Aναβλητικότητα Ακαδημαΰκών Τποχρεώςεων: Ερευνητικά δεδομένα και προτάςεισ παρέμβαςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aναβλητικότητα Ακαδημαΰκών Τποχρεώςεων: Ερευνητικά δεδομένα και προτάςεισ παρέμβαςησ"

Transcript

1 Aναβλητικότητα Ακαδημαΰκών Τποχρεώςεων: Ερευνητικά δεδομένα και προτάςεισ παρέμβαςησ Αξγπξνπνύινπ, Μαξία-Ισάλλα 1 & Kαιαληδή- Αδίδη, Αλαζηαζία 2 Δξγαζηήξην Χπρνινγηθήο Σπκβνπιεπηηθήο Φνηηεηώλ, Παλεπηζηήκην Αζελώλ ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ειδικής Εκπαίδεσζης Απριλίοσ 2013, Φιλοζοθική Στολή Αθηνών, Πανεπιζηημιόπολη, Ιλίζια

2 Διάγραμμα παρουςίαςησ O Παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ κειέηεο ηεο αλαβιεηηθόηεηαο O Παξνπζίαζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ παξέκβαζεο O Παξνπζίαζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ ηνπτνκέα Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο ελόο παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο

3 Αναβλητικότητα πουδών

4 Διεθνήσ κατάςταςη O 80-95% ησλ θνηηεηώλ αλαβάιινπλ ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο O 75% από απηνύο πηζηεύεη όηη αλαβάιιεη λα επηηειέζεη ηηο αθαδεκατθέο ηνπ ππνρξεώζεηο O 50% αλαβάιιεη ζπζηεκαηηθά O 20-40% ησλ θνηηεηώλ αλαθέξνπλ πνιύ ζoβαξέο δπζθνιίεο

5 Η κατάςταςη ςτην Ελλάδα 50% ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ δελ απνθνηηεί πνηέ Η δηάξθεηα ζπνπδώλ παξαηείλεηαη σο 25% ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα Οη έιιελεο θνηηεηέο βξέζεθε όηη είλαη 1,5 έσο 2 % πην πηζαλό λα αλαπηύμνπλ θάπνηα ςπρνινγηθή δηαηαξαρή ζπγθξηηηθά κε ην γεληθό πιεζπζκό ζύκθσλα κε κεγάιε επηδεκηνινγηθή κειέηε

6 Λυπάμαι που δεν έκανα εξάςκηςη αυτή την εβδομάδα κ. Χαντζή, απλώσ ήταν τόςα πολλά τα πράγματα που με περιςπούςαν!!!

7 Οριςμοί Η Αλαβιεηηθόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από δπζθνιίεο ζηελ απηό-ξύζκηζε νη νπνίεο παίξλνπλ ηελ κνξθή ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ έλαξμε ή/ θαη ζηελ νινθιήξσζε απαξαίηεησλ θαη ζεκαληηθώλ εξγαζηώλ

8 Κάθε καθυςτέρηςη δεν είναι αναβλητικότητα O Η θαζπζηέξεζε είλαη κέξνο ηνπ λα βάδεη θαλείο πξνηεξαηόηεηεο O Η αλαβιεηηθόηεηα απνηειεί κηα άζθνπε θαη εθνύζηα θαζπζηέξεζε, δειαδή ε εθνύζηα θαζπζηέξεζε κηαο δξάζεο πνπ θάπνηνο είρε ηελ πξόζεζε λα θάλεη, παξά ηελ γλώζε όηη απηή ε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα βιάςεη ην άηνκν, είηε επεηδή απηό ζα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ απόδνζε πνπ ζα έρεη ζην ελ ιόγσ έξγν, είηε απιώο εμαηηίαο ηνπ πσο ζα αηζζάλεηαη κεηά ην ίδην ην άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ

9 Η έννοια τησ Αναβλητικότητασ μπορεί να έχει διαφορετική ςημαςία ςε διαφορετικέσ χρονικέσ περιόδουσ ή πολιτιςμούσ άλζξσπνη πνπ δνύζαλ ζε ζεξεπηηθέο θνηλσληθέο ζα πξέπεη λα βξίζθνπλ όηη νη παξνξκήζεηο ηνπο ηαηξηάδνπλ ζρεδόλ ηέιεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, όζν θνηκνύληαη, απνζεθεύνπλ αγαζά θαη δεπγαξώλνπλ όπνηε ε ζρεηηθή παξόξκεζε έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα, ζα ζπκπεξηθέξνληαη ιίγν σο πνιύ πξνζαξκνζηηθά κέζα ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη νξκέο απηέο εμειίρζεθαλ" (George Ainslie, 1992). O Πξηλ από ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε νη άλζξσπνη έβιεπαλ ηελ αλαβιεηηθόηεηα νπδέηεξα θαη ζα κπνξνύζε λα εξκελεπζεί σο έλαο ζνθόο ηξόπνο δξάζεο O Γπζηπρώο, ζηνλ «πνιηηηζκέλν» θόζκν, νη ζπζρεηίζεηο είλαη πνιύ δηαθνξεηηθέο, θαη γίλεηαη ζπρλά πνιύ ζεκαληηθό λα κελ ελεξγνύκε όπσο ε θύζε καο ζα καο ππαγόξεπε

10 Διάςημοι αναβλητικοί Ο ηειεπηαίνο Γείπλνο ηειείσζε κόλν όηαλ ν θύξηόο ηνπ απείιεζε όηη ζα θόςεη θάζε ρξεκαηνδόηεζε. Τνπ πήξε 20 ρξόληα λα νινθιεξώζεη ηε Mona Lisa. Έλαο πξώηκν έξγν κε ηίηιν «The Adoration of the Magi» δελ ηειείσζε πνηέ Leonardo da Vinci

11 Αλαβιεηηθόηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ Αλαβιεηηθόηεηα γηα λα λνηώζεη θαλείο ηελ δηέγεξζε ηνπ λα αθήλεηο θάηη γηα ηελ ηειεπηαία ζηηγκή Τύποι αναβληηικόηηηας Απνθεπθηηθή αλαβιεηηθόηεηα κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο απηό-εθηίκεζεο ή από θόβν απνηπρίαο

12 Θεωρητικό υπόβαθρο Υπάξρνπλ δύν κεγάιεο παξαδόζεηο ζηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλαβιεηηθόηεηαο: O Κάπνηνη εξεπλεηέο βιέπνπλ ηελ αλαβιεηηθόηεηα σο ζηαζεξό ραξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο O Κάπνηνη άιινη κειεηνύλ ηελ αλαβιεηηθόηεηα σο ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίζηαζεο

13 Η αναβλητικότητα ωσ χαρακτηριςτικό προςωπικότητασ

14 Παράγοντεσ προςωπικότητασ που ςυςχετίζονται με την αναβλητικότητα - Δπζπλεηδεζία Απηό-εθηίκεζε Απηόαπνηειεζκαηηθόηεηα + Νεσρωηιζμός (παξνξκεηηθόηεηα & επαισηόηεηα) Τάζε ηνπ αηόκνπ λα βαξηέηαη εύθνια

15 Η αναβλητικότητα ωσ χαρακτηριςτικό τησ περίςταςησ

16 Παράγοντεσ που ςυνδέονται με την περίςταςη και η ςχέςη τουσ με την αναβλητικότητα + ρξνληθή απόζηαζε από αληακνηβή - Διθπζηηθόηεηα ηνπ έξγνπ

17 Ενδιάμεζοι παράγονηες πξνζέζεηο Πξνζδνθίεο Απηόαπνηειεζκαηηθόηεηα ο Απηό-ξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο βνύιεζε Δημογραθικά O Ηιηθία (λεώηεξνη) O Φύιν (άληξεο) O Έηνο (αύμεζε)

18 Σο μοντέλο ΣΜΣ O Τν κνληέιν ΤΜΤ (Temporal Motivation Theory), ην νπνίν απνηειεί ζύλζεζε παξαδνζηαθώλ, θαζηεξσκέλσλ δηαηππώζεσλ ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα θαη πεξηιακβάλεη ηελ δηάζηαζε ηνπ ρξόλνπ σο ζεκειηώδε όξν (Steel & Konig, 2006). O Τν κνληέιν απηό, ην νπνίν ζπλνςίδεη νπζηαζηηθά ηα επξήκαηα ελόο πνιύ κεγάινπ αξηζκνύ εξεπλώλ πάλσ ζηελ αλαβιεηηθόηεηα ππνδεηθλύεη 4 κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο ζεσξεί όηη ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί ε κειινληηθή έξεπλα θαη νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο

19 TMT (Steel & König, 2006) Φξεζηκόηεηα = Πξνζδνθία X Αμία Γ Φ Καζπζηέξεζε Πξνζδνθία:Απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα Αμία: Διθπζηηθόηεηα έξγνπ, αλάγθε γηα επίηεπμε, κεησκέλε ηάζε ηνπ αηόκνπ λα βαξηέηαη εύθνια Γ: Δπαηζζεζία ζηελ θαζπζηέξεζε: Γηαζπαζηκόηεηα, παξνξκεηηθόηεηα, έιιεηςε απηό-ειέγρνπ, ειηθία Καζπζηέξεζε: ρξόλνο αληακνηβώλ θαη ηηκσξηώλ, έιιεηςε νξγάλσζεο, ράζκα κεηαμύ πξόζεζεο θαη πξάμεο

20 Παρέμβαςη

21 ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΛΗΣΙΚΟΣΗΣΑ Χαρακηηριζηικά παρεμβάζεων Σηότοι παρέμβαζης νκαδηθέο (π.ρ. «Stop procrastinating») εζηηαζκέλεο ζηελ Γλσζηαθή Σπκπεξηθνξηζηηθή Θεξαπεία (π.ρ. A C T I E) ζύληνκεο εζηηζκέλεο ζηνπο θνηηεηέο O Αύμεζε απηό-ειέγρνπ, απηό-ξύζκηζεο O Αύμεζε απηόαπνηειεζκαηηθόηεηαο

22 Αποτελεσματικότητα O Όρη πνιύ κεγάια κεγέζε επίδξαζεο, ιίγεο ελδείμεηο γηα αιιαγέο πνπ δηαηεξνύληαη ζηνλ ρξόλν ή ζηαζεξέο επηδξάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά O Μεξηθή βειηίσζε O ραξαθηεξνινγηθά ζηνηρεία, νκνηόηεηα κε εζηζκνύο : αλάγθε γηα ζεξαπείεο πνπ δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν

23 τεχνικέσ O «Μαζεκέλε Δξγαηηθόηεηα»: Η ζπληειεζηηθή κάζεζε πξνθύπηεη όηαλ έλα γεγνλόο ή δξάζε νδεγεί ζε έλα επράξηζην απνηέιεζκα. O Μεηά από πνιιέο επαλαιήςεηο ην γεγνλόο ή ε δξάζε πνπ πξνεγείηαη αξρίδνπλ λα γίλνληαη αληηιεπηά σο επηβξάβεπζε θαζεαπηά O Καηλνύξηα έξγα ζα πξέπεη λα δνκνύληαη θαηά ηξόπν ώζηε νη πξώηεο πξνζπάζεηεο λα νδεγνύλ ζε επηηπρία

24 Βάδνληαο ζσζηά ηνπο ζηόρνπο: Καηάηκεζε ελόο κεγαιύηεξνπ ζηόρνπ ζε κηα ζεηξά κηθξόηεξσλ εξγαζηώλ Γηα βέιηηζηε απνηειεζκαηηθόηεηα νη ζηόρνη απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ 4 ηδηόηεηεο: O Εηδηθόηεηα: ζαθείο πξνδηαγξαθέο θαη όξνπο πνπ δειώλνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο O Πξόθιεζε: Οη πςεινί ζηόρνη έρνπλ κεγαιύηεξε αμία θαη επηζθηάδνληαη δπζθνιόηεξα από άιιεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο O Εγγύηεηα: Οη ζηόρνη ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ εγθαίξσο (π.ρ. ηε ζεκεξηλή κέξα ή αθόκε θαιύηεξα κηα ζπγθεθξηκέλε ώξα) O Ρνπηίλα: Οη ηόρνη πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη λα γίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν θαη ηόπν, ώζηε λα γίλνληαη ξνπηίλα. Όζεο πεξηζζόηεξεο επηινγέο πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ελόο έξγνπ (π.ρ. πόηε, πνπ), ηόζν πην πηζαλό είλαη λα αλαβιεζεί

25 Αύξηςη του αριθμού των ολοκληρωμένων έργων O Απηό-απνηειεζκαηηθόηεηα, κίκηζε πξνηύπνπ (Bandura), O Γεκηνπξγία ζπληειεζηηθήο αιπζηδαο: O Έιεγρνο εξεζηζκάησλ (ζπλζήκαηα πνπ επηβεβαηώλνπλ ηνπο ζηόρνπο, θαηάξγεζε ζεκαδηώλ πνπ νδεγνύλ ζε «πεηξαζκό», π.ρ. κειέηε ζην ίδην ζεκείν, απνζύλδεζε από ην δηαδίθηπν) O Πεξηζηαζηαθή παξάδνζε ζε κηθξήο θιίκαθαο παξνξκήζεηο O Μείμε: δηαθνξεηηθέο αλάγθεο κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ κέζσ κηαο εληαίαο δξάζεο (π.ρ. νκάδεο κειέηεο γηα όζνπο είλαη πνιύ θνηλσληθνί )

26 Eνδεικτική δομή παρέμβαςησ Από ην ειεθηξνληθό βηβιίν απηνβνήζεηαο ηνπ Timothy A. Pychyl The Procrastinator s Digest: A Concise Guide to Solving the Procrastination Puzzle.

27 Ψυχοεκπαίδευςη ςτην αναβλητικότητα Τη είλαη θαη ηη δελ είλαη αλαβιεηηθόηεηα Η αλαβιεηηθόηεηα απνηειεί ζπλήζεηα γηα πνιινύο αλζξώπνπο Πόηε ε θαζπζηέξεζε απνηειεί απαξαίηεην θνκκάηη ηεο δσήο καο; Γηαθνξά κεηαμύ «αλαβιεηηθόηεηαο» θαη θαζπζηέξεζεο Αζθήζεηο γηα ην ζπίηη: Βξεο ηα πξάγκαηα πνπ αλαβάιιεηο λα θάλεηο θαη θαηέγξαςέ ηα Τη ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο πξνθαινύληαη από ηα έξγα πνπ αλαβάιιεηο;

28 Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαβιεηηθόηεηαο O Απνηπρία απηό-ξύζκηζεο O Παξνξκεηηθόηεηα Άκεζε βειηίσζε ηεο δηάζεζεο ελαληίνλ καθξνπξόζεζκσλ ζηόρσλ O «ελδίδνπκε γηα λα λνηώζνπκε θαιά ζην παξόλ» O Απνθπγή αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ O Απνηέιεζκα Δγθαηάζηαζε ηεο Αλαβιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο Άζθεζε γηα ην ζπίηη: Αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο Δθαξκνγή ηερληθώλ ξύζκηζεο ζπλαηζζεκάησλ Να είζηε επίκνλνη, κείλεηε ζην έξγν, κελ απνθεύγεηε Κάληε ζρέδηα δξάζεο γηα ηα έξγα πνπ απνθεύγεηε

29 Γλσζηηθέο Γηαζηξεβιώζεηο: Θα ην θάλσ αύξην Πξόβιεςε ηνπ κέιινληνο Σπλαηζζεκαηηθή πξόγλσζε: Η πξόζεζε πινπνίεζεο κηαο κειινληηθήο δξάζεο επεξεάδεηαη από ηελ παξνύζα ζπλαηζζεκαηηθή καο θαηάζηαζε Άζθεζε γηα ην ζπίηη: Πξνβνιή ζην κέιινλ Αλαγλώξηζε ησλ γλσζηηθώλ δηαηξεβιώζεσλ Τν ζπλαίζζεκα δελ κπνξεί πάληα λα ηαηξηάδεη κε ηελ πξόζεζε Πξόηαζε: Άξρηζε λα ελεξγείο ζύκθσλα κε ηηο πξνζέζεηο ζνπ θαη ζα δεηο όηη ηo θίλεηξν θαη ε δηάζεζή ζνπ ζα αιιάμνπλ

30 Πξνθαηαιήςεηο ζηε ζθέςε Οη ζθέςεηο απνηεινύλ ηνπο δηακεζνιαβεηέο κεηαμύ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο δξάζεο Παξάινγεο Πεπνηζήζεηο Πξόθιεζε θαη Αλαδόκεζε Άζθεζε γηα ην ζπίηη: Αλαγώξηζε παξαπιαλεηηθώλ ζθέςεσλ Αλαδήηεζε ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ δηθαηνινγηώλ Αλέξεπζε θαζνξηζκέλσλ απαληήζεσλ γηα θάζε δηαθηνινγία Οη δηθαηνινγίεο ρξεζηκνπνηνύληαη σο ελδείμεηο γηα αιιαγή

31 Γιατί η αναβλητικότητα αποτελεί πραγματικά πρόβλημα; Γηλόκαζηε ερζξόο ηνπ εαπηνύ καο, όηαλ αλαβάιινπκε ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ καο Αλαβιεηηθόηεηα Μεησκέλε επίδνζε ρακειόηεξα επηηεύγκαηα Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα Αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελνρήο Επηπηώζεηο ζηελ πγεία:πξνθαιεί ζηξεο, παξακέιεζε ζπκπεξηθνξώλ πγείαο

32 Θεραπευτική ςτρατηγική Η αναγνώριςη του κόςτουσ τησ αναβλητικότηατσμπορεί να αυξήςει τη δέςμευςη για αλλαγή O Η ηερληθή θόζηνπο όθεινπο Τξόπνη λα ην πεηύρνπκε: Δλδπλακώλνληαο ηηο πξνζέζεηο καο αλαθνξηθά κε ηνπο ηειηθνύο ζηόρνπο Άζθεζε γηα ην ζπίηη: O Καηαγξαθή ζε ιίζηα όισλ ησλ έξγσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο νινθιήξσζε O Αλέξεπζε ηνπ θόζηνπο πνπ έρεη ε αλαβνιή θαζελόο από απηά O Αλέξεπζε πιενλεθηεκάησλ από ηελ άκεζε πινπνίεζή ηνπο

33 Προετοιμαςία για τρέχοντα εμπόδια και δυςκολίεσ O Παξεκβνιέο : O Αιιαγέο ζηελ δηάζεζε O Απνγνεηεύζεηο O Άιιεο αζρνιίεο πνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή. Π.ρ. έιεγρνο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ζεξθάξηζκα ζην δηαδίθηπν O Άζθεζε γηα ην ζπίηη: Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή πηζαλώλ παξεκβνιώλ Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παξεκβνιώλ αληηκεησπίδνληαο ηα εκπόδηα. Π.ρ. απελεξγνπνίεζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ

34 Ρύθμιςη τησ «ενέργειασ», το νόημα τησ Θέληςησ και ο ρόλοσ τησ κινητοποίηςησ O O O O Ο εαπηόο θαηαλαιώλεη «ελέξγεηα» γηα λα κπνξεί λα πεξηνξίδεη ή λα θαζπζηεξεί ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ παξνξκήζεσλ, λα θαηαζηέιιεη άζρεηεο κε ην έξγν ζθέςεηο, λα ηζρπξνπνηεί ηελ βνύιεζε, θ.α. Η ελέξγεηα απηή είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε θαη θαζώο κεηώλεηαη, ε ηθαλόηεηα απηό-ειέγρνπ κεηώλεηαη Δίλαη αλαλεώζηκε θαη κπνξεί λα γίλεη πην ηζρπξή κε ζπλερή εμάζθεζε Όζν θνπξαδόκαζηε, αγρσλόκαζηε ή απνγνεηεπόκαζηε ε ηθαλόηεηα λα θαηαζηέιινπκε ή λα αλαθαηεπζύλνπκε ηηο αλάγθεο καο παξεκπνδίδεηαη, ην ίδην θαη ε ηθαλόηεηά καο λα απνηξέπνπκε ηελ αλαβιεηηθόηεηα

35 Ιςχυροποιώντασ την θέληςη Τξόπνη λα ην πεηύρνπκε : επαξθήο ύπλνο πξνγξακκαηηζκόο ησλ πην «δπζάξεζησλ» έξγσλ όηαλ έρνπκε ελέξγεηα θαη ησλ πην επράξηζησλ όηαλ «πέθηνπκε» δηάγλσζε θαη ζεξαπεία αιιεξγηώλ ηαθηηθή άζθεζε δηαηξνθή Σρέδηα δξάζεο Κηλεηνπνίεζε Βειηίσζε Απηό-πεηζαξρίαο Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα Κνηλσληθέο Σπλαλαζηξνθέο

36 οδηγίεσ προσ τουσ αναβλητικούσ O Η αιιαγή δελ επηηπγράλεηαη κε ηε κία O Η δηαδηαθαζία ηεο αιιαγήο είλαη άληζε ιόγσ ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ απνγνεηεύζεσλ... O Σπγρώξεζε ηνπ εαπηνύ γηα ηα ιάζε O ΔΠΙΜΟΝΗ Οη ηερληθέο πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλαβιεηηθνύ!!!

37 Επιθυμία ςυμμετοχήσ ςε παρεμβατικά προγράμματα

38 Μέθοδοσ O Σπκκεηείραλ 865 θνηηεηέο, 229 (27,5%) άλδξεο θαη 605 (72,5%) γπλαίθεο O Οκαδηθέο ρνξεγήζεηο ζε ακθηζέαηξα ζε δηάθνξεο Παλεπηζηεκηαθέο Σρνιέο ηεο Διιάδαο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Κξήηε, Πάηξα, Βόιν, Λάξηζα ) O Φνξεγήζεθε ε Κιίκαθα Procrastination Assessment Scale-Students (Solomon & Rothblum, 1984)

39 Απάνηηζη Ποζοζηό Ναη 63,7% όρη 36,1%

40 Διάρκεια % Μορυή % Χρησιμότητα % Αριθμός σσμμετετόντων % Σστνότητα % θακία: 16,9 Έσο 5: 39,3 5-10: 36,8 >10: 7,1 Οκαδηθή ζπδήηεζε: 18,2 Γηάιεμε: 54,5 Βηβιίν απηόβνήζεηαο: 18,2 Όια: 9,1 Πεξηηηό : 11,9 Μάιινλ ρξήζηκν : 45,8 πνιύ ρξήζηκν: 31 Χξήζηκν, όρη γηα κέλα: 11,2 Γελ ελδηαθέξνκαη: 17,2 <10: 35, : 20,9 Γελ κε απαζρνιεί κέγεζνο: 26,5 Κακία: 18,5 1/εβδ.: 52,1 2/εβδ.: 23,7 3/εβδ: 5,7

41 έλα ηαμίδη ρηιίσλ κηιίσλ μεθηλά κε έλα πξώην βήκα Η αξρή είλαη ην ήκηζπ ηνπ παληόο

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Πξνγξακκαηηζηηθήο Δθαξκνγήο γηα ηελ Δθηίκεζε ηνπ Σπλαηζζήκαηνο ζε Καξέ Βίληεν ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Αλάπηπμε Πξνγξακκαηηζηηθήο Δθαξκνγήο γηα ηελ Δθηίκεζε ηνπ Σπλαηζζήκαηνο ζε Καξέ Βίληεν ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ Αλάπηπμε Πξνγξακκαηηζηηθήο Δθαξκνγήο γηα ηελ Δθηίκεζε ηνπ Σπλαηζζήκαηνο ζε Καξέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα