ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση μίας θέσης γραφείου Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Τελωνείο Νίκης Ν. Φλώρινας Δάνεια για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανί ας που επλήγησαν από το σεισμό της Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας», του Τεχνολογικού Κύ κλου, της Α τάξης των Επαγγελματικών Λυκεί ων (ΕΠΑ.Λ.) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ2/ υπουρ γικής απόφασης ως προς τα μαθήματα του Γυ μνασίου Εισαγωγή της Ιταλικής Γλώσσας σε Γενικά Λύκεια. 6 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Ανα πηρίες για το έτος Διάλυση Οργανωτικής Εκτελεστικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.)για την προετοιμασία οργάνωση της υπο ψηφιότητας της Αθήνας για την ανάληψη των 22ων Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση μίας θέσης γραφείου. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ /9/1 ιζ από απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 1339/1983 (Α 35) «Περί αποκατάστασης του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενι κού σώματος, που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια», του ν.3169/2003 (Α 189) «Οπλο φορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του ν. 3206/2003 (Α 298), συνιστάται μία (1) θέση γραφείου, σύμφωνα (1) με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 1339/1983, για τον Αρχιφύλακα Δαλκαρανίδη Αθανάσιο του Παρά σχου (ΑΓΜΣ ), που διατηρήθηκε στην ενέργεια, για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου και η οποία (θέση) θα καταργηθεί μετά την αποχώρησή του από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, επειδή κρίθηκε από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, με την 918 από γνωμάτευσή της, ΑΝΙΚΑΝΟΣ για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ΙΚΑΝΟΣ όμως για την υπηρεσία γραφείου. Ο Προϊστάμενος κλάδου ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ F (2) Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Τελωνείο Νίκης Ν. Φλώρινας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ. Τ. 2554/7034/0003/ κοινή υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 και 23 του ν. 2266/1994, μεταφέρεται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, εισπράκτορας τελών διοδίων (κατηγορίας ΔΕ), Παπανικολάου Δημήτριος του Σωκράτη, από την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.), στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Τελωνείο Νίκης Ν. Φλώρινας, με την ίδια σχέση εργασίας και σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ΔΕ Τελωνειακών, που συνιστάται με την πράξη αυτή και καταργείται αυτοδί καια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου υπαλλήλου από την υπηρεσία και ταυ τόχρονη δέσμευση αντίστοιχης μόνιμης θέσης (ΔΕ). Ο ανωτέρω μεταφερόμενος υπάλληλος θα παραμεί νει υποχρεωτικά για μια δεκαετία στην υπηρεσία που μεταφέρεται. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ ΟΙΚ. & ΟΙΚ: 10016/ ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡ. ΖΩΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

2 19496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ /Β.1513 (3) Δάνεια για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές δι ευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τα άρθρα 41 παρ.1 και 5, 47 παρ.3 και 90 του Κώδι κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/ ). 2. Το άρθρο 3 παρ. 4 του ν.1266/1982 «Περί Οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγ ματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 1 του ν. 128/1975 όπως ισχύει, «περί τρο ποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών ανα φερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος». 4. Την υπ αριθμ. 5322/Α32/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με την οποία οριοθετήθηκαν οι Νομοί Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από τον σεισμό της Την υπ αριθμ. 1620/ πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Ρυθμίσεις οφειλών για τραπε ζικό δανεισμό» όπως ισχύει. 6. Τις έκτακτες ανάγκες για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν δημιουρ γηθεί στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από τον σεισμό της και ευρίσκονται στις ορι οθετημένες περιοχές της υπ αριθμ. 5322/Α32/ κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε: Τη χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων σε επιχειρή σεις και επαγγελματίες που ευρίσκονται και λειτουρ γούν ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης στις οριοθετημένες περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της υπ αριθμ. 5322/Α32/ κοινής υπουργικής απόφασης. Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Εγκρίνεται η δανειοδότηση από τα Πιστωτικά Ιδρύμα τα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επλήγησαν από τον σεισμό της για την αποκατάσταση ζημιών στον μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες και εμπορεύματα, ως ακολούθως: Τα δάνεια θα είναι ανώτατης διάρκειας 60 μηνών συ μπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος 24 μηνών. Για το κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων αυτών θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμ φωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, καθώς και επιδότηση επιτοκίου καθ όλη τη διάρκεια του δανείου σε βάρος του λογ/σμού του ν. 128/1975 ως εξής: α. Για δάνεια μέχρι ευρώ επιδότηση τόκων κατά 100%. β. Για δάνεια από ευρώ μέχρι ευρώ επιδό τηση τόκων κατά 65%. γ. Για δάνεια από ευρώ μέχρι ευρώ επι δότηση τόκων κατά 30%. δ. Για δάνεια από ευρώ μέχρι ευρώ επι δότηση τόκων κατά 20%. ε. Για δάνεια από ευρώ μέχρι ευρώ επιδότηση τόκων κατά 15%. στ. Για δάνεια από ευρώ μέχρι ευρώ επιδότηση τόκων κατά 10%. Το επιτόκιο των δανείων αυτών θα είναι το εφαρμο ζόμενο από κάθε Τράπεζα για κάθε κατηγορία δανει οδότησης. Για την υπαγωγή των επιχειρήσεων και επαγγελμα τιών στο παρόν κεφάλαιο οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αχαΐας, Ηλείας και Αι τωλοακαρνανίας θα χορηγούν βεβαιώσεις στις οποίες θα φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές καθώς και οι επαγγελματίες έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές στο μηχανολογικό εξοπλισμό τους, στις πρώτες ύλες και στα εμπορεύματα. Στις βεβαιώσεις θα αναγράφεται το συνολικό ύψος των ζημιών των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων και επαγ γελματιών προκειμένου αυτοί να δανειοδοτηθούν ισό ποσα. Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης από τα Πιστωτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες δια τάξεις για ανάγκες και κεφάλαιο κίνησης της ΠΔ/ΤΕ 1955/ όπως ισχύει. Τα δάνεια αυτά θα επιδοτού νται από το λογ/σμό του ν. 128/1975 ωςεξής: α. Για δάνεια μέχρι ευρώ επιδότηση τόκων κατά 85%. β. Για δάνεια από ευρώ μέχρι ευρώ επιδό τηση τόκων κατά 60%. γ. Για δάνεια από ευρώ μέχρι ευρώ επι δότηση τόκων κατά 40%. δ. Για δάνεια από ευρώ μέχρι ευρώ επι δότηση τόκων κατά 25%. ε. Για δάνεια από ευρώ μέχρι ευρώ επι δότηση τόκων κατά 20%. Τα ανωτέρω δάνεια θα χορηγούνται κατ ανώτατο ύψος μέχρι 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2007 και θα είναι διάρκειας 60 μηνών. Διευκρινίζεται ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρή σεων που δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις κατά το προηγούμενο έτος 2007 ή έκαναν έναρξη των εργασι ών τους από έως θα προσδιορίζεται από τις αγορές που πραγματοποίησαν στο ανωτέρω διάστημα αναγάγοντάς το σε ετήσια βάση και το ποσό θα προκύψει αφού υπολογισθεί μικτός συντελεστή κέρ δους 45%. Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων θα είναι αυτό που εφαρμόζεται από κάθε Τράπεζα για κάθε κατηγορία δανειοδότησης. Για τους τόκους και το κεφάλαιο των ανωτέρω δα νείων θα παρασχεθεί εγγύηση του Ελληνικού Δημο σίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 όπως ισχύει. Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της υπ αριθμ. 2/54310/0025/ από φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για χορήγηση κεφαλαίου κί νησης, δεν δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Παρέχεται η ευχέρεια στα Πιστωτικά Ιδρύματα να ρυθμίζουν οφειλές από δάνεια σε επιχειρήσεις και επαγ γελματίες ως ακολούθως: α) Αναστολή για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων, της πληρωμής οφειλών (ληξιπροθέσμων και ληγουσών από και εφεξής) από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι από το Τ.Π. και Δ στις επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 καθώς και σε λοιπές επιχειρήσεις ΟΤΑ για πάσης φύ σεως επενδύσεις. β) Αναστολή για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων, της πληρωμής οφειλών (ληξιπροθέσμων και ληγουσών από και εφεξής) από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι από το Τ.Π. και Δ. για κεφάλαια κίνησης στις προανα φερόμενες Δημοτικές επιχειρήσεις ΟΤΑ. γ) Αναστολή για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων, της πληρωμής οφει λών (ληξιπροθέσμων και ληγουσών από και εφε ξής) από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι από τα πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Οι τόκοι της περιόδου αναστολής για όλες τις ως άνω περιπτώσεις (α, β, γ) θα λογίζονται με το συμβα τικό επιτόκιο που ισχύει για κάθε κατηγορία δανείων, θα κεφαλαιοποιούνται και θα καταβάλλονται στη λήξη περιόδου της αναστολής μαζί με την αναστελλόμενη δόση του δανείου. Οι τόκοι των δανείων που θα ρυθμισθούν σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, θα καλυφθούν με παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις δι ατάξεις του ν. 2322/1995 όπως ισχύει. Στα κεφάλαια Β και Γ υπάγονται όλες οι επιχειρή σεις και επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στις οριοθετημένες περιοχές από την υπ αριθμ. 5322/Α32/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να προβαίνουν σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης και χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Δ. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/1975. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή τους στην ως άνω ρύθ μιση θα πρέπει να γίνουν μέχρι Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ F Αριθμ /Γ2 (4) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, του μαθήματος «Στοι χεία Τεχνολογίας», του Τεχνολογικού Κύκλου, της Α τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146, τ.α ) «Οργάνωση και λει τουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαί δευσης και άλλες διατάξεις». 2. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ αριθμ. 38/ Συνεδρίασή του. 3. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 2057/τ.Β/ ) με θέμα «Ωρολόγιο Πρό γραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.». 4. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 26/τΒ / ) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 6. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προ γραμμάτων Σπουδών για την Α Τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., αποφασίζουμε: Τον καθορισμό του Αναλυτικού Προγράμματος Σπου δών, του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας», του Τε χνολογικού Κύκλου, της Α Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ως εξής: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα που θα ισχύσει για το μά θημα «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού Κύκλου της Α Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), από το σχολικό έτος , θα είναι το Αναλυτι κό Πρόγραμμα που ισχύει για το μάθημα «Τεχνολογία» της Α Τάξης του Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2768/Γ2/ υπουργική απόφαση, (ΦΕΚ 1540/τΒ / ). Η παρούσα απόφαση καταργεί την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφαση, (ΦΕΚ 2057/ τβ / ). Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ F Αριθμ /Γ2 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ2/ υπουργικής απόφασης ως προς τα μαθήματα του Γυμνασίου. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α / ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α / ) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Τις υπ αριθμ. 11/2008 και 7/2008 πράξεις του Συντο νιστικού Συμβουλίου και του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αντίστοιχα αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Γ2/ (ΦΕΚ 771 /Β / ) υπουργική απόφαση ως εξής:

4 19498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ A Β Γ 1 Θρησκευτικά Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμ ματεία Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γλωσσική Διδασκαλία Νεοελληνική Λογοτεχνία Ιστορία Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 2 6 Αγγλικά Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ρώσικα* Μαθηματικά Φυσική Χημεία Γεωγραφία Βιολογία Φυσική Αγωγή Αισθητική Αγωγή (Μουσική) Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) Οικιακή Οικονομία Πληροφορική Τεχνολογία ΣΕΠ 1 Σύνολο ωρών κατά τάξη * Κατά το σχολικό έτος η Ρωσική Γλώσσα θα διδαχθεί πιλοτικά στα παρακάτω Γυμνάσια: α.α. Δ/ΝΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1. Δ/νση Δ.Ε. Γ Αθήνας 5 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω 2. Δ/νση Δ.Ε. Δ Αθήνας 13 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας 3. Δ/νση Δ.Ε. Αν. Αττικής Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αχαρνών 4. Δ/νση Δ.Ε. Δυτ. Αττικής 3 ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου 5. Δ/νση Δ.Ε. Έβρου 5 Ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης 6. Δ/νση Δ.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης 16 ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 32 ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 7. Δ/νση Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης 7 ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης Γυμνάσιο Εχεδώρου 3 ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού Γυμνάσιο Διαβατών 8. Δ/νση Δ.Ε Κοζάνης 5 ο Γυμνάσιο Κοζάνης 9. Δ/νση Δ.Ε Ροδόπης Μουσικό Γυμνάσιο Κομοτηνής Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Σαπών 10. Δ/νση Δ.Ε. Χαλκιδικής 2ο Γυμνάσιο Ν. Μουδανιών

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας κατά το σχολικό έτος θα ξεκινήσει από την Α Τάξη του Γυ μνασίου και θα συνεχιστεί και στις επόμενες τάξεις. Για τη δημιουργία των τμημάτων της Ρωσικής ως 2ης ξένης γλώσσας στα προαναφερόμενα Γυμνάσια, θα ισχύσουν οι διατάξεις της υπ αριθμ. Γ2/4637/ εγκυκλίου. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Μαρούσι, 8 Ιουλίου 2008 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ F Αριθμ /Γ2 (6) Εισαγωγή της Ιταλικής Γλώσσας σε Γενικά Λύκεια. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 Α / ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α / ) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Την υπ αριθμ /Γ2/ (ΦΕΚ 921 Β /2005) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το ωρο λόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Γενικού Λυκεί ου. 5. Τις υπ αριθμ. 12/2008 και 8/2008 πράξεις του Συντο νιστικού Συμβουλίου και του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αντίστοιχα, αποφασίζουμε: Την εισαγωγή του μαθήματος της Ιταλικής Γλώσσας, ως πρώτη ξένη Γλώσσα στα παρακάτω Γενικά Λύκεια της χώρας: α.α. Δ/ΝΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 1. Δ/νση Δ.Ε. Α Αθήνας 60 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών 2. Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά 3 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας Τ Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας 13 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας 4. Δ/νση Δ.Ε. Κέρκυρας 1 ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας Για τη δημιουργία των τμημάτων της Ιταλικής Γλώσ σας στα προαναφερόμενα Γενικά Λύκεια, θα ισχύσουν οι διατάξεις της υπ αριθμ. Γ2/4636/ εγκυκλίου. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 8 Ιουλίου 2008 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ (7) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπη ρίες για το έτος ΟI YΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/92 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/1995 τ.α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α 212) 5. Το π.δ/γμα 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000/τ.Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποι ήθηκε μεταγενέστερα. 6. Την υπ αριθμ. Π3α/Φ.80/οικ.907/ κοινή υπουρ γική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών «ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Α) ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ π.δ. 210/1998, ΦΕΚ 169, τ.α ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ Ν.Α ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΕΚ 284, τ.β ). 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/ κοινή υπουρ γική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Από φασης περί χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας» (ΦΕΚ 410/τ.Β / ). 8. Την υπ αριθμ. Α 4214/353/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Με ταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ), ΤΡΑΜ και στον ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ» (ΦΕΚ 209/ τ.β / ). 9. Την υπ αριθμ /2371/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μετα φορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (ΦΕΚ 1018/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Α 53178/4566/2006 όμοια (ΦΕΚ 1888/ τ.β / ). 10. Την υπ αριθμ /Υ252/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/ τ.β /2007). 11. Την υπ αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Χορήγηση Δελ τίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2007 (ΦΕΚ 720/τ.Β / ). 12. Την απόφαση του ΣτΕ 445/1998 περί αναστολής ισχύος της υπ αριθμ. Γ4γ/Φ.11/οικ. 1579/1998 κοινής υπουργικής από φασης για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.

6 19500 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22988/ ΦΕΚ/ Β/1781/2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση της υποβολής του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χο ρήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δή λωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει». 14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται συνολική δαπάνη για το έτος 2008 ποσού είκοσι εκατομμυρίων ( ) ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΑΕ 2733 Ειδικού Φορέα 220, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Στα Άτομα με Αναπηρίες: Ελληνικής υπηκοότητας, υπηκόους των Κρατών Μελών της Ε.Ε., υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246/1959 τ.α ), υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στις εξής περιπτώσεις: α) Σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστι κών λεωφορείων των ΚΤΕΛ. β) Σε όλες τις διαδρομές του εσωτερικού δικτύου του Ο.Σ.Ε 2. Στα Άτομα με Αναπηρίες: Ελληνικής υπηκοότητας, υπηκόους των Κρατών Μελών της Ε.Ε., υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246/1959 τ.α ), υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλά χιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι με γαλύτερο των (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα: α) στην Περιφέρεια Αττικής (Ν.Α Αθηνών, Πειραιώς, Δυ τικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ [Ε.Θ.Ε.Λ. Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π., Α.Μ.Ε.Λ. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ), ΤΡΑΜ και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο], β) στη Ν.Α. Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοι νωνίας του ΟΑΣΘ γ) και στις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους. Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προ σκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημει ώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος ή με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο στην περίπτωση που ο ενδιαφε ρόμενος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης. Οι ολικά τυφλοί (ν. 958/ΦΕΚ 191/τΑ /1979) εξαιρούνται των οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 445/1998 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν κουπόνι μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. Άρθρο 2 1. Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κά τοικοι του κατά περίπτωση Νομού, χορηγείται από τις οικείες Διευθύνσεις ή τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστη μα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2008 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2009) απαιτείται για να εκδοθεί ή νέα κοινή υπουργική απόφαση για την χορήγησή του. 2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών (π.δ/τος 611/1977 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/τΑ ) άρθρου 166 ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α ) άρθρων 165 και 167 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ΙΚΑ, Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρί ας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%. Στη Ν.Α. Λαρίσης πέραν των ανωτέρω γνωματεύσε ων γίνονται δεκτά και τα έντυπα κάρτας αναπηρίας (προσωρινής ή ισόβιας) από τις Α /θμιες και Β /θμιες επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας (ΠΕΠΑ ΔΕΠΑ) του π.δ/τος 210 (ΦΕΚ 169 τ.α /1998). 3. Όσοι έχουν γνωματεύσεις των ανωτέρω Υγειονομι κών Επιτροπών με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπη ρίας τουλάχιστον 67% και τους έχει χορηγηθεί Δελτίο Μετακίνησης με τις γνωματεύσεις αυτές και εφόσον δεν έχει παρέλθει η χρονική διάρκεια της ισχύος των, δικαιούνται ανανέωση του κουπονιού ή του Δελτίου. 4. Oσοι λαμβάνουν σύνταξη επ αόριστο με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το παθολογοα νατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρό σθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής. 5. Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον Ο.Γ.Α. λόγω ανα πηρίας βάσει γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μπορούν να προσκομίζουν το τελευταίο απόκομμα της συντάξεώς τους στο οποίο αναγράφεται εντύπως το γράμμα (Α) που σημαίνει αναπηρία. 6. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις Δ/νσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγιεινής των Ν.Α. με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμο δίων φορέων (π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας κ.λ.π.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών. 7. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. 8. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑΜΕΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρω τηριασμό των άνω ή κάτω άκρων. 9. Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρω ση της διανομής του Δελτίου του α εξαμήνου θα τους χορηγείται Δελτίο για το β εξάμηνο. Άρθρο 3 Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συ νάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες. Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στα πλαίσια των εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού ευρώ του κρατικού προ ϋπολογισμού: α) Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει το Υπουρ γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε συγκοι νωνιακό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση. β) Ο τρόπος, η διαδικασία, και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς. γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη δι αδικασία καταβολής της αποζημίωσης. Aθήνα, 9 Ιουλίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (8) Διάλυση Οργανωτικής Εκτελεστικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.)για την προετοιμασία οργάνωση της υπο ψηφιότητας της Αθήνας για την ανάληψη των 22ων Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών Αθήνα Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 27 «Σύσταση γενικών γραμματειών» παρ 1ε περ. iv του ν. 1558/1985. β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ) Του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.», όπως ισχύει. δ) Του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α / ) «Ερασιτεχνικός. και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις άρ θρο 53 παρ. 1, 2, 3, 4 και άρθρο 77 παρ. 8 του ν.3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α / ). ε) Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 232/Α/ ). 2. Την υπ αριθμ. Υ303/ απόφαση του Πρω θυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2241/ Β/ ). 3. Την από Ορθή Επανάληψη της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1907/Β/ ) απόφαση περί «Συ γκρότησης Οργανωτικής Εκτελεστικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για την προετοιμασία οργάνωση της υποψηφιότητας της Αθήνας για την ανάληψη των 22ων Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών, που θα διεξαχθούν τον Ιούλιο του 2013». 4.Το υπ αριθμ. 34/ έγγραφο της Οργανωτικής Εκτελεστικής Επιτροπής (Ν.Π.Ι.Δ.) για την προετοιμα σία οργάνωση της υποψηφιότητας της Αθήνας για την ανάληψη των 22ων Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών Αθήνα 2013, περί διάλυσης της ανωτέρω επιτροπής, αποφασίζουμε: Τη διάλυση της Οργανωτικής Εκτελεστικής Επι τροπής (Ν.Π.Ι.Δ.)για την προετοιμασία οργάνωση της υποψηφιότητας της Αθήνας για την ανάληψη των 22ων Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών Αθήνα 2013, που συγκρο τήθηκε με την από Ορθή Επανάληψη της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1907/Β/ ) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού. Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

8 19502 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 739 22 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης γραφείου... 1 Επιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβα ση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 595 11 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Ανα πηρίες για το έτος 2014... 1 Όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1870 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2266 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β 545 ) «Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1724 27 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. oικ. 60292/2158 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 629 25 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίω σης ασφαλιστικής ενημερότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 308 27 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2/478/0025/13.1.2006 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 297 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΕΔΕΚΟ 50051/ ΔΕΚ02348/21.11.2012... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα