Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 5/9/2013 Αριθ. Πρωτ. : Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 92/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2014». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 5 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ. πρωτ /19/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ.

2 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) Καβακοπούλου Αγανίκη 4) Τάφας Ηλίας και 5) Παΐδας Αδαμάντιος, μέλη ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Χατζηδάκη Μαρία 2) Κουτσάκης Μιχαήλ 3) Κόντος Σταύρος και 4) Πολίτης Σταύρος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την με αριθ. πρωτ / απόφαση αριθ. 8/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής επί του θέματος : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. Αριθ. Απόφασης :8/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για : τη σύνταξη - κατάρτιση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος οικονομικού έτους 2014 και την έγκριση και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014»

3 Σήμερα Δευτέρα , στο Γραφείο Δημάρχου το οποίο εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στα άρθρα 62 και 63 του Ν.3852/2010 ( «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») μετά την υπ αριθ. Πρωτ / πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας Γαϊτανά - Αποστολάκη η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά. Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο Μολακίδου Αλίκη. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ( 5 ) μέλη του Συμβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ευτυχία Γαϊτανά - Αποστολάκη, Πρόεδρος 2. Καραβίας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Παπανικολάου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών 4. Παϊδας Αδαμάντιος, Αντιδήμαρχος της Δ/σης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού. 5. Χατζηδάκη Μαρία, Αντιδήμαρχος της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και εισηγούμενη το μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης, είπε τα εξής : Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σύμφωνα με, 1. Το άρθρο 266, παρ. 1-2 και 4-5 του Ν. 3852/2010(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»). 2. Το Π.Δ. 89/2011( ΦΕΚ 213/ Α / ), καθώς και τις περιπτ. Δ και Ε του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 ( ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπου : H Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού. 3. Την ΚΥΑ οικ.30842/ (ΦΕΚ 1896/ τεύχος Β ) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 τροποποίηση της υπ αριθ. 7028/ (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», άρθρο 2 παρ. 4 διαδικασίες σύνταξης,ψήφισης και ελέγχου του προϋπολογισμού σύμφωνα με το οποίο «Για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, την ψήφιση,

4 τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχων προβλεπομένων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την Οικονομική Επιτροπή απαιτείται κατ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ». 4. Το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο: «Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτισθεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότηση τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν» 5. Το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο: «Η Οικονομική Επιτροπή έως την 5 η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή». 6. Το αριθ. Πρωτ / έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: «Κυρία Πρόεδρε, Θέτω υπόψη σας σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισμού Eσόδων και Εξόδων του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2014 και εμπεριστατωμένη εισηγητική έκθεση επ αυτού, αφού συγκεντρώσαμε και αξιολογήσαμε τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου. Το σχέδιο του προϋπολογισμού αιτιολογεί πλήρως τα κονδύλια των εσόδων και τις πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία φαίνεται ότι ο προϋπολογισμός αυτών βασίστηκε στα μέχρι τώρα οικονομικά δεδομένα του τρέχοντος οικονομικού έτους, σε αυτά του προηγούμενου οικονομικού έτους (2012) και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόμενα να πραγματοποιηθούν έσοδα του επόμενου οικ. έτους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013), του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού», όπως αυτές ισχύουν σήμερα, των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63,

5 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-2 & 4-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), τα οριζόμενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. με αριθ. 7028/ (περί καθορισμού του τύπου των προϋπολογισμών των δήμων), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ / ΚΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/σμού 2014) και σε εφαρμογή αυτών συντάξαμε το σχέδιο του Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, οικον. Έτους Κατά την σύνταξη του σχεδίου αυτού φροντίσαμε ώστε να περιληφθούν στο σκέλος των εσόδων, ποσά τα οποία προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία (Νόμοι 1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ, καθώς και όλες οι ισχύουσες και εγκεκριμένες μέχρι σήμερα αποφάσεις περί επιβολής των διαφόρων τελών και στο σκέλος των Εξόδων να καταγραφούν οι δαπάνες εκείνες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για το Δήμο (υποχρεωτικές δαπάνες), εκείνες που αποσκοπούν στην εκτέλεση βασικών έργων στην περιοχή μας και τέλος οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για άλλες δαπάνες. Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων ώστε να πετύχουμε τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού του έτους 2014, χωρίς κανένα έλλειμμα. Λαμβανομένων λοιπόν υπόψη όλων των ανωτέρω ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2014 παρουσιάζει τακτικά έσοδα (0) ,88, έκτακτα έσοδα (1) ,39, έσοδα προηγούμενης χρήσης (2) ,00, έσοδα παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 2, ,83, έσοδα από εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει χρημάτων (4) ,00 και Χρηματικό υπόλοιπο Ταμείου στις 31/12/2013 (5) ,25 (Πρόβλεψη Χρηματικού Υπολοίπου σύμφωνα με έγγραφο του Ταμείου) (Σύνολο εσόδων ,35 ). Τα έξοδα έχουν ως εξής: Σύνολο εξόδων ,24 και αποθεματικό κεφάλαιο ,11 (Σύνολο εξόδων ,35 ). Κατόπιν αυτών καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να καταρτίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και με τα ως άνω εκτεθέντα οικονομικά δεδομένα.» 7. Το αριθ. Πρωτ / έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. Πρωτ / Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Βάσει των ανωτέρω σας παραθέτω τα συνταχθέντα προσχέδια του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος οικονομικού έτους 2014 και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

6 Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, αφού έλαβε υπόψη της : την εισήγηση της Προέδρου, το σχετικό εισηγητικό έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθ. Πρωτ.12035/ Το αριθ. Πρωτ / έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. Πρωτ / Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το υπόψη της τεθέν προσχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος οικονομικού έτους 2014 και καταρτίζει και εισηγείται το υπόψη της τεθέν σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα προσχέδια του Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2014 και του Τεχνικού Προγράμματος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 8/2013 Κατόπιν αυτών καλείται η Ο.Ε. να καταρτίσει (συντάξει) τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και με τα ως άνω εκτεθέντα οικονομικά δεδομένα, να φροντίσει για την ενσωμάτωσή του, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», καθώς και στο αριθ / έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και να εγκρίνει την υποβολή του μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα μέχρι την 15 η Νοεμβρίου 2013 προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή του. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., με τη συμμετοχή και του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Ι.Λαρδή, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 20/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, κατόπιν διεξοδικής και εμπεριστατωμένης συζητήσεως επί συγκεκριμένων κωδικών αριθμών, είδε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013), του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1α του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-2 & 4-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), τα οριζόμενα στην ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και Οικον. με αριθ. 7028/ , όπως αυτή

7 τροποποιήθηκε με την αριθ / ΚΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπ/σμού 2014), έλαβε υπόψη της το από 4/9/2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης και μελέτησε όλα τα παρατεθέντα στοιχεία, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία ( 4 ΥΠΕΡ- 1 ΚΑΤΑ) Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014 και καταρτίζει (συντάσσει) τον προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014 διαμορφώνοντας την εισηγητική έκθεση, που εμφανίζει σύνολο εσόδων ,35, σύνολο εξόδων ,24 και αποθεματικό κεφάλαιο ,11 (Σύνολο εξόδων ,35 ) φροντίζοντας για την αυθημερόν ενσωμάτωσή του, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», καθώς και στο αριθ / έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να ακολουθήσει η υποβολή του μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014 μέχρι την 15 η Νοεμβρίου 2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή τους. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ. Σ.Κοσκολέτος, δεδομένου ότι δεν είχε επαρκή χρόνο για να μελετήσει τα στοιχεία που έλαβε, επιφυλασσόμενοι, ως δημοτική παράταξη, να τοποθετηθούν λεπτομερώς επ αυτών κατά την σχετική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/2013 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Αβραμίκου Αναστασία Εσωτερική Διανομή : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου-Προέδρου Ε.Ε. 2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 5. Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου

8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 2014 Προετοιµάστηκε από τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3/9/2013

9 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΓ-ΩΔΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόµενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε' Η/Μ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' Οικοδοµικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ' Πράσινο ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 6.00 ΕΣΠΑ 3.00 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 2.00 ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' Οδοποιία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ' Μελέτες ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ 5.00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ' Αποχέτευση - Οµβρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η' Πολεοδοµικά ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 2.00 ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ 5.00 ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 2.00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Προετοιµάστηκε από τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3/9/2013

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΓ-ΩΔΡ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήµατος κέντρου προσχολικής Σγουράκη 134/10 αγωγής ήµου Νέας Φιλαδέλφειας. Α.Μ. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΣΠΑ Ανακατασκευή πεζοδροµίων διαφόρων περιοχών.ν.φ Κίτσιος 03/09 MGX GROUP L.T.D. ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Επέκταση δικτύων οµβρίων.ε. Νέας Φιλαδέλφειας Μανής 04/13 ΑΛΥΣΟΣ (µε επιφύλαξη) ΕΣΠΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αποκατάσταση και Επισκευή πτέρυγας 3ου ηµοτικού Σχολείου Μανής 94/13 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας. ΕΝ ΕΧΕΙ ΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Περιβαλλοντικές και Ακουστικές παρεµβάσεις στις εργατικές κατοικίες, πρότυπες βελτιώσεις στις οδικές υποδοµές για την 5 πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες και παρεµβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση του Σγουράκη 88/09 ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ ΕΣΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ µικροκλίµατος στον πεζόδροµο κατά µήκος της Λεωφόρου εκελείας Μελέτη αντιπλυµµυρικής προστασίας ήµου Νέας Φιλαδέλφειας Μανής - Σγουράκη ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων Μανής 01/13 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ (µε επιφύλαξη) ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τοπογραφικές αποτυπώσεις Σγουράκη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Νέας Χαλκηδόνας Κακάτσου 2./2012 ΕΣΠΑ Σύµβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ήµου Νέας Χαλκηδόνας στην προσυµβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου 'Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων και ανάπλαση υπερκείµενου χώρου σε ιδιόκτητο επί των οδών Βάρναλη-Περικλέους-Εθν. Αντιστάσεως-Γρηγορίου Ε' (ΟΤ11), διαχείρηση και λειτουργία του ήµου Νέας Χαλκηδόνας Αττικής' µε τη µέθοδο Σ ΙΤ Κολοβού REDEPLAN AE - OLYFOR AE - Εµµ Μπαλτάς ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Σύνταξη στατικής µελέτης επισκευών και έκδοση οικοδοµικής αδείας επισκευής πτέρυγας 3ου ηµοτικού Σχολείου ηµοτικής Ενότητας Ν.Φ. Μανής Α.Μ. 69/2013 Γεώργιος Ι.Κούνδουρος ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικών και Σύνταξη τευχών 12 ηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ για το έργο Αποκατάσταση και Επισκευή πτέρυγας 3ου ηµοτικού Σχολείου ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας. Μανής Α.Μ. 62/2013 Γεώργιος Ι.Κούνδουρος ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ Προετοιµάστηκε από τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3/9/2013

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΓ-ΩΔΡ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Κατασκευή δηµοτικού κτιρίου ιοίκησης ΑΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Κακάτσου ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2 Αποπεράτωση κατασκευής διατηρητέου ηµοτικού κτιρίου Μαραθώνος & Κρήτης (τέως οικίας Σοβατζόγλου). ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Κολοβού ΕΣΠΑ Ενίσχυση - Αναδιαρυθµίσεις υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου και προσθήκη νέων πτερυγών Σχολικού συγκροτήµατος 1ου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Σγουράκη ΕΣΠΑ ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολείων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αναστασοπούλου ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αναµόρφωση πλατείας Απαλοπούλου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ανάπλαση Τριγώνου Κοσµά Αιτωλού ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κολοβού ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Εργα αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 1ο Γυµνάσιο, 1ο Λύκειο και 2ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Μανής ΕΣΠΑ ηµοτικό σχολείο ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας Αποκατάσταση και Επισκευή πτέρυγας 3ου ηµοτικού ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Μανής ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σχολείου ηµοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας Πράσινο δώµα στο νέο ηµαρχείο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Κολοβού ΕΣΠΑ Πράσινο δώµα στο κέντρο ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Κολοβού ΕΣΠΑ Κίτσιος Κολοβού 12 Παρεµβάσεις σε ηµοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους µε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας στο.ν.φ Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάµενων υποδοµών στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ανάπλαση παιδικής χαράς Αγίας Μαρίνας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ιαµόρφωση Τετραγώνου 23 ηµοτικού Νεκροταφείου. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κατακευή σαρκοφάγων στο ηµοτικό Νεκροταφείο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Ντιούδης Τσιαντής Αντωνούλης Κακάτσου Μανής Μανής ΕΣΠΑ (ΠΡΟΓΡ.- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 70%)και ΣΑΤΑ (30%) ΕΣΠΑ (ΠΡΟΓΡ.- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 70%)και ΣΑΤΑ (30%) ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Το ύψος των διατιθέµενων πιστώσεων για ΣΑΤΑ δεν καλύπτει το 30%. Εγινε 1 µε εντολή της διοίκησης. Το ύψος των διατιθέµενων πιστώσεων για ΣΑΤΑ δεν καλύπτει το 30%. Εγινε 1 µε εντολή της διοίκησης. ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ Προετοιµάστηκε από τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3/9/2013

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' Ο ΟΠΟΙΙΑ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών ήµου Φιλάδελφειας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Χαλκηδόνας Υλοποίηση επεµβάσεων και αναπλάσεις κυρίων οδικών αξόνων για 2 τη βέλτιστη διαχείριση κυκλοφορίας και στάθµευσης σε περιοχές της ηµοτικής Ενότητας Νέας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Φιλαδέλφειας του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αντιµετώπιση της ηχορύπανσης και βελτίωση του αστικού µικροκλίµατος στο παράδροµο της Ε.Ο. από την οδό Θεσπρωτίας έως την οδό Μάνας Στρατιώτου. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Αντιµετώπιση της ηχορύπανσης και βελτίωση του αστικού µικροκλίµατος στο παράδροµο της Ε.Ο. από την οδό Μ. Αντύπα έως τη Λεωφ. Αχαρνών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Αποκατάσταση πεζοδροµίων διαφόρων περιοχών του ήµου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Υπογειοποιηση κάδων απορριµάτων στους κοινόχρηστους χώρους ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ του ήµου. ιαµόρφωση οργανωµένων θέσεων στάθµευσης και βελτίωση της 7 προσπελασιµότητας προς το ηµοτικό Νεκροταφείο.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κίτσιος Κίτσιος Κίτσιος Κίτσιος Κίτσιος Κακάτσου Κίτσιος ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ- ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ- ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ- ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ- ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Α.Μ. 121/11 Α.Μ. 41/13 Α.Μ.45/13 Α.Μ.46/14 Α.Μ.61/2013 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Κίτσιος ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ- ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ Α.Μ.43/2013 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ Προετοιµάστηκε από τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3/9/2013

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ' ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΟΜΒΡΙΑ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Απόφραξη και ανακατασκευή δικτύου οµβρίων.φ.χ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ανακατασκευή κεντρικών αγωγών αποχέτευσης που υπέστησαν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ βλάβες Αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Επέκταση δικτύων οµβρίων.ε. Νέας Χαλκηδόνας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Μανής Μανής Μανής Μανής Μανής ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ Προετοιµάστηκε από τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3/9/2013

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε' ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ Προετοιµάστηκε από τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3/9/2013

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ' ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ενοποίηση αθλητικών-σχολικών και κοινόχρηστων χώρων Αντωνούλης µέσω δικτύου πεζοδρόµων-ποδηλατοδρόµων, δρόµων ήπιας ΜΕΛΕΤΗ 1.00 ΕΣΠΑ Κακάτσου κυκλοφορίας και νέων ελευθερων χώρων πρασίνου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Βιοκλιµατική διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 Κολοβού ΕΣΠΑ Αστικές Αναπλάσεις - ιαµορφώσεις Κοινόχρηστων Χώρων Αντωνούλης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1.00 ΕΣΠΑ.Φ.Χ. Κακάτσου ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 3.00 ΣΥΝΟΛΟ Προετοιµάστηκε από τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3/9/2013

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ' ΜΕΛΕΤΕΣ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Γεωτεχνική προµελέτη για την ανέγερση δηµοτικού κτιρίου ΜΕΛΕΤΗ Αποκατάσταση - διαµόρφωση βιοµηχανικών κτηρίων και περιβαλλοντος χώρου του πρώην στρατιωτικού εργοστασίου. ΜΕΛΕΤΗ Κυκλοφοριακή µελέτη ηµοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνος ΜΕΛΕΤΗ Υψοµετρικές Μελέτες - Τοπογραφικά διαγράµµατα ΜΕΛΕΤΗ Τοπογραφικές Αποτυπώσεις ΜΕΛΕΤΗ Μελέτες για ρύθµιση-τακτοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων. ΜΕΛΕΤΗ Σγουράκη Αντωνούλης - Κακάτσου Κίτσιος Σγουράκη Παπαδοπούλου Παπαδοπούλου ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 7 Τεχνική στήριξη εφαρµογής ΜΕΛΕΤΗ Τσιαντής ΕΣΠΑ 8 Εκπόνηση Η/Μ µελέτης ΚΑΠΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπόνηση οριστικής στατικής µελέτης ΚΑΠΗ ΜΕΛΕΤΗ Ντιούδης Σγουράκη ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ Προετοιµάστηκε από τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3/9/2013

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ - ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ιερεύνηση προοπτικών και πιθανών λύσεων στην κατεύθυνση 1 της µελλοντικής βιωσιµότητας των τεσσάρων συγκροτηµάτων εργατικών κατοικιών του ΝΦ τόσο σε πολεοδοµικό όσο και σε ΜΕΛΕΤΗ 1.00 κτηριολογικό επίπεδο Παπαδοπούλου ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Εκπόνηση µελέτης εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου για τις 2 ΜΕΛΕΤΗ 1.00 περιοχές παράπλευρα του ρέµατος Ποδονίφτη ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΑΤΑ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΠΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ Προετοιµάστηκε από τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3/9/2013

18 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Γενικού Γραμματέα , , , Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου , , , Αποδοχές επιστημονικού συνεργάτη , ,00 0, Αποδοχές Συνεργάτη , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Εισφορά του Δήμου υπέρ ΚΥΤ επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων ,00 0,00 0, Εισφορά του Δήμου υπέρ ΕΛΠΠ-ΤΣΜΕΔΕ επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων ,00 0,00 0, Εισφορά του Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 0,00 0,00 844, Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 0,00 0, , Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 Ν.Δ. 4260/61 και Ν.Δ. 5441/66) Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% (Επί συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενου έτους ,68 Χ 3% ) , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνη καταρτιζομένων υπαλλήλων 500,00 0,00 1, Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (Λ.Α.Ε.Κ. 0,45) ,00 0, , Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97) Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97) 500,00 0,00 500, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 0, , Αμοιβές Λογιστών Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή ,00 0, , Αμοιβές Δικαστικού Επιμελητού Αμοιβές Δικαστικού Επιμελητού ,00 0, , Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή για εργασίες μαγν/φώνησης, μαγν/σκόπησης, απομαγν/νησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ. κ.λ.π ,00 0, , Κτηνιατρικές πράξεις, εργασίες, νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου 1,00 0,00 1,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΞΟΔΑ 1 από 51

19 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχων & Προέδρων Τ.Σ.(άρθρο 173) , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης Εισφορά υπέρ ΙΚΑ κ.λ.π. κρατήσεων επί αποδοχών Δημάρχου , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβές μηχανικών ελεγκτών δόμησης για τον έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης ,00 0, , Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημίωση Προέδρου, Μελών & Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 1.000,00 0, , Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών Αποζημίωση μελών και γραμματείας Φορολογικών Επιτροπών 500,00 0,00 500, ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη ΤΑΠ , , , Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ , , , Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Υλοποιήση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Υλοποιήση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 1,00 0,00 1, Λοιπά έξοδα τρίτων Έξοδα πληρωμής ΔΙΑΣ ΑΕ για τα επιδόματα πρόνοιας. 100,00 0,00 100, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη ,00 0, , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΞΟΔΑ 2 από 51

20 Λοιποί φόροι και τέλη Ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (Ν.3634/08) 3.000, , , Ενιαίο τέλος κτηματογράφησης 100,00 0,00 100, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων - εκτυπώσεις (αφισσών, προσκλήσεων, φακέλλων κ.λ.π.) 1.000,00 0,00 500, Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π ,00 0,00 500, Σύστημα αυτόματης γραμματοσήμανσης ταχυδρομικών αντικειμένων 1,00 0,00 1, Προμήθεια ειδικών φακέλων & μηχανογραφικών εντύπων, ειδικών προδιαγραφών. 1,00 0,00 1, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1,00 0,00 1, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1,00 0,00 1, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ 1,00 0,00 1, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων, εκδηλώσεων, εθνικών κ.λ.π. εορτών ,00 0, , Έξοδα αδελφοποιήσεων Έξοδα αδελφοποιήσεων 1,00 0,00 1, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Δαπάνη συνδρομής στον τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο ,00 0, , Λοιπές συνδρομές Ετήσια συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ 2.000,00 0, , Συμμετοχή στο δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 4.272,00 0, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση προκηρύξεων Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 0, , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΞΟΔΑ 3 από 51

21 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβ/κών πράξεων (έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, εκκαθ , , ,00 οχλαζουσων κληρονομιών, αποζημ. εργολάβων-προμηθευτών κ.λ.π..) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00 0, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Αποζημίωση ιδιωτών για ζημιές που υπέστησαν εξαιτίας της κατάστασης σε έργα Δημ. Οδοποιίας 1,00 0,00 1, Αποζημίωση ιδιωτών βάσει του άρθρου 5 του νόμου 1943/1991 1,00 0,00 1, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 233, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1,00 0,00 1, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Προμήθειες Τραπεζών , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Ν. 4093/ Απόφαση Δ.Σ. 213/12 έγκριση επιμήκυνσης αποπληρωμής δανείων και 3ετούς περιόδου χάριτος - μη πληρωμή χρεωλυσίων έτους πληρωμή 1 υπολειπόμενης δόσης έτους 2012 ) Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για την μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου , ,84 0, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους , ,24 0, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους , ,36 0, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους , ,74 0, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για ληξιπρόθεσμες οφειλές έτους , ,90 0, Χρεωλύσια δανείων για την αποπληρωμή τοκοχρεωλυσίων άλλων δανείων ,66 689,82 0, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι ,00 0,00 0, Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων για επενδύσεις , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Ν. 4093/ Απόφαση Δ.Σ. 213/12 έγκριση επιμήκυνσης αποπληρωμής δανείων και 3ετούς περιόδου χάριτος - μη πληρωμή χρεωλυσίων έτους πληρωμή 1 υπολειπόμενης δόσης έτους 2012 ) Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Χαλκηδόνας 2.811, ,48 0, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Χαλκηδόνας (Εθνική) 2.355,25 144,60 289, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού από ανέγερση Δημ.Μεγάρου 2.441, ,70 0, Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού για απαλλοτριώσεις 849,57 463,38 0, Χρεωλύσιο δανείου εσωτερικού από το Τ.Π.Δ. για αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου επί των οδών 7.924, ,16 0,00 Δεκελείας 116 & Επταλόφου - Ο.Τ. 74 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΞΟΔΑ 4 από 51

22 00.67 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών (Κ.Α. εσόδου ) , , , Επιχορήγηση Δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου "Π.Π.Ι.Ε.Δ." (βάσει της οικείας Συστατικής του Πράξεως) , , , Τακτική επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο "Ενιαίος φορέας δράσεων πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος, αλληλεγύης, κοινωνικής προστασίας & Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ συνδέσμων Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (αριθ. 48/2013 αποφ. Δ.Σ. ΕΣΔΚΝΑ) , , , Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 100,00 0,00 100, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 (Επί συνόλου τακτικών εσόδων ,68 ) ,57 0, , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση στην ΕΥΔΑΠ ποσοστού 22% επί της δαπάνης κατασκευής έργων αποχέτευσης 100,00 0,00 100, Απόδοση ποσοστού 15% από ΤΑΠ στο ΤΠΔ 100,00 0,00 100, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές συνδρομές Επιχορήγηση σε ιερούς ναούς 5.000,00 0, , Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δαπάνες για περίθαλψη απόρων 0,00 0, , Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) Τακτική επιχορήγηση προς κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου , , , ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Προνοιακά επιδόματα Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας. 100,00 0,00 0, Επιδόμα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 100,00 0,00 0, Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - Σπαστικά. 100,00 0,00 0, Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης. 100,00 0,00 0, Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους. 100,00 0,00 0,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΞΟΔΑ 5 από 51

23 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής. 100,00 0,00 0, Επίδομα ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών. 100,00 0,00 0, Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου. 100,00 0,00 0, Επίδομα Τυφλότητας. 100,00 0,00 0, Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα. 100,00 0,00 0, Επίδομα Χανσενικών. 100,00 0,00 0, Επίδομα απροστάτευτων παιδιών. 100,00 0,00 0, Επίδομα Ομογενών - Προσφύγων. 100,00 0,00 0, Επίδομα Προστασίας Μητρότητας 100,00 0,00 0, Α' Κοινωνικών Βοηθειών/ έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, επίδομα απροστάτευτων παιδιών. 100,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών Επιχειρήσεων. 0,00 0,00 1, Λοιπές εγγυήσεις 0,00 0,00 1, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000,00 28, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (00) , , ,44 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΞΟΔΑ 6 από 51

24 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , Αμοιβές νομικών , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες μέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.δ.υ. και Α.Χ. - Ληξιάρχων Γραμματέων Επιτροπών 8.000,00 0, , Λοιπές πρόσθετες παροχές-απολύσεις 8.000,00 0, , Καταβολή επιδόματος σε υπαλλήλους εκ των εσόδων από παράβολα αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών 6.000,00 0,00 0, Οικονομική ενίσχυση σε παραπληγικούς-τετραπληγικούς 9.500, , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 1,00 0, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθοδοσία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Σχολικών Φυλάκων 3μηνες αποδοχές λόγω διαθεσιμότητας) , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβές επιδοτούμενων ανέργων-σπουδαστών μέσω ΟΑΕΔ 1.000,00 0,00 1, Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους εξάσκηση 2.000,00 0, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εισφορά υπέρ του ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού , , , Εισφορά υπέρ του ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων 4.670, , , Eισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων (Σύνταξη) 6.030, , , Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων 663,30 248,01 663, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ.) , , , Λοιπές εργοδοτικές ειφορές Εισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας Νομικών (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) , , , Εισφορά υπέρ ΚΥΤ 0,00 0,00 904,50 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΞΟΔΑ 7 από 51

25 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη 0,00 0, , Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό 0,00 0,00 723, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ 0,00 0,00 108, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) Έξοδα κηδείας αποβιούντων Δημοτικών υπαλλήλων 3.000,00 0,00 1, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) Προμήθεια ειδών ένδυσης -υπόδησης κλπ βάσει Σ.Σ.Ε. 500,00 0,00 500, Λοιπές πρόσθετες παροχές - Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε ,00 0, , Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για σχολικούς φύλακες ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Προσκόμιση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων 500,00 0,00 500, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Συμβούλια ,00 0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα κτιρίων κλπ , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.500,00 886, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων 3.000,00 0, , Συντήρηση συστήματος ψύξης - θέρμανσης δημοτικών κτιρίων ,00 0, , Συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων δημοτικών κτιρίων ,00 0, , Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων ,00 0, , Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 4.000,00 0, , Αντικατάσταση επένδυσης αεραγωγών κλιματισμού Δημαρχείου 1.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΞΟΔΑ 8 από 51

26 Εργασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων Δήμου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 500,00 0,00 500, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 0, , Συντήρηση μοτοποδηλάτων του Δήμου 1.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση Η/Ζ Δημοτικών κτιρίων ,00 0, , Συντήρηση Υ/Σ Δήμου ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών και συστημάτων πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων 3.500,00 0, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 500,00 0,00 1, Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Η/Υ του Δήμου 5.000,00 0, , Συντήρηση μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων με δυνατότητα ανίχνευσης πλαστών. 500,00 0,00 500, Συντήρηση και επισκευή των fax των υπηρεσιών του Δήμου 3.000,00 0, , Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του δήμου ,00 0, , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση προγράμματος Κοινωνικής Υπηρεσίας για τα προνοιακά επιδόματα 5.000,00 0,00 1, Συντήρηση προγραμμάτων (software) Η/Υ του Δήμου ,00 0, , Συντήρηση UPS Μηχανογραφικού Κέντρου 5.000,00 0, , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π Ύδρευση (δημοτικών κτιρίων) , , , Φωτισμός και κίνηση Προμήθεια ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για τηλεφωνικά κέντρα 1.000,00 0,00 500, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 600,00 0,00 600, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων αυτοκινήτων και ΚΤΕΟ,κάρτες καυσαερίων 500,00 0,00 500, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 500,00 0,00 500,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΞΟΔΑ 9 από 51

27 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Συνδρομές για σύνδεση στο Internet Συνδρομή υπηρεσίας δεδομένων για την διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου 500,00 304,02 500, Ετήσια συνδρομή για την παρακολούθηση συστημάτων συναγερμών του δήμου ,00 0, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δημoσίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π Προμήθεια βιβλίων,εφημερίδων,περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 1.000,00 0, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου ,00 0, , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλώσιμων για τα φωτοτυπικά του Δήμου 5.000,00 0, , Προμήθεια αναλωσίμων για τους εκτυπωτές του Δήμου , , , Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού 1.000,00 0, , Προμήθεια παρελκόμενων κλπ Η/Υ 5.000,00 0, , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προμήθεια καρτών προσέλευσης και αποχώρησης (παρουσίας) προσωπικού 1.000,00 0, , Προμήθεια σφραγίδων κλπ 1.000,00 0, , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτύπωση βιβλίων υπηρεσιών (φακελοι κ.λ.π.) 5.000,00 0, , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών φαρμακείου ,00 0, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΞΟΔΑ 10 από 51

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 212/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 212/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 93/2013

Αρ. Απόφασης: 93/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 158/2015

Αρ. Απόφασης: 158/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013

Διαβάστε περισσότερα