Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ ( ), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς."

Transcript

1 Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ ( ), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ πνιιά θαη ζπζζσξεύηεθαλ ζηε ρώξα ακέζσο κεηά ηηο δνθηκαζίεο ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 1 Έλα από απηά ήηαλ νη ρηιηάδεο εηηεκέλνη άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ είραλ εληαρζεί ζηηο γξακκέο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδαο (ζην εμήο Γ..Δ.) θαη κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ θαη έδεζαλ γηα δεθαεηίεο ζηηο πξώελ Λατθέο Γεκνθξαηίεο, καθξηά από ηελ Διιάδα θαη ηνπο νηθείνπο ηνπο, θαηνξζώλνληαο λα κελ αθνκνησζνύλ από ηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο ηνπο. ηε δηάξθεηα ηεο πξνζθπγηάο ηνπο, ελώ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο θνηλσλίεο εθείλεο, ηαπηόρξνλα δηαθνξνπνηήζεθαλ θπιεηηθά θαη εζληθά, δηαηεξώληαο ηελ εζληθή ηνπο ηαπηόηεηα, κε ηελ νπνία θαζόξηδαλ ηελ ειιεληθόηεηά ηνπο. Μεηά ηελ ήηηα ηνπο, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1949, νη καρεηέο ηνπ Γ..Δ. 2 αλαρώξεζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπληεηαγκέλα ππαθνύνληαο ζηε δηαηαγή ηεο εγεζίαο ηνπο γηα άκεζε αλαρώξεζε πξνο ηελ Αιβαλία 3 ή ηε Βνπιγαξία. Ο αξηζκόο απηώλ πνπ έθηαζαλ ζηηο Λατθέο Γεκνθξαηίεο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ κε Από απηνύο ήηαλ παηδηά, ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά είρε πξνεγεζεί ηεο αλαρώξεζεο ησλ εηηεκέλσλ θαη ησλ ζπγγελώλ ηνπο. Η κεηαθίλεζε ησλ παηδηώλ ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο είρε πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλνδεία ησλ κεηέξσλ ηνπο ή άιισλ γπλαηθώλ, πνπ ήηαλ ζπλήζσο, ζπγρσξηαλέο ηνπο, γεγνλόο ην νπνίν δε κείσλε ην θόβν θαη ηε ζιίςε ηνπο γηα ηελ απνκάθξπλζε από ην νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ. 5 1 Καζεκεξηλή, 29/8/1999, ζ. 8: «Πελήληα ρξόληα από ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ». 2 Ιάθσβνο Μηραειίδεο, «ιαβνκαθεδόλεο πνιηηηθνί πξόζθπγεο» ζην Βαζίιεο Γνύλαξεο, Ιάθσβνο Μηραειίδεο, (επηκ.), Πξόζθπγεο ζηα Βαιθάληα. Μλήκε θαη ελζωκάηωζε, Ίδξπκα Μνπζείνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, Αζήλα 2004, ζ Risto Kirjazovski, Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, Ιλζηηηνύην Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, θόπηα 1989, ζ Ο αξηζκόο απηόο ππνινγίδεηαη από 1/1/1946 σο 31/12/1949. ύκθσλα κε ηνλ Ήιην Γηαλλαθάθε, από ην 1947 κέρξη ην 1953 πεξηζζόηεξνη από πξόζθπγεο έθζαζαλ ζην ζνζηαιηζηηθό ζηξαηόπεδν. Από απηνύο, νη ελήιηθεο βξίζθνληαλ εθεί, ήδε, από ην ηέινο ηνπ 1949 (νη αξηζκνί δίλνληαη από ην Βαζίιε Μπαξηδηώηα. ύκθσλα κε άιιεο πεγέο, ν αξηζκόο απηόο ππνηηκά ηα πξαγκαηηθά λνύκεξα. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο πξόζθπγεο πνπ έκεηλαλ ζηελ Αιβαλία θαη Γηνπγθνζιαβία. ύκθσλα κε ηηο Άλλα Μαηζαίνπ Πόπε Πνιέκε, από ηνπο εθπαηξηζκέλνπο, νη ήηαλ ελήιηθεο, πνζνζηό 69,3% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνζθύγσλ. 5 Mηράιεο Γθαλάο, Μεηξηά παηξίδα, Καζηαληώηεο, Αζήλα 1996, ζ : «Μαδεύνπλε ηα παηδηά. Θα καο ζηείινπλ αιινύ, ρώξηα από ηνπο δηθνύο καο. Οη Μαθεδόληζζεο ηα δσζαλ ηα δηθά ηνπο. Έθιαηγαλ, ηα θηινύζαλε, δελ είπαλε όρη. Οη δηθέο καο αγξίεςαλ. Έζθνπδαλ, θαηαξηόηαλε, καο έζθηγγαλ πάλσ ηνπο, κηα δπν πέζαλε ζηνπο ππεύζπλνπο κε ηα λύρηα, βάιακε θη εκείο ηα θιάκαηα, καο αθήζαλε. Πήξαλ ηα κεγαιύηεξα από δέθα θαη πάλσ. Μαο θνξηώλνπλ ζε κεγάια θακηόληα. Μεηά ζην βαπόξη, έλα πνισλέδηθν θνξηεγό, είπαλε. Μαο αλεβάδνπλ κε βίληζη θαη ηξέκνπκε, θάπνηνο πέθηεη ζηε ζάιαζζα. Καηεβάδνπλ ην θαγεηό κε αιπζίδεο, είκαζηε ζην ακπάξη, 1

2 Μία αηηία πνπ ηξνθνδόηεζε πνιηηηθέο εληάζεηο θαη αιιεινθαηεγνξίεο θαη ηηο επόκελεο δεθαεηίεο ππήξμε ε νμύηεηα πνπ έιαβε ε δηακάρε γηα ην ζέκα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ παηδηώλ, ε νπνία είρε πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο εθ κέξνπο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θνκκνπληζηηθώλ θξαηώλ θαη αλαγγέιζεθε επίζεκα από ηελ Πξνζσξηλή Γεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε ηνπ Μάξθνπ Βαθεηάδε, ζηηο 11/3/1948, κέζσ ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ ησλ αληαξηώλ πνπ εμέπεκπε από ην Βειηγξάδη. Ήδε, όκσο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε γλσζηνπνηήζεη από ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1948, ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή θνηλή γλώκε ηε δηελέξγεηα παηδνκαδώκαηνο από ην Γ..Δ., ππνζηεξίδνληαο όηη βαζηθνί ιόγνη ηεο αξπαγήο ησλ παηδηώλ ήηαλ λα εθπαηδεπζνύλ απηά ζηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία θαη λα γίλνπλ θαλαηηθνί θνκκνπληζηέο, λα θαηαζηξαθεί ε ειιεληθή θπιή θαη λα απνμελσζνύλ νη Διιελόπαηδεο από ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηηο παξαδόζεηο, λα ηξνκνθξαηεζνύλ νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο θαη λα ηεζνύλ ζην πιεπξό ησλ αληαξηώλ, λα θαηαζηξαθεί ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη νη ρσξηθνί λα εγθαηαιείςνπλ ηνπο αγξνύο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά ηνπο. 6 Ο Γ..Δ., από ηελ πιεπξά ηνπ, ππνζηήξημε όηη ζθνπόο ηεο κεηαθνξάο ησλ παηδηώλ ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο ήηαλ λα ζσζνύλ από ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ θαη ηηο επηζέζεηο ηνπ Δζληθνύ ηξαηνύ ζηα ρσξηά ηνπο θαη πσο όινη νη γνλείο ηα είραλ παξαδώζεη νηθεηνζειώο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, βέβαηα, ν Γ..Δ. επέηξεςε ηελ εζεινληηθή κεηαθίλεζε ησλ παηδηώλ κόλνλ ζε πξώηε θάζε. Από ηα κέζα ηνπ 1948, όκσο, νη γνλείο ππνρξεώλνληαλ λα δώζνπλ ηα παηδηά ηνπο. 7 Μεηά ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζή ηνπο ζε θαηαπιηζκνύο θαη θνηλόβηα, νη εθπαηξηζκέλνη κεηαθέξζεθαλ ζε πόιεηο - βηνκεραληθά θέληξα ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ, ώζηε λα εληαρζνύλ ζηελ παξαγσγή. Οη δπζρέξεηεο πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ππήξμαλ πνιιέο: Η άγλνηα ηεο γιώζζαο, ην πξόβιεκα ηεο ζηέγαζεο, ε εύξεζε εξγαζίαο θαη ε θάιπςε ησλ ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ ηνπο, ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηνπο λένπο ηξόπνπο παξαγσγήο, ε έληαμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ε έιιεηςε ησλ νηθείσλ θαη ηεο παηξίδαο θαη ην γεγνλόο όηη δελ ηνπο είρε απνδνζεί επίζεκα ε ηδηόηεηα ηνπ πξόζθπγα, ώζηε λα απνιακβάλνπλ ησλ πξνλνκίσλ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηνπο Πξόζθπγεο. ηαδηαθά, απνδέρζεθαλ ηηο κεηαβνιέο ζηε δσή ηνπο θαη εγθιηκαηίζηεθαλ ζε μέλνπο πνιηηηζκνύο θαη λννηξνπίεο, ζε άιια πνιηηηθά θαζεζηώηα θαη ζε δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ειπίδνληαο πάληνηε όηη ν ρξόλνο ηεο παξακνλήο ηνπο εθεί ήηαλ ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, πξνζπαζώληαο λα δηαζώζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηόηεηα 8 θαη δώληαο ηαπηόρξνλα ζε δπν επίπεδα ζπλείδεζεο: ην πξαγκαηηθό επίπεδν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζην ηδαληθό επίπεδν ηεο κειινληηθήο. 9 Γηα κεγάιν δηάζηεκα, ηα ζύλνξα αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηηο όκνξεο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ θίιηξα πνπ δηαρώξηδαλ αλζξώπνπο θαη ηδέεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηα δηαπεξάζνπλ ή αθόκε θαη ζαλ ηείρε, ηα νπνία δελ εκπόδηδαλ κόλν ηε κεηαθίλεζε θαη ηελ παηείο κε παηώ ζε. Γε καο αθήλνπλ λα μεκπηίζνπκε. Αλέβεθε ν πάππνπο κηα κέξα ζην θαηάζηξσκα, πεξλνύζε έλα βαπόξη. Πέζε θάησ ηνπ ιέλε, δελ έπεθηε, ηνλ θαηέβαζαλ κε ηε βία. Πεξάζακε ην Γηβξαιηάξ, κεηά ηε Μάγρε. Γώδεθα κεξόλπρηα. Από ην βαπόξη ζην ηξέλν». 6 Lars Baerenzen, «The Paidomazoma and the Queen s Camps», ζην Lars Baerenzen, John Iatrides θαη Ole L. Smith (επηκ.), Studies in the History νf Greek Civil War, Museum Tusculanum Press, Κνπεγράγε 1987, ζ Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο , Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2010, ζ Κώζηαο Σζνπθαιάο, Ζ ειιεληθή ηξαγωδία, Ληβάλεο, Αζήλα 1974, ζ Μαξία Μπνληίια, Πνιύρξνλνο λα δεηο, κεγάιε ηάιηλ Ζ εθπαίδεπζε ηωλ παηδηώλ ηωλ Διιήλωλ πνιηηηθώλ πξνζθύγωλ ζηα αλαηνιηθά θξάηε ( , Μεηαίρκην, Αζήλα 2004, ζ

3 επηθνηλσλία, αιιά θαζηζηνύζαλ ηελ απέλαληη πιεπξά αζέαηε θαη άγλσζηε. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε επαθή θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο ζηελ Διιάδα λα θαζίζηαηαη ζρεδόλ αδύλαηε. Παξά ηαύηα, επαλαπαηξηζζέληεο πξόζθπγεο αλαθέξνπλ όηη ε ζθέςε ηνπο ήηαλ πάληνηε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ παηξίδα θαη ζηελ επηζηξνθή ηνπο ζ απηήλ, ζεσξώληαο ηελ παξακνλή ηνπο ζηηο αλαηνιηθέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο πξνζσξηλή. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο: «Τπήξρε γηα ρξόληα, κηα βαιίηζα έηνηκε ζην ζπίηη θάζε πξόζθπγα. Σόζν πνιύ ζέιακε λα γπξίζνπκε. Σόζν ζίγνπξνη ήκαζηαλ όηη ζα γπξίδακε. Κη όιν πεξηκέλακε θαη ειπίδακε». 10 Ο Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, πνιηηηθόο πξόζθπγαο ν νπνίνο έδεζε είθνζη νθηώ ρξόληα ζηε Ρνπκαλία αλαθέξεη: «Aζήθσηε ήηαλ ε ζπκθνξά ηνπ μεξηδώκαηνο από ηε γε ησλ παηέξσλ, από ηε γε πνπ γελλήζεθαλ θαη πνπ γηα ην θαιό ηεο, θαηά ηελ αληίιεςή ηνπο, αγσλίζηεθαλ. Σελ πνξεία απηή πξνο ηνπο μέλνπο ηόπνπο ηε ζέξκαηλε ε αγάπε ηνπο γηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο έδηλε θνπξάγην ε ειπίδα πσο δελ ζ αξγήζεη ε κέξα ηεο επηζηξνθήο ηνπο». 11 Η λνζηαιγία ησλ πξνζθύγσλ θαη ε επηζπκία ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηήζεθε από ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο σο αθόκε έλα πξνπαγαλδηζηηθό ζηνηρείν όηη νη ζπλζήθεο δσήο ησλ αλζξώπσλ ζην ζηδεξνύλ Παξαπέηαζκα ήηαλ θξηθηέο. 12 Η πξαθηηθή απηή νθείιεηαη ηόζν ζηνλ ςπρξό πόιεκν, όζν θαη ζηελ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα, από ην 1952, παξάιιεια κε ην ύληαγκα ηνπ Παξαζπληάγκαηνο αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, νπζηαζηηθά σο ην 1974, ε νπνία επέβαιε, κεηαμύ άιισλ, ηνλ απνθιεηζκό ηεο επαλόδνπ ζηελ Διιάδα ρηιηάδσλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ. Παξόια απηά, νη εθπαηξηζκέλνη δηαηεξνύζαλ πάληνηε ηελ ειπίδα ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη πξνθεηκέλνπ απηή λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα, ζπκκεηείραλ κέζσ ησλ ζπιιόγσλ ηνπο, ζε δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνλ επαλαπαηξηζκό ηνπο. 13 Δθηόο από ην δήηεκα ηνπ επαλαπαηξηζκνύ ηνπο θαη κεηαμύ άιισλ, νη εθπαηξηζκέλνη έπξεπε όιν απηό ην δηάζηεκα λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηνλ νξαηό θίλδπλν ηεο απώιεηαο ηεο ειιεληθόηεηαο από ηηο λεόηεξεο πξνζθπγηθέο γεληέο. Σνλ αθνύζην αθειιεληζκό θαη ησλ παηδηώλ ηνπο αιιά θαη ησλ ηδίσλ πξνζπάζεζαλ θαη πέηπραλ λα απεκπνιήζνπλ, αληηζηεθόκελνη ζηελ πνιηηηζκηθή αθνκνίσζε, κε ηε δηαηήξεζε, εθκάζεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ησλ παξαδόζεσλ. Η πξνζαξκνγή ζηα λέα πεξηβάιινληα ζηα νπνία βξέζεθαλ, ζήκαηλε γηα ηνπο πξόζθπγεο ηε δηαηήξεζε, θπξίσο, ησλ αθαηάιπησλ δεζκώλ κε ηελ παηξίδα θαη ηελ παηξησηηθή αγσγή. 14 Σηο αλάγθεο απηέο θάιππηαλ νη πξνζθπγηθέο εθεκεξίδεο, ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ε ιεηηνπξγία ιεζρώλ θαη ζπιιόγσλ θαη νη ζπγθεληξώζεηο ηνπο κε ηελ επθαηξία ενξηώλ Μαξηπξία Υ.Σ., Καβάια, 2/2/ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο, Οδπζζέαο, Αζήλα 1979, ζ Διιεληθόο Βνξξάο, 17/1/1957, ζ. 6: «Βνεξαί απνθαιύςεηο Διιήλσλ επαλαπαηξηζζέλησλ εθ Πνισλίαο». Ο Γηώξγνο νθηαλόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Αζήλα πνπ επαλαπαηξίζζεθε, απνθαιύπηεη όηη ην ζύλνινλ ζρεδόλ ησλ επξηζθνκέλσλ εηο ηελ Πνισλίαλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ λνζηαιγνύλ ηελ παηξίδα θαη έρνπλ ππνζηεί λεπξηθό ζνθ από ηε λνζηαιγία απηή. 13 Διιεληθόο Βνξξάο, 3/4/1957, ζ. 6: «Μάηαηαη αη ειπίδεο ησλ θπγάδσλ». Δπίζεο, καξηπξίεο επαλαπαηξηζζέλησλ. 14 Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζπιινγηθό έξγν Παλειιήληα Έλσζε Δπαλαπαηξηζζέλησλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ (ζην εμήο Π.Δ.Δ.Π.Π.), Αζήλα 1996, ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά , Αζήλα 2003, ζ

4 Από ηα ηέιε ηνπ 1949, ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο θπθινθνξνύζαλ πξνζθπγηθέο εθεκεξίδεο θαη ζπγθεθξηκέλα: ηε Ρνπκαλία ε Νέα Εωή, ηε Βνπιγαξία ε Λεπηεξηά, ηελ Οπγγαξία ν Λαϊθόο Αγώλαο, ηελ Σζερνζινβαθία ν Λαϊθόο Αγωληζηήο θαη ηελ Πνισλία ν Γεκνθξάηεο. ηελ Σαζθέλδε, εθδηδόηαλ από ην 1950, ε εθεκεξίδα Πξνο ηελ Νίθε, ε νπνία, κεηά ην 1956, κεηνλνκάζηεθε ζε Νέν Γξόκν. Σα έμνδα έθδνζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ εθεκεξίδσλ, θαζώο θαη ηε δηάζεζε ησλ ηππνγξαθείσλ ηα αλέιαβαλ νη ρώξεο ππνδνρήο ησλ πξνζθύγσλ. 16 Ο πξνζθπγηθόο Σύπνο, αλ θαη γεληθά ειεγρόκελνο ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ, ζηόρεπε ζηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ παηδηώλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο κεηαμύ ηνπο επαθήο, κε άξζξα πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ ειεύζεξν θαη νκαδηθό επαλαπαηξηζκό, ζηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο αιιά θαη ζηελ ειιεληθή ηζηνξία, ηελ παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκό, πξνβάιινληαο ειιεληθά εξσηθά πξόηππα από ηελ αξραηόηεηα θαη ην 1821, ώζηε λα ζπληεξείηαη ε πίζηε θαη ε αγάπε ησλ πξνζθύγσλ ηεο πξώηεο θαη αξγόηεξα ηεο δεύηεξεο γεληάο γηα ηελ παηξίδα. 17 Δθηόο από ηηο πξνζθπγηθέο εθεκεξίδεο θπθινθνξνύζαλ θαη πακπξνζθπγηθά πεξηνδηθά, όπσο ν Δπνλίηεο, όξγαλν ηεο πξνζθπγηθήο λενιαίαο, ην παηδηθό πεξηνδηθό Αεηόπνπια, Ζ Φωλή ηεο Γπλαίθαο, ν Νένο Κόζκνο θαη ν Ππξζόο, 20 κε ην παηδηθό παξάξηεκα Ππξζόο ηωλ παηδηώλ, 18 κε ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκό θαη ζθνπνύο. Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε λενειιεληθή σο θνηλό ζπλδεηηθό ζηνηρείν, ώζηε βαζκηαία λα παξακεξίδνληαη νη δηάιεθηνη θαη νη ηδησκαηηζκνί πνπ αλαδύνληαλ ζηηο θαη ηδίαλ ζπδεηήζεηο ηνπο νη πξόζθπγεο. Σελ αλάγθε λα ζπληνληζηνύλ νη πξσηνβνπιίεο όισλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ επάλνδν ησλ εθπαηξηζκέλσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, θάιππηαλ νη ύιινγνη Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο 19 πνπ ηνπο εθπξνζσπνύζαλ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, δηαηεξνύζαλ ηηο αλακλήζεηο ησλ πξνζθύγσλ από ηελ Διιάδα, 16 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: ηα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, Οδπζζέαο, Αζήλα 1979, ζει Μαξία Κ. Βεξγέηε, Παιηλλόζηεζε θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο, Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1999, ζ Θ. Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, έθδ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα 2005, ζ Ο ύιινγνο ηδξύζεθε ην Μάην ηνπ 1962 (Υξνλνινγία αλαγξαθόκελε ζηε ζθξαγίδα ηνπ ζπιιόγνπ). 4

5 πξνέβαηλαλ ζε δηαβήκαηα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκό ηνπο, γηα ηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ κειώλ ηνπο θαη ηεο λενιαίαο θαη ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη αγσγή ζηα παηδηά. 20 Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ήηαλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, αλαιθάβεηνη ή νιηγνγξάκκαηνη. Καηεβιήζε γηα ην ιόγν απηόλ, πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ν αλαιθαβεηηζκόο ηνπο, κε ηε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ, όπνπ δηδάζθνληαλ ειιεληθή γιώζζα θαη πξαθηηθή αξηζκεηηθή. 21 Οξηζκέλεο θνξέο ε δηαζπνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε δεκηνπξγνύζε δπζρέξεηεο ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Δλ ηνύηνηο, εληππσζηαθή είλαη ε άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη ε ζπλαθόινπζε θνηλσληθή άλνδνο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ ζηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ. Γεληθόηεξα, από ην ζύλνιν ησλ πξνζθύγσλ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ην 50% βξηζθόηαλ ζε ζέζεηο επηζηεκόλσλ, ηερληθώλ θαη ζηειερώλ παξαγσγήο. Γηα ηνπο αλειίθνπο έπξεπε λα εμαζθαιηζζνύλ νη δπλαηόηεηεο εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιώζζαο, ελώ γηα ηα παηδηά- πξόζθπγεο ή απηά πνπ είραλ γελλεζεί ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο από Έιιελεο πξόζθπγεο έπξεπε λα αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα ηεο απώιεηαο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο, παξάιιεια, κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ παηδηώλ, γηα θάπνην δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ελσζνύλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, γεγνλόο θαη ην νπνίν νπσζδήπνηε απέβαηλε εηο βάξνο ηεο απξόζθνπηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ζρνιείν. 22 Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ειιεληθώλ ζρνιείσλ ή ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζην λα δηαηεξεζεί ε εζληθή ηαπηόηεηα ησλ πξνζθύγσλ δεύηεξεο γεληάο, ησλ παηδηώλ δειαδή, πνπ δε ζπκνύληαλ ή δε γλώξηδαλ ηελ Διιάδα. ε όιεο ηηο ρώξεο, όπνπ ζηάιζεθαλ θαη έδεζαλ, ηνπνζεηήζεθε από πνιύ λσξίο, κε ηηο πξώηεο απνζηνιέο ειιεληθή αληηπξνζσπεία γηα λα ζπλδξάκεη ζηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο, κε επηθεθαιήο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο ζηε Βνπιγαξία όπνπ ππεύζπλνο ήηαλ ν δάζθαινο Βαζίιεο Κάπαξεο θαη ζηε Ρνπκαλία ν Δπζύκηνο Πιαζηήο. 23 Σα παηδηά είραλ αξρηθά εγθαηαζηαζεί ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο, όπνπ δνύζαλ ρσξηζηά από ηηο κεηέξεο ηνπο, κεηά από πηεζηηθέο ζπκβνπιέο ηεο εγεζίαο ηνπ εμόξηζηνπ Κ.Κ.Δ. πξνο απηέο λα δερζνύλ ηελ θαηάζηαζε, ώζηε ηα παηδηά λα νινθιεξώζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη νη γπλαίθεο λα ζπκκεηέρνπλ απξόζθνπηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 24 Σα πξώηα ρξόληα, όηαλ ππήξρε ζηνπο πξόζθπγεο έληνλν ην αίζζεκα ηεο πξνζσξηλόηεηαο, έγηλε πξνζπάζεηα ηα παηδηά λα δηδάζθνληαη ζηα ειιεληθά όια ηα καζήκαηα ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, θαη λα δηαηίζεληαη κόλνλ έμη κε νθηώ ώξεο ηε βδνκάδα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο ηεο 20 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ό. π., ζ Γαβξίιεο Λακπάηνο, Έιιελεο πνιηηηθνί πξόζθπγεο ζηελ Σαζθέλδε ( ), Κνύξηεξ Δθδνηηθή, Αζήλα 2001, ζ Μίιαλ Ρίζηνβηηο, Έλα καθξύ ηαμίδη, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2008, ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ Riki Van Boeschoten, «Η αδύλαηε επηζηξνθή: Αληηκεησπίδνληαο ην ρσξηζκό θαη ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο κλήκεο σο ζπλέπεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», ζην Mark Mazower (επηκ.), Μεηά ηνλ πόιεκν. Ζ αλαζπγθξόηεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο ζηελ Διιάδα, , 2 ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε, Αζήλα 2004, ζ

6 ρώξαο, ζηελ νπνία δνύζαλ, επεηδή ζεσξήζεθε δήηεκα πξνηεξαηόηεηαο ε κόξθσζε, ε δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ θαη ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ώζηε λα δηαηεξήζνπλ θαζαξή ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε. Γη απηό, έπξεπε, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παηδηώλ ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο, λα ιεηηνπξγήζνπλ ειιεληθά ζρνιεία, λα πιαηζησζνύλ από Έιιελεο εθπαηδεπηηθνύο, λα γξαθνύλ θαη λα ηππσζνύλ αλαγλσζηηθά θαη άιια ζρνιηθά βηβιία θαη λα θαηαηαρζνύλ ηα παηδηά ζε ηάμεηο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. 25 Σελ νξγάλσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο αλέιαβε, κε απόθαζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεκνθξαηηθήο Κπβέξλεζεο ηελ άλνημε ηνπ 1948, κηα εηδηθή Δπηηξνπή, κε δπν κέιε: ην γηαηξό Φσηόπνπιν θαη ην δάζθαιν Γεώξγην Μαλνύθα, ππεύζπλν γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Η επηηξνπή δηεπξύλζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1949 θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Δπηηξνπή Βνήζεηαο γηα ην Παηδί (ζην εμήο Δ.ΒΟ.Π.). Η Δ.ΒΟ.Π. ιεηηνύξγεζε αξρηθά σο θνξέαο κέξηκλαο γηα ηα πξνζθπγόπνπια ηνπ εκθπιίνπ θαη επηθνξηίζηεθε θαη κε ην θαζήθνλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ, κε ην νπνίν αζρνιήζεθε επί καθξόλ. 26 Πξώηηζην κέιεκα ηεο επηηξνπήο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ησλ παηδηώλ θαη ε κε αθνκνίσζή ηνπο από ηηο ρώξεο δηακνλήο ηνπο, ζύκθσλα κε δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο, Πέηξνπ Κόθθαιε, ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό «Η θσλή ηεο Αιήζεηαο», ζηηο 28/6/ Η Δ.ΒΟ.Π. αλαδηνξγαλώζεθε, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Μέιε ηεο Κεληξηθήο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Β.Ο.Π. ήηαλ ε Μέιπσ Αμηώηε, ε Έιιε Αιεμίνπ, ν Γηώξγνο Αζαλαζηάδεο, ν Γηάλλεο Κνύξηεο θαη εθπαηδεπηηθνί. Μεγάιν πξόβιεκα απνδείρζεθε ε εμεύξεζε δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από καζεηέο, πνπ βξίζθνληαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο. 29 Δπεηδή ν αξηζκόο ησλ 170 εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππήξραλ δελ επαξθνύζε 30, ζηελ αξρή, κεγαιύηεξα παηδηά δίδαζθαλ ζηα κηθξόηεξα 31 θαη ηαπηόρξνλα απνθαζίζηεθε λα θιεζνύλ γηα λα δηδάμνπλ θαη πξόζθπγεο κε άιιεο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ή αθόκε θαη κε γλώζεηο γπκλαζίνπ. Γηα ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ησλ ππνςεθίσλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηώλ δηνξγαλώζεθαλ ηαρύξξπζκα δίκελα, ηξίκελα ή θαη εηήζηα θξνληηζηήξηα, όπνπ δηδάζθνληαλ Νενειιεληθή Γξακκαηηθή θαη Λνγνηερλία, Ιζηνξία θαη Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαζώο θαη κεζόδνπο δηδαθηηθήο. 32 Σν πξώην θξνληηζηήξην γηα ηνπο 25 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα 2005, ζ Μαξία Μπνληίια, Πνιύρξνλνο λα δεηο, κεγάιε ηάιηλ Ζ εθπαίδεπζε ηωλ παηδηώλ ηωλ Διιήλωλ πνιηηηθώλ πξνζθύγωλ ζηα αλαηνιηθά θξάηε , ό. π. ζ Δηξήλε Λαγάλε, Η εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπ εκθπιίνπ ζηε Γηνπγθνζιαβία σο ζεκείν ηξηβήο ζηηο ζρέζεηο ΚΚΔ-ΚΚΓ, κεηά ηε ξήμε Σίην-Κνκηλθόξκ ( ), ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδόζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα 2005, ζ Κώζηαο Γθξηηδώλαο, Σα παηδηά ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, Φηιίζησξ, Αζήλα 1998, ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ό. π., ζ Θ. Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ), ό. π. ζ Risto Kirjazovski, Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, ό. π., ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά , Αζήλα 2003, ζ

7 κειινληηθνύο εθπαηδεπηηθνύο νξγαλώζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1948 θαη ηαπηόρξνλα εηνηκάζηεθε πνιπγξαθεκέλν δηδαθηηθό πιηθό γηα ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο. 33 Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηα νπνία νη καζεηέο επξόθεηην λα δηδαρζνύλ ζηελ ειιεληθή, ε επηηξνπή εθπόλεζε πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο 34 θαη εηνίκαζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη πνιιά εμσζρνιηθά βηβιία. 35 Έηζη, ζηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππήξραλ ηα εμήο ειιεληθά ζρνιηθά θαη εμσζρνιηθά βηβιία: Αιθαβεηάξην Α ηάμεο θαη Αλαγλσζηηθά ησλ ππόινηπσλ επηά ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, λενειιεληθά αλαγλώζκαηα γηα ηηο Μέζεο ρνιέο, Αλζνινγία ηεο αξραίαο ειιεληθήο Λνγνηερλίαο γηα ηε κέζε θαη ηελ αλώηεξε παηδεία, Γξακκαηηθή γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Βαζηθνύ (Γεκνηηθνύ) ζρνιείνπ (ηάμεηο Α - η ), Ιζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο, ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ πλνιηθά ηππώζεθαλ 81 ζρνιηθά βηβιία ζηελ ειιεληθή από ην εθδνηηθό ηκήκα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κ.Κ.Δ. Σα αλαγλσζηηθά βηβιία εθπιήξσλαλ δπν αλάγθεο: ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηελ εζληθή-παηξησηηθή κόξθσζε θαη δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ. 36 Δπίζεο ηππώζεθαλ θαη θπθινθνξνύζαλ παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία ηεο Έιιεο Αιεμίνπ, ηεο νθίαο Μαπξνεηδή-Παπαδάθε, ηνπ Βαζίιε Ρώηα, ηεο Γαιάηεηαο Καδαληδάθε, ηεο Ρίηαο Μπνύκε- Παπά θ.α. Δπηπξνζζέησο, εθδόζεθαλ ηα έπε ηνπ Οκήξνπ, έξγα ησλ νισκνύ, ηνπ Παιακά, ηνπ Καξθαβίηζα, ηνπ Παπαδηακάληε, ηνπ Ξελόπνπινπ, ηνπ Βνπηπξά, ηνπ Βαιασξίηε, ηνπ Βάξλαιε, ηνπ Καδαληδάθε, ηνπ Λνπληέκε, ηνπ Ρίηζνπ θαη άιισλ Διιήλσλ ινγνηερλώλ. 37 Σν απνηέιεζκα ηεο εθδνηηθήο πξνζπάζεηαο, ε νπνία ππνζηεξίρζεθε νηθνλνκηθά από ηηο ππεξεζίεο ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ, ήηαλ λα θπθινθνξήζνπλ από ηα πξνζθπγηθά ηππνγξαθεία πεξηζζόηεξνη από δύν ρηιηάδεο ηίηινη βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ, κεηαθξάζεηο έξγσλ μέλσλ θαη πξνζθύγσλ ζπγγξαθέσλ. Σα θεληξηθά ηππνγξαθεία κε δεθάδεο άηνκα ηερληθνύ θαη ζπληαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ιεηηνπξγνύζαλ ζηε Ρνπκαλία γηα είθνζη πεξίπνπ ρξόληα. 38 Οη θξαηηθέο αξρέο ζηηο ρώξεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθύγσλ βνήζεζαλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ειιεληθώλ ζρνιείσλ κηζζνδνηώληαο ηνπο δηδάζθνληεο εθπαηδεπηηθνύο από ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία. Η εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο γηα πνιιά παηδηά, ηα νπνία ήηαλ αλαιθάβεηα, 39 θαιύθζεθε από ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα πέληε κε δέθα σξώλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή, ην νπνίν εληάρζεθε, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία Παηδείαο ησλ θνκκνπληζηηθώλ 33 Γεώξγηνο Μαλνύθαο, Παηδνκάδωκα. Ζ αγωγή θαη ε δηδαζθαιία ηωλ απαρζέληωλ ειιελνπαίδωλ, Πειαζγόο,, Αζήλα 2003, ζ Risto Kirjazovski, ζην ίδην, ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ζην ίδην, ζ Θ. Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα 2005, ζ Κώζηαο Γθξηηδώλαο, Σα παηδηά ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ό. π., ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: ηα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ν. π., ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά , Αζήλα 2003, ζ Δπίζεο, Κώζηαο Γθξηηδώλαο, 9915 εκέξεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο πξνζωπηθέο αλακλήζεηο, Λάξηζα 2010, ζ

8 ρσξώλ, ζην σξνιόγηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Η παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή ζηε Βαζηθή-Γεκνηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή. Σα καζήκαηα βνήζεζαλ ηα παηδηά λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αθνκνησηηθή επίδξαζε ηνπ μέλνπ πεξηβάιινληνο, λα παξακείλνπλ πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ πξννπηηθή ηεο επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα ηνπο 40 θαη λα δηακνξθώζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηόηεηα, 41 παξά ηηο αλαπόθεπθηεο επηξξνέο από ηηο μέλεο θνηλσλίεο. 42 Δπηπιένλ, θαζόξηζαλ ηελ θύξηα θαηεύζπλζε ηεο δσήο ησλ παηδηώλ, ε νπνία ππήξμε ε παηξησηηθή θαη θνηλσληθή αγσγή θαη παξνπζίαδε ηελ εμήο ηδηνκνξθία: Σα παηδηά δέρνληαλ ηελ εζληθή επίδξαζε ηεο ρώξαο ππνδνρήο θαη ηαπηόρξνλα ηελ επίδξαζε ηνπ ειιεληθνύ πξνζθπγηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληόο ηνπο, από ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηζηνξίαο, πνπ δηακόξθσλαλ ηελ ειιεληθή ηνπο ηαπηόηεηα. 43 Η εθπαίδεπζε ησλ Διιελνπαίδσλ νξγαλώζεθε, θαηά ρώξα, σο εμήο: ηελ Οπγγαξία νξγαλώζεθαλ θνιέγηα γηα παηδηά πνπ ηειείσλαλ ην Γεκνηηθό ζρνιείν ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο θαη ζπλέρηδαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε επαγγεικαηηθά θαη ηερληθά ζρνιεία. 44 ηε Βνπδαπέζηε, εθηόο από ηα Γεκνηηθά ζρνιεία, ιεηηνύξγεζαλ ειιεληθά εθπαηδεπηηθά θέληξα, ηα θνιέγηα. απηά ζπγθεληξώλνληαλ λένη θαη λέεο, νη νπνίνη, απνθνηηώληαο από ην Βαζηθό ζρνιείν, θνηηνύζαλ ζε Σερληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο ζρνιέο θαη ζηα Λύθεηα. Έλα από απηά, ην θνιέγην Ηιέθηξα, είρε 450 θνξίηζηα ππνηξόθνπο. Σα 50 θνξίηζηα ζπλέρηζαλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην Γπκλάζην, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνύζε θαη ειιεληθό Ηκηγπκλάζην. ηα θνιέγηα απηά εθηόο από ην πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εθαξκνδόηαλ θαη πξόγξακκα ζηελ ειιεληθή γιώζζα, δπν ή ηξηώλ σξώλ εβδνκαδηαία. 45 Δπίζεο, ζηελ Οπγγαξία, ζην Νηαραλγθηάξ, ζηελ Οπγγαξία, δεκηνπξγήζεθε ην πξώην ακηγέο ειιεληθό ζρνιείν γηα παηδηά πνπ είραλ γελλεζεί εθεί. Αξγόηεξα δεκηνπξγήζεθαλ θη άιια δέθα πεξίπνπ, ελζσκαησκέλα ζε νπγγξηθά ζρνιεία. Καλνληθό θαη πιήξεο δεκνηηθό ιεηηνπξγνύζε γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ζην ρσξηό Νίθνο Μπεινγηάλλεο. 46 ηελ Πνισλία, ε κόξθσζε ησλ παηδηώλ πξαγκαηνπνηείην ζηνπο ρώξνπο ησλ Παηδνππόιεσλ, ζε πιήξεο επηάρξνλν Βαζηθό ζρνιείν. ηελ Πνισλία, επίζεο, ν παηδηθόο ζηαζκόο ηνπ ηεηίλνπ εμειίρζεθε ζε ειιεληθό εθπαηδεπηηθό θέληξν. Ο ρώξνο δηέζεηε πινύζηα ζπιινγή ειιεληθώλ θαη πνισληθώλ εζληθώλ ζηνιώλ, καληνιηλάηα, ρνξσδία θαη ζεαηξηθή νκάδα πνπ δηαζθέδαδαλ θαη δηαπαηδαγσγνύζαλ εζληθά θαη παηξησηηθά ηα παηδηά, ηα νπνία κε ηε βνήζεηα ησλ Διιήλσλ 40 Πάλνο Γεκεηξίνπ, Δθ βαζέωλ. Σν ρξνληθό κηαο επνρήο, Θεκέιην, Αζήλα 1997, ζ Καζεκεξηλή, 9/3/2008, ζ. 32: «Κάζε άββαην παηδηά πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ ηξίηεο γεληάο ζπγθεληξώλνληαη ζην ζρνιείν θαη καζαίλνπλ ειιεληθά κε αλαγλσζηηθό θαη καγλεηόθσλν θαη ζην ηέινο δηδάζθνληαη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο». 42 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, ό. π., ζ Risto Kirjazovski., Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, ό. π., ζ R. Kirjazovski, ζην ίδην, ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ό. π., ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ

9 δαζθάισλ ηνπο κάζαηλαλ ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη πνιηηηζκό ειιεληθέο παξαδόζεηο. 47 θαη γαινπρνύληαλ κε ηηο ηελ Σζερνζινβαθία, κέρξη ην 1950, νη παηδηθνί ζηαζκνί βξίζθνληαλ ππό ηε θξνληίδα ηνπ ειιελνηζερνζινβαθηθνύ ζπλδέζκνπ. ιν ην ζρνιηθό πξόγξακκα δηδαζθόηαλ ζηα ειιεληθά θαη κόλνλ νξηζκέλεο ώξεο ζηα ηζέρηθα γηα λα καζαίλνπλ ηα παηδηά ηε γιώζζα. ηε νβηεηηθή Έλσζε, ηα ειιεληθά ζρνιεία είραλ εληαρζεί ζηα 10/ηάμηα ζνβηεηηθά. Από ην ζρνιηθό έηνο , δηαηίζελην κόλνλ 5 ώξεο ηε βδνκάδα γηα ηελ γιώζζα, ινγνηερλία, ηζηνξία θαη γεσγξαθία ηεο Διιάδαο, καζήκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθόηεηαο ζηα παηδηά. Από ην 1953, ζηελ Α θαη Β ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ δηαηίζελην 6 ώξεο ηε βδνκάδα θαη ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο, 4 ώξεο. 48 ηελ Σαζθέλδε, ην , ζπλέρηδαλ λα ιεηηνπξγνύλ ηκήκαηα γηα Διιελόπαηδεο ζε 40 ζρνιεία ηεο πόιεο θαη 8 ζε άιιεο πόιεηο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη έλα ζηε Μόζρα. απηά θνηηνύζαλ εθείλε ηε ρξνληά, Διιελόπνπια θαη ππεξεηνύζαλ 57 Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί. ηελ Σαζθέλδε επίζεο, είραλ ηδξπζεί θαη λπρηεξηλά ζρνιεία γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο Έιιελεο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο. Δθηόο από ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε όια ηα ζρνιεία, όπνπ θνηηνύζαλ Διιελόπαηδεο, νη εθπαηδεπηηθνί νξγάλσλαλ παηδηθέο γηνξηέο, κε απαγγειίεο πνηεκάησλ θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ ειιεληθή, κε ηελ επθαηξία ησλ εζληθώλ επεηείσλ, πξνθήξπζζαλ δηαγσληζκνύο ζπγγξαθήο ινγνηερληώλ έξγσλ ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα. ε πνιιά ζρνιεία ππήξραλ παηξησηηθέο γσληέο κε ράξηεο, θσηνγξαθίεο εξώσλ, ειιεληθά ηνπία θ. α. 49 Οη πξνζπάζεηεο ηεο Δ.Β.Ο.Π. θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, έθεξαλ νξαηά απνηειέζκαηα: Πόξηζκα Δδηθήο Δπηηξνπήο θαζεγεηώλ πνπ είρε ζπζηαζεί ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1950, από ηα Τπνπξγεία Παηδείαο θαη Τγηεηλήο ηεο Ρνπκαλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δξπζξό ηαπξό ηεο Ρνπκαλίαο, έδεημε όηη ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ηνλ Ινύλην-Ινύιην ηνπ 1950, ηόζν ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζηνπο Διιελόπαηδεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα, όζν θαη ζηε ξνπκαληθή, ηα παηδηά είραλ ζεκεηώζεη εμαηξεηηθή πξόνδν. 50 πγθεθξηκέλα, ηε ρξνληά εθείλε, ν κέζνο όξνο ησλ καζεηώλ πνπ πξνβηβάζηεθαλ ήηαλ 95%, εθ ησλ νπνίσλ ην 10% είραλ πεξάζεη δπν ηάμεηο ηελ ίδηα ρξνληά. ύκθσλα κε απνινγηζκό ηνπ έξγνπ ηεο Δ.ΒΟ.Π., ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρώξεο, ην θαινθαίξη ηνπ 1961 ιεηηνπξγνύζαλ 350 ηάμεηο Βαζηθνύ ζρνιείνπ θαη 120 λεπηαθέο ηάμεηο θαη είραλ εθδνζεί 15 ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη, παξά ηηο αδπλακίεο θαη ηα θελά πνπ παξνπζίαδαλ νη εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο Δ.ΒΟ.Π., ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ήηαλ κηα κεγάιε κάρε ηεο Δπηηξνπήο ηελ νπνία θέξδηζε γηα λα κελ αθνκνησζνύλ απηά από ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν βξέζεθαλ, θαη γηα λα θξαηήζνπλ ηζρπξή ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε, δηαςεύδνληαο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ επίζεκνπ ειιεληθνύ ιόγνπ όηη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζηηο 47 Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ.ζ. 29 θαη Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ. 42 θαη Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά , ό. π., ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ζην ίδην, ζ

10 θνκκνπληζηηθέο ρώξεο ήηαλ γεληηζαξηζηηθή, κε απνηέιεζκα απηά λα ράζνπλ ηελ ειιεληθή ηνπο ηαπηόηεηα. 51 Η Δ.ΒΟ.Π. δηαιύζεθε ην , όηαλ έπαςαλ λα ιεηηνπξγνύλ νη παηδηθνί ζηαζκνί θαη ηα παηδηά άξρηζαλ λα θνηηνύλ ζε Αλώηαηα θαη Αλώηεξα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα θαη ζε Σερληθέο ρνιέο. ηε ζέζε ηεο ηελ ίδηα ρξνληά ηδξύζεθε ε «Διιεληθή Δθπαηδεπηηθή Δπηηξνπή», από πξόζθπγεο εθπαηδεπηηθνύο. Οη ιέζρεο ήηαλ θέληξα ζπλάληεζεο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ, όπσο ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία, ζην Ραληεκπόηι, όπνπ ζπγθεληξώλνληαλ ηα παηδηά θαη νη ιίγνη ειηθησκέλνη πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί εθεί θαη γηόξηαδαλ ηηο εζληθέο γηνξηέο. 52 Λέζρεο ιεηηνπξγνύζαλ, γεληθά, ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πόιεηο ησλ θνκκνπληζηηθώλ ρσξώλ θαη ζ απηέο νη λένη κάζαηλαλ ειιεληθή κνπζηθή θαη ρνξνύο, δαλείδνληαλ βηβιία θαη ζπκκεηείραλ ζε θηινινγηθέο βξαδηέο θαη ζε εθδξνκέοπξνζθπλήκαηα ζε ηζηνξηθνύο ηόπνπο, όπσο ην Ιάζην, ην Γξαγαηζάλη. 53 Σα ζπκβνύιηα ησλ ιεζρώλ δηνξγάλσλαλ πεξηπάηνπο, δεκηνπξγνύζαλ θαιιηηερληθέο νκάδεο ρνξνύ, δσγξαθηθήο, ρνξσδίαο, ζεάηξνπ. Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα θεζηηβάι δηαγσλίδνληαλ ζηνπο δεκνηηθνύο ρνξνύο θαη ηα ηξαγνύδηα, ζηηο παξαδόζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ζην ζέαηξν. Σέηνηα θεζηηβάι είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γαιάηζη, ην 1963, κε απνθνξύθσκά ηνπ ηελ παξέιαζε κε εζληθέο ζηνιέο θαη ηνπο ρνξνύο από όια ηα κέξε ηεο Διιάδαο 54 θαη ζηε όθηα ην 1966 ην πξώην Καιιηηερληθό παηδηθό Φεζηηβάι Βνπιγαξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ γηα ηξεηο κέξεο «ην θέληξν ηεο όθηαο είρε ειιεληθό ρξώκα». 55 Οη πνιιαπιέο αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη κνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ειιεληθώλ ιεζρώλ θαηέζηεζαλ θνξείο ζεκαληηθήο ειιεληθήο παξνπζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο ειιεληθόηεηαο ησλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ θη απνκάθξπλζεο ηνπ θηλδύλνπ αθνκνίσζεο ηεο ειιεληθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. Οη εζληθέο επέηεηνη ηεο 25 εο Μαξηίνπ 1821 θαη ηεο 28 εο Οθησβξίνπ 1940, ηα Υξηζηνύγελλα, ε Πξσηνρξνληά, ήηαλ επθαηξίεο γηα λα ζπλαληηνύληαη νη εθπαηξηζκέλνη ζε ιέζρεο ή ζε ζπίηηα νη πξόζθπγεο θαη λα ηθαλνπνηνύλ ηελ αλάγθε ηνπο λα δηαηεξνύλ ηνπο δεζκνύο κε ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπο. 56 Με ηα κέζα απηά, νη εθπαηξηζκέλνη Έιιελεο θξάηεζαλ αθέξαηε ηελ ειιεληθόηεηά ηνπο θαη άζβεζην ηνλ πόζν ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζηελ παηξίδα. 57 ύκθσλα κε ην Γεκήηξε Υαηδή: «Με όια ηα κέζα πνπ δηαζέηακε, πξνζπαζήζακε λα δηαηεξήζνπκε ηελ ειιεληθόηεηά καο. ηα ζρνιεία καο δηδάμακε ηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα παηδηά καο» Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Μείλακε Έιιελεο: Σα ζρνιεία ηωλ Διιήλωλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγωλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ό. π., ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, ζην ίδην, ζ Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζπιινγηθό έξγν Π.Δ.Δ.Π.Π., ό. π., ζ Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζην ίδην, ζ. 63, 55 Γηώξγνο Γθαγθνύιηαο, Ζ αζέαηε πιεπξά ηνπ Δκθπιίνπ, Σα ηξαγηθά γεγνλόηα ηεο 7 εο Μεξαξρίαο ηνπ Γ..Δ,. Ισιθόο, Αζήλα 2002, ζ Δπακεηλώληαο Κσζηνύδεο, ζην ίδην, ζ Κώζηαο Γθξηηδώλαο, Σν δξάκα κηαο θαθόηπρεο γεληάο, Ναζαλαήι, Αζήλα 1987, ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν 10

11 Έηζη, αλ ε γεληά ηεο Αληίζηαζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ είρε ππνθέξεη από ηηο κάρεο παξαηάμεσλ, ε λέα γεληά απνθηνύζε κηα δηπιή θνπιηνύξα. Παξόηη δελ είρε παξά απνζπαζκαηηθέο αλακλήζεηο από ηελ Διιάδα, ελ ηνύηνηο αληηζηεθόηαλ ζηελ πνιηηηζκηθή αιινηξίσζε κέζα από κηα ςπρνινγηθή άξλεζε λα αθνκνησζεί από ηνλ ληόπην πιεζπζκό. Η δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο ησλ Διιήλσλ πξνζθύγσλ εληζρύζεθε θαη από ηε δηαηήξεζε έληνλσλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ, πνπ επέηξεπε ηε δηαηήξεζε ησλ εζίκσλ θαη ηελ επηβίσζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, παξά ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ. 59 Καηόξζσζαλ έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξόρξνλεο πξνζθπγηάο ηνπο θαη κέζα από ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο, λα δηαηεξήζνπλ ηελ "ειιεληθόηεηα" ηνπο, θαζώο είραλ πάληα ζηξακκέλν ην βιέκκα ζηελ παηξίδα Διιάδα. Σν 1979, ν ζηξαηεγόο θαη ηόηε βνπιεπηήο, πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δπαλαπαηξηζκνύ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ, Γεκήηξηνο Υνλδξνθνύθεο, κεηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Βνπθνπξέζηη ζεκείσλε: «ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ ηξαγνύδεζαλ ειιεληθά ηξαγνύδηα θαη ρόξεςαλ ειιεληθνύο ρνξνύο. Απηά δελ αθήλνπλ άιια πεξηζώξηα, από ην λα πσ όηη νη άλζξσπνη απηνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα». 60 Σα θξάηε θαηαζθεπάδνπλ ηελ εηθόλα ηνπο γηα ην παξειζόλ έηζη ώζηε λα ζηεξίδνπλ ζ απηό ηηο θηινδνμίεο ηνπο γηα ην κέιινλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ηε ιήμε ηνπ ςπρξνύ πνιέκνπ θαη ηε κεηαβνιή ηεο δηεζλνύο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, ε Διιεληθή Πνιηηεία κεηέβαιε ζηάζε απέλαληη ζηνπο γείηνλέο ηεο αιιά θαη απέλαληη ζηνπο Έιιελεο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο επηηξέπνληαο ην 1982, κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε , ηνλ επαλαπαηξηζκό ησλ «Διιήλσλ ην γέλνο πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ» θαη θιείλνληαο έηζη κηα κεγάιε πιεγή ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Διιεληθή Βηβιηνγξαθία Βεξγέηε Μ., Παιηλλόζηεζε θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο, Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε Γηαλλαθάθεο Ή., «Η εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο», ζην Δ. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια (επηκ.), Σν όπιν παξά πόδα, Θεζζαινλίθε Γθαγθνύιηαο Γ., Ζ αζέαηε πιεπξά ηνπ Δκθπιίνπ, Σα ηξαγηθά γεγνλόηα ηεο 7 εο Μεξαξρίαο ηνπ Γ..Δ,. Ισιθόο, Αζήλα Γθαλάο Μ., Μεηξηά παηξίδα, εθδ. Καζηαληώηεο, Αζήλα Γθξηηδώλαο Κ., Σν δξάκα κηαο θαθόηπρεο γεληάο, Ναζαλαήι, Αζήλα όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. Παλ/κίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα 2005, ζ Ήιηνο Γηαλλαθάθεο, Σα όπια παξά πόδα: Η εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο, ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, ζην ίδην, ζ Θαλάζεο Μεηζόπνπινο, Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, ζην ίδην, ζ

12 Γθξηηδώλαο Κ., Σα παηδηά ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, εθδ. Φηιίζησξ, Αζήλα Γθξηηδώλαο Κ., 9915 εκέξεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο πξνζωπηθέο αλακλήζεηο, Λάξηζα Γεκεηξίνπ Π, Δθ βαζέωλ. Σν ρξνληθό κηαο επνρήο, εθδ. Θεκέιην, Αζήλα Kirjazovski R., Ζ καθεδνληθή πνιηηηθή πξνζθπγηά από ην Αηγαηαθό ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο, εθδ. Ιλζηηηνύηνπ Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, θόπηα Λαγάλε Δηξ., Η εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπ εκθπιίνπ ζηε Γηνπγθνζιαβία σο ζεκείν ηξηβήο ζηηο ζρέζεηο ΚΚΔ-ΚΚΓ, κεηά ηε ξήμε Σίην-Κνκηλθόξκ ( ), ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα Μαξαληδίδεο Ν., Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο , εθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα Κσζηνύδεο Δπ., ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθπγηά , Αζήλα Μαηζαίνπ Ά.-Πνιέκε Π., «Οη δηεζλείο ζρέζεηο ηεο Γεκνθξαηηθήο Διιάδαο κέζα ζην Μηα έθζεζε ηνπ Πέηξνπ Ρνύζνπ», Αξρεηνηάμην, ηεύρ. 2, Αζήλα Ινύληνο Μαξαληδίδεο Ν. Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο Διιάδαο , εθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2010, Μαηζαίνπ Ά. - Πνιέκε Π.: Ζ εθδνηηθή πεξηπέηεηα ηωλ Διιήλωλ θνκκνπληζηώλ. Από ην βνπλό ζηελ ππεξνξία , εθδ. Βηβιηόξακα, Αζήλα Μεηζόπνπινο Θ., Μείλακε Έιιελεο, εθδ. Οδπζζέαο, Αζήλα Μεηζόπνπινο Θ., Η απνζηνιή ησλ παηδηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ( ) ζην (επηκ. Δπη. Βνπηπξά, Β. Γαιθαβνύθεο, Ν. Μαξαληδίδεο, Μ. Μπνληίια) Σν όπιν παξά πόδα Οη πνιηηηθνί πξόζθπγεο ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, εθδ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Αζήλα Μηραειίδεο Ι., «ιαβνκαθεδόλεο πνιηηηθνί πξόζθπγεο» ζην Βαζίιεο Γνύλαξεο, Ιάθσβνο Μηραειίδεο, (επηκ.), Πξόζθπγεο ζηα Βαιθάληα. Μλήκε θαη ελζωκάηωζε, εθδ. Παηάθε, Αζήλα Μπνληίια Μ., Πνιύρξνλνο λα δεηο, κεγάιε ηάιηλ Ζ εθπαίδεπζε ηωλ παηδηώλ ηωλ Διιήλωλ πνιηηηθώλ πξνζθύγωλ ζηα αλαηνιηθά θξάηε ( , Μεηαίρκην, Αζήλα Σν ρξνληθό ηεο πνιηηηθήο πξνζθπγηάο καο ζηε Ρνπκαλία, ζπιινγηθό έξγν, εθδ. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Δπαλαπαηξηζζέλησλ Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ, Αζήλα Σζνπθαιάο Κ., Ζ ειιεληθή ηξαγωδία, Ληβάλεο, Αζήλα Ξέλε Βηβιηνγξαθία Baerenzen L, «The Paidomazoma and the Queen s Camps», ζην Lars Baerenzen, John Iatrides θαη Ole L. Smith (επηκ.), Studies in the History νf Greek Civil War, Museum Tusculanum Press, Κνπεγράγε Boeschoten R. V., «Η αδύλαηε επηζηξνθή: Αληηκεησπίδνληαο ην ρσξηζκό θαη ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο κλήκεο σο ζπλέπεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», ζην Mark Mazower, Μεηά ηνλ 12

13 πόιεκν Ζ αλαζπγθξόηεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο ζηελ Διιάδα, , Αιεμάλδξεηα, Αζήλα Ρίζηνβηηο Μ., Έλα καθξύ ηαμίδη, εθδ. Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε Δθεκεξίδεο Διιεληθόο Βνξξάο, έηνο Καζεκεξηλή, έηε 1999 θαη

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Πιεξνθνξίεο: Λίλα Σάξη t +30 210 726 0600 f +30 210 723 6162 e tnsicap@tnsicap.gr www.tnsglobal.com Δειηίν Σύπνπ 18 Μαίνπ 2011 Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Μαο ραξαθηεξίδνπλ; Τειηθά, είλαη ν Έιιελαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα