Ελληνική Γεωργία και Ευρωπαϊκή Ένωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Γεωργία και Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Ελληνική Γεωργία και Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η µέση γεωργική εκµετάλλευση έχει έκταση χρησιµοποιήσιµης γης 63 στρέµµατα. Σ Λ 2. Η γεωργική εκµετάλλευση παράγει προϊόντα αξίας ίσης µε το µισό της ευρωπαϊκής. Σ Λ 3. πό το σύνολο των κατόχων γεωργικών εκµεταλλεύσεων το 50% δεν έχει άλλη απασχόληση εκτός από τη γεωργική. Σ Λ 4. πό το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων της χώρας το ένα τρίτο περίπου αρδεύεται. Σ Λ 5. Τα νοµοθετήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ονοµάζονται Κανονισµοί. Σ Λ 6. Το συνολικό σύστηµα πολιτικής στη γεωργία µε βάση τη Συνθήκη για την Κοινή γροτική Πολιτική διακρίθηκε σε δύο µέρη: την πολιτική εγγυήσεων και την πολιτική εισροών. Σ Λ 7. Με την πράσινη βίβλο του 1985 επιδιώχθηκε να γίνει αντιληπτό το κέρδος στο οποίο οδηγούσε η πολιτική που εφαρµόσθηκε µέχρι τότε. Σ Λ 8. Το σκέλος προσανατολισµού της ΚΠ αναφέρεται στην 9

2 παραγωγική µηχανή του γεωργικού τοµέα. Σ Λ 9. Μερικά από τα πιο αξιόλογα µέτρα που πάρθηκαν στο σκέλος του προσανατολισµού της ΚΠ ήταν η ειδική µεταχείριση προς τις ορεινές και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Σ Λ 10. Στο Γύρο της Ουρουγουάης συµφωνήθηκε και η ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Η αντίστροφη κίνηση µεταξύ ποσότητας που προσφέρεται στην αγορά και της τιµής που διαµορφώνεται, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει σταθερότητα στο εισόδηµα του παραγωγού επειδή α) όταν υπάρχει γενική µείωση της παραγωγής, το έλλειµµα µπορεί να καλυφθεί µε εξαγωγές, οπότε δε θα αυξηθούν οι τιµές ή η αύξησή τους θα είναι περιορισµένη. β) όταν η παραγωγή ενός γεωργού είναι µειωµένη, είναι δυνατόν η συνολική παραγωγή της χώρας να είναι αυξηµένη και η τιµή να διαµορφώνεται σε χαµηλά επίπεδα. γ) τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα µπορούν να διατεθούν στην αγορά µετά από αρκετό χρονικό διάστηµα, οπότε ο γεωργός µε τις δικές του δυνάµεις δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει µία σχετική σταθερότητα στο εισόδηµά του. δ) όταν υπάρχει αύξηση της παραγωγής, είναι δυνατό το πλεόνασµα ή ένα µέρος του να εξαχθεί ή να µετακινηθεί, οπότε θα µειωθούν πολύ οι τιµές. 2. Η συνένωση των χωρών της Ευρώπης σε έναν οργανισµό κρατών άρχισε χάρη στις ιδέες του α) Ελευθέριου ενιζέλου. β) Ζαν Μονέ. 10

3 γ) Ουϊνστον Τσώρτσιλ. δ) Κόνραντ ντενάουερ. 3. Οι στόχοι για την Κοινή γροτική Πολιτική που έθεσε η Συνθήκη της Ρώµης, όπως καταγράφονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης, είναι ενδεικτικοί της βούλησης των κρατών µελών να εξασφαλίζουν α) ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσµό. β) την ποιότητα. γ) τις χαµηλότερες τιµές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. δ) µεγάλη ποικιλία προϊόντων. 4. Ένα από τα κύρια µέτρα σταθεροποίησης που αποφάσισε η Κοινότητα ήταν α) η αύξηση των τιµών. β) η πρόωρη συνταξιοδότηση σε εθελοντική βάση. γ) η εντατικοποίηση. δ) η κανονική συνταξιοδότηση. Ερωτήσεις αντιστοίχισης ντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης µε τις φράσεις της στήλης, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ Με τη συνθήκη του Άµστερνταµ 1. έγιναν τροποποιήσεις σχετικά µε το αµυντικό καθεστώς των χωρών µελών. 2. έγιναν τροποποιήσεις σχετικά µε τους κανόνες που διέπουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. έγιναν τροποποιήσεις της Συνθήκης της Ρώµης, κυρίως ως προς την οικονοµική ενοποίηση. 4. έγιναν τροποποιήσεις κυρίως ως προς τα θέµατα για τα οποία χρειάζεται οµοφωνία από τα κράτη µέλη. 11

4 2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ελεγκτικό Συνέδριο 5. έγιναν τροποποιήσεις σχετικά µε τα θέµατα εκπαίδευσης των χωρών µελών. 1. ασχολείται µε τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονοµικών πόρων της Ε.Ε. 2. προετοιµάζει και εισηγείται τα νοµοθετήµατα και διαχειρίζεται τα χρηµατοδοτικά όργανα. 3. συζητά και αποφασίζει για τα µεγάλα θέµατα χάραξης κατευθύνσεων της Ε.Ε. 4. αποτελείται από εκπροσώπους των διαφόρων κλάδων οικονοµικών δραστηριοτήτων και είναι συµβουλευτικό όργανο. 5. αποτελεί όργανο που διασφαλίζει την τήρηση του δικαίου και τη σωστή ερµηνεία των Συνθηκών της Ε.Ε. 3. Τα χρηµατοδοτικά όργανα της Ε.Ε. είναι: 1. έχει σκοπό τη χρηµατοδότηση µέτρων το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό που θα περιορίσουν τις διαφορές Ταµείο ανάπτυξης µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 2. έχει δαπάνες που αποτελούν το Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων µεγαλύτερο ποσοστό του κοινοτικού προϋπολογισµού. 3. που έχει σκοπό τη ναυτιλιακή το Ταµείο Συνοχής ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών. 12

5 4. το οποίο χρηµατοδοτεί µέτρα ενίσχυσης των περιφερειών που υστερούν. 5. το οποίο χρηµατοδοτεί µέτρα επαγγελµατικής κατάρτισης. 4. Για την επίτευξη των στόχων της Κοινής γροτικής Πολιτικής αποφασίστηκε να ακολουθηθεί µία πολιτική µε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές: 1. µε ειδικές επιβαρύνσεις σα εισαγόµενα τη δηµιουργία ενιαίας προϊόντα. αγοράς 2. µε κοινούς δασµολογικούς περιορισµούς. την κοινοτική προτίµηση 3. µε την από κοινού κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται η εφαρµογή τη χρηµατοδοτική αλληλεγγύη της κοινής πολιτικής. 4. µε τη χορήγηση χαµηλότοκων δανείων. 5. µε τη χρηµατοδότηση κοινών έργων. 5. Με το σύστηµα στήριξης των αγορών καθορίζεται από την Κοινότητα ως 1. µία τιµή που θεωρείται επιθυµητή για ενδεικτική τιµή τον παραγωγό και λογική για τον καταναλωτή. τιµή παρέµβασης 2. µία τιµή που θεωρείται ως η κατώτατη ανεκτή για τον παραγωγό. τιµή κατωφλίου 3. η τιµή αφορά στη διαµόρφωση της τιµής των εισαγόµενων προϊόντων ώστε να µην ανταγωνίζονται τα κοινοτικά. 4. είναι η τιµή που δεν είναι αποδεκτή από τον παραγωγό. 13

6 5. είναι η τιµή που εξαρτάται µόνο από την εγχώρια παραγωγή. 14

7 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. στήριξη, αύξηση, µείωση, προστασία, εξασφάλιση, παραγωγή Στόχοι της αναθεώρησης της ΚΠ, το 1992, ήταν η των πλεονασµάτων και η ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή γεωργία, ώστε να µπορεί να αντέχει στο διεθνή ανταγωνισµό µε µειωµένη από τον κοινοτικό προϋπολογισµό. 2. αντιστάθµιση, ενίσχυση, µείωση, τροποποίηση, εξασφάλιση Τα µέτρα που πάρθηκαν για την επίτευξη των στόχων της αναθεώρησης της ΚΠ ήταν η των τιµών των γεωργικών προϊόντων µε παράλληλη απευθείας των γεωργικών εισοδηµάτων, για του εισοδήµατος που χάνουν οι παραγωγοί από τη µείωση των τιµών. Ερωτήσεις διάταξης Να τοποθετήσετε στην κανονική τους σειρά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις. 1. Τα κύρια γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, ταξινοµούνται σε φθίνουσα σειρά, ανάλογα µε την αξία τους, ως εξής: α) νωπά λαχανικά. β) νωπά φρούτα. γ) γάλα. δ) βαµβάκι. ε) ελαιόλαδο. 1., 2., 3., 4., 5. 15

8 2. Ορισµένα προϊόντα που έχουν µεγάλη σηµασία για την Ελλάδα, αλλά όχι για την Ε.Ε., είναι ανάλογα µε το ποσοστό παραγωγής τους στην Ε.Ε.: α) το ελαιόλαδο. β) το κρέας προβάτων και αιγών. γ) το βαµβάκι. δ) ο καπνός 1., 2., 3., 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. ναφέρετε τρία από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας. 2. Γιατί η Ελλάδα έχει αρνητικό συνολικό ισοζύγιο σε γεωργικά προϊόντα σε σχέση µε τις χώρες της Ε.Ε.; 3. Ποιες είναι οι χώρες που αποτέλεσαν την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα; 4. ναφέρετε τέσσερα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Ποια είναι τα σώµατα της Ε.Ε. που συµµετέχουν στη διαµόρφωση ενός νοµοθετήµατος; 6. Τι περιλαµβάνει το Κοινό Εξωτερικό ασµολόγιο (ΚΕ ) της Ε.Ε.; 7. Σε τι αναφέρεται η πολιτική εγγυήσεων; 8. Σε τι αναφέρεται η πολιτική προσανατολισµού; 9. Τι εσήµαιναν οι όροι «λίµνες κρασιού» και «βουνά βουτύρου» για τους οποίους γινόταν λόγος την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1980; 10. Τι ήταν οι σταθεροποιητές; 11. Τι σηµαίνει ο όρος «καθορισµός Μέγιστων Εγγυηµένων Ποσοτήτων»; 12. Τι είναι η εξισωτική αποζηµίωση; 13. Τι είναι ο γύρος της Ουρουγουάης; 16

9 14. ναφέρετε τρία από τα θέµατα που παραµένουν ακόµη έξω από τις ρυθµίσεις της Ε.Ε. και τα οποία χειρίζεται κάθε χώρα χωριστά. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Εξηγήστε τον ένα, κατά την προτίµησή σας, από τους δύο λόγους για τους οποίους η αντίστροφη κίνηση µεταξύ ποσότητας που προσφέρεται στην αγορά και της τιµής που διαµορφώνεται, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει σταθερότητα στο εισόδηµα των παραγωγών. 2. Ποια µέτρα αποφασίστηκαν στο Γύρο της Ουρουγουάης; 3. Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα πώς λειτουργεί η τιµή κατωφλίου. 17

10 ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΛΙΟ Η γροτική νάπτυξη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Στην Ελλάδα, συνήθως, γίνεται διάκριση µεταξύ του όρου γεωργός και του όρου αγρότης. Σ Λ 2. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι όροι Κοινή γροτική Πολιτική και Κοινή Γεωργική Πολιτική είναι ταυτόσηµοι. Σ Λ 3. Στη χώρα µας υπάρχουν οικισµοί στους οποίους κατοικεί το 40% του πληθυσµού. Σ Λ 4. Η απασχόληση στο γεωργικό τοµέα χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. Σ Λ 5. πό έρευνες που έχουν γίνει έχει προκύψει ότι περίπου το 30% του εισοδήµατος του γεωργού προέρχεται από εξωτερικές πηγές. Σ Λ 6. Όσο µικρότερη είναι η γεωργική εκµετάλλευση, τόσο µεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήµατος προέρχεται από εξωγεωργικές πηγές. Σ Λ 7. Τα αγροτικά νοικοκυριά στηρίζονται περισσότερο από τα αστικά σε είδη που παράγονται από τις δικές τους οικονοµικές δραστηριότητες. Σ Λ 8. νάλογα µε τις αναπτυξιακές εταιρείες, οι συνεταιρισµοί 18

11 ιδρύονται µε πρωτοβουλία φυσικών προσώπων. Σ Λ 9. Οι συνεταιρισµοί δεν αποβλέπουν στη µεγιστοποίηση της απόδοσης του κεφαλαίου, αλλά στη µεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από τη συνεργασία. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Η εποχικότητα α) παρουσιάζει µικρές διακυµάνσεις στη φυτική παραγωγή. β) είναι έντονη στην παραγωγή ζωικών προϊόντων. γ) εξαρτάται από τις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες. δ) εξαρτάται από την οικονοµία της περιοχής. 2. νάµεσα στους κανόνες που χρησιµοποιούν οι συνεταιρισµοί είναι α) η εκλογή των διοικήσεών τους µε τον κανόνα της διπλής ψήφου κατά µέλος. β) η ελευθερία εισόδου νέων µελών. γ) η φροντίδα για την εγκατάσταση νέων µελών. δ) το ενδιαφέρον των νέων µελών για νοµικά θέµατα. 19

12 Ερωτήσεις αντιστοίχισης ντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης µε τις φράσεις της στήλης, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Κατά την ΕΣΥΕ ως αγροτικός πληθυσµός ορίζεται ο πληθυσµός που κατοικεί σε οικισµούς ως ηµιαστικός, σε περιοχή ως αστικός 1. µέχρι κατοίκους. 2. µε κατοίκους. 3. µε κατοίκους. 4. µε πληθυσµό λιγότερο των 2000 κατοίκων. 5. µε πληθυσµό πάνω από κατοίκους. 2. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα 1. το 100% του εργάσιµου χρόνου στη µόνο το 14% των γεωργική εκµετάλλευση. απασχολουµένων στη 2. λιγότερο από 25% του εργάσιµου γεωργία χρησιµοποιεί χρόνου στη γεωργική εκµετάλλευση. 3. το 45% του εργάσιµου χρόνου στη το 21% χρησιµοποιεί γεωργική εκµετάλλευση. 4. περίπου το 65% του εργάσιµου χρόνου το 65% χρησιµοποιεί στη γεωργική εκµετάλλευση. 5. το % του εργάσιµου χρόνου στη γεωργική εκµετάλλευση. 20

13 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο %, 70%, 75%, 80%, 85% Σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ οι δαπάνες κατ άτοµο των ηµιαστικών νοικοκυριών αποτελούν το των αστικών, των δε αγροτικών νοικοκυριών αποτελούν το των αστικών. 2. τελικός, φθαρτός, εποχικός, ειδικός Είναι συµφέρον για τις γεωργικές βιοµηχανίες να βρίσκονται κοντά στον τόπο όπου παράγεται η πρώτη ύλη που χρησιµοποιούν, ιδίως όταν τα προϊόντα που επεξεργάζονται είναι ή όταν τα προϊόντα που παράγουν έχουν µικρότερο όγκο ή βάρος σε σύγκριση µε την πρώτη ύλη που χρησιµοποιούν. 3. δηµοτικές, λαϊκές, οικονοµικές, συνεταιριστικές, ιδιωτικές, µαζικές Οι αναπτυξιακές επιχειρήσεις αποτελούν µία από τις µορφές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι δήµοι και οι κοινότητες για να αξιοποιήσουν πρωτοβουλίες. Άλλες µορφές είναι οι και κοινοτικές επιχειρήσεις χαρακτήρα, οι δηµοτικές εταιρείες λαϊκής βάσης κτλ. 4. εξειδικευµένος, περισσότερος, χαµηλός, µερικός Οι Έλληνες παραγωγοί µε τις µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, µπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό εισόδηµα από προϊόντα ποιότητας ή από προϊόντα που απαιτούν ανθρώπινη εργασία κατά µονάδα εδάφους και από προϊόντα µε ιδιαιτερότητες. 21

14 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποιοι είναι οι δύο κυριότεροι στόχοι τους οποίους επιδιώκει ταυτόχρονα η σύγχρονη επιχειρηµατική γεωργία; 2. Τι ονοµάστηκε Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης; 3. Σε τι αναφέρονταν οι πέντε γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφασίστηκε να καθοριστούν το 1928; Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιες είναι οι τρεις διαφορές των όρων Κοινή γροτική Πολιτική και Κοινή Γεωργική Πολιτική στη χώρα µας; 2. Γιατί το µικρό µέγεθος και ο πολυτεµαχισµός αποτελούν σοβαρά µειονεκτήµατα στην ελληνική γεωργία; 3. Ποιοι είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους κατά τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο αριθµός των ατόµων µε υψηλότερη µόρφωση που στρέφονται προς τις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές και προς το γεωργικό επάγγελµα; 4. ναφέρετε σύντοµα τέσσερις από τους λόγους για τους οποίους αποψιλώθηκε η ύπαιθρος από τον αγροτικό πληθυσµό κατά το παρελθόν. 5. ναφέρετε σε συντοµία τα τρία είδη των βιοµηχανιών που υπάρχουν στον αγροτικό χώρο. 6. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ διοικητικής και οικονοµικής οργάνωσης στον αγροτικό χώρο; 7. Τι είναι οι αναπτυξιακές εταιρείες; 8. Ποια είναι η βασική διαφορά των συνεταιρισµών από τις εταιρείες; 9. Για ποιο λόγο η πολιτική για το γεωργικό τοµέα γίνεται σταδιακά και αγροτική πολιτική, δηλαδή πολιτική για τον αγροτικό χώρο; 10. ναφέρετε τρεις δραστηριότητες που δείχνουν προς το παρόν τη µεταβολή της γεωργικής πολιτικής σε αγροτική πολιτική. 22

15 ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Επιχειρηµατική Γεωργία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η συµµετοχή της γεωργικής δραστηριότητας στο καθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι µειωµένη στις αναπτυγµένες χώρες. Σ Λ 2. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας διαφοροποιεί τη γεωργική δραστηριότητα από όρους ποιότητας σε όρους ποσότητας. Σ Λ 3. Στην περίπτωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, συνήθως, ο παραγωγός είναι και ο «µάνατζερ» της επιχείρησης. Σ Λ Ερωτήσεις αντιστοίχισης ντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης µε τις φράσεις της στήλης, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Οι ιδιότητες του εδάφους είναι φυσικές βιολογικές οικονοµικές 1. κλίση, µηχανική σύσταση κτλ. 2. η φθορά µε την πάροδο του χρόνου. 3. µικροοργανισµοί. 4. το αµετάθετο, το αµετακίνητο και το άφθαρτο. 5. η αντίσταση στην πίεση από την 23

16 επίδραση εξωτερικών παραγόντων. 2. Το µάνατζµεντ περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων 1. αφορά στο συνδυασµό ανθρώπινων και την οργάνωση υλικών πόρων. 2. αφορά στη δηµιουργία διαύλων τη στελέχωση επαφής, πληροφόρησης κτλ. µε το περιβάλλον της επιχείρησης. την ηγεσία 3. έχει σχέση µε το δυναµικό της επιχείρησης. την επικοινωνία 4. σχετίζεται µε την εξεύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού. 5. είναι το σύνολο διαπροσωπικών σχέσεων και συµπεριφορών, αναγκαίο για τη διαχείριση της επιχείρησης. 6. αφορά στον προγραµµατισµό των στόχων της επιχείρησης. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. καθηµερινή, παραγωγική, οικονοµική, γεωργική, βιοµηχανική Το κεφάλαιο είναι σύνολο αγαθών που έχουν προκύψει από προγενέστερες διαδικασίες και χρησιµοποιούνται στη δραστηριότητα µε διάφορες µορφές, όπως χρήµα, κτίρια, µηχανήµατα, πρώτες ύλες κ.λπ. 2. αγοραστικός, χρήσιµος, περιορισµένος, καθαρός, αναλώσιµος 24

17 Για να έχει τιµή το οποιοδήποτε προϊόν πρέπει να είναι, να βρίσκεται σε ποσότητα και να γίνεται συναλλαγή του ( ενδιαφέρον). 3. ανταγωνιστικότητα, µείωση, κερδοφορία, αύξηση, ανάπτυξη, πρόοδος Γνωρίζοντας το κόστος παραγωγής και τα στοιχεία που το συνθέτουν, ο παραγωγός µπορεί να λάβει επιχειρηµατικές αποφάσεις για τη του, προκειµένου να διασφαλίσει την και της επιχειρηµατικής του προσπάθειας. 4. έγγραφο, διπλότυπο, δελτίο, βιβλίο, κατάσταση, βεβαίωση οηθητικά βιβλία λογιστικής είναι το γραµµάτιο ή είσπραξης και το ένταλµα ή πληρωµής τα οποία είναι παραστατικά που υποβοηθούν στην καταγραφή των στοιχείων των οικονοµικών δοσοληψιών της γεωργικής εκµετάλλευσης. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Τι εννοούµε µε τον όρο logistics στη γεωργία; 2. Τι είναι η αειφόρος γεωργία; 3. Με τι συνδέεται η έννοια κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας; 4. Τι είναι οι εκροές στη περίπτωση της γεωργικής δραστηριότητας; 5. Τι είναι οι εισροές στη περίπτωση της γεωργικής δραστηριότητας; 6. Τι είναι το έδαφος; 7. Τι είναι η εργασία; 8. Σε τι διαφέρει το κεφάλαιο από το έδαφος και την εργασία; 9. Τι είναι το «νεκρό σηµείο» µιας επιχείρησης; 10 Τι είναι το κόστος παραγωγής; 11. Ποια είδη κόστους υπάρχουν; 12. Τι είναι το καθολικό στη λογιστική; 13 ναφέρετε τέσσερις προσδιοριστικούς παράγοντες για τη διαµόρφωση των τιµών των γεωργικών προϊόντων. 25

18 14. Ποια είναι η σχέση που υπάρχει µεταξύ τιµής και ζητούµενης ποσότητας εφόσον παραµένουν σταθεροί οι λοιποί παράγοντες; 15. Ποια είναι η σχέση που υπάρχει µεταξύ τιµής και προσφερόµενης ποσότητας δεδοµένων των λοιπών παραγόντων σταθερών; 16. Τι είναι η τιµή ισορροπίας ή αγοραία τιµή ενός προϊόντος; ΣΥΝ ΥΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΠΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή. 1.. Μία από τις λειτουργίες µε τις οποίες εξυπηρετείται το µάνατζµέντ είναι α) ο έλεγχος. β) η µάθηση. γ) η παραγωγή. δ) η εργασία.. Τι γνωρίζετε για τη σωστή απάντηση. 2.. Ένα από τα στοιχεία που περιέχει το κόστος παραγωγής είναι α) η παραγωγικότητα. β) οι καιρικές συνθήκες. γ) το έδαφος. δ) η απόσταση της αγοράς.. Με τι σχετίζεται η σωστή απάντηση. 3.. Ένα από τα κύρια βιβλία στη λογιστική παρακολούθηση είναι α) των εισπράξεων. β) το ειδικό. γ) των πληρωµών. δ) το ηµερολόγιο. 26

19 . ναλύστε τη σωστή απάντηση. ΤΕΤΡΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Τα φυτά και η εξέλιξή τους ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η τροφική αλυσίδα ξεκινάει από τα φυτά. Σ Λ 2. Παρασιτισµός είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας οργανισµός βοηθάει άλλους οργανισµούς. Σ Λ 3. Τα περισσότερα µονοκότυλα φυτά δεν έχουν κάµβιο. Σ Λ 4. Τα στελέχη των µονοκότυλων διαφέρουν από τα στελέχη των ποωδών δικότυλων φυτών. Σ Λ 5. Ο αριθµός των στοµατίων στην πάνω επιφάνεια των φύλλων είναι πολύ µικρότερος από τον αριθµό της κάτω επιφάνειας. Σ Λ 6. Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης παριστάνεται απλοποιηµένα ως: Ηλιακή ενέργεια 6CO H 2 O C6H12O 6 + 6O + H 2O Σ Λ Χλωροφύλλη 7. Η εξάτµιση του νερού από τους πόρους των φύλλων, συντελεί στην πτώση της θερµοκρασίας τους. Σ Λ 27

20 8. Τα φυτά είναι αυτότροφοι οργανισµοί. Σ Λ 9. Κατά την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων µέσω του µηχανισµού ανταλλαγής ιόντων, γίνεται µετακίνηση ουσιών από το πυκνότερο στο αραιότερο διάλυµα. Σ Λ 10. Η ανισορροπία της παρουσίας ή της έλλειψης θρεπτικών στοιχείων δηµιουργεί τις τροφοπενίες. Σ Λ 11. Στην άρδευση µε τεχνητή βροχή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή του νερού να έχει σηµαντική πίεση. Σ Λ 12. Η άρδευση µε σταγόνες εφαρµόζεται ιδιαίτερα σε ξηροθερµικές περιοχές. Σ Λ 13. Ζιζανιοκτονία είναι η καλλιεργητική εργασία που αποσκοπεί στην καταστροφή των ζιζανίων µε µηχανικά µέσα. Σ Λ 14. Οι ιοί επηρεάζουν την εσωτερική εµφάνιση των φυτών. Σ Λ 15. Το στάδιο της χρυσαλίδας θεωρείται στις περισσότερες των περιπτώσεων το πλέον επικίνδυνο για τις καλλιέργειες. Σ Λ 16. Οι νηµατώδεις είναι µικροσκοπικά έντοµα που ζουν µέσα στο έδαφος και προσβάλλουν το ριζικό σύστηµα των φυτών. Σ Λ 17. Για να έχουµε την εκδήλωση ασθένειας στα φυτά απαιτείται η συνύπαρξη τριών παραγόντων: ξενιστού - παθογόνου - κατάλληλου περιβάλλοντος. Σ Λ 18. Η βρώµη και η βρίζα βασικά είναι κτηνοτροφικά. Σ Λ 19. Το προϊόν της καλλιέργειας του βαµβακιού είναι το σύσπορο βαµβάκι. Σ Λ 28

21 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Οι ρίζες εκτός από τη λειτουργία της απορρόφησης του νερού και των θρεπτικών στοιχείων α) αναπνέουν οξυγόνο και αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα. β) αναπνέουν οξυγόνο και αποβάλλουν άζωτο. γ) αποβάλλουν άζωτο και οξυγόνο. δ) χρησιµοποιούν το ασβέστιο του εδάφους ως κύρια ουσία για την ανάπτυξη των κυττάρων τους. 2. Ένα από τα ευδιάκριτα µέρη του µεσόφυλλου που αποτελείται από παρεγχυµατικά κύτταρα, είναι α) το πασσαλώδες παρέγχυµα. β) το κηρώδες επίστρωµα. γ) η εφηµενίδα. δ) οι χλωροπλάστες. 3. Με την ενέργεια που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση, το φυτικό κύτταρο α) συνθέτει πάντοτε ουσίες µε µικρή ποσότητα ενέργειας. β) παίρνει εκλεκτικά από το έδαφος µε τις ρίζες τα ανόργανα άλατα. γ) κατευθύνει σ ένα ορισµένο µέρος του φυτού όλα τα ανόργανα άλατα. δ) συντελεί στη µείωση της οργανικής ουσίας των φυτών. 4. Μερικοί από τους κυριότερους τύπους συµπτωµάτων που προκαλούν οι ιοί είναι α) οι αποχρωµατισµοί των φύλλων. β) οι παραµορφώσεις φυτών. γ) η επιτάχυνση της ανάπτυξης. δ) οι έγχρωµες κηλίδες. 29

22 5. Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα της χηµικής καταπολέµησης των εχθρών και ασθενειών των φυτών, είναι ότι οι χρησιµοποιούµενες ουσίες α) κάνουν πολλούς παθογόνους οργανισµούς ανθεκτικούς στα φυτοφάρµακα. β) συντελούν στη σταθερή πώληση ορισµένων φυτοφαρµάκων. γ) παράγονται γρήγορα, αλλά µε µεγάλη δαπάνη. δ) συνήθως κατά 50% µόνο ικανοποιούν τις προδιαγραφές για την προώθησή τους ως παρασιτοκτόνα. 6. Στα βιοµηχανικά φυτά ανήκει α) το καλαµπόκι. β) η πατάτα. γ) ο βίκος. δ) η σόγια. 7. Τα σπουδαιότερα βρώσιµα όσπρια είναι α) το λαθούρι. β) το µπιζέλι. γ) η µηδική. δ) το τριφύλλι. 8. Στην οµάδα των καρποφόρων θάµνων υπάγεται α) το αµπέλι. β) η φράπα. γ) η λιµεττιά. δ) η µπανάνα. 9. ρωµατικό φυτό είναι α) το σέλινο. β) η ορτανσία. γ) το κυκλάµινο. δ) το τριφύλλι. 30

23 10. Το σωστό περιβάλλον ανάπτυξης των φυτών στο θερµοκήπιο προσδιορίζεται από α) τη σωστή κατασκευή. β) τις οικονοµικές δυνατότητες του καλλιεργητή. γ) τη θέση του θερµοκηπίου. δ) το είδος των καλλιεργούµενων φυτών. 11. Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της υδροπονίας είναι ότι α) απαιτούνται αυξηµένες γεωτεχνικές γνώσεις από τον καλλιεργητή. β) γίνεται οικονοµία σε νερό και θρεπτικά στοιχεία. γ) µε την αποµάκρυνση του παράγοντα «έδαφος» αυξάνονται οι καλλιεργητικές εργασίες. δ) δηµιουργείται ευχάριστο περιβάλλον µε την παρουσία οσµών. Ερωτήσεις αντιστοίχισης ντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης µε τις φράσεις της στήλης, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Οι µόνιµοι φυτικοί ιστοί διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Προστατευτικός ιστός 1. το ξύλωµα 2. η εφυµενίδα Θεµελιώδης ιστός 3. ο κολεός 4. το παρέγχυµα γωγός ιστός 5. το έλασµα 31

24 2. Παρέγχυµα Κολέγχυµα Σκληρέγχυµα 1. συχνά τα κυτταρικά τοιχώµατα είναι τόσο λεπτά που το εσωτερικό του κυττάρου εξαφανίζεται σχεδόν τελείως. 2. η συντριπτική πλειοψηφία των χλωροπλαστών εντοπίζεται σ αυτή την κατηγορία ιστού. 3. τα οµοιόµορφου πάχους πρωτογενή τους τοιχώµατα προσδίδουν αντοχή στο φυτό. 4. αποτελεί σηµαντικό στηρικτικό ιστό των νεαρών φυτών, των φύλλων κτλ. 5. ιστός που παρέχει πιο εξειδικευµένη στήριξη απ ότι οι άλλοι ιστοί. 3. Τα φυτά ανάλογα µε τη µορφή τους διακρίνονται σε 1. δεν έχουν κορµό και η διακλάδωση δένδρα αρχίζει από το έδαφος. 2. έχουν µη ξυλώδη τρυφερό βλαστό. θάµνους 3. έχουν ξυλώδη τρυφερό βλαστό. 4. ο κορµός διακλαδίζεται σε ορισµένο πόες ύψος πάνω από το έδαφος. 5. δεν έχουν κορµό, αλλά η διακλάδωση αρχίζει σε ορισµένο ύψος πάνω από το έδαφος. 32

25 4. Κατά την φωτοσύνθεση αναπνοή διαπνοή 1. πρόσληψη από τα στοµάτια κυρίως αζώτου. 2. τα στοµάτια των φύλλων ανοίγουν και µπαίνει αέρας. 3. το φυτό παραλαµβάνει οξυγόνο και εκπνέει διοξείδιο του άνθρακα. 4. η απώλεια του νερού από το φυτό υπό µορφή υδρατµών. 5. πρόσληψη νερού από τα κύτταρα του φυτού. 5. Ο κάλυκας Οι στήµονες Ο ύπερος 1. συνήθως κίτρινου χρώµατος. 2. στο εσωτερικό της στεφάνης. 3. σύνολο έγχρωµων φυλλαρίων. 4. στο κέντρο του άνθους. 5. αποτελεί το εξωτερικό µέρος του άνθους. 33

26 6. Μερικές από τις κατηγορίες της συµπτωµατολογίας που παρουσιάζουν τα προσβεβληµένα από βακτήρια φυτά, είναι: 1. το βακτήριο µε ειδικά ένζυµα µετατρέπει Υδροβακτηριώσεις τα προσβεβληµένα φυτικά µέρη σε µαλακή και πολτώδη µάζα. Υγρές σήψεις 2. το παθογόνο πολλαπλασιάζεται µέσα στα αγγεία του φυτού µε συνέπεια τη πότοµες ξηράνσεις σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας των χυµών. 3. τα φυτικά κύτταρα υποκινούνται από το παθογόνο στη δηµιουργία όγκων διαφόρων διαστάσεων. 4. ο παθογόνος µικροοργανισµός µπαίνει στο αγγειακό σύστηµα των φυτών και διαχέεται γρήγορα σε όλο το φυτό. 5. στα φύλλα που έχουν προσβληθεί, παρατηρούνται χαρακτηριστικές νεκρωτικές κηλίδες. 7. Η πρόληψη και η καταπολέµηση των εχθρών και ασθενειών απαιτεί επεµβάσεις προς τρεις κατευθύνσεις: 1. βασίζεται κυρίως στη γενετική βελτίωση Ως προς το περιβάλλον του φυτικού οργανισµού. 2. αφορά µόνο στη χρήση χηµικών ουσιών. Ως προς το παθογόνο 3. έχει σχέση µε τις κλιµατολογικές µεταβολές της περιοχής. Ως προς τον Ξενιστή 4. αφορά κυρίως στην αµειψισπορά, στην εξασφάλιση ισορροπίας στα φυτά κ.ά. 5. αφορά και στη χρήση βιολογικών µέσων για την αντιµετώπιση των επιβλαβών 34

27 8. Το καλαµπόκι Το ρύζι Το σόργο Το κεχρί µικροοργανισµών. 1. χρησιµοποιείται και στη διατροφή του ανθρώπου υπό µορφή αµύλου. 2. χρησιµοποιείται για τη διατροφή του ανθρώπου στις φτωχές χώρες και σαν κτηνοτροφή στις αναπτυγµένες. 3. περιέχει µια ουσία τονωτική του καρδιακού συστήµατος. 4. χρησιµοποιείται για την παραγωγή ειδικού βερνικιού. 5. χρησιµοποιείται κυρίως για τροφή των ζώων και πτηνών. 6. χρησιµοποιείται κυρίως στη διατροφή του ανθρώπου. 9. Μηλοειδή κρόδρυα Πυρηνόκαρπα 1. συκιά, µπανάνα 2. φυστικιά, φουντουκιά 3. αχλαδιά, κυδωνιά 4. δαµασκηνιά, κερασιά 5. ελιά, αµπέλι 6. Γκρέιπ φρουτ, κιτριά Εσπεριδοειδή 35

28 10. Ξηρώδη καλλωπιστικά Φυτά εσωτερικών χώρων Φυτά για χλοοτάπητες 1. φεστούκα, λόλιον, κισσός 2. τριφύλλι, ορτανσία 3. πασχαλιά, κυκλάµινο 4. υάκινθος, αζαλέα 5. ακακία, πεύκη, λεύκη Ερώτηση συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στην παρακάτω πρόταση, επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. υπόστρωµα, έδαφος, νερό, πέτρωµα Η υδροπονία αποτελεί την πλέον σύγχρονη µέθοδο καλλιέργειας φυτών τα οποία δεν αναπτύσσονται σε..., αλλά πάνω σε αδρανή... στα οποία προστίθεται θρεπτικό διάλυµα. Ερώτηση διάταξης Να τοποθετήσετε στην κανονική τους σειρά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις, θέτοντας κάθε γράµµα µετά τον κατάλληλο αριθµό που φανερώνει τη σειρά τους. Κατά τη συλλογή του καπνού γίνονται κατά σειρά α) η αποξήρανση β) το αρµάθιασµα γ) η χονδρική κατάταξη δ) η χωρική επεξεργασία 1., 2., 3., 4., 36

29 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποια είναι η βασική διαφορά των µεριστωµατικών και των µόνιµων ιστών; 2. Τι είναι το περίδερµα ως όρος της φυτικής παραγωγής; 3. Πού απαντώνται τα παρεγχυµατικά κύτταρα; 4. Που επιτελείται κυρίως η ζωτικής σηµασίας λειτουργία της φωτοσύνθεσης; 5. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα της ρίζας σχετικά µε το βλαστό; 6. ναφέρετε απλώς τα τρία µέρη ενός φύλλου. 7. Τι είναι οι χλωροπλάστες; 8. Τι είναι τα στοµάτια; 9. ναφέρετε απλώς τις λειτουργίες των φύλλων. 10. Τι είναι η φωτοσύνθεση; 11. Γιατί πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση ευαίσθητων φυτών σε ρεύµατα; 12. Ποιοι οργανισµοί λέγονται ετερότροφοι; 13. Τι είναι η ώσµωση; 14. Τι είναι ο µεταβολισµός των φυτών; 15. Τι είναι η επικονίαση; 16. Τι είναι η σπερµατική βλάστη; 17. Σε τι διαφέρει η αυτογονιµοποίηση από τη σταυρογονιµοποίηση; 18. Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτηµα της ιστοκαλλιέργειας; 19. ναφέρετε τέσσερις αλλοιώσεις που προκαλούνται στους φυτικούς οργανισµούς µετά από προσβολή µυκήτων; 20. Τι είναι η αµειψισπορά; 21. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ µαλακού και σκληρού σιταριού; 22. Ποια φυτά ονοµάζονται βιοµηχανικά (ορισµός); 23. Ποια υποπροϊόντα της καλλιέργειας των ζαχαροτεύτλων αξιοποιούνται ως ζωοτροφές; 24. Τι είναι η σολανίνη; 25. Ποια είναι η µοναδική ικανότητα που χαρακτηρίζει τα ψυχανθή; 26. ναφέρετε δύο από τις κυριότερες µορφές κατανάλωσης των λαχανικών. 27. ναφέρετε δύο από τους σπουδαιότερους παράγοντες που ευνόησαν τον τοµέα των δενδρωδών καλλιεργειών. 37

30 28. ναφέρετε απλώς τις σύγχρονες µεθόδους της επιχειρηµατικής ανθοκοµίας. 29. ναφέρετε τρεις χρήσεις των αιθέριων ελαίων. 30. ναφέρετε τρεις από τις κύριες επιδιώξεις της καλλιέργειας των αρωµατικών φυτών. 31. Ποιος είναι ο σκοπός της χρησιµοποίησης των θερµοκηπίων; 32. Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν τα προϊόντα που µπορούν να παραχθούν στα θερµοκήπια; Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε τι διαφέρει το ανώτερο δρυφρακτοειδές από το κατώτερο σπογγώδες παρέγχυµα; 2. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των νεαρών και των γερασµένων δένδρων όσον αφορά το κλάδεµα; 3. Ποιο είναι το πρόβληµα που προβάλλει σήµερα σχετικά µε τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων; 4. Τι απαιτεί και συνεπάγεται η εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας; 5. Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες για τη διάθεση του καπνού; 6. Ποιες είναι οι κύριες χρήσεις της πατάτας; 7. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές στη χρήση µεταξύ σογιάλευρου και σογιέλαιου; 8. ναφέρετε δύο περιπτώσεις που ευνοούν την ανάπτυξη της καλλιέργειας των λαχανικών στη χώρα µας. 38

31 ΣΥΝ ΥΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΠΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή.. Οι µη παρασιτικές ασθένειες οφείλονται σε φυσιολογικά αίτια, όπως α) κανονικές κλιµατολογικές συνθήκες β) δυσµενείς εδαφικές συνθήκες γ). παρουσία φυτοτοξικών ουσιών στο έδαφος δ) διεισδυτικότητα των γεωργικών φαρµάκων.. Τι περιλαµβάνει η σωστή απάντηση; 39

32 ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Ζωϊκή Παραγωγή ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Στις ανεπτυγµένες χώρες καταναλίσκονται περισσότερα ζωικά προϊόντα παρά στις αναπτυσσόµενες. Σ Λ 2. Τα αγροτικά ζώα ανήκουν στο φύλο Mammalia. Σ Λ 3. Η αύξηση του σώµατος των ζώων ακολουθεί γενικά µία σιγµοειδή καµπύλη που ονοµάζεται καµπύλη διατροφής. Σ Λ 4. Το νερό αποτελεί το 55% - 80% του συνολικού βάρους του σώµατος των ζώων. Σ Λ 5. Η κατακράτηση του αζώτου γενικά αυξάνεται στα ζώα µέχρι την ήβη και µετά µειώνεται. Σ Λ 6. Η πλήρης καύση 1 γραµµ. πρωτεΐνης αποδίδει 40 χιλιοθερµίδες. Σ Λ 7. Η διατροφή των βοοειδών διαφέρει ανάλογα µε την παραγωγική κατεύθυνση, τη φυσιολογική κατάσταση, το παραγωγικό στάδιο και το ύψος παραγωγής των ζώων. Σ Λ 8. Οι Έλληνες καταναλώνουν κατά µέσο όρο το λιγότερο αιγοπρόβειο κρέας σε σχέση µε τους κατοίκους των άλλων χωρών της Ε.Ε. Σ Λ 9. Οι βοσκότοποι για την προβατοτροφία µπορούν να 40

33 εκθρέψουν από 0,4 έως 4 προβατίνες ανά 5 στρέµµατα. Σ Λ 10. Οι αίγες είναι γενικά περισσότερο ευαίσθητες από τα πρόβατα στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Σ Λ 11. Η µέση ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση κρέατος πουλερικών είναι περίπου 31 κιλά και 11 κιλά αβγά. Σ Λ 12. Η µέλισσα είναι έντοµο που ανήκει στην τάξη των κολεοπτέρων. Σ Λ 13. Ένα συνηθισµένο σµήνος µελισσών αποτελείται από περίπου µέλισσες. Σ Λ 14. Μία κυψέλη µπορεί να δώσει 80 και πλέον κιλά µέλι. Σ Λ 15. Η σύγχρονη µελισσοκοµία ασκείται κυρίως σε κυψέλες ευρωπαϊκού τύπου µε σταθερά πλαίσια. Σ Λ 16. Οι εκτροφές του µεταξοσκώληκα γίνονται το φθινόπωρο. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Ένας από τους τέσσερις κυριότερους κλάδους ζωικής παραγωγής είναι α) η κονικλοτροφία β) η χοιροτροφία γ) η µελισσοκοµία δ) οι υδατοκαλλιέργειες. 2. Τα πρώτα αγροτικά ζώα που εξηµερώθηκαν θεωρείται ότι ήταν α) οι χοίροι β) τα αιγοπρόβατα γ) τα βοοειδή δ) το άλογο. 3. Το µέγιστο του ρυθµού ανάπτυξης των ζώων παρατηρείται 41

34 α) στα οστά β) στους σκελετικούς µύες γ) στον λιπώδη ιστό δ) στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. 4. Όταν το σιτηρέσιο περιέχει όλα όσα χρειάζεται το ζώο, τότε ονοµάζεται α) κανονικό β) ισόρροπο γ) τέλειο δ) οµοιογενές. 5. Τα λίπη είναι σηµαντικοί φορείς ορισµένων α) οξέων β) βιταµινών γ) αλκαλικών ουσιών δ) επιβλαβών ουσιών. 6. Το είδος και η ποσότητα του λίπους που θα αποθηκευτεί στον οργανισµό του ζώου επηρεάζεται άµεσα από α) την περιεκτικότητα και τη σύσταση του λίπους β) την ποιότητα των περιεχοµένων οξέων γ) την ποσότητα της τροφής δ) τη µικρή πυκνότητα των µορίων της πρωτεΐνης. 7. Τα διάφορα ένζυµα που χρησιµοποιούνται στην πέψη των ζώων είτε εκκρίνονται από τους αδένες, είτε προέρχονται από τους µικροοργανισµούς του πεπτικού συστήµατος των ζώων ή βρίσκονται α) στο αναπαραγωγικό σύστηµα β) στο µυϊκό σύστηµα γ) στον οισοφάγο δ) στις ζωοτροφές. 8. Στα µηρυκαστικά ανήκουν 42

35 α) τα βοοειδή β) ο χοίρος γ) το άλογο δ) τα πτηνά. 9. Συµπυκνωµένες τροφές είναι α) τα σπέρµατα β) το κρέας γ) οι τοµάτες δ) η χλωρανοµή. 10. Στους προστοµάχους των µηρυκαστικών οι διασπάσεις των τροφών που γίνονται από την µικροχλωρίδα, ονοµάζονται α) αποσυνθέσεις β) ζυµώσεις γ) εκχυµώσεις δ) αναµασήµατα. 11. πό τις ξενικές φυλές προβάτων πλέον αξιόλογη αποδείχθηκε α) της Ισλανδίας β) της Φρισλανδίας γ) της Σαρδηνίας δ) της Μερινός. 12. Η γνωστή γούνα αστραχάν παράγεται από το δέρµα των προβάτων της φυλής α) Μερινός β) Φρισλανδίας γ) Καρακούλ δ) Σαρδηνίας. 13. πό τις οικόσιτες φυλές προβάτων οι πιο αξιόλογη είναι η φυλή α) Κρήτης β) Μερινός 43

36 γ) Ζάανεν δ) Σαρδηνίας. 14. Το φουά-γκρα είναι το συκώτι α) των ινδιάνων β) της πάπιας γ) των ορτυκιών δ) της πέρδικας. 15. Στη συστηµατική χοιροτροφία εκτρέφονται κυρίως οι φυλές που παρουσιάζουν α) περισσότερο κρέας και περισσότερο λίπος β) περισσότερο κρέας και λιγότερο λίπος γ) λιγότερο κρέας και λιγότερο λίπος δ) λιγότερο κρέας και περισσότερο λίπος. 16. Η πιο διαδεδοµένη φυλή κουνελιών στη χώρα µας είναι α) ο γίγας της Φλάνδρας β) της ουργουνδίας γ) η λευκή Νέας Ζηλανδίας δ) της Καλιφόρνιας. 17. Στη σηροτροφία αναπήνιση ονοµάζεται α) η συγκέντρωση των κουκουλιών β) η θανάτωση των νυµφών γ) η ξήρανση των κουκουλιών δ) η λήψη της ίνας του µεταξιού. 18. Η σαλιγκαροτροφία δεν απέδωσε στη χώρα µας λόγω α) των κλιµατικών συνθηκών β) κακής οικονοµικής πολιτικής 44

37 γ) µη προτίµησης των προϊόντων από το κοινό δ) του ότι το προϊόν είναι άνοστο. Ερωτήσεις αντιστοίχισης ντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης µε τις φράσεις της στήλης, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Οι κυριότερες φυλές βοοειδών είναι: του γαλακτοπαραγωγικού τύπου του κρεατοπαραγωγικού τύπου των µικρών αποδόσεων 1. Χόλσταϊν, Φρίζιαν 2. Σαρολέ, Λιµουζόν 3. Σίµενταλ, Σβιτς 4. Φρίζιαν, Σίµενταλ 5. Σαρολέ, Σβίτς 2. Οι αγελάδες κρεοπαραγωγικού τύπου Οι νεαροί ταύροι Οι γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες 1. έχουν µεγάλες ανάγκες σε ενέργεια πρωτεΐνες, βιταµίνες, ασβέστιο, φωσφόρο, µαγνήσιο και νερό. 2. έχουν µυρηκαστικές ιδιότητες. 3. λαµβάνουν συµπληρωµατικά πρωτεΐνες χαµηλής ποιότητας 4. έχουν µικρότερες απαιτήσεις σε ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία. 5. διατρέφονται ελεύθερα στη βοσκή τα ποιµνιοστάσια είναι κλειστά από τις 45

38 στις περιοχές µε ήπιο κλίµα στη. Ελλάδα και τα ορεινά στις περιοχές µε καύσωνα το καλοκαίρι και ψύχος τον χειµώνα. δύο πλευρές. 2. τα ποιµνιοστάσια είναι κτισµένα µε ειδικό υλικό κατάλληλο για τις συνθήκες της περιοχής. 3. τα στέγαστρα είναι κλειστά µόνο από την πλευρά που είναι απέναντι από την κατεύθυνση του ανέµου. 4. χρειάζονται σύγχρονα συστηµατικά ποιµνιοστάσια που θα προστατεύουν τα ζώα ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο. 5. ο τύπος µε κλειστές τις τρεις πλευρές και ανοιχτές τη νότια, φαίνεται ότι λειτουργεί ικανοποιητικά. 4. Οι φυλές των ορνίθων διακρίνονται στον αναπαραγωγικό τύπο 1. Λεγκόρν στον κρεατοπαραγωγικό τύπο 2. Κόρνις στο µικρό τύπο 3. Ροντ Άϊλαντ Ρεντ 4. Νιού Ζέρσεϋ 5. Καρολάιν 46

39 5. Με την επιλογή και τις διασταυρώσεις στους χοίρους, καταβάλλονται προσπάθειες να βελτιωθούν κυρίως οι ιδιότητες 1. χρώµα αναπαραγωγής 2. βάρος 3. πολυδυµία πάχυνσης 4. ρυθµός ανάπτυξης 5. µέγεθος σφαγίου Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. διαβίωση, διαχείριση, εκτροφή, διατροφή, παραγωγή Ζωική παραγωγή είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τους σύγχρονους τρόπους γενετικής βελτίωσης,, υγιεινής και των χερσαίων και υδρόβιων παραγωγικών οργανισµών µε σκοπό την παραγωγή ζωικών προϊόντων ποιότητας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του ανθρώπου. 2. ιώδιο, ασβέστιο, θείο, κάλιο, φθόριο Τα µακροστοιχεία που είναι απαραίτητα στη διατροφή των ζώων, περιλαµβάνουν το, το φώσφορο, το κάλιο, το, το, το χλώριο και το µαγνήσιο. 3. διάλυση, µάσηση, διαβροχή, απορρόφηση, ζύµωση Η µηχανική πέψη γίνεται στο στόµα µε τη µάσηση, αλλά και µε τη, την εκχύλιση και τη των τροφών στους προστοµάχους των µηρυκαστικών, τον πρόλοβο των πτηνών και το κύριο στοµάχι των µονογαστρικών. 47

40 4. µεγαλύτερος, µικρότερος, µεγαλοµοριακός, απλούστερος, διάφορος Η χηµική πέψη είναι η διάσπαση των χηµικών ενώσεων σε, µε πολύ µοριακό βάρος, ενώσεις και γίνεται µε τη βοήθεια του υδροχλωρικού οξέος και των διαφόρων ενζύµων. 5. προστόµαχος, δίλοβος, µετάλοβος, µονόλοβος, οισοφάγος Το πεπτικό σύστηµα των πτηνών διαφέρει από αυτό των χοίρων και περιλαµβάνει στο πάνω µέρος του πεπτικού σωλήνα τον ( στις κότες και στα περιστέρια) και το µυώδες στοµάχι. 6. εχίνος, πρόλοβος, κεκφύφαλος, οισοφάγος Τα µηρυκαστικά διαθέτουν τους προστοµάχους (µεγάλη κοιλία και ), τον ή βίβλο και ένα κυρίως στοµάχι, το ήνυστρο. 7. κατάλληλος, ελάχιστος, απαραίτητος, καλός, κανονικός, ελεύθερος Οι σταυλικές εγκαταστάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν την δυσµενή επίδραση των τυπικών καιρικών συνθηκών, τη δυνατότητα του συνεχούς ελέγχου του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τον εξαερισµό του χώρου, την κατάλληλη θερµοκρασία και υγρασία, καθώς και τον φυσικό ή τεχνητό φωτισµό στο χώρο. 8. αποµάκρυνση, απολύµανση, προστασία, συγκράτηση, στασθεροποίηση παραίτητη φροντίδα για τα ετοιµόγενα ζώα µε την παροχή της απαραίτητης βοήθειας κατά τη γέννα, αλλά και προς τα νεογέννητα, που έχουν ανάγκη από διάφορες περιποιήσεις, όπως αποκοπή και του οµφάλιου λώρου για την αποφυγή µολύνσεων, των υγρών από τη µύτη για τη διευκόλυνση της αναπνοής τους, τους για να µην καταπατηθούν από µεγαλύτερα ζώα, αλλά και διατροφή τους µε το πρωτόγαλα κ.ά. 9. ορεινή, οικόσιτη, ποιµενική, εγχώρια, παραγωγική 48

41 ιακρίνουµε τρεις κύριες µορφές ή συστήµατα εκτροφής των προβάτων που εξαρτώνται από την περιοχή, τη φυλή και το µέγεθος των κοπαδιών των ζώων: τη Νοµαδική (ποιµενικό µετακινούµενο), την... (µη µετακινούµενο) και την... προβατοτροφία. 10. καστανό, παχύ, λευκό, εύγευστο, άπαχο, υπόξινο Το κρέας του κουνελιού είναι,, εξαιρετικής υφής, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, και υγιεινό. 11. τσιντιλά, αλεπού, µίνκ, µυοκάστορες, βίδρες, κουνάβια Στη χώρα µας υπάρχει µικρός αριθµός εκτροφών γουνοφόρων ζώων, κυρίως και, καθώς επίσης και λίγες εκτροφές µε σε εκτατική µορφή µέσα σε λίµνες. 12 τεχνικός, βιοχηµικός, φυσιολογικός, µηχανολογικός, υδρολογικός Οι υδατοκαλλιέργειες, ειδικότερα, στοχεύουν στη µελέτη και την έρευνα της βιολογίας των διαφόρων υδροβίων οργανισµών, καθώς και στη συνδυασµένη εφαρµογή των απαραίτητων βιολογικών,,,, κατασκευαστικών, οικονοµικών και κοινωνικών παραµέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίτευξη της ελεγχόµενης εκτροφής και καλλιέργειας των οργανισµών αυτών. 13 χέλια, µύδια, καβούρια, µιτάκια πό τους υδρόβιους οργανισµούς που έχουν ξεχωριστή αξία για τη χώρα µας ιδιαίτερη αξία έχουν η τσιπούρα, τα, τα, οι καραβίδες του γλυκού νερού. 14 νεαρό, ολοµετάβολο, ακµαίο, ενδιάµεσο, γόνιµο Ο µεταξοσκώληκας είναι έντοµο και κατά την ανάπτυξή του από αβγό σε διέρχεται από τα στάδια της προνύµφης (κάµπιας) και της χρυσαλίδας (κουκούλι). 49

42 Ερωτήσεις διάταξης Να τοποθετήσετε στην κανονική τους σειρά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις, θέτοντας κάθε γράµµα µετά τον κατάλληλο αριθµό που φανερώνει τη σειρά τους. 1. α) οργανικά συστήµατα β) όργανα γ) ζωικός οργανισµός δ) ιστοί 1., 2., 3., 4., 2. Το πεπτικό σύστηµα του κουνελιού αποτελείται α) από ένα πολύ µεγάλου µήκους λεπτό έντερο β) από ένα µικρό σχετικά στοµάχι γ) από ένα µεγάλου µεγέθους τυφλό έντερο δ) από ένα ανεπτυγµένο κώλο - έντερο 1., 2., 3., 4., ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. ναφέρετε δύο αξιοποιήσεις των γεωργικών προϊόντων από την κτηνοτροφία. 2. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες της συµπεριφοράς των αγροτικών ζώων; 3. Τι ονοµάζεται σιτηρέσιο; 4. ναφέρετε τρεις από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες των παραγωγικών ζώων σε νερό. 5. ναφέρετε τρεις ζωοτροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες. 6. Με ποιο τρόπος οι πρωτεΐνες των τροφών επανασυνθέτονται σε πρωτεΐνες του σώµατος των ζώων; 50

43 7. Σε ποιο ποσοστό η διατροφή των ζώων συµµετέχει στη διαµόρφωση του τελικού κόστους παραγωγής τους; 8. ναφέρετε τρεις ζωοτροφές πλούσιες σε λίπος. 9. Σε ποια µέρη του σώµατος των ζώων συνθέτονται ορισµένες από τις απαραίτητες γι αυτά πρωτεΐνες; 10. ναφέρετε τρεις από τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι ποσοτικές ανάγκες των ζώων σε βιταµίνες. 11. Ποιος είναι ο ρόλος των λαχνών του λεπτού εντέρου; 12. πό ποια µέρη αποτελείται το λεπτό έντερο; 13. πό ποια µέρη αποτελείται το παχύ έντερο; 14. Σε τι χρησιµεύει ο πρόλοβος του πεπτικού σωλήνα των πτηνών; 15. Τι είναι ο µηρυκασµός; 16. Τι είναι οι ισορροπιστές; 17. Τι είναι τα σιτηρέσια; 18. ναφέρετε πέντε προϊόντα της βοοτροφίας. 19. Σε ποιους τύπους κατατάσσονται οι διάφορες φυλές βοοειδών ανάλογα µε την παραγωγική τους κατεύθυνση; 20. ναφέρετε τέσσερις βοηθητικούς χώρους που περιλαµβάνουν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις των βοοειδών. 21. ναφέρετε δύο περιπτώσεις εξοπλισµού που έχει σχέση µε την παραγωγή του γάλατος στις µονάδες γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης. 22. ναφέρετε τρία είδη εξοπλισµού των προβατοστασίων. 23. Ποια είναι η διαφορά της χωρικής από τη συστηµατική πτηνοτροφία. 24. ναφέρετε δύο τροφές κατάλληλες για τη διατροφή των διαφόρων κατηγοριών ορνίθων. 25. πό την άποψη της στέγασης σε τι διακρίνουµε τον πτηνοτροφικό πληθυσµό; 26. ναφέρετε τρεις διαφορές στον εξοπλισµό των πτηνοτροφείων χωρικής και συστηµατικής µορφής. 27. ναφέρετε τρεις από τις γνωστότερες φυλές χοίρων. 28. ναφέρετε τρεις επιπτώσεις από την κακή διατροφή στις χοιροµητέρες. 29. ναφέρετε τρία είδη τροφών κατάλληλων για τη διατροφή των χοίρων. 51

44 30. Μια σύγχρονη και κάθετα οργανωµένη χοιροτροφική µονάδα τι θα πρέπει να διαθέτει; 31. Ποιες είναι οι παραγωγικές κατευθύνσεις της κονικλοτροφίας; 32. Ποιοι είναι οι δύο τρόποι µε τους οποίους γίνεται η αναπαραγωγή των κουνελιών; 33. ναφέρετε τέσσερα γουνοφόρα ζώα. 34. ναφέρετε δύο περιπτώσεις χρησιµοποίησης των υδατοκαλλιεργειών πέρα από την παραγωγή τροφίµων για διατροφή του ανθρώπου. 35. ναφέρετε τρεις φάσεις στις τεχνικές παραγωγής των διαφόρων οργανισµών στις υδατοκαλλιέργειες. 36. ναφέρετε τις τρεις κατηγορίες τις οποίες παράγει το ελληνικό µέλι. 37. ναφέρετε τέσσερα απαραίτητα µελισσοκοµικά εργαλεία. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιους λόγους οφείλεται η µειωµένη εγχώρια παραγωγή ζωικών προϊόντων στη χώρα µας; 2. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των εκµεταλλεύσεων εκτατικής και εντατικής µορφής; 3. Σε ποιες περιπτώσεις αυξάνεται η παραγωγικότητα και η ικανότητα αναπαραγωγής των ζώων; 4. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των µονόπλων και των πτηνών σχετικά µε την κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων χονδροειδών τροφών; 5. Τι είναι ο µηρυκασµός; 6. Ποια είναι η διαφορά των µολυσµατικών από τις µη µολυσµατικές ασθένειες; 7. Για ποιους λόγους µπορεί η πτηνοτροφία σήµερα να αναπτύσσεται σε µεγάλες µονάδες; 8. Ποιες είναι οι σηµερινές τάσεις για την ανάπτυξη της συστηµατικής πτηνοτροφίας της χώρας µας; 9. Ποια είναι τα κύρια προϊόντα της µελισσοκοµίας; 10. Με τι ασχολείται η σηροτροφία; 52

45 ΣΥΝ ΥΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΠΝΤΗΣΗΣ Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή.. Οι υδατάνθρακες αποταµιεύονται στο σώµα των ζώων κυρίως υπό µορφή α) πρωτεΐνης β) γλυκόζης γ) γλυκαγόνου δ) λίπους. Υπό τη µορφή αυτή σε ποιες περιοχές του σώµατος αποταµιεύεται το περίσσευµά τους; 53

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 84 1ο Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Μία αλεπού και ένα τσακάλι που ζουν σε ένα οικοσύστημα ανήκουν: Α. Στον ίδιο πληθυσμό Β. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Οικολογία: η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών, και φυσικά του ανθρώπου, με τους βιοτικούς (ζωντανούς οργανισμούς του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

Ο ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ Ο ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 κεφάλαιο 1.1 Γενικά Τα μηρυκαστικά (Σχήμα 1.1), σε αντίθεση με τα μονογαστρικά ζώα (Σχήματα 1.2 και 1.3), έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής της μικροβιακής ζύμωσης εντός του

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του οικοσυστήματος Ροή ενέργειας

Η έννοια του οικοσυστήματος Ροή ενέργειας ΘΕΜΑ 1 ο Η έννοια του οικοσυστήματος Ροή ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

4. Ως αυτότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται α. οι καταναλωτές Α τάξης. β. οι παραγωγοί. γ. οι αποικοδομητές. δ. οι καταναλωτές Β τάξης.

4. Ως αυτότροφοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται α. οι καταναλωτές Α τάξης. β. οι παραγωγοί. γ. οι αποικοδομητές. δ. οι καταναλωτές Β τάξης. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Διάλεξη 4.3: Βασικές Αρχές Βιολογικής Πτηνοτροφίας Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Προέλευση πτηνών

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο & 3 O

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α & Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 1 η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Το σώµα κάθε οργανισµού αποτελείται από κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους.

Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους. Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων εκτροφής των ζώων στην Κρήτη και τα προϊόντα τους. Αλέξανδρος Στεφανάκης. Δρ, Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Εξωτερ. Συνεργάτης ΕΘΙΑΓΕ, Μέλος Διοικούσης Επιτροπής ΓΕΩΤΕΕ Παρ/μα Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΝΟΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΙΚΙΑ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υδατάνθρακες Λίπη Πρωτεΐνες Νερό Ανόργανα συστατικά Βιταμίνες Υπευθ. Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Protecure Endosan Protecure και Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Τα νέα ϖροβιοτικά, Protecure και Endosan, ϖεριέχουν καλλιέργειες µικροοργανισµών γαλακτικού οξέος, είναι φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32 Πρόλογος...7 Αρκτικόλεξα και σύμβολα...21 1 Συστατικά του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα Εργασία Βιολογίας Β. Γιώργος Εισαγωγή Η ενεργεια εχει πολυ μεγαλη σημασια για εναν οργανισμο, γιατι για να κανει οτιδηποτε ενας οργανισμος ειναι απαραιτητη. Ειναι απαραιτητη ακομη και οταν δεν κανουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 Ιουνίου 2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Α.... 2 Α1.... 2 Α2.... 2 Α3.... 2 Α4.... 2 Α5.... 2 ΘΕΜΑ B....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ποιος από τους παρακάτω οργανισμούς χαρακτηρίζεται ως αυτότροφος; 1. αλεπού 2. βάτραχος 3. βελανιδιά 4. ψύλλος. 2. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες χαρακτηρίζεται ως αβιοτικός; 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Πρόκληση για κάθε εκτροφή προβάτων αποτελεί: Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση; Κατάλληλο ζωϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1 Α 2 Β 3 Α 4 Α 5 Β 6 Β 7 Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1 Α 2 Β 3 Α 4 Α 5 Β 6 Β 7 Α 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ (συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Αγροδιατροφή Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΤΘ Συντονιστής Πλατφόρμας Αγροδιατροφής Αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο

Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο Με τον σύγχρονο (παραδοσιακό) τρόπο Σύνθετες Ζωοτροφές «αιτωλία» το Εργοστάσιο Οι ζωοτροφές «αιτωλία» παρασκευάζονται στην υπερσύγχρονη νέα βιομηχανική μονάδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΤΚΛΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟ. Γμδεικηικές Απαμηήζεις Γ Λσκείοσ Ιαμοσάριος Βιολογία ΘΓΜΑ Α ΘΓΜΑ Β

Γ ΚΤΚΛΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟ. Γμδεικηικές Απαμηήζεις Γ Λσκείοσ Ιαμοσάριος Βιολογία ΘΓΜΑ Α ΘΓΜΑ Β Βιολογία γεμικής παιδείας 1. Δ 2. ΘΓΜΑ Α 3. Β 4. Β 5. Α Α2. 1, Β2.Γ, 3Α, 4. Δ ΘΓΜΑ Β Β1. «Τα οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από την τάση εξασφαλίζει τροφή από το οικοσύστημα» Β2. Ο μικροοργανισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 4: Γενικές Αρχές Διατροφής Μηρυκαστικών 1/4 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Shifting cultivation εκχέρσωση εδαφών Με τέτοια στενότητα γης; Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Αγρανάπαυση «Παροπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 25 Μαΐου 2002 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ. Βιολογία

Σάββατο, 25 Μαΐου 2002 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ. Βιολογία Σάββατο, 25 Μαΐου 2002 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Βιολογία ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1: Κρεατοπαραγωγή 1/2. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μαρία Χαρισμιάδου Ορισμός Βοοτροφία είναι ο κλάδος της ζωοτεχνίας που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η σημασία της ενέργειας στους οργανισμούς. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τους οργανισμούς γιατί όλες οι λειτουργίες τους απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/01/2014

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/01/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/01/2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Διαπνοή είναι η: Α.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κτηνοτροφία πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η βιολογική κτηνοτροφία πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη Η βιολογική κτηνοτροφία πυλώνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη Κυριάκος Παλασίδης Γεωπόνος ΑΠΘ Γενικός Διευθυντής ΒΙΟΕΛΛΑΣ Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη Η βιώσιμη (αειφόρος) ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΑΛΦΑ» ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΑΛΦΑ» ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΑΛΦΑ» ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επαναληπτικό Διαγώνισμα 18-12-2011 ΘΕΜΑ 1: Μονάδες 25 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 1. Τα ενδοσπόρια σχηματίζονται από α. φυτά β. βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β

B ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β Α.1 1.1 α Βιολογία ΘΕΜΑ Α γενιικής παιιδείίας 1.2 δ 1.3 ε 1.4 δ 1.5 β A.2 Οι αποικοδοµητές είναι ο πληθυσµός Ε, διότι βέλη από όλους τους υπόλοιπους οργανισµούς καταλήγουν στον πληθυσµό Ε. Τα βέλη υποδηλώνουν

Διαβάστε περισσότερα