ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΛΗΩΝ, ΜΟΚΔΣΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΛΗΩΝ, ΜΟΚΔΣΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ"

Transcript

1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ραιηψλ, κνθεηψλ θαη ηαπεηζαξηψλ επίπισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζηεγάδνληαη Υπεξεζίεο ηεο Βνπιήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΜΟΚΔΣΔ ΥΑΛΗΑ ΜΖΥΑΝΖ ΥΑΛΗΑ ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΑ Μνθέηεο, ραιηά κεραλήο θαη ρεηξνπνίεηα φιεο ηεο επηθαλείαο, νπνηνλδήπνηε δηαζηάζεσλ, θαη ρξσκαηηθήο ζχλζεζεο θαη πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηειεηψκαηνο απφ ξέιη ή θξφζζηα. 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΛΗΩΝ, ΜΟΚΔΣΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: α) Απνκάθξπλζε (ηχιηγκα)απφ ηνλ ρψξν ρξήζεο κε κεγάιε πξνζνρή θαη κεηαθνξά ζε κνλάδα θαζαξηζκνχ β) Γηαδηθαζία θαζαξηζκνχ: Πξηλ ην πιχζηκν ην ραιί ή ε κνθέηα ζα πξέπεη λα ηηλαρζεί ζε εηδηθφ κεράλεκα έηζη ψζηε λα απαιιαγεί απφ ζθφλε-ρψκα θη άιια ξππνγφλα θνξηία πνπ βξίζθνληαη βαζηά ζην πέινο ηνπ. Καηφπηλ λα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθφ πιπληηθφ κεράλεκα θαη κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ θαζαξηζηηθψλ λα επηηεπρζεί αθελφο ν θαζαξηζκφο ηνπ ζε βάζνο έηζη ψζηε λα αθαηξεζεί εληειψο θάζε ίρλνο απφ ρψκα ζθφλε, βξσκηά, ρλνχδη, λα εμνπδεηεξσζνχλ κχθεηεο, κηθξφβηα, κπξσδηέο θαη αθεηέξνπ ε απνιχκαλζε αληηζθσξηαθή ηνπ πξνζηαζία. Αλ ππάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιεθέο πρ. θξαζί, κειάλη θιπ ζα πξέπεη λα δνζεί κεκνλσκέλα βάξνο εθεί, έσο φηνπ λα επαλέιζεη ζηελ δπλαηφηεξε θαιχηεξε αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Τα πιηθά εηδηθά θαζαξηζηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθαξκνγήο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ απφ ηελ εηαηξία παξαγσγήο ηνπο ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, λα έρνπλ νπδέηεξν Ph θαη λα κελ γίλεηαη ρξήζε ιεπθαληηθψλ θαη ρισξίσλ νχηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ραιηνχ νχηε ζην ξέιη ή θξφζζηα.

2 Μεηά ην πιχζηκν ζα πξέπεη λα γίλεη επηκειέο μέβγαικα ηνπ ραιηνχ ή κνθέηαο κε θαζαξφ λεξφ έηζη ψζηε λα αθαηξεζνχλ φια ηα απνξξππαληηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Καηφπηλ κε εηδηθφ βνχξηζηζκα - ρηέληζκα λα απαιιαρζεί απφ πεξηηηά ρλνχδηα, ηξίρεο θιπ. Μεηά ην μέβγαικα επαθνινπζεί ζηχςηκν ζε θπγνθεληξηθφ ζηππηηθφ κεράλεκα έηζη ψζηε λα αθαηξεζεί ην λεξφ θαη ην ραιί ή ε κνθέηα λα ζηξαγγίζεη ρσξίο λα αιινησζνχλ θαη λα μεβάςνπλ ηα ρξψκαηά ηνπο Τέινο ην ραιί ή ε κνθέηα ζα πξέπεη λα απισζεί ζσζηά ζε ζηεγαζκέλν ρψξν φπνπ ζα ζηεγλψζεη νινθιεξσηηθά καθξηά απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο μεβάκκαηνο- μερεηιψκαηνο θαη αιινίσζεο ησλ ρξσκάησλ. Σε έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα πρ. βξνρή ζα πξέπεη κε πξφζζεηα πξνζηαηεπηηθά ηα ραιηά λα ζηεγλψλνπλ ρσξίο πεξαηηέξσ ηαιαηπσξία. γ) Δπαλαηνπνζέηεζε ζην ρψξν ρξήζεο 2. ΔΠΗΣΟΠΗΟ ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΜΟΚΔΣΩΝ ΥΑΛΗΩΝ ΣΟ ΥΩΡΟ ΥΡΖΖ α) Πξηλ ην πιχζηκν θαζάξηζκα ησλ κνθεηψλ ραιηψλ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε απνκάθξπλζε ηεο ζθφλεο κε ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ζθνχπαο. β) Τν επηηφπην πιχζηκν ησλ κνθεηψλ ραιηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ ( πεξηζηξνθηθή κεραλή θαη κεραλή αλαξξφθεζεο ) θαη κε εηδηθά θαζαξηζηηθά κε νπδέηεξν Ph, ρσξίο ηελ ρξήζε ιεπθαληηθψλ θαη ρισξίσλ νχηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ραιηνχ νχηε ζηα ηειεηψκαηα - ξέιη ή θξφζζηα. Αλ ππάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιεθέο πρ. θξαζί, κειάλη θιπ ζα πξέπεη λα δνζεί κεκνλσκέλα βάξνο εθεί, έσο φηνπ λα επαλέιζεη ζηελ δπλαηφηεξε θαιχηεξε αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Tν ραιί ή ε κνθέηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, λα απνκαθξχλνληαη ηα θάζε είδνπο θαηάινηπα., λα εθαξκφδεηαη ν ηδαληθφο ηξφπνο θαζαξηζκνχ γηα θάζε πεξίπησζε ιεθέ είδνο ραιηνχ, κνθέηαο θαη φιεο νη εξγαζίεο λα γίλνληαη θαηά ηελ θνξά ηνπ πέινπο έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί θαη ε πνηφηεηα θαη ε εκθάληζή ηνπο αλαιινίσηε. γ) Καηά ηνλ επηηφπην θαζαξηζκφ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ απφ θζνξά ( ηνπνζέηεζε εηδηθνχ λάηινλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ πγξψλ, πξνζηαζία απφ γδαξζίκαηα θιπ )

3 ε κεηαθίλεζε ησλ επίπισλ γηα ηελ ειεπζέξσζε ηεο πξνο θαζαξηζκφ επηθαλείαο ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ρσξίο λα ζχξνληαη, πξνο απνθπγή δεκηψλ ηφζν ζηα έπηπια ( γδαξζίκαηα, θίλδπλνο ραιάξσζεο ζπλδέζκσλ κειψλ επίπινπ θιπ ) φζν θαη ζην δάπεδν θαη ζηελ πξνο θαζαξηζκφ επηθάλεηα κνθέηα ή ραιί ( θζνξά ηνπ πέινπο ιφγν ηξηβήο, ηξάβεγκα θισζηψλ ηειεησκάησλ θιπ. ) ημείωζη Δηδηθφηεξα γηα ηα ρεηξνπνίεηα ραιηά ησλ πεξηπηψζεσλ 1 & 2 επηζεκαίλνπκε φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζεβαζκφ. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο ζα επηιέγεηαη ηελ θάζε θνξά ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο θαζαξηζκνχ έηζη ψζηε λα θαζαξίδεηαη απνιπκαίλεηαη - μεβγάδεηαη - ζηεγλψλεηαη θαη ζπγρξφλσο λα δηαηεξείηαη ακεηάβιεηε ε πνηφηεηά ηνπ θαη ηα ρξψκαηα ηνπ αλαιινίσηα ζην ρξφλν. 3. ΦΤΛΑΞΖ Ο αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηνπ δεηείηαη, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη κνθέηεο θαη ραιηά ζε εηδηθφ πξνζηαηεπκέλν ρψξν, απνζηεηξσκέλν απφ ζθφξν κηθξννξγαληζκνχο - βαθηεξίδηα θαη ειεγρφκελεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Η ηαμηλφκεζε ησλ ραιηψλ ζηνλ ρψξν θχιαμήο ηνπο ζα γίλεηαη κε βάζε ην βάξνο θαη ηελ επαηζζεζία ηνπο, έηζη ψζηε λα δηαηεξνχλ ηε θφξκα ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θχιαμήο ηνπο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΣΑΠΔΣΑΡΗΔ ΔΠΗΠΛΩΝ Αθνξά ζαιφλη δεξκάηηλν (πνιπζξφλεο, θαλαπέδεο θηι.), ζαιφλη πθαζκάηηλν (πνιπζξφλεο, θαλαπέδεο θηι.),θάζηζκα γξαθείνπ (πθαζκάηηλε ή δεξκάηηλε επέλδπζε) θαη πάζεο θχζεσο θαζίζκαηα (πθαζκάηηλε ή δεξκάηηλε επέλδπζε), φιεο ηεο επηθαλείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαπεηζαξίαο ηνπ ζθειεηνχ ηνπ επίπινπ, ησλ καμηιαξηψλ θαη ηεο θάησζελ επηθαλείαο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε βξίζθεηαη απφ ην δάπεδν, νπνηνλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ρξσκαηηθήο ζχλζεζεο θαη πνηφηεηαο

4 Με ηνλ βαζχ θαζαξηζκφ - απνιχκαλζε ησλ ηαπεηζαξηψλ ζέινπκε λα επηηχρνπκε ηελ απνκάθξπλζε ηφζν ησλ ιεθέδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ επίπισλ, φζν θαη ησλ αθάξεσλ, ησλ κηθξνβίσλ, ησλ βαθηεξηδίσλ, ησλ κπθήησλ, ηεο νηθηαθήο ζθφλεο θαη άιισλ αιιεξγηνγφλσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη, φρη κφλν ζηελ ηαπεηζαξία, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Δπίζεο, ηελ ζεκαληηθή ειάηησζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ, θαζψο θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ ρξσκάησλ ησλ ηαπεηζαξηψλ. ΔΠΗΣΟΠΗΟ ΒΑΘΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΑΠΔΣΑΡΗΩΝ ΔΠΗΠΛΩΝ ΣΟ ΥΩΡΟ ΥΡΖΖ α) Πξηλ ηνλ θαζαξηζκφ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε απνκάθξπλζε ηεο ζθφλεο κε ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ζθνχπαο θαη θαηάιιεισλ γηα ηαπεηζαξίεο εμαξηεκάησλ αθξνθπζίσλ, φιεο ηεο επηθαλείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλαξκνγψλ ( ελψζεηο ηαπεηζαξίαο κε ηαπεηζαξία θαη ελψζεηο ηαπεηζαξίαο κε ζθειεηφ επίπινπ), κε κεγάιε πξνζνρή πξνο απνθπγή δεκηψλ ηφζν ζηελ ηαπεηζαξία φζν θαη ζηνλ ζθειεηφ ηνπ επίπινπ ( θζνξά πθάζκαηνο, θζνξά ζθειεηνχ ). β) Τν επηηφπην πιχζηκν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε βάζνο, φρη κφλν επηθαλεηαθά, κε ηε ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ (πεξηζηξνθηθή βνχξηζα, εηδηθφ κεράλεκα αλαξξφθεζεο θιπ. κε εηδηθά θίιηξα πνπ ζπγθξαηνχλ φια ηα παξαπάλσ- κηθξννξγαληζκνχο ππνιείκκαηα θιπ, ψζηε λα κελ δηαζθνξπίδνληαη μαλά ζηελ αηκφζθαηξα) θαη κε εηδηθά θαζαξηζηηθά κε νπδέηεξν Ph, ρσξίο ηελ ρξήζε ιεπθαληηθψλ θαη ρισξίσλ. Τα πιηθά εηδηθά θαζαξηζηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθαξκνγήο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ απφ ηελ εηαηξία παξαγσγήο ηνπο ηα νπνία ζα θαηαηεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Αλ ππάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιεθέο πρ. θξαζί, κειάλη θιπ ζα πξέπεη λα δνζεί κεκνλσκέλα βάξνο εθεί, έσο φηνπ λα επαλέιζεη ζηελ δπλαηφηεξε θαιχηεξε αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. γ) Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνχ ην έπηπιν ζα πξέπεη λα παξαδνζεί θαζαξφ, απαιιαγκέλν απφ φπνην ππφιεηκκα, ζηεγλφ θαη λα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε ζρεδφλ άκεζα. δ) Καηά ηνλ επηηφπην θαζαξηζκφ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ απφ θζνξά ( ηνπνζέηεζε εηδηθνχ λάηινλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ πγξψλ, πξνζηαζία απφ γδαξζίκαηα θιπ )

5 ε κεηαθίλεζε ησλ επίπισλ γηα ηελ ειεπζέξσζε ηεο πξνο θαζαξηζκφ επηθαλείαο ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ρσξίο λα ζχξνληαη, πξνο απνθπγή δεκηψλ ηφζν ζηα έπηπια ( γδαξζίκαηα, θίλδπλνο ραιάξσζεο ζπλδέζκσλ κειψλ επίπινπ θιπ ) φζν θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο Βνπιήο, λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα, φηαλ θαινχληαη αθφκε θαη ζε ηειεθσληθή εηδνπνίεζε, γηα εξγαζίεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαη γηα ηελ φπνηα πνζφηεηα δεηεζεί. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί κνλνκεξψο ζηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο πεξαηηέξσ επηβαξχλζεηο. Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο, ζα ειέγρνληαη απφ ην ηκήκα θαζαξηφηεηαο θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηπρφλ ππνδείμεηο ηεο Υπεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ακέζσο δεθηέο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπεζεί γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ηνπ κε παξερφκελα πηζηνπνηεηηθά. Σε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ησλ πην πάλσ εηδψλ, ηελ επζχλε θέξεη απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο. Λφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ζπληαρηεί κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πίλαθα πξνζθνξάο θαη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα ζπκπιεξψζεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ν πίλαθαο πξνζθνξάο. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Όινη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ. 2. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, φπσο ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο Βνπιήο ζρεηηθά κε ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ηνπο αξηζκνχο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ (πξνζσπηθνχ ηνπ, ζπλεξγαηψλ, βνεζψλ εθπιήξσζεο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ψζηε λα εθδνζνχλ νη απαηηνχκελεο άδεηεο εηζφδνπ. 3. Η Βνπιή έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί νπνηεδήπνηε απφ ηνλ αλάδνρν, ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζεσξεί θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ αθαηάιιειν. 4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξεγθιίησο θαη λα εθαξκφδεη φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Δηδηθφηεξα, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ

6 ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία θιαδηθή Σ.Σ.Δ., ζηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ (ρξήζε Μ.Α.Π.) θ.ι.π. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ αλσηέξσ, ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο απηέο ηζρχνπλ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο επίζεο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο θαη είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο, πνηληθψο θαη αζηηθψο, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε πξνθιεζεί εθ παξαβάζεσο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (Π.Γ. 17/96, Π.Γ.159/99) φπσο ηζρχνπλ, θ.ι.π. πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ), φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη. 6. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ αζθάιηζε φισλ φζσλ απαζρνιεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εξγνδφηνπ θαη αζθαιηζκέλσλ ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θαηά λφκν αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Σε πεξίπησζε πνπ απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα επηβιεζεί ζε βάξνο ηεο Βνπιήο ε θαηαβνιή νπνηνζδήπνηε αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο γηα ην αλσηέξσ έξγν ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζε απηή ην αληίζηνηρν πνζφ. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη ηα άηνκα πνπ ζα απαζρνιήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζα έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. 7. Δξγαζίεο πνπ πξνθαινχλ φριεζε (ζφξπβνο, ζθφλε θ.ι.π.) ζα εθηεινχληαη θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ψξεο ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ θηεξίνπ, ή αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 8. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθψο ππεχζπλνο, πνηληθψο θαη αζηηθψο, γηα νηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε πξνθιεζεί εθ παξαβάζεσο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη είλαη κνλαδηθφο ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ απνδεκίσζε νπνηνπδήπνηε, γηα θάζε θχζεσο θαη είδνπο δεκηέο, πνπ ηπρφλ ππνζηεί απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αλ ππνρξεσζεί ε Βνπιή λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζ απηήλ ην αληίζηνηρν πνζφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηφθσλ θαη εμφδσλ. Η Βνπιή δε θέξεη θακία αζηηθή ή άιιε επζχλε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 9. Όια ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα γλσζηψλ θαηαζθεπαζηψλ, πνπ αζρνινχληαη θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πιηθψλ, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη ζα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο, εθφζνλ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο. Ιδηνθαηαζθεπέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Διαηησκαηηθά πιηθά ή / θαη ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ δεκηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ή δνθηκψλ ζα αληηθαηαζηαζνχλ ή δηνξζσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 10. Οη κεηαθνξέο ηπρφλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο ζα γίλνπλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Η ζπγθέληξσζε, απνθνκηδή θαη απφξξηςε φισλ ησλ άρξεζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο ζα γίλεηαη κφλν ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξρέο, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Τα κπάδα ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζην ρψξν πξνέιεπζήο ηνπο θαη ζα

7 απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ θάζε βξάδπ. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη νπδεκία φριεζε ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηψλ ηεο Βνπιήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ξεηά ε κεηαθνξά νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή κπαδψλ κε ηνπο αλειθπζηήξεο. 11. Σηα ζεκεία ηνπ θηεξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο, ε κεηαθνξά πιηθψλ ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ δεκίεο ζηνπο ήδε δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ. Σηελ πεξίπησζε, ηπρφλ, πξφθιεζεο νησλδήπνηε δεκηψλ ν αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ απφιπηε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζή ηνπο. 12. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ, θαζψο θαη φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ρψξσλ, απφ εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν κε ηε ρξήζε θαη εηδηθψλ κεραλεκάησλ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη, ψζηε φινη νη ρψξνη ηνπ θηεξίνπ λα παξαδνζνχλ ειεχζεξνη απφ θάζε άρξεζην πιηθφ, θαζαξνί θαη έηνηκνη πξνο ρξήζε. 13. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα νξίδεηαη ζηα δχν (2) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο δήισζεο απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο ζα νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Δπηηξνπή. Γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ηνπ έξγνπ, εάλ απαηηεζεί, ζα εξγαζζνχλ ζπλεξγεία κε βάξδηεο, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πεξάησζεο ηνπ Έξγνπ πέξαλ ηεο αλσηέξσ νξηζζείζαο εκεξνκελίαο, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε κε πελήληα επξψ (50 ) γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. 14. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά: 1) κε ηελ ππνβνιή ηεο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο γηα ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαη 2) κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζπλνδεπηηθνχ πίλαθα αλάιπζεο ησλ εξγαζηψλ 15. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ θαζαξηζκέλσλ εηδψλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, εάλ παξνπζηαζζνχλ θζνξέο πνπ νθείινληαη ζε ειιηπή ή ειαηησκαηηθά πιηθά, ζθάικαηα εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ θαζαξηζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάιεηςε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα απνθαηαζηήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, κέζα ζηελ ζρεηηθή πξνζεζκία πνπ ζα ηεζεί απφ ηε Βνπιή. 16. Ο αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ην αληίζηνηρν ηίκεκα θαηά εξγαζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνδεπηηθνχ πίλαθα πξνζθνξάο. Σην πνζφ ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ ηερληθή πεξηγξαθή, αιιά θαη φιεο νη απαηηνχκελεο κηθξνεξγαζίεο θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο, έζησ θη αλ απηέο δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Τν πνζφ ζα ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ ζα βαξχλεη ηε Βνπιή. ΑΘΖΝΑ Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ. ΚΟΡΗΜΔΝΣΕΑ δηαθνζκήηξηα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο.

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ γξαθείσλ ηεο Α.ΓΗ.Π. επί ηεο Λεσθφξνπ πγγξνχ 44, 5 νο φξνθνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΡΥΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σαρ. Γ/λζε : Λεσθφξνο πγγξνχ 56 Σαρ. Κψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Γ. Παληειεάθεο, θ. Γθίλε Τηλέφωνο : 210 92.20.944 FAX : 210 92.20.143

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Αζήλα, 20 Μαξ 2015 ΣΜΗΜΑ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. πξ. 1967 Σαρ.Γ/λζε : ΜΟΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 10-12 ρ. 427 Σ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : 210-7288490

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ.

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35 Σ.Κ. 84100 Δπμοωπολη Σηλέθυνο:22813-60233 Fax:22810-88043

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/113/774739/.2923/183 Ηνπι 2015/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα