Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Αλαξηεηέα ζην Γηαδίθηπν Βαζκφο αζθαιείαο: Θεζζαινλίθε: 19/11/2014 Αξ. Πξση: 9647/14 ρεη: 5342/14, 908/13, 3872/14, 600/12, 261/12, 10360/11, 10430/11, 10/12, 268/12, 665/12, 10267/11, 10253/11, 1581/12, 10399/11, 3089/12, 1013/12, 1752/12, 9413/14, Οηθ.803, 8404/12, 7388/12, 7339/12, Οηθ. 5714/12, 8629/11 Σαρ. Γ/λζε: Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν: Fax: ηξσκλίηζεο Θεζζαινλίθε Γξ. η. Καξαζαλάζεο ΑΠΟΦΑΖ Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ Κνηλ.: ΘΕΜΑ: Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ από ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ (εηήζηα παξνρή απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία ηόλνη) θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηελ θαύζε ηνπ παξαγόκελνπ βηναεξίνπ (ηζρχνο 0,844 MWe), ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΕΗΑΚΑ Β. ΣΕΗΑΚΑ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» θαη Γηαθξηηηθφ Σίηιν «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΥΟΤ Ο.Δ.», πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην κε αξηζκφ 8026 εθηφο ζρεδίνπ αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο νρνχ, ζην Γήκν Λαγθαδά, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (αλήθεη ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο Πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο ηεο 4 εο νκάδαο κε Α/Α 11 θαη ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο Πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο ηεο 10 εο νκάδαο κε Α/Α 6α θαη είλαη δξαζηεξηφηεηα κέζεο φριεζεο). Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Έρνληαο Τπόςε: 1) Σν Νόκν 1650/1986 (Φ.Δ.Κ. 160Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Νόκν 3010/2002 (Φ.Δ.Κ. 91Α/ ) «Δλαξκόληζε ηνπ Νόκνπ 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην Νόκν 3851/2010 (Φ.Δ.Κ. 85Α/ ) «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Σειίδα 1

2 Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο», ην Νόκν 3937/2011 (Φ.Δ.Κ. 60Α/ ) «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη κε ην Νόκν 4014/2011 (Φ.Δ.Κ. 209Α/ ) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο». 2) Σν Νόκν 3851/2010 (Φ.Δ.Κ. 85Α/ ) «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 3) Σν Νόκν 4014/2011 (Φ.Δ.Κ. 209Α/ ) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νόκν 4042/2012 (Φ.Δ.Κ. 24Α/ ) θαη ην Νφκν 4062/2012 (Φ.Δ.Κ. 70Α/ ) (άξζξν 35, παξάγξαθνο 1). 4) Σν Νόκν 4042/2012 (Φ.Δ.Κ. 24Α/ ) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ Ρύζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 5) Σελ Τπνπξγηθή Απόθαζε (Τ.Α.) κε Αξηζκ. 1958/2012 (Φ.Δ.Κ. 21Β/ ) «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Νόκνπ 4014/ (Φ.Δ.Κ. 209Α/2011)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε Αξηζκ /2012 (Φ.Δ.Κ. 1565Β/ ) «Σξνπνπνίεζε ηεο 1958/ απόθαζεο» Τπνπξγηθή Απόθαζε (Τ.Α). 6) Σελ Απόθαζε κε αξ. Ζ.Π /703/Φ104/2003 (Φ.Δ.Κ. 332Β/ ) «Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη αμηνιόγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΔΠΟ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Νόκνπ 1650/1986 (Φ.Δ.Κ. 160Α/ ), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ 3010/2002 (Φ.Δ.Κ. 91Α/ ) Δλαξκόληζε ηνπ Νόκνπ 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ /2006/ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ (Φ.Δ.Κ. 663Β/ ) «Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Νόκνπ 1650/1986, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ 3010/2002». 8) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ /2006/ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ (Φ.Δ.Κ. 663Β/ ) «Πεξηερόκελν, δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ Πξνκειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Π.Π.Δ.), ησλ Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.), θαζώο θαη ζπλαθώλ κειεηώλ πεξηβάιινληνο, έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.)». 9) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξ /5387/1990 (Φ.Δ.Κ. 678Β/ ) «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερόκελν Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζύκθσλα κε ην Νόκν 1650/1986», κφλν σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ. 10) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξ. Ζ.Π /2021/2003 (Φ.Δ.Κ. 1391Β/ ) «Καζνξηζκόο ηξόπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ». 11) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Δ.Κ. 1048Β/ ) «Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ βηνκεραληθώλ θαη Σειίδα 2

3 βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνύο όριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα». 12) Σελ Απόθαζε κε Αξηζκ /2008 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνύ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (Φ.Δ.Κ. 2464Β/ ) «Έγθξηζε Δηδηθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ απηνύ». 13) Σν κε Αξ. Πξση. Οηθ /463/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σελ Απόθαζε κε Αξηζκ /2012 ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Φ.Δ.Κ. 1077Β/ ) «Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ή ζηηο Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο θαηεγνξηώλ Α θαη Β ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο κε αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ21/Β / ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4014/2011». 15) Σελ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νόκνπ 2941/2001 (Φ.Δ.Κ. 201Α/ ) «Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο εηαηξεηώλ, αδεηνδόηεζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηα, ξύζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 16) Σν κε Αξ. Πξση. Οηθ /637/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σν Νόκν 3468/2006 (Φ.Δ.Κ. 119Α/ ) «Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Τςειήο Απόδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 18) Σν Νόκν 3734/2009 (Φ.Δ.Κ. 8Α/ ) «Πξνώζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δύν ή πεξηζζόηεξσλ ρξήζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο» (άξζξα 27 θαη 28). 19) Σνλ Καλνληζκό (ΔΚ) κε αξηζ. 1069/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009 «πεξί πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ γηα δσηθά ππνπξντόληα θαη παξάγσγα πξντόληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1774/2002 (θαλνληζκόο γηα ηα δσηθά ππνπξντόληα)». 20) Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) κε αξηζ. 142/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2011 «γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1069/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ γηα δσηθά ππνπξντόληα θαη παξάγσγα πξντόληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 97/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά νξηζκέλα δείγκαηα θαη ηεκάρηα πνπ εμαηξνύληαη από θηεληαηξηθνύο ειέγρνπο ζηα ζύλνξα νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιόγσ νδεγία». 21) Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) κε αξηζ. 749/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2011 «πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 142/2011 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1069/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ γηα δσηθά ππνπξντόληα θαη παξάγσγα πξντόληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 97/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά νξηζκέλα δείγκαηα θαη ηεκάρηα πνπ εμαηξνύληαη από θηεληαηξηθνύο ειέγρνπο ζηα ζύλνξα νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιόγσ νδεγία». 22) Σελ κε Αξηζκό 4, Α.Π. νηθ / Δγθύθιην ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Σειίδα 3

4 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε κνλάδσλ παξάγσγεο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελεξγείαο κε ρξήζε βηναεξίνπ πνπ πξνέξρεηαη από αλαεξόβηα επεμεξγαζία βηνκάδαο». 23) Σελ Α.Π. νηθ / πκπιεξσκαηηθή Δγθύθιην ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ Δγθχθιην 4/2012 Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε κνλάδσλ παξάγσγεο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελεξγείαο κε ρξήζε βηναεξίνπ πνπ πξνέξρεηαη από αλαεξόβηα επεμεξγαζία βηνκάδαο». 24) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ /2011 (Φ.Δ.Κ. 354Β/ ) «Καζνξηζκόο κέηξσλ, όξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 25) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ. Ζ.Π /1807/Δ.103/2010 (Φ.Δ.Κ. 1495Β/ ) «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηόπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, «Πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελώλ», ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ηεο 2 αο Απξηιίνπ 1979, όπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ.». 26) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ. Ζ.Π. 8353/276/Δ103/2012 (Φ.Δ.Κ. 415Β/ ) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζ /1807/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ». 27) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ /2727/2003 (Φ.Δ.Κ. 1909Β/ ) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Αθηλήησλ». 28) Σν Νόκν 2939/2001 (Φ.Δ.Κ. 179Α/ ) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 29) Σν Νόκν 3325/2005 (Φ.Δ.Κ. 68Α/ ) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθώλ βηνηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νόκν 3982/2011 (Φ.Δ.Κ. 143Α/ ). 30) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ. Ζ.Π /725/2006 (Φ.Δ.Κ. 383Β/ ) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απόβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ αξηζ /1546/1997 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ» (Β 604)». 31) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ. Ζ.Π /1159/2006 (Φ.Δ.Κ. 791Β/ ) «Έγθξηζε Γεληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε ηελ δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ αξηζκ /725 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο». 32) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ. 8668/2007 (Φ.Δ.Κ. 287Β/ ) «Έγθξηζε Δζληθνύ ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ)». 33) Σo κε Α.Π. ΔΤΠΔ νηθ / Έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ζέκα «Παύζε ηεο θνηλνπνίεζεο πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ ησλ ΑΔΠΟ, αδεηώλ ή απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο», ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σελ Απόθαζε κε αξηζ. νηθ /2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Φ.Δ.Κ. 2703Β/ ) «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) γηα έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο θαηεγνξίαο Α' ηεο ππ αξηζκ. 1958/ απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β' 21), όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ λ. 4014/2011 (Α' 209)». Σειίδα 4

5 35) Σελ κε αξηζ. νηθ /2013 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Φ.Δ.Κ. 554Β/ ) «Πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε βηναεξίνπ πνπ παξάγεηαη από αλαεξόβηα επεμεξγαζία βηνκάδαο». 36) Σελ Τπνπξγηθή Απόθαζε (Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ.: /ΔΤΠΔ/2013 (Φ.Δ.Κ. 964Β/ ) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ εηδηθόηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 3, 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ Ν. 4014/2011, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνύ, ησλ εηδηθώλ εληύπσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηώλ, θαζώο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνύ κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζέκαηνο.». 37) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ /1155/Δ.103/2013 (Φ.Δ.Κ. 1450Β/ ) «Καζνξηζκόο πιαηζίνπ θαλόλσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2010/75/ΔΔ «πεξί βηνκεραληθώλ εθπνκπώλ (νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξύπαλζεο)» ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010». 38) Σν Νόκν 2503/1997 (Φ.Δ.Κ. 107Α/ ) «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη από 17/9/2001 αξ.πξση.21/6896 εηζήγεζε άιιεο δηαηάμεηο». 39) Σν Νόκν 2647/1998 (Φ.Δ.Κ. 237Α/ ) «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 40) Σν Νόκν 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87Α/ ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 41) Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα (Π.Γ.) 142/2010 (Φ.Δ.Κ. 235Α/ ) «Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο». 42) Σελ κε Αξηζκ. Οηθ /2013 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (Φ.Δ.Κ. 2017Β/ ) «Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ «Με εληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα» ζηνπο πξντζηάκελνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο». 43) Σν κε Αξ. Πξση /4002/ Απόθαζε Αμηνιόγεζεο θαη Καηάηαμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε ππαγσγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζε απηήλ ηεο θαηεγνξίαο Α2 ηεο (5) ζρεηηθήο, θαη ε νπνία πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σν κε Αξ. Πξση. 8629/11/ έγγξαθν καο κε ην νπνίν απνζηέιιεηαη θάθεινο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηνπο ζπλαξκφδηνπο Φνξείο θαη Τπεξεζίεο γηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ αδεηνδφηεζε. 45) Σν κε Αξ. Πξση. Οηθ. 5714/ έγγξαθν καο κε ην νπνίν απνζηέιιεηαη θάθεινο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηε ζπλαξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία γηα λα εθθξάζεη ηελ άπνςε ηεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ αδεηνδφηεζε. 46) Σν κε Αξ.Πξση /9117/ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Κηεληαηξηθήο, κε ην νπνίν δεηά ζπκπιεξσηηθά ζηνηρεία θαη ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση θαη κε ην Αξ.Πξση. Σειίδα 5

6 383208/11044/ έγγξαθν ηεο ίδηαο Τπεξεζίαο ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σν κε Αξ. Πξση. 7388/12/ έγγξαθν καο κε ην νπνίν δεηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ ηελ ελδηαθεξφκελε εηαηξεία ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ (46) ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ζπλαξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο. 48) Σελ πκπιεξσκαηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ πνπ θαηέζεζε ε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία θαη ε νπνία πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σν κε Αξ.Πξση. 8404/12/ έγγξαθν καο κε ην νπνίν δηαβηβάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο λέα ζηνηρεία επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Θεζζαινλίθεο θαη ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο. 50) Σν κε Αξ.Πξση /456/ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, κε ην νπνίν εθθξάδεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση /2471/ έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο κε ην νπνίν καο θνηλνπνηεί ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνο ηε Μεηξνπνιηηηθή Δπηηξνπή ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση (213)/ έγγξαθν ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Επηηξνπήο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Ελφηεηαο Θεζζαινλίθεο κε ην νπνίν καο ελεκεξψλεη γηα ηελ έθδνζε ηεο κε αξηζκφ 71/ Απφθαζε ηεο, κε ηελ νπνία γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση. ΠΛ13025/ έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Πνιενδνκίαο Λαγθαδά ηνπ Δήκνπ Λαγθαδά ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο επηηξέπεηαη ε δφκεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. 54) Σν κε Αξ. Πξση π.ε./ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ην νπνίν καο δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο ΠΔ Θεζζαινλίθεο, ζην νπνίν αλαθέξεη φηη ζπκθσλεί κε ηελ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Αξ. Πξση / έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ζην νπνίν αλαθέξεη φηη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο δε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση. 499/ έγγξαθν ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ζην νπνίν αλαθέξεη φηη ην έξγν ηνπ ζέκαηνο δελ κπνξεί λα πδξνδνηεζεί απφ ην δίθηπν πδξνδφηεζεο ηεο Δπηρείξεζεο 57) Σν κε αξηζ. Πξση / έγγξαθν ηεο Δηεχζπλζεο Υδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζην νπνίν αλαθέξεη φηη δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο γεψηξεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, αιιά Σειίδα 6

7 εθθξάδεη αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση / έγγξαθν ηεο Δηεχζπλζεο Υδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζην νπνίν εθθξάδεη πξνο ηελ ελδηαθεξφκελε εηαηξεία ηηο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Τπεξεζία καο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σα απφ πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία πνπ θαηέζεζε ε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία ζηελ Τπεξεζία καο, ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Ληκλψλ Κνξψλεηαο Βφιβεο, θαη ηα νπνία πξσηνθνιιήζεθαλ απζεκεξφλ ζηελ Τπεξεζία καο κε Αξ. πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση. 3329/ έγγξαθν ηεο Δηεχζπλζεο Υδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζην νπνίν αλαθέξεη φηη γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Αξ. Πξση / έγγξαθν ηεο ΗΣ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ, κε ην νπνίν δειψλεη φηη δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή. Δπηζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε ηπρφλ αλεχξεζεο αξραηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ελδερφκελσλ εξγαζηψλ, απηέο λα δηαθνπνχλ θαη νη ελδηαθεξφκελνη λα εηδνπνηήζνπλ ηελ Δθνξεία, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ζσζηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Αξ. Πξση. 6604/ έγγξαθν ηεο 9 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο δε γεηηληάδεη κε αξραηνινγηθφ ρψξν ή κλεκείν ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο θαη γηα απηφ δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζε απηήλ. Δπηζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ εληνπηζηνχλ αξραηφηεηεο ζα πξέπεη λα δηαθνπνχλ νη εξγαζίεο θαη ν ελδηαθεξφκελνο λα εηδνπνηήζεη ηελ Δθνξεία. Θα αθνινπζήζεη ζσζηηθή αλαζθαθή ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Δθνξείαο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Αξ. Πξση. 3659π.ε./ έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ην νπνίν δειψλεη φηη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο δελ εληάζζεηαη ζε πεξηνρή ραξαθηεξηζκέλε σο «ηζηνξηθφο ηφπνο» θαη νχηε ππάξρνπλ πιεζίνλ απηήο θεξπγκέλα λεψηεξα κλεκεία, ε πξνζηαζία ησλ νπνίσλ λα αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη αληηθείκελν ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο θαη δε δηαηππψλεη απφςεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σελ κε Αξ. Πξση. 8354/ γλσκνδόηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ) ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Φ.100.1/170289/.1749/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Δζληθήο Τπνδνκήο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο (Γ Κιάδνο/Γ2) ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη αληίξξεζε απφ πιεπξάο ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Κάζε λέα δηάλνημε δηαπιάηπλζε δξνκνινγίνπ ή επέθηαζε ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ εθκεηάιιεπζεο ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ηξαηησηηθήο Αξρήο (ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ). Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση Σειίδα 7

8 66) Σν κε Αξ. Πξση. Σ/ΠΡΟΠΔ/3616/158/Φ. Γλσκνδνηήζεσλ/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Γεληθή Γηεχζπλζε Αεξνκεηαθνξψλ, ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ) ζην νπνίν αλαθέξεηαη γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Αξ. Πξση. 1513/ έγγξαθν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ληκλψλ Κνξψλεηαο Βφιβεο ζην νπνίν αλαθέξεηαη γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σα απφ πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία (επηπιένλ αληίγξαθν Μειέηεο, ηξνπνπνίεζε ηνπ είδνπο πξψησλ πιψλ, ρσξίο κεηαβνιέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ, θαη βεβαίσζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ Δπσλπκίαο) πνπ θαηέζεζε ε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία, θαη ηα νπνία πεξηήιζαλ ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση Απνθαζίδνπκε Σελ Έγθξηζε ησλ παξαθάησ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη Πεξηνξηζκψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ από ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ (εηήζηα παξνρή απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία ηόλνη) θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηελ θαύζε ηνπ παξαγόκελνπ βηναεξίνπ (ηζρχνο 0,844 MWe), ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΕΗΑΚΑ Β. ΣΕΗΑΚΑ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» θαη Γηαθξηηηθφ Σίηιν «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΥΟΤ Ο.Δ.». Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο νθείιεη ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε, φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο, λα ηεξεί ηνπο παξαθάησ Πεξηβαιινληηθνύο Όξνπο θαη Πεξηνξηζκνύο. Ζ ηήξεζε ηνπο απνηειεί απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε. Σν έξγν αλήθεη ζηε 2ε ππνθαηεγνξία ηεο θαηεγνξίαο Α [ηεο 4 εο νκάδαο (πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Τπνδνκψλ) κε Α/Α 11 (Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο παξαγσγή βηναεξίνπ εξγαζία (R3)) θαη ηεο 10 εο νκάδαο (Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο) κε Α/Α 6α (Ζιεθηξνπαξαγσγή κε θαχζε βηναεξίνπ)] ηεο (5) ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη είλαη δξαζηεξηφηεηα κέζεο φριεζεο, ζχκθσλα κε ηελ (11) ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Α/Α 303γ). Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Ζ κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ θαχζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ ηνπ ζέκαηνο ζα εγθαηαζηαζεί ζην κε αξηζκφ 8026 εθηφο ζρεδίνπ αγξνηεκάρην (κε ηα ζηνηρεία A-B-Γ-Γ-A ηνπ κε αξηζκό ζρεδίνπ Σ1 θαη θιίκαθα 1:500 ηνπνγξαθηθνύ Γηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.)) ηνπ αγξνθηήκαηνο νρνχ, ζην Γήκν Λαγθαδά, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, εκβαδνχ ,61 m 2, ε έθηαζε ησλ νπνίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο απιή γεσξγηθή γε, κε δαζηθή. Θα θαηαζθεπαζηεί κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα θαη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα. Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο ζα πεξηιακβάλεη θηήξην ειέγρνπ/γξαθείσλ, ζηέγαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ζηέγαζεο ηνπ ππνζηαζκνχ αλχςσζεο ηάζεο, θηήξην ππνδνρήο θαη απνζήθεπζεο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο βηνκάδαο, δεμακελέο ρψλεπζεο (βηναληηδξαζηήξεο) θαη δεμακελέο απνζήθεπζεο ηεο πξψηεο χιεο θαη ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο. Σειίδα 8

9 Ζ παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζα γίλεηαη κε θαχζε βηναεξίνπ πνπ ζα παξάγεηαη θαηά ηελ αλαεξφβηα δχκσζε ελφο ζπλδπαζκνχ πξψησλ πιψλ (βηνκάδαο) ζε δχν (2) αληηδξαζηήξεο δχκσζεο. Ζ θαχζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία (1) κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) General Electric Jenbacher J412 GS, ε νπνία ζα είλαη ζπδεπγκέλε κε κία (1) ειεθηξνγελλήηξηα. Σπγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Σηνηρείσλ ηνπ Σηαζκνχ Ηιεθηξνπαξαγσγήο Είδνο: Μνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε βηνκάδαο θαη ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ηελ θαύζε ηνπ παξαγόκελνπ βηναεξίνπ Θέζε: ην κε αξηζκφ 8026 εθηφο ζρεδίνπ αγξνηεκάρην (κε ηα ζηνηρεία A-B-Γ-Γ-A ηνπ κε αξηζκό ζρεδίνπ Σ1 θαη θιίκαθα 1:500 ηνπνγξαθηθνύ Γηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.)) ηνπ αγξνθηήκαηνο νρνχ, ζην Γήκν Λαγθαδά, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Επσλπκία εηαηξίαο: «ΣΕΗΑΚΑ Β. ΣΕΗΑΚΑ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» Δηαθξηηηθφο Τίηινο: «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΥΟΤ Ο.Δ.» Έδξα εηαηξείαο: Λνπηξψλ 67 Σ.Κ Λαγθαδάο Δ.Ο.Υ.: Β Θεζζαινλίθεο Α.Φ.Μ.: Τει.: Θα Πεξηιακβάλεη: Γχν (2) αληηδξαζηήξεο δχκσζεο, κία (1) κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) General Electric Jenbacher J412 GS, ε νπνία ζα είλαη ζπδεπγκέλεο κε κία (1) ειεθηξνγελλήηξηα Σπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ πνιπγψλνπ πνπ νξίδεη ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, ζην ζχζηεκα ΕΓΣΑ 87 Σεκείν Φ Χ Σεκείν Φ Χ Α , ,98 Γ , ,77 Β , ,69 Γ , ,89 Σχληνκε Πεξηγξαθή ηεο Παξαγσγηθήο Δηαδηθαζίαο Σν αληηθείκελν ηεο κνλάδαο ηνπ ζέκαηνο ζα είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα κε ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ θαη ηελ θαχζε ηνπ. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε βηνκάδα (πξψηε χιε) ζα απνηειείηαη απφ θηελνηξνθηθά ιχκαηα (ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα δψσλ θφπξνο πγξά θαζαξηζκνχ ησλ ζηάβισλ θαη πγξά ακειθηεξίνπ), αγξνηηθά ππνιείκκαηα (άρπξα ζηηεξψλ, ζηειέρε θαιακπνθηνχ, ππνιείκκαηα ειίαλζνπ, ελζηξψκαηα θαιακπνθηνχ, ζηειέρε ηεχηισλ), απφβιεηα ηπξνθνκείσλ (ηπξφγαιν) θαη πνιηφο απφ βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Με αλαεξφβηα ρψλεπζε ηεο παξαπάλσ βηνκάδαο ζα παξάγεηαη βηναέξην θαη ρσλεκέλν ππφιεηκκα. Σν βηναέξην ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ειεθηξνγελλήηξηα κε ηελ νπνία ζα είλαη απηή ζπδεπγκέλε. Ζ κέγηζηε ειεθηξηθή ηζρχο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηε κνλάδα ζα είλαη 0,844 MWe θαη ην ζχλνιν ηεο ζα δηαηίζεηαη (πψιεζε) ζην Λεηηνπξγφ Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Λ.ΑΓ.Ζ.Δ. Α.Δ.). Σν (ρσλεκέλν) ππφιεηκκα πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ζα δηαηίζεηαη σο εδαδνβειηησηηθφ, κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ. Έλα κέξνο ηεο παξαγφκελεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο ζα δηνρεηεχεηαη Σειίδα 9

10 ζηνπο αληηδξαζηήξεο ρψλεπζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ θαη ε πεξίζζεηα ηεο ζεξκφηεηαο ζα δηνρεηεχεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. πλνπηηθά, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο κνλάδαο (επεμεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ, παξαγσγή ηνπ βηναεξίνπ θαη θαχζεο ηνπ πξνο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηα παξαθάησ ζηάδηα θαη δηεξγαζίεο: Τπνδνρή, παξαιαβή, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία θαη ηξνθνδνζία ησλ πξψησλ πιψλ. Αλαεξφβηα ρψλεπζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη παξαγσγή βηναεξίνπ. Γηαρείξηζε ηνπ βηναεξίνπ (θαζαξηζκφο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε) Αμηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ (θαχζε ηνπ θαη παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο). Απνζήθεπζε ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο. Δπεμεξγαζία ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο θαη παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ. Απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηνπ εδαθνβειηησηηθνχ. Έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ηεο δηεξγαζίαο Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηελ ειεθηξνγελλήηξηα ζα δηαηίζεηαη ζην δεκφζην δίθηπν κεηαθνξάο ή θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ελφο κεηαζρεκαηηζηή αλχςσζεο ηάζεο απφ ηα 0,4 ζηα 20,0 KV. Ζ κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο εθπνκπψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα ελζσκαηψλεη θαηάιιεια ζπζηήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (θίιηξν ελεξγνχ άλζξαθα, θεξακηθή εζηία θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ θαχζε ησλ θαπζαεξίσλ) γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζσκαηηδίσλ, κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ. Γηα ηελ θαχζε ηεο πεξίζζεηαο ηνπ αεξίνπ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνκεραλήο ή ζε πεξίπησζε πεξίζζεηαο ζα θαηαζθεπαζηεί ππξζφο αλάθιεμεο, ν νπνίνο ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ε πίεζε ηεο παξνρήο ηνπ βηναεξίνπ ζηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο μεπεξάζεη έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην αζθαιείαο. Ο αθξηβήο ηξφπνο δηαζχλδεζεο ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζα γίλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζηνπο φξνπο ζχλδεζεο ηνπ κε ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ.) ή ηνλ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Α.Γ.Μ.Ζ.Δ.). Καηάινγνο κεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Σν ζχλνιν ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ: 402,63 kw Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ ζα γίλεη πεξίθξαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα πεξηκεηξηθνχ θσηηζκνχ, αληρλεπηέο θίλεζεο θαη ζχζηεκα αζθαιείαο (ζπλαγεξκφο) θαη παξαθνινχζεζεο (θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο) ηνπ ηαζκνχ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ, φπσο απνςηιψζεηο θαη εμνκάιπλζε ηνπ εδάθνπο, εξγαζίεο εθζθαθήο γηα ηε ζεκειίσζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εξγαζίεο δηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ απαξαίηεησλ επηρσκαηψζεσλ ζηε ζπλέρεηα. Σειίδα 10

11 Ζ πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζσ πθηζηακέλεο νδνχ θαη δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηάλνημε λένπ νδηθνχ δηθηχνπ ή ε βειηίσζε πθηζηάκελνπ. Πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο - Επαίζζεηα ζηνηρεία ηνπ - Εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο δψλεο. Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ Οξληζνπαλίδα (SΡΑ). Δίλαη εληαγκέλε ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν Φχζε 2000 κε ηελ επσλπκία «Κνηιάδα Φηιηνχξε» θαη θσδηθφ αξηζκφ GR Πξψηεο χιεο θαη Πξντφληα Ζ κνλάδα ζα παξάγεη βηναέξην απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ελφο κεγάινπ θάζκαηνο νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη ππνπξντφλησλ, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε ιεηηνπξγία ηεο εάλ κεηαβιεζεί ή ηξνπνπνηεζεί ε είζνδνο ησλ πξψησλ πιψλ. Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ηαπηφρξνλα πγξέο (π.ρ. θνπξηέο αγειάδσλ, ηπξφγαια) θαη ζηεξεέο (π.ρ. αγξνηηθφ ππφιεηκκα θαιιηεξγεηψλ θαιακπνθηνχ) πξψηεο χιεο. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη εηεζίσο ηφλνη βηνκάδαο πνπ ζα απνηειείηαη αλαιπηηθά απφ θηελνηξνθηθά ιχκαηα (ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα δψσλ θφπξνο πγξά θαζαξηζκνχ ησλ ζηάβισλ θαη πγξά ακειθηεξίνπ), αγξνηηθά ππνιείκκαηα (άρπξα ζηηεξψλ, ζηειέρε θαιακπνθηνχ, ππνιείκκαηα ειίαλζνπ, ελζηξψκαηα θαιακπνθηνχ, ζηειέρε ηεχηισλ), απφβιεηα ηπξνθνκείσλ (ηπξφγαιν) θαη πνιηφο απφ βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Πξντφληα Σα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο είλαη: Μνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ: ζηεξεφ νξγαληθφ ιίπαζκα. Μνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο: ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ ζα παξάγεη πγξφ νξγαληθφ ιίπαζκα, ζε πνζφηεηεο πεξίπνπ tn/έηνο. Σν βηναέξην πνπ ζα παξάγεηαη ζηε κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ ζα θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εληφο ηεο κνλάδαο ηνπ ζέκαηνο θαη δε ζα απνηειεί εκπνξεχζηκν πξντφλ. Απφ ην έξγν ηνπ ζέκαηνο ζα πξνθχπηεη σο θχξην πξντφλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία κεηά ηελ αλχςσζε ηεο ηάζεο ηεο ζα δηαηίζεηαη (πψιεζε) ζην Λεηηνπξγφ Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Λ.ΑΓ.Ζ.Δ. Α.Δ.). Ζ ειεθηξηθή ηζρχο ηνπ ζηαζκνχ ζα αλέξρεηαη ζηα 0,844 MW el θαη ε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ίζε κε MWh. Δπηπιένλ ζα παξάγεηαη ζεξκηθή ελέξγεηα ίζε κε MWh/year. Έλα ηκήκα ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αλαεξφβην βηναληηδξαζηήξα κε ηε κνξθή ζεξκνχ λεξνχ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο δχκσζεο, ελψ ην ππφινηπν ζα δηνρεηεπζεί ζην πεξηβάιινλ. Ωο δεπηεξεχσλ πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο ζα παξάγνληαη εηεζίσο ηόλνη πγξφ ρσλεκέλν ππφιεηκκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εδαθνβειηησηηθφ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο. Ζ ζχλζεζε ηνπ εδαθνβειηησηηθνχ ζε βαζηθά ζπζηαηηθά ιίπαλζε είλαη: N: 4,96 kg/m 3, P 2 O 5 : 2,60 kg/m 3, K 2 O: 6,04 kg/m 3. Γηα φιεο ηηο πξψηεο χιεο, ην παξαπξντφλ (εδαθνβειηησηηθφ) θαη ηα παξαγφκελα απφβιεηα ζα ηεξείηαη κεηξψν θαηαγξαθήο ηεο πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ, θαζψο θαη ζηνηρείσλ παξάδνζεο ζε ηξίηνπο (εκεξνκελία, πνζφηεηα, ζηνηρεία ηξίηνπ). Σειίδα 11

12 Καηαλάισζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο Φξήζε λεξνχ Ζ κνλάδα βηναεξίνπ έρεη ζρεηηθά κηθξέο αλάγθεο ζε λεξφ. Ζ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε λεξνχ αθνξά ζηελ αξαίσζε ηνπ κίγκαηνο ησλ πξψησλ πιψλ. Απηή ζα επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαθχθισζε κέξνπο ηνπ πγξνχ θιάζκαηνο ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο ησλ πξψησλ πιψλ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην λεξφ δελ επαξθεί ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο. Έηζη, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα θαηαλαιψλεηαη λεξφ γηα ηηο αλάγθεο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πιχζε ησλ ρψξσλ, ηε ζπκπιήξσζε λεξνχ ζηα θιεηζηά θπθιψκαηα λεξνχ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ άξδεπζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηεο κνλάδαο θαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Καηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ησλ εξγαζηψλ απαηηείηαη λεξφ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ ηνπ θηηξίνπ κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Δθηηκάηαη φηη απαηηείηαη πεξίπνπ 1 m 3 αλά 100 m 2 πιάθαο πάρνπο cm. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαη επεηδή ε πξψηε χιε ζα είλαη ζε πγξή κνξθή κε ζχζηαζε 8-12% ζε μεξά νπζία δελ απαηηείηαη ε πξνζζήθε λεξνχ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε μεξά νπζία ηνπ κίγκαηνο ζα ππεξβαίλεη ην 15% θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ ηα πγξά πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο ζε πγξφ θαη ζηεξεφ θιάζκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη λεξφ απφ ηε γεψηξεζε. Οη κέζεο αλάγθεο ζε λεξφ γηα ην πξνζσπηθφ ζε εκεξήζηα βάζε είλαη πεξίπνπ 100 ιίηξα/άηνκν, επνκέλσο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο ίζν κε 5 άηνκα είλαη 5 άηνκα 100 ιίηξα/εκέξα = 0,5 m 3 αλά εκέξα θαη εηεζίσο 182,5 m 3. Γηα ην πιχζηκν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο εθηηκάηαη φηη απαηηείηαη πνζφηεηα λεξνχ ίζε κε 40,0 m 3 /πιύζε θαη κε δεδνκέλν φηη ζα πξαγκαηνπνηείηαη πιχζηκν ησλ εγθαηαζηάζεσλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ε απαηηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ αλέξρεηαη ζε 80,0 m 3 /εβδνκάδα. Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ (βπηία θνξηεγά) ζα ππάξρεη εηδηθφ ππφζηεγν θαζαξηζκνχ. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ βπηίσλ κεηαθνξάο ησλ πγξψλ απνβιήησλ (πξψησλ πιψλ) θαη ηνπ πγξνχ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιχζε θάζε βπηίνπ 6 m 3 θαζαξφ λεξφ θαη 2 m 3 δηαιχκαηνο λεξνχ θαη πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (NaOH). Κάζε βπηίν ζα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 3 δηαδξνκέο εκεξεζίσο, άξα ζα απαηηνχληαη εκεξεζίσο: 2 βπηία 3 πιύζεηο 8 m 3 = 48 m 3 /εκέξα. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θνξηεγνχ κεηαθνξάο ησλ ζηεξεψλ πξψησλ πιψλ ή ηνπ ζηεξενχ εδαθνβειηησηηθνχ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε πιχζε 3 m 3 θαζαξφ λεξφ θαη 1 m 3 δηάιπκα λεξνχ θαη πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (NaOH). Σν θνξηεγφ ζα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 2 δηαδξνκέο εκεξεζίσο, άξα ζα απαηηνχληαη εκεξεζίσο: 2 πιύζεηο 4 m 3 = 8 m 3 /εκέξα. Ο ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηεο κνλάδαο, επηθαλείαο πεξίπνπ 1 ζηξέκκαηνο, πνπ ζα είλαη ζπαξκέλνο µε γθαδφλ γίλεηαη ζχκθσλα µε ηελ κε αξηζκφ Φ.16/6631/1989 Τπνπξγηθή Απόθαζε (Φ.Δ.Κ. 428Β/ ) «Πξνζδηνξηζκφο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ άξδεπζε». Γηα ην 10 ν πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνθχπηεη φηη ε αλψηεξε εηήζηα πνζφηεηα λεξνχ αλά ζηξέκκα πνπ απαηηείηαη γηα ην πφηηζκα ηνπ γξαζηδηνχ είλαη 750 m (m 3 /ζηξέκκα) 2 ζηξέκκαηα = m 3 Άξα, ε ζπλνιηθή κέγηζηε εηήζηα πνζφηεηα λεξνχ ζα αλέξρεηαη ζε (5,0 m 3 /εκέξα 340 εκέξεο) + (0,5 m 3 /εκέξα 52 εβδνκάδεο 6 εκέξεο/εβδνκάδα) + (80,0 m 3 /εκέξα 52 εβδνκάδεο) Σειίδα 12

13 + (48,0 m 3 /εκέξα 340 εκέξεο) + (8,0 m 3 /εκέξα 340 εκέξεο) + 750,0 m 3 /έηνο = m 3. Αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηηο απψιεηεο κεηαθνξάο ηφηε ε εηήζηα πνζφηεηα λεξνχ ηεο κνλάδαο αλέξρεηαη ζε m 3. Φξήζε Ελέξγεηαο Καηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο, ησλ νρεκάησλ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), θαη ηνπ κεραληθνχ εθζθαθέα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε πεηξέιαην. Δλδεηθηηθά, πξνβιέπεηαη φηη ζα απαηηεζνχλ πεξίπνπ ιίηξα πεηξειαίνπ. Καηά ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζα θαηαλαιψλεηαη ελέξγεηα απφ ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο, θαη ν νπνίνο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, θαζψο θαη γηα ην θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηε ιεηηνπξγία νηθηαθψλ κηθξνζπζθεπψλ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ ζα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ KWh/y θαη ζα πξνέξρεηαη απφ ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο πεξηνρήο. Άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ είλαη πεηξέιαην γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηεο κνλάδαο (π.ρ. ηνπ κεραληθνχ θνξησηή). Οη ζεξκηθέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ ζα θαιχπηνληαη ζην ζχλνιν ηνπο απφ ηελ θαχζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ ζηε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Εθπνκπέο Αέξηα απφβιεηα Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζα εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαπζαέξηα απφ ηελ θαχζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ θαη ζθφλε θαη θαπζαέξηα απφ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ. Αέξηα απφβιεηα, ζθφλεο θαη θαπζαέξηα, ζα παξάγνληαη θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καζαξηζκόο θαπζαεξίσλ. Γηα ηελ θαχζε ηνπ βηναεξίνπ ζηε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο ζα ππάξρεη αηζζεηήξαο πνπ ζα ξπζκίδεη ηελ πνζφηεηα αέξα πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην ζάιακν θαχζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθψλ. Παξάιιεια ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ηξηδσληθφο θαηαιχηεο πνπ ζα ειέγρεη ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ θαηά ηελ έμνδν απφ ην ζάιακν θαχζεο. Οζκέο Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πηζαλφλ λα παξάγνληαη νζκέο απφ ηελ απνζήθεπζε ή/θαη ηελ αλαεξφβηα δχκσζε ηεο πξψηεο χιεο. Ηρνξχπαλζε Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζφξπβνο ζα παξάγεηαη απφ ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηνπ βηναεξίνπ, ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ηηο γελλήηξηεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Θφξπβνο ζα παξάγεηαη, σζηφζν, θαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Υγξά απφβιεηα Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο δε ζα παξάγνληαη πγξά απφβιεηα, εθηφο απφ ηα έιαηα ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ (ηνπ κεηαζρεκαηηζηή Σειίδα 13

14 ηνπ Τπνζηαζκνχ αλχςσζεο ηάζεο) θαη ηα ιχκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Τγξά απφβιεηα δελ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Μεηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο πξνθχπηεη έλα πγξφ ρσλεκέλν ππφιεηκκα ησλ ιπκάησλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ ην νπνίν ζα δηαηεζεί σο εδαθνβειηησηηθφ. Τγξά απφβιεηα, ιχκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ, πγξά πιχζεο ησλ κεραλεκάησλ, νξπθηέιαηα απφ ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ, ζα παξάγνληαη, σζηφζν, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ κφλν θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Κχξηνη ξχπνη ζην ρσλεκέλν ππφιεηκκα: Μέηαιια (π.ρ. As, Cd, Cu, Hg, Ni, Sn, Zn), Οιηθφ άδσην, Οιηθφο θσζθφξνο (Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006, πίλαθαο 1.18, ζει. 24). Σα ιύκαηα από ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ηεο κνλάδαο (απνδπηήξηα, WC) ζα θαηαιήγνπλ ζε ζεπηηθφ απνξξνθεηηθφ βφζξν πνπ ζα ζπληεξείηαη επαξθψο ζα είλαη επηζθέςηκνο. Σηεξεά απφβιεηα Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ηα ζηεξεά απφβιεηα πνπ ζα παξάγνληαη είλαη, ηπρφλ, απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα αληηθαζίζηαηαη κεηά απφ βιάβε ή ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ, κέξνο ηνπ ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηα αζηηθνχ ηχπνπ απφβιεηα απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ ηιχο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ (πξψηεο χιεο) ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα πξνθχςνπλ ζηεξεά απφβιεηα πνπ ζα απνηεινχληαη απφ ηα αζηηθνχ ηχπνπ απνξξίκκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, απφ ηνλ απνξξηπηφκελν ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη απφ ηα πιηθά ησλ εθζθαθψλ θαηά ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο. Σα αζηηθνχ ηχπνπ απφβιεηα απφ ην πξνζσπηθφ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε θάδνπο ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). Υδξνδφηεζε Πνζφηεηεο λεξνχ απαηηνχληαη θαηά ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζε λεξφ νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο λα ιακβάλνληαη απφ γεψηξεζε πνπ ζα αλνξπρζεί γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο γεψηξεζεο είλαη Υ= θαη Τ= , ελψ ε αλψηεξε αληινχκελε πνζφηεηα εηεζίσο δε ζα μεπεξλά ηα m 3. Σν βάζνο ηεο γεψηξεζεο ζα είλαη 50±20 m, ε δηάκεηξνο ηεο δηάηξεζεο ζα είλαη 10 in θαη ε δηάκεηξνο ηεο ζσιήλσζεο 8 in. Ζ πξνηεηλφκελε γεψηξεζε πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.). Ελέξγεηα Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο απαηηείηαη ε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηθξήο ηζρχνο πνπ ζα θαιχπηεηαη απφ ην πθηζηάκελν δίθηπν δηαλνκήο ηεο. Ζ απαηηνχκελε ζεξκηθή ελέξγεηα ζηε κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ ζα θαιχπηεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Καχζηκα Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζέκαηνο δελ απαηηνχληαη άιινπ είδνπο θαχζηκα εθηφο ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ. Σειίδα 14

15 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνύ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ππάξρεη ζηελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.) θαη ηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη ηνπο ράξηεο πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο, εθόζνλ δελ αληίθεηηαη ζηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζε απηή. Πεξηβαιινληηθνί Όξνη 1. Πεξηβαιινληηθνί Όξνη θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο Μέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο ξππαληηθψλ θνξηίσλ ζηνπο απνδέθηεο: 1.1. Αηκφζθαηξα: φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Ζ.Π /549/Δ.103 (Φ.Δ.Κ. 488B/ ) θαη κε Αξηζκ. Ζ.Π /1075/Δ103 (Φ.Δ.Κ. 920B/ ) θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 1180/81 (Φ.Δ.Κ. 293Α/ ) Υγξά απφβιεηα: φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο νηθείεο Ννκαξρηαθέο ή Πεξηθεξεηαθέο Απνθάζεηο. Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ: 1.3. Οη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ζην πεξηβάιινλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (εξγνηάμην) λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) κε αξηζκφ 37393/2028/2003 (Φ.Δ.Κ. 1418Β/ ) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηηο εθπνκπέο ζνξύβνπ ζην πεξηβάιινλ από εμνπιηζκό πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε Ζ.Π. 9272/471/2007 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) (Φ.Δ.Κ. 286Β/ ) Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο λα θέξεη έγθξηζε ηχπνπ ΕΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ηεο ζηάζκεο ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ ζχκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) κε αξηζκφ 69001/1921/1988 (Φ.Δ.Κ ) «Έγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηψλ, ησλ ππξνγεξαλψλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ζπγθφιιεζεο, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ηζρχνο θαη ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο θαη αεξνζθπξψλ» Ζ κέζε ελεξγεηαθή ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμίσλ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 65 db(a) ηνπ δείθηε Leq/12σξν. Έθζεζε ζε κεηαβαιιφκελα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία ρακειψλ ζπρλνηήησλ: 1.6. Γηα ην ειεθηξηθφ θαη καγλεηηθφ πεδίν ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεο ηζρχνπλ νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί θαη ζηάζκεο αλαθνξάο ηεο κε Αξηζκφ 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Δ.Κ. 512Β/ ) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Κ.Τ.Α.) «Μέηξα πξνθχιαμε ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ» [(Γηφξζσζε θαικάησλ (Φ.Δ.Κ. 759Β/ )] Αέξηα απφβιεηα 1.7. Ζ ελαπφζεζε ζε ζσξνχο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ειάρηζην δπλαηφ χςνο Να γίλεηαη δηαβξνρή ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ Σα θνξηεγά νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ λα είλαη θαηάιιεια θαιπκκέλα (λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζθέπαζηξα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα κεηαθεξφκελα πιηθά). Σειίδα 15

16 1.10. Να πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ε δηέιεπζε ησλ θνξηεγψλ (εηδηθά ησλ γεκάησλ κε πιηθά) κέζα απφ νηθηζκνχο Σα κεραλήκαηα θαη ηα εξγνηαμηαθά νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο λα είλαη άξηζηα ζπληεξεκέλα. Υγξά απφβιεηα Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ρεκηθέο ηνπαιέηεο γηα ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ επεμεξγαζία ή/θαη δηάζεζε ησλ αλζξσπίλσλ ιπκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο Σα λεξά έθπιπζεο ησλ κεραλεκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζην έδαθνο κφλν εθφζνλ θέξνπλ πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην έδαθνο ηεο έθηαζεο φπνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν ηνπ ζέκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε λα πεξηνξηζηνχλ νη πιχζεηο ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο θαη ηα πγξά πιχζεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ λα δηαηίζεληαη ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο, εθφζνλ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε δηαρείξηζε, ή λα δηαηίζεληαη ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο θαη ηελ άδεηα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Ο θαζαξηζκφο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζην ρψξν παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ηνπ θαη φρη ζε ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, λα απνθεχγνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Σηεξεά απφβιεηα Σα ζηεξεά απφβιεηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ εξγνηαμίνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκφ 50910/2727/2003 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Κ.Τ.Α.) (Φ.Δ.Κ. 1909Β/ ), δειαδή λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή ζε αμηνπνηήζηκα θαη κε θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη ρψξνπο ππφ θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο Σα αμηνπνηήζηκα ζηεξεά απφβιεηα (π.ρ. πιηθά ζπζθεπαζίαο) πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ λα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2939/2001. Ζ πξνζσξηλή ηνπο απνζήθεπζε λα γίλεηαη ζε απνκνλσκέλν ρψξν ζηελ πεξίκεηξν ηνπ εξγνηαμίνπ κε εχθνιε πξφζβαζε θφξησζεο ηνπο θαη καθξηά απφ ην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ (θηλήζεηο πξνζσπηθνχ, θφξησζε εθθφξησζε πιηθψλ) θαη λα δηαηίζεληαη ζε εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο Σα αζηηθά, ζηεξεά απφβιεηα, απνξξίκκαηα, θαη ηα ινηπά κε αμηνπνηήζηκα απφβιεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη λα πεξηζπιιέγνληαη είηε απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, είηε απφ εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο Σα πιηθά εθζθαθψλ πνπ δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, θαη επνκέλσο ζα πεξηζζεχνπλ, λα δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο δηάζεζεο ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε απφξξηςε ή δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο ρψξνπο Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ξεπκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2939/2001 (Φ.Δ.Κ. 179Α) θαη ησλ αληίζηνηρσλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ (Κ.Τ.Α.) [ειαζηηθά: Π.Γ. 109/2004 (Φ.Δ.Κ. 75Α/ ), κεηαρεηξηζκέλνη ζπζζσξεπηέο: Κ.Τ.Α /2057/Δ103/2010 (Φ.Δ.Κ. 1625Β/ ), απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ: Π.Γ. 117/2004 (Φ.Δ.Κ. 82Α/ ) Σειίδα 16

17 θαη απφβιεηα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο: Κ.Τ.Α /1757/Δ103/2010 (Φ.Δ.Κ. 1312Β/ )] Να ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ κε Αξ. Ζ.Π /2727/2003 (Φ.Δ.Κ. 1909Β/ ) θαη 13588/725/2006 (Φ.Δ.Κ. 383Β/ ) Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ (Κ.Τ.Α.). Άιινη φξνη Γηα νπνηαδήπνηε επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε, απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ έξγσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία άδεηεο θαη εγθξίζεηο Σα πάζεο θχζεσο επί κέξνπο έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ απνηεινχλ ζπλνδά έξγα θαη ηνπ θπξίσο έξγνπ θαη ε πεξηβαιινληηθή ηνπο αδεηνδφηεζε γίλεηαη καδί κε ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ θπξίσο έξγνπ Δθφζνλ ζίγνληαη δαζηθέο εθηάζεηο ή εθηάζεηο ππαγφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο ζα πξέπεη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επέκβαζε λα ηεξεζνχλ νη φξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί δαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Γαζψλ Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο λα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο νη αξκφδηεο Αξραηνινγηθέο Υπεξεζίεο, ψζηε λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε επίβιεςε ησλ έξγσλ απφ εηδηθεπκέλν ππάιιειν ε θάζε πεξίπησζε, νη εθζθαθέο θαη επηρσκαηψζεηο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο θαζψο θαη ησλ αξκφδησλ Εθνξεηψλ Αξραηνηήησλ. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ, νη εξγαζίεο ζα δηαθνπνχλ ψζηε λα αθνινπζήζεη αλαζθαθηθή έξεπλα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηεζεί ε πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ έξγνπ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Ζ δαπάλε ηεο ελδερφκελεο αλαζθαθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ακνηβήο ηνπ απαξαίηεηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο, κειέηεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ επξεκάησλ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3028/02 (ΦΔΚ 153/Α/2002) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» Απφ ηηο πηζηψζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ λα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Κάζε ηξνπνπνίεζε ή επέκβαζε ζε πθηζηάκελν έξγν ππνδνκήο λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ απφ θαη πξνο ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο Να απνθαζίζηαηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε βαηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ε πεξίπησζε ξχπαλζεο ησλ δξφκσλ πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηηο δηειεχζεηο ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη άκεζα κε επζχλε ηνπ Φνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ησλ νδψλ πξφζβαζεο ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη ππνρξεσηηθφο ν θαζαξηζκφο ησλ ηξνρψλ ησλ νρεκάησλ πξηλ ηελ έμνδν ηνπο απφ ην εξγνηάμην Να κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ πινηνκήζεηο. Σειίδα 17

18 1.35. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, λα ζπκπεξηιεθζνχλ, θαηά πεξίπησζε θαη φπνπ θξηζεί ζθφπηκν, εξγαζίεο θχηεπζεο Να πξαγκαηνπνηεζεί ε επηθάιπςε ησλ πξαλψλ ησλ επηρσκάησλ κε θπηηθή γε θαη θχηεπζε κε ηζαγελή, θαηά ην δπλαηφλ, θπηά Σα θπηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θχηεπζε ησλ πξαλψλ ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ θπηψξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4035/60 θαη απφ θξαηηθά δαζηθά θπηψξηα Σπρφλ αθαηξνχκελε θπηηθή γε απφ ηελ πεξηνρή επέκβαζεο λα δηαθπιαρζεί θαηάιιεια έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εξγαζίεο δηακφξθσζεο θαη απνθαηάζηαζεο (θπηεχζεηο) ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ Σα απαηηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά λα ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία θαη κνλάδεο ζθπξνδέκαηνο Απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία δαλεηνζαιάκνπ ή ε απφιεςε πιηθψλ απφ θνίηεο πνηακψλ ή ρεηκάξξσλ γηα πιηθά πνπ πηζαλφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ Οη εθζθαθέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ λα πεξηνξηζζνχλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζεί ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη ηπρφλ εηδηθνχο πεξηνξηζκνχ θαη φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο Γελ επηηξέπνληαη εθζθαθέο κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί πιηθφ γηα επηρψκαηα, παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο θ.ιπ Απαγνξεχνληαη θάζε είδνπο εθβξαρηζκνί θαη αιινηψζεηο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο ρσξίο ζρεηηθή άδεηα θαη ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο Ζ απφζεζε ησλ αθαηάιιεισλ ή ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο λα γίλεη ζε ζέζεηο κε ήπηεο θιίζεηο, λα θαιχπηνληαη κε θαηάιιεια πιαζηηθά θαιχκκαηα, λα δηαβξέρνληαη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε δηαζπνξά ηνπ πιηθνχ, νη εθηάζεηο λα κελ είλαη δαζηθέο ή ξέκαηα, λα απέρνπλ θαηάιιειεο απνζηάζεηο απφ ηα φξηα νηθηζκψλ, λεθξνηαθείσλ, λα έρνπλ ηελ άδεηα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ε δε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ απφζεζεο λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ελαξκνλίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη λα κελ εκπνδίδεηαη θαη λα κελ επεξεάδεηαη ε νκαιή ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ Απαγνξεχεηαη έζησ θαη πξνζσξηλά ε ελαπφζεζε πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε ξέκαηα, ρείκαξξνπο, αξδεπηηθέο ηάθξνπο θαη ζε εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε ξνήο ησλ λεξψλ ηνπο Να εθηειεζηνχλ φια ηα απαξαίηεηα αληηπιεκκπξηθά έξγα θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα κέηξα αλάζρεζεο ησλ θαηλνκέλσλ δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ κεηαθνξάο ζηεξενπαξνρψλ εθηφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ λα ππάξμεη κέξηκλα, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηήζνπλ, γηα ηε δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ ρψξσλ θαηαθξάηεζεο ησλ ζηεξενπαξνρψλ εληφο ηνπ γεπέδνπ Ο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα απνθεχγνληαη θαηά ην δπλαηφ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζε πεξηφδνπο πςειψλ βξνρνπηψζεσλ Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ νκβξίσλ θαη ηελ νξζή παξνρέηεπζή ηνπο ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ γχξσ πεξηνρή Σα πξντφληα ησλ εθζθαθψλ λα δηαρεηξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 36259/1757/Δ103/2010 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) (ΦΔΚ 1312Β/ ) κε ηίηιν «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο» Ζ έθηαζε πνπ ζα θαηαιακβάλεη ην εξγνηάμην λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή θαη λα ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Οη ρψξνη ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ θαζαξνί θαη λα κελ ππάξρνπλ δηάζπαξηα απφβιεηα ή/θαη άρξεζηα πιηθά Ζ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο έθηαζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σειίδα 18

19 1.54. Γε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο επίζηξσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ γεπέδνπ κε ζθπξφδεκα Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.3 θαη 1.5 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο Σα κεηαρεηξηζκέλα νξπθηέιαηα, πνπ, ηπρφλ, πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ, θαη άιια ειαηψδε πιηθά, λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 82/2004 (Φ.Δ.Κ. 64Α/ ) (ζπιινγή γηα αλαθχθισζε απφ εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξίεο). Να ζπιιέγνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθά ζηεγαλά δνρεία, πνπ ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν, θαη λα δίλνληαη ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο ζπιινγήο νη νπνίεο δηαζέηνπλ άδεηα γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνίν αλήθεη γεσγξαθηθά ε ζέζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σα παξαπάλσ πιηθά λα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθά βηβιία. ηα ίδηα βηβιία λα θαηαγξάθεηαη θαη ε δηαδηθαζία δηαθίλεζε ηνπο (παξαιήπηεο, εκεξνκελία, πνζφηεηα, πξννξηζκφο). Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ θαη ιηπαληηθψλ ζην έδαθνο, ζηα επηθαλεηαθά ή ππφγεηα λεξά ή ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο Σπρφλ δηαξξνέο θαπζίκσλ ή ειαίσλ λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα κε ρξήζε πξνζξνθεηηθψλ πιηθψλ, φπσο άκκνπ, ξνθαληδηνχ ή θαη εηδηθνχ γεσπθάζκαηνο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ ζηξσκάησλ ηνπ εδάθνπο ή ησλ απνξξνψλ φκβξησλ Σν εξγνηάμην ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο πξνζξνθεηηθψλ πιηθψλ Σα ξππαζκέλα πξνζξνθεηηθά πιηθά κε πεηξειαηνεηδή ή ιηπαληηθά απφ ηπρφλ δηαξξνέο ή εξγαζίεο ζπληήξεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη ε δηαρείξηζε ηνπο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηα επηθίλδπλα απφβιεηα Απαγνξεχεηαη ε θαχζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαίσλ, πιαζηηθψλ, ειαζηηθψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ ηφζν ζε αλνηθηφ ππαίζξην (αλνηρηέο εζηίεο θαχζεο) φζν θαη ζε θιεηζηφ ζηεγαζκέλν ρψξν [Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.) 10315/93 (Φ.Δ.Κ. 369Β/ ) 11535/93 (Φ.Δ.Κ. 328Β/ )] Να ιεθζεί κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ εθδειψζεσο ππξθαγηάο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ Να ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ή ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ Να ηνπνζεηεζεί πεξηκεηξηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηάιιειε πεξίθξαμε πνπ λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ηνπ θνηλνχ Να ηνπνζεηεζνχλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη λα ππάξρεη θσηεηλή ζήκαλζε (θαηά ηηο βξαδηλέο θπξίσο ψξεο) ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο αηπρεκάησλ Να εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα πεξηκεηξηθήο θχηεπζεο ηνπ γεπέδνπ κε θαηάιιεια θπηά (ζάκλνη ή δέλδξα) Ζ θαηαζθεπή θαη ε κνξθή ησλ θηεξίσλ λα είλαη κνξθνινγηθά δεκέλε (π.ρ. θαηάιιεια πιηθά θαη αξρηηεθηνληθή) κε ην γχξσ πεξηβάιινλ, ψζηε λα εληάζζεηαη αξκνληθά ζην νηθηζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ, θαη πάληα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δφκεζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο Με κέξηκλα ηεο ε ελδηαθεξφκελε εηαηξίαο λα εθνδηαζηεί κε Άδεηαο ρξήζεο λεξνχ γηα ηε γεψηξεζε απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Τδάησλ. Σειίδα 19

20 1.68. Σν βάζνο ηεο γεψηξεζεο λα κελ ππεξβαίλεη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) Να ιεθζνχλ κέηξα ζηεγαλνπνίεζεο ηεο επηθάλεηαο ηεο γεψηξεζεο (π.ρ ηνπνζέηεζε πιάθαο ζθπξνδέκαηνο), ψζηε λα απνηξαπεί ε θαηείζδπζε επηθαλεηαθψλ πδάησλ πξνο απηήλ ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 1 m απφ ηα φξηα ηνπ πεξηθξαγκαηηθνχ ζσιήλα Να εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ λεξνχ ηεο γεψηξεζεο θαη γηα αλεθνδηαζκφ νρεκάησλ ηεο ππξφζβεζεο Σα έξγα κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην ειεθηξνπαξαγσγήο κέρξη ην δίθηπν ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ.) ή ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Α.Γ.Μ.Ζ.Δ.), λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ.) ή ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Α.Γ.Μ.Ζ.Δ.) Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπέο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο λα απνκαθξπλζνχλ φιεο νη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γίλεη δηακφξθσζε, απνθαηάζηαζε θαη επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, θαηά ην δπλαηφ, ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ηνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί, είηε θχηεπζε, είηε ζπνξά πξνζεθφλησλ ζηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο (απηφρζνλσλ) εηδψλ, κεηά απφ εθπφλεζε θαη ζχληαμε θαηάιιειεο θπηνηερληθήο κειέηεο. Να ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θξνληίδα απηψλ ησλ εηδψλ Να γίλεη ππθλή δελδξνθχηεπζε πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο κε θαηάιιεια είδε αεηζαιψλ δέληξσλ γηα ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ θαη ην πεξηνξηζκφ ηεο νπηηθήο ξχπαλζεο θαη ηεο δηαρεφκελεο ζθφλεο Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θέξεη ηελ επζχλε γηα θάζε πηζαλή δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα δηεπθνιχλεη, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ηνπ δεηεζεί, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ζηελ ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε απφ αξκφδηα ή εμνπζηνδνηεκέλα Όξγαλα Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν ηήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ θαηά ηε θάζε εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο Όηαλ εθδνζεί ε πξνζθνξά ζχλδεζεο γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο θαη ηα νξηζηηθά έξγα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα Απφθαζε λα θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία καο Σερληθή Έθζεζε ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεη ηα νξηζηηθά έξγα ζχλδεζεο ψζηε λα απνθαλζεί ε Τπεξεζία καο εάλ απαηηείηαη ή φρη ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 2. Πεξηβαιινληηθνί Όξνη θαηά ηε ιεηηνπξγία Μέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο ξππαληηθψλ θνξηίσλ ζηνπο απνδέθηεο: 2.1. Αηκφζθαηξα: φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Ζ.Π /549/Δ.103 (Φ.Δ.Κ. 488B/ ) θαη κε Αξηζκ. Ζ.Π /1075/Δ103 (Φ.Δ.Κ. 920B/ ) θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 1180/81 (Φ.Δ.Κ. 293Α/ ) Υγξά απφβιεηα: φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο νηθείεο Ννκαξρηαθέο ή Πεξηθεξεηαθέο Απνθάζεηο. Εηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ: 2.3. Ζ Σηάζκε ηνπ ζνξχβνπ πνπ εθπέκπεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 65 dβ(α), κεηξνχκελε ζηα φξηα πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ [Πξνεδξηθό Γηάηαγκα (Π.Γ.) 1180/81 (Φ.Δ.Κ. 293Α/ )]. Σειίδα 20

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 10/03/2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3104/161704 ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1481/66145 ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1363/60922, 1843/81869 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον

Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλασ Σχολι Τεχνολόγων Εφαρμογών Τμιμα Τεχνολογίασ Πετρελαίου & Φυςικοφ Αερίου Πτυχιακι Εργαςία Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον του Μπογιατηι Τηανι Α.Ε.Μ.: 2734 Επιβλζπουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 1-3-2011 Αριθ.Πρωτ.183 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύσταση επιτροπών αρ.29 ν.1892/1990 Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.103/2-2-2011 εγγράφου μας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6.1 ΠΖΓΔ ΡΤΠΑΝΖ, ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δελ απνηεινχλ θαζ' εαπηέο πεγέο ξχπαλζεο, εθ' φζνλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, αιιά αληίζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα