Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση"

Transcript

1 Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ Εισαγωγή Οι δηµόσιες αρχές καταναλώνουν µεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιµώνται ότι αντιστοιχούν στο 6-7% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη 1. Οι δηµόσιες αρχές είναι σηµαντικοί αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς έχουν στην ιδιοκτησία τους κτήρια που λειτουργούν σε καθηµερινή βάση, είναι υπεύθυνες για το φωτισµό των δρόµων, για χώρους επεξεργασίας λυµάτων, για εγκαταστάσεις νερού, κτλ. Όλα αυτά τα συστήµατα καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ενέργειας (καυσίµου ή ηλεκτρικής ενέργειας). Κατέχοντας ένα τόσο µεγάλο µερίδιο στην αγορά, η συντονισµένη δράση των δηµοσίων αρχών έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει µία σηµαντική αλλαγή στην αγορά στρέφοντας τη ζήτηση προς την παραγόµενη από ανανεώσιµες πηγές ηλεκτρική ενέργεια Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιµα είναι υπεύθυνη για την πλειοψηφία των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου παγκοσµίως Η βιοµηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπεύθυνη για ένα σηµαντικό ποσοστό τέτοιων εκποµπών, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται ακόµη από την καύση κάρβουνου ή φυσικού αερίου. Προσέγγιση Αύξηση του µεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές (ΑΠΕ). Επιδιώξτε αύξηση της παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ξεπερνά τα εθνικά σχέδια δράσης (= Προσθετικότητα ) Την τελευταία δεκαετία, έχουν γίνει σηµαντικά τεχνολογικά βήµατα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, κυρίως µέσω της εκµετάλλευσης της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. Αποτέλεσµα της προόδου αυτής ήταν η κατακόρυφη πτώση του κόστους των εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε αποτέλεσµα αυτές να αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά. Η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να συντελέσει σηµαντικά στη µείωση των παραγόµενων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ). Σύµφωνα µε το πρόγραµµα RELIEF 2, που µελέτησε ποσοτικά τα περιβαλλοντικά οφέλη των πράσινων συµβάσεων, αν όλες οι δηµόσιες αρχές της Ε.Ε. στρέφονταν προς την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, θα υπήρχε µείωση των εκποµπών CO 2 που αντιστοιχεί στο 18% των υποχρεώσεων της Ε.Ε. βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις εκποµπές. Ακόµη κι αν η µείωση ήταν µικρότερη, τα περιβαλλοντικά οφέλη θα ήταν επίσης σηµαντικά. 1 Pierrard (2003) Results of the European Calculation in Erdmenger, C. (ed.) Buying into the Environment Experiences, Opportunities and Potential for Eco-Procurement, Greenleaf, Sheffield Εγχειρίδιο Procura + - Ένας οδηγός για βιώσιµες και συµφέρουσες δηµόσιες συµβάσεις 1

2 Πηγές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας Παρόλα αυτά, η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι σαφώς ορισµένη. Υπάρχουν διαφορετικές µορφές της ανανεώσιµης ενέργειας όπως η αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, ενέργεια από βιοµάζα, κύµατα ή παλίρροιες, αλλά κάποιες από αυτές έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για παράδειγµα, οι µεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθµοί έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα παραποτάµια οικοσυστήµατα και στους τοπικούς πληθυσµούς. Οι µικρότεροι υδροηλεκτρικοί σταθµοί έχουν παρόµοιες αρνητικές επιπτώσεις χωρίς αυτό να αντισταθµίζεται από την παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Η χρήση της βιοµάζας (µέσω των ενεργειακών καλλιεργειών) µπορεί επίσης να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις αν δεν υπάρχει κατάλληλη διαχείριση. Προβλήµατα για παράδειγµα µπορούν να προκύψουν από τη χρήση χηµικών στις καλλιέργειες, τη µείωση της καλλιεργήσιµης γης, τη µη βιώσιµη διαχείριση των δασών κα Προβληµατισµοί σχετικοί µε τις συµβάσεις Η επιλογή προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας κατέστη δυνατή για τις δηµόσιες αρχές µόνο τα τελευταία χρόνια, λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. Μερικές χώρες δεν έχουν ακόµη προχωρήσει στην ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς, αν και έχει οριστεί το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, καθώς οι σηµερινές πρακτικές και οι συνθήκες της αγοράς δεν επιτρέπουν τον ανταγωνισµό. Παρά τον αυξανόµενο ανταγωνισµό, πολύ συχνά οι δηµόσιες αρχές είναι διστακτικές στο να προκηρύξουν διαγωνισµό για την επιλογή προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας προτιµώντας να προµηθεύονται ενέργεια από το συνήθη προµηθευτή τους, αν και αυτό συχνά αντιβαίνει στη νοµοθεσία των συµβάσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι µέχρι πρότινος η επιλογή προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας δεν ήταν εφικτή και συνεπώς η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποτελούσε αντικείµενο των συµβάσεων. Έτσι, οι δηµόσιες αρχές συχνά δεν είναι ενήµερες για τις δυνατότητες που υπάρχουν στην αγορά. Η προµήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας είναι συνήθως µία µακροσκελής διαδικασία που εξαρτάται από την ποσότητα της ενέργειας που χρειάζεται η δηµόσια αρχή, το βαθµό της απελευθέρωσης της αγοράς, το εθνικό σύστηµα στήριξης και προώθησης των ΑΠΕ (βλ. Πίνακα 1) και τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται. Το σύστηµα που βασίζεται στην τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα ( feed-in tariff ) στην ουσία εξασφαλίζει µία σταθερή τιµή πώλησης για κάθε τύπο ηλεκτρικής ενέργειας προερχόµενης από ΑΠΕ (µέχρι ενός συγκεκριµένου ορίου από κάθε σταθµό παραγωγής). Το σύστηµα «ποσόστωσης» ( quota system ) υποχρεώνει τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να εξασφαλίζουν ότι ένα συγκεκριµένο ποσοστό της ενέργειας που πωλούν να προέρχεται από ΑΠΕ. Feed-in tariffs Quota system Tendering scheme Αυστρία (2003), Κύπρος (2003), Τσεχία (2005), ανία, Εσθονία (2003), Φιλανδία (1996) 3, Γαλλία (1998), Γερµανία (1991), Ελλάδα (1994), Ουγγαρία (2003), Λετονία (1996) 4, Λιθουανία (2002), Λουξεµβούργο (1994), Ολλανδία (2003), Πορτογαλία (2001), Σλοβακία (2003), Σλοβενία (2000), Ισπανία (1999), Ιρλανδία (2005) Βέλγιο (2002), Ιταλία (1999), Πολωνία (2001), Σουηδία (2003), Ηνωµένο Βασίλειο (2002) Πίνακας 1: Εθνικό σύστηµα στήριξης και προώθησης των ΑΠΕ στην Ε.Ε. (έτος θέσπισης) 6 Γαλλία (1995) 5 3 Electricity Act 31 May 1996 που αντικαταστάθηκε από την Electricity Reform Agreement του 1999 και δέχτηκε και άλλες τροποποιήσεις το Σχεδιάζεται η δηµιουργία µίας αγοράς Πράσινων Πιστοποιητικών. 4 Ένα πιο προηγµένο σύστηµα επονοµαζόµενο «double tariff system» αντικαταστάθηκε µε ένα λιγότερο φιλόδοξο σχήµα που άρχισε να ισχύει το Για αιολικά πάρκα ισχύος µεγαλύτερης των 12 MW 6 Έτος κατό το οποίο ο εκάστοτε µηχανισµός τέθηκε σε εφαρµογή Εγχειρίδιο Procura + - Ένας οδηγός για βιώσιµες και συµφέρουσες δηµόσιες συµβάσεις 2

3 Ορισµός και πιστοποίηση Είναι πολύ σηµαντικό για τις αναθέτουσες αρχές να µπορούν να ορίσουν επακριβώς τι θεωρούν ως πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, και τι στόχους θέλουν να επιτύχουν. Είναι ίσως πιο πρακτικό να γίνεται χρήση του ορισµού που δίνεται στη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Ενότητα 1.4), καθώς έτσι είναι πιο εύκολη η πιστοποίηση των αναδόχων. Παράλληλα, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώσουν τη συµµόρφωση των αναδόχων µε τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται, καθώς δεν έχει θεσπιστεί ακόµη σε όλα τα κράτη µέλη το σύστηµα πιστοποίησης («Πιστοποιητικά Προέλευσης») των ΑΠΕ που ορίζεται από τη σχετική οδηγία (βλ. Ενότητα 1.4). Εναλλακτικά, µπορεί να ζητηθεί ένα εµπορεύσιµο πιστοποιητικό (όπως π.χ. RECS Renewable Energy Certification Scheme) που έχει εκδοθεί από κάποια ανεξάρτητη αρχή. Τα πιστοποιητικά αυτά δίνονται από έναν ανεξάρτητο φορέα και µπορούν να µεταπωληθούν (είτε µαζί είτε ανεξάρτητα µε την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας). Με τον τρόπο αυτό, η αγορά πιστοποιητικών είναι ένας τρόπος «ανταµοιβής» για τους παραγωγούς που προωθεί την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Προσθετικότητα Παρόλο που η διαρκής αύξηση της ζήτησης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας ενθαρρύνει την αύξηση της παραγωγής, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι µε τους οποίους οι δηµόσιες αρχές µπορούν να υποστηρίξουν τις ΑΠΕ. Η αρχή της προσθετικότητας υποδηλώνει µία αύξηση στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές µεγαλύτερη από αυτή που επιδιώκουν τα εθνικά συστήµατα στήριξης (βλ. Πίνακα 1). Κάποια οικολογικά σήµατα περιέχουν κάποιες προδιαγραφές για να εξασφαλίσουν ακριβώς αυτό εξαιρούν την ηλεκτρική ενέργεια η οποία ήδη έχει λάβει κρατική επιχορήγηση απαιτώντας από τους παραγωγούς είτε ένα τµήµα του κέρδους που έχουν να επενδύεται ξανά σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ είτε ένα ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται σε καινούριους σταθµούς παραγωγής (ενθαρρύνοντας έτσι τη δηµιουργία καινούριων σταθµών). Το πρότυπο EUGENE 7 είναι ευρωπαϊκό σύστηµα για την πιστοποίηση των σηµάτων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται σε έναν πολύ αυστηρό ορισµό των ΑΠΕ και εξασφαλίζει ότι η αρχή της προσθετικότητας καλύπτεται από το εκάστοτε οικολογικό σήµα Επιπτώσεις στο κόστος Η διαφορά στην τιµή µεταξύ συµβατικής και πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από το επίπεδο απελευθέρωσης και από την διαθεσιµότητα σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Συνήθως η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια είναι λίγο πιο ακριβή, αν και η διαφορά µειώνεται συνεχώς, και κάποιες φορές ίσως να είναι και πιο φθηνή από τη συµβατική. Η απελευθέρωση της αγοράς µαζί µε την ωρίµανση των τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε συνδυασµό µε µία αύξηση στην τιµή των ορυκτών καυσίµων θα κάνει την τιµή της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας πιο ανταγωνιστική. Μία προσέγγιση που θα µπορούσε να βοηθήσει σε θέµατα κόστους είναι να συνδεθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µε µέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης του οργανισµού που θα στοχεύουν στη µείωση της κατανάλωσης. Οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν ολοένα και πιο συχνά τέτοιες υπηρεσίες (βλ. Ενότητα 3.1) που µπορούν να ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή στο διαγωνισµό για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Σχετική Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία Η Οδηγία 2003/54 8 για τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ο Κανονισµός 1228/ σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 7 8 Οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Εγχειρίδιο Procura + - Ένας οδηγός για βιώσιµες και συµφέρουσες δηµόσιες συµβάσεις 3

4 ηλεκτρικής ενέργειας άλλαξαν ριζικά την Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ευνοώντας τον ανταγωνισµό, ελαχιστοποιώντας τα διοικητικά και τεχνικά εµπόδια για τις συναλλαγές και συνεπώς παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν προµηθευτή. Η κινητήριος δύναµη για την προώθηση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας είναι παρόλα αυτά η Οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που υποχρεώνει κάθε Κράτος-Μέλος να θέσει στόχους για το µερίδιο της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική αγορά µέχρι το Η Οδηγία παρέχει ένα αρκετά σαφή ορισµό των ΑΠΕ και εισάγει την έννοια των Πιστοποιητικών Προέλευσης που προσδιορίζουν την πηγή από την οποία έχει παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια σε συµφωνία µε τον ορισµό των ΑΠΕ. 2 Βασικά κριτήρια Procura + Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια Τα βασικά κριτήρια Procura + καλύπτουν µία σειρά από ζητήµατα όπως: Συµµόρφωση µε τον ορισµό της Ε.Ε. για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως αυτός δίνεται στην Οδηγία Directive2001/77/EΚ. Προτίµηση σε ΑΠΕ που δεν προέρχονται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς δεδοµένων των τοπικών περιβαλλοντικών ανησυχιών που σχετίζονται µε υδροηλεκτρικές µονάδες και την ποσότητα των υφιστάµενων µεγάλων µονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, τα κριτήρια Procura + ενθαρρύνουν τις εναλλακτικές ΑΠΕ. Προσθετικότητα για να δοθούν κίνητρα για την κατασκευή νέων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, τα κριτήρια Procura + απαιτούν ένα συγκεκριµένο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από «νέες» µονάδες. Αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας Αντικείµενο σύµβασης: Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µε ένα συγκεκριµένο ποσοστό από ΑΠΕ, νέες µονάδες παραγωγής ΑΠΕ και προτίµηση σε µη-υδροηλεκτρική ενέργεια Προδιαγραφές: a) Περίπου 50% της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ όπως ορίζονται από την Οδηγία 2001/77/ΕΚ. Πιστοποίηση: Πιστοποιητικά προέλευσης πρέπει να παρέχονται από αξιόπιστο ανεξάρτητο φορέα που θα επιβεβαιώνει την προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει πωληθεί ήδη αλλού. Τέτοια πιστοποιητικά προέλευσης πρέπει να εκδίδονται από αρµόδια αρχή που έχουν ορίσει τα Κράτη Μέλη σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/77/ΕΚ (άρθρο 5). b) Το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές πρέπει να προέρχεται από καινούριες µονάδες παραγωγής. Ως τέτοιες ορίζονται οι µονάδες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους λιγότερο από 7 χρόνια πριν τη δηµοσίευση αυτής της προκήρυξης. Εναλλακτικά, αυτή η προϋπόθεση πληρείται, εάν ο υποψήφιος ανάδοχος δεσµευτεί να φέρει σε λειτουργία µία καινούρια µονάδα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, µέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη της σύµβασης, οδηγώντας σε συνολική δυναµικότητα 30% (ΑΠΕ από καινούριες µονάδες) της παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Πιστοποίηση: Ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει αξιόπιστη απόδειξη ότι αυτό το κριτήριο πληρείται. Φάση ανάθεσης: Η σύµβαση θα ανατίθεται στον υποψήφιο ανάδοχο που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθµολογία που θα προσδιορίζεται από το ακόλουθο σύστηµα: 1. Πρόσθετες ΑΠΕ: 10 βαθµοί (από 100) βαθµοί που απονέµονται για προσφερόµενη ηλεκτρική ενέργειας πάνω από την ελάχιστη απαίτηση (που παράχθηκε από επιλέξιµες ΑΠΕ). 9 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας Εγχειρίδιο Procura + - Ένας οδηγός για βιώσιµες και συµφέρουσες δηµόσιες συµβάσεις 4

5 2. Καινούριες µονάδες ΑΠΕ: 5 βαθµοί (από 100) βαθµοί που απονέµονται για προσφερόµενη ηλεκτρική ενέργεια πάνω από την ελάχιστη απαίτηση (που παράχθηκε από καινούριες µονάδες ΑΠΕ). 3. Προτίµηση σε µη-υδροηλεκτρική ενέργεια: 5 βαθµοί (από 100) βαθµοί που απονέµονται αν η παρεχόµενη ενέργεια ή έστω ποσοστό αυτής δεν προέρχεται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς 4. Άλλα: 80βαθµοί (από 100). Πιστοποίηση: Ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει αξιόπιστες αποδείξεις για τη συµµόρφωση µε τα κριτήρια. Για το κριτήριο ανάθεσης 1, πρέπει να υποβάλλονται Πιστοποιητικά Προέλευσης σύµφωνα µε το όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Όροι εκτέλεσης σύµβασης: Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει αιφνίδιους ελέγχους για να πιστοποιήσεις αν η σύµβαση εκτελείται µε τους όρους που υπήρχαν στην αρχική προσφορά του προµηθευτή. Παρατηρήσεις Προδιαγραφή α: Η αναθέτουσα αρχή µπορεί βεβαίως να επιλέξει να απαιτήσει περισσότερο από 50% ως ελάχιστο. Αντίθετα, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το 50% της παρεχόµενης ενέργειας να καλυφθεί από ΑΠΕ, τότε πρέπει να τίθενται πιο ρεαλιστικοί στόχοι. Προδιαγραφή α, πιστοποίηση: Όλα τα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν νοµικά την έκδοση Πιστοποιητικών Προέλευσης. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες για την έκδοση πιστοποιητικού προέλευσης δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί σε κάποιο Κράτος-Μέλος, µια προσωρινή εναλλακτική λύση θα ήταν ο προµηθευτής να παρέχει µία πιστοποίηση από κάποια ανεξάρτητη αρχή ότι η συγκεκριµένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ, π.χ. εµπορεύσιµα πιστοποιητικά από µία ανεξάρτητη εκδούσα αρχή όπως το RECS (Renewable Energy Certification Scheme). Προδιαγραφή β: Εάν ο προµηθευτής δεσµευτεί να φέρει σε λειτουργία νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σύµβαση και πιθανή µη συµµόρφωση πρέπει να επιφέρει κατάλληλη ποινή. ιαδικασία ανάθεσης: Η ακριβής διαδικασία βαθµολόγησης και οι παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Όροι εκτέλεσης: Αν η αναθέτουσα αρχή διατηρεί επιφυλάξεις για τη συµµόρφωση µε τα κριτήρια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, µπορεί να αναθέσει σε έναν ανεξάρτητο επιθεωρητή να ελέγξει τον προµηθευτή. 3 Πρόσθετες ιδέες 3.1. Αγορά ενεργειακών υπηρεσιών Οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας όλο και πιο συχνά προσφέρουν υπηρεσίες ενεργειακών υπηρεσιών στους καταναλωτές ταυτόχρονα µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών συνίσταται στην παροχή µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ενεργειακή διαχείριση. Η Οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες 2006/32/ΕΚ 10 που θα τεθεί σε ισχύ το 2008, ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη επιλέγουν µία ή περισσότερες απαιτήσεις µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται οι παροχείς ή διανοµείς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι απαιτήσεις αφορούν είτε την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές, είτε την προώθηση ενεργειακών ελέγχων διεξαγόµενων κατά ανεξάρτητο τρόπο ή/και µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης είτε τη συνεισφορά στα ταµεία και τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που έχουν θεσπίσει τα Κράτη Μέλη (εξαρτάται από την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία). Λόγω αυτών των απαιτήσεων αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά η διαθεσιµότητα ενεργειακών υπηρεσιών στην αγορά. 10 Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ Εγχειρίδιο Procura + - Ένας οδηγός για βιώσιµες και συµφέρουσες δηµόσιες συµβάσεις 5

6 Η απαίτηση για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών µπορεί να συµπεριλαµβάνεται στην ίδια προκήρυξη µε αυτήν για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ή ακόµη να υπάρχει ως κριτήριο ανάθεσης) αρκεί αυτό να αναφέρεται ξεκάθαρα και στο αντικείµενο της σύµβασης Ενθάρρυνση µικρών προµηθευτών Πολλοί παροχείς και διανοµείς ηλεκτρικής ενέργειας είναι µικρής δυναµικότητας και ίσως να µην µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός µεγάλου καταναλωτή. Για να επιτραπεί και σε µικρούς προµηθευτές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας να συµµετέχουν στο διαγωνισµό, η προκήρυξη µπορεί να χωριστεί σε υποκατηγορίες. Μία επιτυχηµένη εφαρµογή αυτής της πρακτικής παρέχεται από το Αυστριακό Υπουργείο Περιβάλλοντος (βλ. «Επιτυχηµένα παραδείγµατα» στο CD-ROM, διαθέσιµα µόνο στα αγγλικά) Εξαίρεση πυρηνικής ενέργειας Κάποιες αρχές µπορεί να θέλουν να εξαιρέσουν την πυρηνική ενέργεια από το διαγωνισµό. Ο ευκολότερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να ζητηθεί ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη 100% από ΑΠΕ. Εναλλακτικά, µία αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση ενός προµηθευτή που µέρος της ενέργειας που παρέχει προέρχεται από πυρηνικούς σταθµούς. Αυτό είναι νοµικά αποδεκτό αν αναφέρεται ρητά στο αντικείµενο της σύµβασης ότι η πυρηνική ενέργεια εξαιρείται του διαγωνισµού, π.χ.. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µε 50% από ανανεώσιµες πηγές εκτός της πυρηνικής ενέργειας. Η ύπαρξη πολιτικής ενάντια στην πυρηνική ενέργεια είναι επίσης ένα εργαλείο για την εξαίρεση της πυρηνικής ενέργειας ράσεις ευαισθητοποίησης Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης απαιτεί την ενεργό συµµετοχή των χρηστών του εξοπλισµού που καταναλώνει ενέργεια. Αν η αναθέτουσα αρχή επιθυµεί να προκηρύξει την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών µαζί µε την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, µπορεί να ζητηθεί από τον προµηθευτή και η διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης ή/και εκπαίδευσης του προσωπικού. Αυτό πρέπει όµως να αναφέρεται ξεκάθαρα και στο αντικείµενο της σύµβασης Πολιτική στήριξη εδοµένου της µικρής αύξησης του κόστους για την παροχή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, η πολιτική στήριξη αυτής της απόφασης είναι υψίστης σηµασίας για την υλοποίηση µίας τέτοιας προµήθειας. Η πολιτική δέσµευση µπορεί να απορρέει από µία πολιτική ενάντια στην κλιµατική αλλαγή, µία πολιτική που στηρίζει τις ΑΠΕ και την αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας είτε τις πράσινες συµβάσεις στο σύνολο τους. Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο του εντύπου βαραίνει τους συγγραφείς και δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εµπεριέχονται σε αυτό το έντυπο. Εγχειρίδιο Procura + - Ένας οδηγός για βιώσιµες και συµφέρουσες δηµόσιες συµβάσεις 6

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA+ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΤ) 3 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ 4 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 8 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οδηγός Εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην Ελλάδα ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα