Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ. Κνηλ.: ΑΠΟΦΑΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Αλαξηεηέα ζην Γηαδίθηπν Βαζκφο αζθαιείαο: Θεζζαινλίθε: 19/11/2014 Αξ. Πξση: 9647/14 ρεη: 5342/14, 908/13, 3872/14, 600/12, 261/12, 10360/11, 10430/11, 10/12, 268/12, 665/12, 10267/11, 10253/11, 1581/12, 10399/11, 3089/12, 1013/12, 1752/12, 9413/14, Οηθ.803, 8404/12, 7388/12, 7339/12, Οηθ. 5714/12, 8629/11 Σαρ. Γ/λζε: Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν: Fax: ηξσκλίηζεο Θεζζαινλίθε Γξ. η. Καξαζαλάζεο ΑΠΟΦΑΖ Πξoο: ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ Κνηλ.: ΘΕΜΑ: Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ από ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ (εηήζηα παξνρή απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία ηόλνη) θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηελ θαύζε ηνπ παξαγόκελνπ βηναεξίνπ (ηζρχνο 0,844 MWe), ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΕΗΑΚΑ Β. ΣΕΗΑΚΑ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» θαη Γηαθξηηηθφ Σίηιν «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΥΟΤ Ο.Δ.», πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην κε αξηζκφ 8026 εθηφο ζρεδίνπ αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο νρνχ, ζην Γήκν Λαγθαδά, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (αλήθεη ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο Πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο ηεο 4 εο νκάδαο κε Α/Α 11 θαη ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο Πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο ηεο 10 εο νκάδαο κε Α/Α 6α θαη είλαη δξαζηεξηφηεηα κέζεο φριεζεο). Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Έρνληαο Τπόςε: 1) Σν Νόκν 1650/1986 (Φ.Δ.Κ. 160Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Νόκν 3010/2002 (Φ.Δ.Κ. 91Α/ ) «Δλαξκόληζε ηνπ Νόκνπ 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην Νόκν 3851/2010 (Φ.Δ.Κ. 85Α/ ) «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Σειίδα 1

2 Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο», ην Νόκν 3937/2011 (Φ.Δ.Κ. 60Α/ ) «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη κε ην Νόκν 4014/2011 (Φ.Δ.Κ. 209Α/ ) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο». 2) Σν Νόκν 3851/2010 (Φ.Δ.Κ. 85Α/ ) «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 3) Σν Νόκν 4014/2011 (Φ.Δ.Κ. 209Α/ ) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νόκν 4042/2012 (Φ.Δ.Κ. 24Α/ ) θαη ην Νφκν 4062/2012 (Φ.Δ.Κ. 70Α/ ) (άξζξν 35, παξάγξαθνο 1). 4) Σν Νόκν 4042/2012 (Φ.Δ.Κ. 24Α/ ) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ Ρύζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 5) Σελ Τπνπξγηθή Απόθαζε (Τ.Α.) κε Αξηζκ. 1958/2012 (Φ.Δ.Κ. 21Β/ ) «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Νόκνπ 4014/ (Φ.Δ.Κ. 209Α/2011)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε Αξηζκ /2012 (Φ.Δ.Κ. 1565Β/ ) «Σξνπνπνίεζε ηεο 1958/ απόθαζεο» Τπνπξγηθή Απόθαζε (Τ.Α). 6) Σελ Απόθαζε κε αξ. Ζ.Π /703/Φ104/2003 (Φ.Δ.Κ. 332Β/ ) «Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη αμηνιόγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΔΠΟ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Νόκνπ 1650/1986 (Φ.Δ.Κ. 160Α/ ), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ 3010/2002 (Φ.Δ.Κ. 91Α/ ) Δλαξκόληζε ηνπ Νόκνπ 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 7) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ /2006/ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ (Φ.Δ.Κ. 663Β/ ) «Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.) έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Νόκνπ 1650/1986, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Νόκνπ 3010/2002». 8) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ /2006/ΔΤΠΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ (Φ.Δ.Κ. 663Β/ ) «Πεξηερόκελν, δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ Πξνκειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Π.Π.Δ.), ησλ Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.), θαζώο θαη ζπλαθώλ κειεηώλ πεξηβάιινληνο, έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.)». 9) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξ /5387/1990 (Φ.Δ.Κ. 678Β/ ) «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερόκελν Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζύκθσλα κε ην Νόκν 1650/1986», κφλν σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ. 10) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξ. Ζ.Π /2021/2003 (Φ.Δ.Κ. 1391Β/ ) «Καζνξηζκόο ηξόπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνύ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ». 11) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Δ.Κ. 1048Β/ ) «Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ βηνκεραληθώλ θαη Σειίδα 2

3 βηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνύο όριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα». 12) Σελ Απόθαζε κε Αξηζκ /2008 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνύ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (Φ.Δ.Κ. 2464Β/ ) «Έγθξηζε Δηδηθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ απηνύ». 13) Σν κε Αξ. Πξση. Οηθ /463/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σελ Απόθαζε κε Αξηζκ /2012 ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Φ.Δ.Κ. 1077Β/ ) «Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ή ζηηο Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο θαηεγνξηώλ Α θαη Β ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο κε αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΚ21/Β / ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4014/2011». 15) Σελ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νόκνπ 2941/2001 (Φ.Δ.Κ. 201Α/ ) «Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο εηαηξεηώλ, αδεηνδόηεζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηα, ξύζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 16) Σν κε Αξ. Πξση. Οηθ /637/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηόηεηαο ηεο Γηεύζπλζεο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σν Νόκν 3468/2006 (Φ.Δ.Κ. 119Α/ ) «Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Τςειήο Απόδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 18) Σν Νόκν 3734/2009 (Φ.Δ.Κ. 8Α/ ) «Πξνώζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δύν ή πεξηζζόηεξσλ ρξήζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο» (άξζξα 27 θαη 28). 19) Σνλ Καλνληζκό (ΔΚ) κε αξηζ. 1069/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009 «πεξί πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ γηα δσηθά ππνπξντόληα θαη παξάγσγα πξντόληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1774/2002 (θαλνληζκόο γηα ηα δσηθά ππνπξντόληα)». 20) Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) κε αξηζ. 142/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2011 «γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1069/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ γηα δσηθά ππνπξντόληα θαη παξάγσγα πξντόληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 97/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά νξηζκέλα δείγκαηα θαη ηεκάρηα πνπ εμαηξνύληαη από θηεληαηξηθνύο ειέγρνπο ζηα ζύλνξα νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιόγσ νδεγία». 21) Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) κε αξηζ. 749/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2011 «πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 142/2011 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1069/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ γηα δσηθά ππνπξντόληα θαη παξάγσγα πξντόληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 97/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά νξηζκέλα δείγκαηα θαη ηεκάρηα πνπ εμαηξνύληαη από θηεληαηξηθνύο ειέγρνπο ζηα ζύλνξα νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιόγσ νδεγία». 22) Σελ κε Αξηζκό 4, Α.Π. νηθ / Δγθύθιην ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Σειίδα 3

4 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε κνλάδσλ παξάγσγεο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελεξγείαο κε ρξήζε βηναεξίνπ πνπ πξνέξρεηαη από αλαεξόβηα επεμεξγαζία βηνκάδαο». 23) Σελ Α.Π. νηθ / πκπιεξσκαηηθή Δγθύθιην ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ Δγθχθιην 4/2012 Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε κνλάδσλ παξάγσγεο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελεξγείαο κε ρξήζε βηναεξίνπ πνπ πξνέξρεηαη από αλαεξόβηα επεμεξγαζία βηνκάδαο». 24) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ /2011 (Φ.Δ.Κ. 354Β/ ) «Καζνξηζκόο κέηξσλ, όξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 25) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ. Ζ.Π /1807/Δ.103/2010 (Φ.Δ.Κ. 1495Β/ ) «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηόπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, «Πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελώλ», ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ηεο 2 αο Απξηιίνπ 1979, όπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ.». 26) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ. Ζ.Π. 8353/276/Δ103/2012 (Φ.Δ.Κ. 415Β/ ) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζ /1807/2010 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ». 27) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ /2727/2003 (Φ.Δ.Κ. 1909Β/ ) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Αθηλήησλ». 28) Σν Νόκν 2939/2001 (Φ.Δ.Κ. 179Α/ ) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 29) Σν Νόκν 3325/2005 (Φ.Δ.Κ. 68Α/ ) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθώλ βηνηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νόκν 3982/2011 (Φ.Δ.Κ. 143Α/ ). 30) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ. Ζ.Π /725/2006 (Φ.Δ.Κ. 383Β/ ) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απόβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ αξηζ /1546/1997 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ» (Β 604)». 31) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ. Ζ.Π /1159/2006 (Φ.Δ.Κ. 791Β/ ) «Έγθξηζε Γεληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε ηελ δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) ηεο ππ αξηζκ /725 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο». 32) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξ. 8668/2007 (Φ.Δ.Κ. 287Β/ ) «Έγθξηζε Δζληθνύ ρεδηαζκνύ Γηαρείξηζεο Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ)». 33) Σo κε Α.Π. ΔΤΠΔ νηθ / Έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ζέκα «Παύζε ηεο θνηλνπνίεζεο πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ ησλ ΑΔΠΟ, αδεηώλ ή απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο», ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σελ Απόθαζε κε αξηζ. νηθ /2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Φ.Δ.Κ. 2703Β/ ) «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) γηα έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο θαηεγνξίαο Α' ηεο ππ αξηζκ. 1958/ απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β' 21), όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ λ. 4014/2011 (Α' 209)». Σειίδα 4

5 35) Σελ κε αξηζ. νηθ /2013 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Φ.Δ.Κ. 554Β/ ) «Πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε βηναεξίνπ πνπ παξάγεηαη από αλαεξόβηα επεμεξγαζία βηνκάδαο». 36) Σελ Τπνπξγηθή Απόθαζε (Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ.: /ΔΤΠΔ/2013 (Φ.Δ.Κ. 964Β/ ) «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ εηδηθόηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 3, 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ Ν. 4014/2011, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνύ, ησλ εηδηθώλ εληύπσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηώλ, θαζώο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνύ κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζέκαηνο.». 37) Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Οηθ /1155/Δ.103/2013 (Φ.Δ.Κ. 1450Β/ ) «Καζνξηζκόο πιαηζίνπ θαλόλσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο από βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2010/75/ΔΔ «πεξί βηνκεραληθώλ εθπνκπώλ (νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξύπαλζεο)» ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010». 38) Σν Νόκν 2503/1997 (Φ.Δ.Κ. 107Α/ ) «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη από 17/9/2001 αξ.πξση.21/6896 εηζήγεζε άιιεο δηαηάμεηο». 39) Σν Νόκν 2647/1998 (Φ.Δ.Κ. 237Α/ ) «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 40) Σν Νόκν 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87Α/ ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 41) Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα (Π.Γ.) 142/2010 (Φ.Δ.Κ. 235Α/ ) «Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο». 42) Σελ κε Αξηζκ. Οηθ /2013 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (Φ.Δ.Κ. 2017Β/ ) «Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ «Με εληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα» ζηνπο πξντζηάκελνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο». 43) Σν κε Αξ. Πξση /4002/ Απόθαζε Αμηνιόγεζεο θαη Καηάηαμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε ππαγσγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζε απηήλ ηεο θαηεγνξίαο Α2 ηεο (5) ζρεηηθήο, θαη ε νπνία πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σν κε Αξ. Πξση. 8629/11/ έγγξαθν καο κε ην νπνίν απνζηέιιεηαη θάθεινο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηνπο ζπλαξκφδηνπο Φνξείο θαη Τπεξεζίεο γηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ αδεηνδφηεζε. 45) Σν κε Αξ. Πξση. Οηθ. 5714/ έγγξαθν καο κε ην νπνίν απνζηέιιεηαη θάθεινο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηε ζπλαξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία γηα λα εθθξάζεη ηελ άπνςε ηεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ αδεηνδφηεζε. 46) Σν κε Αξ.Πξση /9117/ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Κηεληαηξηθήο, κε ην νπνίν δεηά ζπκπιεξσηηθά ζηνηρεία θαη ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση θαη κε ην Αξ.Πξση. Σειίδα 5

6 383208/11044/ έγγξαθν ηεο ίδηαο Τπεξεζίαο ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σν κε Αξ. Πξση. 7388/12/ έγγξαθν καο κε ην νπνίν δεηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ ηελ ελδηαθεξφκελε εηαηξεία ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ (46) ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ζπλαξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο. 48) Σελ πκπιεξσκαηηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ πνπ θαηέζεζε ε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία θαη ε νπνία πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σν κε Αξ.Πξση. 8404/12/ έγγξαθν καο κε ην νπνίν δηαβηβάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο λέα ζηνηρεία επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Θεζζαινλίθεο θαη ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο. 50) Σν κε Αξ.Πξση /456/ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, κε ην νπνίν εθθξάδεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ην νπνίν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση /2471/ έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο κε ην νπνίν καο θνηλνπνηεί ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνο ηε Μεηξνπνιηηηθή Δπηηξνπή ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση (213)/ έγγξαθν ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Επηηξνπήο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Ελφηεηαο Θεζζαινλίθεο κε ην νπνίν καο ελεκεξψλεη γηα ηελ έθδνζε ηεο κε αξηζκφ 71/ Απφθαζε ηεο, κε ηελ νπνία γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση. ΠΛ13025/ έγγξαθν ηνπ Τκήκαηνο Πνιενδνκίαο Λαγθαδά ηνπ Δήκνπ Λαγθαδά ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο επηηξέπεηαη ε δφκεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηαηάγκαηνο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. 54) Σν κε Αξ. Πξση π.ε./ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ην νπνίν καο δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο ΠΔ Θεζζαινλίθεο, ζην νπνίν αλαθέξεη φηη ζπκθσλεί κε ηελ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Αξ. Πξση / έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ζην νπνίν αλαθέξεη φηη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο δε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση. 499/ έγγξαθν ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά ζην νπνίν αλαθέξεη φηη ην έξγν ηνπ ζέκαηνο δελ κπνξεί λα πδξνδνηεζεί απφ ην δίθηπν πδξνδφηεζεο ηεο Δπηρείξεζεο 57) Σν κε αξηζ. Πξση / έγγξαθν ηεο Δηεχζπλζεο Υδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζην νπνίν αλαθέξεη φηη δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο γεψηξεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, αιιά Σειίδα 6

7 εθθξάδεη αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση / έγγξαθν ηεο Δηεχζπλζεο Υδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζην νπνίν εθθξάδεη πξνο ηελ ελδηαθεξφκελε εηαηξεία ηηο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Τπεξεζία καο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σα απφ πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία πνπ θαηέζεζε ε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία ζηελ Τπεξεζία καο, ζηε Γηεχζπλζε Τδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Ληκλψλ Κνξψλεηαο Βφιβεο, θαη ηα νπνία πξσηνθνιιήζεθαλ απζεκεξφλ ζηελ Τπεξεζία καο κε Αξ. πξση ) Σν κε αξηζ. Πξση. 3329/ έγγξαθν ηεο Δηεχζπλζεο Υδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζην νπνίν αλαθέξεη φηη γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Αξ. Πξση / έγγξαθν ηεο ΗΣ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ, κε ην νπνίν δειψλεη φηη δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή. Δπηζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε ηπρφλ αλεχξεζεο αξραηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ελδερφκελσλ εξγαζηψλ, απηέο λα δηαθνπνχλ θαη νη ελδηαθεξφκελνη λα εηδνπνηήζνπλ ηελ Δθνξεία, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ζσζηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Αξ. Πξση. 6604/ έγγξαθν ηεο 9 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο δε γεηηληάδεη κε αξραηνινγηθφ ρψξν ή κλεκείν ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο θαη γηα απηφ δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζε απηήλ. Δπηζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ εληνπηζηνχλ αξραηφηεηεο ζα πξέπεη λα δηαθνπνχλ νη εξγαζίεο θαη ν ελδηαθεξφκελνο λα εηδνπνηήζεη ηελ Δθνξεία. Θα αθνινπζήζεη ζσζηηθή αλαζθαθή ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Δθνξείαο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Αξ. Πξση. 3659π.ε./ έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε ην νπνίν δειψλεη φηη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο δελ εληάζζεηαη ζε πεξηνρή ραξαθηεξηζκέλε σο «ηζηνξηθφο ηφπνο» θαη νχηε ππάξρνπλ πιεζίνλ απηήο θεξπγκέλα λεψηεξα κλεκεία, ε πξνζηαζία ησλ νπνίσλ λα αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη αληηθείκελν ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο θαη δε δηαηππψλεη απφςεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σελ κε Αξ. Πξση. 8354/ γλσκνδόηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ) ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη αληίξξεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Φ.100.1/170289/.1749/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Δζληθήο Τπνδνκήο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο (Γ Κιάδνο/Γ2) ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη αληίξξεζε απφ πιεπξάο ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Κάζε λέα δηάλνημε δηαπιάηπλζε δξνκνινγίνπ ή επέθηαζε ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ εθκεηάιιεπζεο ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ηξαηησηηθήο Αξρήο (ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ). Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση Σειίδα 7

8 66) Σν κε Αξ. Πξση. Σ/ΠΡΟΠΔ/3616/158/Φ. Γλσκνδνηήζεσλ/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Γεληθή Γηεχζπλζε Αεξνκεηαθνξψλ, ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ) ζην νπνίν αλαθέξεηαη γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σν κε Αξ. Πξση. 1513/ έγγξαθν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ληκλψλ Κνξψλεηαο Βφιβεο ζην νπνίν αλαθέξεηαη γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Σν παξαπάλσ έγγξαθν πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. Πξση ) Σα απφ πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία (επηπιένλ αληίγξαθν Μειέηεο, ηξνπνπνίεζε ηνπ είδνπο πξψησλ πιψλ, ρσξίο κεηαβνιέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ, θαη βεβαίσζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ Δπσλπκίαο) πνπ θαηέζεζε ε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία, θαη ηα νπνία πεξηήιζαλ ζηελ Τπεξεζία καο ζηηο κε Αξ. πξση Απνθαζίδνπκε Σελ Έγθξηζε ησλ παξαθάησ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη Πεξηνξηζκψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ από ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ (εηήζηα παξνρή απνβιήησλ πξνο επεμεξγαζία ηόλνη) θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηελ θαύζε ηνπ παξαγόκελνπ βηναεξίνπ (ηζρχνο 0,844 MWe), ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΕΗΑΚΑ Β. ΣΕΗΑΚΑ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» θαη Γηαθξηηηθφ Σίηιν «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΥΟΤ Ο.Δ.». Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο νθείιεη ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε, φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο, λα ηεξεί ηνπο παξαθάησ Πεξηβαιινληηθνύο Όξνπο θαη Πεξηνξηζκνύο. Ζ ηήξεζε ηνπο απνηειεί απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε. Σν έξγν αλήθεη ζηε 2ε ππνθαηεγνξία ηεο θαηεγνξίαο Α [ηεο 4 εο νκάδαο (πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Τπνδνκψλ) κε Α/Α 11 (Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο παξαγσγή βηναεξίνπ εξγαζία (R3)) θαη ηεο 10 εο νκάδαο (Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο) κε Α/Α 6α (Ζιεθηξνπαξαγσγή κε θαχζε βηναεξίνπ)] ηεο (5) ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη είλαη δξαζηεξηφηεηα κέζεο φριεζεο, ζχκθσλα κε ηελ (11) ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Α/Α 303γ). Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Ζ κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ θαχζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ ηνπ ζέκαηνο ζα εγθαηαζηαζεί ζην κε αξηζκφ 8026 εθηφο ζρεδίνπ αγξνηεκάρην (κε ηα ζηνηρεία A-B-Γ-Γ-A ηνπ κε αξηζκό ζρεδίνπ Σ1 θαη θιίκαθα 1:500 ηνπνγξαθηθνύ Γηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.)) ηνπ αγξνθηήκαηνο νρνχ, ζην Γήκν Λαγθαδά, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, εκβαδνχ ,61 m 2, ε έθηαζε ησλ νπνίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο απιή γεσξγηθή γε, κε δαζηθή. Θα θαηαζθεπαζηεί κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα θαη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα. Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο ζα πεξηιακβάλεη θηήξην ειέγρνπ/γξαθείσλ, ζηέγαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ζηέγαζεο ηνπ ππνζηαζκνχ αλχςσζεο ηάζεο, θηήξην ππνδνρήο θαη απνζήθεπζεο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο βηνκάδαο, δεμακελέο ρψλεπζεο (βηναληηδξαζηήξεο) θαη δεμακελέο απνζήθεπζεο ηεο πξψηεο χιεο θαη ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο. Σειίδα 8

9 Ζ παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζα γίλεηαη κε θαχζε βηναεξίνπ πνπ ζα παξάγεηαη θαηά ηελ αλαεξφβηα δχκσζε ελφο ζπλδπαζκνχ πξψησλ πιψλ (βηνκάδαο) ζε δχν (2) αληηδξαζηήξεο δχκσζεο. Ζ θαχζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία (1) κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) General Electric Jenbacher J412 GS, ε νπνία ζα είλαη ζπδεπγκέλε κε κία (1) ειεθηξνγελλήηξηα. Σπγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Σηνηρείσλ ηνπ Σηαζκνχ Ηιεθηξνπαξαγσγήο Είδνο: Μνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε βηνκάδαο θαη ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ηελ θαύζε ηνπ παξαγόκελνπ βηναεξίνπ Θέζε: ην κε αξηζκφ 8026 εθηφο ζρεδίνπ αγξνηεκάρην (κε ηα ζηνηρεία A-B-Γ-Γ-A ηνπ κε αξηζκό ζρεδίνπ Σ1 θαη θιίκαθα 1:500 ηνπνγξαθηθνύ Γηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.)) ηνπ αγξνθηήκαηνο νρνχ, ζην Γήκν Λαγθαδά, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Επσλπκία εηαηξίαο: «ΣΕΗΑΚΑ Β. ΣΕΗΑΚΑ. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» Δηαθξηηηθφο Τίηινο: «ΒΗΟΔΝΔΡΓΔΗΑ ΟΥΟΤ Ο.Δ.» Έδξα εηαηξείαο: Λνπηξψλ 67 Σ.Κ Λαγθαδάο Δ.Ο.Υ.: Β Θεζζαινλίθεο Α.Φ.Μ.: Τει.: Θα Πεξηιακβάλεη: Γχν (2) αληηδξαζηήξεο δχκσζεο, κία (1) κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) General Electric Jenbacher J412 GS, ε νπνία ζα είλαη ζπδεπγκέλεο κε κία (1) ειεθηξνγελλήηξηα Σπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ πνιπγψλνπ πνπ νξίδεη ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, ζην ζχζηεκα ΕΓΣΑ 87 Σεκείν Φ Χ Σεκείν Φ Χ Α , ,98 Γ , ,77 Β , ,69 Γ , ,89 Σχληνκε Πεξηγξαθή ηεο Παξαγσγηθήο Δηαδηθαζίαο Σν αληηθείκελν ηεο κνλάδαο ηνπ ζέκαηνο ζα είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα κε ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ θαη ηελ θαχζε ηνπ. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε βηνκάδα (πξψηε χιε) ζα απνηειείηαη απφ θηελνηξνθηθά ιχκαηα (ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα δψσλ θφπξνο πγξά θαζαξηζκνχ ησλ ζηάβισλ θαη πγξά ακειθηεξίνπ), αγξνηηθά ππνιείκκαηα (άρπξα ζηηεξψλ, ζηειέρε θαιακπνθηνχ, ππνιείκκαηα ειίαλζνπ, ελζηξψκαηα θαιακπνθηνχ, ζηειέρε ηεχηισλ), απφβιεηα ηπξνθνκείσλ (ηπξφγαιν) θαη πνιηφο απφ βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Με αλαεξφβηα ρψλεπζε ηεο παξαπάλσ βηνκάδαο ζα παξάγεηαη βηναέξην θαη ρσλεκέλν ππφιεηκκα. Σν βηναέξην ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ειεθηξνγελλήηξηα κε ηελ νπνία ζα είλαη απηή ζπδεπγκέλε. Ζ κέγηζηε ειεθηξηθή ηζρχο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηε κνλάδα ζα είλαη 0,844 MWe θαη ην ζχλνιν ηεο ζα δηαηίζεηαη (πψιεζε) ζην Λεηηνπξγφ Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Λ.ΑΓ.Ζ.Δ. Α.Δ.). Σν (ρσλεκέλν) ππφιεηκκα πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ζα δηαηίζεηαη σο εδαδνβειηησηηθφ, κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ. Έλα κέξνο ηεο παξαγφκελεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο ζα δηνρεηεχεηαη Σειίδα 9

10 ζηνπο αληηδξαζηήξεο ρψλεπζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ θαη ε πεξίζζεηα ηεο ζεξκφηεηαο ζα δηνρεηεχεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. πλνπηηθά, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο κνλάδαο (επεμεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ, παξαγσγή ηνπ βηναεξίνπ θαη θαχζεο ηνπ πξνο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηα παξαθάησ ζηάδηα θαη δηεξγαζίεο: Τπνδνρή, παξαιαβή, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία θαη ηξνθνδνζία ησλ πξψησλ πιψλ. Αλαεξφβηα ρψλεπζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη παξαγσγή βηναεξίνπ. Γηαρείξηζε ηνπ βηναεξίνπ (θαζαξηζκφο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε) Αμηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ (θαχζε ηνπ θαη παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο). Απνζήθεπζε ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο. Δπεμεξγαζία ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο θαη παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ. Απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηνπ εδαθνβειηησηηθνχ. Έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ηεο δηεξγαζίαο Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηελ ειεθηξνγελλήηξηα ζα δηαηίζεηαη ζην δεκφζην δίθηπν κεηαθνξάο ή θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ελφο κεηαζρεκαηηζηή αλχςσζεο ηάζεο απφ ηα 0,4 ζηα 20,0 KV. Ζ κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο εθπνκπψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα ελζσκαηψλεη θαηάιιεια ζπζηήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (θίιηξν ελεξγνχ άλζξαθα, θεξακηθή εζηία θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ θαχζε ησλ θαπζαεξίσλ) γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζσκαηηδίσλ, κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ. Γηα ηελ θαχζε ηεο πεξίζζεηαο ηνπ αεξίνπ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνκεραλήο ή ζε πεξίπησζε πεξίζζεηαο ζα θαηαζθεπαζηεί ππξζφο αλάθιεμεο, ν νπνίνο ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ε πίεζε ηεο παξνρήο ηνπ βηναεξίνπ ζηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο μεπεξάζεη έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην αζθαιείαο. Ο αθξηβήο ηξφπνο δηαζχλδεζεο ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζα γίλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζηνπο φξνπο ζχλδεζεο ηνπ κε ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ.) ή ηνλ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Α.Γ.Μ.Ζ.Δ.). Καηάινγνο κεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Σν ζχλνιν ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ: 402,63 kw Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ ζα γίλεη πεξίθξαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα πεξηκεηξηθνχ θσηηζκνχ, αληρλεπηέο θίλεζεο θαη ζχζηεκα αζθαιείαο (ζπλαγεξκφο) θαη παξαθνινχζεζεο (θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο) ηνπ ηαζκνχ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ, φπσο απνςηιψζεηο θαη εμνκάιπλζε ηνπ εδάθνπο, εξγαζίεο εθζθαθήο γηα ηε ζεκειίσζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εξγαζίεο δηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ απαξαίηεησλ επηρσκαηψζεσλ ζηε ζπλέρεηα. Σειίδα 10

11 Ζ πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζσ πθηζηακέλεο νδνχ θαη δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηάλνημε λένπ νδηθνχ δηθηχνπ ή ε βειηίσζε πθηζηάκελνπ. Πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο - Επαίζζεηα ζηνηρεία ηνπ - Εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο δψλεο. Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ Οξληζνπαλίδα (SΡΑ). Δίλαη εληαγκέλε ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν Φχζε 2000 κε ηελ επσλπκία «Κνηιάδα Φηιηνχξε» θαη θσδηθφ αξηζκφ GR Πξψηεο χιεο θαη Πξντφληα Ζ κνλάδα ζα παξάγεη βηναέξην απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ελφο κεγάινπ θάζκαηνο νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη ππνπξντφλησλ, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε ιεηηνπξγία ηεο εάλ κεηαβιεζεί ή ηξνπνπνηεζεί ε είζνδνο ησλ πξψησλ πιψλ. Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ηαπηφρξνλα πγξέο (π.ρ. θνπξηέο αγειάδσλ, ηπξφγαια) θαη ζηεξεέο (π.ρ. αγξνηηθφ ππφιεηκκα θαιιηεξγεηψλ θαιακπνθηνχ) πξψηεο χιεο. Θα ρξεζηκνπνηνχληαη εηεζίσο ηφλνη βηνκάδαο πνπ ζα απνηειείηαη αλαιπηηθά απφ θηελνηξνθηθά ιχκαηα (ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα δψσλ θφπξνο πγξά θαζαξηζκνχ ησλ ζηάβισλ θαη πγξά ακειθηεξίνπ), αγξνηηθά ππνιείκκαηα (άρπξα ζηηεξψλ, ζηειέρε θαιακπνθηνχ, ππνιείκκαηα ειίαλζνπ, ελζηξψκαηα θαιακπνθηνχ, ζηειέρε ηεχηισλ), απφβιεηα ηπξνθνκείσλ (ηπξφγαιν) θαη πνιηφο απφ βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ Πξντφληα Σα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο είλαη: Μνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ: ζηεξεφ νξγαληθφ ιίπαζκα. Μνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο: ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ ζα παξάγεη πγξφ νξγαληθφ ιίπαζκα, ζε πνζφηεηεο πεξίπνπ tn/έηνο. Σν βηναέξην πνπ ζα παξάγεηαη ζηε κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ ζα θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εληφο ηεο κνλάδαο ηνπ ζέκαηνο θαη δε ζα απνηειεί εκπνξεχζηκν πξντφλ. Απφ ην έξγν ηνπ ζέκαηνο ζα πξνθχπηεη σο θχξην πξντφλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία κεηά ηελ αλχςσζε ηεο ηάζεο ηεο ζα δηαηίζεηαη (πψιεζε) ζην Λεηηνπξγφ Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Λ.ΑΓ.Ζ.Δ. Α.Δ.). Ζ ειεθηξηθή ηζρχο ηνπ ζηαζκνχ ζα αλέξρεηαη ζηα 0,844 MW el θαη ε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ίζε κε MWh. Δπηπιένλ ζα παξάγεηαη ζεξκηθή ελέξγεηα ίζε κε MWh/year. Έλα ηκήκα ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αλαεξφβην βηναληηδξαζηήξα κε ηε κνξθή ζεξκνχ λεξνχ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο δχκσζεο, ελψ ην ππφινηπν ζα δηνρεηεπζεί ζην πεξηβάιινλ. Ωο δεπηεξεχσλ πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο ζα παξάγνληαη εηεζίσο ηόλνη πγξφ ρσλεκέλν ππφιεηκκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εδαθνβειηησηηθφ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο. Ζ ζχλζεζε ηνπ εδαθνβειηησηηθνχ ζε βαζηθά ζπζηαηηθά ιίπαλζε είλαη: N: 4,96 kg/m 3, P 2 O 5 : 2,60 kg/m 3, K 2 O: 6,04 kg/m 3. Γηα φιεο ηηο πξψηεο χιεο, ην παξαπξντφλ (εδαθνβειηησηηθφ) θαη ηα παξαγφκελα απφβιεηα ζα ηεξείηαη κεηξψν θαηαγξαθήο ηεο πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ, θαζψο θαη ζηνηρείσλ παξάδνζεο ζε ηξίηνπο (εκεξνκελία, πνζφηεηα, ζηνηρεία ηξίηνπ). Σειίδα 11

12 Καηαλάισζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο Φξήζε λεξνχ Ζ κνλάδα βηναεξίνπ έρεη ζρεηηθά κηθξέο αλάγθεο ζε λεξφ. Ζ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε λεξνχ αθνξά ζηελ αξαίσζε ηνπ κίγκαηνο ησλ πξψησλ πιψλ. Απηή ζα επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαθχθισζε κέξνπο ηνπ πγξνχ θιάζκαηνο ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο ησλ πξψησλ πιψλ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην λεξφ δελ επαξθεί ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο. Έηζη, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα θαηαλαιψλεηαη λεξφ γηα ηηο αλάγθεο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πιχζε ησλ ρψξσλ, ηε ζπκπιήξσζε λεξνχ ζηα θιεηζηά θπθιψκαηα λεξνχ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ άξδεπζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηεο κνλάδαο θαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Καηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ησλ εξγαζηψλ απαηηείηαη λεξφ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ ηνπ θηηξίνπ κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Δθηηκάηαη φηη απαηηείηαη πεξίπνπ 1 m 3 αλά 100 m 2 πιάθαο πάρνπο cm. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαη επεηδή ε πξψηε χιε ζα είλαη ζε πγξή κνξθή κε ζχζηαζε 8-12% ζε μεξά νπζία δελ απαηηείηαη ε πξνζζήθε λεξνχ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε μεξά νπζία ηνπ κίγκαηνο ζα ππεξβαίλεη ην 15% θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ ηα πγξά πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο ζε πγξφ θαη ζηεξεφ θιάζκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη λεξφ απφ ηε γεψηξεζε. Οη κέζεο αλάγθεο ζε λεξφ γηα ην πξνζσπηθφ ζε εκεξήζηα βάζε είλαη πεξίπνπ 100 ιίηξα/άηνκν, επνκέλσο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο ίζν κε 5 άηνκα είλαη 5 άηνκα 100 ιίηξα/εκέξα = 0,5 m 3 αλά εκέξα θαη εηεζίσο 182,5 m 3. Γηα ην πιχζηκν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο εθηηκάηαη φηη απαηηείηαη πνζφηεηα λεξνχ ίζε κε 40,0 m 3 /πιύζε θαη κε δεδνκέλν φηη ζα πξαγκαηνπνηείηαη πιχζηκν ησλ εγθαηαζηάζεσλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ε απαηηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ αλέξρεηαη ζε 80,0 m 3 /εβδνκάδα. Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ (βπηία θνξηεγά) ζα ππάξρεη εηδηθφ ππφζηεγν θαζαξηζκνχ. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ βπηίσλ κεηαθνξάο ησλ πγξψλ απνβιήησλ (πξψησλ πιψλ) θαη ηνπ πγξνχ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιχζε θάζε βπηίνπ 6 m 3 θαζαξφ λεξφ θαη 2 m 3 δηαιχκαηνο λεξνχ θαη πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (NaOH). Κάζε βπηίν ζα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 3 δηαδξνκέο εκεξεζίσο, άξα ζα απαηηνχληαη εκεξεζίσο: 2 βπηία 3 πιύζεηο 8 m 3 = 48 m 3 /εκέξα. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θνξηεγνχ κεηαθνξάο ησλ ζηεξεψλ πξψησλ πιψλ ή ηνπ ζηεξενχ εδαθνβειηησηηθνχ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε πιχζε 3 m 3 θαζαξφ λεξφ θαη 1 m 3 δηάιπκα λεξνχ θαη πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (NaOH). Σν θνξηεγφ ζα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 2 δηαδξνκέο εκεξεζίσο, άξα ζα απαηηνχληαη εκεξεζίσο: 2 πιύζεηο 4 m 3 = 8 m 3 /εκέξα. Ο ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άξδεπζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηεο κνλάδαο, επηθαλείαο πεξίπνπ 1 ζηξέκκαηνο, πνπ ζα είλαη ζπαξκέλνο µε γθαδφλ γίλεηαη ζχκθσλα µε ηελ κε αξηζκφ Φ.16/6631/1989 Τπνπξγηθή Απόθαζε (Φ.Δ.Κ. 428Β/ ) «Πξνζδηνξηζκφο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ άξδεπζε». Γηα ην 10 ν πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πξνθχπηεη φηη ε αλψηεξε εηήζηα πνζφηεηα λεξνχ αλά ζηξέκκα πνπ απαηηείηαη γηα ην πφηηζκα ηνπ γξαζηδηνχ είλαη 750 m (m 3 /ζηξέκκα) 2 ζηξέκκαηα = m 3 Άξα, ε ζπλνιηθή κέγηζηε εηήζηα πνζφηεηα λεξνχ ζα αλέξρεηαη ζε (5,0 m 3 /εκέξα 340 εκέξεο) + (0,5 m 3 /εκέξα 52 εβδνκάδεο 6 εκέξεο/εβδνκάδα) + (80,0 m 3 /εκέξα 52 εβδνκάδεο) Σειίδα 12

13 + (48,0 m 3 /εκέξα 340 εκέξεο) + (8,0 m 3 /εκέξα 340 εκέξεο) + 750,0 m 3 /έηνο = m 3. Αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηηο απψιεηεο κεηαθνξάο ηφηε ε εηήζηα πνζφηεηα λεξνχ ηεο κνλάδαο αλέξρεηαη ζε m 3. Φξήζε Ελέξγεηαο Καηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο, ησλ νρεκάησλ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), θαη ηνπ κεραληθνχ εθζθαθέα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε πεηξέιαην. Δλδεηθηηθά, πξνβιέπεηαη φηη ζα απαηηεζνχλ πεξίπνπ ιίηξα πεηξειαίνπ. Καηά ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζα θαηαλαιψλεηαη ελέξγεηα απφ ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο, θαη ν νπνίνο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, θαζψο θαη γηα ην θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηε ιεηηνπξγία νηθηαθψλ κηθξνζπζθεπψλ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ ζα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ KWh/y θαη ζα πξνέξρεηαη απφ ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο πεξηνρήο. Άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ είλαη πεηξέιαην γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηεο κνλάδαο (π.ρ. ηνπ κεραληθνχ θνξησηή). Οη ζεξκηθέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηναεξίνπ ζα θαιχπηνληαη ζην ζχλνιν ηνπο απφ ηελ θαχζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ ζηε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Εθπνκπέο Αέξηα απφβιεηα Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζα εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαπζαέξηα απφ ηελ θαχζε ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ θαη ζθφλε θαη θαπζαέξηα απφ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ. Αέξηα απφβιεηα, ζθφλεο θαη θαπζαέξηα, ζα παξάγνληαη θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καζαξηζκόο θαπζαεξίσλ. Γηα ηελ θαχζε ηνπ βηναεξίνπ ζηε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο ζα ππάξρεη αηζζεηήξαο πνπ ζα ξπζκίδεη ηελ πνζφηεηα αέξα πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην ζάιακν θαχζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθψλ. Παξάιιεια ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ηξηδσληθφο θαηαιχηεο πνπ ζα ειέγρεη ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ θαηά ηελ έμνδν απφ ην ζάιακν θαχζεο. Οζκέο Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο πηζαλφλ λα παξάγνληαη νζκέο απφ ηελ απνζήθεπζε ή/θαη ηελ αλαεξφβηα δχκσζε ηεο πξψηεο χιεο. Ηρνξχπαλζε Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζφξπβνο ζα παξάγεηαη απφ ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ηνπ βηναεξίνπ, ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ηηο γελλήηξηεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Θφξπβνο ζα παξάγεηαη, σζηφζν, θαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Υγξά απφβιεηα Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο δε ζα παξάγνληαη πγξά απφβιεηα, εθηφο απφ ηα έιαηα ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ (ηνπ κεηαζρεκαηηζηή Σειίδα 13

14 ηνπ Τπνζηαζκνχ αλχςσζεο ηάζεο) θαη ηα ιχκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Τγξά απφβιεηα δελ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Μεηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο πξνθχπηεη έλα πγξφ ρσλεκέλν ππφιεηκκα ησλ ιπκάησλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ ην νπνίν ζα δηαηεζεί σο εδαθνβειηησηηθφ. Τγξά απφβιεηα, ιχκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ, πγξά πιχζεο ησλ κεραλεκάησλ, νξπθηέιαηα απφ ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ νρεκάησλ, ζα παξάγνληαη, σζηφζν, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ κφλν θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Κχξηνη ξχπνη ζην ρσλεκέλν ππφιεηκκα: Μέηαιια (π.ρ. As, Cd, Cu, Hg, Ni, Sn, Zn), Οιηθφ άδσην, Οιηθφο θσζθφξνο (Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006, πίλαθαο 1.18, ζει. 24). Σα ιύκαηα από ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ηεο κνλάδαο (απνδπηήξηα, WC) ζα θαηαιήγνπλ ζε ζεπηηθφ απνξξνθεηηθφ βφζξν πνπ ζα ζπληεξείηαη επαξθψο ζα είλαη επηζθέςηκνο. Σηεξεά απφβιεηα Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ηα ζηεξεά απφβιεηα πνπ ζα παξάγνληαη είλαη, ηπρφλ, απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα αληηθαζίζηαηαη κεηά απφ βιάβε ή ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ, κέξνο ηνπ ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηα αζηηθνχ ηχπνπ απφβιεηα απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ ηιχο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ (πξψηεο χιεο) ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα πξνθχςνπλ ζηεξεά απφβιεηα πνπ ζα απνηεινχληαη απφ ηα αζηηθνχ ηχπνπ απνξξίκκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, απφ ηνλ απνξξηπηφκελν ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη απφ ηα πιηθά ησλ εθζθαθψλ θαηά ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο. Σα αζηηθνχ ηχπνπ απφβιεηα απφ ην πξνζσπηθφ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε θάδνπο ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). Υδξνδφηεζε Πνζφηεηεο λεξνχ απαηηνχληαη θαηά ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζε λεξφ νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο λα ιακβάλνληαη απφ γεψηξεζε πνπ ζα αλνξπρζεί γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο γεψηξεζεο είλαη Υ= θαη Τ= , ελψ ε αλψηεξε αληινχκελε πνζφηεηα εηεζίσο δε ζα μεπεξλά ηα m 3. Σν βάζνο ηεο γεψηξεζεο ζα είλαη 50±20 m, ε δηάκεηξνο ηεο δηάηξεζεο ζα είλαη 10 in θαη ε δηάκεηξνο ηεο ζσιήλσζεο 8 in. Ζ πξνηεηλφκελε γεψηξεζε πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.). Ελέξγεηα Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο απαηηείηαη ε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηθξήο ηζρχνο πνπ ζα θαιχπηεηαη απφ ην πθηζηάκελν δίθηπν δηαλνκήο ηεο. Ζ απαηηνχκελε ζεξκηθή ελέξγεηα ζηε κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ ζα θαιχπηεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Καχζηκα Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζέκαηνο δελ απαηηνχληαη άιινπ είδνπο θαχζηκα εθηφο ηνπ παξαγφκελνπ βηναεξίνπ. Σειίδα 14

15 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνύ ειεθηξνπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ππάξρεη ζηελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (Μ.Π.Δ.) θαη ηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη ηνπο ράξηεο πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο, εθόζνλ δελ αληίθεηηαη ζηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη ζε απηή. Πεξηβαιινληηθνί Όξνη 1. Πεξηβαιινληηθνί Όξνη θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο Μέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο ξππαληηθψλ θνξηίσλ ζηνπο απνδέθηεο: 1.1. Αηκφζθαηξα: φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.) κε Αξηζκ. Ζ.Π /549/Δ.103 (Φ.Δ.Κ. 488B/ ) θαη κε Αξηζκ. Ζ.Π /1075/Δ103 (Φ.Δ.Κ. 920B/ ) θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.) 1180/81 (Φ.Δ.Κ. 293Α/ ) Υγξά απφβιεηα: φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο νηθείεο Ννκαξρηαθέο ή Πεξηθεξεηαθέο Απνθάζεηο. Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ: 1.3. Οη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ζην πεξηβάιινλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (εξγνηάμην) λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) κε αξηζκφ 37393/2028/2003 (Φ.Δ.Κ. 1418Β/ ) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηηο εθπνκπέο ζνξύβνπ ζην πεξηβάιινλ από εμνπιηζκό πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε Ζ.Π. 9272/471/2007 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) (Φ.Δ.Κ. 286Β/ ) Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο λα θέξεη έγθξηζε ηχπνπ ΕΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ηεο ζηάζκεο ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ ζχκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) κε αξηζκφ 69001/1921/1988 (Φ.Δ.Κ ) «Έγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηψλ, ησλ ππξνγεξαλψλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ζπγθφιιεζεο, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ηζρχνο θαη ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο θαη αεξνζθπξψλ» Ζ κέζε ελεξγεηαθή ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμίσλ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 65 db(a) ηνπ δείθηε Leq/12σξν. Έθζεζε ζε κεηαβαιιφκελα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία ρακειψλ ζπρλνηήησλ: 1.6. Γηα ην ειεθηξηθφ θαη καγλεηηθφ πεδίν ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεο ηζρχνπλ νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί θαη ζηάζκεο αλαθνξάο ηεο κε Αξηζκφ 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Δ.Κ. 512Β/ ) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Κ.Τ.Α.) «Μέηξα πξνθχιαμε ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ» [(Γηφξζσζε θαικάησλ (Φ.Δ.Κ. 759Β/ )] Αέξηα απφβιεηα 1.7. Ζ ελαπφζεζε ζε ζσξνχο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ειάρηζην δπλαηφ χςνο Να γίλεηαη δηαβξνρή ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ Σα θνξηεγά νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ λα είλαη θαηάιιεια θαιπκκέλα (λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζθέπαζηξα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα κεηαθεξφκελα πιηθά). Σειίδα 15

16 1.10. Να πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ε δηέιεπζε ησλ θνξηεγψλ (εηδηθά ησλ γεκάησλ κε πιηθά) κέζα απφ νηθηζκνχο Σα κεραλήκαηα θαη ηα εξγνηαμηαθά νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο λα είλαη άξηζηα ζπληεξεκέλα. Υγξά απφβιεηα Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ρεκηθέο ηνπαιέηεο γηα ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ. Ζ επεμεξγαζία ή/θαη δηάζεζε ησλ αλζξσπίλσλ ιπκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο Σα λεξά έθπιπζεο ησλ κεραλεκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζην έδαθνο κφλν εθφζνλ θέξνπλ πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην έδαθνο ηεο έθηαζεο φπνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν ηνπ ζέκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε λα πεξηνξηζηνχλ νη πιχζεηο ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο θαη ηα πγξά πιχζεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ λα δηαηίζεληαη ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο, εθφζνλ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε δηαρείξηζε, ή λα δηαηίζεληαη ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο θαη ηελ άδεηα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Ο θαζαξηζκφο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζην ρψξν παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ηνπ θαη φρη ζε ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, λα απνθεχγνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Σηεξεά απφβιεηα Σα ζηεξεά απφβιεηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ εξγνηαμίνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκφ 50910/2727/2003 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Κ.Τ.Α.) (Φ.Δ.Κ. 1909Β/ ), δειαδή λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή ζε αμηνπνηήζηκα θαη κε θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη ρψξνπο ππφ θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο Σα αμηνπνηήζηκα ζηεξεά απφβιεηα (π.ρ. πιηθά ζπζθεπαζίαο) πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ λα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2939/2001. Ζ πξνζσξηλή ηνπο απνζήθεπζε λα γίλεηαη ζε απνκνλσκέλν ρψξν ζηελ πεξίκεηξν ηνπ εξγνηαμίνπ κε εχθνιε πξφζβαζε θφξησζεο ηνπο θαη καθξηά απφ ην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ (θηλήζεηο πξνζσπηθνχ, θφξησζε εθθφξησζε πιηθψλ) θαη λα δηαηίζεληαη ζε εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο Σα αζηηθά, ζηεξεά απφβιεηα, απνξξίκκαηα, θαη ηα ινηπά κε αμηνπνηήζηκα απφβιεηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη λα πεξηζπιιέγνληαη είηε απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, είηε απφ εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο Σα πιηθά εθζθαθψλ πνπ δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, θαη επνκέλσο ζα πεξηζζεχνπλ, λα δηαηίζεληαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο δηάζεζεο ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε απφξξηςε ή δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο ρψξνπο Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ξεπκάησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2939/2001 (Φ.Δ.Κ. 179Α) θαη ησλ αληίζηνηρσλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ (Κ.Τ.Α.) [ειαζηηθά: Π.Γ. 109/2004 (Φ.Δ.Κ. 75Α/ ), κεηαρεηξηζκέλνη ζπζζσξεπηέο: Κ.Τ.Α /2057/Δ103/2010 (Φ.Δ.Κ. 1625Β/ ), απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ: Π.Γ. 117/2004 (Φ.Δ.Κ. 82Α/ ) Σειίδα 16

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 09/02/2015 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3299/175066 ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1578/69853, ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1364/60927, 1998/88122 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 10/03/2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3104/161704 ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1481/66145 ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1363/60922, 1843/81869 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88.

ΘΔΜΑ : Κσδηθνπνίεζε εξκελεπηηθψλ - δηεπθξηληζηηθψλ Γηαηαγψλ επί εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 71/88. EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟ ΗΑ ΣΑΞΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ Γηεχζπλζε Η Πξνιεπηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. Tκήκα 1ν Ππξ/θψλ θαλνληζκψλ θ Γ/μεσλ Σαρ. Γ/λζε Μνπξνχδε 4 Σαρ. Κσδ. 101 72 Αζήλα Αξ.Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Γ/ΝΖ: ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΦΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ: ΓΖΜΗ ΣΜΖΜΑ: ΡΓΑΝΩΖ ΠΑΡΑΚΛΤΘΖΖ & ΑΞΗΛΓΖΖ ΣΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Αζήλα 20.07.2010 ΠΛΖΡΦΡΗΔ: Παλαγόπνπινο Υ. ΠΡ: ΚΗΝΠΗΖΖ:.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. - Πεξηθεξεηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ησαλλίδεο Θεφδσξνο ΑΔΜ 3209 Μειημεηηάλ Δπζηξάηηνο ΑΔΜ 3270

Ησαλλίδεο Θεφδσξνο ΑΔΜ 3209 Μειημεηηάλ Δπζηξάηηνο ΑΔΜ 3270 Σερλνινγηθφ Ίδξπκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Σκήκα Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Ησαλλίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα