ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."

Transcript

1 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 21 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», στις 24 Νοεμβρίου 21 και είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Αρ. μητρώου Α.Ε /6/Β//2 Χαλκοκονδύλη Αθήνα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ... 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ... 4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ... 5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 6 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 39

3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) (αναμορφωμένο) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αναμορφωμένο) (αναμορφωμένο) (αναμορφωμένο) ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Έσοδα από πωλήσεις ενέργειας Λοιπές Πωλήσεις ΕΞΟΔΑ: Αμοιβές προσωπικού Καύσιμα Αποσβέσεις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας Τέλη πρόσβασης και χρήσης δικτύου μεταφοράς Αγορές δικαιωμάτων εκπομπών αερίων Λοιπές προβλέψεις Χρηματοοικονομικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα (28.379) (13.84) (1.745) (5.327) (28.213) (14.82) (1.643) (5.38) Λοιπά (έσοδα) /έξοδα (Κέρδη)/Ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις (1.58) (515) (35) (Κέρδη)/Ζημίες από συν/κές διαφορές (1.938) (3.65) (1.25) (1.938) (3.65) (1.25) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Φόρος εισοδήματος (169.41) (251.2) (53.665) (89.984) ( ) ( ) (52.557) (89.567) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Κέρδη ανά μετοχή, βασικά και απομειωμένα 2,24 3,2,74 1,15 Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 1

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) (αναμορφωμένο) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αναμορφωμένο) (αναμορφωμένο) (αναμορφωμένο) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) Κέρδη / (ζημίες) αποτίμησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (17.379) (1.32) (17.379) (1.32) Αποτίμηση πράξεων παραγώγων (229) (12) Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους (14.696) (14.696) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 2

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ασώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Λοιπά Σύνολο Μακροπρόθεσμου Ενεργητικού Βραχυπρόθεσμο Ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις Χρηματικά Διαθέσιμα Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Κεφ/σες υπεραξίες αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμος δανεισμός Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μερίσματα πληρωτέα Φόρος Εισοδήματος πληρωτέος Βραχυπρόθεσμος δανεισμός Μακρ/σμος δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη χρήση Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 3

6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) Λοιπά Αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Υπεραξία αν/γής παγίων Κεφ/μενες υπεραξίες φορολ. αναπρ. παγίων Διαφορές αναπρ/γής Αφορολόγητα Σύνολο μετοχών και και λοιπά λοιπών χρεογράφων αποθεματικά αποθ/κών Αποτελ/τα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου ( ) Καθαρά κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια (1.72) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους Μερίσματα Λοιπά (446) (446) - (446) Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 3 Σεπτεμβρίου ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ( ) Καθαρά κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια (17.379) (14.696) - (14.696) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους (17.379) (14.696) Μεταφορές (6.578) Μερίσματα (232.) (232.) Λοιπά (383) (383) Υπόλοιπο την 3 Σεπτεμβρίου ( ) (6.742) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 4

7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Υπεραξία αν/γής Παγίων Κεφ/μενες υπεραξίες φορολ. αναπρ. Παγίων Διαφορές από αναπρ/γή μετοχών και χρεογράφων Λοιπά Αποθεματικά Αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά Σύνολο λοιπών αποθ/κών Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου ( ) Καθαρά κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους Μερίσματα Λοιπά (446) (446) (1) (447) Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 3 Σεπτεμβρίου ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ( ) Καθαρά κέρδη περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια (17.379) (14.696) - (14.696) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους (17.379) (14.696) Μεταφορές (6.578) Μερίσματα (232.) (232.) Λοιπά Υπόλοιπο την 3 Σεπτεμβρίου ( ) (6.742) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 5

8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 (σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός από τα στοιχεία μετοχών και ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αναμορφωμένο) (αναμορφωμένο) Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Προσαρμογές για: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών (55.833) (56.268) (55.515) (55.9) Χρεωστικοί τόκοι Λοιπές αναμορφώσεις Μεταβολές στοιχείων ενεργητικού (349.34) (231.15) ( ) ( ) Μεταβολές στοιχείων παθητικού (239.28) ( ) ( ) (129.11) Ταμιακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές / Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων ( ) (743.94) (668.99) (736.18) Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών Είσπραξη τόκων και μερισμάτων Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις (227) (6.186) (15.544) (3.712) Ταμιακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) (65.449) ( ) Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση /(μείωση) βραχ/σμου δανεισμού 36.5 (358.5) 36.5 (357.5) Εισπράξεις μακροπρόθεσμου δανεισμού Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού ( ) ( ) ( ) ( ) Πληρωμή τόκων και εξόδων σύναψης δανείων (11.39) ( ) (11.5) ( ) Πληρωμή μερισμάτων ( ) - ( ) - Ταμιακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (2.12) (199.86) Καθαρή μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων. 6

9 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. («ΔΕΗ» ή «η Μητρική Εταιρεία»), ιδρύθηκε το 195 στην Ελλάδα, άνευ συγκεκριμένου χρόνου λειτουργίας, ως μία κρατική επιχείρηση παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Το 1999, το Ελληνικό Κράτος έθεσε σε εφαρμογή τον Ν.2773/1999 ο οποίος προέβλεπε, μεταξύ άλλων διατάξεων, την μετατροπή της ΔΕΗ σε ανώνυμη εταιρεία. Βάσει του Π.Δ.333/2 (καταστατικό της Μητρικής Εταιρείας) η ΔΕΗ μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία την 1 Ιανουαρίου 21 με διάρκεια λειτουργίας 1 έτη. Από το Δεκέμβριο 21, οι μετοχές της Μητρικής Εταιρείας είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της («ο Όμιλος»). Η έδρα της ΔΕΗ βρίσκεται στην οδό Χαλκοκονδύλη 3, 14-32, Αθήνα, Ελλάδα. Ο αριθμός των μισθοδοτηθέντων υπαλλήλων του Ομίλου την 3 Σεπτεμβρίου 21 και 29, ήταν και αντίστοιχα, μη συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραχωρηθεί στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και των οποίων το κόστος μισθοδοσίας ανακτάται. Στις 3 Σεπτεμβρίου 21 και 29, 174 και 254 υπάλληλοι αντίστοιχα, είχαν αποσπαστεί σε υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία κλπ.) εκ των οποίων 144 και 26, μισθοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Ως μία καθετοποιημένη ηλεκτρική εταιρεία, η ΔΕΗ, παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τους 63 ιδιόκτητους σταθμούς παραγωγής της (επιπλέον 39 σταθμοί ανήκουν στη θυγατρική εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε), μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια μέσω του δικτύου υψηλής τάσης, μήκους περίπου χιλιομέτρων και διανέμει ηλεκτρική ενέργεια προς τους πελάτες της μέσω του δικτύου διανομής της, μήκους περίπου χιλιομέτρων. Ο λιγνίτης που αναλώνεται στους λιγνιτικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ εξορύσσεται σε σημαντικό ποσοστό από τα ιδιόκτητα λιγνιτωρυχεία της. Η ΔΕΗ έχει επίσης εγκαταστήσει δίκτυο οπτικών ινών επί των γραμμών μεταφοράς μήκους περίπου 1.9 χιλιομέτρων, περίπου 2 χιλιόμετρα αστικού υπόγειου δικτύου οπτικών ινών καθώς και 17 χιλιόμετρα υποβρύχιου δικτύου οπτικών ινών. 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΣΜΗΕ ΑΠΟ Με θέμα Εφαρμογή των διατάξεων του ΚΔΣ&ΣΗΕ ενόψει της Πέμπτης Ημέρας Αναφοράς. Ο ΔΕΣΜΗΕ ενημερώνει τους Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΔΣ&ΣΗΕ ενόψει της Πέμπτης Ημέρας Αναφοράς, που είναι η 16 Μαρτίου 21 (ΦΕΚ 2564/29). Αργότερα με την Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ από ορίστηκε τελικά η 23 η Σεπτεμβρίου 21. Συγκεκριμένα, καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με: εκκαθάριση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού εκκαθάριση των Αποκλίσεων εκκαθάριση Λογαριασμού Προσαυξήσεων εκκαθάριση Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, ΥΚΩ εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος συγκεντρωτικά σημειώματα και παραστατικά από το ΔΕΣΜΗΕ 2.2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/27/2528 από ΦΕΚ 189/21 από Με θέμα Υπολογισμός του Ετησίου Ανταλλάγματος για την κάλυψη Δαπανών Παροχής Yπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το έτος 29. Καθορίστηκε το ύψος του Ετησίου Ανταλλάγματος για την κάλυψη Δαπανών Παροχής ΥΚΩ για το έτος 29 σε Ευρώ 417 εκατ. 7

10 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια) 2.3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ (ΥΠΕΚΑ) Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/11/2829 από ΦΕΚ 189/21 από Με θέμα Συντελεστές επιμερισμού του Ετησίου Ανταλλάγματος για την κάλυψη Δαπανών Παροχής ΥΚΩ και χρεώσεις ανά κατηγορία Πελατών για το έτος 21. Καθορίστηκε το ύψος των Συντελεστών επιμερισμού του Ετησίου Ανταλλάγματος για την κάλυψη Δαπανών Παροχής ΥΚΩ και των μοναδιαίων χρεώσεων ανά κατηγορία Πελατών για το έτος ΦΕΚ 35/21 από Απόφαση ΡΑΕ 56/21 Με θέμα Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών για το 21. Με Απόφαση της ΡΑΕ, το ποσό του ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες, ανάλογα με την συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησαν από το Σύστημα ή από το Δίκτυο οι Πελάτες τους κατά το έτος 29, ορίζεται στο ποσό των,6457 το οποίο στρογγυλοποιείται σε έξι λεπτά,6 κατά απορροφώμενη MWh ΦΕΚ Β 527 από Απόφαση ΡΑΕ 772/21 Με θέμα Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής ΥΚΩ το έτος 29, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999. Το όριο της ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής ΥΚΩ το έτος 29, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ΦΕΚ Α 63 από Ν. 3844/21 Αφορά στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 26/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. Ο Νόμος αυτός θεσπίζει τις γενικές διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παροχών υπηρεσιών και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, διατηρώντας υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών Επιστολή ΔΕΗ/Γρ.Δ/2391/ προς ΡΑΕ Με θέμα Αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού του Ανταλλάγματος των ΥΚΩ για την ανάκτηση επιπροσθέτων δαπανών της ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με την ηλεκτροπαραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Η ΔΕΗ ζητά από τη ΡΑΕ να γνωμοδοτήσει θετικά για τον καθορισμό διαδικασίας ανάκτησης, μέσω του Ανταλλάγματος των ΥΚΩ, των πρόσθετων δαπανών που καταβάλλει η ΔΕΗ για την παραγωγή Η/Ε στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, λόγω των αυξήσεων στην τιμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να προστεθούν διακριτά οι δαπάνες αυτές στο ετήσιο Αντάλλαγμα των ΥΚΩ και το επικαιροποιημένο ποσό των 95 εκ., με το οποίο επιβαρύνεται η ΔΕΗ, να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό των μοναδιαίων χρεώσεων των ΥΚΩ στους λογαριασμούς Πελατών για το έτος 21. Επισημαίνει δε, ότι η πρόταση αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση της τελικής τιμής ρεύματος για τους καταναλωτές ΦΕΚ Α 85/21 από Με θέμα Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. Νόμος 3851/21 με τον οποίο εναρμονίζεται η Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 29/28/ΕΚ ΦΕΚ Β 815/21 από Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ6/Φ1/οικ από με θέμα Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 4 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/ 1999 σε 5,57 Ευρώ/MWh. Η καταβολή του τέλους αρχίζει από 1 η Ιουνίου 21 με εξαίρεση τα τιμολόγια οικιακής χρήσης (Γ1, Γ1Ν, ΓΤ και ΓΠ) για τα οποία η έναρξη καταβολής του θα καθοριστεί με νεότερη Υπουργική Απόφαση. Μέχρι να εκδοθεί η Απόφαση αυτή, εξακολουθεί να καταβάλλεται το τέλος που ίσχυε πριν από την ανωτέρω αναπροσαρμογή του. 8

11 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια) 2.1. ΦΕΚ Α 95/21 από Με θέμα Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. Νόμος Ο Νόμος εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 26/32/ΕΚ ΦΕΚ Β 947/21 από Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/69/οικ από Με θέμα Προϋπολογισμός του Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/68/οικ από Με θέμα Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής Η/Ε για το έτος 21. Τα ετήσια κόστη, καθώς και οι χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς και Χρήσης Δικτύου Διανομής απεικονίζονται στους Πίνακες του ΦΕΚ ΦΕΚ Β 1158 από Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/15568 (1) Με θέμα Αναστολή από 1ης Αυγούστου 21 της εφαρμογής του μηχανισμού διαχείρισης μεταβολών διεθνών τιμών καυσίμων. Η Απόφαση αναστολής ισχύει μέχρι τη διαπίστωση μεταβολής των δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη στην υπ αρ. 338/21 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ Επιστολή ΡΑΕ/Ο προς ΔΕΗ Α.Ε. από Με θέμα Τιμολόγια προς Πελάτες Υ.Τ. της ΔΕΗ Α.Ε. Η ΡΑΕ καλεί τη ΔΕΗ να εφαρμόσει άμεσα τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Η/Ε (ΦΕΚ 2332/27), ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των επιμέρους χρεώσεων που προσφέρονται σε κάθε Πελάτη Υ.Τ.: Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ καθορίζεται όριο ανώτατης τιμής για τους πελάτες Υ.Τ. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, το όριο ανώτατης τιμής ορίζεται σε αύξηση 1% επί των ισχυόντων τιμολογίων. Μετά την πρώτη εφαρμογή, για τον καθορισμό του ορίου ανώτερης τιμής λαμβάνονται υπόψη ιδίως η Οριακή Τιμή του Συστήματος, οι χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου και χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Η ΔΕΗ ΑΕ καταρτίζει τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προμήθειας με διακριτή αναγραφή, ιδίως των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για Επικουρικές Υπηρεσίες και για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των χρεώσεων και των σχετικών δαπανών κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας ΦΕΚ Β 1372 από Απόφαση ΡΑΕ 1186/21 Με θέμα Τροποποίηση Μεθοδολογίας υπολογισμού του Μέσου Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής (ΜΜΚΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν2773/1999. Η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας, έτσι όπως αυτή αναλύεται στην εν λόγω Απόφαση, θα τεθεί σε ισχύ το πρώτο εξάμηνο του 211. Για το έτος 21, και για λόγους συνέπειας της μεθοδολογίας υπολογίζεται ετήσιο προϋπολογιστικό μέσο μεταβλητό κόστος ΦΕΚ Β 143 από Γνωμοδότηση ΡΑΕ 34/21 Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/1627 Με θέμα Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Η Απόφαση ορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΚΟΤ, ανά κατηγορία των δικαιούχων, όπως επίσης και τη διαδικασία εφαρμογής του ΚΟΤ Απόφαση ΡΑΕ /1333/21 από Με θέμα Καθορισμός Τιμολόγησης Η/Ε από Υβριδικούς Σταθμούς για τα νησιά Κρήτη και Λέσβο. Η ΡΑΕ καθορίζει τις τιμές Η/Ε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 3468/26, από Υβριδικούς Σταθμούς για τα νησιά Κρήτη και Λέσβο. 9

12 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια) Έκθεση ΡΑΕ αναρτημένη στο διαδίκτυο από Με θέμα Συμμόρφωση Διαχειριστή Δικτύου με τις υποχρεώσεις παροχής και δημοσιοποίησης στοιχείων. Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί την πρώτη συνοπτική έκθεση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή Δικτύου, όσον αφορά στην παροχή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του, για την υποστήριξη της λιανικής αγοράς Η/Ε ΦΕΚ Β 1557 από Α) Γνωμοδότηση ΡΑΕ 331/21 Απόφαση ΥΠΕΚΑ/ Α.Υ./Φ1/οικ Με θέμα Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Το Πρόγραμμα αφορά σε Φ/Β συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης. Σύμφωνα με την Απόφαση το Πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια Απόφαση ΥΠΕΚΑ/ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.1946 από Με θέμα Ένταξη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) στις ΥΚΩ. 2.2.ΦΕΚ Β 1585 από Γνωμοδότηση ΡΑΕ 349/21 Απόφαση ΥΠΕΚΑ/ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ Με θέμα Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η απόφαση τροποποιεί πλήθος διατάξεων του Κώδικα με στόχο την αλλαγή ορισμένων κανόνων που αφορούν τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας και ορίζει το χρονικό πλαίσιο για την υλοποίηση και εφαρμογή τους ΦΕΚ 17/ Με την Απόφαση αυτή καθορίζεται η αριθμητική τιμή του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής ισχύος σε Ευρώ 45 χιλ/mw και ανά έτος. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/11/ ΦΕΚ 1736/Β/ Αφορά στη ΥΑ//Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ Με την Απόφαση αυτή εγκρίνονται η δομή, οι κατηγορίες των Τιμολογίων Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. για το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων προμήθειας και το μέσο επιτρεπόμενο έσοδο ανά κατηγορία πελάτη στη μέση και χαμηλή τάση Επικαιροποίηση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και του Μνημονίου στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής της 3ης Μαΐου 21 Στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο του Αυγούστου 21 αναφέρονται: Η κυβέρνηση θα καταστήσει εφικτή την ουσιαστική απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα προχωρήσει ο εξορθολογισμός των τιμολογίων με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας για τις πιο ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 211 θα περιλαμβάνει τη σταδιακή εισαγωγή «πράσινου φόρου» στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με απόδοση Ευρώ 3 εκατ. στο 211. Εντός του 4 ου Τριμήνου 21 Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα αναλυτικά της σχέδια για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος προς τρίτους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο για τη σταδιακή μεταβατική και με βάση το κόστος πρόσβαση στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, λαμβάνοντας υπόψη και τον παροπλισμό των μονάδων παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με τον Κυβερνητικό ενεργειακό σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος Αυτή η πρόσβαση θα παραμείνει ενεργή μέχρι να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της απελευθέρωσης. Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο ώστε είτε να απονείμει τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε έναν ανεξάρτητο φορέα, είτε να δώσει το ρόλο αυτό στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος. 1

13 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (συνέχεια) Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα από αυτή τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν, σταδιακά και το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 213, τις τιμές χονδρικής της αγοράς, με εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές. Η Κυβέρνηση θα παράσχει έναν αναθεωρημένο ορισμό των ευάλωτων καταναλωτών και ένα τιμολόγιο για αυτήν την κατηγορία των καταναλωτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του δικτύου είναι αποδεσμευμένες από δραστηριότητες προσφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας, η Κυβέρνηση θα προσδιορίσει τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό που σχετίζονται με το σύστημα μεταφοράς ενέργειας και το σύστημα διανομής της ενέργειας. Μέχρι το 1 ο Τρίμηνο 211 Η Κυβέρνηση ξεκινά την υλοποίηση του σχεδίου για το άνοιγμα σε τρίτους της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη. Η Κυβέρνηση υλοποιεί την απόφασή της είτε να εκχωρήσει τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε έναν ανεξάρτητο φορέα, είτε να δώσει το ρόλο αυτό στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος. Η Κυβέρνηση ξεκινά να υλοποιεί το μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν σταδιακά και το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 213, τις τιμές χονδρικής της αγοράς, με εξαίρεση τις πιο ευάλωτες ομάδες καταναλωτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του δικτύου είναι αποδεσμευμένες από δραστηριότητες προσφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας, τα ακόλουθα μέτρα θα υλοποιηθούν: - Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει απόφαση για τις λεπτομέρειες της αποδέσμευσης του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, σύμφωνα με το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας και θα υιοθετήσει την απαραίτητη νομοθεσία για να διασφαλίσει την πλήρη αποδέσμευση των χειριστών συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικού και φυσικού αερίου, μέχρι το Μάρτιο του Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου διαχειριστή του συστήματος διανομής, σύμφωνα με το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας. Η Κυβέρνηση θα μεταφέρει στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) όλες τις ρυθμιστικές εξουσίες που αποδίδονται από την ΕΕ στους ρυθμιστές ενέργειας στο τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας (αδειοδότηση, πρόσβαση δικτύου, χρεώσεις δικτύου, επίβλεψη αγοράς κ.α.). Η Κυβέρνηση θα λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της ΡΑΕ (αμερόληπτη και διαφανής επιλογή του διοικητικού συμβουλίου, αρμοδιότητες διοίκησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό, το προσωπικό κ.τ.λ., σύμφωνα με το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας). Μέχρι το 4 ο Τρίμηνο 211 Η Κυβέρνηση θα καταργήσει τα ρυθμιζόμενα από αυτήν τιμολόγια για τους πελάτες, εκτός από τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις (όπως ορίζεται από το δεύτερο και το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας). Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι μέχρι τα ανωτέρω να εξειδικευθούν περαιτέρω, δεν είναι δυνατή μια συνολική εκτίμηση της επίδρασης στη μελλοντική οικονομική θέση της Εταιρείας. 3. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.1. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις («οικονομικές καταστάσεις») για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 21, έχουν συνταχθεί με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά», το οποίο ρυθμίζει τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Λόγω του γεγονότος ότι, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 29. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους (εκτός από συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία αποτιμήθηκαν σε εύλογες αξίες) και την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα κονδύλια στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 11

14 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (συνέχεια) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας την 24η η Νοεμβρίου ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Ενωρίτερη Εφαρμογή της Διερμηνείας 18, «Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»: Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών όπου μία εταιρεία αποκτά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή χρηματικά διαθέσιμα προκειμένου για την κατασκευή σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή μελλοντικής πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η Διερμηνεία αναφέρει ότι σε περιπτώσεις όπου λαμβάνονται ποσά ή περιουσιακά στοιχεία και η υποχρέωση της εταιρείας περιορίζεται στη σύνδεση με το δίκτυο τότε τα ποσά αυτά οφείλουν να αναγνωρίζονται σε εύλογες αξίες στα αποτελέσματα χρήσεως, δεδομένου ότι η υπηρεσία για την οποία έλαβε τα περιουσιακά στοιχεία ή τα διαθέσιμα ολοκληρώθηκε εκείνη τη στιγμή. Η Διερμηνεία έχει υποχρεωτική μελλοντική (προοδευτική) εφαρμογή για περιουσιακά στοιχεία ή διαθέσιμα που λήφθηκαν από την 1 Ιουλίου 29 εφεξής και, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3 Νοεμβρίου 29 με εφαρμογή το αργότερο μέχρι την 1 Ιανουαρίου 21. Οι διατάξεις της Διερμηνείας αυτής έχουν εφαρμογή στα προγράμματα της ΔΕΗ που αφορούν στη συμμετοχή, που λαμβάνεται από καταναλωτές και παραγωγούς, στο κόστος κατασκευής των περιουσιακών στοιχείων που απαιτείται να κατασκευαστούν προκειμένου αυτοί να συνδεθούν με τα δίκτυα (κυρίως χρηματικά διαθέσιμα και σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις πάγια περιουσιακά στοιχεία). Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 28, δεδομένης της έλλειψης καθορισμένου λογιστικού χειρισμού από τα ΔΠΧΑ, η ΔΕΗ λογιστικοποιούσε τα ποσά των συμμετοχών που λάμβανε από πελάτες και παραγωγούς για την κατασκευή των παγίων που απαιτούνταν για τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα κατά την είσπραξή τους και τα απεικόνιζε στον ισολογισμό ως έσοδα επομένων χρήσεων. Η απόσβεσή τους λογιζόταν βάσει της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων παγίων που χρηματοδοτούνταν και περιλαμβανόταν στις αποσβέσεις στην κατάσταση αποτελεσμάτων (ακολουθούσε δηλαδή τη λογιστική αρχή που εφαρμόζεται στις επιχορηγήσεις). Η ΔΕΗ εφάρμοσε την ανωτέρω Διερμηνεία ενωρίτερα, για περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά διαθέσιμα που λήφθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 29. Ως εκ τούτου, από την 1 Ιανουαρίου 29, η ΔΕΗ αναγνωρίζει όλα τα ποσά και τα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνει από πελάτες και παραγωγούς στα πλαίσια της σύνδεσής τους με τα δίκτυα σε εύλογες αξίες στα αποτελέσματα χρήσης. Για τα ποσά που λήφθηκαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 28, η ΔΕΗ ακολουθεί τη λογιστική αρχή που ακολουθούσε μέχρι τότε. Από την νωρίτερη εφαρμογή της ανωτέρω Διερμηνείας η ΔΕΗ αναγνώρισε στα αποτελέσματά της χρήσης 29 πρόσθετα έσοδα ύψους Ευρώ 169 εκατ. Τα αποτελέσματα της χρήσης 28 δεν επηρεάστηκαν καθ όσον η εφαρμογή της Διερμηνείας απαιτείται να γίνεται προοδευτικά (από το 29) και όχι αναδρομικά. Επίσης, δεδομένου ότι εφαρμογή της ανωτέρω Διερμηνείας ήταν δυνατή από το τελευταίο τρίμηνο του 29, καθ όσον υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3 Νοεμβρίου 29, δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή της κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 29. Ως εκ τούτου τα συγκριτικά μεγέθη που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επίδραση της εφαρμογής της Διερμηνείας. Η νέα λογιστική αρχή που ακολουθείται πλέον παρουσιάζεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση έτους 29, σημείωση 3.4 «Συμμετοχές Καταναλωτών και Παραγωγών στην Κατασκευή Παγίων Στοιχείων και Εισφορές Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων από Καταναλωτές και Πελάτες». Η επίδραση της Διερμηνείας αυτής στα κέρδη μετά από φόρους, στα ίδια κεφάλαια και στα κέρδη ανά μετοχή, για το εννεάμηνο και το 3 ο τρίμηνο του 29 έχει ως εξής: 12

15 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ (συνέχεια) Κέρδη μετά από φόρους Εννεάμηνο 29 Όμιλος Εταιρεία Καθαρά κέρδη πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας Επίδραση στα αποτελέσματα, κέρδη, της περιόδου από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις «Συμμετοχές καταναλωτών», που λήφθηκαν εντός του εννεαμήνου Προσαρμογή του φόρου εισοδήματος (24.769) (24.769) Αναμορφωμένα κέρδη μετά την εφαρμογή της Διερμηνείας Ίδια Κεφάλαια Εννεάμηνο 29 Όμιλος Εταιρεία Σύνολο ιδίων κεφαλαίων πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας Καθαρή επίδραση από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18, μετά από φόρους Σύνολο αναμορφωμένων ιδίων κεφαλαίων μετά την εφαρμογή της Διερμηνείας Κέρδη ανά Μετοχή, βασικά και απομειωμένα (ποσά σε Ευρώ) Εννεάμηνο 29 Όμιλος Κέρδη ανά Μετοχή πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας 18 2,77 Επίδραση από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18,43 Αναμορφωμένα κέρδη ανά Μετοχή μετά την εφαρμογή της 3,2 Διερμηνείας 18 Κέρδη μετά από φόρους 3 ο τρίμηνο 29 Όμιλος Εταιρεία Κέρδη πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας Επίδραση στα αποτελέσματα, κέρδη, της περιόδου από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις «Συμμετοχές καταναλωτών», που λήφθηκαν εντός του γ τριμήνου Προσαρμογή του φόρου εισοδήματος (8.995) (8.995) Αναμορφωμένα κέρδη μετά την εφαρμογή της Διερμηνείας Κέρδη ανά Μετοχή, βασικά και απομειωμένα (ποσά σε Ευρώ) 3 ο τρίμηνο 29 Όμιλος Κέρδη ανά Μετοχή πριν την εφαρμογή της Διερμηνείας 18,99 Επίδραση από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18,16 Αναμορφωμένα κέρδη ανά Μετοχή μετά την εφαρμογή της 1,15 Διερμηνείας 18 Ανακατατάξεις Η ΔΕΗ πραγματοποίησε ορισμένες ανακατατάξεις σε υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης προκειμένου αυτά να καταστούν συγκρίσιμα με την κατάταξη των σχετικών υπολοίπων της κλειόμενης χρήσης, οι οποίες δεν είχαν επίπτωση στα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου. Οι ανακατατάξεις αυτές αφορούν κυρίως στην μεταφορά ποσών μεταξύ των στοιχείων αποτελεσμάτων και πιο συγκεκριμένα τη μείωση των λοιπών πωλήσεων και των τελών πρόσβασης και χρήσης δικτύου κατά τα ποσά των Ευρώ και Ευρώ , αντίστοιχα, με ταυτόχρονη μείωση των αγορών ενέργειας κατά το ποσό των Ευρώ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 29 εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω τροποποιημένων προτύπων και διερμηνειών κατά την 1 η Ιανουαρίου 21: Διερμηνεία 17, «Διανομές μη Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων σε Μετόχους» Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις»: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες συναλλαγές από την Εταιρεία. 13

16 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια) Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς Επιπρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ»: η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»: η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» - Αντικείμενα κατάλληλα προς αντιστάθμιση: η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις εφόσον η ΔΕΗ δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους αντισταθμίσεις. Τον Μάιο του 28, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε την πρώτη σειρά τροποποιήσεων στα πρότυπά του. Η εφαρμογή όλων των τροποποιήσεων που εκδόθηκαν αρχίζει από την 31 Δεκεμβρίου 29, με εξαίρεση τα παρακάτω: ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που Κατέχονται Προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες»:Διευκρινίζεται ότι όταν μια θυγατρική κατατάσσεται ότι κατέχεται προς πώληση όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και οι υποχρεώσεις της κατατάσσονται ότι κατέχονται προς πώληση, ακόμα και όταν η εταιρεία παραμένει ως μη ελέγχουσα συμμετοχή μετά την πώληση. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ. Τον Απρίλιο του 29 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια δεύτερη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 29 και δεν είχαν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ. ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» ΔΠΧΑ 5 «Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» ΔΛΠ 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» ΔΛΠ 18 «Έσοδα» ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» Διερμηνεία 9 «Επανεκτίμηση των ενσώματων παραγώγων» Διερμηνεία 16 «Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό» 3.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΕΝΩΡΙΤΕΡΑ Τον Μάιο του 21 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 21. Επιτρέπεται ενωρίτερη εφαρμογή για όλες τις περιπτώσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις τροποποιήσεις. 14

17 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΕΝΩΡΙΤΕΡΑ (συνέχεια) ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 21. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις, ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρμογή σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι ημερομηνίες απόκτησης προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 28). Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρμογής για επιλογή μεθόδου επιμέτρησης (εύλογη αξία ή ποσοστιαία συμμετοχή στα αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης εταιρείας βάσει της παρούσας συμμετοχής ιδιοκτησίας) μόνο στα συστατικά στοιχεία της μη-ελέγχουσας συμμετοχής που αποτελούν παρούσα συμμετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους ποσοστιαία συμμετοχή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Τέλος, απαιτεί από μια εταιρεία (σε μία συνένωση επιχειρήσεων) να λαμβάνει υπόψη την αντικατάσταση των συναλλαγών της αποκτώμενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλ., να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του τιμήματος και των εξόδων που καταχωρούνται μετά τη συνένωση. Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 21. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 στο ΔΛΠ 21 Επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος, στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και στο ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες έχουν μελλοντική εφαρμογή για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 29 ή ενωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής του ΔΛΠ 27. Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 211. Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης βάσει της αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης την οποία οι πελάτες θα μπορούσαν να εξαργυρώσουν, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης. Η υιοθέτηση της ανωτέρω διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Τον Οκτώβριο του 21, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την ακόλουθη τροποποίηση η οποία θα εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιουλίου 211. ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις ως μέρος της συνολικής επισκόπησης των δραστηριοτήτων εκτός Ισολογισμού (τροποποίηση). Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (πχ τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιοδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην εταιρεία η οποία έχει πραγματοποιήσει αυτή τη μεταφορά. Επίσης, η τροποποίηση αυτή απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. 3.5 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η ΔΕΗ αναγνωρίζει υποχρέωση για κάλυψη ελλειμμάτων δικαιωμάτων εκπομπής αερίου διοξειδίου του άνθρακα («δικαιώματα εκπομπής CO 2») και αυτό ανεξάρτητα από το εάν οι πραγματικές εκπομπές υπερβαίνουν τις κατανεμημένες στη βάση εκτιμώμενων αναμενόμενων ελλειμμάτων σε επίπεδο έτους. Η λογιστική αυτή πρακτική, δεν συνάδει με τις διατάξεις του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία» σύμφωνα με τις οποίες, η σχετική υποχρέωση επιτρέπεται να αναγνωριστεί κατά το χρόνο οριστικοποίησης του ελλείμματος, δηλαδή όταν οι πραγματικές εκπομπές αερίων υπερβούν τις κατανεμημένες. Η ΔΕΗ ακολουθεί αυτή την πρακτική, προκειμένου να αναγνωρίζει το τυχόν έλλειμμα της κάθε χρήσης σταδιακά εντός της χρήσης και όχι εντός του τελευταίου τριμήνου, όπως θα έκανε αν εφάρμοζε τις διατάξεις του ΔΛΠ 37 εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα έδινε ακριβοδίκαιη πληροφόρηση και θα οδηγούσε σε αντίθετα συμπεράσματα από αυτά στα οποία στοχεύουν οι οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή της παροχής αξιόπιστης και όσο το δυνατό περισσότερο σχετικής πληροφόρησης αναφορικά με την επίδραση του εν λόγω θέματος στην οικονομική θέση των ενδιάμεσων περιόδων. Για τους ανωτέρω λόγους, η ΔΕΗ 15

18 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (συνέχεια) προκειμένου να επιτύχει την ακριβοδίκαιη παρουσίαση κατά τις ενδιάμεσες περιόδους αποφάσισε να προχωρήσει στην παρέκκλιση αυτή. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται από το ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η λειτουργία της ΔΕΗ χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα λόγω της αυξημένης ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά τους θερινούς και τους χειμερινούς μήνες, τάση η οποία δεν αντανακλάται στα λειτουργικά της αποτελέσματα λόγω της επιρροής από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. τιμές καυσίμων, υδρολογικές συνθήκες κλπ.). 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι άμεσες θυγατρικές της Μητρικής Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: Όμιλος Εταιρεία ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε ΔΕΗ Ρόδος Α.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε PPC FINANCE PLC Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της: Ποσοστό συμμετοχής Χώρα και έτος Θυγατρική ίδρυσης Αντικείμενο ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 1998 ΑΠΕ ΔΕΗ Ρόδος Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 1999 Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία σταθμού παραγωγής ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 2 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Αρκαδικός Ήλιος 1 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ Αρκαδικός Ήλιος 2 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 2 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ SOLARLAB A.E. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας 1 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ Ηλιακά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας 2 Α.Ε. 1% 1% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ PPC FINANCE PLC 1% 1% Ηνωμένο Βασίλειο, 29 Γενική εμπορική εταιρεία Τον Ιούνιο 26, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ Ρόδος Α.Ε. αποφάσισε την λύση και υπαγωγή της σε καθεστώς εκκαθάρισης από 1 Ιουλίου 26, σύμφωνα με το εθνικό εμπορικό δίκαιο. Το Νοέμβριο 21, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής αποφάσισε την αναβίωση της θυγατρικής «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.». Την 21 Ιανουαρίου 29, συστήθηκε από τη ΔΕΗ και την κατά 1% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. η εταιρεία PUBLIC POWER CORPORATION FINANCE PLC ( PPC FINANCE PLC ) με έδρα το Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο με κύριο σκοπό τη διενέργεια εμπορικών πράξεων ως γενική εμπορική εταιρεία. Το πιστοποιημένο μετοχικό κεφάλαιο της PPC FINANCE PLC ανέρχεται σε Ευρώ 65.6, διαιρούμενο σε 65.6 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,) η κάθε μία. Η ΔΕΗ κατέχει 59.4 μετοχές (9% του μετοχικού κεφαλαίου) και η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κατέχει 6.56 μετοχές (1% του μετοχικού κεφαλαίου). Η PPC FINANCE PLC κατέχει πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το Μητρώο Εταιρειών στις 27 Ιουλίου 29, το οποίο της παρέχει τη δυνατότητα, ως δημόσια εταιρεία, να έχει εμπορική δραστηριότητα και να δανείζεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Τον Ιούλιο 21 ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 15,3 εκατ. της κατά 1% θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 16

19 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 3 Σεπτεμβρίου 21 και την 31 Δεκεμβρίου 29 είχαν ως εξής: Όμιλος Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΝΑΝΚΟ Ενέργεια ΜΥΗΕ Γιτάνη Α.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΜΕΚ Ενεργειακή Α.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΕΛΤΕΒ ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε ΔΕΗ Ανανεώσιμες EDF EN GREECE Α.Ε Good Works Κτηματική & Αναπτυξιακή Α.Ε Αιολικό Πάρκο ΛΟΥΚΟ Α.Ε Αιολικό Πάρκο ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕΣ Α.Ε Αιολικό Πάρκο ΚΙΛΙΖΑ Α.Ε Αιολικό Πάρκο ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ Α.Ε Αιολικό Πάρκο ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Α.Ε Το σύνολο των συγγενών επιχειρήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας είχε ως εξής: Ποσοστό συμμετοχής Χώρα& έτος Θυγατρική Σημ ίδρυσης Αντικείμενο ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. 11,45% 11,45% Ελλάδα, 1989 Μεταλλ/κή ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 2 ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 2 ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΝΑΝΚΟ Ενέργεια ΜΥΗΕ Γιτάνη Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 2 ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΜΕΚ Ενεργειακή Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 21 ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΕΛΤΕΒ ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 24 ΑΠΕ ΔΕΗ Ανανεώσιμες EDF EN GREECE Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΕΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε. 1 46,6% 46,6% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ Good Works Κτηματική & Αναπτυξιακή Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 25 ΑΠΕ ΩΡΙΩΝ Ενεργειακή Α.Ε. 2 49,% 49,% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΑΣΤΡΑΙΟΣ Ενεργειακή Α.Ε. 2 49,% 49,% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΦΟΙΒΗ Ενεργειακή Α.Ε. 2 49,% 49,% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ ΙΑΠΕΤΟΣ Ενεργειακή Α.Ε. 2 49,% 49,% Ελλάδα, 27 ΑΠΕ Αιολικό Πάρκο ΛΟΥΚΟ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 28 ΑΠΕ Αιολικό Πάρκο ΜΠΑΜΠΟ ΒΙΓΛΙΕΣ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 28 ΑΠΕ Αιολικό Πάρκο ΚΙΛΙΖΑ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 28 ΑΠΕ Αιολικό Πάρκο ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 28 ΑΠΕ Αιολικό Πάρκο ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Α.Ε. 49,% 49,% Ελλάδα, 28 ΑΠΕ 1. Ενοποιείται από τη συγγενή επιχείρηση ΔΕΗ Ανανεώσιμες EDF EN GREECE Α.Ε., καθόσον συμμετέχει με ποσοστό 95% στο μετοχικό της κεφάλαιο. 2. Ενοποιούνται από τη συγγενή επιχείρηση Good Works Κτηματική & Αναπτυξιακή Α.Ε., καθόσον συμμετέχει με ποσοστό 1% στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 21 τα κέρδη από συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες (συγγενείς και κοινοπραξίες) ανήλθαν σε Ευρώ 1,1 εκατ. (29: Ευρώ,5 εκατ. κέρδη). Εντός του Μαΐου 29 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΛΑΡΚΟ αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 12.2 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από Ευρώ 29,35 ανά μετοχή σε Ευρώ 7,85 ανά μετοχή) και ταυτόχρονο συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Επίσης κατά την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΡΚΟ κατά το ποσό των Ευρώ με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 7,85 ανά μετοχή και καταβολή μετρητών. Η ΔΕΗ, εντός του Ιουνίου 29 γνωστοποίησε την πρόθεσή της να μη συμμετάσχει στην αύξηση. Ως εκ τούτου η συμμετοχή της ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ την 3 Σεπτεμβρίου 21 ανέρχεται σε Ευρώ ( μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 7,85 η κάθε μία). Η συμμετοχή της ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ είχε πλήρως απομειωθεί κατά την διάρκεια της χρήσης 28. Επίσης, δεδομένου ότι η ΔΕΗ διατηρεί συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΡΚΟ θεωρεί ότι έχει σημαντική επιρροή και διατηρεί την κατάταξη της επένδυσης στις συγγενείς επιχειρήσεις. 17

20 ΤΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Τον Οκτώβριο του 26, η ΔΕΗ Α.Ε. μαζί με την Contour Global LLC, συνέστησαν Εταιρεία Συμμετοχών με την επωνυμία SENCAP A.E. ( SENCAP ), με ποσοστό συμμετοχής 5% έκαστη, με αντικείμενο την κυριότητα, επενδύσεις, λειτουργία, ανάπτυξη και διαχείριση έργων του ενεργειακού τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της εκμετάλλευσης μεταλλευτικών δικαιωμάτων, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ιταλία, την Τουρκία, και επιλεκτικά στην περιοχή της Μεσογείου. Μετά από διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στις η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη μείωση του εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ,. Από 31 Δεκεμβρίου 29, το μετοχικό κεφάλαιο της SENCAP ανέρχεται σε Ευρώ , (3 Σεπτεμβρίου 29: Ευρώ 5.53.,, 31 Δεκεμβρίου 28: Ευρώ 5.14.,). Σημειώνεται ότι από το Νοέμβριο του 28 ο σκοπός εργασιών της Εταιρείας είχε περιοριστεί αποκλειστικά στη γεωγραφική περιοχή του Κοσόβου, και συγκεκριμένα στο σχεδιαζόμενο μεγάλο ενεργειακό έργο των λιγνιτωρυχείων και των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, όμως στο νέο διαγωνισμό που επαναπροκύρηξε η κυβέρνηση του Κοσόβου, η ΔΕΗ και η Contour Global συμμετείχαν με κοινό εταιρικό σχήμα χωρίς την χρήση της εταιρείας SENCAP. Εντός της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 21 η μητρική εταιρεία αναγνώρισε ζημία απομείωσης Ευρώ αναφορικά με την συμμετοχή της στην κοινοπραξία SENCAP. Στις 3 Σεπτεμβρίου 21 το μερίδιο της ΔΕΗ στα ενεργητικό, παθητικό, έσοδα και έξοδα της SENCAP είχε ως εξής: 3/9/21 31/12/29 Ενεργητικό Παθητικό (26) (188) Ίδια κεφάλαια (65) (4) Έσοδα - - Ζημία μετά από φόρους (26) (375) Ζημία που αναγνωρίστηκε στα ενοποιημένα αποτελέσματα - (335) 18

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 27 Αυγούστου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Το α εξάμηνο του,σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2013 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών:

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2015 L 336/49 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2441 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: EBITDA:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 2: ΔΛΠ 1 - ΔΛΠ 7 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και το Ν.3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις... 4 1.1 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8330701000 (Πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ανασκόπηση &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 22 Μαΐου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,24 δις από 1,2 δις, το α τρίμηνο του, αυξημένα κατά 3,5%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις επί του ιαχωρισµένου Ισολογισµού και της ιαχωρισµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων προ φόρων 31 εκεµβρίου 2003

Σηµειώσεις επί του ιαχωρισµένου Ισολογισµού και της ιαχωρισµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων προ φόρων 31 εκεµβρίου 2003 1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Η ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού A.E. («ΕΗ» ή «η Εταιρία»), ιδρύθηκε το 1950 στην Ελλάδα, άνευ συγκεκριµένου χρόνου λειτουργίας, ως µία επιχείρηση παραγωγής, µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2008 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα