ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η σωστή χρήση και αποθήκευση των επικινδύνων ουσιών προϋποθέτει την ταξινόµηση και επισήµανσή τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η σωστή χρήση και αποθήκευση των επικινδύνων ουσιών προϋποθέτει την ταξινόµηση και επισήµανσή τους"

Transcript

1 ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σπύρος οντάς, ρ. Χηµικός, Κέντρο Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Η σωστή χρήση και αποθήκευση των επικινδύνων ουσιών προϋποθέτει την ταξινόµηση και επισήµανσή τους Οι χηµικές ενώσεις (ουσίες) που χρησιµοποιούνται διεθνώς στους χώρους εργασίας υπερβαίνουν σήµερα τις εκατό χιλιάδες. Τα παρασκευάσµατα (µίγµατα ουσιών) είναι ασφαλώς πολύ περισσότερα. Είναι, συνεπώς, εξαιρετικά πολύπλοκο το πρόβληµα της αντιµετώπισης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια από τη χρήση και την αποθήκευση τέτοιων ουσιών. Κάθε ένωση (ουσία) χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος ιδιοτήτων. Ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια λαµβάνει διαφορετικές µορφές. Υπάρχουν ενώσεις τοξικές, εύφλεκτες, διαβρωτικές, καρκινογόνες κ.λπ. Ο απλούστερος τρόπος αντιµετώπισης των κινδύνων είναι η ταξινόµηση των ουσιών σε λίγες βασικές κατηγορίες και η κατάλληλη επισήµανσή τους µε εύκολα αναγνωρίσιµα σύµβολα. Η ταξινόµηση δε βασίζεται κατ ανάγκη σε ανάλογη χηµική δοµή. Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ για την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικινδύνων ουσιών καθώς και η ανάλογη οδηγία 88/379/ΕΟΚ για τα παρασκευάσµατα (µίγµατα ουσιών) έχουν θέσει τις βάσεις για µια ενοποιηµένη αντίληψη αντιµετώπισης των κινδύνων. Οι ορισµοί που περιέχονται στα κείµενα αυτά είναι απλοί και γενικοί και σκοπό έχουν την ταχεία κατάταξη. Εκρηκτικές είναι π.χ. «ουσίες και παρασκευάσµατα που δύνανται να εκραγούν υπό την επίδραση φλογός ή που είναι πλέον ευαίσθητα σε κρούσεις ή τριβές από το δινιτροβενζόλιο». Τοξικές είναι οι «ουσίες και παρασκευάσµατα που δια της εισπνοής, καταπόσεως ή δια της διεισδύσεως δια του δέρµατος δύνανται να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, οξείς ή χρόνιους, ακόµη και το θάνατο». εδοµένου ότι µια ουσία µπορεί να παρουσιάζει ταυτόχρονα περισσότερες ιδιότητες, είναι δυνατός ο πολλαπλός χαρακτηρισµός (π.χ. ουσία εύφλεκτη και επιβλαβής) που συνοδεύεται από τα αντίστοιχα σήµατα. Το σήµα κάθε κατηγορίας (βλ. Εικόνα 1) είναι ένα τετράγωνο σε πορτοκαλί φόντο µε ένα σχέδιο που απεικονίζει ή συµβολίζει τη δράση των χηµικών της οµάδας. Το σήµα συνοδεύεται από ένα λατινικό γράµµα το οποίο σε ορισµένες περιπτώσεις ακολουθείται από ένα δείκτη ή το σύµβολο + (π.χ. οι εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες φέρουν το F+, οι επιβλαβείς το X n, οι διαβρωτικές το C κ.λπ.). Τα σήµατα αποτελούν το πρώτο επίπεδο πληροφοριών που είναι δυνατόν να αντλήσει ένας εργαζόµενος για τη δράση ενός χηµικού. Τ C Ν Ε Τοξικό ιαβρωτικό Επικίνδυνο για το περιβάλλον Εκρηκτικό

2 Χ n Χ i F O Επιβλαβές Ερεθιστικό Εύφλεκτο Οξειδωτικό Ένα απλό σήµα συχνά δεν αρκεί για να µεταφέρει το σύνολο των πληροφοριών που είναι ενδιαφέρουσες ή και απαραίτητες στο χρήστη τους. Η ποικιλία των κινδύνων και των µέτρων για την αντιµετώπισή τους απαιτεί περισσότερο εξειδικευµένη γνώση. Αυτό επιτυγχάνεται µε τις τυποποιηµένες φράσεις κινδύνου (φράσεις R, όπου R=risk) και τις τυποποιηµένες φράσεις προφυλάξεων ή ασφαλούς χρήσης (φράσεις S, όπου S=safety). Οι πρώτες προσφέρουν πληροφορίες για τους κινδύνους που εγκυµονεί η χρήση της εκάστοτε ουσίας ενώ οι δεύτερες αναφέρονται σε µέτρα που είναι απαραίτητο να λάβει κάποιος ώστε να αποφευχθεί η βλάβη της υγείας του. Οι φράσεις είναι κωδικοποιηµένες και φέρουν έναν αριθµό µετά το γράµµα R ή S. Π.χ. η φράση R27 σηµαίνει «Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα», η φράση S37 σηµαίνει «Φοράτε κατάλληλα γάντια» ενώ είναι δυνατές και µικτές φράσεις σε κάθε κατηγορία που συνδυάζουν τις επιµέρους. Η φράση π.χ. R36/38 σηµαίνει «Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα» ενώ η φράση S3/7/9 «ιατηρήσατε το δοχείο κλεισµένο σε χώρο δροσερό και καλώς αεριζόµενο». Σ έναν εργασιακό χώρο βρίσκονται συχνά µεγάλες ποσότητες χηµικών ουσιών σε διάφορες συσκευασίες. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει ετικέτα µε όλες τις βασικές πληροφορίες για την περιεχόµενη ουσία: Την ταυτότητα του προϊόντος, την καθαρότητα της ουσίας, τα σήµατα ταξινόµησης (π.χ. διαβρωτική κ.λπ.), τις φράσεις κινδύνου και προφυλάξεων, το όνοµα και τη διεύθυνση του παραγωγού κ.λπ. Σηµειώνεται ότι στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, οι βασικές πληροφορίες για τους κινδύνους ή τα µέτρα πρέπει να είναι γραµµένα και στην τοπική γλώσσα. ελτία δεδοµένων ασφάλειας (MSDS) Τη σηµερινή εποχή ανταλλάσσεται πλήθος προϊόντων σε όλο τον κόσµο. Είναι πρακτικά αδύνατο για το χρήστη να γνωρίζει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια από τη χρήση ενός προϊόντος. Ένα σηµαντικό ποσοστό χρηστών των προϊόντων αυτών είναι εργοδότες που τα χρησιµοποιούν στην επιχείρησή τους είτε ως πρώτες ύλες, είτε και ως βοηθητικά υλικά (π.χ. καθαριστικά). Το άρθρο 25 του Ν.1568/1985 αναφέρει ότι «ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζοµένων παράγοντες που χρησιµοποιούνται ή δηµιουργούνται στους τόπους εργασίας και, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις παραπάνω απαιτήσεις, δικαιούται να ζητά από τον παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή των παραγόντων αυτών πληροφορίες τόσο για τους κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία των εργαζοµένων όσο και για τις µεθόδους ασφαλούς χρήσης τους». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την οδηγία 91/155/ΕΟΚ (Υπουργική Απόφαση 378/94) όπου προβλέπεται η υποχρέωση παροχής δωρεάν πληροφοριών από τον παραγωγό, τον εισαγωγέα ή το διανοµέα προς το χρήστη. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται υπό τη µορφή ενός δελτίου δεδοµένων ασφάλειας (Material Safety Data

3 Sheets, συντοµογραφία: MSDS). Το άρθρο 3 της οδηγίας αναφέρει τις πληροφορίες που υποχρεωτικά πρέπει να περιέχονται σ ένα δελτίο δεδοµένων ασφάλειας. Συγκεκριµένα: Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και στοιχεία για την επιχείρηση/εταιρεία ( 1 του δελτίου) Σύσταση και στοιχεία για τα συστατικά του παρασκευάσµατος, προσδιορισµός των κινδύνων, πρώτες βοήθειες (ανάλογα µε τον τρόπο έκθεσης του θύµατος) ( 2,3,4 του δελτίου) Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς (κατάλληλα και ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης) ( 5 του δελτίου) Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης (προσωπικές και περιβαλλοντολογικές προφυλάξεις και µέτρα καθαρισµού) ( 6 του δελτίου) Χειρισµός και αποθήκευση, έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν και ατοµική προστασία (π.χ. τύπος εξοπλισµού για την προστασία χεριών, οφθαλµών κ.λπ.) ( 7,8 του δελτίου) Φυσικές και χηµικές ιδιότητες (π.χ. οσµή, ph, σηµείο ή περιοχή ζέσης, τήξης, ανάφλεξης, τάση ατµών κ.λπ.) ( 9 του δελτίου) Σταθερότητα και δραστικότητα (συνθήκες ή υλικά που πρέπει να αποφεύγονται, επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης) ( 10 του δελτίου) Τοξικολογικά στοιχεία ( 11 του δελτίου) Οικολογικά στοιχεία (π.χ. ικανότητα αποικοδόµησης, δυνατότητα βιοσυσσώρευσης κ.λπ.) ( 12 του δελτίου) Μέθοδοι εξάλειψης της ουσίας ή του παρασκευάσµατος ( 13 του δελτίου) Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά ( 14 του δελτίου) Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις ( 15 του δελτίου) Άλλα στοιχεία ( 16 του δελτίου) Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το άρθρο 3 της Υ.Α. 508/91 ( συµπλήρωση της Υ.Α.1197/89 σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 91/155/ΕΟΚ) αναφέρει ότι «Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις στην ελληνική ή και στην ελληνική». Οι πληροφορίες που περιέχονται στα δελτία δεδοµένων ασφάλειας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη χάραξη πολιτικής υγείας και ασφάλειας στον τοµέα των επικινδύνων χηµικών ουσιών. εν νοείται εκπαίδευση των εργαζοµένων στη σωστή χρήση ή αποθήκευση ουσιών που δε βασίζεται στο κείµενο των δελτίων δεδοµένων. Έκθεση- όση-οριακές Τιµές Έκθεσης Βασική έννοια στη Βιοµηχανική Υγιεινή είναι αυτή της έκθεσης. Με τον όρο εννοούµε τις συνθήκες υπό τις οποίες βλαπτικοί παράγοντες έρχονται αρχικά σ επαφή µε τον ανθρώπινο οργανισµό και στη συνέχεια εισέρχονται σ αυτόν. Η προσέγγιση µιας χηµικής ουσίας στον άνθρωπο γίνεται συνήθως µε φυσικο-χηµικό τρόπο (π.χ. µε την εξάτµιση ενός διαλύτη). Κατόπιν, η ουσία εισέρχεται στον οργανισµό µε τους εξής τρείς µηχανισµούς: Με την εισπνοή Μέσα απ το δέρµα ή τα µάτια

4 Με την κατάποση Μέτρο της έκθεσης ενός ανθρώπου σ έναν βλαπτικό παράγοντα (πχ. µια τοξική ουσία) είναι η δόση η οποία είναι το ποσό της ουσίας που προσλαµβάνεται από το σώµα µε την έκθεσή του στο βλαπτικό παράγοντα. Η δόση είναι ανάλογη τόσο της ατµοσφαιρικής συγκέντρωσης της ουσίας όσο και του χρόνου έκθεσης σ αυτήν. Στις περισσότερες περιπτώσεις προβληµάτων υγείας, υπάρχει στενή σχέση µεταξύ της ποσότητας της προσλαµβανοµένης τοξικής ουσίας (δηλαδή της δόσης ) και των βλαβών που προκαλούνται στην υγεία από την έκθεση. Όσο, λοιπόν, µεγαλύτερη είναι η τιµή της συγκέντρωσης ενός βλαπτικού παράγοντα στον αέρα του εργασιακού χώρου και όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος έκθεσης, τόσο µεγαλύτερες θα είναι οι βλάβες αλλά και τόσο περισσότεροι θα είναι οι εργαζόµενοι που θα εκδηλώσουν τα συµπτώµατα µιας επαγγελµατικής ασθένειας. Είναι, κατά συνέπεια, απαραίτητο να ελεγχθούν οι υψηλές συγκεντρώσεις χηµικών ουσιών. Η εισαγωγή των διαφόρων Οριακών Τιµών Έκθεσης αποσκοπεί σ αυτό ακριβώς, να θέσει δηλαδή φραγµούς στις συγκεντρώσεις των χηµικών βλαπτικών ουσιών στον αέρα των εργασιακών χώρων. Μια Οριακή Τιµή Έκθεσης (Ο.Τ.Ε) αντιστοιχεί σε συγκέντρωση µιας χηµικής ουσίας στον αέρα στην οποία πιστεύεται ότι όλοι σχεδόν οι εργαζόµενοι µπορούν να εκτίθενται κατ επανάληψη καθηµερινά χωρίς δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Tονίζεται ότι οι συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν την Οριακή Τιµή Έκθεσης είναι βλαπτικές για την υγεία. Συγκεντρώσεις κατώτερες της οριακής τιµής δεν είναι κατανάγκην ακίνδυνες. Τα όρια δεν αποτελούν σαφείς γραµµές που διαχωρίζουν ασφαλείς από επικίνδυνες συγκεντρώσεις και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως δικαιολογία για το χαρακτηρισµό ως «επιτρεπτών» συγκεντρώσεων βλαπτικών ουσιών κατωτέρων των ορίων. Στόχος είναι πάντοτε η όσο το δυνατόν χαµηλότερη συγκέντρωση βλαπτικών ουσιών, έως και ο µηδενισµός της παρουσίας τους. Στην χώρα µας οι Ο.Τ.Ε. περιέχονται σε νόµους ή προεδρικά διατάγµατα για µια σειρά βλαπτικούς παράγοντες. Πρώτη τέτοια ρύθµιση ήταν ο Ν.61/75 που αφορούσε στην έκθεση σε βενζόλιο. Ακολούθησαν τα προεδρικά διατάγµατα για το µονοµερές βινυλοχλωρίδιο (Π. 1179/80), την έκθεση σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες (Π. 307/86), τον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις του (Π. 94/87), τον αµίαντο (Π. 70α/88) και άλλα. Το βασικότερο όµως νοµοθέτηµα στο αντικείµενο αποτελεί το Π.. 90/99. Το Π. 90/99 καθορίζει τις οριακές τιµές έκθεσης ενός µεγάλου πλήθους χηµικών ενώσεων πάσης φύσεως. Υιοθετεί σε σηµαντικό βαθµό τα αντίστοιχα αµερικανικά όρια (TLVs), αλλά αποτελεί µιαν ευρωπαϊκή προσπάθεια καθιέρωσης ενός τέτοιου συστήµατος οριακών τιµών. Στο Π. 338/01 προβλέπονται δύο ελαφρά τροποποιηµένες εκφράσεις οριακών τιµών, χωρίς ωστόσο ν αλλάζουν την ουσία και τα δεδοµένα του Π.. 90/99: Α) Οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: Η τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη έκθεση του εργαζοµένου στο χηµικό παράγοντα, µετρηµένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ηµερήσιας και 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας του Β) Ανώτατη οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: Η τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση χρονικά σταθµισµένη έκθεση του εργαζοµένου στο χηµικό παράγοντα, µετρηµένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια

5 οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου µέσα στο χρόνο εργασίας του, έστω κι αν τηρείται η οριακή τιµή έκθεσης Οι οριακές τιµές έκθεσης σε χηµικούς παράγοντες εκφράζονται σε mg/m 3 και σε ppm (µέρη ανά εκατοµµύριο). Βάση των ελληνικών Ο.Τ.Ε. είναι οι Οριακές Τιµές (TLVs: Threshold Limit Values) της Αµερικανικής Εταιρίας Κυβερνητικών Υγιεινολόγων Βιοµηχανίας (ACGIH).Η ACGIH έχει καθορίσει τις εξής εκφράσεις Οριακών Τιµών: -Οριακή Τιµή - Χρονικά Σταθµισµένη Μέση Τιµή (TLV-TWA): Είναι η χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή της συγκέντρωσης ουσίας για µια συνηθισµένη ηµέρα εργασίας 8 ωρών και για εβδοµάδα 40 ωρών, στην οποία όλοι σχεδόν οι εργαζόµενοι µπορούν να εκτεθούν κατ επανάληψη, καθηµερινά, χωρίς αρνητικές επιδράσεις στην υγεία τους. -Οριακή Τιµή - Οριακή Τιµή Έκθεσης Μικράς ιαρκείας (TLV-STEL): Είναι η συγκέντρωση στην οποία οι εργαζόµενοι µπορούν να εκτίθενται συνεχώς για µια σύντοµη περίοδο χωρίς να υποφέρουν από α) ερεθισµό β) χρόνια ή µη αναστρέψιµη καταστροφή ιστών ή γ) νάρκωση σε τέτοιο βαθµό ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα τραυµατισµού από ατύχηµα, να εµποδίζεται η αυτοπροστασία ή να µειώνεται ουσιωδώς η απόδοση της εργασίας ( υπό την προϋπόθεση ότι η ηµερήσια TLV-TWA δεν υπερβαίνεται). Σηµειώνεται ότι η TLV-STEL δεν αποτελεί ανεξάρτητο όριο έκθεσης αλλά συµπληρώνει τη χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή (TWA). Μια έκθεση STEL δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15min και θα πρέπει να παρεµβάλλεται ένα χρονικό διάστηµα το λιγότερο 60min µεταξύ διαδοχικών εκθέσεων σ αυτή τη διακύµανση. Επιτρέπονται µόνον 4 εκθέσεις STEL για 8ωρη έκθεση TWA. Οι οριακές τιµές χηµικών ουσιών εκφράζονται σε mg/m 3 και σε ppm (µέρη ανά εκατοµµύριο). Οι TLVs ανανεώνονται κάθε χρονιά αλλά δεν αποτελούν για τις ΗΠΑ νοµοθετικές ρυθµίσεις / υποχρεώσεις. Είναι ένα είδος οδηγιών ή προτάσεων προς αυτούς που ασχολούνται µε τη βιοµηχανική υγιεινή για τον έλεγχο πιθανών κινδύνων υγείας. Έχουν καθαρά διαχειριστικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι η υπέρβαση ενός ορίου θα πρέπει να θέτει σε ενέργεια διαδικασίες αποφυγής των υψηλών εκθέσεων. Mορφές των επικίνδυνων χηµικών ουσιών - Κίνδυνοι και Μέτρα Προφύλαξης Οι χηµικές ουσίες είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν µε βάση τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά στις εξής µεγάλες οµάδες: 1) Σωµατιδιακοί αερόφερτοι ρύποι: Στην οµάδα συµπεριλαµβάνονται οι σκόνες και οι ίνες, οι καπνοί και τα νέφη (οµίχλες) 2) Αερόµορφοι ρύποι: Στην οµάδα συµπεριλαµβάνονται τα αέρια και οι ατµοί. 3) Υγροί ρύποι (διαλύτες) Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι χηµικές ενώσεις ή στοιχεία είναι δυνατόν να ευρίσκονται σε εργασιακούς χώρους σε περισσότερες από µια µορφές. Οι διαλύτες, εφόσον είναι

6 πτητικοί, απελευθερώνουν ατµούς, τα µέταλλα είναι δυνατόν να περιέχονται στη σκόνη του αέρα, σε καπνούς (π.χ.κατά τις εργασίες συγκόλλησης µετάλλων) ή και σε νέφη (π.χ.κατά τις εργασίες υγρού καθαρισµού µεταλλικών επιφανειών). Στη συνέχεια εξετάζονται ορισµένα χαρακτηριστικά των µορφών αυτών, παρουσιάζονται οι κυριότεροι κινδύνοι για την υγεία και προτείνονται γενικά µέτρα προστασίας. 1. Οι σωµατιδιακοί αερόφερτοι ρύποι, είναι χηµικές ουσίες που παρουσιάζονται µε τη µορφή αιωρηµάτων στερεών ή υγρών σωµατιδίων στον αέρα. Η αεροδυναµική συµπεριφορά των στερεών και των υγρών σωµατιδιακών αιωρηµάτων ταυτίζεται, µε τη διαφορά ότι τα υγρά σωµατιδιακά αιωρήµατα έχουν σχήµα πάντοτε σφαιρικό, ενώ το σχήµα των στερεών σωµατιδιακών αιωρηµάτων ποικίλλει. Η αεροδυναµική συµπεριφορά των σωµατιδιακών αιωρηµάτων σχετίζεται άµεσα µε το χρόνο καθίζησης των σωµατιδίων και εξαρτάται από την αεροδυναµική διάµετρο και την πυκνότητά τους. α. Σκόνες: Οι σκόνες αποτελούνται από στερεά σωµατίδια τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αιωρούνται στον ατµοσφαιρικό αέρα λόγω της σχέσης που υπάρχει µεταξύ της διαµέτρου και της πυκνότητάς τους. Οι σκόνες δηµιουργούνται κατά τη µηχανική κατεργασία στερεών σωµάτων ή αποτελούν το τελικό προϊόν της εκφυλιστικής διαδικασίας των υλικών. Το µέγεθός τους (κοκκοµετρία) ποικίλλει από µερικές εκατοντάδες µm (µικρά) µέχρι το 0,10 µm. Η θέση (ζώνη) εναπόθεσης των σωµατιδίων µέσα στο αναπνευστικό σύστηµα σχετίζεται άµεσα µε το µέγεθος των κόκκων. Το σύνολο των σωµατιδίων που επικάθονται στην περιοχή ανταλλαγής των αερίων, δηλαδή τις πνευµονικές κυψελίδες, ονοµάζεται στη Βιοµηχανική Υγιεινή αναπνεύσιµο κλάσµα. Τα σωµατίδια µε αεροδυναµική διάµετρο < 0,5µm φθάνουν στην περιοχή ανταλλαγής αερίων (κυψελίδες), αλλά δεν εναποτίθενται και αποβάλλονται µε την εκπνοή. Η εισπνεόµενη σκόνη µπορεί να προκαλέσει βλάβες στο αναπνευστικό σύστηµα και κυρίως στην περιοχή ανταλλαγής των αερίων ή να χρησιµοποιήσει το αναπνευστικό σύστηµα ως πύλη εισόδου στον ανθρώπινο οργανισµό, µεταφέροντας την επιβλαβή δράση της σε άλλα όργανα και ιστούς. Στην περίπτωση βλαβών από την εισπνεόµενη σκόνη αναφερόµαστε σε πνευµονοκονιογόνες σκόνες και οι σχετικές ασθένειες ονοµάζονται πνευµονοκονιώσεις. Τις πνευµονοκονιογόνες σκόνες ανάλογα µε την παθογενετική τους ικανότητα µπορούµε να τις ταξινοµήσουµε σε: -Αδρανείς ή µη ινογόνες σκόνες, που προκαλούν συνήθως καλοήθεις πνευµονοκονιώσεις (ανέπαφη αρχιτεκτονική των κυψελίδων, ανατάξιµη αντίδραση των ιστών στη σκόνη). Τέτοιες είναι οι σκόνες του βαρίου, του αντιµονίου, του κασσιτέρου κλπ, καθώς και οι ορυκτές σκόνες που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου σε ποσότητα µικρότερη του 1%.

7 -Ινογόνες ή σκληρογόνες σκόνες, που προκαλούν αντιδραστική ίνωση των πνευµόνων (καταστροφή της αρχιτεκτονικής των κυψελίδων, ανάπτυξη ινώδους ιστού) µε ανάλογη κλινική συµπτωµατολογία. Τέτοιες είναι οι ορυκτές σκόνες που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου σε ποσότητα µεγαλύτερη του 1%, καθώς και οι ίνες του αµιάντου. Υπάρχουν επίσης χρόνιες επαγγελµατικές ασθένειες του αναπνευστικού συστήµατος που αν και οφείλονται στην εισπνοή αιωρηµάτων στερεών σωµατιδίων, δεν εντάσσονται στην κατηγορία των πνευµονοκονιώσεων καθώς το παθογενετικό αίτιο δεν εξαρτάται κύρια από την συσσώρευση σκόνης στο πνευµονικό παρέγχυµα. Η βυσσίνωση, η βηρυλλίωση και ο πνεύµονας του αγρότη αποτελούν παραδείγµατα τέτοιων χρόνιων επαγγελµατικών πνευµονοπαθειών ικανών να προκαλέσουν αναπηρία. Η παθογένεια αυτών των νοσηµάτων οφείλεται σε αντίδραση υπερευαισθησίας µε τον εισπνεόµενο βλαπτικό παράγοντα, είτε του πνεύµονα, µε επακόλουθη ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού, είτε των βρόγχων µε την εκδήλωση συµπτωµάτων βρογχοσυστολής. β.ίνες ονοµάζονται τα επιµήκη (µήκος >5µm) στερεά αιωρούµενα σωµατίδια που χαρακτηρίζονται από την σχέση: µήκος/διαµέτρος 3. Οι ίνες µε αεροδυναµική διάµετρο µικρότερη ή ίση των 3µm συµπεριφέρονται ως σφαιρικά σωµατίδια και εντάσσονται στο κλάσµα της αναπνεύσιµης σωµατιδιακής µάζας.oι ίνες µπορεί να είναι φυσικές ή συνθετικές, είτε οργανικές είτε ανόργανες. Η οµάδα των ανόργανων φυσικών ινών περιλαµβάνει και τον αµίαντο που αποτελεί τη συλλογική ονοµασία ορισµένων ορυκτών ινώδους µορφής και κρυσταλλικής δοµής. Χηµικώς είναι ένυδρα πυριτικά άλατα. Η ίνα του αµιάντου εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισµό µε την εισπνοή και την κατάποση. Η διάµετρος, το µήκος και το σχήµα της ίνας, θεωρούνται καθοριστικές παράµετροι για την «αναπνευσιµότητα» και κατά συνέπεια για τη διανοµή και τελική εναπόθεσή της στον πνευµονικό ιστό. Επίσης η ανθεκτικότητα της ίνας θεωρείται σηµαντικός παράγοντας, για την βιολογική επίδραση του αµιάντου στον ανθρώπινο οργανισµό. Οι επιστηµονικές διαπιστώσεις αποδεικνύουν ότι ο αµίαντος είναι η αιτία πολλών επαγγελµατικών ασθενειών. Η έκθεση σε ίνες αµιάντου µπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες παθήσεις: αµιάντωση, µεσοθηλίωµα, καρκίνο του πνεύµονα, καρκίνο του γαστροεντερικού συστήµατος. γ. Καπνοί: νοούνται στερεά σωµατίδια ( 0,005 0,5 µm), αιωρούµενα στον αέρα, παραγόµενα µε θερµικές ή/και χηµικές µεθόδους. δ. Νέφη (οµίχλες): νοούνται υγρά σωµατίδια σε λεπτό διαµερισµό, αιωρούµενα στον αέρα, παραγόµενα µε τη συµπύκνωση αερίων ή µε την διασκόρπιση υγρών. 2. Οι αερόµορφοι ρύποι, είναι οι χηµικές ουσίες που παρουσιάζονται διάχυτες στον ατµοσφαιρικό αέρα υπό την µορφή αερίων ή ατµών. Η συγκεκριµένη µορφή (αέριο ή ατµός) εξαρτάται από τη σχέση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος µε την κριτική θερµοκρασία της ουσίας. Ως κριτική θερµοκρασία µιας ουσίας ορίζεται η τιµή της θερµοκρασίας πάνω από την οποία δεν είναι δυνατή η υγροποίηση ενός αερίου µε

8 συµπίεση. Εάν η κριτική θερµοκρασία της αερόµορφης ουσίας είναι υψηλότερη της θερµοκρασίας περιβάλλοντος τότε έχουµε παρουσία ατµών. Εάν η κριτική θερµοκρασία της αερόµορφης ουσίας είναι χαµηλότερη της θερµοκρασίας περιβάλλοντος τότε έχουµε παρουσία αερίων. Βασική αρχή της Βιοµηχανικής Υγιεινής είναι ότι η πρώτη επιλογή για την αντιµετώπιση ενός κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια είναι η εξάλειψη της ίδιας της πηγής του προβλήµατος (στην περίπτωσή µας η αποφυγή δηµιουργίας σκόνης, καπνών, αερίων ή ατµών υιοθετώντας µιαν άλλη παραγωγική διαδικασία). Εάν η εξάλειψη δεν είναι εφικτή, απαιτούνται µέτρα ελέγχου της απελευθέρωσης των ουσιών χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα συστήµατα γενικού ή τοπικού εξαερισµού ή κλειστά κυκλώµατα παραγωγής. Εάν ακόµα και αυτή η επιλογή δεν επιφέρει δραστική µείωση των εκποµπών και παραµένουν σηµαντικοί κίνδυνοι έκθεσης για τους εργαζοµένους, είµαστε υποχρεωµένοι να καταφύγουµε στα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας δηλαδή σε προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές. Ακόµα και σ αυτήν την περίπτωση πρέπει να µεριµνάται ώστε η χρήση των µέσων να είναι περιορισµένη στα απολύτως απαραίτητα χρονικά διαστήµατα και να παρεµποδίζει όσο το δυνατόν λιγότερο τις φυσικές κινήσεις του εργαζοµένου. Τα µέσα προστασίας της αναπνοής διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Α) Τα φίλτρα που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό του εισπνεοµένου αέρα του άµεσου περιβάλλοντος από τα αιωρούµενα τοξικά αέρια ή τη σκόνη. Τα φίλτρα εξαρτώνται από την ατµόσφαιρα του εργασιακού περιβάλλοντος. Β) Τις αναπνευστικές συσκευές οι οποίες δεν εξαρτώνται από την ατµόσφαιρα του εργασιακού περιβάλλοντος. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές (στις οποίες παρέχεται µε κατάλληλο εσωτερικό κύκλωµα αέρας ή οξυγόνο) και οι µη αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές ( στις οποίες παρέχεται µέσω σωλήνα καθαρός αέρας από το µη µολυσµένο εξωτερικό περιβάλλον). Η επιλογή των µέσων προστασίας της αναπνοής είναι µια διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθεί τη λεπτοµερή ανάλυση των κινδύνων ενός χώρου. 3. ιαλύτες: Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται πρακτικά οι υγρές χηµικές ουσίες. Ένας διαλύτης χρησιµοποιείται συνήθως - για τη δηµιουργία ενός οµοιογενούς µίγµατος (ακόµη και σε µικροσκοπικό επίπεδο) - για τη δηµιουργία µιγµάτων διασποράς συσσωµατωµάτων (ανοµοιογενών σε µικροσκοπικό επίπεδο) - για τη δηµιουργία ρευστών µιγµάτων καταλλήλων για δεδοµένες βιοµηχανικές διεργασίες όπως η εξώθηση, η εξάτµιση µετά από την εφαρµογή του µίγµατος σε επιφάνειες κλπ - ως αντιδρώσα ουσία ή/και ενδιάµεσο µιας χηµικής αντίδρασης (π.χ. το τολουόλιο στην παραγωγή χρωµάτων) Η δραστικότητα µιας ουσίας είναι συνάρτηση της δοµής της. Οι ενώσεις που ανήκουν στην ίδια χηµική κατηγορία παρουσιάζουν κατά κανόνα ανάλογα τοξικολογικά χαρακτηριστικά και πλήττουν ανάλογους ιστούς του ανθρώπινου οργανισµού. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία από τους διαλύτες είναι συνοπτικά οι εξής: -Κίνδυνοι από ανάφλεξη και έκρηξη

9 Οι διαλύτες είναι κατά κανόνα πτητικοί και εύφλευκτοι (Όσο πτητικότεροι είναι τόσο ευκολότερα αποµακρύνονται από τη διαλελυµµένη ουσία) Αρκετοί σχηµατίζουν εκρηκτικά µίγµατα µε τον αέρα ακόµα και σε κανονική θερµοκρασία δωµατίου. Υπάρχει άµεσος κίνδυνος εάν η θερµοκρασία του δωµατίου είναι ανώτερη από το σηµείο ανάφλεξης (flash point) του διαλύτη (το σηµείο είναι η κατώτατη θερµοκρασία η οποία µπορεί να παράσχει ικανή ποσότητα ευφλέκτων ατµών που να αναφλέγεται µε την εφαρµογή µιας µικρής φλόγας). -Κίνδυνοι για την υγεία Νάρκωση Οι διαλύτες προκαλούν νάρκωση διότι είναι δυνατόν να καταλάβουν λιπόφιλες θέσεις των νευρικών κυττάρων. Αυξάνεται συνεπώς έµµεσα ο κίνδυνος ατυχήµατος. Η πλήρης ανάνηψη µετά από νάρκωση είναι συνήθως δυνατή. Τοξική δράση των διαλυτών Οι διαλύτες είναι δυνατόν να προκαλέσουν µόνιµες βλάβες ή και το θάνατο. Η τοξικότητα του διαλύτη, η διάρκεια της έκθεσης και η συγκέντρωση του διαλύτη κατά την έκθεση είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες. Ερεθισµός του δέρµατος, των βλενογόνων κλπ ηµιουργία ξηρής, εύθραυστης και ευαίσθητης επιδερµίδας. Τα µέτρα για την αντιµετώπιση των κινδύνων από διαλύτες είναι τα εξής: Υποκατάσταση µε λιγότερο επικίνδυνο διαλύτη Ορισµένες βιοµηχανίες προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους βλαπτικούς διαλύτες µε άλλους λιγότερο βλαπτικούς, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, δηλαδή εφόσον είναι εφικτή ανάλογη ποιότητα εργασιών. Σήµερα π.χ. υπάρχουν υδατοδιαλυτά χρώµατα τοίχων και διαλύτες καθαρισµού φυτικής βάσης. Προστασία από ανάφλεξη / έκρηξη Έντονος τοπικός εξαερισµός (ρυθµός εξαερισµού τουλάχιστον 5πλάσιος από τον ελάχιστο απαιτούµενο για τη µη ανάφλεξη). Αποκλεισµός κάθε πιθανής πηγής ανάφλεξης. Χρησιµοποίηση ειδικών δοχείων αποθήκευσης αεροστεγώς κλεισµένων και, εφόσον είναι δυνατόν, µε κατάλληλο σύστηµα τροφοδοσίας διαλύτη. Στις βιοµηχανίες όπου υπάρχουν δεξαµενές διαλυτών θα πρέπει το δάπεδο να διαθέτει κατάλληλη κλίση ώστε να διευκολύνεται η αποµάκρυνση των διαλυτών σε περίπτωση που διαρρεύσει ποσότητά τους Πριν τις εργασίες συγκόλλησης ή κοπής θα πρέπει ένα δοχείο διαλύτη να εκκενώνεται και να αποµακρύνονται ακόµη και ίχνη υγρού ή ατµών. Προστασία της υγείας Οι διεργασίες που συµπεριλαµβάνουν διαλύτες πρέπει να εκτελούνται σε κλειστά δοχεία και κυκλώµατα, κατά προτίµηση υπό αρνητική πίεση. Εαν αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται κατάλληλος εξαερισµός του χώρου. Παρακολούθηση της συγκέντρωσης των ατµών στον αέρα µε φορητά όργανα.

10 Παρακολούθηση βιολογικών παραµέτρων (µεταβολιτών των διαλυτών σε βιολογικά υγρά π.χ.στο αίµα ή τα ούρα). Χρησιµοποίηση προστατευτικών µέσων του αναπνευστικού συστήµατος (µάσκες αερίων, γραµµές τροφοδοσίας αέρα, φιάλες κλπ). Χρησιµοποίηση προστατευτικών γαντιών για την πρόληψη ερεθισµών του δέρµατος. Ποιοτικοί και ποσοτικοί προσδιορισµοί των χηµικών παραγόντων Ως προσδιορισµός χαρακτηρίζεται κάθε µέθοδος µέτρησης των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων των χηµικών ρύπων, συµπεριλαµβανοµένων και των αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων (σκόνης/ινών). Ο ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισµός των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος εντάσσεται στις διαδικασίες εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Πρέπει να ακολουθεί τις φάσεις του «εντοπισµού των πηγών κινδύνου» και της «εξακρίβωσης των κινδύνων έκθεσης» ολοκληρώνοντας την φάση της «εκτίµησης» µε την καταγραφή των αναλυτικών αποτελεσµάτων, την περιγραφή της θέσης δειγµατοληψίας, την ηµεροµηνία και ώρα της δειγµατοληψίας, την περιγραφή του εξοπλισµού, την περιγραφή της ακολουθούµενης µεθοδολογίας για τη δειγµατοληψία και την ανάλυση καθώς και την Οριακή Τιµή αναφοράς και σύγκρισης. Η επιλογή των ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων εκτίµησης καθώς και η εφαρµογή των Οριακών Τιµών Έκθεσης πρέπει να καθορίζονται, µε δεδοµένη την 8ωρη ηµερήσια απασχόληση και την εργάσιµη εβδοµάδα των 40 ωρών. Οι µέθοδοι µέτρησης των ατµοσφαιρικών συγκεντρώσεων των χηµικών ρύπων, µπορούν να καταταγούν σε δύο βασικές κατηγορίες: -τις αναλυτικές µεθόδους -τις µεθόδους απευθείας µέτρησης Η αναλυτική µέθοδος αποτελείται από δύο διαφορετικές φάσεις, τη φάση της δειγµατοληψίας και τη φάση της ανάλυσης του δείγµατος. Η φάση της δειγµατοληψίας απαιτεί τη δέσµευση (σύλληψη) µιας ποσότητας χηµικού παράγοντα µε τον κατάλληλο εξοπλισµό. Πραγµατοποιείται στον υπό εξέταση εργασιακό χώρο και απαιτεί κατάλληλα όργανα, ανάλογα µε τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά και τη συµπεριφορά της προσδιοριζόµενης χηµικής ουσίας. Τα όργανα δειγµατοληψίας αποτελούνται βασικά από δύο διαφορετικά µέρη ενός ενιαίου συστήµατος: -το σύστηµα δέσµευσης (σύλληψης) του χηµικού παράγοντα, που ονοµάζεται κεφαλή δειγµατοληψίας -το σύστηµα αναρρόφησης του αέρα που ονοµάζεται αντλία Οι κεφαλές δειγµατοληψίας, ανάλογα µε την υπό προσδιορισµό ουσία, µπορεί να είναι φιάλες µε χηµικό µέσο κατακράτησης (κεφαλές υγρής δειγµατοληψίας), φιαλίδια µε ενεργό άνθρακα ή άλλο προσροφητικό υλικό, θήκες (µεταλλικές ή πλαστικές) για φίλτρα µεµβράνης από εστέρες κυτταρίνης ή υαλοβάµβακα και άλλα υλικά. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η δειγµατοληψία σε «προσροφητικό υλικό µε διάχυση» χωρίς να χρησιµοποιηθεί αντλία.

11 Οι αντλίες αναρρόφησης αέρα, πρέπει να είναι σταθεράς ροής και να έχουν την δυνατότητα ρυθµιζόµενης παροχής µεταξύ 0,1 και 5 lit/min. Μετά την ολοκλήρωση της δειγµατοληψίας µεταφέρεται το δείγµα στο εργαστήριο για την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Πρέπει να σηµειώσουµε, ότι µε τον όρο «ανάλυση του δείγµατος» εννοούµε γενικότερα κάθε κατάλληλο χειρισµό που αποβλέπει στον ποσοτικό προσδιορισµό του δείγµατος (π.χ ζύγιση, εκτίµηση στο οπτικό ή ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, αεριοχρωµατογράφηση κ.λ.π). Ως παράδειγµα αναλυτικού προσδιορισµού αναφέρεται αυτός των αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων (σκόνης) στον εργασιακό χώρο. Η αναλυτική µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισµό της σκόνης είναι αυτή της «διαφοράς βάρους του φίλτρου», η οποία βασίζεται στην αναρρόφηση µιας γνωστής ποσότητας ατµοσφαιρικού αέρα, δια µέσου µιας µεµβράνης φίλτρου, σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Οι µέθοδοι της απευθείας µέτρησης αερίων και ατµών χηµικών ουσιών δίνουν τη δυνατότητα άµεσου προσδιορισµού (ποιοτικού και ποσοτικού) του χηµικού παράγοντα. Είναι σχετικά απλές και κατάλληλες για µετρήσεις κινδύνου σε περιπτώσεις διαφυγής αερίων ή για έκτακτες µετρήσεις σε επικίνδυνους χώρους, όπου απαιτείται ο άµεσος προσδιορισµός του βλαπτικού παράγοντα για την λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας. Τα βασικά µειονεκτήµατα εντοπίζονται στη µικρή διαχωριστική ικανότητα που τις χαρακτηρίζει, καθώς και στη σηµαντική απόκλιση του τελικού αποτελέσµατος (της τάξης περίπου ±5%) από την πραγµατική συγκέντρωση του χηµικού παράγοντα στον εργασιακό αέρα. Ο προσδιορισµός της χηµικής ουσίας βασίζεται συνήθως στη χρωστική χαρακτηριστική αντίδρασή της, µε το υλικό πλήρωσης του ειδικού φιαλιδίου άµεσης εκτίµησης (ανάγνωσης), δια µέσου της απορρόφησης γνωστής ποσότητας ατµοσφαιρικού αέρα του εργασιακού χώρου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Σ. ρίβας, Κ.Ζορµπά, Θ.Κουκουλάκη, Μεθοδολογικός Οδηγός για την Εκτίµηση και Πρόληψη του Επαγγελµατικού Κινδύνου, ΕΛΙΝΥΑΕ, 2η Έκδοση (2001), Παραρτήµατα 5, 6 και 7 - Συλλογικό (ΕΛΙΝΥΑΕ), Θέµατα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας για επιχειρήσεις γ κατηγορίας (αρθ.2, Π..294/1988) - Θ.Κουκουλάκη, Τυποποίηση σε Θέµατα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, ΕΛΙΝΥΑΕ, 1999, σελ Σ. οντάς, Ξ.Κοµηνός, Βασικές Αρχές Υγείας και Ασφάλειας στα Χηµικά Εργαστήρια, Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, τ.5 (13-14), τ.6 (6-9), τ.7 (13-15) - Σ. οντάς, Ξ.Κοµηνός, Έκθεση- όση-οριακές Τιµές Έκθεσης σε Χηµικούς Βλαπτικούς Παράγοντες, Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, Πυξίδα Νº9 (7-10) - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2004 TLVs and BEIs, p.4-5, 8

12 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Το εικονίδιο πάνω στην ετικέτα ενός χηµικού προϊόντος παρέχει πληροφορίες για: τις χηµικές ιδιότητες του προϊόντος την κατηγορία επικινδυνότητας του προϊόντος την καθαρότητα του προϊόντος - Μια τυποποιηµένη φράση κινδύνου (φράση R) στη συσκευασία µιας ουσίας προσφέρει πληροφορίες για: τους κινδύνους που εγκυµονεί για την υγεία και την ασφάλεια η χρήση της ουσίας τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την προστασία της υγείας από τη χρήση της ουσίας τους αρµόδιους φορείς που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα για την υγεία και την ασφάλεια από τη χρήση της ουσίας - Μια τυποποιηµένη φράση προφυλάξεων (φράση S) στη συσκευασία µιας ουσίας προσφέρει πληροφορίες για: τους κινδύνους που εγκυµονεί για την υγεία και την ασφάλεια η χρήση της ουσίας τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την προστασία της υγείας από τη χρήση της ουσίας τους αρµόδιους φορείς που αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα για την υγεία και την ασφάλεια από τη χρήση της ουσίας - Ο παραγωγός, ο εισαγωγέας ή ο προµηθευτής ενός χηµικού παρασκευάσµατος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει ελτίο εδοµένων Ασφάλειας (MSDS) του παρασκευάσµατος στον εργοδότη µιας επιχείρησης: σε κάθε περίπτωση µαζί µε το σχετικό προϊόν

13 σε περίπτωση που το προϊόν είναι επικίνδυνο για την υγεία µόνον εφόσον του το ζητήσει ο εργοδότης - Στη χώρα µας το ελτίο εδοµένων Ασφάλειας (MSDS) ενός παρασκευάσµατος πρέπει να παρέχεται από τον παραγωγό προς τον εργοδότη γραµµένο σε µια διεθνή γλώσσα (π.χ. αγγλικά) γραµµένο στη γλώσσα του παραγωγού γραµµένο στα ελληνικά ή και στα ελληνικά - Η δόση που λαµβάνει ένας εργαζόµενος εκτεθειµένος σε µια χηµική ουσία είναι ανάλογη: του γινοµένου της συγκέντρωσης της ουσίας στον αέρα επί το χρόνο έκθεσης του λόγου της συγκέντρωσης της ουσίας στον αέρα προς το χρόνο έκθεσης της διαφοράς της συγκέντρωσης της ουσίας στον αέρα µείον το χρόνο έκθεσης - Οι ελληνικές Οριακές Τιµές Εκθέσεις που περιέχονται στο Π 90/99 είναι: νοµοθετικές υποχρεώσεις των εργοδοτών υποδείξεις προς τους εργοδότες προτάσεις προς τους εργοδότες - Οι Ανώτατες Οριακές Τιµές Έκθεσης χηµικών ουσιών που υιοθετήθηκαν στο Π..90/99 αναφέρονται σε εκθέσεις: οκτάωρες δεκαπεντάλεπτες ηµίωρες

14 - Η µέθοδος της απευθείας µέτρησης µιας χηµικής ουσίας στον αέρα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην περίπτωση: εκτάκτων αναγκών όπου είναι απαραίτητος ο ταχύς προσδιορισµός µιας ουσίας που είναι επιθυµητός ο προσδιορισµός της ουσίας µε µεγάλη ακρίβεια που είναι επιθυµητός ο συµπροσδιορισµός πολλών βλαπτικών παραγόντων

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 17 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων επιχρισμάτων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH2330 / LH2332 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases)

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Πηγή: www.microkat.gr Κάθε προϊόν που περιέχει επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρει στη συσκευασία του κατάλληλη ετικέτα µε όλες τις βασικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/5 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 022121 Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Γράσο λίπανσης Παραγωγός/προµηθευτής: KLÜBER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

UZIN EPOCOL A Εποξειδικό σύστηµα

UZIN EPOCOL A Εποξειδικό σύστηµα UZIN EPOCOL A 1. Ταυτότητα Ουσίας/ Μίγµ ατος 1.1 Ονοµασία προϊόντος UZIN EPOCOL A/B Συστατικό Α Ρητίνη Επισκευαστική εποξειδική ρητίνη µε ανόργανα γεµιστικά για συγκόλληση, σφράγιση, πάκτωση κ.α. 1.2 Προµηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ Σπύρος ρίβας - Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι ο αµίαντος; Aµίαντος είναι η συλλογική ονοµασία ορισµένων ορυκτών ινώδους µορφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία Παρασκευάσματος Ονομασία: PRO DOPE ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Επιµέλεια κειµένων : Σπύρος ρίβας,ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι το άρρωστο κτίριο; Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδοµένων ασφάλειας συντάσσεται σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC Ευρώπη 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-100 Απολυμαντικό πόσιμου νερού και χώρών τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1/6 Ημερομηνία εκτύπωσης 1 Περιγραφή ουσίας Λεπτομέρειες προϊόντος Αριθμός προϊόντος: V 605 A/A Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος σπρέι επίπλων teak Κατασκευαστής/Διανομέας: ICI Hellas AE Γραβιάς

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα.

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα. ΠΣΣΑΜΕΕ ΑΜΣ 24371 / 14-02-03, Α. Α. 7520/02 Μ. Πρ. Αθηνών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3ης Σεπτεµβρίου 53, 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 8210175, Τηλεοµ. 210 8231483,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: Χημική οικογένεια: Τύπος προϊόντος και χρήση: Υπεύθυνος για τη διάθεση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK RUNNER SC 240 1/5 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν RUNNER SC 240 Κωδικός προϊόντος (UVP) 05302609 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.67/548/ΕΟΚ: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6

Αρ.67/548/ΕΟΚ: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Καρτέλα ασφαλείας της 29/1/2004, έκδοση 3 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία: ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΤ ΙΑΦΑΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Εµπορικός κωδικός: LΑ321Ι Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβολα Επικινδυνότητας

Σύµβολα Επικινδυνότητας Σύµβολα Επικινδυνότητας Με την Οδηγία για τις Επικίνδυνες Ουσίες θεσµοθετήθηκε η χρήση των Συµβόλων επικινδυνότητας για την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών. Η Οδηγία των Επικίνδυνων Ουσιών είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) TOPINE PLUS Ισχύει από : 01/12/2001 Αντικαθιστά έκδοση από : 1. Ονομασία σκευάσματος και εταιρίας Στοιχεία προϊόντος; Μικροβιοκτόνο-Απολυμαντικό επιφανειών Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση έκθεσης εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους αυτή συνεπάγεται για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας 1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας Στοιχεία αναγνώρισης της ουσίας ή του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία: Χρήση: Προμηθευτής: Εκρηκτική ύλη σε κοκκώδη μορφή. Είναι παρασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ultramid A34 01 Χημικό όνομα: πολυαμίδιο (PA 66) Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα