Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν"

Transcript

1 Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP

2 Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν ρξόλν γηα λα δηαβάζεηε ηηο απιέο νδεγίεο απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ. Βεβαησζείηε όηη ε απόξξηςε ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. Γηα λα απνξξίςεηε νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ηνπ ςπγείνπ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ αξκόδηα ηνπηθή ππεξεζία απνξξηκκάησλ γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή απόξξηςε. Απηή ε ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. 1

3 ΠΡΟΟΥΖ: Η ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από κηθξά παηδηά ή αλαπήξνπο ρσξίο παξαθνινύζεζε. Θα πξέπεη λα παξαθνινπζείηε ηα κηθξά παηδηά γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 2

4 Γενικά Απηόο ν ηύπνο ςπγείνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζε μελνδνρεία, θνηηεηηθέο εζηίεο θαη ζπίηηα. Δίλαη πνιύ θαηάιιεινο γηα ηε δηαηήξεζε ηξνθίκσλ όπσο θξνύηα θαη αλαςπθηηθά. Σα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη όηη έρεη κηθξό κέγεζνο, είλαη ειαθξύ, θαηαλαιώλεη ιίγε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη πνιύ εύθνιε. 3

5 1 2 3 Βαζηθά κέξε: 1 Θεξκνζηάηεο 2 Γπάιηλν ξάθη 3 Πιαζηηθή ζήθε 4 πξηάξη ιαραληθώλ 5 Πόδη εμηζνξξόπεζεο 5 4 4

6 ΑΠΟΤΚΔΤΑΗΑ ΣΟΤ ΦΤΓΔΗΟΤ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Σν ςπγείν πξέπεη λα κεηαθέξεηαη από δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα. Αλ δελ γίλεη απηό, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί ηξαπκαηηζκόο ζηελ πιάηε ή άιινο ηξαπκαηηζκόο. Αθαηξέζηε ηελ ηαηλία θαη ηπρόλ εηηθέηεο από ην ςπγείν ζαο πξνηνύ ην ρξεζηκνπνηήζεηε (εθηόο από ηελ εηηθέηα δηαβάζκηζεο). Γηα λα αθαηξέζεηε ηπρόλ ππνιείκκαηα ηαηλίαο ή θόιιαο, ηξίμηε δπλαηά ηελ πεξηνρή κε ηνλ αληίρεηξά ζαο. Σα ππνιείκκαηα ηαηλίαο ή θόιιαο κπνξνύλ επίζεο λα αθαηξεζνύλ εύθνια αλ ηξίςεηε κηα κηθξή πνζόηεηα πγξνύ ζαπνπληνύ πηάησλ κε ηα δάρηπιά ζαο επάλσ ζηελ θνιιεηηθή νπζία. θνππίζηε κε ριηαξό λεξό θαη ζηεγλώζηε ηελ πεξηνρή. Με ρξεζηκνπνηείηε κπηεξά αληηθείκελα θαη κελ ηξίβεηε νηλόπλεπκα, εύθιεθηα πιηθά ή δηαβξσηηθά απνξξππαληηθά γηα λα αθαηξέζεηε ηελ ηαηλία ή ηελ θόιια. Απηά ηα πξντόληα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζην ςπγείν ζαο. Όηαλ κεηαθηλείηε ην ςπγείν, κε γέξλεηε ην ςπγείν ζε γσλία κεγαιύηεξε ησλ 45 από ηελ όξζηα ζέζε. ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ: Μόιηο αθαηξέζεηε όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο (ηδηαίηεξα ν αθξόο αλάκεζα ζην εμσηεξηθό ηνπ ζπκππθλσηή θαη ηεο θακπίλαο πξέπεη νπσζδήπνηε λα αθαηξεζεί), θαζαξίζηε ην εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΥΧΡΟΤ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Γηαηεξείηε ηα εύθιεθηα πιηθά, όπσο ε βελδίλε, καθξηά από ην ςπγείν γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κπνξεί λα πξνθιεζεί ζάλαηνο, έθξεμε, ππξθαγηά ή εγθαύκαηα. 5

7 Γηα λα εμαζθαιίζεηε ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζκό ηνπ ςπγείνπ ζαο, αθήζηε δηάζηεκα 200 ρηιηνζηώλ από ηνπο ηνίρνπο ζε θάζε πιεπξά, 200 ρηιηνζηά από ην πίζσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ έσο ηνλ ηνίρν θαη 300 ρηιηνζηά ρώξνπ από ην επάλσ κέξνο έσο ηελ νξνθή. Αλ ηνπνζεηήζεηε ην ςπγείν ζαο δίπια ζε ηνίρν, αθήζηε επαξθή ρώξν από ηελ πιεπξά ηνπ κεληεζέ νύησο ώζηε ε πόξηα λα αλνίγεη πιήξσο. Μελ ηνπνζεηείηε πνηέ ην ςπγείν δίπια ζε πεγέο ζεξκόηεηεο ή ζην άκεζν ειηαθό θσο. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: ΜΖΝ ΑΦΑΗΡΔΗΣΔ ΣΟ ΒΤΜΑ ΣΖ ΓΔΗΧΖ. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΠΑΛΑΝΣΔΕΑ. Αλ δελ αθνινπζήζεηε απηέο ηηο νδεγίεο, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί ζάλαηνο, ππξθαγηά ή ειεθηξνπιεμία. Πξνηνύ κεηαθηλήζεηε ην ςπγείν ζαο ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε, είλαη ζεκαληηθό λα εμαζθαιίζεηε όηη ππάξρεη θαηάιιειε ειεθηξηθή ζύλδεζε. πληζηώκελε κέζνδνο γείσζεο Απαηηείηαη παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 220~240 Volt /50 Hz κόλν κε αζθάιεηα 10 Αmper θαη θαηάιιειε ειεθηξηθή γείσζε. πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεθηξηθό θύθισκα πνπ ζα εμππεξεηεί κόλν απηή ηε ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε πξίδα πνπ λα θιείλεη κε δηαθόπηε. Με ρξεζηκνπνηείηε πξνεθηάζεηο θαισδίσλ. ΖΜΔΗΧΖ: Γηα λα θάλεηε νπνηαδήπνηε επαλαηνπνζέηεζε, απνζπλδέζηε ην ςπγείν από ηελ πξίδα. Μόιηο ηειεηώζεηε, ζπλδέζηε ην ςπγείν ζην ξεύκα θαη ζηξίςηε ηνλ δηαθόπηε ζηε ζέζε πνπ ζέιεηε. 6

8 ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ Αλ ην ςπγείν δελ είλαη επζπγξακκηζκέλν θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, νη πόξηεο κπνξεί λα κελ θιείλνπλ ή λα κε ζθξαγίδνπλ ζσζηά, πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα ςύμεο, πάγνπ ή πγξαζίαο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ην ςπγείν λα είλαη επζπγξακκηζκέλν γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Γηα λα επζπγξακκίζεηε ην ςπγείν ζαο, κπνξείηε είηε λα ζηξίςεηε ην πόδη επζπγξάκκηζεο πξνο ηα δεμηά γηα λα αλπςώζεηε ην ςπγείν ή λα ην ζηξίςεηε πξνο ηα αξηζηεξά γηα λα ρακειώζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε πιεπξά. ΖΜΔΗΧΖ: Βάιηε θάπνηνλ λα ζπξώμεη ην επάλσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ γηα λα κελ πέθηεη όιν ην βάξνο ζην πόδη επζπγξάκκηζεο. Με απηόλ ηξόπν ζα είλαη επθνιόηεξε ε ξύζκηζε ηνπ πνδηνύ επζπγξάκκηζεο. ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ Γηα λα επηηύρεηε ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα από ην ςπγείν ζαο, είλαη ζεκαληηθό λα ην ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά. Θεξκνζηάηεο Οη δηαθόπηεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαηάςπμε βξίζθνληαη ζην επάλσ ξάθη ηνπ δηακεξίζκαηνο ζπληήξεζεο. Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ην ςπγείν κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ξπζκίζηε ηνλ δηαθόπηε ηνπ ζεξκνζηάηε ζην 3. Πξνηνύ βάιεηε ηξόθηκα, αθήζηε ην ςπγείν λα θξπώζεη πιήξσο. Καιό είλαη λα πεξηκέλεηε 24 ώξεο πξνηνύ βάιεηε ηξόθηκα. Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε ειέγρεη ηε ζεξκνθξαζία. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αξηζκόο ξύζκηζεο, ηόζν πεξηζζόηεξν ζα ιεηηνπξγήζεη ν ζπκπηεζηήο γηα λα ρακειώζεη ηε ζεξκνθξαζία. Όηαλ ν δηαθόπηεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο είλαη ζηε ζέζε OFF, ην 7

9 ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί, Απνζήθεπζε θξέζθσλ ηξνθίκσλ Σπιίμηε ηα ηξόθηκα πνπ βάδεηε ζην ςπγείν ζε αεξνζηεγέο θαη πδαηνζηεγέο πιηθό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα εκπνδίζεηε ηε δηαξξνή ηεο νζκήο θαη ηεο γεύζεο ησλ ηξνθίκσλ ζε όιν ην ςπγείν. Φξνύηα Πιύληε ηα, αθήζηε ηα λα ζηεγλώζνπλ θαη απνζεθεύζηε ηα ζην ςπγείν ζε πιαζηηθέο ζαθνύιεο ή ζην ζπξηάξη ιαραληθώλ. Φπιιώδε ιαραληθά Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία θαη ηα θύιια πνπ έρνπλ πξόβιεκα, πιύληε ηα κε θξύν λεξό θαη ζηξαγγίμηε ηα. Βάιηε ηα ζε πιαζηηθή ζαθνύια ή πιαζηηθό δνρείν θαη απνζεθεύζηε ηα ζην ζπξηάξη ιαραληθώλ. Φάξη Υξεζηκνπνηήζηε ηα θξέζθα ςάξηα ηελ ίδηα εκέξα πνπ ηα αγνξάζαηε. Κξέαο Απνζεθεύζηε ηα πεξηζζόηεξα θξέαηα ζηελ αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία αξθεί λα είλαη αεξνζηεγήο θαη πδαηνζηεγήο. Ξαλαζπζθεπάζηε ηα αλ ρξεηάδεηαη. Τπνιείκκαηα θαγεηνύ Καιύςηε ηα ππνιείκκαηα θαγεηνύ κε πιαζηηθό πεξηηύιηγκα ή αινπκηλόραξην. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε πιαζηηθά δνρεία κε ζθηρηό θαπάθη. Απνζήθεπζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ Ο ρώξνο θαηάςπμεο είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ απνζήθεπζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηελ θαηάςπμε ηξνθίκσλ ζην ζπίηη. 8

10 Η επηηπρήο θαηάςπμε εμαξηάηαη από ηε ζσζηή ζπζθεπαζία. Όηαλ θιείλεηε θαη ζθξαγίδεηε ηε ζπζθεπαζία δελ πξέπεη λα επηηξέπεηε ηελ είζνδν ή έμνδν αέξα ή πγξαζίαο. Αλ γίλεη απηό, νη νζκέο θαη ε γεύζε ησλ ηξνθίκσλ ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνύλ ζε όιν ην ςπγείν αιιά θαη λα μεξαλζνύλ ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα. εκείσζε: Με βάδεηε πνηέ εκθηαισκέλα ηξόθηκα ή πνηά ζηελ θαηάςπμε. Γηα θαιύηεξε απόδνζε, αθήζηε αξθεηό ρώξν ηόζν ζηελ θαηάςπμε όζν θαη ζηε ζπληήξεζε ώζηε λα θπθινθνξεί ν αέξαο αλάκεζα ζηηο ζπζθεπαζίεο. Δπίζεο, αθήζηε αξθεηό ρώξν εκπξόο ώζηε ε πόξηα λα θιείλεη θαιά. Απόςπμε Γηακέξηζκα ζπληήξεζεο Η δηαδηθαζία απόςπμεο γίλεηαη απηόκαηα από ηνλ δηαθόπηε ζεξκνζηάηε. Σα λεξά από ηελ απόςπμε ξένπλ ζην δίζθν απνζηξάγγηζεο θαη εμαηκίδνληαη απηόκαηα. Γηακέξηζκα θαηάςπμεο Η απόςπμε ηεο θαηάςπμεο γίλεηαη κε ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία. Γπξίζηε ηνλ δηαθόπηε ζεξκνζηάηε ζηε ζέζε OFF θαη αθήζηε ηελ πόξηα ηεο θαηάςπμεο αλνηρηή. Αθαηξέζηε όια ηα ηξόθηκα, ηε ζήθε γηα ηα παγάθηα θαη ην ξάθη ή κεηαθέξεηέ ηα ζην δηακέξηζκα ζπληήξεζεο. 9

11 Καζαξίζηε ην ιησκέλν πάγν κε έλα παλί. Μόιηο ηειεηώζεη ε απόςπμε, γπξίζηε ηνλ δηαθόπηε ζεξκνζηάηε ζηελ αξρηθή ζέζε. εκείσζε: Γηα λα απνθύγεηε δεκηέο ζηα ηνηρώκαηα ηεο θαηάςπμεο, κε ρξεζηκνπνηείηε αηρκεξά αληηθείκελα γηα λα αθαηξέζεηε ηνλ πάγν ή λα μερσξίζεηε ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα. Καζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ Πξνηνύ αξρίζεηε ην θαζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ, απνζπλδέζηε ην θηο ηνπ ξεύκαηνο από ηελ πξίδα. Υξεζηκνπνηήζηε έλα θαζαξό ζθνπγγάξη ή απαιό παλί θαη ήπην απνξξππαληηθό ζε ριηαξό λεξό. Με ρξεζηκνπνηείηε δηαβξσηηθά ή δπλαηά θαζαξηζηηθά. Πιύληε κε ην ρέξη, μεπιύληε θαη ζηεγλώζηε όιεο ηηο επηθάλεηεο ζρνιαζηηθά. Με ρξεζηκνπνηείηε θαζαξηζηηθά θεξηά, ζπκππθλσκέλα απνξξππαληηθά, ριώξηα ή θαζαξηζηηθά πνπ πεξηέρνπλ πεηξέιαην ζηα πιαζηηθά θαη ειαζηηθά κέξε. Με ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ραξηνπεηζέηεο, θαζαξηζηηθά ηδακηώλ, δηαβξσηηθά θαζαξηζηηθά ή εύθιεθηα πγξά ζηα πιαζηηθά κέξε δηόηη απηά κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ γξαηζνπληέο ή δεκηέο ζηα πιηθά. Καζαξίζηε κε έλα παλί βνπηεγκέλν ζε απηό ην δηάιπκα θαη κεηά ζηεγλώζηε κε έλα απαιό παλί. ΜΔΓΑΛΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΔΚΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Αλ ην ςπγείν δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, θάληε ηα εμήο: Απνζπλδέζηε ην ςπγείν από ην ξεύκα βγάδνληαο ην θηο από ηελ πξίδα. 10

12 Καζαξίζηε θαη ζηεγλώζηε ην εζσηεξηθό ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ παξάγξαθν γηα ην θαζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ. Αθήζηε ηελ πόξηα αλνηρηή γηα λα κε ζπζζσξεπηνύλ νζκέο όηαλ ην ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο, κπνξείηε λα ιύζεηε εύθνια πνιιά ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα. Σν ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί Διέγμηε αλ: -- Σν θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ πξίδα. -- Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε είλαη ζηελ ζέζε OFF. Σν θσο δελ αλάβεη Διέγμηε αλ:f -- Σν θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ πξίδα. -- Κάπνηα αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνύ έρεη θαεί. -- Η ιάκπα δελ είλαη θαιά βηδσκέλε ζηελ ππνδνρή. -- Η ιάκπα έρεη θαεί. Σα ηξόθηκα παγώλνπλ ζηε ζπληήξεζε Διέγμηε αλ: -- Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε έρεη ξπζκηζηεί ζε πνιύ ρακειή ζέζε. -- Σα απνζεθεπκέλα ηξόθηκα αθνπκπάλε ζηελ έμνδν ςύμεο ή ζην πίζσ ηνίρσκα ηνπ ςπγείνπ. Σα ηξόθηκα ζηε ζπληήξεζε δελ είλαη θξύα Διέγμηε αλ: -- Οη αεξαγσγνί είλαη κπινθαξηζκέλνη ζηε ζπληήξεζε. Αλ είλαη, παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ηνπ θξύνπ αέξα. -- Οη πόξηεο αλνίγνπλ πνιύ ζπρλά ή δελ θιείλνπλ θαλνληθά. -- Έρεηε βάιεη πνιύ κεγάιε πνζόηεηα ηξνθίκσλ ζην ςπγείν ή ζηελ θαηάςπμε. -- Έρεηε ξπζκίζεη ηνλ ζεξκνζηάηε ζε πνιύ ρακειή ζεξκνθξαζία. 11

13 Σα λεξά ηεο απόςπμεο ηξέρνπλ κέζα ζην ςπγείν ή ζην πάησκα Διέγμηε αλ: -- Σν ζηόκην απνζηξάγγηζεο είλαη κπινθαξηζκέλν. -- Σν δνρείν εμάηκηζεο είλαη ζηε ζέζε ηνπ. Σν ςπγείν θάλεη αζπλήζηζην ζόξπβν Διέγμηε αλ: -- Σν ςπγείν είλαη επζπγξακκηζκέλν ζην πάησκα. -- Σν ςπγείν αθνπκπάεη ζηνλ ηνίρν. -- Ο δίζθνο απνζηξάγγηζεο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζσζηά. Μαδεύεηαη πγξαζία ζην εζσηεξηθό Διέγμηε αλ: -- Οη αεξαγσγνί είλαη κπινθαξηζκέλνη ζην ςπγείν. -- Η πόξηα αλνίγεη ζπρλά. -- Σν δσκάηην έρεη πγξαζία. -- Σα ηξόθηκα δελ είλαη ζσζηά ζπζθεπαζκέλα. -- Ο δηαθόπηεο δελ έρεη ξπζκηζηεί ζσζηά ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πόξηεο δελ θιείλνπλ πιήξσο Διέγμηε αλ: -- Σα ξάθηα είλαη ζηε ζσζηή ζέζε -- Σα ιάζηηρα είλαη βξώκηθα. -- Σν ςπγείν είλαη επίπεδν. 12

14 ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 1) ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Γηαηεξήζηε ηνπο αεξαγσγνύο αλνηρηνύο, ζην πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο θαη ην ελζσκαησκέλν πιαίζην, ρσξίο εκπόδηα. 2) ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Με ρξεζηκνπνηείηε κεραληθέο ζπζθεπέο ή άιια κέζα γηα λα επηηαρύλεηε ηε δηαδηθαζία απόςπμεο, εθηόο από απηά πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 3) ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Μελ πξνθαιείηε δεκηέο ζην θύθισκα ηνπ ςπγείνπ. 4) ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Με ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κέζα ζηα δηακεξίζκαηα απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ ηεο ζπζθεπήο, εθηόο θαη αλ είλαη εγθεθξηκέλεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 5) Η ζπζθεπή πξέπεη λα απνζπλδέεηαη από ην ξεύκα πξνηνύ γίλεη νπνηαδήπνηε είδνπο ζπληήξεζε. 6) Απηή ε ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο θπζηθέο, αηζζεηηθέο ή λνεηηθέο δπλαηόηεηεο ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλώζεσλ, παξά κόλν αλ παξέρεηαη επνπηεία ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε 13

15 ηεο ζπζθεπήο από θάπνην άηνκν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. 7) Σα παηδηά πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ώζηε λα κελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 8) Αλ ην θαιώδην ξεύκαηνο πάζεη δεκηά, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ αληηπξόζσπό ηνπο ή από παξόκνηα εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα γηα λα απνθεπρζνύλ θίλδπλνη. 9) Απνξξίςηε ην ςπγείν ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε εύθιεθησλ εθξεθηηθώλ αεξίσλ θαη ςπθηηθώλ κέζσλ. 10)Πξνηνύ απνξξίςεηε ηε ζπζθεπή, αθαηξέζηε ηηο πόξηεο γηα λα κελ παγηδεπηεί κέζα θάπνην παηδί. 14

16 Οδεγίεο γηα ηελ αιιαγή αλνίγκαηνο ηεο πόξηαο ηνπ ςπγείνπ αξηζηεξά θαη δεμηά 1 Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο θάησ από ηελ νξνθή κε ζηαπξνθαηζάβηδν θαη αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ ςπγείνπ. 2 Αθαηξέζηε ηηο βίδεο ηνπ επάλσ κεληεζέ κε ζηαπξνθαηζάβηδν. 15

17 Οη βίδεο ηνπ κεληεζέ 3 Βγάιηε ηνλ κεληεζέ, ην επάλσ ζηνπ ηεο πόξηαο θαη ην έδξαλν ηεο πόξηαο από ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ςπγείνπ. A Αληηθαηαζηήζηε ηνλ επάλσ κεληεζέ. 16

18 B Αληηθαηαζηήζηε ην έδξαλν ηεο πόξηαο θαη ην ζηνπ. 17

19 4 Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο ηνπ θάησ κεληεζέ κε ζηαπξνθαηζάβηδν, ηνπνζεηήζηε ηνλ κεληεζέ ζηελ άιιε πιεπξά θαη βηδώζηε ηηο βίδεο. εκείσζε : Η γσλία θιίζεο ηνπ ςπγείνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο

20 Οη βίδεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θάησ κεληεζέ 5 Βάιηε ην πόδη επζπγξάκκηζεο ζηελ άιιε πιεπξά θαη ξπζκίζηε ην γηα λα επζπγξακκηζηεί ε θακπίλα. 19

21 6 Βάιηε ηελ πόξηα ζε όξζηα ζέζε, ηνπνζεηήζηε ηνλ επάλσ κεληεζέ θαη κεηά ην θαπάθη ηεο νξνθήο. Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή δελ είλαη ζπλδεκέλε ζην ξεύκα θαη όηη είλαη άδεηα. Ρπζκίζηε ηα δύν πόδηα επζπγξάκκηζεο ζηελ πςειόηεξε ζέζε. πληζηάηαη λα ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζα ζαο βνεζήζεη. ΖΜΔΗΧΖ: Γηα λα αθαηξέζεηε ηελ πόξηα, γείξεηε ηελ πόξηα πξνο ηα πίζσ. Πξέπεη λα αθνπκπήζεηε ηε ζπζθεπή ζε θάηη ζηαζεξό, γηα παξάδεηγκα ζε κηα θαξέθια, θάησ αθξηβώο από ην επάλσ θαπάθη. Μελ αθήζεηε ηε ζπζθεπή ηειείσο νξηδόληηα θάησ δηόηη κπνξεί λα γίλεη δεκηά ζην ζύζηεκα ςύμεο. 20

22 ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ Α.Μ.Π (ΠΓ 117/2004) Τν πξντόλ πνπ αγνξάζαηε έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε πιηθά πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη εμαξηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ θαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Τν ζύκβνιν ππνδεηθλύεη όηη ε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο απνξξηκκάησλ, μερσξηζηά από ηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Παξαθαινύκε, ξσηήζηε ηνλ ηνπηθό ζαο δήκν γηα ηνλ ρώξν απόξξηςεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ή γηα ηνπνζεζία απόξξηςεο ζπζθεπώλ πξνο αλαθύθισζε. Σηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρνπλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. Παξαθαινύκε, βνεζήζηε καο λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε! ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ Τν πξντόλ απηό ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ νδεγηώλ: EMC-Directive: 2004/108/EC Low Voltage Directive: 2006/95/EC CE Marking Directive: 96/57/EC ROHS Directive: 2002/95/EC ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ Αμοιρίδης αββίδης Α.Ε. Βαζ. Όιγαο 33 T.K Θεζζαινλίθε Τει: , , Fax: Αθηή Πνζεηδώλνο 45 Τ.Κ Μνζράην Τει: , Fax:

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά Διεγκέλεο θαηά/: EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER Διεγκέλεο θαηά / EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ - GR ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 Διεγκέλεο θαηά / : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα