%Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "%Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 406/200S %Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου Αριθμός 406 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 6 του περί Αλιείας Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου {Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 Κεφ του του rou του του του του (Ι)του (1) του (1) του (1) του (1) του 200S 132(1) του Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμε! του άρθρου 6 του περί Αλιείας Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

2 2562 Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο (1): , , , Αντικατάσταση του Κανονισμού 16 των βασικών κανονισμών. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί 8α αναφέρονται ως οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) {Αρ. 3) Κανονισμοί του 2009 και 8α διαβάζονται μαζί με τους περί Αλιείας Κανονισμούς του 1990 μέχρι (Αρ. 2) 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οί βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αλιείας Κανονισμοί του 1990 μέχρι (Αρ. 3) του 2009, 2, Ο Κανονισμός 16 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό: «16. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο - (α) (β) να εισάγει στη Δημοκρατία από χώρες μι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ζωντανά ψάρια ή άλλους υδρόβιους οργανισμούς σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξης τους, συμπεριλαμβανομένων και των αυγών, ή να εμπλουτίζει οποιαδήποτε ύδατα με οποιαδήποτε ψάρια ή άλλους υδρόβιους οργανισμούς, σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξης τους συμπεριλαμβανομένων κα! των αυγών τους, εκτός αν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή άδεια από το Διευθυντή.».

3 Ε,Ε. Παρ. lil(l) Αρ Κ.Δ.Π. 407/2009 Αριθμός 407 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑ! ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 40 Κεφ του του του (0 του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 40 του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Αλλες Περιοχές) Νόμου, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμοί του (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «έργα ύδρευσης» σημαίνει τα έργα ύδρευσης, που ανήκουν στο Συμβούλιο ή πάνω στα οποίο το Συμβούλιο ασκεί έλεγχο' «καταναλωτής» σημαίνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τ σ οποίο προμηθεύεται νερό από το Συμβούλιο' «κύριος αγωγός» σημαίνε! το σωλήνα για τη γενική μεταφορά νερού και δεν περιλαμβάνει σωλήνα παροχέτευσης νερού- «νερό» ή «ύδωρ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Νόμο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε νερό το οποίο προμηθεύει το Συμβούλιο ή πάνω στο οττοίο ίο Συμβούλιο ασκεί έλεγχο «Νόμος» σημαίνει τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Αλλες Περιοχές) Νόμο και οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά' «περιοχή προμήθειας» ή «περιοχή υδατοπρομήθειας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Νόμο και περιλαμβάνει προέκταση τέτοιας περιοχής, που καθορίσθηκε ή που πρόκειται να καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 3 του Νόμου' «Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας' «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας' «σωλήνας διανομής νερού» σημαίνει το σύνολο των σωλήνων του καταναλωτή ή/και τα εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται για τη διανομή του νερού στα διάφορα σημεία χρήσης εντός της ιδιοκτησίας πέραν sou σωλήνα παροχέτευσης νερού' «σωλήνας παροχέτευσης νερού» σημαίνει το σωλήνα και τα εξαρτήματα μεταξύ του κύριου αγωγού και του υδρομετρητή και συμπεριλαμβάνει το διακόπτη και τον υδρομετρητή- «υποστατικό» σημαίνει οικία, κατάστημα, διαμέρισμα πολυκαπ^ικίας, ξενοδοχείο, εργοστάσιο, εργαστήριο, ή οποιαδήποτε άλλη οικοδομή ή ανεξάρτητο μέρο<: αυτής. Πράξεις που απαγορεύονται. 3. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να - (α) (β) διαρρηγνύει, παραβλάπτει ή προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε έργο ύδρευσης ή να παίρνει νερό από αυτό αντικανονικά επεμβαίνει, παραβλάπτει ή παρεμποδίζει τη ροή του νερού- (γ) κάνει οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια, η οποία μολύνει ή καθιστά ακάθαρτο το νερό- (δ) τοποθετεί ή διατηρεί αντλία ή άλλη μηχανική συσκευή με σκοπό να προκαλέσει εκροή νερού από οποιοδήποτε έργο ύδρευσης (ε) μετακινεί, επεμβαίνει ή προκαλεί ζημιά στον υδρομετρητή ή το διακόπτη του σωλήνα παροχέτευσης νερού-

4 2564 (στ) (ζ) (η) (Θ) επεμβαίνει ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο τσ έργα ύδρευσης- πωλεί νερό, χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου- μεταφέρει ή επιτρέπει τη μεταφορά νερού σε υποστατικό ή μέρος άλαο από εκείνο για το οποίο έγινε η αρχική παροχή νερού- σπαταλά νερό με οποιονδήποτε τρόπο. Σωλήνες διανομής νερού. 4.-(1) Η εγκατάσταση του σωλήνα διανομής νερού γίνεται από προσοντούχο προσωπικό με ευθύνη και έξοδα του καταναλωτή, ο οποίος πρέπει να διατηρεί το σωλήνα διανομής νερού και τα εξαρτήματα σε καλή κατάσταση, με δικά του έξοδα, ώστε να αντέχουν στην υδραυλική πίεση του δικτύου χωρίς σπατάλη και διαρροή. (2) Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις, επιδιορθώσεις και μετατροπές των σωλήνων διανομής νερού και εξαρτημάτων πρέπει να γίνονται με ικανό και έντεχνο τρόπο έτσι που να μπορούν να αντέχουν στην υδραυλική πίεση του δικτύου. (3) Όταν γίνεται σπατάλη νερού, λόγω ελαττωματικού ή σπασμένου σωλήνα διανομής νερού, το Συμβούλιο δύναται να διατάξει τον καταναλωτή να αφαιρέσει και να αντικαταστήσει ή να διορθώσει τον ελαττωματικό ή σπασμένο σωλήνα διανομής νερού με δικά του έξοδα: Νοείται ότι, μια τέτοια εργασία πρέπει να είναι τύπου και ποιότητας εγκεκριμένης από το Συμβούλιο. Σωλήνες παροχέτευσης νερού. 5.-(1) Η εγκατάσταση του σωλήνα παροχέτευσης νερού, περιλαμβανομένου και του υδρομετρητη, γίνεταί από το Συμβούλιο, με έξοδα του καταναλωτή, ο οποίος υποχρεώνεται να προπληρώσει στο Συμβούλιο το ποσό που αυτό καθορίζει, από καιρό σε καιρό, για να αντιμετωπίσει το κόστος μιας τέτοιας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της επιδιόρθωσης των δρόμων και/ή πεζοδρομίων κάτω από τα οποία τοποθετείται ο σωλήνας παροχέτευσης νερού. (2) Το Συμβούλιο παρέχει νερό σε υποστατικό, τα οποία ανεγείρονται κατόπιν εξασφάλισης άδειας οικοδομής ή και οε άλλες ειδικές περιπτώσεις με έγκριση του Συμβουλίου. (3) Η συντήρηση και επιδιόρθωση του σωλήνα παροχέτευσης νερού γίνεται από το Συμβούλιο με δικά του έξοδα και το Συμβούλιο επιβάλλει στους καταναλωτές μηνιαίο ποσό, που αυτό καθορίζει από καιρό σε καιρό, για να καλύπτει τις δαπάνες μιας τέτοιας συντήρησης ή/και επιδιόρθωσης, περιλαμβανομένου και του κόστους της δαπάνης επιδιόρθωσης των δρόμων και/ή των πεζοδρομίων, για τα οποία γίνεται τέτοια συντήρηση ή επιδιόρθωση. (4) Η επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημιάς ήθελε προκληθεί στο σωλήνα παροχέτευσης νερού, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γίνεται από το Συμβούλιο: Νοείται ότι, επιπρόσθετα της σχετικής δαπάνης, το πρόσωπο αυτό καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη που δυνατόν να υποστεί το Συμβούλιο, εξαιτίας της ζημιάς αυτής, καθώς και για την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση των σωλήνων, δρόμων ή/και πεζοδρομίων και επιπλέον δικαίωμα 25% επί των προαναφερομένων δαπανών για κάλυψη των γενικών εξόδων του Συμβουλίου. Δικαιώματα σύνδεσης. Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού. 6. Κάθε πρόσωπο, που επιθυμεί να μεταφερθεί νερό της πόλης από τον κύριο αγωγό σ' οποιοδήποτε υποστατικό του ή σε άλλο μέρος, οφείλει να καταβάλλει στο Συμβούλιο το καθοριζόμενο ποσό σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(1) καθώς και πρόσθετο ποσό 22,60, ως δικαίωμα σύνδεσης του σωλήνα παροχέτευσης νερού, που τοποθετείται πάνω στον κύριο αγωγό ύδρευσης του Συμβουλίου. 7.-(1) Κάθε καταναλωτής καταβάλλει στο Συμβούλιο τα ακόλουθα ποσά, τα οποία κρατούνται προς όφελος του, ως εγγύηση πληρωμής του λογαριασμού του, και τα οποία επιστρέφονται χωρίς τόκο, μόλις αυτός παύσει να είναι καταναλωτής και αφού κρατηθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς: (Ι) ί«) (ill) Οικιακά τέλη Διατίμηση Β Διατίμηση Γ 45,00 225,00 900,00: Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που καταναλωτής είναι η Δημοκρατία.

5 2565 (2) Εάν ο καταναλωτής δεν είναι ιδιοκτήτης του υποστατικού που υδροδοτείται, υποχρεούται όπως, πέραν των ποσών που καταβάλλονται δυνάμει της παραγράφου (1), να καταθέσει στο Συμβούλιο, τα ακόλουθα ποσά, τα οποία κρατούνται προς όφελος του, ως εγγύηση πληρωμής του λογαριασμού του, και τα οποίο του επιστρέφονται, χωρίς τόκο, μόλις αυτός παύσει να είναι καταναλωτής και αφού κρατηθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς: (Ι) m (i«) Οικιακά τέλη Διατίμηση Β Διατίμηση Γ 65,00 225,00 900,00. (3) Εάν καταναλωτής, που δεν είναι ιδιοκτήτης υποστατικού, εγκαταλείψει αυτό χωρίς να εξοφλήσει οποιοδήποτε υπόλοιπο λογαριασμού, ο ιδιοκτήτης του υποστατικού είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωμή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού, περιλαμβανομένων προσθέτων τελών, πέραν της εγγύησης του καταναλωτή: Νοείται ότι, η παράλειψη του καταναλωτή να προσέλθει στο Συμβούλιο για την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού του, εντός εύλογης προθεσμίας που του τάσσεται από το Συμβούλιο με την τοιχοκόλληση σχετικής ειδοποίησης στο υποστατικό, μετά την αποκοπή της υδατοπρομήθειας, συνιστά εγκατάλειψη για σκοπούς της παρούσας παραγράφου: Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω ευθύνη του ιδιοκτήτη δεν εκτείνεται σε οποιαδήποτε κατανάλωση νερού που γίνεται μετά από γραπτή κοινοποίηση εκ μέραυς του ιδιοκτήτη στα Συμβούλιο της πρόθεσης του να διακοπεί η υδατοπρομήθειο λόγω πιθανολογούμενης εγκατάλειψης από τον καταναλωτή, οπόταν και το Συμβούλιο συνεχίζει την παροχή νερού, νοουμένου ότι ο καταναλωτής καταθέτει χρηματική εγγύηση ττου ήθελε.κριθεί ικανοποιητική υπό τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη κατανάλωση. Μεταφορά νερού. 8.-(1) Κάθε πρόσωπο, που επιθυμεί τη μεταφορά του νερού της πόλης από τον κύριο αγωγό ύδρευσης του Συμβουλίου στο υποστατικό του ή σε άλλο μέρος μέσα οτην περιοχή προμήθειας, πρέπει πρώτα να καταθέσει στα Συμβούλιο ποσό ίσο προς την υπολογιζόμενη από το Συμβούλιο δαπάνη για τη μεταφορά αυτή και την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση των σωλήνων, δρόμων και πεζοδρομίων, κάτω από τα οποίο μεταφέρεται το νερό, και επιπλέον δικαίωμα 25% επί των προαναφερόμενων δαπανών για κάλυψη των γενικών εξόδων του Συμβουλίου. (2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (3), το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει αίτηση μεταφοράς νερού της πόλης προς το υποστατικό προσώπου ή άλλο μέρος μέσα στην περιοχή υδατοπρομήθειας, από κύριο αγωγό ύδρευσης του Συμβουλίου, από σημείο όπου δεν υφίστατο ή δεν υφίσταται τέτοιος αγωγός, εάν και εφόοον η ζητούμενη μεταφορά νερού είναι εντός των οικονομικών και τεχνικών δυνατοτήτων του Συμβουλίου και τα αναμενόμενα έσοδα από τη μεταφορά νερού δικαιολογούν το Συμβούλιο να προβεί σ' αυτή. (3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (2), ο αιτητής υποχρεούται όπως, πριν από την υλοποίηση της έγκρισης του Συμβουλίου, καταθέσει στο Συμβούλιο, πρόσθετα από κάθε ποσό που οφείλει σύμφωνα με την παράγραφο (1), και - (α) (β) χρηματική συνεισφορά, τουλάχιστον 85,00 για τα έξοδα τα οποία πρόκειται να υποστεί το Συμβούλιο αναφορικά με την εγκατάσταση, την τοποθέτηση του, την επιδιόρθωση δρόμων και πεζοδρομίων, τα οποία επηρεάζονται σχετικά, και γενικά για όλα τα έξοδα, περιλαμβανομένων και τόκων, τα οποία ανάγονται στον κύριο αγωγό που εγκαταστάθηκε, με βάση το ποσό των εξόδων και δαττανών και της έκτασης της γης, η οποία θα μπορεί λογικά να υδρεύεται από αυτόν, και ποσό 42,00 για κάθε 335 τ.μ. ή μέρος αυτών, για δικαίωμα σύνδεσης με τον κύριο αγωγό. Δικαιώματα αξιοποιοΰμενης γης και εμβαδού οικοδομής. 9. Κάθε πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται δικαίωμα προμήθειας οικιακού νερού από την υδατοπρομήθειο του Συμβουλίου, για να χρησιμοποιηθεί μέσα οτην περιοχή υδατοπρομήθειας ως πηγή υδατοπρομήθειας της γης του, για σκοπούς αξιοποίησης ή διαχωρισμού της σε οικόπεδα ή για να μεταφερθεί σε οικοδομή που ανεγείρεται, οφείλει να πληρώνει προς το Συμβούλιο, πριν ή μετά την έκδοση άδειας διαχωρισμού ή άδειας οικοδομής, επιπρόσθετα από οποιοδήποτε ποσό που πληρώνεται, δυνάμει οποιουδήποτε άλλου κανονισμού, τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Δικαιώματα αξιοποιούμενης γης:

6 2566 Τα δικαιώματα αυτά υπολογίζονται με βάση το συνολικό εμβαδόν αξιοποιούμενης γης, ως ακολούθως: της (0 μέχρι τ.μ., 0,33 ανά τ.μ.- (ϋ) μέχρι τ.μ., 0,90 ανά τ.μ. (iii) μέχρι τ.μ., 1,59 ανά τ.μ.- (ίν) πέραν των τ.μ. 1,81 ανά τ.μ.: Νοείται ότι - (αο) (ββ) (γγ) (δδ) σε περίπτωση αξιοποίησης μέρους του εμβαδού τεμαχίου γης, τα πληρωτέα δικαιώματα υπολογίζονται επί ολόκληρου του εμβαδού του τεμαχίου, αλλά καταβάλλονται δικαιώματα κατ' αναλογία με βάση το αξιοποιούμενο εμβαδόν σε περίπτωση διαχωρισμού γης, στην οποία υπάρχουν υφιστάμενοι καταναλωτές, τότε εξαιρούνται οπό την καταβολή των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Κανονισμό 9(α), τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από το διαχωρισμό και στα οποία υπάρχουν υφιστάμενοι καταναλωτές, και για σκοπούς καθορισμού της κατηγορίας των δικαιωμάτων, υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των οικοπέδων που προκύπτουν από το διαχωρισμό ολόκληρου του τεμαχίου- σε περίπτωση ανάπτυξης γης που ανήκει στη Δημοκρατία, σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, σε Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Εκκλησίες και Κοιμητήρια, με σκοπό την ανέγερση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση των πολιτών, τα καταβαλλόμενα δικαιώματα είναι το 15% των κανονικών δικαιωμάτων σε περίπτωση υδροδότησης τουρκοκυπριακού οικοπέδου, που παραχωρείται για οικιστικούς σκοπούς σε πρόσωπο με προσφυγική ιδιότητα, καταβάλλεται ονομαστικό δικαίωμα ύψους 17,00 για κάθε οικόπεδο, νοουμένου ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της επιφύλαξης (ββ) του παρόντος Κανονισμού. (β) Δικαιώματα εμβαδού οικοδομής: Καταναλωτής που με βάση την εξασφαλισθείσα άδεια οικοδομής υποβάλλει αίτηση υδροδότησης υποστατικού, του οποίου το εμβαδόν είναι πέραν των 400 τ,μ,, καταβάλλει στο Συμβούλιο δικαιώματα εμβαδού οικοδομής, τα οποία καθορίζονται σε 2,60 ανά τ.μ., και υπολογίζονται επί ολόκληρου του εμβαδού του υποστατικού που ανεγείρεται, αφαιρουμένων των πρώτων 400 τ.μ.: Νοείται ότι - (ί) (ϋ) (iii) σε περίπτωση, κατά την οποία η ιδιοκτησία στην οποία αναφέρεται η άδεια οικοδομής ανήκει σε πέραν του ενός προσώπου, το εμβαδόν των 400 τ,μ. το οποίο εκπίπτει της πληρωμής δικαιωμάτων εμβαδού, επιμερίζεται αναλογικά στους ιδιοκτήτεςστις περιπτώσεις κατεδάφισης υφιστάμενου και ήδη υδροδοτούμενου υποστατικού για ανέγερση νέου, η παροχή νερού που εγκαταστάθηκε για υδροδότηση του κατεδαφισθέντος υποστατικού με βάση την ισχύουσα τότε άδεια οικοδομής ακυρώνεται και θεωρείται νέα εγκατάσταση με βάση τη νέα άδεια οικοδομής που θα εξασφαλισθεί στο μεταξύ και ο καταναλωτής είναι υπόχρεος να καταβάλει στο Συμβούλιο όλα τα έξοδα και δικαιώματα που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό ως να πρόκειται περί νέας εγκατάστασηςστις περιπτώσεις προσθηκών σε υφιστάμενα υποστατικά, τα οποία υδροδοτούνταν πριν από τις 30 Νοεμβρίου 1984, τα δικαιώματα πάνω στο εμβαδόν της οικοδομής, επιβάλλονται πάνω στις προσθήκες μόνο εφόσον η υφιστάμενη οικοδομή έχει εμβαδόν περισσότερο από 400 τ.μ., ενώ αν η υφιστάμενη οικοδομή έχει εμβαδόν λιγότερο από 400 τ.μ. το δικαίωμα επιβάλλεται πάνω στη διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση 400 τ.μ. από το ολικό εμβαδόν των υφιστάμενων οικοδομών και των προσθηκών που εγκρίθηκαν για να ανεγερθούν πάνω ο' αυτές.

7 256'/ (γ) Στις ακόλουθες περιπτώσει καταβάλλεται μειωμένο δικαίωμα: (ί) Εργοστάσια, αποθήκες ή άλλα υποστατικά μέσα ή έξω από βιομηχανικές περιοχές που δεν χρησιμοποιούν νερό για βιομηχανικούς σκοπούς, πληρώνουν στο Συμβούλιο μόνο το 15% των κανονικών δικαιωμάτων ύδρευσης με βάση το εμβαδόν της οικοδομής. (Μ) Εργοστάσια, εργαστήρια και αποθήκες, που δεν χρησιμοποιούν νερό για βιομηχανικούς σκοπούς και των οποίων το 70% τουλάχιστον του εμβαδού του υποστατικού χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που το υποστατικό ανεγείρεται, ενώ το υπόλοιπο 30% χρησιμοποιείται για βοηθητικούς και συμπληρωματικούς χώρους, πληρώνουν στο Συμβούλιο μόνο το 30% των κανονικών δικαιωμάτων εμβαδού οικοδομής: Νοείται, ότι σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του υποστατικού ή αναδιαρρύθμισης, έτσι ώστε οι αναλογίες 70% και 30% χρήσης του χώρου να αλλοιωθούν ή και να εγκατασταθεί άλλη βιομηχανία έχουσα σαν μία από τις κύριες ύλες το νερό, τότε το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης και είσπραξης του υπόλοιπου 70% των κανονικών δικαιωμάτων εμβαδού οικοδομής. (iii) Κυβερνητικά, κοινοτικά κτίρια, χώροι λατρείας, εξαιρουμένων των βοηθητικών χώρων, και υποστατικά δημόσιας ωφέλειας, ευαγή ιδρύματα και υποστατικά, που σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου έχουν ανπκείμενο την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, μη αποβλέποντα σε πραγματοποίηση κέρδους ή εμπορική εκμετάλλευση πληρώνουν στο Συμβούλιο - (αα) (ββ) το 15% των κανονικών δικαιωμάτων αξιοποιούμενης γης, το 15% των κανονικών δικαιωμάτων εμβαδού οικοδομής. Προμήθεια νερού εκτός των ορίων του Συμβουλίου. 10.-<1) Κάθε πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται δικαίωμα προμήθειας οικιακού νερού από την υδατοπρομήθεια του Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 12(2)(ε) του Νόμου, οφείλει να πληρώνει προς το Συμβούλιο, επιπρόσθετα από οποιοδήποτε ποσό που πληρώνεται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου κανονισμού, τα δικαιώματα που καθορίζονται στον Κανονισμό 9, στο διπλάσιο, υπολογισμένα με τον τρόπο που καθορίζεται στον προαναφερόμενο Κανονισμό. (2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση προς τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά νερού που έχει ζητηθεί στο υποστατικό. 11 Σε περίπτωση αίτησης για ύδρευση πολυκατοικίας πρέπει- Οροί υδροδότησης πολυκατοικίας. (α) (β) (γ) (δ) να προσκομίζονται αντίγραφα άδειας οικοδομής, τοπογραφικού σχεδίου, αρχιτεκτονικών σχεδίων, κάτοψης του ισογείου, της οροφής, τομής και τίτλου ιδιοκτησίας 1 εκεί που επιβάλλεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής, να λειτουργεί μέχρι τον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας' να τοποθετείται κεντρικός υδρομετρητής, σε θέση που υποδεικνύει η τεχνική υπηρεσία του Συμβουλίου, πάνω στο έδαφος, στο πλησιέστερο σημείο προς τον κυρίως αγωγό ύδρευσης του Συμβουλίου, πριν από οποιαδήποτε υδατοδεξαμενή ή υδατοδεξαμενές υπογείων ή ισογείων, που να ελέγχει ολόκληρη την κατανάλωση νερού στην πολυκατοικία σε περίπτωση κατασκευής υπογείων δεξαμενών νερού, από μπετόν πρέπει αυτές, εκτός από την ανθεκτικότητα τους να είναι στεγανές, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται η διαρροή νερού από αυτές ή η εισαγωγή σ' αυτές ακατάλληλων νερών από τα εξωτερικά τοιχώματα τους και ως προστατευτικό μέτρο να γίνεται επάλειψη των εξωτερικών και εσωτερικών τοιχωμάτων τους με αδιαπέραστα (στεγανά) υλικά, ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα τους: Νοείται ότι, δεν πρέπει να γειτνιάζουν με σηπτικές ή απορροφητικές δεξαμενές ή δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου ή άλλου καυσίμου

8 2568 (ε) μετά την υδατοδεξαμενή ή υδατοδεξαμενές να εγκατασταθεί αντλητικό σύστημα για την προώθηση του νερού μέσω σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου οτα ντεπόζιτα, που βρίσκονται πάνω στην οροφή της πολυκατοικίας των διαμερισμάτων, καταστημάτων ή άλλου είδους υποστατικών της πολυκατοικίας' (στ) (ζ) κάθε διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας πρέπε; να προμηθεύεται με νερό, που καταγράφεται από υδρομετρητή που θα εγκατασταθεί πάνω στην οροφή, πριν από την εισαγωγή του καθενός ντεπόζιτου σε θέοη που υποδεικνύεται από την τεχνική υπηρεσία του Συμβουλίου' να εγκατασταθεί πάνω στην οροφή στο ίδιο ύψος, ντεπόζιτο για κάθε ανεξάρτητο διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας, του οποίου η χωρητικότητα να είναι τουλάχιστον ένα κυβικό μέτρο; Νοείται ότι, σε περίπτωση που για τεχνικούς ή πρακτικούς λόγους η εγκατάσταση ξεχωριστού ντεπόζιτου για κάθε ανεξάρτητο υποστατικό της πολυκατοικίας είναι αδύνατη, το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει την εγκατάσταση κοινόχρηστης υδατοδεξαμενής ή υδατοδεξαμενών ισοδύναμης χωρητικότητας' (η) (Θ) (ι) (ια) (ιβ) (ιγ) σε περίπτωση όπου είναι ανάγκη τοποθέτησης ηλιακών θερμοσιφώνων στην οροφή της πολυκατοικίας, οι καταναλωτές να συμβουλεύονται την τεχνική υπηρεσία του Συμβουλίου πριν την εγκατάσταση τους πάνω στο σωλήνα που συνδέει τον υδρομετρητή με τα ντεπόζιτο να τοποθετείται μεταλλική πινακίδα με κτυπητό αρίθμό που να δείχνε} τον αριθμό του διαμερίσματος, καταστήματος ή άλλου είδους υποστατικού της πολυκατοικίας που υδροδοτεί' να καταβληθούν τα δικαιώματα ύδρευσης της γης καϊ εμβαδού οικοδομής, όπως προβλέπει ο Κανονισμός 9' να καταβληθούν τα έξοδα εγκατάστασης και δικαιώματα σύνδεσης του κεντρικού υδρομετρητή καϊ των υπολοίπων υδρομετρητών, όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί 5(1) και 6' η διαφορά της κατανάλωσης που παρουσιάζεται στον κεντρικό υδρομετρητή και εκείνης του συνόλου της κατανάλωσης όλων των υδρομετρητών να κατανέμεται ποσοστιαία, ανάλογα με την κατανάλωση, που καταγράφεται στο μετρητή κάθε καταναλωτή' την ευθύνη συντήρησης του σωλήνα παροχέτευσης να έχει το Συμβούλιο μέχρι τον κεντρικό υδρομετρητή μόνο, ενώ μετά απ' αυτόν την ευθύνη συντήρησης των σωλήνων καθώς και της διατήρησης του νερού καθαρού και απαλλαγμένου από οποιαδήποτε μόλυνση να έχουν οι καταναλωτές της πολυκατοικίας' (ιδ) στις περιπτώσεις πολυκατοικιών, που οι υδρομετρητές των διαμερισμάτων, καταστημάτων ή άλλου είδους υποστατικών έχουν εγκατασταθεί στο έδαφος πριν την έγκριση των παρόντων Κανονισμών, το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει την εγκατάσταση κεντρικού υδρομετρητή και αντλητικού συστήματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας για επίλυση τυχόν προβλημάτων υδροδότησης της πολυκατοικίας 1 (ιε) στις περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητή η τοποθέτηση εξειδικευμένων συστημάτων, η τοποθέτηση τους να γίνεται εφόσον εγκριθούν από την τεχνική υπηρεσία του Συμβουλίου, οι σχετικές τεχνικές μελέτες, προδιαγραφές και σχέδια εγκαταστάσεων που θα ετοιμάσει για το σκοπό αυτό προσοντούχος μηχανολόγος μηχανικός: Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αυτές οι επιμέρους υδρομετρητές είναι δυνατό να εγκαθίστανται στο ισόγειο της πολυκατοικίας'

9 2569 (ιστ) ο επιτόττιος έλεγχος της εργασίας να γίνεται χωρίς καμιά επιβάρυνση του καταναλωτή: Νοείται ότι, τυχόν επανέλεγχος που οφείλεται σε μη συμμόρφωση του αιτητή στις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας του Συμβουλίου θα χρεώνεται με το ποσό των 50.00: Νοείται περαιτέρω ότι, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται επιπρόσθετη απευθείας σύνδεση του κεντρικού ή άλλου μετρητή με την υδατοδεξαμενή ή τις υδαταδεξαμενές, που βρίσκονται πάνω στην οροφή της πολυκατοικίας. j Υδροδότηση 12. Σε περίπτωση αίτησης για υδροδότηση οικιστικού συγκροτήματος, που θα ανεγερθεί σε οικιστίκού τεμάχιο ή τεμάχια γης, χωρίς να προηγηθεί διαχωρισμός τους σε οικόπεδα, και η προσπέλαση συγκροτήματος, προς τις οικιστικές μονάδες γίνεται μέσω ιδιωτικών δρόμων που συνδέονται με δημόσιο ή δημόσιους δρόμους, πρέπει - (α) (β) (γ) να προσκομίζονται αντίγραφα άδειας οικοδομής, τοπογραφικού σχεδίου, αρχιτεκτονικών σχεδίων, κατόψεων, τομών και τίτλου ιδιοκτησίας της γης όπου πρόκειται να ανεγερθούν οι οικιστικές μονάδες- να τοποθετείται σε θέση που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Συμβουλίου, πάνω στο έδαφος στο πλησιέστερο σημείο προς τον κυρίως αγωγό ύδρευσης του Συμβουλίου κεντρικός υδρομετρητής, που να ελέγχει ολόκληρη την κατανάλωση νερού στο οικιστικό συγκρότημα- κάθε ανεξάρτητη κατοικία, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό του οικιστικού συγκροτήματος πρέπει να προμηθεύεται με νερό που καταγράφεται από υδρομετρητή που θα εγκατασταθεί στο έδαφος σε θέση που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία του Συμβουλίου: Νοείται ότι, πάνω στο σωλήνα που συνδέει τον υδρομετρητή με την υδραυλική εγκατάσταση του υποστατικού πρέπει να τοποθετείται μεγάλη μεταλλική πινακίδα με κτυπητό αριθμό της κατοικίας, του καταστήματος ή άλλου είδους υποστατικού του οικιστικού συγκροτήματος που υδροδοτεί- (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) να εγκατασταθεί, πάνω στην οροφή, ντεπόζπο για κάθε ανεξάρτητη κατοικία, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό του οικιστικού συγκροτήματος, του οποίου η χωρητικότητα να είναι τουλάχιστον ένα κυβικό μέτρο η διαφορά της κατανάλωσης που παρουσιάζεται στον κεντρικό υδρομετρητή και εκείνης του συνόλου της κατανάλωσης όλων των υδρομετρητών κατανέμεται ποσοστιαία ανάλογα με την κατανάλωση που καταγράφει ο μετρητής κάθε καταναλωτή του οικιστικού συγκροτήματος- η ευθύνη συντήρησης του σωλήνα παροχέτευσης βαρύνει το Συμβούλιο μέχρι τον κεντρικό υδρομετρητή μόνο, ενώ μετά απ' αυτόν την ευθύνη συντήρησης των σωλήνων του εσωτερικού ιδιωτικού δικτύου υδροδότησης των οικιστικών μονάδων καθώς και της διατήρησης του νερού, καθαρού και απαλλαγμένου από οποιαδήποτε μόλυνση, φέρει ο καταναλωτής- να καταβληθούν τα δικαιώματα ύδρευσης όλων των οικιστικών μονάδων καθώς και τα δικαιώματα ύδρευσης γης, όπως προβλέπει ο Κανονισμός 9- να καταβληθούν τα έξοδα εγκατάστασης και δικαιώματα σύνδεσης του κεντρικού υδρομετρητή κα! των υπολοίπων υδρομετρητών, όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί 5(1) και 6- το κεντρίκό ιδιωτικό δίκτυο υδατοπρομήθειας να εγκατασταθεί κάτω από τα πεζοδρόμια (όπου υπάρχουν) των ιδιωτικών δρόμων από τους ιδιοκτήτες της γης, μέσα στην οποία θα ανεγερθεί το οικιστικό συγκρότημα με αγωγούς και εξαρτήματα κατάλληλης διαμέτρου, τύπου και ποιότητας κατόπιν έγκρισης της τεχνικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, αφού προηγουμένως παρουσιασθούν στην τεχνική υπηρεσία του Συμβουλίου η τεχνική μελέτη, προδιαγραφές και το σχέδιο εγκατάστασης των κεντρικών αγωγών και οικιακών παροχών προς τις οικιστικές μονάδες, υποβληθέντα και δεόντως υπογραμμένα από προσοντούχο μηχανολόγο μηχανικό-

10 2570 (0 μετά το πέρας της εγκατάστασης του κεντρικού ιδιωτικού δικτύου υδατοπρομήθειας, από τους ιδιοκτήτες της γης, και προτού μολωθούν οι κεντρικοί αγωγοί, να ειδοποιείται η τεχνίκή υπηρεσία του Συμβουλίου για επιτόπιο έλεγχο της όλης εργασίας- (ια) ο επιτόπιος έλεγχος της εργασίας γίνεται χωρίς καμιά επιβάρυνση του καταναλωτή: Νοείται ότι, τυχόν επανέλεγχος που οφείλεται σε μη συμμόρφωση του αιτητή στις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας του Συμβουλίου χρεώνεται με το ποσό των 50,00. Υδρομετρητές. 13.-{1} Κάθε καταναλωτής υποχρεώνεται να διατηρεί χωριστό υδρομετρητή για κάθε χωριστό ή ανεξάρτητο διαμέρισμα ή κατάστημα ή άλλο υποστατικό. (2) Σε κάδε υποστατικό, στο οποίο παρέχεται νερό, τοποθετείται από το Συμβούλιο μόνο ένας υδρομετρητής, (3) Ο υδρομετρητής που τοποθετείται από το Συμβούλιο πρέπει να εξυπηρετεί μόνο το υποστατικό που δηλώνει ο καταναλωτής.ττην αίτηση που υποβάλλει και υπογράφει: Νοείται ότι, οποιαδήποτε σύνδεση του μετρητή που δεν εξυπηρετεί το υποστατικό που δηλώνεται, είναι αντικανονική και έχει σαν συνέπεια τη διακοπή της υδατοπρομήθειας. (4) Όταν οποιοδήποτε υποστατικό κατεδαφίζεται, το δικαίωμα του παλαιού καταναλωτή ακυρώνεται. (5) Εάν οποιαδήποτε παροχή παραμείνει αποσυνδεδεμένη για περίοδο πέραν των τριών ετών, το Συμβούλιο έχει την εξουσία να προβαίνει στη μόνιμη αποσύνδεση της παροχής: Νοείται ότι, για την επανασύνδεση ο καταναλωτής καταβάλλει τα νόμιμα τέλη, όπως προβλέπονται στους Κανονισμούς 5(1) και 6. (δ) Ο υδρομετρητής τοποθετείται από το Συμβούλιο στο πλησιέστερο σημείο του τεμαχίου από τον κύριο αγωγό, σε σημείο που καθορίζεται από το Συμβούλιο. (7) Κάθε καταναλωτής φέρει ευθύνη για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση τού υδρομετρητή και του προστατευτικού καλύμματος, τα οποία πρέπει να διατηρεί απαλλαγμένα από ξένα αντικείμενα και εμπόδια που παρεμποδίζουν την προσπέλαση ή λήψη των ενδείξεων και οποιαδήποτε επέμβαση στον υδρομετρητή έχει ως συνεπεία την ποινική δίωξη του παρανομούντα, δυνάμεί του εδαφίου (3) του άρθρου 40 του Νόμου. (8) Σε περίπτωση ζημιάς που προκαλείται στον υδρομετρητή ή το προστατευτικό κιβώτιο, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα, που απαιτούνται για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τους: Νοείται ότι, το ποσό τούτο προστίθεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού, (9) Εάν λόγω άλλων εργασιών του καταναλωτή παγιδεύεται ο υδρομετρητής, κατά τρόπο που να εμποδίζεται η τακτική καταγραφή της κατανάλωσης ή η περιοδική αντικατάσταση του, το Συμβούλιο προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες για εύκολη προσπέλαση, ανύψωση ή μετακίνηση του υδρομετρητή και τα έξοδα προστίθενται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. (10) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί τη μετακίνηση του υδρομετρητή, οφείλει να ειδοποιεί το Συμβούλιο, το οποίο προβαίνει στην μετακίνηση του, αφού ο καταναλωτής προπληρώσει στο Συμβούλιο τα έξοδα για εκτέλεση της απαιτούμενης εργασίας, Έλεγχος υδρομετρητή. 14.-(1) Εάν κάποιος καταναλωτής αμφισβητεί την ακρίβεια του υδρομετρητή του, μπορεί να ζητήσει όπως το Συμβούλιο τον ελέγξει, αφού πρώτα καταθέσει στο Συμβούλιο ποσό που αντιπροσωπεύει τα έξοδα του Συμβουλίου για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, όπως αυτό καθορίζεται από το Συμβούλιο, από καιρό σε καιρό. (2) Εάν ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο (1), καταδείξει ότι ο υδρομετρητής δεν είναι ελαττωματικός, το ποσό που καταθέτει ο καταναλωτής κατακρατείται προς όφελος του Συμβουλίου.

11 2571 (3) Αν αποδειχθεί ότι η ακρίβεια του υδρομετρητή διαταράχθηκε χωρίς υπαιτιότητα του καταναλωτή και αυτός κατέγραψε με ανακρίβεια περισσότερο του κανονικού, σε αναλογία τιου υπερβαίνει το 5%, το Συμβούλιο επιδιορθώνει ή αντικαθιστά τον υδρομετρητή, χωρίς να επιβαρύνει τον καταναλωτή και επιστρέφει ο' αυτόν την κατάθεση του και επιπρόσθετα προβαίνει και ατην αντίστοιχη αναπροσαρμογή της χρέωσης για την κατανάλωση που καταγράφθηκε από την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε η ένδειξη του υδρομετρητή πριν την τελευταία καταγραφή, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο υδρομετρητής άρχισε να καταγράφει με ανακρίβεια σε νεότερη ημερομηνία. Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής οτο σωλήνα διανομής. Διακόπτης μετά τον υδρομετρητή. Ντεπόζιτο νερού. 15. Κάθε καταναλωτής τοποθετεί σιο σωλήνα διανομής νερού, όπου χρειάζεται, βαλβίδες αντεπιστροφής. 16. Επιπρόσθετα από τον διακόπτη που τοποθετεί το Συμβούλιο πριν τον υδρομετρητή, κάθε καταναλωτής τοποθετεί διακόπτη μετά τον υδρομετρητή. 1Λ-(1) Εκτός όπου ρητά γίνεται διαφορετική πρόνοια, κάθε καταναλωτής διαθέτει ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας τουλάχιστον ενός κυβικού μέτρου, το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισμού. (2) Η ευθύνη συντήρησης του ντεπόζιτου και της φροντίδας για διατήρηση καθαρού του νερού και απαλλαγμένου μόλυνσης βαρύνει τον καταναλωτή. (3) Το ντεπόζιτο πρέπει - (α) (β) (γ) (δ) να τοποθετείται σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα επιθεώρηση του εσωτερικού του και να μην μπορεί να μολυνθεί το νερό που περιέχει- να διαθέτει μη αεροστεγές κάλυμμα και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο να μην επιτρέπει την είσοδο φωτός- να είναι κατασκευασμένο από γαλβάνιζε σίδηρο ή χάλυβα, χαλκό, πολυθήνη, πολυπροπυλήνη, οπλισμένο σκυρόδεμα ή άλλο κατάλληλο υλικό- να διαθέτει υπερχείλιση, εξαερισμό και σύστημα ρύθμισης της στάθμης του νερού. Τύποι σωλήνων. 18.-(1) Μόνο οι ακόλουθοι τύποι σωλήνων γίνονται αποδεκτοί ως σωλήνες διανομής: (α) Χαλύβδινοι γαλβανισμένοι (galvanized steel), σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο "8S 1387" κατηγορίας "Β", (β) (γ) (δ) Χάλκινοι υπόγειοι (underground copper), σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο "Β3 2871", μέρος Τ, Χάλκινοι υπόγειοι με πλαστική επικάλυψη τύπου "UPVC" (underground copper coaled with a UPVC proteciive coating), Πλαστικοί πολυαιθυλενίου μέσης πυκνότητας (MDPE) ή υψηλής πυκνότητας (HDPE), σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα, (ε) Πλαστικοί τύπου "UPVC", σύμφωνα με τα πρότυπα "BS 3505, DIN " κατηγορίας "C", (στ) Ελατού σιδήρου (ductile iron), σύμφωνα με το πρότυπο ISO (2) Σε καμιά περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται φθαρμένοι σωλήνες. Τέλη και δικαιώματα. 19.-(1) Τα ακόλουθα τέλη ή δικαιώματα πληρώνονται από κάθε καταναλωτή στο γραφείο του Συμβουλίου, κατά τις ώρες' που καθορίζονται από το Συμβούλιο, καθώς και σία κατά τόπους καταστήματα των τραπεζών που εγκρίνονται από ίο Συμβούλιο:

12 2572 (α) Για ιδιωτικές κατοικίες, περιλαμβανομένων των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών που εξυπηρετούνται οπό ένα μετρητή, καταστήματα και γραφεία, ως και για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν προβλέπεται ρητά κατωτέρω- (i) (ϋ) (iii) (ίν) (ν) (νί) (νϋ) (νίίί) πάγιο ποσό ύψους 3,50 για κάθε μήνα, το ποσό των 0,79 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή για τα πρώτα 5 κυβικά μέτρα νερού κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 0,89 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 5 κυβικών μέτρων αλλά όχι πέραν των 10 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 1,20 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 10 κυβικών μέτρων αλλά όχι πέραν των 15 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 1,57 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 15 κυβικών μέτρων, αλλά όχι πέραν των 20 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 2,15 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 20 κυβικών μέτρων, αλλά όχι πέραν των 25 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 2,94 για κά3ε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 25 κυβικών μέτρων, αλλά όχι πέραν των 30 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 3,72 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 30 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα. (β) Για βιομηχανίες και ξενοδοχεία - (ί) (ϋ) (ίίί) (ίν) (ν) (νί) (νϋ) (νϋί) πάγιο ποσό ύψους 25,63 για κάθε μήνα, το ποσό των 1,37 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή για τα πρώτα 50 κυβικά μέτρα, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 1,45 για κάθε κυβικό μέτρο νεοού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 50 κυβικών μέτρων, αλλά όχι πέραν των 100 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 1,57 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, nou διέρχεται οπό το μετρητή πέραν των 100 κυβικών μέτρων, αλλά όχι πέραν των 150 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 1,74 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 150 κυβικών μέτρων, αλλά όχι πέραν των 200 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 2,02 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 200 κυβικών μέτρων, αλλά όχι πέραν των 250 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 2,39 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 250 κυβικών μέτρων, αλλά όχι πέραν των 300 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 2,87 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή Ttipav των 300 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα. (γ) Για κυβερνητικά, ημικρατικά κτίρια, φιλανθρωπικά και άλλα ιδρύματα και τοπικές αρχές - (ί) (ϋ) (iii) (iv) (ν) πάγιο ποσό ύψους 137,70 για κάθε μήνα, το ποσό των 1,62 για κάθε κυβικά μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή για τα πρώτα 500 κυβικά μέτρα, κατά τον ίδιο μήνα, το παοό των 1,96 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 500 κυβικών μέτρων, αλλά όχι πέραν των 1000 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 2,22 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 1000 κυβικών μέτρων, αλλά όχι πέραν των 1500 κυβικών μέτρων, κατά τον ίδιο μήνα, το ποσό των 2,48 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που διέρχεται από το μετρητή πέραν των 1500 κυβικών μέτρων νερού, κατά τον ίδιο μήνα. (2) Σε περιπτώσεις που υπάγονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1), κάθε καταναλωτής μπορεί να επιλέγει οποτεδήποτε αλλά όχι αναδρομικά την πληρωμή τελών ή δικαιωμάτων με βάση την υποπαράγραφο (α) ή (γ) της παραγράφου (1) και, σε περιπτώσεις που υπάγονται στην υποπαράγραφο (γ) της εν λόγω παραγράφου, κάθε καταναλωτής μπορεί

13 2573 να επιλέγει οποτεδήποτε αλλά όχι αναδρομικά την πληρωμή τελών ή δικαιωμάτων με βάση την υποπαράγραφο (α) ή (β) της ίδιας παραγράφου: Νοείται ότι, καταναλωτής που έχει προβεί σε επιλογή όπως αναφέρεται ανωτέρω, μπορεί και πάλι να προβεί σε νέα επιλογή οποτεδήποτε, αλλά όχι αναδρομικά, προς το σκοπό να επανέλθει στην προηγούμενη κατηγορία καταναλωτών που είχε επιλέξει, νοουμένου ότι έχει παραμείνει στην κατηγορία αυτή για περίοδο ενός έτους. (3) Με βάση τα τέλη που καθορίζονται στις παραγράφους (1) και (2) για μηνιαία περίοδο κατανάλωσης, το Συμβούλιο δικαιούται να καθορίζει, εκάστοτε, την περίοδο για την οποία γίνονται οι καταγραφές των εκάστοτε καταναλώσεων και εκδίδονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί. (4) Για κάθε άδεια που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, καταβάλλεται τέτοιο τέλος όπως εκάστοτε καθορίζει το Συμβούλιο. (5) Το Συμβούλιο παρέχει νερό σε πλοία και βυτιοφόρο σε τιμή και με όρους που καθορίζεί από καιρό σε καφό. Μείωση λογαριασμών. 20.-(1) Για οποιαδήποτε κατανάλωση ή διαρροή μετά τον υδρομετρητή, την ευθύνη φέρει ο καταναλωτής: (2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), το Συμβούλιο έχει την ευχέρεια, σε περιπτώσεις που ο λογαριασμός υπερβαίνε! το ποσό των 80,00 για κάθε τριμηνιαία περίοδο, να ελαττώνει το λογαριασμό καταναλωτών, όταν αποδειχθεί ότι ο σωλήνας διανομής νερού είχε διαρροή λόγω βλάβης ή φθοράς, η οποία δεν μπορούσε να επισημανθεί από τον καταναλωτή, και σε τέτοια περίπτωση, όταν η κατανάλωση δεν υπερβαίνει την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου χρόνου, η χρέωση γίνεται κανονικά: Νοείται ότι, αν η κατανάλωση υπερβαίνει την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, η διαφορά χρεώνεται σε τιμή που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο, ανάλογα με τη χονδρική τιμή πώλησης του νερού από την Κυβέρνηση: Νοείται περαιτέρω ότι, σε περιπτώσεις όπου και μετά την ελάττωση ο λογαριασμός παραμένει πολύ ψηλός, βάσει σχετικών κριτηρίων που καθορίζει το Συμβούλιο, το Συμβούλιο μπορεί να χρεώνει τη διαφορά στη μισή τιμή που καθορίζει κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο. Διακοπή της υδατοπρομήθειας λόγω παράβασης των Κανονισμών. 21.-(1) Σε περίπτωση που καταναλωτής παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανονισμών, το Συμβούλιο δύναται να αποκόπτει την υδατοπρομήθεια χωρίς ειδοποίηση, χωρίς αυτό να επηρεάζει ή μειώνει την ευθύνη του καταναλωτή, ή του ιδιοκτήτη με βάση τον Κανονισμό 7 (3), για την πληρωμή των τελών, δικαιωμάτων ή πρόσθετων τελών που οφείλονται στο Συμβούλιο και επιπρόσθετο δικαίωμα 11,30 επιβάλλεται για την επανασύνδεση της προμήθειας νερού. (2) Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα με το δικαίωμα του Συμβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο (1), σε περίπτωση που α λογαριασμός κατανάλωσης νερού και τελών αποχέτευσης δεν εξοφλείται μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στο λογαρϊασμό ως τελευταία ημερομηνία πληρωμής, ο καταναλωτής υποχρεούται σε καταβολή πρόσθετου τέλους 10% επί του οφειλόμενου ποσού, με βάση τον εν λόγω λογαριασμό. (3) Οι παράγραφοι (1) και (2) δεν εφαρμόζοντα! οτις περιπτώσεις των Κυβερνητικών λογαριασμών. Επανασύνδεση. 22.-{1) Κάθε πρόσωπο που αποτείνεται στο Συμβούλιο για την επανασύνδεση της προμήθειας νερού οε υποστατικό, προς το οποίο η προμήθεια διακόπηκε από το Συμβούλιο, υποχρεώνεται στην καταβολή δικαιώματος 11,30 γι' αυτή την επανασύνδεση, πλέον το οφειλόμενο ποσό που προκύπτει από τον Κανονισμό 19(1): Νοείται ότι, σε αντίθετη περίπτωση, το Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την επανασύνδεση: Νοείται περαιτέρω ότι, η επανασύνδεση γίνεται, εφόσον το Συμβούλιο πεισθεί ότι η εγκατάσταση από τον κύριο αγωγό προς το υποστατικό είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικά το Συμβούλιο εφαρμόζει τον Κανονισμό 5(1). (2) Εάν το πρόσωπο που αποτείνεται για την επανασύνδεση δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, απαιτείται η πληρωμή της κατάλληλης εγγύησης, με βάση τον Κανονισμό 7(2).

14 Μεταβίβαση, 257Ί 23,-(1} Όποιος επιθυμεί να γίνει καταναλωτής του Συμβουλίου με μεταβίβαση σ' αυτόν υποστατικού που ήδη υδροδοτείται από το Συμβούλιο, πρέπει να ειδοποιεί το Συμβούλιο πριν τη μεταβίβαση για διακανονισμό οποιασδήποτε οφειλής στο Συμβούλιο από τον παλαιό καταναλωτή: Νοείται ότι, μετά το διακανονισμό οποιασδήποτε υποχρέωσης, ο νέος καταναλωτής πρέπει να προσκομίσει στο Συμβούλιο αποδεικτικά ιδιοκτησίας του υποστατικού και να υπογράψει τα σχετικά για την προς αυτό μεταβίβαση και να καταβάλει δικαίωμα 11,30, (2) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής αποβιώσει ή καταστεί ανίκανος για δικαιοπραξία, το Συμβούλιο δύναται, είτε να μεταβίβασε; την παροχή στο όνομα άλλου ενδιαφερόμενου προσώπου που νομιμοποιείται ως καταναλωτής, είτε να προβεί σε αποσύνδεση της παροχής. Εξουσία του Συμβουλίου να διακόπτει προσωρινά την υδατοπρομήθεια. Επιδιόρθωση και αντικατάσταση σωλήνων. Διακοπή παροχής νερού. Περιορισμοί στην τταροχή νερού. 24. Το Συμβούλιο δύναται μετά από αίτηση του καταναλωτή, να διακόψει προσωρινά την υδατοπρομήθεια του υποστατικού του για λόγους ασφαλείας: Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο καταναλωτής πρέπει να καταβάλλει το πάγιο σύμφωνα με το λογαριασμό υδροληψίας που κάθε φορά αποστέλλεται και το ποσό των 22,60 για τη δαπάνη της αποσύνδεσης και επανασύνδεσης. 25, Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Συμβουλίου που εξουσιοδοτείται από μέρους του, μπορεί να επιθεωρήσει σε οποιαδήποτε λογική ώρα οποιαδήποτε υποστατικά ή άλλα μέρη στα οποία παρέχεται νερό και μπορεί να ρυθμίσει την παροχή και να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει το σωλήνα παροχέτευσης νερού, συμπεριλαμβανομένων του διακόπτη και του υδρομετρητή. 26, Το Συμβούλιο δεν φέρει ευθύνη για τη διακοπή παροχής νερού, ολική ή μερική, ή εάν εξαιτίας της διακοπής αυτής οποιοσδήποτε καταναλωτής δεν μπορεί να πάρει νερό, κατά τη διάρκεια όλων των ωρών ή μερικών ωρών οποιασδήποτε ημέρας ή νύχτας. 27,-(1) Το Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίηση προς τους καταναλωτές μέσω του τύπου ή του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης σε περίπτωση ανομβρίας ή άλλης επείγουσας ανάγκης, να περιορίζει την ποσότητα του νερού που τους παρέχεται από το Συμβούλιο, να ορίζει ώρες για την προμήθεια νερού ή να λαμβάνει όποια μέτρα θεωρεί αναγκαία για την εξοικονόμηση νερού. (2) Ο παραβάτης οποιουδήποτε μέτρου ήθελε επιβληθεί από ΪΟ Συμβούλιο δυνάμει της παραγράφου (1), διαπράττει αδίκημα και τιμωρείται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 40 του Νόμου. Σύνδεση με αγωγό ύδρευσης του Συμβουλίου. Πρόσθετο τέλος. 28, Οταν ένας καταναλωτής που παίρνει νερό δια μέσου σωλήνων ύδρευσης προηγούμενης επιχείρησης υδατοπρομήθειας επιθυμεί να συνδεθεί με τον κύριο αγωγό ύδρευσης του Συμβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να τον συνδέσει, νοουμένου ότι αυτός θα αχρηστεύσει τις προηγούμενες συνδέσεις. 29. Σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο εκτελεί εργασία ή διαθέτει υλικά αποθήκης για οποιοδήποτε καταναλωτή, κυβερνητικό τμήμα ή οργανισμό, τοπική αρχή, ή εργολάβο, εκτός από τα πραγματικά έξοδα επιβάλλεται πρόσθετο τέλος ύψους 25% πάνω στο ολικό ποσό του λογαριασμού για κάλυψη των γενικών εξόδων του Συμβουλίου: Νοείται ότι δεν διεξάγεται καμιά εργασία για λογαριασμό τρίτων, αν δεν κατατεθεί η προϋπολογισθείσα δαπάνη και δεν εισπραχθούν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες Κανονισμούς. Αδικήματα και ποινές. Κατάργηση. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (!): ,-(1) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στη χρηματική ποινή που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 40 του Νόμου: Νοείται ότι, σε περίπτωση κα-αδίκης οποιουδήποτε προσώπου για υποκλοπή νερού, το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον παραβάτη με την ποσότητα νερού που έχει υποκλαπεί. (2) Όλες οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για παράβαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Κανονισμούς καταβάλλονται στο Ταμείο του Συμβουλίου. 31, Με την έναρξη ισχύος ίων παρόντων Κανονισμών, οι Κανονισμοί, του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας του 2001 καταργούνται.

15 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ Κ.Δ.Π. 408/2009 Αριθμός 408 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32,34,35,36 και 37 για καθορισμό και πληρωμή αποχετευτικών τελών, Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32,34,35,36 και 37 των Περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Κανονισμών του 1992 εως (Αρ.2) του 2004, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2009 τα ακόλουθα τέλη: Α. Ετήσιο τέλος με βάση την εκτιμημένη αξία ίου ακινήτου: 1. Κατηγορία Α Ακίνητη περιουσία η οττοία βρίσκεται στην Τουριστική Περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου και εμπίπτει μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου ως: (α) Ξενοδοχείο (β) Οργανωμένα Τουριστικά Διαμερίσματα Τέλος 8.00 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη om βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου. 2. Κατηγορία Β Ακίνητη περιουσία η οποία βρίσκεται στην Οικιστική Περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου και εμπίπτει μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου ως: (α) Ξενοδοχείο (β) Οργανωμένα Τουριστικά Διαμερίσματα Τέλος 6.00 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου. 3. Κατηγορία Γ Ακίνητη περιουσία η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου ως: (α) Χωράφι (β) Οικόπεδο (γ) Χαλίτικο Τέλος 1.75 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου. 4. Κατηγορία Δ Άλλα είδη ακίνητης ιδιοκτησίας, εκτός αττό τις Κατηγορίες Α και Γ πιο πάνω, τα οποία βρίσκονται στην Τουριστική Περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου και εμπίπτουν στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου. Τέλος 6.00 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου. 5. Κατηγορία Ε Άλλα είδη ακίνητης περιουσίας η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στις Κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ πιο πάνω. Τέλος 3.50 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου.

16 2576 Τα τέλη πρέπει να πληρωθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου ή στα υποκαταστήματα των Τραπεζών που αναφέρονται πιο κάτω, ή με πιστωτική κάρτα μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, άλλως θα επιβάλλεται ττρόσθετη επιβάρυνση 20% (Άρθρο 5 του Νόμου Αρ. 12 του 1978). Τράπεζες- Ιδρύματα ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Παραλιμνίου Τράπεζα Κύπρου Λτδ Marfin Popular Bank Ltd Ελληνική Τράπεζα Λτδ Alpha Τράπεζα Λτδ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε Universal Saving Sank Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Εμπορική Τράπεζα Soctele General Bank Lid Τράπεζα Πειραιώς Β. Επιπρόσθετο τέλος με βάση την κατανάλωση νερού: Τέλος είκοσι έξι (26) σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνετα! από κάθε υποστατικό που εξυπηρετείται από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου. Το αναθεωρημένο τέλος των είκοσι έξι (26) σεντς ισχύει από 1 η Ιανουαρίου 2010 και θα συνεχίσει να αναγράφεται στους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας του Δήμου Παραλιμνίου οι οποίοι αποστέλλονται στα υποστατικά που εξυπηρετούνται και θα καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος υδατοπρομήθειας

17 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ Κ.Δ.Π. 409/2009 Αριθμός 409 Οί ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΠΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Α) Ετήσιο τέλος με βάση την εκτιμημένη αξία του ακινήτου: Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 34, 35, 36 και 37 για καθορισμό και πληρωμή των αποχετευτικών τελών. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 34, 35, 36 και 37 των Περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμών του 1992 έως (Αρ. 2 του 2004) αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2009 τα ακόλουθα τέλη:-' 1. Κατηγορία Α Ακίνητη περιουσία η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας και είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου ως: (α) Ξενοδοχείο (β) Οργανωμένα Τουριστικά Διαμερίσματα Τέλος 6.00 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία όπως είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου. 2. Κατηγορία 8 Ακίνητη περιουσία η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας και είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου ως οικία. Τέλος 3.00 τοις χιλίοις πάνω στη εκτιμημένη αξία του ακινήτου όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου. 3. Κατηγορία Γ Ακίνητη περιουσία η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας και είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου ως: (α) Χωράφι (β) Χαλίτικο Τέλος 2.00 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου. 4. Κατηγορία Δ Αλλα είδη ακίνητης ιδιοκτησίας, εκτός από τις Κατηγορίες Α, Β και Γ πιο πάνω. τα οποία βρίσκονται μέσο στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας. Τέλος 5.00 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου. Τα τέλη πρέπει να πληρωθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου ή στα υποκαταστήματα των Τραπεζών που αναφέρονται πιο κάτω ή με πιστωτική κάρτα μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίοα του Συμβουλίου στο cy μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 άλλως θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 20% (Αρθρο 5 του Νόμου Αρ, 15 του 1978). Τράπεζες 1) Τράπεζα Κύπρου Λτδ (UTL3832) 2) Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ 3) Ελληνική Τράπεζα Λτδ 4) Αλφα Τράπεζα Λτδ 5) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 6) Societe Generale 7) Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 8) Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγίας Νάπας 9) Universal Savings Bank Ltd 10) Εμπορική Τράπεζα 11) Τράπεζα Πειραιώς Β) Επιπρόσθετο τέλος με βάση την κατανάλωση νερού Τέλος είκοσι έξι (26) σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται από κάθε υποστατικό που εξυπηρετείται UTTO το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας. Το τέλος αναγράφεται στους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας του Δήμου Αγίας Νάπας οι οποίοι αποστέλλονται στα υποστατικά που εξυπηρετούνται και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος υδατοπρομήθειας. Λγία Νάπα 3 Δεκεμβρίου ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΟΚΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

18 Ε.Ε. Παρ. ill(l) 2578 Κ.Δ.Π. 410/2009 Αρ Αριθμός 410 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2005) Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33 και 34 για καθορισμό και πληρωμή των ετήσιων τελών Το ΣυμβούΛιο Αποχετεύσεων Λυθροδοντα, ασκώντας πς εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33 και 34 των Περί Αποχετεύσεων Λυθροδοντα Κανονισμών του 2005, αποφάσισε νέα παράταση της τελευιαίας ημερομηνίας πληρωμής των αποχετευτικών τελών αναφορικά με το έτος 2009 ως εξής: Τα ετήσια τέλη αποχέτευσης λυμάτων που καθορίστηκαν και αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 της γνωστοποίησης που δημοσιεύτηκε με αριθμό ΚΔΠ 121/2009 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4342 ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2009, και για τα οποία σύμφωνα με την ΚΔΠ 349/2009 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4391 ημερ δόθηκε παράταση στην τελευταία ημέρα πληρωμής, θα πρέπει να πληρωθούν στους ίδιους τόπους που αναφέρονται στην ΚΔΠ 121/2009 μέχρι την (Αρ. Φ ) Έγινε την 1 η Δεκεμβρίου 2009.

19 Ε.Ε. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ Κ.Δ.Π. 411/2009 Αριθμός 41' Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΠΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 17(1) 142(!) του (!) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 142(1) του (1) του Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχοντα! δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 και 2009, εκδίδει το πιο κάτω Διάταγμα, 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εντεταλμένοι Επιθεωρητές) Διάταγμα του ,- (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο' «Υπουργός» σημαίνει τον Υτίουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ορίζονται ειδικό, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου. Πίνακας 3. Πα σκοπούς εφαρμογής του Νόμου, ο Υπουργός ορίζει ως Εντεταλμένους Επιθεωρητές τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τσ ονόματα των οποίων αναγράφονται στον Πίνακα. ΠίΝΑΚΑΣ Κωνσταντίνος -ήχείλος Νικόλαος Χατζηνικολάου Δώρα Αντωνίου Αννα Συμεού Αγαθάγγελας Οικονόμου Χριατόδουλος Ελληνόπουλος Μιχάλης Χατζηγεωργίου Δήμος Δημοσθένους Ιωάννα Ιωάννου Τζούλια Κωστή Νικόλας Ι Ιαπαζηοίμου Κατάργηση. Επίσημη Εφημερίου Παράρτημα Tpiro(l): Ι ο περί των εντεταλμένων Επιθεωρητών Διάταγμα του 2009 καταργείται. Έγινε στις 16 Νοεμβρίου 2009 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

20 Ε.Ε. Παρ. ΙΝ(ί) Αρ Κ.Δ.Π, 412/2009 Αριθμός 412 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(6) Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του 142(1) του 2006 παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 6 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 30(1) του Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 και 2009, εκδίδει το πιο κάτω Διάταγμα. Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης KTtpiou) Διάταγμα του Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - 142(1) του 2006 «Νόμος» σημαίνει τους ττερί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμους του 30(1) του και «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ορίζονται ειδικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο. Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Παράρτημα f. Κατάταξη του κτιρίου σε ενεργειακή κατηγορία. Παράρτημα II 3. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, που προβλέπεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 6 του Νόμου για όλες τις κατηγορίες κτιρίων, καθορίζεται στο Παράρτημα ί. 4. Η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου πάνω στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα II.

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. προκύπτει διαφορετική έννοια -

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. προκύπτει διαφορετική έννοια - Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4399 11.12.2009 Κ.Δ.Π.407/2009 Αρ. 4426 7.5.2010 Κ.Δ.Π. 190/2010 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 40 Κεφ. 350. 25 του 1972

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ (I) 1547 Κ.Δ.Π. 385/91 Αρ. 2663,

E.E. Παρ. ΙΠ (I) 1547 Κ.Δ.Π. 385/91 Αρ. 2663, E.E. Παρ. ΙΠ (I) 1547 Κ.Δ.Π. 385/91 Αρ. 2663, 27.12.91 Αριθμός 385 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 40

Διαβάστε περισσότερα

5020 Κ.Δ.Π. 505/2001. Συνοπτικός 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας

5020 Κ.Δ.Π. 505/2001. Συνοπτικός 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3565, 31.12.2001 5020 Κ.Δ.Π. 505/2001 Αριθμός 505 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Αάρνακας Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση to άρθρο 40

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 133/88 Αρ. 2319,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 133/88 Αρ. 2319, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 133/88 Αρ. 2319, 29.4.88 Αριθμός 133 Κανονισμοί οι οποίοι εξεδόθησαν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 40 του περί Υδατοπρομηθείας (Δημοτικοί και Άλλαι Περιοχαί)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 17/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2479 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 17 Κανονισμοί, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

λίου, τους πιο κάτω Κανονισμούς. ' t~ > 18(1) του 1996.

λίου, τους πιο κάτω Κανονισμούς. ' t~ > 18(1) του 1996. Ε.Ε. Παρ. III(I) 5009 Κ.Δ.Π. 504/2001 Αρ. 3565, 31.12.2001 Αριθμός 504 Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 40

Διαβάστε περισσότερα

443 Κ.Δ.Π. 148/92. E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2716, Αριθμός 148 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΕ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1991)

443 Κ.Δ.Π. 148/92. E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2716, Αριθμός 148 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΕ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1991) E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2716,12.6.92 443 Κ.Δ.Π. 148/92 Αριθμός 148 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΕ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1991) Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 Το Συμβούλιο Βελτιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

3633 Κ.Δ.Π. 344/2001 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

3633 Κ.Δ.Π. 344/2001 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3523,17.8.2001 Αριθμός 344 3633 Κ.Δ.Π. 344/2001 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λακατάμιας δυνάμει των άρθρων 83, 84 και 87 Το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Κανονισμοί 2012 (Κ.Δ.Π.159/2012)

Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Κανονισμοί 2012 (Κ.Δ.Π.159/2012) Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμοί 2012 (Κ.Δ.Π.159/2012) Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 40 Του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και άλλες Περιοχές) βασικού Νόμου, Κεφ. 350 2 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 239/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3276 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 239 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996)

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996) Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3347, 3.9.99 Αριθμός 206 875 Κ.Δ.Π. 206/99 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1996) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου δυνάμει των άρθρων 83, 84 και

Διαβάστε περισσότερα

περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 1963 μέχρι π 1967

περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 1963 μέχρι π 1967 E.E. Παρ. Ill (I) 495 Κ.Δ.Π. 109/84 Αρ. 1950, 19.4.84 Αριθμός 109 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 4 ΤΟΥ 1966, 31 ΤΟΥ 1969, 7, 49 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1979,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3073 Κ.Δ.Π. 288/97 Αρ. 3190, Αριθμός 288 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3073 Κ.Δ.Π. 288/97 Αρ. 3190, Αριθμός 288 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 3073 Κ.Δ.Π. 288/97 Αρ. 3190,17.10.97 Αριθμός 288 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 30(1) Η Επιτροπή Υδατοπρομήθειας του χωριού Κολόσσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 240/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3427 της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 240 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3166, Κ.Δ.Π. 201/97. Αριθμός 201 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3166, Κ.Δ.Π. 201/97. Αριθμός 201 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3166,11.7.97 2069 Κ.Δ.Π. 201/97 Αριθμός 201 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΩΝ ΔΓ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 30(1) Η Επιτροπή Υδατοπρομήθειας του χωριού Τραχώνι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 366/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3205 της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 366 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007, Κ.Δ.Π. 254/95

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007, Κ.Δ.Π. 254/95 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007,13.10.95 1231 Κ.Δ.Π. 254/95 Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Κανονισμοί του Αρδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 1201 Κ.Δ.Π. 269/2000 Αρ. 3441, Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50

E.E. Παρ. III(I) 1201 Κ.Δ.Π. 269/2000 Αρ. 3441, Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 E.E. Παρ. III(I) 1201 Κ.Δ.Π. 269/2000 Αρ. 3441, 27.10.2000 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015 Ανεπίσημη Ενοποίηση των περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 με τον περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999 («βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 973 Κ.Δ.Π. 233/99 Αρ. 3359, Αριθμός 233 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50

Ε.Ε. Παρ. III(I) 973 Κ.Δ.Π. 233/99 Αρ. 3359, Αριθμός 233 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 Ε.Ε. Παρ. III(I) 973 Κ.Δ.Π. 233/99 Αρ. 3359, 29.10.99 Αριθμός 233 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας δυνάμει του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170,

E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170, E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170, 25.7.97 Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Ε.Ε. Παρ. HI (I) 547 Κ.Δ.Π. 182/86 Αρ. 2155, 27.6.86 Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος «Λαούμια» Μελίνης Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 27, 30.1.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32 412 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 128/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 128 Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 3961 Κ.Δ.Π. 359/2002 Αρ. 3625, Αριθμός 359 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 3961 Κ.Δ.Π. 359/2002 Αρ. 3625, Αριθμός 359 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 3961 Κ.Δ.Π. 359/2002 Αρ. 3625, 26.7.2002 Αριθμός 359 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 50 Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Λακατάμιας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 4241 Κ.Δ.Π. 556/2005 Αρ. 4055, 2.12.2005 Αριθμός 556 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Κανονισμός ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 μέχρι 48 και άρθρα 49 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2663, Κ.Δ.Π. 393/91

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2663, Κ.Δ.Π. 393/91 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2663, 27.12.91 1597 Κ.Δ.Π. 393/91 Αριθμός 393 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Βελτιώσεως Λυθροδόντα και εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών με βάση το άρθρο 24 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 223/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3271 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/ (I)/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/ (I)/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 54(Ι) του 1996 4(Ι) του 2000 122(Ι) του 2000 40(Ι) του 2001 151(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90 E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, 29.6.90 1341 Ν. 111/90 Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 45(2)(α). Ε.Ε. Παρ. III(I) 4513 Κ.Δ.Π. 502/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 502 Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΑΑΠ) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806,

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, 9.7.93 442 Κ.Δ.Π. 175/93 Αριθμός 175 Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

2355 Κ.Δ.Π. 255/97. Αριθμός 255 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991)

2355 Κ.Δ.Π. 255/97. Αριθμός 255 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3179, 29.8.97 2355 Κ.Δ.Π. 255/97 Αριθμός 255 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Κανονισμοί του Αρδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646,

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, 8.11.91 Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000 Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 102(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1648 Κ.Δ.Π. 224/98. Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ NOMOL130 ΤΟΥ 1968,5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991)

1648 Κ.Δ.Π. 224/98. Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ NOMOL130 ΤΟΥ 1968,5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3271, 25.9.98 1648 Κ.Δ.Π. 224/98 Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ NOMOL130 ΤΟΥ 1968,5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Κεφ. 342. 130 του 1968

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες.

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες. E.E. Παρ. III(I) 6341 Κ.Δ.Π. 654/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 654 Οι περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 83(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3196 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τον 1997

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017 21 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 4(Ι)/2017 Αρ. 4588, 3.2.2017 Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 286, 31.10.2009, σ. 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000 Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 78(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 2(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3039 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β) Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3002 Κ.Δ.Π. 440/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 440 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β) του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

'

' Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 569 Κ.Δ.Π. 144/84 Αρ. 1956, 4.5.84 Αριθμός 144 Oi ΠΕΡΙ -ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1983 (ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1956, 9, 47 ΚΑΙ 89 ΤΟΥ 1970, 87'ΤΟΥ 1972, 73 ΤΟΥ 1979, 26 ΤΟΥ 1981, 41

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 96. 14 του 1959 67 του 1963 6 του 1964 65 του 1964 12 του 1969 38

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 285 Κ.Δ.Π. 79/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 79 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3128, Κ.Δ.Π. 60/97. Αριθμός 60 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3128, Κ.Δ.Π. 60/97. Αριθμός 60 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3128, 28.2.97 661 Κ.Δ.Π. 60/97 Αριθμός 60 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 88 Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα