ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."

Transcript

1 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 21 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», στις 24 Νοεμβρίου 21 και είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Αρ. μητρώου Α.Ε /6/Β//2 Χαλκοκονδύλη Αθήνα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ... 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ... 4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ... 5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 6 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 39

3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) (αναμορφωμένο) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αναμορφωμένο) (αναμορφωμένο) (αναμορφωμένο) ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Έσοδα από πωλήσεις ενέργειας Λοιπές Πωλήσεις ΕΞΟΔΑ: Αμοιβές προσωπικού Καύσιμα Αποσβέσεις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας Τέλη πρόσβασης και χρήσης δικτύου μεταφοράς Αγορές δικαιωμάτων εκπομπών αερίων Λοιπές προβλέψεις Χρηματοοικονομικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα (28.379) (13.84) (1.745) (5.327) (28.213) (14.82) (1.643) (5.38) Λοιπά (έσοδα) /έξοδα (Κέρδη)/Ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις (1.58) (515) (35) (Κέρδη)/Ζημίες από συν/κές διαφορές (1.938) (3.65) (1.25) (1.938) (3.65) (1.25) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Φόρος εισοδήματος (169.41) (251.2) (53.665) (89.984) ( ) ( ) (52.557) (89.567) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Κέρδη ανά μετοχή, βασικά και απομειωμένα 2,24 3,2,74 1,15 Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 1

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) (αναμορφωμένο) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αναμορφωμένο) (αναμορφωμένο) (αναμορφωμένο) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) Κέρδη / (ζημίες) αποτίμησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (17.379) (1.32) (17.379) (1.32) Αποτίμηση πράξεων παραγώγων (229) (12) Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους (14.696) (14.696) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 2

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ασώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Λοιπά Σύνολο Μακροπρόθεσμου Ενεργητικού Βραχυπρόθεσμο Ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις Χρηματικά Διαθέσιμα Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Κεφ/σες υπεραξίες αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμος δανεισμός Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μερίσματα πληρωτέα Φόρος Εισοδήματος πληρωτέος Βραχυπρόθεσμος δανεισμός Μακρ/σμος δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη χρήση Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 3

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) Λοιπά Αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Υπεραξία αν/γής παγίων Κεφ/μενες υπεραξίες φορολ. αναπρ. παγίων Διαφορές αναπρ/γής Αφορολόγητα Σύνολο μετοχών και και λοιπά λοιπών χρεογράφων αποθεματικά αποθ/κών Αποτελ/τα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου ( ) Καθαρά κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια (1.72) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους Μερίσματα Λοιπά (446) (446) - (446) Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 3 Σεπτεμβρίου ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ( ) Καθαρά κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια (17.379) (14.696) - (14.696) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους (17.379) (14.696) Μεταφορές (6.578) Μερίσματα (232.) (232.) Λοιπά (383) (383) Υπόλοιπο την 3 Σεπτεμβρίου ( ) (6.742) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 4

7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Υπεραξία αν/γής Παγίων Κεφ/μενες υπεραξίες φορολ. αναπρ. Παγίων Διαφορές από αναπρ/γή μετοχών και χρεογράφων Λοιπά Αποθεματικά Αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά Σύνολο λοιπών αποθ/κών Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου ( ) Καθαρά κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους Μερίσματα Λοιπά (446) (446) (1) (447) Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 3 Σεπτεμβρίου ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ( ) Καθαρά κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια (17.379) (14.696) - (14.696) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους (17.379) (14.696) Μεταφορές (6.578) Μερίσματα (232.) (232.) Λοιπά Υπόλοιπο την 3 Σεπτεμβρίου ( ) (6.742) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 5

8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αναμορφωμένο) (αναμορφωμένο) Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Προσαρμογές για: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών (55.833) (56.268) (55.515) (55.9) Χρεωστικοί τόκοι Λοιπές αναμορφώσεις Μεταβολές στοιχείων ενεργητικού (349.34) (231.15) ( ) ( ) Μεταβολές στοιχείων παθητικού (239.28) ( ) ( ) (129.11) Ταμιακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές / Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων ( ) (743.94) (668.99) (736.18) Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών Είσπραξη τόκων και μερισμάτων Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις (227) (6.186) (15.544) (3.712) Ταμιακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) (65.449) ( ) Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση /(μείωση) βραχ/σμου δανεισμού 36.5 (358.5) 36.5 (357.5) Εισπράξεις μακροπρόθεσμου δανεισμού Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού ( ) ( ) ( ) ( ) Πληρωμή τόκων και εξόδων σύναψης δανείων (11.39) ( ) (11.5) ( ) Πληρωμή μερισμάτων ( ) - ( ) - Ταμιακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (2.12) (199.86) Καθαρή μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 6

9 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. («ΔΕΗ» ή «η Μητρική Εταιρεία»), ιδρύθηκε το 195 στην Ελλάδα, άνευ συγκεκριμένου χρόνου λειτουργίας, ως μία κρατική επιχείρηση παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Το 1999, το Ελληνικό Κράτος έθεσε σε εφαρμογή τον Ν.2773/1999 ο οποίος προέβλεπε, μεταξύ άλλων διατάξεων, την μετατροπή της ΔΕΗ σε ανώνυμη εταιρεία. Βάσει του Π.Δ.333/2 (καταστατικό της Μητρικής Εταιρείας) η ΔΕΗ μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία την 1 Ιανουαρίου 21 με διάρκεια λειτουργίας 1 έτη. Από το Δεκέμβριο 21, οι μετοχές της Μητρικής Εταιρείας είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της («ο Όμιλος»). Η έδρα της ΔΕΗ βρίσκεται στην οδό Χαλκοκονδύλη 3, 14-32, Αθήνα, Ελλάδα. Ο αριθμός των μισθοδοτηθέντων υπαλλήλων του Ομίλου την 3 Σεπτεμβρίου 21 και 29, ήταν και αντίστοιχα, μη συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραχωρηθεί στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και των οποίων το κόστος μισθοδοσίας ανακτάται. Στις 3 Σεπτεμβρίου 21 και 29, 174 και 254 υπάλληλοι αντίστοιχα, είχαν αποσπαστεί σε υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία κλπ.) εκ των οποίων 144 και 26, μισθοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Ως μία καθετοποιημένη ηλεκτρική εταιρεία, η ΔΕΗ, παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τους 63 ιδιόκτητους σταθμούς παραγωγής της (επιπλέον 39 σταθμοί ανήκουν στη θυγατρική εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε), μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια μέσω του δικτύου υψηλής τάσης, μήκους περίπου χιλιομέτρων και διανέμει ηλεκτρική ενέργεια προς τους πελάτες της μέσω του δικτύου διανομής της, μήκους περίπου χιλιομέτρων. Ο λιγνίτης που αναλώνεται στους λιγνιτικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ εξορύσσεται σε σημαντικό ποσοστό από τα ιδιόκτητα λιγνιτωρυχεία της. Η ΔΕΗ έχει επίσης εγκαταστήσει δίκτυο οπτικών ινών επί των γραμμών μεταφοράς μήκους περίπου 1.9 χιλιομέτρων, περίπου 2 χιλιόμετρα αστικού υπόγειου δικτύου οπτικών ινών καθώς και 17 χιλιόμετρα υποβρύχιου δικτύου οπτικών ινών. 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΣΜΗΕ ΑΠΟ Με θέμα Εφαρμογή των διατάξεων του ΚΔΣ&ΣΗΕ ενόψει της Πέμπτης Ημέρας Αναφοράς. Ο ΔΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΔΣ&ΣΗΕ ενόψει της Πέμπτης Ημέρας Αναφοράς, που είναι η 16 Μαρτίου 21 (ΦΕΚ 2564/29). Αργότερα με την Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ από ορίστηκε τελικά η 23 η Σεπτεμβρίου 21. Συγκεκριμένα, καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με: εκκαθάριση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού εκκαθάριση των Αποκλίσεων εκκαθάριση Λογαριασμού Προσαυξήσεων εκκαθάριση Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, ΥΚΩ εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος συγκεντρωτικά σημειώματα και παραστατικά από το ΔΕΣΜΗΕ 2.2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/27/2528 από ΦΕΚ 189/21 από Με θέμα Υπολογισμός του Ετησίου Ανταλλάγματος για την κάλυψη Δαπανών Παροχής Yπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το έτος 29. Καθορίστηκε το ύψος του Ετησίου Ανταλλάγματος για την κάλυψη Δαπανών Παροχής ΥΚΩ για το έτος 29 σε Ευρώ 417 εκατ. 7

10 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια) 2.3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ (ΥΠΕΚΑ) Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/11/2829 από ΦΕΚ 189/21 από Με θέμα Συντελεστές επιμερισμού του Ετησίου Ανταλλάγματος για την κάλυψη Δαπανών Παροχής ΥΚΩ και χρεώσεις ανά κατηγορία Πελατών για το έτος 21. Καθορίστηκε το ύψος των Συντελεστών επιμερισμού του Ετησίου Ανταλλάγματος για την κάλυψη Δαπανών Παροχής ΥΚΩ και των μοναδιαίων χρεώσεων ανά κατηγορία Πελατών για το έτος ΦΕΚ 35/21 από Απόφαση ΡΑΕ 56/21 Με θέμα Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών για το 21. Με Απόφαση της ΡΑΕ, το ποσό του ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες, ανάλογα με την συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησαν από το Σύστημα ή από το Δίκτυο οι Πελάτες τους κατά το έτος 29, ορίζεται στο ποσό των,6457 το οποίο στρογγυλοποιείται σε έξι λεπτά,6 κατά απορροφώμενη MWh ΦΕΚ Β 527 από Απόφαση ΡΑΕ 772/21 Με θέμα Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής ΥΚΩ το έτος 29, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999. Το όριο της ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής ΥΚΩ το έτος 29, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ΦΕΚ Α 63 από Ν. 3844/21 Αφορά στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 26/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. Ο Νόμος αυτός θεσπίζει τις γενικές διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παροχών υπηρεσιών και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, διατηρώντας υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών Επιστολή ΔΕΗ/Γρ.Δ/2391/ προς ΡΑΕ Με θέμα Αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού του Ανταλλάγματος των ΥΚΩ για την ανάκτηση επιπροσθέτων δαπανών της ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με την ηλεκτροπαραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Η ΔΕΗ ζητά από τη ΡΑΕ να γνωμοδοτήσει θετικά για τον καθορισμό διαδικασίας ανάκτησης, μέσω του Ανταλλάγματος των ΥΚΩ, των πρόσθετων δαπανών που καταβάλλει η ΔΕΗ για την παραγωγή Η/Ε στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, λόγω των αυξήσεων στην τιμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να προστεθούν διακριτά οι δαπάνες αυτές στο ετήσιο Αντάλλαγμα των ΥΚΩ και το επικαιροποιημένο ποσό των 95 εκ., με το οποίο επιβαρύνεται η ΔΕΗ, να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό των μοναδιαίων χρεώσεων των ΥΚΩ στους λογαριασμούς Πελατών για το έτος 21. Επισημαίνει δε, ότι η πρόταση αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση της τελικής τιμής ρεύματος για τους καταναλωτές ΦΕΚ Α 85/21 από Με θέμα Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. Νόμος 3851/21 με τον οποίο εναρμονίζεται η Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 29/28/ΕΚ ΦΕΚ Β 815/21 από Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ6/Φ1/οικ από με θέμα Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 4 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/ 1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh. Η καταβολή του τέλους αρχίζει από 1 η Ιουνίου 21 με εξαίρεση τα τιμολόγια οικιακής χρήσης (Γ1, Γ1Ν, ΓΤ και ΓΠ) για τα οποία η έναρξη καταβολής του θα καθοριστεί με νεότερη Υπουργική Απόφαση. Μέχρι να εκδοθεί η Απόφαση αυτή, εξακολουθεί να καταβάλλεται το τέλος που ίσχυε πριν από την ανωτέρω αναπροσαρμογή του. 8

11 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια) 2.1. ΦΕΚ Α 95/21 από Με θέμα Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. Νόμος Ο Νόμος εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 26/32/ΕΚ ΦΕΚ Β 947/21 από Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/69/οικ από Με θέμα Προϋπολογισμός του Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/68/οικ από Με θέμα Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής Η/Ε για το έτος 21. Τα ετήσια κόστη, καθώς και οι χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς και Χρήσης Δικτύου Διανομής απεικονίζονται στους Πίνακες του ΦΕΚ ΦΕΚ Β 1158 από Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/15568 (1) Με θέμα Αναστολή από 1ης Αυγούστου 21 της εφαρμογής του μηχανισμού διαχείρισης μεταβολών διεθνών τιμών καυσίμων. Η Απόφαση αναστολής ισχύει μέχρι τη διαπίστωση μεταβολής των δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη στην υπ αρ. 338/21 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ Επιστολή ΡΑΕ/Ο προς ΔΕΗ Α.Ε. από Με θέμα Τιμολόγια προς Πελάτες Υ.Τ. της ΔΕΗ Α.Ε. Η ΡΑΕ καλεί τη ΔΕΗ να εφαρμόσει άμεσα τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Η/Ε (ΦΕΚ 2332/27), ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των επιμέρους χρεώσεων που προσφέρονται σε κάθε Πελάτη Υ.Τ.: Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ καθορίζεται όριο ανώτατης τιμής για τους πελάτες Υ.Τ. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, το όριο ανώτατης τιμής ορίζεται σε αύξηση 1% επί των ισχυόντων τιμολογίων. Μετά την πρώτη εφαρμογή, για τον καθορισμό του ορίου ανώτερης τιμής λαμβάνονται υπόψη ιδίως η Οριακή Τιμή του Συστήματος, οι χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου και χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Η ΔΕΗ ΑΕ καταρτίζει τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προμήθειας με διακριτή αναγραφή, ιδίως των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για Επικουρικές Υπηρεσίες και για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των χρεώσεων και των σχετικών δαπανών κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας ΦΕΚ Β 1372 από Απόφαση ΡΑΕ 1186/21 Με θέμα Τροποποίηση Μεθοδολογίας υπολογισμού του Μέσου Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής (ΜΜΚΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν2773/1999. Η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας, έτσι όπως αυτή αναλύεται στην εν λόγω Απόφαση, θα τεθεί σε ισχύ το πρώτο εξάμηνο του 211. Για το έτος 21, και για λόγους συνέπειας της μεθοδολογίας υπολογίζεται ετήσιο προϋπολογιστικό μέσο μεταβλητό κόστος ΦΕΚ Β 143 από Γνωμοδότηση ΡΑΕ 34/21 Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/1627 Με θέμα Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Η Απόφαση ορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΚΟΤ, ανά κατηγορία των δικαιούχων, όπως επίσης και τη διαδικασία εφαρμογής του ΚΟΤ Απόφαση ΡΑΕ /1333/21 από Με θέμα Καθορισμός Τιμολόγησης Η/Ε από Υβριδικούς Σταθμούς για τα νησιά Κρήτη και Λέσβο. Η ΡΑΕ καθορίζει τις τιμές Η/Ε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 3468/26, από Υβριδικούς Σταθμούς για τα νησιά Κρήτη και Λέσβο. 9

12 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια) Έκθεση ΡΑΕ αναρτημένη στο διαδίκτυο από Με θέμα Συμμόρφωση Διαχειριστή Δικτύου με τις υποχρεώσεις παροχής και δημοσιοποίησης στοιχείων. Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί την πρώτη συνοπτική έκθεση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή Δικτύου, όσον αφορά στην παροχή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του, για την υποστήριξη της λιανικής αγοράς Η/Ε ΦΕΚ Β 1557 από Α) Γνωμοδότηση ΡΑΕ 331/21 Απόφαση ΥΠΕΚΑ/ Α.Υ./Φ1/οικ Με θέμα Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Το Πρόγραμμα αφορά σε Φ/Β συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης. Σύμφωνα με την Απόφαση το Πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια Απόφαση ΥΠΕΚΑ/ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.1946 από Με θέμα Ένταξη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) στις ΥΚΩ. 2.2.ΦΕΚ Β 1585 από Γνωμοδότηση ΡΑΕ 349/21 Απόφαση ΥΠΕΚΑ/ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ Με θέμα Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η απόφαση τροποποιεί πλήθος διατάξεων του Κώδικα με στόχο την αλλαγή ορισμένων κανόνων που αφορούν τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας και ορίζει το χρονικό πλαίσιο για την υλοποίηση και εφαρμογή τους ΦΕΚ 17/ Με την Απόφαση αυτή καθορίζεται η αριθμητική τιμή του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής ισχύος σε Ευρώ 45 χιλ/mw και ανά έτος. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/11/ ΦΕΚ 1736/Β/ Αφορά στη ΥΑ//Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ Με την Απόφαση αυτή εγκρίνονται η δομή, οι κατηγορίες των Τιμολογίων Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. για το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων προμήθειας και το μέσο επιτρεπόμενο έσοδο ανά κατηγορία πελάτη στη μέση και χαμηλή τάση Επικαιροποίηση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και του Μνημονίου στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής της 3ης Μαΐου 21 Στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο του Αυγούστου 21 αναφέρονται: Η κυβέρνηση θα καταστήσει εφικτή την ουσιαστική απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα προχωρήσει ο εξορθολογισμός των τιμολογίων με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας για τις πιο ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 211 θα περιλαμβάνει τη σταδιακή εισαγωγή «πράσινου φόρου» στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με απόδοση Ευρώ 3 εκατ. στο 211. Εντός του 4 ου Τριμήνου 21 Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα αναλυτικά της σχέδια για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος προς τρίτους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο για τη σταδιακή μεταβατική και με βάση το κόστος πρόσβαση στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό των μονάδων παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με τον Κυβερνητικό ενεργειακό σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος Αυτή η πρόσβαση θα παραμείνει ενεργή μέχρι να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της απελευθέρωσης. Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο ώστε είτε να απονείμει τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε έναν ανεξάρτητο φορέα, είτε να δώσει το ρόλο αυτό στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος. 1

13 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια) Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα από αυτή τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν, σταδιακά και το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 213, τις τιμές χονδρικής της αγοράς, με εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές. Η Κυβέρνηση θα παράσχει έναν αναθεωρημένο ορισμό των ευάλωτων καταναλωτών και ένα τιμολόγιο για αυτήν την κατηγορία των καταναλωτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του δικτύου είναι αποδεσμευμένες από δραστηριότητες προσφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας, η Κυβέρνηση θα προσδιορίσει τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό που σχετίζονται με το σύστημα μεταφοράς ενέργειας και το σύστημα διανομής της ενέργειας. Μέχρι το 1 ο Τρίμηνο 211 Η Κυβέρνηση ξεκινά την υλοποίηση του σχεδίου για το άνοιγμα σε τρίτους της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη. Η Κυβέρνηση υλοποιεί την απόφασή της είτε να εκχωρήσει τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε έναν ανεξάρτητο φορέα, είτε να δώσει το ρόλο αυτό στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος. Η Κυβέρνηση ξεκινά να υλοποιεί το μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν σταδιακά και το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 213, τις τιμές χονδρικής της αγοράς, με εξαίρεση τις πιο ευάλωτες ομάδες καταναλωτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του δικτύου είναι αποδεσμευμένες από δραστηριότητες προσφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας, τα ακόλουθα μέτρα θα υλοποιηθούν: - Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει απόφαση για τις λεπτομέρειες της αποδέσμευσης του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, σύμφωνα με το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας και θα υιοθετήσει την απαραίτητη νομοθεσία για να διασφαλίσει την πλήρη αποδέσμευση των χειριστών συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικού και φυσικού αερίου, μέχρι το Μάρτιο του Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου διαχειριστή του συστήματος διανομής, σύμφωνα με το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας. Η Κυβέρνηση θα μεταφέρει στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) όλες τις ρυθμιστικές εξουσίες που αποδίδονται από την ΕΕ στους ρυθμιστές ενέργειας στο τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας (αδειοδότηση, πρόσβαση δικτύου, χρεώσεις δικτύου, επίβλεψη αγοράς κ.α.). Η Κυβέρνηση θα λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της ΡΑΕ (αμερόληπτη και διαφανής επιλογή του διοικητικού συμβουλίου, αρμοδιότητες διοίκησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό, το προσωπικό κ.τ.λ., σύμφωνα με το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας). Μέχρι το 4 ο Τρίμηνο 211 Η Κυβέρνηση θα καταργήσει τα ρυθμιζόμενα από αυτήν τιμολόγια για τους πελάτες, εκτός από τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις (όπως ορίζεται από το δεύτερο και το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας). Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι μέχρι τα ανωτέρω να εξειδικευθούν περαιτέρω, δεν είναι δυνατή μια συνολική εκτίμηση της επίδρασης στη μελλοντική οικονομική θέση της Εταιρείας. 3. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.1. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις («οικονομικές καταστάσεις») για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 21, έχουν συνταχθεί με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά», το οποίο ρυθμίζει τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Λόγω του γεγονότος ότι, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 29. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους (εκτός από συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία αποτιμήθηκαν σε εύλογες αξίες) και την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κονδύλια στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 11

14 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (συνέχεια) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας την 24η η Νοεμβρίου ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Ενωρίτερη Εφαρμογή της Διερμηνείας 18, «Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»: Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών όπου μία εταιρεία αποκτά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή χρηματικά διαθέσιμα προκειμένου για την κατασκευή σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή μελλοντικής πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η Διερμηνεία αναφέρει ότι σε περιπτώσεις όπου λαμβάνονται ποσά ή περιουσιακά στοιχεία και η υποχρέωση της εταιρείας περιορίζεται στη σύνδεση με το δίκτυο τότε τα ποσά αυτά οφείλουν να αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες στα αποτελέσματα χρήσεως, δεδομένου ότι η υπηρεσία για την οποία έλαβε τα περιουσιακά στοιχεία ή τα διαθέσιμα ολοκληρώθηκε εκείνη τη στιγμή. Η Διερμηνεία έχει υποχρεωτική μελλοντική (προοδευτική) εφαρμογή για περιουσιακά στοιχεία ή διαθέσιμα που λήφθηκαν από την 1 Ιουλίου 29 εφεξής και, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3 Νοεμβρίου 29 με εφαρμογή το αργότερο μέχρι την 1 Ιανουαρίου 21. Οι διατάξεις της Διερμηνείας αυτής έχουν εφαρμογή στα προγράμματα της ΔΕΗ που αφορούν στη συμμετοχή, που λαμβάνεται από καταναλωτές και παραγωγούς, στο κόστος κατασκευής των περιουσιακών στοιχείων που απαιτείται να κατασκευαστούν προκειμένου αυτοί να συνδεθούν με τα δίκτυα (κυρίως χρηματικά διαθέσιμα και σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις πάγια περιουσιακά στοιχεία). Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 28, δεδομένης της έλλειψης καθορισμένου λογιστικού χειρισμού από τα ΔΠΧΑ, η ΔΕΗ λογιστικοποιούσε τα ποσά των συμμετοχών που λάμβανε από πελάτες και παραγωγούς για την κατασκευή των παγίων που απαιτούνταν για τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα κατά την είσπραξή τους και τα απεικόνιζε στον ισολογισμό ως έσοδα επομένων χρήσεων. Η απόσβεσή τους λογιζόταν βάσει της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων παγίων που χρηματοδοτούνταν και περιλαμβανόταν στις αποσβέσεις στην κατάσταση αποτελεσμάτων (ακολουθούσε δηλαδή τη λογιστική αρχή που εφαρμόζεται στις επιχορηγήσεις). Η ΔΕΗ εφάρμοσε την ανωτέρω Διερμηνεία ενωρίτερα, για περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά διαθέσιμα που λήφθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 29. Ως εκ τούτου, από την 1 Ιανουαρίου 29, η ΔΕΗ αναγνωρίζει όλα τα ποσά και τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει από πελάτες και παραγωγούς στα πλαίσια της σύνδεσής τους με τα δίκτυα σε εύλογες αξίες στα αποτελέσματα χρήσης. Για τα ποσά που λήφθηκαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 28, η ΔΕΗ ακολουθεί τη λογιστική αρχή που ακολουθούσε μέχρι τότε. Από την νωρίτερη εφαρμογή της ανωτέρω Διερμηνείας η ΔΕΗ αναγνώρισε στα αποτελέσματά της χρήσης 29 πρόσθετα έσοδα ύψους Ευρώ 169 εκατ. Τα αποτελέσματα της χρήσης 28 δεν επηρεάστηκαν καθ όσον η εφαρμογή της Διερμηνείας απαιτείται να γίνεται προοδευτικά (από το 29) και όχι αναδρομικά. Επίσης, δεδομένου ότι εφαρμογή της ανωτέρω Διερμηνείας ήταν δυνατή από το τελευταίο τρίμηνο του 29, καθ όσον υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3 Νοεμβρίου 29, δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή της κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 29. Ως εκ τούτου τα συγκριτικά μεγέθη που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επίδραση της εφαρμογής της Διερμηνείας. Η νέα λογιστική αρχή που ακολουθείται πλέον παρουσιάζεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση έτους 29, σημείωση 3.4 «Συμμετοχές Καταναλωτών και Παραγωγών στην Κατασκευή Παγίων Στοιχείων και Εισφορές Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων από Καταναλωτές και Πελάτες». Η επίδραση της Διερμηνείας αυτής στα κέρδη μετά από φόρους, στα ίδια κεφάλαια και στα κέρδη ανά μετοχή, για το εννεάμηνο και το 3 ο τρίμηνο του 29 έχει ως εξής: 12

15 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ (συνέχεια) Κέρδη μετά από φόρους Εννεάμηνο 29 Όμιλος Εταιρεία Καθαρά κέρδη πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας Επίδραση στα αποτελέσματα, κέρδη, της περιόδου από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις «Συμμετοχές καταναλωτών», που λήφθηκαν εντός του εννεαμήνου Προσαρμογή του φόρου εισοδήματος (24.769) (24.769) Αναμορφωμένα κέρδη μετά την εφαρμογή της Διερμηνείας Ίδια Κεφάλαια Εννεάμηνο 29 Όμιλος Εταιρεία Σύνολο ιδίων κεφαλαίων πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας Καθαρή επίδραση από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18, μετά από φόρους Σύνολο αναμορφωμένων ιδίων κεφαλαίων μετά την εφαρμογή της Διερμηνείας Κέρδη ανά Μετοχή, βασικά και απομειωμένα (ποσά σε Ευρώ) Εννεάμηνο 29 Όμιλος Κέρδη ανά Μετοχή πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας 18 2,77 Επίδραση από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18,43 Αναμορφωμένα κέρδη ανά Μετοχή μετά την εφαρμογή της 3,2 Διερμηνείας 18 Κέρδη μετά από φόρους 3 ο τρίμηνο 29 Όμιλος Εταιρεία Κέρδη πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας Επίδραση στα αποτελέσματα, κέρδη, της περιόδου από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις «Συμμετοχές καταναλωτών», που λήφθηκαν εντός του γ τριμήνου Προσαρμογή του φόρου εισοδήματος (8.995) (8.995) Αναμορφωμένα κέρδη μετά την εφαρμογή της Διερμηνείας Κέρδη ανά Μετοχή, βασικά και απομειωμένα (ποσά σε Ευρώ) 3 ο τρίμηνο 29 Όμιλος Κέρδη ανά Μετοχή πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας 18,99 Επίδραση από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18,16 Αναμορφωμένα κέρδη ανά Μετοχή μετά την εφαρμογή της 1,15 Διερμηνείας 18 Ανακατατάξεις Η ΔΕΗ πραγματοποίησε ορισμένες ανακατατάξεις σε υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με την κατάταξη των σχετικών υπολοίπων της κλειόμενης χρήσης, οι οποίες δεν είχαν επίπτωση στα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου. Οι ανακατατάξεις αυτές αφορούν κυρίως στην μεταφορά ποσών μεταξύ των στοιχείων αποτελεσμάτων και πιο συγκεκριμένα τη μείωση των λοιπών πωλήσεων και των τελών πρόσβασης και χρήσης δικτύου κατά τα ποσά των Ευρώ και Ευρώ , αντίστοιχα, με ταυτόχρονη μείωση των αγορών ενέργειας κατά το ποσό των Ευρώ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 29 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω τροποποιημένων προτύπων και διερμηνειών κατά την 1 η Ιανουαρίου 21: Διερμηνεία 17, «Διανομές μη Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων σε Μετόχους» Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις»: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες συναλλαγές από την Εταιρεία. 13

16 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια) Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς Επιπρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ»: η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»: η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» - Αντικείμενα κατάλληλα προς αντιστάθμιση: η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις εφόσον η ΔΕΗ δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους αντισταθμίσεις. Τον Μάιο του 28, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε την πρώτη σειρά τροποποιήσεων στα πρότυπά του. Η εφαρμογή όλων των τροποποιήσεων που εκδόθηκαν αρχίζει από την 31 Δεκεμβρίου 29, με εξαίρεση τα παρακάτω: ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που Κατέχονται Προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες»:Διευκρινίζεται ότι όταν μια θυγατρική κατατάσσεται ότι κατέχεται προς πώληση όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και οι υποχρεώσεις της κατατάσσονται ότι κατέχονται προς πώληση, ακόμα και όταν η εταιρεία παραμένει ως μη ελέγχουσα συμμετοχή μετά την πώληση. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ. Τον Απρίλιο του 29 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια δεύτερη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 29 και δεν είχαν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ. ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» ΔΠΧΑ 5 «Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» ΔΛΠ 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» ΔΛΠ 18 «Έσοδα» ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» Διερμηνεία 9 «Επανεκτίμηση των ενσώματων παραγώγων» Διερμηνεία 16 «Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό» 3.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΕΝΩΡΙΤΕΡΑ Τον Μάιο του 21 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 21. Επιτρέπεται ενωρίτερη εφαρμογή για όλες τις περιπτώσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις τροποποιήσεις. 14

17 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΕΝΩΡΙΤΕΡΑ (συνέχεια) ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 21. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρμογή σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι ημερομηνίες απόκτησης προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 28). Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρμογής για επιλογή μεθόδου επιμέτρησης (εύλογη αξία ή ποσοστιαία συμμετοχή στα αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης εταιρείας βάσει της παρούσας συμμετοχής ιδιοκτησίας) μόνο στα συστατικά στοιχεία της μη-ελέγχουσας συμμετοχής που αποτελούν παρούσα συμμετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους ποσοστιαία συμμετοχή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Τέλος, απαιτεί από μια εταιρεία (σε μία συνένωση επιχειρήσεων) να λαμβάνει υπόψη την αντικατάσταση των συναλλαγών της αποκτώμενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλ., να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του τιμήματος και των εξόδων που καταχωρούνται μετά τη συνένωση. Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 21. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 στο ΔΛΠ 21 Επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος, στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και στο ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες έχουν μελλοντική εφαρμογή για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 29 ή ενωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής του ΔΛΠ 27. Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 211. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης βάσει της αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης την οποία οι πελάτες θα μπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης. Η υιοθέτηση της ανωτέρω διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Τον Οκτώβριο του 21, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την ακόλουθη τροποποίηση η οποία θα εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιουλίου 211. ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις ως μέρος της συνολικής επισκόπησης των δραστηριοτήτων εκτός Ισολογισμού (τροποποίηση). Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (πχ τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιοδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην εταιρεία η οποία έχει πραγματοποιήσει αυτή τη μεταφορά. Επίσης, η τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. 3.5 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η ΔΕΗ αναγνωρίζει υποχρέωση για κάλυψη ελλειμμάτων δικαιωμάτων εκπομπής αερίου διοξειδίου του άνθρακα («δικαιώματα εκπομπής CO 2») και αυτό ανεξάρτητα από το εάν οι πραγματικές εκπομπές υπερβαίνουν τις κατανεμημένες στη βάση εκτιμώμενων αναμενόμενων ελλειμμάτων σε επίπεδο έτους. Η λογιστική αυτή πρακτική, δεν συνάδει με τις διατάξεις του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία» σύμφωνα με τις οποίες, η σχετική υποχρέωση επιτρέπεται να αναγνωριστεί κατά το χρόνο οριστικοποίησης του ελλείμματος, δηλαδή όταν οι πραγματικές εκπομπές αερίων υπερβούν τις κατανεμημένες. Η ΔΕΗ ακολουθεί αυτή την πρακτική, προκειμένου να αναγνωρίζει το τυχόν έλλειμμα της κάθε χρήσης σταδιακά εντός της χρήσης και όχι εντός του τελευταίου τριμήνου, όπως θα έκανε αν εφάρμοζε τις διατάξεις του ΔΛΠ 37 εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα έδινε ακριβοδίκαιη πληροφόρηση και θα οδηγούσε σε αντίθετα συμπεράσματα από αυτά στα οποία στοχεύουν οι οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή της παροχής αξιόπιστης και όσο το δυνατό περισσότερο σχετικής πληροφόρησης αναφορικά με την επίδραση του εν λόγω θέματος στην οικονομική θέση των ενδιάμεσων περιόδων. Για τους ανωτέρω λόγους, η ΔΕΗ 15

18 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (συνέχεια) προκειμένου να επιτύχει την ακριβοδίκαιη παρουσίαση κατά τις ενδιάμεσες περιόδους αποφάσισε να προχωρήσει στην παρέκκλιση αυτή. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται από το ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η λειτουργία της ΔΕΗ χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα λόγω της αυξημένης ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά τους θερινούς και τους χειμερινούς μήνες, τάση η οποία δεν αντανακλάται στα λειτουργικά της αποτελέσματα λόγω της επιρροής από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. τιμές καυσίμων, υδρολογικές συνθήκες κλπ.). 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι άμεσες θυγατρικές της Μητρικής Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: Όμιλος Εταιρεία ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε ΔΕΗ Ρόδος Α.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε PPC FINANCE PLC Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της: Ποσοστό συμμετοχής Χώρα και έτος Θυγατρική ίδρυσης Αντικείμενο ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 1998 ΑΠΕ ΔΕΗ Ρόδος Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 1999 Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία σταθμού παραγωγής ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 2 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Αρκαδικός Ήλιος 1 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ Αρκαδικός Ήλιος 2 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 2 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ SOLARLAB A.E. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας 1 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας 2 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ PPC FINANCE PLC 1% 1% Ηνωμένο Βασίλειο, 29 Γενική εμπορική εταιρεία Τον Ιούνιο 26, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ Ρόδος Α.Ε. αποφάσισε την λύση και υπαγωγή της σε καθεστώς εκκαθάρισης από 1 Ιουλίου 26, σύμφωνα με το εθνικό εμπορικό δίκαιο. Το Νοέμβριο 21, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής αποφάσισε την αναβίωση της θυγατρικής «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.». Την 21 Ιανουαρίου 29, συστήθηκε από τη ΔΕΗ και την κατά 1% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. η εταιρεία PUBLIC POWER CORPORATION FINANCE PLC ( PPC FINANCE PLC ) με έδρα το Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο με κύριο σκοπό τη διενέργεια εμπορικών πράξεων ως γενική εμπορική εταιρεία. Το πιστοποιημένο μετοχικό κεφάλαιο της PPC FINANCE PLC ανέρχεται σε Ευρώ 65.6, διαιρούμενο σε 65.6 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,) η κάθε μία. Η ΔΕΗ κατέχει 59.4 μετοχές (9% του μετοχικού κεφαλαίου) και η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κατέχει 6.56 μετοχές (1% του μετοχικού κεφαλαίου). Η PPC FINANCE PLC κατέχει πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το Μητρώο Εταιρειών στις 27 Ιουλίου 29, το οποίο της παρέχει τη δυνατότητα, ως δημόσια εταιρεία, να έχει εμπορική δραστηριότητα και να δανείζεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Τον Ιούλιο 21 ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 15,3 εκατ. της κατά 1% θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 16

19 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 3 Σεπτεμβρίου 21 και την 31 Δεκεμβρίου 29 είχαν ως εξής: Όμιλος Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΝΑΝΚΟ Ενέργεια ΜΥΗΕ Γιτάνη Α.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΜΕΚ Ενεργειακή Α.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΕΛΤΕΒ ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες EDF EN GREECE Α.Ε Good Works Κτηματική & Αναπτυξιακή Α.Ε Αιολικό Πάρκο ΛΟΥΚΟ Α.Ε Αιολικό Πάρκο ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕΣ Α.Ε Αιολικό Πάρκο ΚΙΛΙΖΑ Α.Ε Αιολικό Πάρκο ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ Α.Ε Αιολικό Πάρκο ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Α.Ε Το σύνολο των συγγενών επιχειρήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας είχε ως εξής: Ποσοστό συμμετοχής Χώρα& έτος Θυγατρική Σημ ίδρυσης Αντικείμενο ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. 11,45% 11,45% Ελλάδα, 1989 Μεταλλ/κή ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 2 ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 2 ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΝΑΝΚΟ Ενέργεια ΜΥΗΕ Γιτάνη Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 2 ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΜΕΚ Ενεργειακή Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 21 ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΕΛΤΕΒ ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 24 ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες EDF EN GREECE Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. 1 46,6% 46,6% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ Good Works Κτηματική & Αναπτυξιακή Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 25 ΑΠΕ ΩΡΙΩΝ Ενεργειακή Α.Ε. 2 49,% 49,% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΑΣΤΡΑΙΟΣ Ενεργειακή Α.Ε. 2 49,% 49,% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΦΟΙΒΗ Ενεργειακή Α.Ε. 2 49,% 49,% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΙΑΠΕΤΟΣ Ενεργειακή Α.Ε. 2 49,% 49,% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ Αιολικό Πάρκο ΛΟΥΚΟ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 28 ΑΠΕ Αιολικό Πάρκο ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕΣ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 28 ΑΠΕ Αιολικό Πάρκο ΚΙΛΙΖΑ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 28 ΑΠΕ Αιολικό Πάρκο ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 28 ΑΠΕ Αιολικό Πάρκο ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 28 ΑΠΕ 1. Ενοποιείται από τη συγγενή επιχείρηση ΔΕΗ Ανανεώσιμες EDF EN GREECE Α.Ε., καθόσον συμμετέχει με ποσοστό 95% στο μετοχικό της κεφάλαιο. 2. Ενοποιούνται από τη συγγενή επιχείρηση Good Works Κτηματική & Αναπτυξιακή Α.Ε., καθόσον συμμετέχει με ποσοστό 1% στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 21 τα κέρδη από συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες (συγγενείς και κοινοπραξίες) ανήλθαν σε Ευρώ 1,1 εκατ. (29: Ευρώ,5 εκατ. κέρδη). Εντός του Μαΐου 29 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΛΑΡΚΟ αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 12.2 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από Ευρώ 29,35 ανά μετοχή σε Ευρώ 7,85 ανά μετοχή) και ταυτόχρονο συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Επίσης κατά την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΡΚΟ κατά το ποσό των Ευρώ με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 7,85 ανά μετοχή και καταβολή μετρητών. Η ΔΕΗ, εντός του Ιουνίου 29 γνωστοποίησε την πρόθεσή της να μη συμμετάσχει στην αύξηση. Ως εκ τούτου η συμμετοχή της ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ την 3 Σεπτεμβρίου 21 ανέρχεται σε Ευρώ ( μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 7,85 η κάθε μία). Η συμμετοχή της ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ είχε πλήρως απομειωθεί κατά την διάρκεια της χρήσης 28. Επίσης, δεδομένου ότι η ΔΕΗ διατηρεί συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΡΚΟ θεωρεί ότι έχει σημαντική επιρροή και διατηρεί την κατάταξη της επένδυσης στις συγγενείς επιχειρήσεις. 17

20 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Τον Οκτώβριο του 26, η ΔΕΗ Α.Ε. μαζί με την Contour Global LLC, συνέστησαν Εταιρεία Συμμετοχών με την επωνυμία SENCAP A.E. ( SENCAP ), με ποσοστό συμμετοχής 5% έκαστη, με αντικείμενο την κυριότητα, επενδύσεις, λειτουργία, ανάπτυξη και διαχείριση έργων του ενεργειακού τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της εκμετάλλευσης μεταλλευτικών δικαιωμάτων, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ιταλία, την Τουρκία, και επιλεκτικά στην περιοχή της Μεσογείου. Μετά από διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στις η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη μείωση του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ,. Από 31 Δεκεμβρίου 29, το μετοχικό κεφάλαιο της SENCAP ανέρχεται σε Ευρώ , (3 Σεπτεμβρίου 29: Ευρώ 5.53.,, 31 Δεκεμβρίου 28: Ευρώ 5.14.,). Σημειώνεται ότι από το Νοέμβριο του 28 ο σκοπός εργασιών της Εταιρείας είχε περιοριστεί αποκλειστικά στη γεωγραφική περιοχή του Κοσόβου, και συγκεκριμένα στο σχεδιαζόμενο μεγάλο ενεργειακό έργο των λιγνιτωρυχείων και των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, όμως στο νέο διαγωνισμό που επαναπροκύρηξε η κυβέρνηση του Κοσόβου, η ΔΕΗ και η Contour Global συμμετείχαν με κοινό εταιρικό σχήμα χωρίς την χρήση της εταιρείας SENCAP. Εντός της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 21 η μητρική εταιρεία αναγνώρισε ζημία απομείωσης Ευρώ αναφορικά με την συμμετοχή της στην κοινοπραξία SENCAP. Στις 3 Σεπτεμβρίου 21 το μερίδιο της ΔΕΗ στα ενεργητικό, παθητικό, έσοδα και έξοδα της SENCAP είχε ως εξής: 3/9/21 31/12/29 Ενεργητικό Παθητικό (26) (188) Ίδια κεφάλαια (65) (4) Έσοδα - - Ζημία μετά από φόρους (26) (375) Ζημία που αναγνωρίστηκε στα ενοποιημένα αποτελέσματα - (335) 18

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 58 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 Περιεχόμενα σελ. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 59 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 60 Οικονομικές Καταστάσεις 61 Σημειώσεις επί των Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Θέση Κύριλλος, 19300 Ασπρόπυργος ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Ιουνίου 2014 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1 Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20508930000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10723/53/Β/86/010) Εταιρικές και Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 5 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38/06/Β/86/28 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 3 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 20 ( ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΕΩΣ 30/06/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2007-30/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 1 ο Χιλιόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα