Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (cpv 840-0) προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 5.000, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 0 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:.. Του Ν. /005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 8 / ), όπως ισχύει σήμερα... Του Ν. 57/007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».. Του Ν. 0/007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 4 /8--007) όπως ισχύει σήμερα..4. Του Ν.55/00 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 5 /--00), όπως ισχύει σήμερα..5. Του Ν. 8/95 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. / 95 (Φ.Ε.Κ.45 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»... Του Π.Δ. 8/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 50/Α/007)..7. Του Ν. 84/00 (ΦΕΚ Α /.05.00), άρθρο 4.. Τις Αποφάσεις:.. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 57/9.5.0, αναφορικά με την έγκριση του ΠΠΥΥ 0, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5/τ.Β / Τις υπ αριθμ. 05/0 (ΦΕΚ 09/τ. Β /8.8.0), 88/0 (ΦΕΚ 44/τ.Β /4..0), 85/0 (ΦΕΚ 77/τ. Β /.4.0) Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τον καθορισμό του φορέα διενέργειας των διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 0... Την Απόφαση-Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας με αριθμό 88/.0.0, με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) Το υπ αριθμ. Πρωτ. 89/0..0 (αριθμ. Πρωτ. Του Νοσοκομείου 04/0..0) έγγραφο της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο διαβίβασαν την υπ αριθμ. 40/0..0 Απόφαση του Διοικητή τους, με την οποία ορίσθηκε το Νοσοκομείο μας ως φορέας διενέργειας των διαγωνισμών του, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την 8 η /..0 συνεδρίασή του (Θέμα ο ), με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια των διαγωνισμών για τις Προμήθειες του Π.Π.Υ.Υ. 0, για τους οποίους το Νοσοκομείο μας ορίσθηκε ως φορέας διενέργειας... Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την η /..0 συνεδρίαση του (θέμα Ο ) με την οποία ενέκρινε μεταξύ άλλων τις

2 τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ. 4/..0 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού (cpv 840-0), συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 5.000,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 4), για χρονικό διάστημα ενός () έτους, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ Το υπ αριθ. 0/ (θέμα ο ) απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με το οποίο εγκρίνονται οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές..8. Την υπ αριθ. 54/04 Απόφασης Δέσμευσης, με ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4904 -ΤΣΥ π ρ ο κ η ρ ύ σ ε τ α ι ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ /04/04 προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 5.000, (ΚΑΕ 4), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ με αναλογική επαύξηση της αξίας κατακύρωσης κατά τα / αυτής. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: /04/04 & ΩΡΑ: 09:00 π.μ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Άμεσα μετά από τηλεφωνική ή γραπτή παραγγελία. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 5/04/04 και ώρα 5:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 80 ημέρες. (Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.) ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφεία του Νοσοκομείου. Θεσσαλονίκη,

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη (ενιαία Τεχνική και Οικονομική προσφορά) συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο. Θα φέρει την φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό διακήρυξης, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία επικοινωνίας να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Η διακήρυξη συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο. Η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί, παρακαλούμε να είναι η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού αρχείου και η εκτύπωση αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες. Επίσης θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα Η/Υ, ή cd). Στο μέσο που θα περιέχει την ηλεκτρονική μορφή της προσφοράς σας, θα έχει επικολληθεί ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται οπωσδήποτε η φίρμα σας και η ονομασία του προς προμήθεια είδους. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 8/007 και ειδικότερα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 599/98 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. του άρθρου 4 του π.δ. 0/007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης της 98/77/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 5 της..998, σελ. ). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο της πράξης του Συμβουλίου της ης Μαΐου 997 (EE C 95 της , σελ. ) και στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης 98/74/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L της..998, σελ. ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/08/EOK του Συμβουλίου, της 0ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L της 8..99, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 00/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 44 της 8..00, σελ. 7), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. /995 (Α 7) και τροποποιήθηκε με το ν. 44/005 (Α 05).

4 . για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση () του εδ. α της παρ. του άρθρου του Π.Δ. 8/007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. () του εδ. γ της παρ. του άρθρου του Π.Δ. 8/007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 559/98, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 8,4 και 9 του Κ.Π.Δ 8/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 599/98 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. 5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υπογράφονται από το συμμετέχοντα, σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. Σε περίπτωση ένωσης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παρέχονται και καλύπτουν, επί ποινή αποκλεισμού, αυτοτελώς για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

5 Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 0% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: I. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι κατά δύο () μήνες μεγαλύτερος από το διάστημα ισχύος της σύμβασης. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει, κατόπιν γραπτής παραγγελίας, μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στις αποθήκες του Νοσοκομείου τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι τι ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (0) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Σε περίπτωση που είδη παραδοθούν, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Π.Δ. 8/0007. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. Εφόσον τα προσκομισθέντα είδη δεν είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 0 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να τα αντικαταστήσει με άλλα. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται εισαγωγικά στη διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή, υποχρεούται να δεχθεί την καταβολή των νόμιμων

6 κρατήσεων: α)υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο Π.Δ. 4/98):,50%. β)επί του ποσού της πρώτης κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού %, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 0%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 0 Ν. 87/94). γ)υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β /4-- 09) :,00 % (δύο της εκατό). δ) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 4 του Ν. 98/994 φόρος εισοδήματος. ε)υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,0% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 44/0, ΦΕΚ 90/8.4.0) (Ν. 40/0, ΦΕΚ 04/Α /5.9.0). στ) Επί του ποσού την ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού %, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 0%. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. Η προθεσμία πληρωμής του προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά για το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 45/0 (Άρθρο 4 Οδηγίας 0/7) «Υποπαράγραφος Ζ.5: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ»

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. /04) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ M.Μέτρησης /μμ ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Προϋπολογισμός είδους με ΦΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E 0Α /500V NEOSET ΤΕΜΑΧΙΑ 0,85 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E Α/500V NEOSET ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E 0Α NEOSET ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E 5Α NEOSET ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E 5Α NEOSET TEMAXIA 0,88 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E7 0Α ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E7 Α ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E7 0Α ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E7 5Α ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E 5Α ΤΕΜΑΧΙΑ,07 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E 50Α ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D E Α ΤΕΜΑΧΙΑ,8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D R./" 80Α ΤΕΜΑΧΙΑ 4,8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D R./" 00A ΤΕΜΑΧΙΑ 4,8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ D Ε7 Α ΤΕΜΑΧΙΑ 0,49 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 0 Α ΤΕΜΑΧΙΑ 4,95 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ Α ΤΕΜΑΧΙΑ,8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 0 Α ΤΕΜΑΧΙΑ,8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 5 Α ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ,09 9,4 8,89 47,87,78 7,74,0 7,97 47,87 7, 4,95 7,4 7,8 7,8 4,79,5 5,4 5,4 7,0

8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ Χ0 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ Χ5 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,7 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ Χ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ Α ΤΕΜΑΧΙΑ 4,95 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ Χ0 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ. 0 0Α ΤΕΜΑΧΙΑ 5,9 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ. 0 00Α ΤΕΜΑΧΙΑ 5,9 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ. 00Α ΤΕΜΑΧΙΑ 8,5 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ. 50Α ΤΕΜΑΧΙΑ 8,5 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ. 00Α ΤΕΜΑΧΙΑ,4 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ. 500Α ΤΕΜΑΧΙΑ,5 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ. 0Α ΤΕΜΑΧΙΑ,5 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ.00 Α ΤΕΜΑΧΙΑ,85 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ.00 80Α ΤΕΜΑΧΙΑ,85 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ.00 00Α ΤΕΜΑΧΙΑ,85 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ.00 5Α ΤΕΜΑΧΙΑ,85 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ.ΜΕΓ.00 0Α ΤΕΜΑΧΙΑ,85 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΗ ΜΕΓ Α ΤΕΜΑΧΙΑ,85 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ 0Χ8 0Α ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ 0Χ8 5Α ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ 0Χ8 Α ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ Χ Από 0Α έως 5Α ΤΕΜΑΧΙΑ,98 ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ Χ40Α 0Χ8 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,5 ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ Χ40Α 0Χ8 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,8 7,0,4 7,0,5, 9,89 9,89 0,44 0,44 45,87 0,89 0,89 4, 4, 4, 4, 4, 4,,54,54,54 70,,5,5

9 ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 7, ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ Χ ΤΕΜΑΧΙΑ 5,7 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Χ 40Α ΤΕΜΑΧΙΑ 5,0 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Χ Α ΤΕΜΑΧΙΑ 7,7 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Χ 5Α ΤΕΜΑΧΙΑ 7,5 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Χ 40Α ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Χ Α ΤΕΜΑΧΙΑ,5 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Χ 5Α ΤΕΜΑΧΙΑ,497 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Χ 40Α ΤΕΜΑΧΙΑ 5,7 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Χ Α ΤΕΜΑΧΙΑ,90 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Χ 00Α ΤΕΜΑΧΙΑ 8,4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 7,9 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ/Ρ ΠΛΑΣΤ.ΕΞ.ΣΤΕΓ. ΤΕΜΑΧΙΑ,498 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ/ΤΟΥΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ,497 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ,8 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΠΛΑΣΤ.ΕΞ.ΣΤΕΓ. ΤΕΜΑΧΙΑ,497 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ,057 ΒΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΙΖΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5,4 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Ρ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ,98 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜ/Ρ ΠΛΑΣΤ.ΕΞ.ΣΤΕΓ. ΤΕΜΑΧΙΑ 4,9 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜ/ΤΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ,7 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΥΑΡ (ΠΟΡΤΑΤΙΦ) ΤΕΜΑΧΙΑ, ΚΑΛΛΥΜΑ ΑΚΡΕΟ Α/Ρ ΚΑΝΑΛ. 05X5 ΤΕΜΑΧΙΑ, ,0 7,8 9,0 8,05 9,00,,44 99,,09 88,0 4,8 4,5 9,48 4,0 70,4 75,50 5,,9,5 47,90,5 5,4,00,4

10 ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ 75Χ8 ΜΜ ΜΕΤΡΑ 7, ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚ.ΚΛΕΙΣΤ. 5Χ5 ΜΕΤΡΑ,75 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚ.ΚΛΕΙΣΤ.05X5 ΜΕΤΡΑ,75 ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΥΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔ.ΣΤΡΟΓΓ.ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 05Χ5 ΜΕΤΡΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΧΩΝΕΥΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,088 ΦΛΕΞΙΜΠΛ Ν ΜΕΤΡΑ 0,8 ΦΛΕΞΙΜΠΛ Ν 0 ΜΕΤΡΑ,089 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛΗΥ Χ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕΤΡΑ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛΗΥ Χ.50 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕΤΡΑ,595 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ Χ.5 ΜΕΤΡΑ,8 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ Χ.5 ΜΕΤΡΑ,5 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5 Χ.5 ΜΕΤΡΑ,5 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5 Χ.5 ΜΕΤΡΑ 4,5 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΑΥΡΟ RS 4 CORE "D" TYPE ΜΕΤΡΑ 0,4 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΕΙΡ.Τ.ΑΜΕΡ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ CAT 5 UTP 4ΧΧ4 AWG ΜΕΤΡΑ 0,44 ΛΑΜΠΕΣ PL-C 8W-4P ΤΕΜΑΧΙΑ,85 ΛΑΜΠΕΣ PL-C 8W-P ΤΕΜΑΧΙΑ,85 ΛΑΜΠΕΣ PL-C W-4P ΤΕΜΑΧΙΑ,75 ΛΑΜΠΕΣ PL-C W-P ΤΕΜΑΧΙΑ,75 ΛΑΜΠΕΣ 0 V LINESTRA 0 W ΤΕΜΑΧΙΑ 5,87 ΛΑΜΠΕΣ 0 V Β 40 W ΤΕΜΑΧΙΑ, ΛΑΜΠΕΣ 0 V Ε4 5 W ΤΕΜΑΧΙΑ, , 0,0 8,4 7,85 4,5,4 0,0 8,84 79, 7,57 48,4 55,4 84,4 04,5, 470,84 88,4 74, 74, 9,7 9,9 4,97 94,7 7,7

11 ΛΑΜΠΕΣ 0 V Ε7 40 W ΤΕΜΑΧΙΑ, ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒ.ΙΟΔΙΝΗΣ 0V 00W ΤΕΜΑΧΙΑ 7,7 ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒ.ΙΟΔΙΝΗΣ 0V 000W ΤΕΜΑΧΙΑ, ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 8 W/54 TLD ΤΕΜΑΧΙΑ, ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ W/54 TLD ΤΕΜΑΧΙΑ, ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ W/54 TLD ΤΕΜΑΧΙΑ, ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 5 W/0v TLD ΤΕΜΑΧΙΑ 4,07 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ W/0v TLD ΤΕΜΑΧΙΑ,75 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ W/0v ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 5,5 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 40 W/0v ΣΤΡΟΓΥΛΗ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΝΤΟΥΙ ΙΟΔΙΝΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΠΡΟΒ. ΤΕΜΑΧΙΑ 5,5 ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,704 ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΑΤΕΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,88 ΜΠΑΛΑΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 4*8W ( ΦΘΟΡΙΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΑ, ΜΠΑΛΑΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ *W ( ΦΘΟΡΙΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΑΛΑΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ *8W / 0V ( ΦΘΟΡΙΟΥ) ΤΕΜΑΧΙΑ, ΜΠΑΛΑΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ *W / 0V (PL-C) ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΑΛΑΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ *8W / 0V (PL-C) ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΑΛΑΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ *4W / 0V ( Τ 5 ) ΤΕΜΑΧΙΑ, ΣΤΑΡΤΕΡ 0W 4-W ΤΕΜΑΧΙΑ 0,55 ΣΤΑΡΤΕΡ 4-80W 4-5W ΤΕΜΑΧΙΑ 0,55 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 0V 0W ΤΕΜΑΧΙΑ 5,5 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΦΘΟΡ. 0V 0W ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ,8 7,8 7,4.8,9.55, 5,4 45,8 98,09 55,0 8, 5,0 4,87 00,45 5,5 4, 47,55 58, 47,55 47,55 97,4 470,84,90,9 4,48

12 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΦΘΟΡ. 0V 40W ΤΕΜΑΧΙΑ 4,4 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ,75 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 8,8 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΦΙΣ P/4C TEMAXIA 0,044 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΦΙΣ 4P/4C TEMAXIA 0,044 ΡΟΚΑ ΠΛΑΚΕ 4/0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,077 ΡΟΚΑ ΠΛΑΚΕ 5/0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0849 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 5/0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0849 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ /5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ /5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,074 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 7/5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 7/5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,077 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 8/5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,05 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 8/5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,09 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 9/5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 9/5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0407 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 0/5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,089 ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 0/5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0489 ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ,90,47 98,09 9,4 9,4 470,84 470,84 48,95 47,08 47,08,88 4,0 4,0 4,7 5,4 4,7 8,07 7,5 8,48 7,77 8,7 8, 9,9,57

13 ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν 7 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν 0 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν ΤΕΜΑΧΙΑ 0,055 ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,099 ΟΥΠΑ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,99 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν.4Χ 80 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν.4Χ50 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,05 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν.4Χ00 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν.5Χ40 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,05 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν.5Χ00 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,044 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν 4.8Χ50 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,05 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν 4.8Χ00 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,088 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν 4.8Χ50 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,044 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν 4.8Χ00 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0479 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν 4.8Χ80 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,057 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν 7Χ50 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,45 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν 7Χ80 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,009 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν 7Χ450 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν 9Χ500 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,75 ΚΟΛΛΑΡΑ ΚΛΙΠΣ ΠΛΑΣΤ. Ν 9Χ70 (ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΚΛΕΜΕΣ Φ4 ( 0 αδα) ΤΕΜΑΧΙΑ, ΚΛΕΜΕΣ Φ ( 0 αδα) ΤΕΜΑΧΙΑ,4 0 0,78 7,85 4,7,9 7,0,9 5,,57,80,57 7,5,9 7,5,,9,7, 0,45,49 5,9 9,,54 8,9 0,55

14 ΚΛΕΜΕΣ Φ0 ( 0 αδα) ΤΕΜΑΧΙΑ,7 ΚΛΕΜΕΣ Φ ( 0 αδα) ΤΕΜΑΧΙΑ,4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9 Volt ΠΛΑΚΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 4,4 ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ (SOLDER - ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΟΛΛΗΤ.) ΤΕΜΑΧΙΑ,5 ΤΡΟΜΠΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ - ΘΕΣΗΣ Φ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 4,95 ΜΠΟΥΤΟΝ Φ ΠΡΑΣ(NO) - KOKK(NC) FIX ΤΕΜΑΧΙΑ, FREON R4A ΚΙΛΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ /4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,5MF ΤΕΜΑΧΙΑ 5,5 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5MF TEMAXIA, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 40MF ΤΕΜΑΧΙΑ 8,8 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 80-00MF ΤΕΜΑΧΙΑ 8,8 ΡΕΛΛΕ ΤΑΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΤΕΡ FAN COIL ΔΙΑΞΩΝΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 88 ΠΥΚΝΩΤΗΣ BOOSTER TEMAXIA 9,8 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ /8HP ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 4,4 ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 0x0x ΤΕΜΑΧΙΑ 5, ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 0x7x ΤΕΜΑΧΙΑ 9,4 ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 457x457x78 ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 0, ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 0x00x, ΤΕΜΑΧΙΑ 0 ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ 59x59x0 ΤΕΜΑΧΙΑ 9, ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ 59x8,5x0 ΤΕΜΑΧΙΑ 9, 9 5,99 5,7,47 40,59 0,0,5 8,7,8 89,0 8,8 40,59 7,0,47,47 7,0 4,7 7,0 4,4 84,5 08, 5,8 405,90,5 4,54

15 ΕΦΕΤΙΝΗ ΚΙΛΑ,74 ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΟ AC ΚΙΛΑ 9,0 FREON R40 ΚΙΛΑ,5 FREON R404A ΚΙΛΑ,5 FREON R4 ΚΙΛΑ 9,8 FREON R407 ΚΙΛΑ 7, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 5 Α/400 VOLT ΤΕΜΑΧΙΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 7 5,4 79,98 45,0 4,54,5 59,78 97,4 7, ,4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βάση των παρακάτω διατάξεων: Την με αριθμό Δ/Β/48/ (ΦΕΚ Β /008) «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα». ΕΛΟΤ HD 84 ΕΛΟΤ 84, 5.5 (HD.5),.4 (HD.4), 5 (HD. & HD.4) 5.4 κλπ. (Παλιά κωδικοποίηση κατά VDE). ΕΛΟΤ 08 S ( Παλιά κωδικοποίηση ΕΛΟΤ 704 & ΕΛΟΤ 84) Ορίζουμε τις παρακάτω προδιαγραφές:. Φωτιστικά σώματα.. Φωτιστικά σώματα φθορισμού (4Χ8 W)

16 Φωτιστικό σώμα φθορισμού τετράγωνο, διαστάσεων 0Χ0 cm, για λαμπτήρες φθορισμού day light 4Χ8W / 0V Ενεργ. Κλάσης Α ή Β, κατάλληλο για τοποθέτηση στην ψευδοροφή ή στην οροφή, με περσιδωτό κάλυμμα από αλουμίνιο, μορφής V, διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικό μπάλαστ.. Φωτιστικά σώματα φθορισμού (XW) Φωτιστικό σώμα φθορισμού, διαστάσεων 0X0 cm, για λαμπτήρες φθορισμού day light ΧW / 0V Ενεργ. Κλάσης Α ή Β, κατάλληλο για τοποθέτηση στην ψευδοροφή ή στην οροφή, με περσιδωτό κάλυμμα από αλουμίνιο, μορφής V, διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικό μπάλαστ.. Ενεργειακή Σήμανση. Οι συσκευές - υλικά πρέπει να φέρουν ενεργειακή σήμανση και πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους..στεγανότητα Οι συσκευές - υλικά εξωτερικού όσο και εσωτερικού χώρου πρέπει να φέρουν ένδειξη στεγανότητας σύμφωνα με τα διεθνή standards( IP). 4. Καλώδια Τα καλώδια ισχύος πρέπει να συμμορφώνονται με τα παραπάνω πρότυπα. π.χ. Καλώδιο A05VV-U,R: Ονομαστική τάση 00/500V (U=μονόκλωνος αγωγός, R=πολύκλωνος αγωγός) Περιγραφή: Ελαφρύ καλώδιο με μόνωση PVC και μανδύα PVC Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ Υλικά καναλιού. Τα υλικά που αναφέρονται σαν υλικά καναλιού πρέπει να ταιριάζουν με τα κανάλια Ενδεικτικά αναφέρουμε την αντιστοιχία νέων και παλαιών τύπων καλωδίων ισχύος Νέος τύπος Παλαιός τύπος H07V-K NYAF H07V-U NYA re H07V-R NYA rm A05VV-U NYM re A05VV-R NYM rm H05VV-F NYMHY H0VV-F NYLHY rd

17 H0VH-H NYFAZ H05RR-F NMH H07RN-F NSH ou JVV-U NYY re JIVV-R NYY rm JVV-S NYY sm AO5VVH-U NYIFY ή την νέα χρωματική κωδικοποίηση Μονοφασικά καλώδια Αγωγός Νέο πρότυπο Παλαιό πρότυπο ΕΛΟΤ 08 S ΕΛΟΤ 704 & 84 Φάση Καφέ Μαύρο Ουδέτερος Μπλε Μπλε Γείωση Κίτρ.-Πράσινο Κίτρινο-Πράσινο

18 Τριφασικά καλώδια Αγωγός Νέο πρότυπο Παλαιό πρότυπο ΕΛΟΤ 08 S ΕΛΟΤ 704 & 84 Φάση Καφέ Μαύρο Φάση Μαύρο Καφέ Φάση Γκρι Μαύρο Ουδέτερος Μπλε Μπλε Γείωση Κίτρ.-Πράσινο Κίτρινο-Πράσινο Θεσσαλονίκη, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

19 Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. /04) Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η υπ αριθ. / /04 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΞΙΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. Θεσσαλονίκη σήμερα την του μήνα.. του έτους 0, ημέρα της εβδομάδας.., οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν ο Αναπληρωτής Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κος Δημήτριος Τσαλικάκης, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Νοσοκομείο και αφετέρου ο/η (θέση στην εταιρεία)... της εταιρείας με την επωνυμία:., που εδρεύει..,.., κος/κα εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του/της την ιδιότητα την παραπάνω εταιρεία έχοντας υπόψη: α) Την απόφαση έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την. συνεδρίασή του ( ο ), με την οποία ενέκρινε μεταξύ άλλων: Τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ. 4/0..0 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού (cpv 840-0), συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 5.000,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 4), για χρονικό διάστημα ενός () έτους, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 0. β) την από προσφορά του δεύτερου. γ) το από...0. Πρακτικό Διενέργειας της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού. δ) Το από.. Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού ε)την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την. συνεδρίασή του (Θέμα.. ο ) με ΑΔΑ κατά την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η επικύρωση του παραπάνω Πρακτικού σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. στ)την υπ αριθ.. με ΑΔΑ δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, φορέα 00 Κ.Α.Ε. 4.0 για το οικονομικό έτος ζ)το υπ αριθμ. πρωτ... έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο κοινοποιήθηκε στο δεύτερο συμβαλλόμενο η κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με αυτήν του την ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο, την προμήθεια των ειδών του πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Χώρα Προέλευσης ΤΥΠΟΣ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Μ. /μμ /μ.μ με Φ.Π. Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. * ********************* ********************* ** ** ** * *

20 Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής "χορηγητής" αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί (προσκομίζει) τις αναγκαίες από το Νοσοκομείο ποσότητες αυτών των ειδών σύμφωνα με τους εξής όρους:. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα () έτος και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα ισχύος ορίζεται από ********* μέχρι ********* Το νοσοκομείο διατηρεί δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης με αναλογική επαύξηση της αξίας κατακύρωσης κατά τα / αυτής.. Ο χορηγητής υποχρεώνεται να παραδίνει στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με δικά του μεταφορικά μέσα και εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη παραγγελία, στις αντίστοιχες ποσότητες που θα παραγγελθούν και μέσα στο χρόνο που θα ορισθεί κάθε φορά. Σε περίπτωση που ο χορηγητής δεν εκτελέσει έγκαιρα την παραγγελία το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μπορεί να του επιβάλλει πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 5 της σύμβασης αυτής, η δε Υπηρεσία να κάνει την προμήθεια των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο. Εάν προκύψει διαφορά τιμής, θα βαρύνει τον χορηγητή. Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να σταλούν δείγματα για έλεγχο στο γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλους φορείς πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 4. Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή, υποχρεούται να δεχθεί την καταβολή των νόμιμων κρατήσεων: α)υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο Π.Δ. 4/98):,50%. β)επί του ποσού της πρώτης κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού %, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 0%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 0 Ν. 87/94). γ)υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β /4-- 09) :,00 % (δύο της εκατό). δ) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 4 του Ν. 98/994 φόρος εισοδήματος. ε)υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,0% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 44/0, ΦΕΚ 90/8.4.0) (Ν. 40/0, ΦΕΚ 04/Α /5.9.0). στ) Επί του ποσού την ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού %, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 0%. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. Η προθεσμία πληρωμής του προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά για το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 45/0 (Άρθρο 4 Οδηγίας 0/7) «Υποπαράγραφος Ζ.5: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ» 5. Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών ή μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση της παράδοσης, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να του επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη του οποίου θα γίνει από αυτά που έχει να εισπράξει ο χορηγητής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο του άρθρου του Π.Δ. 8/07. Εάν ο χορηγητής για δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα τα είδη που του παραγγέλθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και εάν προκύψει διαφορά τιμής να την καταλογίσει στον έκπτωτο χορηγητή. Τα είδη που θα προσκομιστούν θα πρέπει να είναι τα ίδια με τα προσφερθέντα όπως αυτά που περιγράφονται στην προσφορά και στα "προσπέκτους" ή με βάση τα τυχόν προσκομισθέντα δείγματα. Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να εξασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 7/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΟ: ΠΡΟΜΗΘΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα