ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 949 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 21/ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟ ΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/ Μετάταξη υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπα γή θέση Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΤΖΑΒΑΝΗ στις διατάξεις του Ν.3299/2004 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» με δ.τ. «ΣΑΜΨΩΝ Α.Ε», στις διατά ξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Σ. ΜΠΙΤΑΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΤΖΑΣ στις διατάξεις του Ν.3299/2004 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΣΑΜΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέ τευσης Πύργου Καθορισμός του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κα στοριάς για το έτος Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Πολυδάμαντα Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 21/98. Με την υπ αριθμ /3757/Π01/1/86/Ν.21/98/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επέν δυσης της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας αμιγούς υπέργειου και υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων δημόσι ας χρήσης δυναμικότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων (24 υπόγειων και 69 υπέργειων) στον Δ. Αθηναίων Ατ τικής, συνολικού ενισχυόμενου κόστους εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε και είκοσι δύο λεπτών ( ,22 ). Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των ,86, που αντιστοιχεί στο 33,46% του συ νολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 2.1,36, που αντιστοιχεί στο,73% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Εγκρίνουμε την καταβολή του υπόλοιπου της επιχορήγησης ποσού ,57 προς την επιχεί ρηση. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Π.Γ.Ε. Αττικής είναι η Κωδικός Φορέα: Περ/ρεια Αττικής. ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

2 13662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (2) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 Με την υπ αριθμ /7878/Π01/4/00046/Ε/Ν.3299/ 2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικο ποίηση κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ», που ανα φέρεται στον εκσυγχρονισμό νοσοκομειακής μονάδας με την προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρε σιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στον Δ. Αθη ναίων Αττικής, συνολικού κόστους τετρακοσίων εξή ντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ( ,00 ) συμπεριλαμβα νομένου του ΦΠΑ, με χρηματοδοτική μί σθωση. Το ύψος της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίστηκε στο ποσό των 1.016,90, που αντιστοιχεί στο % της δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού ,00. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η H μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Εγκρίνουμε την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθω σης ποσού 1.016,90, που θα καταβληθεί σε είκοσι (20) τριμηνιαίες δόσεις. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Π.Γ.Ε. Αττικής είναι η Κωδικός Φορέα: Περ/ρεια Αττικής. H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) Μετάταξη υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωπο παγή θέση. Με την αριθμ. 70/2010 απόφαση του Προέδρου των Παιδικών Σταθμών (πρώην ΙΒΣΑ) Δήμου Ζωγράφου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 101, 183 και 217 του Ν.3584/07, καθώς και με τη σύμφω νη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβου λίου, μετατάσσεται η υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αο ρίστου χρόνου ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου από τον κλάδο ΥΕ Μαγείρισσας στον κλάδο ΔΕ Μαγείρων (λόγω απόκτησης εμπειρίας). Η μετάταξη γίνεται με την πράξη μετάταξης σε συνι στώμενη προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντίστοι χης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους περίπου 68 ευρώ μηνιαίως σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί Σταθμοί (πρώην ΙΒΣΑ) Δήμου Ζωγράφου» και η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α και (Αριθμ. βεβ. Παιδ. Σταθ. Ζωγράφου: 69/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής 10295/6426/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (4) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΤΖΑΒΑΝΗ στις διατάξεις του Ν.3299/2004 όπως ισχύει. Με την ΔΙΣΑΔΕ/71575/2948/Π09/5/7/Ε/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυ τικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της ατομικής επιχείρησης της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΤΖΑΒΑΝΗ για την ενίσχυση επενδυ τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Επέκταση μονάδας προϊόντων αρτο ποιίας (πίτες για σουβλάκι), στη θέση Άγιος Γεώργιος του δήμου Πύργου του Ν. Ηλείας, συνολικής ενισχυόμε νης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγη ση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 47% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: μηδέν (0) (Ε.Μ.Ε.). μοδοτικής Επιτροπής: (5) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡ ΜΑΡΩΝ» με δ.τ. «ΣΑΜΨΩΝ Α.Ε», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την ΔΙΣΑΔΕ/697/2885/Π09/5/0/Ε/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Επέκταση εκσυγχρονισμός μονάδας παραγω γής προϊόντων μαρμάρου, στο 6 χιλ. της Ε.Ο Αγρινίου Αντιρρίου του δήμου Θεστιέων του Ν. Αιτωλοακαρνανί ας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 46% της παραγωγικής ενισχυ όμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: μηδέν (0) (Ε.Μ.Ε.). μοδοτικής Επιτροπής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (6) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Σ. ΜΠΙΤΑΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την ΔΙΣΑΔΕ/68510/2824/Π09/5/6/Ε/293377/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας Σ.ΜΠΙΤΑΣ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονι σμό σε νέα θέση, μονάδας παραγωγής αλεύρων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 156.1), στο 22 χλμ Πατρών Τρίπολης (111) στη θέση «Αθάνατα ή Κώτσου», του οικισμού Δαφνούλα του Δήμου Φαρρών του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυό μενης δαπάνης, δύο εκατομμύρια ευρώ ( ) και συνολικού κόστους επένδυσης δύο εκατομμύρια ευρώ ( ), και με επιχορήγηση συνολικού ύψους πο σού οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), ήτοι ποσοστού 44,00 % της παραγωγικής ενισχυόμε νης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 7 Ε.Μ.Ε. μοδοτικής Επιτροπής: (7) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΕΥ ΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΤΖΑΣ στις διατάξεις του Ν.3299/2004 όπως ισχύει. Με την ΔΙΣΑΔΕ/71487/29/Π09/5/369/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι κής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 όπως ισχύει, της ατομικής επιχείρησης του ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΤΖΑΣ, για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ, στη θέση 5 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ του δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ του Ν. ΑΙΤΩ ΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, συνολικής ενισχυόμενης δαπά νης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνο λικού ύψους ευρώ δηλαδή ποσοστό 46 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 0 (Ε.Μ.Ε.) μοδοτικής Επιτροπής: (8) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΣΑΜΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την ΔΙΣΑΔΕ/71452/2936/Π09/5/395/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι κής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 όπως ισχύει, της ατομικής επιχείρησης του ΣΑΜΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχε δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέ ρεται στην ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟ ΝΑΔΑΣ, στο Δημοτικό Διαμέρισμα ΠΑΛΙΑ ΜΑΝΟΛΑΔΑ του Δήμου ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ του Ν. ΗΛΕΙΑΣ, συνολικής ενι σχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επι χορήγηση συνολικού ύψους 102.0,00 ευρώ δηλαδή πο σοστό 55 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 0 (Ε.Μ.Ε.). μοδοτικής Επιτροπής: 27/04/2010. Αριθμ. 595/5909 (9) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Πύργου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1069/ Τις διατάξεις του άρθρου 27/ Τις διατάξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 4. Τις αριθμ. 241/ (ΦΕΚ 939/Β/1 9 98) και 5948/ (ΦΕΚ 733/Β/ ) αποφάσεις του Γ.Γ.Π.Δ.Ε με θέμα «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8105/ όμοια». 5. Την αριθμ /2001 απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περ. Δυτ. Ελλάδας περί «συστάσεως Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύργου» (ΦΕΚ 211/ ), όπως ισχύει σήμερα. 6. Την με αριθμ. 22/2004 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πύργου, με την οποία καταρτίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, όπως ισχύει σήμερα. 7. Την με αριθμ. 203/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου «περί έγκρισης Ο.Ε.Υ της ΔΕΥΑΠ». Την αριθμ. 12/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου της ΔΕΥΑ Πύργου περί «Τροποποίησης Ο.Ε.Υ της ΔΕΥΑ», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθ. 12/2010 απόφαση της Δημοτι κής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Πύργου περί «Τροποποίησης Ο.Ε.Υ της ΔΕΥΑΠ» και τροποποιούμε την αριθ / απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα ως εξής:

4 13664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 Προστίθεται η κατηγορία με πέντε (5) θέσεις εργα σίας που θα έχει τίτλο ασκούμενοι φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ και απαραίτητα προσόντα θα είναι η ειδικότητα φοίτη σης να είναι σχετική με τις ειδικότητες που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι σμού της Επιχείρησης, γιατί η πρόσληψη των ασκουμέ νων χρηματοδοτείται από προγράμματα του ΟΑΕΔ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πύργος, 9 Ιουνίου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /54 (10) Καθορισμός του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε ρών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλ λήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς για το έτος Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ MAKEΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1622/1986 και του Π.Δ. 51/1987 (ΦΕΚ 26 Α ) «Καθορισμός των Περιφερειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης». 2. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση Οργάνω ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/ Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/10 ΦΕΚ ( Α /15/03/10). 5. Το με αριθμ. πρωτ. 1646/ έγγραφο της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς περί καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων, κατά το τρέχον έτος 2010, μετακινήσεων εκτός έδρας, των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλή λων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ή ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΠΕ ΠΟΛ. ΤΕ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΝΟΜ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡ.ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕ ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙΚΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝ.ΠΟΛ.ΕΡΓ. ΥΠΟΔ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠ. ΕΠΙΣΤ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠ. ΕΠΙΣΤ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧ. ΑΥΤ/ΤΩΝ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ ΔΙΕΚΠ.ΥΠ.ΠΟΛΙΤΩΝ 20 ΤΕ ΔΙΕΚΠ.ΥΠ.ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΠΕ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝ. ΠΕ ΜΕΤ/ΓΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠ. & ΒΙΟΛ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 15 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β. Το ύψος της δαπάνης για τις ανωτέρω μετακινήσεις θα ανέλθει στο ποσό των ,00 και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0711, Φορέα 072 του Προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς. Γ. Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφασή μας. Δ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 9 Ιουνίου 2010 ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ Αριθμ. 6713/83341 (11) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Πολυδάμαντα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 18 του Ν. 2539/97 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης» (ΦΕΚ 244/97/τ.Α ). 2) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/97). 3) Του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α /2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων». 4) Την αριθμ. 7429/99 απόφασή μας (ΦΕΚ 1073/199/τ.Β ) περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυδάμαντα.

6 13666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5) Την 5851/2007 (ΦΕΚ 1157/2007/τ.Β ) απόφασή μας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας «Με εντολή Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας. 6) Την αριθμ. 59/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου, περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πο λυδάμαντα. 7) Την αριθμ. 75/2010 (26 πρακτικό) γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυδάμαντα Ν. Λάρισας ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 3, παρ. 3 Προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 1. ΠΕ Διοικητικός 1 2. ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 3 3. ΥΕ Γενικών καθηκόντων 1 ΣΥΝΟΛΟ 5 Γίνεται η εξής διόρθωση: από το «Δύο (2) θέσεις ΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ σύμφωνα με την αριθμ. Φ 500/3336/110954/Ε5/ » στο ορθό «Δύο (2) θέσεις ΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ». Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πολυδάμαντα οικον. έτους 2010, στους Κ.Α.Ε , , και συ νολικού ύψους ,00 περίπου. Μελλοντική κατ έτος δαπάνη υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται στο ύψος (συνολικό) των ,00 περίπου, και θα προβλέ πεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Πολυδάμαντα εκάστου έτους. Η από Οικονομική Βεβαίωση του Δήμου Πο λυδάμαντα Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 7 Ιουνίου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ Αριθμ. 2870/88800 (12) Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα». 2. Τις διατάξεις της αριθμ / (ΦΕΚ. 757/ Β / ) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ /Α / ) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α / ) περί «ίδρυσης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποί ηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν. 22/1994 (ΦΕΚ 153/Α / ) περί «συμπλήρωσης διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 6. Το άρθρο 29 Α του Ν. 2081/92 περί «Κυβέρνησης και Κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Ε.τ.Κ.Α. 154/ ). 7. Την αριθμ. 5851/ (ΦΕΚ 1157/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί ας «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσι οδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων και λοιπά με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας, στον Δ/ντή Δασών Περιφέρειας, στον Επιθεωρητή Δασών, στον Δ/ντές Δασών των Νομών και τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων της Περιφέρειας». 8. Το με αριθμ. 76/ έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων με το οποίο προτείνει την απα γόρευση κυνηγίου για πέντε (5) χρόνια στις περιοχές Αρδανίου, Παλαιοπύργου, Λιοπράσου του Δήμου Πα ληοκάστρου, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας. 9. Την από Έκθεση Εισήγηση του Δασολόγου Δημήτριου Καλόγηρου σε συνδυασμό με την σκοπιμό τητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηρα ματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από μέχρι , σε έκτα ση στρεμμάτων στις θέσεις «Γούρνες», «Μπούρ κια», «Βελουτά», «Άγ. Γεώργιος», «Αμπέλια», «Κούκος», «Κατράνες» των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αρδανίου, Παλαιοπύργου, Λιοπράσου του Δήμου Παληοκάστρου Ν. Τρικάλων, που ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την πλατεία του Οικισμού Αρδανίου απ όπου ακολουθεί το δρόμο με κατεύθυνση Βορειοανατο λικά μέχρι τη θέση «Φαρμάκι», από εκεί με κατεύθυνση Βόρεια ακολουθεί τον δασικό δρόμο που διέρχεται από τις θέσεις «Γούρνες» και «Παλαιόκαστρο» μέχρι συναντήσεως του με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς τον Οικισμό Πλάτανο, στη θέση «Πετρωτό». Στη συνέχεια ακολουθεί τον ανωτέρω αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση Νοτιοανα τολικά μέχρι συναντήσεως του με τον επαρχιακό δρόμο Παλαιοπύργου Ελληνοκάστρου, τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση Νότια μέχρι συναντήσεως του με το Δη μοτικό Σχολείο του οικισμού Παλαιοπύρ γου. Από εκεί με κατεύθυνση Δυτική ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παλαιοπύργου Αρδανίου μέχρι συναντήσεως του με τον επαρχιακό δρόμο Κρινίτσας Αρδανίου στη θέση «Πηγάδι» και τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια μέχρι την πλατεία του Οικισμού Αρδανίου απ όπου και άρχισε. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α /1975) και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος Τρίκαλα, 11 Ιουνίου 2010 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Δασάρχης Τρικάλων κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13667

8 13668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β 0 80 Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ 110 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ 1 80 Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά ανά έτος παλαιότητας. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2018 17 Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1625 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ορισμού θέσεων εργασίας κρα τουμένων στο Ειδικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1697 22 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «SYGROU PARK AVENUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2409 1 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκ δοση Ετήσιου Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2052 3 Δεκεμβρίου 200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή διαφυγόντων δασμοφορολογικών επιβαρύν σεων και προστίμων.... Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 297 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 10 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1075 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5835/ΔΟΑ/6/00141/Γ/ Ν. 3908/2011/15 9 2014 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1489 16 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα