πρώτο σκέλος της έρευνας έγινε στις 12 το πρωί και το δεύτερο στις 4.30 το µεσηµέρι. Η στατιστική ανάλυση των παρατηρήσεων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε τεστ Pearson σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (*) και 1% (*). Πριν ξεκινήσει η έρευνα καταγράφηκαν λεπτοµερώς οι θέες που προσφέρει κάθε πάρκο. Η θέα των δέντρων και κάθε είδους φύτευσης, το υδάτινο στοιχείο, η πανίδα ( Πάρκο της «Αγ. Βαρβάρας» ), άλλα παγκάκια που είναι πολύ σηµαντικά στη συναναστροφή των επισκεπτών δηλαδή στη κοινωνικοποίηση, λιθόστρωτο, παιδική χαρά και η θέα της

3 «Ονειρούπολης» στο πάρκο της «Ειρήνης» η οποία προσαρµόζεται στο τοπίο µια φορά το χρόνο καθώς και η θέα που υπάρχει από κάθε παγκάκι ξεχωριστά. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ανέρχονται σε τρεις, µία δεξιά, µία αριστερά και µία στο κέντρο δηλαδή από σχεδόν όλες τις οπτικές γωνίες του επισκέπτη, συγκεντρώθηκαν 159 φωτογραφίες. Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι ακόλουθες (εικόνα 1): Πάρκο «Ειρήνης» (κέντρο ράµας) Πάρκο «Αγ. Βαρβάρας» Εικόνα 1. Τα πάρκα µελέτης: «Ειρήνης» και «Αγ. Βαρβάρας» Επίσης καταγράφονταν εκτός από την θερµοκρασία και το θόρυβο σ όλο το πάρκο, ο αριθµός των επισκεπτών οι οποίοι βρίσκονταν σε κάποιο καθιστικό σηµείο, το φύλο και η ηλικία. Επίσης µε ιδιαίτερη προσοχή καταγράφηκαν αν η µορφή της παρέας είναι οικογένεια, ζευγάρι, φίλοι και αν είναι άγνωστοι αν υπάρχει κοινωνικοποίηση µεταξύ αγνώστων επισκεπτών. 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Με την πάροδο της ώρας µειώνονται οι µοναχικοί άντρες επισκέπτες (-0,048) (Πίνακας 1). Αυτό δείχνει τελικώς ότι η ανία δεν καταπολεµάται σ αυτή την οµάδα αλλά επαυξάνεται από το συγκεκριµένο τοπίο µε αποτέλεσµα να αναζητούν νέα συγκινησιακά «καταφύγια» (Thwaites 2005). Παράλληλα στις µοναχικές γυναίκες φαίνεται να µην µεγεθύνεται από τα τοπία αυτά (0,001 µη σηµαντικό). Φαίνεται λοιπόν ότι στις γυναίκες το πρίσµα πρόσληψης τοπίου λειτουργεί έστω και λίγο πιο εµπλουτιστικά σε σχέση µε τους άντρες ή ότι οι γυναίκες είναι συγκινησιακά πιο ανεξάρτητες από το τοπίο. Τα υπόλοιπα σχήµατα κοινωνικότητας επίσης δεν φαίνονται να επηρεάζονται από την πάροδο του χρόνου. Εποµένως δείχνουν να εξασφαλίζουν συγκινησιακή ανεξαρτησία (µη σηµαντικοί συντελεστές). ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΛΟΥ

4 Π.Α.Μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΓΥΡΟΙ -,048(**),018,001 -,016 -,012 -,049 -,078 -,009 -,004,001,195,945,243,377,214,365,508,776 ΩΡΑ: (=1), -,020 -,040(**),001,005,024 -,091(*) -,003 -,015, (=2),152,004,957,742,077,020,974,279,221 ΘΟΡΥΒΟΣ,032(*),094(**),023 -,026,013,178(**) -,077,075(**),003 ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ,021,000,092,056,351,000,375,000,838 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Σε πιο προχωρηµένες φάσεις της ηµέρας (απογευµατινές ώρες) δηµιουργούνται όλο και µικρότερες (-0,040) αλλά και νεαρότερες (-0,091) ανδρικές παρέες. Αυτό γίνεται κατανοητό από το γεγονός ότι τα νεαρότερα άτοµα έχουν ελεύθερο χρόνο µετά το σχολείο. Τα νεαρότερα άτοµα τείνουν να σχηµατίζουν µικρότερες παρέες λόγω µεγαλύτερης ποικιλίας ενδιαφερόντων (δεν µιλάνε µόνο για πολιτική όπως πολλοί ηλικιωµένοι) και για αυτό είναι πιο δύσκολο να βρουν άτοµα µε τα ίδια ενδιαφέροντα. Ο θόρυβος που δηµιουργείται οφείλεται κυρίως στην συγκέντρωση επισκεπτών (0,075) και ιδίως ηλικιωµένων ανδρών (0,032, 0,094 και 0,178) που συζητούν δυνατά και παίζουν τάβλι. Αντιθέτως, όταν κυριαρχούν µεγάλες γυναικείες παρέες, επικρατεί και ησυχία (-0,026) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ειδικά στο πάρκο της Αγία Βαρβάρα οι µοναχικοί άντρες φαίνονται να αντισταθµίζουν καλύτερα την ανία τους λόγω του πολυποίκιλου τοπίου (0,008) (Πίνακας 2). Το πάρκο αυτό συγκεντρώνει περισσότερους επισκέπτες (0,098) µεγαλύτερες ηλικίας (0,237) κυρίως τις απογευµατινές ώρες, είτε υπό µορφή παρέας (0.113 και 0,064) είτε υπό µορφή µοναχικών επισκεπτών (0,113). ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑ

5 π.α.μ Π.Α.Π Π.Γ.Μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΓΥΡΟΙ,008,026,048 -,006 -,012 -,045 -,188,007,007 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Ο θόρυβος δηµιουργείται εκεί από µοναχικές γυναίκες (0,094) ή µικτές παρέες (0,100) µεγάλης ηλικίας. Η κυριαρχία του γυναικείου φύλου είναι ιδιαίτερα αισθητή σ αυτό το πάρκο και εύλογα συνδέεται µε τη δηµιουργία θορύβου είτε λόγω συνοµιλίας µεταξύ επισκεπτών είτε λόγω συνοµιλίας στο κινητό Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ,752,294,054,823,641,496,110,774,774 ΩΡΑ: (=1),,034,113(**),071(**) -,038,064(*),237(**) -,012,098(**),098(**) (=2),171,000,005,129,011,000,922,000,000 ΘΟΡΥΒΟΣ,041,022,094(**) -,002,100(**),230(**),012,114(**),114(**),100,378,000,944,000,000,921,000,000 Το πάρκο της Ειρήνης είναι αυτό που µεγεθύνει την ανία των µοναχικών ανδρών αλλά µε αποτέλεσµα να τους απωθεί (-0,073 και -0,030) (Πίνακας 3). Κατά τις απογευµατινές ώρες εµφανίζονται µεγάλες γυναικείες παρέες (0,036) ενώ εξασθενούν όλα τα άλλα σχήµατα κοινωνικότητας. Αυτό το φαινόµενο εύλογα εξηγείται από το γεγονός ότι οι γυναίκες το πρωί απασχολούνται µαζικά -εντός ή εκτός σπιτιού- και εποµένως προβαίνουν σε µια αναλόγως «µαζική» έξοδο το απόγευµα. Προτιµούν δε το πάρκο της Ειρήνης λόγω κοντινής απόστασης. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΣΤ0 ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

6 π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΓΥΡΟΙ -,073(**),016 -,030 -,025 -,013 -,022,016 -,017 -,017 ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ,000,326,064,131,416,646,903,297,297 ΩΡΑ: (=1), -,044(**) -,080(**) -,046(**),036(*) -,004 -,167(**) -,024 -,071(**) -,071(**) (=2),007,000,005,027,796,001,850,000,000 ΘΟΡΥΒΟΣ,042(*),081(**),040(*) -,005,049(**),043 -,085,103(**),103(**),010,000,015,763,003,377,514,000,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Στο πάρκο της Ειρήνης δηµιουργείται θόρυβος απ όλα τα σχήµατα κοινωνικότητας, είτε λόγω συναναστροφής είτε λόγω συνοµιλίας στο κινητό, εκτός από τις γυναικείες παρέες (-0,005 µη σηµαντικό) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 4, γενικά υπάρχει τάση µείωσης των ζευγαριών (-0,039) µε την πάροδο του χρόνου. Αυτό δείχνει ότι το πάρκο σύντοµα το τοπίου του -αν και φαίνεται αρχικά ένα καλό καταφύγιο «ροµαντισµού»- οδηγεί γρήγορα σε κορεσµό. Τα ζευγάρια εµφανίζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα κατά τις απογευµατινές ώρες (0,071), καθώς τελειώνει το σχολείο και γενικότερα επέρχεται χαλάρωση σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. Ταυτόχρονα, η συχνότερη εµφάνιση ζευγαριών τις απογευµατινές ώρες ευνοείται και από την µείωση των οικογενειών µε παιδιά (-0,045) που δηµιουργούν θόρυβο (0,031) αλλά και αίσθηµα δηµόσιας έκθεσης. Η χαλάρωση των απογευµατινών ωρών (0,031) και η µείωση του θορύβου (-0,028) αυξάνει την συχνότητα συναναστροφής µεταξύ αγνώστων. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ Ε ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΥΡΟΙ,008 -,039(**) -,008,542,005,584 ΩΡΑ: (=1), -,045(**),071(**),031(*) (=2),001,000,025 ΘΟΡΥΒΟΣ,031(*) -,022 -,028(*),023,118,044

7 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Σύµφωνα µε τον Πίνακα 5, στο πάρκο της Αγία Βαρβάρα υπάρχει τάση αύξησης των ζευγαριών (0,157) τις απογευµατινές ώρες. Η εµφάνιση των ζευγαριών κατά τις απογευµατινές ώρες οφείλεται κυρίως στην πρωινή ενασχόληση των επισκεπτών είτε από φόρτο εργασίας είτε από σχολικές υποχρεώσεις. Κατά την αύξηση των ζευγαριών τις απογευµατινές ώρες επέρχεται και µείωση του θορύβου (-0,053) που προκύπτει από την µείωση των οικογενειών που δηµιουργούν περισσότερο θόρυβο. ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΩΡΑ: (=1), (=2),157(**) ΘΟΡΥΒΟΣ -,053(*),000, Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Σε αντίθεση µε το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας που έλκει µόνο ζευγάρια τις απογευµατινές ώρες, παρατηρούµε ότι το πάρκο της Ειρήνης επηρεάζει περισσότερα είδη σχέσεων. Οι οικογένειες µειώνονται κατά τις απογευµατινές ώρες (-0,054) καθώς µειώνεται ο φωτισµός και η θερµική άνεση. Ιδιαίτερο ρόλο σ αυτό παίζει η υψηλή βλάστηση η οποία δηµιουργεί σκιά. Το πρόβληµα οξύνεται από την ύπαρξη παιδιών (Πίνακας 6). ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΥΡΟΙ,010 -,036(*),000,542,029 1,000 ΩΡΑ: (=1), -,054(**),018,075(**) (=2),001,277,000 ΘΟΡΥΒΟΣ,018,015 -,036(*),284,363,027 Τα ζευγάρια µειώνονται µε την πάροδο του χρόνου (-0,036). Άρα σ αντίθεση µε το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας που η πάροδος του χρόνου δεν επηρεάζει τα ζευγάρια το τοπίο του πάρκου της Ειρήνης φαίνεται ότι δηµιουργεί συσσώρευση ενόχλησης λόγω ευρύτερης δηµόσιας έκθεσης αλλά και περισσότερη ανία αφού δεν έχει το εκτενές υδάτινο στοιχείο και την οπτική ποικιλότητα στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας.

8 Η συναναστροφή µεταξύ αγνώστων αυξάνεται κατά τις απογευµατινές ώρες (0,075) αφού επέρχεται χαλάρωση και ευνοούνται από την ησυχία (-0,036). 4.2 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 7, η επίδραση της θερµοκρασίας φαίνεται, όπως ήταν αναµενόµενο, να επιδρά αρνητικά στους µοναχικούς επισκέπτες ανεξαρτήτου φύλου (-0,048, και -0,033). Το ίδιο ισχύει και για την τάση συγκέντρωσης (-0,047 και -0,053). Αξιοσηµείωτο ωστόσο είναι ότι το µέγεθος των παρεών κατά φύλο δεν επηρεάζεται στατιστικός σηµαντικά το κρύο (0,007 και 0,008). Με άλλα λόγια, αυτοί που πηγαίνουν εκεί για κοινωνικοποίηση σε πλαίσια οµόφυλης παρέας, δεν φαίνονται να πτοούνται από το κρύο. Οι ετερόφυλες παρέες φαίνονται να πτοούνται από το κρύο. Εκείνη λοιπόν η τάση που φαίνεται να µην ευδοκιµεί χωρίς θερµική άνεση, είναι η τάση για ετερόφυλη διαπροσωπική προσέγγιση, η οποία απαιτεί κατά κανόνα ένα έστω υποτυπώδες υπόβαθρο εξωστρεφούς ροµαντισµού και ηρεµίας. ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΑΝΑ π.α.μ π.γ.μ π.α.π π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΣΗΜΕΙΟ ΨΥΧΟΣ -,048(**) -,033(*),007 -,008 -,058(**),024 -,042 -,047(**) -,053(**),001,018,611,543,000,532,630,001,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα) Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Στον Πίνακα 8, η επίδραση της θερµοκρασίας είναι ένας αρκετά αρνητικός παράγοντας στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας αφού µειώνει σχεδόν όλα τα είδη σχέσεων ανά φύλο όπως οι άντρες µοναχικοί (-0,127), οι γυναίκες µοναχικές (-0,117), οι γυναίκες παρέα (0,049) και η µικτή παρέα ανδρών γυναικών (-0,078). Άρα το κρύο αποτρέπει τους ανθρώπους να επισκεφτούν πάρκα για τη ψυχαγώγηση τους. Προτιµούν άλλα µέρη όπου τα επίπεδα θερµοκρασίας είναι ικανά να τους εξασφαλίσουν την θερµική άνεση που αναζητούν. Βέβαια το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας κυριαρχείται από το υδάτινο στοιχείο το οποίο συµβάλλει στην µείωση της θερµοκρασίας. Εποµένως η τάση συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερα χαµηλή (-0,092 και -0,092) και η κοινωνικοποίηση µειώνεται σε κρύες µέρες. ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

9 ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΨΥΧΟΣ -,127(**) -,030 -,117(**),049(*) -,078(**) -,089,021 -,092(**) -,092(**),000,235,000,049,002,178,859,000,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Η οµάδα που φαίνεται να µην επηρεάζεται σε µεγάλο ποσοστό είναι οι άντρες παρέα (- 0,030) οι οποίοι αψηφούν το κρύο για να περάσουν λίγη ώρα µε φίλους ώστε να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κοινωνικοποίηση και συναναστροφή. Παρόλο αυτά και σ αυτή την οµάδα υπάρχει µείωση της προσέλευσης στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Στον Πίνακα 9, η επίδραση της θερµοκρασίας στο πάρκο της Ειρήνης φαίνεται να µην έχει τόσο σοβαρές επιπτώσεις όπως στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Οι άντρες, οι γυναίκες µοναχικοί και οι άντρες παρέα δεν επηρεάζονται από τις χαµηλές θερµοκρασίες και προτιµούν να επισκεφτούν τα πάρκα µε σκοπό να συναναστραφούν µε την παρέα τους και να αναπτύξουν µε άλλους συζήτηση για να αποβάλλουν την ανία τους. Από την άλλη οι µοναχικές γυναίκες αποφεύγουν το κρύο (-0,052) και προτιµούν µέρη όπου µπορούν να καθίσουν άνετα χωρίς να κρυώνουν είτε µπορούν να συναναστραφούν είτε όχι. Ταυτόχρονα οι µικτές παρέες ανδρών γυναικών πάλι δεν ωφελούνται από την µείωση της θερµοκρασίας (- 0,048) και τείνουν να µειώνονται σε µεγάλο ποσοστό όπως και στο πάρκο της Ειρήνης. ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΨΥΧΟΣ -,011,017,023 -,052(**) -,048(**),028 -,094 -,025 -,025,500,314,170,002,004,568,470,132,132 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Η τάση συγκέντρωσης του πάρκου βέβαια δεν µειώνεται από τις καιρικές συνθήκες αφού κατά γενική οµολογία το πάρκο είτε είναι χειµώνας είτε είναι καλοκαίρι έχει µεγάλη προσέλευση αφού προσφέρει µεγάλες δυνατότητες θέας, ησυχίας, αποµόνωσης και ψυχαγωγίας σε µικρές και µεγάλες ηλικίες. 4.3 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ

10 4.3.1 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 10, το κρύο όπως ήδη σηµατοδοτήθηκε από την αρνητική του επίπτωση στη συγκρότηση µικτών παρεών επιδρά επίσης αρνητικά για όµοιους λόγους στη παρουσία ζευγαριών (-0,075). Εκείνοι που µένουν ανεπηρέαστοι από το κρύο είναι αυτοί που πηγαίνουν στα πάρκα ως οικογένεια, ως άγνωστοι που αναζητούν κοινωνικοποίηση και αυτοί που προβαίνουν σε βάνδαλες συµπεριφορές. ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΒΑΝ ΑΛΙΣΜΟΥΣ ΨΥΧΟΣ,008 -,075(**) -,026 -,012,546,000,058, Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Στην Αγία Βαρβάρα η αρνητική επίδραση του κρύου στα ζευγάρια είναι και πάλι προφανής (-0,100) (Πίνακας 11). Εκείνο που είναι αξιοσηµείωτο είναι ότι το κρύο στην περίπτωση στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας συνδέεται ισχυρά θετικά µε την κοινωνικοποίηση. Όταν αυξάνει το κρύο στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας λόγω αποµόνωσης και υγρασίας εµφανίζονται λιγότεροι επισκέπτες και έτσι αναπτύσσεται γρηγορότερα θάρρος προσέγγισης και οικειότητα. Αυτές οι συνθήκες προσέγγισης ενισχύονται και από το γεγονός ότι το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας προτιµάται ιδιαίτερα από ιδιοκτήτες σκύλων όταν θέλουν να τους βγάλουν βόλτα. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, δηµιουργείται οικειότητα ακόµα πιο εύκολα. Παράλληλα, η ύπαρξη νερού στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας λειτουργεί ως χαλαρωτικός παράγοντας ο οποίος βοηθάει την υπέρβαση του αισθήµατος αποξένωσης που επιβάλλεται µέσα στο καθηµερινό αστικό τοπίο. ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΨΥΧΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ -,100(**),057(*),000, Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Στον Πίνακα 12, βλέπουµε ότι η επίδραση του κρύου στα ζευγάρια (-0,062) αλλά πιο µετριασµένη λόγω της κοντινότερης απόστασης στο κέντρο που αποτελεί ενθαρρυντικό αντισταθµιστικό παράγοντα. Ωστόσο η κοινωνικοποίηση (-0,077) µεταξύ αγνώστων αποθαρρύνεται αισθητά λόγω του υπερπληθυσµού που οφείλεται και πάλι στην κοντινή απόσταση από το κέντρο. Ταυτόχρονα, το πάρκο της Ειρήνης δεν είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος για να βγάζει κάποιος το κατοικίδιο του οπότε αυτός ο ενθαρρυντικός παράγοντας προσέγγισης που υπάρχει στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας εδώ απουσιάζει. Παράλληλα το

11 υδάτινο στοιχείο είναι περιορισµένο και υπερέχει το δοµηµένο περιβάλλον. Έτσι, το αίσθηµα αποξένωσης είναι δύσκολο να καταπολεµηθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΨΥΧΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ -,062(**) -,077(**),000, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΠΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 13, τα παγκάκια µε θέα σπιτιών (0,122, 0,109 και 0,078) φαίνεται να ασκούν ιδιαίτερη έλξη σ άντρες και µοναχικές γυναίκες. Η θετική αυτή περίπτωση µπορεί να ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα της καταπολέµησης της µονοτονίας που προκαλεί η οπτική ποικιλότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος της ράµας. Παγκάκια µε υδάτινο στοιχείο αποφεύγονται από παρέες ανδρικές (-0,147) και γυναικείες (-0,134). Αυτό οφείλεται στον περιορισµένο χώρο που τυχαίνει να έχουν οι συγκεκριµένες θέσεις στα πάρκα αυτά. Οι πόες που δεν υπάρχουν µόνο ως θέα και περιστοιχίζουν το παγκάκι, φαίνεται να απωθούν τις παρέες γυναικών (-0,077) γιατί είναι δύσβατες µε τα τακούνια, ενώ για του άνδρες δεν υπάρχει πρόβληµα (0,047 και 0,154). Απεναντίας στο λιθόστρωτο κυριαρχούν οι γυναίκες (0,191) οι οποίες µάλιστα αποζητούν την κοινωνική γειτνίαση τόσο για λόγους καταπολέµησης της µονοτονίας και µοναχικότητας καθώς και για λόγους ασφάλειας, ενώ µειώνονται οι άνδρες (-0,085) οι οποίοι επειδή παίζουν και τυχερά παιχνίδια επιδιώκουν επιπρόσθετη αποµόνωση, µακριά από µονοπάτια. Αξιοσηµείωτο ότι το δάπεδο µε τις πόες έλκει περισσότερο τις µεγάλες ηλικίες (0,443) καθώς εξασφαλίζει πιο άνετο βάδισµα ενώ το λιθόστρωτο τις απωθεί (-0,392). ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΠΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

12 π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η ΣΠΙΤΙΑ,122(**),109(**),078(*),055,044,025,001,004,038,144,246,855 Υ ΑΤΙΝΟ,032 -,147(*).(a) -,134(*),048,165,582,011,000,021,408,233 ΠΟΕΣ,047(**),154(**) -,023 -,077(**) -,094(**),443(**),008,000,203,000,000,000 ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ -,031 -,085(*),191(**) -,013 -,031 -,392(**),380,016,000,706,388,000 ΘΑΜΝΟΙ,001,122(**) -,033 -,123(**) -,150(**),675(**),969,001,389,001,000,000 ΕΝΤΡΑ,013,041(**),000 -,059(**) -,026,130(**),403,010,995,000,095,004 ΑΛΛΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ -,114(**) -,065,054,042,059 -,541(**),001,050,107,204,075,000 ΡΟΜΟΣ,057,135(**),015 -,033 -,029,315(**),059,000,621,276,331,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Οι θάµνοι συνολικά όπως και τα δένδρα έλκουν ανδρικές παρέες (0,122 και 0,041) και µάλιστα µεγάλης ηλικίας (0,657 και 0,130), ενώ απωθεί τις γυναικείες παρέες (-0,123 και - 0,059). Η θάµνοι σε στοίχιση και τα δένδρα δηµιουργούν ένα φυσικό τοίχος το οποίο δηµιουργεί το αίσθηµα του άγνωστου κινδύνου Doan (2007), έστω και φανταστικού, που κρύβεται από πίσω. Η θέα άλλων πάγκων απωθεί απεναντίας τους άνδρες (-0,114 και -0,065)και µάλιστα µεγάλης ηλικίας (-0,541) που φαίνονται να επιθυµούν θέα φυσικού περιβάλλοντος ώστε να αισθάνονται την ελευθερία «εκτός σπιτιού», ενώ στις γυναίκες η θέα των πάγκων δηµιουργεί το αίσθηµα της οικειότητας. Παράλληλα οι ανδρικές παρέες (0,135) µεγάλης ηλικίας (0,315) τείνουν να συγκεντρώνονται σε πάγκους µε θέα στους δρόµους λόγω εναλλαγής παραστάσεων και εξοικείωσης µε το θόρυβο. 4.5 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΛΟΥ Στον πίνακα 14, παρατηρούµαι ότι το πάρκο της Ειρήνης τείνει να έλκει περισσότερο ανδρικές παρέες (0,062) και µάλιστα σχετικά αυξηµένης ηλικίας (0,199). Παράλληλα, το συγκεκριµένο πάρκο απωθεί τις γυναίκες τόσο ως µοναχικές επισκέπτριες (-0,047) όσο και ως παρέες (- 0,050). Το ίδιο ισχύει και για τις µικτές παρέες (-0,082). Οι γυναίκες και οι µικτές παρέες σχετικά νεαρής ηλικίας φαίνονται να έλκονται από το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Αυτή η τάση µπορεί να αποδοθεί στο ότι το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας είναι προσιτό κυρίως στις νεαρότερες ηλικιακές οµάδες λόγω της απόστασης του απ το κέντρο. Επίσης το υδάτινο στοιχείο κυριαρχεί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας και ασκεί ιδιαίτερη έλξη στις γυναίκες, επαληθεύοντας παρόµοια αποτελέσµατα παλαιότερων ερευνών (Hasanagas κ.α. 2007). Οι µοναχικοί άνδρες επισκέπτες φαίνεται να µην έχουν προτίµηση σε κάποιο από τα δύο πάρκα (-0,010 µη σηµαντικό). Αυτό δείχνει ότι είναι πιο ανεξάρτητοι από τον παράγοντα της απόστασης, της ησυχίας και του υδάτινου στοιχείου.

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΑΒΑΡΑΣ (=1), ΕΙΡΗΝΗΣ (=2) π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η,062(** - -,010 ),047(**) ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ -,050(**) -,082(**),199(**) -,031(*) -,151(**),477,000,001,000,000,000,023,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Η συνολική τάση συγκέντρωσης επισκεπτών (-0,031, -0,151) εµφανίζεται στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας παρόλο που αυτό είναι πιο αποµακρυσµένο από το κέντρο. Με άλλα λόγια, η φέρουσα ικανότητα ενός πάρκου δεν πρέπει να καθορίζεται µόνο µε βάση την πυκνότητα του πληθυσµού της στενότερης περιοχής που ανήκει αλλά εξαρτάται από πιο πολύπλοκο φάσµα παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη συµπεριλαµβανοµένου και του τοπίου (Caudwell 2007) Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το πάρκο της Ειρήνης έλκει κυρίως οικογένειες µε παιδιά (0,036) ενώ το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας ζευγάρια (-0,040) (Πίνακας 15). Αυτό οφείλεται τόσο στην κοντινή απόσταση του πάρκου της Ειρήνης η οποία είναι ενθαρρυντικός παράγοντας για όσους συνοδεύουν παιδί ή σπρώχνουν καρότσι µωρού. Επιπρόσθετα η ύπαρξη παιδικής χαράς στο πάρκο της Ειρήνης αποτελεί ακόµα έναν πόλο έλξης για οικογένειες µε παιδιά. ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΑΒΑΡΑΣ (=1), ΕΙΡΗΝΗΣ (=2) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΒΑΝ ΑΛΙΣΜΟΥΣ,036(**) -,040(**) -,024,013,008,004,075,352 Τα ζευγάρια εξασφαλίζουν καλύτερη φυσική αποµόνωση στην Αγία Βαρβάρα χάρη στα περισσότερα σηµεία περιορισµένης δηµόσιας έκθεσης που υπάρχουν εκεί λόγω του ανώµαλου ανάγλυφου, των µεγάλων κορµών και του µνηµείο που υπάρχει εκεί, και προσφέρουν ταυτόχρονα σχετική άνεση και ησυχία. Η συναναστροφή µεταξύ αγνώστων, καθώς και η συµπεριφορά (βάνδαλη ή µη συµπεριφορά) δεν διαφοροποιείται µεταξύ των δύο πάρκων (-0,024 και 0,013 µη σηµαντικά). 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14 5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Η επίδραση του χρόνου και του θορύβου Γενικά και στα δύο πάρκα µε τη πάροδο της ώρας µειώνονται οι µοναχικοί άντρες και δηµιουργούνται όλο και µικρότερες και νεαρότερες ανδρικές παρέες. Από την άλλη ο θόρυβος δηµιουργείται από ηλικιωµένους άνδρες που συζητούν µεγαλοφώνως και παίζουν τάβλι ενώ όπου υπάρχουν γυναίκες επικρατεί ησυχία. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας ο θόρυβος δηµιουργείται από τις µοναχικές γυναίκες που µιλούν στο κινητό αλλά και συναναστρέφονται µε αγνώστους και από µικτές παρέες ανδρών γυναικών µεγάλης ηλικίας. Στο πάρκο της Ειρήνης όσο περνά η ώρα µεγαλώνουν οι γυναικείες παρέες και ο θόρυβος δηµιουργείται από τα υπόλοιπα είδη σχήµατος µοναχικοί άνδρες, άνδρες παρέα, γυναίκες µοναχικές και µικτή παρέα ανδρών γυναικών. Γενικά όσο περνά η ώρα αυξάνονται τα ζευγάρια και µειώνονται οι οικογένειες. Η χαλάρωση των απογευµατινών ωρών και η µείωση του θορύβου αυξάνει την κοινωνικοποίηση. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας όσο περνά η ώρα αυξάνονται τα ζευγάρια και µειώνονται οι οικογένειες άρα και µειώνεται ο θόρυβος κατά την πάροδο του χρόνου. Στο πάρκο της Ειρήνης καθώς περνά η ώρα µειώνονται οι οικογένειες καθώς µειώνεται ο φωτισµός, η αίσθηση ασφάλειας και η θερµική άνεση. Σηµαντικό αναφοράς είναι η αύξηση της συναναστροφής µεταξύ αγνώστων κατά τις απογευµατινές ώρες αφού επέρχεται χαλάρωση και ευνοούνται από την ησυχία. - Η επίδραση της θερµοκρασίας στο σχήµα κοινωνικότητας κατά σχήµα φύλου. Γενικά η επίδραση της θερµοκρασίας φαίνεται, όπως ήταν αναµενόµενο, να επιδρά αρνητικά στους µοναχικούς επισκέπτες ανεξαρτήτου φύλου. Το ίδιο ισχύει και για την τάση συγκέντρωσης. Οι παρέες κατά φύλο δεν επηρεάζονται από το κρύο ενώ οι ετερόφυλες παρέες φαίνονται να πτοούνται από το κρύο. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας η επίδραση της θερµοκρασίας µειώνει σχεδόν όλα τα είδη σχέσεων ανά φύλο όπως οι άντρες µοναχικοί, οι γυναίκες µοναχικές (-, οι γυναίκες παρέα και η µικτή παρέα ανδρών γυναικών. Η οµάδα που φαίνεται να µην επηρεάζεται σε µεγάλο ποσοστό είναι οι ανδρικές παρέες. Η τάση συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερα χαµηλή άρα και η κοινωνικοποίηση στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Στο πάρκο της Ειρήνης οι άντρες, οι γυναίκες µοναχικοί και οι άντρες παρέα δεν επηρεάζονται από τις χαµηλές θερµοκρασίες. Από την άλλη οι γυναίκες παρέα αποφεύγουν το κρύο. Οι µικτές παρέες ανδρών γυναικών τείνουν να µειώνονται σε µεγάλο ποσοστό. Η τάση συγκέντρωσης του πάρκου δεν µειώνεται από τις καιρικές συνθήκες. - Η επίδραση της θερµοκρασίας κατά είδος σχέσης Γενικά επιδρά αρνητικά στις µικτές παρέες όπως και στη παρουσία ζευγαριών. Εκείνοι που µένουν ανεπηρέαστοι από το κρύο είναι οι οικογένειες, οι άγνωστοι που αναζητούν κοινωνικοποίηση και αυτοί που προβαίνουν σε βάνδαλες συµπεριφορές. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας η πτώση της θερµοκρασίας επιδρά αρνητικά στην προσέλευση των ζευγαριών ενώ επιδρά θετικά στην κοινωνικοποίηση. Στο πάρκο της Ειρήνης επιδρά θετικά στα ζευγάρια ενώ η κοινωνικοποίηση µεταξύ αγνώστων αποθαρρύνεται αισθητά. - Η επίδραση των τοπιακών στοιχείων

15 Γενικά και στα δύο πάρκα η θέα των σπιτιών φαίνεται να ασκεί ιδιαίτερη έλξη στους µοναχικούς άνδρες και γυναίκες. Η θέα του υδάτινου στοιχείου έλκει όλους τους σχηµατισµούς κοινωνικότητας κατά σύνθεση φύλου εκτός από τις γυναικείες και τις ανδρικές παρέες. Η θέα της ποώδους βλάστησης απωθεί τις µοναχικές γυναίκες και έλκει τις µεγάλες ηλικίες, ενώ από την άλλη οι άνδρες δεν φαίνονται να έχουν ιδιαίτερο πρόβληµα στην ποώδη βλάστηση. Σε αντίθεση µε την ποώδη βλάστηση, το λιθόστρωτο έλκει τις γυναίκες και απωθεί τους άνδρες και τις µεγάλες ηλικίες. Η θέα των θάµνων και των δέντρων έλκουν τις ανδρικές παρέες και τις µεγάλες ηλικίες επισκεπτών ενώ απωθεί τις γυναικείες παρέες. Η θέα των άλλων πάγκων απωθεί τους άνδρες µεγάλης ηλικίας και έλκει τις γυναίκες. Και η θέα του δρόµου έλκει τις ανδρικές παρέες µεγάλης ηλικίας. - Η επίδραση των πάρκων Το πάρκο της Ειρήνης έλκει αντρικές παρέες και ιδιαίτερα µεγάλης ηλικίας και απωθεί γυναίκες µοναχικές, γυναίκες παρέα και µικτή παρέα αντρών γυναικών. Από την άλλη µεριά, το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας τείνει να έλκει γυναίκες µοναχικές, γυναίκες παρέα και µικτή παρέα αντρών γυναικών και ιδιαίτερα µικρής ηλικίας. Οι άντρες µοναχικοί φαίνεται να µην έχουν προτίµηση ανάµεσα στα δύο πάρκα. Η τάση συγκέντρωσης ανάµεσα στα δύο πάρκα είναι µεγαλύτερη στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Το πάρκο της Ειρήνης έλκει περισσότερο οικογένειες µε παιδιά ενώ το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας τείνει να έλκει περισσότερο ζευγάρια. Η συναναστροφή µεταξύ αγνώστων δεν φαίνεται να διαφοροποιείται στα δυο πάρκα. 5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Για τις προτάσεις σχεδιασµού ελήφθησαν υπόψη οι συνεντεύξεις, τα στοιχεία των οποίων φάνηκαν να υποστηρίζουν τις αρχές που προτείνονται στη σχετική βιβλιογραφία (πχ Σπιτάλας 2000 και 2006, Ελευθεριάδης 2008). Οι προτάσεις βελτίωσης για το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας είναι οι εξής: Περισσότερη φύτευση ιδιαίτερα χαµηλή, αφού στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας κυριαρχεί η υψηλή φύτευση. Περισσότεροι καθιστικοί χώροι ώστε να ικανοποιεί περισσότερους επισκέπτες. Καλύτερος φωτισµός για λόγους ασφαλείας. Πιο προσεγµένη καθαριότητα στο πάρκο και ιδιαίτερα στη λίµνη στην οποία βρίσκεται εκεί. Συντήρηση των ήδη υπαρχόντων κατασκευών. Οι προτάσεις βελτίωσης για το πάρκο της Ειρήνης είναι οι εξής: Αποµάκρυνση των θάµνων από το µπροστινό µέρος των καθιστικών χώρων αφενός γιατί έτσι µειώνεται η θέα και αφετέρου γιατί αναπτύσσει το αίσθηµα του φόβου, άρα και αποµακρύνει τους επισκέπτες (κυρίως τις γυναίκες) από τις συγκεκριµένες θέσεις θέας. Αναβάθµιση της παιδικής χαράς. Καλύτερος φωτισµός για λόγους ασφαλείας. Πιο προσεγµένη καθαριότητα στο πάρκο και ιδιαίτερα στη λίµνη στην οποία βρίσκεται εκεί. Και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων κατασκευών Βιβλιογραφία:

16 Ελληνόγλωσση: - Σπιτάλας Ν. 2000: Περιβαλλοντική Αισθητική Αρχιτεκτονική. Μελέτες και Κατασκευές. Εκδ. Χριστοδουλίδη. Θεσσαλονίκη - Σπιτάλας Ν. 2006: Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ράµας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας - Ελευθεριάδης Ν. 2008: ιαχείριση Τοπίου. ράµα: Εκδόσεις Χάρις Ξενόγλωσση: - Caudwell J. 2007: Queering the Field? The complexities of sexuality within a lesbianidentified football team in England. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, , 14: Daniels S and Cosrove D. 1988: The iconography of landscape: Essays on the symbolic representation, design, and use of past environments. Cambridge University Press - Doan P.L. 2007: Queers in the American City: Transgendered perceptions of urban space. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, , 14: Lawson B. 2003: The language of space. Oxford: Elsevier - Terkenli T.S 2005: Human Activity in Landscape Seasonality The Case of Tourism in Crete, landscape research, 30 : Pungas P. T. and Palang H. 2005: Seasonality in Estonian Traditional Landscape : The Example of Large Village Swings Landscape Research 30 : Ottosson J. and Grahn P. 2005: A Comparison of Leisure Time Spent in a Garden with Leisure Time Spent Indoors: On Measures of Restoration in Residents in Geriatric Care. Landscape Research, 30 : Thwaites K., Helleur E. and Simkins I.M. 2005: Restorative urban open space: Exploring the spatial configuration of human emotional fulfilment in urban open space. Landscape Research, 30 : Abu-Ghazzeh T.M. 2000: Environmental Messages in Multiple-family Housing: territory and personalization. Landscape Research, 25: Meining D. W. 1979: The beholding eye: ten versions of the same scene. The interpretation of ordinary landscapes: Geographical Essays. (ed.) D.W. Meining. New York: Oxford University Press

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ν.Δ. ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ν.Δ. ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ν.Δ. ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» Η φοιτήτρια: Κακαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΟΚΙΩΝ Η ανάπλαση του Πάρκου Κροκίων εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοικία στην Ελλάδα

Η κατοικία στην Ελλάδα Η κατοικία στην Ελλάδα Οι Έλληνες αγοραστές ακινήτων κατά την επιλογή μίας κατοικίας θα επηρεάζονταν θετικά από την κατασκευή ενός σχολείου, μίας παιδικής χαράς ή ενός εμπορικού κέντρου, ενώ κατά την αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βιβλίου. Δημήτρης Γερμανός Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση Βιβλίου. Δημήτρης Γερμανός Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονική Επετηρίδα, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τόμος 8 (2015) Παρουσίαση Βιβλίου Ρέντζου, Κ., Σακελλαρίου, Μ. (2014). Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε προσχολικά περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους (6621)

Κείμενο Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους (6621) Κείμενο Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους (6621) Καθώς τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους τους μεταβάλλονται. Στις σύγχρονες κοινωνίες τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 81-89) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 81-89) Ιεραρχική Ανάλυση ηµήτριος Καραπιστόλης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ»

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» Δραμιλαράκη Σοφία Πιλάκη Σαββίνα Τμήμα Ψυχολογίας- Προφορική παρουσίαση στο μάθημα της «Οικολογικής και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη.

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. [Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. Η περίπτωση του μετοχιού Ησυχάκη στον Αλικιανό.] Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων στην εξέλιξη του αγροτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου V. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου Ένας από τους σηµαντικότερους φορείς αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων είναι οι µαθητές που τα χρησιµοποιούν, αρκεί η αξιολόγησή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τα τελευταία χρόνια, µε τις ριζικές αλλαγές που βλέπουµε να πραγµατοποιούνται στη

Διαβάστε περισσότερα

Design studio. Παιδική χαρά. Γεωργουδής Χάρης Γούμενος Κώστας

Design studio. Παιδική χαρά. Γεωργουδής Χάρης Γούμενος Κώστας Design studio Παιδική χαρά Γεωργουδής Χάρης Γούμενος Κώστας Παιδική χαρά - χώρος Ορισμός: Παιδική χαρά είναι ο ειδικά διαμορφωμένος υπαίθριος (ή μη) χώρος με κατάλληλες εγκαταστάσεις και παιχνίδια για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Το τµήµα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Ενιαίων Λυκείων του

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων

Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ Νοέμβριος 2008 Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων Μια έρευνα στο πεδίο των επιχειρήσεων Μ. Ντάβου & Σ.Τρύφωνας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού. Ν. Καστοριάς

Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού. Ν. Καστοριάς Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν. Καστοριάς Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2015 [1] Επίσκεψη στο γιατρό. Η επίσκεψη στο γραφείο ενός γιατρού ή άλλου ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου Η ανάμειξη των δραστηριοτήτων στην πόλη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τις δραστηριότητες. Β. Καρβουντζή, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Ποιοτική Έρευνα;

Γιατί Ποιοτική Έρευνα; Γιατί Ποιοτική Έρευνα; Διερεύνηση σε βάθος των ζητημάτων που μας απασχολούν Άντληση πληροφορίας σε μεγάλη λεπτομέρεια Καλύτερη οργάνωση της στρατηγικής μας 1. Έμπειρος συντονιστής 2. Απευθείας επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής»

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» «Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» Ναταλία Σπυροπούλου Ερευνήτρια ΕΚΚΕ Μεθοδολογία και δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Κ. Ποϊραζίδης Η ταξινόμηση εικόνας αναφέρεται στην ερμηνεία με χρήση υπολογιστή των τηλεπισκοπικών εικόνων. Παρόλο που ορισμένες διαδικασίες έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός φωτισµός κτιρίων σε σχέση µε τη χρήση ΓΡΑΦΕΙΑ

Εσωτερικός φωτισµός κτιρίων σε σχέση µε τη χρήση ΓΡΑΦΕΙΑ Στεφανία Κέτση Ο αρχιτεκτονικός φωτισµός προκύπτει από τις χρήσεις για την οποία προσδιορίζεται ο χώρος και είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία των χώρων του κτιρίου. Ο διακοσµητικός φωτισµός δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 2017 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» του μαθητή Διονύση Κλαδά Μάιος 2017 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 4 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 13 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΜΗΜΑ : Α4 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ : ΕΥ. ΣΕΡ ΑΚΗ 1 Ο ρόλος του οίκου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο Η ενδυμασία αποτελείται από κάθε τι με το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει το σώμα του. Περιλαμβάνει δηλαδή τα ρούχα και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα.

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα. 11/2012 12-2016 Social Media 2016 Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα Ημερομηνία δημοσίευσης 17/3/2016 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Έννοια και Περιεχόμενο

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Έννοια και Περιεχόμενο Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Έννοια και Περιεχόμενο 1.1 Ορισμός O Η Διοίκηση προσωπικού αποτελεί ειδικό κλάδο στο πλαίσιο της επιστήμης του Management. Aναφέρεται στο σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία»

Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία» Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία» α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Στο δημοτικό σχολείο έχεις μάθει ότι τα υλικά σώματα, είτε βρίσκονται στη στερεή είτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Προφίλ του σχολείου Πολυδύναμο κέντρο Λιοπετρίου: 4 Δημόσια τμήματα (99 παιδιά)

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Αθήνα, Απρίλιος 2009 ii Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) δεν αφήνει χώρο για την υγεία των παιδιών μας, την ποιότητα της εκπαίδευσής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Βλαστικότητας σπόρων (GR)

Δοκιμή Βλαστικότητας σπόρων (GR) Δοκιμή Βλαστικότητας σπόρων (GR) Γενικές Πληροφορίες Περίληψη Put text here Στόχοι Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία βλάστησης των σπόρων και με όλες τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΑ Α.Γ. Σωτηροπούλου (επ. καθ). Σχολή Αρχ/νων Μηχ. & Σχολή Πολ. Μηχ., Ε.Μ. Πολυτεχνείο Γ. Πουλάκος (αν. καθ.) Σχολή Αρχ/νων Μηχ. & Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα