Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση"

Transcript

1 Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση από τον ΟΤΕ της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση (Μεσοπρόθεσμη λύση). Μαρούσι, Μάρτιος 2010 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ 1

2 Ι. Πρόλογος Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): Έχοντας υπ όψη: (α) Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 12 παρ. ιβ και το άρθρο 17 (β) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/ , «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 460/Β / ), (γ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/065/ , «Ορισμός Αγοράς Χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1550/Β/ ), (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/ «Λήψη Απόφασης επί της διαδικασίας Ακροάσεως της 18ης Φεβρουαρίου 2009 των εταιριών με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε» και ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ, HELLAS ONLINE, CYTA HELLAS, VODAFONE ΑΕΒΕ, FORTH NET, ΝΕΤΟΝΕ, ON TELECOMS, VIVODI, WIND, ALTEC, COSMOTELCO, LANNET, TELEDOME, VOICENET, ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, με αντικείμενο την τιμολόγηση από την πρώτη στις δεύτερες, της ηλεκτρικής ισχύος που τους παρέχεται στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, δυνάμει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου» Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 45638/ επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΤΕ 359/383785/ ) Τη με αρ. πρωτ. 8547/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΟΤΕ Α.Ε. Τη με αρ. εμπιστευτικού πρωτ. ΕΕΤΤ 2534/Φ960/ επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΤΕ 359/ΕΜΠ. 204/ ) Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 1044/ επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε (αριθμ. Πρωτ. ΟΤΕ 359// ) 2

3 (θ) (ι) (ια) (ιβ) (ιγ) (ιδ) (ιε) Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5175/ «Αίτηση Θεραπείας/Επανεξέτασης σχετικά με την υπ αριθμ. Πρωτ. 531/232/ » της εταιρείας Hellas on line Α.Ε., Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 6190/ «Αίτηση Θεραπείας» της εταιρείας «Forthnet Α.Ε.» για την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/ , Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 7235/ «Αίτηση Θεραπείας Αναθεώρησης» της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ A.E.Β.Ε.» κατά της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/ και κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης, Τις με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4700/ , 4699/ επιστολές της εταιρείας Hellas on line Α.Ε. αναφορά με την «τιμή μονάδος ηλεκτρικής ενέργειας» Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 7236/ επιστολή της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ A.E.Β.Ε.», Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4702/ επιστολή της εταιρείας «On Telecoms», Τη με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 3472/ επιστολή της εταιρείας «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.», Διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση από τον ΟΤΕ της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση (Μεσοπρόθεσμη λύση). Με την παρούσα, η ΕΕΤΤ υποβάλλει σε δημόσια διαβούλευση την πρότασή της καθώς και των υποβληθέντων από τον ΟΤΕ στοιχείων παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά. 3

4 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αιτιολογημένες παρατηρήσεις, κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους του κειμένου στα οποία αναφέρονται και προτείνοντας, στις περιπτώσεις που διαφωνούν με τις εκεί περιγραφόμενες διαδικασίες, συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις. Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται από 18 Μαρτίου 2010, ημέρα Πέμπτη μέχρι και 19 Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 19η Απριλίου 2010 και ώρα 16:00 µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση από τον ΟΤΕ της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση (Μεσοπρόθεσμη λύση). Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται: 1. Εντύπως στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττική 2. Ηλεκτρονικά : στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες 4

5 πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει. 5

6 Α. Εγκατάσταση Συστήματος Εγκατεστημένων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) Σε εφαρμογή της ως άνω υπό σχετ. (δ) Απόφασης της ΕΕΤΤ και αναφορικά με τις παραγράφους ΙΙ.5 του διατακτικού της, η ΕΕΤΤ διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση της πρότασής της καθώς και των υποβληθέντων από τον ΟΤΕ στοιχείων με το ως άνω υπό σχετ. (η): Πρόταση της ΕΕΤΤ: 1. Να γίνει τοποθέτηση ηλεκτρονικών μετρητών DC ηλεκτρικής ενέργειας ανά Πάροχο / Δικαιούχο ανά ΦΣ και όπου χρειάζεται ανά ξεχωριστή παροχή Δικαιούχου. 2. Οι μετρητές θα διαβάζονται από κεντρικό αυτόματο σύστημα ανάγνωσης (Automatic Metering Reading AMR). 3. Το έργο θα υλοποιηθεί για όλες τις ΦΣ με ευθύνη του Υπόχρεου ΟΤΕ μέσω συνολικής εργολαβίας κατασκευής. Αντίστοιχα, από τον ΟΤΕ θα δοθούν και οι προδιαγραφές του έργου, σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές του έργου που καθορίζονται από την ΕΕΤΤ στο Παράρτημα Ι του παρόντος. 4. Το κόστος του έργου θα επιβαρύνει τους Παρόχους, και θα επιμεριστεί αναλογικά με τον αριθμό χρησιμοποιουμένων DC μετρητών κάθε Παρόχου. 5. Το WCRM θα ενημερώνεται από το σύστημα αυτόματης ανάγνωσης των μετρητών με όλα τα μετρούμενα μεγέθη ανά παροχή Δικαιούχου για όλες τις ΦΣ. 6. Για την AC κατανάλωση (Κλιματισμός, Κοινόχρηστος Χώρος) θα τοποθετηθεί AC μετρητής και το υπολογιζόμενο κόστος της ηλεκτρικής κατανάλωσης θα επιμερίζεται στους παρόχους αναλογικά των DC καταναλώσεών τους στον ίδιο χώρο ΦΣ. 7. Η τιμολόγηση της μετρούμενης καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται κάθε μήνα βάση του τιμολογίου της ΔΕΗ για τη μέση τάση ΜΤ. Η χρέωση του ΟΤΕ προς τους παρόχους θα πρέπει να είναι πλήρως αντίστοιχη με τον τρόπο χρέωσης που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ προς τον ΟΤΕ (σύμφωνα με την αρχή της πρόκλησης κόστους). Γι αυτό το λόγο το σύστημα AMR πρέπει να καταγράφει εκείνες ακριβώς τις παραμέτρους (ισχύς, ενέργεια κλπ.) οι οποίες επιτρέπουν πλήρη και διαφανή τιμολόγηση και απολύτως συμβατή με τον τρόπο χρέωσης που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ προς τον ΟΤΕ. 6

7 Για την τιμολόγηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στις ΦΣ η συνολική μετρούμενη και καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα επιμερίζεται στους Παρόχους αναλογικά με την μετρούμενη και καταναλισκόμενη DC ηλεκτρική ενέργεια κάθε παρόχου. Υποβληθέντα από τον ΟΤΕ στοιχεία για τις προδιαγραφές του έργου, το χρόνο και το κόστος υλοποίησης: 7

8 O.Τ.Ε. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ DC ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΥ ΠΙΝΑΚΑ DC ΜΟΝΑΔΑ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ DC - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ DC ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ (COMMISSIONING & STARTUP) & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ PLC ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΟ M-1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΝΕΟΣ DC ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ M-2 ΤΥΠΙΚΟΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΗΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ D/C ΣΧΕΔΙΟ M-3 ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ AC ΧΩΡΟΥ Φ.Σ ΣΧΕΔΙΟ M-4 ΤΥΠΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΥΣ. ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

10 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σύμφωνα με την Απόφαση 531/232/ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ζητήθηκε από τον ΟΤΕ η υποβολή μελέτης πρότασης για την τιμολόγηση της κατανάλωσης Ηλεκτρικής ισχύος των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: Ηλεκτρονικοί μετρητές DC ηλεκτρικής ενέργειας Κάθε μετρητής θα έχει τη δυνατότητα να μετρά DC ηλεκτρική ενέργεια για εντάσεις μέχρι 160A και τάση μέχρι 60V. Θα μπορεί να δεχτεί shunt 60mV ή 100mV. Για την ακρίβεια των μετρήσεων η δειγματοληψία της τάσης και της έντασης θα είναι συνεχής. Θα διαθέτουν φωτιζόμενη LCD οθόνη γραφικών στην οποία θα αναγράφεται η Καταναλισκόμενη Ενέργεια (KWh) και η Ισχύς (KW). Οι μετρητές θα κλειδώνουν με κωδικό ώστε να αποφευχθεί η δυνατότητα παρεμβάσεων και η αλλοίωση των μετρήσεων, τόσο από το χώρο των μετρητών (ΦΣ) όσο και από την κεντρική πλατφόρμα λογισμικού. Οι μετρητές θα διατηρούν αναφορά (log) για οποιοδήποτε παρέμβαση στον προγραμματισμό τους. Η τροφοδοσία τους θα είναι 53 Volt DC (±10%). Στήριξη σε Ράγα DIN. Οι μετρητές θα μετρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα μεγέθη: o o o o Καταναλισκόμενη Ενέργεια (KWh). Ισχύς (KW), τιμές ανά 15 λεπτά κατ ελάχιστον. Μέγιστη και ελάχιστη τιμή Τάσης (Volt). Μέγιστη τιμή Έντασης (Amp). Σύστημα αυτόματης ανάγνωσης των μετρητών (AMR) Το σύστημα AMR θα αποτελείται από α) το κεντρικό σύστημα AMR που θα βρίσκεται στην Αθήνα και β) τις συσκευές που σε τοπικό επίπεδο (ΦΣ) θα διατηρούν αποθηκευμένες τις μετρημένες τιμές και θα επικοινωνεί μαζί τους το κεντρικό σύστημα AMR (Επιθυμητή Ethernet θύρα για επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα AMR). 10

11 Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα αυτόματα και απομακρυσμένα να πραγματοποιεί ανάγνωση των μετρητών που θα είναι κατανεμημένοι στην Ελλάδα σε όλους τους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης. Η Ανάγνωση από το κεντρικό σύστημα στην Αθήνα θα πραγματοποιείται μηνιαία την πρώτη Ημέρα του Μήνα μεταξύ 01:00 πμ και 06:00 πμ. Το σύστημα θα υποστηρίζει τουλάχιστον 3000 μετρητές. Για λόγους συμβατότητας και αξιοπιστίας οι μετρητές για όλους τους παρόχους όλοι θα είναι από τον ίδιο κατασκευαστή όπως και το σύστημα αυτόματης ανάγνωσης AMR. Το σύστημα θα είναι επεκτάσιμο τόσο στο συνολικό αριθμό υποστηριζόμενων μετρητών, όσο και σε αυξήσεις του αριθμού των μετρητών στη ΦΣ. Η κεντρική πλατφόρμα λογισμικού του συστήματος θα βρίσκεται στην Αθήνα σε χώρο που θα επιλέξει ο ΟΤΕ. Αντίγραφο της βάσης δεδομένων του AMR θα υπάρχει στην ΕΕΤΤ Ο ΟΤΕ αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και εξέτασε τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης, προχώρησε σε σχετική έρευνα αγοράς και στη συνέχεια στη σύνταξη προμελέτης και υποβάλλει την πρότασή του για την υλοποίηση του νέου τρόπου μέτρησης και χρέωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας των εγκατεστημένων παρόχων στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης στα κτίρια του ΟΤΕ. Για τον υπολογισμό της χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο με το νέο τρόπο, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Θα γίνεται μέτρηση της DC ενέργειας που καταναλώνει ο ενεργός εξοπλισμός (racks) των παρόχων. Θα γίνεται μέτρηση της συνολικής AC ενέργειας (φωτισμός, κλιματισμός, ανορθωτικό συγκρότημα) που καταναλίσκεται σε έναν χώρο Φ/Σ. Θα γίνεται συλλογή των πληροφοριών και μετάδοσή τους σε ένα κεντρικό σημείο αναφοράς (βάση δεδομένων) μέσω κατάλληλου λογισμικού. To λογισμικό του συστήματος θα συνεργάζεται με το WCRM για την αποστολή των δεδομένων της καταναλισκόμενης ενέργειας κάθε παρόχου και την αντίστοιχη δαπάνη της. 11

12 Θα γίνεται επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται στην κεντρική βάση δεδομένων και στη συνέχεια θα ενημερώνονται τα πληροφορικά συστήματα του ΟΤΕ για την ενσωμάτωση των χρεώσεων στα τιμολόγια των παρόχων. Απαιτείται αλλαγή της υπάρχουσας υλοποίησης των πληροφορικών συστημάτων του ΟΤΕ: 1) ΕΜΜ, 2) W CRM, 3) ebs & 4) Geneva. Θα εμφανίζεται η κατανάλωση ρευμάτων AC και DC στο WCRM. 12

13 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του νέου τρόπου μέτρησης και χρέωσης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των εγκατεστημένων παρόχων στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης στα κτίρια του ΟΤΕ και συνοδεύεται από τα σχετικά σχέδια. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπάρχουν 153 χώροι Φυσικής Συνεγκατάστασης με αυτόνομο ανορθωτικό συγκρότημα με τις αντίστοιχες συστοιχίες συσσωρευτών για την τροφοδοσία των ικριωμάτων των παρόχων και 15 χώροι, στους οποίους τα ικριώματα των παρόχων τροφοδοτούνται από τα ανορθωτικά συγκροτήματα του Ο.Τ.Ε. Για την τροφοδοσία των ικριωμάτων σε κάθε χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης υπάρχουν εγκατεστημένοι: α) Ο Γενικός Πίνακας Εναλλασσομένου Ρεύματος (AC), ο οποίος τροφοδοτεί όλες τις καταναλώσεις του χώρου όπως φωτισμός, ρευματοδότες, κλιματιστικά μηχανήματα, ανορθωτικό συγκρότημα (όπου υπάρχει αυτόνομο) και ο οποίος περιλαμβάνει το μετρητή της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του χώρου Φ/Σ. β) Ο ηλεκτρικός πίνακας DC, ο οποίος μέσω ανορθωτικού συγκροτήματος τροφοδοτεί με ηλεκτρική ισχύ τον ενεργό εξοπλισμό των παρόχων. Για την υλοποίηση του νέου τρόπου υπολογισμού της ενέργειας πρέπει να αποξηλωθούν οι υφιστάμενοι ηλεκτρικοί πίνακες DC των χώρων Φ/Σ και να εγκατασταθούν νέοι. Συγκεκριμένα: Σε όσους χώρους υπάρχουν μέχρι και έξι (6) συνεγκατεστημένοι πάροχοι (135 χώροι) θα εγκατασταθεί ένας (1) νέος ηλεκτρικός πίνακας DC, ιστάμενος, τύπου πεδίου. Στους υπόλοιπους χώρους, με περισσότερους από 6 συνεγκατεστημένους παρόχους θα εγκατασταθούν δύο (2) νέοι ηλεκτρικοί πίνακες DC. Σε όσα κτίρια υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι χώροι Φ/Σ θα εγκατασταθούν επίσης δύο ηλεκτρικοί πίνακες DC, ένας σε κάθε χώρο. 1.2 ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ DC ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι νέοι πίνακες DC θα είναι σύμφωνοι με το συνημμένο μονογραμμικό διάγραμμα, ιστάμενοι, τύπου πεδίου, διαστάσεων 100x200x30cm και εκτός από τις αναχωρήσεις για τις καταναλώσεις των παρόχων θα φέρουν όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των μετρήσεων. Για να αποφευχθούν οι μούφες των καλωδίων ισχύος τα καλώδια θα εισέρχονται από το κάτω μέρος του πίνακα. 13

14 Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας DC θα έχει επτά ομάδες αναχωρήσεων με γενική ασφάλεια 160Α στην κάθε ομάδα. Επίσης κάθε ομάδα θα φέρει και αντίστοιχη μετρητική διάταξη. Κάθε ομάδα (μετρητής) θα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο πάροχο. Σε περίπτωση κάλυψης των αναχωρήσεων μιας ομάδας θα δοθεί στον πάροχο και δεύτερη ομάδα (μετρητής). Ο πίνακας θα χωρίζεται σε άνω και κάτω μέρος. Η πόρτα του άνω μέρους, που θα περιέχει τη μετρητική διάταξη, θα ασφαλίζεται με κλειδί προς αποφυγή επέμβασης στη μετρητική διάταξη, ενώ στο κάτω μέρος, που θα περιέχει τις ασφάλειες και τις κλέμες διανομής, θα υπάρχει πόρτα ελεύθερης πρόσβασης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΥ ΠΙΝΑΚΑ DC Η μεταλλική κατασκευή των πινάκων θα γίνει από χαλυβδοέλασμα DKP ελαχίστου πάχους 2mm. O εσωτερικός βαθμός προστασίας θα είναι IP 2Χ min. σύμφωνα με IEC Θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, αντισκωριακή. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ Οι πίνακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών τύπου. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν στο Κ.Δ.Ε.Π. (ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ /ΔΕΗ) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ και IEC "Partially Type Tested Assemblies" και θα αφορούν: Δοκιμές αντοχής σε ρεύμα βραχείας διάρκειας κυρίου βραχυκυκλώματος έως και 70ΚΑ RMS. Η διαστασιολόγηση των ζυγών θα γίνει σύμφωνα με DIN Η διατομή τροφοδοσίας εκάστου κυκλώματος θα γίνεται στην ονομαστική ένταση του διακόπτη. Τα καλώδια που τροφοδοτούν κυκλώματα διαφορετικών τάσεων (π.χ. 24 V Ac ή DC) και πηνών (π.χ, από UPS) θα έχουν διαφορετικά χρώματα για να αναγνωρίζονται εύκολα μεταξύ τους. Όλα τα καλώδια θα καταλήγουν σε ακροδέκτες στις άκρες τους. Στην περίπτωση που αναχωρούν μικρές διατομές καλωδίων από γενικούς ζυγούς μεγάλης ονομαστικής εντάσεως και οι διατομές αυτές δεν προστατεύονται από το υπερκείμενο στοιχείο προστασίας θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου NSGAFOU μεγάλης αντοχής μόνωσης. Έκαστος πίνακας θα περιέχει: Μία φωτιζόμενη οθόνη βιομηχανικού τύπου 4,3" Μετρητική διάταξη καταναλισκόμενης ενέργειας. Επτά (7) Shunt 200A 150mV ή Επτά (7) Split Core Hall Effect DC Current Sensor (0 200A DC) Οκτώ (8) κλεμμασφάλειες με φυσίγγιο 2Α Οκτώ (8) ενδεικτικές λυχνίες Φ22 Επτά (7) μαχαιρωτές ασφάλειες 160Α, με βάση 160Α 14

15 Δεκατέσσερις (14) διπολικούς κυλινδρικούς ασφαλειοαποζεύκτες 22x58, εξοπλισμένους με φυσίγγια 125Α Επτά (7) διπολικούς κυλινδρικούς ασφαλειοαποζεύκτες 22x58, εξοπλισμένους με φυσίγγια 63Α Στην πόρτα του πίνακα θα τοποθετηθούν ενδεικτικά καλής λειτουργίας για τη γενική παροχή του και τις επιμέρους επτά (7) καταναλώσεις των παρόχων. Η απεικόνιση των τρεχουσών μετρήσεων καθώς και των παλαιότερων θα γίνεται τοπικά και απομακρυσμένα. Τοπικά θα γίνεται σε οθόνη που θα τοποθετηθεί στην πόρτα του πίνακα και απομακρυσμένα σε έναν κεντρικό server στην Αθήνα. Μέσω κωδικού (password) στην τοπική οθόνη θα παρακάμπτεται η κατάσταση ALARM όταν θα ανοίγει η πόρτα του άνω μέρους για λόγους συντήρησης. Στον τοποθετημένο πίνακα κάθε χώρου φυσικής συνεγκατάστασης θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια των οργάνων μετρήσεων μέσω προστατευτικής θύρας εσωτερικά του κυρίως πίνακα, η οποία θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας καθώς και εσωτερική διάταξη πληροφόρησης κατάστασης (Proximity Sensor) που θα χρησιμοποιηθεί για την ειδοποίηση και την καταγραφή της κατάστασης της. Όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κ.λ.π.) θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα). Θα δοθεί μεγάλη προσοχή στη σωστή τοποθέτηση των οργάνων μέσα στον πίνακα, ώστε αφ' ενός να παρέχει άνεση για τη σύνδεση και όδευση των καλωδίων και αφ' ετέρου να είναι αισθητικά και λειτουργικά σωστά για αυτόν που τα χειρίζεται. Τα καλώδια στο εσωτερικό του πίνακα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές και θα είναι στην άκρη τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με βίδες και γκρόβερ. Οι μπάρες χαλκού θα είναι επικασσιτερωμένες τυποποιημένων διατομών κατά DIN 43671/9.53 και επιτρεπόμενης έντασης τουλάχιστον ίσης με τον κεντρικό διακόπτη του πίνακα. Τόσο οι μπάρες, όσο και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 ο C. Μέσα στους πίνακες στο κάτω μέρος και σε οριζόντιες σειρές θα υπάρχουν ακροδέκτες ["κλέμμενς"], στους οποίους θα οδηγηθούν οι αγωγοί κάθε γραμμής, ώστε οι αγωγοί κάθε γραμμής εισαγόμενης στον πίνακα να συνδέονται μόνο σε κλέμμενς συνεχόμενα. Η σειρά [ή οι σειρές] των κλέμμενς θα βρίσκεται σε απόσταση από την κάτω πλευρά του πίνακα. Σε περίπτωση, που υπάρχουν περισσότερα από μία σειρά κλέμμενς, κάθε υποκείμενη σειρά θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την επόμενη υπερκείμενή της. 15

16 Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς τα κλέμμενς από την πάνω πλευρά τους, ώστε η κάτω να είναι ελεύθερη για ευχερή σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι χαρακτηριζόμενες στα σχέδια εφεδρικές γραμμές θα είναι και αυτές συνδεσμολογημένες μέχρι τα κλέμμενς. H εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνουν με τη βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και ο δοκιμή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική με τις παραπάνω. Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και Προδιαγραφές: Ελληνικούς Κανονισμούς DIN. VDE 0660/Μέρος 500 ΙΕΕ. Kανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση). IEC Οι πίνακες θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εμπρόσθιας όψης, μετά εμπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DIN Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται από μεταλλικούς στυπιοθλίπτες κατάλληλης διαμέτρου. Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, σχέδια κ.λ.π. τα οποία θα παραδοθούν πριν την βεβαίωση περάτωσης: Μία πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του πίνακα. Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης ΜΟΝΑΔΑ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ Στην πρόσοψη της προστατευτικής θύρας, θα βρίσκεται τοποθετημένη φωτιζόμενη μονάδα οθόνης βιομηχανικού τύπου 4,3" (ΗΜΙ) η οποία θα έχει τη δυνατότητα να απεικονίσει γραφικά και κείμενο. Συγκεκριμένα η οθόνη θα απεικονίζει τις μετρήσεις καταναλισκόμενης ενέργειας (KWh) καθώς και της τρέχουσας ισχύος (KW) για κάθε σημείο μέτρησης. Επίσης, 16

17 θα έχει τη δυνατότητα να απεικονίσει γραφικά διαγράμματα (Trend Graphs) εφόσον αυτό απαιτηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ο μη εξουσιοδοτημένος χρήστης τη δυνατότητα να επεμβαίνει στις ενδείξεις αυτές καθώς, η θύρα επικοινωνίας και προγραμματισμού της οθόνης αυτής βρίσκεται στο πίσω μέρος της και συνεπώς εντός του προστατευόμενου χώρου του πίνακα. Θα περιλαμβάνει τη διαχείριση συνταγών, συναγερμών και τη χρονική λειτουργία καταγραφών. Η μονάδα θα έχει ενσωματωμένη μνήμη μέχρι και 4000 λέξεις 16 bit και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ή ανταλλαγή δεδομένων με τη μετρητική διάταξη. Η Οθόνη θα διαθέτει μια θύρα RS422 και μια RS ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τροφοδοσία όλης της διάταξης θα γίνει από την υπάρχουσα τάση των μπαταριών μέσω τροφοδοτικού με τάση τροφοδοσίας στην είσοδο 36 75V DC και έξοδο 24V DC. Οι μετρήσεις της ενέργειας στο DC θα γίνονται για κάθε πάροχο χωριστά, καθώς επίσης θα μετρείται και η ενέργεια στο AC με σκοπό την καταγραφή της συνολικής ενέργειας του χώρου. Η DC κατανάλωση θα προκύπτει από το μετρούμενο ρεύμα των Split Core Hall Effect DC Current Sensor (0 200A DC) που τοποθετούνται στο καλώδιο κάθε κεντρικής ασφάλειας παρόχου και από τη μέτρηση της τάσης αναφοράς από το ανορθωτικό συγκρότημα. Η τάση αναφοράς μπορεί να μετρηθεί και με τη χρησιμοποίηση μετατροπέων με απομόνωση, τροφοδοσίας 24V DC και έξοδο 4 20mA εντός του πίνακα DC. Για τη μέτρηση των εντάσεων του ρεύματος στο DC μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά shunt resistors, τα οποία όμως απαιτούν διακοπή του κυκλώματος εξόδου σε περίπτωση βλάβης καθώς και προσαρμογή ρύθμισης σχετικά με την θερμοκρασία χώρου, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αξιόπιστο. Κάθε Hall effect Sensor καθώς και το ανορθωτικό συγκρότημα θα μεταδίδει με αναλογία 4 20mA τα δεδομένα σε συγκεκριμένη αναλογική Θύρα του PLC ή του μετρητή, το οποίο είναι τοποθετημένο στο Πίνακα και θα κάνει επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real time). Για τις μετρήσεις στον πίνακα διανομής ισχύος των μεγεθών του AC (3~) θα χρησιμοποιηθεί τριφασικός μετατροπέας με σειριακή επικοινωνία ή εξόδους 4 20mA για τη συνολική ισχύ, το μέγιστο ρεύμα και τη μέγιστη τάση. 17

18 Θα διερευνηθεί από την προμηθεύτρια εταιρία του συστήματος εάν ο υπάρχον μετρητής ενέργειας (ABB OD 4110) που είναι εγκατεστημένος στον γενικό πίνακα AC μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ (PLC) Στην περίπτωση αυτή σε κάθε νέο πίνακα DC θα εγκατασταθεί μονάδα προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) που θα ελέγχει και θα καταγράφει την κατανομή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους επιμέρους παρόχους. Θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων για 45 ημέρες, σε μνήμη. Οι έξοδοι των μετατροπέων (4 20mA) θα συνδέονται σε αναλογική κάρτα, ανάλυσης (12 bits) με δυνατότητα χρονισμού δειγματοληψίας ανά 250μs, κατ' ελάχιστο. Εσωτερικά της μονάδας θα γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί, ώστε να μετατρέπονται οι μετρούμενες μονάδες τάσης/έντασης σε μονάδες ισχύος και μέσω ολοκλήρωσης θα δίδονται οι τιμές κατανάλωσης (Kwh) κάθε σημείου ενδιαφέροντος. H ενέργεια σε κιλοβατώρες (Kwh), οι μέγιστες τιμές της ισχύος (KW), της έντασης του ρεύματος (Amperes) καθώς η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της τάσης (Volts) θα καταγράφονται κάθε 15 λεπτά σε αρχείο, το οποίο θα αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη της μονάδας ελεγκτή και θα μπορεί να κρατείται αρχείο των τιμών καταναλώσεων το λιγότερο για 45 ημέρες. To PLC θα καταχωρεί τα δεδομένα για κάθε έναν πάροχο χωριστά. Σε κάθε εγγραφή θα καταγράφονται επίσης το ID της θέσης (π.χ. 1ος Σταθμός Λάρισας ), το ID του παρόχου (π.χ. 06 που αντιστοιχεί στην FORTHNET), η ημερομηνία και η ώρα. Τα μερικά σήματα ελέγχου σε κάθε τοπικό σύστημα μέτρησης θα είναι (ενδεικτικά): Αναλογικές Είσοδοι : έως 12 ανάλογα με το πλήθος παροχών Ψηφιακές Είσοδοι : 6 Ψηφιακές Έξοδοι : 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ DC Στην περίπτωση αυτή η μετρητική διάταξη περιλαμβάνει επτά (7) μετρητές ενέργειας DC, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους σε λογική δικτύου. Οι μετρητές θα είναι τύπου ράγας και θα είναι εγκαταστημένοι εντός των πινάκων, που βρίσκονται οι υπό μέτρηση αναχωρήσεις. Το σύστημα διαχείρισης ενεργειακών καταναλώσεων θα εμφανίζει και θα καταγράφει ηλεκτρικές καταναλώσεις, ηλεκτρικά φορτία και πολλά άλλα ηλεκτρικά μεγέθη που θα συλλέγονται και επεξεργάζονται συνολικά από τους επτά (7) μετρητές ενέργειας, ενώ παράλληλα θα παράγει αναφορές ενεργειακών καταναλώσεων και άλλων μεγεθών. Οι επτά (7) μετρητές θα διασυνδεθούν σειριακά μεταξύ τους με το πρότυπο επικοινωνίας RS232. Ο 18

19 τελευταίος μετρητής θα συνδεθεί με την πύλη (Gateway). Μέσω της πύλης θα γίνει η μετατροπή του προτύπου επικοινωνίας από RS232 σε Ethernet, το οποίο χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον δίκτυο (LAN) της εγκατάστασης και τους δρομολογητές (Router) θα αποστείλει τα δεδομένα μέσω γραμμής ADSL στην απομακρυσμένη τοποθεσία όπου θα βρίσκεται ο διακομιστής (server) του συστήματος. Στον διακομιστή θα βρίσκεται εγκατεστημένο το λογισμικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την συλλογή, αποθήκευση και παρουσίαση των δεδομένων. 1.4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Έκαστος τοπικός ελεγκτής θα επικοινωνεί με τον Κεντρικό Σταθμό Αυτόματης Ανάγνωσης Μετρητών μέσω σύνδεσης PSTN ή ADSL σε δίκτυο Ethernet. Στον κεντρικό σταθμό αυτόματης ανάγνωσης μετρητών θα υπάρχει εγκατεστημένη μια μονάδα Η/Υ η οποία θα φέρει όλα τα απαραίτητα λογισμικά & ρυθμίσεις, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία επίδειξης και καταγραφής όλων των κατά τόπους σημείων, για όλους τους τοπικούς σταθμούς. Μέσω της παραπάνω διάταξης, θα πραγματοποιείται συλλογή των δεδομένων από όλους τους τοπικούς σταθμούς φυσικής συνεγκατάστασης. Η συλλογή θα λαμβάνει χώρο αυτόματα κάθε πρώτη ημέρα του μήνα μεταξύ 01:00πμ και 06:00πμ (εκτός αν οριστεί διαφορετικά) και επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται τα δεδομένα οποιουδήποτε σταθμού χειροκίνητα, κατά αίτηση του χρήστη στο κεντρικό σταθμό του συστήματος. Η λειτουργία αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει τη συνολική συλλογή. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η αυτόματη λειτουργία επικοινωνίας και συλλογής δεδομένων δεν γίνει με επιτυχία (σφάλμα σύνδεσης, σφάλμα τηλεφωνικής γραμμής κτλ.) θα δίδεται συναγερμός, ο οποίος θα καταγράφεται και θα ζητείται από το χρήστη να επαναφέρει το σύστημα σε ορθή λειτουργία εντός ορισμένου χρόνου (οι μετρήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται αποθηκευμένες στους τοπικούς σταθμούς για τις επόμενες ημέρες). Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργείται σταδιακά το αρχείο καταγραφής, το οποίο θα περιορίζεται μόνο από τον διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ. Ο χρήστης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το πλήρες ιστορικό κατανάλωσης κάθε παρόχου σε κάθε σημείο. Για την επίτευξη της λειτουργίας αυτής θα πραγματοποιείται επιπλέον τηλεφωνική επικοινωνία κατά αίτηση του χρήστη που δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία καταγραφής. Επιπλέον στον κεντρικό σταθμό, η μονάδα Η/Υ θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει το αρχείο καταγραφών και σε μορφή αρχείου που θα υποδειχθεί από το τμήμα μηχανογράφησης του Ο.Τ.Ε. 19

20 Ειδικότερα ο κεντρικός σταθμός συγκέντρωσης πληροφοριών θα αποτελείται από: Ένα Server με τα εξής τουλάχιστον χαρακτηριστικά: Rack based Remote console 2 x network interface card 2 x fiber channel card Quad Core Xeon Processor (τουλαχιστον 2.13GHz 4MB cache), 4GB memory, 2X146GB internal hard disk with onboard raid DVD RW, 2 HDD 1TB, Ένα UPS 2KVA (θα εξαρτηθεί από τον τελικό χώρο εγκατάστασης του σταθμού. Λειτουργικό σύστημα του Server κατά προτίμηση Linux, Λογισμικό για βάση δεδομένων όλων των μετρήσεων των τοπικών πινάκων 5 ετών κατά προτίμηση Oracle Το όλο σύστημα θα είναι επεκτάσιμο. 1.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ DC ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ DC. Οι πίνακες που θα εγκατασταθούν σε κάθε χώρο φυσικής συνεγκατάστασης θα είναι προκαλωδιωμένοι εσωτερικά και θα φέρουν όλο τον εξοπλισμό που προδιαγράφεται για τη λειτουργία τους. Οι μονάδες ελεγκτών θα βρίσκονται τοποθετημένες, καλωδιωμένες και προ προγραμματισμένες σε κάθε πίνακα καθώς θα έχει προηγηθεί και δοκιμή επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα πριν την αποστολή τους προς εγκατάσταση. Η αποστολή των μονάδων στα σημεία εγκατάστασης τους θα γίνεται σε κάθε περίπτωση μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη του ΟΤΕ. Σε επόμενο βήμα, μετά από έγκυρη ενημέρωση, θα οργανώνεται, επίσκεψη του αρμόδιου συνεργείου εγκατάστασης. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνονται πάντα με επίβλεψη αρμόδιου προσωπικού του Ο.Τ.Ε. και κατά βραδινές ώρες (π.χ. 12:00πμ 06:00π.μ.) ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των χώρων ΦΣ με τη μικρότερη δυνατή διακοπή τροφοδοσίας τους. Ο νέος πίνακας DC θα εγκατασταθεί είτε στη θέση του παλαιού είτε σε διπλανή θέση εφόσον επαρκεί ο χώρος και επαρκούν τα μήκη των καλωδίων. 20

21 Στο τέλος της εκάστοτε εγκατάστασης θα γίνεται δοκιμή λειτουργίας και επικοινωνίας και θα υπογράφεται έγγραφο λειτουργικής παράδοσης κάθε μονάδος από το επιβλέπον προσωπικό του Ο.Τ.Ε. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών μεταγωγών και την παράδοση σε λειτουργία του νέου Πίνακα DC θα αποξηλώνεται ο παλαιός Πίνακας, ο οποίος και θα απομακρύνεται από τον τόπο του έργου. 1.6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ (COMMISSIONING & STARTUP) & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Για τη θέση του συνολικού συστήματος σε πλήρη λειτουργία θα απαιτηθούν οι τελικές ρυθμίσεις και η εξολοκλήρου δοκιμή της λειτουργίας του πέραν των δοκιμαστικών επικοινωνιών κατά την φάση εγκατάστασης των πινάκων στους τοπικούς σταθμούς. Υπολογίζεται χρόνος 10 εργάσιμων ημερών για την πλήρη εγκατάσταση των τοπικών σταθμών, όπου συμπεριλαμβάνονται και 2 εργάσιμες ημέρες που θα αφιερωθούν στην εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος. Με το πέρας των εργασιών αυτών θα υπογραφεί από όλους τους εμπλεκόμενους και το Πρωτόκολλο Παραλαβής προς Χρήση του Συστήματος, που θα σημάνει και την εκκίνηση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος. 1.7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η προμηθεύτρια εταιρία θα δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας για την ανεπτυγμένη εφαρμογή όσον αφορά το πρόγραμμα για τον ελεγκτή PLC. H εγγύηση αυτή θα διατίθεται για 2 έτη από την παράδοση του έργου και την υπογραφή του εγγράφου συμμόρφωσης προδιαγραφών. 1.8 ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Το σύστημα θα υποστηρίζει αρχικά 200 θέσεις και 3000 μετρητές. Παρέχει την δυνατότητα επέκτασης τόσο σε αριθμό μετρητών όσο και σε αριθμό σταθμών. 1.9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Εφόσον δοθεί η έγκριση από την ΕΕΤΤ και κατατεθούν οι σχετικές εγγυητικές επιστολές από τους παρόχους, ο χρόνος υλοποίησης του νέου τρόπου χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων από την ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας εγγυητικής επιστολής, εκτιμάται σε δεκαπέντε (15) μήνες, όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 Σύνταξη τευχών 1,5 μήνας 21

22 2 3 Δημοπράτηση (Αναγγελία, Διαγωνισμός, Κατακύρωση, Υπογραφή Σύμβασης) Εκτέλεση εργασιών (168 κέντρα με ρυθμό κατασκευής 15 κέντρα/μήνα) ΣΥΝΟΛΟ 1,5 μήνας 12 μήνες 15 μήνες 22

23 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ.Μ. ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ Ηλεκτρολογικός Πίνακας 7 σημείων μέτρησης (6+1εφεδρικο) με προγραμματιζομενο ελεγκτή Σύστημα Επικοινωνίας, Αυτόματης Ανάγνωσης Μετρήσεων και καταγραφής ΥΛΙΚΑ Υλικά ηλεκτρολογικού πίνακα Καταναλώσεων 7 σημείων Μονάδα Ελεγκτή (PLC) με 8 αναλογικές εισόδους θύρα ethernet (RJ45) Επτά (7) DC SHUNTS ή HALL EFFECT SENSOR Μονάδα Οθόνης Ένα (1) MODEM Ανάπτυξη λογισμικού λογικού ελεγκτή (PLC) Μονάδα Η/Υ Server Λειτουργικό σύστημα OS Server Λογισμικό Επικοινωνίας Επίβλεψης & Ελέγχου DATABASE SERVER MONITOR 22 INCH TFT (2 Τεμάχια) SWITCH 24 port MODEM External BACKUP DEVICE AND SOFTWARE Εργασίες αποξήλωσης Παλαιών και Εγκατάσταση νέων πινάκων σε χώρο Φ.Σ. Κεντρικό σύστημα Αυτόματης συλλογής Μετρήσεων, ένδειξης και καταγραφής ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Εντός Αττικής Εκτός Αττικής / Επαρχία Νησιά Υπηρεσίες εκκίνησης ολοκλήρωσης έργου (Commissioning & Startup) Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού Εγκατάσταση Λογισμικού βάσης δεδομένων Εγκατάσταση και προγραμματισμός Λογισμικού MX OPC Server Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος του Server

24 Εκπόνηση Μελέτης Δημοπράτηση Επίβλεψη Παραλαβή εργασιών Κόστος Ανάπτυξης νέας εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα ΟΤΕ Πάγιο Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής PSTN ΠΑΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΤΕ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ) ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ.Μ. ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ Μηνιαίο Τέλος σε ετήσια βάση Διαχείριση Λειτουργία συστήματος για την εξαγωγή των δεδομένων από το AMR για την ενημέρωση του Λογιστηρίου ώστε να εκδοθούν τα τιμολόγια Έκδοση Τιμολογίων Λογαριασμών Κατανάλωσης Κόστος συντήρησης δικτύου Κόστος υποστήριξης & άρσης βλαβών των μετρητικών διατάξεων του πίνακα DC ΣΥΝΟΛΟ

25 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ.Μ. ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ Ηλεκτρολογικός Πίνακας 7 σημείων μέτρησης (6+1εφεδρικο) με μετρητές ενέργειας DC ΥΛΙΚΑ Υλικά Ηλεκτρολογικού Πίνακας Καταναλώσεων 7 σημείων Επτά (7) μετρητές ενέργειας DC Επτά (7) DC SHUNTS ή HALL EFFECT SENSOR GATEWAY Ένα (1) MODEM Σύστημα Επικοινωνίας, Αυτόματης Ανάγνωσης Μετρήσεων και καταγραφής Εργασίες αποξήλωσης Παλαιών και Εγκατάσταση νέων πινάκων σε χώρο Φ.Σ. Κεντρικό σύστημα Αυτόματης συλλογής Μετρήσεων, ένδειξης και καταγραφής Μονάδα Η/Υ Server Λειτουργικό σύστημα OS Server Λογισμικό Επικοινωνίας Επίβλεψης & Ελέγχου SQL ή ORACLE SERVER MONITOR 22 INCH TFT (2 Τεμάχια) SWITCH D LINK DGS 1008D MODEM USR805631A External Serial ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Εντός Αττικής Εκτός Αττικής / Επαρχία Νησιά Υπηρεσίες εκκίνησης ολοκλήρωσης έργου (Commissioning & Startup) Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού Εγκατάσταση Λογισμικού βάσης δεδομένων Εγκατάσταση και προγραμματισμός Λογισμικού MX OPC Server Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος του Server (LINUX)

26 Εκπόνηση Μελέτης Δημοπράτηση Επίβλεψη Παραλαβή εργασιών Κόστος Ανάπτυξης νέας εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα ΟΤΕ Πάγιο Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραμμής PSTN ΠΑΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΤΕ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ.Μ. ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ Μηνιαίο Τέλος σε ετήσια βάση Διαχείριση Λειτουργία συστήματος για την εξαγωγή των δεδομένων από το AMR για την ενημέρωση του Λογιστηρίου ώστε να εκδοθούν τα τιμολόγια Έκδοση Τιμολογίων Λογαριασμών Κατανάλωσης Κόστος συντήρησης δικτύου ΣΥΝΟΛΟ

27 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 4.1 ΣΧΕΔΙΟ M 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΝΕΟΣ DC ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 4.2 ΣΧΕΔΙΟ M 2 ΤΥΠΙΚΟΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΗΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ D/C 4.3 ΣΧΕΔΙΟ M 3 ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ AC ΧΩΡΟΥ Φ.Σ. 4.4 ΣΧΕΔΙΟ M 4 ΤΥΠΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΥΣ. ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Ερωτήσεις Α1. Ποια από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι αποτελεί τη βέλτιστη λύση για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας: α) υλοποίηση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών που προτείνει ο ΟΤΕ β) υλοποίηση συστήματος PLC που εναλλακτικά προτείνει ο ΟΤΕ ή γ) διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης? Α2. Θεωρείτε ότι υπάρχουν επιπλέον τεχνικά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην προτεινόμενη τεχνική υλοποίηση? Α3. Συμφωνείτε με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα? Α4. Θεωρείτε ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη αναφορικά με το κόστος υλοποίησης? 32

33 Β. Τιμολόγηση από τον ΟΤΕ της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση (Μεσοπρόθεσμη λύση) Ι) Διαδικασία που Ακολουθείται Σε εφαρμογή της ως άνω υπό σχετ. (δ) Απόφασης της ΕΕΤΤ και αναφορικά με τις παραγράφους ΙΙ.1, ΙΙ.2, ΙΙ.3 και ΙΙ.4 του διατακτικού της, ο ΟΤΕ υπέβαλε την ανωτέρω υπό σχετ. (ε) επιστολή του, την περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθήσει για την χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων σε χώρους ΦΣ ως έχει παρακάτω: Α. Χρέωση από 1/09/2009 και εντεύθεν: Η συνολική κατανάλωση των παρόχων θα αντιστοιχείται με τη μετρούμενη τιμή έντασης του ρεύματος σε Ampere που παρέχονται από το ανορθωτικό συγκρότημα των παρόχων. Η μέτρηση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος διαχείρισης βοηθητικών μονάδων (Σ. Δ. Β. Μ.). Η μετρούμενη τιμή θα είναι αυτή η οποία θα αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωση για όλους τους παρόχους και θα επιμερίζεται σε κάθε έναν από αυτούς. Ο ΟΤΕ θα λαμβάνει την μέγιστη τιμή η οποία έχει καταγραφεί κάθε ώρα, για τον υπολογισμό της κατανάλωσης. Θα γίνεται επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγονται ώστε για κάθε ημέρα να εξάγεται η μέγιστη κατανάλωση. Κατόπιν, βάσει των ημερήσιων μεγίστων θα εξάγεται η μέση τιμή των μεγίστων αυτών για τη διάρκεια του μήνα, η οποία και θα είναι η τιμή βάσει της οποίας θα γίνεται η χρέωση των παρόχων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατό να ληφθούν μετρήσεις για κάποια ημέρα, ο μέσος όρος θα εξάγεται από τις μετρήσεις που έχουν ληφθεί τις υπόλοιπες ημέρες. Πριν εξαχθεί ο μέσος όρος που θα χρησιμοποιείται για την χρέωση, θα γίνεται έλεγχος των μετρήσεων. Δεδομένου ότι από τις μέχρι σήμερα μετρήσεις που έχουν εξετασθεί δειγματοληπτικά, οι διακυμάνσεις των μέγιστων καταναλώσεων είναι πολύ μικρές, θα απορρίπτονται μετρήσεις οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά, εκτός εάν η απόκλιση οφείλεται σε αντικειμενικά αποδεκτούς λόγους (π. χ. αύξηση των εγκατεστημένων ικριωμάτων κλπ.). Ο επιμερισμός στους παρόχους θα γίνεται κατ αναλογία του πλήθους των ικριωμάτων εκάστου παρόχου σε σχέση με το σύνολο των κατειλημμένων ικριωμάτων. 33

34 Στα κέντρα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα στο Σύστημα Διαχείρισης Βοηθητικών Μονάδων και για τα οποία δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι τιμές με τον παραπάνω τρόπο, ο ΟΤΕ θα μετρά με την χρήση κατάλληλου οργάνου (αμπερομετρική πένσα), μία φορά ανά μήνα την τιμή του ρεύματος από το ανορθωτικό συγκρότημα προς τον πίνακα DC των παρόχων. Η τιμή αυτή θα λαμβάνεται υπόψη ώστε ο επιμερισμός να γίνεται όπως παραπάνω. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στην περίπτωση όπου εμφανίζεται πρόβλημα κατά την αυτοματοποιημένη διαδικασία. Στο WCRM θα καταχωρείται για όλους τους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης το τελικό αποτέλεσμα των μετρήσεων του μήνα που εξάγεται κατόπιν της επεξεργασίας, ώστε να είναι διαθέσιμο στους παρόχους. Οι τιμές που λαμβάνονται από τα κέντρα μέσω του Σ. Δ. Β. Μ. (raw data), θα διατηρούνται σε αποθηκευτικό μέσο για χρονικό διάστημα 9 μηνών. Θα είναι δε διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση που υπάρξει αμφισβήτηση. ΙΙ) Υπολογισμός Κόστους Σε εφαρμογή της ως άνω σχετ. α Απόφασης της ΕΕΤΤ και αναφορικά με τις παραγράφους ΙΙ.1, ΙΙ.2, ΙΙ.3 και ΙΙ.4 του διατακτικού της, ο ΟΤΕ υπέβαλε την ανωτέρω υπό σχετ. (ε) επιστολή του, την περιγραφή του υπολογισμού του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων σε χώρους ΦΣ ως έχει παρακάτω: Α. Χρέωση από 1/09/2009 και εντεύθεν: Το κόστος ανά Ampere DC στο εγκεκριμένο κοστολογικό υπόδειγμα του 2009 επαναϋπολογίστηκε τροποποιώντας μόνο τον συντελεστή χρέωσης από 75% σε 100% αφού, πλέον η κατανάλωση θα είναι πραγματική και δεν θα βασίζεται στο ονομαστικό μέγεθος της ασφάλειας. Το προσαρμοσμένο κόστος ανά Ampere DC είναι 6,52. Το κόστος αυτό θα εφαρμοστεί για την περίοδο Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2009 με βάση τις πραγματικές μετρήσεις για κάθε Α/Κ στο οποίο υπάρχει Φ/Σ. Για το 2010 θα αποσταλεί στα πλαίσια του κοστολογικού ελέγχου (Ε.ΚΟ.Σ ) νέο υπόδειγμα (bottom up), υπολογισμού του κόστους ανά Ampere DC. Σε συνέχεια της ανωτέρω υπό σχετ. (στ) επιστολή της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ υπέβαλε με την ανωτέρω υπό σχετ. (ζ) επιστολή του, σε εφαρμογή της ως άνω σχετ. (δ) Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την παράγραφο ΙΙ.1 του διατακτικού της τα ως έχει παρακάτω: 34

35 Με την Απόφαση 531/232/ , παράγραφος 83, η ΕΕΤΤ αναφέρει για το «δέον όπως ληφθεί υπόψη η τιμή του πάγιου μηνιαίου τέλους κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος ήτοι 5,55 ανά Ampere DC» Το κόστος 5,55 ανά Ampere DC είχε υποβληθεί από τον ΟΤΕ στα πλαίσια του κοστολογικού έλεγχου 2009 με απολογιστικά 2007 και υπολογίζει την κατανάλωση ανά Ampere DC, με βάση bottom up μεθοδολογία, η οποία είναι εγκεκριμένη από προηγούμενους κοστολογικούς ελέγχους. Στο σχετικό Bottom up μοντέλο για το έτος 2009 τροποποιήθηκε μόνο ο συντελεστής χρέωσης από το 75% σε 100% αφού, πλέον η κατανάλωση θα είναι πραγματική και δεν θα βασίζεται στο ονομαστικό μέγεθος της ασφάλειας, το νέο κόστος που προέκυψε είναι 6,52 ανά Ampere DC. Παρακάτω φαίνεται στον Πίνακα 2 στο α) ο υπολογισμός της χρέωσης ανά A DC με συντελεστή 75% που αφορά A της ονομαστικής τιμής της ασφάλειας και στο β) ο υπολογισμός της χρέωσης ανά A DC με συντελεστή 100% που αφορά A την καταναλισκόμενη τιμή όπως έχουν υπολογισθεί από το σχετικό Bottom up μοντέλο: Πίνακας 1 Για κατανάλωση 1 Amper DC προκύπτουν : 24Χ30Χ1Χ53,5V / 0,85= 45,317 kwh ανά μήνα Δηλαδή το 1 Amper DC αντιστοιχεί σε κατανάλωση 45,317 kwh ανά μήνα Ισχύς I=P/V /Ι= /P * V /A= /w * Volt /kw /w Volt / A DC & μήνα 12, ,2064 * 53,5 = 0,6454 Ενέργεια /kwh kwh/a & μήνα / A DC & μήνα 0, * 45,317 = 3,2560 Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ν2773/99Αρθ ,0003 * 3,2560 = 0,0010 Συνολική χρέωση /A DC & μήνα 3, Οι τιμές πωλήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας προέρχονται από τα τιμολόγια Β1 της ΔΕΗ όπως αυτές ισχύουν από 01/07/2008. Πίνακας 2 Συνολική χρέωση /A DC & μήνα Factor of Debit Χρέωση / A DC Factor of Tax of air conditioning (as % of maximum power) Additional debit of air conditioning Συνολική Χρέωση Φ.Π.Α. 19% Συντήρηση ( ) Συνολική Χρέωση / A DC α) 3, % 2 2, % 1,9512 4,878 0,67 5,55 β) 3, % 3, % 1,9512 5,8536 0,67 6,52 35

36 2 Ένας χρήστης όταν ζητεί μια ισχύ σε συνεχή τάση, αυτή του διατίθεται με μια ασφάλεια στον πίνακα DC ονομαστικής τιμής κατά 25% μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη γι αυτό και πρέπει να χρεώνεται με την ισχύ που αντιστοιχεί στο 75% της ασφάλειας που του διατέθηκε και αυτό γίνεται για τους παρακάτω λόγους: a. Τα μεγέθη των ασφαλειών στο DC αυξάνουν με βήμα 26% και συνεπώς η ασφάλεια που διατίθεται στο χρήστη θα είναι εντός του παραθύρου 26% πέραν της ζητούμενης ισχύος. b. Η επάρκεια 25% στην ασφάλεια υπερκαλύπτει την διακύμανση του ρεύματος που προκύπτει όταν διακόπτεται η λειτουργία της Ανορθωτικής Διάταξης κι το φορτίο αναλαμβάνει η Συστοιχία Συσσωρευτών. c. Οι χρήστες όταν ζητούν παροχή DC μεγαλύτερη από την ισχύ που χρειάζονται αναγκάζουν τον ΟΤΕ να εγκαθιστά Ανορθωτική Διάταξη μεγαλύτερη της απαιτουμένης με πρόσθετο μεγάλο κόστος επένδυσης και τη λειτουργία της με χαμηλό βαθμό απόδοσης. 36

37 Ερωτήσεις στο Β Β1. Συμφωνείτε με την διαδικασία που ακολουθείται για τον υπολογισμό της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται από τον ΟΤΕ στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση (Μεσοπρόθεσμη λύση)? Β2. Συμφωνείτε με τον υπολογισμό κόστους της τιμής μονάδος ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα ΑΚ στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση (Μεσοπρόθεσμη λύση)? 37

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Getting started with Plugwise 200.100.100108

Getting started with Plugwise 200.100.100108 Getting started with Plugwise 200.100.100108 Οδηγός Εγκατάστασης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Plugwise, Το οποίο είναι το πιο προχωρημένο σύστημα διαθέσιμο σήμερα για την παρακολούθηση και έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό /1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα Περιεχόμενα Γενικά /3 Παραδείγματα εφαρμογών /7 Εξωτερικές μονάδες /8 Οθόνες αφής /9 Θυροτηλέφωνα /10 Εξαρτήματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Υπολογισμού Εξοικονόμησης σε Λογαριασμούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Μεθοδολογία Υπολογισμού Εξοικονόμησης σε Λογαριασμούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Μεθοδολογία Υπολογισμού Εξοικονόμησης σε Λογαριασμούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Εξομοιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης κάνοντας αναγωγή στον συντελεστή χρησιμοποίησης παρατηρούμε, ότι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641 ΤΗΛ: 210-3458533, 3453176 FAX: 210-3453255 E-mail: epsem@otenet.gr International Refrigeration Wholesalers Organization ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Οδοί: Πλαστήρα, Γιαννίκου, Σπιναλόγκας και Ρωμανού Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

Τροφοδότησης. Ασφαλή Συστήματα. Τροφοδότησης. για ιατρικούς χώρους ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τροφοδότησης. Ασφαλή Συστήματα. Τροφοδότησης. για ιατρικούς χώρους ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ασφαλή Συστήματα Ασφαλή Συστήματα Τροφοδότησης Τροφοδότησης για ιατρικούς χώρους ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Κρήτης 26-10439 Αθήνα, Τηλ: 210-8833337 site: www.dimoulas.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. N W E S / Δυνατότητα αντικα- / Τεχνολογία τάστασης επιμέρους SnapINverter εξαρτημάτων /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) Ultima-1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) E05.06.01.GR.0.9.3.10.2.2015 2/28 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...13 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...15

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-45 92 120, FAX: 210 45 92 597, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 212075-241/98/26/27

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC Κατασκευαστές Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Συσκευών Ηλεκτρικών Συσκευών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Σ ΥΣ ΤΗ Μ ΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα