Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας"

Transcript

1 Εισαγωγή στη Στατιστική Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Τομέας Θετικών Επιστημών Εργαστήριο Μαθηματικών & Πληροφορικής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

2 Ειδικοί Στόχοι της ιάλεξης Η κατανόηση των φάσεων και σταδίων της δοµηµένης πορείας στο µεθοδολογικό σχεδιασµό εµπειρικών ερευνητικών µελετών που βασίζονται στη χρήση ερωτηµατολογίων. Η ανάπτυξη ενός µεθοδολογικού πρωτόκολλου που να είναι κατανοητό και αποδεκτό από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη (ερευνητική - επιστηµονική κοινότητα, ερευνητής, στατιστικός αναλυτής, τελικοί αποδέκτες) ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία µεταξύ τους και ο έλεγχος της ποιότητας του τελικού ερευνητικού αποτελέσµατος να γίνει πιο αποτελεσµατικός. 2

3 Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Γενικός Σκοπός και Ειδικοί Στόχοι Επιλογή ή Κατασκευή Οργάνων Μέτρησης Μέθοδος Συλλογής εδοµένων ιαδικασία Συλλογής εδοµένων Φάση 5 Στατιστική Ανάλυση Φάση 6 Αποτελέσµατα Φάση 7 Επικύρωση Εγκυρότητας Αποτελεσµάτων Μενεξές, Γ. (2008)

4 Φάση 1: Γενικός Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας Το σηµαντικότερο παραδοτέο της πρώτης φάσης είναι η ανάπτυξη του Εννοιολογικού Μοντέλου Υποδείγµατος στο οποίο θα στηριχθεί ή όλη ερευνητική διαδικασία. Στη φάση αυτή αρχικά καθορίζεται το ερευνητικό πρόβληµα, διατυπώνονται ο γενικός σκοπός και οι ειδικοί στόχοι της µελέτης, αιτιολογούνται οι ερευνητικές υποθέσεις και τεκµηριώνεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα αξιολογηθούν και θα ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται ο πληθυσµός στόχος, οι πειραµατικές ή οι δειγµατοληπτικές µονάδες ανάλογα µε το είδος της έρευνας και καθορίζονται εννοιολογικά οι σχετικές µε το πρόβληµα µεταβλητές (ανεξάρτητες και εξαρτηµένες) καθώς και οι µεταξύ τους σχέσεις και δοµές. Τέλος, διατυπώνονται κριτήρια αξιολόγησης της κλινικής ή πρακτικής σηµαντικότητας των αποτελεσµάτων. 4

5 Με βάση το υλικό τεκµηρίωσης της πρώτης φάσης οι ερευνητές θα πρέπει να επιλέξουν ή να κατασκευάσουν τα κατάλληλα όργανα ή εργαλεία µέτρησης και καταγραφής των ποσοτικών ή ποιοτικών δεδοµένων, η επεξεργασία των οποίων θα παράγει την απαιτούµενη πληροφορία για την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήµατα και τη λήψη σχετικών αποφάσεων ή µέτρων. Τα όργανα αυτά, πριν χρησιµοποιηθούν στην επόµενη φάση, θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τους σε σχέση µε το υπό εξέταση πρόβληµα

6 Στη φάση αυτή θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την επιλογή της µεθόδου συλλογής-παραγωγής των δεδοµένων (απογραφή, δειγµατοληψία, πείραµα). Τεκµηριώνεται η καταλληλότητα της προτεινόµενης µεθόδου σε σχέση µε τις απαιτήσεις και τα πορίσµατα της πρώτης φάσης και αναλύονται τυχόν χρονικοί, οικονοµικοί, τεχνικοί και κυρίως δεοντολογικοί περιορισµοί, οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο κατά την επόµενη φάση όσο και κατά την ερµηνεία και τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρηµάτων.

7 Καθορίζονται, επίσης, σχέδια δράσης και αντιµετώπισης των απειλών ως προς την εξωτερική και εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας και οριοθετείται και πάλι το πλαίσιο ερµηνείας των αποτελεσµάτων κάτω από την επίδραση των νέων περιορισµών που ενδεχοµένως να προκύψουν. Σε περίπτωση πειραµατικής ή δειγµατοληπτικής έρευνας σηµαντική µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί σχετικά µε τον υπολογισµό του ελάχιστου απαιτούµενου µεγέθους δείγµατος.

8 Γενικά, η εξωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων ως προς τον ευρύτερο πληθυσµό, από τον οποίο έγινε η συλλογή του δείγµατος, και στην ευχέρεια αναγωγής των συµπερασµάτων σε γενικές αρχές, νόµους και θεωρίες. Η εσωτερική εγκυρότητα σχετίζεται µε την αξιοπιστία των ευρηµάτων και στο βαθµό βεβαιότητας ότι τα αποτελέσµατα είναι ορθά και δεν οφείλονται σε αστάθµητες, τυχαίες ή µη ελεγχόµενες επιδράσεις.

9 Το µέγεθος του δείγµατος αποτελεί τον κρισιµότερο παράγοντα που επηρεάζει: α) τη σηµαντικότητατων αποτελεσµάτων και τη δυνατότητα γενίκευσήςτους, β) την απορρόφηση και την κατανοµή των διαθέσιµων χρονικών και οικονοµικώνπόρων και γ) την αποδοχή της αποτελεσµατικότητας και της χρηστικής αξίας της µελέτης σε σχέση µε τους δεοντολογικούςκαι ηθικούς κανόνεςπου διέπουν εν γένει τα διάφορα επιστηµονικά ερευνητικά πεδία.

10 Η φάση αυτή αφορά κυρίως το διαδικαστικό µέρος της συγκέντρωσης και καταγραφής των δεδοµένων. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην εξεύρεση τρόπων αύξησης της ακρίβειας στην καταγραφή των στοιχείων και στον περιορισµό τόσο των δειγµατοληπτικών όσο και των µη δειγµατοληπτικών σφαλµάτων. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό τότε ίσως απαιτηθεί η τροποποίηση των οργάνων µέτρησης ή η αντικατάστασή τους.

11 Η πέµπτη φάση περιλαµβάνει επτά επιµέρους στάδια, τα οποία µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο άξονες δράσης. Ο πρώτος αφορά στην ίδια τη διαδικασία επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων (όπως παραγωγή πινάκων και διαγραµµάτων, εκτίµηση παραµέτρων, ελέγχους υποθέσεων και ελέγχους καλής προσαρµογής), ενώ ο δεύτερος έχει περισσότερο επιτελικό χαρακτήρα και περιλαµβάνει µια σειρά αποφάσεων που αφορούν σε θεωρητικές και τεχνικές λεπτοµέρειες, οι οποίες συµβάλουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη αντιστοίχηση του εννοιολογικού µοντέλου, το οποίο αναπτύχθηκε στη Φάση 1, µε τις στατιστικές διαδικασίες που θα εφαρµοστούν.

12 Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την κατάστρωση του πλάνου της στατιστικής ανάλυσης. Στο πλάνο αυτό καθορίζονται κυρίως: α) η σειρά των αναλύσεων, β) η κωδικοποίηση των δεδοµένων, γ) η µορφή του πίνακα δεδοµένων που θα αναλυθεί, δ) η αντιµετώπιση ενδεχόµενης αποτυχίας στη συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων που µπορεί να οφείλεται, για παράδειγµα, σε τιµές που λείπουν ή έχουν χαθεί και στην άρνηση απάντησης σε περίπτωση ταχυδροµικής έρευνας µε ερωτηµατολόγιο, ε) οι έλεγχοι ορθής καταχώρισης και εισαγωγής των δεδοµένων σε Η/Υ και στ) ο χειρισµός κακής ποιότητας δεδοµένων όπως είναι οι αναξιόπιστες µετρήσεις οργάνων και οι ασυνεπείς ή µη ειλικρινείς απαντήσεις σε ερωτηµατολόγιο.

13 Στο στάδιο αυτό λαµβάνονται αποφάσεις σχετικά µε την επιλογή ή την ανάπτυξη κατάλληλων στατιστικών µεθόδων, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία µε τις ερευνητικές υποθέσεις ή στόχουςπου έχουν τεθεί στη Φάση 1.

14 Το στάδιο αυτό αφορά στην επιλογή ή στην ανάπτυξη ειδικού λογισµικούγια τη στατιστική επεξεργασία, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει και τις απαιτήσεις των επόµενων σταδίων.

15 Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σχετικά µε τις στατιστικές, εννοιολογικές και τεχνικές προϋποθέσεις ή απαιτήσειςτων στατιστικών µεθόδων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν και αναζητούνται τρόποι αντιµετώπισης τυχόν αποκλίσεων.

16 Εδώ πραγµατοποιούνται οι κυρίως στατιστικές αναλύσεις.

17 Το στάδιο αυτό αφορά στον έλεγχο ήδη υπαρχόντων ή στη θέσπιση νέων κριτηρίων ή δεικτώνµαρτυρίας της σηµαντικότητας (στατιστικής ή κλινικής-βιολογικής) των αποτελεσµάτων, της καλής προσαρµογής των µοντέλων υποδειγµάτων, τα οποία υιοθετήθηκαν σε προηγούµενα στάδια, και της ευρωστίαςτων στατιστικών µεθόδων.

18 Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται ο έλεγχος των στατιστικών σφαλµάτωνπου σχετίζονται µε την εγκυρότητα των µεθόδων και, συνεπώς, µε τη δυνατότητα γενίκευσης ή πρόβλεψης.

19 Η φάση αυτή, εκτός από την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει, επίσης, την ερµηνεία και την αξιολόγηση της κλινικής σηµαντικότητάςτους στο θεωρητικό πλαίσιο και την προβληµατική που έχει τεθεί στη Φάση 1. Οι ερευνητές θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά µε τον τρόπο µέτρησης της ποσότητας και της ποιότηταςτης πληροφορίαςπου έχει παραχθεί. Έτσι, για την αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσµάτων είναι ανάγκη οι στατιστικές µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν να παρέχουν αντίστοιχους δείκτες. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν απλούστερη και εννοιολογικά τεκµηριωµένη φυσική ερµηνεία, ώστε οι δοµές και οι σύνθετες µεταβλητές, όπως είναι για παράδειγµα οι παραγοντικοί άξονες, που έχουν αναδειχθεί από τις πολυδιάστατες στατιστικές αναλύσεις να µπορούν να ερµηνευτούν και να αξιολογηθούν.

20 Στην τελική φάση η επικύρωση της εγκυρότηταςτων αποτελεσµάτων µπορεί να αναλυθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο και σηµαντικότερο έχει καθαρά ποιοτικό χαρακτήρα και αφορά στον έλεγχο της ορθότητας των συµπερασµάτων είτε στο θεωρητικό πλαίσιοτης µελέτης είτε σε σχέση µε προηγούµενη εµπειρία στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο. Το δεύτερο επίπεδο έχει ποσοτικό χαρακτήρα, αφορά κυρίως σε δειγµατοληπτικές έρευνες και στηρίζεται σε στατιστικές µεθόδουςόπως η διασταυρούµενη εγκυρότητα και η επαναδειγµατοληψία. Στην περίπτωση αυτή βασική επιδίωξη είναι να διαπιστωθεί η σταθερότητα των δοµών και των σχέσεων που έχουν αναδειχθεί από τις προηγούµενες πολυµεταβλητέςστατιστικές αναλύσεις. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται να διαπιστωθεί η αντιπροσωπευτικότητα των ευρηµάτων στον πληθυσµό στόχο που έχει καθοριστεί στη Φάση 1.

21 Στατιστική: Η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο την αποτελεσµατική αξιοποίηση δεδοµένων µετά από κατάλληλη κατά περίπτωση συλλογή, επεξεργασία, οργάνωση, παρουσίασηκαι ανάλυσηαριθµητικών στοιχείων µε σκοπό τη σωστή λήψη µέτρων και αποφάσεων.

22 Σταθερά:Ένα χαρακτηριστικό που έχει την ίδια τιµή για όλες τις µονάδες του πληθυσµού. Μεταβλητή:Ένα χαρακτηριστικό που παίρνει διαφορετικές τιµές στον πληθυσµό. Τυχαία µεταβλητή:κάθε χαρακτηριστικό ή ιδιότητα των στατιστικών µονάδων. Στατιστικός Πληθυσµός:Το σύνολο των ιδεατών µετρήσεων ή παρατηρήσεων που αναφέρονται σε κάποια µεταβλητή του πληθυσµού.

23 Παράµετρος:Τιµή-δείκτης που υπολογίζεται από δεδοµένα του πληθυσµού. Στατιστικό:Τιµή-δείκτης που υπολογίζεται από δεδοµένα του δείγµατος.

24 Εγκυρότητα:Το να µετρά ένα όργανο µέτρησης αυτό που υποτίθεται ότι µετρά. Αξιοπιστία:Το να δίνει ένα όργανο µέτρησης τα ίδια αποτελέσµατα, όταν µετρά το ίδιο πράγµα σε διαφορετικές περιπτώσεις.

25 Κλίµακες µέτρησης: Ονοµαστική ιάταξης Ίσων ιαστηµάτων Αναλογική Ειδική περίπτωση οι δίτιµεςκλίµακες που παίρνουν µόνο δύο τιµές (0, 1).

26 Ονοµαστικές ιάταξης ιαστήµατος Αναλογικές ίτιµες- υαδικές Μονοδιάστατες Πολυδιάστατες Ποιοτικές-Κατηγορικές Ποσοτικές??? Στάσεις, Απόψεις, ιαθέσεις, Συµπεριφορές, Γνώσεις

27 Ονοµαστικές (nominal): Το σύνολο τιµών τους δηλώνει µόνο διαφοροποίηση (π.χ. χρώµα µατιών, τόπος γέννησης, φύλο). ιάταξης (ordinal): Στο σύνολο τιµών τους µπορούµε να ορίσουµε σχέση διάταξης (π.χ. σειρά κατάταξης σε ένα αγώνισµα, µορφωτικό επίπεδο, κλάσεις ηλικιών, κλάσεις εισοδήµατος, βαθµίδες ιεραρχίας). ιαστήµατος (interval): Ίσες διαφορές µεταξύ των τιµών τους συνεπάγονται και ίσες διαφορές για το αντίστοιχο χαρακτηριστικό που µετρά η κλίµακα (π.χ. θερµοκρασία, ηλικία). Το µηδέν δεν είναι καλά ορισµένο. Αναλογίας (ratio):οι τιµές τους αντιστοιχούν αναλογικά στην ποσότητα του χαρακτηριστικού που µετρούν (π.χ. ταχύτητα, χρόνος, µήκος, βάρος, εισόδηµα). Το µηδέν είναι καλά ορισµένο.

28 Τα χαρακτηριστικά των στατιστικών µονάδων, που θέλουµε να µελετήσουµε σε µία συγκεκριµένη περίπτωση, ονοµάζονται µεταβλητές. Τα χαρακτηριστικά στα οποία µπορούµε να αντιστοιχίσουµε έναν αριθµό µιας ορισµένης κλίµακας ονοµάζονται ποσοτικά ή ποσοτικές µεταβλητές. Ποιοτικέςµεταβλητές είναι εκείνες των οποίων τις τιµές δεν µπορούµε να τις µετρήσουµε.

29 Είδη ποσοτικών µεταβλητών Συνεχής µεταβλητή:μια µεταβλητή που µπορεί να πάρει απεριόριστο αριθµό τιµών. Θεωρητικά µπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή ενός διαστήµατος του συνόλου R. Ασυνεχής ή διακριτή µεταβλητή:μια µεταβλητή που µπορεί να πάρει µόνο ορισµένο αριθµό τιµών. έχεται µόνο τιµές που ανήκουν στο σύνολο Ζ.

30 Χρήση Πινάκων Χρήση ιαγραµµάτων Υπολογισµός εικτών Κεντρικής Τάσης Υπολογισµός εικτών ιασποράς Υπολογισµός εικτών Ασυµµετρίας Υπολογισµός εικτών Κύρτωσης Υπολογισµός εικτών Συσχέτισης Υπολογισµός εικτών µέτρησης του Μεγέθους του Αποτελέσµατος (Effect Size)

31

32 Figure 2-3 Figure 2-4

33 Figure 2-5

34 Figure 2-7

35 Figure 2-8

36

37

38 Y x 1000 n(x) σχήµα 5.22: Ιστόγραµµα απόλυτης συχνότητας της κατανοµής των ανέργων Ελλήνων του X ηλικία

39 Y f(x) X ηλικία σχήµα 5.23: Ιστόγραµµα σχετικής συχνότητας της κατανοµής των ανέργων Ελλήνων του 1996

40 Υ σε χιλιάδες σχήµα 5.24: Πολυγωνική γραµµή πολύγωνο συχνοτήτων Χ

41 f(x) Y σχήµα 5.31 : Καµπύλη συχνοτήτων Χ

42

43 Η τυπική κατανοµήέχει αριθµητικό µέσο 0και τυπική απόκλιση 1. Οι τυπικές τιµές (Ζ) εκφράζουν τις αρχικές τιµές σε τυπικές αποκλίσεις. ηλαδή, µια τυπική τιµή 3 δείχνει ότι η αρχική τιµή ήταν τρεις τυπικές αποκλίσεις πάνω από το µέσο όρο και µια τυπική τιµή 2 δείχνει ότι η αρχική τιµή ήταν δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από το µέσο όρο.

44

45 Όταν η µεταβλητή που θέλουµε να περιγράψουµε έχει πολλές κατηγορίες ή τιµές, η περιγραφή βελτιώνεται αν οµαδοποιήσουµετα δεδοµένα πριν υπολογίσουµε τις συχνότητες. Για να οµαδοποιήσουµε τα δεδοµένα δηµιουργούµε νέες κατηγορίες κάθε µία από τις οποίες µπορεί να περιέχει ίσο ή άνισο αριθµό από τις αρχικές τιµές.

46 Αν δεν υπάρχει ή δεν είναι επιθυµητό να εφαρµοστεί κάποιο τέτοιο λογικό κριτήριο κατηγοριοποίησης των τιµών του εισοδήµατος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα από τα παρακάτω στατιστικά κριτήρια: Η κατασκευή διαστηµάτων του τύπου «από-έως» µε όρια των διαστηµάτων τα τεταρτηµόρια (quartiles) (Q25, Q50 και Q75) της κατανοµής του εισοδήµατος. Η κατασκευή διαστηµάτωνµε µε ίσο περιεχόµενο (%) των διαθέσιµων παρατηρήσεων. Για παράδειγµα, µπορούµε να κατασκευάσουµε τρία διαστήµατα που το καθένα να περιλαµβάνει το 33,3% των παρατηρήσεων του εισοδήµατος. Αν υποθέσουµε ότι έχουµε 300 µετρήσεις του εισοδήµατος, το κάθε ένα από τα τρία διάστηµα να περιλαµβάνει 100 παρατηρήσεις. Η κατασκευή διαστηµάτων ίσου εύρους. Αν υποθέσουµε ότι το εύρος του εισοδήµατος είναι rτότε µπορούµε να κατασκευάσουµε dδιαστήµατα µε εύρος r/dτο καθένα.

47 Η κατασκευή δύο διαστηµάτων του τύπου «κάτω από-πάνω πάνω από» µε βάση κάποια οριακή κρίσιµη τιµήπου να έχει ιδιαίτερη σηµασία στο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα ερµηνευτούν τα αποτελέσµατα της έρευνας. Η κατασκευή διαστηµάτων µε την εφαρµογή µεθόδων της ασαφούς λογικής. Όµως, οι τεχνικές αυτές είναι αρκετά πολύπλοκες και απαιτούν τη χρήση ειδικών λογισµικών. Εφαρµογή Μεθόδων Βέλτιστης Κατηγοριοποίησης. Στην πράξη, οι τέσσερις πρώτες µέθοδοι αποδεικνύονται απλές και λειτουργικές. Η επιλογή του στατιστικού κριτηρίου κατηγοριοποίησης των µεταβλητών πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι κλάσεις που θα προκύψουν να έχουν πρακτική σηµαντικότητα και ερµηνευτική λειτουργικότητα στο θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την εκάστοτε έρευνα.

48 Το ερωτηµατολόγιο δεν είναι παρά ένα έντυπο που περιλαµβάνει τις ερωτήσεις για την συλλογή των στοιχείων που µας ενδιαφέρουν. Η σύνταξή του είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την ποιότητα των στοιχείων που θα συλλεγούν. Στην κατασκευή του θα πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριµένα στάδια (δεν είναι διαδοχικά αλλά αλληλοεξαρτώνται) που θα πρέπει να ληφθούν ως προς: Προκαταρκτικές αποφάσεις Αποφάσεις σχετικές µε το περιεχόµενο της κάθε ερώτησης Αποφάσεις για τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων Αποφάσεις για τον τύπο των ερωτήσεων Αποφάσεις για την σειρά των ερωτήσεων Αποφάσεις για την διάταξη και εµφάνιση του ερωτηµατολογίου Αποφάσεις για τον προέλεγχο και αναθεώρηση του ερωτηµατολογίου 48

49 Τα ερωτηµατολόγια, πρέπει όχι µόνο να ανταποκρίνονται στον έλεγχο της τεράστιας ποσότητας πληροφορίας που υπάρχει σήµερα για κάθε θέµα, αλλά πρέπει να είναι έγκυρα, αξιόπιστα και εύχρηστα από τον κάθε χρήστη. Αλλά ενώ «η λύση» φαίνεται απλή, δηλαδή το εργαλείο που χρειαζόµαστε είναι το ερωτηµατολόγιο, η κατασκευή του δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Άρθρα σχετικά µε την κατασκευή ερωτηµατολογίων έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Φυσικά επειδή κάθε ερωτηµατολόγιο αναφέρεται σε διαφορετικό γνωστικό πεδίο και πολλές φορές η χρήση του έχει διαφορετικούς στόχους, χρειάζονται σύνθετες γνώσεις για την κατασκευή του (και όχι µόνο καθαρά επιστηµονικές) 49

50 Η οµοιοµορφία των ερωτήσεων. Η έκταση και η ποικιλία των δεδοµένων που είναι δυνατό να συγκεντρωθούν. Η έκταση και η ποικιλία των ερωτούµενων που καλύπτει. Η ελεύθερη και ανώνυµη έκφραση των υποκειµένων. Η δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών για µη παρατηρήσιµαχαρακτηριστικά (απόψεις και συναισθήµατα). Το σχετικά µικρό κόστος δαπάνης (σε χρήµα και χρόνο). 50

51 oη απώλεια των λεπτοµερειών και του βάθους της πληροφορίας. oη έλλειψη ελέγχου της ακρίβειας των απαντήσεων. o Η έλλειψη ελέγχου της ειλικρίνειας των ερωτηθέντων. oη Η υποκειµενικότητα των ερωτηθέντων στην κατανόηση των ερωτήσεων. o Οι απώλειες στο δείγµα. 51

52 Είδος πληροφοριών που είναι αναγκαίο να συλλεγούν. Σωστά ορισµένο πρόβληµα, σκοποί της έρευνας Από ποιους θα συλλεγούν οι πληροφορίες. Ορισµός του πληθυσµού (target group) Με ποιο τρόπο θα συλλεγούν οι πληροφορίες. Ταχυδροµικά (µικρό κόστος, ανωνυµία, όχι επιρροή, όχι πίεση απώλεια, επιστροφή, έλλειψη επεξηγήσεων, χρονοβόρο) Τηλεφωνικά (µικρό κόστος, εποπτεία, ταχύτητα επιρροή, πίεση) Με προσωπική συνέντευξη (... κόστος, επιρροή) 52

53 Αφορά τις πληροφορίες που θα συλλεγούν παρά το ύφος της κάθε ερώτησης ξεχωριστά. Είναι η ερώτηση απαραίτητη; Κάθε ερώτηση πρέπει να δίνει πληροφορίες που θα µας οδηγήσουν κάπου. Είναι η ερώτηση επαρκής/ικανοποιητική; Η συγκεκριµένη ερώτηση δίνει τη συγκεκριµένη πληροφορία ή θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κι άλλες; 53

54 Συνηθισµένοι Τύποι Ερωτήσεων Κλειστές ερωτήσεις Απλής ή Πολλαπλής Απάντησης Πολλαπλής Επιλογής Ιεράρχησης-Κατάταξης Αντιστοίχησης Ανοιχτές ερωτήσεις Συµπλήρωσης Ανάπτυξης 54

55 Συχνά απαντώµενα ζητήµατα: Αριθµός κατηγοριών απαντήσεων Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε αριθµός Ισορροπηµένη Μη ισορροπηµένη κλίµακα Μια κλίµακα µέτρησης θεωρείται ισορροπηµένη όταν ο αριθµός των ευνοϊκών απαντήσεων είναι ίσος µε τον αριθµό των δυσµενών. Μονός-ζυγός αριθµός κατηγοριών Στην περίπτωση της ισορροπηµένης κλίµακας προκύπτει θέµα µονού ή ζυγού αριθµού ερωτήσεων. Μονός αριθµός Μεσαίο ουδέτερο σηµείο. Αναγκαστική µη αναγκαστική επιλογή Μια αναγκαστική κλίµακα απαιτεί να εκφέρουµε γνώµη ακόµα και όταν δεν έχουµε. 55

56 Παράδειγµα 1. Κλίµακά ισορροπηµένη, µονή, αναγκαστική Ποιά είναι η γνώµη σας για την γεύση του προϊόντος Α Πολύ καλή Καλή Ούτε καλή ούτε κακή Κακή Πολύ κακή Παράδειγµα 2. Κλίµακα ισορροπηµένη, ζυγή, αναγκαστική Ποιά είναι η γνώµη σας για την γεύση του προϊόντος Α Πολύ καλή Αρκετά Καλή Καλή Κακή Αρκετά κακή Πολύ κακή Παράδειγµα 3. Κλίµακα µη ισορροπηµένη, µονή, αναγκαστική Ποιά είναι η γνώµη σας για την γεύση του προϊόντος Α Πολύ καλή Αρκετά Καλή Καλή Ούτε καλή ούτε κακή Κακή Παράδειγµα 4. Κλίµακα ισορροπηµένη, ζυγή, µη αναγκαστική Ποιά είναι η γνώµη σας για την γεύση του προϊόντος Α Πολύ καλή Καλή Ούτε καλή ούτε κακή Κακή Πολύ κακή εν έχω γνώµη 56

57 Ανοιχτές ερωτήσεις: Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία σας µε παιδιά κυρίως της Α δηµοτικού, ποιές δυσκολίες αντιµετωπίζετε; Κλειστές ερωτήσεις (πολλαπλής επιλογής): Με βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία σας µε παιδιά κυρίως της Α' δηµοτικού, σε ποιές από τις παρακάτω καταστάσεις αντιµετωπίζετε: (3) µεγάλες δυσκολίες, (2) κάποιες αλλά αντιµετωπίσιµες δυσκολίες, (1) καµία δυσκολία: - να ανταποκρίνονται τα παιδιά στους κανόνες της τάξης (1) (2) (3) - να σέβονται τους άλλους (1) (2) (3) - να προσαρµόζω τις δραστηριότητες στις ανάγκες των µαθητών µου (1) (2) (3) - να αντιµετωπίζω τις ανησυχίες/προβληµατισµούς των γονέων 57

58 Παραδείγµατα ερωτήσεων: Είναι κατά τη γνώµη σας ο κίνδυνος από τις «τρελές αγελάδες» πραγµατικός ή υπερβολικός; Πραγµατικός, αρκετά πραγµατικός, άγνωστο, αρκετά υπερβολικός, υπερβολικός. Ποια είναι η γνώµη σας για τα νέα συνταξιοδοτικά µέτρα; Συµφωνώ απόλυτα, συµφωνώ, δεν ξέρω, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα (Κλίµακα Liκert, 1932, 5βαθµη). Σε ποια περιοχή της εκπαίδευσης θα θέλατε να κάνετε µια εκπαιδευτική έρευνα; (βαθµολογείστε από 1 ως 5). Κοινωνιολογία, ψυχοπαιδαγωγική, Ψυχολογία, ιδακτική γλώσσας, Νέες Τεχνολογίες, Ειδική Αγωγή. 58

59 Παραδείγµατα ερωτήσεων: 59

60 Πώς θα χαρακτηρίζατε τα µαθήµατα του µεταπτυχιακού: 60

61 Τοποθέτηση απλών ερωτήσεων που προκαλούν το ενδιαφέρον στην αρχή. Λογική σειρά των ερωτήσεων. ιαδοχική σειρά αλληλοεξαρτώµενων ερωτήσεων. Τοποθέτηση των δύσκολων ερωτήσεων στο τέλος. 61

62 Η διπλή ερώτηση: Τι γνώµη έχετε για τις τιµές και το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει το super market X; Ο ερωτώµενος δεν γνωρίζει την απάντηση: Πόσα χρήµατα ξοδεύει η οικογένειά σας για τρόφιµα µέσα σε µια εβδοµάδα; Ο ερωτώµενος δεν θυµάται: Ποια τηλεοπτικά προγράµµατα παρακολουθήσατε την προηγούµενη Πέµπτη; Ο ερωτώµενος δεν θέλει να απαντήσει: Έχετε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών; Επιρροή από εξωτερικά γεγονότα: Πόσηώρακάνατεχθεςγιαναπάτεστηδουλειάσας; 62

63 Χρήση δυσνόητων λέξεων: Από ποια καταστήµατα κάνετε τις εµβόλιµες αγορές σας; Χρήση λέξεων µε αµφίβολη και ασαφή έννοια: Πόσο συχνά πηγαίνετε στον κινηµατογράφο; Ποτέ Περιστασιακά Μερικές φορές Συχνά 63

64 Αποφυγή ερωτήσεων που οδηγούν στην επιθυµητή απάντηση. Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο να πληρώνουν οι φορολογούµενοι τα ελλείµµατα του δηµόσιου τοµέα από την τσέπη τους; ναι όχι δεν ξέρω Αποφυγή υποθέσεων. Είναι καλή ιδέα η ύπαρξη νόµου που να επιβάλλει την χρήση των ζωνών ασφαλείας στα αυτοκίνητα; Αποφυγή ερωτήσεων που η µια προϋποθέτει απάντηση της άλλης (εξαρτάται όµως και από το θέµα της έρευνας) 1. Πίνετε γάλα εβαπορέ; 2. Αν ναι, τότε πόσες φορές την µέρα πίνετε; 64

65 ιαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω ερωτήσεις. Για κάθε µία προσδιορίστε αιτίες ακούσιας διαστρέβλωσης των απαντήσεων και προτείνετε εναλλακτικές διατυπώσεις 65

66 ιαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω ερωτήσεις. Για κάθε µία προσδιορίστε αιτίες ακούσιας διαστρέβλωσης των απαντήσεων και προτείνετε εναλλακτικές διατυπώσεις 66

67 ιαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω ερωτήσεις. Για κάθε µία προσδιορίστε αιτίες ακούσιας διαστρέβλωσης των απαντήσεων και προτείνετε εναλλακτικές διατυπώσεις 67

68 1. ιαµόρφωση του τελικού σχεδίου του ερωτηµατολογίου. 2.Πιλοτική δοκιµή τελικού σχεδίου του ερωτηµατολογίου (εκτίµηση ποσοτικών και ποιοτικών παραµέτρων της διαδικασίας). 3.Έλεγχος για πηγές µεροληψίας στις απαντήσεις και εξεύρεση τρόπων αντιµετώπισή τους. 4.Σύνταξη του οριστικού ερωτηµατολογίου. 68

69 1. Ερωτηµατολόγιο έρευνας σε µαθητές σχετικά µε τις επαγγελµατικές επιλογές οικονοµικών σχολών και επαγγελµάτων. 2. Ερωτηµατολόγιο έρευνας µε θέµα: «Στάσεις και Συµπεριφορά Εθελοντών Αιµοδοτών σε Σχέση µε την Εθελοντική Αιµοδοσία». 3. Ερωτηµατολόγιο έρευνας σχετικά µε το φαινόµενο του άγχους που βιώνουν οι διευθυντές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 4. Ερωτηµατολόγιο έρευνας σχετικά µε τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για το ρόλο της σχολικής µονάδας ως φορέα διαµόρφωσης και άσκησης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 69

70 Παπαδηµητρίου, Γ. (2001). Περιγραφική Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Κατσίλης, Ι. (1997). Περιγραφική Στατιστική. Αθήνα: Gutenberg. Μενεξές, Γ. (2008). Μια οµηµένη Προσέγγιση στην Πολυµεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Βιολογικών, Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών εδοµένων. Στο Φυσικοί Πόροι, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, (σσ ). Επιµέλεια: Γ. Αραµπατζής και Σ. Πολύζος. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. Φωτιάδης, Ν. (1995). Εισαγωγή στη Στατιστική για Βιολογικές Επιστήµες. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Carmines, E. & Zeller, R. (1979). Reliability and Validity Assessment. Newbury Park: Sage Publications. Berdie, D., Anderson, J. & Niebuhr, M. (1986). Questionnaires: Design and Use. London: The Scarecrow Press, Inc. Τσάντας, Ν., Μωϋσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ν., και Χατζηπαντελής, Θ., (1999): Ανάλυση εδοµένων µε τη βοήθεια Στατιστικών Πακέτων. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα εργαλεία αυτά, πρέπει όχι μόνο να ανταποκρίνονται στον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων.

Στατιστική Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων. Στατιστική Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων. Νίκος Τσάντας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμ. Μαθηματικών Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ _ Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Εισαγωγή

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Εισαγωγή Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Εισαγωγή Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Πείραµα Προσχεδιασµένη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρµοσµένες Επιστήµες Στατιστικός Πληθυσµός και Δείγµα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδες Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Νίκος Καλογερόπουλος 2014 Τι είναι έρευνα στην στατιστική Αρχική παρατήρηση: κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί Κάθε χρόνο υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μέρος Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... vii Μέρος Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρµογές Υπολογιστικοί αλγόριθµοι στον MS-Excel: υπολογισµός και ερµηνεία στατιστικών ευρηµάτων Πρόλογος Α Μέρους... 3 Αρχικές πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχηματική παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να N161 _ (262) Στατιστική στη Φυσική Αγωγή Βιβλία ή 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Ερευνας Δειγματοληψία στην Έρευνα (Μέθοδοι Δειγματοληψίας - Τρόποι Επιλογής Τυχαίου Δείγματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ένα σηµείο Α(χ, ψ) ανήκει στη γραφική παράσταση της f αν f(ψ)=χ. 2. Αν µια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστηµα A,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Έρευνα Αγοράς Μέρος 1 ο - Θεωρία και περιγραφικά μέτρα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Έρευνα Αγοράς Μέρος 1 ο - Θεωρία και περιγραφικά μέτρα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας Έρευνα Αγοράς Μέρος 1 ο - Θεωρία και περιγραφικά μέτρα 1 Περιεχόμενα 1. Βασικές Έννοιες Έρευνας Αγοράς 2. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες)

Ηποσοτικήέρευνα. (Θεμελιώδεις έννοιες) Ηποσοτικήέρευνα (Θεμελιώδεις έννοιες) 1 Πειραματική έρευνα Ποσοτική έρευνα Πειραματική Ημι-πειραματική Αντιστροφής Περιγραφική Σύγκρισης Συσχέτισης Διαδοχικων Μ. 2 Μη Ισοδ..Ομ. Αντιστροφής Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Κεφάλαιο 2

επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Κεφάλαιο 2 Κεφάλαιο 2 Μεταβλητές Είδη Μεταβλητών Πείραµα (ένα παράδειγµα, Bandura, Ross & Ross, 1963) Υπόθεση: ένα από τα αίτια της συµπεριφοράς µπορεί να είναι η παρατήρηση ενός επιθετικού προτύπου Διαδικασία: τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Εισαγωγή στην. Η Ανάλυση ιακύµανσης

Κεφάλαιο 13. Εισαγωγή στην. Η Ανάλυση ιακύµανσης Κεφάλαιο 13 Εισαγωγή στην Ανάλυση ιακύµανσης 1 Η Ανάλυση ιακύµανσης Από τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα στατιστικά κριτήρια στην κοινωνική έρευνα Γιατί; 1. Ενώ αναφέρεται σε διαφορές µέσων όρων, όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης Περιγραφική Στατιστική Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο Κ. Πολίτης 1 2 Η στατιστική ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, πολύ συχνά αριθμητικές,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος Έλεγχοι Υποθέσεων 1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος µ = 100 Κάθε υπόθεση συνοδεύεται από µια εναλλακτική: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β ηµήτρης Κουγιουµτζής http://users.auth.gr/dkugiu/teach/civilengineer E mail: dkugiu@gen.auth.gr 1/11/2009 2 Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση ΠPOΛOΓOΣ... 15 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων Eισαγωγή... 19 Αξιολογικές κρίσεις και αντικειμενικότητα... 20 Η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινομένων... 30 H σχέση θεωρίας και έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Έλεγχος Υποθέσεων. Ένα παράδειγµα

Κεφάλαιο 7. Έλεγχος Υποθέσεων. Ένα παράδειγµα Κεφάλαιο 7 Έλεγχος Υποθέσεων 1 Ένα παράδειγµα Ένας ερευνητής θέλησε να διαπιστώσει κατά πόσο η από απόσταση εκπαίδευση είναι καλύτερη από τη δια ζώσης εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, επέλεξε δύο οµάδες

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05

1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέτρηση Ορισμός: η συστηματική διαδικασία με την οποία καταχωρίζουμε αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Το τµήµα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Ενιαίων Λυκείων του

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Επιλογή δείγματος Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 2015 Πληθυσμός: Εισαγωγή Ονομάζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών που

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων και διάµεσος µιας τυχαίας µεταβλητής ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος πρώην Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 e-mail@p-theodoropoulos.gr Πρόλογος Στην εργασία αυτή αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

π. Κωνσταντίνος. Χρήστου

π. Κωνσταντίνος. Χρήστου 1 Statistics: αρχικά state arithmetic (αριθµητική του κράτους) Από την αρχαία εποχή ακόµη οι άνθρωποι συγκέντρωναν δεδοµένα και χρησιµοποιούσαν τη στατιστική: Βαβυλώνιοι, πρώτη απογραφή (3800 π.0.) Κινέζοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Β06Σ03) ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 A εξάμηνο 2009-2010 Περιγραφική Στατιστική Ι users.att.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες. Παραδείγµατα: Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι

Βασικές έννοιες. Παραδείγµατα: Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι Τι είναι η Στατιστική? Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ορίζεται σήµερα ως η επιστήµη που σχετίζεται µε τις επιστηµονικές µεθόδους συλλογής, παρουσίασης, αξιολόγησης και γενίκευσης (: εξαγωγής συµπερασµάτων) της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Στατιστική

Περιβαλλοντική Στατιστική Περιβαλλοντική Στατιστική ηµήτρης Λέκκας Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Περιγραφή Παρουσιάζονται τα κύρια θέµατα του µαθήµατος και αναλύονται τα προβλήµατα κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι Πρόληψη - Επιθεώρησης Τεχνικές ελέγχου: Δειγματοληψία:

Διαβάστε περισσότερα

3. Τρόποι ιεξαγωγής Έρευνας Οι κύριοι τρόποι διεξαγωγής έρευνας είναι: Προσωπική Συνέντευξη (Personal Interview) όπου ο ερευνητής κάνει τις ερωτήσεις και συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο Τηλεφωνική Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες Στατιστικός Πληθυσμός και Δείγμα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός.

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός. Συνάρτηση: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ λέγεται µια διαδικασία µε την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο κάποιου άλλου συνόλου Β. Γνησίως αύξουσα: σε ένα διάστηµα του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Στάδιο Εκτέλεσης

Στάδιο Εκτέλεσης 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1.4.2.2 Στάδιο Εκτέλεσης Το στάδιο της εκτέλεσης μίας έρευνας αποτελεί αυτό ακριβώς που υπονοεί η ονομασία του. Δηλαδή, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες από τη στιγμή που η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Καραµητόπουλος Λεωνίδας Κώστογλου Βασίλης Τίγκας Οδυσσέας Τσιφετάκης Γεώργιος Χαρλαύτης Σπυρίδων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τµήµα ιοίκησης Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στα πλαίσια της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ προσπαθούµε να προσεγγίσουµε τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου (πληθυσµός) δια της µελέτης των χαρακτηριστικών αυτών επί ενός µικρού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου

Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου V. ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου Ένας από τους σηµαντικότερους φορείς αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων είναι οι µαθητές που τα χρησιµοποιούν, αρκεί η αξιολόγησή

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. του αντικειμένου προσεγγίσεων...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. του αντικειμένου προσεγγίσεων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή..................................................... 17 1.1 Νόηση και γνώση και η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Α εξάμηνο 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις για την επιστημονική έρευνα users.sch.gr/abouras

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. για τα οποία ισχύει y f (x) , δηλαδή το σύνολο, x A, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. για τα οποία ισχύει y f (x) , δηλαδή το σύνολο, x A, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C Επιμέλεια: Κ Μυλωνάκης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ Τι ονομάζεται πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α; Έστω Α ένα υποσύνολο του R Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3)

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Αντώνης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004

Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 Χώρα: Ελλάδα EuroSDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Ονοµασία: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα Περιεχόµενα 1. Επικοινωνία 2. Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογική Έρευνα Μέθοδοι και Τεχνικές

Κοινωνιολογική Έρευνα Μέθοδοι και Τεχνικές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Κοινωνιολογική Έρευνα Μέθοδοι και Τεχνικές 1. Ο Κύκλος της Κοινωνικής Έρευνας Ερώτηση πολλαπλής επιλογής Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα της αρίθµησής της.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα