Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ ( ), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς."

Transcript

1 Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ ( ), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιιά θαη ζπζζσξεύηεθαλ ζηε ρώξα ακέζσο κεηά ηηο δνθηκαζίεο ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 1 Έλα από απηά ήηαλ νη ρηιηάδεο εηηεκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ είραλ εληαρζεί ζηηο γξακκέο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδαο (ζην εμήο Γ..Δ.) θαη κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ θαη έδεζαλ γηα δεθαεηίεο ζηηο πξώελ Λατθέο Γεκνθξαηίεο, καθξηά από ηελ Διιάδα θαη ηνπο νηθείνπο ηνπο, θαηνξζώλνληαο λα κελ αθνκνησζνύλ από ηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο ηνπο. ηε δηάξθεηα ηεο πξνζθπγηάο ηνπο, ελώ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο θνηλσλίεο εθείλεο, ηαπηόρξνλα δηαθνξνπνηήζεθαλ θπιεηηθά θαη εζληθά, δηαηεξώληαο ηελ εζληθή ηνπο ηαπηόηεηα, κε ηελ νπνία θαζόξηδαλ ηελ ειιεληθόηεηά ηνπο. Μεηά ηελ ήηηα ηνπο, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1949, νη καρεηέο ηνπ Γ..Δ. 2 αλαρώξεζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπληεηαγκέλα ππαθνύνληαο ζηε δηαηαγή ηεο εγεζίαο ηνπο γηα άκεζε αλαρώξεζε πξνο ηελ Αιβαλία 3 ή ηε Βνπιγαξία. Ο αξηζκόο απηώλ πνπ έθηαζαλ ζηηο Λατθέο Γεκνθξαηίεο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ κε Από απηνύο ήηαλ παηδηά, ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά είρε πξνεγεζεί ηεο αλαρώξεζεο ησλ εηηεκέλσλ θαη ησλ ζπγγελώλ ηνπο. Η κεηαθίλεζε ησλ παηδηώλ ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο είρε πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλνδεία ησλ κεηέξσλ ηνπο ή άιισλ γπλαηθώλ, πνπ ήηαλ ζπλήζσο, ζπγρσξηαλέο ηνπο, γεγνλόο ην νπνίν δε κείσλε ην θόβν θαη ηε ζιίςε ηνπο γηα ηελ απνκάθξπλζε από ην νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ. 5 1 Καζεκεξηλή, 29/8/1999, ζ. 8: «Πελήληα ρξόληα από ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ». 2 Ιάθσβνο Μηραειίδεο, «ιαβνκαθεδόλεο πνιηηηθνί πξόζθπγεο» ζην Βαζίιεο Γνύλαξεο, Ιάθσβνο Μηραειίδεο, (επηκ.), Πξόζθπγεο ζηα Βαιθάληα. Μλήκε θαη ελζωκάηωζε, Ίδξπκα Μνπζείνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, Αζήλα 2004, ζ Risto Kirjazovski, Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, Ιλζηηηνύην Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, θόπηα 1989, ζ Ο αξηζκόο απηόο ππνινγίδεηαη από 1/1/1946 σο 31/12/1949. ύκθσλα κε ηνλ Ήιην Γηαλλαθάθε, από ην 1947 κέρξη ην 1953 πεξηζζόηεξνη από πξόζθπγεο έθζαζαλ ζην ζνζηαιηζηηθό ζηξαηόπεδν. Από απηνύο, νη ελήιηθεο βξίζθνληαλ εθεί, ήδε, από ην ηέινο ηνπ 1949 (νη αξηζκνί δίλνληαη από ην Βαζίιε Μπαξηδηώηα. ύκθσλα κε άιιεο πεγέο, ν αξηζκόο απηόο ππνηηκά ηα πξαγκαηηθά λνύκεξα. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο πξόζθπγεο πνπ έκεηλαλ ζηελ Αιβαλία θαη Γηνπγθνζιαβία. ύκθσλα κε ηηο Άλλα Μαηζαίνπ Πόπε Πνιέκε, από ηνπο εθπαηξηζκέλνπο, νη ήηαλ ελήιηθεο, πνζνζηό 69,3% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνζθύγσλ. 5 Mηράιεο Γθαλάο, Μεηξηά παηξίδα, Καζηαληώηεο, Αζήλα 1996, ζ : «Μαδεύνπλε ηα παηδηά. Θα καο ζηείινπλ αιινύ, ρώξηα από ηνπο δηθνύο καο. Οη Μαθεδόληζζεο ηα δσζαλ ηα δηθά ηνπο. Έθιαηγαλ, ηα θηινύζαλε, δελ είπαλε όρη. Οη δηθέο καο αγξίεςαλ. Έζθνπδαλ, θαηαξηόηαλε, καο έζθηγγαλ πάλσ ηνπο, κηα δπν πέζαλε ζηνπο ππεύζπλνπο κε ηα λύρηα, βάιακε θη εκείο ηα θιάκαηα, καο αθήζαλε. Πήξαλ ηα κεγαιύηεξα από δέθα θαη πάλσ. Μαο θνξηώλνπλ ζε κεγάια θακηόληα. Μεηά ζην βαπόξη, έλα πνισλέδηθν θνξηεγό, είπαλε. Μαο αλεβάδνπλ κε βίληζη θαη ηξέκνπκε, θάπνηνο πέθηεη ζηε ζάιαζζα. Καηεβάδνπλ ην θαγεηό κε αιπζίδεο, είκαζηε ζην ακπάξη, 1

2 Μία αηηία πνπ ηξνθνδόηεζε πνιηηηθέο εληάζεηο θαη αιιεινθαηεγνξίεο θαη ηηο επόκελεο δεθαεηίεο ππήξμε ε νμύηεηα πνπ έιαβε ε δηακάρε γηα ην ζέκα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ παηδηώλ, ε νπνία είρε πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο εθ κέξνπο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θνκκνπληζηηθώλ θξαηώλ θαη αλαγγέιζεθε επίζεκα από ηελ Πξνζσξηλή Γεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε ηνπ Μάξθνπ Βαθεηάδε, ζηηο 11/3/1948, κέζσ ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ ησλ αληαξηώλ πνπ εμέπεκπε από ην Βειηγξάδη. Ήδε, όκσο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε γλσζηνπνηήζεη από ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1948, ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή θνηλή γλώκε ηε δηελέξγεηα παηδνκαδώκαηνο από ην Γ..Δ., ππνζηεξίδνληαο όηη βαζηθνί ιόγνη ηεο αξπαγήο ησλ παηδηώλ ήηαλ λα εθπαηδεπζνύλ απηά ζηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία θαη λα γίλνπλ θαλαηηθνί θνκκνπληζηέο, λα θαηαζηξαθεί ε ειιεληθή θπιή θαη λα απνμελσζνύλ νη Διιελόπαηδεο από ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηηο παξαδόζεηο, λα ηξνκνθξαηεζνύλ νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο θαη λα ηεζνύλ ζην πιεπξό ησλ αληαξηώλ, λα θαηαζηξαθεί ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη νη ρσξηθνί λα εγθαηαιείςνπλ ηνπο αγξνύο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά ηνπο. 6 Ο Γ..Δ., από ηελ πιεπξά ηνπ, ππνζηήξημε όηη ζθνπόο ηεο κεηαθνξάο ησλ παηδηώλ ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο ήηαλ λα ζσζνύλ από ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ θαη ηηο επηζέζεηο ηνπ Δζληθνύ ηξαηνύ ζηα ρσξηά ηνπο θαη πσο όινη νη γνλείο ηα είραλ παξαδώζεη νηθεηνζειώο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, βέβαηα, ν Γ..Δ. επέηξεςε ηελ εζεινληηθή κεηαθίλεζε ησλ παηδηώλ κόλνλ ζε πξώηε θάζε. Από ηα κέζα ηνπ 1948, όκσο, νη γνλείο ππνρξεώλνληαλ λα δώζνπλ ηα παηδηά ηνπο. 7 Μεηά ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζή ηνπο ζε θαηαπιηζκνύο θαη θνηλόβηα, νη εθπαηξηζκέλνη κεηαθέξζεθαλ ζε πόιεηο - βηνκεραληθά θέληξα ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ, ώζηε λα εληαρζνύλ ζηελ παξαγσγή. Οη δπζρέξεηεο πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ππήξμαλ πνιιέο: Η άγλνηα ηεο γιώζζαο, ην πξόβιεκα ηεο ζηέγαζεο, ε εύξεζε εξγαζίαο θαη ε θάιπςε ησλ ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ηνπο, ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηνπο λένπο ηξόπνπο παξαγσγήο, ε έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ε έιιεηςε ησλ νηθείσλ θαη ηεο παηξίδαο θαη ην γεγνλόο όηη δελ ηνπο είρε απνδνζεί επίζεκα ε ηδηόηεηα ηνπ πξόζθπγα, ώζηε λα απνιακβάλνπλ ησλ πξνλνκίσλ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηνπο Πξόζθπγεο. ηαδηαθά, απνδέρζεθαλ ηηο κεηαβνιέο ζηε δσή ηνπο θαη εγθιηκαηίζηεθαλ ζε μέλνπο πνιηηηζκνύο θαη λννηξνπίεο, ζε άιια πνιηηηθά θαζεζηώηα θαη ζε δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ειπίδνληαο πάληνηε όηη ν ρξόλνο ηεο παξακνλήο ηνπο εθεί ήηαλ ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, πξνζπαζώληαο λα δηαζώζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηόηεηα 8 θαη δώληαο ηαπηόρξνλα ζε δπν επίπεδα ζπλείδεζεο: ην πξαγκαηηθό επίπεδν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζην ηδαληθό επίπεδν ηεο κειινληηθήο. 9 Γηα κεγάιν δηάζηεκα, ηα ζύλνξα αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηηο όκνξεο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ θίιηξα πνπ δηαρώξηδαλ αλζξώπνπο θαη ηδέεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηα δηαπεξάζνπλ ή αθόκε θαη ζαλ ηείρε, ηα νπνία δελ εκπόδηδαλ κόλν ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ παηείο κε παηώ ζε. Γε καο αθήλνπλ λα μεκπηίζνπκε. Αλέβεθε ν πάππνπο κηα κέξα ζην θαηάζηξσκα, πεξλνύζε έλα βαπόξη. Πέζε θάησ ηνπ ιέλε, δελ έπεθηε, ηνλ θαηέβαζαλ κε ηε βία. Πεξάζακε ην Γηβξαιηάξ, κεηά ηε Μάγρε. Γώδεθα κεξόλπρηα. Από ην βαπόξη ζην ηξέλν». 6 Lars Baerenzen, «The Paidomazoma and the Queen s Camps», ζην Lars Baerenzen, John Iatrides θαη Ole L. Smith (επηκ.), Studies in the History νf Greek Civil War, Museum Tusculanum Press, Κνπεγράγε 1987, ζ Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο , Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2010, ζ Κώζηαο Σζνπθαιάο, Ζ ειιεληθή ηξαγωδία, Ληβάλεο, Αζήλα 1974, ζ Μαξία Μπνληίια, Πνιύρξνλνο λα δεηο, κεγάιε ηάιηλ Ζ εθπαίδεπζε ηωλ παηδηώλ ηωλ Διιήλωλ πνιηηηθώλ πξνζθύγωλ ζηα αλαηνιηθά θξάηε ( , Μεηαίρκην, Αζήλα 2004, ζ

3 επηθνηλσλία, αιιά θαζηζηνύζαλ ηελ απέλαληη πιεπξά αζέαηε θαη άγλσζηε. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε επαθή θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο ζηελ Διιάδα λα θαζίζηαηαη ζρεδόλ αδύλαηε. Παξά ηαύηα, επαλαπαηξηζζέληεο πξόζθπγεο αλαθέξνπλ όηη ε ζθέςε ηνπο ήηαλ πάληνηε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ παηξίδα θαη ζηελ επηζηξνθή ηνπο ζ απηήλ, ζεσξώληαο ηελ παξακνλή ηνπο ζηηο αλαηνιηθέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο πξνζσξηλή. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο: «Τπήξρε γηα ρξόληα, κηα βαιίηζα έηνηκε ζην ζπίηη θάζε πξόζθπγα. Σόζν πνιύ ζέιακε λα γπξίζνπκε. Σόζν ζίγνπξνη ήκαζηαλ όηη ζα γπξίδακε. Κη όιν πεξηκέλακε θαη ειπίδακε». 10 Ο Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, πνιηηηθόο πξόζθπγαο ν νπνίνο έδεζε είθνζη νθηώ ρξόληα ζηε Ρνπκαλία αλαθέξεη: «Aζήθσηε ήηαλ ε ζπκθνξά ηνπ μεξηδώκαηνο από ηε γε ησλ παηέξσλ, από ηε γε πνπ γελλήζεθαλ θαη πνπ γηα ην θαιό ηεο, θαηά ηελ αληίιεςή ηνπο, αγσλίζηεθαλ. Σελ πνξεία απηή πξνο ηνπο μέλνπο ηόπνπο ηε ζέξκαηλε ε αγάπε ηνπο γηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο έδηλε θνπξάγην ε ειπίδα πσο δελ ζ αξγήζεη ε κέξα ηεο επηζηξνθήο ηνπο». 11 Η λνζηαιγία ησλ πξνζθύγσλ θαη ε επηζπκία ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηήζεθε από ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο σο αθόκε έλα πξνπαγαλδηζηηθό ζηνηρείν όηη νη ζπλζήθεο δσήο ησλ αλζξώπσλ ζην ζηδεξνύλ Παξαπέηαζκα ήηαλ θξηθηέο. 12 Η πξαθηηθή απηή νθείιεηαη ηόζν ζηνλ ςπρξό πόιεκν, όζν θαη ζηελ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα, από ην 1952, παξάιιεια κε ην ύληαγκα ηνπ Παξαζπληάγκαηνο αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, νπζηαζηηθά σο ην 1974, ε νπνία επέβαιε, κεηαμύ άιισλ, ηνλ απνθιεηζκό ηεο επαλόδνπ ζηελ Διιάδα ρηιηάδσλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ. Παξόια απηά, νη εθπαηξηζκέλνη δηαηεξνύζαλ πάληνηε ηελ ειπίδα ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη πξνθεηκέλνπ απηή λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα, ζπκκεηείραλ κέζσ ησλ ζπιιόγσλ ηνπο, ζε δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνλ επαλαπαηξηζκό ηνπο. 13 Δθηόο από ην δήηεκα ηνπ επαλαπαηξηζκνύ ηνπο θαη κεηαμύ άιισλ, νη εθπαηξηζκέλνη έπξεπε όιν απηό ην δηάζηεκα λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηνλ νξαηό θίλδπλν ηεο απώιεηαο ηεο ειιεληθόηεηαο από ηηο λεόηεξεο πξνζθπγηθέο γεληέο. Σνλ αθνύζην αθειιεληζκό θαη ησλ παηδηώλ ηνπο αιιά θαη ησλ ηδίσλ πξνζπάζεζαλ θαη πέηπραλ λα απεκπνιήζνπλ, αληηζηεθόκελνη ζηελ πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε, κε ηε δηαηήξεζε, εθκάζεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ησλ παξαδόζεσλ. Η πξνζαξκνγή ζηα λέα πεξηβάιινληα ζηα νπνία βξέζεθαλ, ζήκαηλε γηα ηνπο πξόζθπγεο ηε δηαηήξεζε, θπξίσο, ησλ αθαηάιπησλ δεζκώλ κε ηελ παηξίδα θαη ηελ παηξησηηθή αγσγή. 14 Σηο αλάγθεο απηέο θάιππηαλ νη πξνζθπγηθέο εθεκεξίδεο, ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ε ιεηηνπξγία ιεζρώλ θαη ζπιιόγσλ θαη νη ζπγθεληξώζεηο ηνπο κε ηελ επθαηξία ενξηώλ Μαξηπξία Υ.Σ., Καβάια, 2/2/ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο, Οδπζζέαο, Αζήλα 1979, ζ Διιεληθόο Βνξξάο, 17/1/1957, ζ. 6: «Βνεξαί απνθαιύςεηο Διιήλσλ επαλαπαηξηζζέλησλ εθ Πνισλίαο». Ο Γηώξγνο νθηαλόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Αζήλα πνπ επαλαπαηξίζζεθε, απνθαιύπηεη όηη ην ζύλνινλ ζρεδόλ ησλ επξηζθνκέλσλ εηο ηελ Πνισλίαλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ λνζηαιγνύλ ηελ παηξίδα θαη έρνπλ ππνζηεί λεπξηθό ζνθ από ηε λνζηαιγία απηή. 13 Διιεληθόο Βνξξάο, 3/4/1957, ζ. 6: «Μάηαηαη αη ειπίδεο ησλ θπγάδσλ». Δπίζεο, καξηπξίεο επαλαπαηξηζζέλησλ. 14 Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζπιινγηθό έξγν Παλειιήληα Έλσζε Δπαλαπαηξηζζέλησλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ (ζην εμήο Π.Δ.Δ.Π.Π.), Αζήλα 1996, ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά , Αζήλα 2003, ζ

4 Από ηα ηέιε ηνπ 1949, ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο θπθινθνξνύζαλ πξνζθπγηθέο εθεκεξίδεο θαη ζπγθεθξηκέλα: ηε Ρνπκαλία ε Νέα Εωή, ηε Βνπιγαξία ε Λεπηεξηά, ηελ Οπγγαξία ν Λαϊθόο Αγώλαο, ηελ Σζερνζινβαθία ν Λαϊθόο Αγωληζηήο θαη ηελ Πνισλία ν Γεκνθξάηεο. ηελ Σαζθέλδε, εθδηδόηαλ από ην 1950, ε εθεκεξίδα Πξνο ηελ Νίθε, ε νπνία, κεηά ην 1956, κεηνλνκάζηεθε ζε Νέν Γξόκν. Σα έμνδα έθδνζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ εθεκεξίδσλ, θαζώο θαη ηε δηάζεζε ησλ ηππνγξαθείσλ ηα αλέιαβαλ νη ρώξεο ππνδνρήο ησλ πξνζθύγσλ. 16 Ο πξνζθπγηθόο Σύπνο, αλ θαη γεληθά ειεγρόκελνο ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ, ζηόρεπε ζηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ παηδηώλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο κεηαμύ ηνπο επαθήο, κε άξζξα πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ ειεύζεξν θαη νκαδηθό επαλαπαηξηζκό, ζηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο αιιά θαη ζηελ ειιεληθή ηζηνξία, ηελ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκό, πξνβάιινληαο ειιεληθά εξσηθά πξόηππα από ηελ αξραηόηεηα θαη ην 1821, ώζηε λα ζπληεξείηαη ε πίζηε θαη ε αγάπε ησλ πξνζθύγσλ ηεο πξώηεο θαη αξγόηεξα ηεο δεύηεξεο γεληάο γηα ηελ παηξίδα. 17 Δθηόο από ηηο πξνζθπγηθέο εθεκεξίδεο θπθινθνξνύζαλ θαη πακπξνζθπγηθά πεξηνδηθά, όπσο ν Δπνλίηεο, όξγαλν ηεο πξνζθπγηθήο λενιαίαο, ην παηδηθό πεξηνδηθό Αεηόπνπια, Ζ Φωλή ηεο Γπλαίθαο, ν Νένο Κόζκνο θαη ν Ππξζόο, 20 κε ην παηδηθό παξάξηεκα Ππξζόο ηωλ παηδηώλ, 18 κε ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκό θαη ζθνπνύο. Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε λενειιεληθή σο θνηλό ζπλδεηηθό ζηνηρείν, ώζηε βαζκηαία λα παξακεξίδνληαη νη δηάιεθηνη θαη νη ηδησκαηηζκνί πνπ αλαδύνληαλ ζηηο θαη ηδίαλ ζπδεηήζεηο ηνπο νη πξόζθπγεο. Σελ αλάγθε λα ζπληνληζηνύλ νη πξσηνβνπιίεο όισλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ επάλνδν ησλ εθπαηξηζκέλσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, θάιππηαλ νη ύιινγνη Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο 19 πνπ ηνπο εθπξνζσπνύζαλ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, δηαηεξνύζαλ ηηο αλακλήζεηο ησλ πξνζθύγσλ από ηελ Διιάδα, 16 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: ηα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, Οδπζζέαο, Αζήλα 1979, ζει Μαξία Κ. Βεξγέηε, Παιηλλόζηεζε θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο, Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1999, ζ Θ. Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, έθδ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα 2005, ζ Ο ύιινγνο ηδξύζεθε ην Μάην ηνπ 1962 (Υξνλνινγία αλαγξαθόκελε ζηε ζθξαγίδα ηνπ ζπιιόγνπ). 4

5 πξνέβαηλαλ ζε δηαβήκαηα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκό ηνπο, γηα ηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ κειώλ ηνπο θαη ηεο λενιαίαο θαη ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη αγσγή ζηα παηδηά. 20 Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ήηαλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, αλαιθάβεηνη ή νιηγνγξάκκαηνη. Καηεβιήζε γηα ην ιόγν απηόλ, πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ν αλαιθαβεηηζκόο ηνπο, κε ηε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ, όπνπ δηδάζθνληαλ ειιεληθή γιώζζα θαη πξαθηηθή αξηζκεηηθή. 21 Οξηζκέλεο θνξέο ε δηαζπνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε δεκηνπξγνύζε δπζρέξεηεο ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Δλ ηνύηνηο, εληππσζηαθή είλαη ε άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη ε ζπλαθόινπζε θνηλσληθή άλνδνο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ ζηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ. Γεληθόηεξα, από ην ζύλνιν ησλ πξνζθύγσλ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ην 50% βξηζθόηαλ ζε ζέζεηο επηζηεκόλσλ, ηερληθώλ θαη ζηειερώλ παξαγσγήο. Γηα ηνπο αλειίθνπο έπξεπε λα εμαζθαιηζζνύλ νη δπλαηόηεηεο εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιώζζαο, ελώ γηα ηα παηδηά- πξόζθπγεο ή απηά πνπ είραλ γελλεζεί ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο από Έιιελεο πξόζθπγεο έπξεπε λα αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα ηεο απώιεηαο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο, παξάιιεια, κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ παηδηώλ, γηα θάπνην δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ελσζνύλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, γεγνλόο θαη ην νπνίν νπσζδήπνηε απέβαηλε εηο βάξνο ηεο απξόζθνπηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ζρνιείν. 22 Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ειιεληθώλ ζρνιείσλ ή ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζην λα δηαηεξεζεί ε εζληθή ηαπηόηεηα ησλ πξνζθύγσλ δεύηεξεο γεληάο, ησλ παηδηώλ δειαδή, πνπ δε ζπκνύληαλ ή δε γλώξηδαλ ηελ Διιάδα. ε όιεο ηηο ρώξεο, όπνπ ζηάιζεθαλ θαη έδεζαλ, ηνπνζεηήζεθε από πνιύ λσξίο, κε ηηο πξώηεο απνζηνιέο ειιεληθή αληηπξνζσπεία γηα λα ζπλδξάκεη ζηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο, κε επηθεθαιήο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο ζηε Βνπιγαξία όπνπ ππεύζπλνο ήηαλ ν δάζθαινο Βαζίιεο Κάπαξεο θαη ζηε Ρνπκαλία ν Δπζύκηνο Πιαζηήο. 23 Σα παηδηά είραλ αξρηθά εγθαηαζηαζεί ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο, όπνπ δνύζαλ ρσξηζηά από ηηο κεηέξεο ηνπο, κεηά από πηεζηηθέο ζπκβνπιέο ηεο εγεζίαο ηνπ εμόξηζηνπ Κ.Κ.Δ. πξνο απηέο λα δερζνύλ ηελ θαηάζηαζε, ώζηε ηα παηδηά λα νινθιεξώζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη νη γπλαίθεο λα ζπκκεηέρνπλ απξόζθνπηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 24 Σα πξώηα ρξόληα, όηαλ ππήξρε ζηνπο πξόζθπγεο έληνλν ην αίζζεκα ηεο πξνζσξηλόηεηαο, έγηλε πξνζπάζεηα ηα παηδηά λα δηδάζθνληαη ζηα ειιεληθά όια ηα καζήκαηα ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, θαη λα δηαηίζεληαη κόλνλ έμη κε νθηώ ώξεο ηε βδνκάδα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο ηεο 20 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ό. π., ζ Γαβξίιεο Λακπάηνο, Έιιελεο πνιηηηθνί πξόζθπγεο ζηελ Σαζθέλδε ( ), Κνύξηεξ Δθδνηηθή, Αζήλα 2001, ζ Μίιαλ Ρίζηνβηηο, Έλα καθξύ ηαμίδη, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2008, ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ Riki Van Boeschoten, «Η αδύλαηε επηζηξνθή: Αληηκεησπίδνληαο ην ρσξηζκό θαη ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο κλήκεο σο ζπλέπεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», ζην Mark Mazower (επηκ.), Μεηά ηνλ πόιεκν. Ζ αλαζπγθξόηεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο ζηελ Διιάδα, , 2 ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε, Αζήλα 2004, ζ

6 ρώξαο, ζηελ νπνία δνύζαλ, επεηδή ζεσξήζεθε δήηεκα πξνηεξαηόηεηαο ε κόξθσζε, ε δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ θαη ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ώζηε λα δηαηεξήζνπλ θαζαξή ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε. Γη απηό, έπξεπε, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παηδηώλ ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο, λα ιεηηνπξγήζνπλ ειιεληθά ζρνιεία, λα πιαηζησζνύλ από Έιιελεο εθπαηδεπηηθνύο, λα γξαθνύλ θαη λα ηππσζνύλ αλαγλσζηηθά θαη άιια ζρνιηθά βηβιία θαη λα θαηαηαρζνύλ ηα παηδηά ζε ηάμεηο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. 25 Σελ νξγάλσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο αλέιαβε, κε απόθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεκνθξαηηθήο Κπβέξλεζεο ηελ άλνημε ηνπ 1948, κηα εηδηθή Δπηηξνπή, κε δπν κέιε: ην γηαηξό Φσηόπνπιν θαη ην δάζθαιν Γεώξγην Μαλνύθα, ππεύζπλν γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Η επηηξνπή δηεπξύλζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1949 θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Δπηηξνπή Βνήζεηαο γηα ην Παηδί (ζην εμήο Δ.ΒΟ.Π.). Η Δ.ΒΟ.Π. ιεηηνύξγεζε αξρηθά σο θνξέαο κέξηκλαο γηα ηα πξνζθπγόπνπια ηνπ εκθπιίνπ θαη επηθνξηίζηεθε θαη κε ην θαζήθνλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ, κε ην νπνίν αζρνιήζεθε επί καθξόλ. 26 Πξώηηζην κέιεκα ηεο επηηξνπήο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ησλ παηδηώλ θαη ε κε αθνκνίσζή ηνπο από ηηο ρώξεο δηακνλήο ηνπο, ζύκθσλα κε δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο, Πέηξνπ Κόθθαιε, ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό «Η θσλή ηεο Αιήζεηαο», ζηηο 28/6/ Η Δ.ΒΟ.Π. αλαδηνξγαλώζεθε, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Μέιε ηεο Κεληξηθήο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Β.Ο.Π. ήηαλ ε Μέιπσ Αμηώηε, ε Έιιε Αιεμίνπ, ν Γηώξγνο Αζαλαζηάδεο, ν Γηάλλεο Κνύξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί. Μεγάιν πξόβιεκα απνδείρζεθε ε εμεύξεζε δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από καζεηέο, πνπ βξίζθνληαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο. 29 Δπεηδή ν αξηζκόο ησλ 170 εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππήξραλ δελ επαξθνύζε 30, ζηελ αξρή, κεγαιύηεξα παηδηά δίδαζθαλ ζηα κηθξόηεξα 31 θαη ηαπηόρξνλα απνθαζίζηεθε λα θιεζνύλ γηα λα δηδάμνπλ θαη πξόζθπγεο κε άιιεο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ή αθόκε θαη κε γλώζεηο γπκλαζίνπ. Γηα ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ησλ ππνςεθίσλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηώλ δηνξγαλώζεθαλ ηαρύξξπζκα δίκελα, ηξίκελα ή θαη εηήζηα θξνληηζηήξηα, όπνπ δηδάζθνληαλ Νενειιεληθή Γξακκαηηθή θαη Λνγνηερλία, Ιζηνξία θαη Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαζώο θαη κεζόδνπο δηδαθηηθήο. 32 Σν πξώην θξνληηζηήξην γηα ηνπο 25 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα 2005, ζ Μαξία Μπνληίια, Πνιύρξνλνο λα δεηο, κεγάιε ηάιηλ Ζ εθπαίδεπζε ηωλ παηδηώλ ηωλ Διιήλωλ πνιηηηθώλ πξνζθύγωλ ζηα αλαηνιηθά θξάηε , ό. π. ζ Δηξήλε Λαγάλε, Η εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπ εκθπιίνπ ζηε Γηνπγθνζιαβία σο ζεκείν ηξηβήο ζηηο ζρέζεηο ΚΚΔ-ΚΚΓ, κεηά ηε ξήμε Σίην-Κνκηλθόξκ ( ), ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδόζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα 2005, ζ Κώζηαο Γθξηηδώλαο, Σα παηδηά ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, Φηιίζησξ, Αζήλα 1998, ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ό. π., ζ Θ. Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ), ό. π. ζ Risto Kirjazovski, Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, ό. π., ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά , Αζήλα 2003, ζ

7 κειινληηθνύο εθπαηδεπηηθνύο νξγαλώζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1948 θαη ηαπηόρξνλα εηνηκάζηεθε πνιπγξαθεκέλν δηδαθηηθό πιηθό γηα ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο. 33 Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηα νπνία νη καζεηέο επξόθεηην λα δηδαρζνύλ ζηελ ειιεληθή, ε επηηξνπή εθπόλεζε πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο 34 θαη εηνίκαζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη πνιιά εμσζρνιηθά βηβιία. 35 Έηζη, ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππήξραλ ηα εμήο ειιεληθά ζρνιηθά θαη εμσζρνιηθά βηβιία: Αιθαβεηάξην Α ηάμεο θαη Αλαγλσζηηθά ησλ ππόινηπσλ επηά ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, λενειιεληθά αλαγλώζκαηα γηα ηηο Μέζεο ρνιέο, Αλζνινγία ηεο αξραίαο ειιεληθήο Λνγνηερλίαο γηα ηε κέζε θαη ηελ αλώηεξε παηδεία, Γξακκαηηθή γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Βαζηθνύ (Γεκνηηθνύ) ζρνιείνπ (ηάμεηο Α - η ), Ιζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο, ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ πλνιηθά ηππώζεθαλ 81 ζρνιηθά βηβιία ζηελ ειιεληθή από ην εθδνηηθό ηκήκα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κ.Κ.Δ. Σα αλαγλσζηηθά βηβιία εθπιήξσλαλ δπν αλάγθεο: ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηελ εζληθή-παηξησηηθή κόξθσζε θαη δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ. 36 Δπίζεο ηππώζεθαλ θαη θπθινθνξνύζαλ παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία ηεο Έιιεο Αιεμίνπ, ηεο νθίαο Μαπξνεηδή-Παπαδάθε, ηνπ Βαζίιε Ρώηα, ηεο Γαιάηεηαο Καδαληδάθε, ηεο Ρίηαο Μπνύκε- Παπά θ.α. Δπηπξνζζέησο, εθδόζεθαλ ηα έπε ηνπ Οκήξνπ, έξγα ησλ νισκνύ, ηνπ Παιακά, ηνπ Καξθαβίηζα, ηνπ Παπαδηακάληε, ηνπ Ξελόπνπινπ, ηνπ Βνπηπξά, ηνπ Βαιασξίηε, ηνπ Βάξλαιε, ηνπ Καδαληδάθε, ηνπ Λνπληέκε, ηνπ Ρίηζνπ θαη άιισλ Διιήλσλ ινγνηερλώλ. 37 Σν απνηέιεζκα ηεο εθδνηηθήο πξνζπάζεηαο, ε νπνία ππνζηεξίρζεθε νηθνλνκηθά από ηηο ππεξεζίεο ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ, ήηαλ λα θπθινθνξήζνπλ από ηα πξνζθπγηθά ηππνγξαθεία πεξηζζόηεξνη από δύν ρηιηάδεο ηίηινη βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ, κεηαθξάζεηο έξγσλ μέλσλ θαη πξνζθύγσλ ζπγγξαθέσλ. Σα θεληξηθά ηππνγξαθεία κε δεθάδεο άηνκα ηερληθνύ θαη ζπληαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ιεηηνπξγνύζαλ ζηε Ρνπκαλία γηα είθνζη πεξίπνπ ρξόληα. 38 Οη θξαηηθέο αξρέο ζηηο ρώξεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ βνήζεζαλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ειιεληθώλ ζρνιείσλ κηζζνδνηώληαο ηνπο δηδάζθνληεο εθπαηδεπηηθνύο από ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία. Η εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο γηα πνιιά παηδηά, ηα νπνία ήηαλ αλαιθάβεηα, 39 θαιύθζεθε από ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα πέληε κε δέθα σξώλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή, ην νπνίν εληάρζεθε, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία Παηδείαο ησλ θνκκνπληζηηθώλ 33 Γεώξγηνο Μαλνύθαο, Παηδνκάδωκα. Ζ αγωγή θαη ε δηδαζθαιία ηωλ απαρζέληωλ ειιελνπαίδωλ, Πειαζγόο,, Αζήλα 2003, ζ Risto Kirjazovski, ζην ίδην, ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ζην ίδην, ζ Θ. Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα 2005, ζ Κώζηαο Γθξηηδώλαο, Σα παηδηά ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ό. π., ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: ηα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ν. π., ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά , Αζήλα 2003, ζ Δπίζεο, Κώζηαο Γθξηηδώλαο, 9915 εκέξεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο πξνζωπηθέο αλακλήζεηο, Λάξηζα 2010, ζ

8 ρσξώλ, ζην σξνιόγηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Η παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή ζηε Βαζηθή-Γεκνηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή. Σα καζήκαηα βνήζεζαλ ηα παηδηά λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αθνκνησηηθή επίδξαζε ηνπ μέλνπ πεξηβάιινληνο, λα παξακείλνπλ πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ πξννπηηθή ηεο επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα ηνπο 40 θαη λα δηακνξθώζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηόηεηα, 41 παξά ηηο αλαπόθεπθηεο επηξξνέο από ηηο μέλεο θνηλσλίεο. 42 Δπηπιένλ, θαζόξηζαλ ηελ θύξηα θαηεύζπλζε ηεο δσήο ησλ παηδηώλ, ε νπνία ππήξμε ε παηξησηηθή θαη θνηλσληθή αγσγή θαη παξνπζίαδε ηελ εμήο ηδηνκνξθία: Σα παηδηά δέρνληαλ ηελ εζληθή επίδξαζε ηεο ρώξαο ππνδνρήο θαη ηαπηόρξνλα ηελ επίδξαζε ηνπ ειιεληθνύ πξνζθπγηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληόο ηνπο, από ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηζηνξίαο, πνπ δηακόξθσλαλ ηελ ειιεληθή ηνπο ηαπηόηεηα. 43 Η εθπαίδεπζε ησλ Διιελνπαίδσλ νξγαλώζεθε, θαηά ρώξα, σο εμήο: ηελ Οπγγαξία νξγαλώζεθαλ θνιέγηα γηα παηδηά πνπ ηειείσλαλ ην Γεκνηηθό ζρνιείν ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο θαη ζπλέρηδαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε επαγγεικαηηθά θαη ηερληθά ζρνιεία. 44 ηε Βνπδαπέζηε, εθηόο από ηα Γεκνηηθά ζρνιεία, ιεηηνύξγεζαλ ειιεληθά εθπαηδεπηηθά θέληξα, ηα θνιέγηα. απηά ζπγθεληξώλνληαλ λένη θαη λέεο, νη νπνίνη, απνθνηηώληαο από ην Βαζηθό ζρνιείν, θνηηνύζαλ ζε Σερληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαη ζηα Λύθεηα. Έλα από απηά, ην θνιέγην Ηιέθηξα, είρε 450 θνξίηζηα ππνηξόθνπο. Σα 50 θνξίηζηα ζπλέρηζαλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην Γπκλάζην, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνύζε θαη ειιεληθό Ηκηγπκλάζην. ηα θνιέγηα απηά εθηόο από ην πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εθαξκνδόηαλ θαη πξόγξακκα ζηελ ειιεληθή γιώζζα, δπν ή ηξηώλ σξώλ εβδνκαδηαία. 45 Δπίζεο, ζηελ Οπγγαξία, ζην Νηαραλγθηάξ, ζηελ Οπγγαξία, δεκηνπξγήζεθε ην πξώην ακηγέο ειιεληθό ζρνιείν γηα παηδηά πνπ είραλ γελλεζεί εθεί. Αξγόηεξα δεκηνπξγήζεθαλ θη άιια δέθα πεξίπνπ, ελζσκαησκέλα ζε νπγγξηθά ζρνιεία. Καλνληθό θαη πιήξεο δεκνηηθό ιεηηνπξγνύζε γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ζην ρσξηό Νίθνο Μπεινγηάλλεο. 46 ηελ Πνισλία, ε κόξθσζε ησλ παηδηώλ πξαγκαηνπνηείην ζηνπο ρώξνπο ησλ Παηδνππόιεσλ, ζε πιήξεο επηάρξνλν Βαζηθό ζρνιείν. ηελ Πνισλία, επίζεο, ν παηδηθόο ζηαζκόο ηνπ ηεηίλνπ εμειίρζεθε ζε ειιεληθό εθπαηδεπηηθό θέληξν. Ο ρώξνο δηέζεηε πινύζηα ζπιινγή ειιεληθώλ θαη πνισληθώλ εζληθώλ ζηνιώλ, καληνιηλάηα, ρνξσδία θαη ζεαηξηθή νκάδα πνπ δηαζθέδαδαλ θαη δηαπαηδαγσγνύζαλ εζληθά θαη παηξησηηθά ηα παηδηά, ηα νπνία κε ηε βνήζεηα ησλ Διιήλσλ 40 Πάλνο Γεκεηξίνπ, Δθ βαζέωλ. Σν ρξνληθό κηαο επνρήο, Θεκέιην, Αζήλα 1997, ζ Καζεκεξηλή, 9/3/2008, ζ. 32: «Κάζε άββαην παηδηά πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ ηξίηεο γεληάο ζπγθεληξώλνληαη ζην ζρνιείν θαη καζαίλνπλ ειιεληθά κε αλαγλσζηηθό θαη καγλεηόθσλν θαη ζην ηέινο δηδάζθνληαη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο». 42 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, ό. π., ζ Risto Kirjazovski., Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, ό. π., ζ R. Kirjazovski, ζην ίδην, ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ό. π., ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ

9 δαζθάισλ ηνπο κάζαηλαλ ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη πνιηηηζκό ειιεληθέο παξαδόζεηο. 47 θαη γαινπρνύληαλ κε ηηο ηελ Σζερνζινβαθία, κέρξη ην 1950, νη παηδηθνί ζηαζκνί βξίζθνληαλ ππό ηε θξνληίδα ηνπ ειιελνηζερνζινβαθηθνύ ζπλδέζκνπ. ιν ην ζρνιηθό πξόγξακκα δηδαζθόηαλ ζηα ειιεληθά θαη κόλνλ νξηζκέλεο ώξεο ζηα ηζέρηθα γηα λα καζαίλνπλ ηα παηδηά ηε γιώζζα. ηε νβηεηηθή Έλσζε, ηα ειιεληθά ζρνιεία είραλ εληαρζεί ζηα 10/ηάμηα ζνβηεηηθά. Από ην ζρνιηθό έηνο , δηαηίζελην κόλνλ 5 ώξεο ηε βδνκάδα γηα ηελ γιώζζα, ινγνηερλία, ηζηνξία θαη γεσγξαθία ηεο Διιάδαο, καζήκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθόηεηαο ζηα παηδηά. Από ην 1953, ζηελ Α θαη Β ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ δηαηίζελην 6 ώξεο ηε βδνκάδα θαη ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο, 4 ώξεο. 48 ηελ Σαζθέλδε, ην , ζπλέρηδαλ λα ιεηηνπξγνύλ ηκήκαηα γηα Διιελόπαηδεο ζε 40 ζρνιεία ηεο πόιεο θαη 8 ζε άιιεο πόιεηο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη έλα ζηε Μόζρα. απηά θνηηνύζαλ εθείλε ηε ρξνληά, Διιελόπνπια θαη ππεξεηνύζαλ 57 Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί. ηελ Σαζθέλδε επίζεο, είραλ ηδξπζεί θαη λπρηεξηλά ζρνιεία γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο Έιιελεο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο. Δθηόο από ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε όια ηα ζρνιεία, όπνπ θνηηνύζαλ Διιελόπαηδεο, νη εθπαηδεπηηθνί νξγάλσλαλ παηδηθέο γηνξηέο, κε απαγγειίεο πνηεκάησλ θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ ειιεληθή, κε ηελ επθαηξία ησλ εζληθώλ επεηείσλ, πξνθήξπζζαλ δηαγσληζκνύο ζπγγξαθήο ινγνηερληώλ έξγσλ ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα. ε πνιιά ζρνιεία ππήξραλ παηξησηηθέο γσληέο κε ράξηεο, θσηνγξαθίεο εξώσλ, ειιεληθά ηνπία θ. α. 49 Οη πξνζπάζεηεο ηεο Δ.Β.Ο.Π. θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, έθεξαλ νξαηά απνηειέζκαηα: Πόξηζκα Δδηθήο Δπηηξνπήο θαζεγεηώλ πνπ είρε ζπζηαζεί ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1950, από ηα Τπνπξγεία Παηδείαο θαη Τγηεηλήο ηεο Ρνπκαλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δξπζξό ηαπξό ηεο Ρνπκαλίαο, έδεημε όηη ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ηνλ Ινύλην-Ινύιην ηνπ 1950, ηόζν ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζηνπο Διιελόπαηδεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα, όζν θαη ζηε ξνπκαληθή, ηα παηδηά είραλ ζεκεηώζεη εμαηξεηηθή πξόνδν. 50 πγθεθξηκέλα, ηε ρξνληά εθείλε, ν κέζνο όξνο ησλ καζεηώλ πνπ πξνβηβάζηεθαλ ήηαλ 95%, εθ ησλ νπνίσλ ην 10% είραλ πεξάζεη δπν ηάμεηο ηελ ίδηα ρξνληά. ύκθσλα κε απνινγηζκό ηνπ έξγνπ ηεο Δ.ΒΟ.Π., ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο, ην θαινθαίξη ηνπ 1961 ιεηηνπξγνύζαλ 350 ηάμεηο Βαζηθνύ ζρνιείνπ θαη 120 λεπηαθέο ηάμεηο θαη είραλ εθδνζεί 15 ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη, παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηα θελά πνπ παξνπζίαδαλ νη εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο Δ.ΒΟ.Π., ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ήηαλ κηα κεγάιε κάρε ηεο Δπηηξνπήο ηελ νπνία θέξδηζε γηα λα κελ αθνκνησζνύλ απηά από ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν βξέζεθαλ, θαη γηα λα θξαηήζνπλ ηζρπξή ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε, δηαςεύδνληαο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ επίζεκνπ ειιεληθνύ ιόγνπ όηη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζηηο 47 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ.ζ. 29 θαη Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ. 42 θαη Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά , ό. π., ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ζην ίδην, ζ

10 θνκκνπληζηηθέο ρώξεο ήηαλ γεληηζαξηζηηθή, κε απνηέιεζκα απηά λα ράζνπλ ηελ ειιεληθή ηνπο ηαπηόηεηα. 51 Η Δ.ΒΟ.Π. δηαιύζεθε ην , όηαλ έπαςαλ λα ιεηηνπξγνύλ νη παηδηθνί ζηαζκνί θαη ηα παηδηά άξρηζαλ λα θνηηνύλ ζε Αλώηαηα θαη Αλώηεξα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα θαη ζε Σερληθέο ρνιέο. ηε ζέζε ηεο ηελ ίδηα ρξνληά ηδξύζεθε ε «Διιεληθή Δθπαηδεπηηθή Δπηηξνπή», από πξόζθπγεο εθπαηδεπηηθνύο. Οη ιέζρεο ήηαλ θέληξα ζπλάληεζεο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ, όπσο ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ζην Ραληεκπόηι, όπνπ ζπγθεληξώλνληαλ ηα παηδηά θαη νη ιίγνη ειηθησκέλνη πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί εθεί θαη γηόξηαδαλ ηηο εζληθέο γηνξηέο. 52 Λέζρεο ιεηηνπξγνύζαλ, γεληθά, ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πόιεηο ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ θαη ζ απηέο νη λένη κάζαηλαλ ειιεληθή κνπζηθή θαη ρνξνύο, δαλείδνληαλ βηβιία θαη ζπκκεηείραλ ζε θηινινγηθέο βξαδηέο θαη ζε εθδξνκέοπξνζθπλήκαηα ζε ηζηνξηθνύο ηόπνπο, όπσο ην Ιάζην, ην Γξαγαηζάλη. 53 Σα ζπκβνύιηα ησλ ιεζρώλ δηνξγάλσλαλ πεξηπάηνπο, δεκηνπξγνύζαλ θαιιηηερληθέο νκάδεο ρνξνύ, δσγξαθηθήο, ρνξσδίαο, ζεάηξνπ. Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα θεζηηβάι δηαγσλίδνληαλ ζηνπο δεκνηηθνύο ρνξνύο θαη ηα ηξαγνύδηα, ζηηο παξαδόζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ζην ζέαηξν. Σέηνηα θεζηηβάι είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γαιάηζη, ην 1963, κε απνθνξύθσκά ηνπ ηελ παξέιαζε κε εζληθέο ζηνιέο θαη ηνπο ρνξνύο από όια ηα κέξε ηεο Διιάδαο 54 θαη ζηε όθηα ην 1966 ην πξώην Καιιηηερληθό παηδηθό Φεζηηβάι Βνπιγαξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γηα ηξεηο κέξεο «ην θέληξν ηεο όθηαο είρε ειιεληθό ρξώκα». 55 Οη πνιιαπιέο αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη κνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ειιεληθώλ ιεζρώλ θαηέζηεζαλ θνξείο ζεκαληηθήο ειιεληθήο παξνπζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο ειιεληθόηεηαο ησλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ θη απνκάθξπλζεο ηνπ θηλδύλνπ αθνκνίσζεο ηεο ειιεληθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. Οη εζληθέο επέηεηνη ηεο 25 εο Μαξηίνπ 1821 θαη ηεο 28 εο Οθησβξίνπ 1940, ηα Υξηζηνύγελλα, ε Πξσηνρξνληά, ήηαλ επθαηξίεο γηα λα ζπλαληηνύληαη νη εθπαηξηζκέλνη ζε ιέζρεο ή ζε ζπίηηα νη πξόζθπγεο θαη λα ηθαλνπνηνύλ ηελ αλάγθε ηνπο λα δηαηεξνύλ ηνπο δεζκνύο κε ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπο. 56 Με ηα κέζα απηά, νη εθπαηξηζκέλνη Έιιελεο θξάηεζαλ αθέξαηε ηελ ειιεληθόηεηά ηνπο θαη άζβεζην ηνλ πόζν ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηελ παηξίδα. 57 ύκθσλα κε ην Γεκήηξε Υαηδή: «Με όια ηα κέζα πνπ δηαζέηακε, πξνζπαζήζακε λα δηαηεξήζνπκε ηελ ειιεληθόηεηά καο. ηα ζρνιεία καο δηδάμακε ηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα παηδηά καο» Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ό. π., ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζπιινγηθό έξγν Π.Δ.Δ.Π.Π., ό. π., ζ Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζην ίδην, ζ. 63, 55 Γηώξγνο Γθαγθνύιηαο, Ζ αζέαηε πιεπξά ηνπ Δκθπιίνπ, Σα ηξαγηθά γεγνλόηα ηεο 7 εο Μεξαξρίαο ηνπ Γ..Δ,. Ισιθόο, Αζήλα 2002, ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ζην ίδην, ζ Κώζηαο Γθξηηδώλαο, Σν δξάκα κηαο θαθόηπρεο γεληάο, Ναζαλαήι, Αζήλα 1987, ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν 10

11 Έηζη, αλ ε γεληά ηεο Αληίζηαζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ είρε ππνθέξεη από ηηο κάρεο παξαηάμεσλ, ε λέα γεληά απνθηνύζε κηα δηπιή θνπιηνύξα. Παξόηη δελ είρε παξά απνζπαζκαηηθέο αλακλήζεηο από ηελ Διιάδα, ελ ηνύηνηο αληηζηεθόηαλ ζηελ πνιηηηζκηθή αιινηξίσζε κέζα από κηα ςπρνινγηθή άξλεζε λα αθνκνησζεί από ηνλ ληόπην πιεζπζκό. Η δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ εληζρύζεθε θαη από ηε δηαηήξεζε έληνλσλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ, πνπ επέηξεπε ηε δηαηήξεζε ησλ εζίκσλ θαη ηελ επηβίσζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, παξά ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ. 59 Καηόξζσζαλ έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξόρξνλεο πξνζθπγηάο ηνπο θαη κέζα από ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο, λα δηαηεξήζνπλ ηελ "ειιεληθόηεηα" ηνπο, θαζώο είραλ πάληα ζηξακκέλν ην βιέκκα ζηελ παηξίδα Διιάδα. Σν 1979, ν ζηξαηεγόο θαη ηόηε βνπιεπηήο, πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δπαλαπαηξηζκνύ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ, Γεκήηξηνο Υνλδξνθνύθεο, κεηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Βνπθνπξέζηη ζεκείσλε: «ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ ηξαγνύδεζαλ ειιεληθά ηξαγνύδηα θαη ρόξεςαλ ειιεληθνύο ρνξνύο. Απηά δελ αθήλνπλ άιια πεξηζώξηα, από ην λα πσ όηη νη άλζξσπνη απηνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα». 60 Σα θξάηε θαηαζθεπάδνπλ ηελ εηθόλα ηνπο γηα ην παξειζόλ έηζη ώζηε λα ζηεξίδνπλ ζ απηό ηηο θηινδνμίεο ηνπο γηα ην κέιινλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ηε ιήμε ηνπ ςπρξνύ πνιέκνπ θαη ηε κεηαβνιή ηεο δηεζλνύο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, ε Διιεληθή Πνιηηεία κεηέβαιε ζηάζε απέλαληη ζηνπο γείηνλέο ηεο αιιά θαη απέλαληη ζηνπο Έιιελεο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο επηηξέπνληαο ην 1982, κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε , ηνλ επαλαπαηξηζκό ησλ «Διιήλσλ ην γέλνο πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ» θαη θιείλνληαο έηζη κηα κεγάιε πιεγή ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Διιεληθή Βηβιηνγξαθία Βεξγέηε Μ., Παιηλλόζηεζε θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο, Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε Γηαλλαθάθεο Ή., «Η εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο», ζην Δ. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια (επηκ.), Σν όπιν παξά πόδα, Θεζζαινλίθε Γθαγθνύιηαο Γ., Ζ αζέαηε πιεπξά ηνπ Δκθπιίνπ, Σα ηξαγηθά γεγνλόηα ηεο 7 εο Μεξαξρίαο ηνπ Γ..Δ,. Ισιθόο, Αζήλα Γθαλάο Μ., Μεηξηά παηξίδα, εθδ. Καζηαληώηεο, Αζήλα Γθξηηδώλαο Κ., Σν δξάκα κηαο θαθόηπρεο γεληάο, Ναζαλαήι, Αζήλα όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα 2005, ζ Ήιηνο Γηαλλαθάθεο, Σα όπια παξά πόδα: Η εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, ζην ίδην, ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, ζην ίδην, ζ

12 Γθξηηδώλαο Κ., Σα παηδηά ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, εθδ. Φηιίζησξ, Αζήλα Γθξηηδώλαο Κ., 9915 εκέξεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο πξνζωπηθέο αλακλήζεηο, Λάξηζα Γεκεηξίνπ Π, Δθ βαζέωλ. Σν ρξνληθό κηαο επνρήο, εθδ. Θεκέιην, Αζήλα Kirjazovski R., Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, εθδ. Ιλζηηηνύηνπ Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, θόπηα Λαγάλε Δηξ., Η εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπ εκθπιίνπ ζηε Γηνπγθνζιαβία σο ζεκείν ηξηβήο ζηηο ζρέζεηο ΚΚΔ-ΚΚΓ, κεηά ηε ξήμε Σίην-Κνκηλθόξκ ( ), ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα Μαξαληδίδεο Ν., Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο , εθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα Κσζηνύδεο Δπ., ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά , Αζήλα Μαηζαίνπ Ά.-Πνιέκε Π., «Οη δηεζλείο ζρέζεηο ηεο Γεκνθξαηηθήο Διιάδαο κέζα ζην Μηα έθζεζε ηνπ Πέηξνπ Ρνύζνπ», Αξρεηνηάμην, ηεύρ. 2, Αζήλα Ινύληνο Μαξαληδίδεο Ν. Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο , εθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2010, Μαηζαίνπ Ά. - Πνιέκε Π.: Ζ εθδνηηθή πεξηπέηεηα ηωλ Διιήλωλ θνκκνπληζηώλ. Από ην βνπλό ζηελ ππεξνξία , εθδ. Βηβιηόξακα, Αζήλα Μεηζόπνπινο Θ., Μείλακε Έιιελεο, εθδ. Οδπζζέαο, Αζήλα Μεηζόπνπινο Θ., Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα Μηραειίδεο Ι., «ιαβνκαθεδόλεο πνιηηηθνί πξόζθπγεο» ζην Βαζίιεο Γνύλαξεο, Ιάθσβνο Μηραειίδεο, (επηκ.), Πξόζθπγεο ζηα Βαιθάληα. Μλήκε θαη ελζωκάηωζε, εθδ. Παηάθε, Αζήλα Μπνληίια Μ., Πνιύρξνλνο λα δεηο, κεγάιε ηάιηλ Ζ εθπαίδεπζε ηωλ παηδηώλ ηωλ Διιήλωλ πνιηηηθώλ πξνζθύγωλ ζηα αλαηνιηθά θξάηε ( , Μεηαίρκην, Αζήλα Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζπιινγηθό έξγν, εθδ. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Δπαλαπαηξηζζέλησλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ, Αζήλα Σζνπθαιάο Κ., Ζ ειιεληθή ηξαγωδία, Ληβάλεο, Αζήλα Ξέλε Βηβιηνγξαθία Baerenzen L, «The Paidomazoma and the Queen s Camps», ζην Lars Baerenzen, John Iatrides θαη Ole L. Smith (επηκ.), Studies in the History νf Greek Civil War, Museum Tusculanum Press, Κνπεγράγε Boeschoten R. V., «Η αδύλαηε επηζηξνθή: Αληηκεησπίδνληαο ην ρσξηζκό θαη ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο κλήκεο σο ζπλέπεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», ζην Mark Mazower, Μεηά ηνλ 12

13 πόιεκν Ζ αλαζπγθξόηεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο ζηελ Διιάδα, , Αιεμάλδξεηα, Αζήλα Ρίζηνβηηο Μ., Έλα καθξύ ηαμίδη, εθδ. Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε Δθεκεξίδεο Διιεληθόο Βνξξάο, έηνο Καζεκεξηλή, έηε 1999 θαη

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα