Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6"

Transcript

1 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Σύπνο ρξήζεο: Γεληθό θαζαξηζκόο κπάληνπ θαη εηδώλ πγηεηλήο. Πξνζνρή: Να κελ αλακεηρζεί κε άιια θαζαξηζηηθά 1.3. Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο Ταστότητα εταιρείας Παξαγωγόο: Επξωπαϊθή έλωζε Πξνκεζεπηήο: Anser Hellas Υεηκάξαο, Αραξλαί Σ.Κ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ νπζία/παξαζθεύαζκα Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ): Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Σειέθωλν θέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ,Αζήλα : ΤΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 2.1. Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Ταμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο ΔΚ (67/548/ΔΟΚ ή 1999/45/ΔΚ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε) Σν πξνϊόλ δελ ηαμηλνκείηαη ζαλ επηθίλδπλν ζύκθωλα κε ηελ νδεγία 99/45/EΚ 2.2. Σηνηρεία επηζήκαλζεο Γελ επηζεκαίλεηαη 2.3. Άιινη θίλδπλνη Να κελ αλακεηρζεί κε άιια θαζαξηζηηθά. ΤΜΗΜΑ 3: Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά

2 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 2/ Μείγκαηα Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά Χεκηθή νλνκαζία CAS No Ταμηλόκεζε Πεξηεθηηθόηεηα %. Sodium Laureth Sulfate Xi R38, % Reach Number: Causes serious eye damage, 1 Η318 Causes skin irritation, 2 Η315 Citric acid Xi R36 <12% Alchil poliglucoside Xi R41 <4% Reach Number Eye Dam./Irrit. 1 H318 The text of the R-phrases and the H-phrases is shown in section 16. ΤΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα. Μεηά από εηζπλνή Απαξαίηεηνο ν θαζαξόο αέξαο Μεηά από επαθή κε ην δέξκα Ξεπιύλεηε ακέζωο κε λεξό. ε εξεζηζκό επηζθεθζείηε ηαηξό. Μεηά από επαθή κε ηα κάηηα Ξεπιύλεηε ακέζωο κε άθζνλν λεξό γηα 15 ιεπηά Σε εξεζηζκό ζπκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν. Μεηά από θαηάπνζε Αλαδεηείζηε άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα θαη δείμηε ζηνλ ηαηξό ηελ ζπζθεπαζία ή ηελ εηηθέηα ηεο Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο Σπκπηώκαηα Μέρξη ηώξα δελ ππάξρνπλ γλωζηά ζπκπηώκαηα Κίλδπλνη Γελ ππάξρνπλ γλωζηνί θίλδπλνη κέρξη ζηηγκήο Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο Θεξαπεία Αθνινπζήζηε νδεγίεο ηαηξνύ αλάινγα κε ηα ζπκπηώκαηα. ΤΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο

3 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 3/ Ππξνζβεζηηθά κέζα Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο Όια ηα ζπλήζε, Φεθαζκόο λεξνύ, Αθξόο, Ξεξή ζθόλε, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Γελ απαηηνύληαη εηδηθά κέζα Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Καλέλα 5.3. Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαηά ηελ ππξόζβεζε πλήζεο εμνπιηζκόο γηα θωηηέο από ρεκηθά. Πεξηζζόηεξεο Πιεξνθνξίεο Κακία. ΤΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 6.1. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο Μελ παξνρεηεύεηε ην πξνϊόλ ζε επηθαλεηαθά λεξά Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό Καζαξίζηε κε κεραληθά κέζα ζθνππίδνληαο ή απνξξνθώληαο 6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθαιή Μεηαρείξηζε Τιηθώλ, βιέπε θεθ.7 ΤΜΗΜΑ 7: Φεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Οδεγίεο γηα αζθαιή κεηαρείξηζε Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο. Να απνθεύγεηε ηελ επαθή κε δέξκα θαη κάηηα. Οδεγίεο γηα ηελ πξνθύιαμε θαηά ηεο θσηηάο θαη εθξήμεσο Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα 7.2. Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ Γελ απατούνταη ηδηαίηεξα κέηξα Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο Γελ ππάξρνπλ επί πιένλ ππνδείμεηο.

4 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 4/6 ΤΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο Γελ δηαηίζεληαη 8.2. Έιεγρνη έθζεζεο Γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. Μέηξα Υγηεηλήο Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο πξηλ ηα δηαιιείκαηα θαη κεηά ηε δνπιεηά. ΤΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 9.1. Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Μνξθή πγξό Χξώκα ραξαθηεξηζηηθό Οζκή ραξαθηεξηζηηθή Ππθλόηεο (g/cm³) ζηνπο 20 C : 1 0,05 Δηαιπηόηεο ζην λεξό: πιήξεο δηαιπηόηεο PH (at 20 C) : 2,2 0,5 Σεκείν αλάθιεμεο C : Δελ εθαξκόδεηαη 9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο Γελ δηαηίζεληαη ΤΜΗΜΑ 10: Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα Γξαζηηθόηεηα Βιέπε ηκήκα 10.3 "Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ" Φεκηθή ζηαζεξόηεηα Τπό θαλνληθέο ζπλζήθεο ην πξνϊόλ είλαη ζηαζεξό Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ Να κελ αλακεηρζεί κε άιια θαζαξηζηηθά Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ Σίπνηα γλωζηό Με ζπκβαηά πιηθά Αιθαιηθά θαζαξηζηηθά, δηαιύκαηα ππνριωξηώδνπο λαηξίνπ Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο Αλ ην πξνϊόλ απνζεθεπηεί θαη κεηαρεηξηζηεί όπωο νξίδεηαη δελ παξάγνληαη επηθίλδπλα πξνϊόληα δηάζπαζεο.

5 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 5/6 ΤΜΗΜΑ 11: Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. ΤΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο Τνμηθόηεηα Τνμηθόηεηα ζηα ςάξηα: Τνμηθόηεηα δαθληώλ: Τνμηθόηεηα άιγεο: Τνμηθόηεηα βαθηεξηδίσλ: Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε Βηναπνηθνδόκεζε: Άκεζα βηναπνηθνδνκήζηκα ζπζηαηηθά Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο Βηνζπζζώξεπζε Με βηνζπζζωξεύζεκν 12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο Μεηαθνξά θαη θαηαλνκή κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ πεξηβαιινληηθώλ ζπζηεκάησλ : Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί Σπκπεξηθνξά ζε πεξηαπηνινγηθά δηακεξίζκαηα Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αααβ Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο Πξόζζεηεο νηθνηνμηθνινγηθέο παξαηεξήζεηο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. ΤΜΗΜΑ 13: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Πξντόλ Γελ εθαξκόδεηαη. Αθάζαξηε ζπζθεπαζία πζθεπαζίεο νη νπνίεο είλαη αδύλαηνλ λα θαζαξηζηνύλ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε θέληξν αλαθύθιωζεο

6 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 6/6 ΤΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά Τκήκα 14.1 έσο ADR ADNR RID IATA IMDG Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Βιέπε ηκήκαηα 6 έωο 8 ηνπ παξόληνο Γειηίνπ Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο. ΤΜΗΜΑ 15: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα Άιινη Καλνληζκνί Σα ηαζηελεξγά πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν παξαζθεύαζκα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηαο ηα νπνία νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό(ΔΚ) No.648/2004 γηα απνξξππαληηθά. Σα δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δήιωζε απηή βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηωλ αξκόδηωλ αξρώλ ηωλ Κξαηώλ Μειώλ θαη ζα παξέρνληαη ζε απηέο θαηόπηλ άκεζνπ αηηήκαηνο ηνπο ή θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ απνξξππαληηθνύ Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο Γελ δηαηίζεληαη ΤΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο Σεξείηε ηηο θξαηηθέο θαη ηνπηθέο λνκηθέο πξνϋπνζέζεηο. Τα θείκελα ησλ R-θξάζεσλ νπνία βξίζθνληαη ζηα "ζπζηαηηθά" αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 3 απηνύ ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο: R36: Εξεζίδεη ηα κάηηα. R38: Εξεζίδεη ην δέξκα. R41: Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ. List of the text of the hazard statements mentioned section 3 (H-phrases): Η315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. Η318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. Οη αλαγξαθόκελεο πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζην ζεκεξηλό επίπεδν γλώζεωλ θαη πεξηγξάθνπλ ηα πξνϊόληα καο ζρεηηθά κε πηζαλέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο. Οη πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ ζε θακία πεξίπηωζε ηελ έλλνηα ηεο εγγύεζεο γηα θάπνηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνϊόληνο, όπωο επίζεο δελ λννύληαη ωο ζπκθωλία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνϊόληνο. Δίλαη ζηελ επζύλε ηνπ ρξήζηε λα εμεηάζεη, εάλ ην πξνϊόλ είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ απαηηνύκελν ηνκέα εθαξκνγήο θαη γηα θάζε μερωξηζηή ρξήζε. Γελ αλαγλωξίδεηαη επζύλε γηα δεκηέο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε ηωλ παξερόκελωλ πιεξνθνξηώλ.

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Otimectin vet. 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (AT, BE, CZ, DE, EL, IE, FI, FR, IS, LT, NL, NO, PL, PT, SE, UK) Otimectin 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (ES, IT)

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα