ιεύθυνση επικοινωνίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση επικοινωνίας: nikolashasanagas@yahoo.com"

Transcript

1 Στατιστική ανάλυση της επίδρασης του τοπίου στις κοινωνικές σχέσεις: Η περίπτωση δυο πάρκων της ράµας ρ Νικόλαος. Χασάναγας, καθηγητής Christian Spitalas Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας, Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ράµας ιεύθυνση επικοινωνίας: Στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης του τοπίου στην κοινωνικοποίηση. Κάθε τοπίο είναι συνδυασµός φύσης και πολιτισµού. εν υπάρχει µόνο οπτικό τοπίο αλλά και τοπία που δηµιουργούνται από τις άλλες αισθήσεις. Τα συγκεκριµένα τοπία της ράµας (το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας και το πάρκο της «Ειρήνης») εξετάσθηκαν ως καθοριστικός παράγοντας επίδρασης στην κοινωνικοποίηση των επισκεπτών µε τη µέθοδο της συστηµατικής παρατήρησης. Ελήφθησαν 5300 διαφορετικές τιµές για µεταβλητές που περιγράφουν το βαθµό και τα σχήµατα κοινωνικοποίησης. Τα κυριότερα αποτελέσµατα που προέκυψαν είναι ότι το τοπίο επιδρά στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Ποικίλοι παράγοντες καθορίζουν την κοινωνικοποίηση, όπως οι φυσικές συνθήκες, η θέα που προσφέρει κάθε θέση, η τοποθεσία. Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικοποίηση, συστηµατική παρατήρηση, δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον Statistical analysis of landscape effects on the social relations: The case of two parks in Drama, Greece Dr Nikolas D. Hasanagas, Professeur Christian Spitalas Kavala Institute of Technology, Department of Landscape Architecture in Drama Correspondence: This research is aiming at the examination of landscape effects on socialization patterns. There is not only visual landscape but also landscapes which are perceived through the other senses. The Irini and Agia Varvara parks of Drama are used as case study. The research has been based on systematic observation observations of socialization cases have been collected in these parks. The landscape encourages or reduces the socialization degree of the visitors depending on the landscape settings and conditions. Factors such as natural conditions, the sight, the sitting point are of importance for the socialization. Key words: Socialization, systematic observation, built and natural environment 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερώτηµα που προσπαθεί να απαντήσει η παρούσα εργασία είναι πώς και κατά πόσο το τοπίο επηρεάζει τους ανθρώπους στην κοινωνικοποίηση τους. Η επίδραση του χώρου στην κοινωνικοποίηση αποτελεί ένα κλασικό και πολυεπιστηµονικό ερευνητικό ερώτηµα. Ποικίλοι ακαδηµαϊκοί κλάδοι ασχολούνται µε αυτό: Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Χωροταξία κλπ. Ο Αρχιτέκτονας Τοπίου µπορεί να πετύχει έναν τέτοιο σχεδιασµό που να παρέχει τις κατάλληλες προδιαγραφές για κοινωνικοποίηση µέσα από την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Για την ικανοποίηση τους είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη και µη οπτικές διαστάσεις του χώρου (Πανόπουλος, 2005), όπως πχ η υφή του εδάφους που εµποδίζει το βάδισµα µε τακούνια, θόρυβος, θερµοκρασία, ώρα κλπ. Έχει επίσης χρησιµοποιηθεί ερευνητικό υλικό από τους κλάδους της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας και του Σχεδιασµού Αστικού Τοπίου.

2 2 ΑΝΑΣΚΟΠΟΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η Doan (2007) ασχολήθηκε διεισδυτικά µε το αίσθηµα ασφάλειας που προσφέρει µια περιοχή ανάλογα µε τους προσανατολισµούς του φύλου. Ωστόσο, δεν ασχολήθηκε µε την παράµετρο της κοινωνικοποίησης αλλά µόνο µε αυτή της συµπεριφοράς. Η Caudwell (2007) επίσης ασχολήθηκε εκτενώς µε παρόµοιο ζήτηµα από άποψη ελκυστικότητας, χωρίς όµως και πάλι να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα της κοινωνικοποίησης. Επιπλέον, προσεγγίσεις σαν αυτές, που έχουν φεµινιστικό προσανατολισµό, επιδέχονται γενικότερα την κριτική ότι είναι κανονιστικού και πολιτικού χαρακτήρα και ότι ορίζουν «τεχνητά» προβλήµατα αντί απλώς να τα περιγράφουν, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η αντικειµενικότητά τους. Αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσµατα έχουν παρουσιασθεί σε σχέση µε την χωρική ταυτότητα σε σχέση µε την απόσταση από την κατοικία (Abu-Ghazzeh 2000) αλλά χωρίς διερεύνηση σχηµάτων κοινωνικότητας ή αποµόνωσης. Οι Pungas κ.α. (2005) ανέλυσαν πειστικά τις ψυχαγωγικές δυνατότητες υπαίθριων χώρων και τη συµβολή τους στην κοινωνικοποίηση. Ωστόσο, επικεντρώθηκαν κυρίως σε νεαρά άτοµα και στο ρόλο της εποχικότητας. Πληρέστερη θα ήταν η προσέγγιση αν περιλάµβανε και παρατήρηση ανά είδος σχέσης σε όλο το πιθανό φάσµα σε συσχέτιση µε τη θέα. Η Terkenli (2005) διατυπώνει ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά και τις κοινωνικές δοµές σε σχέση µε το τοπίο, αλλά επικεντρώνεται κυρίως σε θέµατα τουρισµού και όχι κοινωνικοποίησης. Οι Daniels και Cosgrove (1988) ανέλυσαν το «τοπίο» ως µια πολιτισµική εικόνα, ένας εικαστικός τρόπος απεικόνισης, διάρθρωσης ή συµβολισµού του περιβάλλοντος χώρου. Ο Lawson (2003) ανέφερε ότι ο σχεδιασµένος χώρος αποσκοπεί στην ικανοποίηση τριών βασικών αναγκών: α) αίσθηµα ασφάλειας (φυσικής και ψυχολογικής), β) αίσθηµα ταυτότητας (οικειότητα και ταύτιση µε το χώρο), γ) διέγερση/ελκυστικότητα (κίνηση ενδιαφέροντος για το χώρο και αισθητική ικανοποίηση). Ο Meining (1979) ορίζει ότι το τοπίο που προσλαµβάνει ο κάθε παρατηρητής από έναν τόπο εξαρτάται από τις πολιτισµικές του καταβολές και την ιδιοσυγκρασία του τα οποία συνιστούν το «πρίσµα πρόσληψης». 3 ΜΕΘΟ ΟΣ Η µέθοδος κοινωνικής έρευνας για τη λήψη αποφάσεων µέσα από την οποία προέκυψαν τα αποτελέσµατα ήταν η συστηµατική παρατήρηση µε ενιαίο πρωτόκολλο. Έγιναν και συµπληρωµατικές συνεντεύξεις για την ερµηνεία των ποσοτικών αποτελεσµάτων. Καταγράφηκαν τα παγκάκια αλλά και άλλα καθιστικά σηµεία. Έπειτα τα παγκάκια αυτά αριθµήθηκαν σύµφωνα µε την θέση την οποία βρίσκονταν. Τα παγκάκια αλλά και τα άλλα καθιστικά σηµεία ανέρχονται στα 53. Τα 37 από αυτά βρίσκονται στο πάρκο της «Ειρήνης» και τα υπόλοιπα 16 στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Το µεν είναι κεντρικό και περιστοιχίζεται από κεντρικούς δρόµους, ενώ το δε πιο αποµακρυσµένο. Πραγµατοποιήθηκαν 100 περιηγήσεις στο κάθε πάρκο συνολικά 200 περιηγήσεις, 10 στη κάθε επίσκεψη. Άρα 5300 διαφορετικές µεταβλητές (3700 στο πάρκο της «Ειρήνης» και 1600 στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας). Το πρώτο σκέλος της έρευνας έγινε στις 12 το πρωί και το δεύτερο στις 4.30 το µεσηµέρι. Η στατιστική ανάλυση των παρατηρήσεων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε τεστ Pearson σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (*) και 1% (*). Πριν ξεκινήσει η έρευνα καταγράφηκαν λεπτοµερώς οι θέες που προσφέρει κάθε πάρκο. Η θέα των δέντρων και κάθε είδους φύτευσης, το υδάτινο στοιχείο, η πανίδα ( Πάρκο της «Αγ. Βαρβάρας» ), άλλα παγκάκια που είναι πολύ σηµαντικά στη συναναστροφή των επισκεπτών δηλαδή στη κοινωνικοποίηση, λιθόστρωτο, παιδική χαρά και η θέα της

3 «Ονειρούπολης» στο πάρκο της «Ειρήνης» η οποία προσαρµόζεται στο τοπίο µια φορά το χρόνο καθώς και η θέα που υπάρχει από κάθε παγκάκι ξεχωριστά. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ανέρχονται σε τρεις, µία δεξιά, µία αριστερά και µία στο κέντρο δηλαδή από σχεδόν όλες τις οπτικές γωνίες του επισκέπτη, συγκεντρώθηκαν 159 φωτογραφίες. Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι ακόλουθες (εικόνα 1): Πάρκο «Ειρήνης» (κέντρο ράµας) Πάρκο «Αγ. Βαρβάρας» Εικόνα 1. Τα πάρκα µελέτης: «Ειρήνης» και «Αγ. Βαρβάρας» Επίσης καταγράφονταν εκτός από την θερµοκρασία και το θόρυβο σ όλο το πάρκο, ο αριθµός των επισκεπτών οι οποίοι βρίσκονταν σε κάποιο καθιστικό σηµείο, το φύλο και η ηλικία. Επίσης µε ιδιαίτερη προσοχή καταγράφηκαν αν η µορφή της παρέας είναι οικογένεια, ζευγάρι, φίλοι και αν είναι άγνωστοι αν υπάρχει κοινωνικοποίηση µεταξύ αγνώστων επισκεπτών. 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Με την πάροδο της ώρας µειώνονται οι µοναχικοί άντρες επισκέπτες (-0,048) (Πίνακας 1). Αυτό δείχνει τελικώς ότι η ανία δεν καταπολεµάται σ αυτή την οµάδα αλλά επαυξάνεται από το συγκεκριµένο τοπίο µε αποτέλεσµα να αναζητούν νέα συγκινησιακά «καταφύγια» (Thwaites 2005). Παράλληλα στις µοναχικές γυναίκες φαίνεται να µην µεγεθύνεται από τα τοπία αυτά (0,001 µη σηµαντικό). Φαίνεται λοιπόν ότι στις γυναίκες το πρίσµα πρόσληψης τοπίου λειτουργεί έστω και λίγο πιο εµπλουτιστικά σε σχέση µε τους άντρες ή ότι οι γυναίκες είναι συγκινησιακά πιο ανεξάρτητες από το τοπίο. Τα υπόλοιπα σχήµατα κοινωνικότητας επίσης δεν φαίνονται να επηρεάζονται από την πάροδο του χρόνου. Εποµένως δείχνουν να εξασφαλίζουν συγκινησιακή ανεξαρτησία (µη σηµαντικοί συντελεστές). ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΛΟΥ

4 Π.Α.Μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΓΥΡΟΙ -,048(**),018,001 -,016 -,012 -,049 -,078 -,009 -,004,001,195,945,243,377,214,365,508,776 ΩΡΑ: (=1), -,020 -,040(**),001,005,024 -,091(*) -,003 -,015, (=2),152,004,957,742,077,020,974,279,221 ΘΟΡΥΒΟΣ,032(*),094(**),023 -,026,013,178(**) -,077,075(**),003 ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ,021,000,092,056,351,000,375,000,838 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Σε πιο προχωρηµένες φάσεις της ηµέρας (απογευµατινές ώρες) δηµιουργούνται όλο και µικρότερες (-0,040) αλλά και νεαρότερες (-0,091) ανδρικές παρέες. Αυτό γίνεται κατανοητό από το γεγονός ότι τα νεαρότερα άτοµα έχουν ελεύθερο χρόνο µετά το σχολείο. Τα νεαρότερα άτοµα τείνουν να σχηµατίζουν µικρότερες παρέες λόγω µεγαλύτερης ποικιλίας ενδιαφερόντων (δεν µιλάνε µόνο για πολιτική όπως πολλοί ηλικιωµένοι) και για αυτό είναι πιο δύσκολο να βρουν άτοµα µε τα ίδια ενδιαφέροντα. Ο θόρυβος που δηµιουργείται οφείλεται κυρίως στην συγκέντρωση επισκεπτών (0,075) και ιδίως ηλικιωµένων ανδρών (0,032, 0,094 και 0,178) που συζητούν δυνατά και παίζουν τάβλι. Αντιθέτως, όταν κυριαρχούν µεγάλες γυναικείες παρέες, επικρατεί και ησυχία (-0,026) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ειδικά στο πάρκο της Αγία Βαρβάρα οι µοναχικοί άντρες φαίνονται να αντισταθµίζουν καλύτερα την ανία τους λόγω του πολυποίκιλου τοπίου (0,008) (Πίνακας 2). Το πάρκο αυτό συγκεντρώνει περισσότερους επισκέπτες (0,098) µεγαλύτερες ηλικίας (0,237) κυρίως τις απογευµατινές ώρες, είτε υπό µορφή παρέας (0.113 και 0,064) είτε υπό µορφή µοναχικών επισκεπτών (0,113). ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑ

5 π.α.μ Π.Α.Π Π.Γ.Μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΓΥΡΟΙ,008,026,048 -,006 -,012 -,045 -,188,007,007 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Ο θόρυβος δηµιουργείται εκεί από µοναχικές γυναίκες (0,094) ή µικτές παρέες (0,100) µεγάλης ηλικίας. Η κυριαρχία του γυναικείου φύλου είναι ιδιαίτερα αισθητή σ αυτό το πάρκο και εύλογα συνδέεται µε τη δηµιουργία θορύβου είτε λόγω συνοµιλίας µεταξύ επισκεπτών είτε λόγω συνοµιλίας στο κινητό Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ,752,294,054,823,641,496,110,774,774 ΩΡΑ: (=1),,034,113(**),071(**) -,038,064(*),237(**) -,012,098(**),098(**) (=2),171,000,005,129,011,000,922,000,000 ΘΟΡΥΒΟΣ,041,022,094(**) -,002,100(**),230(**),012,114(**),114(**),100,378,000,944,000,000,921,000,000 Το πάρκο της Ειρήνης είναι αυτό που µεγεθύνει την ανία των µοναχικών ανδρών αλλά µε αποτέλεσµα να τους απωθεί (-0,073 και -0,030) (Πίνακας 3). Κατά τις απογευµατινές ώρες εµφανίζονται µεγάλες γυναικείες παρέες (0,036) ενώ εξασθενούν όλα τα άλλα σχήµατα κοινωνικότητας. Αυτό το φαινόµενο εύλογα εξηγείται από το γεγονός ότι οι γυναίκες το πρωί απασχολούνται µαζικά -εντός ή εκτός σπιτιού- και εποµένως προβαίνουν σε µια αναλόγως «µαζική» έξοδο το απόγευµα. Προτιµούν δε το πάρκο της Ειρήνης λόγω κοντινής απόστασης. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΣΤ0 ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

6 π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΓΥΡΟΙ -,073(**),016 -,030 -,025 -,013 -,022,016 -,017 -,017 ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ,000,326,064,131,416,646,903,297,297 ΩΡΑ: (=1), -,044(**) -,080(**) -,046(**),036(*) -,004 -,167(**) -,024 -,071(**) -,071(**) (=2),007,000,005,027,796,001,850,000,000 ΘΟΡΥΒΟΣ,042(*),081(**),040(*) -,005,049(**),043 -,085,103(**),103(**),010,000,015,763,003,377,514,000,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Στο πάρκο της Ειρήνης δηµιουργείται θόρυβος απ όλα τα σχήµατα κοινωνικότητας, είτε λόγω συναναστροφής είτε λόγω συνοµιλίας στο κινητό, εκτός από τις γυναικείες παρέες (-0,005 µη σηµαντικό) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 4, γενικά υπάρχει τάση µείωσης των ζευγαριών (-0,039) µε την πάροδο του χρόνου. Αυτό δείχνει ότι το πάρκο σύντοµα το τοπίου του -αν και φαίνεται αρχικά ένα καλό καταφύγιο «ροµαντισµού»- οδηγεί γρήγορα σε κορεσµό. Τα ζευγάρια εµφανίζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα κατά τις απογευµατινές ώρες (0,071), καθώς τελειώνει το σχολείο και γενικότερα επέρχεται χαλάρωση σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. Ταυτόχρονα, η συχνότερη εµφάνιση ζευγαριών τις απογευµατινές ώρες ευνοείται και από την µείωση των οικογενειών µε παιδιά (-0,045) που δηµιουργούν θόρυβο (0,031) αλλά και αίσθηµα δηµόσιας έκθεσης. Η χαλάρωση των απογευµατινών ωρών (0,031) και η µείωση του θορύβου (-0,028) αυξάνει την συχνότητα συναναστροφής µεταξύ αγνώστων. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ Ε ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΥΡΟΙ,008 -,039(**) -,008,542,005,584 ΩΡΑ: (=1), -,045(**),071(**),031(*) (=2),001,000,025 ΘΟΡΥΒΟΣ,031(*) -,022 -,028(*),023,118,044

7 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Σύµφωνα µε τον Πίνακα 5, στο πάρκο της Αγία Βαρβάρα υπάρχει τάση αύξησης των ζευγαριών (0,157) τις απογευµατινές ώρες. Η εµφάνιση των ζευγαριών κατά τις απογευµατινές ώρες οφείλεται κυρίως στην πρωινή ενασχόληση των επισκεπτών είτε από φόρτο εργασίας είτε από σχολικές υποχρεώσεις. Κατά την αύξηση των ζευγαριών τις απογευµατινές ώρες επέρχεται και µείωση του θορύβου (-0,053) που προκύπτει από την µείωση των οικογενειών που δηµιουργούν περισσότερο θόρυβο. ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΩΡΑ: (=1), (=2),157(**) ΘΟΡΥΒΟΣ -,053(*),000, Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Σε αντίθεση µε το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας που έλκει µόνο ζευγάρια τις απογευµατινές ώρες, παρατηρούµε ότι το πάρκο της Ειρήνης επηρεάζει περισσότερα είδη σχέσεων. Οι οικογένειες µειώνονται κατά τις απογευµατινές ώρες (-0,054) καθώς µειώνεται ο φωτισµός και η θερµική άνεση. Ιδιαίτερο ρόλο σ αυτό παίζει η υψηλή βλάστηση η οποία δηµιουργεί σκιά. Το πρόβληµα οξύνεται από την ύπαρξη παιδιών (Πίνακας 6). ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΓΥΡΟΙ,010 -,036(*),000,542,029 1,000 ΩΡΑ: (=1), -,054(**),018,075(**) (=2),001,277,000 ΘΟΡΥΒΟΣ,018,015 -,036(*),284,363,027 Τα ζευγάρια µειώνονται µε την πάροδο του χρόνου (-0,036). Άρα σ αντίθεση µε το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας που η πάροδος του χρόνου δεν επηρεάζει τα ζευγάρια το τοπίο του πάρκου της Ειρήνης φαίνεται ότι δηµιουργεί συσσώρευση ενόχλησης λόγω ευρύτερης δηµόσιας έκθεσης αλλά και περισσότερη ανία αφού δεν έχει το εκτενές υδάτινο στοιχείο και την οπτική ποικιλότητα στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας.

8 Η συναναστροφή µεταξύ αγνώστων αυξάνεται κατά τις απογευµατινές ώρες (0,075) αφού επέρχεται χαλάρωση και ευνοούνται από την ησυχία (-0,036). 4.2 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 7, η επίδραση της θερµοκρασίας φαίνεται, όπως ήταν αναµενόµενο, να επιδρά αρνητικά στους µοναχικούς επισκέπτες ανεξαρτήτου φύλου (-0,048, και -0,033). Το ίδιο ισχύει και για την τάση συγκέντρωσης (-0,047 και -0,053). Αξιοσηµείωτο ωστόσο είναι ότι το µέγεθος των παρεών κατά φύλο δεν επηρεάζεται στατιστικός σηµαντικά το κρύο (0,007 και 0,008). Με άλλα λόγια, αυτοί που πηγαίνουν εκεί για κοινωνικοποίηση σε πλαίσια οµόφυλης παρέας, δεν φαίνονται να πτοούνται από το κρύο. Οι ετερόφυλες παρέες φαίνονται να πτοούνται από το κρύο. Εκείνη λοιπόν η τάση που φαίνεται να µην ευδοκιµεί χωρίς θερµική άνεση, είναι η τάση για ετερόφυλη διαπροσωπική προσέγγιση, η οποία απαιτεί κατά κανόνα ένα έστω υποτυπώδες υπόβαθρο εξωστρεφούς ροµαντισµού και ηρεµίας. ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΑΝΑ π.α.μ π.γ.μ π.α.π π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΣΗΜΕΙΟ ΨΥΧΟΣ -,048(**) -,033(*),007 -,008 -,058(**),024 -,042 -,047(**) -,053(**),001,018,611,543,000,532,630,001,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα) Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Στον Πίνακα 8, η επίδραση της θερµοκρασίας είναι ένας αρκετά αρνητικός παράγοντας στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας αφού µειώνει σχεδόν όλα τα είδη σχέσεων ανά φύλο όπως οι άντρες µοναχικοί (-0,127), οι γυναίκες µοναχικές (-0,117), οι γυναίκες παρέα (0,049) και η µικτή παρέα ανδρών γυναικών (-0,078). Άρα το κρύο αποτρέπει τους ανθρώπους να επισκεφτούν πάρκα για τη ψυχαγώγηση τους. Προτιµούν άλλα µέρη όπου τα επίπεδα θερµοκρασίας είναι ικανά να τους εξασφαλίσουν την θερµική άνεση που αναζητούν. Βέβαια το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας κυριαρχείται από το υδάτινο στοιχείο το οποίο συµβάλλει στην µείωση της θερµοκρασίας. Εποµένως η τάση συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερα χαµηλή (-0,092 και -0,092) και η κοινωνικοποίηση µειώνεται σε κρύες µέρες. ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

9 ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΨΥΧΟΣ -,127(**) -,030 -,117(**),049(*) -,078(**) -,089,021 -,092(**) -,092(**),000,235,000,049,002,178,859,000,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Η οµάδα που φαίνεται να µην επηρεάζεται σε µεγάλο ποσοστό είναι οι άντρες παρέα (- 0,030) οι οποίοι αψηφούν το κρύο για να περάσουν λίγη ώρα µε φίλους ώστε να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κοινωνικοποίηση και συναναστροφή. Παρόλο αυτά και σ αυτή την οµάδα υπάρχει µείωση της προσέλευσης στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Στον Πίνακα 9, η επίδραση της θερµοκρασίας στο πάρκο της Ειρήνης φαίνεται να µην έχει τόσο σοβαρές επιπτώσεις όπως στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Οι άντρες, οι γυναίκες µοναχικοί και οι άντρες παρέα δεν επηρεάζονται από τις χαµηλές θερµοκρασίες και προτιµούν να επισκεφτούν τα πάρκα µε σκοπό να συναναστραφούν µε την παρέα τους και να αναπτύξουν µε άλλους συζήτηση για να αποβάλλουν την ανία τους. Από την άλλη οι µοναχικές γυναίκες αποφεύγουν το κρύο (-0,052) και προτιµούν µέρη όπου µπορούν να καθίσουν άνετα χωρίς να κρυώνουν είτε µπορούν να συναναστραφούν είτε όχι. Ταυτόχρονα οι µικτές παρέες ανδρών γυναικών πάλι δεν ωφελούνται από την µείωση της θερµοκρασίας (- 0,048) και τείνουν να µειώνονται σε µεγάλο ποσοστό όπως και στο πάρκο της Ειρήνης. ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η Α.Μ.Π ΨΥΧΟΣ -,011,017,023 -,052(**) -,048(**),028 -,094 -,025 -,025,500,314,170,002,004,568,470,132,132 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Η τάση συγκέντρωσης του πάρκου βέβαια δεν µειώνεται από τις καιρικές συνθήκες αφού κατά γενική οµολογία το πάρκο είτε είναι χειµώνας είτε είναι καλοκαίρι έχει µεγάλη προσέλευση αφού προσφέρει µεγάλες δυνατότητες θέας, ησυχίας, αποµόνωσης και ψυχαγωγίας σε µικρές και µεγάλες ηλικίες. 4.3 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ

10 4.3.1 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 10, το κρύο όπως ήδη σηµατοδοτήθηκε από την αρνητική του επίπτωση στη συγκρότηση µικτών παρεών επιδρά επίσης αρνητικά για όµοιους λόγους στη παρουσία ζευγαριών (-0,075). Εκείνοι που µένουν ανεπηρέαστοι από το κρύο είναι αυτοί που πηγαίνουν στα πάρκα ως οικογένεια, ως άγνωστοι που αναζητούν κοινωνικοποίηση και αυτοί που προβαίνουν σε βάνδαλες συµπεριφορές. ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΒΑΝ ΑΛΙΣΜΟΥΣ ΨΥΧΟΣ,008 -,075(**) -,026 -,012,546,000,058, Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Στην Αγία Βαρβάρα η αρνητική επίδραση του κρύου στα ζευγάρια είναι και πάλι προφανής (-0,100) (Πίνακας 11). Εκείνο που είναι αξιοσηµείωτο είναι ότι το κρύο στην περίπτωση στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας συνδέεται ισχυρά θετικά µε την κοινωνικοποίηση. Όταν αυξάνει το κρύο στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας λόγω αποµόνωσης και υγρασίας εµφανίζονται λιγότεροι επισκέπτες και έτσι αναπτύσσεται γρηγορότερα θάρρος προσέγγισης και οικειότητα. Αυτές οι συνθήκες προσέγγισης ενισχύονται και από το γεγονός ότι το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας προτιµάται ιδιαίτερα από ιδιοκτήτες σκύλων όταν θέλουν να τους βγάλουν βόλτα. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, δηµιουργείται οικειότητα ακόµα πιο εύκολα. Παράλληλα, η ύπαρξη νερού στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας λειτουργεί ως χαλαρωτικός παράγοντας ο οποίος βοηθάει την υπέρβαση του αισθήµατος αποξένωσης που επιβάλλεται µέσα στο καθηµερινό αστικό τοπίο. ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΨΥΧΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ -,100(**),057(*),000, Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Στον Πίνακα 12, βλέπουµε ότι η επίδραση του κρύου στα ζευγάρια (-0,062) αλλά πιο µετριασµένη λόγω της κοντινότερης απόστασης στο κέντρο που αποτελεί ενθαρρυντικό αντισταθµιστικό παράγοντα. Ωστόσο η κοινωνικοποίηση (-0,077) µεταξύ αγνώστων αποθαρρύνεται αισθητά λόγω του υπερπληθυσµού που οφείλεται και πάλι στην κοντινή απόσταση από το κέντρο. Ταυτόχρονα, το πάρκο της Ειρήνης δεν είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος για να βγάζει κάποιος το κατοικίδιο του οπότε αυτός ο ενθαρρυντικός παράγοντας προσέγγισης που υπάρχει στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας εδώ απουσιάζει. Παράλληλα το

11 υδάτινο στοιχείο είναι περιορισµένο και υπερέχει το δοµηµένο περιβάλλον. Έτσι, το αίσθηµα αποξένωσης είναι δύσκολο να καταπολεµηθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΨΥΧΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ -,062(**) -,077(**),000, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΟΠΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Στον Πίνακα 13, τα παγκάκια µε θέα σπιτιών (0,122, 0,109 και 0,078) φαίνεται να ασκούν ιδιαίτερη έλξη σ άντρες και µοναχικές γυναίκες. Η θετική αυτή περίπτωση µπορεί να ερµηνευτεί ως αποτέλεσµα της καταπολέµησης της µονοτονίας που προκαλεί η οπτική ποικιλότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος της ράµας. Παγκάκια µε υδάτινο στοιχείο αποφεύγονται από παρέες ανδρικές (-0,147) και γυναικείες (-0,134). Αυτό οφείλεται στον περιορισµένο χώρο που τυχαίνει να έχουν οι συγκεκριµένες θέσεις στα πάρκα αυτά. Οι πόες που δεν υπάρχουν µόνο ως θέα και περιστοιχίζουν το παγκάκι, φαίνεται να απωθούν τις παρέες γυναικών (-0,077) γιατί είναι δύσβατες µε τα τακούνια, ενώ για του άνδρες δεν υπάρχει πρόβληµα (0,047 και 0,154). Απεναντίας στο λιθόστρωτο κυριαρχούν οι γυναίκες (0,191) οι οποίες µάλιστα αποζητούν την κοινωνική γειτνίαση τόσο για λόγους καταπολέµησης της µονοτονίας και µοναχικότητας καθώς και για λόγους ασφάλειας, ενώ µειώνονται οι άνδρες (-0,085) οι οποίοι επειδή παίζουν και τυχερά παιχνίδια επιδιώκουν επιπρόσθετη αποµόνωση, µακριά από µονοπάτια. Αξιοσηµείωτο ότι το δάπεδο µε τις πόες έλκει περισσότερο τις µεγάλες ηλικίες (0,443) καθώς εξασφαλίζει πιο άνετο βάδισµα ενώ το λιθόστρωτο τις απωθεί (-0,392). ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΠΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

12 π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η ΣΠΙΤΙΑ,122(**),109(**),078(*),055,044,025,001,004,038,144,246,855 Υ ΑΤΙΝΟ,032 -,147(*).(a) -,134(*),048,165,582,011,000,021,408,233 ΠΟΕΣ,047(**),154(**) -,023 -,077(**) -,094(**),443(**),008,000,203,000,000,000 ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ -,031 -,085(*),191(**) -,013 -,031 -,392(**),380,016,000,706,388,000 ΘΑΜΝΟΙ,001,122(**) -,033 -,123(**) -,150(**),675(**),969,001,389,001,000,000 ΕΝΤΡΑ,013,041(**),000 -,059(**) -,026,130(**),403,010,995,000,095,004 ΑΛΛΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ -,114(**) -,065,054,042,059 -,541(**),001,050,107,204,075,000 ΡΟΜΟΣ,057,135(**),015 -,033 -,029,315(**),059,000,621,276,331,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Οι θάµνοι συνολικά όπως και τα δένδρα έλκουν ανδρικές παρέες (0,122 και 0,041) και µάλιστα µεγάλης ηλικίας (0,657 και 0,130), ενώ απωθεί τις γυναικείες παρέες (-0,123 και - 0,059). Η θάµνοι σε στοίχιση και τα δένδρα δηµιουργούν ένα φυσικό τοίχος το οποίο δηµιουργεί το αίσθηµα του άγνωστου κινδύνου Doan (2007), έστω και φανταστικού, που κρύβεται από πίσω. Η θέα άλλων πάγκων απωθεί απεναντίας τους άνδρες (-0,114 και -0,065)και µάλιστα µεγάλης ηλικίας (-0,541) που φαίνονται να επιθυµούν θέα φυσικού περιβάλλοντος ώστε να αισθάνονται την ελευθερία «εκτός σπιτιού», ενώ στις γυναίκες η θέα των πάγκων δηµιουργεί το αίσθηµα της οικειότητας. Παράλληλα οι ανδρικές παρέες (0,135) µεγάλης ηλικίας (0,315) τείνουν να συγκεντρώνονται σε πάγκους µε θέα στους δρόµους λόγω εναλλαγής παραστάσεων και εξοικείωσης µε το θόρυβο. 4.5 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΛΟΥ Στον πίνακα 14, παρατηρούµαι ότι το πάρκο της Ειρήνης τείνει να έλκει περισσότερο ανδρικές παρέες (0,062) και µάλιστα σχετικά αυξηµένης ηλικίας (0,199). Παράλληλα, το συγκεκριµένο πάρκο απωθεί τις γυναίκες τόσο ως µοναχικές επισκέπτριες (-0,047) όσο και ως παρέες (- 0,050). Το ίδιο ισχύει και για τις µικτές παρέες (-0,082). Οι γυναίκες και οι µικτές παρέες σχετικά νεαρής ηλικίας φαίνονται να έλκονται από το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Αυτή η τάση µπορεί να αποδοθεί στο ότι το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας είναι προσιτό κυρίως στις νεαρότερες ηλικιακές οµάδες λόγω της απόστασης του απ το κέντρο. Επίσης το υδάτινο στοιχείο κυριαρχεί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας και ασκεί ιδιαίτερη έλξη στις γυναίκες, επαληθεύοντας παρόµοια αποτελέσµατα παλαιότερων ερευνών (Hasanagas κ.α. 2007). Οι µοναχικοί άνδρες επισκέπτες φαίνεται να µην έχουν προτίµηση σε κάποιο από τα δύο πάρκα (-0,010 µη σηµαντικό). Αυτό δείχνει ότι είναι πιο ανεξάρτητοι από τον παράγοντα της απόστασης, της ησυχίας και του υδάτινου στοιχείου.

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΑΒΑΡΑΣ (=1), ΕΙΡΗΝΗΣ (=2) π.α.μ π.α.π π.γ.μ π.γ.π Μ.Π.Α.Γ π.μ.η,062(** - -,010 ),047(**) ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ -,050(**) -,082(**),199(**) -,031(*) -,151(**),477,000,001,000,000,000,023,000 π.α.μ (αριθµός ανδρών µοναχικών σε παγκάκι), π.α.π (αριθµός ανδρών σε παρέα παγκάκι), π.γ.μ (παγκάκι µε αριθµός γυναικών µοναχικών σε παγκάκι), π.γ.π (αριθµός γυναικών σε παρέα παγκάκι), Μ.Π.Α.Γ(αριθµός ανδρών - γυναικών σε µικτή παρέα), π.μ.η (µέση ηλικία ατόµων σε παγκάκι), Α.Μ.Π (αριθµός ανδρών σε µικτή παρέα). Η συνολική τάση συγκέντρωσης επισκεπτών (-0,031, -0,151) εµφανίζεται στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας παρόλο που αυτό είναι πιο αποµακρυσµένο από το κέντρο. Με άλλα λόγια, η φέρουσα ικανότητα ενός πάρκου δεν πρέπει να καθορίζεται µόνο µε βάση την πυκνότητα του πληθυσµού της στενότερης περιοχής που ανήκει αλλά εξαρτάται από πιο πολύπλοκο φάσµα παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη συµπεριλαµβανοµένου και του τοπίου (Caudwell 2007) Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το πάρκο της Ειρήνης έλκει κυρίως οικογένειες µε παιδιά (0,036) ενώ το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας ζευγάρια (-0,040) (Πίνακας 15). Αυτό οφείλεται τόσο στην κοντινή απόσταση του πάρκου της Ειρήνης η οποία είναι ενθαρρυντικός παράγοντας για όσους συνοδεύουν παιδί ή σπρώχνουν καρότσι µωρού. Επιπρόσθετα η ύπαρξη παιδικής χαράς στο πάρκο της Ειρήνης αποτελεί ακόµα έναν πόλο έλξης για οικογένειες µε παιδιά. ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΕΙ ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΑΒΑΡΑΣ (=1), ΕΙΡΗΝΗΣ (=2) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΒΑΝ ΑΛΙΣΜΟΥΣ,036(**) -,040(**) -,024,013,008,004,075,352 Τα ζευγάρια εξασφαλίζουν καλύτερη φυσική αποµόνωση στην Αγία Βαρβάρα χάρη στα περισσότερα σηµεία περιορισµένης δηµόσιας έκθεσης που υπάρχουν εκεί λόγω του ανώµαλου ανάγλυφου, των µεγάλων κορµών και του µνηµείο που υπάρχει εκεί, και προσφέρουν ταυτόχρονα σχετική άνεση και ησυχία. Η συναναστροφή µεταξύ αγνώστων, καθώς και η συµπεριφορά (βάνδαλη ή µη συµπεριφορά) δεν διαφοροποιείται µεταξύ των δύο πάρκων (-0,024 και 0,013 µη σηµαντικά). 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14 5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Η επίδραση του χρόνου και του θορύβου Γενικά και στα δύο πάρκα µε τη πάροδο της ώρας µειώνονται οι µοναχικοί άντρες και δηµιουργούνται όλο και µικρότερες και νεαρότερες ανδρικές παρέες. Από την άλλη ο θόρυβος δηµιουργείται από ηλικιωµένους άνδρες που συζητούν µεγαλοφώνως και παίζουν τάβλι ενώ όπου υπάρχουν γυναίκες επικρατεί ησυχία. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας ο θόρυβος δηµιουργείται από τις µοναχικές γυναίκες που µιλούν στο κινητό αλλά και συναναστρέφονται µε αγνώστους και από µικτές παρέες ανδρών γυναικών µεγάλης ηλικίας. Στο πάρκο της Ειρήνης όσο περνά η ώρα µεγαλώνουν οι γυναικείες παρέες και ο θόρυβος δηµιουργείται από τα υπόλοιπα είδη σχήµατος µοναχικοί άνδρες, άνδρες παρέα, γυναίκες µοναχικές και µικτή παρέα ανδρών γυναικών. Γενικά όσο περνά η ώρα αυξάνονται τα ζευγάρια και µειώνονται οι οικογένειες. Η χαλάρωση των απογευµατινών ωρών και η µείωση του θορύβου αυξάνει την κοινωνικοποίηση. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας όσο περνά η ώρα αυξάνονται τα ζευγάρια και µειώνονται οι οικογένειες άρα και µειώνεται ο θόρυβος κατά την πάροδο του χρόνου. Στο πάρκο της Ειρήνης καθώς περνά η ώρα µειώνονται οι οικογένειες καθώς µειώνεται ο φωτισµός, η αίσθηση ασφάλειας και η θερµική άνεση. Σηµαντικό αναφοράς είναι η αύξηση της συναναστροφής µεταξύ αγνώστων κατά τις απογευµατινές ώρες αφού επέρχεται χαλάρωση και ευνοούνται από την ησυχία. - Η επίδραση της θερµοκρασίας στο σχήµα κοινωνικότητας κατά σχήµα φύλου. Γενικά η επίδραση της θερµοκρασίας φαίνεται, όπως ήταν αναµενόµενο, να επιδρά αρνητικά στους µοναχικούς επισκέπτες ανεξαρτήτου φύλου. Το ίδιο ισχύει και για την τάση συγκέντρωσης. Οι παρέες κατά φύλο δεν επηρεάζονται από το κρύο ενώ οι ετερόφυλες παρέες φαίνονται να πτοούνται από το κρύο. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας η επίδραση της θερµοκρασίας µειώνει σχεδόν όλα τα είδη σχέσεων ανά φύλο όπως οι άντρες µοναχικοί, οι γυναίκες µοναχικές (-, οι γυναίκες παρέα και η µικτή παρέα ανδρών γυναικών. Η οµάδα που φαίνεται να µην επηρεάζεται σε µεγάλο ποσοστό είναι οι ανδρικές παρέες. Η τάση συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερα χαµηλή άρα και η κοινωνικοποίηση στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Στο πάρκο της Ειρήνης οι άντρες, οι γυναίκες µοναχικοί και οι άντρες παρέα δεν επηρεάζονται από τις χαµηλές θερµοκρασίες. Από την άλλη οι γυναίκες παρέα αποφεύγουν το κρύο. Οι µικτές παρέες ανδρών γυναικών τείνουν να µειώνονται σε µεγάλο ποσοστό. Η τάση συγκέντρωσης του πάρκου δεν µειώνεται από τις καιρικές συνθήκες. - Η επίδραση της θερµοκρασίας κατά είδος σχέσης Γενικά επιδρά αρνητικά στις µικτές παρέες όπως και στη παρουσία ζευγαριών. Εκείνοι που µένουν ανεπηρέαστοι από το κρύο είναι οι οικογένειες, οι άγνωστοι που αναζητούν κοινωνικοποίηση και αυτοί που προβαίνουν σε βάνδαλες συµπεριφορές. Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας η πτώση της θερµοκρασίας επιδρά αρνητικά στην προσέλευση των ζευγαριών ενώ επιδρά θετικά στην κοινωνικοποίηση. Στο πάρκο της Ειρήνης επιδρά θετικά στα ζευγάρια ενώ η κοινωνικοποίηση µεταξύ αγνώστων αποθαρρύνεται αισθητά. - Η επίδραση των τοπιακών στοιχείων

15 Γενικά και στα δύο πάρκα η θέα των σπιτιών φαίνεται να ασκεί ιδιαίτερη έλξη στους µοναχικούς άνδρες και γυναίκες. Η θέα του υδάτινου στοιχείου έλκει όλους τους σχηµατισµούς κοινωνικότητας κατά σύνθεση φύλου εκτός από τις γυναικείες και τις ανδρικές παρέες. Η θέα της ποώδους βλάστησης απωθεί τις µοναχικές γυναίκες και έλκει τις µεγάλες ηλικίες, ενώ από την άλλη οι άνδρες δεν φαίνονται να έχουν ιδιαίτερο πρόβληµα στην ποώδη βλάστηση. Σε αντίθεση µε την ποώδη βλάστηση, το λιθόστρωτο έλκει τις γυναίκες και απωθεί τους άνδρες και τις µεγάλες ηλικίες. Η θέα των θάµνων και των δέντρων έλκουν τις ανδρικές παρέες και τις µεγάλες ηλικίες επισκεπτών ενώ απωθεί τις γυναικείες παρέες. Η θέα των άλλων πάγκων απωθεί τους άνδρες µεγάλης ηλικίας και έλκει τις γυναίκες. Και η θέα του δρόµου έλκει τις ανδρικές παρέες µεγάλης ηλικίας. - Η επίδραση των πάρκων Το πάρκο της Ειρήνης έλκει αντρικές παρέες και ιδιαίτερα µεγάλης ηλικίας και απωθεί γυναίκες µοναχικές, γυναίκες παρέα και µικτή παρέα αντρών γυναικών. Από την άλλη µεριά, το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας τείνει να έλκει γυναίκες µοναχικές, γυναίκες παρέα και µικτή παρέα αντρών γυναικών και ιδιαίτερα µικρής ηλικίας. Οι άντρες µοναχικοί φαίνεται να µην έχουν προτίµηση ανάµεσα στα δύο πάρκα. Η τάση συγκέντρωσης ανάµεσα στα δύο πάρκα είναι µεγαλύτερη στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Το πάρκο της Ειρήνης έλκει περισσότερο οικογένειες µε παιδιά ενώ το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας τείνει να έλκει περισσότερο ζευγάρια. Η συναναστροφή µεταξύ αγνώστων δεν φαίνεται να διαφοροποιείται στα δυο πάρκα. 5.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Για τις προτάσεις σχεδιασµού ελήφθησαν υπόψη οι συνεντεύξεις, τα στοιχεία των οποίων φάνηκαν να υποστηρίζουν τις αρχές που προτείνονται στη σχετική βιβλιογραφία (πχ Σπιτάλας 2000 και 2006, Ελευθεριάδης 2008). Οι προτάσεις βελτίωσης για το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας είναι οι εξής: Περισσότερη φύτευση ιδιαίτερα χαµηλή, αφού στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας κυριαρχεί η υψηλή φύτευση. Περισσότεροι καθιστικοί χώροι ώστε να ικανοποιεί περισσότερους επισκέπτες. Καλύτερος φωτισµός για λόγους ασφαλείας. Πιο προσεγµένη καθαριότητα στο πάρκο και ιδιαίτερα στη λίµνη στην οποία βρίσκεται εκεί. Συντήρηση των ήδη υπαρχόντων κατασκευών. Οι προτάσεις βελτίωσης για το πάρκο της Ειρήνης είναι οι εξής: Αποµάκρυνση των θάµνων από το µπροστινό µέρος των καθιστικών χώρων αφενός γιατί έτσι µειώνεται η θέα και αφετέρου γιατί αναπτύσσει το αίσθηµα του φόβου, άρα και αποµακρύνει τους επισκέπτες (κυρίως τις γυναίκες) από τις συγκεκριµένες θέσεις θέας. Αναβάθµιση της παιδικής χαράς. Καλύτερος φωτισµός για λόγους ασφαλείας. Πιο προσεγµένη καθαριότητα στο πάρκο και ιδιαίτερα στη λίµνη στην οποία βρίσκεται εκεί. Και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων κατασκευών Βιβλιογραφία:

16 Ελληνόγλωσση: - Σπιτάλας Ν. 2000: Περιβαλλοντική Αισθητική Αρχιτεκτονική. Μελέτες και Κατασκευές. Εκδ. Χριστοδουλίδη. Θεσσαλονίκη - Σπιτάλας Ν. 2006: Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ράµας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας - Ελευθεριάδης Ν. 2008: ιαχείριση Τοπίου. ράµα: Εκδόσεις Χάρις Ξενόγλωσση: - Caudwell J. 2007: Queering the Field? The complexities of sexuality within a lesbianidentified football team in England. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, , 14: Daniels S and Cosrove D. 1988: The iconography of landscape: Essays on the symbolic representation, design, and use of past environments. Cambridge University Press - Doan P.L. 2007: Queers in the American City: Transgendered perceptions of urban space. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, , 14: Lawson B. 2003: The language of space. Oxford: Elsevier - Terkenli T.S 2005: Human Activity in Landscape Seasonality The Case of Tourism in Crete, landscape research, 30 : Pungas P. T. and Palang H. 2005: Seasonality in Estonian Traditional Landscape : The Example of Large Village Swings Landscape Research 30 : Ottosson J. and Grahn P. 2005: A Comparison of Leisure Time Spent in a Garden with Leisure Time Spent Indoors: On Measures of Restoration in Residents in Geriatric Care. Landscape Research, 30 : Thwaites K., Helleur E. and Simkins I.M. 2005: Restorative urban open space: Exploring the spatial configuration of human emotional fulfilment in urban open space. Landscape Research, 30 : Abu-Ghazzeh T.M. 2000: Environmental Messages in Multiple-family Housing: territory and personalization. Landscape Research, 25: Meining D. W. 1979: The beholding eye: ten versions of the same scene. The interpretation of ordinary landscapes: Geographical Essays. (ed.) D.W. Meining. New York: Oxford University Press

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τα τελευταία χρόνια, µε τις ριζικές αλλαγές που βλέπουµε να πραγµατοποιούνται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου Η ανάμειξη των δραστηριοτήτων στην πόλη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τις δραστηριότητες. Β. Καρβουντζή, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτια Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης Ελέω Μόνωσης

Σπίτια Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης Ελέω Μόνωσης Σπίτια Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης Ελέω Μόνωσης Με την πάροδο του χρόνου και εν μέσω οικονομικής κρίσης, η κατασκευή ενός σπιτιού για τις νέες γενιές φαντάζει πιο ανέφικτη οικονομικά απ ό,τι για τους προγόνους

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Ποιοτική Έρευνα;

Γιατί Ποιοτική Έρευνα; Γιατί Ποιοτική Έρευνα; Διερεύνηση σε βάθος των ζητημάτων που μας απασχολούν Άντληση πληροφορίας σε μεγάλη λεπτομέρεια Καλύτερη οργάνωση της στρατηγικής μας 1. Έμπειρος συντονιστής 2. Απευθείας επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

Design studio. Παιδική χαρά. Γεωργουδής Χάρης Γούμενος Κώστας

Design studio. Παιδική χαρά. Γεωργουδής Χάρης Γούμενος Κώστας Design studio Παιδική χαρά Γεωργουδής Χάρης Γούμενος Κώστας Παιδική χαρά - χώρος Ορισμός: Παιδική χαρά είναι ο ειδικά διαμορφωμένος υπαίθριος (ή μη) χώρος με κατάλληλες εγκαταστάσεις και παιχνίδια για

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 6 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ 7 5. ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Console gaming :Στάσεις καταναλωτών και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά

Console gaming :Στάσεις καταναλωτών και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά Console gaming :Στάσεις καταναλωτών και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά Ονοματεπώνυμο:Aντώνης Ανδρονικάκης Σειρά: ΜSM 7 Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Α.Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Console

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός!

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων Συμπεριφορά ο μύθος Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Υπάρχουν πολύ κρυμμένοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στο υπερβολικό γάβγισμα

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild"

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: Winterbild Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild" Καλλιτεχνική ζωγραφική με τις νερομπογιές Κ12 Με την Pelikan η ζωγραφική γίνεται μια μοναδική εμπειρία: Αυτός είναι και ο λόγος για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ* ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει 10 εξάμηνα φοίτησης, περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 300 ECTS αλλά και διδακτικές μονάδες (σε μια ισοδυναμία ECTS/Δ.Μ.), κατανεμημένες σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές ενότητες εκθεμάτων

Θεματικές ενότητες εκθεμάτων Δημοτικό Συμβούλιο 17.3.2014 Τι είναι; 2 Είναι ένας χώρος εκπαίδευσης & ψυχαγωγίας προσανατολισμένος στις φυσικές επιστήμες και την νέα τεχνολογία. Στόχος του είναι η κατανόηση από τον επισκέπτη των επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

112 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ' 1 1 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ 113

112 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ' 1 1 Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ 113 Ρετιρέ ο παράδεισος ΣΕ ΜΙΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΕΣ- ΜΠΟΥΡΓΚ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΖΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΨΗΛΟΥΣ ΦΡΑΚΤΕΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω απ όλα η εξέλιξη είναι...

Πάνω απ όλα η εξέλιξη είναι... Έχουν μείνει κάποιες απορίες; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Uponor; Χρειάζεστε μία συμβουλή ειδικού για τα συστήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου 1 Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου Miao Han (Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, Πεκίνο 100044, PRC E-mail, hanmiao@bucea.edu.cn

Διαβάστε περισσότερα