Η Συµµετοχή των Μεταναστών στη ηµόσια Ζωή. Εµπειρίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη ΕΛΙΑΜΕΠ (Αθήνα, Ξενοδοχείο Titania, 31/05/2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Συµµετοχή των Μεταναστών στη ηµόσια Ζωή. Εµπειρίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη ΕΛΙΑΜΕΠ (Αθήνα, Ξενοδοχείο Titania, 31/05/2007)"

Transcript

1 Η Συµµετοχή των Μεταναστών στη ηµόσια Ζωή. Εµπειρίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη ΕΛΙΑΜΕΠ (Αθήνα, Ξενοδοχείο Titania, 31/05/2007) «Προωθώντας την ενσωµάτωση των µεταναστών στη κοινωνία» κ. Nάσσος Θεοδωρίδης, ιευθυντής του Κέντρου Πληροφόρησης & Τεκµηρίωσης για το Ρατσισµό «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» O διάλογος για τη µεταναστευτική πολιτική που διεξάγεται τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη αποτυπώνει µια συντηρητική στροφή των επιµέρους κοινωνιών. Πρόκειται αναµφίβολα για το γνωστό αντανακλαστικό των κυρίαρχων εθνικών οµάδων απέναντι στην τάση της παγκοσµιοποίησης, καθώς αισθάνονται ότι απειλούνται από την αθρόα είσοδο µεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί πιο έντονα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο ο προβληµατισµός σχετικά µε τα ζητήµατα κοινωνικής ένταξης και πολιτικής ενσωµάτωσης των µεταναστών στις σύγχρονες κοινωνίες των ευρωπαϊκών κρατών. Η οµαλή ένταξη των οικονοµικών µεταναστών στην ελληνική κοινωνία προϋποθέτει την επίλυση του χρονίζοντος προβλήµατος της νόµιµης (ηµι-παράνοµης διαµονής τους στη χώρα). Η πλειοψηφία των οικονοµικών µεταναστών ζει και εργάζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη χώρα µας και όλες οι έρευνες δείχνουν ότι αποτελούν πλέον βασική παράµετρο της ελληνικής κοινωνίας για την οποία απαιτείται η θέσπιση και ανάπτυξη συγκεκριµένης πολιτικής ένταξης και ενσωµάτωσής τους. Για να συλληφθεί ως ιδέα και στη συνέχεια για να εκπονηθεί οποιαδήποτε πολιτική κοινωνικής ένταξης πρέπει πρώτα όλοι να συνεννοηθούµε µεταξύ µας ότι συζητάµε πάνω σε κάποιους άξονες, πάνω σε κάποιους κοινούς τόπους που δεν µπορούµε να τους αγνοήσουµε. Σκιαγραφώ µερικούς από αυτούς τους άξονες: 1

2 (1) Το φαινόµενο της µετανάστευσης δεν είναι παροδικό αλλά θα συνεχισθεί στο µέλλον και γι αυτό θα πρέπει να υπάρξει µία ολοκληρωµένη πολιτική µε έµφαση στην ένταξη των µεταναστών στον κοινωνικό και οικονοµικό κορµό της χώρας µας. (2) Βασικό κριτήριο για τη νοµιµοποίηση του αλλοδαπού θα πρέπει να είναι είτε το πραγµατικό γεγονός είτε η απλή βούληση της απασχόλησής του εντός του κοινωνικοασφαλιστικού και φορολογικού πλαισίου της χώρας µας. (3) Η µετανάστευση δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένα κατ εξοχήν φαινόµενο αστυνοµικού ενδιαφέροντος αλλά ως φαινόµενο µε πρωταρχική την κοινωνική, οικονοµική, εργασιακή διάσταση. (4) Νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το µεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να έπονται µελετών που θα κάνουν απολογισµό και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων ρυθµίσεων και εξάγουν συµπεράσµατα σχετικά µε το πόσο εφαρµόσθηκε η προηγούµενη νοµοθεσία και τι αποτελέσµατα είχε. (5) Οι διαδικασίες νοµιµοποίησης θα πρέπει να είναι απλές ώστε να ενθαρρύνουν και όχι να αποθαρρύνουν τους αλλοδαπούς και τους τυχόν εργοδότες τους για τη συµµετοχή σε αυτές και θα πρέπει να διευρυνθεί το χρονικό διάστηµα ισχύος των εγγράφων νοµιµότητας (6) Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να πλαισιώνονται µε προγράµµατα ουσιαστικής ένταξης των µεταναστών στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. (7) Είναι αναγκαία η αποτελεσµατική καταπολέµηση της αδήλωτης απασχόλησης των µεταναστών, στο πλαίσιο άλλωστε, µιας γενικότερη στρατηγικής για τη µείωση γενικότερα της αδήλωτης απασχόλησης. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και να καταστούν αποτελεσµατικότεροι οι µηχανισµοί ελέγχου (Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας και Ι.Κ.Α.). (8) Η υλοποίηση της µεταναστευτικής πολιτικής πρέπει να ενέχει το στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου µέσω της συµµετοχής στα σχετικά όργανα των κοινωνικών φορέων ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες διαφάνειας και να αποθαρρύνονται καταστάσεις που θα ευνοούν αθέµιτες συναλλαγές.. (9) Θα πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που ασκούν τη µεταναστευτική πολιτική όχι µόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά µε την έννοια της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των εµπλεκοµένων υπαλλήλων στα ζητήµατα και τις ιδιαιτερότητες των µεταναστών ως πληθυσµιακής οµάδας. (10) Για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων των µεταναστών θα πρέπει στο πλαίσιο θέσπισης και αναθεώρησης της εθνικής νοµοθεσίας να µελετηθεί το διεθνές νοµικό πλαίσιο αυτών των δικαιώµατων (ΟΗΕ, Συµβούλιο της Ευρώπης και ιεθνής Οργάνωση Εργασίας), ώστε να υπάρχει αποτύπωση και των ρυθµίσεων αυτών στα εθνικά νοµοθετήµατα. (11) Η ευρωπαϊκή διάσταση είναι σηµαντική, υπό την έννοια της σύγκλισης ενός επιπέδου παροχής δικαιωµάτων (12) θα πρέπει να αναδειχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης των µεταναστών και η σύνδεσή τους µε τις αναπτυξιακές προοπτικές, ώστε να µην παραµείνουν απλώς φθηνό εργατικό δυναµικό. 2

3 (13) είναι ανάγκη να αρθούν τα εµπόδια που έµµεσα ευθύνονται για τη δυσχερή προσβασιµότητα των µεταναστών σε ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες. (14)Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα οργανωµένο και εκτεταµένο δίκτυο πολύγλωσσικών υπηρεσιών στα πρότυπα των ΚΕΠ στις περιοχές όπου εµφανίζεται µεγάλος αριθµός µεταναστευτικών πληθυσµός όπως είναι ο ήµος Αθηναίων, η υτική Αθήνα, ο Πειραιάς και η Νοµαρχία Θεσσαλονίκης. Προοπτικά θα πρέπει να τεθεί ως άµεσος στόχος η ανάπτυξη ανάλογων δοµών στις έδρες τουλάχιστον όλων των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, όπως άλλωστε προέβλεπε ένα εξαιρετικά ελλειπτικό και παραµεληµένο ως προς τα ζητήµατα των µεταναστών Εθνικό Σχέδιο ράσης εκ µέρους του Υπουργείου (15) θα πρέπει να επανεξεταστούν οι διατάξεις που ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης των αδειών διαµονής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, αφενός, να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική καταπολέµηση της ανασφάλιστης εργασίας και, αφετέρου, να µην επιβαρύνονται τα θύµατα αυτής, δηλαδή οι µετανάστες εργαζόµενοι. (16) θα πρέπει να αρθούν οι περιορισµοί οικονοµικής φύσης που αποτελούν εµπόδιο για την άσκηση του δικαιώµατος σε άδεια παραµονής για οικογενειακή επανένωση. (17) θα πρέπει να χαραχθεί µία ολοκληρωµένη πολιτική για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών, η οποία να καλύπτει όλο το φάσµα των κοινωνικών δικαιωµάτων, να εµπλέκει άµεσα τις δηµόσιες υπηρεσίες και να εξασφαλίζει το συντονισµό των αρµόδιων υπουργείων (18) είναι αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν στους µετανάστες δεύτερης γενιάς, ιδίως ως προς το καθεστώς διαµονής των παιδιών της πρώτης γενιάς µεταναστών που σταδιακά ενηλικιώνονται. (19) η διατήρηση των µεταναστών σε ανεπίσηµο καθεστώς, πέραν του ότι εγκυµονεί κινδύνους για την ίδια την κοινωνική συνοχή της χώρας, έχει σηµαντικές επιπτώσεις και στην άσκηση του θεµελιώδους δικαιώµατός τους σε υγειονοµική περίθαλψη, στην κατάσταση της ατοµικής τους υγείας και στη δηµόσια υγεία. Ενόψει αυτού προτάθηκε η απεξάρτηση του επίσηµου καθεστώτος διαµονής από το δικαίωµα απρόσκοπτης πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας.απαιτείται η απλούστευση των διαδικασιών απόδοσης των εγγράφων νοµιµότητας και η διεύρυνση του χρονικού διαστήµατος της ισχύος τους,. 20) Τα κλειστά συστήµατα νοµιµοποίησης µε χρονικές προθεσµίες λήξης δεν βοηθούν, γιατί αυτή η λογική µεταθέτει συνεχώς στο µέλλον την επίλυση ζητηµάτων που αναφύονται και απαιτούν τη λύση τους στο διαρκές σήµερα. Θέλω να σταθώ στον τεοµέα της Εκπαίδευσης Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός. Σε µεγάλο βαθµό οι ρατσιστικές συµπεριφορές διατηρούνται, κυρίως λόγω της άγνοιας των πολιτών για τους µετανάστες, αλλά και εξαιτίας της αδράνειας του κράτους που δε φροντίζει να εντάξει οµαλά τους µετανάστες στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριµένα, ξέρουµε όλοι 3

4 ότι πολίτες κρατών εκτός Ε.Ε. µπορούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα και δικαιούνται άδεια παραµονής για όσο σπουδάζουν. Τι γίνεται όµως µόλις πάρουν πτυχίο; Υποχρεούνται να φύγουν από τη χώρα, εκτός κι αν βρουν αµέσως δουλειά και δεχτεί ο εργοδότης τους να εγγυηθεί κατά κάποιο τρόπο για τη διαµονή τους εδώ. Ως γνωστόν, οι Έλληνες πτυχιούχοι χρειάζονται κατά µέσο όρο ένα χρόνο µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους για να βρουν δουλειά. Πώς λοιπόν ζητάµε από έναν αλλοδαπό να τη βρει µέσα σ ένα τρίµηνο; Αναγκάζονται λοιπόν και φεύγουν. Εξαναγκάζεται δηλαδή να φύγει η «αφρόκρεµα» των µεταναστών, αυτοί που θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα υγιές πρότυπο οικονοµικού µετανάστη και να καταρρίψουν µύθους, φόβους και λαϊκές δεισιδαιµονίες. Πέραν τούτου, σηµαντικότατο ρόλο παίζει η εκπαίδευση, ανηλίκων και ενηλίκων. Για παράδειγµα,, απαραίτητο είναι να διδάσκεται στο σχολείο ένα µάθηµα διαπολιτισµικότητας για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά (ηµεδαπά και αλλοδαπά), ώστε να διευρύνονται οι ορίζοντες των µαθητών καθώς θα µαθαίνουν για άλλους λαούς, και όχι µόνο για την ιστορία τους σε συνάρτηση µε τη δική µας, όπως συνηθίζεται µέχρι στιγµής, αλλά για το µεγαλείο της διαφορετικότητάς τους, από εµάς και από κάθε άλλο λαό. Έτσι οι νέοι θα µάθουν να εκτιµούν τη διαφορετικότητα των µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα και δε θα καταφεύγουν σε ακραίες ρατσιστικές συµπεριφορές. εύτερον, όπως προανέφερα, οι γονείς χρειάζονται επίσης εκπαίδευση στο θέµα αυτό, καθώς είναι αυτοί που επηρεάζουν τα παιδιά τους περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Παραδόξως, το σχολείο καλείται να παίξει το ρόλο του και σε αυτή την περίπτωση, αφού διατηρώντας στενή σχέση µε τους γονείς µπορούν οι εκπαιδευτικοί να καταλάβουν σε τι περιβάλλον µεγαλώνει κάθε παιδί και να δώσουν την ανάλογη προσοχή σε κάθε περίπτωση ώστε να εµφυσήσουν αντι-ρατσιστικά αισθήµατα. Επιπλέον, καθώς η αντίδραση προέρχεται τις περισσότερες φορές από την άγνοια, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παίξουν το ρόλο διαµεσολαβητή, ώστε να γνωρίσουν και οι γονείς τα θετικά αποτελέσµατα µιας πολύπολιτισµικής ανοιχτής και ανεκτικής κοινωνίας. ιεθνώς ξεκίνησε ένα κίνηµα νέων για την εισαγωγή της δια-πολιτισµικής µάθησης στα σχολεία, αφορµή του οποίου υπήρξε το πρόσφατο Greenwich Conference του Βρετανικού Συµβουλίου σε συνεργασία µε το Davos Summit του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ. Νέοι εκπρόσωποι 60 χωρών κατέδειξαν την ίδια κοινωνική παθογένεια και την ανάγκη καταπολέµησής της. Εµείς, ως εκπρόσωποι της προοδευτικής νεολαίας της χώρας µας οφείλουµε να συµπαραταχθούµε στο κίνηµα αυτό ώστε να επιτύχουµε επιτέλους την εξάλειψη των ρατσιστικών και ξενοφοβικών φαινοµένων. Έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό να συµπεριληφθούν στα σχολικά βιβλία, ειδικά της πρωτοβάθµιας αλλά βεβαίως και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκτεταµένες αναφορές, γραµµένες µε σύγχρονο, εύπεπτο, επικοινωνιακό και φιλικό προς τα παιδιά τρόπο, σχετικά µε το ρατσισµό, τις διακρίσεις, την ξενοφοβία, και το φαινόµενο της µετανάστευσης γενικά, ώστε να αποµυθοποιηθεί η ρητορική της κινδυνολογίας που καλλιεργεί τη δυσανεξία σε βάρος των παιδιών των αλλοδαπών. 4

5 Ένα δεύτερο σηµείο είναι ότι πέρα από το γενικότερο πρόβληµα της εθνοκεντρικής διάστασης που έχει η ελληνική εκπαίδευση (κυρίως στο µάθηµα της ιστορίας), και που δεν βοηθάει ούτε τη διάδοση πολυπολιτισµικών και ανεκτικών ιδεών στα παιδιά των Ελλήνων αλλά ούτε και την ένταξη των παιδιών των αλλοδαπών, αυτό που θα ήταν καθοριστικό είναι η εισαγωγή της διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας σε περιοχές και σε σχολεία όπου ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών είναι υψηλός. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί έµφαση όχι µόνο στην ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (που όντως λαµβάνει χώρα στα διαπολιτισµικά σχολεία) αλλά και στο ζήτηµα των τάξεων υποδοχής, οι οποίες σε σχέση µε το παρελθόν έχουν µειωθεί, γιατί αλλιώς δεν µπορούν να δηµιουργηθούν όσο το δυνατόν ίσες αφετηρίες εκκίνησης για τα µεταναστόπουλα και τα ελληνόπουλα. Πολύ θετική θα ήταν και η επέκταση µιας Καλής Πρακτικής για την οποία εγώ ακούω τα καλύτερα λόγια στο εξωτερικό και αφορά την ποσόστωση του 0.5% για την εισαγωγή στα ΑΕΙ (νόµος 2341/1995). Αυτό αφορά σήµερα µόνο τη µειονότητα της Θράκης. Θα µπορούσε να λειτουργήσει και ως ένα θαυµάσιο κίνητρο για εκπαιδευτική ένταξη και πρόοδο στην περίπτωση των παιδιών των µεταναστών. Επειδή στο νου µας έχουµε πάντοτε την αποτελεσµατικότερη κοινωνική ένταξη, δύσκολα µπορεί κανείς να αποφύγει να αναφερθεί στο περιεχόµενο του µαθήµατος των Θρησκευτικών. Εκτιµώ ότι προκειµένου να έρθουν πιο κοντά µεταξύ τους παιδιά µε διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις θα ήταν προτιµώτερο να υπάρξει µια ισορροπία στον τρόπο και στην έκταση παρουσίασης και ανάλυσης των διαφόρων θρησκειών µέσα από τα σχολικά βιβλία. Ειδικά το Ισλάµ, που λόγω και των παγκόσµιων εξελίξεων υπάρχει πολλές φορές από τα ΜΜΕ η τάση να δυσφηµείται, αλλά και λόγω του µεγάλου αριθµού µουσουλµάνων µεταναστών στην Ελλάδα, θα πρέπει να διδάσκεται πολύ πιο εκτενώς, ώστε να το κατανοήσουν και τα ελληνόπουλα και να µπορέσουν να διαπαιδαγωγηθούν στην ισότιµη αντιµετώπιση της θρησκευτικής διαφορετικότητας. Μέσα από την καταγραφή Καλών Πρακτικών, έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι θα ήταν αναγκαία και µια κρατική στήριξη µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο κάποιων πρωτοβουλιών, είτε της κοινωνίας των πολιτών είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφορικά µε τη διδασκαλία των ελληνικών στους µετανάστες ή και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Υπάρχουν σηµαντικές προσπάθειες από ΜΚΟ, συλλόγους, κλπ. Στη Θεσσαλονίκη ο «Οδυσσέας» διδάσκει σε 3000 µαθητές που είναι πρόσφυγες, µετανάστες ή παλιννοστούντες. Στην Αθήνα υπάρχει το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών που φιλοξενείται στα γραφεία του Συνασπισµού, υπάρχει το ιαπολιτισµικό Κέντρο του ήµου Αθηναίων, υπάρχει ένα Πρόγραµµα δικό µας, της Αντιγόνης, που ξεκίνησε να λαµβάνει χώρα στα γραφεία του Φόρουµ Μεταναστών 5

6 για διδασκαλία πάνω σε από 50 µαθητές, κοµπιούτερς, κλπ, κλπ. Τέλος, υπάρχουν και σύλλογοι µεταναστών που µε πολύ µεράκι και ευσυνειδησία λειτουργούν εντελώς αβοήθητοι τα δικά τους πολιτιστικά κέντρα που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά και όπου αναπτύσσονται ποικίλες επιµορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που προετοιµάζουν την ένταξη των παιδιών αυτών στα ελληνικά σχολεία (έχω στο µυαλό µου το σταθµό των Φιλιππινέζων µεταναστών), και που δυστυχώς τέτοια κέντρα δεν έχουν πολλές φορές τη δυνατότητα να πληρώσουν ούτε τα απαραίτητα λειτουργικά τους έξοδα όπως το ενοίκιο. Σε ό,τι αφορά τη θέσπιση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεσης για τη λήψη της άδειας µακροχρόνιας διαµονής, θα έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία κτήσης αυτής της άδειας εκ µέρους της µεγάλης πλειοψηφίας του µεταναστευτικού πληθυσµού, ενώ σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως καθοριστικό κριτήριο ένταξης η γλώσσα, καθώς έχει στην πράξη αποδειχτεί ότι µετανάστες που λόγω της πολύωρης δουλειάς τους δεν έχουν κατορθώσει να µάθουν σχεδόν καθόλου την ελληνική γλώσσα συνεχίζουν να είναι χρήσιµοι στις διάφορες χειρωνακτικέ εργασίες που προσφέρουν. Βεβαίως, η Πολιτεία θα πρέπει να οργανώσει µαθήµατα εκµάθησης της γλώσσας µε υψηλές προδιαγραφές και δωρεάν και να ενθαρρύνει τους µετανάστες να συµµετάσχουν εθελοντικά σε αυτά (αφού αναµφίβολα θα αποκτήσουν έτσι ένα επιπρόσθετο εφόδιο), αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνδεθεί η καλή γνώση της γλώσσας µε τη λήψη της οποιασδήποτε άδειας διαµονής. 3. Πολιτική κατά των διακρίσεων Κοινωνική ένταξη χωρίς µια συστηµατική και συγκροτηµένη εθνική πολιτική κατά των διακρίσεων δεν µπορεί να υπάρξει. Το Κέντρο ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει ασχοληθεί επισταµένως µε την παρακολούθηση της θεσµικής ενσωµάτωσης στην ελληνική έννοµη τάξη των δύο Οδηγιών της Ε.Ε. για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Ένα δίκτυο εµπειρογνωµόνων της Ε.Ε. αναµένεται να εξετάσει ενδελεχώς το κατά πόσο η ενσωµάτωση των Οδηγιών έγινε µε ορθό και πλήρη τρόπο ώστε να µην µειώνεται η προστασία των υποψήφιων θυµάτων. Ένα αδύναµο σηµείο της ελληνικής νοµοθεσίας που ενσωµάτωσε τις Οδηγίες είναι η απουσία πρόβλεψης ανεξάρτητου φορέα για την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Από τους 3 συναρµόδιους φορείς ουσιαστικά µόνο ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος, και σε καµία περίπτωση το υπαγόµενο στο Υπουργείο Απασχόλησης Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας. Επίσης, η ελληνική νοµοθεσία δεν εξοπλίζει τους φορείς αυτούς µε τη νοµική δυνατότητα να γίνουν διάδικοι σε µια δικαστική διαδικασία για λογαριασµό των θυµάτων της ρατσιστικής διάκρισης. Τέλος, η νοµοθεσία θα µπορούσε να είναι πιο αυστηρή προς τους εργοδότες που προβαίνουν σε διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής και να προβλέπει και ποινικές κυρώσεις για αυτούς και όχι µόνο πρόστιµα, όπως συµβαίνει σήµερα. 6

7 4. Στέγαση Σηµαντική θα ήταν η θέσπιση ευνοϊκών στεγαστικών δανείων για µετανάστες κατά τα πρότυπα της σχετικής νοµοθεσίας που αφορά τους Ροµά. Προτού γίνει η όχι ίσως και τόσο εύστοχη µεταφορά αρµοδιότητας στους ήµους, στο Υπουργείο Εσωτερικών δρούσε έντονα ένα Τµήµα που λέγεται «άνεια Ροµ». Κάτι ανάλογο θα µπορούσε να γίνει και στον τοµέα των µεταναστών. Ωφέλιµη θα ήταν και η πρόβλεψη τουλάχιστον για υποχρεωτική τήρηση στατιστικών στοιχείων από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας που να καταγράφουν τον αριθµό των δικαιούχων µεταναστών, ώστε στη συνέχεια να µελετηθούν ενδελεχώς όλα τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από την ανάλυση τέτοιων στοιχείων, και ιδίως σε συγκριτική βάση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό. 5. Ρατσιστική βία σε βάρος µεταναστών. Αξίζει επιπλέον να σηµειωθεί ότι χωρίς µια καίρια παρέµβαση στο δηµόσιο πεδίο δράσης που λέγεται «αποτελεσµατική αντιµετώπιση φαινοµένων ρατσιστικής βίας», είναι τουλάχιστον πρωθύστερο να µιλάµε για ένταξη. Το πρώτο βήµα που θα έπρεπε να γίνει και στον τοµέα αυτόν, είναι η υποχρέωση των αρµόδιων αρχών (του Υ Τ και του Υπουργείου ικαιοσύνης) να καταγράφουν σε ειδικούς καταλόγους τα εγκλήµατα που έχουν ρατσιστικό κίνητρο, κάτι που αποτελεί και πάγια σύσταση του ευρωπαϊκού ΟΘ προς όλες τις χώρες. Αυτό θα πρέπει να αφορά όλα τα στάδια της διαδικασίας (ποινική δίωξη, παραποµπή µε βούλευµα, καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση, κλπ). Η ρατσιστική βία περιλαµβάνει ποικίλες µορφές εκδήλωσης της βίας, όπως η φυσική σωµατική βία (δηλαδή ο φόνος και όλες οι σωµατικές βλάβες), η βία κατά περιουσιακών στοιχείων και αντικειµένων του θύµατος (π.χ. καταστροφή του µαγαζιού ενός µετανάστη), η λεκτική βία που µπορεί να προσλαµβάνει τη µορφή απειλής και ύβρεων, κοκ.. Αυτό που διαχωρίζει εννοιολογικά από άλλες µορφές βίας τη ρατσιστική βία είναι το κίνητρο που υποδαυλίζει τη συγκεκριµένη συµπεριφορά. υστυχώς, πάρα πολλά κράτη µέλη της Ε.Ε. δεν διαθέτουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα συγκέντρωσης στατιστικών δεδοµένων. Από µελέτες έχει προκύψει ότι στις χώρε µε ελλιπή ή µε καθόλου στατιστικά στοιχεία από επίσηµους δηµόσιους φορείς τα περιστατικά ρατσιστικής βίας που αναδύονται τελικά στην επιφάνεια είναι εκ των πραγµάτων λιγότερα σε αριθµό από αυτά που συµβαίνουν στην πραγµατικότητα. Αυτή η έλλειψη στοιχείων συντελεί µ µε τη σειρά της, στη υποβάθµιση και υποτίµηση του ίδιου του φαινοµένου της ρατσιστικής βίας, µε αποτέλεσµα αφενός οι ίδιοι οι δηµόσιοι φορείς να µην θέτουν ως προτεραιότητα την ανάληψη θεσµικών πρωτοβουλιών για την καταπολέµηση της ρατσιστικής βίας, και αφετέρου η κοινή γνώµη, βυθισµένη στο σκοτάδι, να µην µπορεί να ασκήσει την κατάλληλη πίεση προς τις αρχές, ώστε αυτές να ενεργήσουν πιο δραστικά. 7

8 Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι η στάση της Αστυνοµίας. Έχει διαπιστωθεί δηλαδή ότι σε χώρες όπου η Αστυνοµία ενθαρρύνει τους πολίτες να καταγγείλουν σ αυτή περιστατικά ρατσιστικής βίας, τότε οι καταγγελίες είναι αυξηµένες. Σε χώρε, αντίθετα, όπου η Αστυνοµία δεν ασχολείται ιδιαίτερα µε το ζήτηµα της ρατσιστικής βίας και συνεπώς δεν εµπνέει εµπιστοσύνη στα θύµατα (ή πολύ περισσότερο βαρύνεται και η ίδια µε συµπεριφορές βίας ενάντια στσυς µετανάστες, όπως συχνά συµβαίνει στην Ελλάδα), εκεί οι καταγγελίες είναι µειωµένες, διότι και η εµπιστοσύνη είναι µειωµένη. Τα περιστατικά της ρατσιστικής βίας είναι δυναµίτης για την κοινωνική ένταξη, και για αυτό το λόγο είναι αναγκαία κάθε φορά η πλήρης διερεύνηση υποθέσεων όπως αυτή των Πακιστανών, που είχε δει πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας.. Η αντίφαση δηλαδή είναι απόλυτη. Τέτοια φαινόµενα στοιχειοθετούν την άρνηση της ένταξης, την ακύρωση κάθε προσπάθειας ένταξης. Ήδη έχουν γίνει συστάσεις στη Ελλάδα και σε άλλες χώρες από διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα ώστε να τροποποιηθεί η ποινική νοµοθεσία και να θεωρείται το ρατσιστικό κίνητρο ως επιβαρυντικός παράγοντας που να αυξάνει την ποινή οποιασδήποτε κολάσιµης πράξης (δυσφήµησης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, σωµατικής βλάβης, φόνου, κλπ). Ειδική έµφαση πρέπει να δοθεί και στις Σχολές ικαστών, προκειµένου να καταπολεµηθούν οι προκαταλήψεις και να µην είναι σε δυσµενέστερη θέση ένας κατηγορούµενος αλλοδαπός από έναν ηµεδαπό. 6. Μορφές κοινωνικής ένταξης α) Χώροι θρησκευτικής λατρείας. Το ζήτηµα της κατασκευής ενός ιερού µουσουλµανικού τεµένους (τζαµί) στην Αθήνα είχε τις δικές του περιπέτειες και σίγουρα η τεράστια αυτή καθυστέρηση (και η αναπλήρωση της έλλειψης αυτής από τους δεκάδες αυτοσχέδιους και σε µη ευπρεπή κατάσταση λατρευτικούς χώρους) δεν βοηθούσε καθόλου τη διαδικασία της ένταξης, διότι είχε γίνει περίπου εθνικό θέµα κάτι που ήταν εντελώς αυτονόητο, δηλαδή το να έχουν λατρευτικό χώρο πάνω από διακόσιες χιλιάδες Μουσουλµάνοι που ζουν στην Αθήνα. Αλλά και η λύση που δόθηκε τελικά, µε τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο, δεν είναι σίγουρα η καλύτερη δυνατή από ενταξιακή οπτική γωνία. β) Ψήφος στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. εν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση σχετικά µε τον καθοριστικό ρόλο που παίζει στην ένταξη των µεταναστών η δυνατότητα τους να επιλέγουν τους τοπικούς άρχοντες, τη 8

9 στιγµή µάλιστα που καταβάλουν και σχετικά τέλη στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας. Εδώ η καθυστέρηση είναι µεγάλη σε σχέση µε άλλες χώρες της Ε.Ε.. Είναι βέβαιο ότι µε την καθιέρωση της ψήφου στις τοπικές εκλογές θα περιοριστούν και φαινόµενα ολιγωρίας, παραµέλησης, κακοδιοίκησης, κλπ εκ µέρους των δηµοτικών αρχών, αφού οι µετανάστες θα είναι υπολογίσιµη εκλογική δύναµη και άρα τα δικαιώµατα τους θα γίνονται θέλοντας και µη σεβαστά από τις τοπικές εξουσίες, γεγονός που ίσως θα λύσει πολλά προβλήµατα γραφειοκρατικής φύσης στις υπηρεσίες των ήµων. γ) Ιθαγένεια Κοινωνική ένταξη χωρίς µια ανοιχτή, απλόχερη, διάφανη, ελαστική και άκρως φιλελεύθερη πολιτική απονοµής ιθαγένειας δεν µπορεί να υπάρξει. Ο στόχος κτήσης της ιθαγένειας ως µια προοπτική για το µετανάστη του δίνει ελπίδα και τον βοηθάει πραγµατικά και ψυχολογικά να ενταχτεί σε µια κοινωνία, εφόσον ξέρει ότι κάποτε θα συνάψει ακατάλυτους δεσµούς πρόσδεσης µε αυτήν. Το ελληνικό δίκαιο περί ιθαγένειας όµως εξακολουθεί να παρουσιάζει την πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία της υιοθέτησης του ius sanguinis (το δίκαιο του αίµατος). Η προτελευταία χώρα της Ε.Ε. που εφήρµοζε κάτι τέτοιο ήταν η Γερµανία, και το κατήργησε στα τέλη της δεκαετίας του 90, υιοθετώντας και αυτή το δίκαιο του εδάφους (ius solis). Για να γίνει αντιληπτή η ρατσιστική αντίληψη που διέπει το «δίκαιο του αίµατος», αρκεί να τονιστεί ότι µε βάση αυτό το καθεστώς την αυτόµατη κτήση του Έλληνα πολίτη τη δικαιούται µόνο όποιος έχει ελληνική καταγωγή είτε από πατέρα είτε από µητέρα, και όχι όποιος έχει γεννηθεί στο έδαφος της Ελλάδας (ανεξαρτήτως καταγωγής)!! Πρόκειται µε άλλα λόγια για ένα θεσµικό κατάλοιπο που προσπαθεί να... περιχαρακώσει βιολογικά («αιµατολογικά») την έννοια του «ελληνικού λαού». Η διαιώνιση του µάλιστα σε εποχές υπογεννητικότητας επιβεβαιώνει το ρατσιστικό του χαρακτήρα, αφού η αντίληψη αυτή δείχνει να προτιµάει τη διατήρηση ενός «µικρού και καθαρού έθνους» έναντι της απόδοσης ιθαγένειας σε ανθρώπους που έχουν µόνιµους, ριζωµένους και συνήθως µοναδικούς δεσµούς µε την ελληνική πολιτεία, όπως είναι τα µεταναστόπουλα που γεννήθηκαν σε ελληνικό έδαφος. Συνεπώς, µόνη λύση για έναν αλλοδαπό να γίνει Έλληνας είναι η πολιτογράφηση. Η δεύτερη δυσκαµψία όµως του ελληνικού δικαίου της ιθαγένειας αφορά το ίδιο το νοµικό πλαίσιο της πολιτογράφησης. ικαίωµα υποβολής της σχετικής αίτησης έχει µόνο όποιος έχει συµπληρώσει δέκα χρόνια νόµιµης παραµονής στην Ελλάδα, και η Πολιτεία διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να απορρίψει την αίτηση χωρίς αιτιολόγηση παρά µόνο επικαλούµενη την απόλυτη δικαιοδοσία της (προνόµιο) ως προς τη χορήγηση ιθαγένειας σε αλλοδαπούς. Στην πράξη, οι περισσότερες αιτήσεις ιθαγένειας απορρίπτονται πλην ειδικών περιπτώσεων, όπως αυτές των συζύγων Ελλήνων πολιτών, όπου και εκεί όµως δεν υπάρχει ένα αυτόµατο σύστηµα απονοµής ιθαγένειας (όπως σε παλιότερες δεκαετίες), ούτε καν αν υπάρχει παιδί. Ωστόσο, σπανίως απορρίπτονται αιτήσεις ιθαγένειας συζύγων Ελλήνων. Ουδείς αµφισβητεί σε νοµικό επίπεδο την ύπαρξη του προνοµίου της Πολιτείας να καθορίζει αυτή καταρχήν την πολιτική απονοµής ιθαγένειας µέσα στην εδαφική της 9

10 δικαιοδοσία, αλλά αυτή η αρµοδιότητα της δεν µπορεί να µην συναντάει κάποιους περιορισµούς, και ιδίως από την αρχή της αναλογικότητας, που είναι πλέον συνταγµατικά κατοχυρωµένη. Για παράδειγµα, µετανάστες µε πολλές δεκαετίες νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα έχουν εύλογη και θεµιτή προσδοκία για κτήση της ιθαγένειας, και άρα ο απόλυτος χαρακτήρας του κρατικού προνοµίου πρέπει να κάµπτεται. Συνεπώς, είναι αναγκαία η προσθήκη ενός αυξηµένου χρονικού ορίου πέραν του οποίου θα υπάρχει καταρχήν δέσµια αρµοδιότητα (και όχι διακριτική ευχέρεια) της ιοίκησης για απονοµή ιθαγένειας, εκτός αν περί του αντιθέτου συνηγορεί σοβαρός και τεκµηριωµένος λόγος δηµόσιας τάξης ή υγείας (οπότε έτσι σε τελική ανάλυση δεν πλήττεται ο πυρήνας του κρατικού προνοµίου της απονοµής ιθαγένειας). Φυσικά, πρέπει να διατηρηθεί παράλληλα και η υπάρχουσα ρύθµιση της δυνατότητας υποβολής αίτησης σε δέκα ή και σε ακόµη λιγότερα (π.χ. οχτώ) χρόνια, αλλά οι απαντήσεις της ιοίκησης πρέπει να είναι πάντοτε λεπτοµερώς αιτιολογηµένες, ώστε να µην υπάρχουν αυθαιρεσίες, ανεπίτρεπτες σε ένα κράτος δικαίου. Η τρίτη δυσκαµψία σχετίζεται µε τα αντικίνητρα της νοµοθεσίας που αποτρέπουν τους µετανάστες να υποβάλουν αίτηση. Το παράβολο των 1500 ευρώ είναι πολύ ακριβό για τον οποιονδήποτε κάτοικο αυτής της χώρας (δεδοµένης της συγκεκριµένης εισοδηµατικής πολιτικής), και αυτό που επιδεινώνει την κατάσταση είναι το γεγονός ότι αν η αίτηση απορριφθεί (όπως συµβαίνει τις περισσότερες φορές) τότε τα χρήµατα αυτά δεν επιστρέφονται!! Αυτό όχι µόνο αποθαρρύνει τον αλλοδαπό να καταθέσει νέα αίτηση στο µέλλον, αλλά του δηµιουργεί και δικαιολογηµένο αίσθηµα αδικίας. Είναι πολύ αισιόδοξο ότι η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωκοινοβουλίου, υιοθέτησε µε οριακή πλειοψηφία ( 22 υπέρ, 20 κατά και 1 αποχή) τη γνωµοδότηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ. Παπαδηµούλη για την ενσωµάτωση των µεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, οι Σοσιαλιστές, οι Οικολόγοι και µέρος των Φιλελεύθερων, υπερψήφισαν ένα αρκετά προοδευτικό κείµενο, σηµαντικής πολιτικής σηµασίας, ενώ σύσσωµο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα το καταψήφισε. Ο. Παπαδηµούλης στην γνωµοδότησή του που υπερψηφίστηκε στις 21 Μαρτίου, ηµέρα κατά του ρατσισµού και η οποία προκάλεσε την έντονη πολιτική αντιπαράθεση της ευρωδεξιάς, µεταξύ άλλων, καλεί τα κράτη µέλη: - να αποτρέψουν την κοινωνική υποβάθµιση και να προωθήσουν την υιοθέτηση ξεκάθαρων νοµικών κανόνων που διέπουν το καθεστώς όλων των διακινούµενων εργαζοµένων, - να πάρουν µέτρα που να προωθούν την κοινωνική ενσωµάτωση και να εγγυώνται την εκπαίδευση και την πληροφόρηση των µεταναστών για τα κοινωνικά και εργατικά τους δικαιώµατα, - να καθιερώσουν ατοµικές άδειες παραµονής και εργασίας, οι οποίες να δίνονται απευθείας στους µετανάστες, ώστε να παρέχεται περισσότερη ανεξαρτησία τόσο στους µετανάστες απέναντι στους εργοδότες τους, όσο και στις συζύγους µεταναστών, - να ενισχύσουν την πληροφόρηση και συµµετοχή των κοινωνιών υποδοχής στην διαδικασία ενσωµάτωσης, διατηρώντας έναν συνεχή διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους, 10

11 - καλεί τα κράτη µέλη να υπογράψουν και επικυρώσουν τη Σύµβαση του 1990 των Ηνωµένων Εθνών, για την προστασία των διακινούµενων εργαζοµένων και µελών της οικογένειάς τους, η οποία αναγνωρίζει δικαιώµατα σε όλους τους µετανάστες ανεξαρτήτως του νοµικού τους καθεστώτος. - Επειδή στο ζήτηµα της ένταξης, πολύ µεγάλη σηµασία από δικαιοπολιτικής άποψης έχει η σαφήνεια, θα ήθελα να κλείσω επανασυνοψίζοντας τους τρόπους προώθησης της κωδικοποιηµένα ιαρκής νοµιµοποίηση των µεταναστών σε αντιστοιχία µε τις υπαρκτές, µεγάλες και συνεχώς ανανεώσιµε και µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας (που πρακτικά σηµαίνει «όχι ηµεροµηνίες λήξης»). Απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και ανανέωσης των αδειών παραµονής και εργασίας, µε κατάργηση κάθε οικονοµικής επιβάρυνσης και γραφειοκρατίας. ιευκόλυνση της επανένωση των οικογενειών µε ρεαλιστικά κριτήρια. Πλήρης - σταθερή εργασία, ίσα δικαιώµατα Ελλήνων και µεταναστών σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Κατάργηση των αντιδραστικών εγκυκλίων που βάζουν εµπόδια στη νοσηλεία µεταναστών στα νοσοκοµεία. ηµόσιες - δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας δίχως αποκλεισµούς. Στελέχωση όλων των ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών µε διερµηνείς. Ειδικά µέτρα στήριξης των παιδιών των µεταναστών, των γυναικών, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Σχολείο για όλα τα παιδιά, µε ειδική µέριµνα για τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας των παιδιών των µεταναστών και την ιστορία της πρώτης πατρίδας τους. Εξασφάλιση δωρεάν όλων των προϋποθέσεων για την ανεµπόδιστη φοίτησή τους, όπως σίτιση, παροχή βιβλίων και άλλων εκπαιδευτικών µέσων, χώρους διαβάσµατος. Πολύγλωσσα δηµόσια κέντρα στήριξης των µεταναστών που θα συµβάλλουν και στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. ηµόσιοι - ωρεάν βρεφικοί και παιδικοί σταθµοί. ηµιουργία δηµόσιων οργανωµένων - ανθρώπινων χώρων υποδοχής των µεταναστών, µε υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και πλήρη υγειονοµική και ψυχολογική στήριξη για την αντιµετώπιση των πρώτων αναγκών. Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, καταπολέµηση - κατάργηση της ανασφάλιστης εργασίας. ικαίωµα µεταφοράς των ασφαλιστικών δικαιωµάτων στη χώρα προέλευσης.. Ουσιαστικά µέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας. Αποζηµίωση των θυµάτων των εργατικών ατυχηµάτων. Άµεση δωρεάν περίθαλψη και αποκατάστασή τους, στήριξη των οικογενειών τους. Σεβασµό των πολιτιστικών παραδόσεων των µεταναστών. Υπεράσπιση και διεύρυνση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων, κατάργηση φακελώµατος και ρατσιστικών µεθόδων όπως οι απαγωγές που συνιστούν διώξεις σε βάρος των µεταναστών και των πολιτικών προσφύγων. Μέτρα ενάντια στα κυκλώµατα που εκµεταλλεύονται τους µετανάστες. Κρατική στήριξη των γυναικών θυµάτων της δουλεµπορίας και πορνείας (µε περίθαλψη, οικονοµική και ψυχολογική στήριξη). 11

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. Μετά από πολυπληθή αιτήματα των φοιτητών μας που συμμετέχουν σε όλο το εύρος των εκπαιδευτικών μας δράσεων, η Ακαδημία των Πολιτών προαναγγέλλει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΑ 1. Περιεχόμενο ΜΟΝΑΔΕΣ μονάδες 15 2. Δομή μονάδες 15 3 Έκφραση μονάδες 15 4. Ορθογραφία μονάδες 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 5. (Β 1) μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Θεσμικές Προτάσεις προς το Δήμο Αθηναίων

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Θεσμικές Προτάσεις προς το Δήμο Αθηναίων ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσμικές Προτάσεις προς το Δήμο Αθηναίων Είναι γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, παράλληλα με την προσπάθεια που κάνει για ολοένα πιο σημαντικό ρόλο στο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ»

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» Μουδάτσου Μαρία, Ψυχολόγος, PRAKSIS, m.moudatsou@praksis.gr Λίγα λόγια για την PRAKSIS Η Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση».

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση». Καλησπερίζω το εκλεκτό κοινό. Καταρχάς, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, ενώπιον όλων εσάς τη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC 2013. 3-4 Απριλίου 2013

EXPOSEC 2013. 3-4 Απριλίου 2013 EXPOSEC 2013 3-4 Απριλίου 2013 Σκέψειςγιατησχέση / διασύνδεση µετανάστευσης και ασφάλειας. ρ Ελένη-Ανδριανή Σαµπατάκου Επιστηµονική Συνεργάτις Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΝΝΕΔΙΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ, Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την παράταξή μας. Και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Δραγάτση 8, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς Ιερεμίου Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 6934522273 info@neoellinikiglossa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία»

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Λευκωσία, 12/06/2015 Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

πανεπιστηµίων και άλλων σχολών για πρακτική άσκηση - απόκτηση εµπειρίας στον τοµέα που έχουν σπουδάσει σηµερινή κατανόηση του όρου 'επιτυχία'

πανεπιστηµίων και άλλων σχολών για πρακτική άσκηση - απόκτηση εµπειρίας στον τοµέα που έχουν σπουδάσει σηµερινή κατανόηση του όρου 'επιτυχία' Cluster 1: Αξιοκρατικό Σύστηµα Cluster 2: Εξασφάλιση Εργασίας Cluster 3: Ορθή Πολιτικοίηση 1: Αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες 2: Εξασφάλιση εργασίας σε πτυχιούχους φοιτητές 3: Κοµµατικοποίηση µε 'µέτρο'

Διαβάστε περισσότερα

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ Αποτρέπουµε την εµπορία ενθρώπων µέσα από την ενηµέρωση και την εκπαίδευση. Έχουµε δηµιουργήσει παρουσιάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2.

Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2. Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ α) Μια µικρή ιστορική αναδροµή Είναι χρήσιµο να καταγράψουµε τις αξιόλογες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν. Το «Σπίτι των Γυναικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα