Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν"

Transcript

1 Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP

2 Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν ρξόλν γηα λα δηαβάζεηε ηηο απιέο νδεγίεο απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ. Βεβαησζείηε όηη ε απόξξηςε ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. Γηα λα απνξξίςεηε νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ηνπ ςπγείνπ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ αξκόδηα ηνπηθή ππεξεζία απνξξηκκάησλ γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή απόξξηςε. Απηή ε ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. 1

3 ΠΡΟΟΥΖ: Η ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από κηθξά παηδηά ή αλαπήξνπο ρσξίο παξαθνινύζεζε. Θα πξέπεη λα παξαθνινπζείηε ηα κηθξά παηδηά γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 2

4 Γενικά Απηόο ν ηύπνο ςπγείνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζε μελνδνρεία, θνηηεηηθέο εζηίεο θαη ζπίηηα. Δίλαη πνιύ θαηάιιεινο γηα ηε δηαηήξεζε ηξνθίκσλ όπσο θξνύηα θαη αλαςπθηηθά. Σα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη όηη έρεη κηθξό κέγεζνο, είλαη ειαθξύ, θαηαλαιώλεη ιίγε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη πνιύ εύθνιε. 3

5 1 2 3 Βαζηθά κέξε: 1 Θεξκνζηάηεο 2 Γπάιηλν ξάθη 3 Πιαζηηθή ζήθε 4 πξηάξη ιαραληθώλ 5 Πόδη εμηζνξξόπεζεο 5 4 4

6 ΑΠΟΤΚΔΤΑΗΑ ΣΟΤ ΦΤΓΔΗΟΤ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Σν ςπγείν πξέπεη λα κεηαθέξεηαη από δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα. Αλ δελ γίλεη απηό, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκόο ζηελ πιάηε ή άιινο ηξαπκαηηζκόο. Αθαηξέζηε ηελ ηαηλία θαη ηπρόλ εηηθέηεο από ην ςπγείν ζαο πξνηνύ ην ρξεζηκνπνηήζεηε (εθηόο από ηελ εηηθέηα δηαβάζκηζεο). Γηα λα αθαηξέζεηε ηπρόλ ππνιείκκαηα ηαηλίαο ή θόιιαο, ηξίμηε δπλαηά ηελ πεξηνρή κε ηνλ αληίρεηξά ζαο. Σα ππνιείκκαηα ηαηλίαο ή θόιιαο κπνξνύλ επίζεο λα αθαηξεζνύλ εύθνια αλ ηξίςεηε κηα κηθξή πνζόηεηα πγξνύ ζαπνπληνύ πηάησλ κε ηα δάρηπιά ζαο επάλσ ζηελ θνιιεηηθή νπζία. θνππίζηε κε ριηαξό λεξό θαη ζηεγλώζηε ηελ πεξηνρή. Με ρξεζηκνπνηείηε κπηεξά αληηθείκελα θαη κελ ηξίβεηε νηλόπλεπκα, εύθιεθηα πιηθά ή δηαβξσηηθά απνξξππαληηθά γηα λα αθαηξέζεηε ηελ ηαηλία ή ηελ θόιια. Απηά ηα πξντόληα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζην ςπγείν ζαο. Όηαλ κεηαθηλείηε ην ςπγείν, κε γέξλεηε ην ςπγείν ζε γσλία κεγαιύηεξε ησλ 45 από ηελ όξζηα ζέζε. ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ: Μόιηο αθαηξέζεηε όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο (ηδηαίηεξα ν αθξόο αλάκεζα ζην εμσηεξηθό ηνπ ζπκππθλσηή θαη ηεο θακπίλαο πξέπεη νπσζδήπνηε λα αθαηξεζεί), θαζαξίζηε ην εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΥΧΡΟΤ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Γηαηεξείηε ηα εύθιεθηα πιηθά, όπσο ε βελδίλε, καθξηά από ην ςπγείν γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κπνξεί λα πξνθιεζεί ζάλαηνο, έθξεμε, ππξθαγηά ή εγθαύκαηα. 5

7 Γηα λα εμαζθαιίζεηε ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζκό ηνπ ςπγείνπ ζαο, αθήζηε δηάζηεκα 200 ρηιηνζηώλ από ηνπο ηνίρνπο ζε θάζε πιεπξά, 200 ρηιηνζηά από ην πίζσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ έσο ηνλ ηνίρν θαη 300 ρηιηνζηά ρώξνπ από ην επάλσ κέξνο έσο ηελ νξνθή. Αλ ηνπνζεηήζεηε ην ςπγείν ζαο δίπια ζε ηνίρν, αθήζηε επαξθή ρώξν από ηελ πιεπξά ηνπ κεληεζέ νύησο ώζηε ε πόξηα λα αλνίγεη πιήξσο. Μελ ηνπνζεηείηε πνηέ ην ςπγείν δίπια ζε πεγέο ζεξκόηεηεο ή ζην άκεζν ειηαθό θσο. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: ΜΖΝ ΑΦΑΗΡΔΗΣΔ ΣΟ ΒΤΜΑ ΣΖ ΓΔΗΧΖ. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΠΑΛΑΝΣΔΕΑ. Αλ δελ αθνινπζήζεηε απηέο ηηο νδεγίεο, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί ζάλαηνο, ππξθαγηά ή ειεθηξνπιεμία. Πξνηνύ κεηαθηλήζεηε ην ςπγείν ζαο ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε, είλαη ζεκαληηθό λα εμαζθαιίζεηε όηη ππάξρεη θαηάιιειε ειεθηξηθή ζύλδεζε. πληζηώκελε κέζνδνο γείσζεο Απαηηείηαη παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 220~240 Volt /50 Hz κόλν κε αζθάιεηα 10 Αmper θαη θαηάιιειε ειεθηξηθή γείσζε. πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεθηξηθό θύθισκα πνπ ζα εμππεξεηεί κόλν απηή ηε ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε πξίδα πνπ λα θιείλεη κε δηαθόπηε. Με ρξεζηκνπνηείηε πξνεθηάζεηο θαισδίσλ. ΖΜΔΗΧΖ: Γηα λα θάλεηε νπνηαδήπνηε επαλαηνπνζέηεζε, απνζπλδέζηε ην ςπγείν από ηελ πξίδα. Μόιηο ηειεηώζεηε, ζπλδέζηε ην ςπγείν ζην ξεύκα θαη ζηξίςηε ηνλ δηαθόπηε ζηε ζέζε πνπ ζέιεηε. 6

8 ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ Αλ ην ςπγείν δελ είλαη επζπγξακκηζκέλν θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, νη πόξηεο κπνξεί λα κελ θιείλνπλ ή λα κε ζθξαγίδνπλ ζσζηά, πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα ςύμεο, πάγνπ ή πγξαζίαο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ην ςπγείν λα είλαη επζπγξακκηζκέλν γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Γηα λα επζπγξακκίζεηε ην ςπγείν ζαο, κπνξείηε είηε λα ζηξίςεηε ην πόδη επζπγξάκκηζεο πξνο ηα δεμηά γηα λα αλπςώζεηε ην ςπγείν ή λα ην ζηξίςεηε πξνο ηα αξηζηεξά γηα λα ρακειώζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε πιεπξά. ΖΜΔΗΧΖ: Βάιηε θάπνηνλ λα ζπξώμεη ην επάλσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ γηα λα κελ πέθηεη όιν ην βάξνο ζην πόδη επζπγξάκκηζεο. Με απηόλ ηξόπν ζα είλαη επθνιόηεξε ε ξύζκηζε ηνπ πνδηνύ επζπγξάκκηζεο. ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ Γηα λα επηηύρεηε ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα από ην ςπγείν ζαο, είλαη ζεκαληηθό λα ην ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά. Θεξκνζηάηεο Οη δηαθόπηεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαηάςπμε βξίζθνληαη ζην επάλσ ξάθη ηνπ δηακεξίζκαηνο ζπληήξεζεο. Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ην ςπγείν κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ξπζκίζηε ηνλ δηαθόπηε ηνπ ζεξκνζηάηε ζην 3. Πξνηνύ βάιεηε ηξόθηκα, αθήζηε ην ςπγείν λα θξπώζεη πιήξσο. Καιό είλαη λα πεξηκέλεηε 24 ώξεο πξνηνύ βάιεηε ηξόθηκα. Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε ειέγρεη ηε ζεξκνθξαζία. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αξηζκόο ξύζκηζεο, ηόζν πεξηζζόηεξν ζα ιεηηνπξγήζεη ν ζπκπηεζηήο γηα λα ρακειώζεη ηε ζεξκνθξαζία. Όηαλ ν δηαθόπηεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο είλαη ζηε ζέζε OFF, ην 7

9 ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί, Απνζήθεπζε θξέζθσλ ηξνθίκσλ Σπιίμηε ηα ηξόθηκα πνπ βάδεηε ζην ςπγείν ζε αεξνζηεγέο θαη πδαηνζηεγέο πιηθό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα εκπνδίζεηε ηε δηαξξνή ηεο νζκήο θαη ηεο γεύζεο ησλ ηξνθίκσλ ζε όιν ην ςπγείν. Φξνύηα Πιύληε ηα, αθήζηε ηα λα ζηεγλώζνπλ θαη απνζεθεύζηε ηα ζην ςπγείν ζε πιαζηηθέο ζαθνύιεο ή ζην ζπξηάξη ιαραληθώλ. Φπιιώδε ιαραληθά Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία θαη ηα θύιια πνπ έρνπλ πξόβιεκα, πιύληε ηα κε θξύν λεξό θαη ζηξαγγίμηε ηα. Βάιηε ηα ζε πιαζηηθή ζαθνύια ή πιαζηηθό δνρείν θαη απνζεθεύζηε ηα ζην ζπξηάξη ιαραληθώλ. Φάξη Υξεζηκνπνηήζηε ηα θξέζθα ςάξηα ηελ ίδηα εκέξα πνπ ηα αγνξάζαηε. Κξέαο Απνζεθεύζηε ηα πεξηζζόηεξα θξέαηα ζηελ αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία αξθεί λα είλαη αεξνζηεγήο θαη πδαηνζηεγήο. Ξαλαζπζθεπάζηε ηα αλ ρξεηάδεηαη. Τπνιείκκαηα θαγεηνύ Καιύςηε ηα ππνιείκκαηα θαγεηνύ κε πιαζηηθό πεξηηύιηγκα ή αινπκηλόραξην. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε πιαζηηθά δνρεία κε ζθηρηό θαπάθη. Απνζήθεπζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ Ο ρώξνο θαηάςπμεο είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ απνζήθεπζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηελ θαηάςπμε ηξνθίκσλ ζην ζπίηη. 8

10 Η επηηπρήο θαηάςπμε εμαξηάηαη από ηε ζσζηή ζπζθεπαζία. Όηαλ θιείλεηε θαη ζθξαγίδεηε ηε ζπζθεπαζία δελ πξέπεη λα επηηξέπεηε ηελ είζνδν ή έμνδν αέξα ή πγξαζίαο. Αλ γίλεη απηό, νη νζκέο θαη ε γεύζε ησλ ηξνθίκσλ ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνύλ ζε όιν ην ςπγείν αιιά θαη λα μεξαλζνύλ ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα. εκείσζε: Με βάδεηε πνηέ εκθηαισκέλα ηξόθηκα ή πνηά ζηελ θαηάςπμε. Γηα θαιύηεξε απόδνζε, αθήζηε αξθεηό ρώξν ηόζν ζηελ θαηάςπμε όζν θαη ζηε ζπληήξεζε ώζηε λα θπθινθνξεί ν αέξαο αλάκεζα ζηηο ζπζθεπαζίεο. Δπίζεο, αθήζηε αξθεηό ρώξν εκπξόο ώζηε ε πόξηα λα θιείλεη θαιά. Απόςπμε Γηακέξηζκα ζπληήξεζεο Η δηαδηθαζία απόςπμεο γίλεηαη απηόκαηα από ηνλ δηαθόπηε ζεξκνζηάηε. Σα λεξά από ηελ απόςπμε ξένπλ ζην δίζθν απνζηξάγγηζεο θαη εμαηκίδνληαη απηόκαηα. Γηακέξηζκα θαηάςπμεο Η απόςπμε ηεο θαηάςπμεο γίλεηαη κε ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία. Γπξίζηε ηνλ δηαθόπηε ζεξκνζηάηε ζηε ζέζε OFF θαη αθήζηε ηελ πόξηα ηεο θαηάςπμεο αλνηρηή. Αθαηξέζηε όια ηα ηξόθηκα, ηε ζήθε γηα ηα παγάθηα θαη ην ξάθη ή κεηαθέξεηέ ηα ζην δηακέξηζκα ζπληήξεζεο. 9

11 Καζαξίζηε ην ιησκέλν πάγν κε έλα παλί. Μόιηο ηειεηώζεη ε απόςπμε, γπξίζηε ηνλ δηαθόπηε ζεξκνζηάηε ζηελ αξρηθή ζέζε. εκείσζε: Γηα λα απνθύγεηε δεκηέο ζηα ηνηρώκαηα ηεο θαηάςπμεο, κε ρξεζηκνπνηείηε αηρκεξά αληηθείκελα γηα λα αθαηξέζεηε ηνλ πάγν ή λα μερσξίζεηε ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα. Καζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ Πξνηνύ αξρίζεηε ην θαζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ, απνζπλδέζηε ην θηο ηνπ ξεύκαηνο από ηελ πξίδα. Υξεζηκνπνηήζηε έλα θαζαξό ζθνπγγάξη ή απαιό παλί θαη ήπην απνξξππαληηθό ζε ριηαξό λεξό. Με ρξεζηκνπνηείηε δηαβξσηηθά ή δπλαηά θαζαξηζηηθά. Πιύληε κε ην ρέξη, μεπιύληε θαη ζηεγλώζηε όιεο ηηο επηθάλεηεο ζρνιαζηηθά. Με ρξεζηκνπνηείηε θαζαξηζηηθά θεξηά, ζπκππθλσκέλα απνξξππαληηθά, ριώξηα ή θαζαξηζηηθά πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην ζηα πιαζηηθά θαη ειαζηηθά κέξε. Με ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ραξηνπεηζέηεο, θαζαξηζηηθά ηδακηώλ, δηαβξσηηθά θαζαξηζηηθά ή εύθιεθηα πγξά ζηα πιαζηηθά κέξε δηόηη απηά κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ γξαηζνπληέο ή δεκηέο ζηα πιηθά. Καζαξίζηε κε έλα παλί βνπηεγκέλν ζε απηό ην δηάιπκα θαη κεηά ζηεγλώζηε κε έλα απαιό παλί. ΜΔΓΑΛΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΔΚΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Αλ ην ςπγείν δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, θάληε ηα εμήο: Απνζπλδέζηε ην ςπγείν από ην ξεύκα βγάδνληαο ην θηο από ηελ πξίδα. 10

12 Καζαξίζηε θαη ζηεγλώζηε ην εζσηεξηθό ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ παξάγξαθν γηα ην θαζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ. Αθήζηε ηελ πόξηα αλνηρηή γηα λα κε ζπζζσξεπηνύλ νζκέο όηαλ ην ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο, κπνξείηε λα ιύζεηε εύθνια πνιιά ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα. Σν ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί Διέγμηε αλ: -- Σν θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ πξίδα. -- Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε είλαη ζηελ ζέζε OFF. Σν θσο δελ αλάβεη Διέγμηε αλ:f -- Σν θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ πξίδα. -- Κάπνηα αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνύ έρεη θαεί. -- Η ιάκπα δελ είλαη θαιά βηδσκέλε ζηελ ππνδνρή. -- Η ιάκπα έρεη θαεί. Σα ηξόθηκα παγώλνπλ ζηε ζπληήξεζε Διέγμηε αλ: -- Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε έρεη ξπζκηζηεί ζε πνιύ ρακειή ζέζε. -- Σα απνζεθεπκέλα ηξόθηκα αθνπκπάλε ζηελ έμνδν ςύμεο ή ζην πίζσ ηνίρσκα ηνπ ςπγείνπ. Σα ηξόθηκα ζηε ζπληήξεζε δελ είλαη θξύα Διέγμηε αλ: -- Οη αεξαγσγνί είλαη κπινθαξηζκέλνη ζηε ζπληήξεζε. Αλ είλαη, παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ηνπ θξύνπ αέξα. -- Οη πόξηεο αλνίγνπλ πνιύ ζπρλά ή δελ θιείλνπλ θαλνληθά. -- Έρεηε βάιεη πνιύ κεγάιε πνζόηεηα ηξνθίκσλ ζην ςπγείν ή ζηελ θαηάςπμε. -- Έρεηε ξπζκίζεη ηνλ ζεξκνζηάηε ζε πνιύ ρακειή ζεξκνθξαζία. 11

13 Σα λεξά ηεο απόςπμεο ηξέρνπλ κέζα ζην ςπγείν ή ζην πάησκα Διέγμηε αλ: -- Σν ζηόκην απνζηξάγγηζεο είλαη κπινθαξηζκέλν. -- Σν δνρείν εμάηκηζεο είλαη ζηε ζέζε ηνπ. Σν ςπγείν θάλεη αζπλήζηζην ζόξπβν Διέγμηε αλ: -- Σν ςπγείν είλαη επζπγξακκηζκέλν ζην πάησκα. -- Σν ςπγείν αθνπκπάεη ζηνλ ηνίρν. -- Ο δίζθνο απνζηξάγγηζεο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζσζηά. Μαδεύεηαη πγξαζία ζην εζσηεξηθό Διέγμηε αλ: -- Οη αεξαγσγνί είλαη κπινθαξηζκέλνη ζην ςπγείν. -- Η πόξηα αλνίγεη ζπρλά. -- Σν δσκάηην έρεη πγξαζία. -- Σα ηξόθηκα δελ είλαη ζσζηά ζπζθεπαζκέλα. -- Ο δηαθόπηεο δελ έρεη ξπζκηζηεί ζσζηά ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πόξηεο δελ θιείλνπλ πιήξσο Διέγμηε αλ: -- Σα ξάθηα είλαη ζηε ζσζηή ζέζε -- Σα ιάζηηρα είλαη βξώκηθα. -- Σν ςπγείν είλαη επίπεδν. 12

14 ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 1) ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Γηαηεξήζηε ηνπο αεξαγσγνύο αλνηρηνύο, ζην πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο θαη ην ελζσκαησκέλν πιαίζην, ρσξίο εκπόδηα. 2) ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Με ρξεζηκνπνηείηε κεραληθέο ζπζθεπέο ή άιια κέζα γηα λα επηηαρύλεηε ηε δηαδηθαζία απόςπμεο, εθηόο από απηά πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 3) ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Μελ πξνθαιείηε δεκηέο ζην θύθισκα ηνπ ςπγείνπ. 4) ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Με ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κέζα ζηα δηακεξίζκαηα απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ ηεο ζπζθεπήο, εθηόο θαη αλ είλαη εγθεθξηκέλεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 5) Η ζπζθεπή πξέπεη λα απνζπλδέεηαη από ην ξεύκα πξνηνύ γίλεη νπνηαδήπνηε είδνπο ζπληήξεζε. 6) Απηή ε ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο θπζηθέο, αηζζεηηθέο ή λνεηηθέο δπλαηόηεηεο ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλώζεσλ, παξά κόλν αλ παξέρεηαη επνπηεία ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε 13

15 ηεο ζπζθεπήο από θάπνην άηνκν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. 7) Σα παηδηά πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ώζηε λα κελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 8) Αλ ην θαιώδην ξεύκαηνο πάζεη δεκηά, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ αληηπξόζσπό ηνπο ή από παξόκνηα εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα γηα λα απνθεπρζνύλ θίλδπλνη. 9) Απνξξίςηε ην ςπγείν ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε εύθιεθησλ εθξεθηηθώλ αεξίσλ θαη ςπθηηθώλ κέζσλ. 10)Πξνηνύ απνξξίςεηε ηε ζπζθεπή, αθαηξέζηε ηηο πόξηεο γηα λα κελ παγηδεπηεί κέζα θάπνην παηδί. 14

16 Οδεγίεο γηα ηελ αιιαγή αλνίγκαηνο ηεο πόξηαο ηνπ ςπγείνπ αξηζηεξά θαη δεμηά 1 Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο θάησ από ηελ νξνθή κε ζηαπξνθαηζάβηδν θαη αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ ςπγείνπ. 2 Αθαηξέζηε ηηο βίδεο ηνπ επάλσ κεληεζέ κε ζηαπξνθαηζάβηδν. 15

17 Οη βίδεο ηνπ κεληεζέ 3 Βγάιηε ηνλ κεληεζέ, ην επάλσ ζηνπ ηεο πόξηαο θαη ην έδξαλν ηεο πόξηαο από ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ςπγείνπ. A Αληηθαηαζηήζηε ηνλ επάλσ κεληεζέ. 16

18 B Αληηθαηαζηήζηε ην έδξαλν ηεο πόξηαο θαη ην ζηνπ. 17

19 4 Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο ηνπ θάησ κεληεζέ κε ζηαπξνθαηζάβηδν, ηνπνζεηήζηε ηνλ κεληεζέ ζηελ άιιε πιεπξά θαη βηδώζηε ηηο βίδεο. εκείσζε : Η γσλία θιίζεο ηνπ ςπγείνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο

20 Οη βίδεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θάησ κεληεζέ 5 Βάιηε ην πόδη επζπγξάκκηζεο ζηελ άιιε πιεπξά θαη ξπζκίζηε ην γηα λα επζπγξακκηζηεί ε θακπίλα. 19

21 6 Βάιηε ηελ πόξηα ζε όξζηα ζέζε, ηνπνζεηήζηε ηνλ επάλσ κεληεζέ θαη κεηά ην θαπάθη ηεο νξνθήο. Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή δελ είλαη ζπλδεκέλε ζην ξεύκα θαη όηη είλαη άδεηα. Ρπζκίζηε ηα δύν πόδηα επζπγξάκκηζεο ζηελ πςειόηεξε ζέζε. πληζηάηαη λα ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζα ζαο βνεζήζεη. ΖΜΔΗΧΖ: Γηα λα αθαηξέζεηε ηελ πόξηα, γείξεηε ηελ πόξηα πξνο ηα πίζσ. Πξέπεη λα αθνπκπήζεηε ηε ζπζθεπή ζε θάηη ζηαζεξό, γηα παξάδεηγκα ζε κηα θαξέθια, θάησ αθξηβώο από ην επάλσ θαπάθη. Μελ αθήζεηε ηε ζπζθεπή ηειείσο νξηδόληηα θάησ δηόηη κπνξεί λα γίλεη δεκηά ζην ζύζηεκα ςύμεο. 20

22 ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ Α.Μ.Π (ΠΓ 117/2004) Τν πξντόλ πνπ αγνξάζαηε έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε πιηθά πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη εμαξηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ θαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Τν ζύκβνιν ππνδεηθλύεη όηη ε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο απνξξηκκάησλ, μερσξηζηά από ηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Παξαθαινύκε, ξσηήζηε ηνλ ηνπηθό ζαο δήκν γηα ηνλ ρώξν απόξξηςεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ή γηα ηνπνζεζία απόξξηςεο ζπζθεπώλ πξνο αλαθύθισζε. Σηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρνπλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. Παξαθαινύκε, βνεζήζηε καο λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε! ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ Τν πξντόλ απηό ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ νδεγηώλ: EMC-Directive: 2004/108/EC Low Voltage Directive: 2006/95/EC CE Marking Directive: 96/57/EC ROHS Directive: 2002/95/EC ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ Αμοιρίδης αββίδης Α.Ε. Βαζ. Όιγαο 33 T.K Θεζζαινλίθε Τει: , , Fax: Αθηή Πνζεηδώλνο 45 Τ.Κ Μνζράην Τει: , Fax:

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ οδηγίερ σπήζηρ ππιν ηην σπήζη. Φςλάξηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ για μελλονηική σπήζη. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η ζπζθεπή πξννξίδεηε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΕΛΟ: UND-45101 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΜΟΝΣΕΛΟ: UND-45101 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΣΕΛΟ: UND-45101 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Προτού χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη Αθαηξέζηε ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. Πξνηνύ ζπλδέζεηε ηνλ θαηαςύθηε κε ηελ πξίδα, αθήζηε ηνλ λα ζηαζεί ζε όξζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ασφάλεια σας

Οδηγίες για την ασφάλεια σας MINI BAR UND-4506 Γενικά Απηή ε ζπζθεπή έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε ζε: - Σπίηηα θαη παξόκνηεο ρξήζεηο όπσο θνπδίλεο πξνζσπηθνύ ζε γξαθεία, καγαδηά θαη παξεκθεξήο εξγαζηαθνύο ρώξνπο. - Πειάηεο ζε μελνδνρεία,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗ: απεπζύλνληαη ζε εξειδικεςμένο ηεσνικό θαη αθνξνύλ ηνπνζέηεζε θαη έιεγρν ηεο ζπζθεπήο.

Πεξηερόκελα. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗ: απεπζύλνληαη ζε εξειδικεςμένο ηεσνικό θαη αθνξνύλ ηνπνζέηεζε θαη έιεγρν ηεο ζπζθεπήο. Πεξηερόκελα 1. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ...2 2. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΦΤΓΔΙΟΤ...2 3. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΓΔΗ...3 3.1 Δπηιέγνληαο ηε ζέζε...3 3.2 Πξνζδηνξηζκόο ζέζεο θαη επζπγξάκκηζε ηεο ζπζθεπήο...3 3.3 Ηιεθηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Μαπξίδνπ Μαξία ΠΔ 14.02 Νηθνινπνύινπ Βαζηιηθή ΠΔ 14.03 ΟΜΑΓΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΔΠΑ. ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ 1 5/8 ΕΠΑ.Σ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Η Αλαθύθισζε ζήκεξα απνηειεί ζεκαληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΦΤΓΔΙΟ UND1094W

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΦΤΓΔΙΟ UND1094W ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΦΤΓΔΙΟ UND1094W ΓΙΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΗ ΤΚΔΤΗ. - Μελ ηνπνζεηείηε δεζηά ηξόθηκα κέζα ζην ςπγείν. - Σπιίμηε ηα ηξόθηκα κε πιαζηηθή κεκβξάλε γηα λα απνθύγεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα